<<

. 18
( 19)>>

‘ ˜¿ ‘’ Г Ð Ú’ ‘’ ݽ”˜ – ” ˜
— ˜ “ܼ Ú “Ü ˜“ ‘ ’ ß ™’Ú “ܽ — ˜ “ܾ Ú “Ü ˜“ ‘ ’ ß ™’Ú “Ü¿
” —“ –
Ú ’ —— ¸
¸ Ú¹ ¸
¹
º Á ¸
” –— ” ¼”˜ ”Й— º ”˜ ¹
‘ ’‘
¼ º ±
¸ ¸
º ¸ ¸
ºí ¸ ¸ ¹
™’Ú “Ü¿ ‘ ’¾ ”¿ ™’Ú “Ü¿ –’¹ ‘ ’¾
¸
Ú Ðº
á º
’ ”˜ – ¹
’ ”˜ – ˜º
¸ ¹
‘ ’™ к˜ Ü
¸ ½ Ì ³¸


’ ”˜ – ½º Ì
Ì ¸
´ ½½¼¼ µ
...
º ´ ºµ
’ ”˜ –
Ë’ ˜ — ‘”“—— Ð ˜“ “– — “Û ““˜’“˜ — Û ÐÐ ”” ’ ˜“ “‘ “™˜
’˜ ‘ ¹™”¸ ˜ — ‘”– ˜ Ð ˜“ ’™‘ – ˜ ‘ –“‘ ½ ™” “’ ”º
Ì —˜ Û Ý — ˜“ ’™‘ – ˜ ‘ “’— ™˜ Ú ÐÝ ˜ –“™ “™˜ ’ –˜ Ð
“– Ý ”˜ –— ’ ““ º
™˜ “– ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÀÁ Ç ÈÊ Ë˸ ß —Ð … ’™ Ð “ ˘ÝÐ » ´½ ½¼µ

¶ ¹ º
º´ µ
º
± ±

— ”
“’³˜ ™— ““˜’“˜ — ’ Ý“™– ““ —¸ “’º
™˜ “– ‚Á„„ ÃÆÍÌÀ ´½ ¾µ
˜
¸
’ ”˜ –
º
Ì
ºá ¸ ¹
˜ ˜Ð “’˜¸ ’
¸ ¸
¸ º

’ Û “™’˜ Ü’“ ± “– ˜ ’™‘ – “ Ü– —— ’˜ ™–– ’˜ ”˜ –
’ Û “™’˜ —™ — ’“ ± “– ˜ ’™‘ – “ —™ — ˜ “’— ’˜ ™–– ’˜ ”˜ –
“™˜ – ’ ”˜ – ½ ¾ ¿º ” –ß ”’“ß ¾ ¿
Г Ð Ü’“ ¼ —™ — ’“ ¼
“ ” ’“
––‘ —— ß “™ ˜““ ‘™ ˜ ܘ “’ ˜ ˜ Ð —˜ ” Á³‘ ’ ™”
Ú’ ” ’“ ݹ½
ß ± ³— ’ ˜ ˜ ˜Ð Û ÐÐ ˜– ˜ — —” —
‘ —— ß½ ¾¿ ± — “Û ˜ ”˜ – ˜ ˜Ð “’ ˜ ˜ –‘ ’ Ð
Ü – ß½ ¾¿ ™’— ” ± —˜ Ð — ’ Û –™’’ ’ Ð’
ß Ì ßÌ –’¹º¾ ‘ Ð“Û –º Ü “Üß –’¹º¼ ‘
ß¿
Ü ‘”˜Ý – ˜Ð ’ ß ’ ¾ –’¹º¼ ‘
З – ˜Ð ’ ß ’ ¾ –’¹º¼ ‘ ¿ –’¹º¼ ‘
Ú— ”½º ” — Ð ’ — ” ¿ ”˜ Ð ’ — ”Ð ‘ ˜ ½”˜ Ð ’ — ” ½¾”˜
И – ± ’“Û ˜ ³— – Ð ’ Ú –—
Ð ’ß Ð ’ ß ˜ ˜Ð “’˜ Ð ™’— ”
˜ ˜Ð ” Ú ÐÐ ˜ ± “™˜”™˜ ˜ ”˜ – ˜ ˜Ð ”
˜ ’”“ ’˜ ’“ ’ ’˜ ’“– —” — ±˜ –—˜ ” – – ” — ’“˜ ’ ’˜
¸ ¸
º ´
¸ ¸ ¹
¸ ¹
º± Ì ³
ºµ ¦
“ ÝÐ ’ — Ð ˜— ”
“™˜ – ’ ”˜ –ß “ ” ’“ З Ú ÐÐ ˜ ’™ÐÐ
’ –“™” — ” Ú ÐÐ ± ’’ ’ “ ˜ •™“˜ —
˜ß ’ –“™” ˜±’’“˜ •™“˜ —
” –ß ‘“ »’– “ ÝÐ ’ —
Ì ßÌ –’¹º¾ ‘ Ð“Û –º Ü “Üß
˜”“ ’˜ Ð ˜ ˜˜ ’ ’ ˜˜ — Ð ’ — ” ½¼”˜ ’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼¼
Ð ˜— ” ¼”˜ ”Й— ¼” ‘ ’™— ” – ’ ’˜ ” – ÐЗ ” ¼”˜
Ð ˜ –‘ ˜—— Ð ˜ —Ð ˜—— Ú –Ý” –ß —Ð
™˜ “– ½´ ¾µß —‘ ÐЗ ” ’“ ’ ’˜ –‘¹¹¹ ½ ™’— ” ’—” ´ ¾µ
± ±
¼

¸ º ¹
’ –
’ – ¸ ¹


’ ßß ‘ ’™ Ð –½¾ ± ’ –“™— ’ —’
’ –ß ‘ – ’ –“™” Й ” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼¼
” –ß ’ – ’ –“™” ‘ – ’“ ’ ’˜ ’ ’ ˜ – ¹¾
“Ü ˜“¼”˜ß — ”¹ ’ ’ ’˜ ’ ÐÐ ’ ’ ”“ ’˜
“™˜ – ’ –ß ’ –
’ –ß ‘ – ’ –“™” Й ” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼¼
” –ß ’ – ’ –“™” ‘ – ’“ ’ ’˜ ’ ’ ˜ – ¹¾
“Ü ˜“¼”˜ß — ”¹ ’ ’ ’˜ ’ –’½”˜ ’ ÐÐ ’ ’ ”“ ’˜
“™˜ – ’ –ß ’–
’ ’ –ß ’ – ’ –“™” ± “‘ ˜— ˜ ‘ –
’ ’ –
´ ¸
—‘ ÐЗ ” ˜‘
º ¸
¸
ºµ


