<<

. 13
( 13)
‘ ´  Üµ
½ ½
«  « 
¾
     ½ ´  


 Üµ   ½
¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ ·
¼
Ü·¿ ¾ Ü·½ ¾ ¾´

‘·  ½ Ü·¿ ¾
 ½ ´  Üµ
¾ ´
· ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ
¼
Ü·½ ¾
‘  
‘  ‘· ‘ ˜ — Ü”– —— “’ –
Æ“Û¸ ™ — ˜“

Á ‘´  Üµ
 £ ¾
 ½ ´
  ½
 Üµ   ½
´Üµ ½· ´Ü · ½µ · ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ
¼
Ü·½ ¾´
Ü·½
À
Ü·½ ”“ ’˜ Ü · ½º
Û – ’“˜ — ’ ’˜ – ÐÛ˜ —” ˜ “ ’˜ – ˜ “’ Г“” –“™’ ˜
Í— ’ ˜ ˜

‘´  Üµ  £
¾
 ½ ´
¡ Ê — Ü·½ ½
 Üµ   ½
¾ ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ ½· ´Ü · ½µ
¼ ¾´ Ü·½

    ´½ · Ü ½ µ£ ݴܵ ‘  Û
˜ Ý —“ÐÚ — Ý´Ü · ½µ ‘·
˜— “’ Й ˜ ´Üµº Á’ —
Û– ˜
‘·  ½
‘· ´  Üµ ‘ ´  Üµ
¾ ¾
 Üµ
 
¾ ´
 Üµ   ½  Üµ   ½ ·
¾´ ¾´
‘  ’ ˜ ”–““ ’ “‘”Ð ˜ ’ — ‘ Ð – Û Ýº –“‘ ´ º¼º¾µ “’ ‘ Ý –Ú ’ —‘Ð –
ÛÝ — ’ Á‘‘
½½

Ì “– ‘ º¼º¾ „ ˜ Ë ’ ¢ ’¹
— ˜“– — “Ú ¸ £ — ’ ´ º½º¾µ ’ “Г‘“–”
“™– ““ “ ½ ’ Ë Û ˜  ¾ µ — Ü ½ ’ ˺ Ì ’
‘ ˜– Ü ¬’ ’ ’ Ç´Ü
´Üµ
  ¡Ý´Üµ
Ý´Ü · ½µ £´Üµ · ´Üµ ´ º¼º¿µ
 Á Ç´Ü ½ ¡ ¨– ¡
  Ü Ü£
”“—— —— — ™’ ‘ ’˜ Ð —Ý—˜ ‘ “ —“Й˜ “’— Î ´Üµ ’
· µ ½
“™– ““ “ ½ ’ ˺

Г – ” Ý
’ й
о Ϻ З –º « – ’˜ – ˜ – Þ ˜ “’ “ ‘™Ð˜ ¹—™‘‘ Ð ”“Û – — – —º
½¾´½¹¾µ
Ý— — ß ¸½ ¾º

–“‘ Ú – ’˜ ”“Û – — – — ˜“ ’ Ðݘ ™’ ˜ “’—º
РϺ З –º „ ˜™– Æ“˜ —
½ ¾¸ Ë”– ’
’… ˜ ‘˜ — –¹Î –Ð ¸ –Ð ’¸ ½ º

“–‘ Ð ”“Û – — – — ’ Ð ’ – —Ý—˜ ‘— “ ‘ –“‘“–” “– ’ –Ý
м¼ Ϻ З –º
« – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º Í’ Ú –— ˜ ܘº Ë”– ’ –¹Î –Ð ¸ Æ Û “– ¸ ¾¼¼¼º

– ¼ º„º‚º – —‘ º „ ”Ð ’˜ – З ’ — ’ ™Ð – « – ’˜ Ð ’ «–’ •™ ¹
Ç– ’ –Ý ’ ” –˜ Ð « – ’˜ Ð •™ ˜ “’— ´È–“ º ˜ “’ º¸ ™’ ¸
˜ “’—º Á’
¾
½ µ¸ „ ˜™– Æ“˜ — ’ … ˜ ‘˜ — ¸” — ¾ ß ¿º Ë”– ’ –¸ –Ð ’¸ ½ ¼º

– ½ º„º‚º – —‘ º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý ’ ˘“ — ‘™Ð˜ ”Ð –— “ Ð ’ – ‘ –“‘“–¹
¾´½µ
‚º « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—
” « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º ß ¸½ ½º

– ¾ º„º‚º – —‘ º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ “–‘ Ð ”“Û – — – — —“Й˜ “’— “ ’“’¹
’’º Á’—˜º “™– – ´ – ’“ Ð µ
Ð’ – ‘ –“‘“–” « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º
¾´¿µ ½ß ¼¸ ½ ¾º

‚º
– ¼½ º„º‚º – —‘ º Ì– ’—— – — “– Ð —— “ ’“’Ð ’ – «–’ •™ ˜ “’—º
« –º •™ ˜ “’— ””к ´µ ½ß ¼¸ ¾¼¼½º

””–“ Ð – —™– ’
ÆÈ ¿ º ’ Д – –¸ ‚º¹ º Æ“—‘ —¸ ’ ºÈ ‘º º
˜™ Ð ˜ — … ˜ ‘ ˜ •™ —º À –‘ ’’¸ È – —¸ ½ ¿º

“— Ǻ “—˜ ’º Ü”“’ ’˜ Ð —Ý‘”˜“˜ —¸ ˜– ’—— – —¸ ’ ’ – ÐÞ “– Ð —™‘‘ ¹
˜ “’ “– ’ Ðݘ ¸ ’“’Ð ’ –¸ – ’ ¹“’ —Ý—˜ ‘— “ “– ’ –Ý « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º
Á’˜ –’ ˜º … ˜ º Ê —º Æ“˜ — ¿ ß ½ ¸½ º

