<<

. 10
( 10)ÐË„‘ÍÃÍËÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇ 
n¿пËÍËÄʄÎ;ÐÌ„ÌǾ–ÇБÍË„‘ÍÃÇ–„ÐÉÇ„ɒÿ
ÀÍÊÛ—„‚ÍÁÍϾ‘ÍÎÏÇÏÍÄÇÐËÚÐÊ„Ë„‘Íÿ
x„ÊÍÁ„É ÃÍÊ…„Ì ÎÍÐË„¾‘Ûо Ì¿Ã ÐÁÍ„È “ÍÀÇ„È oÌ
ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍÃÍÊ…„Ì͑̄БÇÐÛÉÌ„ÈÐÇÏÍÌÇ„ÈtÁÇÄ‘Û
ÇÁÚÏ¿ÆÇ‘ÛÐË„—ÌÍ„ÁпËÍÈÐÊÍÁ„ÐÌÍÈ“ÍÏË’Ê„
° r–¿Ð ‘¿É Æ¿ÎÍ‘„Ý –‘Í ÁÚ ÁЄ Æ¿”Ê„ÀÌ„‘„ÐÛ ËÍÇË
ÎÍ‘ÍË
Ãʾ À;˜Ç”о ÎÏÍ—ÇÀ¿ÌǾ ÎÍ‘¿ Á ÊÝÃÌÚ” Ë„Ð
‘¿” 
°r–¿Ð‘¿ÉÏ’”Ì„‘ÎÍÃÍËÌÍÈËÍБ–‘ÍÏ„É¿ÁÚÈÄ‘
ÇÆÀ„Ï„‚ÍÁ
ÎÏÍ‘ÇÁБϿ”¿Ì¿ËÍБ’ 
° vÍ–’ –‘ÍÀ ˄̾ ‘¿ÉÍÈ ’ÿÏ ”Á¿‘ÇÊ –‘ÍÀÚ
ÐÊÚ—ÌÍ ÀÚÊÍ Á dÏ„ÌÊ¿ÌÃÇÇ
Ãʾ À;˜Ç”о ЄÏÄ–ÌÍ‚Í
’ÿϿ 
°k¿ÉËÌ„”Í–„‘о–‘ÍÀÚÊÇ“‘Ì¿ÉÍÌ„•ÐÍÏÁ¿Êо
–‘ÍÀÌ¿ÐÁЄ”Ï¿ÐÎÊݘÇÊÍÇÁÚÉÍÁÚÏÇÁ¿ÊÇÎÍ‘ÍË̄Ä
ÊÝ
ÃʾÀ;˜Ç”о„ÆÃÇ‘ÛÌ¿ÊÇ“‘„ 
x„Ë‘ÍÌ¿ÎÍËÇÌ¿„‘ÊÇËÏÇÉǘÃÁ¿ÏÿlÇÏ¿
¿Ì‚ÊÇÈ
ÐÉÇÈ οϿÃÍÉпÊÛÌÚÈ ÎÍÜ‘ ° ÊÇ‘„Ï¿‘’ÏÌÚÈ ÐÍÏ¿‘ÌÇÉ
lÝÇп kÜÏÏÍÊÊ¿ rÍ–Ç̾Ê –„‘Á„ÏÍБǗǾ –„ÏÌÍ‚Í
ÝËÍÏ¿n¿ÎÏÇË„ÏÁÐÍÁÏ„Ë„ÌÌÍË΄τÁÍħn„‚ÍþÈÇ
Ë¿ÌÛ¾É qÚ…ÇÈ ˜ÃÁ r‘¿ÏÚ” e„Á Ï¿ÆϾ…¿Ê ÎÇБÍ
Ê„‘dÍÏÍ…¿Ì„ ’ÆÌ¿ÊÇ Î’Ê„Ë„‘ „Ë’ ÿÊÇ r‘¿ÏÚ” e„Á
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÀÍÊÛ—„Á‚ÍÏÍÄÌ„‘ 
n¿—Ç–„‘Á„ÏÍБǗǾÁÚÁ„ÄÌÌÚ„ÇÆÊÇËÏÇÉÍÁÎÏÇ
rÍÁ„‘¿”ÐÍÄυ¿‘…„Ê¿‘„ÊÛÌ’ÝÃʾοϿÃÍÉпÊÛÌÍÈÇÌ
‘„Ì•ÇÇÃÍÊÝ–„ÏÌÍ‚ÍÝËÍÏ¿
m¿Ê„ÌÛÉÇÈË¿ÊÛ–ÇÉÁÎÍÃÁ¿Ê„Ç‚Ï¿Ê
kÏ¿ÌÇÉÇÏ¿ÆÌÚ„ÍÌÍ‘ÉÏÚÁ¿Ê
vÊÚÌ’ÊÇÆÉÏ¿Ì¿ÉÏ’‘ÍÈÉÇξ‘ÍÉ
m¾ÐÍÁ¿Ï„ÌÍ„ÁÚÌ„ÐÎÍ‘ÍÉ
eʾ¿ÉÁÍ“ÍÀÇÉÍÁÇÀ;˜Ç”о͗οÏÇ‘Ûо
iÊÇ
kÏ¿ÐÌÚ„ÆÁ„ÆÃÍ–ÉÇ
s’“„ÊÛÉÇÁϾÃ
sÏ¿ËÁ¿È΄τ„”¿Ê
o‘ϾÃÍÉ‘¾ÀϾ‘
eʾÀ;˜ÇоÉÏÍÁÇ¿Á‘ÍÉ¿‘¿Ð‘ÏÍ“Ç‘Ï’ÎÍÁ
iÏÍÌǾ Á ÇÌ‘„Ì•ÇÇ ° ÎÏÍË„…’‘Í–ÌÍ„ ÆÁ„ÌÍ n„
ÐÎÍÐÍÀ¿ÐÏ„ÃБÁÍ
dÊ¿ÁÌÍ„ ° ÃÇБ¿Ì•ÇÏÍÁ¿‘Ûо Í‘ ЄÀ¾ À;˜„‚Íо
tÁÇÄ‘ÛЄÀ¾ÁËÍË„Ì‘ÎÏÇБ’ο“ÍÀÇÇ ÐÍ БÍÏÍÌÚ o‘
ÄÊÇ‘ÛЄÀ¾Í‘ЄÀ¾À;˜„‚ÍоÇÎÍÎÏÍÀÍÁ¿‘ÛÐÜ‘ÍÈÐÁÍ
„È‘ϾВ˜„Èо–¿Ð‘ÛÝ–‘ÍÌÇÀ’ÃÛÐÄʿ‘Ûn¿ÎÏÇË„Ï°
ÎÍÐË„¾‘Ûо̿Ä‚Í
͑ÄʄÌÌÍ‚ÍÍ‘ЄÀ¾ БϿ”ÍË
c¿ËÜ‘ÍÌÇ–„‚ÍÌ„Ì¿ÎÍËÇÌ¿„‘!
oÀÏ¿ÆБϿ”¿cÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇËÚ
ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊÇ –¿Ð‘Û ЄÀ¾ À;˜„‚Íо ÎÍпÃÇÊÇ Ì¿ Б’Ê
Б¿Êǧ͖ǘ¿‘Û¨‘Ï¿ÌГÍÏËÇÏÍÁ¿‘Û
r”ÍÃБÁÍ Ð Ë„‘ÍÿËÇ nlp Íξ‘Û‘¿ÉÇ Á ÍÀÏ¿ÆÌÍÈ
–¿Ð‘Ç s¿Ë –„ÊÍÁ„É Ð “ÍÀÇ„È ÍÐ ÐËÍ‘ÏÇ‘ –„ÏÌÍÀ„ÊÍ„
ÉÇÌÍ ÎÏÍ ЄÀ¾ ÇÐÎ’‚¿Á—„‚Íо ÍÐ’ kÇÌÍ Î’˜„ÌÍ Æ¿ÃÍË
̿΄τÃÉ΄ÏÁÇ–ÌÍÈ‘Ï¿ÁË„x„ÊÍÁ„ÉÐËÍ‘ÏÇ‘Ü‘ÍÉÇÌÍ
rËÍ‘ÏÇ‘ ÐÍ БÍÏÍÌÚ Ì¿ ЄÀ¾ ÐË͑Ͼ˜„‚Í ÉÇÌÍ Î’˜„Ì
ÌÍ„ Ð ÉÍÌ•¿ É Ì¿–¿Ê’ ÎÏÍ ‘Í É¿É „‚Í ÐÇÊÛÌÍ ÎÍɒпÊÇ
ÍÐÚsÍ‘…„ÃÁÍÈÌÍÈÍÀÏ¿Æ€°Î’‚¿Ý˜ÇÈоÁÉÇÌÍ€
Ì¿ÀÊÝÿݘÇÈÆ¿€Î’‚¿Ý˜ÇËо€Ì¿ÀÊÝÿݘÇÈÆ¿€
Ì¿ÀÊÝÿݘÇËÆ¿€Î’‚¿Ý˜ÇËо
c οϿÃÍÉпÊÛÌÍÈ ÇÌ‘„Ì•ÇÇ ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„‘о ÎÍÐËÍ‘
Ï„‘ÛÌ¿ЄÀ¾À;˜„‚ÍоÇÆ¿”Í‘„‘Û–‘ÍÀÚ‘Í–„‚ÍÍÌ
¾
‘¿É ÀÍǑо ° ÎÏÍÇÆÍ—ÊÍ Ç „˜„ ÁÍ БÍ Ï¿Æ БϿ—Ì„„ Ç
–‘ÍÀÚ ÀÚÊÍ ÐË„—ÌÍ rË„” ÇÏÍÌǾ οϿÃÍÉÐ ° ‘¿ …„
‘Ï¿ÌГÍÏË¿•Ç¾ÍÀÏ¿Æ¿БϿ”¿ЄÀ¾À;˜„‚Íо
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

eʾ ÎÏÇÿÌǾ Ë’…„БÁ¿ Ç ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇ ÃÇБ¿Ì•Ç
ÏÍÁ¿‘Ûо Í‘ ЄÀ¾ Ì¿ ΄ÏÁÚ” ÎÍÏ¿” ÎÏÇË„Ì„ÌǾ Ë„‘Íÿ
uÏ¿ÌÉÊ Ì„ ÇÐÉÊÝ–¿Ê ÎÏÇ„Ë¿ Ê„‚ÉÇ” ¿Ì‘ÇÄÎτп̑ÍÁ Ç
ÎτοϿ‘ÍÁÐÌÇ…¿Ý˜Ç„‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛmÚÉ¿ÉÇÁÜËÍ
•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ Ï„ÉÍË„ÌÃ’„Ë É’ÏÐ Ï„Ê¿É
п•ÇÍÌÌÚ”’ÎÏ¿…Ì„ÌÇÈÇ‘Ï„ÌÇÌ‚ÁÍÍÀÏ¿…„ÌǾ
e„ÌÛБϿ”¿ 
embdb;,9
