<<

. 6
( 13)>>

½µ ½µ
¼ ¼


¾  ½
       
“– Ð Ð
¼˜ — ‘”Ð — ¼ º Æ“Û —™””“— ˜ ˜ “– ÐÐ ¼½ ¸
¼
Ð
Û – ½º Ì ’
   ¡    ¡
е е
Ð   Ð ½ µ½ Ð Ð   Ð ½ µ½ Ð
´‘½ ´‘½
½ ½
´˜ ´˜
½µ ½µ
½ ½


’ Û˜ ’ ’ Г ™ “ Ð ‘‘ º½º½ Û ™ ˜ ˜

  ´˜   Ð   ´˜   Ð
Ð
Ð ½½ Ð ½½
Ð Ð · ” ´˜µ
½ µ½ ½ µ½
½µ ½µ


  ¾ ´¼ Ð
”Ð — Ð
˜ ‘“—˜ ‘½ Ð — ” ´˜µ ÐÐ ˜
Û – ”“ÐÝ’“‘ Г – ½º ¼ “– ½µ ˜ —
   º
Ð Ð
˜“ ’˜ ÐÐÝ •™ Ð ˜“ Þ –“ ’ ˜ ™—
¾ ¦ ¼
« ‘½
“– « Û ’“Û ¬’ ˜ “” – ˜“–— ´Ï µ ´ ½µ Ý

 ¦ ¡
½
 
¦ ´‘½ µ
« « ½
´˜ ½ µ½ ´¾º º¾µ
½µ
½
¼

„ ‘‘ ¾º º½ Ì ¦ — ˜—ݘ
“” – ˜“–— “ÐÐ“Û ’ ”–“” –˜ —
«
 
·
Г’ — ˜“ ’ º
«
´µ ´Ï µ ½ «

½¸ ˜ ’ ³¾ ¦´
Á ³ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’ « ³µ ³º
´µ ´Ï µ

¾ ¾
˜ ’  ˜ ¦ ´  ˜  ˜ ¦ º
Á ’ « «
´ µ ´Ï µ¸ ´Ï µ µ

£¾ £ £¦
¦´ ¦
Á “˜ ’ Г’ ˜“ ˜’ ´Ï µ ’ º
« « «
´ Úµ ´Ï µ¸ µ

È–““ º ™ ˜“ ˜ ——™‘”˜ “’—¸ “’Ú – ’ “˜ – ˜¹ ’ — “ ´¾º º¾µ — ’—™–
¼
‘½
’ ´ ½ µ “– Ж ’“™ º
Í— ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½¸ Ð ‘‘ ¾º º¾ ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º ¸ ˜ ¬–—˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ´ µ
“‘ — ˜– Ú Ð ´˜ ”–““ “ ˜ – •™ – —˜ ‘ ˜ — Ú ’ ’ ”–“”“— ˜ “’ º º½µº Ì“ ”–“Ú
˜ — “’ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ´ µ Û ¬–—˜ “ — –Ú ˜ ˜

  ¡
 
½· ´‘½ µ
· ·
« « ´ —µ ½½
· ´˜ ½ µ½ ´¾º º¿µ
½µ
¾Æ’½
’ ™— ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º ˜ — ’ – Û– ˜˜ ’ —

  ¡

—–  –
  –µ
½· ½· ´‘½
½ ½½
´ «µ ·– ´˜ ½µ – ½µ
½·
–¾Æ’½ –
¼
¾º Ë“‘ ˜ “’ Ð Ê —™Ð˜—

½¸
  Á³— ³
Û “’ — Û˜ º “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ˜ ’
½ «
¾Ê
¼
‘½ –˜
Г’ — ˜“ ´ µ “– ÐÐ ’ ½Û ™ –“‘ Ð ‘‘ ¾º º ¸ ˜“ ˜ –
¡µ¹˜“”“Г
  ¼
˜ ´ ³µ´˜ ´ ½ µµ
‘½
˜ ’ — ˜“ ´ ³µ´˜µ ’ ˜
Û˜ ”–“”“— ˜ “’ º º½ ˜ ´ Ý
³µ¦
–˜ ³¸ Û
½º À ’ ¸ “’ ˜ –Ý ½Û Ú “‘”“— ˜ “’— ´ ”–“Ú —
´ µº Ì ˜ – —˜ ˜ ‘ ’˜ “ÐГۗ Ý —˜– ˜ “–Û – ™— “˜ ¬’ ˜ “’—º ’ ÐÐݸ ˜“
£´ £ £ £
”–“Ú ´ Úµ Û ’ ——™‘ ˜ ˜ ¸—’ ´·µ ·µ · · ¾´ µº Æ“Û
¾ £¾
´Ï µ¸ ˜ ’ З“ ´Ï µ ’ Ý ´¾º º µ Û “ ˜ ’˜ “ÐÐ“Û ’ “‘”“— ˜ “’
–˜
“’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½

Æ
½ Ƶ
´‘½
¦£ ¦ §£ §  Æ Æ ½½
Æ  ´˜ ½ µ½ ½µ
Æ ¼
¼

£ ¤
¦´ ¦ µ£¾ º
« «
–“‘ ˜ — “‘”“— ˜ “’ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜ µ ´


Ê ‘ – ¾º º¾ Ì ·
«
“ ½¾— –˜ – —” Ð “’ ¸ — ’ ’˜ — — “’ —
½¾
 
Û˜ ½¾Û ’ ””ÐÝ ’ ˜ ˜“ ˜ —“Й˜ “’— º


¾ Ê’ ¾Ê
Ü
Æ“Û Ð ˜ ™— ——™‘ ˜ ˜ ´¾º½º½µ — – Ð ’˜ — ’— ˜ ˜ Ð ´Üµ “–
о ƒ Ƚ
¾ ¾Ê
 
–Û
ÐÐ ´ “‘” – ´¾º¾º½µµ ’ ˜ ˜ “– ½¾ Ú ’
¾ Ê’º
¾ ʺ Ì  – Û ˜ «–
¾ «– Ü

“–‘ Ð —“Й˜ “’ ݼ ´Üµ
’ ´¾º½º½µ ”“—— —— — Í— ’
˜Ý ¸Û˜
”–“”“— ˜ “’ ¾º¾º½ ˜ ˜ ’ — “ Ú “™— ˜ ½¸ —– Ð “Æ ’˜— ’ ”–“ ’
З“ Ý ¸ Û ˜
Û˜ ’ ™ ˜ “’ “’ ½¸ ˜™–’— “™˜ ˜“ Ú– Ð “Æ ’˜—º ——™‘ ’
—Ý
˜ “’ ˜ ˜ ¼¸ —“ ˜ ˜ – ¼º —– Ð “Æ ’˜—¸ ˜ —‘ “Ð —
½ ½ ½
“– Ü Ý ´Üµ ÐÐ ˜ ’
’ ˜˜ ’ — “ Ú “™— ˜ ˜ ´˜µ ´˜µ “– ’ “™– ““ “
¾ Ï £¸ Û Ï£
“Ð — “– ˜
˜ “– ’º À ’ ¸˜ — •™ Ð ˜Ý З“ – —˜ – “’ ¬’ Ý
¾   ½ 
£ ˜ ˜
˜ –˜
¼ ‘’ ºÌ — ‘”Ð — ˜ ˜Ð‘– ´˜µ Б– ´˜µ
½· ¼ ¼
¡µ¹˜“”“Г  
¼ ·
‘½ –˜
’˜ ´ Ý ’ ˜ ™— “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ¼º Í— ’
”–“”“— ˜ “’ ¾º º ’ ˜ ™’ •™ ’ —— “ ˜ “‘”“— ˜ “’ Û ’“Û ™ ˜ ˜

  ¡   ¡
е е
—  Ð  Ð
 
½· ½·
´‘½ ´‘½
·
Ð Ð
½µ ½µ
· ´˜ ½ µ½ ´ —µ · ´˜ ½ µ½
½ ½
Ð Ð
¾ ƺ À ’
Ð
“– ¸ ™— ’ ´¾º º¿µ¸ Û “ ˜ ’

 
  ·
« « ½ «


  «¸ ˜
¦
·
·
« « «
’ — ‘ Ð –ÐÝ º Ë“ —– Ð ˜Ý¹”– — –Ú ’ ’ “’ÐÝ ½ ˜—
½ «
«
’ “’ÐÝ ½ ¾º
 
·
«
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ ˜ ½ ¾¸ — ’ ˜ ’ — – Ð ˜Ý¹”– — –Ú ’
½¾ ½¾
“” – ˜“–¸ Û ’ ””ÐÝ ’ ˜ ˜“ ˜ —“Й˜ “’— º