´ ¸ ½ µº â
¸ ¸

—™ — ˜ “’ º
± ¸ ¹


“™˜ – —™ — ˜ “’ ½º ß ‘ – Ú’ —™ — ’“ ݽ
’“ ’ ’˜ß ˜ ˜ —™ — ’“º ’—” ½º ’—”
’—’“ ½º ¾ ß ‘ – ’“ ’ ’˜
“Ü ˜“ ” – ’ ’˜ß —— ½º ¾º ’—” ’“– —” —
’—’“
¸ º
’—’“ ’—Û –º
Ì ““
± À ¸


Ý” ’ ˜ “’ß‘ ’¹™¹— – ”˜ ‘ ’¹™¹— – ”˜— ”¹” ’¹ Ü
‘ ’‘ ³

¸ ¹
‘ËÌ ™ÐÐ ’ ™” ¬ «¸
AMS¹Ì
¸ ¸ ¸ º
§

½¼ Û“Û
¿ ”˜ “ —˜™« ¸ ¸ ½¼ ¸°¿ ”˜° “ —˜™ ¸ ° “ ˜ß½¼ °¸ ° Üß ½¼ °¸ —˜“ ßÛ“Û
”˜¸ “ ˜¸ Ü —˜“
¸ º

… ßß ‘ ’™ Ð … Ì ¹ß ‘ ’™ Ð ÇÆÌ
± ± ½

‘ËÌ ß° Ð –’¹º½ ‘ Ð“Û –º Ü “Üß° Ð …° –’¹º¼ ‘
Ë°¹ Ì
™ÐÐß Ú–™Ð ˜º ÜÛ ˜ º Ü ”˜ ¹º½ Ü ± —•™ – ™ÐÐ ˜
ËËßß ˜ ËË ± — – ”˜— – ”˜ —˜ÝÐ
’ß Ð Ú Ú‘“ “Üß ˜˜ –³½ ± “Û’Û – ––“Û
™”ß Ð Ú Ú‘“ “Üß ˜˜ –³½¿ ± ™”Û – ––“Û
ßÐ Ú Ú‘“ “Üß ˜˜ – ± Ú –˜ ÐÐ’
ßÐ Ú Ú‘“ “Üß ˜˜ – ± Ú — Ð —”
”˜ß ¸ß –‘ ”˜ ± ™’ ˜— “ ”“ ’˜—¸ ’ ‘ ˜ “–‘™Ð —
½ ß Ð Ú Ú‘“ “Üß° Ð ’ Ð ° ½ »° – ’ Ð ° ± —Ý’˜ ˜ •™ ’˜ ˜Ý
“ ˜ ½ß “Üß –‘ ³ß –’¹º¾ ‘ ˜ ½ » –’º¼ ‘ ± “ ˜ Ð “’—˜ ’˜
Ü ½ß “Üß –‘ Àß ˜˜ ½ ± Ü ‘ Ð “’—˜ ’˜
—˜“ ½ß Ð Ú Ú‘“ ˜ ’—” “Üß Ú–™Ð Ú˜“”ß Ú “Üß –™Ð –’½”˜
“Üß Ú” ’˜“‘ß ˜˜» ˜ ’—” ß ˜˜ ½ ˜ ’—”
–’½”˜ –™Ð Ú–™Ð ˜ ’—” ± “’˜–“Ð — •™ ’ ˜“ ’
¸
‘ ’‘
¸ º
’ —”Ð Ý
’ —”Рݺ ’˜˜ ’ ˜˜ ¹
¸ ºâ
¹
°º ¸


ººº §
’ —”Ð Ý
°¿ ”˜° “ —˜™ ¸ ° “ ˜ß½¼ °¸ ° Üß ½¼ °¸ —˜“ ßÛ“Û
’ —”Ð Ý

’˜˜
°¿ ”˜° “ —˜™ ¸ ° “ ˜ß½¼ °¸ ° Üß ½¼ °¸ —˜“ ßÛ“Û
’ ˜˜
”˜ ¸ ¸ “˜¸ Ü —˜“ º
´± ¸
¸ ¹
’ —”Ð Ý
ºµ ¹
¸ º ¹
–¸ ¸
¸ ´
’ —”Рݺ
µ

“™˜ – ’ —”Ð Ýß “ ÝÐ ’ — —˜ –˜ —”Ð Ý
ß “ ÝÐ ’ — —˜ –˜ —”Ð Ý ½
ß ˜“ … °° ½ Ð’ –“™” ’ ’˜ в² ••™ Ð –
“™˜ – ’ —”Ð Ýß – – –“™”°°
– “˜ – ½¾
˜˜Ú – ˜ ‘ß ’ –“™” ˜“ “˜ – ˜“ ß “˜ –
± ±
¾

˜“ “˜ – ˜ “ ° “˜ – ˜“ ² “˜ –
˜“ “˜ – ˜ “ ± “˜ – ˜“ “˜ –
˜“ “˜ – ˜ “ “˜ –
“ Ý—” — “ ÝÐ ’ — ˜˜
ß “ Ý—” — ß ± “ Ý—” — ’“Û Ú— ¸ ’“˜ —”
“™˜ – ’˜˜ß°° Ð ˜”– ’– ˜˜Ú – ˜ ‘ ” –— ” ¼”˜
˜“ ¼– ˜— ”¹” ˜˜ ’ —
ß ˜“ ¼ ˜“ “˜ – ± — ˜ ‘”“– –Ý — ” – ˜–
“ ÝÐ ’ — ± ’ “ Ð ’ — ˜Ú
˜˜ ’ — ½ … ¾ ’ ˜˜ß ½ Ú “Üß ¾ ’ –“™”°°
˜“ ˜Ú
ß “ ÝÐ ’ — ß ˜˜Ú – ˜ ‘ —” — ” ˜˜ Й И … И ’ –“™”
í ¹
¸ ¸ ¹
‘ ’‘
Ì ³º á ´ ¹
˜˜Ú – ˜‘
½¿µ ¹
´ ½¾µº ¸
’˜˜ººº ’ ˜˜ ´ ¹
¼µ¸ º
’˜˜ ¸ ¹
ºá Ú¹ ¸
º ¸
¸
¸ ¸ ¹
’Ð ’ — ’ Ð ’ —¸
—‘ ÐÐ – ¸ º ¹
’Ð ’ — ’Ð’—


