Ê˲Ͳ—Ͳ „Α˲„Æ…ÍÍß

ÏÎв‚ÍßËÜÍÈÉ ‚ÏËÈ‚
‚.Ê. Êà§è¬è°ê®
Ë.Ì. ²âàíèöüêà
„…ßÊÈ• Í…‘’…Ðί„ÍÈ•
².À. „àâ褮â
ÏÐÎ’ÈÇÀÏÀËÜÍÈ• ÏÐ…ÏÀÐÀ’²‚
Êè¿â±üêà ¬å¤è·íà àêà¤å¬³ÿ
ÍÀ ÐÎÇ‚È’ÎÊ ÏÎÁ²—ÍÈ•
ï³±«ÿ¤èï«®¬í®¿ ®±â³òè

“‘ÊËÀ„Í…ÍÜ “ •‚ÎÐÈ•
ÍÀ Ð…‚ÌÀ’ί„ÍÈÉ ÀÐ’ÐÈ’

Ê«þ·®â³ ±«®âà: Ì΂À˲‘, Ðå§þ¬å. ‚è±â³ò«åí® ï°®á«å¬ó ò°èâ૮㮠«³êóâàííÿ °åâ¬àò®¿¤í®-
°åâ¬àò®¿¤íè© à°ò°èò, ã® à°ò°èòó (ÐÀ) § §à±ò®±óâàííÿ¬ ±å«åêòèâí®ã® ³ íå±å«åêòèâí®ã® ³íã³-
íå±òå°®¿¤í³ ï°®òè§àïà«üí³ á³ò®°³â öèê«®®ê±èãåíà§è òà ¿¿ ³§®ôå°¬åíò³â (–ÎÃ-2). ϳ¤ ·à± ï®°³â-
ï°åïà°àòè, «³êóâàííÿ, íÿ«üí®ã® ¤®±«³¤¦åííÿ íå±å«åêòèâí®ã® ³íã³á³ò®°à –ÎÃ-2 ¤èê«®ôåíà-
ãà±ò°®ïàò³ÿ. êó òà ±å«åêòèâí®ã® ³íã³á³ò®°à –ÎÃ-2 Ì΂À˲‘“ â±òàí®â«åí® á³«üø
âè±®êó áå§ïåêó ®±òàííü®ã®. Ãà±ò°®¤ó®¤åí®ïàò³¿ ï°è âèê®°è±òàíí³
Ì΂À˲‘“ âèíèêàþòü ó 11,7% µâ®°èµ íà ÐÀ, ï°è §à±ò®±óâàíí³ ¤è-
ê«®ôåíàêó ” ó 26,6%.
‚‘’“Ï í®°³¤í³ §à ò°èâ૳±òþ §àµâ®°þâàííÿ, àêòèâí³±òþ
Çàâ¤ÿêè ±â®¿© ï°®òè§àïà«üí³© òà §íå᮫þ- ï°®öå±ó, °åíòãåí®«®ã³·íè¬è ±òळÿ¬è.
âà«üí³© ¤³¿ íå±òå°®¿¤í³ ï°®òè§àïà«üí³ ï°åïà°à- “ 1-© ã°óï³ ·®«®â³ê³â áó«® 7 (13,7%), ¦³í®ê ” 44
òè (ÍÏÇÏ) §à©¬àþòü íधâè·à©í® âফèâå ¬³±öå (86,2%). Ю§ï®¤³« µâ®°èµ íà ÐÀ 1-¿ ã°óïè §à â³ê®¬
ó «³êóâàíí³ µâ®°èµ íà °åâ¬àòè·í³ §àïà«åííÿ íàâå¤åí® â òàá«. 1.
’àá«èöÿ 1
±óã«®á³â (Ê®âà«åíê® ‚.Í. è ±®àâò., 1995; „§ÿê Ã.‚., Ю§ï®¤³« µâ®°èµ íà ÐÀ §à â³ê®¬
1999).
‚³ê (°®ê³â) ʳ«üê³±òü µâ®°èµ (n= 51)
„®±èòü ·à±ò® µâ®°³, ®±®á«èâ® íà °åâ¬àò®¿¤íè© Àá±. ·è±«® %
à°ò°èò (ÐÀ), ï°è©¬àþòü ÍÏÇÏ ò°èâà«è© ·à± ” „® 29 2 3,9
âï°®¤®â¦ ¬³±ÿö³â òà °®ê³â, ù® ±ï°è·èíþº íè§êó 30“44 15 29,4
45“59 18 35,3
ï®á³·íèµ åôåêò³â ³ â ïå°øó ·å°ãó § á®êó ®°ãàí³â ò°àâ-
60 ³ ±òà°øå 16 31,3
«åííÿ. ’®¬ó àêòóà«üíè¬ §à«èøàºòü±ÿ ïèòàííÿ âè-
á®°ó áå§ïå·í®ã® ³ åôåêòèâí®ã® ÍÏÇÏ, §®ê°å¬à ßê âè¤í® § òàá«. 1, ᳫüø³±òü µâ®°èµ ” öå «þ¤è
ï°àö姤àòí®ã® â³êó, «èøå 31,3% ” ±òà°øå 60 °®-
ù®¤® ±òàíó ±«è§®â®¿ ®á®«®íêè ò°àâí®ã® ò°àêòó, â
ê³â.
°à§³ ò°èâ૮㮠§à±ò®±óâàííÿ (Ãóáàí®âà ’.‚., 1996;
Ю§ï®¤³« µâ®°èµ íà ÐÀ 1-¿ ã°óïè §à ¤àâí³±òþ §à-
ðåáåíåâà Ë.‘., 1997; Agrawal N.M., Aziz K., 1998;
µâ®°þâàííÿ íàâå¤åíè© ó òàá«. 2.
Bianchi Porro G. et al., 1998; Dequeker J. et al., 1998).