vˆ¯È²’¹ºÎ’㩲
{¹º’°}Ȳ°¤©°ãÈ
lº¯È㹺ÏÈ“ÈmË°
y’ˆnaliniisonkivdtb
БϿ”ÇÎÍ…ÇÊÚ”

n¿ ¾ÆÚÉ„ ËÇËÇÉÇ ÎÍÃ…¿‘Ú„ ‚’ÀÚ ÍÆÌ¿–¿Ý‘ ÐÉÏÚ‘’Ý
ÁÏ¿…ÄÀÌÍБÛÌ„ÃÍÁ„ÏÇ„ÎÍÃÍÆÏÇ‘„ÊÛÌÍБÛÍÀÇÃ’
t ÊÝÄÈ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” Í…Çÿݘǔ Í‘ ÍÉÏ’…¿Ý˜„‚Í
ËÇÏ¿‘ÍÊÛÉÍÌ„ÎÏǾ‘ÌÍБ„È–¿Ð‘Í„ÎÍÃ…ÇË¿ÌÇ„‚’ÀÎÏÇ
ÁÍÃÇ‘ÉÉÍÌ‘Ï¿É‘’Ï„ÊÇ•„ÁÚ”ËÚ—•‚’ÀÚÇБÍÌ–¿Ý‘о
Á„ϔ̾¾ É¿„ËÉ¿ ÁÍÍÀ˜„ ÇЖ„Æ¿„‘ ÌDž̾¾ „ÃÁ¿ Æ¿Ë„‘Ì¿
x„ÊÍÁ„ÉÐÍÐ…¿‘ÚËÇÃÍÎÍ–‘ÇÎÍÊÌÍ‚ÍÇЖ„ÆÌÍÁ„ÌǾ‚’
À¿ËÇÁÁÍÆϿБ„ÃÍÐÍÏÍÉ¿ÁБτ–¿„‘оÌ„‘¿É’…Ï„ÃÉÍÇ
ÐÏ¿Æ’ÁÚÿ„‘ÐÁÍÝ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÍÆ¿ÀÍ–„ÌÌÍБÛÐÉÏÚ‘’Ý
¿‚Ï„ÐÐÇÝÇБϿ”Ü‘ÍÈÐÁÍ„È‘ÍÌÉÍ‚’ÀÍБÛÝ’ÌÚÊÚËÁÚ
Ï¿…„ÌÇ„Ë΄τ—„×ÇËÁ”¿Ï¿É‘„ÏÌ’Ý–„Ï‘’ÊÇ•¿e¿…„
„ÐÊÇ ÍÌ Ì¿ÎϾ…„‘о ΄τà ƄÏÉ¿ÊÍË Ï¿ÆÃÁÇÌ„‘ ‚’ÀÚ
ÐÄʿ„‘Ç”ÎÍÄ‘ÐÉÇÎ’”ÊÚËÇÌ¿ÇÁÌÚËÇÇÃÍÁ„Ï–ÇÁÚ
ËÇÍÌÇ‘’‘…„ÐÒݑопËÇÐÍÀÍÈÎÊÍ‘ÌÍÎÏÇ‘ÇÐÌ’‘о
ÃÏ’‚ÉÃÏ’‚’ϿБ¾Ì’‘оÐÍÊÛݑоÎÏÍοÒ‘
rÁÍÆϿБÍËÁЄÀÍÊÛ—„ÊÝÄÈ‘„ϾݑÎ’”ÊÍБÛ‚’À
r‘¿ÏÇÉÇÉ¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ‘ÍÌÉÍ‚’ÀÚ
rÍ•Ç¿ÊÛÌ¿¾ Ç” Ì„Æ¿˜Ç˜„ÌÌÍБÛ ‘ÍÊÛÉÍ ’ÐÇÊÇÁ¿„‘
ÎÏÇÏÍÃÌ’ÝÀ„ÆÆ¿˜Ç‘ÌÍБÛ΄τÃÁÍÆϿБÌÚËÇÌ„Ë͘¿ËÇ
r‘Ï¿”ÇÎÍ…ÇÊÚ”°ÍÃÇÌÍ–„БÁÍÍ‘Á„Ï…„ÌÇ„ÎÍ‘„
ϾÀÊÇÆÉÇ”ÀÍÊ„ÆÌÇÐË„Ï‘Û
˜‘ÍБϿ”Ç’…„Ì„БÍÊÛÉÍÊÇ–ÌÍБÇÐÉÍÊÛÉÍÁÍÆÏ¿Ð
‘¿ r‘¿ÏÍБÛ ÐÀÊÇ…¿„‘ ËÍÊ–¿ÊÇÁÍ‚Í ÇÎÍ”ÍÌÃÏÇÉ¿ Ç ÍÀ
˜Ç‘„ÊÛÌÍ‚Í…ÇÆÌ„ÊÝÀ¿pÍÎÏÇÆÌ¿É’‘ÍÌÉÇ”‚’ÀÇ”’…„
Ì„Í‘ÊÇ–Ç—Û
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

rÇËο‘Ç–Ì„È—ÇÈÎÏÍ“„ÐÐÍÏÇÆ–„”ÍÁÐÉÍȧrÉ’–ÌÍÈ
ÇБÍÏÇǨÉ¿ÉË„ÃÇÉÆÌ¿Ê–‘ÍÐÉÍÏÍ’ËÏ„‘kÍÌÉÏ„‘ÌÍ
Ç Ï„¿ÊÛÌÍ Í‘ ÍÎτÄʄÌÌÍÈ ÍÀÌ¿Ï’…„ÌÌÍÈ ÇË ’ ЄÀ¾
ÀÍÊ„ÆÌÇiÎÏÇË„ÏÌÚ„ÐÏÍÉÇ„Ë’ÀÚÊÇÇÆÁ„БÌÚ
nÍ’ÃÏ’–¿ÊÍ„‚ÍÃÏ’‚Í„s¿ÈÌÚÈÐÍÁ„‘ÌÇÉÇÐÁ„‘ÇÊÍ
Ì¿’ÉÇ ÎÍà ÉÍÌ„• ÐÁÍ„È …ÇÆÌÇ ÍÀÌ¿Ï’…ÇÊ ’ ЄÀ¾ Í‘Ð’‘
БÁÇ„§ÍÀ˜„ÈÇÄǨcЄ‘ÍÏ¿ÃÇ–„‚ÍÍÌ…ÇÊ’–„ÌÇÉÇ
Ì¿’É¿ ÊÝÀÍÁÛ ЄËÛ¾ Ä‘Ç É¿É ‘ÍÊÛÉÍ ÍÀÌ¿Ï’…ÇÊ¿ÐÛ
ÉÍÌ„–ÌÍБÛ„‚ÍÐÍÀБÁ„ÌÌÍ‚ÍÐ’˜„БÁÍÁ¿ÌǾÜ‘Í‘ ÐËÚÐÊ
ÎÍ‘„ϾÊÍaÃÏ’‚Í‚ÍÎÏÍ“„ÐÐÍÏÌ„ÆÌ¿ÊÌ¿È‘ÇÌ„’Ð΄Ê
Ì„ ÇÐÉ¿Ê fË’ Б¿ÊÍ ‘ÍÐÉÊÇÁÍ Ç БϿ—ÌÍ Ç …¿ÊÛ ÐÁÍÝ
ÁÍÐÎÇ‘¿ÌÌÇ•’ ÉÍ‘ÍÏ¿¾ ΄τ…ÇÁ¿Ê¿ ÎÍÃÍÀÌÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„
Ì¿„‚Í‚Ê¿Æ¿”ÇÁËÍÊÍÃÍËÁÍÆϿБ„
aÉ¿ÉÇÈaÉ¿ÉÇ„ÁÇ–ÁЄÐÁÍÇÁÍÆËÍ…ÌÚ„ÇÌ„Ï„¿ÊÇ
ÆÍÁ¿ÌÌÚ„ÐËÚÐÊÚ…ÇÆÌÇÁÊÍ…ÇÊÁÌÍÁ’Ý—ÇÌ„ÊÛyÇ
Ì„ÊÛ ’ÉÏ¿ÊÇ b¿—Ë¿–ÉÇÌ ’‘Ï¿‘ÇÊ ÁÌÍÁÛ ÍÀÏ„‘„ÌÌÚÈ
ÐËÚÐÊÉБ¿ÏÚËÀ’ÉÍÁÇ–ÌÚËÁ„ÏÌ’‘ÛоÌ„ÐËÍ‚ÐÍ—„Ê
Ð’Ë¿Ç’Ë„Ï
r‘¿ÏÍБÛ°ÎÍÐÊ„Ã̾¾ÎÏÇË„ÏÉ¿‚Í‚ÍÊ„ÁÐÉÍÈ—ÇÌ„
ÊÇÇÆÉÍ‘ÍÏÍÈÉ¿ÉÇÆÁ„БÌÍÁЄËÚÁÚ—ÊÇo‘Ì¿ÐÆ¿
ÁÇÐÇ‘–‘ÍÀÚÁ˄Б„ЗÇÌ„ÊÛÝÌ„ÎÍ‘„ϾÊÇÐÛËÚпËÇ
uÏ¿ÌÉÊ Ì¿ÆÚÁ¿Ê ÎÍÃÍÀÌÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ ÎÍ‘„ϾÌÌÍБÇ
ÜÉÆÇБ„Ì•Ç¿ÊÛÌÚË Á¿É’’ËÍË oÀÌ¿Ï’…ÇÁ¿„‘о ÎÏÇ ’‘
Ï¿‘„ÐËÚÐÊ¿…ÇÆÌÇÇÐÏ¿Æ’Æ¿ÎÍÊ̾„‘оБϿ”ÍË‘Ï„ÁÍ
‚ÍÈÄÎÏ„ÐÐÇ„ÈÌ„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇËÇÐÇËΑÍË¿ËÇÇÐ’Ç•ÇÃ
ÌÚËÇËÚÐʾËÇ
bÍÊ„ÆÌÛÁ„É¿ËÇÌ’Á—„‚ÍÇÌÚÌ„—Ì„‚ÍoÀÌ¿Ï’…ÇÁ¿
„‘оÁÉÏÇ‘Ç–„ÐÉÇ„΄ÏÇÍÃÚ’…„̘ÇÌÇË’…–ÇÌ
c ÎÍ…ÇÊÍË ÁÍÆϿБ„ ÐÍБ;ÌÇ„ ÜÉÆÇБ„Ì•Ç¿ÊÛÌÍ‚Í
Á¿É’’Ë¿ ͘’‘Ç‘Û ÎÏÇÄ‘о É¿…ÃÍË’ l„‚–„ À’Ä‘ ‘„Ë
É‘Í ÎÍÆÌ¿ÉÍËǑо Ç ÐËÍ…„‘ ÎÏÇË„ÌÇ‘Û ÊÍ‚Í‘„Ï¿ÎÇÝ
uÏ¿ÌÉÊ¿s„Ï¿ÎÇÝÁÍÊÇÉÐËÚÐÊ’efjrscocas}pfqfgicas}rsqaeas}
‘„Ï¿ÎǾÁÎÍÇÐÉ¿”ÐËÚÐÊ¿

mÚ ̿Б¿ÇÁ¿„Ë ° ÁЄ ÐÉ¿Æ¿ÌÌÍ„ ÁÚ—„ Í Ë„‘Íÿ” ÁÍÆ
ÄÈБÁǾÌ¿БϿ”°Ì„Í–„ÁÇÃÌÍÌÍÁÍÆËÍ…ÌÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
rÉ¿Æ¿ÌÌÍ„ÌÇ…„Í–„ÁÇÃÌÚË‘ÍÊÛÉÍÉ¿…„‘о