“— Ǻ “—˜ ’º Ç’ “– Ð —™‘‘ ˜ “’ ’ ˘“ —” ’“‘ ’ “– – ’ ¹½ ’“’Ð ’ –
¿´¾µ ¾
™ … ˜ º ‚º
—Ý—˜ ‘— “ “– ’ –Ý « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º ß¿ ¸½ º

¼½ Ǻ “—˜ ’ ’ ʺ º “—˜ ’º Ç’ ˜ “–‘ ˜ “’ “ — ’ ™Ð – ˜ — “ —“Й˜ “’— “ ’“’¹
½
Á’Ú ’˜º … ˜ º
Ð’ – « – ’˜ Ð —Ý—˜ ‘— ’ ’˜ —˜“ — – ˜ “’—º ´¿µ ¾ß
¸ ¾¼¼½º
½ Г – ” Ý

à Ǻ “—˜ ’ ’ …º º Ö™— к Ç’ “”˜ ‘ Ð ˜–™’ ˜ “’ “ Ú– ’˜ — – —
ʓݺ Ë“ º „“’ º È–“ º Ë –º
—“Й˜ “’— “ ’“’Ð ’ – « – ’˜ Ð —Ý—˜ ‘—º
´½ µ ½ ¿½ß½ ¸½ º

ü¾ Ǻ “—˜ ’ ’ …º º Ö™— к …“Ú Ð — ’ ™Ð – ˜ — “ —“Й˜ “’— “ ’“’Ð ’ –
« – ’˜ Ð
« – ’˜ Ð ’ «–’ •™ ˜ “’— ’ ˜ È ’Ð Ú ”–“” –˜Ýº Á’
•™ ˜ “’— ’ ˜ ˘“ — È ’“‘ ’“’ ´ –“’ ’ ’¸ ¾¼¼½µ¸ ” — ß ¸ Ï“–Ð
Ë ’˜ ¬ ¸ Æ Û ‚ –— ݸ ¾¼¼¾º

„ — “’ ˜ “’— – —™– ’˜ —º Ì“‘ ÁÁÁº
‚º ÐÐ º Í’ Ú –— ˜ È – —¹Ë™
” –˜ ‘ ’˜ …˜ ‘ ˜ •™ ¸ Ç–— ݸ ½ º

¼ ‚º ÐÐ º ’ ˜™ — Ý Ð —¹Ð ‘ ˜ — ˜ Ð –“¹—“‘‘ ˜ “’ г ””Ð ˜ “’
™– ˜ “’— “ ”Ð ’ – Ú ˜“– ¬ Ð — ´„™‘ ’ݸ ½ µ¸
– ˜“™–º Á’ ” — ß½ º
½
„ ˜™– Æ“˜ — ’ … ˜ ‘˜ — ¸ Ë”– ’ –¸ –Ð ’¸ ½ ¼º

½ ‚º ÐÐ º Ì Ð – ˜ “’ “” – ˜“–— ’ ˜ – ””Ð ˜ “’— ˜“ « – ’˜ Ð •™ ¹
˜ “’—¸ •™ — ’ Ðݘ ™’ ˜ “’—¸ ’ ˜ “’—˜–™ ˜ Ú ”–““ “ ™Ð ³— “’ ˜™– º
È–“ ’ — “ ˜ Á’˜ –’ ˜ “’ Ð “’ – —— “ … ˜ ‘ ˜ ’—¸ Γк Á¸ ÁÁ ´Ãݹ
Á’
“˜“¸ ½ ¼µ¸ ” — ½¾ ß½¾ ¸ … ˜ º Ë“ º ‚ ” ’º¸ Ì“ Ý“¸ ½ ½º

Á’˜–“ ™ ˜ “’ ™Ü “’ ˜ “’— ’ ÐÝ— Ð — ˜ ”– ™Ú “’—˜–™ ˜ Ú Ð
¾ ‚º ÐÐ º
“’ ˜™– ™Ð º ˜™ Ð ˜ — … ˜ ‘ ˜ •™ —º À –‘ ’’¸ È – —¸ ½ ¾º

À – ˜– ’¹
ÀÌ ¿ º – ÐÝ ¸ Ϻ … ’™—¸ ºÇ – ˜˜ ’ –¸ ’ º º Ì– “‘ º
— ’ ’˜ Ð ™’ ˜ “’—º Γк Áº … – Û¹À ÐÐ ““ “‘” ’ݸ Á’ º¸ Æ Û “– ¹
Ì“–“’˜“¹„“’ “’¸ ½ ¿º

Ë™‘‘ Ð ˜Ý ˜ “–Ý “– ’ Ðݘ «–’ ’ « – ’˜ й
ºº –º
«–’ •™ ˜ “’—º È ˜ — —¸ Í’ Ú –— ˜Ý “ –“’ ’ ’¸ ½ º

À– Ϻ º À –– —¸ ‚–º ’ Ðݘ ’“’ Ð “–‘— “– ’“’Ð ’ – «–’ •™ ˜ “’—º
™’ к Úº ½½½ß½½ ¸ ½ º

À –Ë Ïº º À –– —¸ ‚–º ’ ºË ™Ý º Ç’ —Ý‘”˜“˜ —“Й˜ “’— “ —Ý—˜ ‘— “ ’“’¹
¾¾¾ ½¾¼ß½¿ ¸ ½
‚º Ê ’ ’ Ûº … ˜ º
Ð’ – «–’ •™ ˜ “’—º º

