<<

. 17
( 19)>>

º
±

”“ ’˜ ¸

”“ ’˜ ½ ¾ ß Ú “Ü ˜“¼”˜ß –’¹ ¾ ™’ ˜
“Üß –’ ½ ™’ ˜° — – ”˜—˜ÝÐ ™ÐÐ ˜ ´ ½¸ ¾µ° Ú——
’“ ’˜ –Ð ’ — ”

’“ ’˜ –Ð ’ — ”
´ ¸
ºµ
¸ ¸ ¸Ì
¸
¸ º± ¸ ¹

¸ ¸
í ¸ ºè
º ¹
¸ º
¸ ¹
¸ ¸
º í
¸
“’˜ ‘’ •º
ºâ
” ˜ ¸ „¸
¸
ʸ Ë Ì ”˜ß „¸ ʸ ˸ Ì
¸ ¹
¸ ¸
„¸ ʸ Ë
̺ ”˜ß„ÌËÌÊ„ÌËÌÊ
â ¸ ¸
¸


”˜ß„ÊËÊËÊËËÊÊ

”˜ßÊÊÊÊÌËË„„„„„ËË

ß„Ì„„Ì„„Ì ”˜ß


ϸ
¸ ¸ ¸ ¹
´ µ ´ µ”˜ßÊ Ê Ë
ÏËË Ë Ê Ê
ÊÊ Ë Ê ËÊËËËÊËËËËËÊËÊ
ÏÊÊ Ê Ë „Ë
„Ë Ë Ë Ë
±

´ ¸
”˜
¸ ¸ ¸
ºµ
”˜ ”“ ’˜¸
¸˜ “ ’Ð’ – ¹½ ± ´ µ
’ Û “™’˜ – ’Û ‘’Ý ’Û ‘’Û
’ Û Ú— РИ Ú — Ð ˜–™ Ð˜Ï Ú— РЗ
’ Û “Ü Æ ’ Û “Ü ÆÏ ’ Û “Ü Ë ’ Û “Ü ËÏ ’ Û “Ü ÆË ’ Û “Ü Ï
— ˜ “Ü ËÏ “Üß • — ˜ “Ü ÆÏ “Üß •
— ˜ “Ü Æ “Üß • — ˜ “Ü Ë “Üß •
Û Û ËÏ ‘ ’¼ “’˜ ‘ ’ •
— ˜ “Ü Ï “Üß –’¹ ” ËÏ Ú–™Ð ˜ ‘ ’¼ Û ˜ Û ËÏ Û ÏÛ
— ˜ “Ü ÆË “Üß Ú–™Ð ˜ ˜ ËÏ ”˜ ” ËÏ Û ˜ ‘ ’¼ Û ÆË Û
„ß — – Ý· ÆÏ “– ܹ ËÏ “– ݹ Ë “– Ü· Æ ¹ ·½
Ëß — – Ü· Ï “– Ý· ÆË “– ܹ Ï “– ݹ ÆË
Êß — – ݹ ËÏ · “– Ü· Ë “– Ý· Æ “– ܹ ÆÏ ¹½
Ìß — – –’¹ Û ·¾ “– ݹ ·¾ “– –’ Û ¹¾ “– Ý· ¹¾
½ ¾ß Г Ð Ú’ – ½ ¾ —”
Ü ½ ¾ß Ú — Ð – — Ý “”Ý ¾ ½¹ –’¹¾ Û Ð— –’ ½ Û
Ý ½ ¾ß Ú — Ð – — Ý “”Ý ¾ –’¹ Û Ð“ Ð Ú ’ Ý ½ Û
Ý ½ß Г Ð Ú’ ݽÛ
” ˜ ½ß “Üß – ¼ Ý ¼”˜ ½
˜“ ½¼ ’Ð’ – …±
’ Û “™’˜ ’ ± ˜ ™–– ’˜ “– – ’ ˜ – “’ ’ ’“ – ‘ –“—
– “’ß ’™‘ ’ ¼ß Ú’ ’¹½ – “’ „ ’“ –
’“ – ß ’™‘ ’ ¼ß Ú’ ’¹½ – “’ Ê ’“ –
”˜
´â ¸
º§
”˜ß –¿ ’ – “’
¸ ¸ ºµ

¸ º
Ð —˜ ’
¸ ¸ ¸ ¹
¸ Ë ÁÁº
˜ Ë ÁÁ¸ ˜ ¹
···
½¸ ¾¸ ´ ¸ ¸
µº
± ¸ ¸ Ì
¸ Ë ÁÁ ˜ ´
Á¸
µº Ì
º
¸ ¸ ¸ ¸
Áº
¸
— ˜™”Ú – ˜‘
á ¸ ¹
Ð —˜ ’ ˜ º
¸ ¹ ¸
±
¼

¸ ¸
˜ º

— ˜™”Ú – ˜ ‘ß ˜˜ Ð ’ ’“ ¼
” –ß Ð Ú Ú‘“ –“™” “ܼ ’ –
“ ÝÐ ’ — ™’ ˜ “ —” З “ Ý—” —
˜“ ˜Ú ˜“ Á ˜Ú
Ú –Ý” –ß Ú’ Ð ’ ’“ ݽ
ÐÐ ”ß — Ú ’–‘ ˜ Ð ’ ’“ —˜ –˜ “Ü
’ Û ‘ ’ Û — ˜ “ܼ “Üß ˜˜ —” Û Û¼± ˜
—˜ –˜ “Üß — ˜ “ܼ “Ü –“™”
ß ˜“ Á ˜Ú
Áß Ð Ú Ú‘“ –“™”
‘ ’¼ Û ¼ ± ˜
Ú ‘ ’¼ Ý Û
‘™Ð˜ ”ÐÝ ‘ ’¼ Ý Û ± Û
Ú’ ‘ ’¼ Ý Û ± Û
Û¼ ‘ ’¼ “ܼ —˜ –˜ “Ü
— ˜™”Ú – ˜ ‘ –“™” “ܼ
´ ¹
” –¸ ˜“ Á ˜Ú —˜ –˜ “Ü Ú –Ý” –ºµ
— ˜˜ — · ¸ ¹
º
¾¾ ¸ ¹
¸ º ¸
¸ º ¹
¸

’Ú–™Ð Ð ’
˜ —
” ½¼”˜
Ð ’ß² —˜–™˜ Ж í ¸
í² ¸–
² –
² –
² –
² –
’ Ú–™Ð Ð ’
¹
¸ º ¹


ºí

’Ú–™Ð Ð ’ß — ˜ “ܼ Ú “Ü –“™”
’ Ú–™Ð Ð ’ß –“™” ± “ܼ
— ˜ “ܼ Ú “Üß — ˜ “ܾ “Üß Ú–™Ð ˜ ˜¼ ”˜ ”¼ Û ˜ ¼”˜
™’Ú “ܼ — ˜ “ܼ Ð —˜ “Ü ± “ܼ
’“ ’˜ –Ð ’ — ” “”ݼ ±
Г Ð — ˜ “ܽ “Üß ± ¸
— ˜ “Ü “Üß ™’ “ܼ ±
± ½

Г“” — ”¼ Ð —˜— ” ™’— ” ±
Ú’ — ”¼ ݹº ”˜ ± º ”˜
Ú — ”¼ Ý ¾
Г Ð — ˜ “ܽ “Üß — ” — ”¼ Ú–™Ð — ” — ”¼
™’ “ܾ ™’ “ܽ ±
— ˜ “ܾ Ð —˜ “Ü ±
“ܾ — ˜ “ܾ “Üß –’ Û ¾ – ” ˜ ±
“Üß –Ð ”ß “ܼ “ܽ ±
Ð ’ߺºº
í ¸ º
Ð ’ ˜“½¼¼”˜ßººº
¸ ¸ ¸ ¸ ¹


“ܽ “Ü ˜“½¼¼”˜ß ™’ “ܽ ’ Ú–™Ð Ð ’º
º º ½ ¸
¸
º á Ã Ý Á’ Ü
…˜ ‘˜ Ð Ê Ú Û—¸ ¹
¸ ¸ ¹
º ¸