n„ÀÚÁ¿„‘ÍÀ˜Ç”ÐËÚÐÊÍÁÌÍËÍ…ÌÍ‚ÍÁÍÏÇ‘ÛÍÐ΄
•Ç“Ç–„ÐÉÍËÐËÚÐÊ„…ÇÆÌÇÜ‘Í‚Í–„ÊÍÁ„É¿ÁÜ‘Í‘ËÍË„Ì‘
b„ÐÐËÚÐÊ„ÌÌÍ–„ÊÍÁ„É’ÐÎÏ¿—ÇÁ¿‘ÛЄÀ¾Á–„ËÐËÚÐÊ
„‚Í…ÇÆÌÇnÍËÍ…ÌÍÎÍ̾‘Û„Ë’–‘ÍÜ‘Í‘ÐËÚÐÊ°ÍÌ
пËÇ„БÛrËÚÐÊÁ„‚ÍÁÚÀÍÏ„ÇÎÏÇ̾‘ÇÇÍ‘Á„‘БÁ„Ì
ÌÍБÇÌ¿ЄÀ¾
n„ Ì¿È‘Ç ÐËÚÐÊ Á ЄÀ„ É¿É Á Æ¿ËÉÌ’‘ÍÈ ÐÇБ„Ë„
rÉÍÏ„„ÍÌÀ’Ä‘Ì¿ÈÄÌÁÍÉÏ’…¿Ý˜„ËËÇÏ„
r¿ËÍ¿É‘’¿ÊÇÆ¿•Ç¾ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û •„ÊÛÝ ÌÍ Ü‘¿ •„ÊÛ
Ì„ÃÍБDžÇË¿¿ÎÍ‘ÍË’Ì„ËÍ…„‘Æ¿Ë„ÌÇ‘ÛÐËÚÐÊ¿sÍ–
ÌÍ ‘¿É…„ ËÇÏ Ì„ „БÛ ÁÚÏ¿…„ÌÇ„ ‘ÁÍ„È пËÍБÇ Ç Ì„
ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÐÏ„ÃБÁÍË ‘ÁÍ„È пËÍ¿É‘’¿ÊÇÆ¿•ÇÇ s¿É
ÐËÍ‘Ï„‘ÛÌ¿ËÇÏÆÌ¿–Ç‘ÍÀ„Е„ÌÇÁ¿‘Û„‚Í
lÍ‚Í‘„Ï¿ÎǾ
Ê„–„ÌÇ„ÐËÚÐÊÍË ÎÏ„ÃÎÍÊ¿‚¿„‘Ï„¿ÊÇ
Æ¿•ÇÝÐËÚÐÊ¿‘τ˾ÐÎÍÐÍÀ¿ËÇ
°–„Ï„Æľ‘„ÊÛÌÍБÛ
°–„Ï„Æ΄τ…ÇÁ¿ÌÇ„•„ÌÌÍБ„È
°–„Ï„ÆБϿÿÌÇ„
pÏÇÌ„ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇÏ„¿ÊÇÆ¿•ÇÇÐËÚÐÊ¿ÎÏÇÁÚ–ÌÚË
ÐÎÍÐÍÀÍËÍÀÌ¿Ï’…ÇÁ¿„‘оÜÉÆÇБ„Ì•Ç¿ÊÛÌÚÈÁ¿É’’Ë
e ÁЄ‚ÿ ÀÚÊ¿ ÎÏÇÁÊ„É¿‘„ÊÛÌ¿ Ãʾ Ë’…–ÇÌ
o˜’˜„ÌÇ„–‘ÍÍÌ¿ÌÏ¿ÁǑоË’…–ÇÌÚÐË͑Ͼ‘Ì¿
Ì„„ǔ͑¾‘ÍÌÇ‘Í‚ÍÇÊÇÌ„‘Ã’Ë¿Ý‘ÍÀÍÃÌÍËÌ¿
ÎÍÊ̾ÊÍ …ÇÆÌÛ e ÍÎτÄʄÌÌÚË ÐËÚÐÊÍË hÌ¿ÌÇ„
ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ÎÏÇÁÊ„É¿‘„ÊÛÌÍБÇ Ç …„Ê¿ÌÌÍБÇ Ãʾ
Ë’…–ÇÌ ÀÚÊÍ Á¿…Ì„„ ’Ð΄”ÍÁ Á ÎÏÍ“„ÐÐÇÇ Ë¿‘„
ÏÇÌБÁ„ Ð’ÎÏ’…„БÁ„ ˜‘Í Б¿ÊÍ ¾ÐÌÍ É͂ÿ e ÍÃ
Ì¿…ÃÚÁÃÏ’‚ÎÍ̾ʿ–‘ÍÌÇÉ¿ÉÇ„’”ǘτÌǾÀÍÊ„„
Ì„ ÎÍËÍ‚¿Ý‘ cÍÆϿБ oÌ¿ ÀÍÊÛ—„ Ì„ ÐÎÍÐÍÀÌ¿ ÁÚ
ÆÚÁ¿‘Û …„Ê¿ÌÇ„ ’ Ë’…–ÇÌ Ç пËÍÈ „È Ü‘Í ’…„ Ì„
Ì’…ÌÍ
pÏÍÐÚο¾ÐÛ’‘ÏÍËÍÌ¿ÐÎÏ¿—ÇÁ¿Ê¿ЄÀ¾§x‘Í
ÎÏÍÇÆÍÈÄ‘ Є‚ÍÃ̾!¨ i п˿ ЄÀ„ Í‘Á„–¿Ê¿
§nÇ–„‚ͨ gÇÆÌÛ „„ ÎÍ‘„Ͼʿ ÐËÚÐÊ ÉÍ‘ÍÏÚÈ
ÎτÿÁ¿ÊÍ ÃÍ ÐÇ” ÎÍÏ …„Ê¿ÌÇ„ ÌÏ¿ÁÇ‘Ûо Ë’…–Ç
Ì¿ËgÇÆÌÛ„„Б¿Ê¿À„Е„ÊÛÌÍÈÇ‘Ï„ÁÍ…ÌÍÈs’‘
…„ÁÚÊ„Æ•„ÊÚÈÀ’É„‘ÀÍÊ„ÆÌ„È
s„Ï¿ÎǾ e Æ¿ÉÊÝ–¿Ê¿ÐÛ Á ÐÍÁ˄БÌÚ” Ð ÊÍ‚Í
‘„Ͽ΄Á‘ÍË ÎÍÇÐÉ¿” ÌÍÁÍ‚Í ÍÀÏ¿Æ¿ ЄÀ¾ Ç ÌÍÁÍ‚Í
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÐËÚÐÊ¿ÃʾÌÍÁÍÈЄÀ¾
cÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁÇËÜ‘Í’ÿÊÍÐÛ
kÊÇË¿É‘„ÏÇ–„ÐÉÇÈ ÉÏÇÆ ÿÊ ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ e
ÍÀτБÇÌÍÁÚÈÐËÚÐÊ…ÇÆÌÇ
sÏ’ÃÍ‚ÍÊÇÉÇ
Ì„ÁÏÍ‘ÇÉÇÇ’ÐÊÍÁÌÍÌÍÏË¿ÊÛÌÚ„ÊÝ
ÃÇ ÆÌ¿Ý‘ ‘ÍÊÛÉÍ ÍÃÇÌ ÐÎÍÐÍÀ Ï„¿ÊÇÆ¿•ÇÇ ÐËÚÐÊ¿ iË
Ê„‚–„ÁЄ‚ÍÎÍÆÌ¿ÉÍËÇ‘ÛоÐÌ„ÁÏÍÆÍËÁÚ”ÍÃÌÍ‚ÍÃ̾Ç
ÍÌÇ À„‚’‘ Í‘ Ì„‚Í ÎÏÇÃ’ËÚÁ¿¾ ÁЄ ÌÍÁÚ„ Äʿ ° ’ÀÍÏ
É’ÎÍ–ÇÌÉ’’”ÍÃÆ¿пÃÇÉÍËÎÍ„ÆÃÉ’ÁË¿‚¿ÆÇÌe„ÌÛ
ÎÏÍ…Ç‘ÆϾ„ÐÊÇÌ„ÐÄʿÌÍÌÇÍÃÌÍ‚ÍÄʿiËÌ„ÃÍÐ
‘’΄Ì ÐËÚÐÊ ΄τ…ÇÁ¿ÌǾ lÝÀÍÁ¿ÌÇ„ Æ¿É¿‘ÍË Ì¿ÐÊ¿
…ÄÌÇ„“ÇÊÛËÍËÇÊÇÉ¿Ï‘ÇÌÍÈ΄τ…ÇÁ¿ÌÇ„ÊÝÀÁÇÃʾ
ÌÇ”°Ì„ÄÊÍ¿ÆÌ¿–Ç‘ÐËÚÐÊÍËÀÚ‘ÛÌ„ËÍ…„‘
uÏ¿ÌÉÊÌ¿ÁЄ‚ÿÆ¿ÎÍËÌÇÊÉ¿ÉÎÍÃÁ„–„ÏÁÀ„…¿ÊÁ
Ê¿‚„ÏÌÚÈ À¿Ï¿É Æ¿ÎÚ”¿Á—ÇÈоÆ¿ÉÊÝ–„ÌÌÚÈÁЄ” ÎÍÃ
̾Ê ÎÍ‘¿˜ÇÊ É ÁÚ”ÍÃ’ rËÍ‘Ï„‘Û É¿ÉÍÈ ‘¿Ë Á„ÊÇÉÍ
Ê„ÎÌÚÈ Æ¿É¿‘ pÍÉ¿ ÐËÍ‘Ï„ÊÇ Æ„ÉÇ ÀÚÊÇ Ж¿Ð‘ÊÇÁÚ c
ÐÍÆ„Ï•¿ÌÇÇÆ¿”Íþ˜„‚ÍÐÍÊÌ•¿ËÌÍ‚ÇËÍ‘ÉÏÚÊоÐËÚÐÊ
pÍÐÊ„ÃÌ„„ –‘Í ’ÄυÇÁ¿ÊÍ iÁ¿Ì¿ k¿Ï¿Ë¿ÆÍÁ¿ Á
…ÇÆÌÇ ° ΄ÏÁÚ„ ÉÊ„ÈÉÇ„ Æ„Ê„ÌÚ„ ÊÇБ͖ÉÇ oÌ ‚ÍÁÍ
ÏÇÊ ÍÀ Ü‘ÍË Ð Ì¿ÃÏÚÁÍË Ç Í‘–¿¾ÌÇ„Ë eÇÉÍ ÀÚÊÍ ÎÏÇ
ÆÌ¿‘Ûо –‘Í É¿Ï‘ÇÌÉ¿ ÎÏÍÁÇÌ•Ç¿ÊÛÌÍÈ Á„ÐÌÚ ° „ÃÇÌ
БÁ„ÌÌÍ„–‘ÍÇË„„‘ÐËÚÐÊÃʾiÁ¿Ì¿k¿Ï¿Ë¿ÆÍÁ¿
n„‘ ÐËÚÐÊÍÁ Ë„ÊÉÇ” ÎÍБÚÃÌÚ” Á‘ÍÏÍÐÍÏ‘ÌÚ”
fБÛ ‘„ ÉÍ‘ÍÏÚ„ ÍÀ˜„БÁÍË ÎÏÇÆ̿ݑо Ç ‘„ –‘Í ÇË
Í‘Á„Ï‚¿Ý‘о ‘„ –‘Í ÇË ÎÏ„ÁÍÆÌÍо‘о Ç ‘„ ÆÌ¿–„ÌÇ„
ÉÍ‘ÍÏÚ”ÎÏÇÌÇ…¿„‘оc¿Ë–‘ÍÃÍÜ‘Í‚Í„ÐÊÇÁÚÍÀÏ„ÊÇ
ÐÁÍÈÐËÚÐÊ!
