<<

. 9
( 13)>>


¾ ¼
½½¾ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

ÈÐ  Ð¡ £´Ð  µ º
£µ Ð ˜Ý “ ݼ Û
´ ¼µ · ´ м · –“‘ ˜ “– Ð —™‘‘ ™
Ð ¼
˜ ¾ κ
¬¬ ¬¬ ¾
“’—˜ ’˜— þ þ ÐÐ ˜
˜ Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú ’ ¾ —™ ˜ ˜ ¼ ´˜µ “–
˜ ˜¸ ¾Î
£Ð Ð  ½
Ð ¾
þ ´ Ð  ½µ ÐÐ ˜
Ì ’ Û˜ ’ ™ ˜ “’ “’ ’ ”–“Ú ˜ ˜ ¼ ´˜µ “– ’ ÐÐ

Ð ¾ Æ’º Ð ·½
þ þ
Ý ’Ð – ’ ’ ’ —— –Ý Û ‘Ý Ð—“ ——™‘ ˜ ˜ ’
м
¾
½
Ð
˜ ¾ Æ’
Ð ·½ ¾
þ
Ð ´˜µ ´ “‘” – ´¾º¿º µµº –“‘ ˜ —Û ™ ˜ ˜ ’ ¸˜ ’
½

˜ Р ˜
£´Ð  µ ´˜µ
£ ¾ Ð ·½ 
Р
¾
þ
Ð ¼
´ µ

¾ Î º Í— ’ ¤
ÐÐ ˜
“– ˜ — —˜ ‘ ˜ ˜— —Ý ˜“ ”–“Ú ´ º¿º¿µº


È–“”“— ˜ “’ º¿º¿ „ ˜ Î — ’˜ ”– ’ Ð ‘‘ º Ì ’ ˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜—
’ à —™ ˜˜
Ê
 ½
ʘ
˜
Ï ´˜µ Ã
  ½µ
´
¾ Á´ ÐÐ ˜ ¾ Î º
“– ÐÐ ’
µ’ ¼

È–““ •™ ˜ “’ “– Ï
º –—˜ “ — –Ú ˜ ˜˜ ’ ‘“– “’Ú ’ ’˜ÐÝ Û– ˜˜ ’ —

¨ ©
Ï É Ï¸ Û ˜

  £¼µ ½ £Ï ·Í
ÉÏ ´˜ · ´ · µ ·

  £¼ £Ï ·
 ½
  ´ º¿º µ
«´
´˜ · µ · ½µ ·½
¾‚
½ ¼


·½ ¼

¾ Æ· ÎÊ
Ê
Æ“Û —’ – ¼½ Û ¬’ “– ’ ¼˜ ’ —” “’— —˜ ’ “

“’˜ ’™“™— ™’ ˜ “’— Ï Î ’˜ – “– “ Î ¸ —™
Û – “Г‘“–” ’˜ ˜ ˜
˜ ʘº
½¸ Û  ½

Ê Ê´˜µ Ê ´˜µ
˜¾Î
Ï Ï ´˜µ
—™” – Á ½¸ ˜ ’˜
 ½µ
´
¾ ν …
Ð ˜Ý “ Û … —™ ˜Ï
“– Ð —™‘‘ ‘”Ð — ˜ Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú ˜ ´º
”–“”“— ˜ “’ º¿º½µº
¾ Á´
“– µ¸ ¾¸ Û Û ÐÐ ™— ˜ “™ Ð ³ ’ ™ ˜ “’ —– ’ ”–“”“— ˜ “’ º¾º
ÎÊ
•™ ˜ “’ “– Ï Ê …º
˜“ —“ÐÚ ˜ “’ړЙ˜ “’ ’ “– —“‘ —™ ˜ Ð –“‘ ˜


¬¬ ¬¬
¬’ ˜ “’ “ Î “’—˜ ’˜ ü —™
˜ “ÐГۗ ˜ ˜˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ˜ ˜

 ½  ½
  £¼ ü
´˜ · µ

¾ Î ¸ ¾ Á´
ÐÐ ˜
“– µ¸ ¾º …“– “Ú –¸ –“‘ ˜ ”– ’ Ð ‘‘ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜ “– ÐÐ
¾Î Ê Û
Ê ÐÐ Ï
½¸ ÐÐ ’˜ –— ¾ ’ Ú
˜  ½  ½
˜ — ·Ê — ʘ
— ý ˜
£ Ï µ´˜µ Ê Ê´
½
ý Ï — Ï
  ½µ     ½µ
´
Ê
¼´ ½

’ — ‘ Ð –ÐÝ
 ½
Ê Ê˜
Ï ˜
£ Ï µ´˜µ   ½µ
´½
Ê ´
º¿ ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ ’ ˜ « – ’˜ Ð — ½½¿

”“— ˜ Ú Ê½ … ÐÐ Ê Ê½ ¸ ÐÐ ’˜
Ë“ ˜ – Ü —˜— ‘Ü —™ ˜ ˜ “– –— ½¸ ÐÐ
½
¾ Æ’ Û ˜ ¾Î ÊÛ
ÐÐ Ï
’ Ú

­ ­
­ ­Ê
 ½
  £¼ £Ï ½
Ê
Ï
´˜ · µ ´ · µ ´ º¿º µ
¾

Ê Ê½ · ½ •™ ˜ “’— Ï ÉÏ
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û ““— ’ Û “’— –˜
Ü ” ¾ Æ– ¸ ” ” ”º
Πʺ ¾ Á´
’ Ì ‘™Ð˜ ¹ ’ ¾¸ ’ ¬Ü µ Û˜ Æ“˜ ˜ ˜
— ” ¾ Æ– ¾

˜ —‘ — — ’— Û ” ‘™Ð˜ ¹ ’ Û˜ ¼ ’ “’ÐÝ ´ µº „ ˜
Á ¼´
™— ’“˜ ˜ — — ˜ “ ‘™Ð˜ ¹ ’ — Ý µº Æ“Û ——™‘ ˜ ˜Û Ú “™’ —“Й˜ “’—
” ”
¾Î Ê ¾ Á´ ¾ Á´
¼ ¼ ¼
Ï “– ˜ “— µ Û˜ ’ ˜ “— µ Û˜ ’
¼ ¼
¼È– È ¾‚
¼ º

  £¼ µ ½ £Ï ·  
’˜ «´
Ì ´˜ · · ½µ ·½ ´˜µ Г’ — ˜“
½ ·½ ¼
¼


ÎÊ ’ ˜— ’“–‘ ’ —˜ ‘ ˜ Ý


ü
Ê
 
· ½µ Ï ·
´ ·½
Ê
¾‚
½ ·½ ¼
¼
ÎÊ
˜˜ Í ´˜µ
Á’ – ¼½ ˜ — — “Û’ ˜ Г’ — ˜“ ’ ™— ’ ˜ Ð ‘‘ “Ú Û
™ ˜ ˜


Ê Ê
Í ¾ ý Ï‘
´¾Ã½ µ ‘

È È‘
½
¾ ´ µ‘ ¾ Á´ ‘ ‘
Û – ’“˜ — ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ µÛ˜ ¼ ’ ºÀ’ ¸
´ µ ½
ÎÊ ÎÊ

É ‘ ”— ’˜“ ˜— Ð ’ ¬’ — “’˜– ˜ “’ “’ ™— “ ´ º¿º µº Ì – “–
Πʺ
”“ ’˜ Ï “Ï É Ï ’˜
˜ – Ü —˜— ™’ •™ ¬Ü —”
”¾ ”
Á ¼ ´ µ¸
“– Ï
Ì“ ”–“Ú ˜ —˜ ‘ ˜ Û ¬’ “– ½¸

