СОДЕРЖАНИЕ

124 Український кардіологічний журнал 4/2002

Ooieo?iiaeui? ii?ooaiiy na?oaai-noaeiii? nenoaie:
iiiaieeaoo?a, oa?i?iieia?y oa iai?yiee ?ic?iaee
eeaneo?eao??
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай

Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, м. Київ


КЛЮЧОВІ СЛОВА: функціональні порушення серцево-судинної системи, класифікація


Питання функціональних розладів серцево- гетативної нервової системи (ВНС). Важливо під-
судинної системи, їх термінологія і номенклатура креслити, що ВНС виконує в організмі дві глобаль-
залишаються найбільш невизначеними на міжна- ні функції: збереження і підтримання гомеостазу
родному рівні порівняно з іншими патологіями си- (утримання в межах фізіологічної норми темпера-
стеми кровообігу (атеросклероз, ішемічна хворо- тури тіла, потовиділення, артеріального тиску (АТ),
ба серця, артеріальна гіпертензія тощо). В Україні частоти скорочень серця (ЧСС), біохімічних показ-
існують різні підходи до вивчення цієї проблеми, ників тощо), а також відповідає за мобілізацію фу-
але і досі не сформульована загальна концепція її нкціональних систем організму для адаптації до
реалізації. Вкотре це питання вирішували під час умов навколишнього середовища, що змінюється,
диспуту робочих груп Українського товариства кар- тобто функцію пристосування (А.М. Вейн, 2002).
діологів з проблеми функціональних розладів сер- З анатомо-морфологічного погляду в будові
цево-судинної системи, що відбувся у рамках нау- ВНС виділяють сегментарний (локальний характер
ково-практичної конференції «Профілактика і ліку- синдромів) та надсегментарний (інтегративний ха-
вання артеріальної гіпертензії в Україні в рамках рактер синдромів) відділи. Надсегментарний рівень
реалізації національної програми», яка проходила відповідає за інтеграцію вегетативних функцій з
з 15 по 17 квітня 2002 року в Києві. У диспуті брали емоційними, моторними, ендокринними функціями
участь модератори В.М. Коваленко, Є.П. Свіщен- для забезпечення цілісного поведінкового акту. Фу-
ко, О.С. Сичов, а також К.М. Амосова, Л.Ф. Богмат, нкціональні розлади виникають при порушенні ди-
М.І. Лутай, Ю.М. Сіренко та інші. намічної рівноваги між корою головного мозку і
Важливість розробки номенклатури і терміно- центрами гіпоталамусу.
логії функціональних порушень діяльності серце- Симптоматика, що проявляється у пацієнта,
во-судинної системи зумовлена тим, що вони над- подібна до тої, що виникає при ураженні органу або
звичайно розповсюджені, особливо серед осіб мо- системи органів (серцево-судинної, дихальної , шлу-
лодого і середнього віку: в загальній структурі сер- нково-кишкового тракту), які переважно або повніс-
цево-судинних хвороб їх частка становить 32–50% тю інервуються і контролюються ВНС. Симптоми
(В.І. Маколкін, 1985), але останніми роками цій проб- бувають двох типів, жоден з яких не вказує на пору-
лемі приділялося недостатньо уваги. шення конкретного органу або системи. Перший тип
Функціональні порушення серцево-судинної симптомів – прояви вегетативного подразнення
системи можуть виникати внаслідок різних причин (серцебиття, пітливість, почервоніння, тремор, страх
– стресу, інфекції, гормональних порушень, спад- і занепокоєння можливим порушенням здоров’я).
ково-конституціональних чинників, фізичних і хімі- Другий тип симптомів – неспецифічного або мін-
чних впливів тощо. Сильний психоемоційний стрес лив ого характеру: швидкоплинний біль у всьому тілі,
має особливе значення, оскільки у нинішній ситуа- відчуття жару, тяжкості, втоми або здуття живота,
ції людина постійно перебуває в умовах великого які пацієнт асоціює з будь-яким органом або систе-
навантаження на роботі і відчуває невпевненість у мою органів.
завтрашньому дні. А тому хворі з вегетативними розладами звер-
В основі функціональних уражень серцево-су- таються до лікарів різних спеціальностей, і як наслі-
динної системи лежать зміни вищої нервової дія- док цього функціональні порушення позначаються
льності, що відбуваються з порушенням тонусу ве- різними термінами, що нерідко ускладнює їх розу-
© В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, 2002
Дискусія 125