h¿ÉÊÝ–ÇÁ—ÇÈ ÁÚ‚ÍÃÌ’Ý ÐÄÊÉ’ ËÍ…„‘ –’ÁБÁÍÁ¿‘Û
ЄÀ¾ ÍΒБ͗„ÌÌÚË ¿ …ÇÆÌÛ Æ¿Ë„‘ÇÁ—„‚Í Á„–„ÏÌÝÝ
ÆÁ„ÆÃ’ÁÜ‘Í‘ËÍË„Ì‘ÎÍÊÌ¿ÐËÚÐÊ¿
vͅÄÌÇ„ Á ÃÍÊ…ÌÍБÛ ° Ä…’ÏÌÚÈ ÍÀÚ–ÌÚÈ
ÐËÚÐÊËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÌ’ÃÌÚÈÇÎÏÍ‘ÇÁÌÚÈÌÍÎÏÇÌÇË¿„
ËÚÈ Ç ÍÉÏ’…¿Ý˜ÇËÇ Ç пËÇË –„ÊÍÁ„ÉÍË x¿Ð‘Í Ü‘Í‘
ÐËÚÐÊ°„ÃÇÌБÁ„ÌÌÚÈÇÍБ¿Á—ÇÈоÀ„ÆÏ¿ÀÍ‘ÚÎÍÍÀ
Б;‘„ÊÛБÁ¿ËÇÊÇÁÍÆϿБ’΄τ…ÇÁ¿„‘ÎÍ‘„ÏÝÐËÚÐÊ¿
Áοÿ„‘ Á ÄÎÏ„ÐÐÇÝ r‘Ï¿” ΄τà …ÇÆÌÛÝ À„Æ ÐËÚÐÊ¿
ÍÀÍÏ¿–ÇÁ¿„‘о À„ÐБϿ—Ç„Ë ÐË„Ï‘Ç –„ÊÍÁ„É ÁÇÃÇ‘ ÁÚ
”ÍÃÁÎÏÇÀÊÇ…„ÌÇÇÉÍÌ•¿
o‘ÉÏÚÁ—„„оÁÉÌÇ‚„ÁÍËÌÍ‚ÍËÎÏÍ‘ÇÁÍÏ„–Ç‘ÎÏÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÁÚ–ÌÚËÌ¿—ÇËÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌÇ„ËÍ‘ÍË–‘Í”ÍÏÍ—ÍÇ–‘Í
ÃÍÊ…ÌÍoÌÍÎÏÇÁÊ„É¿„‘ÇÁÚÆÚÁ¿„‘Ì„ÃÍÁ„ÏÇ„vÍÏÍ—Í
…Ç‘ÛЄ‚ÍÃ̾—ÌÇËÃÌ„ËÌÍÉ¿É…Ç‘ÛÀ„ÆÎÏÍ—ÊÍ‚Í!rÍ
БϿÿÌǾËÇ Ì¿ÃÍ Ï¿ÐБ¿Á¿‘Ûо Ê„‚ÉÍ ÌÍ Ü‘Í Ì„ÎÏÍБÍ
° БϿÿÌÛ¾ËÇ ËÌÍ‚Í„ ËÍ…ÌÍ ÍÀ™¾ÐÌÇ‘Û ÍÎÏ¿Áÿ‘Û Ç
ÿ…„ÉÍ„–‘ÍÆ¿ÌÇ”ÎÍÊ’–Ç‘Û
k͂ÿÏ„–ÛÇÄ‘ÍÐËÚÐÊ„Í‚Ï¿ÌÇ–„ÌÇÈÀÚ‘ÛÌ„ËÍ
…„‘ o‘É¿Æ¿Á—ÇÐÛ Í‘ ÎÏÇÌ•Çο §ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÌ„ÎÏ¿ÁÇÊÛ
Ìͨ§”ÍÏÍ—ÍÎÊ͔ͨËÚÎÏÇË„ËÐËÚÐÊÇÁÎÏÍ—ÊÍËÇ
ÁБϿÿÌÇÇ
pÏÍ“„ÐÐÍÏ ÇÆ §rÉ’–ÌÍÈ ÇБÍÏÇǨ БϿÿÊ ÇÆÆ¿ ‘Í
‚Í–‘ÍÍÐÍÆÌ¿ÌÇ„ËÀÊÇÆÉÍÈÉÍÌ„–ÌÍБÇÐÁÍ„È…ÇÆÌÇÍÌ
΄τ–„ÏÉÇÁ¿Ê ÁЄ –‘Í ÍÌ Á ÐÁÍ„È …ÇÆÌÇ ÐÄʿÊ ÁЄ Á
–„Ë ÐÍБ;Êо eʾ Ì„‚Í Ð ÇЖ„ÆÌÍÁ„ÌÇ„Ë „‚Í пËÍ‚Í Ç
ÁЄ–„‚ÍÍÌÁ…ÇÆÌÇÃÍÀÇÊоÁЄ–‘ÍÐÍБ¿ÁʾÊÍÐËÚÐÊ
„‚Í…ÇÆÌÇ‘Í…„ÇЖ„Æ¿ÊÍ¿ÆÌ¿–Ç‘Ü‘Í‚ÍÐËÚÐÊ¿ÊÇ—¿
ÊÍÐÛ
c ‘„Ï¿ÎÇÇ ÐËÚÐÊ¿ ÎÏÇÌÇË¿„‘о ÇÌÍ„ kÍÌ„–ÌÚ Á
…ÇÆÌÇ ‘ÍÊÛÉÍ ’Î’˜„ÌÌÚ„ ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇ sÍ –‘Í ÀÚÊÍ
ÁÚÀÏ¿ÌÍ Ç ÐÍÁ„Ï—„ÌÍ Б¿ÌÍÁǑо “¿É‘ÍË ÎÏÍ—ÊÍ‚Í Ç
ÎÍ‘ÍË’ Ì„ ÇЖ„Æ¿„‘ r‘¿ÏÇÉ¿Ë ÍБ¿„‘о ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇ„
ÌÍÜ‘ÍÌ„…¿ÊÉÍ„’‘„—„ÌǾÉ¿ÉÃ’Ë¿Ý‘ËÌÍ‚Ç„ÇÆÌÇ”
˜‘Í‘Í–‘ÍÌ„ÇЖ„Æ¿„‘ÇÌ„ÇЖ„ÆÌ„‘gÇÆÌÛ°É¿Ê„Ì
ÿÏÛ Á ÉÍ‘ÍÏÍË ÐÍ ÁÏ„Ë„Ì„Ë ÁЄ Ë„ÌÛ—„ ÍБ¿„‘о БϿ
ÌÇ–„É„ÐÊÇÁЄÎÏÍ…Ç‘Ú„ÁÚÏÚÁ¿Ý‘оÇÁÚÀÏ¿ÐÚÁ¿Ý‘
о s¿É ÎÏÍ…ÇÁ—ÇÈ ÐÁÍÝ …ÇÆÌÛ Á Б¿ÏÍБÇ ÍБ¿Ì„‘о Ð
Á¿É’’ËÍËÇБϿ”ÍËÐË„Ï‘ÇÍ‘ÎÍ‘„ÏÇÐËÚÐÊ¿sÍ‘É‘Í
É¿…Ã’Ý БϿÌÇ–É’ Ð͔ϿÌÇÊ Ì„ À’Ä‘ ÐÎÏ¿—ÇÁ¿‘Û ЄÀ¾
ÇÃÏ’‚Ç”°„ÐÊÇÆ¿Á‘Ï¿¾’ÈÃ’‘¿ÉÁ–„Ë…„ÐËÚÐÊ!
cÐ͔Ͽ̄ÌÌڔϿÃÍБÇÊÝÀÁÇÁБϿÿÌÇÇ
c Ï„¿ÊÇÆ¿•Ç¾ ÐËÚÐÊ¿ –„Ï„Æ БϿÿÌÇ„ Ì„‘ ÌÇ–„‚Í
ÍÀ˜„‚Í Ð Ë¿ÆÍ”ÇÆËÍË Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍÈ ‘ÇÏ¿ÌÇ„È ÎÍ Í‘
ÌÍ—„ÌÇÝ É ÀÊÇÆÉÇË Ç ÎÏÍ–ÇËÇ ‘Ï¿ÃÇ•ÇÍÌÌÚËÇ Ì¿—Ç
ËÇÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌǾËÇÍ‘ÍËÆ¿–„ËÁÍÍÀ˜„Ì’…ÌÍБϿÿ
ÌÇ„
w„ÌÌÍБÛ БϿÿÌǾ É¿É ‘¿ÉÍÁÍ‚Í пËÍ‚Í ÎÍ ЄÀ„
ÃʾÌ¿—„ÈÉ’ÊÛ‘’ÏÚÎÏÇÁÚ–Ì¿
iÌÍ„ÇÌÍÁÍ„ÃʾÌ¿ÐÎÍÌÇË¿ÌÇ„°БϿÿÌÇ„ÁÍÍÀ
˜„–„ÊÍÁ„É’ÌÇÉ–„Ë’gÇÆÌÛÇË„„‘ÐËÚÐÊ‘͂ÿÉ͂ÿ
ÍÌ¿ ÎÏÇÌÍÐÇ‘ ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ Ç –„ÊÍÁ„É ËÍ…„‘ ÇÆÀ„…¿‘Û
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

БϿÿÌÇÈ n„Ж¿Ð‘Û„ Ï¿ÐÐË¿‘ÏÇÁ¿„‘о É¿É Ì„ÌÍÏË¿ÊÛ
ÌÍБÛ pÐǔ͑„Ï¿ÎǾ ÎÚ‘¿„‘о ÎÍËÍ–Û À„Æ̿Ä…ÌÍ ÀÍÊÛ
ÌÍË’Ì„Æ¿Ë„–¿‘ÛÐÁÍ„ÈÀÍÊ„ÆÌÇ–’ÁБÁÍÁ¿‘ÛЄÀ¾‘¿ÉÇË
…„ –Ê„ÌÍË ÍÀ˜„БÁ¿ É¿É ‘„ É‘Í Ì„ БϿÿ„‘ c Ç‘Í‚„
–„ÊÍÁ„ÉÁÃÁÍÈÌ„̄Ж¿Ð‘ÊÇÁf˜„ÇÎÍ‘ÍË’–‘ÍÌ„ËÍ…„‘
ÐÍÍ‘Á„‘БÁÍÁ¿‘Û ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾË ÍÀ˜„БÁ¿ Ì„ ÀÚ‘Û ̄Ж¿Ð‘
ÌÚË