’àá«èöÿ 2
‚³¤®¬®, ù® ±å«åêòèâí³ ³íã³á³ò®°è öèê«®®ê±è-
Ю§ï®¤³« µâ®°èµ íà ÐÀ 1-¿ ã°óïè §à ¤àâí³±òþ §àµâ®°þâàííÿ
ãåíà§è òà ¿¿ ³§®ôå°¬åíò³â (–ÎÃ-2) ¬àþòü §íà·í³
ʳ«üê³±òü µâ®°èµ „àâí³±òü §àµâ®°þâàííÿ, °®êè
ïå°åâàãè ó öü®¬ó ⳤí®øåíí³, ®¤íàê ¤®âã®ò°èâà-
¤® 1 1“5 6“10 ï®íठ10
«å ¿µ âèê®°è±òàííÿ ó µâ®°èµ íà ÐÀ âèâ·åí® í央- Àá±. ·è±«® 1 11 16 23
±òàòíü® (‘âèíöèöêè© À.‘., •®¬·åíê®âà Í.È., Ïó- % 1,9 21,5 31,3 45,0
§àí®âà Î.Ã., 1998; Kaplan-Machlis B., Storyk
ßê âè¤í® § òàá«. 3, §à ±òóïåíå¬ àêòèâí®±ò³ ÐÀ ó 1-©
Klostermeyer B., 1999). Ìåò®þ íàø®ã® ¤®±«³¤¦åí-
ã°óï³ íà©á³«üøå µâ®°èµ § ²² ±òóïåíå¬ àêòèâí®±ò³ ”
íÿ áó«® ï®°³âíÿ«üíå ¤®±«³¤¦åííÿ âï«èâó Ì΂À-
29 (56,8%), § ² ±òóïåíå¬ àêòèâí®±ò³ ” 9 (17,6%), §
˲‘“ òà ¤èê«®ôåíàêó íà ïå°åá³ã ¤³àãí®±ò®âàí®¿ °à-
²²² ±òóïåíå¬ àêòèâí®±ò³ ” 13 (25,4%). “ ᳫüø®±ò³ µâ®-
í³øå ïåïòè·í®¿ âè°à§êè òà µ°®í³·í®ã® ãà±ò°®¤ó®-
°èµ áó«à ²² °åíòãåí®«®ã³·íà ±òळÿ §àµâ®°þâàííÿ
¤åí³òó ó µâ®°èµ íà ÐÀ ï°è ¿µ §à±ò®±óâàíí³ ¤® 12 ¬³±.
(52,9%), I ” ó 7,8% µâ®°èµ, III ” ó 39,2%.
’àá«èöÿ 3
ÎÁ™ªÊ’ ² Ì…’Î„È „Α˲„Æ…ÍÍß
Ю§ï®¤³« µâ®°èµ íà ÐÀ 1-¿ ã°óïè §à ±òóïåíå¬ àêòèâí®±ò³
Íà¬è ®á±òå¦åí® 66 µâ®°èµ íà ÐÀ. “±³ ®á±òå-
‘òóï³íü ʳ«üê³±òü µâ®°èµ (n= 51)
¦åí³ áó«è °®§ï®¤³«åí³ íà 2 ã°óïè §à«å¦í® ⳤ
àêòèâí®±ò³ Àá±. ·è±«® %
ï°è©®¬ó ï°åïà°àòó: µâ®°³ 1-¿ ã°óïè (51 ·®«®â³ê)
² 9 17,6
ï°è©¬à«è Ì΂À˲‘ â ¤®§³ 15 ¬ã/¤®áó íà ô®í³
²² 29 56,8
áà§è±í®¿ òå°àﳿ; 2-¿ ã°óïè (15 ·®«®â³ê) ” ¤èê«®-
²²² 13 25,4
ôåíàê â ¤®§³ 150 ¬ã/¤®áó. –³ 2 ã°óïè áó«è ®¤-

34 “ Ê Ð À ¯ Í ‘ Ü Ê È É Ð … ‚ Ì À ’ Î Ë Î Ã ² — Í È É Æ “ Ð Í À Ë • ¹ 4 (10) • 2 0 0 2
Ê˲Ͳ—Ͳ „Α˲„Æ…ÍÍß
’àá«èöÿ 8
Ю§ï®¤³« µâ®°èµ 1-¿ ã°óïè §à °åíòãåí®«®ã³·í®þ
Ю§ï®¤³« µâ®°èµ íà ÐÀ 2-¿ ã°óïè §à ±òóïåíå¬ àêòèâí®±ò³ §àµâ®°þâàííÿ
±òळºþ ³«þ±ò°óº òàá«. 4.
ʳ«üê³±òü µâ®°èµ ‘òóï³íü àêòèâí®±ò³
’àá«èöÿ 4
² ²² ²²²
Ю§ï®¤³« µâ®°èµ íà ÐÀ 1-¿ ã°óïè §à °åíòãåí®«®ã³·í®þ ±òळºþ
Àá±. ·è±«® 3 9 3
Ðåíòãåí®«®ã³·íà ʳ«üê³±òü µâ®°èµ (n= 51)
% 20 60 20
±òळÿ Àá±. ·è±«® %
² 4 7,8 ﮤ³«ÿ«è±ÿ òàê: ² ±òळÿ ” 1 (6,7%), ²² ±òळÿ ”
²² 27 52,9 8 (53,3%), ²²² ±òळÿ ” 6 (40%). ”Í‘ ² ±òóïåíÿ â±òà-
²²² 20 39,2
í®â«åíà ó 2 (13,3%), ²² ±òóïåíÿ ” ó 8 (53,3%), ²²² ±òó-
”óíêö³®íà«üíó í央±òàòí³±òü ±óã«®á³â (”Í‘) ² ±òó- ïåíÿ ” ó 5 (33,3%) µâ®°èµ. •â®°è¬ ö³º¿ ã°óïè ï°è-
ïåíÿ â±òàí®â«åí® ó 6 (11,7%) µâ®°èµ, ²² ±òóïåíÿ ” ó §íà·à«è «³êóâàííÿ ÍÏÇÏ ¤èê«®ôåíàꮬ â ¤®§³
30 (58,8%) µâ®°èµ, ²²² ±òóïåíÿ ” ó 15 (29,4%) µâ®°èµ. 150 ¬ã/¤®áó.
