<<

. 10
( 13)>>

¾ Æ”º Í— ’
ÐÐ Ð ‘‘ º º ¸˜ ”–““ “ ˜ — ”–“”“— ˜ “’ ’ “‘”Ð ˜ ’ —‘Ð –
¾
¤
ÛÝ —˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º¿º¿º
ºÌ ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’— ½¾

º º¿ ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ ˜“ ’ Б“—˜ Ë ‘ ¹ ’“’ Ð “–‘
¾ Æ” ¸ ’ ˜
  ÐÐ Ý ¸
„˜ ’ ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— “ ˜ —˜“
·

¨Ü ¾ £ ¬¬ © 
½
 µ ’ — ˜“– ˽
– ˜ Ð ”Ð ’ º Ì ”“— ˜ Ú —‘ ÐÐ – ˜ ’ ¾´ · ¬’ ˜ Ý
¾ ´        
˽ –Ü ¾ ·· ¾ µ º Ë ‘ Ð –ÐÝ ˜“ ´¾º¿º¾µ Û Û– ˜


Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü ݼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ · Ú È½ ´Ü ™µ Ý ´Üµ™
µ
¾Æ”
½


¾ Æ”¸ ’“Û
– ݸ
Û ’“˜ — ˜ “– Ð —™‘ “ ˜ “–– —”“’ ’ “–‘ Ð — – — ’ Û –


’ ’
 ™
‘‘ ‘‘ ‘‘
™ Ú

‘ ‘ ‘ ”·½
½ ½


Ì “– ‘ º º Ì–
Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— Æ ’ —™ ˜ ˜ Ƚ ´Ü ™µ “’Ú – — ™’ ¹
Ü ¾ ˽ ¸ Ü
“–‘ÐÝ “– ™ ¸ ’ Ƚ ´Ü ™µ — ˜ “– Ð —™‘ “ ˜ “–– —”“’ ’
Æ
“–‘ Ð — – — Û ˜ – —” ˜ ˜“ Ü “’ ˽ “– ™ ƺ
…“– “Ú –¸ Ý ‘ ’— “ Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü µ ˜ «–’ •™ ˜ “’ ´ º½º¾µ —¸ ’
“™– ““ “ ½ ’ ˽ ¸ ˜– ’— “–‘ ’˜“

 Ü ¡Ú´Üµ
 ½  Æ  ½
£´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ
´Ü · ½µ ´Üµ · £¾ ´Üµ ´ º º½¼µ

½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´
Û– —Ü ’ ˽ ’
£¾ ´Ü µ µ ¼º


È–““ º Ì ¬–—˜ ” –˜ — — “Û’ ’ —‘Ð – Û Ý —˜ “–– —”“’ ’ ˜ “– ‘ ’ ˜
« – ’˜ Ð — ´ “‘” – З“ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¿º¿º½µº
 
¬’ ۴ܵ
ݴܵ ݼ ´Üµ¸ Û ˜ Ý
Ì“ ”–“Ú ˜ — “’ ” –˜ Û ’ ’ —“Й˜ “’

  ¡
’ Û — ˜ —¬ — ˜ •™ ˜ “’ Û´Ü · ½µ £½ ´ÜµÛ´Üµ · ´Ü Ûµ¸ Û –
“ ´ º½º¾µº Ì «–’
´¾º¾º¾µ – —” ˜ Ú Ðݺ Á ۴ܵ È Ü ´Üµ Û ˜ ™— “ ˜ ’
£½ ’ – — ’ ´¾º¾º¿µ ’

 Ü ¡  Ü ¡  Ü È  Ü ¡¡
È È
·½ ´Ü · ½µ £½ ´Üµ ´Üµ · ´Üµ ´ º º½½µ

Ý ¬’ ˜ “’ Û Ú
 Ü ¡ ¢ £
 ½  Æ  ½  ½  Æ  ½
£´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ™ £´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ™
È Ý ´Ü · ½µ
·½
½
¾Æ½ ”’ — ’— ˜ “’ º º½ Û ™ ˜ ˜˜ – ˜¹ ’ — “˜ Ð ˜˜ – •™ ˜ “’ ’

¢  £™
– Û– ˜˜ ’ —
 ½
´½ · Ü µ Ý ´Ü · ½µ · — ´Üµ ´Üµ
¾Æ½
Í— ’ ´ º º µÛ ˜ ’“ ˜ ’
  ¡  Ü È ¡
Ƚ Ü · ½ £´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ™ £½ ´ÜµÈ½ ´Ü ™µ · ½ ´Ü ™µ ´ º º½¾µ
½¾ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——


  ¡
È Ü · ½ £´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
 Ü ¡
 ½  Æ  ½  ½ µ Æ ´Á · Ü ½ ƵÚ
 Ü È ¡¢ £
£´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ™
È · £´Üµ´½ · Ü
·½
½

£´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ   £ ´Üµ Ú
 ½  Æ  ½
£½ ´ÜµÈ ´Ü ½ ´Ü ™µ ·
µ· ½


’ Ü”– —— “’ “– £½ ´ÜµÈ ´Ü
–“‘ ˜ Ð ˜˜ – •™ ˜ “’ “’ ‘ Ý ™ µ ’ —™ —˜ ˜™˜ ’
˜ — Ü”– —— “’ ’ ´ º º½½µ Û ¬’ ÐÐÝ “ ˜ ’
 Ü ¡ È  Ü ¡ –  Ü ¡
 ½  Æ  ½
£´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ
È ·½ ´Ü · ½µ ·½ ´Üµ · ½ ´Üµ ´ º º½¿µ

 Ü È ¡    Ü È ¡ ¢ £
  £½´Üµ Úº
£´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
È”‘
–½ ´Ü ½ ´Ü ™µ
Û – µ ´Ü µ
½ ’ ˽ ¸

Ƚ ´Ü ™µ Ý ™ —Ü
Ë’ — Ð’ – ” –˜ ‘ ´Üµ™ Û Ú—Ð
½
È ´Ü
˜ ‘”Ð ˜ ™’ ˜ “’ ˜ “– ‘ ‘”Ð — ˜ ˜˜ ™’ ˜ “’ µ — ’Ú –˜ Ð ’
½ ’ ˽ ¸ — Ý Û ˜ ɺ
’ “™– ““ “ ’Ú –— ””ÐÝ ’ ˜ — ’Ú –— ˜“ “˜ — —“
´ º º½¿µ Û “ ˜ ’
  ¡
 ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
£´Üµ´½ · Ü ´Üµ · – Ü
´Ü · ½µ ´Üµ  ¢  ¡ £¡  
Û –

É Ü · ½ È Ü · ½ £´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
    ¡¡
–´Ü · –½ ´Ü
µ µ

É Ü · ½ È Ü · ½ £´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ

 Á
´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
Ç´Ü ¾ µ Û
Ë’ ™ ¸ — ’˜ ”–““ “ ˜ “–– —”“’ ’
“– ‘ “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—¸ ˜ ˜ –½ ´Ü µ
˜ ’ Û– ˜˜ ’ — £¾ ´Ü µÚ¸ “– —“‘ £¾ “
½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ µ — Ü ’ ˽
˜ “–‘ £¾ ´Ü µ ’ ¼º –“‘ ˜ — Û “’ Й
¤
˜ –´Ü µ
˜ ’ Û– ˜˜ ’ — £¾ ´Ü µÚ — ’ ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ “ ˜ ˜ “– ‘º


“–“ÐÐ –Ý º º Ç’ ˜ ‘ ’ “Ð ¬’ Ý Ý Ý¼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ ˜ «–’ •™ ˜ “’
´ º½º¾µ — ˜– ’— “–‘ ’˜“ ™´Ü · ½µ £´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ™´Üµº

ºº ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð
£´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ ´Üµ ’˜“ Þ´Ü · ½µ
Þ ˜– ’— “–‘—
Á ´Ü · ½µ £´ÜµÞ´Üµ¸
˜ ’ — ˜ —¬ —
 ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
£´Üµ´½ · Ü
´Ü · ½µ£´Üµ ´Üµ

¨– ¾‚
  ´½ · Ü ½ µ… ¸ Û ˜ ‘ Æ’
… ‘
Ï– ÐÐ ˜ ˜ £´Üµ · ’ ‚“– ’
½

’“’ Ð “–‘º Ë“ З“ — – ˜ —™‘ Û ˜ ˜ ’™‘ – “ ˜ –‘— •™ Ð ˜“ ˜
… …
– •™ З Ð ¸ ˜
’™‘ –“ « – ’˜ ’Ú Ð™ — “ ºÁ ˜ — ’™‘ ’ ’ Û– ˜˜ ’
¨Ð
… ½… … Á Æ … Á
— ¸Û – · º À– — ’ ’Ú Ð™ “ ¸ — ’
Æ
’˜ ˜Ý¹‘ ˜– Ü ’ — ’ Д“˜ ’˜ ‘ ˜– ܺ
ºÌ ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’— ½¾

¨–
ÁÛ ——™‘ ˜ ˜ — Г ¹ “’ Ð Û ˜ ˜ —‘ ” –˜ ˜ “’ — £¸ —“ ¸
½
¨Ð ¸˜ ’Û — ÐÝ ™ ˜ ˜˜ •™ ˜ “’ “– — •™ Ú Ð ’˜ ˜“ Г “
½
— ˜—Ý’ ˜ •™ ˜ “’
 ½ µÆ  ½ Æ
´Ü · ½µ´½ · Ü ·Ü
´Á µ ´Üµ ´ º º½ µ

