<<

. 2
( 13)>>

¿µ ’ ¼ ´Üµ ½ ´Üµ “’—˜ ’˜ ˜ –‘—
’ ’ ½‘Ý “— ’ – ˜– –ݸ ’ Û Û ÐÐ Ú ˜ ‘˜ Ú Ð™ ½º Ϙ ˜ —
¼
”– — – ”˜ “’ “˜ ˜ “–‘ Ð —“Й˜ “’— ’ ’ ˜ “Г‘“–” —“Й˜ “’— ’
¼ ½ ¼
 Ü
¼ ˜™–’ “™˜ ˜“ ™’ •™ º Æ“Û “ — –Ú ˜ ˜ ½ ´Üµ — ˜ —¬ — ´½º º¾µ¸ ˜ ’ ½ — ˜ —¬ —

Ƚ
 
¼¼ ¼ Ü ¾ ½ ´Üµ
½ ´Üµ ½ ´Üµ · ¼¸ —“ ½ ´Üµ ¼ ´ Üµº
‘ Ü ‘

Ë™ —˜ ˜™˜ “’ “ ¼ ´Üµ ’ ´½º º¾µ Ú—
¼
½ ½ ½
  ½µ´‘   ¾µ ‘ ¾ Ü ‘     ½µ ‘ ½ Ü ‘ · ‘ ¾ Ü ‘
´‘ ´‘ ¼
‘ ‘ ‘
¿ ¾ ¾

’˜— “ Ü ‘ ¸ ‘
’ “‘” – ’ “Æ ¼¸ Ð — ˜“ ˜ – ™–– ’ – Ð ˜ “’

 ‘·½
‘¾
‘ ‘ ½ ‘ ½

Ú’˜ ”– — – ”˜ “’ ½¸ ˜ “˜ – “Æ ’˜— – ˜ –‘ ’ ™’ •™ Ðݺ Á’ ˜¸
¼
¦ ´‘  µ´‘ ½· µ ´ µ‘ ´½  µ‘
‘ ‘ ½ ‘
¿
‘ ‘
¸˜ ’ ’ ˜ ™— º Ë“ ´½º º¾µ ”“—— —— —
˜ “ÐÐ“Û ’ ˜Û“ “–‘ Ð —“Й˜ “’—
½ ½
  µ‘ Ü ‘ ‘ ´ µ‘´½   µ‘ Ü ‘
‘  Ü
´ µ ´½
¼ ´Üµ ’ ¼ ´Üµ ´ ½µ
‘ ‘
‘ ‘
¼ ¼

 
¬  Ü ½ ´Üµ¸ Û ˜
˜ « ¼ ´Üµ «’ ¬
À’ ¸ “’ ‘Ý “’ Й ˜ – ˜– –Ý “‘”Ð Ü “’¹
Þ ˜“
—˜ ’˜—¸ ’— “–‘ Ð —“Й˜ “’ “ ´½º º¾µº Á Û ¬’ ˜ ’–Ð “Г‘“–”

´ · ½µ ¡¡¡´ · ‘   ½µ¸ ‘ ¾ Æ· º
À – Û ™— ´ µ¼ ½¸ ´ µ‘
È“ ‘‘ –³— —Ý‘ “Ð
½ ”˜ – ½º Á’˜–“ ™ ˜ “’

¾
—“Й˜ “’ “ Þ ¼ ´Üµ · ޴ܵ  Ü¸
¼¸ º º ޴ܵ ¬ ¬ ¸˜ ’˜ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “ ´½º º¾µ
 
— « ¼ ´Üµ ޴ܵ ½ ´Üµº Æ“Û Û ““— «
—– “Ú ’ Û– ˜˜ ’ ¼¸ ˜ ’ ˜
  ½º
½ ´Üµ
´Þ´Üµ ½ ´Üµµ¼ ¼

•™ З ݴܵ
޴ܵ
“–– —”“’ ’ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “ ´½º º½µ Á’ ˜ ˜ —
½ ´Üµ ½ ´Üµ
Ý´½µ ݴܵ — ÐÐÝ •™ З ݴܵ
¼¸ Û ‘ ’— ˜ ˜ —“Й˜ “’ “ ´½º º½µ ˜ ˜ —Ý‘”˜“˜
½¸ ˜ ½º Ë ’
—Ü ’ ݴܵ —Ü – —“Й˜ “’— Ý ˜
¼ Û “’ÐÝ “’— ˜˜ ’ ˜“ ¼ —
½¸ Û ˜
Ü Ú« «
  ¡
™— ¼ ’ ݘ ’ ½Û ˜

¼ ´Üµ   ޴ܵ ¼ ´Üµ   ½ ´Üµ
¼ ½
ݴܵ ´½º º¿µ
  ޴ܵ
¼ ´Üµ ½ ´Üµ

“–‘ Ð
— “–‘ Ð —“Й˜ “’ “ ´½º º½µº Ý “’—˜–™ ˜ “’¸ ˜ ˜– ’— “–‘ ˜ “’
 ¼ ¡
¼ ´Üµ   Þ  
½ ´Üµ ½ ´Üµ
¼
Ý È ´Ü Þµ
 Þ
¼ ´Üµ ½ ´Üµ

’“–‘ Ð “–‘ Þ ¼ ´Üµ · ޴ܵ Ü”– —— “’ È ´Ü Þµ
˜– ’— “–‘— ´½º º½µ ’˜“ ˜ ¼º Æ“Û¸ ˜ ’
”“Û – — – — ’ Þ¸
“–‘ ÐÐÝ – Û– ˜˜ ’ —
½
È ´Ü Þµ Ý ´Üµ Þ
¼


 
¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ½ ´Üµ
½ ´Üµ
¼ ¼ ¼

ݼ ´Üµ Ý ´Üµ
Û˜ ’ ·½ “– ½º Ï ’ Û —™ —˜ ˜™˜
¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ½ ´Üµ
 Ü “ ’“–‘ Ð “–‘ Þ ¼ ´Üµ · ޴ܵ
—“Й˜ “’ ޴ܵ ¬ Ü” ’— “’ “ È ´Ü Þµ¸
˜ ˜ ¼ ’˜“ ˜
˜– ’—— – —¸
Û “˜ ’ ’ Ü ‘”Ð “ ºº “–‘ Ð Ü”“’ ’˜ Ð — – — —“Й˜ “’ “ ´½º º½µ

½
  ÜÝ
ݴܵ ¬ ´Üµ ´½º º µ
¼

— ”“ ’˜ “™˜ ’ ˜ ’’ ’ “˜ — Ü ‘”Ð Û ’ “’ Й –“‘ ÇÐÚ ˜ ˜˜
“–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ Ý È ´Ü Þµ ’ И ˜“ ’ ˜™ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’¸ ™— ˜ –
Ü ˜– ’— “–‘ ˜ “’
 ¼ ¡
Ü —˜ Ð ˜— ¼ ´Üµ “ ¼ ´Üµ ’ ½ ´Üµ ¼ ´Üµ “ ½ ´Üµº Ë“¸ ˜

¼ ´Üµ   Þ  
½ ´Üµ ½ ´Üµ
¼
Ý È ´Ü Þµ È ´Ü Þµ
 Þ
Û˜
¼ ´Üµ ½ ´Üµ

½
“– Ü ’ ’Ë Ë´ Þ’
— Û ÐÐ ¬’ ’ “™– ““ “ ¾¾ µ ’ ’ “™– ““
½ ’ Ë ’˜“
“ ¼¸ ’ ˜– ’— “–‘— ˜ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´½º º½µ ’ ’ “™– ““ “
’“–‘ Ð “–‘ Þ ¼ ´Üµ · ޴ܵ
˜ ¼º …“– “Ú –¸ Û ¬’

 ¬  Ü´ ¼ ´Üµ   ½ ´Üµµ
¼
¼ ´Üµ ½
ݴܵ
¼ ´Üµ   ¬
´½º º µ
 Ü ½ ´Üµ

¾ —“Й˜ “’
¬ ¸Ý —
˜ ’¸ “– ’ ˜™ Ð “ ´½º º½µ¸ Û — “Г‘“–” ’ ’ ¹
½ ¾ £  Ü
“’ Ê Ë’ Ü ¬
“™– ““ “ ’˜ – ¼ ´Üµ ½ ´Üµ º
½º ÌÛ“ ÁÐЙ—˜– ˜ Ú Ü ‘”Ð — ½

Ï ’ ”–“Ú ˜ ˜ “˜ ’ – “– Ð —™‘‘ Ð ˜ “–‘ Ð “– Ð ˜– ’— “–‘ “
¼ ½
Ü  ¦ ¿
¼ ´Üµ¸ Û ˜ ¸ •™ З

½ ½
  µ‘ ˜‘·  ½   ˜µ  ½
‘ ˜‘·  ½
˜´½
Ü 
´½
¼ ´˜µ
‘  ´ µ
 ´‘ · µ  ´ µ
‘ ‘
 ¡
¼ ¼

‘  ½
´½  µ‘
‘ ‘
Û – ˜ Ð —˜ •™ Ð ˜Ý “ÐГۗ –“‘ ˜ ˜˜ ˜ ´ ½µ º Ì ™’ ˜ “’
  ˜µ  ½   ½ ´
˜ ˜´½ “– ˜ ˜˜
µ— “Г‘“–” ¼ ½¸ ’˜ – Ð ¼ ’ “ ˜ ‘“—˜
Ü —º Ë“ Ü 
Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ ’ Ú –Ý — ˜“– ’“˜ “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð ¼ ´Üµ¸ ’
˜ ™— ¼¸ — “– Ð —™‘‘ Ð ’ ˜ “– Ð —™‘ “ ¼— “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “
½ ½
’ Ë´ —Ü
¿ µº Ë ’ ¼ —˜ ™’ •™ —“Й˜ “’ “ ´½º º¾µ Û ˜ ¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ’
Ë´ ¿ µ¸ ˜ “– Ð —™‘ “ “’ —Û˜ ¼ ¸ —“
¼