º ¸
º ¸

… ËÝ‘”“— ™‘ “’ Ì “–Ý “ “‘”™˜ ’ ¸ ˜ ’’™ Ð ´À –— ݸ ±
È º¸ ½ µ½ ¸ ½¿¸ ½¸ ½¸ ¿¸ ¿¸ ¸ ½¸ ±
¼¸ ½¸ ¼ ¸ ½¼½ ¸ ½½ ¸ ½½ ¸ ½½ ¾¸ ½½ ½¼¸ ½¿… ËÝ‘”“— ™‘ “’ ’ ¸
Ì “–Ý “’’™“‘”™˜
˜ ݸ È º¸Ð½ µ
´À –— ½ ¸ ½¿¸ ½ ¸ …“‘”™˜ ’ ™‘ “’˜ Ì ’’™ “Ð
ËÝ‘”“— ¸ “–Ý
ººººººº ¸ ¿ ¸ ¿ ¸ ¸
½½¸ ¼¸ ½ ¸ ¼ ¸ ´À½ –— ¸ ݸ ½¿¸º¸ ½½ ¸ µ ººººººººº ¸ ¿ ¸
È ½ ¸ ¿¸
½¼½ ¾¸ ½½ ½¼¸ ½½ ¸
¸ ½½ ¸ ½¿ ¸ ¸ ½½ ¸¼¸½½ ½¾¸¸ ½½ ¼½¼¸ ½¼½ ¸
½¸
½½ ½½ ½¿
… ËÝ‘”“—È™‘ ½“’ ̵ ººº ½ “ ¸ “‘”™˜ ’½ ¸ ¸ ½ ˜¸ ¿ ¸ Ð ¿ ¸ ¸
´À ½¸ ݸ¼¸ º¸ ½ ¸ ¼ “–Ý ¸ ½½½¿¸ ¸ ½½ ¸ ½½ ¾¸ ½½ ½¼¸ ½¿
’’™
–— ¸ ½¼½
¸
¸
¸
´ µ¸
º ¸ ¸ ¸ ¸
¼. ‘ º
¸
– – ˜
Ì ³º± ¸
±
¾

– ˜— ”º Ì
– ˜— ” º
à º
¸
¸ ½¸ ¹
º± ¸ ¹
» » ¸ ¹


º


” ’ Иݽ¼¼¼¼ — ”º ‘ ”Й—¿ ‘ ” ’ Иݼ
— ”¹º½ ‘ ”Й—¹¿ ‘ ‘ ’™—º½½ ‘
â ¸ ¿ ‘¸
” ’ Иݼº .¿¿ ‘
.¾¾ ‘º í º±
¸
¸ ¸

” ’ Иݽ¼¼¼ — ”º¿¿ ‘ ”Й—¹¿ ‘ ‘ ’™—º½½ ‘
Ú ™—˜ß ” ’ Иݽ¼¼¼¼ — ”¼”˜ ”Й—¿ ‘
Ú ™—˜ß ¸ ºâ ¹
” ’ Иݽ¼¼¼¸
¸
¿ ‘¸ ¸
.¿¿ ‘ .½½ ‘º ¸ ¸


” ’ Иݽ¼¼¼¼ — ”º ‘ ”Й—¿ ‘ ” ’ Ð˜Ý ¼¼
— ”·º½ ‘ ”Й—¹¿ ‘ ‘ ’™—º½½ ‘
Ú ™—˜ß ” ’ Иݽ¼¼¼¼
Ð –— “”Ý “Ü — ”¹¿º¿ Û “Ü ”Й—½ Ð ‘ ’™—º¿ Û “Ü
–’¿ ‘ ” ’ Ð˜Ý ¼¼ — ”¹¾º ‘ ”Й—¹¿ ‘ ‘ ’™—º½½ ‘
Ú ™—˜ß ” ’ Иݽ¼¼¼¼ — ”¼”˜ ”Й—¿ ‘
´± µ í
¸
º
” ’ Ð˜Ý ¼¼º
¸ ¸ ±
º ¹
¸ ¿ ‘º è
“ܸ ¸ ¹
“ܺ ±
Ì ³¸ ¸

Ý” ’” ’ Иݽ¼¼¼¼ Ü Ý” ’” ’ Иݽ¼¼¼¼ ”– ˜“Ð – ’ ½¼¼¼¼ ±
’ Û “Ü “Ü — ˜ “Ü “Ü “Ü ˜“ º ‘ß ——º —— ±
’ Û— ” ––— ” ––— ” º ‘ ”Й—¿ ‘ ±
’ Û— ” ––— ” ––— ” ¹º½ ‘ ”Й—¹¿ ‘ ‘ ’™—º½½ ‘ ± ¸
’ Û— ” –З ” –З ” ¼”˜ ”Й—¿ ‘ ±
± ¿

’ Û—
” –З ” –З ” º¿¿ ‘ ”Й—¹¿ ‘ ‘ ’™— º½½ ‘ ± ¸
’ Û—
” З ” З ” ¿º¿ Û “Ü ”Й—½ Ð ‘ ’™—º¿ Û “Ü ±
’ Û—
” З ” З ” ¹¾º ‘ ”Й—¹¿ ‘ ‘ ’™—º½½ ‘ ±
‘ ˜ – –Д ’ ½¼¼¼ ‘ ˜ – Ð ” ’ ¼¼ ±
––—” ß ’“ – — ” ––— ” ” ’ Иݼ — ” ––— ”
–З” ß ” ’ Ð˜Ý –Д ’ — ” –З ” Ú ™—˜ß ’“ – — ” –З ”
™“ ™”” – — ß
ß ’“ – — ” ––— ” ” ’ Ð˜Ý Ð ”’ — ” ––— ”
Ú ™—˜ß ’“ – Ð –— “”Ý “Ü — ” З ”
–’¿ ‘ ” ’ Ð˜Ý Ð ” ’ — ” З ”
Ú ™—˜ß ’“ – — ” –З ” Ð ˜ –З”
Ú –Ý” –ß ’ ’ ’˜ ½º ‘ ’ ˜–½ И ––—”
™“ ¼ ” – ’ ’˜ ¼”˜ ” – ÐЗ ” ¼”˜ “ Ý—” —
— ”
±
— ”
¸ Ì
— ”—
Ì ³ ¸ ”¹ º
™”” – — ¸ ½¿
½¿ º º

¹


§ º ¸ ¹¹
¸ º±
º± ¸ ¸³ ¸ º³ ¹¸¸ ¸ ¸
º º º³á
¸
Ì ³ ¹
¸ –’¹ “‘‘ ’ –’ “‘‘ ’ º
º
–’ ••™“˜ ’ Ú ™—˜ß –’¹ ••™“˜ ’ ÐÐ“Û Ý” ’—
ÐÐ“Û Ý” ’— ºí ¹
¸ ºá ¹
½ º ´½µ à
¸ º ´¾µ ± ¸
º
§ Ì ³ ¸

’ Û ‘ ’ “‘‘ ’ — ˜ “ܼ “Ü߸ “‘‘ ’ Û¼
’ Û ‘ ’”–“ ’ — ˜ “ܼ “Üߺ ”–“ ’ Û¼
’ Û ‘ ’ •™“˜ ’ — ˜ “ܼ “Üß •™“˜ ’ Û¼
’ Û ‘ ’ ••™“˜ ’ — ˜ “ܼ “Üß ••™“˜ ’ Û¼
’ Û— ” ÞÞÞ ÐÐ“Û Ý” ’—ß ’“ – — ” ÞÞÞ
Е•ß –••ß³³ ”’˜ßº
“‘‘ ߸ –’¹ “‘‘ ’ –’ “‘‘ ’
±

” – “ ߺ –’¹ ” – “ ’ –’ ” – “ ’
–•™“˜ ß³ –’¹ •™“˜ ’ –’ •™“˜ ’
Е™“˜ ß ‘“ –’ •™“˜ ’Ú ™—˜ß З Ð Ú Ú‘“
–’¹ •™“˜ ’ ÐÐ“Û Ý” ’—
˜“ ¸ ˜Ú Ð ˜¸ “‘‘ ˜“ º ˜Ú Ð ˜º ” – “
˜“ ³ ˜Ú ³ß ™˜™– Ð ˜ ’ ܘ –•˜ —˜
˜“ ˜Ú ß ™˜™– Ð ˜ ’ ܘ Е˜ —˜
–•˜ —˜ß Ü ’ ܘ³ Ð ˜ ’ ܘ –•™“˜ — З Ð ˜ ’ ܘ –•™“˜ ’ ܘ
Е˜ —˜ß Ü ’ ܘ Ð ˜ ’ ܘ Е™“˜ — З Ð ˜ ’ ܘ Е™“˜ ’ ܘ
–•™“˜ —³ß –•• –’¹ ••™“˜ ’ –’ ••™“˜ ’
Е™“˜ — ß ‘“ –’ ••™“˜ ’Ú ™—˜ß З Ð Ú Ú‘“
–’¹ ••™“˜ ’ Е• ÐÐ“Û Ý” ’—

