<<

. 15
( 19)>>

ÏÁ„„Á … ËÀ Ã ËÈ Ê ¸…™ ´½ µ
“ “™˜ Æ“˜ ’
´” ¼¾µ
B
± ¼¿

Ì ³º
á ¸ ß °² ±

–‘ ¸ß —Ð ¸ß ¸ß ˜ »
¸ ¸ ¸
³³ ¹¹ ¹¹¹ ° ² ± “ Ç —— “ Ç
ß ° ²±
³ “ ™ Ý ’ º” ™ Ú— À ˜ ™
“ ™ Ý ’ ” — ™ º
Ð „ Ë È ß ˜° ² “”Ý– ˜ Ì “˜—
°²
Ð „ Ì
† ‡ § ¶ ...

à – ’“ – ÐÐ“Û – “Üß
¹ ¹ ¹ ¹ —Ð —

à

’— ” ’—”
•™ ˜ ’—”
••™ ’ ˜ ’—”
—” –’


—‘ ÐЗ ” ‘ — ” —”

à ˜ —™” – ˜ ’“ – ““ – Ж

—‘ ÐÐ – ‘ – –

— ˜˜ — “Й‘’—
· ² ÐÐ ² ² –™Ð Ðв –

–™Ð ÐÐ “˜ ÐÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ð ˜ ––“Û ÐÐ ← ’ ’ ’’ ’ ’ ’ – ˜ ––“Û ÐÐ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
’’’ ’’’’ ’’’’’’’
™” – ÐÐ “Û’ – ÐÐ
á Ð ’¸ Ú Ð ’¸ “‘ ˜¸ —” ’ ‘™Ð˜ —” ’º

± º
±
¼

±í º
± ¸ º
±Ì ´ µ ±º

±á
—Þ ¾” ±è ¾ ”º
Ú— Þ ¾” ±à ¾” ´ µº
““˜Ð ’ ß ˜ ’–‘ •™ “˜ ÐÐ •™ º “Ð “
” ’“ ½¼¼ ± ´ ¸ µº
±áº ¾¿
± “ — ˜¸ Ú“ — ˜¸ ’“” ’™‘ –—¸ Ð’ – “˜˜“‘º

Ú Ð™ ½ ’ ± í ½ ´½ ¾º µº
’˜ –Ð ’ ß
—‘ ÐЗ ” ± º
– ˜Ð ’ ß ˜ Ú ™’ —“™—¹˜ ˜– Ð –’ —
±â ’— ˜ “’ ½ º
’— ˜ “’ ½º ÈÐ ’ Ì ±á


± º
Ì ¸
º± ”– º º

á ß ˜ » º ““˜’“˜ ¶ß

ß ˜˜ – ” – ’ ’˜ º ±
Ì ³º ´ µ
¹¹¹ º ½ ¹¹¹ ±
¸ º

‘ ’— –˜ ± í ¸ ¸ º
’ ––“Û – ’ ––“Û – ± í ´º ½ µº
’“ ’ ’˜ ÐÐ ”ß
¸ º³³
’ ’— –˜ ± í ’ ––“Û –º

”–“ Ð ‘â ̺ ° °
½ ¹¹½ ¸ º

’— ˜ “’ ¾º ” – ± ” – ¹¹¹ º
– ’ —” ’ ±´ ½¾ ºµ
˜ ‘ß ½ º º Ã’™˜ …º º ÈÐ ——¸ – ’ ”– –”—
’˜“ Ð ’ —¸³³ ß —Ð Ë“ ˜Ûº ”– ˜º Ü”º ½½ ´½ ½µ¸ ½½½ ¹¹½½ º
Ý ±í ¸ ’¸ ݺ
± ¼
Ú ™’ —“™—¹˜ ˜– Ð –’ —
½º ÈÐ ’ Ì
± ºÌ ¹
¸ º
á º¶ ´ µ
º ½
¸ º
¸
º
â ̺ ½ ß½ ¸ ¹
º

¾º
½ º º Ã’™˜ ’ …º º ÈÐ ——¸ – ’ ” – – ” — ’˜“ Ð ’ —¸ Ë“ ˜Ûº
Ü”º ½½ ´½ ½µ¸ ½½½ ß½½ º
”– ˜º
¶ ” – ’ ’˜º ± ¹
Ì ³º
º ½¼¼
.............................................
±
¼

± ¸
̳¸ ºâ ¸
˜Ð ’ ¸ Ð’¸
’˜ –Ð ’ – Ð ˜Ð ’
‘ ’— –˜¸ ˜“” ’— –˜ ” ’— –˜¸ —‘ ÐЗ ”¸ ‘—”
˜ ‘ ˜ ‘¸ Ú Ð™ ¸
— ”¸ ÐÐ ”¸ –Ð ”¸ ˜ ‘¸
Й º ¸
– – ˜¹ “ ÝÐ ’ —
Ì ³º
“ Ý—” —¸
¸
º
º
¹
Ì ³¸ ¸ ¹
–´ µ¸ ´ µ
” ’“ ’ ’˜ »
´ µº ¹
̳ ºÌ ¹
—Þ Ú— Þ
º± ¾¸
º± ¸ ¹
¸ ¸
—Þ Ú— Þ


¼¼ ´Ì ¸ ¼¼ºµ
˜“Ð – ’
Г“— ’ —— ½ ´á ºµ
” – ’ ’˜ ‘‘ ´ ºµ
“ — ˜ ½º ’ ´à ºµ
Ú“ — ˜ ¾ ”˜ ´à ¾ ºµ
´ ½½ ”˜
— Ð ’ — ” ½½”˜ ”Й—º½”˜
ºµ
´± ¹
” –— ” ¿”˜ ”Й—½”˜ ‘ ’™—º ”˜
ºµ
Ì ¸ ¹
”–’ ’˜
¸ ˜ ‘¸ ˜‘˜‘ ’ ––“Û –º
Ì ³¸
¸ ¹
Ì ³º í º ´½µ
Ì ¸ ¹
º Ì ³¸ ¹
¸ ¸
¸ º ´¾µ ¹
Ì ³
¸ º
Ì ³¸
º ´¿µ ¸ ¹
¸ º
± ¼

”Ð ’º˜ ܸ
¹ ¹
¸ Ì ³¸
º ¹
”Ð ’º˜ ܺ ¸ ¹
¸
¹
º ¹
”Ð ’º˜ Ü
¸ º
¸ º
¸ º ¹
”Ð ’º˜ ܸ ¹
º ¹
¸ ¸ ¹
Ú Ð™ ’— ˜ “’
¸
º
º

½º â º ˜“
± º
í ¸ ¸
ß ÁÆÁÌ
¸ ½ ¾º ±
”Ð ’º˜ ܸ
´ Ì µ ¹
”Ð ’º˜ Ü
¸ ¸ ¸


±Ì — —˜ ”Ð ’ Ì “–‘ ˜ ˜ ˜³— —– ’Ì Ì ““ º
± ƺ º Ú –— “’ ’™‘ – — ’ ˜˜ Ú –Ý ’ “ ˜ — Ð
± ”Ð — ’ ˜ ˜ ’™‘ – Û ’ Ú – ˜ Ð — ‘“
±’ “’³˜ ‘“ ݘ Ð ™’ – ’Ý – ™‘—˜ ’ —º
˜“ ß½±Ð ˜ – — ’¹ –“™” – ˜–
˜“ ¾±– ˜– — ’ ¹ –“™” – ˜–
˜“ ° ¿ ± “ÐÐ – — ’ — ‘ ˜ — ˜
˜“ ² ± ‘” –— ’ — Ð ’‘ ’˜ ˜
˜“ ± — ‘– — ‘ –“ ” – ‘ ˜ – – ˜–
˜“ ˜“ à ± – ™‘ Ð Ü ’ ™” ––“Û “– —™” –— – ”˜—
˜“ ˜“ ± ™’ –Ð ’ ’ “Û’ ––“Û “– —™ — – ”˜—
˜“ Á ½¼ ± Ë ÁÁ ˜ — ˜– ˜ — Ð ’ —”
– ˜ Ú ½¿ ˜“ ˜Ú ±˜Ð — ˜Ú
˜“ „ ˜Ú “™˜ – „ß ” – ± Ë ÁÁ “–‘¹ — “™˜ – ” –
‘ —— ßÈ– Г ’˜ ”Ð ’ “–‘ ˜ “ —¸
í
à ¸ ¹
¹
‘ “¸
Á
º ¸ ´˜ Ë ÁÁµ ½¼

´ µ¸ ´ “–‘ Ë ÁÁµ ¸ ¹
¸
˜Ú
“–‘ º ½¿
¸ ¹ ¹
º
±
¼

ÁÆÁÌ ¸ ½¾ ´ µ ½¾
¸ ¸ ½½ ´ ¹
µ¸

˜“ ¼ ˜“ ½¼ ˜“ ± ½
˜“ ˜“ … ˜“ ½
±
â ¸ ¸ ¸ ¹
’™ÐÐ ¸ – ˜™–’
¸ И º
”Ð ’º˜ Ü ÁÆÁÌ ‘ ——
¸ ¸ ¹
¸ º±
‘ —— ß– —˜ –—¸ ¸
º ¸ ¹


¶¶ ”Ð ’
´”Ð ’º˜ Ü È– Г ’˜ ”Ð ’ “–‘ ˜ “ —¸ – —˜ –—¸
” – ‘ ˜ –—¸ “’˜—¸ ‘“– “’˜—¸ ‘ –“—¸ ‘ ˜ ’ ˜ “’—¸
“™˜”™˜ –“™˜ ’ —¸ Ý” ’ ˜ “’ ´ Ý” ’º˜ ܵµ
¶ ™‘”
’’ ’ ˜“ ™‘” “’ Ð ”Ð ’º ‘˜
¸ ¹
—™” –º˜ ܸ
º ¹
”Ð ’º˜ ܸ ¸ ”Ð ’º ‘˜
¸
’”™˜ ”Ð ’¸ ²”Ð ’ —™” – ¶¶
ÁÆÁÌ º
‘ —— ”Ð ’º˜ Ü
± ¸ ¹
“—” З¸ ¸
½¾ ´ µ

“—” Ð—ß “ “ “ß “ “° “ ²±
“ “ “ Ó “ “± “
“—” Зºµ
´± ¸ Ë ÁÁ
’™ÐÐ ¸ ˜ ¸ Ð’ ¸ “–‘ ¸ – ˜™–’ И º
”Ð ’º˜ Ü ¸
˜“ ½½¸ º
˜“ ½¾¸
± ¸ ˜¹ ¹
Ì ³ º ¸
Ì ³ ¸ ¹
º ã
º
‘˜ “
á