i‚ÌÍÏÇÏ’¾ БϿÿÌÇ„ ÊÇ—¿„—Ûо ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇ ÍÀ
τБÇÁÌ„ËÐËÚÐÊ
n„ÁÍÁоÉÍËБϿÿÌÇÇcÌ„ÇÆÀ„…ÌÍË
n„ Ì¿ÃÍ БτËÇ‘Ûо ÎÍÊ’–Ç‘Û ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ Í‘ БϿ
ÿÌǾ ˜‘Í Ï¿ÆÌÚ„ Á„˜Ç c ÌÍÏË„ ÍÌÇ Ì„ ÐÍÁ˄БÇËÚ
nÍ„ÐÊÇБϿÿÌÇ„Ì„ÇÆÀ„…ÌÍÁÌ„ËËÍ…ÌÍÍÀÌ¿Ï’…Ç‘Û
ÐÉÏÚ‘ÚÈÐËÚÐÊÉÍ‘ÍÏÚÈ–„ÊÍÁ„ÉÐÎÍÐÍÀ„ÌÏ„¿ÊÇÆÍÁ¿‘Û
hÄÐÛ ‘Ï¿ÃÇ•ÇÍÌÌ¿¾ ÎÐǔ͑„Ï¿ÎǾ –¿Ð‘Í ‘„ÏÎÇ‘ ÎÍ
Ï¿…„ÌÇ„ oÌ¿ ÍÉ¿ÆÚÁ¿„‘о Ì„ÐÎÍÐÍÀÌÍÈ Á„ÏÌ’‘Û –„ÊÍÁ„
É¿Éľ‘„ÊÛÌÍË’ÇÊÇÐÍÆ„Ï•¿‘„ÊÛÌÍË’ÐÎÍÐÍÀ¿ËÍÀÏ„‘„
ÌǾÐËÚÐÊ¿x„ÊÍÁ„ÉБ¾…„ÊÍÈ“ÍÏËÍÈÏ¿É¿Ì„ËÍ…„‘
“ÇÆÇ–„ÐÉÇ ÌÇ ‘Ï’ÃÇ‘Ûо ÌÇ Ï¿ÃÍÁ¿‘Ûо É¿É ÁЄ lÍ‚Í
‘„Ï¿ÎǾ Á Ü‘ÍË ÐÊ’–¿„ ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„‘ ÇÌÍÈ Î’‘Û ÎÍËÍ‚¿¾
ÍÀτБÇÐËÚÐÊÁБϿÿÌÇÇ
rËÚÐÊ…ÇÆÌÇÀ„Æ’ÐÊÍÁ„ÌÉ͂ÿÍÌÁË„˜¿„‘ÇÐËÚÐÊ
БϿÿÌǾ
eÁ¿ ‚Íÿ ÎÍÐÊ„ ÐË„Ï‘Ç …„ÌÚ ÃÍÉ‘ÍÏ c Ì¿”Í
ÃÇÊо Á ‚Ê’ÀÍ–¿È—„È ÄÎÏ„ÐÐÇÇ oÌ ÊÝÀÇÊ ÐÁÍÝ
…„Ì’pÍ‘„ϾÊÇ—ÇÊ¿„‚Í…ÇÆÌÛÁоÉÍ‚ÍÐËÚÐÊ¿
rÎÍÐÍÀÏ„¿ÊÇÆ¿•ÇÇÐËÚÐÊ¿…ÇÆÌÇÀÚÊÃʾÌ„
‚ÍÁ΄τ…ÇÁ¿ÌÇÇ–’ÁБÁ¿ÊÝÀÁÇiÉ͂ÿÜ‘ÍБ¿
ÊÍ Ì„ÁÍÆËÍ…ÌÚË Ì„ Б¿ÊÍ Ç ÌÇÉ¿ÉÇ” ÃÏ’‚Ç” ÐÎÍ
ÐÍÀÍÁ ° ÌÇ Á ľ‘„ÊÛÌÍБÇ ÌÇ Á ÐÍÆ„Ï•¿ÌÇÇ lÍ
‚Í‘„Ͽ΄Á‘ÎÍËÍ‚cÁ„ÏÌ’‘Û’‘Ï¿–„ÌÌÚÈÐËÚÐÊÌ„
ÎÏÇÀ„‚¿¾ É ÍÀÚ–ÌÚË Á ‘¿ÉÇ” ÐÊ’–¿¾” Ë„‘ÍÃÇÉ¿Ë
Ì¿ÆÌ¿–„ÌÇ„ÉÍ‘ÍÏÚ”Á‘ÍË–‘ÍÀÚÎÍËÍ–Û–„ÊÍÁ„É’
ÎÍ”ÍÏÍÌÇ‘Û’Ë„Ï—„‚ÍÇ…Ç‘ÛÿÊÛ—„
c˄Б„ÍÌÇÎÏÍ—ÊÇÃÏ’‚ÍÈÎ’‘Û
c ÎÏÇ—ÊÍÐÛ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û –‘Í ÀÚÊÍ ÀÚ „ÐÊÇ
ÀÚ’Ë„ÏÍÌ¿…„Ì¿ÍБ¿Ê¿ÐÛ…Ç‘Û
°˜‘ÍÀÚÊÍÀÚ’…¿ÐÌÍ°ÁÐÉÏÇ–¿Êc°oÌ¿
ÀÚ‘¿ÉБϿÿʿ
c Í‘ÉÏÚÊ Ãʾ ЄÀ¾ –‘Í ÐË„Ï‘Û ÍÐÁÍÀÍÃÇÊ¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
…„Ì’ Í‘ À’Ã’˜Ç” ÁÍÆËÍ…ÌÚ” БϿÿÌÇÈ s„” п
ËÚ”ÉÍ‘ÍÏÚËÇ‘„΄ÏÛÍÌÍÎÊ¿–ÇÁ¿„‘„„ÉÍÌ–ÇÌ’
oÀÏ„‘¾ ÐËÚÐÊ …„Ï‘Á„ÌÌÍБÇ БϿÿÌÇ„ ΄τ
Б¿ÊÍÀÚ‘ÛБϿÿÌÇ„Ë
cÍ‘ÉÏÚÊÃʾЄÀ¾ÌÍÁÚÈÐËÚÐÊ
rËÚÐÊÐÁÍ„‚ÍБϿÿÌǾobzfrscolbisflfjrsqava
ËÍÏ¿ÊÛÎÍÃÆ¿Ì¿Á„Ð

n¿ÉÍÌ„•‘Í ¿Á‘ÍÏÚ ÍÃ’Ë¿ÊÇÐÛ cÐÎÍËÌÇÊÇ Í ÐËÚÐÊ„
БϿÿÌǾÍ…„Ï‘Á„ÌÌÍБÇcÚËÍ…„‘„ÍÀÍÆÁ¿‘ÛܑͧÐÍ
ÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌDŽ˨ ÌÍ ÁЄ –‘Í ¿Á‘ÍÏÚ ‘’‘ ÎÏ„ÃÊ¿‚¿ÊÇ ÎÚ
‘¿ÊÇÐÛ ÎÏÇÁÇ‘Û Ì¿Ë „˜„ Á ÎÍÆ¿ÎÏÍ—ÊÍË Á„É„ n„ ÎÏÍ
—ÊÍq¿Æ’ËÌÚÈÜ‚ÍÇÆË‚Ê’ÀÍÉÍ–’…ÃÌ¿—„ÈÉ’ÊÛ‘’Ï„a
’Á¿ÐÌ¿É¿…ÃÍÈБϿÌÇ•„°ÐÁÍ„ÎÏ¿ÁÍÐÁÍÇÇÌ‘„Ï„ÐÚ
ÎÏ„ÁÚ—„ ÁЄ‚Í mÚ ÁЄ‚ÿ …ÇÊÇ Ì„ Ãʾ Ï¿ÃÍБÇ ¿ Ãʾ
ÐÍÁ„БÇ cÍ ÁоÉÍË ÐÊ’–¿„ ÎÍÌÇË¿ÊÇ –‘Í ‘¿É ÃÍÊ…ÌÍ
…Ç‘Û
n¿пËÍËÄʄ…ÇÆÌÛÎÍÃËÍÏ¿ÊÛÌÚËÿÁÊ„ÌÇ„ËÌ„
„БÛ Ì„–‘Í ÎÏÇÐ’˜„„ ‘ÍÊÛÉÍ Ì¿—„È É’ÊÛ‘’Ï„ eÏ’‚ÇË
‘Í…„ÇÆÁ„БÌÍ
n¿ÆÚÁ¿„‘о°Ì„ÁÏÍÆÐÍÁ„БÇ
mÍÏ¿ÊÛÇÃÍÀÏÍÄ‘„ÊÛ°ÎÍÐÊ„ÃÌ„„ ’À„…ǘ„ Ì„’Á„
Ï„ÌÌÍ‚Í Á ЄÀ„ –„ÊÍÁ„É¿ i ÍÌ À’Ä‘ Æ¿˜Ç˜¿‘Û „‚Í
¿
ÆÌ¿–Ç‘ЄÀ¾É¿ÉÍÈÍÌ„БÛÐÍÁЄËÇÁÚËÍÏÍ–„ÌÚËÇÌ„Á
ÏÍ‘Ç–„ÐÉÇËÇ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ¾ËÇ БϿ”¿ËÇ Ç À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿
ËÇ ÃÍÎÍÐÊ„ÃÌ„‚Íe¿…„’ÆÌ¿ÁÇБÇÌÌ’Ý•„Ì’ÐÁÍ„ÈÎÍ
ϾÃÍ–ÌÍБÇ Ç Ï„—ÇÁ ÁЄ ÇÆË„ÌÇ‘Û ÍÌ Ð ˄Б¿ Ì„ ÐÃÁÇ
Ì„‘о sÍ‘ É¿ÉÇË ÍÌ ”Í‘„Ê ÀÚ Б¿‘Û ÎÏÇ ΄ÏÁÚ” …„
—¿‚¿” ÁÚÆÍÁ„‘ ’ Ì„‚Í Ì„ÎÏ„ÍÃÍÊÇËÍ„ Í‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„
iË„ÌÌÍ‘¿ÉÍË’–„ÊÍÁ„É’°’Á„Ï„ÌÌÍË’͑Б¿ÇÁ¿Ý˜„Ë’
ÐÁÍÇÎÏ¿Á¿ÐÎÍÐÍÀÌÍË’ÐÉ¿Æ¿‘Û§n„‘¨Ç§˜‘ÍÁ¿—ÇÎÏÍ
ÀÊ„ËÚ¨ ÍÌ ÎÏÍ‘ÇÁÍБ;Ê ÁÐÝ …ÇÆÌÛ
Á ‘¿ÈÌ„ Ë„…Ã’
ÎÏÍ–ÇË ÁÍДǘ¿¾ÐÛ Ç Æ¿ÁÇÃ’¾ „Ë’ a ‘„΄ÏÛ ÍÌ пË
Б¿Ì„‘‘¿ÉÇË!