” ”
¾ Á´
Ê
Ï
‘Ü µ
” ½

Ê ‘ Ü Ê½ · ½ ü ´½ · ’µ º Æ“Û
“– ˜ ’ Ж —“’— ´ º ´ º¿º µ ’ ´ º¿º µµ¸ Û ˜
”¾ ”
Á ¼´ µ Û ˜
—™””“— ˜ ˜ “– —“‘ ’˜ – ¾Û – Ú’ ¼¸ “– ÐÐ ¸

—™ ˜ ˜
” ”
¾ Á´
Ê
Ï
‘Ü µ ”
” ” ”¸ Û
Ü ’ Á´ µ¸ Û ˜
Á — ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü“ Ð ’ ˜ ’ — ‘™Ð˜ ¹ ’ Ú


Ê Ê
 
· ½µ Ï · · ’µ Ï
´ ´ ‘Ü ´ º¿º µ
¾Á´
·½
µ” ”
¾‚
½ ¼


·½ ¼


—“ ˜ ˜ –“‘ ´ º¿º µ ’ ˜ —˜ ‘ ˜ — “Ú Û ‘ Ý ™ ˜ ˜

½ ½
Ê Ê Ê Ê
Ï Ï Ï · ü Í
· ‘Ü ´ º¿º µ
¾Á´ µ” ”
¾
½½ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

É’   ¡
È ”
 ½  ½µ
‘· ·’´
Ê
‘ Í
Æ“Û µ½ ¾ ’ — Û ’ —˜ ‘ ˜
´ ½
‘ ‘
Ý

’·½ ý µ •‘
Ê
Í Ã½ ´¾ ¾ •‘
”µ ‘ ½
È •‘ ¾ Á ¼´ µ Û ˜ È‘ ½ •‘ ”º Æ Ü˜ ˜
¾ ´•‘

Û – ´•‘ ”µ —˜ ’ — “– ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ ¼ ’
” ”¸ Û “ ˜ ’
¾
Á´ µ Û ˜
˜ ‘ Ü ‘™‘ “ ´ º¿º µ “Ú – ÐÐ


’·½ ý µ •‘
Ê
Ï Ã¼ ý
‘Ü ´¾ ¾ •‘ ”
¾Á´ µ” ”
”µ ‘ ½
¾ ´•‘


Ⱦ È ¾Á
Ï ’ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““ ’ — ‘ Ð – Û Ý — ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½¸ Ý ¬’ ’ ˜ ™’ ˜ “’
¤
Ú Úº
Ý ½ ´Úµ ´ µ¾ ’ ˜ “–‘ Ð — – — Ý ´Úµ ¾¾
½ ´µ
¼
º¿º¿ ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð
¾ Ê ’ Û ¬’  
— ’˜ ”– ’ — ˜ “’ Û ˜ ’ · ˜“ ˜Û“ “’— ™˜ Ú

¨Ü ¾ £ ¬¬ ©
¾ Á´  
½
 µ
˜ “’— ’ À´ µ “ ˜ ÐÐ Ý ¸
— ’ ™Ð – – — ˜“ µº …“– “Ú –¸ Ð ˜ ¼ ¾´ ·
¾ ´        
¬’ ˽ –Ü
’ ¾ ·· ¾ µº
— ’ — ˜ “’ ¾º¿ Û Û– ˜


Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ ݼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ · Ú È½ ´Ü ™µ Ý ´Üµ™
¾Á´ µ’ ¼


¾ Á´
ݸ “– Ð —™‘— “ Ý
Û – µ¸ – ’ Û –


 ™
Þ‘ ‘ Þ‘ ‘
Þ ™ Ú Þ

‘ ‘¾ ´ µ
½


Ì “– ‘ º¿º „ ˜ ˽ — “Ú º Ì ’ ˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— Æ ’ —™ ˜ ˜
È Ü ¾ ˽ ¸ Ü
Ƚ ´Ü ™µ “’Ú – — ™’ “–‘ÐÝ “– ™ ¸ ’ Ƚ ´Ü ™µ — ˜ “– Ð —™‘
Æ
“ ¾Á´ µ’ ¼ Ý ´Üµ™ Û ˜ – —” ˜ ˜“ Ü “’ ˽ “– ™ ƺ
…“– “Ú –¸ Ý ‘ ’— “ Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ ˜ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´ º½º½µ —¸ ’
“™– ““ “ ½ ’ ˽ ¸ ˜– ’— “–‘ ’˜“

  ¡
Þ ¼ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ £¾ Ü Þ´Üµ ڴܵ ´ º¿º µ


½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ Þ µ
Û– —Ü ’ ˽ ’ Þ
£¾ ´Ü Þµ ¼º


Ê ‘ – º¿º Æ
Á’ ’–И ’ ’˜ —˜ “– ‘ ”’ “’ ˜ Ú Ð™ “ ’˜
˜“– ˽ º
¬’ ˜ “’ “ ˜ —
º¿ ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ ’ ˜ « – ’˜ Ð — ½½

È–““ “ ˜ “– ‘ º¿º — – — Ƚ ´Ü ™µ —
ºÌ —˜ ˜ ‘ ’˜ “™˜ ˜ “’Ú – ’ “˜

È È ¾Á´
— “Û’ ’ ”–“”“— ˜ “’ ¿º¿º½º Ì“ ”–“Ú “– Ð —™‘‘ Ð ˜Ý Û “ — –Ú ˜ ˜˜ “–‘ Ð “– Ð
Ü ½ ¾Á´ µ’ ¼ Ý ˜ ˜“ ܸ — ™
˜– ’— “–‘ “ ´Üµ™ ¸ Û ˜ – —” •™ Ð ˜“ ´˜µ¸
µ’ ¼
 ½µ ´˜µ¸
´Ü ½ Ý µº Æ“Û
´
Ï Ú –Ý ˜
Û – ´˜µ “– Г’ ’ ˜“ ˜ “‘ ’’
¾ ¾ ´  ·  
£
Ï º „ ˜ ν ˜“– ˜ –˜
Û — “Г‘“–” ˜ ™’ “’ “ ˜ — µ
·

 ½µ À
’ ˜ — ¡´¼ ¾µ¸ Û – — — ’ Ð ‘‘ º¿º¾ ’ ¬’ — ’´ ¾µº
Ï
¾ ν¸ ˜ ´ ´—µ
Á˜ —¸ Û
¼¸ ™ ݳ— “–‘™Ð Ú— ´˜µ – Û ˜ —
¾ ´— ˜µ
³¸
— ˜· ˜ ³ ˜—
”˜ “ ’˜ – ˜ “’ ˜ –Ð ¼ ¾ º Ç’ ˜ — –Ð Û — ˜
¾ ¾  
£
  ¡
 ·
™’ “’ Î “ ˜ ˜“– ˜ –˜
Г’ — ˜“ ˜ — ¾ ¾ ’ ˜ —
·
 ½ Ê´½· µ ˜
Ã
º¿º¿ ‘”Ð — Ï ´—µ  ½µ ô½ · µ ˜
¡´¼ µ¸ —“ ”–“”“— ˜ “’ º À’ ¸
´

 ½ Ê´½· µ ˜
ô½ · µ
Ã
´˜µ

È ¾Á´
¾
ÐÐ ˜ ν ´ ’ Й ’ ˜ ™
“– ¼µº Ì – “– ´˜µ “’Ú – — ™’ “–‘ÐÝ “–
µ’ ¼
¾ È ¾Á´
™ Æ ’ ˜ ν ¸ ”–“Ú ˜ Æ — —‘ ÐÐ ’“™
˜ º …“– “Ú –¸ ˜— —™‘ ’ —˜ ‘ ˜ Ý
ʘ Ü ½
à “’—˜ ’˜— à ʸ Û Ý ´Üµ™
“– —“‘ ”“— ˜ Ú ’ — “Û— ˜ ˜ —
µ’ ¼