‘ ˜ “ ¾¾¼½ ‘ ˜ “ ¿¾¾¿ ‘ ˜ “ ¼½¼
‘ ˜ “ ¼½¼ ‘ ˜ “ ¾¾ ‘ ˜ “ ¼¾¿
‘ ˜ “ ¿¾¿¾ ‘ ˜ “ ¼½½ ‘ ˜ “ À ¼½½
‘ ˜ “ Á ¼½¼ ‘ ˜ “ ‚ ¼½¼ ‘ ˜ “ Ã ¿¾¾¾
± ¼

‘ ˜ “ „ ¾¾¼ ‘ ˜ “ … ¾¾¼ ‘ ˜ “ Æ ¼¾¿½
‘ ˜ “ Ç ¼½ ¼ ‘ ˜ “ È ¿¾½ ‘ ˜ “ É ¿¾½
‘ ˜ “ Ê ¾¾ ‘ ˜ “ Ë ¾¾ ‘ ˜ “ Ì ¼¾¿
‘ ˜ “ Í ¼¾¿ ‘ ˜ “ Î ¾¾¼ ‘ ˜ “ Ï ¿¾¾
‘ ˜ “ ¿¾¾¼ ‘ ˜ “ ¿¾¾½ ‘ ˜ “ ¼¼¼
‘ ˜ “ ¾¾¼ ‘ ˜ “ ¿¾½ ‘ ˜ “ ¿¾½
‘ ˜ “ ¿¾½½ ‘ ˜ “ ¾¾ ‘ ˜ “ ½¾ ¿
‘ ˜ “ ¼¼¼ ‘ ˜ “ ¼¾½ ‘ ˜ “ ³ ¼¼¼
‘ ˜ “ ´ ¼¾ ‘ ˜ “ µ ¼¾ ‘ ˜ “ ¶ ¾¾¼¿
‘ ˜ “ · ¾¼¾ ‘ ˜ “ ¸ ½¿ ‘ ˜ “ ¹ ¾¾¼¼
‘ ˜ “ º ¼½¿ ‘ ˜ “ » ¼½¿ ‘ ˜ “ ¿¼¿
‘ ˜ “ ¼¿ ‘ ˜ “ ¿½¿ ‘ ˜ “ ¿¼¿
‘ ˜ “ ¿½¿ ‘ ˜ “ ¼¿ ‘ ˜ “ ¼
‘ ˜ “ ¼¾ ‘ ˜ “ ¼ ‘ ˜ “ ¼¼¼
‘ ˜ “ ß ¾ ‘ ˜ “ ¼¾ ‘ ˜ “ ¾
¸ ½½ ½¾¸ ¹
º ¸
… “”Й—¸ ¸ ¹ ¹
… •
´ – ˜™–’ Ë ÁÁµ ¸ ¹

Ì º ¹
¸ ¸
ÁÆÁÌ
“‘”™˜ – …“ –’ º
¸ ¹
‘˜ “x ¼¼¼ ¼
·
x x
‘˜ “x x · ½¼¼ ‘˜ “x x xº
™“ Ð “ ÁÆÁÌ ™ “
º ¸
™ “ Ü Ð “ ܸ Ð “ Ü Ü
¸
º ºí
™”” – — Ð“Û – —
Ì ³ º ¹
Г ´ º Àµº
¸ Ì ¸ ¾
´ º µº
— “ ÁÆÁÌ
¸ ½¼¼¼¸
— “ º


— “ µ¼ — “ ³¼ — “ ¼ ± Û“’³˜ ’ ˜ —” ˜“–
’“’ – ’ —” ’ — “ ¹
—“
º´ ½¾ ¸ ºµ
Г
± ¸
ÁÆÁÌ ’½¸
º
¸ º
Г º ¼¸ º
º ´á º ½ ºµ
¸ ¸
“‘”™˜ – …“ –’

Г ´ ¼¾ ¿¼¼ Г » ¼¾ ¿¼ Г µ ¼¾ ¿¼½
±
½¼

Г ¼ ¿¼¾ Г ¾ ¿¼ Г ¼ ¿¼¿
Г ¾ ¿¼ Г ¾ ¿¼ Г ¾ ¿¼

Г ß Ð“ ’½º
¸
¸
ß
¸ ¸ ¸
¸ º ± ¸
¸ º
¸
¸ º
”Ð ’º˜ Ü

– ’ ½ – ˜Û ¾ – ˜– ¿ – — ܘ ’½
– ÐÚ ¾ ‘˜ – ÐÚ ¾
‘˜ – ‘ ½¼¼¼ ‘ ˜ – … ½¼¼¼¼ ‘˜ – …… ¾¼¼¼¼

’ ˜Û
¸ ¹
½¸ ¾¸ ...º í Ì ³
¸ º ¹
¸ ¸ ¹
’ ½ … ½¼¼¼¼
¸ ¸ ¸
¸ º ´ ¸
’ ½ ¸ ¸ Ì
¸ ºµ

¾º º ”Ð ’º˜ Ü
¸ ¹
¸ º
º ´½µ à ¹
¼ ¸ ¸
¸
‘ ’¼¸ ˜“ —¼¸ — ”½¸
º ´í ¸
“Ü¿ “™’˜¼ “™’˜
º º¸ ¹
“™’˜¾ ‘ ’¾ — ”¾
ºµ ´¾µ ¸
º ´¿µ ¸
½¸ ¿¸ ¸ ¸ ¸ ¹
´¼¸ ¾¸ ¸ ¸ ¸¾ µ º
´í ¸ ¾ ºµ
´µ ¸ ¸ ¸
Ì ³ ¸
¸
¸ º ´µ
¸
’ Û “™’˜¸ ’ Û ‘ ’¸ ’ Û “Ü
ºº ´µ » ¸
– Û– ˜ ¸
‘ “ܸ
¸ ¸
“™’˜¸ ‘’ — ” º
± ½½

¸ ¹
¸

“™’˜ “™’˜ ¾ ˜“ — ˜“ — ¼ — ” — ”¼
‘’ ‘’ ¼ ‘’ ‘’ ½ ‘’ ‘’ ¾
¸ ¹
º ¸ ¸
“™’˜½¼ “™’˜½ º
¸ ¹
’Û ‘’ ‘ ’½ ¸ “™’˜½½
¸
“™’˜½½
½º ¸ ¸ ¹
‘ ’º á ¸
ÐГ ˜ “’’™‘ –¸ ¹
’ Û “™’˜¸ ’ Û ‘ ’¸ . . . ¸ ’ Û ’— –˜º ± ¸
ÐГ ˜ “’’™‘ –¸ ¸ ¹
ÐГ ˜ “’’™‘ – “™’˜¾¼¸
º ¸
º ¸ ¸
¸ ¸
º ¸ ¹
”Ð ’º˜ Ü º

“™’˜½¼ ¾½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — “™’˜ – —˜ –— ¾¾¸ ¾¿¸ ¾ ¸ ººº
“™’˜½½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ‘’– —˜ –— ½¼¸ ½½¸ ½¾¸ ººº
“™’˜½¾ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — — ” – —˜ –— ½¼¸ ½½¸ ½¾¸ ººº
“™’˜½¿ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ‘™— ” – —˜ –— ½¼¸ ½½¸ ½¾¸ ººº
“™’˜½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — “Ü – —˜ –— ½¼¸ ½½¸ ½¾¸ ººº
“™’˜½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ˜“ — – —˜ –— ½¼¸ ½½¸ ½¾¸ ººº
“™’˜½ ¹½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ’”™˜ —˜– ‘— ¼¸ ½¸ ¾¸ ººº
“™’˜½ ¹½ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — “™˜”™˜ —˜– ‘— ¼¸ ½¸ ¾¸ ººº
“™’˜½ ¿ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ‘ ˜ ‘ Ð — ¸ ¸ ¸ ººº
“™’˜½ ¾ ± ˜ — “™’˜ – ÐГ ˜ — ’— –˜ “’— ¾ ¸ ¾ ¿¸ ¾ ¾¸ ººº
“™’˜ ’— ™’˜ ½ ± ’ ’ ‘ “– ˜ ’— –˜ “’ “™’˜ –
“™’˜ ÐГ ˜ “’’™‘ – ¾¼ ± ˜ ‘“—˜ – ’˜ ÐГ ˜ “’
“™’˜ ‘ ’ ¾½ ‘ ’ ¹½ ± ’ Ý “’—˜ ’˜
ÛГ ß ‘‘ ˜ Û– ˜ ¹½ ± ˜ — Û ÐÐ Û– ˜ “’ Г Ð ´“’Ðݵ
“™˜ – ’ Û “™’˜ß ÐГ ¼ “™’˜ “™’˜ ’— ™’˜
“™˜ – ’ Û ‘ ’ß ÐГ ½ ‘’ ‘’ ’— ™’˜
“™˜ – ’ Û— ”ß ÐГ ¾ — ” — ” ’— ™’˜
“™˜ – ’ Û‘™— ”ß ÐГ ¿ ‘™— ” ‘™— ” ÐÚ
“™˜ – ’ Û “Üß ÐГ “Ü – ’— ™’˜
Ð ˜ ’ Û˜“ — – Ð Ü ± ˜ — ÐГۗ ”Ð ’º˜ Ü ˜“ – ’ ˜Û
“™˜ – ’ Û Ð” ½ ¾ß ’ Û˜“ — ½ ½ Ü” ’ ˜ –ß —’ ‘ ¾ ’ —’ ‘
“™˜ – ’ Û˜“ —ß ÐГ ˜“ — ˜“ — ÐÚ
“™˜ – ’ Û– ß ÐГ – – — ܘ ’
“™˜ – ’ ÛÛ– ˜ ß ÐГ Û– ˜ – — ܘ ’
“™˜ – ’ Û ‘ß ÐГ ‘ – — ܘ ’
ÐГ ½¾¿ ß Ð“ Ð Ú’ “™’˜½ ½ Ý ½
½ ¾± ‘ —™– ˜ – ³— —˜ ÐÐ –““‘
ÐГ ˜ “’’™‘ – “™’˜½ ½
±
½¾