’®áò® ó ᳫüø®±ò³ µâ®°èµ 1-¿ ã°óïè ±ï®±òå°³ãà«à±ü ”Í‘ Çà µà°àêòå°®¬ áà§è±í®¿ òå°àﳿ ®áè¤â³ ã°óïè
²² ±òóïåíÿ (òàá«. 5). áó«è ®¤í®°³¤íè¬è: ÿê ®±í®âíè© áà§è±íè© ï°åïà-
’àá«èöÿ 5
°àò §à±ò®±®âóâà«è ¬åò®ò°åê±àò â ¤®§³ 7,5 ¬ã íà
Ю§ï®¤³« µâ®°èµ íà ÐÀ 1-¿ ã°óïè §à ”Í‘
ò覤åíü. ɮ㮠ï°è©¬à«è 53 µâ®°èµ: ó 1-© ã°óï³ ”
‘òóï³íü ”Í‘ ʳ«üê³±òü µâ®°èµ (n= 51)
41 (80,3%), ó 2-© ” 12 (80%) ·®«®â³ê. ‘ó«üôà§à-
Àá±. ·è±«® %
² 6 11,7 «à§èí ó 1-© ã°óï³ ï°è©¬à«è 2 (3,9%), µ«®°®µ³í ”
²² 30 58,8 5 (9,8%) ·®«®â³ê, â®áåí§è¬ ” 3 (5,8%) ·®«®â³êè.
²²² 15 29,4
“ 2-© ã°óï³ ö³ ï°åïà°àòè ï°è©¬à«è ⳤï®â³¤í® ï®
ßê âè¤í® § òàá«. 6, íà©á³«üø ·à±òè¬è ï°®ÿâà¬è ó
1 ïàö³ºíòó (6,6%). ’àêè¬ ·èí®¬ áóâ âèò°è¬àíè©
µâ®°èµ íà ÐÀ áó«è íàÿâí³±òü °åâ¬àò®¿¤íèµ âó§«èê³â ³
ï°èíöèï ®¤í®°³¤í®±ò³ §à µà°àêòå°®¬ áà§è±í®¿ òå-
àò°®ô³ÿ ¬™ÿ§³â, §¬åíøåííÿ ¬à±è ò³«à. г¤øå â íàøèµ
°àﳿ.
¤®±«³¤¦åííÿµ ⳤ§íà·à«è «³â央, åíàíòå¬ó, ¤èã³òà«ü-
“ ö³«®¬ó ±å°å¤ ®á±òå¦åíèµ ¤® ï®·àòêó «³êóâàí-
íè© âà±êó«³ò, êå°àò®ê®í™þíêòèâ³ò. “ áàãàòü®µ µâ®°èµ
íÿ áó«® 7 µâ®°èµ íà µ°®í³·íè© ãà±ò°®¤ó®¤åí³ò òà
±è±òå¬í³ ï°®ÿâè ﮺¤íóâà«è±ü.
5 ” § ïåïòè·í®þ âè°à§ê®þ â àíà¬í姳. –³ 12 µâ®-
’àá«èöÿ 6
—à±ò®òà ±è±òå¬íèµ ï°®ÿâ³â ó µâ®°èµ íà ÐÀ °èµ áó«è °³âí®¬³°í® °®§ï®¤³«åí³ §à ã°óïà¬è: â
‘è±òå¬í³ ï°®ÿâè ʳ«üê³±òü µâ®°èµ (n= 13) 1-øó ã°óïó, â ÿ곩 §à±ò®±®âóâà«è Ì΂À˲‘, ”
Àá±. ·è±«® % âê«þ·åí® 3 (5,8%) µâ®°èµ § ïåïòè·í®þ âè°à§ê®þ
Ðåâ¬àò®¿¤í³ âó§«èêè 10 76,9
ó ±òळ¿ °å¬³±³¿ òà 5 (9,8%) µâ®°èµ § ãà±ò°®¤ó®¤å-
Àò°®ô³ÿ ¬™ÿ§³â 10 76,9
í³ò®¬ íà ±òळ¿ °å¬³±³¿. “ 2-ãó ã°óïó µâ®°èµ (15 ·®-
Ëèµ®¬àíêà 2 15,3
«®â³ê) â⳩ø«è ï® 2 µâ®°èµ (13,3%) § ïåïòè·í®þ
˳¬ôà¤åí®ïàò³ÿ 2 15,3
‘ï«åí®¬åã૳ÿ 3 23,0 âè°à§ê®þ ø«óíêà òà ï® 2 (13,3%) µâ®°èµ § µ°®í³·-
Ãåïàò®¬åã૳ÿ 3 23,0
íè¬ ãà±ò°®¤ó®¤åí³ò®¬ ó ±òळ¿ °å¬³±³¿.
Êå°àò®ê®í™þíêòèâ³ò 1 7,7
Ï°è§íà·åííÿ ÍÏÇÏ íå ﮺¤íóâà«è § àíòè±åê°å-
Íå©°®ïàò³ÿ 5 38,4
ò®°íè¬è ï°åïà°àòà¬è, «èøå ï°è §àã®±ò°åíí³ µ°®-
„èã³òà«üíè© âà±êó«³ò 3 23,0
‘èí¤°®¬ Ðå©í® 5 38,4 í³·í®¿ ãà±ò°®ïàò®«®ã³¿ §à±ò®±®âóâà«è Í2-á«®êàò®°
‘³ò·à±òå «³â央 4 30,8 ôମòè¤èí ó ¤®§³ 40 ¬ã/¤®áó òà àíòàöè¤è. •â®°è¬
Ǭåíøåííÿ ¬à±è ò³«à 8 61,5
§ µ°®í³·í®þ ïàò®«®ã³ºþ ø«óíêà òà ¤âàíà¤öÿòèïà-
“ 2-ãó ã°óïó â⳩ø«è 15 µâ®°èµ, § íèµ ·®«®â³ê³â ” «®¿ êèøêè åí¤®±ê®ï³þ ﰮ⮤è«è ¤® âê«þ·åííÿ â
3 (20%), ¦³í®ê ” 12 (80%). Çà â³ê®¬ µâ®°³ °®§ï®- ¤®±«³¤¦åííÿ òà â ¤èíଳö³.