’Ð ’ —ß ” – ’ –“™” ’“ – ‘ — ” ” – ’ ’˜ ¼”˜
–™Ð –’½”˜ ’“ – “ ÝÐ ’ — Ú –Ý” –ß —˜–™˜
’ Ð ’ —ß –’½”˜ –™Ð ’ –“™” ‘ – ’“ ’ ’˜
¸

’Ð ’ —
’Ð ’ —ß ” – ’ –“™” ’“ – ‘ — ””–’ ’˜ ¼”˜
’“ –
–™Ð –’½”˜ ’“ – “ ÝÐ ’ — Ú –Ý” –ß —˜–™˜
’ Ð ’ —ß –’½”˜ –™Ð ’ –“™” ‘ – ’“ ’ ’˜
’Ð’—
¸
‘ ’‘
º ¹
’‘ ˜ ‘“ººº ’ ‘ ˜ ‘“¸
’—Ý’˜ ܺºº ’ —Ý’˜ Ü
½ ß½ ¸
’ –˜ººº ’ –˜
¾ ß¾ ¸ ¸
ºí º
± ± ¿

Ü– — º ¹
¸ ½ ¹


Ü– — ± ¸ ¸
Ì Ì
’—Û – Ì ´ µ¸
Ì º
’—Û –
¸ ¸
¹
ºã ¸
’ –Ü– — ’ –Ü– — º

“™˜ – Ü– —ß‘ – Г Ð Ú ’ Ü’“ Ý ½
’“ ’ ’˜ ÐÐ ”ß ‘ ’™ Ð –³½ ¼ –‘ –’º½ ‘ ± ˜– ’ Ð ’‘– ’
ß’’ Ê ÁË ”’“º ˜ Ü’“ ” – ’“ – ’“ ’ ’˜
Ü – — ß Ð“ Ð Ú’ Ü’“ Ý ½
ÐÐ ”ß ‘ ’™ Ð –³½ ¼ –‘ –’º½ ‘ ± ˜– ’Ð ’ ’ ’˜ —”
ß ˜ Ê ÁË ”’“º ˜ Ü’“ Ж
“™˜ – ’ –Ü– —ß ’– Ü– —
“™˜ – ’ –Ü– —ß ’– Ü– —
’– ’ –¸
´± ¹
“™˜ – ’– ’ –º â ¸ ¹
“™˜ – ºµ
’—Û – ’—Û –—º˜ ܸ ¹
‘‘ ˜ Г— “™˜ ’— ’ ’ ”“ ’˜ ’”™˜
’—Û –—º ºâ ¸
” –º
’ ÛÛ– ˜ ’—
‘‘ ˜ “” ’“™˜ ’— ’—Û –— ± Ð “– ’—Û –— ˜“ Ü – — —
“™˜ – ’—Û –ß ” – ‘ –
‘‘ ˜ Û– ˜ ’—ß
‘‘ ˜ Û– ˜ ’—ß —˜– ’ ’—’“ ”’“º ˜ Ü’“
“”ݘ“ Ð ’ Ð ’
“”ݘ“ Ð ’ Ð ’ ß ’ –“™” — ˜™” “”Ý “”Ý ’—
— ˜™” “”Ýß “ ½ß ˜“ ½ “˜ – “—” З
˜“ “˜ – “ ÝÐ ’ —
ß “ ÝÐ ’ — “”Ý ’— ½
ß ’ Ü˜ß ½ ±
Ü ’ ܘ ‘”˜Ý Ð ˜ ’ ܘ ’ –“™” ±
З ‘‘ ˜ Û– ˜ ’—ß ’ ܘ Ð ˜ ’ ܘ “”Ý ’— ’ ܘ
“—” Зº
¸ ¹
˜˜Ú – ˜‘ “—” З¸ ˜˜Ú – ˜ ‘ ¹
¸ ¹
º
‘ ’‘ ¸ ¹
º
± ±

¸ ¸
ߺºº º ¸
ß ºí ¸ ¹
’ ܺ˜ ܸ Ì º±
¸
¸ ¸ º
ߺºº
ã Ì ³º á
¸ º

’ ÛÛ– ˜ ’Ü
‘‘ ˜ “” ’“™˜ ’Ü ’ Ü ± Ð “– ’ Ü – ‘ ’ –—
‘ – ’—˜ÝÐ ß — Ú ’–‘ ± ‘ – ’ Ð ’“˜ — – ’ ¹”“ ’˜ ˜Ý”
Ú–™Ð ˜ ”˜ ”˜ ¾”˜ Û ˜ ¼”˜ ± —˜–™˜ “– ’— –˜ ‘ – ’
¸ ¹
ߺºº
º± º
º ¸ ¹
Á ½ ¸ ½ ¹
º
ß ³º ´ ¸ ¹
¸ ºµ
¸
¸
‘‘“
¸ ¸ ¹
‘ ’‘
¸ º ¸

¸ ¸

– ˜™–’ º ¸ ¸
¸ º
á ¸
— Ð ’˜ З Ü– — Ð ’˜˜–™ Ü–
’Û — Ð ’˜
—” Ð ˜ß ‘‘“ ’ Ü˜ß Ð— Ð ˜ ’ ܘ ’Ü– ’ ܘ
’Ü– ß ™˜™– Ð ˜ ’ ܘ ’Ü– —Û ˜
’Ü– —Û ˜ ß Ü ’ ܘ —” Ð ˜ Ð ˜ ’ ܘ — Ð ’˜Ü–
З — Ð ’˜ З Ð ˜ ’ ܘ Ü– ’ ܘ
˜“ ˜Ú И —” И
— Ð ’˜Ü– ß — Ð ’˜˜–™ Ü–
í º
º ¸ Á
¸
‘ ’‘
º¤ ¸ ¹
‘‘ ˜ ß ‘‘ ˜
¸ º
’ ܸ ¹
º ¸
¸ º
¸ º
‘ ’‘ ³
¸ ¼¸ ½¸ ¾ ¿º ¼ ¸
± ±

ß
¸ ¸ º ½ ¹
¸
”Й—
¸ ¸ º ¾ ¸ ¸
”–
¸ º ¿ ¸
—˜™
¸ ¸ º§ ¹
’ ܺ˜ Ü
¼ ½¾¿º
”Й— ½ ½¾¿º
” – ¾ ½¾¿º
—˜™ ¿ ½¾¿º
½¾¿ º