½
Ü
  ˜µ  ¾
 Ü˜  ½
˜´½ ˜ – Ü·
¼ ´Üµ ¼ ´½º º µ
 ´ µ ¾
¼

Ü
Ë´¼ ¿ µ ’
Ç Ú “™—Ðݸ ¼ ´Ü µ —˜ “– Ð —™‘ “ ½ ´Üµ “’ “’ —Û˜ ½ ´Üµ ¼ ´Üµº
À ’ ¸  Ü ¼ ´Ü µ— —“Й˜ “’ “ ´½º º¾µº
’“˜ – Û Ý ˜“ – ˜ Ð —˜ “’ Й— “’ — Ý “ — –Ú ’ ˜ ˜ ’ ´½º º µ ˜ — ÐÐ“Û ˜“ ˜ ¼’
 ¾ ¸ ”–“Ú ˜ ˜ – ´½   ˜µ ¸ – —” ˜ Ú ÐÝ   ¸ “– ˜ ½º Á’ ” –˜ ™Ð – “– Ü ¼¸ – Ü ¼¸ Û
Ú
˜´½   ˜µ ˜ ´˜   ½µ  ½ ˜
½
½
Ü
¼ ´Üµ ˜·
 Ü˜  ½  Ü˜
 ´ µ ¼ ½

´Ü ¾ µ ˜´½   ˜µ ˜   ´˜   ½µ  ½ ˜
½
½
¼ ´Ü µ ˜·
 Ü˜  ¾  ½  Ü˜  ¾
¾
 ´ µ ¼ ½

Ë ’ ˜ ˜Û“ ’˜ – З –“‘ ˜ ¼ ˜“ ˜ ½ “ ’ Û ˜
¨ ©
´Üµ   ¼ ´Ü     ½µ
½
Ü
µ ´  ½µ   ´  ½µ  Ü˜  ½
¾
˜´˜ ˜
 ´ µ
¼
½
 
Ü— ´½   —µ —  ½ — ½
Ü
¾ — ’´ µ  ´ µ  Ü
¼
 ¾ — ’´ µ ¼´Ü µ
 Ü


Û – ˜ —™ —˜ ˜™˜ “’ ˜ ½· — — ™— ˜“ “ ˜ ’ ˜ — “’ •™ Ð ˜Ýº Ý ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’ Û ˜ ’
™˜˜
¼ ´Üµ   ¼ ´Ü µ  ¾ — ’´ µ  Ü ¼ ´Ü µ –Ü ¾ ´½º º µ
¾


Ë ’ ˜ Ð ˜¹ ’ — “ ˜ ”– ’ “–‘™Ð — —“Й˜ “’ “ ´½º º¾µ¸ ˜ Ü”– —— “’  Ü ¼ ´Ü µ З“ —
—“Й˜ “’ “ ˜ — •™ ˜ “’º Ì “–‘™Ð ´½º º µ — “’’ ˜ “’ “–‘™Ð “– ¼ º
Ì – З“ — – ‘ – Ð “–– —”“’ ’ Û ˜ ‘“ ¬ —— Ð ™’ ˜ “’—¸ — “ÐГۗ ˜ ’˜ – Ð
– ”– — ’˜ ˜ “’ “ ˜ ‘“ ¬ —— Ð ™’ ˜ “’ “ ˜ ˜– ’ ¸ à ¸ — Ú ’ Ý ´ º Ï ˜ ¸ ”º ¾¼ µ
– ½
 Ü ™  ½ ¾
´Üµ ½ · ¾Ü
 ™  ½ ¾
à ™ ™
¾Ü  ´ · ½ ¾µ ¼

Á’ —“‘ ˜ ܘ ““ — ˜ — ™’ ˜ “’ — З“ ÐÐ … “’ Ð ³— ™’ ˜ “’º
½ ”˜ – ½º Á’˜–“ ™ ˜ “’

 ½ ¾
’ Û ““— ’ ”™˜ ™
˜ ’ “’ — ÐÝ ’ –— ˜ “ÐÐ“Û ’ “–– —”“’ ’ Û ˜ ˜Ü¸
´  Ü ¼´Ü µ ” Ü  Ü ¾ Ã  ½ ¾´Ü ¾µ
¼
• Ü    Ü ¾ ´½º º µ
¼ ´Üµ à  ½ ¾ ´Ü   ¾µ
Ë“ ˜ —Ý‘”˜“˜ Ü” ’— “’ “ ¼ З“ Ú — ’ —Ý‘”˜“˜ Ü” ’— “’ “– à ´Û “’ — Û˜ ˜
“’ Ï ˜—“’ Ú — ’ Ï ˜ ¸ ”º ¾¼ µ ’ ˜ “’’ ˜ “’ “–‘™Ð ´½º º µ Ú — “’’ ˜ “’ “–‘™Ð “–
ú
’ ÐÐݸ Û ‘ ’˜ “’ ˜ ˜ ˜ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´½º º¾µ ’ – ™ ˜“ ‘“ ¬
”Ü  Ü ¾™´¦ Ü ¾µº Ì ’ ™ — ˜ —¬ —— Ð ‘“ ˜¬“’
•™
  ½ ¾¸ Ý ‘ ’— “ ˜ —™ —˜ ˜™˜ “’ ´Üµ
“ “– – —
—— Ð •™ ˜ “’ Û ˜ — ’ – Ð —“Й˜ “’ ˜ —“¹ ÐÐ ÝÐ ’ – ™’ ˜ “’—  ½ ¾ ´ “‘” – Ï ˜ ¸ ”º ¸
“–‘™Ð ´½ µ ’ ´½ µ Û ˜ ³´Üµ  Ü ’ ´Üµ ¦ ¾Ü µº “– ˜ — ÝÐ ’ – ™’ ˜ “’— “’ ’ ““—
˜ ™’ ˜ “’— à  ½ ¾ ´ ¦ ¾ ˜µ ’ Û ˜ ˜ — ” –˜ ™Ð – “ Û ˜¸ Ú ´½º º µ¸ ¼ ´Üµ ’  Ü ¼´Ü µ¸
Ü ”˜ “– “’—˜ ’˜ ˜“–¸ — —“Й˜ “’— “– ´½º º¾µº
Ý
— “˜ ’ – “– Ð —™‘‘ Ð ¸˜ —‘ “Ð — “– ’ ˜ – “– Ð —™‘—
¼ ½

¼ ¼ ¼
 
¼ ´Üµ ½ ´Üµ ¼ ´Üµ ½ ´Üµ
ݼ ´Üµ Ý ´Üµ
’ ·½ ½
¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ½ ´Üµ


Ƚ ½ ’ ˸
– “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ™˜ “ “™–— ˜ — “ — ’“˜ ™ – ’˜
  ÜÝ
¼¬
“’Ú – ’ “˜ —– — ´Üµº Á’ ˜¸ “’ ’ ”–“Ú ˜ ˜˜ “–‘ Ð — – —

Ƚ ”–“Ú ˜ ˜ Þ — —‘ ÐÐ ’“™
È ´Ü Þµ — ˜ ˜“ ܸ
“– Ð —™‘‘ Ð Û˜ – —” ¸ ’ ˜ ’ ˜—
¼ Ý ´ÜµÞ º Ì
—™‘ •™ З — —˜ ˜ ‘ ’˜ — — “Û’ ’ ‘“– ’ – Ð “’˜ ܘ Ý – —‘

Ƚ ݸ
’ – ¼½ º À ’ ¸Û “’ÐÝ – ÐÐ“Û ˜“ Û– ˜ — Ú ’ ’ ´½º º µ¸ ’ ˜ “–‘ “
  ÜÝ ½¸ Û
 Ü
¼¬ ¬ —Ü
“’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ´Üµ – —— —˜ — “’
¾ £
Ê Ü Ü ¼º
¾
˜Ý‘ ”“ ’˜— Ü
–“‘ ´½º º µ Û — ˜ ˜ — ’ ™Ð – ˜ ˜ “— — ˜—Ý’ ˜
Ü  ½
 Ü
¬ ¬ ¼ ´ Üµ ¼ ´Üµ ’
•™ ˜ “’ ¼ ´Üµ ½ ´Üµº Ì ’ ˜ ™—
  ¡ ¾
 ½
Ü Ð’ ¬ · Ð’ ’
¼ ´ Üµ ¼ ´Üµ · ¾’ ´½º º µ

Ì — •™ ˜ “’ ’ – Û– ˜˜ ’ —
¢Ü     ¡£ ½ ¾
 ½  ½ ­’
´Ð’ ¬ · ¾’ ’
Ð’ ¼ ´ Üµ ¼ ´Üµ µ

˜ ½ Û
Ü
È™˜˜ ’ ’ –˜ ˜˜ Ð ˜˜ – •™ ˜ “’ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“

  ¡  ½ µ
 ˜ Ð’ ¼ ´ ˜
­’
˜ ½· ´˜µ ´˜µ Û˜ ´˜µ ´½º º½¼µ
 ½
¼ ´˜ µ

“– ˜ ’ “ ¼ ’Ë Ë´ 
Ç’ — “™Ð ’“˜ ˜ ˜ — “Г‘“–” ’ “™– ““ ¾ ¾ µº
¾  ¿  
£
˜ ˜ – –˜
À’ ¸ –˜ ’ÐÝ — “Г‘“–” ¼ ¾· ¾

“– —“‘ ¼ ’ ¼º –“‘ ˜ —Ý‘”˜“˜ Ú “™– “ ’ ½Û — ÐÝ ™
¼
½º
¼ ´˜µ ¼ ´˜µ
˜¾
“´˜µ — ˜ ¼ ’ ˸ —“ “´½µ — ˜ ¼ ’ ˸ Ã
˜ ˜ ´˜µ ’ —™”