¬’ ˜ “’ ¾º º¿ Ï ¦
ÐÐ ˜ “ º
Ð’ Ú–
½¾
¼ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

Æ“˜ ˜ ˜¸ ™ ˜“ ´¾º º½ µ ’ ´¾º º½ µ¸ ’ З“ Û– ˜˜ ’ —

  ¡
½
§Ð¦   §´Ð ½µ¦ ½
¦·  Ð
Ð ½½
¾ ½µ
Ð ½
“‘” – З“ “— º

¾ Æ”¸ —“ÐÚ
È–“”“— ˜ “’ ¾º º Ì Ü”– —— “’— ’ ¸ ˜ •™ ˜ “’— ´¾º¿º µ ’
¼ ½
¼ ¼
´¾º º µ ’ ‘½ ‘½
´µ ´ ½ µº

È–““ –˜
º Ì ˜˜ ˜ —“ÐÚ — ´¾º¿º µ “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ¼ ‘‘ ˜ ÐÝ
¼
¾ Æ’ ˜
“ÐГۗ –“‘ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½º Æ“Û “– ™’ ˜ “’ ´ ¼µ Г’ — ˜“ ´Ï µ ´˜
½
¦
´ ¼ µ¦
“’˜ ’™ ˜Ý “ÐГۗ –“‘ ˜ Ð ‘‘ — ¾º º ’ ¾º º µº Á’ ˜¸ Û Ú ´¼µ
¦
’ Û ’ ¬’ “‘”“— ˜ “’ “ ´ ¼ µ ’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”–““ “ Ð ‘‘ ¾º º¾
¦
´ ’ ” –˜ ™Ð – — ´¾º º½½µµº –“‘ ˜ —˜— —Ý ˜“ “’ Й ˜ ˜
´¼µ ´ ¼ µº
½¾
¦
””ÐÝ ’ ½ ¾ ˜“ •™ ˜ “’ ´¾º º µ ’ ™— ’ ˜ Ð ‘‘ “Ú ¸ ˜ — —Ý ˜“ “‘”Ð ˜ ˜
¤
”–““ “ ˜ — ”–“”“— ˜ “’º

¾ Æ”¸ —
Ï ’“Û ™ ˜ ˜ ¸ ˜ —¬ — ’ —˜ ‘ ˜ “˜ “–‘ ´¾º º µ “– —
½
 
·
‘½
½µµ´‘½ µ
Ж ’“™ º Á’ ˜¸ ”–“”“— ˜ “’ º º½ ‘”Ð — ˜ ˜ ´ · ´˜ ½ µ½ —
½
·
‘½
“’—˜ ’˜ ˜ ‘ — ô µ
“™’ Ý ˜‘ — ’ –“‘ ´¾º º µ Û “’ Й ˜ ˜
·
·
‘½ ·
à “– —“‘ à ¼º Ì — “ — –Ú ˜ “’— ˜“ ˜ – ¬’ ÐÐÝ ‘”ÐÝ ˜ ˜˜ –
·

¬¬ „ ¡ ¬¬ ‘½
“’—˜ ’˜ ý ¸ ’ ý ¸ ”–“Ú
Ü —˜— ”“— ˜ Ú ”’ ’˜ “ ¸ —™ ˜ ˜ ˜ ˜
ý “– Ü ’
—Ð – ’“™ ºÌ “– ‘ º º¾ ˜ ’ ‘”Ð — ´Üµ ’ “™– ““
½ ˜“– Ë “ “” ’ ’
“ ’ — ’ “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü — ´ “‘” – ˜ – —™Ð˜—
’— ˜ “’ º µº
Í— ’ ˜ — “ — –Ú ˜ “’— ˜ — —Ý ˜“ Ú – Ý ˜ “ÐÐ“Û ’ ”–“”“— ˜ “’ ´ “‘” – “— ¸
˜ “– ‘ ¿´ µµº

È–“”“— ˜ “’ ¾º º „ ˜ ™— ——™‘ ˜ ˜ ´¾º½º½µ — – Ð ’ ˜ — ’— ˜ ˜ ´Ü ݵ — – Ð
¾ ½ ¾ – Û Ú   ¾ Ê ’ ¾ ʺ Á —
’ Ðݘ ’ ˜ ˜ “–
˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ Ð —™ ˜ ˜ ´Üµ ¾ Ê” Ü ¾ Ê· ’
”¹Ú ˜“– Ú Ð™ ½¹” – “
—™ ˜ ˜ ´Üµ   Ü ½ ’ Ë “– Ú –Ý ¾ ‚ ¸ ¾ ½ ¾ –½ ¸ ˜ ’ ˜
¼ —Ü
—™‘
ÜÜ
  ‘ ´„
´Üµ µ´Üµ
¾Æ”
“™– ““ “ ½ ’ ˸ ¬’ — —“Й˜ “’ “ ´¾º½º½µ Û
“’Ú – — ’ ’ — “Г‘“–¹
” ’˜ —’ “™– ““ ’ — – Ð¹Ú Ð™ “’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º …“– “Ú –¸ ˜ —
È ½ ’ ˺ À ’ ¸ ˜ ˜– ’—— – — —“Й˜ “’
—“Й˜ “’ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ •™ З ݼ ´Üµ — Ü
Ü Ü Ý ´Üµ ’ —™‘‘ ˜“ ’ ˜™ Ð —“Й˜ “’ Ý “ ´¾º½º½µ¸ Û
 
¾Æ” ´Üµ
— – Ð Û ’ – —˜– ˜ ˜“ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º
Ê ‘ – ¾º º È ’ – З
Ì – —™Ð˜— ”– — ’˜ ’˜ —— ˜ “’ “–– —”“’ ˜“ ˜ —“¹ ÐÐ
“– Ð —™‘‘ ˜ “’ “” – ˜“–È ½¾
¸ ’˜–“ ™ Ý “—˜ ’ ’ “— “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—¸
ÜÜ
 
È È Ý´Üµ ¾Æ ‘ ´„ ’Ý
’˜ — ’— ˜ ˜ ´Üµ µ´Üµ¸ ˜ ’ З“ Û– ˜˜ ’

ÜÜ
 ½¾
ݴܵ Ý ´Üµ ´ “‘” –
¾Æ
— ´Üµ З“ ü¾ µº

¾º Ë“‘ ˜ “’ Ð Ê —™Ð˜— ½

¾º º¾ —Ý‘”˜“˜ Ú “™– “ ˜ “Æ ’˜— “ ݼ

¾
Á’ ˜ —— ˜ “’ Û ”™˜ ‘’ ’ Û ‘Ý ——™‘ Û ˜ “™˜ Г—— “ ’ – Ð ˜Ý
½¾
¾ ¾’
– ÐÐ Ð
˜ ˜ · ¾Ð “– ÐÐ ½¾ ’ ¼ ¸—’ ˜ ¸ — Ú ’ ’˜
¬’ ˜ “’ “ £ ´ º ´¾º½º¾µµ¸ – ˜ –‘ ’ ‘“ ™Ð“ ¾ º

Ƚ
Á’ ˜ — — “’ ‘Ý ™ –“‘ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º ’ —Ý‘”˜“˜ Ü” ’— “’ “– ˜
‘ Ü ‘

“–‘ Ð — – — —“Й˜ “’ ݼ ´Üµ ¾«
“Æ ’˜— ’ ˜ “ ´¾º½º½µ¸ —’ Ã

À
½
´‘ ½µ
«‘ Ú “™– “– ‘
´— ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½¼µº Ë ’ ´¼µ¸ ˜— ’ –Ú
¼
´‘ ½µ ´‘ ½µ ¼ ´˜µ
­ ˜‘ ˜¸ Û ˜ ­
–“‘ ˜ “–– —”“’ ’ ™ Ý “–‘™Ð ¸ Ú’ Ý ´¼µ
¼ ¾
”“— ˜ Ú ÐÝ “– ’˜ ˜ ‚“– ’ “’˜“™– –“™’ ¼ ÐÝ ’ ’˜ ‘ Ü ‘ Ð —˜ – “‘ ’ Û˜
¾ –
’˜– ¼Û “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý “ ˜ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— · ¾Ð ¸ ½¾ ’
¾
Ð “–‘ ­
ºÏ ‘Ý Ý ”™— ’ ˜ ˜“Û – — ˜ –Ð Û˜ ’˜– ¼ ’ – ™— ·
’ ­ Г“ — Ð
“– —“‘ —‘ ÐÐ ¼º Ì ˜ “’˜“™– — – Û’ ’ ¬ ™– ¾º½º¾
¾ ¾
­¿
¿ ½¿ ½
¿ ½
­½