Ƚ
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ “‘ ˜ ˜ ’ — ’ º
‘ Ü ‘

Ë™ —˜ ˜™˜ ’ “–‘ Ð — – — ´Üµ ’ ´ º º½ µ ’ “‘” – ’ “Æ ’˜—
¼
Û “˜ ’

¼ ¼

¼Æ Æ
½· ½· ¼

‘   ´‘   ½µ ‘ ½ · ‘ ½ Æ · ³‘ ´ ¼ ‘ ¾ µ ‘ · Æ ‘ ½ ‘ ¾

  ¾º
³‘ ´ ¼ ‘ ¾ µ — ’ Ü”– —— “’ “’ÐÝ ‘
Û – ”’ ’ “’ ¸¼ ÁÛ
”– — – ¼ ˜“ ˜ ’˜ ˜Ý¹‘ ˜– ܸ ˜ ’˜ ¬–—˜ ˜Û“ •™ ˜ “’— – ˜– Ú ÐÐÝ — ˜ —¬ º
‘ ¾ ‘
Æ“Û ——™‘ ˜ ˜Û Ú “™’ ¼ ™” ˜“ “– —“‘ ¾¸ ˜ ’˜ ˜ – •™ ˜ “’

¢Æ   £   Æ ‘ ½
’ Û– ˜˜ ’ —

  ½µÁ  ³‘ ´
‘ ½ ‘ ¾ µ
´‘ ¼

Æ   ´‘   ½µÁ Æ
— “– ‘ ¾¸ ’ Ú ’“ “‘‘“’ ’Ú Ð™ —¸ ˜ — —Ý—˜ ‘ — ™’ •™
‘ ½
—“Й˜ “’ ´ “‘” – Ï— ¸˜ “– ‘ º½µº À ’ ¸˜ •™ ˜ “’ ´ º º½ µ ”“—— —— —
™’ •™ “–‘ Ð —“Й˜ “’ Û ˜ ˜ “’—˜ ’˜ “Æ ’˜ •™ Ð ˜“ ˜ ’˜ ˜Ý¹‘ ˜– Ü “– Ú –Ý
¾ ¾
Ð –º
½¾ ’ Ú –Ý ½¾
Ì“ — “Û ˜ ˜ “ ˜ — “–‘ Ð — – — — “– Ð —™‘‘ Ð¸Û ¬–—˜ “ — –Ú ˜ ˜
´Á · Ü ½ Ƶ ´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ¸ Û
´ º º½ µ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“ ´Ü · ½µ – ’Û “‘ ˜ ˜
— Ú´Ü · ½µ
’ — ’ º Á’ Ú ˜“– ’“˜ ˜ “’ ˜ — •™ ˜ “’ ’ Û– ˜˜ ’ ´ÜµÚ´Üµ¸
Áº “– Ð ˜– ’— “–‘ “ Ú
Û˜ ´½µ – —‘ — “Û ’ – ¼¸ — ˜ “’ ¿¸ ˜ ˜˜
“’Ú – —’ ’ “™– ““ “˜ “– ’¸ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ ’ Ú –Ý — ˜“–

Ƚ
’“˜ “’˜ ’’ ˜ ‘ ’ –Ý Ü— ’ —“ ˜ ‘“—˜ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ ˜ –ºÀ’ ¸˜
  ¦¾º
‘ Ü ‘

“–‘ Ð —“Й˜ “’ — “– Ð —™‘‘ Ð ’ Ú –Ý – ˜ “’ ¸
¼
Þ¸ Û ˜
À’ ¸Û ™ ˜ Ü —˜ ’ “ ˜– ’— “–‘ ˜ “’ “Г‘“–” ’
½ ’ Ë´¼ ¾ µ¸ ˜
’ “™– ““ “ ˜ ˜– ’— “–‘— ˜ •™ ˜ “’ “– ’˜“ ˜ ’“–‘ Ð “–‘
Þ´Ü · ½µ £´ÜµÞ´Üµº

˜“– Þ
Æ“Û Û ’˜–“ ™ — ‘ Ð – —”Ð ˜˜ ’ “˜ Ú —Û “–

’ ’
Þ‘ ‘ Þ‘ ‘ Þ‘ ‘
Þ ™ Ú

‘ ‘ ‘ ”·½
½ ½

… ÝÝ Ý¼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ¸ Ƚ ´Ü ™µ Ƚ ´Ü ™µ¸ Û ˜ Ü’
„˜ ˜ ‘ ’ “Ð ¬’
½
’ ˽ ™’ Ƚ ˽
’ “™– ““ “ ’ ’ “™– ““ “ ¼º À – ’ – ¬’ ’
º º¿º Æ“Û¸ Ƚ ´Ü ™µ Ƚ ´Ü ™µ
˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ’ – Û– ˜˜ ’ —

Ƚ ´Ü ™µ Ý ´Üµ™
¾Æ½ ”
½¾ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

¾ Æ”¸
¼
’ ™’ ˜ “’— Ý ¸ Û “– Ð —™‘— Ý ¼ ¸
“– –˜ – –И ˜“ ˜ ’Ú“ÐÚ ’ ˜
½
˜ Ƚ ´Ü ™µ
Ð ‘ ’˜— “ º ’ ‘‘ ˜ “’— •™ ’ “ ˜ “– ‘ ºº —˜ “’Ú – —
½
™’ “–‘ÐÝ “– ™ ’ Ü’ ’ ˽ º …“– “Ú –
’ “™– ““ “¼ ’ ’ “™– ““ “
…˜
“–“ÐÐ –Ý ºº ‘”Ð — ˜ ˜ “’ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’ ´ º½º¾µ — ˜– ’— “–‘
Ð “–‘ ™´Ü · ½µ
’˜“ ˜ — ‘¹ ’“’ £´Üµ™´Üµº

Ì “– ‘ º º …˜
Ç’ ˜ ‘ ’ “Ð «–’ •™ ˜ “’ ´ º½º¾µ — ˜– ’— “–‘ ’˜“
™´Ü · ½µ £´Üµ™´Üµº
„ ˜ ˾ —™ ¹— ˜“– “ ˽ “’˜ ’ ’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü — ’ Ð ˜ Ý —“Й˜ “’ “
 ¾ µ — Ü ½ “’ ˾ º Ì ’ Ý Ð“’ — ˜“ ˜ – —˜– ˜ “’ “ …
´ º½º¾µ —™ ˜ ˜ ݴܵ Ç´Ü
˜“ ˾ º …“– “Ú –¸ ˜ – Ü —˜— ™’ •™ ½¹” – “ ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ Ð ¸ Û ˜ Ú Ð™ —
” ¸ —™
’ ˜˜
 Ü ¡
–½
ÜÜ ¾ ˾
  Æ’
ݴܵ Ý ´Üµ Ü
´Üµ ´ º º½ µ
¾Æ” ½

´Üµ   Ü ¸ ¾ ½ ¾
À– –½ ¸ — Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ —‘ Ðи ™’ “–‘ÐÝ ’ ’ “™– ““
“ ½ ’ ’Ý Ð“— —™ ¹— ˜“– “ ˾ º
“’Ú –— Ðݸ — ”¹Ú ˜“– Ú Ð™ ½¹” – “ ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ Ð —™ ˜ ˜
´Üµ   Ü ½ ’ ˾ “– Ú –Ý ¾ ½ ¾ –½ ¸ ˜ ’ ˜ —™‘ ’ ´ º º½ µ
¼ —Ü
“™– ““ “ ½ ’ ˾ ¸ ¬’ — —“Й˜ “’ “ ´ º½º¾µ Û
“’Ú – — ’ ’ — “Г‘“–”
½ ’ ˾º
’˜ —’ “™– ““ ’ — ˜ ”–“” –˜Ý ݴܵ ݼ ´Üµ — Ü
½
È–““ Ç´Ü ¾ µ — Ü
˜Ý — —“Й˜ “’ “ ´ º½º¾µ¸ ݴܵ “’ ˾ º Ì ’
º ——™‘ ˜
 Ç´Ü ¾ µ “’ ˾ ’ Ð ˜ ¸ ™ ’ Ú
”™˜ ۴ܵ ݴܵ ݼ ´Üµ ——“ ˜ Û˜ ˜ —
¬’ ™ Ý ™´Üµ
—“Й˜ “’— — ’ ˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ º º¿º …“– “Ú –¸ ´Üµ™´Üµº
½
È ´Ü µ — ’Ú –˜ Ð “– Ü ’ ’ ’ ˾ ’
— “™– ““ “ ’’ “™– ““
˜ ˜ ´Üµ¸ ’ ˜ ™— ™´Üµ
“˜ “– ’ ´ º ˜ ”–““ “ ˜ “– ‘ º º µ¸ Û ’ “’ Й
½
’ ڴܵ¸ З“ – Ç´Ü ¾ µ — Ü ’ ˾ º

  ¡ ˜ ˜ Ú — ˜ —¬ — ’ •™ ˜ “’ “ ˜
–“‘ ´ º º½¼µ “’ ‘ Ý “’ Й “–‘ ´ º¼º¿µ¸ Û ˜
 
£¾ Ü ´Üµ · £´Üµ ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ Á º Æ“Û¸ Ð ˜ Ë¿
´Üµ —™ ¹— ˜“– “
˾ Û ˜ “” ’ ’ Ð —— ˜ ’ ’ “’˜ ’ ’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º Ì ’ ˜ “– ‘ º¼º¾