È ¾Á´ ˜ ˜“ Ü “’ ˽ ¸ ”–“Ú ˜ ˜™ ƺ –“‘ ˜ — ˜ —™‘‘
“– Ð —™‘‘ Ð Û˜ – —” Ð ˜Ý
µ’ ¼ Ý ´Üµ™
”–“” –˜Ý “ “ÐГۗº
 
Á ۴ܵ ݴܵ ݼ ´Üµ Û ˜ Ý —“Й˜ “’ “ ´ º½º½µ¸ ˜ — ’“˜ —“ ˜Û
– ˜“ Ú – Ý ˜

 ¡
Ð •™ ˜ “’ Û ¼ ´Üµ·£½ ´ÜµÛ´Üµ· ´Ü Ûµ ´Ü Ûµ
— ˜ —¬ — ˜ « – ’˜ ¼¸ Û – £½ ’
۴ܵ È Ü Þ´Üµ
– ¬’ ’ ´¾º¾º¿µ ’ ´¾º¾º¾µ – —” ˜ Ú Ðݺ Á Û ˜ ™— “ ˜ ’

  ¡  Ü ޴ܵ¡  Ü È  Ü ޴ܵ¡¡
È Ü Þ´Üµ · £½ ´ÜµÈ · ¼ ´ º¿º µ
Ü
¬’ ˜ “’ “ È ´Ü Þµ Û
Ý Ú

¬¬ ¬¬ ™¼
 Ü ޴ܵ¡ ¼
™ Ƚ ´Ü
È È½ ´Ü ™µ ™ ™´Üµ ™µ ™ ™´Üµ ´Üµ · Ú ´Üµ
· ´ º¿º½¼µ
Ü Ü
’ –“‘ ´ º¾º¿µ Û ™

 Ü È ¡
Ƚ ´Ü ™µ · £½ ´ÜµÈ½ ´Ü ™µ · ½ ´Ü ™µ
  ¡Ý
Ü
  Ü ½ ´Üµ™
¾Á´ µ’ ¼

   ½ Ý
 
«´ · ½µ Ü ·½ ´Üµ ™
·
¾Á´ ¾´ ¾‚
µ’ ¼ µ ·½ ¼
¼¡
™ Ƚ ´Ü ™µ £´Üµ™  ¡ Þ¼   ¡  Ü È  Ü ™´Üµ¡¡
“‘ ’’ ˜ Ð —˜ “–‘™Ð Û˜ ´ º¿º µ ’ ´ º¿º½¼µ Û “ ˜ ’

  £½´Üµ ڴܵ ·  Ü È  Ü ޴ܵ¡¡
Þ È Ü Þ´Üµ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ £´Üµ ·
½
´ º¿º½½µ
 
½½ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

Ç’ — “™Ð “ — –Ú ˜ ˜
 Ü È ¡    Ü È ¡   ¡Ú
  £½´Üµ
Þµ ™µ
´Ü ½ ´Ü £´Üµ
¨È ©  Ú    ¡Ú
  £½ ´Üµ
™µ
´Üµ ½ ´Ü £´Üµ
¼
¾

£¾ ´Ü ÞµÚ

½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ Þ µ — Ü Þ È ´½ Þ Á¸
– £¾ ´Ü Þµ ’ ˽ ’ Þ Þµ
Û ¼º Æ“Û —“
¼
½
Þ È ´Ü Þµ Ü —˜— ’ ’ “™– ““ “ Ü ’ ˽
˜ ’Ú –— “ ’ ’ “™– ““ “
Þ È ´Ü
Þ Þµ Û “ ˜ ’ ´ º¿º µ¸
¼º Ý ‘™Ð˜ ”ÐÝ ’ “˜ — — “ ´ º¿º½½µ ݘ ’Ú –— “
¤
Û ”–“Ú — ˜ ˜ “– ‘º

Ì “– ‘ º¿º …
„˜
˜ ‘ ’ “Ð ¬’ ÝÝ Ý¼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ¸ Û ˜ Ü ’
“™– ““ “ ½ ’ ˽ ’ ™ ’ ’ “™– ““ “ ¼º Ì ’ “’ … ˜
’ « – ’˜ Ð
•™ ˜ “’ ´ º½º½µ — ˜– ’— “–‘ ’˜“ ™¼´Üµ · £´Üµ™´Üµ ¼º
– ˜ “’   ’ Ð ˜ Ý
„ ˜ ˾ —™ ¹— ˜“– “ ˽ “’˜ ’ ’ ˜ —“Й˜ “’ “
´ º½º½µ —™ ˜ ˜ ݴܵ Ç´Ü ¾ µ — Ü ½ “’ ˾ º Ì ’ Ý Ð“’ — ˜“ ˜ – —˜– ˜ “’ “ …
¾ ’Û˜ ¾ ‚ Û ˜ —™ ˜ ˜
˜“ ˾ º …“– “Ú –¸ ˜ – Ü —˜— ™’ •™ ¼ ™’Ð ——
  Ü ¼ — Ü ½ ’ ˾ ¸ ’
 Ü ¡
ÜÜ ¾ ˾
  Æ’
ݴܵ Ý ´Üµ Ü ´ º¿º½¾µ
¾Á´ ¾´
µ µ

¾ ’ — —™ ˜ ˜ ¾ ‚ Û ˜ —™ ˜ ˜   Ü ¼ —
“’Ú –— Ðݸ ¼ ™’Ð ——
½ ’ ˾ ¸ ˜ ’ ˜ —™‘ ’ ´ º¿º½¾µ “’Ú – — ’ ’ “™– ““ “ ½ ’ ˾¸ ¬’ —
Ü
—“Й˜ “’ “ ´ º½º½µ Û — “Г‘“–” ’˜ —’ “™– ““ ’ — ˜ ”–“” –˜Ý
½ ’ ˾ º
ݼ ´Üµ — Ü
ݴܵ

È–““ Ú
º Ì ¬–—˜ —— –˜ “’ “ÐГۗ ˜ “’ –“‘ ˜ ”– ’ ˜ “– ‘¸ Û˜ ¼º
½
Ç´Ü ¾ µ — Ü
˜Ý — ˜ ݴܵ
“’ ˾ º
Æ Ü˜ ——™‘ ˜ —“Й˜ “’ “ ´ º½º½µ —™ ˜
 
Ç´Ü ¾ µ “’ ˾ ’ Ð ˜ Þ¸ ™ ’ Ú
Ì ’ ”™˜ ۴ܵ ݴܵ ݼ ´Üµ ——“ ˜ Û˜ ˜ —
— Þ È ´½ Þµ Þ ¼ Á¸ ˜ ‘”Ð ˜ ™’ ˜ “’ ˜ “– ‘
—“Й˜ “’— — ’ ˜ ”– Ú “™— ˜ “– ‘º
½
™’ ˜ “’ Þ È ´Ü Þµ — ’Ú –˜ Ð “– Ü ’ ’ ’ ˾
‘”Ð — ˜ ˜ ˜ “™– ““ “
’ Þ’ ’ ˜ ˜ ޴ܵ¸ ’ ˜ ™— ™´Üµ ’
“™– ““ “ ˜ “– ’º Ë“ Û ’ “’ Й
½
ڴܵ¸ З“ – Ç´Ü ¾ µ — Ü ’ ˾ º