­
·

¾Ì ™ ݹ “’˜“™– ­ —”Ð ˜ ’ ” –˜— ’ ­º
™– ¾º½„ ‘‘ ¾º º “– Û˜ ¸Ð ˜ ˜ ” –˜ “ ­ –“™’ ´ º ¬ ™– ¾º½µº
Ì’
  ¡
  ½µ   ½µ ´ ½
 ‘·½
´‘ ¼ ´˜µ
«‘ —‘
˜ · Ç ´‘
˜‘
·µ
¾ÈÊ ÈÊ
Û–˜ —™‘ — ˜ ’ “Ú – ˜ “— Û˜ º
‘   ´‘ ½µ
È–““ ¼ ´˜µ ´‘ ½µ ¼ ´˜µ
˜‘ ­ ˜‘
—« ˜ ˜¸ Û ˜ ­ ” –˜— “ ˜
º –Ð
¾ ¾
Û˜ ’˜– ¼ ’ – ™— · ¸˜ ”–““ — ÐÝ “ÐГۗ –“‘ ˜ “™’ ’ —— “ ¼ “’
¤
­º
¾ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

„ ‘‘ ¾º º ¾ ¸ ‘ ¾ Æ· ’   ¬µ
“– ¬ Û Ú
´‘ ¼

´¼  µ
˜¬ ½ ´½ · ˜µ ‘ ˜  ¾ ¬   ½µ   ¬µ
´¬ ‘
´
½
Û – ’ ˜ – ˜¹ ’ — ’“˜ — ˜ ˜ ™’ ˜ “’ ’ ’ ˜ Ð ˜¹ ’ — ˜
” ˜ “ ’˜ – ˜ “’ —˜ –˜— ˜ ½¸ “ — –“™’ ’ ˜ ’ ˜ Ú — ’— ’ ’ — ˜ ½  ¾ º
¼
…“– “Ú –¸ ´¬ ‘   ¬µ  ´¬µ ´‘ ¬µ º
 ´‘µ

Ì ”–““ “ ˜ — Ð ‘‘ ’ “™’ ’ “– Ü ‘”Ð ÀÌ ¿ ¸ ”º ½ ¸ “–‘™Ð ´ µÛ˜ ˜

Ê
—™ —˜ ˜™˜ “’ ˜ º
½·—
´‘ ½µ ¼ ´˜µ
˜‘ ˜ “– ˜ “—
Ï ’“Û “’ ’˜– ˜ “’ ˜ ˜ –‘— Û˜ º Ë™
¾

Ê
“’˜“™– ’ “–‘ ˜“ Г“” –“™’ ¸ —“ ˜ ’˜ –Ð ’ – ”Ð Ý
´¼  µ ¼´ ·˜µ
´‘ ½µ
˜¸ ¼ —‘ ÐÐ ’“™ ¸Û – ˜ ”˜ “ ’˜ – ˜ “’ —˜ –˜— ˜ ¸
¾ ´ ·˜µ‘
 ¾
“— –“™’ ¼ ’˜ ’ ˜ Ú — ’— ’ ’— ˜ º Ë ‘ Ð –ÐÝ — ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¿
¾ –Û
“’ ‘ Ý — “Û ˜ ˜ “– ½¾ Ú

 ½ ’
´‘ µ
· ˜µ — ˜
½  ¾
¼´ ´˜µ ‘“
¾‚
 ¾ ·
“– ˜ –˜ · ˜µ · ˜µ
¸ ¸ ”–“Ú ˜ ˜Û ““— ¼´ ¼´
 ¾  ´
–˜ · ˜µ · ˜µ –˜
’ ¼´ ¸ “‘” – З“ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º º
¼
À’ ¸

  ½µ   ½µ ˜   ½ ´
´¼  µ ´¼  µ
· ˜µ · Ç´˜µµ
´‘ ¼´ ´‘
˜ — ˜
‘ ‘
  ½µ
´¾
· ˜µ · ˜µ
¾ ´ ¾ ´
¾‚
´‘   ½µ ˜   ½ ´
´¼  µ
   ‘ · Ç´˜µµ
— ˜

  ½µ
´¾ ´½ · ˜µ
¾
¾‚
–“‘ Ð ‘‘ ¾º º Û ’“Û ™

½
˜   ½ ˜   ½
´¼  µ
  ½µ  ´   ½µ
¾ ¾
˜ ‘· ˜
‘ ‘
´ ´  µ
´½ · ˜µ ´½ · ˜µ


    ‘¡ µ ‘
’ ˜ Ð ˜˜ – ’˜ –З “™’ Ý “’—˜ ’˜ ˜ ‘ — ´½ · ’ ’ — “ “– –
½º
Ç —‘

„ ‘‘ ¾º º „˜À “Г‘“–” ™’ ˜ “’ ’ ’ “™– ““ “ “’˜ ’ ’ ˜
¼
— ’ —™””“— ˜ ˜ À´˜µ Ç´˜µ — ˜ ¼º Ì ’
¡´¼ µ¸

˜   ½ À´˜µ
´¼  µ
½
 ½ µ —
˜ Ç´‘ ‘
´½ · ˜µ‘
¾º Ë“‘ ˜ “’ Ð Ê —™Ð˜— ¿

È–““ º Ì“ —˜ –˜ ˜ ”–““ Û ‘ ” –˜ ™Ð – “ “˜ ’˜ – ˜ “’ “’˜“™– —˜—
——™‘ ‘ ˜˜ “ ˜“ ½ ‘
—™Æ ’˜ ˜“ Û —˜ –˜ ’ Г’ ˜ Ð“Û – ™˜ “ ˜
”“— ˜ Ú – Ð Ü —¸ ˜ ’Û “’˜ ’™ ˜“Û – — ˜ ™”” – ™˜ ’˜ Г Û— Г’ ˜ –Ð
 ¾
 ¾


™— ½ ‘¸ “ –“‘ ˜ ˜“Û – — ˜
Û˜ – ’˜– ˜˜ “– ’¸ ’ ¬’ ÐÐÝ Û
Г’ ˜ ™”” – ™˜ “ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º Ì ’˜ ’˜ –Ð ’ – Û– ˜˜ ’ —

 ¾   À´‘ ½
˜   ½ À´˜µ  ‘ Г
µ ´½·˜µ
‘ ˜
µ‘
· ´¾º º µ
´½ · ‘ ½ ‘
¼  ½
 
À´˜  ¾ µ
¾
À´˜µ À´˜µ¸ —“ À – Ç´˜µ —˜
Û – ’ З“ — “ “– ¼º Ë’
½ · ‘ ½ ³ ‘  ½ µ‘ — “™’
 

´½ –“‘ Ð“Û Ý ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ”’ ’˜
½º
 ½ µ
“ ‘¸ ˜ – Ç´‘ —‘ …“– “Ú –¸ “– ˜
¬–—˜ ’˜ – Ð ’ ´¾º º µ — “ “– ¼
  ‘˜ ¸
 ‘ Г ½
´½·˜µ
—™ —˜ ˜™˜ “’ — ‘˜ Û —
—‘ ÐÐ ’“™ Û Ú ’ ݘ ˜ ˜˜
¾

½º ¤
 ½ µ
– Ç´‘ —‘
— “’ ’˜ – Ð ’ ´¾º º µ З“ — “ “–

Ƚ
È–“”“— ˜ “’ ¾º º½¼ ‘ Ü ‘ “ ´¾º½º½µ¸
Ú’˜ “–‘ Ð — – — —“Й˜ “’ ݼ ´Üµ ‘ ¾«
Û Ú
  ¡
 ‘   ½ µ ½
½
«‘ — · Ç´‘ ‘
 ´‘ · µ ´  µ ´¾º º µ
¾
¾‚
È
Û– —˜ —™‘ ˜ ’ “Ú – ˜ “— Û˜ º