‚º Ê ’
À“–½ ‚º À“–’º „ ”Ð Á’˜ –РЗ „“—™’ ’ Ú“’ ™’ ˜ “’ Ð Ð ™’ ’º
½
’ Ûº … ˜ º ß½½ ¸ ½ ½ º

‚ –—º ™˜— º … ˜ º¹
À“–½ ‚º À“–’º Í – ’’ ˜Ð ’ – « – ’Þ ’ Ð ™’ º
¾
Î – ’º ¾¿¼ß¾ ½¸ ½ ½ º

— ˜ “–Ý “ “– ’ –Ý « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º
ÀË Èº¹ º À— ’ ºË ™Ý º
Í’ Ú –— ˜ ܘº Ë”– ’ –¹Î –Ð ¸Æ Û “– ¸ ½ º

—Ý‘”˜“˜ — “ ’ Ðݘ «–’ •™ ˜ “’—º
Á‘‘ ºÃº Á‘‘ ’ º „ ˜™– Æ“˜ — ’
½¼
…˜ ‘˜ — ¸ Ë”– ’ –¹Î –Ð ¸ –Ð ’¸ ½ º
Г – ” Ý ½

ÁÛ …º ÁÛ ’“º Á’˜ – ˜ “’ ’ Ðݘ •™ ³™’ —Ý—˜ ‘ ³ •™ ˜ “’— « – ’˜ ÐÐ — ’“’
’’º … ˜ º È™– ””к ´ µ
Ð’ –— ’— Ð Ú“ — ’ ³™’ ”“ ’˜ — ’ ™Ð –º Á
¾ ½ß¾ ¾¸ ½ º

ÁÛ …º ÁÛ ’“º Á’˜ – ˜ “’ ’ Ðݘ •™ ³™’ —Ý—˜ ‘ ³ •™ ˜ “’— « – ’˜ ÐÐ — ’“’
’’º … ˜ º È™– ””к ´ µ
Ð’ –— ’— Ð Ú“ — ’ ³™’ ”“ ’˜ — ’ ™Ð –º ÁÁ
½ß½ ¸½ º

“‘”Ð Ü Ú – Ð —º
„Ê ¼ ƺ „ Ú ’—“’ ’ ʺ…º Ê « –º À“Ð ’¹ ݸ Á’ º¸ Ë ’
– ’ — “¸ Ð º¸ ½ ¼º

’— ’º … ˜ º ´¾µ
…Ð º…Ж’ º Á’˜–“ ™ ˜ “’ ™Ü ˜– Ú ™Ü ‚º ÐÐ º
¿½´¿¹ µ ¾ ½ß¾ ¾¸ ½ º

½¿´¾¹¿µ ½ ¿ß
Ü”“—º … ˜ º
…Ð º… Ð – ’ º Ë“‘‘ ˜ “’ ——– — Ú– ’˜ —º
¾¾¾¸ ½ º

’’º Á’—˜º “™– –
… ÐÊ ¾ º… Ð – ’ ’ ‚º¹Èº Ê ‘ —º “’ ˜ “’— ‘™Ð˜ —“‘‘ Ð —º
¾´½¹¾µ ¿ ¿ß¿
´ – ’“ Ð µ ¸½ ¾º

… Б ¼ ‚º … Б•™ —˜º Ë™– г ˜™ ’ Ðݘ •™ — —“Й˜ “’— ³™’ —Ý—˜ ‘ ³ •™ ˜ “’—
˜
« – ’˜ ÐÐ — ’— Ð Ú“ — ’ ³™’ ”“ ’˜ — ’ ™Ð – ³’ ˜ –‘ ’ ˜ “’º Á
¿
…˜º ß½¾ ¸ ½ ¼º

… Б ½ ‚º … Б•™ —˜º Ë™– г ˜™ ’ Ðݘ •™ — —“Й˜ “’— ³™’ —Ý—˜ ‘ ³ •™ ˜ “’—
˜
« – ’˜ ÐÐ — ’— Ð Ú“ — ’ ³™’ ”“ ’˜ — ’ ™Ð – ³’ ˜ –‘ ’ ˜ “’º ÁÁ
…˜º ½ß ¸½ ½º

…Ê ½ ‚º … –˜ ’ ˜ ’ ‚º¹Èº Ê ‘ —º Ð ‘ ’˜ –Ý Ð – ˜ “’ ’ ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ýº
’’º Á’—˜º Àº È“ ’ – È Ý—º Ì “–º ´ µ ¿¿½ß ¼½¸ ½ ½º

Ì Ð ™Ð™— “ ’˜ « – ’ —º
…Ì ½ „º…º … Ð’ ¹Ì “‘—“’º … ‘ ÐÐ ’ ’ “º¸
„˜ º¸ „“’ “’¸ ½ ½º

—Ý‘”˜“˜ — ’ —” Ð ™’ ˜ “’—º
ÇÐÚ ºÏº‚º ÇÐÚ –º ‘ È– ——¸ Æ Û “– ¹
„“’ “’¸ ½ º

ÊË ‚º¹Èº Ê ‘ — ’ ºË ™Ý º ’ Û ”–““ “ ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ “–‘ Ð —“Й˜ “’—
’’º Á’—˜º “™– – ´ – ’“ Ð µ
“ ’“’Ð ’ – ‘ –“‘“–” « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º
´¿µ ½½ß ¸½ º

Ì “– — —˜– ™˜ “’—º
Ë „º Ë Û –˜Þº À –‘ ’’¸ È – —¸ ½ º

Ì ˜ “–Ý “ ™’ ˜ “’—º
Ì ˜¿¾ º ºÌ˜ ‘ –— º Ð – ’ “’ È– ——¸ ÇÜ “– ¸ ½ ¿¾º

—Ý‘”˜“˜ Ü” ’— “’— “– “– ’ –Ý « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—º
Ï— Ϻ Ï —“Ûº “Ú –
È™ Ð ˜ “’—¸ Á’ º¸ Æ Û “– ¸ ½ º
½ Г – ” Ý