  ¡
’ •™ ˜ “’ “– Ú Û ’“Û’ ™’ ˜ “’ ™º Á’
–“‘ ´ º¿º µ Û ™ ’Ú“ÐÚ — ˜
“–‘ ¼ ´Üµ · £´Üµ · ´Üµ ´Üµ¸ Û ˜ Ç´Ü ¾ µ —
˜¸ Ú — ˜ —¬ — ’ •™ ˜ “’ “ ˜ ´Üµ
½
Ü ’ ˾ º Æ“Û¸ Ð ˜ Ë¿ —™ ¹— ˜“– “ ˾ Û ˜ “” ’ ’ Ð —— ˜ ’ ’ “’¹

 Á ¡ ¨ ¾ ¡
 
˜ ’’ ˜ – ˜ “’ º Á˜ — Û ÐÐ ’“Û’ ˜ ˜ —Ý—˜ ‘ “ ˜ “–‘ ™—˜ —–
  Ü Ü…
Ç´Ü ½
‘ ’˜ Ð —Ý—˜ ‘ “ —“Й˜ “’— Î ´Üµ
”“—— —— — ™’ · µ ¸ —
´µ
¾ ”¸ Û ˜
È ¾ Ë ¾‚
½È
Ü ’ ¿´ º Ï— ¸ ÀË µº À ’ ¸˜ – Ü —˜— “’—˜ ’˜ Ú ˜“–
½ Ç´Ü ¾ µ
” ˜ ڴܵ Î ´Üµ ¸ — Ü ’ Ë¿ º À“Û Ú –¸ ڴܵ
½¸ —™ ˜
´µ
½ ¾
 
—Ü ’ Ë¿ ’ ´ µ ¼ ´ µ¸ —“ Û ’ “’ Й ˜ ˜ ¼º À ’ ¸
º Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’ ½½

… ˜“
Ú ¼ “’ Ë¿ ’ ˜ ™— Ú ¼ “’ ˾ ˜Ý
’ ˜ “ÐГۗ ˜ Г’ — ˜“ ˜ – —˜– ˜ “’ “
˾ º
•™ ˜ “’ “– ™ ˜
Ì ’– ™ — ˜“ ´ º½º¿µ¸ Û — — ’ – Ð —“Й˜ “’ ´ º¾º¾µ¸ Û –
Û “’ÐÝ ˜ ˜ “— ˜ ˜ Г’ ˜“ ´ µº Ì — ”–“Ú — ´ º¿º½¾µº Ì Ð —˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ —
¤
“’— •™ ’ “˜ ¬–—˜ ” –˜ “ ˜ “– ‘ º¿º º
º Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’
¾ –
„˜ ½¾ ’ ——™‘ ˜ ˜˜ Ð ’ ¹— ‘ ’˜ ´¼ µ “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð –
¾ ½¾ ¾
– º …“– “Ú –¸ “– – Û ——™‘ ˜
”“ ’˜— “ ¼¸ Û ˜ ½¾ ˜
о‚ ¾ ¾
Ð ’º À’ ¸
Û ’Ú– ’ Û ——™‘ “– ÐÐ ½¾ Ý
–¸ Û
’˜–“ ™ ’ ’ Û •™ ’˜ ˜ — ¸ ½¾ ’ ——™‘ ˜ ˜£ —˜ “–‘  Ü ½ … µ
Á’ Á’ ’
… ·Æ
£´Üµ ´
½

¾ ¾
Û˜ ¸ º …“– “Ú –¸ — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ¾º ¸ “’ ’ ——™‘
–º Á’ ˜ — —
˜ ˜ ¼ “– ÐÐ ½¾ ˜ “’ Û —˜™ Ý ˜ Ú “™– “ ¼’ –˜
–¸ –“‘ Û
— ’ ™Ð – ”“ ’˜— ¸ ½¾ Û ’ –Ú ’ ’ Г ™ “ ˜ – —™– ’
– Ð ˜ “’ “™’ ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¿º


È–“”“— ˜ “’ º º½ „ ˜ ¾ —™ ˜ ˜ ´¼ “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð –

½¾ µ
”“ ’˜ “ ¼ ’ Ð ˜ ¼ ’ ¼ 
·
– Ð ˜ ˜“ ’˜ Û Ý —– ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “
¼
— —’ µ ¾ ’ —™
— ˜ “’ ¾º º¾º Ì ’ ˜ – Ü —˜— Ú ˜“– ˜˜
´—½ —¾

¨¢ £©

 ´
  ´‘ µ
Æ’
· ½ ·¡¡¡·’ µ
· ˜µ · ˜µ Ü Ý ´Üµ
¼´ ´Ü µ  ´’  ½
¼
¾‚
  ‘ ¾ ´ ½ ¼µ
“– ’ —™Æ ’˜ÐÝ —‘ Ðк À – ‘ — —™ ˜˜
–˜ ˜

 ‘ º


¾ ´¼
È–““ º Ý – ’™‘ –’ Û ‘Ý ——™‘ ˜ ˜ ½º ““— ¿µ —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜
½
˜ —˜ ’ “ ´¼ ½ µ ˜“ ˜ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— “ « – ’˜ –“‘ — ˜Ð —˜ ¾ º Ì ’
¼ ½
™’ ˜ “’ À Ý À´˜µ ˜ ‘ Ü ‘ Ð “” ’ —™ — ˜ Ì “ ˜
¬’ ˜ ¼ ´˜µ Г’ — ˜“ ˜
 
— ¡´¼ µ¸ Û — —˜ ’ ˜“ ˜ “™’ –Ý “ ˜ —˜ – “‘ ’ ’Û ¼—
½
À´˜µ
“Г‘“–” ’ ¼ “˜ –Û — º „ ˜ ©¼ ’ © — ’˜ ’’ ’ “˜ ”–““
  —¸ — ¾ ´¼
½ ˜
“ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾º Á ’ ¸˜ ’ ´ º¿º½µ ’ Û– ˜˜ ’ —
½

¨ ©

  —   £¼µ©´—µ     —µ · È ´—µ
´½ · ´ ©´ µ


  ¨– …
’ ̸ È — —“‘ ™’ ˜ “’
Û – ´À µ — “Г‘“–” ’ Û –
½
˜
“Г‘“–” ’ ¡´¼ µÛ˜ “’˜ ’™“™— “™’ –Ý Ú Ð™ — “’ ˜ –Ð ´ “‘” – ˜
½½ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

¨– Á’
”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾µº Æ“˜ ˜ ˜ ’˜ — — £¼ ¸ —“ ˜ — ’˜ – Ð •™ ˜ “’
½
Ê—
˜— ¬–—˜ ’½
— — ’ ™Ð – ¼ ’˜ “‘”“’ ’˜—º
´È ‘½ ·½ ©µ´—µ¸ Û È
Ï ’“Û ¬’ ´—µ – — ¬’ Ý ´È ©µ´—µ ©´ µ ¸

¨ ©

˜ ’
  —   £¼ µ     —µ
´‘½ ·½µ ´‘½ ·½µ
· È ´—µ
´½ ´—µ · ´ ´µ
¢ £
’ ˜ ˜ È‘ ¼ ´—µ   ‘½
´‘½ ·½µ
½ —
Á˜ — — ÐÝ — ´ µ ´—µ ´—µ¸ —“ ’˜ – ˜’ ˜ “Ú
•™ ˜ “’ ‘½ ˜ ‘ — Û “ ˜ ’’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾
  ¡

È‘
  —   £¼µ     —µ
¼·‘ ¼´ ½
È ´—µ
´½ · ´ µ · ´ º º½µ
½


¬–—˜ ’½
˔Р˜˜ ’ ˜ — •™ ˜ “’ ˜ –˜ “‘”“’ ’˜— Ý Ð — ´Û ˜ ˜ — ‘ ’“˜ ˜ “’ —
’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾µ

¢È £

½
È‘
¼
 —   ´…½   ‘½ µ   —µ
½ ½ ½
½
´ µ´ ´µ · ´—µ

  ¡ —
È‘
¼µ
  —   ´£¼µ   —µ ½
È
´—µ · ´ ´ ´µ · ´—µ
½

¨– ¾ Á’ ¨–
 ‘½ Á’ ’ …½   ‘½ Á’½ ¸
 — ¡ … …½
Û – ´£¼ µ ’ · ºÁ Û ¬’
¾
½
¼
’ — — · ´…½   ‘½ µ ½
½
—½ …½ …½ ½

’ ¢È £ “
˜ ´—µ º Í— ’ ˜ —Û “ ˜ ’


 — …½   ·È ½
…½  ½ ¼
½ ½ ½
´—µ ´ µ´ µ´µ ´µ ´ º º¾ µ

¡ ½’ “
 


    ´£¼µ   ·È ½ È
¼µ
´—µ ´ µ· ´ ´ µ´µ ´µ
½

´ º º¾ µ

È’  ½ Î “ ’¹Ú
Ï “’— –˜ — •™ ˜ “’— ’ ˜ —” ˜“– Ú Ð™ ™’ ˜ “’— ˜ ˜ ’
½ Г ¼
—  —µ ™ ´—µ · ™’½ ´—µ¸ Û ˜ ™ ¸
½
½ ’½ ¸ “’˜ ’™“™—
Û– ˜˜ ’ — ´—µ ¼ ´Ð“ ¼½
— “ —  ½ ’
“’ ¡´¼ µ ’ “Г‘“–” ’˜ ’˜ – “– ¡´¼ µº Ï ““— ˜ –’

¨¬¬  ¬¬ © Î
Г — Û ˜ –— ½· ’ Û ’ “Û Û˜ ˜ ’“–‘ ¬’ Ý
½ ½ Г ¼
Ì
™ — ’
—™” ´—µ ¼½ ½ º …“– “Ú –¸ Û “’— –˜ “” – ˜“– ˜ ˜
¾Î ’¹Ú ˜“– Û ˜
‘ ”— ’Ý ˜“ ˜ “‘”“’ ’˜— ˜ – ˜¹ ’ — — “ ´ º º¾ µ
½ Г ¼
Ì Î
’ ´ º º¾ µ ’ Û Û ÐÐ Ú – Ý ˜ ˜ ¬’ — “’˜– ˜ “’ “’ ½ Г ¼ º
’ ’½ ¹Ú
–—˜ Û “ — –Ú ˜ ˜ — ˜“– Ú Ð™ ™’ ˜ “’ ˜ ˜— “Г‘“–” ’ ¡´¼ µ
’ “’˜ ’™“™— “’ ¡´¼ µ¸ ˜ ’
— —
¼
— …½ — …½  …
Æ’½ Æ’½ Æ’½
·— ½
´Ð“ µ ´µ ´Ð“ µ ´µ ´Ð“ µ ´µ
¼
’½  ½ ´ Æ µ ¼
’½
—  ½ Æ’½
´Ð“ —µ ´Ð“ µ ´µ ·
¼
½
—½  Æ’½
½
´Ð“ — · Г µ ´— µ
¼
º Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’ ½½

Ê

¸ — …½ •™ З — 
Æ’½ ½ Ð ’ Г — “
À’ ´Ð“ µ ´µ ˜‘ — ”“ÐÝ’“‘ – ˜ ‘“—˜
  ½º
’½ Ì “Æ ’˜— “ ˜ — ”“ÐÝ’“‘ Ð – “Г‘“–” ™’ ˜ “’— ’ ¡´¼ µ¸ Ú’
˜
“’˜ ’™“™— “™’ –Ý Ú Ð™ — “’ ˜ –Ð º –“‘ ˜ — “ — –Ú ˜ “’ “’ ‘Ý ™ ¸
Ì Î
’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾¸ ˜ ˜ ¬’ — “’˜– ˜ “’ “’ ½ Г ¼
— “— ’ —™Æ ’˜ÐÝ —‘ Ðк Æ“Û ˜ Ú “™– “ ¼’ – ½ “ÐГۗ ’ —‘Ð –Û Ý
— ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾º Á’ ˜¸

  ¡™
’½  ½
  ˜µ    ˜µ
 ½
’½ ´˜µ
½
´˜µ · ™
¼ ´˜µ ´½ Г ´ ½ ´ º º¿µ
¼

 ˜ ’ ™’ ˜ “’— ™
“– ¼ ’ –˜ “Г‘“–” ’ ¡´ ½ µº
½
    ´ —µ¸
· ·
Ú´—µ
Ì“ ”–“Ú ˜ – —™– ’ – Ð ˜ “’ Û ’˜–“ ™ ´ —µ Û –
 
’ – ˜ “™’ –Ý Ú Ð™ — “ “’ ˜ Ð“Û – ’ ™”” – — “˜ ’˜ –Ú Ð ´  ¼µ
 
·
– —” ˜ Ú Ðݺ ݘ ’ Ð ‘ ˜— “’ ‘ Ý ™ ˜ ˜ “˜ ’ – —“Й˜ “’— “ ´ º º½µ

È’  ½   ´—µ
·
’ Ú´—µ
“’ ´  µ Û ¬’ ´—µ ´—µ “’ ¼ µº Ì ¼ “’ ´  ¼ ’
—  ½
½
Ú´—µ —µ Û ´—µ “’ ´¼ µ “– ’ ™’ ˜ “’— Û
¼ ´Ð“ –˜ “Г‘“–” ’ ¡´¼ µº
— ÐÝ ’ – ˜ ˜ Ú ¼ — ˜ —¬ —
–“‘ ´ º º½µ Û

  £¼µÚ¼ £ Ú¼
´— · ´‘½ · · µ ´ººµ
½

¾  ½¸ Û Ú
˜¸ “– « «
Æ“˜ ˜ ’

¢ £
„ —«´Ð“ „ —« ´Üµ   µ ´« · ½µ Ü « ½ ´  Г
´
—µ ´Üµ ܵ
 
«
¼


„Ú  ½¸ Û ˜
Ð ’ Г Ü “ ’½
—“ Ü —˜— ’ ’ Û– ˜˜ ’ — ”“ÐÝ’“‘ – “Æ ’˜—
 ½ ’ „Úµ´Üµ ¾ Ü ’
„Ú¼µ´Üµ
Ü ½ º Ü ½ Г Ü
½ ½
’Ü — Ú´¼µ Ü´
¼Û Ú ´ ’ Ý
˜ „Ú ¼ —
  ¡Ý´Üµ
˜ ’ “–‘ Ð „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ´ º º µ Û — ˜ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “

 
Ý ¼ ´Üµ · Ü ½
‘½
£½ ´Üµ ½· ¼ ´ººµ
È’
Ð ½ ´Ü ’½ µÐ Ý Ð ´Üµ¸ Û Ð
Æ
´ÜÆ’½ µ
½
’½ Û ¬’ ™ ´Üµ
Æ“Û “– ½¾ – ’“˜ —
¾  ½
Ð ‘ ’˜ “ ÜÆ’½ И –“Û ’ ˜
— “– Ð ’½
˜ ˜˜ “Й‘’º ½¾ Û Ú