Г Ð ¿ ÐГ ˜ “’’™‘ –
ÛГ ß —˜– ’ —˜– ’ ¾ ˜ ÐГ ˜ “’’™‘ –
“™˜ – ’ Û ’— –˜ ½ß Г Ð Ú’ ’— ™’˜ ݹ½
¼ ’— ™’˜ “™’˜ ½ ’— ™’˜ ‘’
¾ ’— ™’˜ — ” ’— ™’˜ “Ü
ÐГ ˜ “’’™‘ – ’— ™’˜
Г Ð – ½ ÐГ ˜ “’’™‘ –
ÛГ ß —˜– ’ ½ —˜– ’ ’— –˜ ˜ ÐГ ˜ “’’™‘ –
½ ¾ ¿ß ’™‘ “™’˜½ ½ ¾±
З ––‘ —— ßÆ“ –““‘ “– ’Û ¿
ÐГ º ¹
‘Ü ‘’ ‘ ’½¼ ¸
’Û ‘’ ‘ ’¸
‘ Ü ‘ ’º â ¸ ¹
º
’Û Ð”
’ Û Ð” Д“™˜ßí
º ¸
¹¹¹ º –– Д Д“™˜ ¹
––‘ —— ºí
Ì ³¸ ¸
¸ º
”Ð ’
’ Û ‘ ’ ‘ Ü ‘ ’ ‘ Ü ‘ ’ ½ ¿ ¿º ”˜
’ Û— ” —” — ” ¹½¼¼¼”˜ ”Й—½ ÐÐ
’ Û— ” ’˜ – ’ ’˜ – ’ ¼”˜ ”Й— ½¼¼¼”˜ ‘ ’™— ½¼¼¼”˜
’ Û ‘’” ” ½”˜ ± ˜ — — Ú — ‘ –“ —” ’ ˜‘
’ Û ‘’Þ Þ ¼”˜ ’ Û— ” Þ — ” Þ — ” ¼”˜ ”Й—¼”˜ ‘ ’™—¼”˜
’ Û “Ü Ú“ Ü ± ” –‘ ’ ’˜ÐÝ Ú“ “Ü – —˜ –
‘Ü ‘’ º ¹
¸ ¸
— ” ’˜ – ’ ƺ º í
º
º ¸
º¤ ¸
” Þ Þ— ” Ú“ ܵ
´ ¸ ¸ ¸ ¹
” ”˜ Þ
º ¸
¼”˜ ¼ º
½¼± ¸
Ì ³º
¸ º


“™˜ – ’Û ½ß “™’˜ —” – —” – ¹½
Ü” ’ ˜ – Ü” ’ ˜ – Ü” ’ ˜–
½ß˜–™ ß Ð ˜ ’“ Ü” ’ ½ ’“ Ü” ’ ˜–™ ±
Ü” ’ ˜ – Ü” ’ ˜ – Ü” ’ ˜–
½ß З ß Ð ˜ ’“ Ü” ’ ½ ’“ Ü” ’ З ±
± ½¿

½ß З — ” – “™’˜ ±˜ “’ ˜ “’ —˜ –˜— “™˜ З
½ ¾ß —’ ‘ Ü” ’ ˜– —˜– ’ ½ ¾ ’ —’ ‘
ß™ “ ½ ™“ ¾ ™”” – —ß ½¾ß ± ³ — – •™ –
’Û Ð” Д ˜–™ Д З
¸ ¸
Д ´ º ¾¼µº

¿º ± º ÁÆÁÌ ¹
¸ ¸

º
˜“Ð – ’ ‘Ü ÝЗ ’ ˜–
½¼¼¼¸ ½¼¼¼¼¸ ¾¸ ½¸
— ” – ’Ð’ – …º Ì ¹”– ˜“Ð – ’ ½¼¼ ˜“Ð – ’ ¾¼¼ ’ —— ½¼¼¼ Ú ’ —— ½¼¼¼
Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ½¼ Ý” ’” ’ Ð˜Ý ¼ Ü Ý” ’” ’ Ð˜Ý ¼
’“”” ’ Ð˜Ý ¼¼ – Д ’ Ð˜Ý ¼¼
Й ” ’ Ð˜Ý ½ ¼ Û “Û” ’ Ð˜Ý ½ ¼ —”Ð ÝÛ “Û” ’ Ð˜Ý ¼
–“ ’” ’ Ð˜Ý ½¼¼ ”– —”Ð Ý” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼¼
“™ Ð Ý” ’ ‘ – ˜— ½¼¼¼¼ ’ Ð Ý” ’ ‘ – ˜— ¼¼¼ ‘ – ˜— ½¼¼¼¼
˜– ’ Г—˜ –— ½ ™ Ý” ½ Б˜– ˜“– ¼½
™Ð˜ Ý” ’ – ¹ ™Ð˜— Û – ¹½ ’ ÛÐ ’ – ¹½
— “Û “Ü – ˜ — “Û “Ü ”˜ ¿
™ÞÞ ¼º½”˜ Ú ™ÞÞ ¼º½”˜ “Ú – ™ÐЖ™Ð ”˜
— Þ º ’ Ú— Þ º ’ ” – ’ ’˜ ¾¼”˜
‘ Ü ”˜ ”˜ —”Ð ˜‘ Ü ”˜ ‘ Ü ‘ ’ “Ü‘ Ü ”˜ ‘Ü ‘’
Ð ‘ ˜ –— “–˜ ÐÐ ”˜ ’™ÐÐ Ð ‘ ˜ –—” ½º¾”˜ — – ”˜—” ¼º ”˜
” –— ” ¼”˜ ”Й— ½”˜
“Ú —”Ð Ý— ” ½¾”˜ ”Й— ¿”˜ ‘ ’™— ”˜
“Ú —”Ð Ý— “–˜— ” ¼”˜ ”Й— ¿”˜
Ð“Û —”Ð Ý— ” ½¾”˜ ”Й— ¿”˜ ‘ ’™— ”˜
Ð“Û —”Ð Ý— “–˜— ” ”˜ ”Й— ¿”˜ ‘ ’™— ”˜
˜“”— ” ½¼”˜ —”Ð ˜˜“”— ” ½¼”˜
” – ÐЗ ” ¼”˜ ”Й— ½ Ð
˜ ’‘™— ” ¿‘™
‘ ‘™— ” ‘™ ”Й— ¾‘™ ‘ ’™— ‘™
˜ ‘™— ” ‘™ ”Й— ‘™
´ Ì ³ ¹
˜‘¸ ݸ ‘“’˜ Ý–
¸ ¹
“™˜”™˜” ’ ИÝ
¸ ¸
”– —”Ð Ý— Þ ¸ —”Ð ÝÛ ˜ —”Ð Ý ’ ’˜
¸
Г“— ’ —— ¼¸ ’ ’ ’˜ ¼”˜¸
¸
’ ˜–½ ” –— ” ¼ Ì
ºµ
—Ð’— ”¸ Ð ’ — ” Ð ’ — ”Ð ‘ ˜
± ¹
’“–‘ Ð — Ð ’ —¸
¸
—Ð’— ” ’“–‘ Ð —Ð’— ”¸ Ð ’ — ” ’“–‘ ÐÐ ’ — ”
±
½

Ð’— ”Ð ‘ ˜ ’“–‘ ÐÐ ’ — ”Ð ‘ ˜º ± ¹
¸ º
Ì ½¼ ¸ ¹
º
ºí
¸ Ì ³¸
¸ Ì ³¸ ¹
º

’ Û— ” —‘ ÐЗ ” ‘“™’˜ ± ˜ ‘“™’˜ “ —‘ ÐЗ ”
—‘ ÐЗ ” ‘“™’˜ ¿”˜ ”Й—½”˜ ‘ ’™—½”˜
’ Û— ” ‘ — ” ‘“™’˜ ± ˜ ‘“™’˜ “ ‘—”
‘ — ” ‘“™’˜ ”˜ ”Й—¾”˜ ‘ ’™—¾”˜
’ Û— ” — ” ‘“™’˜ ± ˜ ‘“™’˜ “ —”
— ” ‘“™’˜ ½¾”˜ ”Й— ”˜ ‘ ’™— ”˜
’ Û— ” ’“–‘ Ð — Ð ’ — ” ± ’“–‘ Ð Ú Ð™ “ —Ð’— ”
’“–‘ Ð — Ð ’ — ” ½¾”˜
’ Û— ” ’“–‘ ÐÐ ’ — ” ± ’“–‘ Ð Ú Ð™ “ Ð’— ”
’“–‘ ÐÐ ’ — ” ½”˜
’ Û ‘ ’ ’“–‘ ÐÐ ’ — ”Ð ‘ ˜ ± ’“–‘ Ð Ú Ð™ “ Ð ’ — ”Ð ‘ ˜
’“–‘ ÐÐ ’ — ”Ð ‘ ˜ ¼”˜
’ Û ‘ ’ “˜ ± ™’ ˜ “ ‘ —™– “– “” ’’ ’ ™” —”Ð Ý—
“˜ ¿”˜
’ Û “™’˜ ’˜ – —”Ð ÝÐ ’ ” ’ Ð˜Ý ± ’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ’ —”Ð ÝÐ ’ —
’˜ – —”Ð ÝÐ ’ ” ’ Ð˜Ý ½¼¼
’ Û “™’˜ ’˜ – ““˜’“˜ Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ± ’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ’ ““˜’“˜ —
’˜ – ““˜’“˜ Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ½¼¼

º º ”Ð ’º˜ Ü
â ¸
Ì ³¸ ¸ ºá ¹
‘ —˜ ”¸
‘ —˜ ” Ð ß½¼
‘ —˜ ” ½ß — ½ ½¼¼¼ “–
½¾¼¼ “– ½ ¼ “– ½ ¾ “– ¾¼ “– ¾ –ÐÜ
‘ —˜ ” ‘™Ð˜ ”ÐÝ
´ ¸ ¹
¸ ¸ ¹
‘™Ð˜ ”ÐÝ
Ì ³º ¸ ¸
ºµ
¸ ¸ ¹
Ì ³ º
“‘”™˜ – …“ –’ ¸ ¹
¸ º

“’˜ ˜ ’–‘ ‘–½¼ “’˜ ”– Г ‘– “’˜ ”– Г ‘–
“’˜ — Ú ’–‘ ‘– “’˜ ”– Г ‘– “’˜ Ú –‘ ‘–
“’˜ ˜ ’ ‘‘ ½¼ “’˜ ”– Г ‘‘ “’˜ ”– Г ‘‘
“’˜ — Ú ’ ‘‘ “’˜ ”– Г ‘‘ “’˜ Ú ‘‘
± ½