Таблиця 1 Таблиця 2
Класифікація хвороб серця відповідно до МКХ-10 Функціональні ураження серцево-судинної системи

Клас Нозол огічна форма Шифр Соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи
(F45.3)
V (розлади Соматоформна вегетативна F 45.3
психіки дисфункція Варіанти перебігу: кардіальний: кардіалгічний тип,
– Кардіогенний невроз
і поведінки) кардіаритмічний тип тощо
– Нейроциркуляторна астенія гіпертензивний
гіпотензивний
змішаний
міння. Так, один і той самий стан терапевти визна-
чають як нейро-циркуляторну дистонію (НЦД), не-
врологи – вегето-судинну дистонію, а психіатри – як Незважаючи на тривалий перебіг, функціона-
невротичні розлади. Це ускладнює визначення но- льні розлади відрізняються доброякісним перебі-
зологічного діагнозу і подальше формування стати- гом, сприятливим прогнозом, не призводять до ор-
стичної звітності. В Міжнародній класифікації хво- ганічного незворотного ураження серцево-судин-
роб 10-го перегляду (МКХ-10) такі стани описані в ної системи – серцевої недостатності і кардіомега-
рубриці психічних розладів і об’єднані під сомато- лії. При цьому вони можуть призводити до знижен-
формною вегетативною дисфункцією (табл. 1). ня, а іноді – до повної втрати працездатності, що
Вегетативні розлади, що проявляються пере- зумовлює необхідність затвердження їх єдиної кла-
важно в серцево-судинній системі, можуть прояв- сифікації.
лятися такими синдромами: кардіалгічним, кардіо- Пропонується клінічна систематизація функці-
ритмічним, артеріальної гіпер- і гіпотонії. Оскільки ональних хвороб серця на основі термінології і но-
звичайно хворі скаржаться на соматичні прояви – менклатури МКХ-10 як методологічна база для по-
серцебиття, задишку, підвищений АТ, головний дальшої розробки і впровадження класифікації
біль, запаморочення, то в першу чергу постає пи- окремих захворювань (табл. 2).
тання диференційної діагностики і виключення всіх Кардіальний варіант НЦД відповідає кардіаль-
хвороб, що можуть бути причиною симптомів функ- ному неврозу за МКХ-10. Хворі фіксовані на своїх
ціональних порушень. больових відчуттях – кардіалгіях і звичайно сприй-
Для цих станів характерна виражена невідпо- мають їх як захворювання серця. Для кардіалгій
відність тяжкості суб’єктивного відчуття даним характерне посилення внаслідок стресів, загост-
об’єктивного і спеціального досліджень. рення конфліктних ситуацій, погіршання емоційно-
Згідно зі стандартами та критеріями для функ- го стану (А.М. Вейн, 1998). У таких хворих часто
ціональних уражень серця характерні такі клінічні відзначають порушення ритму серця, які можуть
прояви: зміни стану ВНС і вегетативного тонусу, з’являтися в момент фізичного навантаження або
наявність кардіалгії, респіраторного синдрому, по- хвилювання, при вживанні кави, міцного чаю, алко-
рушення ритму серця; відсутність патологічних змін голю, під час паління, а іноді і у стані спокою або
з боку серця при фізикальному обстеженні, елект- вночі. Найчастіше реєструють синусову тахікардію
рокардіографії, рентгенологічному обстеженні; від- і екстрасистолічну аритмію.
сутність змін клапанного апарату і морфофункціо- Гіпертензивний і гіпотензивний варіанти НЦД
нального стану серця при ехокардіографії (В.М. Ко- відповідають нейроциркуляторній астенії за МКХ-
валенко, 2000). 10. Ці стани характеризуються змінами АТ у бік під-
Критеріями виключення є наявність вогнище- вищення або зниження внаслідок стресового пе-
вої інфекції і її персистування, ознаки загального і ревантаження, метеозалежності тощо. Нормальний
локального запалення за даними лабораторних клі- АТ відновлюється без медикаментозного або не-
нічних, біохімічних, специфічних бактеріологічних та медикаментозного втручання.
імунологічних показників, наявність збільшення роз- Прикладом гіпертензивного варіанту є фено-
мірів серця, морфологічних змін клапанного апара- мен хибнопозитивних значень АТ при амбулато-
ту і окремих камер серця за даними рентгенологіч- рному вимірюванні, який добре відомий під на-
ного дослідження та ехокардіографії, застійна не- звою «амбулаторна гіпертонія» або «гіпертонія
достатність кровообігу (В.М. Коваленко, 2000). білого халату» – хворий реагує на присутність
Кінцевий етап діагностики повинен включати медичного персоналу достатньо вираженим під-
уточнення характеру вегетативних розладів, моно- йомом АТ (E. O’Brien, 1988). Підвищення актив-
і полісистемності, перманентності і пароксизмаль- ності симпатичної нервової системи, найчастіше
ності їх проявів, наявності афективних, емоційних як наслідок психоемоційного стресу, поряд з пря-
і мотиваційних розладів (А.М. Вейн, 2002). мою гіпертензивною дією, призводить до актива-
126 Дискусія