  ¡ ¨ ¡
 
”µ¹Ú ˜“– Ú Ð™
‘”Ð — ˜ ˜ ˜ – Ü —˜— ½¹” – “ ´’ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ —™
– – ·½   Ü Ü… º —
½ Á · Ç´Ü ½ µ
˜ ˜ ڴܵ Î ´Üµ ´Üµ¸ — Ü ’ Ë¿ ¸ Û – Î ´Üµ ½
Ç´Ü ¾ µ Û ‘ Ý “’ Й
ڴܵ – ¼½ ˜ ˜ Ú
’ —‘Ð –Û Ý — – —‘ ’ ¼
“’ Ë¿ ’ ˜ ™— “’ ˾ ´ “‘” – •™ ˜ “’ “– ™ ˜ ’
З“ ˜ ”–““ “ ˜ “– ‘ º¿º µº Ì
–½   ÜÜ… ¨
– ™ — ˜“ ™´Ü · ½µ ’ – Ð —“Й˜ “’ ™´Üµ
£´Üµ™´Üµ¸ Û —˜ ´Üµ
½
’ ¹Ú ˜“– Ú Ð™
“– —“‘ ½¹” – “ ™’ ˜ “’— ´Üµº Ì ”–““ — “‘”Ð ˜ Ý ™— ’
¤
Ð ‘‘ ’ – ¼½ ººº Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’
¾ –
„˜ ½¾ ’ ——™‘ ˜ ˜˜ Ð ’ ¹— ‘ ’˜ ´¼ µ “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð –
¾ ¾
ݼ ¸ Û ˜ – Ð
”“ ’˜ · ¾Ð “ ½¾ ’ º …“– “Ú –¸ “–
¼
ºÌ ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’— ½¾

¾ ¾‚ ¾
ÐÛ ’ Ú– Ð
– Û ——™‘ ˜ ˜
½¾ ’ Û ——™‘ “– ÐÐ
¾ ’ º À ’ ¸ Ý ’˜–“ ™ ’ ’ Û •™ ’˜ ˜ — –¸ Û
½¾ ¸ ½¾ ’ ——™‘
˜ ˜£ —˜ “–‘

… 

 ½ µ… Á’ ’
… ·Æ
´½ · Ü
£´Üµ
½

¾ ¾ –º
Û˜ ¸ º …“– “Ú –¸ “’ ’ ’ ——™‘ ˜ ˜ ¼ “– ÐÐ ½¾
 ‘ ¾ ´ ½ ¼µ  ‘ º
„ ˜‘ ˜ ’˜ – “— ’ ’ —™ Û Ý˜ ˜ ’ ”™˜
Ý —™ —˜ ˜™˜ “’ “ Ý Ý¼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ ’˜“ ˜ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’ ´ º½º¾µ ’
¾
™´Ü · ½µ Ý ¸ Û˜ ’½ ¸
™— ’ £´Üµ™´Üµ¸ “’ ’ — “Û ˜ ˜¸ “– Ü ‘”Ð ½¾
— ˜“ — ˜ — Ý

  ¡
’½
   ½  ½ µÆ’½
½ ½
´½ · Ü µ ´½ · Ü Ý Ð ´Ü · ½µ
Ð £½ ´ÜµÝ ´Üµ ´ º º½ µ
Ð ½
  ¡
´½ · Ü ½ µÆ’½ Ð ‘ ’˜ “ ´½ · Ü ½ µÆ’½ И –“Û ’ ˜
Ð
’Û ’“˜ — ˜ ˜˜ “Й‘’º
Í— ’ ˜ — Û Û ÐÐ ”–“Ú ˜ ˜˜ ’ Г ™ “ ”–“”“— ˜ “’ º º½ “Ð —º


È–“”“— ˜ “’ º º ¾
„˜ —™ ˜ ˜ ´¼ “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð –

½¾ µ
”“ ’˜ “ ¼ ’ Ð ˜ ¼· ’ ¼  – Ð ˜ ˜“ ’˜ Û Ý —– ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “
¼
— —’ µ ¾ ’ —™
— ˜ “’ ¾º º¾º Ì ’ ˜ – Ü —˜— Ú ˜“– ˜˜
´—½ —¾

¨¢ £©

   ´ ´‘ µ
Æ’
· ½ ·¡¡¡·’ µ
· ˜µ · ˜µ Ü Ý ´Üµ
¼´ ´Ü µ  ´’  ½
¼
¾‚

“– ’ —™Æ ’˜ÐÝ —‘ Ðк
–˜ ˜È–““ º Ý – ’™‘ –’ Û ‘Ý ——™‘ ˜ ˜ ½º Ì ”–““ “ ˜ — ”–“”“— ˜ “’
’ ˜— “‘ ’ ˜ “’ “ ˜ ”–““ — “ ”–“”“— ˜ “’— ¾º º¾ ’ ¾º º¿ ’ ˜ ”–““ “
”–“”“— ˜ “’ º º½º

Ê—
„ ˜À — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ¾º º½¸ ’
Ð ˜ ©¼ ’ © — ’˜ ’’ ’
È‘ ½ ·½ ©¸ Û ˜
“˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾º Á ´È ©µ´—µ ©´ µ ¸˜ ’
— ˜ —¬ —

—  È‘
 £¼µ     —µ
¼ ´—µ ¼´
½ ½
È ´—µ·
´ ´ µ ·

‘½ — ´—    ½ ´ º º½ µ
—  ‘½ · ½
  µ
½ ½
‘½
  ½µ
´—µ · ´ ½µ ´µ
·½ ´
½

Û – Û ™— — ‘ Ð – ’“˜ ˜ “’ — ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾º Á’ ˜¸ ˜ ”–““
“˜ — —˜ ˜ ‘ ’˜ — ™—˜ “”Ý “ ˜ ¬–—˜ ” –˜ “ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾º Æ“Û
½¿¼ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

¬–—˜ ’½
—”Ð ˜˜ ’ ´ º º½ µ ˜ –˜ “‘”“’ ’˜—¸ Û “ ˜ ’´’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”–““
“ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾µ

¨ «´ ¢È £ ©

‘½
— …½ …½  ½
½ ½ ½
´ µ · «´ µÈ
´—µ µ ´µ ·


— …½ …½  ½ ½
«´ µ ´ µ´µ


  ¡ ½¨ ©

È‘
  ´£¼µ
  ½ ½
È
´—µ ´µ ´ µ· ´µ ·

  ¡ ½

  ´£¼µ
  ½
´ µ´µ


…½   ‘½ Á’½ ¸
…½
  ¡
Û –

— …½ ½   —½
½

— · ‘½ —
¼ ¼
 ½  ½

«´—µ «´—µ
’ ½
…½ · ‘½
½ — —
¼ ¼
¾

¨–   ½ Á’ ’   ¨–
  Á’  …
‘½
…“– “Ú –¸ ´£¼ µ ¸ ´µ ’ ´ µ—
¾ ¾
½
— ’ ´¾º º µº

È’  ½ Î “ ’¹Ú
Ì — •™ ˜ “’— ’ ™’ •™ ÐÝ —“ÐÚ ’˜ —” ˜“– Ú Ð™ ™’ ˜ “’—
½ Г ¼
—  —µ ™ ´—µ·™’½ ´—µ¸ Û ˜ ™ ¸
½
½ ’½ ¸
Û ’ Û– ˜˜ ’ — ´—µ ¼ ´Ð“ ¼½
“’˜ ’™“™— “’ ¡´¼ µ ’ “Г‘“–” ’˜ ’˜ – “– ¡´¼ µº Ï ““— ˜ –’

¨¬¬™ — ¬¬ ©
  Î
“ —  ½ –—
’ Г Û˜ ½· ’ Û ’ “Û Û˜ ˜ ’“–‘
½ ½ Г ¼
— ’
—™” ´—µ ¼½ ½º
    ´ —µ¸
· ·
Ú´—µ
Ì“ ”–“Ú ˜ – —™– ’ – Ð ˜ “’ Û ’˜–“ ™ ´ —µ Û –
 
’ – ˜ “™’ –Ý Ú Ð™ — “ “’ ˜ Ð“Û – ’ ™”” – — “˜ ’˜ –Ú Ð ´  ¼µ
 
·
– —” ˜ Ú Ðݺ ݘ ’ Ð ‘ ˜— “’ ‘ Ý ™ ˜ ˜ “˜ ’ – —“Й˜ “’— “ ´ º º½ µ

È’  ½   ´—µ
·
’ Ú´—µ
“’ ´  µ Û ¬’ ´—µ ´—µ “’ ¼ µº Ì ¼ “’ ´  ¼ ’
—  ½
½
Ú´—µ —µ Û ´—µ “’ ´¼ ’ ™’ ˜ “’— Û
¼ ´Ð“ µ “– –˜ “Г‘“–” ’ ¡´¼ µº
˜– ’— “–‘ “ Ú ¼
Á’ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º º½ Û — Û ˜ ˜˜ “–‘ Ð „ ”Ð Ü —˜— ’
„Ú¼
’ —‘Ð –Û Ý — ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¿ Û ™ ˜ ˜ — “–‘ Ð —“Й˜ “’ “