“’˜
˜ ’—Ý ‘—ݽ¼ “’˜ ”– Г ‘—Ý “’˜ ”– Г ‘—Ý
“’˜
— Ú ’—Ý ‘—Ý “’˜ ”– Г ‘—Ý “’˜ Ú —Ý ‘—Ý
“’˜
˜ ’ Ü ‘ ܽ¼
“’˜
˜’ ‘ ܽ¼ “’˜ ”– Г ‘Ü “’˜ ”– Г ‘Ü
“’˜
—Ú’ ‘Ü “’˜ ”– Г ‘Ü “’˜ Ú ‘Ü
“’˜
˜ ’—Ð ‘—н¼ “’˜ ”– Г ‘—Ð “’˜ ”– Г ‘—Ð
“’˜
˜ ’˜˜ ‘˜˜½¼ “’˜ ”– Г ‘˜˜ “’˜ ”– Г ‘˜˜
“’˜
˜ ’ ˜ ‘˜ ½¼ “’˜ ”– Г ‘˜ “’˜ ”– Г ‘˜
“’˜
”– Г ‘——½¼ “’˜ ”– Г ‘——•
“’˜
”– Г ‘—— ½¼ “’˜ ”– Г ‘——•
“’˜
”– Г ‘– — Ð ‘ —˜ ” ± “– ˜ ˜Ð —
“’˜
”– Г ‘˜˜½¼ — Ð ‘ —˜ ”¾
“’˜
”– Г ‘—— ܽ¼ — Ð ‘ —˜ ”¾
± ˜ “’ Ð ”– Г “’˜— ’ —” –º
± ´ ’ ˜ “— ˜ ˜ Û – ”– Г “Ú ’ Ð ‘ ’ ˜ ºµ
Ð ˜ ”– Г ™’ ’ ± ”– Г “’˜— ‘™—˜ Ж ’ Û Ð ˜ –º
”– Г ”– Г
¸ ¸
¸ ¹
º
¹ ¸ ¸ Ì ³ ¹
¸ Ì
¸ ¹
Ì ³ ¸ º ¹ ¸


¸ ¸ ¹
”– Г
º ¹
Ì ³¸ ¸
“’˜º ¸ ¹
“’˜ ’ ’ –‘ ‘– º± ¸ ¸
’ ’ –‘ ¸
º
â
º ¸
‘–½¼¸
´
‘– . . . ¸ ‘˜ ½¼µº ¤ ”Ð ’º˜ ܸ
¸ ¸ ¹
¸
¸ ¹
º ¸
¸ á ¸
º


Ý” ’ – — Û –¸ ¹ ¹½¸
¸
— Û –¸

— Û – ˜ ’ ³½ — Û – — Ú ’ ³½ — Û – Ú ³½
— Û – ˜ ’—Ý ³ ¼ — Û – — Ú ’—Ý ³ ¼ — Û – Ú —Ý ³ ¼
±
½

± ¸
¸ ¸
–‘ ˜
˜ ܘ “’˜¼ ˜ ’–‘ — – ”˜ “’˜¼ — Ú ’–‘ — – ”˜— – ”˜ “’˜¼ Ú –‘
–‘ß ‘¼ ˜ ’–‘
˜ ܘ “’˜½ ˜ ’ — – ”˜ “’˜½ — Ú ’ — – ”˜— – ”˜ “’˜½ Ú
‘ ˜ß ‘½ “Ð —˜ÝÐ ß ‘½ ˜ ’
˜ ܘ “’˜¾ ˜ ’—Ý — – ”˜ “’˜¾ — Ú ’—Ý — – ”˜— – ”˜ “’˜¾ Ú —Ý
Ðß ‘¾
˜ ܘ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜ “’˜¿ ˜’Ü — – ”˜— – ”˜ “’˜¿ ˜’Ü
’Û ‘ ˜ ‘ ˜ß ‘˜ ‘˜’˜ ˜ ܘ “’˜ ˜ ‘ ˜’˜
’ Û ‘ —Ð ‘ —Ðß ‘ —Ð ‘ ˜ ’—Ð ˜ ܘ “’˜ —Ð ‘ ˜ ’—Ð
’Û ‘ ‘ ß ‘ ‘˜’ ˜ ܘ “’˜ ‘ ˜’
— – ”˜ “’˜ ‘ —Ú’ — – ”˜— – ”˜ “’˜ ‘ Ú
’ Û ‘ ˜˜ ‘ ˜˜ß ‘ ˜˜ ‘ ˜ ’˜˜ ˜ ܘ “’˜ ˜˜ ‘ ˜ ’˜˜

º º ”Ð ’º˜ Ü
± ¹
¸ ¸
ºá ¸

– ’ —” ’ß— “ º ½¼¼¼ — “ ½¼¼¼ — “ ½¼¼¼
—“ ½¼¼¼ — “ ½¼¼¼ — “ ¸ ½¼¼¼
’“’ – ’ —” ’ß— “ º ¿¼¼¼ — “ ¿¼¼¼ — “ ¿¼¼¼
—“ ¾¼¼¼ — “ ½ ¼¼ — “ ¸ ½¾ ¼
’“–‘ Ð — Ð ’ —ß Ð ’ — ” ’“–‘ ÐÐ ’ — ”
— Ð ’ — ” ’“–‘ Ð — Ð ’ — ” Ð ’ — ”Ð ‘ ˜ ’“–‘ ÐÐ ’ — ”Ð ‘ ˜

á ¸ ºá ˜
– ˜™–’ ¸ —” º í
¸ ¹
Е¸ –•¸ Ð –
º
–– ¸ » º ¹
’– ’Ð’
”– –¸ ”–
Ì ³
–º —” ‘”˜Ý
´ µ¸ ´ ¹
’™ÐÐ –“™” –“™”¸
µ ´ ¹ µº ¸
¸ ¹
º ´
¾ ß¾ ºµ

Áß …ß
Ð•ß –•ß³ Ж ß –– ß
И ’ – ”– И ’Ð’ –
—” ß ‘”˜Ýß ’™ÐÐß “Üß
И –“™” ß Ð ˜ –“™”
± ½

“ Ý—” — “ ÝÐ ’ —
â
¸ Ì ¸


“ Ý—” —ß ˜“ ˜Ú
ß “ Ý—” — Г Ð Ð ˜ —”
ß ˜“ … ˜ Ú ± ˜ — Ð ’ — ‘™—˜ ’ Û ˜ ±³
“ ÝÐ ’ —ß ˜“ … ˜Ú И … ”–±
Г Ð Ð ˜ … ” – ± ˜ — — ’ — … ”” –— ’ Û– ˜
“ ÝÐ ’ — И … ”– …ß ” – ¸ ¹
И И”– –“ ÝÐ ’ — Ð ’ߺºº
¸ ¸
– º
Г“”ººº – ” ˜ ¸
¾¼º
’ ܘ ’ ܘ
¸ ºâ ¸
º

Г“” ½ – ” ˜ß “ Ýß ½ ˜–˜
˜ – ˜ ß “ Ý Ð ˜ ’ ܘ ˜–˜ З Ð ˜ ’ ܘ – Ð Ü ’ ܘ
И–” ˜ ± ˜ — ‘ — Г“”ººº ººº – ” ˜ — ”” Ð
’— ”¸ •™ ••™
á º
¸ ¸
’—” ˜ ’—” ’ ˜ ’—”
¸ ¸
´ ¸
µº ¹
º ¸
Й
¸ ºí ¹
Ú Ð™
º ¸ º ¹
’“ ’˜ –Ð ’ — ” ¸
ºí
“ ’˜ –Ð ’ — ”
¸
¸ ¸
º
—‘ ÐЗ ”¸ ‘ — ” — ”º
’— ”ß — ”º ‘ – Ð Ü
•™ ß — ”½ ‘ – Ð Ü ••™ ß — ”¾ ‘ – Ð Ü
’—” ß –’º ‘
˜ ’—” ß –’ º½ ‘ ’ ˜ ’—” ß –’¹º½ ‘
Й ß ˜ – —— ’‘ ’˜ З”
Ð ß Ð Ú Ú‘“ “™’˜ —” ˜“– Ú–™Ð Û ˜ ¼”˜
’“ – — ”— ” —” ˜“– “™’˜
Ú Ð™ ß ˜ – —— ’‘ ’˜ Ú Ð — ”
ÚÐß”– ‘’ ”– Ú ”˜ –™Ð ˜¼”˜
’“ – Ú— ” — ” ”– Ú ”˜ ‘’
’“ ’˜ –Ð ’ — ”ß ”– Ú ”˜ ¹½¼¼¼”˜
“ ’˜ –Ð ’ — ”ß — Ð ’ — ” ¹½¼¼¼”˜
Ð ’ — ” ¼”˜ Ð ’ — ”Ð ‘ ˜ ‘ Ü ‘ ’
±
½

—‘ ÐЗ ”ß Ú— ” —‘ ÐЗ ” ‘“™’˜
‘ — ”ß Ú— ” ‘ — ” ‘“™’˜
— ”ß Ú— ” — ” ‘“™’˜
± ºá ¹
¸ º
– ’“ – ÐÐ“Û –
¸ ¸ ¹
—Ð — ´
´ µ »³µ
¸ ¸ ¹
” –º
¸

– ß ” ’ Иݹ½¼¼¼¼ ’“ – ß ” ’ Иݽ¼¼¼¼
ÐÐ“Û – ß ” ’ Иݼ
ß ” ’ Иݽ¼¼¼¼
—Ð — ß» ” ’ Ð˜Ý Ü Ý” ’” ’ ИÝ
Ж ß ” – Ú Ð ” ’ Иݹ¾¼¼ Ú Ð’
““ – ß ” – ” ’ Иݹ ¼¼
˜ß ” – ” ’ Иݹ½¼¼¼¼
—™” – ˜ß ” – ” ’ Иݹ¾¼¼¼¼
– ‘“Ú Ð —˜— ”ß ‘ Ð —˜— ” ¼”˜ З Ú— ”¹ Ð —˜— ”
—‘ ÐÐ – ß”– ‘ Ð —˜— ” —‘ ÐЗ ” ‘“™’˜
– ‘“Ú Ð —˜— ” ” ’ Иݹ ¼ —‘ ÐЗ ”
‘ – ß”– ‘ Ð —˜— ” ‘ — ” ‘“™’˜
– ‘“Ú Ð —˜— ” ” ’ Иݹ½¼¼ ‘ — ”
– ß”– ‘ Ð —˜— ” — ” ‘“™’˜
– ‘“Ú Ð —˜— ” ” ’ Иݹ¾¼¼ —”
Ð’ Ð ˜Ð ’ – ˜Ð ’ ’˜ –Ð ’
¸ ¸ ¹
ÐÐ ” –Ð ”
¸ ¸ ¹
™’ – –
¸ º
¹ ¸ ¹
º

