СОДЕРЖАНИЕ

Питання з дисципліни «Логіка»
для самоконтролю під час самопідготовки до заліку
для всіх спеціальностей

1. Як Ви зрозуміли, що таке логіка?
2. Що є мислення?
3. Мислення і мова: співставлення понять.
4. Мова як знакова система.
5. Семантика як наука. Структура та зміст значення знаку.
6. Істинність і правильність мислення.
7. Що можна віднести до основних характеристик процесу пізнання?
8. Яке значення має практика в процесі пізнання?
9. Мова логіки.
10. Логіка як наука: формальна та діалектична.
11. Яка різниця між порівнянням, аналізом, синтезом та узагальненням?
12. Що таке знаки, яке їх значення в процесі мислення та спілкування людей?
13. Що є поняття як форма мислення?
14. В чому полягає зв’язок між поняттям і словом?
15. Як формується зміст і обсяг поняття?
16. Закон зворотнього відношення між змістом та об’ємом понять.
17. Види понять.
18. Особливості відношення між поняттями.
19. Операції над поняттями: узагальнення та обмеження понять.
20. Основні правила визначення понять та можливі помилки.
21. Поділ понять: правила поділу та види поділу.
22. В чому особливості класифікації понять?
23. Дайте загальну характеристику суджень.
24. Якою в логіці виступає структура судження?
25. Судження і речення: визначте співвідношення понять.
26. Формування простого судження, його види і структура.
27. Категоричні судження, їх види.
28. Розподіленість термінів у судженнях.
29. Як Ви зрозуміли, що таке квантори?
30. Як відбувається поділ суджень за модальністю?
31. Види відношень між судженнями (логічний кадрат).
32. Складні судження.
33. Єднальні (кон’юнктивні) судження.
34. Розподільні (диз’юнктивні) судження.
35. Основні закони логіки: їх об’єктивність та соціальна обумовленість.
36. Закон тотожності.
37. Закон суперечності.
38. Закон виключеного третього.
39. Закон достатньої підстави.
40. Що таке умовивід: загальна характеристика.
41. Основні способи побудови умовиводів.
42. Безпосередні умовиводи.
43. Дедуктивні умовиводи
44. Категоричний силогізм, його визначення і склад.
45. Загальні правила категоричного силогізму.
46. Фігури і модуси категоричного силогізму.
47. Категоричні силогізми з виділяючими засновками.
48. Категоричні силогізми, в яких більшим засновком є судження – визначення.
49. Категоричні силогізми, побудовані із суджень можливості.
50. Категоричні силогізми з ймовірними засновками.
51. Логічні помилки, що трапляються в категоричних силогізмах.
52. Умовно-категоричний силогізм.
53. Розподільно-категоричний силогізм.
54. Умовно-розподільний силогізм.
55. Особливості формування скороченого силогізму.
56. Складні і складноскорочені силогізми.
57. Умовиводи із суджень з відношеннями.
58. Поняття про індукцію. Повна індукція та її роль в процесі пізнання.
59. Неповна індукція. Умови достовірності висновків.
60. Індукція через простий перелік.
61. Індукція через вибір фактів.
62. Наукова індукція: ймовірні і достовірні висновки.
63. Як здійснюється зв’язок індукції та дедукції.
64. Методи встановлення причинних зв’язків між явищами.
65. Поняття і структура умовиводів за аналогією.
66. Поняття доведення в логічній діяльності.
67. Побудова доведення.
68. Види доведення.
69. Поділ доведення на прямі та непрямі.
70. Особливості формування спростування.
71. Правила доведення і спростування.
72. Які помилки доведення є найпопулярнішими?
73. Поняття гіпотези і її структура.
74. Означення проблеми.
75. Види гіпотез.
76. Висування версій.
77. Перевірка версій.

Рекомендована література.

1. Анисов А.М. Современная логика. – М., 2002.
2. Бандурка О.М., Тягло О.В. Курс логіки. – Х.: Університет внутрішніх справ, 1999.
3. Берков В.Ф., Яскевич Я.С., Ппвлюекевич В.И. Логика. – Минск, 1997.
4. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основі логики. – М., 2000.
5. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. – М: ВЛАДОС, 2004.
6. Гетманова А.Д. Логика. – М., 1998.
7. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словар по логике. – М., 1991.
8. Жеребкін В.Е. Логіка. – К., 2004.
9. Жоль К.К. Логика в лицах и символах. – М., 1993.
10. Иванов Е.А. Логика. – М.:БЕК, 1996.
11. Івін О.А. Логіка. – К., 1996.
12. Ивин А.А Искусство правильно міслить. – М., 1990
13. Ивлев Ю.В. Логика. – М.: Издат. корпорация «Логос», 1997.
14. Ивлев Ю.В. Логика для юристов. – М., 2001.
15. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997.
16. Кирилов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И. Упражнения по логике. – М., 1997.
17. Кирилов В.И., Старченко А.А. Логика. – М., 1998.
18. Конверський А.Є. Логіка. – К.: Український Центр духовної культури, 1999.
19. Логический словарь: ДЕФОРТ / Под ред.. А.А.Ивина и др. – М.: Мысль, 1994.
20. Мельников В.Н. Логические задачи. – Киев – Одеса, 1990.
21. Огородников В.П. Логика. Законы и принципыправильного мышления.- СПб. – 2004.
22. Светлов В.А. Практическая логика. – С.Пб., 1995.
23. Теорія и практика аргументациию – М., 2001.
24. Тягло О.В. Логіка з елементами критичного мислення. – Х.: Університет внутрішніх справ, 1998.
25. Упражнения по логике / Под ред. В.И.Кириллова. – М.: Юрист, 1993. –Уемов А.И. основі
практической логики. – Одеса, 1997.
26. Хоменко І.В. Логіка для юристів. – К., 2001.
27. Челпанов Г.И. Учебник логики. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1994.СОДЕРЖАНИЕ