Ì– ˜ — “’ ˜ Ì “–Ý “ —— Ð ™’ ˜ “’—º
Ϙ ºÆº Ï ˜—“’º ‘–
Í’ Ú –— ˜Ý È– ——¸ ‘– ¸ ’ Ð ’ ¸½ º
Ë ‘ ’Ú ˜˜ ’
Á’ ˜ ”–“ — – ˜ Û“– ’ ’ ˜¹Ð ’ – —˜ З З Ú ’ « – ’˜ й ’ « – ’˜ Ú – Ð ’ ’
½
—˜™ – ’ ’ “‘ Ú’ Ú’ ˜ ”™’˜ ’ ˜ “‘”Ð Ü ÚÐ º Ç‘ ˜ ’˜
”Ð’ ’Û –—˜ ’ – ’ ½¹ ‘ ’— “’ Ð « – ’˜ Ú – Ð ’ Ú’ Ú“–‘

   ½ µ
Ý´Ü · ½µ ´½ · Ü Ý´Üµ · ´Ü ݴܵµ

–’Ý Ý´Üµ Ú ’Ü —
Û “’ ’ ™’ ˜ Û Þ“ ’º Ï Ú –“’ –—˜ ÐÐ ’ ˜ ’
 
“‘”Ð Ü ˜ ÐÐ ’ Þ ’ ‘ ˜ ¼ ‘“ ¾ ´ ˜ÛÐÞ ’ ½µº Î – –’ ‘ ’Û
Ð ’ Ü ½ ’Ý‘ ˜ ’
’ ˜ ’ ™’ ˜ — “Г‘“– ’ ˜Ú ’ Ú– Рܘ–

Ƚ
Ú““–Û – ’º Þ Ú– Ð ’ ’ “” ™’ ÛÞ “–‘ г Û“– ’ “” Г—˜ —™ —˜ ˜™˜
‘¾ ¾
 ‘ ¸ ‘ ˜ « ‘

— ݼ ´Üµ ½« Ü ‘
Ú’ ’‘ ˜– Ú““– Ð ½¾¿ ¸’ ˜
˜ ’ Ú ’ Ü ½ ¸ Ð Ú –˜
Ú– Ð ’Ú’ “Æ ’˜ ’ Ú““– “Ú – ’ “‘—˜ ‘ ’– ™–– ’˜
˜– ’ Ú““– “Æ ’˜ ’ ’ Û“– ’ “” Г—˜º ˜ –‘ “–‘ г Û“– ˜ –
— ݼ ’
–™ ˜ “‘ ˜ Þ“ Ú“’ ’ “–‘ Ð – ˜ Ð ‘ ’’ ˜ “’Ú – –˜º … ˜
’ – Û““– ’ “–‘ Ð “”Г—— ’ ” И ’ ˜ – ˜ ’ “Г‘“– “”Г—— ’ Ú’
“Ú ’—˜ ’ « – ’˜ Ú – Ð ’º ˜ –¸ ‘ ˜ ™Ð” Ú ’ Þ “–‘ Ð “”Г—— ’ —
˜ ‘“ Ð ’˜ ˜“’ ’ ˜ – “” ” Ð — ˜“– ’ ’ ˜ “‘”Ð Ü ÚÐ ’ ˜³
ݼ Ú ’
“Г‘“– “”Г—— ’ « – ’˜ Ú – Ð ’ —˜ ˜¸ “–‘ Ð “”Г—— ’ З
½ Г“”˜
Ü’
—Ý‘”˜“˜ — “’˜Û Ð’ ˜ Û ’’ – Ú– Ð – ’ Þ — ˜“– ’º
“– й—“‘‘ ˜
Ï‘ ’ – –™ Ú’ Þ“ ’ ‘ ‘˜“ º
““– ’ “– й˜– ’— “–‘ ˜ ´’ ” Ð Þ’ ’ ’Ú –— „ ”Ð ¹˜– ’— “–‘ ˜ µ ˜“ ˜
” —— ’ “” « – ’˜ Ú – Ð ’ Û“– ˜ ’ ’˜ – ÐÚ – Ð ’ Ú–– ’’ ˜ “– й
ÚÐ ³º Þ ’˜ – ÐÚ – Ð ’ ’‘ З ˜ “’˜– ˜ ”– ’ ” Û“– ’ “” Г—˜ ’
— ’ ™Ð – Ð ’ ’ ´ º
’ – ’— Û“– ’ ““– Þ“ ’ ‘ º Э ’ ’ ’ ˜ “‘¹
”Ð Ü ÚÐ Û –“” ’“ ‘ – — ’ ™Ð – ”™’˜ ’ Ú ’ “”Г—— ’ Ð ’µº Á’ Þ“³’ ÞÐ
’ ˜ ’– ÚÐ “”Г—— ’ Ú’ ’˜ – ÐÚ – Ð ’ „ ”Ð ¹˜– ’— “–‘ – –

