<<

. 18
( 18)89<;0:68
ßÎ ° ¿ª»®¿¹» ®»ª»²«» /0;<387 <2+2<
ßÍ ° ¿¹¹®»¹¿¬» -«°°´§ /2>26-132; 10;<52:;38;
`NO ° ¿ª»®¿¹» ¬±¬¿´ ½±-¬- /0;<38; 2?'8; 89<;0:68
ßÊÝ ° ¿ª»®¿¹» ª¿®·¿¾´» ½±-¬- /0;<38; 1;0;4;33%; 89<;0:68
½±-¬- ïò 89<;0:68
O° ®ò ½±²-«³°¬·±² ®ò 12.0;?5;38;
íò ½±²-¬¿²¬ íò 12/.2!33%7ô 12/.2!33@!
>;58)83@
Ü ° ¼»³¿²¼ /102/
ÜÌ ° ¼·-°±-¿¾´» ·²½±³» ò 0@/125@=@;4%7 <2+2<
[ ° »¯«·´·¾®·«³ 0@>32>;/8;
ÚÝ ° º·¨»¼ ½±-¬- 12/.2!33%; 89<;0:68
™ ° ¹±ª»®²³»²¬ 10@>8.;5$/.>2ô 10@>8.;5$/.ó
>;33%; 0@/+2<%
™’Ð ° ¹®±-- ²¿¬·±²¿´ >@52>27 3@*823@5$3%7
°®±¼«½¬ 102<-6.
·²½±³» <2+2<
®ò ·²ª»-¬³»²¬ ®ò 83>;/.8*88
· ° ·²¬»®»-¬ 102*;3.
—Í ° ·²ª»-¬³»²¬ ° -¿ª·²¹ 83>;/.8*88 /?;0;:;38!
”° .0-<
”“ ° ´·¯«·¼·¬§ ³±²»§ 586>8<32/.$ ° <;3$=8
“ ° ³±²»§ô ³±²»§ -«°°´§ <;3$=8ô <;3;:32;
10;<52:;38;
° ³¿®¹·²¿´ ½±-¬- 10;<;5$3%; 89<;0:68
° 10;<;5$3%; 89<;0:68
½±-¬- -1-';33%+ >2942:32/.;7
TP ó ³¿®¹·²¿´ °®±¼«½¬ 10;<;5$3%7 102<-6.
TPO ó ³¿®¹·²¿´ °®±°»²-·¬§ 10;<;5$3@! /652332/.$ 6
¬± ½±²-«³» 12.0;?5;38"

ê®í
“ÐÍ ° ³¿®¹·²¿´ °®±°»²-·¬§ 10;<;5$3@! /652332/.$ 6
¬± -¿ª» /?;0;:;38"
“Î ° ³¿®¹·²¿´ ®»ª»²«» 10;<;5$3%7 <2+2<
“ÎÝ ° ³¿®¹·²¿´ ®»-±«®½» 10;<;5$3%; 89<;0:68 0;/-0/@
½±-¬- > <;3;:324 >%0@:;388
“ÎÐ ° ³¿®¹·²¿´ ®»ª»²«» 10;<;5$3%7 102<-6. > <;3;:ó
°®±¼«½¬ 324 >%0@:;388
“Ë ° ³¿®¹·²¿´ «¬·´·¬§ 10;<;5$3@! 125;932/.$
° ²¿¬·±²¿´ ·²½±³» 3@*823@5$3%7 <2+2<
’’Ð ° ²»¬ ²¿¬·±²¿´ °®±¼«½¬ )8/.%7 3@*823@5$3%7 102ó
<-6.
P ° °®·½» *;3@
З ° °»®-±²¿´ ·²½±³» 58)3%7 <2+2<
Ï ° ¯«¿²¬·¬§ 6258);/.>2
®»ª»²«» ï ò <2+2<ô >%0-)6@
®ò ®ò 0;3.@
° ®¿¬» /.@>6@ ø3@52=2>@! /.@>6@ô
/.@>6@ 102*;3.@·
-«°°´§ ïò 10;<52:;38;
-¿ª·²¹ ®ò /?;0;:;38!
ÌÎ °¬±¬¿´ ®»ª»²«» >@52>27 ø2?'87· <2+2<
¬±¬¿´ ½±-¬- >@52>%; ø2?'8;· 89<;0:68
ÌË ° ¬±¬¿´ «¬·´·¬§ 2?'@! 125;932/.$
«¬·´·¬§ ïò 125;932/.$
®ò«²»³°´±§³»²¬ ®ò ?;90@?2.8*@
ª¿®·¿¾´» ïò 1;0;4;33%7ô 1;0;4;33@!
>;58)83@
®ò ª»´±½·¬§ ±º ³±²»§ ®ò /6202/.$ 2?0@';38! <;3;=
ÊÝ ° ª¿®·¿¾´» ½±-¬- 1;0;4;33%; 89<;0:68
Ê° ° °®»-»²¬ ª¿´«» /;=2<3!(3!! /.2842/.$ ø?-ó
<-';7 /-44% <;3;=·
É ° ©¿¹» 9@0@?2.3@! 15@.@
Q084;)@38;¦ <2+2< > ?25$(83/.>; /5-)@;> 2?293@)@;./!
?-6>27 Çô > <@3324 /5-)@; #.2 3; 3@)@5$3@! ?-6>@ @3=587ó
/62=2 /52>@ô @ -6@9@38; 3@ .2ô ).2 <2+2<
6@6 ,-36*8! <0-=8+ #623248);/68+ >;58)83ò
ꮬ

<<

. 18
( 18)