ції ренін-ангіотензинової системи, підвищення пе- вання системи кровообігу, важливою клінічною і
риферичного опору і до цілого спектра метаболі- патогенетичною особливістю якого є лабільність і
чних і електролітних змін. Тривала активація сим- зниження АТ.
патичної нервової системи призводить до при- Слід зазначити, що виділення змішаного варі-
гнічення барорецепторного рефлексу з настрой- анту перебігу НЦД зумовлено тим, що часто карді-
кою АТ на більш високому рівні. Тонус вагуса зни- альний невроз поєднується з істотними коливан-
жується, АТ і ЧСС підвищуються. У хворих з «ам- нями судинного тонусу – гіпотонією або транзито-
булаторною гіпертонією» не відзначають уражень рною, переважно систолічною, гіпертензією.
органів-мішеней, тому за сучасними науковими Таким чином, розробка питань номенклатури і
уявленнями вони не потребують медикаментоз- класифікації функціональних уражень серця має
ного лікування (P. Gosse, 1993). певне соціально-економічне значення, оскільки від
НЦД за гіпотензивним типом (есенціальна гі- них залежать питання експертизи, працевлашту-
потензія) – це функціональне неврогенне захворю- вання, фахової придатності хворих.
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

Єдине в Україні рецензоване науково-практичне видання з кардіології

¦ проблемні статті провідних фахівців ¦ інформація Українського та
¦ оригінальні дослідження Європейського товариств кардіологів
¦ тематичні додатки
¦ огляди літератури та лекції
¦ практичні рекомендації для лікарівЧитайте в наступних випусках журналу:
• Стандарти лікування кардіологічних захворювань
Українського товариства кардіологів


Передплата на 2002 рік здійснюється у всіх відділеннях зв’язку України.
Передплатний індекс журналу 74520

Вимоги до статей опубліковані у № 1 за 2002 рік

Журнал запрошує фармацевтичні фірми і підприємства для реклами
медикаментів і медтехніки та участі у виданні тематичних додатків

Адреса редколегії: 03151, Київ-151, вул. Народного ополчення 5
Тел.: (044) 249-70-20 (випуск. редактор), 249-70-05 (відповід. секретар)
Факс: (044) 277-42-09 E-mail: uic@mbox.com.ua
Електронна версія журналу: www.rql.kiev.ua/cardio_jСОДЕРЖАНИЕ