¸
º ¸
–’
ºâ
¸ Ì ³ ¹
º§
“‘‘ ’ º ¹
”’˜¸ Е –• º ¸ ¹
¸ ¸
.
”’˜ ’¸ ˜“ Е¸ ½¾ ¹
º ¹
Ý” ’ – º

¸ ¹
º á ¸
½,¾,¿, , , , , , ,½¼
¸
º
¸
º± º
½


ºµ º ´± ¹
¾


â º
¿

§ º
± ´í ¸ ºµ
º
º
º
º
º
½¼
±

¸ ¸ ¸
¸ ¸
º ¸ ¸

± ºº â ºº ºº º
½ ¿
§
¾
´± ± ¸º ´í ºº
ºµ ½¼
ºµ

’— –˜ ““˜ ’—ß ˜”“ ’˜ —Þ ” ” – ’ ’˜ ½”
Ð ˜— ” ¼”˜ – – ˜ ”– ˜“Ð – ’ ½¼¼¼¼
Ý” ’” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼¼ Ü Ý” ’” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼¼
’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ’˜ – ““˜’“˜ Ð ’ ” ’ ИÝ
Г ˜ ’ ” ’ Ð˜Ý ¾¼¼¼¼
—”Ð ˜˜“”— ” ˜ —˜–™˜ “Ü —”Ð ˜‘ Ü ”˜ ” —˜–™˜ “Ü
˜ ‘ß° ß ˜ ““˜’“ ° —˜–™˜ ˜ ܘ “ ““˜’“˜ —˜–™˜
” – ÐÐ“Û –
“™’˜ ““˜ ’— ¿¿¿¸ ¹
º±
“Ü ““˜ ’—¸
Ú “Ü´½ ¾º¼·¾º¼µÜ½¼ º¼
º “Ü´ º¼·¾º¼µÜ½¼ º¼¸ Й — ˜ ¿ º¾ Ð
º ” ’ Ð˜Ý ¼
º “Ü´ º¼·¾º¼µÜ½¼ º¼¸ Й — ˜ ¾º¾¿ ¾
º ” ’ Ð˜Ý ¾ ¼
º Й ´ — Ð ’ — ”µ ½º¼
º “Ü´ º¼·¾º¼µÜ º¼¸ Й — ˜ ¾º¼ ¼¾ ¸ — ˜ ½¾º¼
º ” ’ Ð˜Ý ½¼¼
º Й ´ — Ð ’ — ”µ ¿º
º “Ü´¿º ·½º µÜ º¼¸ Й — ˜ ½º ¸— ˜ ½¾º¼
º
º
º
º “Ü´ º¼·¾º¼µÜ½¼ º¼¸ Й — ˜ ½ º ¿¾ ½ Ð
º ” ’ Ð˜Ý ¼
º “Ü´ º¼·¾º¼µÜ½¼ º¼¸ Й — ˜ ¿ º¼ ¾ ¿ Ð
º ” ’ Ð˜Ý ¼
” ’ Ð˜Ý ¼º á ¸
¸ ¸
º
¹
¸ ¸
¸ º ¸
¸ ¸ ¹
º±
±

¸ ¹
º
º± ¸ ¹
Ú¹ ¸
n
º± ¸
b
Ú¹ ¸ ¼
< h < bº ´
h
”˜ ”˜º Ì ³b ½¾ ”˜ ½¼ ”˜º
b h h
¸
b hºµ
h · b´n ’ ½µ bn · h ’ bº
Ú¹ H
¸
n k
º ´í ¸
n/k
¸ ½ ¿¸
n/kºµ n k
¸ º ±
½¼ ¾¸
n k
º ´ ¸ ½
··¸ · · ºµ ¸
’ ½µ
´k ¸
k
º
bn · h ’ b¸
± n/k º ¹
m
Ú—”Ð ˜
bm · h ’ b¸ ¸
bm · h ’ b¸ º º
º ¸ ¸
¸

bn · h ’ b
bm · h ’ b < · h < b´m · ½µ · h ’ b.
k
Ú—”Ð ˜
± H/k · hº ± ¹
H
¸ Ú—”Ð ˜ H
¤Hº
¸ ´ ¹
¸ <H¸ m·½
m
> H ºµ í

’ Û “™’˜ ’Û ‘’ ± ¸ – Ð’
– Ð’ ½¾ ¿ ß — ˜ “ܼ “Ü ½ ¾ ¿
Ð ’ ß —”Ð ˜˜“”— ” Ú ’ —— ½¼¼¼¼ Ð’
Ú Ð ’ß ÚЖ “—”Ð ˜—
“—”Ð ˜—ß ’™‘ ¼ ’“ Ð ’ß Ð —”Ð ˜“
Г Ð Ú’ ¹½ – “—”Ð ˜—
—”Ð ˜“ ß ‘ ’¼ ˜¼
Ú ‘ ’¼ Ý Ú’ ‘ ’¼ Ý
Ú—”Ð ˜¼ ˜“ ‘ ’¼
í º ¹ ¸ ¸ ¹
º á ¸
b¸ h
– Ð’ ¸ k
hº ± Ú¹ ¹
k
Ð’ —”Ð ˜˜“”— ”
º
Ú¹

Ú¹ k k’½º
±

и В
¸ ¸ ¹
Ð ÚÐ ’
º
ÚÐ ’
º ¸ ¸
ÚÐ ’ “—”Ð ˜—¸ ¹
Ú ’ ——
º ½¼¼¼¼¸
k
Ú—”Ð ˜ Ú¹ ¸
½¼¼¼¼º
¹
“Ü ““˜ ’—¸ ¸

– Ð’ ““˜ ’— ¿ ”˜
— ˜ “Ü ““˜ ’— Ð —˜ “Ü

Ð —˜ “Ü – Ð’ º
â ¹
¸
º ¸ ¹


ºµ
¸ ½


ºµ
· · º ¸
º ¹
¸ ¸ ¸


º ¸


± º º ´± ¹
½ ¾
ºµ â º § º ± ¹
¿
º ´í ¸ ½¼ ºµ º º º
º º
“Ü ““˜ ’— ¹
¸ º
¸
¹ º ¹
¸ ¹
¸ ºã ¸
¸ ¸ ¹
—Þ
º ¸
—Ð’— ” ½¼”˜¸ ¹
“™’˜ ““˜ ’— ½¼¼¼¸
”˜º ¸ ¹
º ¸’— –˜ ““˜ ’—ß Ð“ ˜ ’ ” ’ Ð˜Ý ¾¼¼¼¼
˜”“ ’˜ — ˜ “ܼ “Üß±
°ß˜ ““˜’“ ° ˜ ܘ “ ““˜’“˜ ” ’ Иݹ½¼ — ” ““˜ Й
”¼ ¼”˜ ˜¼ ™ ˜“– Û ¼ “ܼ

““˜ Й
’½¼ ¸
™ ˜“–
¸
±

—Ð’— ” —Þ º ¹˜”“ ’˜ ’ Û— ” ““˜ Й ““˜ Й ½º ‘ ”Й—º¿ ‘ ‘ ’™—º¿ ‘
’ Û ‘ ’ ““˜’“˜ —Ð’— ” ““˜’“˜ — Ð ’ — ” ½¼”˜
‘ ’¼ ““˜’“˜ — Ð ’ — ” ‘™Ð˜ ”ÐÝ ‘ ’¼ Ý ½¼¾
Ú ‘ ’¼ Ý —Þ ‘™Ð˜ ”ÐÝ ‘ ’¼ Ý
Ü ™ ˜“–ß Ü” ’ ˜– ˜ ˜“– ˜ ‘ ’¼

™ ˜“– —
´ ¸ ½ ”˜ ½¼¾ —”º ± ¹
““˜’“˜ —Ð’— ”
¸ ¸ ½ ”˜ºµ
“Ü ““˜ ’— ¹
¸ ¹ ¸
º ¸

Ú “Ü´¿¿º ¾ ¾ ·¼º¼µÜ¿ ¾º¿
º “Ü´¾º½½¿ ·¼º¼µÜ º ¿
º “Ü´½¼º ·¼º¼µÜ¿ ¾º¿
º “Ü´¾º½¾ ¿ ·¼º¼µÜ º½½ ¼¾
º “Ü´¾º ·¼º¼µÜ º ¾ ½
º “Ü´ º ¿ ¿·¼º¼µÜ¾¾ º ¿ ¾
º “Ü´½º ¾¿¾·¼º¼µÜ º¾¾
º “Ü´½º ½ ·¼º¼µÜ ¿º ¾¿¼¾
º “Ü´½º¾½ ·¼º¼µÜ ¾º ½½
º “Ü´¾º ·¼º¼µÜ º½
º “Ü´¾º ·¼º¼µÜ º¾ ¾