½¸ Û
È–““ ‘ 
 ´‘µ
“– ‘
º Í— ’ ˜ ˜  ´‘· µ “˜ ’ Ý “‘ ’’ ˜ – —™Ð˜—
“Ú

¢ £ Ç  ¡
 ‘    ½µ ´
 ½ µ  ‘·½
½
«‘ — · Ç´‘
 ´‘ · µ ´  µ · ´‘ ·µ
¾
¾‚
  ¡ ‘·   ¡ ½   ¡
 ‘
½º   ½µ ´ · µ ‘·½ Ç ‘ 
—‘ À“Û Ú –¸ Ç ´‘  ´‘ · µ ¸ —
½¸ ¤
‘ “– – ˜– –Ý —™ ˜ ˜ º Ë“ ´¾º º µ “Ð —º¾º º¿ Ê ‘ – “’ ˜ ’ Г ™ “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—
Ì ’ Г ™ “ ´¾º½º½µ “– ˜ « – ’˜ Ð — – —

Ý ¼ ´Üµ · £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ ¼

¨– ½´ Á’   Ü ½ … µº — “– – ¾ Æ·¸ ’ ¡ ¡ ¡ · ’– ¸ ’ ¾ Ƹ
’½ · ’¾ ·
Û – £´Üµ
’ ’ ¢’ ‘ ¸ ‘ ¾ ‚ ¸ “’ ˜

’ — “’ Ð ‘ ˜– Ü Û ˜ “’ к À“Û Ú –¸ ’ ˜
« – ’˜ Ð — Û ——™‘ ˜ ³— ˜“ “‘”Ð Ü ’™‘ –— —™ ˜ ˜


– µ ¾ Æ– ’
¡ ¡ ¡ · – –µ
´ ½ ½· ¾ ¾· “– Ú –Ý ´ ½ ¾
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—


‘¸ ‘ ’¸
Á’ ˜ “’¸ Û ‘ ˜ —‘ ——™‘”˜ “’— “’ ½¾ ’ “’ — ’˜
’˜–“ ™ ˜ “’ “ ˜ — ”˜ –º Ì “–– —”“’ ’ – —™Ð˜— “’ –’ ’ ˜ “–‘ Ð ’ ’ Ðݘ
– ™ ˜ “’ ˜“ ˜ ´— ‘ ¹µ ’“’ Ð “–‘

Þ ¼ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ ¼

’ — “Û’ ’ —‘Ð –Û Ý —’ – ¼½ ¸ — ˜ “’ º “– “‘”Ð ˜ ”–““ — ’ ‘“– ’–Ð
— ˜˜ ’ — ˜ – – —– –– ˜“ ˜ ”˜ –— ’ º

  Ü ½
– ’´’
Ì — ˜ ™— £´Üµ ½µ — Ü ™—˜ Ú ÐÝ —˜™ Ý
“—˜ ’ ’ “— ¸ “— º Á’ ˜ — — ”–“Ú — ‘ Ð – – —™– ’ – Ð ˜ “’— ˜“ ˜ “’ — Û
—– ’¸ Û
”–“Ú ’˜ — “ «–’ •™ ˜ “’—º Á ¸ ’ ˜ ——™‘ ˜ ˜£ —˜
¨–   Ü ½ ’
“–‘ £´Üµ ½´ µÁ ´ “‘” – ˜ ’’ ’ “— ˜ “’ ¾º ¸ Û – Û ‘
—‘Ð – ——™‘”˜ “’ ’ ˜ —“ «–’ •™ ˜ “’—µ¸ ˜ ’ Ý ‘“ Ý’ ˜ ”–““ — Û
Ú ’— ˜ “’— ¾º ’ ¾º ¸ “’ ‘ Ý – Ú — ‘ Ð – – —™– ’ – Ð ˜ “’— ˜“ ˜ “— “™’ ’
— ˜ “’ ¾º º¾º È–““ “ „ ‘‘ ¾º º
„ ˜ ™— ¬–—˜ – ÐÐ ˜ Ð ‘‘ º

„ ‘‘ ¾º º½ „ ˜   ’ ИÁ “‘” ˜ ’˜ –Ú Ðº
  ´ 
¾ ¾ ·µ
·
—“ —‘ ÐÐ ˜ ˜ Á ¦ Æ
Ì ’ Ð ˜ ͽ ’ ; — ’ ´¾º º¿µº
 
Æ ¼ ´ ·µ

“– ¾ £ ¸ – ¾´   ¾ Ê· —“ Ð – ˜ ˜ “—´ · µ
“–
Û˜
´µ · µ¸ ¼¸
“– ÐÐ ¾ Á ’ ÐÐ ¾  Æ Æ º Ì ’ ˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ¼ —™ ˜ ˜ “– ÐÐ
  ¡
¾Á ’ ¾  Æ Æ ˜ “” – ˜“– ¬’ Ý ‘™Ð˜ ”Ð ˜ “’ Û ˜ ͽ ´¡ µ ‘ ”—
½ ’˜“ ˜— Ð ¸ ”–“Ú ˜ ˜
¼ ¼ º Ì — “” – ˜“– — “™’ Ý

”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ” ’ ’˜ “ ’º
¾ ˜ ˜ – ´ · ¾Ð µ ¾ ´   · µ “– ÐÐ Ð ¾ ¸ ˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú
£ —™
“–
´µ
˜ ˜ “– ÐÐ ¾ Á ’ ¾  Æ Æ ˜ “” – ˜“– ¬’ Ý ‘™Ð˜ ”Ð ˜ “’ Û ˜
¼ —™
¼ ´ µ ’˜“ ˜— Ð ¸ ”–“Ú
ͽ ´¡ µ ‘ ”— ‘ ˜˜ ¼ º Ì — “” – ˜“– — “™’ Ý
”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ” ’ ’˜ “ ’º
Ì – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ¼ —™ ˜ ˜ “– ÐÐ ¾ Á ’ ¾  Æ Æ ˜ “” – ˜“– ¬’
´ µ
¼
Ý ‘™Ð˜ ”Ð ˜ “’ Û ˜ ; ´¡ µ ‘ ”— ‘ ´ µ ’˜“ ˜— Ð ¸ ”–“Ú ˜˜ ¼º Ì —
“” – ˜“– — “™’ Ý ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ” ’ ’˜ “ ’º
¾Á ¾  Æ Æ
Ì – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ¼ —™ ˜ ˜ “– ÐÐ ’
˜ “” – ˜“– ¬’
´ Úµ
µ   ; ‘ ”— ¼
Ý ‘™Ð˜ ”Ð ˜ “’ Û ˜ ; ´¡ ‘ ´ µ ’˜“ ˜— Ð ¸ ”–“Ú ˜˜ ¼º
Ì — “” – ˜“– — “™’ Ý ¸Û – — —“‘ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ” ’ ’˜ “
’º
Ƚ ¾‘
È–““ ¼
Ƚ
´‘ µ
º “– ¼¡ ´µ —˜ – — —˜– ™˜ “’¸ Û “ Ú “™—ÐÝ Ú
´‘ µ
Í ´˜ ¼ Í ´˜
µ µ¡ º À’ ¸˜— ’“™ ˜“ ¬’ ¹’ ”’ ’˜ ™”” – “™’
¾º È–““ “ „ ‘‘ ¾º º

¼

Í ´˜
“– ˜ ’“–‘ “ ‘™Ð˜ ”Ð ˜ “’ Û ˜ µ — “” – ˜“– Û“– ’ “’ ˜ —” ´µ

¬¬
¨ ©
¬’ Ý
¾‘
¼ ¼
  ¡
‘ ´µ ´µ ¡ ¼ “– ÐÐ

½
¼ ¼
  ¡ ‘ ‘
Ì“ ”–“Ú ´ µ Û ——™‘ ˜“ —“ Ð – ˜ ˜ ´ µ — ’“’ ‘”˜Ý
¾‘ ½
¼ ¼ ´‘ µ

’ Û ˜ ´ µº Ì ’ ’ Û– ˜˜ ’ — ¡ ’
½
Ý “’—˜–™ ˜ “’ ¡ — —™””“–˜ ’ ´ · ½µ µº „ ˜ ‘Ü ºÁ
 
´‘ µ
ͽ
´˜µ ´˜ µ¡ ´˜µ¸ ˜ ’ — —™””“–˜ ’ ´ · ½µ ’ Û Û ÐÐ — “Û
˜ ˜

‘  ‘
´‘ µ ´µ
ͽ ´˜ µ¡ ´  µ ´¾º º½µ
¼
´µ
Ì“ ”–“Ú ´¾º º½µ Û Ü” ’ ’˜ ˜ – ˜¹ ’ — “ ´¾º º½µ ˜“ “ ˜ ’