 ½ µ‘½ Ý´Ü · ½µ
  ½
´½ · Ü
È’
£½ ´ÜµÝ´Üµ ´ º º½ µ

Ð
Æ’½
½
Ð
’½ Û ¬’ ™ ´Üµ Ý Ð ´Üµº Í— ’ ´ º º½ µ ˜“
“– ½¾ ½ ´Ü µ ˜ – Û˜
¾  
˜ “– Ð ’½ ½ Û
˜ ˜˜ ½¾ Ú

  ¡     ¡  Ü ¡
’½
 ½ Æ Æ  ½ Æ
Æ’½ Æ’½
Ð
´½ · ܵ ´½ · Ü µ ’½ Ü ’½ µ ´½ · Ü µ ’½
Ð Ð
½


È’   · Ü ½ µ
½ ´½ ½ Ý´Ü

Û — ÐÝ ’ – ˜ ˜ — —“Й˜ “’ “ · ½µ £½ ´ÜµÝ´Üµº À ’ ¸

Èо‚
Ð
Æ’½
½
Ð Ü ½ Ý Ð ´Üµ — ˜ —¬ — ´ º º½ µ
½ ´Ü µ ’ ’ — ‘ Ð – Û Ý “’ ‘Ý ™ ˜ ˜ “–
¾ ¾ Æ’
Р´’½ ·¡¡¡·’
– ’˜ Ü Ý Ð ´Üµ
¾¿ ’ ½¾ Ü”– —— “’— ´Ü µ µ
‘ Ý´Ü · ½µ
 ½

  ´½ · Ü ½ µ
— ˜—ݘ «–’ •™ ˜ “’ £½ ´ÜµÝ´Üµº
ºÌ ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’— ½¿½

¾ ¾
– ’
Ë“ Û ’ “– ½¾ ’ ½¾ Û ¬’


Ü‘
´ ½   ‘½ Æ’
µÜ
Р´’½ ·¡¡¡·’ Ü Ý Ð ´Üµ
´Üµ ´Ü µ µ
 ½

о‚
– ’
Û— ˜ ˜ ½¾ ½¾ “–‘— “–‘ Ð ™’ ‘ ’˜ Ð —Ý—˜ ‘ “
´ º º½ µº Æ“Û “’ ‘ Ý “’˜ ’™ — ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º º½ ˜“ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““
¤
“˜ — ”–“”“— ˜ “’º
”˜ –
…™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “–
« – ’˜ Ð •™ ˜ “’—
Í’˜ Ð ’“Û Û “’— – « – ’˜ д’ «–’ µ •™ ˜ “’— “ “’ÐÝ “’ Ð Ú Ð¸ Û
Ð Ú Ð “’
— ÐÐ ˜ ³— ”” –’ ’˜ ¬’ ˜ “’ “ £ – ÐÛ Ý— ’“’Þ –“º Á’ ˜ —
”˜ – “™– ‘ — ˜“ —˜™ Ý ˜ “–‘ Ð – ™ ˜ “’ ˜“ ’“–‘ Ð “–‘ “–– —”“’ ’ ˜“ ¹
– ’˜ Ð •™ ˜ “’— Û ˜ ‘“– ˜ ’ “’ ”“— ˜ Ú Ð Ú Ðº З“ ˜— ’ Ðݘ ’ Г ™ ’ ˜
“–– —”“’ ’ Û˜ —‘ Ðг —“Й˜ “’— Û ÐÐ — ™—— º Á’ ˜ — —˜™ Ý ˜ ˜™–’— “™˜ ˜ ˜
˜ ‘˜“ “ “– Ð —™‘‘ Ð ˜Ý — ’“ Г’ – ””Ри ™˜ ‘“– ’ – Ð —™‘‘ ˜ “’
‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý
‘˜“ ¸ ÐÐ ´º— ˜ “’ ½º µ¸ ’ ””Ð ˜“ ˜ Ð ˜ ”–“ Ð ‘—
’˜ — ”˜ –ºº½ Á’˜–“ ™ ˜ “’
Á’ ˜ ”– — ’˜ ”˜ – Û Û ÐÐ – —˜– ˜ “™–— ÐÚ — ˜“ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’— “ ˜ “ÐÐ“Û ’
– Ð Ú Ð—
˜Ý” Û˜

… Ü•  ½… ¡

• ·½  ½ … ´Üµ
Ý ¼ ´Üµ · £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ ·Ü
¼ Û˜ £´Üµ ´ º½º½µ
½

¾ Æ· ¸ ¡¡¡ ¾ Ƹ ¡ ¡ ¡ · ’– ¸
•–·½ •– •– ½
– •½ ¸ • ’ ’½ · ’¾ ·
Û – ¼
¾ Ƹ ¢ ’ ¹‘ ¾
… …
’ –’ –Û
’ “˜ ’ ´Üµ ˜– —º Á “– ½¾ ¬’
‚ ¡ ¡ ¡ · ’  ½ · ½ ¡¡¡·’ ¸ ˜
’½ · ’½ ·
¨ ©


‘ ‘¾‚
´µ

¨‘ ©
¾‚ ¨‘ ©
´ ·½µ
… ‘
´Üµ ·
• ·¾  • ·½ ¾‚
´ ·¾µ
·Ü ‘ · ´ º½º¾µ

¨ ‘ ‘¾‚©
ºº
º

¨  ‘ ‘ ¾ ‚ ©
•–  • ·½ ´–µ
·Ü ·
· Ü • ·½
½¿ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

      ’Ü ½
 ½  ½
´½µ ´½µ ´½µ

– •½ ½Ü ¾Ü
Æ“Û¸ ½ ’ ½¸ ˜ ’ £´Üµ ¸
½ ¾
’ Û “˜ ’ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ “ Ð Ú Ð ½ ˜ ˜Û —˜™ ’˜ ”– ’ ”˜ –
´µ
Լ
´ “‘” – З“ “— ¸ “— µº „ ˜ – “’ Û Û ÐÐ —” ݘ “’ ˜ “’— “’ Ï ——™‘
’ ¹Ú ™’ ˜ “’ “ ´Ü ݵ ’
˜“ “Г‘“–” Й ’ “™– ““ “ ´½ ¼µ¸ —™ ˜ ˜
½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ Ý ¾µ
´Ü ݵ —Ü Ý
’ ¼º
Ï ¬–—˜ “’— – ´ º½º½µ Û ˜ ˜– Ð Ú Ð—º À“Û Ú –¸ ÐÐ ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜— Û ”–“Ú –
’ Û ˜ “™˜ ’Ý Æ ™Ð˜Ý ’ – З ˜“ ˜ — Û˜ ‘“– ˜ ’˜– Ð Ú Ð— ´—

— ˜ “’ º µº Ì — “ ˜Û“ Ð Ú Ð— ’ ˜ — ’ Й ’˜ — ¿¸ “– Ü ‘”Ð Ý
’½ ’¾ ’¿
˜ ’ ¼ ’ ¼º Ì ™— Û ¬–—˜ “’— – ´ º½º½µ Û ˜


‘ Ü•½  ½ · ‘ Ü•¾  ½ · ‘ Ü•¿  ½   ‘ Ü ½ ¾ ‚½

£´Üµ

‘ Ü•¾  ½ · ‘ Ü•¿  ½   ‘ Ü ½
¨ ‘ ¾ ‚¾
‘ Ü•¿  ½   ‘ Ü ½
¨ ‘ ¾ ‚¿

½¸ ¾Æ ¾
• •¿ •¾ •½ •¼

Û – ¼ · “– ½¾¿º — “– Û
’ ¹Ú Й ™’ ˜ “’ “ ´Ü ݵ ’ ’
˜ “Г‘“–” “™– ““ “ ´½ ¼µ —™ ˜˜
½ ¾‚ ¾‚ ‚
Ç´Ü ¾ µ·Ç´ Ý ¾µ — Ü ‘¸ ‘ ‘¸ ‘
´Ü ݵ ’Ý ¼º Ï ——™‘ ½¸ ¾¸
½
¾‚ ‚ ‚ ¾‚
‘¸ ‘ ‘‘
’ ¿ ¸ ˜“ “‘”Ð Ü ’™‘ –— —™ ˜ ˜˜ — ˜— ½¸
½ ¾
¾‚ ‚ ¾‚ ‚ ‚
‘‘ ‘‘
’ – Ð ’ –ÐÝ ’ ” ’ ’˜ “Ú – º Á’ ˜
½ ¾ ½ ¾ ¿
“ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ ™— ˜ “’Ú ’˜ “’


‘ ‘
‘ ’½ · ½ ’ ‘ ’½ · ’¾ · ½ ’
¼ ’ ¼ ´ º½º¿µ

’ ’˜ ˜ — £ ’ Û– ˜˜ ’ —


‘ Ü•½  ½ · ‘ Ü•¾  ½ · ‘ Ü•¿  ½   ‘ Ü ½ ’

£´Üµ ½

Á˜ — — ÐÝ — ’˜ ˜ ´ º½º½µ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“

… Ü • Á …
¿ ¿
Ý
’ Ü Ý · ´Ü ݵ
· ¼ ´ º½º µ
¼
Ü
½ ½

¾ ‚½ ¾ ‚¾ ¾ ‚¿
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
Û – ¸ ¸ ’
¼½ ¼¾ ¼¿
½
™’ ˜ “’ “– Ü ’ Ý’
—“‘ “Г‘“–” ’ “™– ““ “ ’ ’ “™– ““ “