¿¿. ¾ ¾ ”˜ º
— ” ““˜ ’—
´± Ì ³
ºµ
“Ü ““˜ ’—
± ºá ¹
¸ ¹ ¸ ¸ ¹
¹ ¸ ¸ ¸

“Ü´½¼º ·¼º¼µÜ½½ ¼º
º “Ü´¾º½½¿ ·¼º¼µÜ º ¿
º
º
º
º “Ü´¾º ·¼º¼µÜ º¾ ¾

´ ¸ ¸ ¸
µº ¹
¸

“Ü´ º ·¾º¼µÜ½½ ¼º
º ‘ ˜ “’
º “Ü´¿º ·¼º¼µÜ º½ ½¸ — ˜ ¹¾º ¾¿¿¿
º‘˜“
º ˜–‘ ±
º˜º
±

¸ ¸ ¹
º± Ì ³

‘ ““˜’“˜ ” – – ” ß ™’Ú “Ü ““˜ ’— ‘ “Ü“ “Ü —
— ˜ “ܼ “Üß ™’ “ܼ – ‘“Ú “Ü —
—Ð’— ” ““˜’“˜ — Ð ’ — ” ’“ ’ ’˜ ™’ “ܼ ” –
‘ “Ü“ “Ü —ß — ˜ “ܼ “Üß
Г“” — ˜ “ܾ Ð —˜ “Ü “ܾ — ˜ “ܼ “Üß “ܾ ™’ “ܼ –” ˜
– ‘“Ú “Ü —ß — ˜ “ܼ Ð —˜ “Ü
“Ü¼ß – ‘“Ú “Ü — ™’ “ܼ
– ‘“Ú “Ü — ¸ ¹
Ì ³ ¹ º
¹
ºâ ¸ ¹
½¼¼ ¸ Ì ³º
‘ “Ü“ “Ü —
± ºÌ ¹
¸ ¸
– ‘“Ú “Ü — ºí ¸ ¹
n¾ ¸ ¸
n

º ¸
¸
Ð —˜ “Ü
º ¸ ¸
a · mb¸ ¸ ¹
m
– ‘“Ú “Ü —
ºá ¸
n¾ º ¸ ¸
b
Ð —˜ “Ü º ¸ ¸
– ‘“Ú “Ü —¸ — ˜ “ܼ “Üß ™’ “ܾ ™’ “ܼ
‘ “Ü“ “Ü —º “ܼ
í ¹
º

ºá º ¹
Ì ³¸ ¸
¸ ½ß¾ ¸ ¹
º´ ºµ
¸ ¸ ¹
º ãÌ ³
‘–¸ º
“™˜”™˜” ’ Иݸ ¸ ¸
’½¼¼¼¼¸ ’½¼¼¼½¸ ’½¼¼¼¾
º
¸ ¹
º ´ ¹
¸
ºµ
“™˜”™˜” ’ Иݸ Ú “Üß ™’Ú “”ݾ ¸
¸
º ¸
“ܾ ¸ ¹
¸ º
±
¼

± ¸ ¹
“ܾ º ± ¸ ¸ ¸
º
—” З˜–™˜¸ —” З˜–™˜ —˜–™˜¸ ½ —”
”¾
¸ ¸ ¹
‘ Ü ”˜
º ´ ¸
‘Ü ”˜ ”˜¸
º Ì ¹
¿. ”˜¸ ºµ à ¸ ½¼¼¼ —”¸
¸ ¹
º
Ú— Þ ¸Ì ¸
ºâ
¸
¸ º ¸ ¹
¸
Ú— Þ
º ¸
º
± ¸
¸ º ¸
Ì ºà

¸ º

º± º ± ¸ ¹
Ì ¸ ¸ º
Ì ¸ ¸ ¸
“’˜ ™‘‘Ý ™‘‘Ý º
º ´½µ á
™‘‘ݺ˜ ‘¸ ´ ¹
“’˜ ‘ ’¸
µº ´¾µ ã ¸ ¹
™‘‘ݺ Ð ˜ ˜ ’–‘ ™‘‘ݸ И˜’ ™‘‘ݸ . . . ¸
¸ ¸
˜ ܘ “’˜¼ ™‘‘ݸ ™‘‘ݸ
º ´¿µ
˜ ’–‘µº
´ Ì ´µã ¹
˜– ’ Г—˜ –— ¼¸ Ì ¸
º ´ µã

“™˜”™˜ ß — ˜ “ܼ “ܾ ÝЗ¼
¸ Ì ¸ ¹
’ Û˜“ — “™˜”™˜¸
º ´µ
–’ —” ’
º ´µ ¸
Ì ³ º´µ
’ —— ½¼¼¼¼¸ º´µ
Û– ˜ ¸ ¸
–’ ÐÐ ’

И ‘‘ ˜ –ÐÜ Û– ˜ ½ ßß ˜ – —— ’‘ ’˜ ˜“ —¼
í ¸ Ì º
± ½
¸ ¸ Ï“Ð ¸ Û “ ‘“Ú –“™’ ˜ —
± ¸ ’ ’˜“ — –¸ ”™˜ ™” ” Б ˜ ‘
å ï ¸ ÈÐ — ¸ …–º À“‘ –˜º Á ˜ ’ ˜ —
¸ º ÐÛ Ý— Ú — Ð ˜“ ˜ — “–˜¹ ™˜
Û ’ ˜ — — к
Ê ËÌÇÍ̸ Ì ´½ ¿ µ
Ê™ – ’
ã ¸ …Ý – Ï ˜—“’¸ ˜–Ý Ð ˜˜Ð ’ ÐÝ— — Ý“™–— Ð ¸
¸ — ¸ Û ˜ ˜“™ “ ‘” ˜ ’ º
º º “™ ’“Û ‘Ý ‘ ˜ “ —º ””ÐÝ ˜ ‘¸
± ¸ ’ ˜ Û ÐÐ ’—˜–™ ˜ Ú
º ˜“ “‘” – – —™Ð˜—º
ÇÆ Æ Ç „ ¸ Ì “™– ´½ ¼µ
Ë ’“ ˜
´” ¾µ
E
±
± ± ¿

å ̳
¸ º
´½µ ´¾µ
´¿µ ¸ º
á º± ¸
¸ Ì ¹
n
ºí ¸ Ð ˜˜ – “–‘ ˜º˜ Ü
¸ º Ì ¸

’”™˜ Ð ˜˜ – “–‘ ˜
½
ºº
º
n

n

– ——

“Ý

Г— ’’ Ð ˜˜ –
‘ Рб ¸
¹
– Ð ˜˜ –
ʺ ‚º º ¸
Ð ˜˜ – “–‘ ˜º
¸ ’’“˜ ˜ “’—
¸ Ì
”—º
– ——¸ Г— ’ ’’“˜ ˜ “’—¸
¸ º ¹
¸
“Ý ”—¸
º
º± ‘’ ˜ “’ ‘ —˜ ”½¸
º ¹
º к
‘’ ˜ “’ ‘ —˜ ”
¸
n
¸ Ì º
± ±

‘ ’ ˜ “’ ‘ —˜ ”½
’”™˜ Ð ˜˜ – “–‘ ˜

– Ð ˜˜ – ±´ º µ

– ——
± º ú à

á ã
á ¸ ¿¼
“Ý
ºà
ï
Ð ¹Ë Ð˜Þ –º ±
¾ ¸
¸ ¸ ¸ ³³¸
¸
¸

º ± ´á º ˜ ½ Ë ÊÁ Í— – … ’™ и º ¼ºµ


º
¸ Ð ¹Ë Ð˜Þ –
¸
¸
º

Г— ’
¸
ʺ ‚º –“ ’ ˜—
±
’’“˜ ˜ “’—
Ê‚ »
ß —Ð Ì Ì ““

”—
Ⱥ ˺ ¸ ¸


º
’ Ð ˜˜ –
‘ Ð Ð
± ±
± ±

¸ ¸ ¹
º ¸ ¹
¸
Ð ˜˜ – “–‘ ˜º˜ ܸ ¸
¸ º

˜“ Ýß — ‘“’˜ “–
ï “– ¤ “– “– “– “– “–
“– “– á “– “– “–
—” ’™‘ – ݸ ’™‘ – Ý –
¸ º ¹
’˜ –Ð ’ ” ’ Иݸ
º