– —Ð — ± —Ð — ‘ — —Ð — ´ ’ ˜˜ “’˜—µ
Ü– ß ™˜™– Ð ˜ ’ ܘ Ü– —Û ˜ ± –’ “’ ˜ ’ ܘ – ˜–
Ü– —Û ˜ ß ’ –“™” Ü ’ ܘ ˜ – –“™” ÚÜ–
З Ü ’ ܘ ˜ – –“™” ’ Ð Ü–
З ˜ – –“™” ’“–‘ ÐÜ– ’ –“™”
ÚÜ– ß ˜“ ˜Ú ™˜™– Ð ˜ ’ ܘ ÚÜ– —Û ˜
ÚÜ– —Û ˜ ½ß ˜“ ¼
Ü ’ ܘ ‘”˜Ý Ü– ˜Ý” ß¾ ±
’ ܘßß ˜˜ —Ð — ˜ ܘ ± “ ¾¸ –
З Ü– ˜Ý” ß½ ’ ܘßß ˜˜ ˜ ܘ ±“ ½¸ –
˜ Ü˜ß ½ ‘ Ü–
ß ˜“ ¼ ˜“ ˜Ú ß
’ Ð Ü– ½ß Ü– ˜Ý” ß¿ ˜ Ü˜ß ½ ±
’ Ü˜ß ˜ ܘ ‘ Ü– ±“ ¿¸ –
’“–‘ ÐÜ– ½ß Ü– ˜Ý” ß¼ ˜ Ü˜ß ½ Ð ˜ ’ ܘ ˜ ܘ ‘ Ü–
”–““ ‘“
ã ¸
¸
¸ ¸ º

’Û ”–““ ‘“
”–““ ‘“ ˜–™ ± ˜ — — “™Ð З Û ’ ‘ ’ ‘ – ¹– Ý “”Ý
‘ Ü– ß ”–““ ‘“ ’— –˜ ‘ – ’ß “Üß ‘ – ’—˜ÝÐ ˜ ܘ ±
Ü Û– ˜ ˜ß Û– ˜ ’Üß ˜ ܘ —” Ü– ˜Ý” —”
’“ Ü” ’ ’™‘ – ” ’“º Û– ˜ ˜
З ‘“ –’¼”˜
—Ð ’˜ ’“– —” — З ’ ܘ
’— –˜
´ ¸ ¸
–’¼”˜¸ ºµ
’ ܺ˜ ܸ
¸ ¹
¸ ¸
º± ¹
¸ º
º
¸ ¸
± ±

¸ ¸ º ¹
¸ º±
‘ ’‘ ³ ¸
ºá ¸ ¹
¸ ¹


º¸ ¸ ’’ Ü’ Ð ˜Ý “– Ì ¸ Ì ––Ý Ï ’“ – ÐÐ È Ü˜“’¸
½ ´½
ÌÍ “˜ ¼µ¸ ½ß ½¾º
‘ ’‘ º ¹
º ¾ ¹
¸ ¸
Ì Ì ““
º ¸
ÐРݺ˜ ܸ
’”™˜ ‘ ’‘
˜ ’”“ ’˜
” ’“ ¼¼
– ß Ü” – ‘ ’˜ Ð È — “– Ì Ì ““
”’“ß
ß ˜“ ± ½¾ ‘‘ ˜ Û– ˜ ’—ß± ’—Û –— “– ÐÐ Ý ”–““ —
º
º
º
¸ ¸
º
º
º


± ˜ ˜ Ð ’ Ð ’ Û ÐÐ —˜“” ’ ™’ ’ — ’—Û –
‘‘ ˜ Г— “™˜ ’—
Ú ÐÐ ˜
’ ’ ”“ ’˜ ’”™˜ ’—Û –— ± ˜Ý” — ˜ ˜ ’Û ’—Û –—¸ ’Ý
Ý
± ±
¸ Á˜ — ‘™ — – ˜“ ™— ‘ –“—
º ˜ ’ ˜“ ¬’ ˜ ‘º
... ...
Ì ™— “ ‘ –“ Ð – – —¸ ’ ˜¸
‘ ––“–— Б“—˜ Ü ˜ÐÝ ˜ ™—
“ —™ –“™˜ ’ Ð – – —
º “– ”–“ – ‘‘ ’ Ð ’ ™ —º
Ì – – ˜ — ‘ Ð Ú Ð—
¸ “ —” Ð Þ ˜ “’¸ –“‘ ”™ Ð ÐÝ
— – —™ –“™˜ ’ — ˜“ —” Ð
¸ —™ –“™˜ ’ — Û ˜ ’ — ’ Ð ”–“ – ‘¸
’ ˜ – —˜ — ‘ ’
“– ”–“ – ‘‘ – Û ˜ ” –˜ ™Ð –
º — ÐЗ ˜“ ¬’ ˜ —™ –“™˜ ’ —º
È Ì Ê ÊÇÏƸ … –“ È–“ ——“–— ´½ µ
í Ì ” – ” — ‘“’ ˜ ‘“—˜
º Ð ˜ ™Ð “ — “Ð –ÐÝ ˜—º
à “’ Ð Ã’™˜ ³— Û“– “’ ™’ ‘ ’˜ Ð
¸ Ð “– ˜ ‘— Û“™Ð ™—˜ — ‘”“–˜ ’˜
¸ ’³˜ ™’ Û ˜ •™“˜ ˜ “’
º –“‘ ˜˜Ý –“ –¸ ™˜ ’“˜ —“ ’ “Ý Ð º
È –˜ “ ˜ ™’ “ ’ ” – ” — ˜™–’ ’
º —“™– ˜“ ’ ™’ Ü” ˜ ™— º
… Ê ¹ „ ÁÊ Î Æ „ ÍÆ Æ¸ À ’ ““ “– Ë “Ð –— ´½ µ
´” µ
F
â
± â

í “‘”™˜ – …“ –’
ºÌ
º ¸ ¹
Ì ³¸ ¹
º ´± “‘”™˜ – …“ –’ ¸
³¸ ¸
“‘”™˜ – …“ –’ ÌÝ” —ºµ
¸
º ´á ¸ ¹
¸
º ºµ
“‘”™˜ – …“ –’ ½¾ ¸
Ì ¾ º ¹
¸ ´ “‘”™˜ –
‘–½¼
…“ –’ Ê“‘ ’ ½¼ µº â ¸ ¸ –³¿
ºí ¹
‘–½¼¸
¸ º
Ë ÁÁ Ë ÁÁº Ë ÁÁ ´
¸ µ ¸
ß
º ¸
³³¸
¸ ¼º ‘º
‘–½¼ ´ –‘¸ ˜ ܘ “’˜¼µº
à ½º
¼ ½ ¾ ¿
¼¼Ü   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §
¼Ü
¼½Ü ¨ © ª « ¬ ­ Æ ¯
¼¾Ü ½Ü
¼¿Ü
¼Ü ° ± ² ³
¾Ü
¼Ü ´ µ ¶ · ¸ ¹ º »
¼Ü ¼ ½ ¾ ¿
¿Ü
¼Ü
½¼Ü Ü
½½Ü À Á ‚ à „ … Æ Ç
½¾Ü È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Ü
½¿Ü
½Ü Ü
½Ü Ð ‘ ’ “
½Ü ” • – — ˜ ™ Ú Û
Ü
½Ü Ü Ý Þ ß
± â
¼¼

