<<

. 7
( 13)>>

Ì Ý “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ˜ – Ü —˜— ™’ •™ ½¹
” ¸ —™
” –“ ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ Ð ¸Û˜ Ú Ð™ — ’ ˜ ˜

ÜÜ
 
ݴܵ Ý ´Üµ
´Üµ ´¿º¿º½µ
¾Æ”
  ܸ ¾
” ¸ — Ü”“¹
Ì — ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ Ð —˜ ”–“” –˜Ý ˜ ˜ ´Üµ ½¾
½
—™ ¹— ˜“– “ ˾ º Ë ’
’ ’˜ ÐÐÝ —‘ Ðи ™’ “–‘ÐÝ ’ ’ “™– ““ “ ’ ’Ý Ð“—
Ý Ü —˜— “’ ˽ ¸ ’ ˜ ™— “’ ˾ ¸ ˜ ˜ ˜ ˜ ³· ’ ˜ ¬’ ˜ “’ “ ˾ ’’“˜
  Ü ˜ ˜ Û ÐРܔГ “– Ü ½
’Ð – — ™ ˜“ “’ “– ‘“– Ü”– —— “’— ´Üµ Û’

È
–Ü ³· º
–“—— ’ ˜ Ð Ð’
ܸ Û ˜ ¾
¾
·
­ ­ ”º
Æ“Û Ð ˜ ™— Û– ˜ ´Üµ ¼ “– ½¾
Ü
¦


½ ´ “‘”
 
¾
­ Ü
Ì ’ ´Üµ — – Ü ‘”Ð ½º º¾µ¸ —“
 
 


 Ü   ½
´¾ µÜ
­ Ü
´Üµ — ´¿º¿º¾µ
 
 ¾    ¾  µ
” —™ ˜ ³· ˜ ™— ³·
À’ ¸˜ – Ü —˜— ½¾ ˜ ¾ –´ ’
¾   
’ ’—™– ˜ ˜ ³·
— ˘“ —Ð’ º Ý– –– ’ ’ ˜ ³— Û –´½ ¾ ½  µº
„ ˜ ™— ——™‘ ˜ ˜

 ¾  ¾ ¾
  µ ‘“ ”
–´½ ½  µ –´ ¾ “– ¾¿ ´¿º¿º¿µ
 Ü –Ü ³· “– Ú –Ý
˜ ’ ´Üµ — Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ —‘ ÐÐ ’ ’ “™– ““ “˜ –Ý
¾ ”º
¾¿

¨Ü ¾ Ë ¬¬ ©
“– ¼Ð ˜˜ —˜ ¬’ Ý
½
 Ü   ½Ü ”
´Üµ “– ¾¿ ´¿º¿º µ
½

–Ü ³· ¸
ÁÛ ““— ½ —‘ ÐÐ ’“™ ¸˜ ’ ܘ ’ — Ý“’ ˜ ˘“ —Ð’ ™— ’
  Ü ˜“ ¾ ”
˜ ¬’ ˜ “’ “ Û “’ÐÝ – •™ – ´Üµ Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ —‘ ÐÐ “– ¾¿
¾ Æ”¸
“– Ð —™‘— Ý “ ݸ
’ ˜ – — ’“ —™ “’ ˜ “’ “– ½º Æ“˜ ˜ ˜˜ –
½ ½
’ ˽
“Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’ ˜ ™— ’ ’ “™– ““ “ ’ º
ÁÛ ¬’ ’ ÛÚ – Ð Ý
  ½ÜÜ ½
´Üµ ½ ´Üµ ´¿º¿º µ

´ “‘” – ¼½ µ¸ ˜ ’˜ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ‘ ’˜ “’ “Ú ’ “–‘ ÐÐÝ – Û– ˜¹
˜’ —
½
ÜÜ
 
Ý Ý ´Üµ
½ ´Üµ ´Üµ · ´Üµ
¾Æ”
¼
½
¿º¿ Ì– ’— —Ý‘”˜“˜ …˜ ’

¾
Æ Ü Æ “– Æ
Í— ’ ˜ —’ÛÚ– Ð Û ¬’ ´Üµ ¼¸ “‘” –

È ¾Æ
´¿º¿º µº –“‘ – ‘ – ¾º¿º Û ˜ ’ “’ Й ˜ ˜˜ “‘ ’“ ¬’ ˜ “’ “ ˜ “’Ú – ’˜
ÜÜ
  Æ ¸ ”–“Ú
Ý ´Üµ ˜Ü
˜– ’—— – — ´Üµ ’ ’Ð – ˜“ ˜ —Ð –


º Ë“ Ý
’“™ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ ’˜“ ˜ —– “’º

È–“”“— ˜ “’ ¿º¿º½ Ì – Ü —˜ ”“— ˜ Ú Æ½ ’ –½ —™ ˜ ˜˜ —– —
Ƚ Ý “’Ú – — “– Ü ¾ ƽ ’ Ü –½
È ¾Æ
´µ ½ ´Üµ ´Üµ
¼
ÜÜ — Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ —‘ ÐÐ “’ ƽ ’¡´¼ –½ µº
  Ý ´Üµ
´µ ´Üµ

½

¾   ¾
È–““ £
  “– Ü
º Ü ´ · ¾ ¾µ ’ И — ’´ ¾µº Ì ’ Û˜
·
     ¾   Ê
–Ü Ü Ü
¾· ¾ · ¾ ’ ¾Ê Û Ú ´Ü µ ’
Æ”’
¾
¾
Ú Ð™ — “ Ü ˜ “– Ð —™‘ Û ´Üµ ´„ Ï µ´Üµ¸
“– ˜ — ¼¸ ’ —˜ ‘ ˜
´™— ’ ´¿º¾º¾µµ Ý
½
 ½   ¾ Ü
Ã
Ü 
¾Ã
Û ´Üµ
  ½µ ¼ ´¿º¿º µ
´

¾´  · ·  ¾ ˽ ¸
ÐÐ Ü Ü –½
Ý Ú –Ý ’ ¾ ¾µ¸ Û “˜ ’ ´¿º¿º µ “– ¾Ê º
¾ Æ”’ ¾ ˽ ¸
Ü  Û ´Üµ¸ Û ˜ ™—  ½ µ
Ý ´Üµ Ú Ý ´Üµ ¼ ¸Ü
Ë’ ´¾Ã ¸ “– ÐÐ
Ü –½ º Ì — ”–“Ú — ˜ ¬–—˜ —˜ ˜ ‘ ’˜º
Ì Ü”– —— “’ ’ ˜ — “’ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ Û– ˜˜ ’ —

  ÜÜ ÜÜ
  Ý · ´Üµ
´Üµ ´Üµ
¾Æ”
¾

“’—˜ ’˜— « ¸ ”¸ —™
’ ™ ˜“ ˜ ¬’ ˜ “’ “ ¸˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú ¾¿ ˜ ˜
  ÜÜ  « Ü µ ½
Ç´ —Ü
´Üµ ’ º Í— ’ ˜ —˜— —Ý ˜“ ”–“Ú ˜ — “’
—‘ ÐÐ – ƽ – –½ ˜
—˜ ˜ ‘ ’˜ ´ ˜ ‘ Ý ’ —— –Ý ˜“ ˜ ’ Ж ’ ’˜ ”–““ “
¤
˜ ¬–—˜ —˜ ˜ ‘ ’˜µº¿º¿º¾ Ú– Ý —Ý‘”˜“˜ —
Ƚ Ï ´‘µ ´¼µ ˜‘
‘ ‘
˜ Ï ´˜µ
–“‘ ”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º¿ Û ™ ˜ ’ —‘ ÐÐ — –“™’
¼