– “˜˜“‘
’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼
— Þ º¾ ˜–™ ’
Ú“ — ˜ ¾ ”˜
Ú’ Ú— Þ Ý¹ Ú“ — ˜
” – ’ ’˜ ¼”˜
” –— ” ¼”˜
’“” ’™‘ –—
Ð’ ß ’™‘ ” ’“ ½
˜ ’–‘ – —— Ð ˜“ Ý Ð “Ð “
З Ð
± ±

á ´ ¹
µ¸ ´ µº
’Ð ’ ‘“ ’” –‘“ ’ ‘“
º ¹
¸

’Ð ’ ‘“ ß ’ ‘“
’ –“™” “ ÝÐ ’ — ’ ‘“ ß ” – ’ –“™”
’” –‘“ ß ’ ‘“
’ –“™” ” –— ” ‘ — ” ‘“™’˜ ’ ‘“ ß”– ’ –“™”
И ’ ‘“ ”–
’ Ð ˜˜ –ß ’ ‘“ Ú ÐÐ —™” – ˜
¹
Г’ ’ ’˜ ˜ “’¸ ¹
– ——
º ¸ ¹
¸ º
Г’ ’ ’˜ ˜ “’¸ ¸ ¹
º

’Û ‘’ Г’ ’ ’˜ ˜ “’ Г’ ’ ’˜ ˜ “’ ˜–™ ’
’ Û “Ü ˜ – ——
– ——ß ’Ð ’ ‘“ ˜ – ——
ß “ ÝÐ ’ — ˜ – —— ½
¾
ß½ – —— ß ¾ ±
Г Ð — ˜ “Ü ˜ – —— Ú “Ü –“™” – – ˜±
—Þ Ð“’ ’ ’˜ ˜ “’ Ú –Ý” –ß ’ ’ ’˜¾ ‘ ¾
’ ‘“ ß –“™” ’ –“™” “”Ý ˜ – —— — ”
¾ ˜ – —— – ——¸
´± ¸ º º¸ ¹
ºµ
¸ ¹
“Ý ”—º
¹

“ Ýß ’” –‘“
Г— ’ ß ’Ð ’ ‘“ ˜ Г— ’
ß“ ÝÐ ’ — ˜ Г— ’ ½
¾
ß ½ ’“ – —” Ð ˜— ” Г’ ’ ’˜ ˜ “’ ¾
’“ – —” —” — ” ± —” “– — ’ ˜™–

ß ’– ’“ –
’’“˜ ˜ “’—ß ’Ð ’ ‘“ ” –ß ’ – ’“ – “ ÝÐ ’ — ” –
”—ß ’” –‘“ ’“ –
’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ¼¼¼ ” –ß ’ – ” ’ Ð˜Ý ¼¼¼
Ð ˜˜ – “–‘ ˜º˜ Ü ¹
º ¸ º ¹
¸
º ¸ ¹
˜–™ ¹ ¸ º
± ±

™”¸
¸
º

™” ½ß Ð Ú Ú‘“ – — º½ Ü “Üß ½
“’˜ —‘ ÐÐ “’˜ ‘– ˜ ˜–™ ”˜
“’˜ Ð – “’˜ ‘ ™’ ½¼ ˜ ½ º ˜–™ ”˜
“’˜ Г “ “’˜ ‘ ’ ’˜ ˜ ½ º ˜–™ ”˜
– Ð ˜˜ – ß
—’ ’ – ——ßʺ ‚º ÊÇ Æ Ì˸ ºÌºÍº º ” –
ÈÊÇ ËËÇÊ Ç Ê… Ç„Ç ”–
Ì ºÊ‚ ËÍ¹Ë ÇÊ º ÊÈ ” –
™” ½ ™” ˜ ’—” ¹ ”–
– ˜™–’ – ——ßʺ ‚º –“ ’ ˜—¸ ”˜º “ –‘ “Г Ý ” –
Ì Í’ Ú –— ˜Ý “ ˘º ’ “– ” –
Ⱥ Ǻ “Ü ½¼¼ ¸ À И“¸ ¿¾½ ÍË
Ð ˜˜ –
Ð ˜˜ – ß” ’“ ½ – —— ß ™’ ÚÐ ˜˜ –
ß Ð ˜— ” Г’ ’ ’˜ ˜ “’
ß — Ð ’ — ” ˜–™ ”˜ —‘ ÐÐ “’˜ — ’ ’ – ——
—” — ” –‘ ˜“ Ý — ”
™’ ÚÐ ˜˜ – ß Ú Ð™ ¹ Ú“ — ˜
“Üß “Ü ˜“ Г’ ’ ’˜ ˜ “’ß – — ˜–™ ‘‘ “Üß Ð“ “ “’˜
–’¾˜–™ ”˜ –’¹½º ˜–™ ”˜
Ð“Û –¾˜–™ ”˜ “Üß –’¹½º ˜–™ ”˜ Ð
Ж “’˜ Ì Í’ Ú –— ˜Ý “ ˘º ’ “– б
–’¹ Г’ ’ ’˜ ˜ “’
Ú “Üß —‘ ÐÐ “’˜ — Ð ’ — ” ˜–™ ”˜
Ð ˜— ” Г’ ’ ’˜ ˜ “’ Ç ½¼¼ ” – À „ÌǸ ¿¾½
Ú— ”¾˜–™ ”˜ –™Ð Ú— ” ˜–™ ”˜
‘ Ð Ðß ’ Ð ˜˜ – “Üß Ú–™Ð
Ú “Üß –™Ð –’ ˜–™ ”˜
“Üß –’ ˜–™ ”˜ Ú “Ü ˜“ ¾˜–™ ’ß — Þ Ð“’ ’ ’˜ ˜ “’
—‘ ÐÐ “’˜ — Ð ’ — ” ˜–™ ”˜ – ˜™–’ – ——
Ú ÐÐ ‘“Ú – ˜ ¾˜–™ ’ “”Ý ˜ – —— Ú ÐÐ ±
–’ ˜–™ ”˜ –’ ˜–™ ”˜ –™Ð Ú–™Ð
” ’“ ¼ Ú ÐÐ ˜

¸ ¹
¸ º ¸ ¹
¸ º ¹
´½¾ ”˜µ¸ ½¼ ”˜ ”˜ ¸
´ ¸ ³— … ——
’ ‘ ’“–¸ ˜ “Ú ’³— ÐÐ Î – ˜ “’—µº § ¸
˜Ý” ‘ ˜Ý” —‘ ÐИݔ
¸ ¸ º í
¸
¸ º á
± ±

¸ ¹
‘™—
¸

“’˜ ˜Û
ÐÚ –‘ ‘–½¾
“’˜ ˜Û
ÐÚ ‘ ܽ¾
“’˜ ˜Û
ÐÚ ˜ ‘˜ ½¾
“’˜ ˜Û
ÐÚ —Ð ‘—н¾
“’˜ ˜Û
ÐÚ ‘™— ‘‘ ½¾
“’˜ ˜–‘ ‘–
“’˜ ˜ ‘Ü
“’˜ ˜ ˜ ‘˜
“’˜ ˜—Ð ‘—Ð
“’˜ ˜‘™— ‘‘
˜Ý” ß Ð ˜ –‘ ˜Û ÐÚ –‘ Ð ˜ ˜Û ÐÚ
Ð ˜ ˜ ˜Û ÐÚ ˜ Ð ˜ —Ð ˜Û ÐÚ —Ð Ð ˜ ‘™— ˜Û ÐÚ ‘™—
— Ð ’ — ” ½ ”˜ ‘ ’™— ½”˜
–‘
‘ ˜Ý” ß Ð ˜ –‘ ˜ ’–‘ Ð ˜ ˜’
Ð ˜ ˜ ˜ ’ ˜ Ð ˜ —Ð ˜ ’—Ð Ð ˜ ‘™— ˜ ’
— Ð ’ — ” ½¾”˜ ‘ ’™— ½”˜
–‘
—‘ ÐИݔ ß Ð ˜ –‘ ˜–‘ Ð ˜ ˜
И ˜ ˜ ˜ Ð ˜ —Ð ˜—Ð Ð ˜ ‘™— ˜‘™—
— Ð ’ — ” º ”˜ ‘ ’™— º ”˜
–‘
—Þ ’
’“” ’™‘ –—
˜Ý”
—Ð’— ”º ¸ ¹
¸ ¹
¸ ¹
º ´ ¸
Ú Ðкµ
¸ ¹
¸ Ì
¸