˜˜ ˜­
–“‘ ˜ —Û — ÐÝ ’ – ˜ ´˜µ — “’˜– ˜ “’ “’ ”–“Ú ˜ Г’ — ˜“
½º ÌÛ“ ÁÐЙ—˜– ˜ Ú Ü ‘”Ð — ½

¾

¸­ ½Ã – —™Æ
—“‘ —™ — ˜ ½“ ’ ’˜ÐÝ —‘ ÐÐ ´ º º —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜ ´˜µ “–
¾ ¾ ¾ Ƹ ’ Ð
’ ­’
˜ – •™ – ‘ ’˜ ­ ½ ø “– ’
µº Ì ½¸ ’ “’ÐÝ ™Ð¬ÐÐ –
¾ÆÐ
˜’ “– Ú –Ý ’
—“Й˜ “’ ˜
’“™ º À’ ¸ ´½º º½¼µ — ™’ •™ – ’“™ º Ë“¸
¾Æ
˜ ½ ¸
Ü’ Ü’ —
’ ’Ü ˜’
Û ¬’ ˜ —“Й˜ “’ “ ´½º º µ¸ ”–“Ú ˜ —Ð –

  ¡
’“™ º
 ½ ½
Ç´Ü ½ µ¸ Ü · Ç´Ü ½ µ
’ ’
’ ˸ Û ˜Ü Ð’ ¬ · ¾’
— Ð’ ¼ ´ Üµ ¼ ´Üµ ™ ˜
Ü’ Û ˜
—“Й˜ “’ Ý “ ´½º º½µ ‘ ˜ ”“ ’˜— Ü
’ ™— ’ ˜ —Û — ˜ ˜˜ ˜ — ’ ™Ð –


¾Æ ½
 ½ µ
Ü’ Ð’ ¬ · ¾’ · Ç´’ ’ ’ ´½º º½½µ


¬ —“Й˜ “’ Ý ‘
Ì ™— Û “’ Й ˜ ˜ ¼¸ ˜ ˜ — ’ ™Ð – ˜ —˜ ’ ˜ ‘“—˜
¾ Ƹ ½º
Ç´’ ½ µ Ð’ ¬ · ¾’ —’ ’
“ ¸ À– Û – “ ’— ‘“– ’ – Ð – —™Ð˜
“ Ǻ “—˜ ’ ’ ʺ º “—˜ ’ “’ ˜ “–‘ ˜ “’ “ — ’ ™Ð – ˜ — “ —“Й˜ “’— “ ’“’Ð ’ –
˘“ — – ˜ “’—
« – ’˜ Ð •™ ˜ “’— ’ —“¹ ÐÐ º “– ‘“– ˜ З “’ ˜ — – —™Ð˜ ˜
– – —– –– ˜“ ¼½ ¸ ˜ “– ‘ ¾º


Ü ‘”Ð ½º º¾ — ’ ’ Г ™ “ ˜ ”– ’ Ü ‘”Ð Û “’— –˜ «–’ •™ ¹
˜ “’
 ½ ݴܵ · Ü ¾
Ý´Ü · ½µ · Ý´ÜµÝ´Ü · ½µ ´½º º½¾µ

½º
“– Ü ’ —“Й˜ “’— Ý —™
’ “™– ““ “ ’ Û Û ÐÐ “’ÐÝ “’— – “‘”Ð Ü Ú Ð™
½º Æ“˜  ½ ޴ܵ ’“Û
˜ ݴܵ ¼ —Ü •™ ˜ “’ Þ´Ü·½µ
˜ ˜ ˜˜ Ð’ –— ——
 Ü
—“Й˜ “’ ޴ܵ ¬´Üµ ¬
’–Ð “Г‘“–” Û˜ ’ – ˜– –Ý ½¹” – “ “Г‘“–”
™’ ˜ “’¸ Û —˜ ’ Г ™ “ ˜ ’ – Ð —“Й˜ “’ “ ˜ Ð’ –— « – ’˜ Ð •™ ˜ “’
 ½ ’ –“’˜ “ ݴܵ ’ ˜
’˜ ”– ’ Ü ‘”Ð º Ì — —˜ – —“’ ˜“ ”™˜ – ˜¹ ’
— “ ´½º º½¾µº
 ½
´Ü·½µ
ݴܵ
ÁÛ Û– ˜ “– —“‘ ™’ ˜ “’ ´ “‘” – …Ì ½ ¸ ”º ¿ µ¸ ˜ ’
´Üµ
—˜– ˜ “–Û – Ð ™Ð ˜ “’ — “Û— ˜ ˜ — ˜ —¬ — ˜ “ÐÐ“Û ’ — “’ “– –Ð’ – «–’
•™ ˜ “’
 ¾    ½ µ
 ½ · ½µ
´Ü · ¾µ ´ ´Ü · ½µ · ´Ü ´Üµ ´½º º½¿µ

¾ Ü ½
— ’˜ ”– ’ Ü ‘”Ð Û ¬–—˜ ˜–Ý ˜“ ¬’ “–‘ Ð —“Й˜ “’— ¼ ´Üµ ’

Ƚ   ‘¡
¾
 Ü Ü ½ º
¼ ´Üµ ½ ´Üµ¸ Û ˜ ½

È
¾ ¾ Æ·½Û Ú ´ ·Üµ ‘ Ü ‘ ´½· Ü ½ µ ‘ Ü ‘  º Ë“

“– ’ ¼
‘ Ü ‘ ’˜— “ Ü ‘ ¸ ‘

—™ —˜ ˜™˜ ’ ˜ —– — ’ ´½º º½¿µ ’ “‘” – ’ “Æ ¼¸
¼
Û ¬’ ˜ – Ð ˜ “’—

 
 ½ · ½µ  ½
´
¼ ¼ ¼

È‘     ¡ ‘  È  ½¡ 
 ½ · ½µ  ½
´
½ ½
‘   
 ½ µ  ½ ‘ · ‘ ¾
‘  ‘  ‘
¾ ´½ · ¾
½ ½

¼µ¸ ˜ ’   ¦ ¾ — ÐÐ
Á — — ’ ™Ð – – ˜ “’ ´ ’ “™– — ´ ’ “™– —
˘“ — – ˜ “’
˜ ‘ ’ –Ý Ü —µº Á’ ¼½ “Û Ú –¸ “—˜ ’ ’ “—˜ ’ ™— ˜ ˜ –‘ “– —™
’˜ ¹Ë˜“ — – ˜ “’
Ð Ð’ º
¾¼ ”˜ – ½º Á’˜–“ ™ ˜ “’

Ì ¬–—˜ ˜Û“ •™ ˜ “’— – ˜– Ú ÐÐÝ — ˜ —¬ ’ ˜ ˜ – •™ ˜ “’ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“

‘ ½ ‘ ½
   
‘   ½ µ
‘ ¾
‘  ‘ 
¾ ´½ · · ´½º º½ µ
½ ½

 ¾ ½  ´½ ·  ½ µ
“– ‘
Û ¾– ™ — ˜“ ½ · ¼º — ’˜ ”– ’ Ü ‘”Ð Û

”– — – ½º Ì ’ ½— ˜ –‘ ’ ™’ •™ Ðݺ Æ“Û ——™‘ ˜ ˜ — ’ “™’
¼
¾  ½
“– ‘ ¼½ “– —“‘ ¾¸ ˜ ’ ’ ˜ –‘ ’ ™’ •™ ÐÝ –“‘ ´½º º½ µ

Û˜ · ½º
Ì“ ¬’ ˜ “˜ – “–‘ Ð —“Й˜ “’ Û ¬–—˜ “ — –Ú ˜ ˜ ½ — ˜ —¬ —
  ¡
Ü ¾  
¾
½ ´Ü · ¾µ ´½ · µ ½ ´Ü · ½µ · ½ ´Üµ ´½º º½ µ


¾’ Ü ½
’ ’ —‘Ð –Û Ý — “– Û ’ “’—˜–™ ˜ ™’ •™ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “
½
¸ «´Üµ ¼ ´Üµ ¬´Üµ  Ü ½ ´Üµ¸
´½º º½ µ¸ Û ”– — – ˜— “’—˜ ’˜ ˜ –‘ ˜“ •™ Ð ˜“ ½º À ’
«’¬
Û˜ “Г‘“–” ½¹” – “ ™’ ˜ “’—¸ З“ — “–‘ Ð —“Й˜ “’ “ ´½º º½¿µº Á’ ˜
˜ « — ’Ú –˜
“ÐÐ“Û ’ Û ——™‘ ˜ к Ì ’ Û ˜ “™˜ Г—— “ ’ – Ð ˜Ý Û ’ ——™‘
˜«
˜ ½ ’
   ½Þ´Üµ ½ ´Ü · ½µ   ½
¼ ´Ü · ½µ
ݴܵ
¼ ´Üµ   ޴ܵ ½ ´Üµ

— “–‘ Ð —“Й˜ “’ “ ´½º º½¾µº Ý “’—˜–™ ˜ “’ ˜ “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’

   ½ Þ ½ ´Ü · ½µ   ½
¼ ´Ü · ½µ
Ý È ´Ü Þµ
¼ ´Üµ   Þ ½ ´Üµ

 ½ ޴ܵ
’“–‘ Ð “–‘ Þ´Ü · ½µ
˜– ’— “–‘— ˜ «–’ •™ ˜ “’ ´½º º½¾µ ’˜“ ˜ ’¸
Ü”– —— “’ È ´Ü Þµ
— ’˜ ”– ’ Ü ‘”Ð ¸ ˜ ’ “–‘ ÐÐÝ Ü” ’ —

½
È ´Ü Þµ Ý ´Üµ Þ
¼


 ½    ½
¼ ´Ü·½µ ½ ´Üµ ¼ ´Ü·½µ ½ ´Ü·½µ
ݼ ´Üµ Ý ´Üµ
Û˜ ’ “– ½º Ï ’Û
¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ½ ´Üµ
 Ü  ½ ޴ܵ
—“Й˜ “’ ޴ܵ ¬´Üµ ’“–‘ Ð “–‘ Þ´Ü · ½µ
—™ —˜ ˜™˜ ˜ “˜ ’˜“ ˜
Ü” ’— “’ “ È ´Ü Þµ¸ Û “ ˜ ’ ˜– ’—— – — —“Й˜ “’ “ ´½º º½¾µ

½
  ÜÝ
ݴܵ ¬ ´Üµ ´Üµ ´½º º½ µ


  ¡˜
¼

Ì“ — “Û ˜ “– Ð —™‘‘ Ð ˜Ý “ “– Ü ‘”Ð ¼¸ Û ”™˜ ´Üµ ¼ ´Üµ ¼ ´Ü · ½µ
’ Û— ˜ ˜ — ˜ —¬ —