Ð’ß “Ü ˜“ — Þ
Ð ˜Ð ’ ½ß Ð ’ ß ½ —— – ˜Ð ’ ½ß Ð ’ ß —— ½
’˜ –Ð ’ ½ß Ð ’ ß —— ½ ——
ÐÐ ” ½ß “Ü ˜“ ¼”˜ß —— ½ –Ð ” ½ß “Ü ˜“ ¼”˜ß ½ ——
‘ ˜ ß ‘ ˜ —™––“™’ ¼”˜
™’ – – ½ß° — ˜ “ܼ “Üß ½ ”¼ ¼”˜
‘˜ ™’ –Ð ’ ß “ܼ °
™’ – –
´ ¸ ¸
¸ ¸ º ¹
¸ ¹
ºâ ¸ Ì ³
¸ º ¸
‘ ˜ —™––“™’ ¸ ¹
‘ ˜ ºµ
± ½

—˜–™˜ ¸ ¸
¸
º

’ Û “Ü —˜–™˜ “Ü
— ˜ “Ü —˜–™˜ “Ü “Üß Ú–™Ð ˜ º ”˜ ”˜ ¿º ”˜ Û ˜ ¼”˜
—˜–™˜ß – Ð Ü ‘‘“ “”Ý —˜–™˜ “Ü Ð— ™’ “”Ý —˜–™˜ “Ü
¸ ¹
—˜–™˜¸ – Рܸ ¹
Ì ¹ ´ º
¾¾µº
Ð ’ ¸ ¹
˜ — ”
¸ º ¹
Û ˜ ÐÐ ¹
¸ º
‘™Ð˜ —” ’¸
º

Ð ’ß Ú –Ý – ß ˜ — ” ¼”˜ Ð ’ ± Ð ’
Û ˜ß — ” — ”
’ Û “™’˜ ‘— “™’˜
‘™Ð˜ —” ’ ½ß “‘ ˜ ‘— “™’˜ ½ Г“” ’™‘ ‘— “™’˜ ½ —” ’ – ” ˜
—” ’ß —” ’ “‘ ˜ Ú’ ‘— “™’˜ Ý ¹½
¸
¸ Ì ³º ¸ ¹
¸ ¸ º
´ ¸ ¸ ¹
˜– ’ Ðкµ
¸

’Û ™— ’Û –
’ Û “Ü ˜ — ’ Û “Ü ˜ —Ý ˜ ’ Û “Ü ˜ — “’
Ð –˜
—ß Ð“ Ð — ˜ “Ü ˜ —Ý ˜ ’™ÐÐ — ˜ “Ü ˜ — ’™ÐÐ
— ˜˜ —ß — ˜ “Ü ˜ — ’™ÐÐ ™˜™– Ð ˜ ’ ܘ — ˜˜
И· –Ðܱ ’ — ˜ — Ð — ’– ’ ˜Û
— ˜˜ ß Ü ’ ܘ · Ð ˜ ’ ܘ – Ð Ü ± ˜™–’ “ “™˜ –’ ——
’ Ü˜ß ˜ – —— ’‘ ’˜ — ˜˜ Ð ˜ ’ ܘ ±
З Ð ˜ ’ ܘ — ˜ “З ’ ܘ
— ˜˜ ß Ð ˜ ’ ܘ – Ð Ü ™— З ‘ ˜ “Ü
“™˜ – ·ß ˜ Ð’ ˜ Ð ’ß ™— ˜–™ ‘ ˜ “Ü
— ˜ “З ½ “Й‘’—ß “™’˜ ½ ‘’ —Þ
Г“” ’™‘ “™’˜ ¼ ’“˜ – – ” ˜
’“˜ –ß ‘’ ‘’ Ú ‘’ Ý “™’˜
— ˜ “Ü ˜ — “Üß “Ü ˜“ ‘ ’ ß ™’ “Ü ˜ — ±
Ú’ ‘’ ݹ ‘’ Ú’ “™’˜ Ý ¹½
‘ ˜ “Üß ’ –“™”
Г Ð — ˜ “Ü ˜ —Ý ˜ “”Ý ˜ — Г Ð — ˜ “Ü ˜ — “’ ’™ÐÐ
–ß –˜–™ –– –“™” –“™”
±
¾¼

™— ™’Ú “ܼ Ð —˜ “Ü ’ –“™”
— ˜ “Ü ˜ — “Üß ™’ “Ü ˜ —Ý ˜ ™’ “Ü ˜ — “’ ±
— ˜ “ܼ Ú “Ü –“™” – З Ð ’ –“™”² ˜ “Ü ˜ Ü ––
˜ “Üß — ˜ “ܼ “Ü –“™”
˜ Üß – –“™” ± ’“Û “ܼ “Ð — ˜ “Й‘’
З —— –“™” Г Ð — ˜ “Ü ˜ —Ý ˜ “Üß ™’ “Ü ˜ —Ý ˜
Г Ð — ˜ “ܽ Ð —˜ “Ü ± ’“Û “ܽ “Ð ˜— — Þ
Ú“ ½ Г Ð — ˜ “ܽ “Ü ˜“ Û ¼ß ±
З — ˜ “ܼ “Ü ˜“ Û ½ß ™’ “ܼ
Г Ð — ˜ “Ü ˜ — “’ “Üß “ܽ ™’ “Ü ˜ — “’
“ܼ
· “™˜ –¸ Ì ³
´ º ¾¼µº ¸ ¹
· ¸
“™˜ – ˜ Ð ’º ˜ Ð ’
¹ ¸
·¸ — ˜˜ —º
¸
•¤ ¸
˜ ‘¸ ˜ ‘ ˜ ‘ ’ ––“Û –º â ¸ ¹

º ´½µ
”–’ ’˜ ¸ ¸
´ ¹
’“ ’ ’˜µº ´¾µ ˜ ܘ ’ ’˜ß—˜™ ’ ’˜¸
¸
—˜™ ¸ ’
º ¸ ¹
ß—˜™ º ¸
˜ ܘ ’ ’˜ß° ™ÐÐ ˜° ¤ ººº º± ¤
º

’ß ’ ’ ’˜ ” – ’ ’˜
˜ ‘ß ” – ’ ˜ ܘ ’ ’˜
˜ ‘ ˜ ‘ß ” – ’ ’˜ ’ ’ ’˜¾ ” – ’ ’˜ ˜ ܘ ’ ’˜
˜ ܘ ’ ’˜ ½ß ’ ’˜ ÐÐ ”ß ½ ’—” ’“– —” —
’ ––“Û –ß Ú’ Ð ˜— ” Ý ” – ’ ’˜
Ú’ – ˜— ” Ý ” – ’ ’˜
’— ˜ “’ ¸ ¹
º§ ¸
” –µ ’— ˜ “’
´ º ¹
¸ ¹
— ”
¸ ¸
¸ º
—‘ ÐЗ ”
º±
’“ ’ ’˜¸ ¹
¸ º ´ ¸
’— ˜ “’ ¸
ºµ

“™˜ – ’— ˜ “’ ½ ” –ß Ú— ”¼”˜ ”Й—º¿ Ú— Þ ” ’ Иݹ¾ ¼
± ¾½

Ú— ”¼”˜ ”Й—¹º¿ Ú— Þ — ” Ú— ” ” –— ”
‘ —— ß ½ Ð ˜Ð ’ ß ½ ’“ – —‘ ÐЗ ” ’“ ’ ’˜

¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¹
¸ ¸ ¸
”–“ Ð ‘¸
º ¹
¸ ¾¼¸
¸
‘ –
º ¹ ¸ ¹
¸ ¸

“™˜ – ”–“ Ð ‘ ½º ¾ ” –ß ‘ –
’“ ’ ’˜ß ½º ’—” ß —Ð ¾ ” –
‘ Ð —˜— ” ‘ — ” ‘“™’˜ – ‘“Ú Ð —˜— ” ” ’ Ð˜Ý ‘ — ”
¸
¹
– – ˜
º
¸ º± ¸ ¹
º´ ¸
“’˜ ‘’
¿ ¹
¸ ¸ ¸ ¸
“’˜ ‘ ’¿ ˜ ’–‘ ¼”˜º í ¹
ºµ
¹
˜˜– – ˜¸
‘˜˜
º´ ºµ

– – ˜ß – ˜— ” ¼”˜ ”Й—¾ ‘
—” — ” º¿¿¿¿ ‘ Ü—” — ” º ‘
˜˜– – ˜ß ˜˜ – ˜— ” ¼”˜ ”Й—¾ ‘
â ¸ ¹
¸ “‘”™˜ – …“ –’ º
¸ º
¸ ¹
Ð Ú Ú‘“ ºí ¸ Ì
¸ ¸ Ì º

– ±
± – ²² – – ° °
– ——
½
– ½ – “ ½ – “½
– ½ – Ç ½ – ǽ
– ½¼ – ½½ ± “˜Ð —— Ð ˜˜ –—
ß ’˜³¾ Ðß –³ ¼Ð
Ð Ú Ú‘“ ß ™’ “Ü Ú“ ܱ ’— ”– –”¸ ’ —— –Ý
ß Ð Ú Ú‘“ –’º¼ ‘ Ú “Üß –™Ð Û ˜ ¼º¿ ‘
„ß Ð Ú Ú‘“ — ˜ “ܼ “Üß„ “Ü ˜“ Û ¼ß —— –³ ¼„
ß Ð Ú Ú‘“ — ˜ “ܼ “Üß ‘’ ˜¼ Ú’ ‘’ ݹ½ Ü
–Ð ”ß – — º ‘’ “Üß –³¾
±
¾¾