´ ½µßß –‘´ ½ »ß –‘µ
— –”ß – — º Ü “Üß ‘™— –
Ð ˜ß – — º¾ Ü “Üß ‘™— –
Ð ˜ ¸ ˜ ’—”
´ — –” И
¸
¸
º ¹
¸ ú ¼ Ç”º º ´ Ì
¸¸ — –” Ð ˜¸
ºµ
± ¸
± ±
¼

’”™˜ “’ –˜
˜— “Г “
‘—”
’˜ –Ð ’ ß – ݸ Æ“Ú ‘ –½¸½ ¾¸ ¼¼ ”º‘º
—”
’˜ –Ð ’ ß ÈÊÇ Ê …
‘—”
“‘”“— ˜ “’ßÎ – ˜ “’— “’ Ì‘ ÝÌ “Ú— Ý
“‘”“— –ß ’˜“’ ˺ – ’— Ý ´½ ½¹¹½ ¼ µ
—‘ ÐЗ ”
ß ‘ ˜Ý”
‘“Ú ‘ ’˜—ßÌ ‘ …“ – ˜“ –
Î –º Á Í’ ”“ “ ” ™ ‘“——“²Î –º Î ’ ’˜ –
Î –º ÁÁ ÐÐ –“ ’“’ ˜–“””“²Î –º ÎÁ ÐÐ –“ “’ —” – ˜“ –
Î –º ÁÁÁ ’ ’˜ ’“ ˜– ’•™ ÐГ²Î –º ÎÁÁ ’ ’˜ “’ ‘“˜“ –
Î –º ÁÎ Î Ú ²“ …“ – ˜“ –


— ”
“‘”“— ˜ “’ß “’ –˜“ “– À“–’ ’ À – –˜¸ ˺ ¸¾
“‘”“— –ßȺ º ɺ ´½ ¼ ¹¹½ ¾µ
—‘ ÐЗ ”
‘“Ú ‘ ’˜—ß ÐÐ –“ “’ – ÐГ –
Ì‘ “’ Ú – Þ “’ ´—™ ™’ ˜ ‘ – ’˜ µ –
… ’™ ˜˜“ “’ ” ’’ Þ™ –“ –
‘—”
—“Г —˜—ß ’ „ Í— –¸ “–’ –
Ș–Ë Ð¸ – –˜ –
—”
’˜ –Ð ’ ßÁÆÌ Ê…ÁËËÁÇÆ
—”
“‘”“— ˜ “’ßËÝ‘” “’Ý Æ“º ¸¿ ’ И … “– –
Ç”º ¸ ¸ Ì –“ ³³ –
“‘”“— –ß„™ Û Ú’ ˜ “Ú ’ ´½ ¼¹¹½ ¾ µ
—‘ ÐЗ ”
‘“Ú ‘ ’˜—ß ÐÐ –“ “’ – “ –
…– ™’ – “ —— –
Ë –Þ“ ÐÐ –“ Ú Ú –
’Ð ÐÐ –“ ‘“И“ –
—”
—‘ ÐИݔ ’“ ’ ’˜
… ‘ –— “ ˜ ™ ’ – ’ ÐÝ – •™ —˜ ˜“ ˜™–’ “ ˜
Ý
± ± ½


THE ST. ANFORD ORCHESTRA
R. J. Drofnats, Conductor
Friday, November 19, 1982, 8:00 p.m.

PROGRAM
Variations on a Theme by Tchaikovsky
Anton S. Arensky (1861“1906)
Ì ‘ …“ – ˜“
Î –º Á Í’ ”“ “ ” ™ ‘“——“ Î –º Î ’ ’˜
Î –º ÁÁ ÐÐ –“ ’“’ ˜–“””“ Î –º ÎÁ ÐÐ –“ “’ —” – ˜“
Î –º ÁÁÁ ’ ’˜ ’“ ˜– ’•™ ÐГ Î –º ÎÁÁ ’ ’˜ “’ ‘“˜“
Î –º ÁÎ Î Ú “ …“ – ˜“
Concerto for Horn and Hardart, S. 27
P. D. Q. Bach (1807“1742)?
Allegro con brillo
Tema con variazione (su una tema di¬erente)
Menuetto con panna e zucchero
Ben Lee User, horn
Peter Schickele, hardart

INTERMISSION

Symphony No. 3 in E Major
Op. 55, “The Eroica”
Ludwig van Beethoven (1770“1827)
Allegro con brio
Marcia funebre: Adagio assai
Scherzo: Allegro vivace
Finale: Allegro molto
… ‘ –— “ ˜ ™ ’ – ’ ÐÝ – •™ —˜ ˜“ ˜™–’ “« ˜ Ð –‘— “’ ˜ –
˜ Ð Û ˜ —¸ ’ ˜“ “™ “’ÐÝ ˜Û ’ ‘“Ú ‘ ’˜—º
± ±
¾

“’ –˜º˜ Ü º
’˜ –Ð ’ — ”¸
Ì
“‘”“— ˜ “’¸ “‘”“— –¸ ‘“Ú ‘ ’˜— —“Г —˜—
“‘”“— ˜ “’ ½ß Ð ’ß •™ Ж
–’¹½ ‘ ½ – – ± ™— –³— ‘“– ˜ ’ “’ Ð’
“‘”“— – ½ß – ˜Ð ’ ß ½
‘“Ú ‘ ’˜— ½ß Ð ’ß •™ ˜ в² ••™ ˜ Ð –½ ––
—“Г —˜— ½ß ’˜ –Ð ’ ß Ú “Üß Ð ’ß Ð –½ ––
“‘”“— ˜ “’ ¸
¸ ¸
–– –
º ¸
“‘”“— ˜ “’ ‘“Ú ‘ ’˜—
º ¸ ¸
—“Г —˜—
¸ º
˜— “Г “º
á
¸

˜— “Г “ß Ú “Üß ˜Ý”
Ð ’ ß –™Ð ÐÐ
–’¹º — Ð’ — ”
Ð ’ ß –™Ð ÐÐ ” ’˜“‘ß ÌÀ Ë̺ ¸ Æ ÇÊ ÇÊ À ËÌÊ –™Ð ÐÐ
–’¹º — Ð’ — ”
Ð ’ ß –™Ð ÐÐ “Üß ÌÀ Ë̺ ¸ Æ ÇÊ ÇÊ À ËÌÊ –™Ð ÐÐ
–’¹º — Ð’ —”
Ð ’ ß –™Ð ÐÐ ” ’˜“‘ß Êº ‚º –“ ’ ˜—¸ “’ ™ ˜“– –™Ð ÐÐ
–’¹º — Ð’ —”
Ð ’ ß –™Ð ÐÐ “Üß Êº ‚º –“ ’ ˜—¸ “’ ™ ˜“– –™Ð ÐÐ


¹
¸ ¹
¸ ºâ ¸
ºâ
¸
º
“‘”“— ˜ “’¸ ‘“Ú ‘ ’˜— —“Г —˜—
¸
¹ º
—‘ ÐЗ ”¸
± ¸
‘ — ” — ”º í ¸ ¹
º ¹
¸ ¹
º

¸ ¹
º
Ì ““
¸ ¸
º
¸ º
± ± ¿

á
º ´ º ¸
¸ Ì ³ ¸ ¹
º
¸ ¸ ¸
ºí ¸ ¹
ºµ
¸ ¸
º
¸ ¸ ¸ ¸ ¹
¸ ¸ ¸ ¸ ¸
¸ ¸ ¸ ¸
º ¸
º
¸À– —Û Ðи
º ¹
¸ ¿” ¸
¸
¸ º
´ ¸
¸ µ¸ ¹
¸
º
½¼¹ ´ ½¾¹ µ ¹
¹ ´ ½½¹ µ ¹
—Þ Ú— Þ
º è º ¾ ”
½¿º
ã±à
”º ¹
º
¸ ¸
º ¹
º º
¸
¸ º±
¸ ¸
´ µ
´ µ ¹
¸
º
¹
º ¸ ¹
¸
¸ ¸ ¹
º
À– —Û Ðг ¸ ¹ ¸ ¹
¸ ¸
º
‘ ’™ к˜ ܸ Ì ““ ¸ ¹
’”™˜ ‘ ’‘ º
¸ ¹
± ±