‘ ‘
‘  ‘   Ðµ ´˜
‘ ‘  Ðµ
´µ ´‘ ´Ðµ
´‘
ͽ
´  µ ´ ½µ µ¡
Ð
Ð
¼ ¼ ¼

’ ’˜ – ’ ’ ˜ “– – “ —™‘‘ ˜ “’ Û — ÐÝ ’ – ˜ ˜˜ Ð ˜˜ – Ü”– —— “’ ’
Û– ˜˜ ’ —
‘ ‘  Ð  Ð
‘  Ð  Ðµ ´˜
‘ ‘
´‘ ´Ðµ
ͽ
´  µ µ¡ ´ ½µ
Ð
Ð
 ‘  Ð¡
È‘  Ð ¼
¼

Ð ‘
Ë’ ¼ ´ ½µ ¼Ü ”˜ Û “˜ ’ ´¾º º½µº
È È À£ À
¼ ´µ ¼
‘ ‘
„˜ ´µ ˜ “” – ˜“– ¬’ Ý ¸Û – —˜
º Ì ’È
´ ’ – З µÀ Ú— “’ —˜ ” ™’ ˜ “’ ¬’ ’— ˜ “’ º — ˜ —¬ — ˜ —‘
È È¼  È ‘   ¡
”–“” –˜ — — ’ ’“ “’ ™— “’ ’ –— Û Û ÐÐ ’“˜ —”Ð Ý ˜ ”’ ’ “
À È ´‘ µ
´µ
’ “’ º Ϙ ˜ — ¬’ ˜ “’ Û ˜ ’ Ú ’ —˜– ™˜ “’ Ð
È‘   ¾  ½ ½ ½

— ’— ¸ Û ˜ ¸ ¼½ ¸ —™””“–˜ ’ µ µº
¾  ½
Ƚ
´µ

…“– “Ú –¸ Ð ‘‘ º¿º½ ™—˜ ¬ — ˜ ˜ ¸ Û˜ ¼½ ¸ ’ Û– ˜˜ ’ —
´µ ´‘е
Ð
Ð “– Ð
¡ ¸Û – Û Ú

  ¡
È‘ È‘  
Ð ½Ð Р½ ½ Ð ½
Ð Ð
¡ Û˜ ´¾º º¾µ
´Ð·½µ µ

Ë“ ´¾º º½µ ’ – Û– ˜˜ ’ —


 Í ¡ ‘  ½ ½
‘  ‘
´‘ µ
´‘ µ ´‘е
Ð
ͽ ´˜ µ¡ ½ ´˜ µ¡ · ´  µ ¡
Ð
¼

’ ˜ — Ð ˜˜ – —™‘ ’ —”Ð ˜ ’˜“

‘  ½ ‘  ½ ½
‘  ‘ 
‘ ‘
´‘ µ ´‘е
Ð
´  µ ¡ · ´  µ ¡ ´¾º º¿µ
Ð
¼ ¼ ·½
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

¾ ‘
Ý ™ ݳ— “–‘™Ð Û Ú “– ¼½
Á
     — µ ½
  ´‘ µ ´½
´‘ µ
ͽ —
µ‘   ·½
­  ˜
´˜ µ ´¾º º µ
¾ ´—

­— ˜
Û – ’ – ˜– –Ý ”“— ˜ Ú ÐÝ “– ’˜ ˜ ‚“– ’ “’˜“™– –“™’ ¸ “’˜ ’ ’

À ͽ — “Г‘“–”
— ‘”ÐÝ “’’ ˜ “‘ ’ ’Û ºÌ Ð ˜˜ – ’˜ –Ð ’ – Û– ˜˜ ’
´‘   µ
 ˜ ¾­ º Ï ˜
´½  µ
 ˜  —  ½

­ —‘ —¸ Û ­ — — ­ ˜“
— – ˜ –Ð
·½
¾  


  ¾ ´¼ ½µº — Û ˜’
–“™’ ¼Û˜ – ™— ´ ´˜ µ µ “– —“‘ ¬Ü “’ÐÝ Û“– Û˜
½
´ µ¸ ˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ —™ ˜ ˜
  ¡ ´‘  
  µ ´˜     µ
´‘
ͽ µ ´‘ µ ´ ´˜ µ µ

¾Á ¾  Æ Æ º
’ ™ ˜“ “™– ——™‘”˜ “’ ˜ — ’ “— ’ ’ ”’ ’˜ÐÝ “ ’
¾Á Æ
„˜ ’ —“ ˜ ˜ “—´ · µ ‘’ “—´ · µ ¼ ’ ¬’
“—´ · µ ’ “—´ · µ¸ ˜ ’
  ¡ ´‘  
      ¾
µ
´‘ µ
ͽ ´˜ ‘
´˜ µ ´‘ µ µ ¼½ ´¾º º µ


­ ­ ¾Á ¾  Æ Æ º
­ ­‘
Ç — –Ú ˜ ˜˜ — ™”” – “™’ —’ ”’ ’˜ “ ’ Í— ’ ˜ —Û

µ¡ µ´‘ µ
– ˜ÐÝ “ ˜ ’ ´Í½ ´˜ ¡ º Ì“ ”–“Ú ˜ ˜ “˜ —™‘— ’ ´¾º º¿µ
— ˜—ݘ ””–“”– ˜ —˜ ‘ ˜ ¸ Û ‘ Ý ——™‘ ˜ ˜ ½ ´’“˜ ˜ ˜ ”– “– ‘ ˜

 È ‘ ¡
•™ Ð ˜“ ¼ ¼ ½µº
‘ Ê
µ ´ ˜ µ¸ Û
— ´È µ´˜µ ¼´ – — ¬’ Ý ´—µ ´— µ¸ Û
¾ ¾  ½
Ú –Ý Ð ¸˜ Рз½ ‘
 ¬¬ ¬¬¡
“˜ ’ “– ’ ¼½

È ‘Р
Ð ´˜ µ ´— µ ´˜µ
  µ ˜ ´˜   —µ‘Р  ½  ´—   µ¡ ´‘   µ ¡ ´—
¼
´‘

´‘Ð     ½µ
µ

˜
´Ð · ½   µ‘Р  ½
´‘   µ
  ´   µ¡‘   ¡ ´— µ —
´‘Ð     ½µ

À’ ¸ ™— ’ ™ ’ ³— ˜ “– ‘ “’ ’˜ – ’ ’ ˜ “– –“ ’˜ – ˜ “’¸ Û ™
­­   ¡ ´‘  
­­     µ
¡ ¡ ´‘ µ ´ µ


‘    ‘ ¡
È‘  ½
¼ ´‘ µ

’ Û “’ Й ˜ ˜’ ´ µ˜ ’“–‘ “ ´  µ ¡ ’ “™’
¼
Ý
  ¡ ´‘  
‘  ½ ‘
    µ
‘ ´‘ µ ´ µ

  ¡‘  ½
¼

‘ ½
Ì Ð ˜˜ – —™‘ •™ З µ ½· ´   µ ’ —’ “– Ж ’“™ ¸˜ —
 
´
Ü”– —— “’ — “™’ Ý “’—˜ ’˜ ’ ” ’ ’˜ “ º
¾º È–““ “ „ ‘‘ ¾º º

Ð
Á’ — Û Ú

­ Э
­­   µ‘Р  ½
 µ    ½µ
  ¡
´Ð 
´‘ ´Ð · ½

  µ‘ 
´‘Ð     ½µ
¡ ¡
´

 ¡
È‘  ½ ‘  ‘
´‘    ½µ ¼
´‘е
½

Ð
’ ™— ’ ¸˜ ’“–‘ “ ¼ ´  µ ¡ ’ ´µ —
 ½µ  ½µ
´‘Р ´‘Р‘
Ð —— ˜ ’

  µ‘´Ð ¡ µ   ‘  ½
 ‘´Ð   µ   ½  ½µ ‘Р‘
‘ з½
 
´Ð · ½ ´Ð 

   µ
½·
´ µ ´

‘ ¬’ ’ ’ Р ¸
— “– ˜ •™“˜ ’˜ ´   µ — “™’ Ý “’—˜ ’˜ ’ ”’ ’˜ “ º
˜ ”–““ — “‘”Ð ˜ Û ’ — “Û ˜ ˜