Ƚ ˜ Û ´Üµ
˜ “– ’ ’ –“‘ — ˜ “’ ½º¿º¾ Û ˜ ’ “’ Й ˜ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ •™ З
½    ·
´¼µÜ ‘ ½
´‘µ
‘ Ï —Ü –Ü
’˜ — ˜“– “™’ ݘ – Ý— ¾
¼

ȼ
  ¾ ½½  ¾ º
´‘µ
 º
–Ü ’Ï ÐÐ ‘
’ ¾ …“– “Ú –¸ ¾˜ ´¼µ ¼ “–
Ü  Ü  ‘ Ü ‘ 

˜ Û ´Üµ Ý ´Üµ Ý ´Üµ Ý
Ç’ ˜ “˜ – ’ Û ’“Û ˜ ¸
¼
¾ Æ” ¾ ƺ Á
´ ·‘ ½µ

—“ Ï Ý ÐÐ ‘ ’ ϼ
´¼µ “– ÐÐ ’ ¼¸ ˜ ’ ’˜ ˜
¼
½
ÐÐ ‘ ¾ Æ ¾ º
´‘ ½µ
ݼ ‘ “–
— ´¼µ
¼
¾ Æ Ð ˜ ™—
“– ‘ ¬’
½
‘´ ‘
Ý
µ ´¿º¿º µ
½
¼
”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

Ƚ
Ì “– ‘ ¿º¿º¾ Ì   ¡Ü ‘¸
Ƚ
— – — ‘´ ‘¸
– Ü —˜— ƾ ¼ —™ ˜ ˜ ˜ ”“Û – ¼Ý
µ ½
½

¸ “’Ú – — “– ƾ º …“– “Ú – ݴܵ ½ —Ü

‘ ¼½¾ ´Üµ
¼
’ ƾ º …“– ”– — Ðݸ ˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— –¾ ¸ þ ’ —™ ˜˜
¾

þ ‘ ‘ ¸ ¾Æ
‘´ ’
‘ ƾ
µ ¾


¬¬Ý´Üµ   ÈÆ ½ ‘  ¡Ü ‘¬¬

Æ ¾Æ ’ Ü ¾ ƾ ¸ Ü
 Æ ¸ –¾ º
‘ þ Æ Ü Æ
´Üµ ¾
¼

Ì“ ”–“Ú ˜ —˜ “– ‘ Û Û ÐÐ ™˜ Ð — ˜ “ÐÐ“Û ’ Ð ‘‘ —

„ ‘‘ ¿º¿º¿ „ ˜ ˽¼ ¾ ¾´  
£
Г— —™ ¹— ˜“– “ ˜ — ˜“– Ë º
˜ –˜ ·µ
¼
„˜¼ ¸Û – — — ’ — ˜ “’ ¿º¾ ’ ¬’ ν Ì ’˜ –
˽ ¡´¼ ½ µº
½
Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— ʽ ¸ ý ’ ½ —™ ˜ ˜
ʽ ˜
·Æ  ½µ Æ
´ ·½
Æ
Ï Ã½
´˜µ ´¿º¿º µ
½

¾ Æ”’ ¾ Æ”’
¾Æ ¾ ν º ¾ÆÛ
“– ÐÐ ¸Æ ’˜ …“– “Ú –¸ “– Ú –Ý ’Æ
¼ ¼

¬¬ ¬¬
Ú
·Æ  ¾
¬¬Ï ¬¬
˜‘ ·Æ ½
ʽ ˜
Æ ˜
  ´‘µ ·½
Æ
Ï Ã½
  ½µ
´˜µ ´¼µ ´¿º¿º µ
‘ ·Æ
´
‘ ½
¼
“– ÐÐ ˜ ¾ ν º Á ¾ Æ· º
˜ ’ ´¿º¿º µ ’ ´¿º¿º µ “Ð “– Æ
¼¸

¾´
È–““ ¼ ¼
µ¸ Ð ˜ ˾ ˜“– “ Ë Ë½ ’ ˜— ’˜ – “–
º Ü Ð“— —™ ¹— “’˜ ’’
¾ ½

À
¼
¬’ ξ ˾
’ ¡´¼ ¾ µº
Ï
 ½µ ´˜µ  ½µ
¾ ξ ¸ ˜ ´ ´ ´—µ
Á˜ Ý Ð —Ï —¸
¼¸ ’ ¼¸ ™ ݳ— “–‘™Ð ¾ ´— ˜µ
³¸ ¼ ³ ¾ ¸ —
˜· ˜
Û – Û ˜ —”˜ “ ’˜ – ˜ “’ ˜ –Ð
¼º Ý
³ ¸ ¼ ³ ¾ ¸ Г’ — ˜“ ˜ ™’ “’ Î ´ —
— ˜· ˜
““— ’ —‘ ÐÐ ’“™ Û—
¾
 Ã´½ ¡
’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ¿º¾µ “– Ú –Ý ˜ ξ ’ ™— ’ ´¿º¾º¾µ “’
—– ’˜ — ÐÝ
 ½ Ê´½· µ ˜
Ã
˜ Ï ´—µ ˜ ÐÐ — “’ ˜
’ –— ˜ ·µ “– ”˜ “ ’˜ – ˜ “’º
 ½µ
´
À’ ¸
 ½ Ê´½· µ ˜
 ½µ ´˜µ ô½ · µ
´
Ï Ã

¾ Æ”º Á ʘ
¾ ξ
ÐÐ ˜ ’ —˜ ‘ ˜ ϼ “’ ξ ÝÃ
“– ’ ¼¸ ˜ ’Û Û˜ ”“—— ÐÝ
¾ Æ”
½
¾ ν¸ ˜ ¾Æ
ÀÏ
à ʺ Æ“Û¸ ˜ ½’Æ
’Ð – ’ ¼¸ Û ’ Û– ˜ ’ —‘Ð –
Æ
·Æ  ½µ
´  ½µ
´—µ
´
Ï —¸
ÛÝ — “Ú ´˜µ ™˜ ’“Û Û ˜ —”˜ “ ’˜ – ˜ “’
¾ ´— ˜µÆ·½
˜ · ½ ³¸ ¼ — ³
˜ –Ð ¾º Ý ““— ’ ½ —‘ ÐÐ ’“™ Û ’ ’—™– ˜ ˜
¾ ¾ À
˜ ν ‘”Ð — — ξ ¸ ’ ˜ ™— ˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— ʽ ’ ý —™ ˜ ˜ ´¿º¿º µ
ϼ ´—µ —¸ ’
Æ
´Æ  ½µ
¾Æ
¼’Æ · ¸ ˜ ’ ϼ
“Ð —º Á ´˜µ ’ ´¿º¿º µ “ÐГۗº
¾ ´— ˜µÆ·½
¾ Æ” ¾ Ƹ Ì ÝГ–³—
Æ
“– ’ “–‘™Ð Ú—
½

˜
˜‘
·Æ ¾
    ·Æ  ¾
½
´‘µ ´ ·Æ ½µ
Ï ´˜µ Ï Ï
  ¾µ
´¼µ ´˜ µ ´µ
‘ ·Æ
´
‘ ¼
¼
¿º¿ Ì– ’— —Ý‘”˜“˜ …˜ ’

’ Ý ””ÐÝ ’ ´¿º¿º µ Û “˜ ’ ´¿º¿º µº Á˜ — — ÐÝ — ’˜ ˜ ´¿º¿º µ З“ “Ð — ’ ˜
¾ Æ·º ¤
Æ
— ¼ ’