‘ ’‘ º˜ Ü
¹ ¸ ¹ ¹

“’˜ ’ ’ –‘ ‘– “’˜ ˜–‘ ‘– “’˜ — Ü–‘ ‘–
“’˜ ’ ’ ‘‘ “’˜ ˜ ‘‘ “’˜ — Ü ‘‘
“’˜ ’ ’ —Ý ‘—Ý “’˜ ˜—Ý ‘—Ý “’˜ — Ü—Ý ‘—Ý
“’˜ ’ ’ ‘Ü “’˜ ˜ ‘Ü “’˜ — Ü ‘Ü
“’˜ ’ ’ ˜˜ ‘˜˜ “’˜ ˜˜˜ ‘˜˜
“’˜ ’ ’ ˜ ‘˜ “’˜ ˜ ˜ ‘˜
“’˜ ’ ’ —Ð ‘—Ð “’˜ ˜—Ð ‘—Ð
”– Г
´í ¸ ¹
ºµ
è ¸ ¸
— Û –º Ý” ’ – ¹½¸
è
¸
º

— Û –’’ ³½ — Û – ˜ ³½ — Û – — Ü ³½
— Û – ’ ’ —Ý ³ ¼ — Û – ˜—Ý ³ ¼ — Û – — Ü—Ý ³ ¼
Ý” ’ – ’ ’ ˜˜ ¹½ Ý” ’ – ˜˜˜ ¹½ Ý” ’ – ˜ ’˜˜ ¹½


“’˜ ˜ ’˜ Ü ‘˜ ܽ¼ ± Ì –
˜ – — ˜ — ’ ”” ’ Ü
“’˜ ’ ‘’ ± ’¹ ”— “– ”˜ – “” ’ ’ —
“’˜ ˜ ˜Ð “’˜ ‘—— ½¼ ˜ ¼”˜ ± ˜ ˜Ð — ’ ”˜ – “” ’ ’ —
“’˜ ˜—— ‘——• ± •™“˜ ˜ “’— ’ ”˜ – Г— ’ —
“’˜ ˜—— ‘——• ± ˜˜“¸ —Ð ’˜
“’˜ ˜ ’™ ‘™½¼ ± ™’—Ð ’˜ ˜ ܘ ˜ Ð
“’˜ ‘ ’™ Ð ‘ ’ ’˜ ± … Ì ÇÆÌ Ð“ “ ’ —” Ð —Ý‘ “З
“’˜ ‘’ Ú –‘ ‘– ˜ ½¼”˜ ± ˜“ ‘“’—˜– ˜ ‘ ’ ˜ “’
â ¸ ¸ ¹
¸
º¤ ¹

´ µº ¹¹
¹
— ˜˜ Й
¸ º±
¸ ¹
˜˜
¸ ºè ¹
¸ ¸
¸ ¸ ¸
˜˜ Й º

˜“ ½½ ± Û Û ÐÐ —— ”– Ú ˜ ‘ –“— “ ”Ð ’Ì ´ – ™ÐÐݵ
’ Û— ” ˜˜ Й
˜ ’”“ ’˜ß –‘ß ‘¼ ˜ ’–‘ ± —Û ˜ ˜“ ½¼¹”“ ’˜ ˜Ý”
˜ ܘ “’˜¼ ˜ ’–‘ — – ”˜ “’˜¼ — Ú ’–‘ — – ”˜— – ”˜ “’˜¼ Ú –‘
˜ ܘ “’˜½ ˜ ’ — – ”˜ “’˜½ — Ú’ — – ”˜— – ”˜ “’˜½ Ú
˜ ܘ “’˜¾ ˜ ’—Ý — – ”˜ “’˜¾ — Ú ’—Ý — – ”˜— – ”˜ “’˜¾ Ú —Ý
± ±

˜ ܘ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜— – ”˜ “’˜¿ ˜ ’ Ü
˜ ܘ “’˜ ˜ ‘ ˜ ’ ˜ ˜ß ‘ ˜ ‘˜’˜±
˜ ܘ “’˜ —Ð ‘ ˜ ’—Ð —Ðß ‘ —Ð ‘ ˜ ’—Ð ±
˜ ܘ “’˜ ˜˜ ‘ ˜ ’˜˜ ˜˜ß ‘ ˜˜ ‘ ˜ ’˜˜ ±
˜ ܘ “’˜ ‘ ˜’ — – ”˜ “’˜ ‘ —Ú’
— – ”˜— – ”˜ “’˜ ‘ Ú ß ‘ ‘˜’ ±
˜˜ ˜˜ Й º ‘ ”Й—º¾ ‘ ‘ ’™—º½ ‘
’“–‘ Ð — Ð ’ — ” ½¾”˜
— ˜ “Ü —˜–™˜ “Ü “Üß Ú–™Ð ˜ º ”˜ ”˜ ¿º ”˜ Û ˜ ¼”˜ ±
И— ˜–‘ И ˜’ ’“–‘ Ð — Ð ’ — –‘
’ ’ ”“ ’˜ß –‘ß ‘¼ ’ ’ –‘ ± —Û ˜ ˜“ ¹”“ ’˜ ˜Ý”
˜ ܘ “’˜¼ ’ ’ –‘ — – ”˜ “’˜¼ — Ü–‘ — – ”˜— – ”˜ “’˜¼ Ú –‘
˜ ܘ “’˜½ ’ ’ — – ”˜ “’˜½ — Ü — – ”˜— – ”˜ “’˜½ Ú
˜ ܘ “’˜¾ ’ ’ —Ý — – ”˜ “’˜¾ — Ü—Ý — – ”˜— – ”˜ “’˜¾ Ú —Ý
˜ ܘ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜— – ”˜ “’˜¿ ˜ ’ Ü
˜ ܘ “’˜ ˜ ‘ ’ ’ ˜ ˜ß ‘ ˜ ‘’’ ˜±
˜ ܘ “’˜ —Ð ‘ ’ ’ —Ð —Ðß ‘ —Ð ‘ ’ ’ —Ð ±
˜ ܘ “’˜ ˜˜ ‘ ’ ’ ˜˜ ˜˜ß ‘ ˜˜ ‘ ’ ’ ˜˜ ±
˜ ܘ “’˜ ‘ ’’ — – ”˜ “’˜ ‘ —Ü
— – ”˜— – ”˜ “’˜ ‘ Ú ß ‘ ‘’’ ±
˜˜ ˜˜ Й º ‘ ”Й—º¾ ‘ ‘ ’™—º½ ‘
’“–‘ Ð — Ð ’ — ” ½½”˜
— ˜ “Ü —˜–™˜ “Ü “Üß Ú–™Ð ˜ ”˜ ”˜ ¿”˜ Û ˜ ¼”˜ ±
И— — Ú ’–‘ И ’’ ’“–‘ Ð — Ð ’ — –‘
˜”“ ’˜ß –‘ß ‘¼ ˜–‘ ± —Û ˜ ˜“ ¹”“ ’˜ ˜Ý”
˜ ܘ “’˜¼ ˜–‘ — – ”˜ “’˜¼ — Ü–‘ — – ”˜— – ”˜ “’˜¼ Ú –‘
˜ ܘ “’˜½ ˜ — – ”˜ “’˜½ — Ü —– ”˜— – ”˜ “’˜½ Ú
˜ ܘ “’˜¾ ˜—Ý — – ”˜ “’˜¾ — Ü—Ý — – ”˜— – ”˜ “’˜¾ Ú —Ý
˜ ܘ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜— – ”˜ “’˜¿ ˜ ’Ü
˜ ܘ “’˜ ˜ ‘ ˜˜ ˜ß ‘ ˜ ‘ ˜˜±
˜ ܘ “’˜ —Ð ‘ ˜—Ð —Ðß ‘ —Ð ‘ ˜—Ð ±
˜ ܘ “’˜ ˜˜ ‘ ˜˜˜ ˜˜ß ‘ ˜˜ ‘ ˜˜˜ ±
˜ ܘ “’˜ ‘ ˜ — – ”˜ “’˜ ‘ —Ü
— – ”˜— – ”˜ “’˜ ‘ Ú ß ‘ ‘ ˜ ±
˜˜ ˜˜ Й º ‘ ”Й—º¾ ‘ ‘ ’™—º½ ‘
’“–‘ Ð — Ð ’ — ” ”˜
— ˜ “Ü —˜–™˜ “Ü “Üß Ú–™Ð ˜ ”˜ ”˜ ¾”˜ Û ˜ ¼”˜ ±
И— — Ü–‘ И ˜ ’“–‘ Ð — Ð ’ — –‘
˜’ ½ßß “Üß° Ð ˜ ½ Ú “Ü ˜“ º ”˜ß – ˜º ’ —” °
’’ ½ßß “Üß° ˜ ܘ “’˜¼ ˜ ’–‘ ˜ ܘ “’˜¾ ˜ ’—Ý
Ð ˜½Ú “Ü ˜“ º¾ ”˜ß – ˜º ’ —” °
˜ ½ßß “Üß° ˜ ܘ “’˜¼ ’ ’ –‘ ˜ ܘ “’˜¾ ’ ’ —Ý
Ð ˜½Ú “Ü ˜“ º ”˜ß – ˜º ’ —” °
˜ ’‘ ˜ ß ˜ ’”“ ’˜ ‘¹½ ± “– ½¼¹”“ ’˜ ‘ ˜ ’ ¹”“ ’˜ ˜ –– ˜“–Ý
± ±