Ì

‘–½¼ ´ “‘”™˜ – …“ –’ Ê“‘ ’ ½¼ µ 


‘– 
´ “‘”™˜ – …“ –’ Ê“‘ ’ µ‘– 
´ “‘”™˜ – …“ –’ Ê“‘ ’ µ

‘ ܽ¼
º
´ “‘”™˜ – …“ –’ “Рܘ ’ ½¼ µ
‘Ü 
´ “‘”™˜ – …“ –’ “Рܘ ’ µ


µ
‘Ü 
´ “‘”™˜ – …“ –’ “Рܘ ’

µ

‘—н¼ ´ “‘”™˜ – …“ –’ ËÐ ’˜ Ê“‘ ’ ½¼ 
‘˜ ½¼ ´ “‘”™˜ – …“ –’ Ì Ü˜ Á˜ Ð ½¼ µ

‘˜˜½¼ ´ “‘”™˜ – …“ –’ ÌÝ” Û– ˜ – ˜Ý” ½¼ µ


‘‘ ½¼ 
´ “‘”™˜ – …“ –’ … ˜ Á˜ Ð ½¼ µ‘‘ 
´ “‘”™˜ – …“ –’ … ˜ Á˜ Ð µ

‘‘
º
´ “‘”™˜ – …“ –’ … ˜ Á˜ Ð µ
‘—ݽ¼ 
´ “‘”™˜ – …“ –’ … ˜ ËÝ‘ “З ½¼ µ‘—Ý 
´ “‘”™˜ – …“ –’ … ˜ ËÝ‘ “З µ‘—Ý ´ “‘”™˜ – …“ –’ … ˜ ËÝ‘ “З µ 
‘ ܽ¼ ´ “‘”™˜ – …“ –’ … ˜ ܘ ’— “’ ½¼ µ

ã ¸ ¹
‘–
¸ º ¸
‘˜ ½¼
ºÌº ¸
‘˜ ½¼ ´ ˜µº
à ¾º
¼ ½ ¾ ¿
¼¼Ü   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¼Ü
¼½Ü ¨ © ª « ¬ ­ Æ ¯
¼¾Ü ½Ü
¼¿Ü
¼Ü ° ± ² ³ ¾Ü
¼Ü ´ µ ¶ · ¸ ¹ º »
¼Ü ¼ ½ ¾ ¿ ¿Ü
¼Ü
½¼Ü Ü
½½Ü À Á ‚ à „ … Æ Ç
½¾Ü È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ü
½¿Ü
½Ü Ü
½Ü Ð ‘ ’ “
½Ü ” • – — ˜ ™ Ú Û Ü
½Ü Ü Ý Þ ß
± â ¼½

è ¸ ¹
‘˜˜½¼
Ë ÁÁ º
± ¹
« ¬ ­º
½¾
¼½¿ ß ¼½ ¸ ¼ ¼ ¸ ¼ ¾ ¸ ¼ ¸ ¼ ¸ ½¿ ¸ ½¿
¸ ¸
½ ¿ß ½ º ¸ ´á ¹
Æ ¯º
¸
¸ ̳ ¹
ºµ ± и
¼¾ ¼
¸ º±
º ¸
¸ º
¹
‘˜˜½¼ ¼º ‘
¸
º± Ì ¹
º ´á ¸
—” —” Ü—” — ”¸
ºµ
“’˜ ‘ ’¸‘˜˜½¼ ´ ˜˜µº
à ¿º
¼ ½ ¾ ¿
¼¼Ü   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §
¼Ü
¼½Ü ¨ © ª « ¬ ­ Æ ¯
¼¾Ü ½Ü
¼¿Ü
¼Ü ° ± ² ³
¾Ü
¼Ü ´ µ ¶ · ¸ ¹ º »
¼Ü ¼ ½ ¾ ¿
¿Ü
¼Ü
½¼Ü Ü
½½Ü À Á ‚ à „ … Æ Ç
½¾Ü È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Ü
½¿Ü
½Ü Ü
½Ü Ð ‘ ’ “
½Ü ” • – — ˜ ™ Ú Û
Ü
½Ü Ü Ý Þ ß
± â
¼¾

á ¸ ¹
‘‘ ½¼
º º
í ¸ ¹
º ¸
¸
º
‘˜ ½¼¸
¼ ¼ß ¼ ½¿¿ ß ½¿ ¹
¸ ° ‘ ˜½ °¸
¸
° “Ð —˜ÝÐ ½ ° ±º
¸¼ ’³º
´á º ºµ í ¹
““ – ˜ ––“Û
¸
¸ ¹ º´ ¹
¸
ºµ
Ì ¸ ‘‘ ½¼
¸ ¹
¸ º
½º
—Û –


‘‘ ½¼ ´ ‘ ˜¸ ˜ ܘ “’˜½µº
à º
¼ ½ ¾ ¿
¼¼Ü “ ∆ ˜ Λ Ξ Π Σ Υ
¼Ü
¼½Ü ¦ Ψ „¦ ± β γ δ
¼¾Ü ζ · θ ι κ » µ ν
½Ü
¼¿Ü ξ π ρ σ „ … φ χ
¼Ü ψ ω µ ‘ ‚ •
¾Ü
¼Ü
¼Ü ° ±    µ  ·
¿Ü
¼Ü   . , < / >
½¼Ü ‚ A B C D E F G
Ü
½½Ü H I J K L M N O
½¾Ü P Q R S T U V W
Ü
½¿Ü X Y Z
½Ü a b c d e f g
Ü
½Ü h i j k l m n o
½Ü p q r s t u v w
Ü
½Ü x y z ±  „˜
± â ¼¿

Ì ¸ ¸ ¼
¸ ½¸ ¾ ¿ ¹
¸ ¹
ºá ¹
¸
‘˜ –
ºí ¸
¸ ¸ ¸
º ¸
‘˜ – ÐÐ ¿¾½
¸ ÐÐ ½
´ ¾µ¸ ´ ¿µº ± ¹
̳ º
è ¹
‘—ݽ¼
Ì ³º ½¾ ¸ º —Û –
¼ ¼¸
º