Ƚ
„ ‘‘ ¿º¿º “– Ú –Ý ¾ Æ” Û ½
‘ Ü ‘ — Ü
ÚÝ ’ ˽ º …“–
‘ ¼Ý
´Üµ ½
”– — Ðݸ ʽ ¸ ý ’ ½ – — ’ ˜ ”– ’ Ð ‘‘ ’ ˜’
— ’´ ¾µ¸
¬¬ ¬¬
Æ ½
¬¬Ý Ý ‘ Ü ‘ ¬
Æ
¬
   Æ
¾Ã½ ¾
ý Æ Ü
´Üµ ´¿º¿º½¼µ
‘ ½
¼

“– ÐÐ Ü ¾ ˽ ¸ Ü ¾ ƺ
¸’ ÐÐ Æ
¾Ê½

¾ ¾  
£
È–““ º ¼  ·
˽ ˜ –˜
Ï ™— ˜ ”– ’ Ð ‘‘ Û˜ ¾ ¾ º
·
ܾ   ¾       ¾
£
 · ’ “– Ü –Ü
¾ ¾¸˜ Û˜ ¾· ¾ · ¾
·
¾ Æ”
  ʽ
Ü Ü — Ú Ð™ — “ Ü Û
’ ¾Ê½ Û Ú ´Ü µ ’ “– ˜ Ú “– ½
¾
¾ Ƹ “– ¾ Æ·
Æ Æ
’ ¼ ’

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬
Æ ½
¬¬Û ¬¬ ¬¬  Ü˜ ˜¬
˜‘
½ ·Æ ¾

¬
‘ Ü ‘ 
    ´‘µ
Ý Ï ´˜µ Ï
´Üµ ´¼µ

‘ ‘
¼
¼ ¼
·Æ Æ    Æ
¾
·½
Æ
ý Ü
½

¾       
£Û˜
“Ð — “– Ü –Ü Ü
Ë“ ´¿º¿º½¼µ ¾· ¾ · ¾ ¾’ ¾Ê½ º
¾´  ·   ¾ ˽ ¸
ÐÐ Ü Ü
Ý Ú –Ý ’ ¾ ¾µ¸ Û “ ˜ ’ ´¿º¿º½¼µ “– ¾Ê½ ºÌ —
·
¤
”–“Ú — ˜ Ð ‘‘ º
 ‘ º
È–““ “ ˜ “– ‘ ¿º¿º¾º ·½

˜Ý ý ‘
–“‘ ´¿º¿º µ Û “’ Й ˜ Ë“
½

È ¾Æ
 ½
‘´ ‘´
ý
µ “’Ú – — “– ’ ˜ —– —˜ ‘ ˜ “– µ “ÐГۗ ‘‘ ˜ Ðݺ
ÜÜ
  Ý ´Üµ — Ü”“’ ’¹
Á’ ”–“”“— ˜ “’ ¿º¿º½ Û ”–“Ú ˜ ˜ ´Üµ


½
½
ƽ
˜ ÐÐÝ —‘ ÐÐ ’ ’ “™– ““ “ ’ ’ ˜ ™— ˜ ——– — ’ —˜ ‘ ˜ Ý
 « Ü  « Ü
Ƚ Æ ¾ Æ
´« Ü µ Æ
”“— ˜ Ú «º Æ
“’—˜ ’˜ ˜ ‘ — “– —“‘ — “– Ú –Ý ˜ —™ ¹
ݴܵ – ”Ð Ý
¬ — ˜“ — “Û ˜ Ð —˜ —˜ ‘ ˜ ’˜ “– ‘ ¿º¿º¾ Û ˜ Ý ½ ´Üµ ´Üµº
¼
Ì —— – — ’ – Û– ˜˜ ’ —
½ Æ ½ Æ ½
½ ½
 
‘ Ü ‘ ‘ Ü ‘
Ý Ý Ý Ý
½ ´Üµ ´Üµ ´Üµ · ½ ´Üµ ´Üµ
½ ½
‘ ‘
ÈÆ ½ ‘  ¡Ü ‘
¼ ¼
¼ ¼ ¼Ì ¬–—˜ — – — ’ ˜ – ˜¹ ’ — “˜ — •™ Ð ˜Ý “’ —Û˜ ´Üµ ¸
¼
Û – — “– ’ ˜“ ˜ Ð ‘‘ “Ú ˜ Ð —˜ — – — ’ ˜ – ˜¹ ’— ’ —˜ ‘ ˜
Ý
½
Æ  Æ
¾ ¾Ã½
ý Æ Ü ´Üµ

Ƚ   ¡
½ ¼
 ½
˜Ü –¾
”–“Ú ˜ ¾Ê½ º Ì —– — ¼ ¾Ã½ “’Ú – — “– —‘ ÐÐ
¤
ƾ º Ì — ”–“Ú — ˜
’“™ ¸ — Ý “– “– ‘ ¿º¿º¾º
”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

¿º ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’ “ ‘


Ì “– ‘ ¿º¿º¾ ‘”Ð — ˜ ˜˜ ™’ ˜ “’— Ü —˜ ’ – “Г‘“–” ’ —‘ ÐÐ —
–“™’ ˜ “– ’ ’˜ ¹”Ð ’ º Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜˜ — ™’ ˜ “’— ’
’ Ðݘ ÐÐÝ Ü˜ ’ ’˜“ Ж –– “’ ™’ –˜ “’ ˜ “’ ˜ ˜


¼ ´¿º º½µ
½


Á’ – ‘ – ¿º º½ Û ‘“˜ Ú ˜ ˜ — ——™‘”˜ “’ “’ ½º¿º º½ Ç’ ˜ •™ ˜ “’— “–
  ¡Ü 
  È‘ ¼

½
Ç´Ü ‘ ½ µ — Ü ’ ƾ ¸ “–
˜ ݴܵ
Ì “– ‘ ¿º¿º¾ ‘”Ð — ˜ ´Üµ
¾ ƺ Ë ’
Ú –Ý ‘ Ý— —“Й˜ “’ “ Ý´Ü · ½µ £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ Û ˜ ™— Ú

  ¡   ¡Ü      ¡Ü 
‘ ‘ ‘
  £´Üµ
  Ç´Ü ‘ ½ µ
Ü
´Ü · ½µ ´Ü · ½µ ´Üµ ´Üµ
¼ ¼ ¼
´¿º º¾µ
½ ƾ º ‘¸
—Ü ’ Ç™– ‘ — ˜“ ¬’ – ™–— Ú —˜“ •™ ˜ “’— “– ˜ ™’ ˜ “’—
¾ ƺ Ì“ ˜ ˜ ’ Û ¬–—˜ “ — –Ú ˜ ˜ ´Ü·½µ ½ ¸ Û ˜ ½   º Á Û  ¬Ü ´Üµ ¡ ½

¾ ¡´¼ ƾ µ Û “ ˜ ’¸ Ý ™— ’ ˜ ˜ ½´Üµ   Ü ­½ ´¾   µÜ ½ · Ç´Ü ½µ ½ ½  ½
“– —“‘ ½ 
½¸
—Ü

 ½ ¢Ð’ ­ £
´ ½ ¾   Ð’ · ¾Ð · Ç´Ü ½µ Ð ¾
ÜÐ Ð
µ ´¿º º¿µ
½  ½

 ½  Ð’ ­½   Ð’ · ¾Ð µ Г’ — ˜“ Æ ¸
½ 


Ç — –Ú ˜ ˜ “– Ð ¾ Æ Ð – ´ ½ ¾
’“™ ½  µ ½  ¾
¾  – ´ ½ ¾
–Ü
™— “’˜ ’— ˜ ˘“ — Ð ’ ½  µº
Ϙ ˜ ¬Ü “ “ ´Üµ¸ ´¿º º¾µ – ™ — ˜“