  ¡
Ü ½ Æ’½ ÜÆ’½ Ü ½ «Ð ´ÜÆ’½ µÐ·½
Æ’½
Ð Ð
´Ü µ

  ¡Ý´Üµ
Ü

È’  
Ý ¼ ´Üµ ·  ½
™ ½Ü
Û — ÐÝ ’ – ˜ ˜ — —“Й˜ “’ “ £½ ´Üµ ½· ¼º À ’ ¸

Èо‚ ¾
Ð
Æ’½
½
Ð ½Ý
Ü –
½ ´Ü µ ´Üµ — ˜ —¬ — ´ º º µ ’ — ‘ Ð –ÐÝ Û ™ ˜ ˜ “– ¾¿
¾
Ð


  ¡Ý´ÜµÐ ´’
Æ’
’ Ü Ý Ð ´Üµ — ˜ — Ý ˜
’ ½¾ ˜ Ü”– —— “’— ´Ü µ ¹
½ ·¡¡¡·’ µ
 ½


  ¾
Ð •™ ˜ “’ Ý ¼ ´Üµ · £½ ´Üµ ‘ Ü ½ –
– ’˜ · ¼º Ë“ Û ’ “– ½¾ ’
¾ ’Û
½¾ ¬’

Ü‘
´ ½   ‘½ Æ’
µÜ
Р´’½ ·¡¡¡·’ Ü Ý Ð ´Üµ
´Üµ ´Ü µ µ
 ½

о‚
½¾¼ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

– ’
Û— ˜ ˜ ½¾ ½¾ “–‘— “–‘ Ð ™’ ‘ ’˜ Ð —Ý—˜ ‘ “
´ º º µº
„Ú¼ ¾ Ü ’ Ü ½
½ Г Ü ¸ Û
Ë’ Û Ú — “Û’ ˜ ˜ ’ “’ Й ˜“ ˜ Ü —˜ ’ “
’½
’½ “’—˜ ’˜— ½ —™ ˜ ˜
¾
’½
´„Ú µ´Üµ
¼
½ ´Üµ

È’ ½

˜ ™— Ú ¼ ´—µ
½
’ ´ ½ µ´—µº À ’ ¸˜ ’ Г ™ “ ´¾º º½¼µ “‘ —
½
’½
‘ ·½ ´‘ ·½µ ´˜µ
 ´
 
· ´‘½ µ
´ ½µ ½ Ú ½
˜µ ˜µ —´
¼ ´ ½· ½· ½µ ´˜µ
¼
½
‘½ ·½
–˜ ˜ —™Æ ’˜ÐÝ —‘ Ðк À – —
“– ’ ´ ½µ º ’ ÐÐݸ Û “ — –Ú ˜ ˜
½
— —’½ µ˜ ¸ ˜
½
´—½ —¾ ’˜ — – —™– ’ – Ð ˜ “’ ’ З“ Û– ˜˜ ’ —

¨¢ £©
’½

   ´ ´‘½ µ
· Æ’½ ½ ½
˜µ ˜µ Ü Ý ´Üµ
¼ ´ ½· ½· ´Ü µ
¼
½

¤
Ì — ”–“Ú — ˜ ”–“”“— ˜ “’ºº Ì ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’—
Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ’˜ ˜“ Ú˜ ’ Г ™ “ ˜ – —™Ð˜— “ ˜ ’ ’˜ ”– ’— ˜ “’—
“– «–’ •™ ˜ “’— “ ˜ “–‘

Ý´Ü · ½µ £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ ´ º º½µ

¨– ¾‚
  ´½ · Ü ½ µ… ¸ ‘ ’¸
… ·Æ
‘ –º
Û˜ £´Üµ ½¾
½
’“–‘ Ð “–‘ Þ´Ü · ½µ
Á’—˜ “ – ˜ “–‘ Ð – ™ ˜ “’ ˜“ ˜ £´ÜµÞ´Üµ¸ Û ’“Û


  ¡
¬–—˜ ˜– ’— “–‘ ´ º º½µ ’˜“ ’ Б“—˜³ ’“–‘ Ð “–‘
 ½  Æ Á · Ü ½ Æ
È ¾Æ
£´Üµ´½ · Ü µ
´Ü · ½µ ´Üµ ´ º º¾µ

¨– ½Æ’ ¸ ݼ
Æ
’— “ Ý Ý¼ ´Üµ · Ý ´Üµ
Ý‘ ´ “‘” – – ‘ – º º¾µº À – —


¾ Æ’ ¸
½
Ü”– —— “’— Ý ¸
˜ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “ ´ º º½µ ’ ˜ ˜ ¬–—˜ Ú ˜“ ’˜ –”– ˜
½
— “–‘ Ð — – —º „ ˜ – “’ Û Û ÐÐ Ú˜ ‘ ’ ’ Ðݘ ‘ ’’ º
Á’ — ˜ “’ º º¿ Û Û ÐÐ Ð ˜ ” –˜ “ ˜ — ˜– ’— “–‘ ˜ “’ ˜“ “Г‘“–” ˜– ’— “–‘ ¹
˜ “’¸ Û ˜– ’— “–‘— ´ º º½µ ’˜“ ’ Б“—˜³ — ‘ ¹ ’“’ Ð “–‘¸ º º ˜ “–‘ ´ º º¾µ
’Û Û ˜ ” –˜ “ ˜ •™ Ð ˜“ ¼º Á’ — ˜ “’ ºº¸Û Û ÐÐ – ™ ˜ — Б“—˜
— ‘¹ ’“’ Ð “–‘ ’˜“ ˜ “–‘ Û – ™— ˜“

™´Ü · ½µ £´Üµ™´Üµ ´ º º¿µ

’ ÐÐݸ ’ — ˜ “’ ºº Û Û ÐÐ ”–“Ú ˜ ˜ ”–“”“— ˜ “’ º º½ – ‘ ’— Ú Ð ’˜ — “
«–’ •™ ˜ “’—º
ºÌ ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’— ½¾½

º º½ “–‘ Ð Ê ™ ˜ “’ ˜“ ’ Б“—˜ Æ“–‘ Ð “–‘
È– È ¾‚ ’ µ¸ ˜
Á ´Üµ — ˜ —¬ — ´ º º¾µ ’ ’ ´½ ’ “–
¾
Ð ¾ Æ’ Û
½
Ú
½

¢ £Ð

 Ð  ½ µ Ð  ½ Æ
Ð ´Ü · ½µ
’ ’
´½ · Ü ·Ü
´Á µ
½


¾ ‚ ¼ ’½ · ¡ ¡ ¡ · ’  ½ · ½ ¡¡¡   ½ ¸ ’“˜ — ˜ Ð ‘ ’˜ “ Æ’ ˜
Á «¸ ’½ · ·’
  ’½   ¡ ¡ ¡   ’  ½µ˜ –“Û ’ ´     ¡ ¡ ¡   ’  ½µ˜ “Й‘’¸ ˜ ’ ˜ ”–“ ™ ˜
’½
˜ ´ ·½
“Ú ’ Ü” ’ —

Ð’½ Ð’½ ·½ Ð’½ ·’¾ Ð’ ’– ·½ Ð’ ½
н –
Р
 ½  ½
Ð «
¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ·  ½


Ü
¾‚
½¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½
’½ ·½ ’½ ·’¾  ½ ’ ’– ·½
’½  ½ ’ ½
ÈÐ¾Æ ÝÐ ¡¡¡
’ ’½ ·’¾ ’
Û – Û ™— ˜ “’Ú ’˜ “’ ¼ ¼º À ’ ¸˜ ’¬’ ˜ —™‘
½
´Ü · ½µ Ð ´Ü · ½µ ’ – Û– ˜˜ ’ —¢  £
½