½ ‘’
 ‘’   ¡ ‘  ½
‘’ ’·½
 
´’ · ½µ ´’ ½µ
 
½· ´¾º º µ
´ µ
’ ½
½


  ¡
— “™’ Ý “’—˜ ’˜ ’ ”’ ’˜ “ º ”’ ’·½ ‘  ½
¡‘
¢‘ £
´’·½µ‘’ ‘’
½
“’—˜
Í— ’ ˘ –Ð ’ ³— “–‘™Ð Û ˜ ´‘’ ½µ º …“– “Ú –¸ ½· ´   µ
‘’
’·½
Ƚ
’ ‘ “– Þ Ý Ü” ’ — — “™’ Ý “’—˜ ’˜ ’ ”’ ’˜
   

´ µ ´ µ
’·½
 ’ ‘·‘¬ ‘
’ ‘‘
¸ — Ý ¬¸ Û ’·½
“ ’ —˜ ‘ ˜ ´¾º º µ Ý “’—˜ ’˜ ˜ ‘ — º
” ¼
‘´’·½µ ’
¾‘’
’·½ ’·½
Æ“Û ’ ¾ ¸ —“ ´¾º º µ ’ —˜ ‘ ˜ Ý “’—˜ ’˜
´Û —’ ”’ ’˜ “ ’ µ˜‘ —

½ ’
¾ ´½·¬µ‘  ¾‘

‘‘
’ ¼

Û “’Ú – — “– Ж ’“™ ºÌ — ”–“Ú — ´ µº

Ì“ ”–“Ú ´ µ Û —˜ ’ ™ — ˜Û“ — —¸ ’ ‘ ÐÝ ¼ ’ ¼º –—˜ Ð ˜ ™— ——™‘
 
¾ ´¼   ´‘ µ
¬Ü ¬ Ý —˜ ‘ ˜ “’ ͽ
¼’ µº Á’ “– – ˜“ –Ú ™ ´˜ µ—‘Ð –
³¸ ¼
” – ‘ ˜– — ˜ “’ — ˜· ³
˜“ ˜ “’ Ú ’ ’ ´¾º º µ¸ Û ˜ ˜ ´˜ µ ¾¸
¾ ´¼ ½µ¸ ’ ´¾º º µ ’ Û “˜ ’

     
 ¬ µ ½ ´‘ ˜ µ ´‘  µ
´‘ µ
ͽ ˜
´˜ µ ´½ µ´ ¼

¾Á ¾  Æ Æ º
Û – —’ ”’ ’˜ “ ’ Æ“Û Û ‘Ý “’˜ ’™ — ’˜ ”–““
“ ´ µ¸ Ý —˜ ’ ™ — ’ ˜ —— ¼ ’ ½º Æ Ü˜ Û “’— –˜ — ¼º
¾´   ¾
ÐÐ Ð
–“‘ ˜ ——™‘”˜ “’ –´ · ¾Ð µ · µ “– ¸Û “’ Й ˜ Ü —˜ ’ “
¾ ¾Á ¾  Æ Æ º À ’
£¸
˜ ͽ ´˜ ÐÐ ˜ –˜
”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ —™ ˜ µ “– ’ ¸
‘ ‘
ͽ ´˜
¡¼ Û Ú µ¡¼ ¡¼ º Ì ™— Û ˜ “™˜ Г—— “ ’ – Ð ˜Ý Û ‘ Ý
¾ ¾Á
£¸
´‘ µ
˜ –˜ ˜
˜ ¡ Û˜ ½¸ —“ Û “’ÐÝ Û“– Û˜ ’ ½º
”¾ ½º
’’ ½
˘ –Ð ’ ³— “–‘™Ð  ´’µ ½ · Ç´’ ½ µ — ’
¾  ’
½
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

  µ ´˜
¨˜ ¾ £ ¬¬ ©
´‘
“’ ͽ
’ Û Û ’˜ ˜“ –Ú ™ Ý —˜ ‘ ˜ µº Ì“ ˜ ˜ ’ Û “ — –Ú
˜·
  ½ ¾Á
´˜ µ  “—´ – µ
˜ —˜ –˜
˜ ˜ ½ ½ ™’ “–‘ÐÝ ’ ¸ —“
´˜ µ
  ¾ ¾Á
£¸
”“— ˜ Ú Ê —™ ƽ ˜ ÐÐ ˜ –˜ ˜ ʸ
˜ – Ü —˜— ˜ ˜ ´˜ µ “– ’
¾ ¾  Æ Æ º
ƽ — —“‘ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ” ’ ’˜ “ Á’
Û – Ì – “–
³¸
¾ ¾  
£¸ – ˜ Á ’ ˜
˜ ʸ Û ˜ ” – ‘ ˜– — ˜ “’ — ˜
˜ · ´ ´˜ µ µ
¾
³
¼ ¾¸ ´¼ ½µ¸ ˜“ “ ˜ ’ –“‘ ´¾º º µ

     ´‘  
´‘ µ µ
ͽ µ ´ ƽ ˜ µ
´˜ µ ½ ´‘

¾Á ¾  Æ Æ º “– ˜ ¾ £ ¸ ¾Á
–˜
Û – ½ — —“‘ “’—˜ ’˜ ’ ”’ ’˜ “ ’ ’

³¬˜¾
¨˜ ©
³ ¸ ³ ¾ ¼ ¾ µ¸ ’ ´¾º º
¬
˜ ʸ Û ˜ ” – ‘ ˜– — ˜ “’ — ˜ ·Æ¾ ˜ ’ ƾ
½ ˜ µº Ì
¾Á
£
· ƾ ˜ –˜ ˜ Ê Æ¼ ³
—‘ ÐÐ ’“™ ¸˜ —˜ ½ ¾
¾ £  
— –—
— “’˜ ’ ’ Г— “™’ —™ — ˜ “ “™˜— — –“™’
·
¾´   ¾    — µ ½
ÐÐ Ð
¼º Ë ’ –´ · ¾Ð µ · µ “– ¸˜ ™’ ˜ “’ ´½ — “™’ “– ÐÐ
— —– “Ú ’ ˜ ™—

     ´‘   µ
´‘ µ
ͽ µ ´Æ¾ ˜ µ
´˜ µ ¾ ´‘

¾Á ¾  Æ Æ º
Û – ¾ — —“‘ “’—˜ ’˜ ’ ”’ ’˜ “ ’ И“ ˜ –Û Ú “–
¾ ¾ Á¸ ¾  Æ Æ
£¸
˜ –˜ ˜ ½ ’

     ´‘   µ
´‘ µ
ͽ µ ´Æ¿ ˜ µ
´˜ µ ¿ ´‘

¾Á ¾  Æ Æ
Æ¿
Û – ’ – —“‘ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— ’ ”’ ’˜ “ ’ ’ Û
¿
’ “’˜ ’™ — ’ ´ µ ˜“ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““ “ ´ µº
  µ ´˜ ‘   ; ´˜
´‘
˜ ;
“– ˜ ”–““ “ ´ µ Û ™— ˜ µ ´ ½µ µ’ ’—˜ “ ´¾º º µ
Û ’“Û Ú˜ —˜ ‘ ˜
 ˜ ¡ ´‘  
 ˜ ˜·
    µ
´‘ µ “—´ – µ
; “—´ – ˜ · ˜
´˜ µ ´‘ µ µ ¼

¾ ‘
“– – ˜– –Ý ¼½ º Æ“Û Û ’ “’˜ ’™ — ’ ´ µ¸ Ý —˜ ’ ™ — ’˜ ——
´‘ µ
¡¼ ’ ¡ ¸ ½º

  ; ´˜µº
Í Ý Í ´˜µ ; ´˜
’ ÐÐݸ “– ˜ ”–““ “ ´ Úµ Û ¬’ µ Ì ’ ’ Г “™—
˜“ ´¾º º½µ Û Ú


¢Í £

‘  ‘   ´µ
´‘ µ ´‘ µ
Í ´˜µ¡ ´ ½µ ¡
¼

Ê ³
 ˜ ½  «˜ « ’
˜ Í ´˜µ —™ —˜ ˜™˜ “’ «
–—˜ “ — –Ú ˜ Û˜ ˜ Û “˜ ’˜
˜ ¾ £¸ – ˜ ¾ Á
“– Í
“ÐÐ“Û ’ —˜ ‘ ˜

 ˜ ˜·³µ  Æ½ ˜
“—´ –
Í ´˜µ ˜ ³ ˜
¼
¾º È–““ “ „ ‘‘ ¾º º

½
ƽ
ƽ — —“‘ ”“— ˜ Ú ¸ Í ´˜µ
Û – “’—˜ ’˜ ’ ”’ ’˜ “ ’ ºÀ’ ’ “–
¾  

¼½ ½Û Ú
  ¡
‘ 
      ; ´˜µ
  ¡Í
´‘ µ ´‘ µ
Í Í¾ ´˜
´˜µ ´ ½µ µ
‘  ‘   Í ´˜µ
   ½
´‘ µ
´ ½µ ¾ ´˜ µ · ´ ½µ