oÀÏ¿Æ’Б’ΖÇÁÍ‚ÍБϿÿÊÛ•¿Á„ÐÛË¿ÎÏÇÁÊ„É¿‘„Ê„Ì
ÁÌ¿—„ÈÉ’ÊÛ‘’Ï„oÀÏ¿Æ•ÚÁÚÐÍÉÍ‚ÍÃ’”¿ÁÚÏͅÿݑо
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÁËÍÏ¿ÊÛÌÚ„ÉÊÇ—„
n¿ÎÏÇ˄ϧx‘Í‘¿ÉÍ„̿Б;˜ÇÈÇÌ‘„ÊÊÇ‚„Ì‘!¨
x„ÊÍÁ„É ÐÎÍÐÍÀÌÚÈ Í ÃÏ’‚Ç” Ã’Ë¿‘Û ÀÍÊÛ—„ –„Ë Í
ЄÀ„p„Ï„…ÇÁ¿‘Û–’…’ÝÀÍÊÛÐÇÊÛÌ„„ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ
n„–‘ÍÀ„Æ’ÐÊÍÁÌÍÎÍÆÇ‘ÇÁÌÍ„ÌÍÌ„ÃÍБDžÇËÍ„
c ÎÍÁЄÃÌ„ÁÌÍÈ …ÇÆÌÇ ÎÍÃÍÀÌÚ„ ÇÄ¿ÊÚ ÎÏ„ÁÏ¿˜¿
ݑо Á ÐÝÏÏ„¿ÊÇБǖ„ÐÉÇ„ ÎÍÃÎÍÏÉÇ Ãʾ ÎÍÿ‘ÊÇÁÍ‚Í
Ë¿‘„ÏÇ¿Ê¿Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍÈÊÇ–ÌÍБÇ
o–„ÌÛ ÐÊ¿À„ÌÛÉÇ„ Ì¿ÃÍ ÐÉ¿Æ¿‘Û ÎÍÃÎÍÏÉÇ c ÉÏÇ
‘Ç–„ÐÉÍÈ ÐÇ‘’¿•ÇÇ ‘¾…„БÇ Ì¿—„È Ì„Ï„—Ç‘„ÊÛÌÍБÇ Ì„
ÁÚÄυÇÁ¿Ý‘°ÊÍ˿ݑо
cÊ¿ÃÇËÇÏ n¿ÀÍÉÍÁ ‘„Ï΄‘Û Ì„ ËÍ‚ eÍБ̈́ÁÐÉÍ‚Í c
ÐÁÍÇ” §l„ɕǾ” ÎÍ Ï’ÐÐÉÍÈ ÊÇ‘„Ï¿‘’Ï„¨ ÆÊÍ ÐË„¾Êо
Ì¿Ã ÏÍÐÐÇÈÐÉÇË ‘Ç‘¿ÌÍË Ã’”ÍÁÌÍБÇ d„ÏÍ„Á Ð Ä‘БÁ¿
ÎÏÇÁÊ„É¿‘„ÊÛÌÚ” ÐÁÍ„È ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛÝ …„Ï‘ÁÍÁ¿‘Û ÐÍÀÍÈ
Ï¿ÃÇ ÃÏ’‚Ç” ÇÆÍÀÏ¿…¿Ê ÉÍËοÌÇ„È Ì„ÁÏÍ‘ÇÉÍÁ Ç ÎÐÇ
”Íο‘ÍÁ d„ÏÍÇ пËÍ‚Í cÊ¿ÃÇËÇÏ¿ cÊ¿ÃÇËÇÏÍÁÇ–¿ Ð Ç”
ÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÍ Ë„‘¿“ÍÏÇ–„ÐÉÇË ÁÍÐÎÏǾ‘Ç„Ë ËÇÏ¿ ‚Ç΄Ï
Ï„¿ÊÇÆËÍË Ë„ÊÉÇ” ÎÍÃÏÍÀÌÍБ„È Ç Ä‘¿Ê„È Ç ”ÏÍÌÇ–„
ÐÉÍÈ ÐÉÊÍÌÌÍБÛÝ É ΄ÃÍ“ÇÊÇÇ ‘Í…„ Á ÍÀ˜„Ë‘Í ÌÍÏ
Ë¿ÊÛÌÚËÇÌ„Ì¿ÆÍÁ„—Û
nÍÄÊÍÌ„ÁÜ‘ÍË
n¿ÀÍÉÍÁ ÎÍÉ¿Æ¿Ê ÐÍ БÍÏÍÌÚ Ð ‘Í–ÉÇ ÆÏ„ÌǾ ÇÌÍÈ
ÎÐǔǖ„ÐÉÍÈÉ’ÊÛ‘’ÏÚÌ¿—ÇÐÍÀБÁ„ÌÌÚ„Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ„
•„ÌÌÍБÇ Ãʾ –„‚Í ÁЄ‚Í Ì¿ ÁЄ‚Í Í‘É¿Æ¿Êо ÎÏÍÐÊ„…Ç
Á¿‘ÛÏ¿ÆÁÇ‘Ç„ÍÀÏ¿Æ•ÍÁÁÚÐÍÉÍ‚ÍÃ’”¿ÃÍ‘ÍÈ‘Í–ÉÇ‚Ä
ÍÌÇ ‘¿ÉÍÁÚËÇ Б¿ÌÍÁ¾‘о dÄ ÎÍÃБ¿Áʾݑ ˜„É’ Í‘
ÎÏ¿Áʾݑо Á rÇÀÇÏÛ Æ¿ ÃÏ’‚Í‚Í ÇÃ’‘ Ì¿ ο̄ÊÛ ÐÌÇ
Ë¿Ý‘ Ð ЄÀ¾ ÎÍÐÊ„ÃÌ„„ ÎÏÇ–„Ë Ì„ ÎÏ„ÃБ¿Áʾ¾ ÌÇ Ì¿
ÍÃÌÍË ÇÆ ’ÏÍÁÌ„È ÐÍÆÌ¿ÌǾ –‘Í Æ¿ Ü‘Í ‘„À„ –‘Í‘Í ÎÏÇ
–Ç‘¿„‘о”Í‘¾ÀÚÁÁÇÄÎÏ¿Á¿Ì¿пËÍÁÍДǘ„ÌÇ„
aÀ„ÆÜ‘ÍÈÁÍ‘‘Á„ÏÃÍБÇÃ’”¿ÁпËÍËÄʄÍБ¿„‘о
ÍÃÌÍ Ì„Ï„—Ç‘„ÊÛÌÍ„ ÎÍÁ„ÄÌÇ„ ÍÎÏ¿ÁÿÌÇ„ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ
Ì„ÐÎÍÐÍÀÌÍБÇ ͑Б¿ÇÁ¿‘Û ÐÁÍÇ ÇÌ‘„Ï„ÐÚ Á Í‘ÉÏÚ‘’Ý Ç
Æ¿Ë¿ÐÉÇÏÍÁ¿ÌÌÚ„ÎÍÎÚ‘ÉÇÇÆÊÇ‘ÛÐÁÍÝÍÀÇÃ’Ç¿‚Ï„ÐÐÇÝ
Ì¿ЄÀ¾ÇÍÉÏ’…¿Ý˜Ç”˜‘Í°Ì„‚„ÏÍÇeÍБ̈́ÁÐÉÍ‚ÍnÍ
‚„ÏÍÇ ËÌÍ‚Ç” ǘ’˜Ç” ÍÎÏ¿ÁÿÌǾ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ Ì„’Á„
Ï„ÌÌÍБÇÇÌ„ÐÎÍÐÍÀÌÍБÇÁƾ‘ÛÍ‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛÌ¿ЄÀ¾
c ‚„—‘¿ÊÛ‘‘„Ï¿ÎÇÇ uτÄÏÇÉ¿ p„ÏÊÆ¿ Ì„Ë¿ÊÍ ÁÌÇ
Ë¿ÌǾ ’ÄʄÌÍ ËÍÏ¿ÊÛÌÍË’ ÿÁÊ„ÌÇÝ É¿É ÎÏÍ„•ÇÏÍÁ¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÌÇÝÐÍÀБÁ„ÌÌÚ”‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇÈÉЄÀ„Ì¿‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾÍÀ˜„
БÁ¿
n„ §ËÍÏ¿ÊÛ ‘Ï„À’„‘¨ §Ì„ ÍÀ˜„БÁÍ ÍÀ¾ÆÚÁ¿„‘¨
ÌÇ
ÍÀ˜„БÁÍ ÌÇ ËÍÏ¿ÊÛ ÌÇ–„‚Í Í‘ Ì¿Ð Ì„ ‘Ï„À’„‘ ÇË ËÚ
À„ÆÏ¿ÆÊÇ–ÌÚ hÄÐÛ ÁЄ ‘„ …„ ÃÁ„ –¿Ð‘Ç Ì¿—„È ÊÇ–ÌÍ
БÇ° ÍÃÌ¿ БÏÍ‚Í ÍÀ¾ÆÚÁ¿„‘ Ì¿Ð Äʿ‘Û ‘Í‘Í Ç Ì„ Ä
Ê¿‘Û ÃÏ’‚Í‚Í ¿ ÃÏ’‚¿¾ Áо–„ÐÉÇ ÐÍÎÏÍ‘ÇÁʾ„‘о Í‘ÊÚ
ÌÇÁ¿„‘Æ¿ÌÇË¿„‘опÀÍ‘¿…„Ër’‘ÛÜ‘Ç”‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇÈ°
ÎÏ„ÃÎÇпÌǾÇÆ¿ÎÏ„‘Ú–‘ÍÆ¿ÎÇ”ÇÁ¿ÊÇÁÌ¿ÐÁÄ‘БÁ„
mÚÎÍ‘Ï„ÀʾÊÇÇ”•„ÊÇÉÍËÌ„¿Ì¿ÊÇÆÇÏ’¾ÇÌ„’ÐÁ¿Ç
Á¿¾cÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁ‘Ï„À’„ËÍ„Í‘‘ÍÏ‚¿„‘оÇ΄τÌÍÐÇ‘
оÌ¿Ì„É’ÝÍÀ˜„БÁ„ÌÌ’ÝËÍÏ¿ÊÛ‘Í–‘ÍÁÌ„Ì¿ÐÇ–„
Ë’ËÚÀ„Æ’ÐÊÍÁÌÍÃÍÊ…ÌÚÎÍÖÇÌÇ‘Ûо
sÏ„ÀÍÁ¿ÌǾ Ü‘Ç …„БÍÉÇ Ç Ì„ËÇÊÍЄÏÃÌÚ ÇË„ÌÌÍ Á
ÐÇÊ’ ‘Í‚Í –‘Í ÐÎÏÍ„•ÇÏÍÁ¿ÌÚ ÁÚ̄ЄÌÚ ÁÌ„ Ì¿Ð oÌÇ
ÎÍÿÁʾݑ ÁÍÊÝ Ç οϿÊÇÆ’Ý‘ …„Ê¿ÌǾ oÌÇ ÎÇ‘¿Ý‘
Ì¿—’Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБÛÇÉÍÌ“ÍÏËÇÆËn¿ËÇ‘¿É‘Í‘Ï’ÃÌÍ
Ï„—Ç‘Ûо ͑Б¿ÇÁ¿‘Û ÐÁÍÇ ÎÏ¿Á¿ ¿ ‘’‘ „˜„ ËÍÏ¿ÊÛÌÍ„
ÿÁÊ„ÌÇ„ ÐÍ БÍÏÍÌÚ ÍÉÏ¿—„ÌÌÍ„ Á ‘Ï¿ÃÇ•ÇÍÌÌÚ„ ‘ÍÌ¿
Í‘„–„БÁ„ÌÌÍÈÉ’ÊÛ‘’ÏÚÐÀ„ÐÐÎÍÏÌÍÈ•„ÌÌÍБÛÝÎÏÇË¿
‘¿–’…Ç”ÇÌ‘„Ï„ÐÍÁÌ¿ÃÐÍÀБÁ„ÌÌÚËÇ
g„ʿݘ„Ë’ ÇÆË„ÌÇ‘Ûо ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ БϿ”¿ Ç
‘Ï„ÁÍ‚Ç ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘Û —¿ÌÐ Ì¿ пËÍÏ¿ÆÁÇ‘Ç„ ÎÏÇÄ‘о
Ï¿ÆÀÇÏ¿‘Ûо Ð ‘’ÎÍÈ ‘ÇÏ¿ÌÇ„È ÍÀ˜„БÁ„ÌÌÍÈ ËÍÏ¿ÊÇ Ð
§Ì„ÁÏÍÆÍË ÐÍÁ„БǨ ˜‘Í Ì„ ÆÌ¿–Ç‘ –‘Í ÇÆ ¿ÊÛ‘Ï’ÇБ¿
ÍÀ˜„БÁ„ÌÌÇÉ¿ ÁÚ ÎÏ„ÁÏ¿‘Ç‘„ÐÛ Á Ü‚Í•„Ì‘ÏÇБ¿ Ð À¿Ì
ÃÇ‘ÐÉÇËÇ Æ¿Ë¿—É¿ËÇ p„ÏÁÚË ÁÚ ÌÇÉ͂ÿ Ç Ì„ ÀÚÊÇ
Á‘ÍÏÚË ’…„ Ì„ Б¿Ì„‘„ pÏÍБÍ ÎÏÇÄ‘о ’ÆÌ¿‘Û ÇБÇÌ