Ƚ
ݼ Г—˜
Þ’ ’ Þ³’ „ ”Ð ¹ ˜– ’— “–‘ – ““–—”–“’ Ð « – ’˜ Ú – Ð ’ “”º
«‘ Ü ‘

ݼ ´Üµ
ÏÞ ’ ’ ˜ “–‘ Ð – —“”Г—— ’ “– й—“‘‘ – –
½
— ‘ ˜ ´ “– йµ—“‘ ݼ ’ Þ —“‘ —˜ ˜ ™ —˜ “” — ˜“– ’ Û“– ’ – ’— ““–
       ¸  
˜Û Э ’ ’ ™ ˜ ““–—”–“’ ‘˜– ˜’ ’ ¾ ’ ¾ Û –’ ’
·
· ˜Û “” ’Ú“Ð ’ — ’ ™Ð – – ˜’ ’Þ ’´º º – ˜’ ’ Ú ’ — ’ ™Ð – Э ’ ’µº
Þ — ˜“– ’ Ú ˜˜ ’ ™— —Г˜ ’ Ð ÚÐ ’º
ݼ ޓ
Æ —˜ Þ “”Г—— ’ ’Û ’ – ÐÐ “”Г—— ’ ’‘˜ ˜Þ Ð —Ý‘”˜“˜ —
З ݼ ´Þ“
– ’ ‘ Ð ’ ³ “”Г—— ’ ’µ¸ ‘ – “” — ˜“– ’ ‘ ˜ “” ’ ’ Ð ’–
½ Ë ‘ ’Ú ˜˜ ’

’ ´Þ“³’ — ˜“– — ™— Ú˜ ’ ’ Ð ÚÐ µº Ï “’ ˜ “” Ú“Ð ’ ‘ ’ –º
´Ü ݵ Û
Ï ’’ –Û ’ ˜¹Ð ’ – ˜ –‘ Ð ˜ ’™˜ “Ú ’—˜ ’ Ú– Ð ’ – ’Û
’“–‘ ÐÚ“–‘
’ Þ“ ’ ‘

   ½ µ
Þ´Ü · ½µ ´½ · Ü Þ´Üµ

´ ’ ’Ú“™ Ð’ – « – ’˜ Ú – Ð ’µ “– ’ ’ ˜¹Ð ’ – Ú– Ð ’º
À˜ — ’Ú“™ ’ ˜ ’ ˜ Ð ‘’ “”Г—— ’ Ú’ Þ ’“–‘ ÐÚ“–‘ ´ ’
–™ ‘˜ Ú ’ “Г‘“– ™’ ˜ — “” ˜ Ê ‘ ’’ “”” –ÚÐ Ú’ Г – ˜‘ µ — –Ú’ ’
  ÜÜ
З ޴ܵ
Û“– ’ ´Üµ ¸Û –’ ’ Û ÐÐ ™– ½¹” – “ “Г‘“– ™’ ˜
—º À˜ “ Ð — ’™ ˜ “’—˜–™ – ’ Ú ’ ’ ´ “–‘ Ð µ ˜– ’— “–‘ ˜ ’ ˜¹Ð ’ –
Ú– Ð ’ ˜– ’— “–‘ –˜ ’ – ’Ú“™ Ð’ – Ú– Ð ’ºÏ —’ ˜ “–‘ Ð
Ý Ì ´Ü Þµ
˜– ’— “–‘ ˜ ’˜ ˜

½
Ý Ì ´Ü Þµ Ý ´ÜµÞ
¼

– ’ ݼ
Û – – “’—˜–™ – “–‘ Ð “”Г—— ’ Ú’ ’ ˜¹Ð ’ – Ú– Ð ’ —’
¾ Æ’
–’Ý ¸
Û ¼¸’ –—˜ ’—˜ ’˜ “’ ’ ™ ˜ –™ ’ ’Þ ’ ˜“˜ Ú –Þ ¹
– Û ’™ ’ Ì ´Ü Þµ Ú““– Þ
‘ Ð’ Ú ’ “–‘ Ð ‘ ˜– —’ “– ’º Ï ’’ Ð ‘’
“–‘ Ð ’˜ ¹
“”Г—— ’ Ú’ ’“–‘ ÐÚ“–‘ —™ —˜ ˜™ – ’¸ Ú – – ’Û ’ Þ“ ’ ‘
– и Û Ð ’– — — Ú ’ Ü”“’ ’˜ Ð ™’ ˜ — ‘ ˜ З “ Æ ’˜ ’ “–‘ Ð ‘ ˜– ¹
— ’ Ú –‘ ’ ڙР‘ ˜” –“ ™’ ˜ —

½
  ÜÜ
ݴܵ Ý ´Üµ
´Üµ
¼

˜– ’—— – —º
’ – Ð – —— ’ Ú““– Ð Ú’ ’ Ï ’’ – “Ú ’—˜ ’ ˜– ’— “–¹
‘˜ ’ – —˜ ˜¸ — “– ’ “–‘ Ð ’˜ – Д – “’—˜–™ ˜ ’ “–‘ Ð
“”Г—— ’ Ú’ ’ ˜¹Ð ’ – « – ’˜ Ú – Ð ’º
ݸ
À˜ Ð ˜ ˜ Ð ¼¸ ‘“ ˜ Ú“Ð “ ’ ’ ’ Ð’ – « – ’˜ Ú – Ð ’
Ý
’ “–‘ Ð Þ’ ’ Û“– ’ “” Г—˜º Ì Ú ’— Ð ˜ Ð “– й—“‘‘ – –˜ Þ ’¸
‘ ˜ —“‘ Ý ˜“– ˽ ¸ ‘ ˜ “” ’ ’
’ Ð —Ú’ ™Þ Ú’ ’— –“˜ – ’
–“” Ý
¸Û “– й —“‘‘ – ’ Û“– ’º À –™ ˜ ’ Û“– ’ Ð ˜ “–‘ Ð
¾ ˽¸ ™’
Ì Ì ´Ü Þµ ˜“˜ Ü “–‘ ’ Þ
˜– ’— “–‘ ˜ “– й—“‘‘ – – —‘˜ ˜– ’
‘ ˜— Þ “”Г—— ’ ݸ ˜“– ˾
Ð’ ’“ º Ç“ Ð ˜ ˜Ð Ð ’³ — “” ’ Ú ’—
‘ ˜ “” ’ ’ Ð ’– ’ ¸ — –Ú’ ’ Û“– ’ З ’ ™’ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – —
“” ˾ º Ý ³— ’ Ý ³— “”
– Þ’ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — “– й—“‘‘ ’ Ú ’
’ — ˜“– ˽ ˾ º ˜“– ˽ Û
˜ –¸ – — ’ Ð Ú’ — –“” “– й—“‘‘ ’
Ý ³— Û“–
Ú’ ’ ” к
Æ ’ ’˜–“ ™ ˜ ’ ““ —˜™ ½ Û“– ˜ ’ ““ —˜™ ¾ ˜ Ú“Ð ’ —˜ З Ð ’ ˜¹Ð ’ –
« – ’˜ Ú – Ð ’ ’ —˜™ –