¤³«è«è±ü òàêè¬ ·èí®¬: 31“44 °®êè ” 1 (6,7%), 45“
59 °®ê³â ” 9 (60%), 60 ³ ±òà°øå ” 5 (33,3%). Ð…Ç“ËÜ’À’È ’À ¯• ÎÁÃ΂ÎÐ…ÍÍß
ßê âè¤í® § òàá«. 7, ó ïå°åâà¦í®¿ 곫üê®±ò³ µâ®°èµ Êó°± «³êóâàííÿ ò°èâàâ 12 ¬³± íà ô®í³ áà§è±í®¿
¤àâí³±òü §àµâ®°þâàííÿ ±òàí®âè«à ⳤ 6 ¤® 10 °®ê³â òå°àﳿ.
òà ᳫüøå, ïàö³ºíò³â § ¤àâí³±òþ §àµâ®°þâàííÿ ¤® “ 1-© ã°óï³ ±ï®±òå°³ãà«è òàê³ ï®á³·í³ ÿâèùà: ó
1 °®êó íå áó«®. „àí³ òàꮦ ±â³¤·àòü, ù® ÐÀ °®§âè- 3 (5,8%) µâ®°èµ ” ﳤâèùåííÿ à°òå°³à«üí®ã® òè±-
âàºòü±ÿ §¤åᳫüø®ã® (2/3 âèïà¤ê³â) ó «þ¤å© ï°àöå-
êó (À’) ¤® 180/100 ¬¬ °ò. ±ò. (µâ®°³, â ÿêèµ ±óïóò-
§¤àòí®ã® â³êó.
íü®þ ïàò®«®ã³ºþ áó«à ã³ïå°ò®í³·íà µâ®°®áà); ó
’àá«èöÿ 7
1 (1,9%) ” §íè¦åííÿ °³âíÿ å°èò°®öèò³â ³ ã嬮㫮-
Ю§ï®¤³« µâ®°èµ íà ÐÀ 2-¿ ã°óïè §à ¤àâí³±òþ §àµâ®°þâàííÿ
á³íó. ™å ó 2 µâ®°èµ (3,9%), â ÿêèµ âèíèê«à ï®á³·íà
ʳ«üê³±òü µâ®°èµ „àâí³±òü §àµâ®°þâàííÿ, °®êè
¤® 1 1“5 6“10 ï®íठ10 °åàêö³ÿ ó âèã«ÿ¤³ âè±èïàííÿ, ¤®±ò°®ê®â® ï°èïè-
Àá±. ·è±«® ” 3 5 7 íè«è «³êóâàííÿ. ‚ ö³© ã°óï³ ±ï®±òå°³ãà«è òàꮦ âò®-
% ” 20,0 33,3 46,6
°èíí³ ãà±ò°®ïàò³¿. α®á«èâó óâàãó ¬è ï°è¤³«ÿ«è
±à¬å öè¬ ï®á³·íè¬ åôåêòà¬. “ µ®¤³ ¤®±«³¤¦åííÿ íà
Ю§ï®¤³« µâ®°èµ §à ±òóïåíå¬ àêòèâí®±ò³ §àµâ®-
6-¬ó ¬³±ÿö³ ï°è©®¬ó ï°åïà°àòó ó 1 (1,9%) µâ®°®ã®
°þâàííÿ ³«þ±ò°óº òàá«. 8.
ⳤ§íà·åí® °åöè¤èâ ïåïòè·í®¿ âè°à§êè ø«óíêà, ó
„àí³ òàá«. 8 ±â³¤·àòü, ù® â 2-© ã°óï³ ïå°åâà¦à-
«è µâ®°³ íà ÐÀ § ²² ±òóïåíå¬ àêòèâí®±ò³, ï® 20% µâ®- 5 (9,8%) ” §àã®±ò°åííÿ µ°®í³·í®ã® ãà±ò°®¤ó®¤å-
°èµ áó«è § ² òà ²²² ±òóïåíå¬ àêòèâí®±ò³ §àïà«üí®ã® í³òó. –ÿ ïàò®«®ã³ÿ ï°®ÿâè«à±ÿ á®«å¬ â åï³ãà±ò-
ï°®öå±ó. Çà °åíòãåí®«®ã³·í®þ ±òळºþ µâ®°³ °®§- °à«üí³© ¤³«ÿíö³, íó¤®ò®þ òà á«þâàííÿ¬. ‚èùå§à-

35
“ Ê Ð À ¯ Í ‘ Ü Ê È É Ð … ‚ Ì À ’ Î Ë Î Ã ² — Í È É Æ “ Ð Í À Ë • ¹ 4 (10) • 2 0 0 2
Ê˲Ͳ—Ͳ „Α˲„Æ…ÍÍß
§íà·åí³ ãà±ò°®ïàò³¿ ﳤòâå°¤è«è±ü ô³á°®ãà±ò°®±ê®- «è ï°åïà°àò ïå°®°à«üí® â òà곩 ±à¬³© ¤®§³
ï³·í®.’àêè¬ ·èí®¬, â ö³«®¬ó §àã®±ò°åííÿ §àïà«ü- 2 °à§è íà ¤®áó. …ôåêòèâí³±òü òàꮿ òå°àﳿ âè-
í®ã® ï°®öå±ó ó ø«óíêó òà ¤âàíà¤öÿòèï૳© êèøö³ ó §íà·à«è §à ¤®ï®¬®ã®þ âíóò°³øíü®ø«óíê®â®¿
°à§³ ï°è©®¬ó Ì΂À˲‘“ ±ï®±òå°³ãà«®±ü ó 6 µâ®- °Í-¬åò°³¿: ï°è©®¬ ôମòè¤èíó §à òàê®þ ¬åò®-
°èµ, ò®áò® 11,7%. ¤èê®þ ±óﰮ⮤¦óâàâ±ÿ ﳤò°è¬àííÿ¬ °Í íà
“ 1-© ã°óï³ ®á±òå¦åíèµ, ÿê³ ï°è©¬à«è Ì΂À˲‘, °³âí³ 3“4 ï°®òÿ㮬 18“20 㮤 íà ¤®áó. Ï°è §à-
·å°å§ 3 ¬³± ï°è©®¬ó ï°åïà°àòó ó 7 (13,7%) µâ®°èµ ±ò®±óâàíí³ òàꮿ ¬åò®¤èêè å°®§³¿ ø«óíêà §àã®þ-
íà¬è âèÿâ«åí®, ù® Ì΂À˲‘ íååôåêòèâíè© (§à âà«è±ü ·å°å§ 7“12 ¤í³â, âè°à§êè ” â ±å°å¤íü®-
±óᙺêòèâí®þ ®ö³íê®þ ïàö³ºíò³â). –èµ µâ®°èµ áó«® ¬ó ·å°å§ 3 òè¦. ϳ±«ÿ ê®í±òàòàö³¿ «³êⳤàö³¿ å°®-
âèê«þ·åí® § ê«³í³·í®ã® ¤®±«³¤¦åííÿ ³ ¤®±ò°®ê®â®
§èâí®-âè°à§ê®ã® ï°®öå±ó â ø«óíêó ï°åïà°àò
ï°èïèíè«è ¤®±«³¤¦åííÿ §à ï°®ò®ê®«®¬ à°ò°®«®ã³·-
§à±ò®±®âóâà«è ó ﳤò°è¬óâà«üí³© ¤®§³ ” 20 ¬ã
í®ã® ±òàòó±ó. Çଳ±òü µâ®°èµ, ÿêèµ âèê«þ·è«è §
íà í³·. “ òà곩 ¤®§³ ï°åïà°àò â ﮤà«üø®¬ó µâ®°³
ê«³í³·í®ã® ¤®±«³¤¦åííÿ, áó«è ââå¤åí³ ³íø³ §ã³¤í® §
ï°è©¬à«è ï®±ò³©í®.