¼ ½
Ü ¾    ½  ½ · ½
´Ü · ½µ ´Üµ ´Üµ Û˜ ´Üµ
½º ÌÛ“ ÁÐЙ—˜– ˜ Ú Ü ‘”Ð — ¾½

 ½
Ì “’—˜ ’˜ ‘ ˜– Ü ´½µ — ˜Û“ « – ’˜ ’Ú Ð™ —¸ ’ ‘ ÐÝ ’ ½º
´½µÉ ½  ½
ÁÉ— ”–“” –˜Ý É É
‘ ˜– Ü Û ˜ ˜ ½ ¸˜ ’ — ˜ —¬ —
´ÜµÉ ½
É
´Ü · ½µ ´Üµ¸ Û — ’˜ “–‘ ˜ ˜ – —‘ “’— – ’ – ¼º
Í— ’ ˜ “– ‘ ¾ ’ ¿ –“‘ ˜ — –˜ Ð “’ ‘ Ý — “Û ˜ ˜ — “– Ð —™‘‘ Ð ’
¼
  ¦¾ ¾
µ¸ Ð
Ú –Ý – ˜ “’ ¸ Û˜ – ´½ · ¾Ð ´º З“ À“–½ ¸ À“–½ µº Á’
 
— ‘ Ð – Û Ý “’ ‘ ˜ “ — –Ú ˜ ˜ — “– Ð —™‘‘ Ð ’ Ú –Ý – ˜ “’ ¸ Û˜
½
¦¾ ¾
µ¸ Ð
– ´ ½ · ¾Ð º Æ“˜ ˜ ˜ ’ – ˜ “– Ð —™‘— “ ’
¼ ½ ¼ ½
½
– —” ˜ Ú Ðݸ ˜ ’ ’ ” –˜ ™Ð – Ü —˜— ’ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’
¼
½
Ë´ ’ Ë´¼ ¾ µº
¾µ ’ Ü —˜— ’ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “
½
Ë ˜“– Ë´
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ ’“˜ — ˜ — ¾ µº Ì ’ “˜ ’ – “Г‘“–”
¼ ½
½ ½
’Ë —Ü ’ ˺ À ’
’ ’ “™– ““ “ ’ ¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ’ ½ ´Üµ ½ ´Üµ ¸
˜– ’— “–‘ ˜ “’
˜

   ½ Þ ½ ´Ü · ½µ   ½
¼ ´Ü · ½µ
Ý È ´Ü Þµ
¼ ´Üµ   Þ ½ ´Üµ

½
“– Ü ’ ’Ë Þ’
— Û ÐÐ ¬’ ’ “™– ““ “ ’ ’ “™– ““ “¼ ’ ˜– ’—¹
 ½ ޴ܵº
’“–‘ Ð “–‘ Þ´Ü · ½µ
“–‘— ˜ «–’ •™ ˜ “’ ´½º º½¾µ ’˜“ ˜ …“– “Ú –¸
Û ¬’
   ½ ¬´Üµ  Ü ½´Ü · ½µ   ½
¼ ´Ü · ½µ
ݴܵ
¼ ´Üµ   ¬´Üµ
´½º º½ µ
 Ü ½ ´Üµ
½
—“Й˜ “’
’Ý —
˜ ’ ˜™ Ð “ ´½º º½¾µ¸ Û — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’
¾ £  Ü
“’ Ê Ë’ Ü ¬´Üµ
˜ – ¼ ´Üµ ½ ´Üµ º
Ý
— “˜ ’ – “– Ð —™‘‘ Ð ¸˜ —‘ “Ð — “– ’ ˜ – “– Ð —™‘—
¼ ½ ½    ½
¼ ´Ü · ½µ ½ ´Üµ ¼ ´Ü · ½µ ½ ´Ü · ½µ
ݼ ´Üµ Ý ´Üµ
’ ½
¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ½ ´Üµ

½ ’ ˺ À“Û Ú –¸
– “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ — ’˜ ”– ’ Ü ‘”Ð ¸ ˜ —
“ — ’“˜ ™ – ’˜ “’Ú – ’ “˜ “–– —”“’ ’ ˜– ’—— – —º ’ “’ ’ ”–“Ú ˜ ˜

Ƚ ”–“Ú ˜ ˜ Þ — —‘ ÐÐ
“–‘ Ð — – — È ´Ü Þµ — ˜ ˜“ ܸ
˜ “– Ð —™‘‘ Ð Û˜ – —”
’“™ ¼ Ý ´ÜµÞ ¸ Û
¸ ’ ˜ ’ ˜— —™‘ •™ З — — “Û’ Ý – —‘ ’ – ¼½ º
—“Й˜ “’ ݸ
À’ ¸Û “’ÐÝ – ÐÐ“Û ˜“ Û– ˜ ˜ — Ú ’ ’ ´½º º½ µ¸ ’ ˜ “–‘ “
½º
¬´Üµ  Ü —Ü
“’Ú – ’˜ ˜– ’—— – —¸ – ——

Ƚ  ½ ¬
½
˜ ¬´Üµ  Ü —Ü ’ ˸ ’
Æ“Û Ð ˜ ™— ——™‘ ˜ ’ – — — ˜“ ¼ ˜ ™— ’ Ú –Ý
ܺ
¾
˜“– ˽ “ ˸ “™– – Ü” ’— “’ “ ¬ —
—™ ¹— ’ ——™‘ ˜ ˜˜ Ú’ Ý
Ì ’
½
 ´Ü·˜µ ´½ ¾ µ´Ü·˜µ
¬ ¬´Ü · ˜µ ˜
¼

¾ ˽º ¾ £ ³  – Ü ³· ¸ Û ˜ ¼ ³ 
Ü Ü·½ „ ˜ ™— Û– ˜ ˽ Ü ³· º
½¸ – Ü ³¸ “— ³ · ¾ — ’ ³
“Ú ˜ ’ — ˜“ ¼ — Ü
Ì ’˜ –Ð ¼º Æ“Û¸ Ð ˜
“˜ ³  ¾
 ½  ½  ½
  “˜ ³  “˜ ³ 
•™ Ð ˜“ ¾ “– ˜ —‘ ÐÐ —˜ ’˜ –Ð – –˜ ’¾
¾
¾¾ ”˜ – ½º Á’˜–“ ™ ˜ “’

¾ ¾ ´³ 
 ½ “˜ ³   º
“— ³ · ¾ — ’³ ÐÐ ³ ³· µ
ºÌ ’ ¼ “Ð — “– À’ ¸
¾
 
¬ ˜¬’
¼ ’ Û— ˜ —— – ÐÝ — “ ˜ “–‘

½ ½
Ü Ü ¬  ½ ¬  
¾ ¾ ¾´ µÜ
¬´Üµ ¬ ¬ ½·
   
   

·½
  ¡
   Ü ½ · Ç´Ü ½ µ
¾
ÐÐÝ —‘ ÐÐ “’ ˺ Ë“ ¬´Üµ ¬
’ ˜ — Ð ˜˜ – —™‘ — Ü”“’ ’˜ —
 ½
 

Ü ’ ˺
¾
˜Ý‘ ”“ ’˜— Ü
–“‘ ´½º º½ µ Û “’ Й ˜ ˜ — ’ ™Ð – ˜ ˜ “— — ˜—Ý’
 Ü
¬´Üµ
˜ •™ ˜ “’ ¼ ´Üµ ½ ´Üµ ’ ˜ — •™ ˜ “’ ’ – Û– ˜˜ ’ —
 ¡  ¡
 ½ ¾
Ü Ð’ ¬´Üµ · Ð’ ’
½ ´Üµ ¼ ´Üµ · ¾’ ´½º º½ µ


 ¬´Üµ¡   ¡
“ÐÐ“Û ’ Û – —˜– ˜ Ü ˜“ ˸
Á’ ˜ ™— ˜ –Û ’“Û ˜ —Ý‘”˜“˜ Ú “™– “ ¼¸ ½
 ½ ´Üµ
  Ü·Ç´Ü ½ µ Ç´Ü ½ µ¸
¬º Ç — –Ú ’ ˜ Ð’ ¬
’ ˜ Ð’ ·¾ ’ Ð’ ½ ´Üµ ¼
 

“’ ‘ Ý — “Û ´ ’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”– ’ Ü ‘”Ð µ ˜ ˜ ´½º º½ µ — ™’ •™
¾ÆÐ
Ü’ “– Ú –Ý ’
—“Й˜ “’ Ü – ’“™ º — ’˜ ”– ’ Ü ‘”Ð Û “ ˜ ’

Ð’ ¬
¾Æ ½
 ½µ
¾’
Ü’ · Ç´’ ’ ’
 


 ¾  ¾
· ´½º º½ µ
   
½ ½


  ¡
—“Й˜ “’ Ý “
Ï “’ Й ˜ ˜˜ •™ ˜ “’ ´½º º½¾µ ‘ ˜ — ’ ™Ð – ˜ —˜ ’ ˜
 ¾ ¾ Ƹ ’ ½º
‘“—˜ Ç´’ ½ µ “   µ ½ Ð’ ¬ —’
´½ · ¾’ ¸
 

Ï Û ÐÐ ’ ˜ — Ü ‘”Ð Û ˜ ˜ –‘– ˜ ˜Û – ’“˜ – ÐÐÝ – —˜– ˜ ˜“ ˜ ™”” –
Ð ”Ð ’ º Ì — ‘ —˜™ Ý ’ “’ ’ “– Ü ‘”Ð ˜ Ð“Û – Ð ”Ð ’ º Á’ ˜ —˜ ——
Û Û ÐÐ “’— –— ˜“–— “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º Ç “™–— ˜ — ’ З“ Ú
¾      
£  
Ü –Ü
– ݘ ’ ˜ “– Ð —™‘ ¼“ ¼ “’ ¾ ¾ ¸Û˜
·
  ’ · ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’ ˜ – ˜ Ð ”Ð ’ º Á’ ˜ ˜ — Û ’
½¸ ˜
 Ü
™’ ˜ “’ ¬ ”–“” –˜Ý ¬´Üµ —Ü ’¬
”–“Ú ˜ ˜ ˜ ½¹” – “ —˜ ¼
’ —— – ÐÝ ‘™—˜ ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ д º – ¼½ “– ‘“– ”– — – —™Ð˜—µº
”˜ – ¾
Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– « – ’
•™ ˜ “’—
¾º½ Á’˜–“ ™ ˜ “’
Á’ ˜ — ”˜ – Û Û ÐÐ “’— – «–’ •™ ˜ “’— ’ ˜ “ÐÐ“Û ’ ”– ” – “–‘