Ì’Ý•„Ì’ËÍÏ¿ÊÛÌÚ”•„ÌÌÍБ„È
e„Ê¿„ËÁÃÁ¿Ü‘¿Î¿
n¿ ΄ÏÁÍË Ü‘¿Î„ ËÚ ÐÌÍÁ¿ ÎÏÇÌÇË¿„Ë ‘¿É Ì¿ÆÚÁ¿„
ËÚ„ËÍÏ¿ÊÛÌÚ„‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾÇÐÍÁ„БÛÁЄÀ¾
mÚ‚ÍÁÍÏÇË Ì„ §rÍÁ„БÛ Ç ËÍÏ¿ÊÛ ‘Ï„À’Ý‘ Í‘ ˄̾
‘Í‘ÍÇ‘Í‘ͨÌͧ€‘Ï„À’ÝÍ‘ЄÀ¾©¨
q¿Æ’Ë„„‘о Á¿Ë Í‘ Ü‘Í‚Í Ê„‚–„ Ì„ Б¿Ì„‘ fÐÊÇ ÀÚ
Ü‘Í ÀÚÊÍ Ê„‚ÉÍ Ì„Æ¿–„Ë ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ ÀÚÊÍ ÀÚ ÎÏÍ„•ÇÏÍ
Á¿‘ÛÁÍÁÌ„
sÍÊÛÉÍЄȖ¿ÐÁ¿Ë„˜„‘¾…„Ê„„ÁÚÁ„ÏÌ’ÊÇÍ‘‘ÍÏ‚
Ì’‘Í„ÉÍËÉÍËÁÉÍ‘ÍÏÍËÁЄ΄τ˄—¿ÊÍÐÛÇ’‘Ï¿ËÀÍÁ¿
ÊÍÐÛ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÚ„ ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ ÍÀ˜„БÁ¿
ÍÌÇ „БÛ Ç
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÃÍБ¿‘Í–ÌÍÜÊ„Ë„Ì‘¿ÏÌÚ ‘Í–‘ÍÁ¿ËÎÏ„ÎÍÿÊÇÁÄ‘БÁ„
Ç–‘ÍÁÚ‘¿ÉÇ Ì„ Ð’Ë„ÊÇ ΄τÁ¿ÏÇ‘Û Ì„ÉÍ„ Ï¿•ÇÍÌ¿ÊÛ
ÌÍ„Æ„ÏÌÍÁÜ‘Ç”‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ”Ç‘ÍÇÆÌÇ”–‘ÍÁڔ͑„ÊÇ
ÀÚ ÎτÙ¾ÁÇ‘Û ÍÉÏ’…¿Ý˜ÇË –‘ÍÀÚ ÁÍÐБ¿ÌÍÁÇ‘Û Ï¿ÁÌÍ
Á„ÐÇ„
c„ÐÛ Ü‘Í‘ ÉÍË Ì¿ÃÍ Ï¿ÆÍÀÏ¿‘Û Ç ͑ÄÊÇ‘Û ÍÃÌÍ Í‘
ÃÏ’‚Í‚Í
iÜ‘ÍÀ’Ä‘Á‘ÍÏÚËÜ‘¿ÎÍËÁ¿—„‚ÍÌÍÁÍ‚Í’ÐÁÍ„ÌǾ
ÍÀ˜„БÁ„ÌÌÍÈËÍÏ¿ÊÇ
x‘Í‘¿ÉÍ„§‚Ì„‘ÐÍÁ„БǨБ¿Ì„‘¾ÐÌÍÉ¿É‘ÍÊÛÉÍÁÚ
ÎÍÎÚ‘¿„‘„ÐÛ ΄τ̄БÇ „„ ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ É ЄÀ„ Ì¿ ÍÉÏ’
…¿Ý˜Ç” a ÁÚ ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ ÎÍÎÚ‘¿„‘„ÐÛ Ü‘Í ÐÄʿ‘Û
c„ÏÌ’Á—ÇÐÛ Ì¿ ÐÁÍ„ ˄БÍ É¿É –¿Ð‘Û Á¿—„È ÊÇ–ÌÍБÇ
§ÐÍÁ„Бۨ Ì¿–Ì„‘ ÎτÙ¾Áʾ‘Û ËÍÏ¿ÊÛÌÚ„ Ж„‘¿ ÁЄË
ÊÝþË À’Ä‘ Äʿ‘Û Ü‘Í ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍ É¿É À„ÐÎ͘¿ÃÌÚÈ
Ð’ÃÛ¾ ÁÚ ÇÐÎÚ‘¿„‘„ …„Ê¿ÌÇ„ Б¿‘Û ÁЄÍÀ˜„È ÐÍÁ„БÛÝ
’À„ÃÇ‘„ÐÛ –‘Í Ü‘Í Ì„ÁÍÆËÍ…ÌÍ Ç ÎÍÈË„‘„ –‘Í Ï¿Æ Ð ÎÍ
ÃÍÀÌÍÈ Ì„‘„ÏÎÇËÍБÛÝ Ì„ÊÛƾ Í‘ÌÍÐÇ‘Ûо É ÊÝþË ‘Í
Ü‘Í‚ÍÌ„ÐÊ„Ã’„‘Äʿ‘ÛÇÎÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÝÉпËÍË’ЄÀ„
oÉ¿ÆÚÁ¿„‘о ÎÏÇÌ•ÇÎÚ ÉÍ‘ÍÏÚ„ Á¿Ë ÎÏ„ÎÍÿÊÇ Á
Ä‘БÁ„ Ç ÉÍ‘ÍÏÚ„ ÁÚ ’ÐÁÍÇÊÇ •„ÊÇÉÍË Ç Ì„ÉÏÇ‘Ç–ÌÍ
Æ¿‘„ËÍ‘Á„Ï‚ÊÇÇ΄τ̄ÐÊÇÌ¿Ì„É’ÝÍÀ˜„БÁ„ÌÌ’ÝËÍ
Ï¿ÊÛÁ„ÏÌ’Á—ÇÐÛÉÁ¿ËÉ¿ÉÁ¿—¿–¿Ð‘ÛÄËÍÌБÏÇÏ’Ý‘
ÎÍÊÌ’Ý ÐÁÍÝ Ì„ÎÏÇ‚ÍÃÌÍБÛ Ãʾ Ð’˜„БÁÍÁ¿ÌǾ ÐÏ„ÃÇ
ÊÝÄÈ
s„΄ÏÛ ÁÚ ÐËÍ…„‘„ ÁÚÏ¿ÀÍ‘¿‘Û ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ„ ËÍÏ¿ÊÛ
ÌÚ„ ÎÏÇÌ•ÇÎÚ ÀÍÊ„„ Ê;ÊÛÌÚ„ É ЄÀ„ Ç ÍÉÏ’…¿Ý˜ÇË Ç
‘„ÐÉÍ‘ÍÏÚËÇËÍ…ÌÍÀ’Ä‘…Ç‘ÛÁÊ¿Ã’ÐÐÍÀÍÈÇÊÝÃÛ
ËÇ
cÿÊÛÌ„È—„Ë„ÃÁ¿ÁÚÎÍ–’ÁБÁ’„‘„Ì„ÉÍ„ÿÁÊ„ÌÇ„
ÇÆÁÌ„ ÍÐ’…ÄÌÇ„ ÇÊÇ Ì„ÎÏǾ‘Ç„ ÁÚÆÚÁ¿Ý˜Ç„ Á Á¿Ð
БϿ” Ç –’ÁБÁÍ À„ÐÎÍË͘ÌÍБÇ Ç Ç˄ݘDŽ ¾ÁÌ’Ý ËÍ
Ï¿ÊÛÌ’Ý ÍÉÏ¿ÐÉ’ Ì„Ð’˜Ç„ ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÝ É Á¿Ë ÁÏ¿…
ÄÀÌÍБÛÇ¿‚Ï„ÐÐÇÝ‚ÍÁÍÏÇ‘„ЄÀ„ÁÍÊ—„ÀÌ’Ý“Ï¿Æ’
sasscamari–‘ÍÍÆÌ¿–¿„‘°§˜‘ÍÃÏ’‚Í„„БÛ¾¨
b’Ä‘ Ê„‚–„ ÐÍ„ÃÇÌÇ‘Ûо Ð Á¿—„È ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ
ÐÎÏÍ„•ÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈ ÁÍÁÌ„ –¿Ð‘ÛÝ ÊÇ–ÌÍБÇ Ç …Ç‘Û ÿÊÛ
—„
e„ÌÛБϿ”¿ 
cmfrsohaklxfni€
ËÚÎÍÊ¿‚¿„Ë–‘ÍÁЄÜ‘ÍÀ’Ä‘ÌÍÐÇ‘Ûо

cÍ‘ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÇÁЄ
kÌÇ‚¿ ÎÏÍ–Ç‘¿Ì¿ iÌ͂ÿ Ð ÇÌ‘„Ï„ÐÍË ÇÌ͂ÿ Ð
’ÃÇÁÊ„ÌÇ„ËpÍÏÍÈÐÁÍÆË’˜„ÌÇ„ËÇÎÍÃÍÆÏ„ÌÇ„Ë¿Ì„
ÁÍþ‘ÊÇ¿Á‘ÍÏÚ˄̾Æ¿ÌÍÐ!
k¿ÉÇ„‘Í Ë„‘ÍÃÇÉÇ ÍÎÏÍÀÍÁ¿ÌÚ Ç Ì„ À„Æ ÎÍÊÛÆÚ
ÃÏ’‚Ç„ ‘ÍÊÛÉÍ ÎÏÍ–Ç‘¿ÌÚ Ç ÎÏÇÉÇÌ’‘Ú ËÇËÍ”ÍÃÍË Ì¿
ЄÀ¾‘Ï„‘ÛÇÍ‘Á„Ï‚Ì’‘Ú§n’’…Ã’ÃÉǘ‘͂;Äʿ‘Û
Ì„À’Ã’ÌÇÉ͂ÿ¨
kÍ„–‘Í΄τÐÉ¿Æ¿ÌÍÎÏǾ‘„ʾËÇÎÍÃÏ’‚„ÇÊÇÃÏ’‚’
ÐÍÆÌ¿–Ç‘„ÊÛÌÍÈËÇÌÍÈÇÊÇÄËÍÌБϿ‘ÇÁÌÚË”͔͑ÉÍË
pÍБ¿ÁÊ„Ì ÃÇ¿‚ÌÍÆ Äо‘É’ ÆÌ¿ÉÍËÚ”
’ ÊÝÄÈ Á¿Ë
Ì„ÎÏǾ‘ÌÚ”ÃÇ¿‚ÌÍÆÎÍÊ’–ÇÊоБϿ—ÌÍÁ¿‘ÚÈ 
kÍ„ Á –„Ë ÐÍ ÁÆÃÍ”ÍË ÎÏÇ—ÊÍÐÛ ÎÏÇÆÌ¿‘Ûо пËÍË’
ЄÀ„
n¿ÃÍ…Ç‘ÛÿÊÛ—„
k¿ÉÍÈËÇÆ„ÏÌÚÈÇ‘Í‚
n’Ü‘Í°É¿ÉÐÉ¿Æ¿‘Û
aÁ‘ÍÏÚÌ„ÎÇ‘¿Ý‘ÇÊÊÝÆÇÈÎÍÎÍÁÍÃ’ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇ
‚ÊÍÀ¿ÊÛÌÚ” ΄τÄÊÍÉ –„ÊÍÁ„ÉÍË пËÍ‚Í ЄÀ¾
‘Í –‘Í
Ì¿ÆÚÁ¿„‘о§ÎÍ’Ë’¨ É¿ÉÐ΄ÏÁÍÈ‘¿ÉÇÐÍÁ‘ÍÏÍÈÎÍ
ÎÚ‘ÉÇ
s¿ÉÌ„ÀÚÁ¿„‘
cÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁÁЄËÚÆÌ¿„Ë–‘Í„БÛËÌÍ‚ÍÐÊ¿Ã
ÉÍ‚ÍÇ…ÇÏÌÍ‚ÍÉ’ÏÇ‘ÛÎÇ‘ÛÎÇÁÍÇÁÍÃÉ’°ÁÏ„ÃÌÍ¿
ÎÍÊ„ÆÌÍÐÍÀÊÝÿ‘ÛÃÇ„‘’Í‘É¿Æ¿‘ÛоÍ‘ÐÇ‚¿Ï„‘ÇÀ„‚¿‘Û
ÎÍ’‘Ï¿ËnÍÁÀÍÊÛ—ÇÌБÁ„ÐÁÍ„ËÇÉ’ÏÇËÇÎÛ„ËÎÇÁÍ
Ç „ÃÇË ÁЄ –‘Í ÌÏ¿ÁǑо ¿ ÎÍ ’‘Ï¿Ë ÇÐÎÍÊÛÆ’„Ë ÊÇ—
ÌÇ„ÎÍÊ–¿Ð¿–‘ÍÀÚÎÍÐο‘ÛÇÌÇɒÿÌ„À„‚¿‘Û
s„” É‘Í ‘¿É ÎÏÍБÍ À„Æ ÍÐÍÀÚ” ÎÏÇ–ÇÌ ÎÏÇ Ì„ÇÆ
Ë„ÌÌÚ” ÍÀБ;‘„ÊÛБÁ¿” ÁÃÏ’‚ Ì¿–ÇÌ¿„‘ ˄̾‘Û ЄÀ¾ Ì„