È‘ ½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´Ü ½ Ý µ · Ç´ Ý ¾µ
ݵ —Ü Ý
¼ ’ ´Ü ’ ¼º Ë™ —˜ ˜™˜ ’ —– —
½ Ý Ü ‘ ’˜“ ˜ — •™ ˜ “’ “’
¼‘
ݼ ´Üµ “˜ ’—
½

¿
‘ ‘
¼ µ ݼ ‘
´¨ ½
½

 
‘ ” ’ — “’ ݼ Û ˜ ½ ‘ ½º
Û – “’ÐÝ — ¼¸ ½ ¾ ¿¸ — ’Ú –˜ Ð ´
¾Æ

’ ˜ –‘ ’ ݼ “– ‘ Ú Ý¼ ½
¼µ Û ™’ •™ ÐÝ · º …“– “Ú –¸ — ’ ¼Û ¼
½

¾
Ü ¾ Ü ½ º
— ™’ •™ “–‘ Ð —“Й˜ “’ ݼ
’ ˜ ™— ´ º½º½µ
—’ ”˜ – ¾ ’ Û Û ÐÐ —˜™ Ý ˜ “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ ´ ’ ˜ — ’— — —–
’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ”˜ – ½¸ ™˜ ’“Û Û ˜ ’ Ð – “’— —˜ ’ “ “–‘ Ð Ü”– —— “’—
º¾ “–‘ Ð Ê ™ ˜ “’ ˜“ Æ“–‘ Ð “–‘ ½¿

Ƚ Ü•½   Ü•¾   •½¿ Ü•¿
  ¾ ’ ´´Ü ½µµ Ü ¾ ¾ Æ¡ ¡ ¡ ¡·Æ¡ ’¸
½ ¾
•½ •¾
´Üµ Û˜ ¸ ½·
½
¼
¾ Æ¡ ¡ ¡·Æ¡ ’ ¾ Æ¡ ½ ·¡ ¡ ¡·Æ¡ ’ ¸ ’ “Û
½ ·¡ ’ Û˜ ’ ˜™– Ð « – ’˜ ˜ “’µ
¾ ¿

Ý Ì ´Ü Þµ Ý ´Üµ Þ
¾Æ’
“–‘ Ð —“Й˜ “’ ݼ ¸ Û
——“ ˜ Û˜ ˜ “–‘ ÐÐÝ ˜– ’— “–‘— ˜ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’
˜“ ˜ ’“–‘ Ð “–‘
Þ ¼ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ ¼ ´ º½º µ

— —˜ — “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’¸ ˜ ’ Ðݘ ’ Г ™ Û ÐÐ — ™—— ºÌ — Ð ˜’
“ Ì ˜“ “Г‘“–” Ü”– —— “’ ’ ‘“™’˜— ˜“ ˜ ——“ ˜ “’ “ “Г‘“–” ™’ ¹
˜ “’— Ý “–‘ Ð — – — Ý
Û˜ ˜ ˜ ˜ Û ÐÐ “’—˜–™ ˜ ’— ˜ “’ º¾º Á˜ — — “Û’ Ý
Ü”– —— “’— Ý
– —‘ ’ – ¾˜ ˜˜ “–‘ Ð – ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ’ ˜ – —™‘—
½ ˜“– Ë “ “” ’ ’
– “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’ –˜ ’— Ж –˜ ’
•½ ¸ Û – •½ “–– —”“’ — ˜“ ˜ —˜ Ð Ú Ð ’ ˜ “– ’Ð « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´ º З“
— ˜ “’ º¿µº À“Û Ú –¸ — ’ ”˜ – ¾ ’ ˜ — “ — ’“˜ ™ – ’˜ “’Ú – ’ “˜
“–– —”“’ ’ ˜– ’—— – — Û ’˜ — — Ú˜ “–‘

Ü•½   Ü•¾   Ü•¿ Ü ¾’
  Ý ´Üµ
•½ •¾ •¿

¾Æ’
г “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ ̽ ´Ü ™µ
Á’ — ˜ “’ º ˜ Û ÐÐ — “Û’ ˜ ˜ ” –˜ ’ И
Ü”– —— “’ ̽ ´Ü ™µ¸ ™— ’
˜“ “Г‘“–” ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý¸ ’ “’ ˜ ‘ ’ “Ð ¬’
ÝÝ Ì½ ´Ü ™µ ˜ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’ — ˜ ’ ˜– ’— “–‘ ’˜“ ˜ — ‘¹ ’“’ Ð
“–‘ ™¼ ´Üµ · £´Üµ™´Üµ —“Й˜ “’— ݴܵ ˜
¼º З“ ˜ “–– —”“’ ’ Û˜ ˜ Ú Ð
½ Û ÐÐ ˜“– Ë ¼
ݼ ´Üµ — Ü Ë¸ ˜
—˜™ Ú ’ —™ —“Й˜ “’ “’ —™ ¹— ’ ™’ –
˜ Ý •™ З
—“‘ ˜ “’ Ð ——™‘”˜ “’— ˜ – Ü —˜— ™’ •™ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — —™ ˜
— “ – Ð Ú Ð— ’
˜ —™‘ “ ˜ ˜– ’—— – — ´ “‘” – ˜ “– ‘ ºº ’ ˜ ‘“– ’–Ð
˜ “– ‘ º º½µºº¾ “–‘ Ð Ê ™ ˜ “’ ˜“ Æ“–‘ Ð “–‘
È ¾Æ
˜– ’— “–‘ ˜ “’ Ý Ì ´Ü Þµ ݼ ´Üµ · ÝÞ
ÁÛ – •™ – ˜ ˜˜ – ™ — ´ º½º½µ


¾ Æ’¸
½
’ݸ
˜“ ˜ ’“–‘ Ð “–‘ ´ º½º µ¸ ˜ — ˜“ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “ ˜ “ÐÐ“Û ’
½


¨ ©
Ð’ – •™ ˜ “’

Ü•½  ½ Ü•¾  ½ Ü•¿  ½ ·
     
Ý ¼ ´Üµ · £½ ´Üµ Ü ½ ݴܵ · ˜ ´Üµ ¼

˜
Û – Û ™— ˜ “’Ú ’˜ “’ ´ º½º¿µº À – £½ ’ – ¬’ ’ ´¾º¾º¿µ ’ ´¾º¾º µ
’¹Ú ˜“–— Û ˜
– —” ˜ Ú Ðݺ …“– “Ú – ¸ ¸ ’ – ˜ “‘”“’ ’˜— – —” ˜ Ú ÐÝ ¸
’º
¸ ’ ¸ ½¾

Ê ‘ – º¾º½ Ì Ü”– —— “’— £½ ’ ˜ ˜ ¬–—˜ Ú ˜“ ’˜ –”– ˜ — “–‘ Ð — – —º
À“Û Ú –¸ Û Û ÐÐ Ú ˜ ‘ ’ ’ Ðݘ ‘ ’’ ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º¿º º
½¿ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

¾ Æ’ ¸
•™ ˜ “’ “– Ý ¸
Ë ‘ Ð –ÐÝ ˜“ ˜ •™ Ú Ð ’ “ ´ º½º½µ ’ ´ º½º µ¸ ˜ — •™ Ú Ð ’˜
½

… Ü • Á …
˜“
¿ ¿
Ý
Ü Ý· · ´Üµ Ý · ˜ ´Üµ
· ¼ ´ º¾º½µ
Ü
½ ½

¾ Ü ½ ’¢’ Ü ½ º Ì
´¨¿ ½ ܽ • Á
˜ ´Üµ
Û – µ˜ ´Üµ ’ Û – · ´Üµ ‘ ˜– —
’ ¸ ½ ¾ ¿¸ – ¬’ ݘ •™ ˜ “’
 ¨ ¡¨Ü£ ©
·

Ü•½ Ü•¾ Ü•¿ ·
     
 • Á
¿
½Ü ½ ´Üµ
´ º¾º¾µ
¨¿ · · ´Üµ
½


È ¾‚ ¾ Æ’ º Á ¾
—Á
Ì —Þ “ ˜ ‘ ˜– ’ ” ’ — “’ ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü “– ½¾¿
½
Û ——“ ˜ Û˜ ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ — ´ “‘” – ´ º¾º½µµ¸ ˜ ’ “’
’ —˜ ’ ™ — ˜ “ÐÐ“Û ’ ˜– — —º

Ì —
Á ¼º
½
¢ ¼¹‘ ¢ ’¹
Á’ ¸
Á Á Á ’’
Ì ‘ ˜– — ¾¸ ¿¸ ’ –¼ ˜– —¸ ½—
¾ ¿ ½
‘ ˜– Ü “ ˜ “–‘

  ’ 
½ ½


Ì — ™˜
ÁÁ ¼¸ ¼º
½ ¾
¢ ¼¹‘ Á’½ ¸ Á Á’¾ ·’¿ ¸
Á Á
Ì ‘ ˜– — ’ – ¼ ˜– —¸
¿ ¿ ½ ¾


’½ ·½   ’ 
’½
½ ½ ¾


Ì —
ÁÁÁ ¼º
½ ¾
Á’
Á
“– ½ ¾ ¿ Û ’“Û Ú ¸Û Ð


’½ ’½ ·½ ’½ ·’¾
½ ½ ¾


’½ ·’¾ ·½   ’ 
¿

È–“”“— ˜ “’ º¾º¾ ½ “– ˜« – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´ º¾º½µ ”“—— —— — “–‘ Ð
¼