â±òàí®â«åíè¬è ê°èòå°³ÿ¬è.
“ 2-© ã°óï³ µâ®°èµ, ÿê³ ï°è©¬à«è ¤èê«®ôåíàê â ‚È‘Í΂ÊÈ
¤®§³ 150 ¬ã/¤®áó, ±ï®±òå°³ãà«è±ü ï®á³·í³ åôåê- ÍÏÇÏ-à±®ö³©®âàí³ ãà±ò°®ïàò³¿, (§àã®±ò°åííÿ
òè: ó 2 (13,3%) µâ®°èµ ” ﳤâèùåííÿ À’; ó µ°®í³·í®ã® ãà±ò°®¤ó®¤åí³òó, ïåïòè·í®¿ âè°à§êè)
1 (6,6%) ” à«å°ã³©íà °åàêö³ÿ ó âèã«ÿ¤³ âè±èïêè;
ó °à§³ ï°è©®¬ó ¤èê«®ôåíàêó âèíèêàþòü ó¦å ·å-
ó 1 (6,6%) ” ﳤâèùåííÿ °³âí³â à«àí³íଳí®ò°àí±-
°å§ 3 ¬³± ©®ã® âèê®°è±òàííÿ. Ï°è §à±ò®±óâàíí³
ôå°à§è (ÀË’) òà à±ïà°òàòଳí®ò°àí±ôå°à§è
Ì΂À˲‘“ â®íè âèíèêàþòü §íà·í® ﳧí³øå ” ·å-
(À‘’). Íà ï®·àòêó ¤®±«³¤¦åííÿ â ö³© ã°óï³ áó«® ï®
°å§ 6 ¬³±, ï°è öü®¬ó ±ï®±òå°³ãàºòü±ÿ ò³«üêè §à-
1 (6,6%) ®±®á³ § ïåïòè·í®þ âè°à§ê®þ ø«óíêà â
ã®±ò°åííÿ ï°®öå±ó â ø«óíêó. Ï°®öåíò ó±ê«à¤íåíü
àíà¬í姳 òà § µ°®í³·íè¬ ãà±ò°®¤ó®¤åí³ò®¬ íà ±òà-
ó öü®¬ó °à§³ í覷è©. Îò°è¬àí³ °å§ó«üòàòè ±â³¤-
¤³¿ °å¬³±³¿. “ µ®¤³ ¤®±«³¤¦åííÿ ï³±«ÿ 3 ¬³± ï°è©®-
·àòü, ù® §à íå®áµ³¤í®±ò³ ò°èâ૮㮠âèê®°è±òàí-
¬ó ï°åïà°àòó ó 4 (26,6%) µâ®°èµ ⳤ§íà·è«è
íÿ ÍÏÇÏ ó µâ®°èµ íà ÐÀ ï®ò°³áí® â³¤¤àâàòè ïå°å-
ï®á³·í³ åôåêòè § á®êó ò°àâí®ã® ò°àêòó: ᳫü ó ø«óí-
êó òà á«þâàííÿ. Ç®ê°å¬à ó 1 ¤®±«³¤¦óâàí®ã® âè- âàãó Ì΂À˲‘“.
íèê °åöè¤èâ âè°à§êè ø«óíêà, ó 1 ” µ°®í³·í®ã®
˲’…ÐÀ’“ÐÀ
ãà±ò°®¤ó®¤åí³òó. “ 2 µâ®°èµ âïå°øå áó«® âèÿâ-
ðåáåíåâà Ë.‘., Íà±®í®âà ‘.‚., –âåòê®âà Ë.È. (1997) Ϯ᮷í»å
«åí® ïåïòè·íó âè°à§êó ø«óíêà. „³àãí®§è ﳤòâå°-
ýôôåêò» «å·åíèÿ íå±òå°®è¤í»¬è ï°®òèâ®â®±ïà«èòå«üí»¬è ï°åïà°à-
¤è«è °å§ó«üòàòè ô³á°®ãà±ò°®±ê®ï³¿. •â®°³ áó«è
òà¬è è ïóòè èµ ê®°°åêöèè. Ê«èí. ¬å¤èöèíà, 5: 42“45.