‘˜ Ü “Ü ½ ¾ ¿ß Ð Ú Ú‘“
“Üß° ‘ ˜ ‘˜ – ½ ¾ ¿°
ß‘˜ Ü “ܾ ß ‘ ˜ Ü “ܾ
Ëß ‘ ˜ Ü “ܾ Èß ‘ ˜ Ü “ܾ
“ Ð ’ ½ß Ð Ú Ú‘“ Ú˜“”ß — Ð ’ — ”¼”˜ Ð ’ — ”º¾ Ü
Ð ’ß ––½ –– ± ”™˜ – ˜ –— “Ú – “˜ –
““ Ð ’ß Ð ’ — ”Ð ‘ ˜¹ ‘ Ü ‘ ’ “ Ð ’
½ß “ Ð ’ß ½ –– Û ˜º Û˜
½ß “ Ð ’ß ½ –– Û˜
Ú “Ü ˜“º¾ Üß “Üß –³¾¾ Ú—— Û˜
½ß — ˜ “ܼ “Üß ½ ‘ ˜¼ ½ Ü ’˜³¿¼ ½±
З ß ““ Ð ’ß Û˜ –³¿¼ Û˜ – – ™’ “ܼ
“”Ý– ˜ßß ““ Ð’
ß Ð – — º¼ Ü “Üß Ð ––‘˜ Ü “ܾ¼
“˜—ß – Ð Ü ‘‘“ Ð “˜— З ° ‘ ˜ Ð “˜— ¸°
Ì ßÌ –’¹º½ ‘ Ð“Û –º Ü “Üß –’¹º½¾ ‘
½ßß ’˜ ½¾ ½ ³ ½ßß ’˜ ½¿ ½
Ú ½ßß ’˜ ½ ½ ™ ½ßß ’˜ ½ ½
½ßß ’˜ ½ ½ ½ßß ’˜ ½
º ½ßß ’˜ ½ À ½ßß ’˜ ½
½ßß ’˜ ½ ½ßß ’˜ ½
˜ ½ßß ’ Ü˜ß ˜ “’˜ ˜ ˜ ܘ “’˜½ ’˜ ’ ܘ ½
¸ ¹
´ º ¹
µ

И Ú Ð˜ Ë ™ И
¹
º

–™Ð ÐÐß Ð –— –™Ð ÐÐ
“˜ ÐÐß Ð –— “Üß° ‘ ˜ ‘ –’½º ‘™ º ‘ –’½º ‘™° ÐÐ
– ˜ ––“Û ÐÐß° ‘ ˜ ‘ ˜ “– ¹ ‘ –’¹ ‘™
Ð –— “Üß° ‘ –’¹¾‘™ ‘ ˜ “– ¹ ‘ –’¹¾‘™° ÐÐ
‘ –’¹ ‘™ ‘ ˜ “– – ˜ ––“Û°
Ð ˜ ––“Û ÐÐß° ‘ ˜ ‘ ˜ “– Ð ˜ ––“Û ‘ –’¹ ‘™
Ð –— “Üß° ‘ –’¹¾‘™ ‘ ˜ “– ¹ ‘ –’¹¾‘™° ÐÐ
‘ –’¹ ‘™ ‘ ˜ “– ¹°
‘˜ – – Ð ¿ ‘˜ – – – ¿
‘˜ – – Й ¿ ‘˜ – – –™ ¿
™” – ÐÐß° ‘ ˜
– Й Ð –— Ú–™Ð ÐÐ – –
– ÐÐ –— Ú–™Ð ÐÐ – –™°
“Û’ – ÐÐß° ‘ ˜
– ÐÐ –— Ú–™Ð ÐÐ – –™
– Й Ð –— Ú–™Ð ÐÐ – –°
± ¾¿

™” – ÐÐ “Û’ – ÐÐ ¹


¸ º
”Ð ’º˜ Ü Ý
¸ ¸

“™˜ – Ýß”–Ú ÐÐ —™” – ˜ ’ ±˜ – “‘‘ ’ Û Ý ˜“ —˜“”

º º ”Ð ’º˜ Ü
è ¸
¸


¸ º
á º ¸ ¹
—” —
¸ ¸ ¹
¶¸
¸ ¹
³³³ ß ”– ‘ ”– ‘ ”– ‘
¸

Ð ˜ —” И—
¸ß ‘— ” ˜ ’‘™— ” ß ‘— ”¹ ˜ ’‘™— ”
ß ‘— ” ‘ ‘™— ” ß ‘— ” ˜ ‘™— ”
¶ß — – ˜ “’ –Ýß ˜ ’—” ˜ ˜ ܘ “’˜¾ –¾ ß ß
ß ˜“ ˜Ú ß ’“˜ ± —Ð ’ ’‘˜
ß ˜“ ³ ˜Ú ³ß –“™” ”– ‘ —
”– ‘ —ß ”– ‘ ™˜™– Ð ˜ ’ ܘ ”– ‘—
”– ‘ —ß Ü³ ’ ܘ Ð ˜ ’ ܘ ”– — З Ü ’ ܘ Ð ˜ ’ ܘ ”– ˜
З Ð ˜ ’ ܘ –“™” ’ ܘ
”– — ½ß ”– ‘ — ”– ˜½ ¾ß ¾ –“™”
á
Ç– º ±
ÜÜܸ ‘ º
··· ¸ ¸
¸ º

‘˜ – Д ¼½¼ ‘ ˜ – “‘ ¼½¾½
···
‘˜ – ‘‘ ¼¼¼ ‘ ˜ – Ç‘ ¼¼
···
‘˜ – Д ¼¾ ¼ ‘ ˜ – —” —™ ˜ ¼¾
···
–ßß ‘ ˜ –³¾ ‘ –’¹ ‘™
—™– ßß ‘ ˜ – ½¾ ¼
’ Ð ßß Ú “Üß Ð ’ß° ‘ ˜ — – ”˜—˜ÝÐ ° ––
’“˜ ‘ ˜ – Ðß ‘ –’½ ‘™ –– ’“ Ð ’ß ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
‘ –’¾º ‘™ Ð –— –™Ð ˜º¿ ”˜ ÐÐ ‘ –’¾º ‘™ – –
¹
½ÜÜÜ
‘ ˜ – —‘ ÐÐ ’˜ ½¾ ¿
‘ ˜ – —™‘ ½¿ ¼ ‘˜ – ™”Й— ½¿
···
‘ ˜ – ’˜“” ½¿ ¾ ’˜ß ’˜“” ’“Ð ‘ ˜—
‘ ˜ – “ ’˜“” ½¿ “ ’˜ß “ ’˜“” ’“Ð ‘ ˜—
±
¾

¸
º

¸ º

‘˜ – ”‘ ¾¾¼ ‘˜ – ‘Ð ¾¾ ½
···

¸ ¸ ¹
‘ ”—˜“ –
º ¹
¸ ¸
‘ ”—˜“ ’ Г’ ‘ ”—˜“ ’’
¸ º ¹
’“˜
¸ ¸
º
¸Ì º

‘˜ – Ð • ¿¾½ ‘˜ – ” –” ¿¾¿
···
“ ’– Ðß ‘ ˜ – Ðß ‘ –’¹¿‘™
– Ð –ß ‘ ˜ – Ðß —‘ —¹ Ê Ð –ß ‘ ˜ – Ð
Г’ – ˜ ––“Ûß – Ð – “ ’– Ð – ˜ ––“Û
„“’ – ˜ ––“Ûß Ê Ð – “ ’– Ð Ê ˜ ––“Û
Г’ Ð ˜ ––“Ûß Ð ˜ ––“Û “ ’– Ð – Ð –
„“’ Ð ˜ ––“Ûß „ ˜ ––“Û “ ’– Ð Ê Ð –
Г’ Ð ˜– ˜ ––“Ûß Ð ˜ ––“Û “ ’– Ð – ˜ ––“Û
„“’ Ð ˜– ˜ ––“Ûß „ ˜ ––“Û “ ’– Ð Ê ˜ ––“Û
‘˜ – ‘ ”—˜“ – ¿¾¾ ‘ ”—˜“ß ‘ ”—˜“ –– ˜ ––“Û
Г’ ‘ ”—˜“ß ‘ ”—˜“ – Г’ – ˜ ––“Û
‘˜ – Ð ““ ¿½¾ ““ – ˜ ––“Ûß Ð ““ “ ’– Ð – ˜ ––“Û
‘˜ – – ““ ¿½¾ ““ Ð ˜ ––“Ûß Ð ˜ ––“Û “ ’– Ð – ““
’ •ß ’“˜ ‘“ Ð—ß ‘ ˜ – Ð “ ’– Ð
“Û˜ ß ‘ ˜ – Ð ˜– ’ Ð – ˜ “ ’– Ð ‘ ˜ – Ð ˜– ’ÐÐ ˜
Ð “˜” “˜”¸
± ¹
Ð “˜— “˜—¸
¸
â ¹
Ú “˜— “˜—µ
´

‘˜ – Ð “˜” ¼¾ ‘ ˜ – “˜” ¾¼½ ‘ ˜ – “Г’ ¼¿
Ð “˜—ß ‘ ˜ ’’ –ß Ð “˜” Ð “˜” Ð “˜”
“˜—ß ‘ ˜ ’’ –ß “˜” “˜” “˜”
Ú “˜—ß Ú “Üß — Ð ’ — ” ”˜ Ð ’ — ”Ð ‘ ˜ ¼”˜
–’ ”˜ “Üߺ “Üߺ “Üߺ
“˜—ß ‘ ˜ ’’ –ß ‘ –’½‘™ – — ”˜ Ú “Üß –’ ”˜ “Üߺ ‘ –’¾‘™
– — ”˜ “Üߺ ‘ –’¾‘™ – — ½”˜ “Üߺ ‘ –’½‘™
á
‘˜ ’˜¸ ¸ ¹
¸