‘ ‘ ‘
      Ç´Ü ‘ ½ µ
  £´Üµ   Ü
´ ½ µ´Ü · ½µ ´ µÜ ´ µÜ ´¿º º µ
¼ ¼ ¼

È‘
½ ´ ½ µ´Ü · ½µ 
È‘ È     ¡
ƾ
—Ü ’ —™ ˜ ˜ ´Üµ º Á˜ — — ÐÝ — ’˜ ’ ’
¼
´ ½ µÜ  · Ç´Ü ‘ ½ µ¸ …“– “Ú –¸
Ƚ È‘  È‘ È
Ü” ’ — ¼´ ½ µ · Û Ü” ’ £
½ ½
  ´ µÜ  ´ µÜ  · Ç´Ü ‘ ½ µº
 
Ü
— £´Üµ ¼£ ˜ ’ £´Üµ ¼£
¼ ¼
À’ ¸ ´¿º º µ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“

‘ ‘
   
   
 
 
¼´ ½ µ · ´ ½ µÜ £ ´ µÜ ·
½ ¼
½ ¼
‘ ´¿º º µ

    Ç´Ü ‘ ½ µ
Ü ´ µÜ
¼

¿º ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’ “

 Ü ¡ Ç´Ü ½ µ¸ Û Ð
“– ‘ “– ‘
¼Û Ú ¼´ µ ´½ ¼ ´ µµ · ½ —˜– ˜ “–Û –
Ð ™Ð ˜ “’ — “Û— ˜ ˜

 
Ü ´ µÜ


¬¬
¼

 ½ ¡‘
‘ ‘ ½
¬Þ
Þ  ½ Ü  ·  ‘ · Ç´Ü ‘ ½ µ
½
Ý
´ µÞ ¼´ µ ´ µÜ
Þ ¼
¼ ¼


¢’¹‘
Ý Ý

À– ´½ ¼µ — — “–˜ ’ ’“˜ ˜ “’ “– ˜ ˜– Ü Û ˜ — “Й‘’— ´½ ¼ µ¸
’º
½¾
‘ ‘
Á’ “– – ˜“ ˜˜ •™ ˜ “’— “– Û —™ —— Ú ÐÝ ˜ ¼½¾ ’ ˜
—˜ ” Û Ð ˜ Ð ’ ´¿º º¿µ ˜ ’ “– ‘
˜“ ·½º ¼Û ˜ ’“ ˜ ’ –“‘ ´¿º º µ
 ½ ¡
¼´ ½ µ £¼ ¼ ´ µ · ¼´ µ ´¿º º µ’ ™ ˜ “’ “’ ‘ “’ – •¹
Ϙ — ÐÝ ”–“Ú — ˜ ˜ — ˜ —¬ — ˜ “ÐÐ“Û ’ Ð’ «–’

  ¡‘
•™ ˜ “’
‘ Ý ‘
´ µ·Ê ´ µ
´½µ £¼ · ´½ ¼´ µ ´¿º º µ

Û˜

¬¬
‘ ½ ‘ ½ ‘ ½

  ¬Þ
  Þ  ½
½
Ê‘ ´ µ ‘  Þ‘
‘ 
´ ½ µ· £ ´ µ· ´ µÞ
‘ ¼
½ ¼ ¼
´¿º º µ
¾  ½

À– Û ™— ˜ ˜ “– ½¾ Û Ú

¬¬ ¬¬
‘ ½  ½
¬Þ ¬Þ
 
Þ  ½ Þ  ½
½ ½
Ý
´ µÞ ´ µÞ ´½ ¼µ
Þ Þ
¼ ¼
¼ ¼

Ê ‘ – ¿º º½ Á Ü ½ µ ½
¼˜ ’ ´Ü · ½µ ½ ´½ · ´Üµº Á Û “ÐÐ“Û ˜ ”–“ ™–
½
‘ ¸ ‘ ¾ Ƹ
—– “Ú ˜“ “ ˜ ’˜ •™ ˜ “’— “– ’ “’ÐÝ “’— – ˜ “— Ú Ð™ — “
¾ Æ Û˜ ¾ ¡´¼ ƾµ¸ ˜
Ü ´Üµ “– —“‘ ¬Ü Ú Ð™ “ ’Û —˜ ÐÐ Ú ˜“ Ü” ’
¾ ƺ Ì
 ½ ‘´
½ ´Ü·½µµ¸ ‘
´½·Ü µ ’ ˜ ™— — “ Ú “™—ÐÝ — ‘“– “‘”Ð ˜ ’ ˜ – “–
˜ — — — Ü Ð™ ’˜ ˜ — —º


¿º º¾ ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’ “ ‘
¾ ¢’
Ü ±½ ±¾ —™ ´Ü ݵ Ü ±½ Ý ±¾
’ ˜ ˜ — “’˜ ’™“™— “’ ’
“Г‘“–” ’˜ ’˜ – “– “ ˜ — — ˜º „ ˜ ™— ——™‘ ˜ ˜ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™
¼
Ê ’¤¸ Û
“’ ˜ Ê ‘ ’’ —™– “Ú – ¤ •™ З ˜ — ˜ “ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— “
— ¡´¼ ƾ µ¸ Û Æ¾ º
¼º Ë ’ ¼— “Г‘“–” ’˜ Ú —˜´¤ ¼µ
Ê
„˜ ’ “” ’¸ – Ð ˜ Ú ÐÝ “‘” ˜ ’ “’’ ˜ —™ — ˜ Û ˜ ˜ “ÐÐ“Û ’
”–“” –˜ —
¼ ”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

½º Ì ™’ ˜ “’ ¼— “Г‘“–” ’ ’ ¹’ “™– ““ “ Û˜ ¼

Ü —˜— ±¿ ±¾ —™ ±¿
¾
¾º Ì – ˜ ˜ —™” ¼´ µ
¬¬  ¡ ½¬¬
Ý
¿º Ì ‘ ˜– Ü ™’ ˜ “’ £¼ · ´½ ¼ ´ µµ — “™’ “’ Ý —“‘ “’—˜ ’˜

— ¡´¼ ƾ µ¸ Û
ºÌ —˜ ´ µ “’˜ ’— ˜ – ’“˜ — ˜ ”–“ ˜ “’ “ “’ º

È–“”“— ˜ “’ ¿º º¾ ¾ Æ· ˜ ™’ ˜ “’ ‘
“– ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ ’ º

 
È–““ ½
º — Û Ú ½ ’ “– “’Ú ’ ’ Û ¬–—˜ ——™‘ ˜ ˜ ´ µ
½ ½
’ ¡´¼ ƾ
— “’˜ ’ ½ µº Ç’ — “™Ð ’“˜ ˜ ˜ Ü —˜— ’ — “Г‘“–” “’ ¸
¼
‘ ½
˜‘
Û — ” –˜ “ ˜ ——™‘”˜ “’º Æ“Û ——™‘ ˜ ½ ’ ˜ ˜ –
½ ¾

“Г‘“–” ’ ºÌ •™ ˜ “’ “– ’ Û– ˜˜ ’ —
  ¡ ½¢ ‘ £
  Ê‘ ´
‘´ Ý
µ £¼ · ´½ ¼ ´ µµ ´½µ µ ´¿º º µ