ï°®«³ê®âàí³ § §à±ò®±óâàííÿ¬ Í2-á«®êàò®°à ôମ-
Ãóáàí®âà Ã.‚. (1996) ÍÏ‚‘-ãà±ò°®ïàòèÿ ó ᮫üí»µ °åâ¬àò®è¤í»¬
òè¤èíó 40 ¬ã/¤®áó òà àíòàö褳â. Ю§âèò®ê ãà±ò- à°ò°èò®¬. Ê«èíèê®-ýí¤®±ê®ï., ôóíêöè®í. è ¬®°ô®«. ê°èòå°èè: Àâò®-
°®ïàò³© ó ö³© ã°óï³ ±òàí®âèâ 26,6%. –è¬ µâ®°è¬ °åô. ¦ êàí¤. ¬å¤ íàóê, ‘à°àò®â, 19 ±.
áó«® °åꮬåí¤®âàí® íà¤à«³ §à¬³±òü ¤èê«®ôåíà- „§ÿê Ã.‚. (1999) Íå±òå°®è¤í»å ï°®òèâ®â®±ïà«èòå«üí»å ï°åïà°à-
êó ï°è©¬àòè ÍÏÇÏ ” Ì΂À˲‘. ò». Ì®°è®í, Êèåâ, 111 c.
Ê®âà«åíê® ‚.Í., Ê«óá®âà À.”., Èâàí®â ‚.‚. (1995) Ýôôåêòèâí®±òü
Ï®°³âíÿ«üíó ®ö³íêó ï®á³·íèµ åôåêò³â òå°àﳿ ÍÏÇÏ
¤«èòå«üí®ã® ï°è¬åíåíèÿ ﮤ¤å°¦èâàþùèµ ¤®§ ô«óãà«èíà ó ᮫üí»µ
ó µâ®°èµ íà ÐÀ °³§íèµ ã°óï ³«þ±ò°óº òàá«. 9.
°åâ¬àò®è¤í»¬ à°ò°èò®¬. “ê°. êà°¤³®«. ¦ó°í., 5: 84.
’àá«èöÿ 9
Ê®âà«åíê® ‚.Í., ˜óáà Í.Ì., Êà§è¬è°ê® ‚.Ê., Ëèâèí±êàÿ Î.Ã. (1996)
Ï®á³·í³ åôåêòè òå°àﳿ ÍÏÇÏ ó µâ®°èµ íà ÐÀ °³§íèµ ã°óï
Îï»ò ï°è¬åíåíèÿ êâà¬àòå«à (ôମòè¤èíà) ± öå«üþ ï°å¤óï°å¦¤åíèÿ
Ϯ᳷íè© ýôåêò 1-øà ã°óïà 2-ãà ã°óïà
®á®±ò°åíèÿ ÿ§âåíí®© ᮫å§íè ó ᮫üí»µ °åâ¬àò®è¤í»¬ à°ò°èò®¬. ‘ó-
(n= 51) (n= 15)
·à±íå «³êóâàííÿ °åâ¬àòè·íèµ §àµâ®°þâàíü. ’å§è ¤®ï. íàóê.-ï°àêò. ê®íô.
ϳ¤âèùåííÿ À’ 3 (5,8%) 2 (13,3%)
°åâ¬àò®«®ã³â “ê°à¿íè, „®íåöüê, ±. 32.
À«å°ã³©í³ °åàêö³¿ 2 (3,9%) 1 (6,6%)
Êà§è¬è°ê® ‚.Ê., Ëèâèí±üêà Î.Ã. (1997) Ðå§ó«üòàòè ï®øóêó åôåê-
ϳ¤âèùåííÿ °³âí³â ÀË’ ³ À‘’ ” 1 (6,6%)
òèâí®¿ ¬åò®¤èêè §à±ò®±óâàííÿ êâà¬àòå«ó (ôମòè¤èíó ï°è «³êóâàíí³
Ǭåíøåííÿ 곫üê®±ò³ å°èò°®öèò³â 1 (1,9%) ”
ãà±ò°®¤ó®¤åí³òó òà âè°à§ê®â®¿ µâ®°®áè ó °åâ¬àò®«®ã³·íèµ µâ®°èµ. ²² íà-
òà °³âíÿ ã嬮㫮á³íó
ö³®íà«üíè© ê®íã°å± °åâ¬àò®«®ã³â “ê°à¿íè. Ìàòå°³à«è íàóê. ï°àöü ê®í-
Ãà±ò°®ïàò³¿ 6 (11,7%) 4 (26,6%)
ã°å±ó, Êè¿â, 16“19 âå°å±íÿ 1997 °., ± 69.
²íøèµ ó±ê«à¤íåíü, µà°àêòå°íèµ ¤«ÿ òå°àﳿ ‘âèíöèöêè© À.‘., •®¬·åíê®âà Í.È., Ïó§àí®âà Î.Ã. (1998) Î ê«èíè-
ÍÏÇÏ ” °®§âèò®ê àá® ï®±è«åííÿ ±å°öå⮿ í央- ·å±ê®© ýôôåêòèâí®±òè è á姮ïà±í®±òè ï°è¬åíåíèÿ ¬®âà«è±à ï°è ®±-
±òàòí®±ò³, §íè¦åííÿ ô³«üò°àö³©í®¿ §¤àòí®±ò³ íè- òå®à°ò°®§å. ”à°¬àꮫ. â³±í. «è±ò®ïà¤-ã°ó¤åíü, ±. 22“28.
°®ê, ” ó öèµ ã°óïൠµâ®°èµ íå ±ï®±òå°³ãà«®±ü. Agrawal N.M., Aziz K. (1998) Prevention of gastrointestinal complications
Ï°è «³êóâàíí³ å°®§èâí®-âè°à§ê®â®ã® ï°®öå- associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs. J. Rheumatol.,
51(Suppl.): 17“20.
±ó â ø«óíêó ¬è âèê®°è±ò®âóâà«è ôମòè¤èí
Kaplan-Machlis B., Storyk Klostermeyer B. (1999) The Cyclooxygenase-2
ⳤï®â³¤í® ¤® °®§°®á«åí®¿ íà êàô夰³ òå°àﳿ òà
Inhibitors and Effectiveness. The Annals of Pharmacotherapy. September,
°åâ¬àò®«®ã³¿ Êè¿â±üꮿ ¬å¤è·í®¿ àêà¤å¬³¿ ï³±«ÿ-
Vol. 33, p. 979“988.