—“Й˜ “’ Ý ¾ “– ¾
º ’˜ — – — Ý — ™’ •™ Û ”– — – ˜
Ü ½ ¾
“’—˜ ’˜ ˜ –‘ ’ Ý ˜“ •™ Ð ˜“ º Ì ’ З“ ˜ — – — Ý “– ½ – ™’ •™ º

¾ Æ’
È–““ ºÌ ”–““ — Ú ’Û˜ ’ ™ ˜ “’ “’ ˜ Ð’˜ “ º …“– “Ú –¸ “– ½
¨¿
˜ ’ ’˜“ “’— – ˜ “’¸ Û Û ÐÐ ™— ˜ ’“˜ ˜ “’ ’ ´Üµ · ´Üµ¸ —“
½
’ ‘Ý Ú « – ’˜ ‘ ’’ — ’ « – ’˜ ”Ð —º
‘¸
Á — ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü“ Ð ’ ˜ ½¸ ˜ ’ “’ — ˜“ —˜ ’ ™ — ˜Û ’˜ ——
¾ ‚½¸ ‘ ¾ ‚¾ “– ‘ ¾ ‚¿º ¾ ‚½ Û
‘ “‘ ‘
Û˜ — ’ Ü ‘”Ð ˜ ½ ’ ’˜ ˜
— ´ º¾º½µ – —
ܽ •½ Ý ¼ ´Üµ · ݴܵ · ´Üµ ݴܵ ¼ ´ º¾º¿µ
º¾ “–‘ Ð Ê ™ ˜ “’ ˜“ Æ“–‘ Ð “–‘ ½¿


 
Û – ’ Û –
½

¨
½
©
 • ’
•¾  •½ · ´ •¿  •½   ´
      ½ •½
µÜ ½ ·Ü
´Üµ ´ ½ µÜ ½ µÜ £´Üµ
½ ½


Ƚ •  • ½ ´ º ´¾º¾º¿µµº À ’
Ç´Ü ¾ µ —Ü
À– £´Üµ “Ð ½ ´Üµ ¾ ´Üµ ’ ´Üµ ¸

Ƚ
•½   •¾
‘ Ü ‘ ‘¸
‘ ‘ •½ ¸
’ Ü” ’ — ´Üµ Û˜ “’ Ð
Ý‘ Ü ‘
½ ¾

— – — ݴܵ
‘ ˜– Ü Û ˜ ˜ ¬–—˜ “’ Ð Ð ‘ ’˜ •™ Ð ˜“ ¼º Ë™ —˜ ˜™˜ ’ ¼
’˜— “ Ü ‘ ¸ ‘
’ ´ º¾º¿µ ’ “‘” – ’ “Æ ¼¸ “’ “˜ ’— ˜ “ÐÐ“Û ’ – ™–— Ú


È‘ •
– Ð ˜ “’


ÈБ • ½ ·•¾
Ý‘ · ‘ Ð ÝÐ ‘ •½
¼ ¼
  •½ µÝ‘ • ½ ·•¾
Ý‘ · ‘ Ð ÝÐ
Ð ‘ •½ · ½
´‘ ¼
½


 ½ ‘
“– ‘ •½ Û Ð —˜ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý
— ÐÝ ™ ˜ ˜˜ Ú ˜“ •™ Ð ˜“

“‘”“’ ’˜ “ Ý
¼¸ Û Ð ˜ ¬–—˜ — ™’ ˜ –‘ ’ Ý ˜º Ì •™ ˜ “’— “–– —”“’ ’ ˜“
‘ •½ · ½ ’ Û– ˜˜ ’ —

‘ •½  ½ ‘ •½ ·•¾
  •½ µÝ‘ • Ý‘ · ‘ Ð ÝÐ · ‘ Ð ÝÐ ‘ •½ · ½
´‘ ´ º¾º µ
½
Ð Ð ‘ •½
¼


‘¸
’ ˜ Ð ˜˜ – —™‘ — ¬–—˜ “‘”“’ ’˜ •™ Ð ˜“ ¼ — ’ ˜ ¬–—˜ “’ Ð Ð ‘ ’˜ “
  •¾
‘ •½
•½ ¸ — •™ Ð ˜“ ¼º Æ“Û¸ Ð ˜ ™— ”– — – ݼ ½¸ ˜ ’ ˜ •™ ˜ “’
“–– —”“’ ’ ‘ •½ · ½ ™’ •™ ÐÝ ¬–—˜ “‘”“’ ’˜ “ ݽ ’ ˜
˜ –‘ ’ — ˜ Ð —˜
 
’ ½ “‘”“’ ’˜— “ Ý•½ ·½ º Á’ ’ – и ´ º¾º µ Û ˜ ‘ •½ · ½ – ™–— Ú ÐÝ Ú — ˜ ¬–—˜
 ½
“‘”“’ ’˜ “ Ý‘ •½ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý‘ º À ’ ¸ ´ º¾º½µ¸ Û ˜
Ð —˜ ’
’˜ ½¸
’ Ü ½ Û ”– — – ˜ “’—˜ ’˜ ˜ –‘ ˜“
”“—— —— — ™’ •™ “–‘ Ð —“Й˜ “’ ’ •™ Ð
¾‚’
‘ ¸ З“ — ™’ •™ “–‘ Ð

˜“ ½ º ’ Г “™—Ðݸ ½ ½ ˜ ’ ´ º¾º½µ¸ Û ˜
Լ
—“Й˜ “’ Û ”– — – ˜ “’—˜ ’˜ ˜ –‘ ˜“ •™ Ð ˜“ Á’ — ‘ Ð – Û Ý “’ ‘Ý
¾ ‚¾ ¾ ‚¿º
•™ ˜ “’— “– Ý ‘ ‘
˜– ˜˜ ‘¸ ’
˜Ý
Æ Ü˜ —™””“— ˜“ ’ ’˜ –Ð – –˜ ’½ ’ ——™‘ ˜ — ’ “™’ “–
¼


¾ Æ’¸   ½º Ì
¼ ¼
ÐÐ ’¸ — ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü“ Ð ’ ˜ ¸Û Ú

…Ü ¿
Ý ¼ ´Üµ ·
½ •
Á Ý· ´Üµ ݴܵ · ˜ ´Üµ ¼ ´ º¾º µ
½

¼
—˜ ” ’ — “’ Ý
“’ÐÝ Û˜ ¸˜ — ’“Û’ Ü” ’— “’º À“Û Ú –¸ “’˜– –Ý
¼


˜“ ˜ — ˜™ ˜ “’ ’ ˜ ”– ’ ”˜ –—¸ ˜ ‘ ˜– Ü — ’“˜ ÐÛ Ý— ’Ú –˜ к “–
’½ ·½ ¸ ˜
Ü ‘”Ð ¸ ½· ’ ¾¸ ™˜ — ´½ ¼ ¼ ¼µ Û – ’ — Á ’
½
  ’½      
¼ ½ º Ë“ ’Û Ú ˜“ —˜ ’ ™ — ˜Û ’
¾ ½ ½ ½
—Ú–Ð — —º
Á ¾¸ ˜ ’Û – ’ — Á ’ ˜ ‘ ˜– Ü ½ — ’Ú –˜ Ð ™ ˜“ ˜ ˜
½
¾ ‚½
‘ ‘
˜ ˜˜ —˜ —Ð’ –ÐÝ ’ ”’ ’˜ “Ú – º Á’ ˜ — — ˜— — ÐÝ — ’˜ ˜
´ º¾º µ ”“—— —— — ™’ •™ “–‘ Ð —“Й˜ “’º
½¿ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

Á ½¸ “– Ü ‘”Ð ´½ ¼ ¼ ¼µ¸ ˜ ’ Û —˜ ÐÐ – ’ — Á¸ ™˜ ˜ ‘ ˜– Ü
½ ½

  ½ — ’“ Г’ – ’Ú –˜ Ð º Æ“Û Û —˜ ’ ™ — ˜Û ’ ˜Û“ — —¸ ’ ‘ ÐÝ
½

Ƚ
•½  •¾
½ ’ ¼º Á ½¸ ˜ ’˜ ‘ ˜– Ü ’˜ Ü” ’— “’ “ •™ З
¾ ¾ ¾

  Ƚ •  ½ ˜ Ý‘ Ü ‘

— – — ݴܵ
’ ˜ ™— — ’Ú –˜ Ð º Ë™ —˜ ˜™˜ ’ ’
½ ¼
‘ Ü ‘ Û

˜ — ˜ ´Üµ
´ º¾º µ ’ Ü” ’ ’ “˜ ’ Ý “‘” – ’ “Æ ’˜—
“ Ü ‘ ¸ ‘
½
½

‘ •½ ·•¾
  •½µÝ‘ • ¾Æ
Ý‘ · ‘ Ð ÝÐ · ˜ ‘ ‘
´‘ ½
Ð ¼


‘ •½ ¬’ ˜ “’ ˜ ‘
˜Ý ‘
•½ º …“– “Ú –¸ Ý
Û˜ ˜ “’Ú ’˜ “’ ˜ ¼ ¼ “–
  ½º Á   •¾ ˜ — •™ ˜ “’ – ™ — ˜“ Ý‘
‘ •½ ‘
•½ ¼¸ Û ‘”Ð — ˜ ˜ ˜ Ð —˜
   