à º ‘—ݽ¼
´ и ˜ ܘ “’˜¾µº

¼ ½ ¾ ¿
¼¼Ü ’ · — — · ± “
¼Ü
¼½Ü • — —¦ •
¼¾Ü ≡ ⊆ ⊇ ¤ ≥
½Ü
¼¿Ü ∼ ≈ ‚ ⊃ ≺
¼Ü ← ’ ‘ “ ”
¾Ü
¼Ü ⇐ ’ ‘ “ ” ∝
¼Ü ∞ ∈
¿Ü
¼Ü ∀ ∃ ¬ … ⊥
½¼Ü „µ A B C D E F G
Ü
½½Ü H I J K L M N O
½¾Ü P Q R S T U V W
Ü
½¿Ü X Y Z ∪ © § ∨
½Ü { }
Ü
½Ü | \

½Ü ∇ «
Ü
½Ü § † ‡ ¶ ™ ™¦ ™ ™
± â
¼

± ̳ ¹
‘ ܽ¼¸
¸
º ¸
¼ ¼¸ ½¼¼ ¸
¸
½¼¾ º ½ ¸½ ½¸
¼ ¼¸ ¼ ¾¸ ¼ ¸ ¼ º

‘ ܽ¼ ´ ˜ ܘ “’˜¿µº
à º
¼ ½ ¾ ¿
¼¼Ü
¼Ü
¼½Ü
¼¾Ü
½Ü
¼¿Ü

¼Ü
¾Ü
¼Ü
«  ®  ° »
 
¼Ü
¿Ü
 
±    ¦
¼Ü 
 
¬ ·
½¼Ü
Ü
½½Ü
½¾Ü Ü
½¿Ü
½Ü
Ü
½Ü
½Ü
Ü
½Ü
± â ¼

Ì ¸
¸
´ ¸ ¸ ¸
‘–½¼º˜ ‘µ¸

º ¸ ¸ ¹
Ì ³¸ º
‘ ܽ¼¸
¸
¼¼¼ ¸ ¼¾¼ ¸ ¼¾¾ ¸ ¼ ¼ ¸
¼ ¼ · ½¼¾ n · ½¼¼ º
¸ ¹
´ ½¾¼ ¸ ½¿¼ µ ˜ ´ ½ ¾¸ ½ ¿¸ ½ µ
¸ Û
º± ¸ Ì
º
ã “’˜ ‘ ’¸
´
µ
á ‘–½¼ ‘ ܽ¼ ‘—н¼ ‘˜ ½¼ ‘˜˜½¼ ‘‘ ½¼
½ ”˜ ¼.¼¼ ”˜ ¼.¼¼ ”˜ ¼.½ ”˜ ¼.¾ ”˜ ¼.¼¼ ”˜ ¼.¾ ”˜
¾ ¿.¿¿ ”˜ ¿. ¿ ”˜ ¿.¿¿ ”˜ ¿. ”˜ .¾ ”˜ ¼.¼¼ ”˜
¿ ½. ”˜ ½. ¾ ”˜ ½. ”˜ ½. ¿ ”˜ ¼.¼¼ ”˜ ¼.¼¼ ”˜
½.½½ ”˜ ½.¾ ”˜ ½.½½ ”˜ ½.¼¾ ”˜ ¼.¼¼ ”˜ ¼.¼¼ ”˜
ܹ .¿½ ”˜ . ”˜ .¿½ ”˜ .¿½ ”˜ .¿½ ”˜ .¿½ ”˜
½¼.¼¼ ”˜ ½½. ¼ ”˜ ½¼.¼¼ ”˜ ½¼.¾¾ ”˜ ½¼. ¼ ”˜ ½¼.¼¼ ”˜
½.½½ ”˜ ½.¾ ”˜ ½.½½ ”˜ ½.¼¾ ”˜ .¾ ”˜ ¼.¼¼ ”˜
ºá ¹
ºá
½Ü ½ ‘¸
¸ ¹
´ º º¸ ¾¼¼¼ ¸
—” ˜“–
µº ´
Ü—” —” ˜
— Ð µ¸ ¸ ¸
¸ Ì ³º
¸ ºí ¸
‘‘ ½¼
º± ¹
¸
º
´ ¹
¾µ ¾¾ ¹
“’˜ ‘ ’
º ¸
½¿º á
º
¸ ¹
¸ ¸
± â
¼

º ¸
Ì ³¸ ¹
“’˜ ‘ ’½¿ ”˜
½¿ ”˜º ± ß½¾
º
¸ ¸ ¹
’™ÐÐ “’˜¸
º
â ¸ ¸ ¹
º Ì ¹
¾¼¼ ¸
º
º
¸ º
á
´Ç– ¸ Ç”¸ ’¸ Ê Ð¸ Ç” ’¸ Г— È™’ ˜µ¸ ¹
¸ º ƺ º
¸ ¹
º ¸ Д
¸Ì °º
½º á º
Д “˜ Ú –– “
± ι
˜ ”” —‘
β κ σ
‘‘ » Б Ú –— ‘
γ ‚
И µ ‘™ ˜™
δ „
”— Г’ ν ’™ ™”— Г’

Ú – ”— Г’ ξÜ ”
µ φ
Þ˜ o“ Ú –”
ζ •
˜ π”
· χ
˜˜ Ú –” ”—
θ ψ
Ú –˜ ˜ –“ “‘
‘ ρ ω
¸ ¸
“‘ –“’¸ “º
™”— Г’ ´…µ ¸ Ú ´vµ ¸ ¹
’™ ´νµº ¸ ´‚µ ´ζµº
Ú –— ‘ Þ˜
¸ ¹
Ú –— ‘ ™”— Г’
º Ì ¸
´º ‚µº
¾º º
  ¤ ¨
‘‘ È
¡ ¥ ©
И È È—
¢ ¦ ª
̘ ˑ Ǒ
£ §
„‘ Í”— Г’
± â ¼

´ ¸ ¸ º µº ± ¹
Д ≡ ß –‘ ˜ ≡ ß –‘
¸ ¹
¸ ´“, ∆, . . . , „¦µ °´ß ‘ ˜ ‘‘ ¸ ß ‘ ˜ И ¸
Ð “˜—¸ ß ‘ ˜ Ç‘ µ°º
¿º º§ ¹
A . . . Z¸
¸ ¹
°ß Ð Ð “˜—ß Ð °º
´
¸ Ð “– “Ð µº
̸ º
AMS¹Ì
ºá Ç– º
Д ”– ‘ “– ÐÐ
„µ ∀
– ‘”˜Ý— ˜ Ü —˜—
… ∃
h
‘˜ ’Ð ’
∇ ¬
± √
‘˜ —™– И

ÐÐ ˜“” ’ ˜™– Ð
„˜ Û” “˜ — –”