 ½ µ
´½ · Ü Ý ´Ü · ½µ · — ´Üµ ´Üµ
¾Æ’
½


Û˜
– Ð «
 Ð  ½ µ Ð
— ´Üµ ´½ · Ü ÝÐ ´Ü · ½µ
Ü
¾‚
Ð ½

Ð ¾ Æ’ Û ˜ Ð ¾ –
Û – Û —™‘ “Ú – ˜ “— ’ “– ÐÐ ½¾
½

  ¾‚
 ½
Ð ·

¾ ¡¡¡
’ ’
Ð
“– –˜ ’ ¼½ Û˜ ˜ “’Ú ’˜ “’ ¼ ¼º Ç — –Ú ˜ ˜
Рȼ
½
— ‘”ÐÝ ‘ ’— ˜ ˜Û ’’“˜ ˜ Ú –Ý •™ Ð ˜“ ¼º –“‘ ˜ —Û ™ ˜ ˜ “–
Ð
¾ ¾ ‚ ¼º
–Û
ÐÐ ½¾ Ú ’ ·½ “– ÐÐ Á — — “–˜ ’
’½  ½ ’½ ·½ ’½ ·’¾  ½ ’ ’– ·½ ’ ½ µ
’“˜ ˜ “’ “– ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ ¼ ´½
’—
Û˜ –™’’ ’ –“‘ ¼ ˜“ ·½ ¸ ˜ ’ – Û– ˜˜ ’ —


¼ Ð «
   ½ Ð
— ´Üµ ´½ · Ü µ ÝÐ ´Ü · ½µ ´ººµ
Ü
¾‚
½


Ð Ð’ µ
´Ð½ о
Û – —˜ ¬Ü ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü ¬’ Ý

  ¾‚
 ½
Ð · ´ººµ


¾ –º
“– Ú –Ý ½¾
½¾¾ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

È ¾Æ
—Ý Ý¼ ´Üµ · Ý ´Üµ — “™Ð ˜– ’— “–‘ ´ º º½µ ’˜“ ´ º º¾µ¸ Û ’“Û — ÐÝ

½
ݸ
™ ˜ ˜ ¼¸ — ˜“ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “

   ½ µ  —
´½ · Ü Ý´Ü · ½µ £½ ´Üµ ݴܵ · ˜ ´Üµ ´Üµ ´ººµ

— ’ ´¾º¾º¿µ¸ ˜ —
Û – £½ — — — ’ ´¾º¾º µ ’ — — ’ ´ º º µº Í— ’ ˜ — ‘ ’“˜ ˜ “’
” ” ” ¾ Æ–½¸ ˜
¾ Æ’ ’—
— ’— ˜ “’ º¾ Û — ˜ ˜ ’ “– —“‘ “’ÐÝ ”’—
½
Ð
“’ ÝÐ Û ˜ º Ë“ Û ’ ™— ˜ —‘ “™ Ð ³ ’ ™ ˜ “’ ‘ ˜ “ — ™— ’˜ ”–““

“ ”–“”“— ˜ “’ º¾º ’ “– – ˜“ — “Û ˜ ˜˜ — ”–“”“— ˜ “’ – ‘ ’— Ú Ð ’˜ — “
«–’ •™ ˜ “’—º

È–“”“— ˜ “’ º’ º½ ½ “– ˜«–’ •™ ˜ “’ ´ º º µ ”“—— —— — “–‘ Ð
¼
—“Й˜ “’ Ý ¾ “– ¾
º ’˜ — – — Ý — ™’ •™ Û ”– — – ˜
Ü ½ ¾
“’—˜ ’˜ ˜ –‘ ’ Ý ˜“ •™ Ð ˜“ º Ì ’ З“ ˜ — – — Ý “– ½ – ™’ •™ º

Ê ‘ – º º¾ Ë™””“— ˜ …½ — ’ ’¢’¹‘ ˜– Ü Û ˜ “’ÐÝ “’
˜–
˜ ½’ ˜ ’Ú Ð™ ¸
—Ý ¸ ’ Û˜ “–– —”“’ ’ ½¹ ‘ ’— “’ Ð ’—” º Ì ’ Û ˜ “™˜ Г—— “ ’ – Ð ˜Ý

ÈÆ’ È’
…½ Á · Ƹ Û
Û ‘Ý ——™‘ ˜ ˜ – “’ÐÝ — “’ — “’ ˜ ¬–—˜ —™” – “’ к Á’ ˜ —
Ú ´½ · Ü ½ µÆ Þ
¢ £Ð
Г ´½·Ü ½ µ  
Þ
” –˜ ™Ð – —Û º Ë“ Û ˜ ’˜
´ µ
½
´½ · Ü ½ µÆ Þ
¢ £Ð
’“–‘ Ð “–‘ Þ´Ü · ½µ £´ÜµÞ´Üµ ’—˜ “ ´ º º¾µ¸ ˜ ’Û ³ ˜“ Ü” ’
´Á · Ü ½ Ƶ
’—˜ “ ’ “ Ú “™—ÐÝ ˜ — — ‘“– “‘”Ð ˜ ºÌ – “– Û ¬–—˜ – ™
£´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ ´Üµº
˜“ ´Ü · ½µ


º º¾ È–“” –˜ — “ Ï
¸ —“ ݼ — “– Ð —™‘‘
–“‘ – ¼ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜ ”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º½ – ‘ ’— Ú Ð Ð ’
  ¾ ¾
– ’Ð
Ú –Ý – ˜ “’ ¸ –´ · ¾Ð µ¸ ½¾ º Ì“ ”–“Ú ˜ “– Ð
Ü 
Ð ˜Ý “ Ý ”™˜ Û ´Üµ Ý ´Üµ ’ ˜Û
—™‘‘ “– ¼Û Û — ˜ — ˜ —¬ — ˜
“ÐÐ“Û ’ Ð’ – «–’ •™ ˜ “’

   ½ µ  ™
´½ · Ü Û´Ü · ½µ £½ ´Üµ ۴ܵ · ™ ´Üµ ´Üµ ´ººµ

Ü  Ü 
½µ¸ ™ ´Üµ ˜ ´Üµ ’ ™ ´Üµ — ´Üµº
Û – · ´½ ½ ’ —Ý “‘”™˜ ¹
˜ “’ — “Û— ˜ ˜

¼ Ð «
   ½ µ Ð
™ ´Üµ ´½ · Ü ÛÐ ´Ü · ½µ ´ººµ
Ü
¾‚
ȼ
½

Ð Ð’ µ
´Ð½ о
Û – —˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü ¬’ ’´ººµ ’ Û – ’“˜ —
’½  ½ ’½ ·½ ’½ ·’¾  ½ ’ ’– ·½ ’ ½ µ
˜ —™‘ “Ú – ÐÐ ¼ ´½ Û˜
–™’’ ’ –“‘ ¼ ˜“ ·½ º
Ì ’ “–‘ Ð “– Ð ˜– ’— “–‘ “’ “˜ — —“ ´ º º µ Ú —˜ “ÐÐ“Û ’ “’ړЙ˜ “’
•™ ˜ “’ “– Ï Û

  £¼µÏ £Ï   £  Í
 ˜     ˜ Ï
¬ ·Í
´
ºÌ ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’— ½¾¿

„–   Á’ ¬ — ’ ´¾º¿º µ¸ Í
Û˜ £¼ ¸ ’ — ’ ´¾º¿º µ ’
½


¼ Ð «
£
   ½ Ð  ˜ Ï
Í ´½ · Ü µ ´ººµ
Ð
Ü
¾‚
½


Ϙ —Ð ˜ ‘“ ¬ ˜ “’— ’ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º¿º½ ’ ™— ’ – ¼ “’ ’
”–“Ú ˜ “ÐÐ“Û ’ ”–“”“— ˜ “’º