Ý´Ü · ½µ £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ ´¾º½º½µ


… 
Û –

 ½ µ…
´½ · Ü
£´Üµ ´¾º½º¾µ
½

¾ Æ· ¸ ’ ¡¡¡ ¾ Ƹ ¢’ ¹
· ’– ¸ ’ …
– ’½ · ’¾ · ’’
À– ’ — “’ Ð ‘ ˜– Ü Û ˜
¡¡¡ ¡ ¡ ¡ · ’ ¸ “’ ˜
–— ‘ ¸ ‘ · ’  ½ · ½
’½ · ’½ ·
“‘”Ð Ü ’™‘ “’ к
’ ¹Ú ™’ ˜ “’ “ ´Ü ݵ ’
Ï ——™‘ ˜“ “Г‘“–” Й ’ “™– ““ “
½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ Ý ¾µ
´Ü ݵ —Ü Ý
´½ ¼µ¸ —™ ˜ ˜ ’ ¼º Ï ——™‘ ¸
–¸ ˜“
½¾ “‘”Ð Ü ’™‘ –— —™ ˜ ˜


– µ ¾ Æ– ’
¡ ¡ ¡ · – – µ ‘“
´ ½ ½· ¾ ¾· ¾ “– Ú –Ý ´ ½ ´¾º½º¿µ
¾

– –½ – —™
’ Û ——™‘ ˜ Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú ’˜ ˜ ˜

¾ ¾ –½ · ½ –½ · ¾ –
–½
¼ ½¾ ’ ¼ ´¾º½º µ

‚ ’½ · ¡ ¡ ¡ · ’  ½ · ½ ’½ · ¡ ¡ ¡ · ’ ¸ ¾ ½¾ –¸˜ ’Û
ÁÛ ¬’
  о ’¼ о‚¸ – •™ – ‘ ’˜ “’ … ¸
–º Ì
¬’ ÐÐÝ ——™‘ ˜ ˜ ½¾
¾ –¸
½¾ ’ ’ “’ Ð “–‘ Û ÐÐ ’ – З ’ ”˜ – º

Ƚ Í
„ ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ”˜ – ½ Û ’˜–“ ™ ’ Ð – “’— —˜ ’ “ “–‘ Ð
 Ü
Ü”– —— “’— ´Üµ — ˜—Ý’ ˜ “ÐÐ“Û ’ ˜Û“ ”–“” –˜ —º
¼

¾ ’´´Ü ½ µµ ¾
” Ü ”
´µ Ú –Ý ’ Û– ˜˜ ’ — Û˜ ’ ½¹” – “
™’ ˜ “’ “ Ü
¹Ú Й
¾ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

Æ¡ Æ¡ ¡ ¡ ¡ · Æ ¡ –º
´µ Ú –Ý Ð“’ — ˜“ ½· ¾·

ÍÛ
Ϙ ˜ Ð – ——“ ˜˜ —”

¾ Í’
Ý’ µ
Ý ´Ý½ ݾ Ý—
˓д¡µ —“Й˜ “’ “ ´¾ ½ ½µ


Ƚ
Ú’˜ «–’ •™ ˜ “’ ´¾º½º½µ¸ ˜ — —Ý ˜“ “’—˜–™ ˜ ´™’ •™ µ “–‘ Ð ”“Û –
¾ Ü ½ ’
«‘ Ü ‘ Ü ½

— – — —“Й˜ “’ ݼ ´Üµ ºÌ — — — ‘”ÐÝ “’ Ý —™ —˜ ˜™˜ ’
½

’˜— « ¸
—™ —– — ’˜ •™ ˜ “’ ’ –Ú’ – ™–– ’ – Ð ˜ “’ “– ˜ “Æ
¾
‘ ½¾¿ ´ “‘” – Ü ‘”Ð — ½º º½ ’ ½º º¾µº — £´½µ “ — ’“˜ ”“—— —— ˜
˜ «½
’Ú Ð™ ½¸ ˜ —– ™–– ’ – Ð ˜ “’ ’ —“ÐÚ ™’ •™ ÐÝ ’ ˜ ˜™–’— “™˜ ˜ ¼º
Ð —“Й˜ “’ ݼ ¾ Ü ¾ Ü ½
À’ ¸˜ – Ü —˜— ™’ •™ “–‘ “ ´¾º½º½µ ’ “ Ú “™—ÐÝ ˜ —
—“Й˜ “’ Г’ — ˜“ ˓д¡µº
Ϙ ˜ ’“’Ð ’ – •™ ˜ “’ ´¾º½º½µ “’ ——“ ˜ —˜ ’“–‘ Ð “–‘

Þ´Ü · ½µ £´ÜµÞ´Üµ ´¾º½º µ

Í ’“–‘µ¸ ˜
ÁÛ ’“˜ ˜ Ð’ –Ú ˜“– —” “ ˜— “–‘ Ð —“Й˜ “’— ’ Ý Ë“Ð´¡ ’˜—
’“–‘µ
— ÐÝ — ’˜ ˜ ˓д¡ ’ Û– ˜˜ ’ —


 Ü ´Üµ Ü ’
— ¹Ú Й ’ ½¹” – “ “– ÐÐ ½¾
¾‚
½

Ì ’ – Ð —“Й˜ “’ “ ´¾º½º µ ’ ˜ Ð —— “ “Г‘“–” ™’ ˜ “’— “’ ˜ Ê ‘ ’’ —™–
“˜ Г –˜ ‘ —“ ˜ ’ Ý – ”Ð ’ Ý ’ – ˜– –Ý ½¹” – “ “Г‘“–”
™’ ˜ “’º
“–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ Ý Ì ´Ü Þµ ˜
–—˜ Û Û ÐÐ “’— – ˜ “–‘ ÐÐÝ ˜– ’— “–‘— ˜
’“’Ð ’ – «–’ •™ ˜ “’ ’˜“ ˜— ’“–‘ Ð “–‘ ’ Û – •™ – ˜ ˜– ’— “–‘ ˜ “’ ˜“
“˜ “–‘
Ý Ì ´Ü Þµ Ý ´Üµ Þ Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ ´¾º½º µ
¾Æ’
’ Ü ½
ݸ
Û˜ ¼¸ “–‘ Ð — – — ’ º Á’ — ˜ “’ ¾º¾ Û Û ÐÐ ”–“Ú ˜ ˜˜ “–‘ Ð
˜– ’— “–‘ ˜ “’ Ì Ì — ™’ •™ “–‘ Ð — – — Ý
“— Ü —˜ ’ “’ ’“–‘ Ð — — ˜ Ý
’“–‘µ
Ý ´½µ ’º Æ“Û¸ Û
¸ ½¾ ’Û —™ —˜ ˜™˜ ’–Ð Ð ‘ ’˜ “ ˓д¡
“–‘ Ð ’˜ – Ð
’˜“ ˜ “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ “’ “˜ ’— ˜ “ÐÐ“Û ’ “˜ «–’
•™ ˜ “’ ´ º ¸ ÆÈ ¿ µ

ÜÜ
 
ݴܵ Ý ´Üµ
´Üµ ´¾º½º µ
¾Æ’
È– È ¾‚
’¸
À– ’“˜ — ˜ Ú ˜“– Û ˜ “‘”“’ ’˜— ¸½ ’
½
’ µº ˜– ’—— – —
´½ ¾ Ì – ˜¹ ’ — “ ´¾º½º µ — ’ Ü ‘”Ð “ —“¹ ÐÐ
´ “‘” – ¾ µº
˜– ’— “–‘ ˜ “’ Ì Û ˜
Ì ’ ܘ ”–“ Ð ‘ — ˜“ ——“ ˜ “Г‘“–” ˜ “–‘ Ð ˜– ’—¹
“–‘ ˜ “’ Ì º “– ˜ Ð —— “ •™ ˜ “’— Û “’— – ’˜ ”– — ’˜ ”˜ –¸ ˜ — ”–“ Ð ‘ —
¾º½ Á’˜–“ ™ ˜ “’ ¾

˜ Ð Ý – —‘ ’ – ¼½ ’ — —™‘‘ – — ’— ˜ “’ ¾º¿ “ ˜ ˜ — —º Ì —Ð ˜’
“ Ì ˜“ ™’ ˜ “’— Ý
“Г‘“–” Ü”– —— “’ ‘“™’˜— ˜“ ˜ ——“ ˜ “’ “ “Г‘“–”
Ü”– —— “’— Ý º Á’ Ý
Û˜ ˜ “’—˜–™ ˜ “–‘ Ð – ¼½ ˜ — — “Û’ ˜ ˜ — “– Ð
½
“– Ð —™‘— Ý
—™‘‘ Ð ’ ˜ – – “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’ –˜ ’

È ¾Æ
˜“– ˽ “ “” ’ ’
— Ж –˜ ’ ’ “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º À“Û Ú –¸ ˜ — “—
ÜÜ
  Ý ´Üµº Á˜ —
’“˜ ™˜“‘ ˜ ÐÐÝ ’—™– “’Ú – ’ “˜ —– — ´Üµ