Ê Ð™ —™ ˜

Á‘ ’Ð ‘“’ —™ ˜
™¦
‚ ” –˜ Ð ˜– ’ Ð –˜—™ ˜

’ ˜Ý —Ð — —” —™ ˜
∞ \ ™
¸
‘˜ ‘˜ i j
º ¸ á
° ˜ ‘˜° ”– ‘
±º
¸ ¹
½¸ ºá
¸
’Ð
¸ º
º¦ º ¼½¾¿ ¸
ß ˜¼½¾¿
¸
¼½¾¿ ß ¼½¾¿
ºí
ß “Ð —˜ÝÐ ¼½¾¿
°±µ·
º
º ºá ¹
¸
—™‘ ” “ “˜
”–“ ™” “˜ ‘ —
“”–“ —• ™” “”Й—

’˜ Ú ™”Й—

“ ’˜ Û
± â
¼

Ç” ¸ ¹
’¸ ¸
º ¹
¸ ¹
º
¸
´xn ∪ yn µ
° ™” ß’ ½ ‘´Ü ’ ™” Ý ’µ° m


—™‘¸ ”–“ ¸ “”–“ ’˜
Ë ‘ ´¦µ¸ È ´¥µ¸ ‘ Ð ´ µ —‘ ÐÐ ’˜ ´«µ¸ º
º
—‘ ÐÐ ’˜
º º · ’¸
”‘ ” Ú
± © ∨
‘” ™” Û
“ ∪ §
— ˜‘ ’™— ™”Й— “”Й—
\ •
“˜ —• ” “‘ ’™—
·
˜‘— —• ™” “˜ ‘ —
— —
—˜ ˜– ’ Ð Ð ˜ “—Ð —

—˜ – ˜– ’ Ð – ˜ “ “˜
‘“’ Û– –

– – –
—¦ ‡
™ÐÐ ˜ ˜– ’ Ð ™” ‘Ð

Ú ˜– ’ Ð “Û’
·
± ´G\Hµ
° —Ð — À° G H
¸ n ´p\nµº
°” —Ð — ’° ° — ˜‘ ’™—
p
´X\Y µº
° X Y
¸ —Ð —
Ç– ¸ ’´ Ì
— ˜‘ ’™—
µº
º º ¸
<¸ >
Е • •™ Ú
¤ ≥ ≡
”– —™ —‘
≺ ∼
”– • —™ • —‘•
ÐÐ —Ý‘”
—™ — ˜ —™”— ˜ ””–“Ü
‚ ⊃ ≈

—™ — ˜ • —™”— ˜ • “’
⊆ ⊇
—•—™ — ˜ • —•—™”— ˜ • “Û˜
’ ’ ”–“”˜“
∈ ∝
Ú— —Ú ‘“ З
|
.
—‘ Ð ‘ “˜ •
|
–“Û’ ” – ÐÐ Ð ” –”

± â ¼

á ¸
‘ ” – ÐÐ Ð
¸ º
¸Ì º
º º ¹
¸
’“˜
’“˜ ’“˜ ’“˜
< >
’“˜ Е ’“˜ • ’“˜ •™ Ú
¤ ≥ ≡
’“˜ ”– ’“˜ —™ ’“˜ —‘
≺ ∼
’“˜ ”– • ’“˜ —™ • ’“˜ —‘•
’“˜ —™ — ˜ ’“˜ —™”— ˜ ’“˜ ””–“Ü
‚ ⊃ ≈

’“˜ —™ — ˜• ’“˜ —™”— ˜ • ’“˜ “’
⊆ ⊇
’“˜ —•—™ —˜• ’“˜ —•—™”— ˜ • ’“˜ —Ý‘”
á ¸
’“˜
¸ º
¸ º
¸ ’“˜ ’ ∈¸ ∈º
/
± ’“˜ ’º
¸ º
’“˜ ’
½¼º á ºá
Ð ˜ ––“Û Ð“’ Ð ˜ ––“Û ™” ––“Û
← ←’ ‘
„ ˜ ––“Û „“’ Ð ˜ ––“Û Í” ––“Û
⇐ ⇐ ‘
– ˜ ––“Û Ð“’ – ˜ ––“Û “Û’ ––“Û
’ ’’ “
Ê ˜ ––“Û „“’ – ˜ ––“Û “Û’ ––“Û
’ ’ “
Ð ˜– ˜ ––“Û ←’ Г’ Ð ˜– ˜ ––“Û ™” “Û’ ––“Û

„ ˜– ˜ ––“Û ⇐’ „“’ Ð ˜– ˜ ––“Û Í” “Û’ ––“Û

‘ ”—˜“ Г’ ‘ ”—˜“ ’ ––“Û
’ ’’
““ Ð ˜ ––“Û ““ – ˜ ––“Û — ––“Û
← ’
Ð ˜ –”““’™” – ˜ –”““’™” —Û ––“Û
Ð ˜ –”““’ “Û’ – ˜ –”““’ “Û’ ’Û ––“Û
– ˜Ð ˜ –”““’—
á ¸ ´º ½ µº § ¹
¸ Ì ¹
¸
™Ð–Ð ™Ð–Ð “Ú –
¸ ¹
º ¸
±β
™ Ð – РД ˜ “Ú – Г’ – ˜ ––“Û
’’
™ Ð – Ð –‘ “Ú –
´ ºµ
“Ú –
± â
½¼

½½º º ´¸
Ж РГ“– Ð Ð
Ж Ð’Ð
{
¸ º
Ж
¸ и и и Ð
½ ¸ ¹
Ð ˜º Ð –“™” Б“™—˜
¸ º ¸


´´
Ж Ж Ð’Ð Ð’Ð ´´
½¾º ºâ
–– – Г“– – Ð
–– –’Ð
}
¸ ¸ ¹
¸ º
½¿º ± º± ¸
¸Ì ºâ
¸ ´
“Г’º
¸ x y a b c d¸
±
°Ü Ý° ° °ºµ “Г’
° “Г’ – ˜ ––“Û °
f A’B
°„´ ¸ “Г’ Ü¸Ý Þµ°
L´a, b c x, y zµ
Ì ¸ º
Ð “˜” “˜” ·
¸ ºí
¸ Ð “˜—
“˜—º
½º º ̳
¸ ¹
º ¸ ¹
¸
Ð ˜ ™” ” —Ý‘”¸ ´’µ ™” ” ’
´’µ —Ý‘” ’º
¸ ¹
¸ Ì ¹