Ü ½ µ ½
Ý´Ü · ½µ ݴܵ · ´Ü ݴܵµ
¼ ´½ ·
Ë ‘ ’Ú ˜˜ ’ ½

Ý’ ´Üµµ˜
À – ’ — ݴܵ ´Ý½ ´Üµ ݾ ´Üµ Ú’Ü
“’ ’ Ú ˜“–Û – ™’ ˜
¢ ’¹‘

Û Þ“ ’º —Ý‘ “Ð ’ ’ ½ – ”– — ’˜ – ’ ˜– —‘ ˜ “ Æ ’˜ ’ ’ ’
¼
Ü ½ Ý’
ݽ ݾ
— ’Ú ˜“–Û – ™’ ˜ “Г‘“– ’ ˜Ú’ Ú– Ð’
‘˜ ’ Рܘ– Ú““–Û – ’º Á’ ““ —˜™ ¾ Û“– ˜ Ú –“’ –—˜ Ð ˜ Þ“Û Ð Ð—
¼ ½
“’ Б ˜– —Þ ’ ’ ˜ ’ ’Û – ’¼“ ½ Þ ˜º
¼

È ¾Æ
Ç“ ’ ˜ Ð ‘’– ÚÐ Ð ˜ ˜ ‘“ Ð ˜ Þ’ ’ “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ Ú’
Ú“–‘ Ý Ì ´Ü Þµ Ý ´ÜµÞ ˜ “’—˜–™ – ’ ˜ “Ú ’—˜ ’ ’ ˜¹Ð ’ –


—˜ З Ð « – ’˜ Ú – Ð ’ ’ ˜– ’— “–‘ –˜ ’ – “– ’ ’“–‘ ÐÚ“–‘


Ü ½ µ ½
Þ´Ü · ½µ ޴ܵ
¼ ´½ ·


Ý – — ‘ ˜ —“‘ Ý
’Û –’ Ð “– й—“‘‘ – ’ Ð —Ú ’ ™Þ Ú ’ ’
˜“– ˽ ¸ ‘ ˜ “” ’ ’ –“” Ý
— –“˜ – ’ ¸Û “– й —“‘‘ – ’ Û“– ’º ’ Г“
’ ˜ “Ú ’—˜ ’ —˜ ˜ ““ ’ ˜‘ –’ Û Ð ÚÐ ˜ ”–“ Ð ‘ “’ –’ –
ÝÚ’
™˜ ˜ ” Ð ’Ú ’ ’ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ’ Ú’ Ð ’ ³ “”Г—— ’
˜“– ˾ º
’ ˜¹Ð ’ – Ú– Ð ’ “” ’ Ú’— ˜ Û“– ˜ ’ ˜ –—˜ И Ú’
““ —˜™ ¾ —˜™ –º
–’ —˜ Û“– ˜ ’ ˜ ˜Û ““ —˜™ ’’ – ’— ”” ’ Ú ’ “– й
– —™– ’¹
Ý ³— “” — ’ ™Ð – Ð ’ ’º À –
˜– ’— “–‘ – ’ Ú’ Ð ’ Þ“ ’ ‘
˜ –И — “” ˜ ˜– ’º “³’ – —™– ’˜ – Ð ˜ ” И ˜ – Ú’ Ú““– Ð ¼’
’ Ú ’ — ’ ™Ð – ”™’˜ ““– ˜ – Ú’ ³— ““–—”–“’ º ’ —” Ð ÚÐ
Ú’ Þ – —™– ’˜ – Ð ˜ — ˜ “’— ˜ Ú ’— ˜ —Ý‘”˜“˜ — – Ú’ “Æ ’˜ ’
½º
«‘ ’ ˘“ —¹˜– ’— ˜
ݼ Ú““– ‘
“–‘ Ð “”Г—— ’ Ç“ Û“– ˜ Þ“ ’ ‘
Ý “” ˜“– Ë
—”–“ ’º À – ’Û ™˜Ú ’ ’ Ð ’ ³ “”Г—— ’ ’— ’ — “™Û ’
– ”– — ’˜ ˜ — Ú ’ Ý
˜Û З “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — Ú –— ÐÐ ’ ’ “– й—“‘‘ ’
¼ ” Ð ’¸ ‘ ˜—
Ú’Ý ˜“– ’ ˽ ’ ˽
Ð ˜—˜ ™’’ ’ Û ’‘Ð “” Ú –— ÐÐ ’ —
¼
Ë Ë½ µº
´Ë½ ˘“ —¹˜– ’— ˜ ˜– ˜ ’™ ™ —˜ “Ú – ’ Ú ’ ’ “” ’¹
Ý “” ˺ Ì“˜ —Г˜ Û“– ˜ ’
– “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — Ú““– ÞÐ Ð’ “”Г—— ’ ˜
Ð’ Ú– —º
““ —˜™ ’’ – Þ“ ’ ‘ З ˜ ’ ˜¹Ð ’ – —˜ З Ð – З
´ ˜ÛÐÞ ’ ’ ½– ÐÛ – ’ – й ’ Ðݘ — µ¸ ’ —˜ ’ – “”Г—— ’ ’
¼
Ú’ ˜ —˜ З Ð ’ Ú“–‘ Ú ’ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — – Ð Þ ’ “” – Ð —º Þ
“”Г—— ’ ’ Û“– ’Ú– – ’‘˜ ™Ð” Ú ’ Ð’ Ú– —º
Á’ ““ —˜™ ¿ Û“– ˜ “’ – ” Ð ’’ ‘ — “‘˜– ’˜ ‘ ˜– — ’ ÛÞ’
¼ ½
˜ – — ’ ™Ð – ˜ ˜ ’ Ú ’ “”Г—— ’ ’Ú’ ˜ ’ ˜¹Ð ’ – —˜ З Ð « – ’˜ Ú – Ð ’ ’
˘“ —¹Ð ’ ’º
“’˜—˜ ’’ Þ“ ’ ‘ Þ Ë˜“ —¹Ð ’ ’ Û“– ’ – ˜ –— – ““–
¦  
Э ’ ’ Ú ’™ ˜ ““–—”–“’ ‘ ˜ – ˜’ ’ ¾ ¸Û – ’ — ’ ™Ð – – ˜’ —º
— ’ ™Ð – ”™’˜ ’ “’˜—˜ ’’ Þ Ë˜“ —¹Ð ’ ’ Ð ’ ’Þ – Þ’ –“ ” –
˜Þ’’ ’ ¹” – “ – ’³º Ì Ú ’— Û“– ˜ – ’ ˜ ““ —˜™ ’‘ – ˜ Ð ’
’Ý
’ – ˜ —Ý‘”˜“˜ — – Ú’ “”Г—— ’ ÛÚ —“‘‘ ˜ Ú ’ ˜– ’—— – —
’Ú– – ’º
Á’ ““ —˜™ Û“– ’ – —™Ð˜ ˜ ’ ‘ ˜ ˜– ’ ˜“˜ “–‘ Ð – ™˜ ’ –
Ì
’“–‘ ÐÚ“–‘¸ ˜ ˜“ ’’ ’ Ú ’ ’ “Г‘“– ˜– ’— “–‘ ˜ ’ “–‘ Ð ˜– ’— “–¹
Ì
‘˜ ’ “–– —”“’ ’˜ ‘˜ Ð ’ ³ “”Г—— ’ ’ Ð ’ ˜ ÚÐ ˜ ‘ ˜– Ü
½¼ Ë ‘ ’Ú ˜˜ ’