— “Û’ ’ – ¼½ ˜ ˜˜ “–‘ Ð — – —

–½
̽ ´Ü ™µ Ì ´Ü ™µ ™ Þ
Û˜
¾‚
½


˜ ˜“ Ü “’ ˽ ¸ ™’ “–‘ÐÝ ’ ™ ´”–“Ú ˜™
— “– Ð —™‘‘ Ð Û˜ – —” ˜ — —‘ ÐÐ
“– Ð —™‘ ̽ ´Ü ™µ “ ̽ ´Ü ™µ Ü —˜— “– Ü ’
’“™ µº “’— •™ ’˜Ðݸ ˜ ’ “™– ““
½ ’ ˽ ™’
“ ’ ’ “™– ““ “¼ ’ ˜ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’¸ – —˜– ˜
— ‘ ¹ ’“’ Ð “–‘
ÝÝ Ì½ ´Ü ™µ¸ ˜– ’— “–‘— ’˜“ ˜
˜“ ˜ ‘ ’ “Ð ¬’ —“¹ ÐÐ
™´Ü · ½µ —“Й˜ “’ Ý “
£´Üµ™´Üµº À“Û Ú –¸ ˜ ‘ ’ – —™Ð˜ ’ – ¼½ —˜ ˜ Ú’
˜“– ˾ ˽ “’˜ ’ ’ ˜ ˜ Ý — —‘ Ðг
´¾º½º½µ ’ Ú’ — ”“— ˜ Ú – Ð Ü — —™ ˜
“’ ˾ ¸ ˜ ˜Ý
– Ü —˜— ™’ •™ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — —™ ˜ •™ З ˜ —™‘ “ ˜ —
˜– ’—— – — ´ “‘” – ˜ “– ‘ ¾º¿º µº
Ì ‘ ’ “ ™— “ ˜ — ”˜ – Û ÐÐ “’ ˜ Ú “™– “ ˜ “– Ð ˜– ’— “–‘ “
Ü Ý’ ˜“– Ü — ”™˜ ’ –“’˜ “ Ý
– ´“– “’µ ˜ —“¹ ÐÐ — ’ ™Ð – – Ý—º À – ˜
™—˜ “– “’Ú ’ ’ º Í’ – —“‘ ˜ “’ Ð ——™‘”˜ “’— Û Û ÐÐ — “Û ’ — ˜ “’ ¾º ˜ ˜
˜ Ú “™– “ ¼’ – ‘ ˜ •™ ˜ ’ —˜Ý ’ ˜ — ’— ˜ ˜ ¼‘ ˜ ’“˜
¼
’˜ – Ð’ – ºÀ’ ¸˜ Ð —— Ð „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ¼¸ Û ˜ ’˜ – ˜ “’ Г’
˜ Ð Ð’ Û˜ – ˜ “’ – ¸ ‘ Ý ’“˜ ¬’ ’ ˜ ™— Û ‘ ˜ ’“˜ Ð ˜“
˜– ’— “–‘ ’˜“ —“Й˜ “’ “ ˜ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’º Ì — — “’ “ ˜ – ¹
¼
—˜ – — —˜– ™˜ “’—
—“’— ˜“ ’˜–“ ™ ’— ˜ “’ ¾º º½º Ì ˜ “–Ý “ ˜ — —˜– ™˜ “’—
— ™ ˜“ “—˜ ’ ´ º “— µ ’ — —– ’ ˜ Ð ’ ”” ’ Ü º Í— ’ ˜ — —˜ – —
—˜– ™˜ “’— Û Û ÐÐ ”–“Ú ’— ˜ “’ ¾º º¿ ˜ ˜ ’ ܘ ’ ˜“ — ’ ™Ð – – Ý—
–˜ – ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— ’ Ý‘ ’— “ ’ – З „ ”Ð ˜– ’—¹
“–‘¸ Û ˜ ’˜ – ˜ “’ Г’ — ’ ™Ð – Ð Ð ’ ¸ “’ ’ ˜– ’— “–‘ ˜ — —˜– ™˜ “’— ’˜“
—“Й˜ “’— “ ˜ “–– —”“’ ’ «–’ •™ ˜ “’— ´ “‘” – ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½µº
– —™– ’ – Ð ˜ “’—
Á’ — ˜ “’ ¾º Û Û ÐÐ – Ú —“¹ ÐÐ ˜Û ’˜ Ü”– —— “’— º
Ì — – —™– ’ – Ð ˜ “’— Ú ’ ¬–—˜ — “Ú – Ý ÐÐ ’ ‘™ ‘“– ’–Ð
« – ’˜
“’˜ ܘº Ì Ý —– ’ –˜ ’ — ’— ˜ Ú “™– “ ’ – — ’ ™Ð – ”“ ’˜—
¼ ’–
–“‘ ˜ “– ’ ݘ Ú “™– “ “˜ – ¸ ¸ ˜ “– ’º Á’ “— ¸ “—
¼


“—˜ ’ –Ú —™ – Ð ˜ “’— “– – ’ ½ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’— ’ – —‘ — “Û —“‘
” –˜ ™Ð – – Ð ˜ “’— “– ˜ ’ Г “™— «–’ •™ ˜ “’ ’ – ¼½ ¸ ™— ’ — ˜“– Ð „ ”Ð
’˜ – Зº Ì Ð ˜˜ – – —™– ’ – Ð ˜ “’— Û ÐÐ ’ – З ’— ˜ “’ ¾º “˜ ˜ — —¸
Ý‘ ’— “ ˜ ‘˜“ “—˜ ’ ™— ’ “— º Á’ ˜¸ Û ¬–—˜ –Ú ˜ Ü —˜ ’ “
“‘”“— ˜ “’ “ “’ — ’ ™Ð – Ð Ð’ ´Ð ‘‘ ¾º º¾µº Í— ’ ˜ — “‘”“— ˜ “’ ’
˜ ܘ ’ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “’ ˜ —” “ —˜ – — —˜– ™˜ “’— Û Û ÐÐ –Ú ˜
– —™– ’ – Ð ˜ “’— ´”–“”“— ˜ “’ ¾º º µº
¾ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

„˜Ë ИÝ
—“‘ — ˜“– “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü— ’ —‘ Ðг —“Й˜ “’
“ ´¾º½º½µ “’ ˺ Ë ˜ “’ ¾º ˜ ’ — “’ –’ Û˜ ˜ ˜Û“ ”“—— Ð “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – —
– ”– — ’˜ ˜ “’— “ Ý ˜ “’ Ë ˜“– ˽ Ë ’Û
˜ “˜ “Ð ’ ˜ ˜ ”’ “’ ˜ — ˜
Ý ³— – ˜
“– Ð —™‘— “ “˜ ’º Ï Û ÐÐ ™ – Ð ˜ “’ ˜Û ’ ˜Û“ ½¹” – “
˜“ Ý “– ˜Û“ — “ ˽ Ë
™’ ˜ “’— ’ ˜ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — “–– —”“’ ’ “ ’
˘“ — ˜– ’— ˜ “’º
˜ — – Ð ˜ “’ — ÐÐ ˜
Ð’
’ ÐÐݸ ’ — ˜ “’ ¾º Û Ú —“‘ ˜ “’ Ð – —™Ð˜— ‘“’ Û ˜ —“¹ ÐÐ
Ú– — ´º ¸ “— µº Í— ’ ˜ — Ð’ Ú– —Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜ ˜
«–’ •™ ˜ “’ ´¾º½º½µ ’ –˜ ’ — ’— —– и ˜ ’ ˜ ”“—— —— — –˜ ’ ˜– ’—— – —
—“Й˜ “’— ˜ ˜ –– ÐÛ ’ – —˜– ˜ ˜“ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü— ’ ˜ — ˜– ’—— – — ’
˜™ Ð —“Й˜ “’— Ý ˜
—™‘‘ ˜“ ˜ –– Ð¹Ú Ð™ “’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º Á’ — ˜ “’ ¾º º¾
½ ™— ’

’˜— « “ ݼ —‘
Û Û ÐÐ ˜ –‘ ’ ˜ —Ý‘”˜“˜ Ú “™– “ ˜ “Æ
—“‘ ” –˜ ™Ð – – —™– ’ – Ð ˜ “’—º¾º¾ “–‘ Ð Ê ™ ˜ “’ ˜“ Æ“–‘ Ð “–‘
“–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ Ì ˜
Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜˜ – ’ Ü —˜— ˜ ˜– ’—¹
“–‘— ˜ «–’ •™ ˜ “’ ´¾º½º½µ ’˜“ ˜ ’“–‘ Ð “–‘ ´¾º½º µº — Ж Ý ‘ ’˜ “’
Û – •™ – ˜ “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ ˜“ “˜ “–‘

Ý Ì ´Ü Þµ Ý ´Üµ Þ Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ
¾Æ’
’ Ü ½
ݸ ݺ
Û˜ ¼¸ “–‘ Ð — – — ’ ’ “™– ‘ — ˜“ ˜™ ÐÐÝ “‘”™˜ —
’¸
¾¢
— “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ´½ ¼µ ˜ ’ Ü” ’ —

Ð
´Ü ݵ Ð ´ÜµÝ ´¾º¾º½µ
оƒ

Ç´Ü ¾ µ
“– Ü Ð – Ý —‘ ÐÐ ’“™
’“™ ’ ºÌ ——™‘”˜ “’— “’ ˜ ’ ‘”ÐÝ Ð ´Üµ
½¸ Ð    Ý
—Ü ´Ü Ûµ ´Ü ݼ · Ûµ ´Ü ݼ µ ´Ü ݼ µ Û¸ —“
½º „ ˜ ™— ¬’

Ð ¾ Æ’
Р
´Ü Ûµ ´ÜµÛ ´Üµ Ð ´ÜµÝ¼ ´Üµ ´¾º¾º¾µ
¾Æ¾ Ð
 Ð¡ É’  Ð ¡Û – º
½
¾ Æ’ Û

  ´½ · Ü ½ µ
Þ ´Ü · ½µ Þ ´Üµº
Æ“Û ´¾º½º µ “Ð —¸ ˜ ’ “– Ú
Ì – “– ˜ – •™ – ‘ ’˜ ˜ ˜ ´¾º½º µ – ™ —˜ «–’ •™ ˜ “’ ´¾º½º½µ ˜“ ˜ ’“–‘ Ð
“–‘ ´¾º½º µ ˜– ’—Ð ˜ — ’˜“
¨  ©Þ  Ü È ¡
  £½´Üµ Ý
 ½
´½ · Ü µ Ý ´Ü · ½µ Þµ
´Üµ ´Ü
¼