´ ¸ ’“˜ µ
’ ’•
´ ¸
Ð Ð •µ
¤
´ ¸ •µ

± â ½½

´ ¸ µ
ß Ð–
{
´ ¸ µ
––
}
´ ¸
˜“ – ˜ ––“Ûµ

´ ¸
˜— Ð ˜ ––“Ûµ

´ ¸ ’µ
“Û’—
´ ¸ µ
Ð’ Û
§
´ ¸ Úµ
Г–

´ ¸ ’µ
Ð’“˜
¬
´ ¸ µ
Ú –˜
|
´ ¸ µ
Î –˜
â ´ ⇐’ µ¸ „“’ Ð ˜– ˜ ––“Û¸
º
½º º Ì ¹
¸

Ë
§
Èí
¸ ¸ ¹
¸ ¸ ¸ ¸ °Ü ßÈ° °Ü È°º
¸ ¹
– –º
º
Ë È¸
¸ Ë ’“˜ “– – — – “™’˜— –¸
º ‚™—˜ –“” Ý“™– ™ ˜ Û – Ý“™ – º
Ë … Ï „Ì Ê ÇË˸ “™’˜–Ý È“ ‘— ´½ ¾µ
Æ“ “’ “‘”“— ˜“– Û ÐÐ Ú ÐÐ
º ˜ — ’— ’ —Ý‘ “З Ú Ð Ð º
Ì ’™‘ – “ —” Ð — ’—
¸ ’ —Ý‘ “З — Б“—˜ Ð ‘ ˜Ð ——¸
Û ˜ ’ Û “’ — ’ ’˜–“ ™
ÐÐ ˜ ˜ ‘ º
ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÀÁ Ç ÈÊ Ë˸ … ’™ Ð “ ´½ µ
˘ÝÐ
´” ½¾µ
G
± ½¿

â ¸ » ¸ ¹
¸ Ì º¦
¸ Ì ¹
º ´
¸ ¸ ½º
µ
Ì ¸ ¸ ¸
¸ º ¸ ¸
¹ ¸ ¸ º± ¹
¸ ¸
º
´ ¾µ
´ ¿µ ºÌ ¸
˜ ܘ “’˜¾¸ — – ”˜ “’˜¾ — – ”˜— – ”˜ “’˜¾
“’˜ ‘ ’º
¾¾
˜ ܘ “’˜¾¸
σ¾¾ ¸
σ½
— – ”˜ “’˜¾
´D¸ D¸ T T µ¸
— – ”˜— – ”˜ “’˜¾

S
º ¸ ¿
“’˜ ‘ ’¸
½¿ ξ½¿ º
ξ½
— – ”˜ “’˜¿¸
ξ¸ ¸ Ì
— – ”˜—˜ÝÐ
¹ º


¸ ½ºÌ ¸ ¹
º ¸Ì ¹
º
´µ ¸ ¹
¸ º ¸

T¸ ¹
¸ ½º
¸ ¹
C
Cº ´ µ ± ¸ º¤
¸ ¹
¸
ºâ ¸
º
D > D > T > T > S > S > ËË > ËË ¸
à
C¤S
ºâ ¸ ¸ S¸ S ¸
ËË ËË ºá ¸ ¸
C
º ¸ ¸
C T C T
Tºá Cº í
C C‘
ËË ¸
T¸ S¸ T¸
S¸ C D C D
ËË ËË ËË
¸ º ¸
C S C S C“
¸ ´C‘µ º
½ ¸ ¹
¸
º§ ¹
±
½

ã ¹ ¹ ¹ ¹ ºí
x
´µ ¸ ¹
x
´µ ¸ ¹ ¸
x
¸
´µ ¸
¹ ¸
x
º ´µ ¹
¸ ¹ ¸ ¸
º
¸
x
ºí ¸
º ¸
a f b gº
C ¤ ËË ¸
á f¸
a a
C ¤ S¸
f¸ fº
a
a f¸
´a, f µ¸ ´b, gµ ´¼, ¼µ¸ ¸
b gº
º ¹
¸ ¸ ¹
¸ º
¸ ¸ ¸ ¹
º ´
¹
˜ ‘ºµ
¸ ¸ º
´ ¼¸
a f b g
µ¸ x
’™ÐÐ Ð ‘ ˜ –—”
¸ º ¹
¸ ¸
x
¸ º
¸ º
¸ ¸
x
º º
á ¸
º ¸Ì ¹
¸´ µ¸
——
¸ ¸ ¸
ºà ¹ º
í ¸ ¸ ¹
ºâ ¸ ¸ ¸
—— º
¸ ¸ ¹
x
¸ ¸ h´xµ¸ d´xµ w´xµº
â
¸

ºá º
¸
º º
± ½

½º ¸ ¸ ¹
¸ Û ˜— ˜ ¸ ¹
º
¾º ¸
’“’— – ”˜¸ ¸ ¹
C¤S
¸ ¸ º ¸
‘— ” ‘ –’¸ ‘™
½
½σº
º
¿º ¸ ¹
C
º â
º
º ¹ ¸
º
¸ C¸
º

º ’
’¸ Ç”¸ Ê Ð¸ Ç” ’
È™’ ˜¸ ’ Ç– ½º
½º
º Ê Ð¸ Г— È™’ ˜
’¸
’ Ç– º ± ½º
º Ç” ’ Á’’ –¸
½º
º Ú ’˜ –µ¸
Î ’˜ ´
¸ vº
½ ½ v ’ a¸
¾ v · a¸ σ¾¾ º
a
¾
Ç– ½º
º “Ú –Ð ’
ÇÚ – ´ µ¸
Cº Ú¹ ¸
x θ¸
¿θ¸ ¸
θ¸ x¸ θ ξ
º ´í ¸
¿θ ºµ ±
θ
½º
½¼º ™’ –Ð ’
Í’ –´ µ¸ ¹
¸
x Cº x¸
¿θ θ¸ θ ξ
¸ º ´í ¸
θ
¸ ¿θ ºµ
θ
± ½º
½½º – и
Ê ¸´ ¸
—•–˜µ¸ Cº ± σ¸
x θ ξ •
θ · ½ |•|º í
C > T¸ θº ã ¸
• ψ
¸ ºã
x
±
½

¸
y
θ ← h´yµº í
º
h´xµ·d´xµ·ψ·θ
¸ º´ ¸
¸ º
ºµ d´yµ > h´xµ·d´xµ·ψ¸
ψ ← ½ ´ψ · d´yµ ’ h´xµ ’ d´xµµº
¸ º º¸
ψ ¾
á Ú¹ ¸ θ¸ θ¸ ψ¸
ºï
x¸ y¸
h´xµ · ψ¸ Ú¹ º± ½º

½¾º ‘˜ ’˜µ¸

<<

. 18
( 19)>>