½’ ˜ ’““ Þ Ð –Û — “’ Ð — – – —º Ì Ú ’— Û“– ˜ – ’ ’Ú“™ – —™–¹
’˜ – Ð ˜ Ð ºÆ —˜ ’ ’ ˜¹Ð ’ – —˜ З Ð « – ’˜ Ú – Ð ’ ’¸ Þ“ З – –
— – Ú ’¸ Û“– ˜ ““ ˜ ’ Г “’ ’ ˜ Ú ÐÚ ’ « – ’˜ ÐÚ – Ð ’ ’ ’ к
À˜ ’ Г —˜ З Ð Þ ˜ – ’™˜ З

 
Ý ¼ ´Üµ · £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ  ½
½Ü
¼ ‘ ˜ £´Üµ ¼

Û –’ ’ “’ Б ˜– Ü — ‘ ˜ Ú ’˜™ Б –Ú“™ ¸ “ ’˜ ’ ’™Ð Ð
¼
Þ’ ¸ ’Û – ’¸ ‘ –Û –’ ½’ ˜ ’““ Þ Ð –Û — “’ Ð — – – —º
Á’ ““ —˜™ Û“– ˜ Ú’ ’— ’’ – ’“–‘ Ð — – ’ ˜– ’— “–‘ ˜ — Ú ’ ’ ˜¹
Ð’ – —˜ З З « – ’˜ ÐÚ – Ð ’ ’º ˜ –¸ ’ ˜ ““ —˜™ Ú –“’ –—˜ ÐÐ ’ Û ˜
Ú“–‘ Ý ¼ ´Üµ · £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ
« – ’˜ ÐÚ – Ð ’ ¼ ˜¸ Û –’£ ’
™’ ˜ — Ú ’ Ü
“’ Б ˜– Ü — Û –Ú ’ Ð ‘ ’˜ ’ ˜ Ú ’— “’ – ’— ™’’ ’ Þ ’º
È– Þ– Þ ’ ‘ ’Û ’ ˜ ’ “’ Ð Ð ‘ ’˜ Ú ’ £ — –Ú’ ’ Û“– ’ З
¾
Ü ½ · ”´Üµ ‘ ˜ ’” ’ ”“ÐÝ’““‘ ’ ܺ À ˜ ’˜“’ ’ Ú ’ ˜ —˜ ’Ú’ ’
Ì
“–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ ˜ ’ ’Ð ’ ˜“˜ ’ ™Û ”–“ Ð ‘ ’º ˜ –¸ ˜ —“‘‘ – ’
Ì —˜ ‘Ð
Ú’ ˜– ’— “–‘ ˜ “‘”Ð –ºÀ˜ – – — – Ú ’ —“‘‘ ˜ ”–“ —
— ˜˜ “–˜ ’ Þ’ ˜ ˜ ”–“ — “’— ’™ ’ ˜ Ð ˜’ – “Г‘“– “”Г—— ’ ’º Á’
—“‘¹
““ —˜™ Û“– ’¸ ‘ ˜ ™Ð” Ú ’ ’‘ –’ Û Ð —“‘‘ ˜ ”–“ ™– ´‘™Ð˜
‘˜ ’ Г “’ Ú ’ Ì
µ¸ ™ ˜—”– ’ ’ “Ú – ˜ “Г‘“– ’ –‘ “Ú – “Г‘“–
“”Г—— ’ ’Ú ’ « – ’˜ ÐÚ – Ð ’º
’ Û““–
Î Ð ‘ ’— ’ ’ “” ’“ ’ – ‘’ – – ’ ’ ˜“˜—˜ ’ “‘ ’ Ú’ ˜
”–“ — – ˜º Ç” Þ ”Ð ˜— Û Ð ’ Ð Ú’ ’ ’ ’º
Î –– Û ‘ —˜ ’ ’ Ú –— ™Ð ’ ‘ ’ ”–“‘“˜“–¸ “Ð – —‘ º
‚“™Û ˜ ÐÐ – Ú ’ “™ Ð ’’ — ˜ Ð Û ˜ —˜–™ РГ ’ З —’ ™Û Ú““–