¤èï«®¬í®¿ ®±â³òè ³¬. Ï.Ë. ˜óïèêà ¬åò®¤èêè (Ê®-
Bianchi Porro G., Lazzaroni M., Petrillo M., Ardizzone S., Manzionna G.
âà«åíê® ‚.Ì. è ±®àâò., 1996; Êà§è¬è°ê® ‚.Í., (1998) Peptic ulcer therapy with cimetidine versus tripotassium
Ëèâèí±üêà Î.Ã., 1997): ïå°ø³ 5 ¤³á ï°åïà°àò ââ®- dicitrato bismuthate in rheumatoid arthritis patients undergoing chronic
¤è«è âíóò°³øíü®âåíí® ï® 20 ¬ã ±ò°ó¬èíí® ê®¦í³ NSAID treatment. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 12(4):
12 㮤. Ï®·èíàþ·è § 6-¿ ¤®áè ïàö³ºíòè ï°è©¬à- 343“347.

36 “ Ê Ð À ¯ Í ‘ Ü Ê È É Ð … ‚ Ì À ’ Î Ë Î Ã ² — Í È É Æ “ Ð Í À Ë • ¹ 4 (10) • 2 0 0 2
Ê˲Ͳ—Ͳ „Α˲„Æ…ÍÍß
Dequeker J., Hawkey C., Kahan A., Steinbruck K., Alegre C., Baumelou E. COMPARATIVE INFLUENCE SOME
(1998) Improvement in gastrointestinal tolerability of the selective cy- OF NONSTEROIDAL ANTIINFLAMMATORY
clooxygenase (COX)-2 inhibitor, meloxicam, compared with piroxicam:
DRUGS ON THE DEVELOPMENT
results of the Safety and Efficacy Large-scale Evaluation of COX-inhibiting
OF SIDE EFFECTS IN THE PATIENTS
Therapies (SELECT) trial in osteoarthritis. Br. J. Rheumatol., 37(9): 946“
WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
951.
V.K. Kazymyrko, L.M. Ivanyts™ka,
‘ÐÀ‚ÍÈ’…ËÜÍÎ… ‚ËÈßÍÈ… I.A. Davydov
ÐÀÇÍÛ• Í…‘’…ÐÎÈ„ÍÛ• Summary. The article is devoted to the problem
ÏÐΒȂ΂ΑÏÀËÈ’…ËÜÍÛ• of treatment of patients with rheumatoid arthritis
ÏÐ…ÏÀÐÀ’΂ ÍÀ ÐÀÇ‚È’È… for a long period with selective COX-2 and non-
ÏÎÁΗÍÛ• ΑËÎÆÍ…ÍÈÉ selective COX-2 inhibitors.
“ ÁÎËÜÍÛ• Ð…‚ÌÀ’ÎÈ„ÍÛÌ In comparative analysis of 12-month study of se-
ÀÐ’ÐÈ’ÎÌ lective COX-2 inhibitor meloxicam with non-se-
‚.Ê. Êà§è¬è°ê®, Ë.Í. Èâàíèöêàÿ, lective COX-2 inhibitor diclofenac it has been
È.À. „à⻤®â shown that MOVALIS is safer.
MOVALIS causes gastroduodenopathy in 11.7% of
Ðå§þ¬å. αâåùåíà ï°®á«å¬à ¤«èòå«üí®ã®
patients with rheumatoid arthritis 3 months lately.
«å·åíèÿ °åâ¬àò®è¤í®ã® à°ò°èòà (ÐÀ) ± ï°è¬å-
Diclofenac causes the mentioned side effects in
íåíèå¬ ±å«åêòèâí®ã® è íå±å«åêòèâí®ã® èíãè-
26.6%. In the first place MOVALIS is indicated for
áèò®°®â öèê«®®ê±èãåí৻ è åå 觮ôå°¬åíò®â
patients with risk factors of gastrointestinal erosion
(–ÎÃ-2). ‚® â°å¬ÿ ±°àâíèòå«üí®ã® è±±«å¤®-
ulcers.
âàíèÿ íå±å«åêòèâí®ã® èíãèáèò®°à –ÎÃ-2 ¤è-
Key words: MOVALIS, rheumatoid arthritis, non-
ê«®ôåíàêà è ±å«åêòèâí®ã® èíãèáèò®°à –ÎÃ-2
steroidal antiinflammatory drugs, treatment, gas-
Ì΂ÀËÈ‘À ó±òàí®â«åíà ᮫åå â»±®êàÿ áå§-
tropathy.
®ïà±í®±òü ï®±«å¤íåã®. Ãà±ò°®¤ó®¤åí®ïàòèè
ï°è è±ï®«ü§®âàíèè Ì΂ÀËÈ‘À ⮧íèêàþò ó
À¤°å±à ¤«ÿ «è±òóâàííÿ:
11,7% ᮫üí»µ ± ÐÀ, ï°è è±ï®«ü§®âàíèè ¤è-
²âàíèöüêà ˳«³ÿ Ìèꮫà¿âíà
ê«®ôåíàêà ” ó 26,6%.