‘ “’ÐÝ ‘ ½ ¸
—Ê ” ’ — “’ ¼ ™” ˜“ ’ ˜ ™— — “Г‘“–” ’ ¸˜ •™ ˜ “’ “Ú
¾
‘¸ — ’ ƾ º
¬’ — ˜ ܘ ’— “’ “ ‘”Ð — ½
¡´¼ ƾ ’ ¡´¼ –µ “– —“‘
’ ÐÐݸ —™””“— ˜ ˜ ´ µ ½ µº Ë ’ ´ µ — “’˜ ’
– ¼¸ Û ’“ ˜ ’˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ˜ ”–“”“— ˜ “’ Ý–” ˜’ ˜ ”–“ ™– “Ú
¾ Æ· ¸ Û
 Ð ƾ
– “– —“‘ Ð ˜ ‘“—˜ Ð – ” ˜ ˜ “’—
¬’ ˜ ÐÝ ‘ ’Ý ˜ ‘ —º Á’ ˜¸ ’
½
¤
“˜ ”–“ ™– º¿º º¿ —˜ ‘ ˜ — “– ‘

Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ÐÐ ”–“Ú ˜ ˜ — “™’ “’ ¸ — “–‘™Ð ˜ ’˜ “ÐÐ“Û ’
”–“”“— ˜ “’º

È–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ Ì ‘ “– ÐÐ
‘´
– Ü —˜— ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ —™ ˜˜ ‘
µ
¾ ÐÐ ‘ ¾ Æ· º

Ì“ ”–“Ú ˜ — ”–“”“— ˜ “’ Û Û ÐÐ ™˜ Ð — ˜ “ÐÐ“Û ’ Ð ‘‘ ˜ ’ –“‘ ¼½ º
Ƚ
„ ‘‘ ¿º º ¾’
Ú ’ ‘ ¾ Æ· ’ “–‘ Ð — – — º ——™‘ ˜ ˜
Þ Þ
¼
  ¼’ ——™‘ ˜ ˜ ˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ —™ ˜˜ ¸
±¾ ¼
‘   ½¸ ˜ ’ “– ‘ Ð – ’“™ Û Ú
½¾
¬¬ ¬¬
¬¬
‘ ½
¬¬ ‘ ¬¬

¬Þ ‘
Þ  ½
½ ½
Þ ‘
Þ‘
´¿º º½¼µ
¼
¼

È–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿º –—˜ Û – ‘ – ˜ ˜ ’ ˜ — —™Æ ’˜ ˜“ “’— –˜
— ¡´¼ ƾ
—Û – ´ µ — “’˜ ’ ’˜ ½ µ ´ “‘” – ˜ Ð —˜ “ — –Ú ˜ “’ ’ ˜
”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¾µº Ì ™’ ˜ “’ ½ — ˜ —¬ —
¬¬
  ¡ ½ ¬Þ
  Þ  ½
Ý
½´ µ £¼ · ´½ ¼ ´ µµ ½´ ½ µ ¼´ µ
Þ ¼
¿º Ë ’ ™Ð – ˜Ý ’ ÐÝ— — ½

¬¬  ¡ ½¬¬
Ý
“‘” – ´¿º º µ ’ ´¿º º µº Ì ˜˜ ˜ £¼ · ´½ ¼ ´ µµ — “™’ “’

¡ ¬¬Æ
¾ 
Ý — ” –˜ “ ˜ ——™‘”˜ “’— ‘ “Ú º …“– “Ú –¸ ˜ ’ ¾ ¸ —“
½
Þ  ½
Þ
Ý Ã¾ ¾ ’
Þ
˜ “– ‘ ¿º¿º¾ ‘”Ð — ˜ ˜ ½´ ½ µ — “™’ З“ ¼´ µ —
¼
“Ð — “– ‘
˜– Ú ÐÐÝ “™’ Ý “’—˜ ’˜º À ’ ¸˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ ½º
Ð ¾  ½
д
‘ Ð ÐÐ Ð ‘
Æ“Û —™””“— ¾ ’ ——™‘ ˜ ˜ µ “– ½¾ ¸˜ ’ Ý

¬¬  ¡ ½¬¬  ¡
´¿º º µ

‘ Ý ‘ ‘
´½µ·Ê ´µ
´µ £¼ · ´½ ¼ ´ µµ
Լ
¾ ‘´
ƾ ¸ —“ ˜ þ ‘ —‘
Á ˜ ’ “– ‘ ¿º¿º¾ —— –˜— ˜ ˜ ½µ ½Û
½ ¾

   ¡
½
— ’ •™ Ð ˜Ý þ
‘Ý ——™‘ ˜ ˜ ’˜ Ý ““— ’ ¾Ð– ’“™ ºÀ’ ¸ Û “’ÐÝ
‘  ´‘ ½µ
‘´ ‘ 
Ú ˜“ —˜ ‘ ˜ Ê “‘” – ´¿º º µµº Ë ’ ´ ½µ ´‘  µ ¸ ˜ ¬–—˜ ˜ –‘ ’
˜ – ˜¹ ’ — “ ´¿º º µ ’ —˜ ‘ ˜ Ý

¬¬‘ ½ ¬¬ ‘ ½ ½
 
¬ ¬ ‘
  ½µ   ½µ ´¾ ½
¾
þ ´‘ þ ´‘
‘   
´½µ ¾µ
´‘ µ
½ ½ ¼


 ¡  ¡
  ´½ · Ü ½ µ ¸ ˜
—£ — “’ Ð ‘ ˜– Ü Û ˜ “’ ˜ “’ Ð ˜ –‘— £ ’˜
 

Ü” ’— “’ “ £ ’ ‘ “– Þ Ý‘Ü º ™˜ ‘ܽ ¸
½¾
—“ ˜ – Ü —˜— “’—˜ ’˜ ½Û˜ £ “– ÐÐ ½º À ’ ¸

¬¬‘ ½ ¬¬ ¬¬‘ ½ ¬¬ ‘ ½
¬ ¬ ¬ ¬ ‘ · ´‘   ½µ ‘ 
‘  ‘ ‘  ±¿
£ ´µ £ ¼´ µ · £ ´µ
¼ ½ ½


È‘ ½ ‘  ‘ Ƚ
‘ ‘¸
˜ ±¿
Ý ““— ’ Ж ’“™ Û ’ Ú ˜ Û Ð “– Ж –˜ ’

¬¬È‘ ½ ¬¬ ‘  ¡

 
¾ Û Ú ½¾ º Ë“¸ “– Ж ’“™ ˜ Ü”– —— “’
½
  ½µ
‘ 
¼£ ´µ ’ —˜ ‘ ˜ Ý ½ · ´‘ º
Ì —˜ ‘ ˜ — ™—˜ “ ˜ ’ ¸ ˜“ ˜ –Û˜ Ð ‘‘ ¿º º ˜ ’ ‘”ÐÝ ˜ ˜
¢ £ ‘
 ½ ´
‘ ½ ¾·‘ ‘‘
´µ · µ·


½ ¾ · ‘ ½ ´ ‘ — Ð —— ˜ ’ ½ “– ‘ Ð –
’ · µ·
’“™ º Ë“ ”– “– ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜
’ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ “Ð — “– ‘ Ð – ’“™ º À“Û Ú –¸ Ý ’Ð – ’ ´’ —— –ݵ Û
¾Æ ¤
—˜ ˜ ‘ ’˜ “Ð — “– ’Ý ‘
’ ’—™– ˜ ˜ ˜ ·º
¿º Ë ’ ™Ð – ˜Ý ’ ÐÝ— —
  ¡Ü 
  ÈÆ ½
Æ
“– Æ Ý´Üµ
½Û ¬’ ˜ ™’ ˜ “’ ´Üµ ´Üµ ºÌ “– ‘ ¿º¿º¾ — Ý—
¼
þ Æ Æ Ü ¾ Æ ¸ Û˜
 Æ
Æ ´Üµ ÐÐ Ü Ü –¾ º Á’ ˜ — —
˜ ˜ “– ˜ “’ Û ¬–—˜ Û ’˜
¾ ¾
 ½ ´
˜Ý
˜“ — “Û ˜ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ ’˜“ ˜ – “’ µ ’ — ˜ —¬ — ’ ˜ —
– “’ —‘Ð – Ú– Ý —˜ ‘ ˜ — “Ú º Ì — Û ÐÐ ¬’ ÐÐÝ – —™Ð˜ ’ ˜ “’’ ˜ “’ “ ˜
— ’ ™Ð – ”“ ’˜— “ Ý Û ˜ ˜ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— “ ¼ ´ “‘” – ˜ “– ‘ ¿º º µº
¾ ”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