ºá ¹


’Û ‘’” Û˜ ’Û ‘’” ˜ ’ Û ‘ ’ –™Ð ˜
—Þ ¾” Ú— Þ ” ‘ Ü ”˜ ¾º¾”˜ ” – ’ ’˜ ¿”
” Û˜ —Þ ” ˜ Ú— Þ –™Ð ˜ º ”˜
“Ú —”Ð Ý— ” ”˜ ”Й— ¿”˜ ‘ ’™— ½”˜
Ð“Û —”Ð Ý— ” ”˜ ”Й— ¿”˜ ‘ ’™— ½”˜
“Ú —”Ð Ý— “–˜— ” ¼”˜ ”Й— ¿”˜
Ð“Û —”Ð Ý— “–˜— ” ”˜ ”Й— ¿”˜
‘Ü ”˜
´ ¸ ¹
½ ºµ
¸ ¸
º ¹
¸ º
‘ ’‘
¸ ¸
‘– ’º
¸

’ Û ’— –˜ ‘ – ’
‘ ’ ‘ – ’ ‘ Ü ‘ ’ ± ’“ Ð ‘ ˜ “’ ˜ ’™‘ – “ ‘ – ’ Ð ’“˜ —
“™’˜ ‘ – ’ ¼ — ” ‘ – ’ ¼”˜ ± ‘ – ’ Ð ’— –˜— ˜ ™” ’“ —”
““˜’“˜ Ì ³ ¸ ¹
ºá
¸
º

““˜’“˜ ½ß — ß —” ˜“– ˜ —” ˜“– ½ —
’— –˜ ““˜ ’— –“™” ˜”“ ’˜
’˜ –Ð ’ ” ’ Иݽ¼¼ Ð ˜ ” – ’–
Ð ˜— ” ¼”˜ – ˜— ” ¼”˜
—”Ð ˜˜“”— ” ½¼”˜ ”Й— ½”˜ ‘ ’™— ½”˜ Г ˜ ’ ” ’ Ð˜Ý ¾¼¼¼¼
—‘ ÐЗ ” ˜ ‘ß ½ –“™” —˜–™˜ ˜ – –“™” ““˜ Ð ˜ ’ ܘ
— ” ““˜ ’— ½¾”˜ ”Й— ¾”˜ ‘ ’™— ”˜ ± —” Û ’ ““˜’“˜ Ü —˜—
‘ ’ ““˜ ’— ¿¼” ± ‘ Ü ‘™‘ ““˜’“˜ — ” – ”
– º
˜ ˜Ð ” ¹
¸ º

’Û ˜ ˜Ð
˜ ˜Ð ” ß Ð“ Ð ˜ ˜Ð ˜–™ ± “– ” — Û ˜ “™˜ Ð’—
– ß±– “’˜ ’— ˜ –™’’ ’ Ð’
И Ð’ß “Ü ˜“ ” Û ˜ ß±
Ú “Ü ˜“ ½¼”˜ß ± —˜–™˜ ˜“ ”“— ˜ “’ ˜ —Ð’
ÐÐ ”ß ˜ ’ “Ð “ –’½” ± “Ð “ ˜“ Ð ˜ “ ˜ ܘ
˜’˜– Ð ± –™’’ ’ Й— Ð ˜
– ˜ Ð’ß “Ü ˜“ ” Û ˜ ß Ú “Ü ˜“ ½¼”˜ß ±
И’˜– »± –™’’ ’ Й— – ˜
–Ð ”ß –’½” ˜ ’ “Ð “ ± “Ð “ ˜“ – ˜ “ ˜ ܘ
± ±

“’ ” “™˜¸
á ¹
¸ » º ¹
¸ ¹
¸ ¹
Ì ³º ¹
º í
¸ º

“’ ” “™˜ ½ß — ”“™˜ Ú “Üß ± –Û ’ “’ ” “ “™˜”™˜
“ ’˜ –Ð ’ — ” ± ™˜˜ ˜ “Ü — ˜“ ˜ –
Ú “Ü ˜“ ¿” ß ± ˜ — ” –˜ “ — “’ ˜“” “ ˜ ”” —
˜ ˜Ð Г Ð ˜ ˜Ð З — ˜ “–’ ––™Ð —
З “ ” ’“ – ˜ Ð’ З Ð ˜ Ð’ Ú ÐÐ
Ú “Ü ˜“ ” ˜ß
Ú“ ‘ – ’ З ± ‘ – ’ Ð ’ “ — ”– — ’˜
–Ð ”ß –’¿½” Ú “Ü ˜“¼”˜ß –’ ”˜ “Ü ‘ – ’ Ú——
½ ± ’“Û ’— –˜ ˜ ‘ ’ ’ “–‘ ˜ “’
Ú“ ““˜ ’— З ± ““˜’“˜ ’ “ — ”– — ’˜
Ú— ” — ” ““˜ ’— –’¹¿”˜
–™Ð ˜ –™Ð ˜ Û ˜ ” Û ˜ –’¹ –™Ð ˜ –’¿”˜
™’Ú “Ü ““˜ ’—
“Ü‘ Ü ”˜ ‘ Ü ”˜
Ú ’ ” ’“
— ˜ “–’ ––™Ð —ß “Ü ˜“ ” Û ˜ ß± “– ‘– Ð ’‘ ’˜
Ú–™Ð Û ˜ ½” ˜ –™Ð ˜ Ð Ú–™Ð Û ˜ ½”
“Ü ˜“ ” Û ˜ ß ÐÐ ”ß — Ú ’–‘´” “Ð “µ –’½” ±
Ú–™Ð ˜½” Û ˜ –™Ð ˜ ”˜ ¼”˜
Ð Ú–™Ð Û ˜ –™Ð ˜ ”˜ ¼”˜
“™˜”™˜ß “’ ” “™˜ß ™’Ú “ܾ
Á´ µ
¸
º ¸ ¹
Ж¸ ‘ ’‘ Ú—”Ð ˜¸
¾¿¸
¸ ºí
¹
º ¸
´ ¸ µ ¸ º ¸ ¹
‘– ¸ ¹
¾¿¸ Á º
‘ ’‘
¸ ¸ Á
ºá ¹
¸
º

’ Û “Ü ” –˜ Д
’ “™ Ð “Й‘’—ß ’ –“™”
“™˜”™˜ ß Ð“ Ð — ˜ “Ü ” –˜ Д Ú “Üß ™’Ú “ܾ — ” ˜
“™˜”™˜ ß “™ Ð “Й‘’“™˜ —Þ ½” Ú— Þ ”
± ±

’ “™ Ð “Й‘’—ß “™˜”™˜ ß Ð’ “Й‘’— ˜
’ –“™” ” “ Ð Ú— Þ
“™ Ð “Й‘’“™˜ß —”Ð ˜˜“”— ” ˜“”— ” —”Ð ˜‘ Ü ”˜ ‘ Ü ”˜
‘’ ” Ú’ ‘’ ݹ ˜ ” –˜ Д
— ˜ “ܼ Ú—”Ð ˜¾ ˜“ ‘ ’ — ˜ “ܾ Ú—”Ð ˜¾ ˜“ ‘’
“’ ” “™˜ ” —“ – ™’Ú “ܾ ” ’ Ð˜Ý “™˜”™˜” ’ ИÝ
” —“ –ß ™’Ú “Ü ” –˜ Д
Û¼ —Þ Û¾ —Þ “Ü ˜“ ” Û ˜ ß “ܼ Ð “ܾ
Ð’ “Й‘’—ß — ˜ “ܼ Ú “Üß ™’Ú “ܾ ‘’ ˜¼
Ú’ ‘’ Ý ˜“”— ” Ú’ ‘’ ݹ —Ð’— ”
Ú ‘’ ݾ —”Ð ˜˜“”— ” ˜“”— ”
ßÚ ’ —— ½¼¼¼¼ Г“” Г Ð — ˜ “Ü¿ “”ݼ
Г Ð — ˜ “ܽ Ú—”Ð ˜¿ ˜“ ‘’

<<

. 17
( 19)>>