È–“”“— ˜ “’ º º¿ „ ˜ ¾ Æ’¸ ˜  ·½ Ï ´˜µ
Ì ’˜ Ü —˜— ’ — “Г‘“–”
¼º
’ ˜ ‘ Ü ‘ Ð —˜ – “‘ ’ Û ˜ ’˜– ¼¸ Û “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý “ ˜ — ’ ™Ð –
¾ ½ ¾ – ¸ Ð ¾ ’ ¼ ¾ Æ’
  ¼ · ¾Ð Û˜ ¼
”“ ’˜— ¼Û –
“– ¼ ” º Á Ë — Г— — ˜“– Û ˜ Ú –˜ Ü ¼¸ ’“˜ “’˜ ’ ’ ’Ý “ ˜ “— — ’ ™Ð –
”“ ’˜—¸ ˜ ’ ˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ … ¸ Û ‘ Ý ” ’ “’ ’ ˸ —™ ˜˜
˜¾Ë  … ˜ ½º
Ï ´˜µ
—™”


¾ –½ ´ º ˜
Ë’ Û ——™‘ ¼ “– ÐÐ ½¾ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ˜ — ”˜ –µ¸
¾ Æ”¸
ÐÐ Ý ¸
˜‘ — — ’— ˜“ “’— – “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— “ ˜ —˜“ ’
¡ ¡ ¡ · ’– º „ ˜  
Ð ”Ð ’ º À – ” —¸ Ý” ’½ · ’¾ ·
˜ – ˜ —’ ”˜ – ¾¸ ¬’ ½
’ ˜Û“ —™ — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’ ˜ – ˜ Ð ”Ð ’ º
·


„ ‘‘ º º „˜Î — ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º º Ì ’ ˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— ý
˜ ˜ “– ÐÐ ˜ ¾ Î ’ ÐÐ ¾ Æ” Û
’ —™ Ú
½ ¾

˜
  ½
¬ ´˜µ ý


¬¬ ¬¬

–½
¬ ¬
¼ ˜
Ð «
   ½ Ð
´ µ ½
´½ · Ü µ ý
´˜µ
Ü
¾‚
½


È–““ ºÌ ¬–—˜ —˜ ‘ ˜ — — “Û’ Ý – —‘ ’ – ¼½ º Ì“ ”–“Ú ˜ — “’ —˜ ‘ ˜
Û ¬’

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ –
¼ ½
¾ Æ”
Ð
 ½  ½ Ð  
³ ´Üµ ´½ · Ü µ ´½ · Ü µ Ü
·
¾‚
½

ÈÐ¾Æ ¬¬ ¬¬ É– ¢ £Ð
È ¾Æ ³ ´½ · Ü ½ µ Ð  ½ Æ’
’ Æ’
½
½ ´Á · Ü
˜ ’ ´Üµ µ Û – —˜
” ”

¢’ ¾
’ –½
’ Д“˜ ’˜ ‘ ˜– Ü Û ˜ “’ÐÝ “’ — “’ ˜ ¬–—˜ —™” – “’ к “– ½¾
¾‚¸˜
Û ’“Û ”™˜ “– ÐÐ ’˜ — ’˜ ˜Ý ’ – Û– ˜˜ ’ ’ ˜ “–‘

’ “
¬¬ ¬¬ – ½
”  Ð’½ ·¡¡¡·’
 ½ Ð Ü  ½ µ
³ ´Üµ ” ”
´½ · Ü µ ´½ ·
”¾Æ–½ ”¾Æ–½ Ð ”Ð ”
” ” ½
½¾ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

¾ Æ” Û ˜ ” ”
³
— — ”“— ˜ Ú Û Ú “– ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü

¬¬ ¬¬ – ½
 ½ µ”  Ð’½ ·¡¡¡·’
 ½ Ð
³ ´Üµ ´½ · Ü µ ´½ · Ü
Ð ”Ð ” ½

”Ð ”
’ Г ´½ · Ü ½ µ
¾
ܺ
Ü
–—˜ Û “ — –Ú ˜ ˜¸ ¾¸ ˜ Ë“ ’ — ¬’ Ý
Ü
’ ´½ · Ü ½ µ Ð ”
’ ¾  ½
‘Ü ¸Û “ ˜ º …“– “Ú –¸
½¾
–½ –½
 ½ µ”  Ð’½ ·¡¡¡·’  ½ µ”  Ð’½ ·¡¡¡·’
´½ · Ü ´½ · Ü
¾Æ’
Ð ”Ð ” ½Ð
½

Ð

Æ“Û ˜ —™‘ ’ ˜ – ˜¹ ’ — “˜ — •™ Ð ˜Ý¸ Û ˜ ˜ ’ Ü “‘ ˜˜ ¸ •™ З
” ”  ¾
 ½ µ” Ð’ ·’
 ½ µ  ½ µ
´½ · Ü ´½ · Ü ´½ · Ü
н Ð Ð’ ½ ¼
оƒ ¼ ¼
Д н ·Ð¾¾·¡¡¡·Ð’ ½
  ¡
“’—˜ ¡ ”’ ´½ ·  ½ µ”
Ü ˜” ’
Û ’ —˜ ‘ ˜ Ý ”–“Ú ˜ ½ ’ ¾º Ì —
½º
·’ ¾ ’ ¾
“ÐГۗ –“‘ ˜ ˜˜ ˜ — “‘ ’’ ˜ — – —™Ð˜— Û ¬’
 ´’ ½µ
¾ Æ”¸ ” ”¸ Ü
“– ’ ¾
¾

¡ ”’ ¡ ”’
Ü Ü
 ½ µ ”
” ¾´ ·½µ ”
¾  ½  ½
³ ´Üµ “’—˜ ´½ · Ü “’—˜
   ¾Æ
½ ´ µ
Æ“Û Ð ˜ Æ –½ ¸ ˜ ’Æ Ü
¾‘’ ½¾ ¼ ’ ¸ —“ ¾¸
˜ ’
¡’ Ü
“’—˜
   
´ µ ´Æ ¾´ ·½µ µ
 ½
³ ´Üµ
Æ’
Ê ˜Ü  
  ½
­
´ ³ µ´˜µ ³ ´Üµ ܸ Û ­ —˜
Æ“Û – “’˜“™– Ú ’ ’ ¬ ™– ½º½º
¾
˜Ü … “’ ­ “– —“‘ ”“— ˜ Ú
Ì —” ˜ “ ’˜ – ˜ “’ ‘ Ý “— ’ ’ —™ Û Ý˜
… º Æ“Û –“‘ ˜ …Ж
—˜ ‘ ˜ “Ú Û — ˜ ˜ Ý ““— ’ ’“™ Û “˜ ’
½˜
¡ ¾ ­º
 ´  ’ “– ÐÐ Ü  
µ
³ ´Üµ “’—˜ ’ Æ ´ ³ µ´˜µ ý
À’ ¸ “– —“‘
¤
”“— ˜ Ú Ã½ ’ ½º


È–“”“— ˜ “’ º º „˜Î — ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º º Ì ’ ˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜—
’ à —™ ˜˜
Ê
 ½
ʘ
˜
Ï ´˜µ Ã
  ½µ
´
¾ Æ”’ ÐÐ ˜ ¾ Î º
“– ÐÐ ’
¼

½¸ Û
È–““ º — £· ´ ¼ µ¸ ’ £ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ —
¬’ ˜ “’ “ Î
˜ ˜ Ð ‘‘ º¿º¾ – ‘ ’— Ú Ð Û ˜ ˜ — ’ Û º –“‘ ˜ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜
  ¾Î
˜ ˜ ´  ˜  £¼ µ ½
“’—˜ ’˜ ü —™ ü “– ÐÐ ˜
˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ’

<<

. 9
( 13)>>