Þ“’ “ ’ Ú – Û ’ ’º И —˜“’ ™– “” ’ Ú““– ’ Ð ’ ’ ˜ Û — ™’ Ú–
“ “”‘ – ’º –’ —˜ Û — ’ –“’ Ú ’ ‘“˜ “’ Ð “’ –—˜ ™’ ’ ¸ ““ ’ ˜ ’
Û ’’ – ˜ ÐÐ ‘ Ð ’ ˜ Þ“ ÚРГ“— Ð ”º À –˜ Ð ’˜
Ì Ú ’— ˜‘ ’ ’ ™˜’ – Ì–™ Á‘‘ ’ º Æ ˜ ÐÐ ’ “–– ˜— ’ ¹
– ˜ ’ —“‘‘ Û Þ ’¸ ““ ˜ “™Û –˜— “‘‘ ’˜ – ’“ Ð Û ˜ “’ « ’ ’
Û ”“ ˜—˜º
Æ —˜ “Ð ’ Ì–™ ÛÐ ‘ ’ ´Ú““–‘ Ð µ ‘– ’“˜ ’¸ Ï ‘ Ç™ — ““–’¸ Ê ¹
’ ˜“ Î ˜“Г ’ –˜¹‚ ’ Ú ’ –À ’ ’ ’ Ú““– — – Þ ’ ‘ – ¿¼ ’
– ˜º À ˜ Û — – Ú – Þ ÐÐ ˜ –¸ ““ — – ™Þ —”– ’ Û —‘’
’ Ú“ – Þ’ ’ –“’ Ú ’ ‘“– Ð —˜ ™’ Û —˜º Î – –Þ ’ –Ú Ð ’ – “ÐÐ ³—
‘’ ǹ˜ ˜“˜ ’ “’Ú – ˜Ð ˜ ’ ‘ ˜ ’ –Ú““– ‘“ ˜ ¹
’ ’º Á’ ˜ Þ“’ –ÛÐ ’“ ‘ ’ –˜ Ð ¸ “’’ ¸ ’¸ –Û ’¸ –˜¸ À ’ –™ ’¸
‚ —” –¸ ‚ –“ ’¸ ‚™’¸ ‚““—˜¸ … ’˜¸ … – ¸ … –˜ ’¸ Ì –—º ’ ܘ– Û““– Ú’ ’
˜™˜’ – ‚ –“ ’ ’Ì –—¸ ‘ ’ “Д ’ ‘ ˜ ˜‘ ’Ú’ ¬ ™– ’
’ ˜ ”–“ — – ˜´ ˜ Þ ’ – —Ð ˜— – ¸‘ –Þ Þ ’ÛÐ Ð – ‘““ µº
Ϙ ”Ð —™– Á Ü”– —— ‘Ý – ˜ ˜™ ˜“ ˜ – ’ “‘‘ ˜˜ ¸ ”–“ º “—˜ ’¸ ”–“ º Ú ’
– È™˜ ’ ”–“ º Ë ¸ “– ˜ – Ú Ð™ Ð –‘–— ’ ””–“Ú Ð “ ˜ ‘ ’™— – ”˜º
™˜ ’ ˜Û– “‘ ’“–‘ Ú Ð —˜ ™’ ’ Ê ’ ˜ º Γ“– Ð ’ ˜Ð ˜—˜
– Ú ’ ‘ ’ ”–“‘“˜ ” – “ – Ú Ð Ú“’ ’ ’Û ’ ’ —” ’ – ’ ˜
–“’ ’ Ú ’ ‘ ’ ”–“ — – ˜¸ Û – Þ ‘ ““– ’ ™’ ˜ —˜ ™’ º Ê ’ ˜¸
— ‘ – И “ ˜ ˜’ ˜ ‘ Ð — Û —˜¸ Ú““– Ð ’ Ð ˜—˜ ” –“ º
Ç“ „ – —— ’ – –—˜ Ð Ú ’— –‘ – Þ“– ’ ’ ˜ ‘“ ˜ ’ Ú’ ’ ““
‘ –– Ð –Û — Ú ’ Ú –Û ˜‘ Û“– ’º Á ’ –Ú““– ’ ˜ ’“ ’ ’
Ì ’—Г˜˜ ÛÐ ‘ ’ “™ –—¸ ‚“ ’¸ Ê“ Г ¸ –’ ’ ÐÐÝ ’‘ ’— ““’“™ –— ¹
’ ’ Ú““– ™’ “’“” “™ Ð ’˜ – —— ’ ’‘“ ’º Á ’ ’ ˜— ’ –— Þ ’
’ ’ ˜ Ú““– ÐÐ —³º

Ê“ –˜ Ù
¿½ ‘ – ¾¼¼¾

<<

. 13
( 13)