™˜ ß ‘ ˜ ’˜ ¼½¿ “˜ß ‘ ˜ ’˜ ¼
···
Û ˜Ð ß‘˜ ’˜ ¼¿ Û ˜ß ‘ ˜ ’˜ ¼¿ ¾
± ¾

“Ú –– ˜ ––“Û ½ß Ú “Üß Ð ’ß ––
– ˜ ––“Û ÐÐ – – ’“ Ð ’ß –’¹½”˜ ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
° Ð —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ½ а – –
“Ú –Ð ˜ ––“Û ½ß Ú “Üß Ð ’ß ––
Ð ˜ ––“Û ÐÐ – – ’“ Ð ’ß –’¹½”˜ ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
° Ð —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ½ а – –
“Ú – – ½ß ‘ ˜ “”ß Ú “Üß Ð ’ß – – ’“ Ð ’ß –’¿”˜
“Û’ – ÐÐ – – ’“ Ð ’ß –’¿”˜ ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
° Ð —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ½ а – – Ð ‘ ˜—
™’ – – ½ß ‘ ˜ “”ß Ú˜“”ß Ð ’ß ––
° Ð —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ½ а – – ’“ Ð ’ß –’¿”˜ ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
™” – ÐÐ – – ’“ Ð ’ß –’¿”˜ Ð ‘ ˜—
— Û ½ ¾ ¿ßß ¾ß ¿ ‘ –’ ½‘™ ‘ –’¹ ½‘™ ß
â ¾ ¸Ð’Ðß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼ –’Ðß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼
Ж ß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼ –– ß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼
Ð Ðß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼ – Ðß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¼
РГ“–ß Ð ‘ ˜ – ¾ ¾¿¼ – Г“–ß Ð ‘ ˜ – ¾ ¿¿¼
Ð –“™”ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¿¿ – –“™”ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¿¿
Б“™—˜ ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¿ ¼ –‘“™—˜ ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¿ ½
™” ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾¾¾¿ Í” ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾¾ ¿
“Û’ ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾¾¿¿ “Û’ ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾¾ ¿
™” “Û’ ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾ ¿¿ ––“ÛÚ –˜ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¼¿¿
Í” “Û’ ––“Ûß Ð ‘ ˜ – ¿¾ ¿ ––“ÛÚ –˜ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¼¿¿
Ú –˜ß Ð ‘ ˜ – ¼¾ ¿¼ Î –˜ß Ð ‘ ˜ – ¼¾ ¿¼
—Ð — ß Ð ‘ ˜ – ¼¾ ¿¼ – Ú –˜ß Ð ‘ ˜ – ¼¼¼¼¿¿
ººº
Ðß ‘ ˜ “” ’ ‘ß ‘ ˜ – Ð –ß ‘ ˜ Г—
Ðß ‘ ˜ “” ’ ‘ß ‘ ˜ – Ð –ß ‘ ˜ Г—
Ðß ‘ ˜ “” ’ Ðß ‘ ˜ “” ’
‘ß ‘ ˜ – Ð ‘ß ‘ ˜ – Ð
–ß ‘ ˜ Г— –ß ‘ ˜ Г—
½ßß “Üß° Ð ˜ ½ Ú “Ü ˜“ º ”˜ß – ˜º ’ —” °
½ßß “Üß° Ð ˜ ½ Ú “Ü ˜“ ½½º ”˜ß – ˜º ’ —” °
½ßß “Üß° Ð ˜ ½ Ú “Ü ˜“ ½ º ”˜ß – ˜º ’ —” °
½ßß “Üß° Ð ˜ ½ Ú “Ü ˜“ ½ º ”˜ß – ˜º ’ —” °
’ —” ß ’™ÐÐ Ð ‘ ˜ –—” ¼”˜ ‘ ˜
¸

““— ß ˜“”Û ˜ Ð ‘—´µ
– ß ˜“”Û ˜ Ð ‘—
– ß ˜“”Û ˜ Ð ‘— ß
—•–˜ß – Ð ¾ ¼¿ ¼
±
¾

‘ ˜ ” Ð ˜˜
º
” ’˜“‘¸
º
—‘ — –““˜
¸ º

‘ ˜ ” Ð ˜˜ ½ ¾ß ‘ ˜ “ ß½ —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ¾
ß ½ ˜ ܘ—˜ÝÐ ß ¾ ß ½ — – ”˜—˜ÝÐ ß ¾ ß ½ — – ”˜— – ”˜—˜ÝÐ ß ¾
’ Û “Ü –““˜ “Ü
–““˜ ½ “ ß — ˜ “Ü –““˜ “Ü
“Üß° ‘ ˜ — – ”˜— – ”˜—˜ÝÐ ß ½ °
‘ ˜ ” Ð ˜˜ – ˜
– ˜ ½ ¾ß — ˜ “ܼ “Üß° ‘ ˜ ½ —•–˜ß ¾ °
‘’ ˜¼ Ú’ ‘’ ݹ ”¼
‘ –’ ‘™ – — º ‘’ “”Ý –““˜ “Ü ‘ –’¹½¼‘™ “ܼ
’Û Ú ’Û
Ú” ’˜“‘ß Ú ˜–™ З ” ’˜
” ’˜“‘ß Ú Ð— ˜–™ ” ’˜
” ’˜“‘ß Ú ˜–™ ˜–™ ” ’˜
” ’˜ß ‘‘“ ’ Ü˜ß ‘ ˜ ” Ð ˜˜ ‘ ˜ ” ’˜ ±
З Ð ˜ ’ ܘ ‘ ” ’˜ ’ ܘ
‘ ” ’˜ ½ß — ˜ “ܼ “Üß ½ ’” ’˜
‘ ˜ ” ’˜ ½ ¾ß — ˜ “ܼ “Üß° ‘ ˜ ½ß ¾ ° ’” ’˜
’” ’˜ß — ˜ “ܾ ’™ÐÐ Ú ˜¾ ˜¼ ”¾ ”¼
Û¾ Û¼ “ܾ
‘ ˜ —˜–™˜ß Ú” ’˜“‘´
—‘ — ß – Ð Ü ± – Рܸ ’ — ˜ — “‘ — –—˜ ’ Ð’
‘‘“ ’ Ü˜ß ‘ ˜ ” Ð ˜˜ ‘ ˜ —‘ — З Ð ˜ ’ ܘ ‘ —‘ —
’ ܘ
‘ —‘ — ½ß — ˜ “ܼ “Üß ½ ’—‘ —
‘ ˜ —‘ — ½ ¾ß — ˜ “ܼ “Üß° ‘ ˜ ½ß ¾ ° ’—‘ —
’—‘ — ß ˜¼ ¼”˜ ”¼ ¼”˜ “ܼ
“’ ß ‘ ˜ – Ðß ‘ ˜ ” Ð ˜˜ Ú–•—‘ ± — ‘ “Ú –
Ú – • ½ ¾ß Ð“Û –º ”˜ Ú “Üß — Ð ’ — ”¼”˜ Ð ’ — ”¹º ”˜
Ð ’ß° ‘ ˜ ½ Ра – – ¾ – – ––
’“˜ ’ß ‘ ˜ – Ðß ‘ ˜ ” Ð ˜˜ ’Ð’
’ Ð ½ ¾ß ““ Ð ’ß° Ð ½ ‘ –’½‘™» а – –° ½ ¾°
– ˜Ð ˜ –”““’—ß ‘ ˜ – Ðß ‘ ˜ ” Ð ˜˜ –Ð ß
–Ð ½ß Ú ’˜ –ß “Üß ““ Ð ’ß – — ¾”˜
“Üß° ½ – ˜ –”““’™”° – – ° ½ Ð ˜ –”““’ “Û’°
™ Ð – Ð ½ “Ú – ¾ß ‘ ˜ – Ðß ‘ ˜ “”ß –’¼”˜ ¾ Ð ‘ ˜— ß ½
“˜ •ß ™ Ð – Ð ˜ ܘ—˜ÝÐ º “Ú –
í ¸ ¹
¸ º
â

И’ ’• ИРЕ И •
Ð˜ß Ð– И Î –˜ И ––
Ð ˜ ˜“ – ˜ ––“Û Ð ˜ ˜— Ð ˜ ––“Û Ð ˜ “Û’— ’
± ¾

ИВ Û Ð ˜ Г– Ú Ð ˜ Ð’“˜ ’
ß „“’ Ð ˜– ˜ ––“Û
½ ¿¾ ¸
º

– “—ß ‘ ˜ “”ß –‘ – “— ’“Ð ‘ ˜—
˜ ’ ß ‘ ˜ “”ß –‘ ˜ ’ ’“Ð ‘ ˜—
···
˜ß ‘ ˜ “”ß –‘ ˜ —™”ß ‘ ˜ “”ß –‘ —™”
···
Ð ‘ ’ ß ‘ ˜ “”ß –‘ Ð ‘ ¸ ’ Ð ‘—™”ß ‘ ˜ “”ß –‘ Ð ‘ ¸—™”
‘“ ß ‘— ”¹ ‘ ‘™— ” ‘ –’ ‘™
‘˜ ’ß –‘ ‘“ ” ’ Ð˜Ý ¼¼ ‘ –’ ‘™ ‘— ”¹ ‘ ‘™— ”
”‘“ ½ß ÐÐ“Û – ‘ –’½ ‘™ ´ß –‘ ‘“ ¸ ¸ ½µ
‘ ˜– Ü ¸ ¸
¸

“– –‘ ˜– Ü
¹ º
¸ ¸ ºí ¹
” – ’Û ¸
º

‘ ˜– Ü ½ß ’™ÐÐ ¸ Ú ’˜ –ß ’“–‘ Ð — Ð ’ — ‘ ˜
Ð ’ß Ð° ° в² •™ а ° Ð ––
‘ ˜ —˜–™˜ – – ’“ Ð ’ß –’¹ —Ð’— ”
½ – – ‘ ˜ —˜–™˜ – – ’“ Ð ’ß –’¹ —Ð’— ” ¸
’Û ‘ ’ ” – ’Û — ˜ “ܼ “Üß ˜ ’ Ü ” – ’Û Û ¼
“– –‘ ˜– Ü ½ß ’ –“™” ‘ ˜
— ˜ “ܼ Ú “Üß –ß – – ’“ Ð ’ß –’¾”˜ Г Ð Ð ˜ – ’Ð’
Ð ’ß° ° Ð –’¾”˜ –’ ” – ’Û ² ˜ ’—” а ° Ð
²² •™ а ° Ð ––
“‘ ˜ —˜–™˜ Ð – – ’“ Ð ’ß –’¹ —Ð’— ”
½ – – “‘ ˜ —˜–™˜ –
— ˜ “ܾ Ú “Üß ™’Ú “”ݼ Г Ð — ˜ “ܽ Ð —˜ “Ü
— ˜ “ܾ “Üß ™’ “ܽ ™’— ” Г Ð — ˜ “ܽ Ð —˜ “Ü
— ˜ “ܾ “Üß° –’ Û ½ –’¹ ” – ’Û Ð ˜´ –’¹ Û ½
Г Ð — ˜ “ܽ Ú “Üß “ܽ –’¾”˜
Ú ’˜ –ß –’¹ ˜½ ™’Ú “ܼ –’¹ — Ð ’ — ” ¸ – ˜µ°
’™ÐÐ Ú “Üß –’ ˜½ “ܾ ’ –“™”
á

— — ½ß Ð ˜ ß ¸ Ú ’˜ –ß ’“–‘ Ð — Ð ’ — ‘ ˜
Ð ’ß° а² •™ Ð ––½ –– – ˜º
”‘ ˜– Ü ½ß Ð ˜´ ‘ ˜– Üß ½ – ˜µ
¸

“” ’™”ß ˜ – —— ’‘ ’˜ ” ’™” ‘’
” ’™”ß Ú’ Ð’— ” ‘’
Ú’ —Ð’— ” ‘’ Ú’ Ð’— ”Ð ‘ ˜ ‘’
±
¾