04112, Êè¿â, âó«. „®°®ã®¦èöüêà, 9
Ê«þ·åâ»å ±«®âà: Ì΂ÀËÈ‘, °åâ¬àò®è¤í»© Êè¿â±üêà ¬å¤è·íà àêà¤å¬³ÿ ï³±«ÿ¤èï«®¬í®¿
à°ò°èò, íå±òå°®è¤í»å ï°®òèâ®â®±ïà«èòå«üí»å ®±â³òè ³¬. Ï.Ë. ˜óïèêà ÌÎÇ “ê°à¿íè,
êàô夰à òå°àﳿ ³ °åâ¬àò®«®ã³¿
ï°åïà°àò», «å·åíèå, ãà±ò°®ïàòèÿ.Ð…”…ÐÀ’È‚ÍÀ ²Í”ÎÐÌÀ–²ß
Ëè¬ô®¬», ®±«®¦íÿþùèå òå·åíèå ±èí¤°®¬à öèÿ ﮫèê«®íà«üí»µ ‚-ê«åò®ê, ±åê°åòè°óþùèµ
˜åã°åíà, è ãåïàòèò ‘, ⮧¬®¦í®, è¬åþò °åâ¬àò®è¤í»© ôàêò®° (Д) â §®íå ïàò®«®ãè·å±-
±µ®¤í»© ïàò®ãåíå§: µ°®íè·å±êóþ ±òè¬ó«ÿöèþ ê®ã® ï°®öå±±à. ‚ ¤à«üíå©øå¬ ýòè Д ‚-ê«åòêè
‚-ê«åò®ê °åâ¬àò®è¤í®ã® ôàêò®°à ¬®ãóò ò°àí±®ô®°¬è°®âàòü±ÿ â ¬®í®ê«®íà«üí»å è
¤è±±å¬èíè°®âàòü â ¤°óãèå ®°ãàí». ‚§à謮¤å©-
Mariette X. (2001) Lymphomas complicating
±òâèå ±åê°åòè°®âàíí®ã® Д ± ﮫèê«®íà«üí»¬è
Sjogren™s syndrome and hepatitis C virus infection
IgG ¬®¦åò ®á󱫮âèòü ê°è®ï°åöèïèòàöèþ. ‚ï®-
may share a common pathogenesis: chronic stimula-
±«å¤±òâèè °à§âèâàþò±ÿ µ°®¬®±®¬í»å íà°óøåíèÿ
tion of rheumatoid factor B cells. Ann. Rheum. Dis.,
(íàï°è¬å°, ò°è±®¬èÿ 3 è«è ò°àí±«®êàöèÿ bcl-2),
60(11): 1007“1010.
‚-ê«åò®·íàÿ íåµ®¤¦êèí±êàÿ «è¬ô®¬à ÿâ«ÿåò±ÿ ï°è¤àþùèå ýòè¬ ê«åòêଠµà°àêòå°í»å ±â®©±òâà
®±«®¦íåíèå¬ ±èí¤°®¬à ˜åã°åíà (‘˜) è â íåê®ò®- íè§ê®¤èôôå°åíöè°®âàíí®© ‚-ê«åò®·í®© «è¬ô®-
°»µ ±ò°àíൠåå òàê¦å °à±±¬àò°èâàþò êàê ®±«®¦íå- ¬». Ï®±«å¤íè© ýòàï (íàï°è¬å°, ¬óòàöèÿ °53) §à-
íèå µ°®íè·å±ê®ã® ãåïàòèòà ‘ (•Ã‘). Ëè¬ô®¬», ±®- ê«þ·àåò±ÿ â ò°àí±ô®°¬àöèè íè§ê®¤èôôå°åíöè-
ïóò±òâóþùèå ýòè¬ §à᮫åâàíèÿ¬, è¬åþò ®ï°å¤å- °®âàíí®© ‚-ê«åò®·í®© «è¬ô®¬» â â»±®ê®¤èô-
ôå°åíöè°®âàííóþ ãèãàíò®-‚-ê«åò®·íóþ «è¬ô®¬ó.
«åíí»å ®±®áåíí®±òè: íè§êóþ ¤èôôå°åíöè°®âêó,
“±òàí®â«åí®, ·ò® ¤àíí»å «è¬ô®¬í»å ‚-ê«åòêè
ãè±ò®«®ãè·å±êè© òèï ¬à°ãèíà«üí®© (ê°àå⮩) §®í»,
è¬åþò ±â®©±òâà Д, ·ò® ﮤòâå°¦¤àåò ãèï®òå§ó ®á
·à±òóþ «®êà«è§àöèþ â ±«è§è±ò»µ ®á®«®·êàµ, ⮧-
àóò®àíòèãåí®ï®±°å¤®âàíí®¬ °®±òå ýòèµ «è¬ô®¬.
¬®¦í®±òü ò°àí±ô®°¬àöèè â ãèãàíò®-‚-ê«åò®·íóþ
‚ ï°åâåíòèâí®¬ «å·åíèè «è¬ô®ï°®«èôå°àòèâí»µ
«è¬ô®¬ó, à±±®öèàöèþ ± à±è¬ïò®¬àòè·å±êè¬è ê°è®-
ï°®öå±±®â íà ô®íå ‘˜ âà¦í»¬ ÿâ«ÿåò±ÿ ±íè¦åíèå
ã«®áó«èíå¬èÿ¬è, ®ò±óò±òâèå âè°ó±®â âíóò°è ê«åò®ê
ãèïå°àêòèâàöèè àóò®°åàêòèâí»µ ‚-ê«åò®ê ï°è íà«è-
«è¬ô®¬», «®êà«è§àöèþ «è¬ô®¬ ó ïàöèåíò®â ± •Ã‘
·èè òàê®â»µ. Ýò® ¬®¦åò á»òü ¤®±òèãíóò® ï°è¬åíåíè-
â ®°ãàíàµ, â ê®ò®°»µ ﰮ豵®¤èò àêòèâí»© âè°ó±-
å¬ è¬¬óí®±óï°å±±àíò®â (ê ï°è¬å°ó, ¬åò®ò°åê±àòà è«è
í»© èíôåêöè®íí»© ï°®öå±±, à ó ᮫üí»µ ± ‘˜ ” â
àíòàã®íè±ò®â ôàêò®°à íåê°®§à ®ïóµ®«è ±), ·ò® òàê¦å
òàê®â»µ ± àêòèâí»¬ àóò®è¬¬óíí»¬ ï°®öå±±®¬.
®ê৻âàåò ﮫ®¦èòå«üí®å â«èÿíèå íà òå·åíèå ¤°ó-
Ï°å¤ï®«àãàåò±ÿ, ·ò® ï°è ‘˜ è •Ã‘ ïå°âè·í®©
ãèµ «è¬ô®ï°®«èôå°àòèâí»µ ï°®öå±±®â.
â «è¬ô®¬àãåíå§å ÿâ«ÿåò±ÿ µ°®íè·å±êàÿ ±òè¬ó«ÿ-

37
“ Ê Ð À ¯ Í ‘ Ü Ê È É Ð … ‚ Ì À ’ Î Ë Î Ã ² — Í È É Æ “ Ð Í À Ë • ¹ 4 (10) • 2 0 0 2