““— ’ ³  ’ ˜ ¬’ ˜ “’ “ ˾ —“‘ Û
Ï ¬–—˜ “ — –Ú ˜ ˜ Ý ˜Ð – –´º º Г— –
 Ü   ½Ü¸ ³  º
”¸ “’ ˜ –Ü
˜“ Þ –“µ¸ Û ’ ’—™– ˜ ˜ ´Üµ ½¾ –Ý
Æ Ü  Æ
Æ ´Üµ þ Æ ¾
¨Ü ¾ Ë ¬¬ ©
À’ ¸˜ Ú– Ý —˜ ‘ ˜ “Ð — “’

  ½Ü
Æ ’¡´¼ –¾ µ ³ 
–Ü Æ¾ ’ Ü –¾
½ ´Üµ ´¿º º½µ
½
¾


Æ
Á˜ — — ÐÝ — ’˜ ˜ — ˜ —¬ — ˜ •™ ˜ “’

¾Æ
Æ ´Üµµ
Û´Ü · ½µ Ü
£´ÜµÛ´Üµ · ´Ü ´¿º º¾µ
¾


Û˜

  ¡Ü ‘   ¡   ¡Ü ‘
Æ ½ Æ ½ Æ ½
   ‘ ·£´Üµ
‘ ‘ ‘
Ü
´Ü µ · ´Üµ ´Ü·½µ ´Ü·½µ ´Üµ
‘ ‘ ‘
¼ ¼ ¼
´¿º º¿µ
ƺ
—™ — – ”˜ Æ ’
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ “‘ ˜ ˜ —’ ”” ’ Ü “’ ‘ Ý — “Û ˜ ˜
 £ ½´Üµ ´Üµµ · Á´Üµ¸ Û
” –˜ ™Ð – —“Й˜ “’ “ ´¿º º¾µ ’ Û– ˜˜ ’ — ´Üµ ´Ü –

‘· ´  Üµ
¾
Ü·½
 ½    Üµ
´
Á ´Üµ ´½ · Ü µ
 Üµ   ½ ´ ´ µµ
¾´
·½
 · ´Üµ
‘  Üµ
¾ ´
Ü·½
 ½    Üµ
 
 
´
´½ · Ü µ
 Üµ   ½ ´ ´ µµ ´¿º º µ
¾´
·½
   ´Üµ
‘·  ½ Ü·«
Ü·½
 ½    Üµ  Üµ
´ ¾ ´
´½ · Ü µ
· ´ ´ µµ
·½
‘  
¾
ƾ ¸ Ü Ð – ’“™ ¸ ¼ « ½ ’  ¦ ´Üµ — ˜
’º À – Ü
½¾ Ð Ð’
³¦ º …“– “Ú –¸ ˜ ’˜ – ‘  — “— ’ ’ —™
½
Ü · « ˜“
–“‘ Ûݘ ˜
   
½ ½
“˜ ³  ‘  “˜ ³  µ ’ ‘· —
¾´
µ ½· ¾ ´ “— ’ —™ ˜˜
 
½
‘  ‘ 
‘· “˜ ³· µ ’ ‘· — ˜
¾´ —‘ ÐÐ —˜ ’˜ – —˜– ˜ÐÝ Ð – –
   
½ ½
‘ 
“˜ ³· “˜ ³·
˜ ’¾´ µ ¾´ µº Ì “’—˜ ’˜— – —™ ˜ ÐÝ
½ ƾ º
“— ’ ’™‘ –— ´”“—— ÐÝ ’¬’ ˜ µ ’ ˜ Ú’’ “™– ““ “ ’ Æ“˜ ˜ ˜˜
–— ‘¦ ¸
’™‘ ’ ˜ ™— ˜ ¬’ ˜ —™‘¸ ”’ “’ ºÌ ˜˜ ˜ ´ µ — Û ÐÐ ¬’
“’ ˜ ” ˜ —“ ’˜ – ˜ “’ Û ÐÐ — “Û’ ’ ˜ “ÐÐ“Û ’ — ˜ “’º


¿º º½ Í— ™Ð „ ‘‘
„ ‘‘ ¿º º½ “’˜ ’™“™— “’ ´Ü ݵ ¾ ¢ ’ Ü

“– Ð ˜ ’
±½ Ý ±¾
“Г‘“–” ’˜ ’˜ – “– ’ Ð ˜ —™” ¾ ±¾ º Ì ’ ˜ – Ü —˜— “’—˜ ’˜
±¿
¼´ µ
“– Ü ¾  ½ ´ µ¸ Ü
—™ ˜ ˜ ´Ü µ¸ ¬’ ’ ´¿º º¿µ¸ — Û ÐÐ ¬’ Ƹ ’
´±¾   ±¿ µ ¾º …“– “Ú –¸ ˜ – Ü —˜ “’—˜ ’˜— ½ ¾ ¼ —™ ˜ ˜
ÆÆ    
 Æ ’
Ü
´Ü ¼µ ´Ü ½µ ´Ü ¾µ ¾ ½ ¾
½

“– ÐÐ Ü ¾  ½ ´   ±¿ µ
Ƹ ’
µ¸ Ü ´±¾ ¾¸ ½ ¾º
¿º Ë ’ ™Ð – ˜Ý ’ ÐÝ— — ¿

È–““ º ˜ “™— ™˜ —˜– ˜ “–Û – Ð ™Ð ˜ “’ — “Û— ˜ ˜ ´Üµ¸ ˜ ’

¬¬
Æ ½
½‘
¬Þ
Þ  ½ Ü ‘
½

´Ü ¼µ ´ µÞ
‘ Æ‘ Þ ¼
¼
´¿º º µ
½ Æ ½ ½ Æ ½
 
 ‘    ‘
‘  ‘ 
· £ ´ µÜ ´ ½ µÜ
‘Æ ‘Æ
¼ ½


Æ ½ Æ ½
   
   
Ü Ü
´Ü µ ´Ü ¼µ · ´ µÜ ´ µÜ
¼ ¼

ÈÆ ½ È
˜Ü Æ ¸ “– —“‘ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ º –“‘ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ Û ˜ ’
——™‘ ˜
Æ ½
È
´ µ Ü  ´ Æ µ  º
™ ˜ ˜ ““— ’ ¸˜ Ð ˜˜ – —™‘
½ ½
Æ ½ Æ   ¸ Û ¡
ÈÆ ½
Ý Æ  ½ · Æ ¾Æ  ¾ ¸ — ’
’ —˜ ‘ ˜ Ý ’ ˜™–’ — “™’
½
¾  ½
Æ  ¾Æ  ¾ Ü 
Æ
“– ÐÐ ¾¿ º À’ ¸ ´µ ˜ ’ — ˜“ ¼ —

 Ü ÈÆ ½   ¡
½
½¸ ™’ ¾
Æ Ü Æº
“–‘ÐÝ “– ’
¾
±¿ ±¾ ¸
Í— ’ ˜ ˜ ¼´ µ ¸Û ™ ˜ ˜ · ´ µÜ — ¬’
¼