• Ð ’ ½ß ’™ÐÐ ¸ Ú ’˜ –ß “” ’™”½ “˜ ‘˜
Ð ’ß —˜–™˜ а —”Ð Ý—˜ÝÐ ß °²° —”Ð Ý—˜ÝÐ ßß ° Ð
––½ –– ¸
’Û ˜”
—”Ð Ýß Ð“ Ð ˜ ”˜–™ “” ’™”½ “˜ ‘ ˜
Ú –Ý –ß ’“ Ð ’ß ˜” Г Ð ˜ ” З
Ú— ”¹ Ð ’ — ”Ð ‘ ˜ Ú— ” ’“–‘ ÐÐ ’ — ”Ð ‘ ˜
З ” ’ Ð˜Ý ’˜ – —”Ð ÝÐ ’ ” ’ ИÝ
Ð ’ß ˜ — ” ¼”˜ Ú –Ý – ß ± – —˜“– ’— —”Ð Ý
—”Ð ÝÐ ’ — ½ß —”Ð Ý
Ð ’ß “Ü ˜“ —”Ð ÝÛ ˜ ß° ÐÐ’ —”Ð Ý—˜ÝРа ––
½ ––
• Ð ’’“ ½ß —”Ð Ý ˜ — ” ’˜ – ’
Ð ’ ˜“ —”Ð ÝÛ ˜ ß Ð° Ð ’ —”Ð Ý—˜ÝÐ ß °˜ — ” ¼”˜
²° Ð ’ —”Ð Ý—˜ÝÐ ßß ° И — ” ’˜ – ’
² ÐÐ ”ß° Ð ’ ° ˜ — ” ¼”˜ ––
½ ––
Ð • Ð ’’“ ½ß —”Ð Ý ˜ — ” ’˜ – ’
Ð ’ ˜“ —”Ð ÝÛ ˜ ß Ð° Ð ’ —”Ð Ý—˜ÝÐ ß ° ˜ — ” ¼”˜
²° Ð ’ —”Ð Ý—˜ÝÐ ßß ° И — ” ’˜ – ’
² –’¹ —”Ð ÝÛ ˜ –Ð ”ß° Ð ’°˜—” —”Ð ÝÛ ˜ ––
½ ––

Ð’— ”Ð ‘ ˜ ’“–‘ ÐÐ ’ — ”Ð ‘ ˜
± ¸ ¹
Ú— ” —”Ð Ý
ºâ ¸ ¹
¸
¸ ¹
º

º º ”Ð ’º˜ Ü
¤ ¹
¸ ½ ¾¿º á ¸ ¹
¸

“™’˜ ” ’“ ¼ ” ’“ ½ ± –—˜ ” — ’™‘ – ½
’ Û˜“ — Ð’ Ð’ ß Ð± Ð’ — ’“–‘ ÐÐÝ Ð ’
’ Û˜“ — ““˜Ð ’ ““˜Ð ’ ß —— ˜ ’–‘ “Ð “ ——
± ““˜Ð ’ — ’“–‘ ÐÐÝ ’˜ – ” ’™‘ – ’ “’˜ ˜ ’–‘
“Ð “ß ’™‘ ” ’“ ¼ –“‘ ’’™‘ – й ” ’“ З ’™‘ – ” ’“
’“” ’™‘ –—ß ““˜Ð ’ ß Ð ± Ð ’ “™˜ ˜ ““˜Ð ’
Ú’ ” ’“ß ’™‘ ” ’“ ¼ Г Ð Ú’ ” ’“ Ý ¹½
З Г Ð Ú’ ” ’“ Ý ½ ± ’– — ” ’“
’Û – “˜˜“‘
– “˜˜“‘ß ˜“”— ”½¼”˜ ”Й— ¼”˜ – “˜˜“‘˜–™
’“–‘ Ð “˜˜“‘ß ˜“”— ”½¼”˜ – “˜˜“‘ З ± ™’ “ — – “˜˜“‘

““˜’“˜ ¸
¸ ½º
± ¾

–“™”¸ ™˜™– Ð ˜ ˜ – –“™”¸
Ú ““˜’“˜
’ Û ’— –˜ ““˜ ’—
““˜’“˜ ½ß Ð ˜ — ‘”˜Ý ± ” – ‘ ˜– ¾ ´˜ ˜ ܘµ — – И–
‘“ — ß —” ˜“– ˜ —” ˜“– »
½ — Ú ““˜’“˜ ß ½
Ú ““˜’“˜ ½ß ’— –˜ ““˜ ’— –“™”
’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ’˜ – ““˜’“˜ Ð ’ ” ’ ИÝ
—”Ð ˜˜“”— ” ˜ —˜–™˜ “Ü ± ˜“” —Ð’ “– –“ ’ ““˜’“˜ —
—”Ð ˜‘ Ü ”˜ ” —˜–™˜ “Ü Ð“ ˜ ’ ” ’ Ð˜Ý ¾¼¼¼¼
Ð ˜— ” ¼”˜ – ˜— ” ¼”˜ —” — ” ¼”˜ Ü—” — ” ¼”˜
˜ ܘ ’ ’˜ß ½ ““˜—˜–™˜ ™˜™– Ð ˜ ’ ܘ “ ˜
“ ˜ß ˜ –“™” ’“ Ü” ’ ’ ܘ Ð ˜ ’ ܘ ˜
З Ð ˜ ’ ܘ ˜ ’ ܘ
˜ß –“™” ˜ – –“™” ““˜ Ð ˜ ’ ܘ
˜ ½ß ½ ““˜
““˜ß —˜–™˜ –“™”
““˜—˜–™˜ß Ú “Ü ˜“ —”Ð ˜˜“”— ”ß
— ” ““˜ ’— — ” ‘“™’˜ ± —” Û ’ ““˜’“˜ — ”– — ’˜
“™’˜ ““˜ ’— ½¼¼¼ ± ““˜’“˜ ‘ ’ ˜ “’ ˜“– ´½ ˜“ ½µ
‘ ’ ““˜ ’— ’ ± ‘ Ü ‘™‘ ““˜’“˜ — ” – ”
’— –˜¸
± ¹’ Û ’— –˜ ˜“” ’— ’ Û ” ’Û ‘
˜“” ’— –˜ß ‘ З ” З ’—
‘ ’— –˜ß ‘ ˜–™ ’—
” ’— –˜ß ‘ З ” ˜–™ ’—
— ” ˜“” ’— ¼”˜ ± ’“ —” Û’ ˜“” ’— –˜ — ”– — ’˜
“™’˜ ˜“” ’— ½¼¼¼ ± ‘ ’ ˜ “’ ˜“– ´½ ˜“ ½µ
‘ ’ ˜“” ’— ‘ Ü ‘ ’ ± ’“ Ð ‘ ˜ ” – ”
’—ß ” – ’ –“™” — ˜ “ܼ Ú “Ü –“™” ± —˜ –˜ Ú “Ü
’ ’— –˜ß –“™” ± ’— ˜ Ú “Ü
‘ ‘’ ˜¼ Ú’ ‘’ Ý ”¼
Ú’ ‘’ ݽ¾ ” Ú’ ‘’ Ý” ˜“˜ Ð
‘ ‘’ ” “Ð ‘ З ” З
‘ —” “ܼ –
З ’— –˜ ˜“” ’—ß ” ’ Иݽ¼¼ ± Г ˜ ’ ’— –˜ “’
—”Ð ˜˜“”— ” ¼”˜ —”Ð ˜‘ Ü ”˜ ‘Ü ‘’ Г ˜ ’ ” ’ Ð˜Ý ¼
” ‘’ ”¼
Ú “Ü ˜“ Ú— Þ ß ™’Ú “ܼ –’¹ ‘ ’ ± ”˜ — Þ –“
З “ܼ ’“ – —” ’ –“™”
“™˜”™˜ ¾¿º


“™˜”™˜ ß ”Ð ’“™˜”™˜
±
¿¼

”Ð ’“™˜”™˜ß — ”“™˜ Ú “Üß ‘ Ð’ ” “Ý‘ ““˜Ð ’ ±
Ú’ ” ’“
’™‘ “™˜”™˜” ’ Ð˜Ý ¹¾¼¼¼¼ З “—™” – ˜
” “ Ýß Ú “Ü ˜“ Ú— Þ ß “Ü‘ Ü ”˜ ‘ Ü ”˜ ” “’˜ ’˜—
‘ Ð ’ ß Ú “Ü ˜“ ¼”˜ß Ú— ”¹¾¾º ”˜
Ð ’ ß Ú “Ü ˜“ º ”˜ß ˜ Ð’ Ú—— ’“ ’˜ –Ð ’ — ”
‘ ““˜Ð ’ ß — Ð ’ — ” ¾ ”˜ Ð ’ ß ˜ ““˜Ð ’
“—™” – ˜ß ’™‘ ’— –˜” ’ И — ¼ ± —“‘ ˜ ’ — ’ Ð “Ú –
Ð’ß –’¹ ˜“”— ” ’“ – Ú ÐÐ —™” – ˜
” “’˜ ’˜—ß Ú“ ˜“” ’— З ™’Ú “Ü ˜“” ’—
‘’ ”¾ ™’Ú “ܾ
Ú“ ““˜ ’— З ± ““˜’“˜ ’ “ — ”– — ’˜
Ú— ” — ” ““˜ ’— ““˜’“˜ –™Ð ™’Ú “Ü ““˜ ’—
– “˜˜“‘ –’¹ ‘’ ÚÐ
““˜’“˜ –™Ð ß –’¹¿”˜
–™Ð Û ˜ ¾˜–™ ’ –’ ¾º ”˜ ± ˜ –™Ð — º ”˜

º± º ”Ð ’º˜ Ü
±
Ý” ’º˜ Ü
¸ ´ º Àµº ¹
–‘¸
¸

’”™˜ Ý” ’±˜ Ý” ’ ˜ “’ ” ˜˜ –’— ’ Ü ”˜ “’—
‘’ ˜ “’ß ˜ – —— ’‘ ’˜ ‘ “™’˜
‘ ß‘ “™’˜
— Þ º ˜–™ ’ Ú— Þ º ˜–™ ’ ‘ ’ ““˜ ’— ˜–™ ’
˜– ’ ÐÐß ˜– ’ “’Ð ’ ½ ˜– ’ “‘‘ ’ — ¾ ˜– ’ —˜ ˜— ¾
˜– ’” — ½ ˜– ’ “™˜”™˜ ½ ˜– ’ Г—˜ –— ½
˜– ’ ‘ –“— ¾ ˜– ’ ” – – ” — ½ ˜– ’ – —˜“– — ½

<<

. 15
( 19)>>