Û –
£½ ´Üµ £´Üµ · “Ð ½ ´Üµ ¾ ´Üµ ’ ´Üµ ´¾º¾º¿µ
¾º¾ “–‘ Ð Ê ™ ˜ “’ ˜“ Æ“–‘ Ð “–‘ ¾

  £´Üµ ½º
Ç´Ü ¾ µ — Ü
Ý ´Ü ݼ ´Üµµ
Ì ™— £½ ´Üµ
’˜— “ Þ ¸ ˜Ý
Ý “‘” – ’ “Æ ¼¸ ˜ “ÐГۗ ˜ — ˜“ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “
˜ “ÐÐ“Û ’ Ð’ – •™ ˜ “’
   ½ µ
´½ · Ü Ý´Ü · ½µ £½ ´Üµ ݴܵ · ˜ ´Üµ ¼ ´¾º¾º µ
¼
˜ Ð ’Ý
Û – — ”“ÐÝ’“‘ Û˜ º …“– ”– — Ðݸ
¼


’ ‘

‘ ´Üµ
˜ ´Üµ ´Üµ ´Ý ‘” µ ´¾º¾º µ
‘ ½”
È ½
¾ ´ µ
‘”È’ È” ‘” ‘¸
” ‘ ’
Û – ’“˜ — ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ ¼ Û˜ ½ ½ ’
´ µ
‘”

‘”


¬’ ˜ “’ “ ˜
ºÌ ‘”Ð — ˜ ˜ ˜ — ˜ —¬ — ˜ “ÐÐ“Û ’ “‘“ ’ ˜Ý

  ¡  Ý ¡
½ ½
“’ ˜ “’
¼
˜ Ý ˜
¼ ¼
¼ ¼ ¼ ¼¾ ’º …“– “Ú –¸ ˜˜
“– ’Ý –“‘ ´¾º¾º µ ˜ — Ð –˜ ¼ ½º

È–“”“— ˜ “’ ¾º¾º½ ½ “– ˜
«–’ •™ ˜ “’ ´¾º¾º µ ”“—— —— — “–‘ Ð
¼

—“Й˜ “’ Ý ¾ “– ¾
º ’˜ — – — Ý — ™’ •™ Û ”– — – ˜
Ü ½ ¾
“’—˜ ’˜ ˜ –‘ ’ Ý ˜“ •™ Ð ˜“ º Ì ’ З“ ˜ — – — Ý “– ½ – ™’ •™ º

Ƚ
È–““ º Ì ”–““ — Ú ’Û˜ ’ ™ ˜ “’ “’ º “– ½¸ — Ý ½¸ Û —™ —˜ ˜™˜
‘ Ü ‘
‘ Ý “– Ý
– ”– — ’˜ ’ —– — ’˜“ ˜ “–– —”“’ ’ •™ ˜ “’
¼ ½ ½

   ½    ½ µ 
½ ½ ½
Ý´Ü · ½µ ´½ · Ü µ ´½ · Ü ´Üµ Ý ´Üµ
£´ÜµÝ´Üµ ·
½

¨–
Æ“Û¸ ´½ · Ü ½ µ  — £¼ · £½ Ü ½ · Ç´Ü ¾ µ¸ Û ˜   Á’
½ £´Üµ ’ Ü” ’ £¼ ½
¨–  
  Ç´Ü ¾ µ “–
’ µº
½Á
’ £½ ´£ …“– “Ú –¸ “’ — “™Ð “ — –Ú ˜ ˜ ´Üµ
½
¾ Ü ‘ ¸
’º ‘
½¾ “‘” – ’ “Æ ’˜— “ ¼¸ ˜ ’ Ú—˜ “ÐÐ“Û ’
– ™–– ’ – Ð ˜ “’
  ½ Ý £¼ Ý
½¼ ½¼

‘   ´‘   ½µÝ ½ ‘ ½
  ‘ · £½ Ý ½ ‘ ½ · ³‘ ´Ý ½ ¼ ‘ ¾ µ
½ Ý £¼ Ý Ý ‘ ½
½ ½ ½

  ¾º Ì
³‘ ´Ý ½ ¼ Ý ½ ‘ ¾ µ — “’ Ý ‘
Û – ’ Ü”– —— “’ “’ÐÝ ”’ ’ ¸¼
½
’Ý
•™ ˜ “’— “Ú ’ —“ÐÚ —˜ ” Ý —˜ ”¸ Ý ”– — – ½¸ — ’ –“‘ ˜ — “’
½¼
  ’½
‘ Ð —˜ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý
•™ ˜ “’ Û ˜ ½Û ™ ˜ ˜˜ •™ Ð ¼¸ Û Ð˜
½½
¬–—˜ ’½ “‘”“’ ’˜— “ Ý – ™’ ˜ –‘ ’ Ý ˜º –“‘ ˜ — •™ ˜ “’ ˜ З“ — Ð –˜ ˜
½½
˜Ð —˜ ´Ý ½ ¼ µ½ — ”– “– – ˜“ ““— ¸ ™˜ ˜ — Ú’˜ Ú Ð™ ½ Ý ”– — – ”˜ “’º Ì
‘ ¬–—˜ ’½ “‘”“’ ’˜— “ Ý ½ ½ ’
— “’ •™ ˜ “’ Û ˜ ¾˜ ’ Ú — ™’ •™ ÐÝ “˜ ˜
 ’½
Ð —˜ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý
˜ ½ ¾º Ï ’ ”–“ ’˜ — Û Ý ’ ¬’ ÐÐ ˜ “Æ ’˜—
Լ
Ý
¾ Æ’ Û ˜
½
˜Ý
Æ Ü˜ —™””“— ˜ — “’—˜–™ ˜ “– ÐÐ ‘™Ð˜ ¹ ’ — ½ “–
¾ Æ’ ’ Ü ½
¾
· ½º Ç Ú “™—ÐÝ ˜
—“‘ ’ ˜™– Ð ’™‘ – ½¸ ˜ ’˜ Û˜
½
’ — £¼ “ — ’“˜ Ú ’Ú Ð™ ½ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜ ´¾º¾º µ ”“—— —— — ™’ •™ “–‘ Ð
’ Ü ½ ¤
—“Й˜ “’ Ý ’ º
¾ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

¾º¿ ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð
È–
Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ÐÐ —™‘‘ – — ˜ – —™Ð˜— – —‘ “˜ ’ ’ – ¼½ º Ì“ ˜ ˜ ’
½
Û ”™˜ ” ½’ ¸ Û – –½ — — ’ ´¾º½º µ¸ ’ Û Û ÐÐ ‘ ˜ “ÐÐ“Û ’ ’˜ ¬ ˜ “’
¬¬
¨ ©
Æ” ¾ Æ’ ”·½ ”·¾ ’
¼ ´¾º¿º½µ

¾ Æ”º
ÝÝ ¸
Ϙ ˜ — ’˜ ¬ ˜ “’ ˜ — Ð –Û ˜ —‘ ’˜
– —‘ ³— ‘ ’ – —™Ð˜ — ˜ ’ Ðݘ – ™ ˜ “’ “ ´¾º½º½µ ˜“ — ‘¹ ’“’ Ð “–‘º

È
Ì —– ™ ˜ “’ ˜“ “’ÐÝ — ‘¹ ’“’ Ð “–‘ — ™ ˜“ ˜ ˜˜ ˜˜ “–‘ Ð — – —
È ´Ü Þµ Ý ´ÜµÞ ˜– ’— “–‘ ˜ “’ È
’ ’–Ð Ú– —º Ì – “– ’˜–“ ™ —
¼
˜“ È
Û —– Ð ˜ ’ Û ˜– ’— “–‘— ´¾º½º½µ ’˜“ ´¾º½º µ “’ —™ ¹‘ ’ “Ð

Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ ݼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ · Ú È½ ´Ü ™µ Ý ´Üµ™ ´¾º¿º¾µ
¾Æ”
½

¾ Æ”¸
ݸ “– Ð —™‘— “ Ý
Û – – ´ º— ˜ “’ ¾º¿º½µ ’ Û –

’ ’
Þ‘ ‘ Þ‘ ‘ Þ‘ ‘
Þ ™ Ú

‘ ‘ ‘ ”·½
½ ½

Ì ”–““ — “ ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜— ‘ ’˜ —— ˜ “’ ’ “™’ ’ – ¼½ º “– “‘”Ð ˜
”–““ — ’ ‘“– ’ – Ð — ˜˜ ’ — ˜ – – —– –– ˜“ ˜ ”˜ –— ’ “˜ —˜ — —º


¾º¿º½ “– Ð Ë™‘‘ Ð ˜Ý “ Ý
–—˜ Û Û ÐÐ “’— –˜ ´ “–‘ е “– Ð ˜– ’— “–‘ ””Ð ˜“ ´¾º½º½µº Ì“ ˜ ˜ ’ Û
¬’

… 

Á’
£¼ £´½µ

¨ ©
½


´˜µ ´ £µ´˜µ ½ ´˜µ ¾ ´˜µ ´˜µ
Ƚ   ¡ ˜ ¾‚¸ ¾
  ‘ ½
‘ ‘ – º …“– “Ú –¸ Û
Û – ´˜µ ´‘ ½µ ¸ ½¾ ¬’
½

Ð ¾ Æ’
Ð ´½µ Ð ´˜µ ´ Ð µ´˜µ “–
м

¾’ ¾ Æ’ Û
˜
’ “– ’ ¬’

¢Ð £
РУ
£´Ð  µ · £´Ð  µ
´ µ · ´¾º¿º¿µ
¼
Ð

¢ ’¹‘
ݼ º …“– “Ú –¸ ’
—“ ˜ ˜ ´ ¼µ ´ µ— ¬’ ˜“ ˜ ˜– Ü Û ˜
¼
£Ð
£Ð½ £Ð¾
£ £ ¡ ¡ ¡ £ ’£Ð
£Ð
’º À – ’
“Й‘’— ´ µ¸ ½¾ ’ ’“˜ — ˜
½ ¾
“’ړЙ˜ “’ “ Ð ˜“–— º
¾º¿ ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð ¾