  ƾ½ ˜
‘ 
 
˜‘ ˜ ¾ ƽ µ
Û ‘”Ð — ´™— ’ ˜ ¾ ’

 Æ½ ˜  Æ½ ˜
 
 
Í ´‘ µ

  ¡
˜
´˜µ ´‘ µ ·
 ´‘   µ
ƽ
 
½ · ¾ ƽ ˜ ˜
´‘ µ ¼
¾

´‘ µ
’ Û ‘ Ý “’˜ ’™ — ’´µ Ý —˜ ’ ™ — ’ ˜ —— ¡¼ ’ ¡ ¸ ½º
¤
Ì — ”–“Ú — ´ Úµ ’ ˜ – “– ˜ Ð ‘‘ º
”˜ – ¿
“–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ –
˘“ — „ ’ —
¿º½ Á’˜–“ ™ ˜ “’
Á’ ˜ ”– — ’˜ ”˜ – Û Û ÐÐ “’— – —” Ð ˜Ý” “ «–’ •™ ˜ “’— “ ˜ Ð ——
˜ ˜ Û —˜™ ’ ”˜ – ¾

Ý´Ü · ½µ £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ ´¿º½º½µ

Û –
   ½ µ    ½ µ
½ ½
´½ · Ü ´½ · Ü
’ ’
£´Üµ ´¿º½º¾µ
’ ¹Ú ™’ ˜ “’ “ ´Ü ݵ ’
— “– Û ——™‘ ˜“ “Г‘“–” Й ’ “™– ““
½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ Ý ¾µ
´Ü ݵ —Ü Ý
“ ´½ ¼µ¸ —™ ˜ ˜ ’ ¼º Ï ——™‘ ¸
’¸ ˜“
½¾ “‘”Ð Ü ’™‘ –— —™ ˜ ˜


” µ ¾ Æ” ’
¡ ¡ ¡ · ” ”µ ‘“
´ ½ ½· ¾ ¾· ¾ “– Ú –Ý ´ ½ ´¿º½º¿µ
¾


” ’ — —™
Û – ˜ ˜

¾ ¾
” ”·½ ”·¾ ’
¼ ½¾ ’ ¼ ´¿º½º µ

¾ ¾ ’ º À“Û Ú –¸ ’
´ º –‘– ¾º¿º µº …“– “Ú –¸ Û ——™‘ “– ÐÐ ½¾
˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ¾º Û Ð– Ý—Û˜ ˜ Û ˜ “™˜ Г—— “ ’ – Ð ˜Ý ˜ ‘ Ý
¾ ’º
——™‘ ˜ ˜ ¼ “– ÐÐ ½¾
¾ Ü ¾ ’ Ü ½ º Ì“
“–‘ Ð —“Й˜ “’ ݼ
Á’ ”˜ – ¾ Û Ú— ’˜ ˜ ´¿º½º½µ ”“—— —— —
˜Ý —
ܔР’Û ˜˜ — ”˜ – — “™˜¸ Ð ˜ ™— ——™‘ ˜ “Г‘“–” —“Й˜ “’ “ ´¿º½º½µ
½ ¾ £ ³ 
˜ ݴܵ ݼ ´Üµ —Ü Ü –Ü ³·
—™ ˜ ’ — ˜“– “ “” ’ ’
—‘ ÐÐ – ˜ ’ ’ “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º …“– “Ú –¸ Ð ˜ ˜ —— ˜“– “— ’
˜ ³·
’ —™ Û Ý˜ ’’“˜ ’Ð – ´º º ˜ —Ý‘”˜“˜ Ú “™– “ — ’“˜ “Ð ’
¾ £ ³ 
Ü –Ü ³· · ’ ³· —
˜ — ˜“– ¸ “– ’Ý ¼µº Ì Ë˜“ — – ˜ “’¸
¾ ”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

  ½Üº
Û Û ——™‘ ˜“ “–– —”“’ Û˜ ½ ´Üµ À– ½ —˜ ½¹” – “ ™’ ˜ “’ ˜ ˜
¾ £ ³ 
’˜ ˜– ’—— – — – ”– — ’˜ ˜ “’ “ Ý “’ Ü –Ü ³· º
”” –— ’ ˜ “’Ú –

Ƚ —“Й˜ “’ Ý
Á’ ˜ ”– — ’˜ ”˜ – Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜˜ ‘ ˜— ˜Û“¹— г —Ý‘”˜“˜
‘ ´ ´ÜµµÜ ‘

Ü” ’— “’ “ ˜ “–‘ ’ Г— – “’ Û ˜ — ™”” – “™’ –Ý ˜
¼
¾  
£
Ü ³·
Ð Ð’ Ú’ Ý – ´Ü µ “– —“‘ ¼¸ ’—˜ “˜ —Ý‘”˜“˜ ܹ
¾ £ ³ 
” ’— “’ ݴܵ ݼ ´Üµ ˜ Ü –Ü ³· º
˜ “’ÐÝ “Ð — ’ Г— —™ ¹— ˜“–— “
  ½ÜÜ ½
À– ´Üµ — —‘ ÐÐ ” – ‘ ˜ – ¬’ Ý ´Üµ ½ ´Üµ ’ ˜ ™’ ˜ “’—
‘ ˜™–’ “™˜ ˜“ ™’ •™ ÐÝ ˜ –‘ ’ ݘ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — – ”– — ’˜ ˜ “’ “ ˜

Ƚ
—“Й˜ “’ Ý “ ˜ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’º Ì ‘˜“ ˜“ ”–“Ú ˜ — ’ —– —
‘ ´ ´ÜµµÜ ‘
˜– ’— —Ý‘”˜“˜ ‘˜ ’ ‘
’˜ — ’— ˜ ˜˜ —Ý‘”˜“˜ Ü” ’— “’ ¼
“ Ý‘ ˜ ˜“ Ý ’ ݴܵ —Ý‘”¹
—˜ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — “–– —”“’ ’ — ˜“– Û –
½º Ï
ÐÐÝ •™ З ݼ ´Üµ — Ü
˜“˜ Û ÐÐ ”–“Ú ˜ ˜˜ — ˜Û“¹— г —Ý‘”˜“˜ Ü” ’— “’
“– Ý
—“ Ú– ݹ˜Ý” º Ì ’ Ý —™ ˜ Ð ˜–™’ ˜ “’ “ ˜ ——– —Û ˜ ’ —˜ ‘ ˜
Û˜ Ü”“’ ’˜ Ð ™– ݺ
—“Й˜ “’ Ý
Í’ – —“‘ ˜ “’ Ð ——™‘”˜ “’— Û Û ÐÐ ”–“Ú ˜ ˜˜ ’ ܘ ’ ˜“
˜ “’ ³· ´ º ˜ “– ‘ ¿º º µº
Ж –– “’¸ ’ ” –˜ “ Ð ”Ð ’ ” – ÐÐ Ð ˜“ ˜ –
—“Й˜ “’ Ý ˜Ý”
…“– “Ú –¸ ’˜ — ܘ ’ – “’ ˜ ÐÐÝ Ú Ð“”— — ’ ™Ð – ˜ —º Ì
˜ “’ ³· ’
“–– —”“’ ’ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— ˜™–’ “™˜ ˜“ РГ— ˜“ ˜ Ð Ð’ Û˜ –
“–‘ ’ –ÐÝ ” – “ –– Ý ´ º ˜ “– ‘ ¿º º µº Ì — — ’ ™Ð – ”“ ’˜— – ‘“Ú Ð — ’
” –˜ ™Ð – —“Й˜ “’ Ý “ ˜
˜ Ý ”’ “’ ˜ «–’ •™ ˜ “’º Ç “™–— —‘Ð –
“– ³  º
– —™Ð˜— ’ “˜ ’¿º¾ È– Ð ‘ ’ – —
Á’ — ˜ “’ ¾º¿ “ ˜ ”– ’ ”˜ – Û Ú— ’˜ ˜ ´¿º½º½µ ”“—— —— — ™’ •™ “–‘ Ð
¾ Ü ¾ ’ Ü ½
—“Й˜ “’ ݼ ¸Û — “– Ð —™‘‘ Ð º Á˜— “– Ð ˜– ’— “–‘ Ü —˜— ’ ˜
¼
‘ Ü ‘ Ð —˜ – “‘ ’Û˜ ’˜– ¼¸ Û “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð – ”“ ’˜ · ¾Ð ¸
¾ ¾
’ Ð ” – ”Ð Ý ’¸ ˜ ’ ˜
½¾ ’ º …“– “Ú –¸ ´¿º½º¿µ — — ˜ —¬ Û˜
’“–‘ Ð “–‘ Þ´Ü · ½µ
«–’ •™ ˜ “’ ´¿º½º½µ ’ “–‘ ÐÐÝ – ™ ˜“ ˜ £´ÜµÞ´Üµ
Ý‘ ’— “ ˜ ˜– ’— “–‘ ˜ “’