 Ü ÈÆ ½   ¡
¾  ½´
“– Ü µ¸ Ü
Ƹ Æ Ð – ’“™ ’ —‘ ÐÐ ’“™ º Ý ’Ð – ’ Û ’
“’ ˜ “’ Æ Ð –
˜– “˜ ’“™ ³¸ —“ ˜ ˜ · ´ µÜ — ¬’ “–
¼

 ¾ È ¡
 ½ ´ µ¸ Ü
Ü Æ¸ ’ —‘ ÐÐ ’“™ º …“– “Ú –¸ Û ——™‘ ˜“ —“ Ð – ˜ ˜
Æ ½ ´ µÜ  — ¬’ “– Ü  ½´ µ¸ Ü ¾  
Ü· Ƹ ’ ±¿ µ ¾º Ì
´±¾ —
¼

ÈÆ ½     ¡ ÈÆ ½
 
“– ˜ — Ú Ð™ — “ Ü ’
’ ˜™–’ ”–“Ú — ˜ ˜ ´Ü µ ´Ü ¼µ — ¬’ º
´‘ ½µ
‘ 
Ì“ ”–“Ú ˜ ¬–—˜ —˜ ‘ ˜ ’˜ Ð ‘‘ Û ’“˜ ˜ ˜ ´‘  µ º
½ ½
À’ ¸

¬¬ ¬¬
Æ ½  
¬ ¬   ½µ · ¡ ¡ ¡ · ´Æ   ½µ´‘   ½µ´‘   ¾µ ¡ ¡ ¡´‘   Æ · ¾µ
‘ 
½ · ¾´‘
½
  ½µÆ ‘Æ ¾
‘Æ ¾ ´½ · ¾ · ‘
Æ
¡ ¡ ¡ · Æ   ½µ ´Æ
¾ ¾

’ ™— ’ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ Û ˜ ’ ™ ˜ ˜

¬¬ ¬¬
½ Æ ½
 
¬ ¬ ÆÆ ¾
 ‘  Æ  ½ ´
´½µÜ Ü Ü Ü
‘ 
´ µ µ ¾ ´¿º º µ
‘Æ ½


ÈÆ ½ ÈÆ ½
Á’ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ Û —Û˜ ˜£ ¸ ½¸ “– —“‘ ½ ’ ˜ —
‘· ‘ 
‘  ±¿
‘”Ð — ˜ ˜ £ ´µ ¸Û ’ ˜™–’ — “™’ Ý
¼ ½
Æ ½ ‘ º Æ‘
 ½µ
±¿ · Æ ´Æ Ì Ð ˜˜ – Ü”– —— “’ ’ —˜ ‘ ˜ Ý ´±¿ · ½µÆ ’
˜ ™—

½ Æ ½
ÆÆ ¾
 ‘  Æ  ½ ´
‘  ´µÜ Ü Ü Ü
£ ¾´±¿ · ½µ´ µ µ ¾ ´¿º º µ
‘Æ ¼
”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —


Ü ±½ Ý ±¾
½ ´Ü ݵ ¸ ˜
ÁÛ ’“˜ —™” ’

   ½ ÈÆ ½ ¡
Á
¬¬
Æ ½

¬Þ ´µ
Þ  ½
½ ½ ¼
Þ‘ ‘·½
´ µÞ
Ƶ
‘ ¾
¼ ´  ½
¼

Æ µ‘ º À ’
½´
— “™’ Ý ¸

¬¬ ½ ¬¬ ¬¬
Æ ½

¬ ¬Þ ¬ Æ µÆ Ü
Þ  ½ Ü ‘  Æ
½
½´
Þ‘
´ µÞ ¾ ´¿º º µ

‘Æ ¼
¼

¾  ½ ´
˜Ü Ü Æ Æº
”–“Ú ˜ µ Û˜ ¾ “‘ ’’ ´¿º º µ¸ ´¿º º µ¸ ´¿º º µ¸
˜ ÆÆ Æ
Æ
´¿º º µ ’ ™— ’ ˜ Û “˜ ’˜ Ú– Ý —˜ ‘ ˜ “– ´Ü ¼µ ¸ ”–“Ú
¾  ½´
˜Ü Ü Æº
˜ µ ’
’ ÐÐݸ ˜“ ”–“Ú ˜ — “’ —˜ ‘ ˜ ’˜ Ð ‘‘ Û Û– ˜

Æ ½ Æ ½
   
     
Ü Ü
´Ü ½µ ´Ü ¾µ ¾· ¾· ´ µÜ ¾· ´ µÜ
½
¼ ¼

 
’ ˜ Ü”– —— “’ ’ ˜ – ˜¹ ’ — ’ —˜ ‘ ˜ Ý “’—˜ ’˜ ˜ ‘ — ¾¸
½
¾   ±¿ µ ¤
 ½´
˜Ü µ¸ Ü Æ¸ ’
”–“Ú ˜ ´±¾ ¾¸ ½ ¾º


Ê ‘ – ¿º º¾ Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û ’ ˜ “’—˜ ’˜ ’˜ ”– ’ Ð ‘‘ ˜“
¾
£ ½ ´Üµ ¸ ˜
Ü Æ
… — ˜“ — ˜ — Ý …
—‘ Ðк …“– ”– — Ðݸ ‘Ü “’—˜ ’˜ ½
¾ ¾
´ “‘” – ˜ ’ “— ˜ “’ ¿º º¿µº Ì — – •™ – ‘ ’˜ ’ ÐÛ Ý— — ˜ —¬ Û ——™‘
¾ ¢’
˜ ´Ü ݵ Ü ´Ü ݵ — “Г‘“–” ´Ü ݵ Ü ±½ Ý ±¾ ¸
˜ ’˜ ”“Ðݹ —
ÜЖ
ݘ ’ ’“™ ´’ ˜ ™— Ý ““— ’ —™Æ ’˜ÐÝ Ð – µº


¿º º¾ —˜ ‘ ˜ “– Á
ƾ
Ê‘‘ –˜ ˜˜ —˜ — ¬’ Ý
¨Ü ¾ Ë ¬¬ ©
  ½Ü
ƾ ³ 
–Ü Æ¾
½ ´Üµ
½


ƾ
´¿º º½µº „ ˜ Æ
“‘” – —“‘ —‘ ÐÐ ”“— ˜ Ú ’™‘ –¸ ˜ ’Û˜ Û ——“ ˜ ˜ —˜
Æ Æ¾ ¬’ Ý
¨Ü ¾ £ ¬¬ ³ ©
 Æ  ´ ½  ¾ ½  µÜ
Æ Æ¾ –Ü ³· ƾ ´¾ ­½ µ
· ½  Æ Æ ­ ¾ ¡£  Æ ´Ü ´ ¾ ³· µ
Ü ³· –Ü ³·
Û ’ З“ Û– ˜˜ ’ — µ ½¸
¾
 ¾  ½ Ð’ ƾ º ƾ —‘ ÐÐ ’“™
Û˜ ¾ Ý ““— ’ Û ’ ’—™–
½ ½ ½  ½ ½ 
 Æ
Æ Æ¾ –Ü ³·
˜ ˜ ¼º Ì ’˜— — ÐÝ — ’˜ ˜ — “™’ ݘ Ð Ð’
½
  Ƹ
´Ü ´ ¾ ³· µ
–Ü ³·
’ ˜ ˜ ” –˜ “ ˜ –Ý µ ½¸ Û – “‘” – ¬ ™– ¿º½º
  ½Ü
–“‘ ˜ —Ý‘”˜“˜ Ú “™– “ ½ ´Üµ ’˜ ™”” – Ð ”Ð ’ “’ — ÐÝ ™ —
¿º Ë ’ ™Ð – ˜Ý ’ ÐÝ— —