–“‘ ˜ ”–“” –˜ — “ ¸ ˜“ ˜ – Û˜ ™ ݳ— ’ •™ Ð ˜Ý¸ Û ™ ˜ Ü —˜ ’
ÐÐ Ð ¾ Æ’
“’—˜ ’˜— Ã
“ —“‘ ”“— ˜ Ú ’ —™ ˜ ˜ “–

 ˜  ˜
ÃÐ ÃÐ Ã
—™” Ð ´˜µ ’ —™” ´˜µ ´¾º¿º µ
м
˜¾ ˜¾
Ý Ý¼ Û “ ˜ ’
””ÐÝ ’ ˜ “–‘ Ð “– Ð ˜– ’— “–‘ ˜“ ´¾º½º½µ Û ˜

 ˜   £ £
´ ¼µ ¼ ¼· ¼´ ¼µ ´¾º¿º µ

È–“”“— ˜ “’ ¾º¿º½ Ì •™ ˜ “’ ´¾º¿º µ — ™’ •™ —“Й˜ “’ ¼ ˜ ˜ — “Г‘“–”
’ ˜ ‘ Ü ‘ Ð —˜ – “‘ ’ Ç Û ˜ ’˜– ¼¸ Û “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð – ”“ ’˜
· ¾Ð ¸ ¾ ½ ¾ ’ Ð ¾ º Ì — —“Й˜ “’ — ˜ —™‘ “ ˜ “’Ú – ’˜ — – — ݼ

  ·
’ — –“™’ ¼º „ ˜ ¼ ’ ¼ ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’—¸ º º – ˜ “’—
¾ ´ ¼   ¼ µ¸ ˜ ’ ˜ –
 
½·
Û “’˜ ’ — ’ ™Ð – ”“ ’˜º Á ¼ Ü —˜— ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜
˜ ˜ ¼ ´˜µ Ç´½µ … ˜ “– ÐÐ ˜ ¾ £ Û ˜ ¼ · ¼  º
  ·
… —™ –˜
“–‘ Ð —“Й˜ “’ ݼ — “– Ð —™‘‘ Ð ’ Ú –Ý – ˜ “’   ¸
Ì –´ · ¾Ð µ¸
¾ ½ ¾ – ’ о º
Ê ‘ – ¾º¿º¾ ¾ Æ’ ¸
–“‘ ˜ — ”–“”“— ˜ “’ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜˜ “–‘ Ð Ü”– —— “’ ´ ¼ µ¸
Ǻ Ì
“–– —”“’ — ˜“ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ ’ — “Г‘“–” ™’ ˜ “’ Û ÐРЗ“ ’“˜
Ý ´ ¼ µº

Ü  Ý ´Üµ —
Û ´Üµ
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ — ˜ ˜ “– Ð —™‘‘ Ð ’ ÐÐ ™˜
“™’˜ ÐÝ ‘ ’Ý – ˜ “’—º –“‘ — ˜ “’ ½º¿º¿ ˜ — Ð –˜ ˜˜ —— •™ Ú Ð ’˜ ˜“

È’
Ý ’ “– Ð —™‘‘ Ð ’ ÐÐ ™˜ “™’˜ ÐÝ ‘ ’Ý – ˜ “’—º —’ – ¼½ Û ¬’
‘¸ ‘ ‘ · ½º
‘ ˜Û
· ºº •™ З –“‘ ´¾º¾º µ Û ˜ ’ ™ ˜
½
— ˜ —¬ — ˜ •™ ˜ “’

   ½ µ
´½ · Ü Û´Ü · ½µ £½ ´Üµ ۴ܵ · ™ ´Üµ ¼ ´¾º¿º µ

Ü 
™ ´Üµ ˜ ´Üµº
Û – ¬’ ’

 ½ µ
Ï Û Í ™ ¬ ´½ · Ü
· ´ ¼µ ´¾º¿º µ

Û Û¸
Û “˜ ’¸ Ý ””ÐÝ ’ ˜ “–‘ Ð “– Ð ˜– ’— “–‘ ˜“ ´¾º¿º µ Û ˜

  £¼µÏ £Ï     £
 ˜   ˜ Ï
¬ ·Í
´ ´¾º¿º µ

¾ Æ’ Û
˜Í
Æ“˜ ˜ ¼ —Ð ’ ˜ ½¸ Û Ð “– Ú
¾

  ¡ ’£ £Í ¼· ´ ¼ µ£ ´Ï ‘” µ ´¾º¿º µ
‘ ”
É£
½ ½
¾ ´ µ
‘”


¬’ ˜ “’ “ Ï Í
Û – ‘ ’— ˜ “–– —”“’ ’ “’ړЙ˜ “’ ”–“ ™ ˜º Ì ’
Ú ˜“ ’˜ –”– ˜ ˜ ¬–—˜ “–‘ ÐÐݸ ™˜ ˜ Ý – Ú’ ’ ’ Ðݘ ‘ ’’ – ™–— Ú ÐÝ
’˜ “ÐÐ“Û ’ ”–“”“— ˜ “’ ´ º “— ¸˜ “– ‘ ½¸ “– ˜ —“ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—µº
¿¼ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

È–“”“— ˜ “’ ¾º¿º¿ „ ˜ ¾ Æ’¸ ˜  ·½ Ï ´˜µ Ü —˜— ’ — “Г‘“–”
Ì ’˜ ¼º
’ ˜ ‘ Ü ‘ Ð —˜ – “‘ ’ Û ˜ ’˜– ¼¸ Û “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý “ ˜ — ’ ™Ð – ”“ ’˜—
  ¾ ½¾ – ¸ ’ Ð ¾ º Á Ë — Г— — ˜“– Û ˜
¼ ·¾Ð ¼
¼Û –
Ú –˜ Ü ¼¸ ’“˜ “’˜ ’ ’ ’Ý “ ˜ “— — ’ ™Ð – ”“ ’˜—¸ ˜ ’ ˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜
’ ˸ —™ ˜ ˜ —™”˜¾Ë  … ˜ Ï ´˜µ ½º
…¸ Û ‘ Ý ” ’ “’
  ¡
“– Ð —™‘‘ Ð ’ Ú –Ý – ˜ “’   ¸
Ì “–‘ Ð —“Й˜ “’— Û ’ Ý ¸ ½¸ –
  ¸ ¾ ½¾ ’ о º
¼ ¼
–¸
– · ¾Ð

Ê ‘ – ¾º¿º   ¼
Ì – Ý— ˜ –“™ ˜ ´’“’Þ –“µ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— · ¾Ð ¸Û –
¾ ¾
¼ — ’ ™Ð – – ˜ “’—
–¸ Ð Ï
½¾ ’ ¸ – ÐÐ ˜ “ ’ “
´ µ
Ý Ï º Ï Û ÐРЗ“ – – ˜“ ˜ — — ’ ™Ð – – ˜ “’— — ˜ — ’ ™Ð – – ˜ “’—
“Û Ýº¾º¿º¾ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð
¾ ½¾  
–½ ¸ ˜
Ë’ ¼ ’™‘ – “ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— ’˜ – ˜
¾ Æ” ¸
¾ ½¾ – ˜ “’— “ Ý ¸
Ð ”Ð ’ ¸ Û ˜ ’ — ¬’ ˜ º À ’ ¸˜ — ’ ™Ð – –
¾ Æ”¸ ’˜ – ˜ Ð ”Ð ’ “–‘ — – ˜ — ˜¸ —“ ˜ ‘ — — ’— ˜“ “’— – “’— ™˜ Ú
¾ Æ”º
˜ “’— “ Ý ¸
— ’ ™Ð – –
 
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û ˜ ’ · ˜“ ˜Û“ —™ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’
˜ – ˜ Ð ”Ð ’ º

È–“”“— ˜ “’ ¾º¿º ¾ ¾´  
£ ’ Ð ˜ ˼
„˜Ë Г— —™ ¹— ˜“–
˜ –˜ ·µ
¾ É ¸ Û – É — ˜ — ˜ “ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— “ Ý ¸
“ ˺ …“– “Ú –¸ Ð ˜ ¼ ‘’
¾ Æ”¸ ’ ¬’ Π˼ Ì ’ ˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— Ê ’ à —™
¡´¼ µº
˜˜
 ½
ʘ
˜
Ï ´˜µ Ã
  ½µ ´¾º¿º½¼µ
´

¾ Æ”’ ÐÐ ˜ ¾ Î º
“– ÐÐ ’
¼

“–‘ Ð — – — Ƚ ´Ü ™µ
Í— ’ ´¾º¿º½¼µ “’ ‘ Ý ”–“Ú “– Ð —™‘‘ Ð ˜Ý “ ˜ ¬’ ’

¨Ü ¾ £ ¬¬  ©
½
  µ ’ ˽ — ˜ — ˜“–
˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ˜ —— ˜ “’ ¼ ¾´ · ¬’ Ý
¾ ´        
˽ –Ü ¾ ·· ¾ µ ¸˜ ’˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜—

È ¾Æ ÈÝ
Æ ™µ —
’ ¸Û ’ ’–Ð ”’ “’ ¸ —™ ˜ ˜ ½ ´Ü “– Ð —™‘‘ Ð Û˜ – —” ˜
˜“ Ü “’ ˽ “– ™ Æ Û ˜ —™‘ Ƚ ´Ü ™µ ´Üµ™ º Ì — —™‘ “’Ú – — ™’ “–‘ÐÝ


¾
½
“– ™ Æ Ü Ë½ ¸ Ü º

Æ“Û¸ – —‘ ³— ‘ ’ – —™Ð˜ – —

Ì “– ‘ ¾º¿º …
„˜ ˜
‘ ’ “Ð ¬’ ÝÝ Ý¼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ¸ Û ˜ Ü ’
“™– ““ “ ¼ ’ ” º Ì ’ “’ … ˜
“™– ““ “ ½ ’ ˽ ’ ™ ’ ’
’ «–’
•™ ˜ “’ ´¾º½º½µ — ˜– ’— “–‘ ’˜“ ™´Ü · ½µ £´Üµ™´Üµº

<<

. 2
( 13)>>