½ “‘”“’ ’˜— “ Ý‘ •™ ˜ “’ “– Ý‘
’ •™ Ð ˜“ ¼º Á ‘ •½ •¾ Û ‘ Ý – Û– ˜ ˜


‘ •½ ·•¾  ½
  •½ µÝ‘ • Ý‘ · •½  •¾ Ý‘ •½ ·•¾ · ‘ Ð ÝÐ · ˜ ‘
´‘ ½
Ð ¼

 ½ ‘
˜ Ð —˜ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý
Ì — •™ ˜ “’ – ™–— Ú ÐÝ Ú—˜ ’ ˜ ¬–—˜ “‘”“’ ’˜
  •¾º
‘ •½ ·•¾ ¸
“Ý ‘ •½ Á ¼¸ ˜ ’ ½¸ ’ ’˜ ˜ — ˜ ¬–—˜ “’ Ð
¾ ¿

Ƚ
  •¿¸
‘¸ •½  •¿
‘ •½
Ð ‘ ’˜ “ “˜ ’ – •™ Ð ˜“ ¼º À“Û Ú –¸ — •™ Ð ˜“

   ‘
¼ Ý‘ Ü

’ ˜ ™— ’Ú –˜ Ð º Ë™ —˜ ˜™˜ ’ —– — ’˜ ¹
½
¾ Ƹ
’˜— “ Ü ‘ ¸ ‘
– ’˜ Ð •™ ˜ “’ “–– —”“’ ’ ˜“ ˜ — — ’ “‘” – ’ “Æ
 ½ ‘
Ð —˜ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý
Ú— ’ — ‘ Ð – ‘ ’’ – — “Ú ˜ ˜˜ – •™ Ð ˜“ ¼
  •¿ ¸ Û   •¿ ˜  ½
‘ •½ ·•¿
“– ‘ •½ “– ‘ •½ “‘”“’ ’˜ “ Ý Ð —˜ ’
Ð ¬–—˜ ’ ˜

“‘”“’ ’˜— “ Ý ’ ˜ –‘ ’ – ™–— Ú Ðݺ
Á ¼¸ ˜ ’ ¾ “– ½ “– ¼º Á ¾¸ ˜ ’Û – ’ — ÁÁ
½ ¾ ¾ ¾ ¾
’ ˜ ‘ ˜– Ü — ’Ú –˜ к À’ ¸˜ – Ü —˜— ™’ •™ “–‘ Ð —“Й˜ “’º Á ¼¸
¾
˜ ’ ¾¸ Û ’ ‘”Ð — ˜ ˜ — ’Ú –˜ Ð º Ë“ ˜ – ‘ ’— ˜“ “’— –˜ —
¿
¼¸ ˜“ ˜ –Û˜ ½ ’ “– “’Ú ’ ’ Û ——™‘ ˜ ˜ ´½ ¼ ¼ ¼µº Á’
½
’½¾ ¾
’ ’ ·½ ¸ Û
¨   ’ ·½
˜ — — — “’ Ð ‘ ˜– Ü Û ˜ “’ÐÝ
½ ½ ½
¨
´’½ · ½µ˜
˜ “’ Ð Ð ‘ ’˜ •™ Ð ˜“ ¼º …“– “Ú –¸ ‘Ý Û– ˜˜ ’ — ¾¸ Û ˜
½

Ƚ •  •   ’ ·½ ’ ½
È‘ •  • ‘ ½ Ü ‘ •½  •¾ ½ ½
½ ´Üµ ½
’ ’ ·½
½  
½ ¾
‘ ¾ Ü ‘ •¾  •¿ ¾

¾ ´Üµ

Ƚ
½
¾ ¿


Ý‘ Ü ‘ ¸
•½  •¾ ½ •¾  •¿ ¾ ‘
— – — ݴܵ
À’ ¸ “˜ ’ – ’Ú –˜ Ð º Ë™ —˜ ˜™˜ ’ ¼
¾Æ
’˜— “ Ü ‘ “– ‘ ¬–—˜ ’½
“‘” – ’ “Æ ’ ™— ’ — ‘ Ð – —”Ð ˜˜ ’ ˜–˜
‘Û Ý‘ — ˜ —¬ —
“‘”“’ ’˜— “ Ý ™ ˜ ˜

  •½µÝ‘ • ½ ¨ ´‘   •¾ µÝ‘ •
´‘ ¾¾
½
‘ •½ ·•¾ ‘ •¾ ·•¿
¨ ‘ Ð ½ ÝÐ ½ ¨
Ý‘ ½ Ý‘ ¾ ‘ Ð ¾ ÝÐ ¾ ‘
·˜
·
½ ¾
Ð Ð
¼ ¼
º¿ …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ý ½¿

’½   ’ ·½ ’ ’ ·½ ’ Û – ˜ ‘ — ˜ “ Æ ’˜ “
Û – ½¸
½ ¾ ½ ½
˜ ‘½¨˜ ‘¾ Û ˜ ˜ ‘½ •½   ½
Ü ‘ ˜ º Á’ ˜ — — ˜ ‘ ¼ “– ‘
’˜ Ü” ’— “’ “
•¾   ½º “– ‘ •¾   •¿ ÐÐ “‘”“’ ’˜— “ Ý‘ – •™ Ð ˜“ ¼¸
‘¾
˜ ¼ “– ‘

•¾  •¿
´’½ · ½µ˜ •™ ˜ “’ “–– —”“’ ’ ˜“ ‘
Ü ”˜ “– ˜ “‘”“’ ’˜º „““ ’ ˜˜
´’½ · ½µ˜ ‘
“‘”“’ ’˜ “ ݼ — Û ÐÐ — ˜ “‘”“’ ’˜— “ Ý Û ˜ ’ Ü
™’ •™ ÐÝ Ú—˜
’“˜ •™ Ð ˜“ ’½ · ½º Ï ’ “’˜ ’™ ’ ˜ — Û Ý ’ – ™–— Ú ÐÝ ˜ –‘ ’ ÐÐ “ Æ ’˜—
¤
’ ݺ

Ê ‘ – º¾º¿ Á ¾ Æ’ Û ˜
Û “’ÐÝ ˜ ’˜“ “’— – ˜ “’ ˜ “— ¼¸ ˜ ’
¾ ¿
½
½ •½
¸ ˜ ´Üµ Ü ˜ ´Üµ¸ ’ ˜ “’ÐÝ ” ’ — “’ Ý ¼ ¸ Û ˜
Û ™˜“‘ ˜ ÐÐÝ – ’ — Áº À ’
¼
‘™Ð˜ ¹ ’ — — ˜—Ý’ ˜ —‘ ”–“” –˜Ý ´ — ‘™Ð˜ ¹ ’ ÜÛ˜ ¼
¾ ¿
¼ ¼ ¼ Ý ´½µ
’ ¸˜ ’ З“ ¼µº “– —™ ‘™Ð˜ ¹ ’ — Û ˜ ’ Ú
¾ ¿
Ý ´½µ
½¸ ’ ¼ ¾ºÐ ˜Ý “ Ý
º¿ …™Ð˜ —™‘‘
Ý — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð º Ï
Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜ ’ Ý ”–“Ú ’ ˜ —
“– ¼¸ —“ “– ˜ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “ ˜ “– ’ Ð « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´ º½º½µº Ê ‘ ‘ –
˜ ˜˜ — •™ ˜ “’ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“ ´ º½º µº

¬’ ˜ “’ º¿º½ „ ˜ ¾ º Ì ’ ˜ — ÐÐ — ’ ™Ð – ”“ ’˜ “ Ð Ú Ð • “ ´ º½º µ
½¾¿
— ’ ™Ð – – ˜ “’ “ Ð Ú Ð • “ ´ º½º µ • ˜• — ’
’˜ – ˜ “’ “ ˜ — ÐÐ
’Ú Ð™ “ ¼ º Ì — ˜ “ — ’ ™Ð – – ˜ “’— “ Ð Ú Ð • “ ´ º½º µ Û ÐÐ ’“˜ Ý
Ë ¼º ¾Ë ¼
– ˜ “’ Û ÐÐ ÐР˘“ — – ˜ “’ “ ´ º½º µ ˜ – Ü —˜—
“– —“‘ ¾ ½ ¾ ¿ —™ ˜ ˜   ¦ ´¾• µº
Ê ‘ – º¿º¾ Ë“‘ ™˜ “–— ™— ˜ ˜ –‘ ’˜ ¹Ë˜“ — – ˜ “’ ’—˜ º Ì “— ™˜ “–—
˜ ’– – ˜“ ˜ — ’ ™Ð – – ˜ “’ —˜ ˘“ — – ˜ “’º