Ý Ý ´Üµ Þ ´¿º¾º½µ
¾Æ’
¾ Æ’ ¸ ’ Ü ½
ݸ
Û˜ “–‘ Ð — – — ’ º Ë™ —˜ ˜™˜ ’ ˜ ’ – Ð —“Й˜ “’ “ ˜ ’“–‘ Ð
½
“–‘ ´ ’ ˜ Ð —— “ “Г‘“–” ™’ ˜ “’— “’ ˜ Ê ‘ ’’ —™– “˜ Г – ˜ ‘µ ’˜“
´¿º¾º½µ Û “ ˜ ’˜ “ÐÐ“Û ’ ˜– ’—— – — —“Й˜ “’ “ ´¿º½º½µ

ÜÜ
 
ݴܵ Ý ´Üµ
´Üµ
¾Æ’
’µ ’
™’ ˜ “’ “ ܸ
Û˜ ½¹” – “ “Г‘“–” ´½ ¾ ’ ´½ ¾ µº
¾ Æ’ ¸
“–‘ Ð Ü”– —— “’— Ý ¸
Ì ’ – “– Ð —™‘‘ Ð ’ ˜ – “– Ð ˜– ’— “–‘—
½
¿º¿ Ì– ’— —Ý‘”˜“˜ …˜ ’ ¿

Ü —˜ ’ – “Г‘“–” ’˜ ‘ Ü ‘ Ð —˜ – “‘ ’ Û˜ ’˜– ¼¸ Û “ — ’“˜
  ¾
¼ ¼
’¸
“’˜ ’ ’Ý “ ˜ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— · ¾Ð ¼Û – ½¾
¾
Ð
’ º
Á’ “– – ˜“ ˜ ’ ’ Ðݘ – ™ ˜ “’¸ Û – —˜– ˜ “™–— ÐÚ — ’ ˜ ”– ’ ”˜ – ˜“
’ Æ” ’ Æ’ ´
‘™Ð˜ ¹ ’ — ’—˜ “ ‘™Ð˜ ¹ ’ — ’ ˜ ™— ˜ ——™‘”˜ “’ ´¿º½º¿µ —™Æ —¸
¾ Æ”¸ ˜
Ü  Ý ´Üµ ÝÏ ¸
“‘” – – ‘ – ¾º¿º µº …“– ”– — Ðݸ Û ’“˜ ’Û
Ú ´— ”˜ – ¾¸ ’ ” –˜ ™Ð – ”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º ’ ˜ “– ‘ ¾º¿º µ


¾ Æ”º
É ˜“  
ÐÐ Ý ¸
¬’ ˜ — ˜ “ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— “ „˜ ’ ˜Û“
·
“’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’ ˜ – ˜ Ð ”Ð ’ “ ˜ — ˜ “ — ’ ™Ð – – ˜ “’—
ɺ ¾ ¾´ 
£ ˼
„˜Ë ˜ –˜
“–– —”“’ ’ ˜“ ·µ ’ ¬’ ˜“ ’
˜“– “ ˺ …“– “Ú –¸ Ð ˜
– ˜– –Ý Ð“— —™ ¹— ”“— ˜ Ú ’™‘ – —‘ ÐÐ – ˜ ’
¾É ˼
Î
‘’ ¸ ’ ¬’ ¡´¼ µº Ì ’˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜—
Ê’ Ã —™ ˜ ˜
 ½
ʘ
˜
Ï ´˜µ Ã
  ½µ ´¿º¾º¾µ
´

¾ Æ” ’ ¾Îº
ÐÐ ˜
“– ÐÐ ¼ ’¨Ü ¾ £ ¬¬ ©
¾ ´          
½
  µº
„ ˜ ˽ –Ü ¾ ·· ¾ µ ¸Û –¼ ¾´ ·
„ ˜ ˾ —™ ¹— ˜“– “ ˽ “’˜ ’ ’ ˜ Ð ˜Ý
”“— ˜ Ú – Ð Ü— ’ —“Й˜ “’
½ “’ ˾ º
Ç´Ü ¾ µ — Ü
˜ ˜ ݴܵ
“ ´¿º½º½µ —™ Ì ’˜ – Ü —˜— ™’ •™
” ¸ —™
½¹” – “ ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ Ð ¸Û˜ Ú Ð™ — ’ ˜ ˜

ÜÜ ¾ ˾
 
ݴܵ Ý ´Üµ Ü
´Üµ ´¿º¾º¿µ
¾Æ”
  ܸ
 Ý¼´Üµ ¾
À – ݴܵ ”¸ –
’ ´Üµ ½¾ Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ —‘ ÐÐ ™’ “–‘ÐÝ
½ ˜“– “ ˾ º
’ ’ “™– ““ “ ’ ’Ý Ð“— —™ ¹—

Á’ ˜¸ –“‘ ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ™—˜ “Ú ˜ “– ‘ ¾º¿º “’ ‘ Ý “’ Й ˜ ˜˜ – ˜¹ ’
  ÜÜ
¾ ˽ ’¡´¼
Ü Æ ”
— “ ´¿º¾º¿µ “’Ú – — Ú’ ’ ´Üµ ½¾ µ¸
˜Æ ¸Ý
”–“Ú ˜ — —‘ ÐÐ ’“™ ’ —Ж ’“™ º À’ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ
“’˜ ’™ ’˜“ ˜ —– “’ ’ –‘ ’— —“Й˜ “’ “ ˜ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’ ´—
З“ – ‘ – ¾º¿º µº¿º¿ Ì– ’— —Ý‘”˜“˜ …˜ ’
½
Ç´Ü ¾ µ — Ü
—“Й˜ “’ Ý “ ´¿º½º½µ —™ ˜ ݴܵ
„ ˜ ™— ’“Û “’— – ˜ ’ — ˜“–
¾ £ ³  ³  ³  · ¸ ’ —™
˾ Ü –Ü ³· ¸ Û ˜ ³· ˜ ³·
¼ Ûݘ
’ ³· —
’’“˜ ’Ð – ºÌ ˘“ — – ˜ “’¸ Û Û Û ÐÐ ”–“Ú ’˜ ’ ܘ — ˜ “’º
”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

¿º¿º½ Ú “™– Æ – ˘“ — „ ’
¨Ü ¾ £ ¬¬ ©
 
„˜ ’ ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’ ˜ – ˜ Ð ”Ð ’ “ ˜ — ˜“ ÐÐ
·
¾ Æ”¸ ¾ ´        
ݸ ˜ ˾ ˽ –Ü
’ —™ Û Ý˜ ¾ ·· ¾ µ¸
 
½
  µº ˜ ˾ ˽
Û˜ ¼ ¾´ · Æ“˜ ˜ ’ ÐÛ Ý— –– ’ ݘ ’ —‘ ÐÐ
’“™ ““— · ˜“ ˜ —‘ ÐÐ —˜ — ’ ™Ð – – ˜ “’ ’ ˜ – ˜ Ð ”Ð ’ ˜ ˜ —Ð – –
    ³  º Ì     ³   
  ³  ·  º
˜ ™— ³·
˜ ’ ¾ ’ ¾ ’ ¾
’ “’ ˾ Û ’ – ”– — ’˜ Ý

<<

. 6
( 13)>>