¾ ÆÆ ¸ ¾ Æ º Á’
˜Ü ÜЖ ¸ ‘”Ð — Ü “’—˜ ’˜ ʼ ¸ Û
˜ ’“™ ˜¸ ˜ – Ü —˜—
¾ ¾
’ –¾ ´ “‘” – ˜
Û ˜ “™˜ Г—— “ ’ – Ð ˜Ý ’ “— ’ Ð – –˜ “– ‘ ¿º¿º¾µ¸ —™ ˜ ˜

Æ Æ¾ ’¡´¼ ƾ
ʼ µ ´¿º º µ

Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ —” ݘ “’—˜ ’˜— ’˜ Ð —˜ ’˜ –Ð Ú ’ ’ ´¿º º µ
¾ ‘  º
’ Û ˜ ‘· ‘· — ˜ — Ý
“– ˜ “— ½¾ Ý ¬’ ˜ “’ ˜ — Ú Ð™ — “
    ¾  
½ ½
‘ 
“˜ ³· ‘· “˜ ³· ‘· ½
¾´ µ ¾´ µ · ½º À ’ ¸
   
½ ½
“˜ ³  “˜ ³·
‘”Ð —¾ ´ µ ¾´ µº Ë“ Û ¬’ ·¾ ¸
³ ¾  ¾  ½
¾ ³  ‘  ‘·
˜ ’ ¼’ ˜ – “– – ¾ ³· “– º
¦    ³ 
’ ³  Û
Ý Ð ˜˜Ð ’ ’ ’—™– ˜ ˜ – ¾ ’ Û “’ Й ˜ ˜
¾ ’ ¸˜
˜ ¬’ ˜ —™‘ ’ ´¿º º µ — ”– — ’˜ “– —“‘ ½¾ ’

¾ ´    ³    ³· ¾  ½
‘  ‘·
– ¾ ¾ “– ÐÐ

’ ʼ º
…“– “Ú –¸ Û ——™‘ ˜ “’—˜ ’˜ ’ Ð ‘‘ ¿º º½ ˜“ Ж –˜

½³
¯   ³· ¸ ˜ ·
Á – ¾ ’Û ¬’ ’ ˜ ”˜ “ ’˜ – ˜ “’ — ™—˜
•™ Ð ˜“  · ´Üµ

³· ¸
¯ ¾ ´    ³    ³·µ Û ´³·   ¾µ
Æ
Á – ¾ ¾ ˜ · —“ ˜ ˜
½
¾ Ƹ ƺ
¾


„ ‘‘ ¿º º¿ „ ˜  £ ½ ´Üµ Û – Á´Üµ — ¬’ ’ ´¿º º µº
´Üµµ · Á´Üµ¸
´Üµ ´Ü
Ì ’˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— ’ —™ ˜ ˜ “– ’Ý
£
‘Ü
¿ ½ ¾
¾ Æ·
Æ
Æ Æ
  ½µ   ½µ ¾ ÆÆ
Ü ½ Æ Ü ½ Æ
’ £Æ
Á´Üµ Ü Ü
¿ ´Æ ´Üµ ¿ ´Æ ¾


Æ Æ¾ — —‘ ÐÐ ’“™ º
”–“Ú ˜ ˜Æ ’˜ ¬’ ˜ “’ “

Ê ‘ – ¿º º
¾ Æ Æ ’¡´¼
£ £Æ µ
˜Ü
½º Ì ’ Ж ’“™ Û ’ ’—™– ˜ ‘”Ð — ˜ ˜
¾
ƾ ’¡´¼ ¾ Æ· ¸ Û
Ü·« Æ µ “– ’Ý Æ « — — ’ ´¿º º µº Ï ˜
Г’ — ˜“ – ˜
“ “ Ú’ “Ú Û ˜ ’ “’ Й ˜ ˜˜ ”˜ —“ ’˜ – ˜ “’ ’ ´¿º º µ
ƾ ’¡´¼ ¾ Æ Æ ’¡´¼ £ Æ µº
Ƶ Ü
Г’ ˜“ ¾

 
¾º — “˜ ’ – “Г‘“–” —“Й˜ “’— “ ´¿º º¾µ¸ ˜ «–’ — ˜ —¬ —
Û´Ü · ½µ £´ÜµÛ´Üµ¸ ’ ˜ ™—


  ÜÜ
 
´Üµ ´Üµ ´Üµ
½

“– –˜ ’ ½¹” – “ “Г‘“–” ™’ ˜ “’— ´Üµº Á’ ˜ “– ‘ ¿º¿º¾ Û Ú ”–“Ú
½
Ç´Ü Æ µ — Ü Æ Æ¾ ¸ Û Ç´Ü½ Æ µ¸ ‘”Ð —
˜ ˜ ´Üµ ’ ¸ ˜“ ˜ –Û˜ ´Üµ
 Ü Æ Æ¾ “– Ü Ð –
˜ ˜ ´Üµ — Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ —‘ ÐÐ “’ ’“™ º
”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

È–““ “ Ð ‘‘ ¿º º¿º ʼ –¾ Û
Ë’ “’ Й –“‘ ˜ “– ‘ ¿º¿º¾ ˜ ˜
Æ ¾ Æ ’¡´¼
 Æ
þ Æ Æ µº
´µ “– ÐРݘ ’ Ж ’“™ Û ’ ’—™–
¾ ¾
  ±¿ µ
˜ ˜ ´µ ´±¾ ¾ ’ Ð ‘‘ ¿º º½ ˜ ’ ‘”Ð — ˜ Ü —˜ ’ “ —“‘ ¼ —™
˜ ˜
ÆÆ ¾ Æ ’¡´¼
 Æ Ƶ
´ ´ µµ ´¿º º½¼µ
¾

’¡´¼ Æ ’¡´¼ Æ µ “–
 ½ Æ µ ½ ’ Æ Æ¾ £Æ µ £
Ë’ ´ ÐÐ ¸ ˜ — ’“™ ˜“
¾
—˜ ‘ ˜ “– Á´Üµº
”–“Ú ˜

¬¬  Ü·½ ¡ ¬¬ ¾  ·´Üµ
„ ˜  · ´Üµ ˜ ”˜ “ ’˜ – ˜ “’ — ¬’ ’ ´¿º º µ¸ ˜ ’ “– ÐÐ ’
¾ ¡Ü  Üµ  ½
  ¾´
’Û “’—˜ “’—˜
½¾ Ú ’ ¼º
·½
“’—˜ ‘
À– ’— —“‘ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜¸ Û ‘Ý « – ’˜ ’ « – ’˜ ”Ð —º Í— ’
´½ · Ü ½ µ 
™’ ˜ “’ Ü
´¿º º½¼µ¸ ˜“ ˜ –Û˜ ˜ ˜˜ ˜˜ — “™’ Ý —“‘
“’—˜ ’˜ ý ’˜ “ Æ ¸ —™
”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜¸ Û “’ Й ˜ ˜˜ – Ü —˜— ¼¸ ’ ”’
¾ ÆÆ £Æ
ÐÐ Ü Ü
˜ ˜ “– Û˜ Û Ú
¬¬ ¬¬
¾


¬¬ ¬¬
‘· ´  Üµ
¾
Ü·½
 ½ µ   Üµ
´
´½ · Ü
 Üµ   ½ ´ ´ µµ
¾´
·½
 · ´Üµ
½ ³·
ÆÆ ‘· µ´  Üµ  Æ 
´ ·¾
ý Ü
Ü·«
¾  ·´Üµ Û   «º   «µ Æ 

<<

. 7
( 13)>>