Ì “ÐÐ“Û ’ – —™Ð˜— – ”–“Ú Ý – —‘ ’ – ¾º

È–“”“— ˜ “’ º¿º¿ “– ¾ ½ ¾ ¿ ˜ ¾ Ë ¼ ’ ˜ « ¼ —™ ˜ ˜ Ë´ « µ
“ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð – – ˜ “’ “ Ð Ú Ð • “ ´ º½º µ ’ ——™‘ ˜ ˜ ˽ ˾ Ë¿ ¸
Û–Ë ½ ¾ ¿º Ì ’ ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð ’ ˜ ‘™Ð˜ ¹
Ë´  « · • µ¸
– ˜ “’   ¸ Û – ´ ½ ¾ ¿ µº Á˜— ‘™Ð˜ ¹—™‘ ݼ — “Г‘“–” —“Й˜ “’ “ ´ º½º µ
“™– ““ “ ½ ’ ˽ ’ ݼ ´Üµ ݼ ´Üµ — Ü ½ ’ ˽ º
’’
Á’ ˜¸ ˜ “–‘ Ð — – — ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð º Á˜— ‘™Ð˜ ¹—™‘ Ü —˜— “’ ’Ý — ˜“–
“ — ’“˜ “’˜ ’ ” – “ ˘“ — – ˜ “’— ¦ Û ˜ ¦   ¦ ´¾• µ¸ ¾ Ë ¼ ¸
Û
½ ¾ ¿º

˼ —
Ì Ð —˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ˜ — ”–“”“— ˜ “’ — Ý— ˜ ˜ — ˜“– Û “ — ’“˜ “’˜ ’
 ¦ ¾Ë
¦
” – “ ˘“ — – ˜ “’— ´¾• µ¸ ¼¸ ½ ¾ ¿¸ ˜ ’Û ‘ Ý ““—
˜“–— ˽ ¸ ˾ ’ Ë¿ ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘ “ ݼ
˜ — “Ú ’ —™ Û Ý˜ ˜˜ “–– —”“’ ’
½ ’ ˼ ¸ —
Ü —˜— ’ ’ “™– ““ “ —“Й˜ “’ “ ´ º½º µ ’ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ •™ З
½
ݼ ´Üµ — Ü ’ ˼ ´ “‘” – З“ ˜ ’ “ — ˜ “’ ¾ ’ – ½ µº
½¼ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

¬’ ˜ “’ º¿º
„˜ ¾ ½¾¿ º Ì ’˜ — ÐÐ — ’ ™Ð – ”“ ’˜ “ Ð Ú Ð • “ ´ º¾º½µ
“ Ð Ú Ð • “ ´ º¾º½µ • ˜• — ’
’˜ – ˜ “’ “ ˜ — ÐÐ — ’ ™Ð – – ˜ “’
¼ ¾ Æ’ Û ˜ ¼
’Ú Ð™ “ “– —“‘ ºÌ — ˜ “ — ’ ™Ð – – ˜ “’— “ Ð Ú Ð •
¼


ÝË
“ ´ º¾º½µ Û ÐÐ ’“˜ º – ˜ “’ Û ÐÐ ÐР˘“ — – ˜ “’ “ ´ º¾º½µ
¾Ë “– —“‘ ¾ ½ ¾ ¿   ¦ ´¾• µº
˜ – Ü —˜— —™ ˜˜

Ê ‘ – º¿º Á˜— ˜˜ —
— ’ ™Ð – ”“ ’˜ “ ´ º½º µ “– ´ º¾º½µ Û Û ÐРЗ“ — Ý ˜
Ý º Ë ‘ Ð –Ðݸ
— ’ ™Ð – ”“ ’˜ “ ˜ “–– —”“’ ’ — ’ ™Ð – – ˜ “’ ´Ë˜“ — – ˜ “’µ “
´ º½º µ “– ´ º¾º½µ — З“ ÐÐ — ’ ™Ð – – ˜ “’ ´Ë˜“ — – ˜ “’µ “ ˜ “–– —”“’ ’
ݺ

È–“”“— ˜ “’ º¿º “– ¾ ½ ¾ ¿ ˜ ¾Ë ’˜ ¼ —™ ˜ ˜ Ë´ « µ
«
“ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð – – ˜ “’ “ Ð Ú Ð • “ ´ º¾º½µ ’ ——™‘ ˜ ˜ ˽ ˾ Ë¿ ¸
Û–Ë ½ ¾ ¿º Ì ’ Ý — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð ’ ˜ ‘™Ð˜ ¹
Ë´  « · • µ¸
– ˜ “’   ¸ Û – ´ ½ ¾ ¿ µº Á˜— ‘™Ð˜ ¹—™‘ Ý — “Г‘“–” —“Й˜ “’ “ ´ º¾º½µ
“™– ““ “ ½ ’ ˽ ’ Ý ´Üµ Ý ´Üµ — Ü ½ ’ ˽ º
’’
Á’ ˜¸ ˜ “–‘ Ð — – — Ý — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð º Á˜— ‘™Ð˜ ¹—™‘ Ü —˜— “’ ’Ý — ˜“–
“ — ’“˜ “’˜ ’ ” – “ ˘“ — – ˜ “’— ¦ Û ˜ ¦   ¦ ´¾• µ¸ ¾ Ë
Û ¸
½ ¾ ¿º


ÈÐÜ ¾ Ð¡’ Ð Ü ½ Р
¾
È–““ “–‘ Ð — – — ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹
º “– ’ ˜“ ”–“”“— ˜ “’ º¿º¿ ˜
¾ Æ’ ˜ ™’ ˜ “’ ´Ü ݵ
—™‘‘ Ð º …“– “Ú –¸ “– ´ÜµÝ — “Г‘“–¹
¾ ’º
“½’
“– Ü ’ Ý’
” ’ “™– ““ ’ “™– ““ “¼ Ì — ˜Û“
’ ´¾º¾º¾µµ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð ’ Ú –Ý
“ — –Ú ˜ “’— ˜“ ˜ – ‘”ÐÝ ˜ ˜ ´ ¬’
ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð ´ º Ð ‘‘ ½º º¾µº Ë“ · — ´•½ •¾ •¿ µ¹
– ˜ “’ ’ Û
ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð º
—™‘‘ Ð ’ Ú –Ý – ˜ “’ ’ Û
¾ Æ’ º
Ì“ ”–“Ú ˜ ”–“”“— ˜ “’ Û ™— ’ ™ ˜ “’ “’ ˜ Ð’˜ “ Á —Ð’˜
½
’˜
½¸ ˜ ¼ ’ ˜ – —™Ð˜ “ÐГۗ –“‘ – ½º Æ Ü˜ ˜ ½ ’ ——™‘ ˜

È Æ’ É’ ¼É”
È ¾   ½º
¼
”–“”“— ˜ “’ ˜“ ˜–™ “– ÐÐ ½ Û˜ Á — ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü“ Ð’ ˜
‘ ´Üµ


’ ˜ ´Üµ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘
¸˜ ´Üµ ½ ´Ý ‘” µ Ð ’
¾ ´ µ ½
‘”
¼
— – — Ý ¼¸ ¼ ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘
Ú –Ý – ˜ “’ ’ Û ˜ ¸ – к ’Û
¤
””ÐÝ – ½ ˜“ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““ “ ˜ ”–“”“— ˜ “’º
º Ü”“’ ’˜ Ð —˜ ‘ ˜ —
Á’ ˜ ”– ’ ”˜ –— Û “’— – ’ –Ú —˜ ‘ ˜ — “– ˜ “– Ð ˜– ’— “–‘ “
Ü  Ý ´Üµ¸ ’ “– – ˜“ ’—™– “’Ú – ’ “´ ” –˜ “ µ ˜ “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ ˜ ˜
– ™ ˜ “– ’ Ð —Ý—˜ ‘ ˜“ — ‘¹ ’“’ Ð “–‘º Ï Û ÐÐ “ —“‘ ˜ ’ —‘Ð – –º
Ü •½ •¾ •¿
˜ Ü  Ý ´Üµ Û ’“Û ¬’ Û ´Üµ Ý ´Üµº
À“Û Ú –¸ ’—˜ “ Г“ ’
’ ¸ — ˜ —¬ —
¾Æ
˜Û ¸
— “–˜ Ð ™Ð ˜ “’ — “Û— ˜
¨ ©
½

Ü•½  ½ Ü•  ½   Ü•¿  ½ ·
   
Û ¼ ´Üµ · £½ ´Üµ Ü ½ ۴ܵ · ™ ´Üµ
¾
¼
º Ü”“’ ’˜ Ð —˜ ‘ ˜ — ½½

Ü •½ •¾ •¿
· •½ •¾ •¿ ´½ ½ ™ ´Üµ ˜ ´Üµº Ì — •™ ˜ “’
Û – ½µ ’ Û – ’
– Û– ˜˜ ’ —

… Ü • Á …
¿ ¿
Û
Ü Û· · ´Üµ Û · ™ ´Üµ
· ¼ ´ º º½µ
Ü
½ ½


´¨¿ ½ ܽ • Á
™ ´Üµ
Û – µ™ ´Üµ ’ Û – · — ’“Û ¬’ ݘ •™ ˜ “’

 ¨ ¡¨Ü£ ©
Ü•½   Ü•¾   Ü•¿ ·
 
 • Á
¿
½Ü ½ ´Üµ
´ º º¾µ
¨¿ · · ´Üµ
½


Æ“˜ ˜ ˜˜ ‘ ˜– — ½¸ ’ ¿–‘ ’ ™’ ’ ’ ˜ ˜ — ˜Ð —˜
¾ ·
½º Ï
Ç´Ü ½ µ — Ü “–‘ Ð —“Й˜ “’ Û — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘
’“Û ˜ ˜˜ Ð ’ Ú –Ý

<<

. 10
( 13)>>