‘¿É ËÌÍ‚Í n¿Ð ÃÍÊ…ÌÍ ÆÃÍÏÍÁÍ ÎÏÇ΄–Û –‘ÍÀÚ ËÚ
ÐÃÁÇÌ’ÊÇÐÛÐ˄Б¿
uτÄÏÇÉp„ÏÊÆ„ÃÉÍÆ¿Ë„‘ÇÊ–‘Í–„ÊÍÁ„ÉÎÍ̾‘Ǿ
Ì„ Ç˄ݘÇÈ Í ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ„ Ç ‘Í‘ É‘Í ÎÍÃÌ¿ÀÏ¿Êо Á
Ü‘ÍÈ ÍÀʿБÇ ÆÌ¿ÌÇÈ Í‘ÊÇ–¿Ý‘о ‘ÍÊÛÉÍ ‘„Ë –‘Í ΄Ï
ÁÚÈ‚ÍÁÍÏÇ‘§€Ì„ËÍ‚’Ü‘Í‚ÍÐÄʿ‘Û©¨ÇÌ¿Ü‘ÍË“Ï¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Æ’ÍÀÏÚÁ¿„‘¿Á‘ÍÏÍÈÃÍÀ¿Áʾ„‘©ÎÍ‘ÍË’–‘Í©¨ÇÌ¿”Í
ÃÇ‘Ë¿ÐÐ’ÀÍÊ„„ÇÊÇË„Ì„„Ì¿’–ÌÍÃÍБÍÁ„ÏÌÚ”ÍÀ™¾ÐÌ„
ÌÇÈÐÁÍ„Ë’Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍË’ÎÍÁ„ÄÌÇÝ
n„ÉÍ‘ÍÏÚ„ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÚЖǑ¿Ý‘–‘Íÿ…„Í–„ÌÛ
’Ð΄—ÌÍ„ ÎÏÇË„Ì„ÌÇ„ ÁЄ” Ç˄ݘǔо ÆÌ¿ÌÇÈ ÿБ
ÎÐǔǖ„ÐÉÇÆÃÍÏÍÁÍ‚Í–„ÊÍÁ„É¿‘ÍÊÛÉÍ–„Ï„ÆËÌÍ‚Ç„ÎÍ
ÉÍÊ„ÌǾ ’ÎÍÏÌÍÈ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÍÈ Ï¿ÀÍ‘Ú lÇ—Û
ÎÍ Ë„Ï„ ÇÐÎÏ¿ÁÊ„ÌǾ Ì¿Ï’—„ÌÇÈ ’ ÏÍÃÇ‘„Ê„È Ç ËÌÍ‚Ç”
ÎÍ‘ÍËÉÍÁÇ”ÎÍ‘ÍËÉÍÁÎÏÇÌ•ÇΧÁÍÀ˜„БÁ„Ì„ÁÏÍ‘ÇÉÍÁ
ÁÍÐÎÏÍÇÆÁÍþ‘о Ì„ÁÏÍ‘ÇÉǨ À’Ä‘ ÐÊ¿À„‘Û Ç ‘„Ͼ‘Û
ÎÐǔǖ„ÐÉ’ÝÎÍ–Á’ÎÍÃÌÍ‚¿ËÇ
uÏ„Èà ÁÍÍÀ˜„ Ï¿ÐÐË¿‘ÏÇÁ¿Ê ÁÐÝ Ü‘Í Ë„”¿ÌÇÉ’ ÁÚ
‘„ÐÌ„ÌǾÆ¿ÎÏ„‘ÌÍ‚ÍÐÍÁЄËÇÌ„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇËÇÎÍÐÊ„ÃБ
ÁǾËÇÉ¿ÉÎÊ¿‘’Æ¿•ÇÁÇÊÇÆ¿•ÇÝ°ËÍÊÌÇ–„‚ÍÌ„ÎÍ
ÎÇ—„—ÛÇÀ„ÆÎÍË͘ÇÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉ¿Ì„ÐÄʿ„—Û
aÁ‘ÍÏÚ ’À„…ÄÌÚ –‘Í ÿ…„ οÐÐÇÁÌÍ„ Ç ÁÏÍÄ ÀÚ
Ì„Ï„¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌÍ„ÆÌ¿ÌÇ„°ÀÊ¿‚Í
n„ ÎÍ‘ÍË’ –‘Í ÆÌ¿ÌÇ„ Á ÊÝÀÍË ÐÊ’–¿„ Ê’–—„ –„Ë
Ì„ÆÌ¿ÌÇ„vÍ‘¾ÍÌÍÉÍÌ„–ÌÍ…„Ê’–—„
x„ÊÍÁ„É ’À„…ÄÌÌÚÈ Á ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ÐÉÏÍËÌÍБÇ
ÃÍÀÏÍ…„Ê¿‘„ÊÛÌÍБÇ É ÊÝþË Á ÐÁÍ„Ë À„ÐÉÍÏÚБÌÍË
…„Ê¿ÌÇÇÎÏÇÈ‘ÇÉÌÇËÌ¿ÎÍË͘ÛÁÐÁÍ„È‘¾‚„ÉÐÎÏ¿
Á„ÃÊÇÁÍБÇ Ç –„ÊÍÁ„É Ð ÎÍË͘ÛÝ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ÎÍБǂ
—ÇÈ–‘Í„‚ÍÌ¿Á¾Æ–ÇÁ¿¾ÐÉÏÍËÌÍБÛ„БÛÊÇ—ÛÍÀÏ¿‘Ì¿¾
БÍÏÍÌ¿ „‚Í ÁÚÐÍÉÍË„ÏǾ ‘¾‚¿ É ÐÎÏ¿Á„ÃÊÇÁÍБÇ ° ÀÍ
Ê„ÆÌ„ÌÌ¿¾ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛÁÐÍÁ„Ï—„ÌБÁ„¿…„Ê¿ÌÇ„ÎÏÇÈ
‘ÇÌ¿ÎÍË͘Û„БÛÊÇ—ÛÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛÁÍÁЄÍÀ˜„ÈÊÝÀÁÇ
ÎÏÇ Ì„Í‚Ï¿ÌÇ–„ÌÌÍË БτËÊ„ÌÇÇ É ÁʿБÇ ° À’Ã’‘ ÎÍ
Ï¿ÆÌÍË’Í•„ÌÇÁ¿‘ÛÐÁÍÇÎÍБ’ÎÉÇÇÁÆ¿ÇËÍÍ‘ÌÍ—„ÌǾÐ
ÍÉÏ’…¿Ý˜ÇËÇiÐÍÍ‘Á„‘БÁ„ÌÌÍÁ‘ÍÏÍÈËÌÍ‚Í„ÇÆ‘Í
‚Í –‘Í ÐÄʿ„‘ ΄ÏÁÚÈ Äʿ‘Û Ì„ Б¿Ì„‘ a Ü‘Í ’…„
Í–„ÌÛÇÍ–„ÌÛÌ„Ë¿ÊÍ
i ÎÍÊÛÆ’ Í‘ ÍÃÌÍÈ „ÃÇÌБÁ„ÌÌÍÈ Ð ’Ð΄”ÍË ÎÏÇË„
Ì„ÌÌÍÈË„‘ÍÃÇÉÇÌ„ÊÛƾÌ„ÃÍÍ•„ÌÇÁ¿‘ÛfÐÊÇÁÚÌ¿’–Ç
ÊÇÐÛ ‚Ê’ÀÍÉÍ ÃÚ—¿‘Û Ç ÐÎÏ¿Áʾ‘Ûо ÎÏÇ Ü‘ÍË ”Í‘Û ÇÌÍ
‚ÿ Ð ÎÏÇБ’οËÇ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ° Ü‘Í Æ¿Ë„–¿‘„ÊÛÌÍ c ÉÍÌ•„
ÉÍÌ•ÍÁ Ç ÐËÚÐÊ ÎÍÊ’Á„ÉÍÁÍÈ ÎÍΒʾÏÌÍБÇ k¿ÏÌ„‚Ç Æ¿
ÉÊÝ–¿„‘о ÊÇ—Û Á ‘ÍË –‘Í É¿…ÃÚÈ ÆÌ¿ÉÍËÚÈ Ð „‚Í
ÉÌÇ…É¿ËÇ ”Í‘Û Ï¿Æ ’ÐÎÍÉÍÇÊ ЄÀ¾ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÁ ЄÀ„ п
ËÍ„ ”’ׄ„ –‘Í Ð ÌÇË ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ç ÐÍ‚Ê¿ÐÇÁ—ÇÐÛ Ð
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ü‘ÇË
m„…Ã’ÎÏÍ–ÇËÇÆÌ¿ÌÇ„ÍÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ”ÎÏÍÀÊ„
Ë¿” ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç” ‘„À¾ ÊÝÄÈ Ì„ ÏÍÐÉÍ—Û ¿ ÐÏ„ÃБÁÍ
ÀÍÊ„„¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÍ‚ÍÍÀ˜„ÌǾrÎÍÐÍÀÌÍБÛÎÍ̾‘ÛÌ¿ÎÏÇ
Ë„Ï –‘Í ¿‚Ï„ÐÐǾ Á¿—„‚Í ÍÎÎÍÌ„Ì‘¿ ÁÚÆÁ¿Ì¿ „‚Í Ì„’Á„
Ï„ÌÌÍБÛÝÁЄÀ„’Á„ÊÇ–ÇÁ¿„‘Á¿—Ç—¿ÌÐÚÌ¿ÎÍÆÇ‘ÇÁ
ÌÍ„ Ï¿ÆÏ„—„ÌÇ„ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ cÍÆËÍ…ÌÍ ÁÚ ÐÎÍÉÍÈÌ„„
À’Ä‘„Ï„¿‚ÇÏÍÁ¿‘ÛÌ¿̿οÃÉÇÌ¿–¿ÊÛÌÇÉ¿ϿƂʾÄÁÁ
„‚ÍÎÍÁ„ÄÌÇÇÌ„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ„Ì¿ÉÊÍÌÌÍБÇ
q¿Æ’Ë„„‘о Ì¿Ë ÀÚ Í–„ÌÛ ”Í‘„ÊÍÐÛ –‘ÍÀÚ –Ç‘¿‘„ÊÛ
ÇÆÁÊ„ÉÃʾЄÀ¾Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌ’ÝÎÍÊÛÆ’ÇÆÉÌÇ‚Ç
n¿’–ÇÊоÀÚÏ¿ÐÐÊ¿Àʾ‘Ûо
oÐÍÆÌ¿ÊЄÀ¾
pÍ̾ÊÁ–„Ë„‚ÍÎÏÍÀÊ„Ë¿ÇÉ¿É„„Ï„—¿‘Û
rÎÍË͘ÛÝnlpË„‘ÍÃÇÉÇÇÆÀ¿ÁÇÊоÍ‘Ë„—¿Ý˜„È
…Ç‘Û“ÍÀÇÇ
tÀ„ÃÇÊо Ì¿ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍË ÍÎÚ‘„ Á ÁÍÆËÍ…ÌÍБ¾”
ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ Ãʾ ÇÆÀ¿ÁÊ„ÌǾ Í‘
БϿ”¿Ç‘Ï„ÁÍ‚Ç
rÎÍË͘ÛÝ¿ÐЄϑÇÁÌÍ‚Í‘Ï„ÌÇÌ‚¿Ð’Ë„ÊÁ„БÇЄÀ¾
’Á„Ï„ÌÌÍ ÎÏÇ ÁБτ–„ Ð ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇ Á ÐÇ‘’¿•Ç¾” Á
ÉÍ‘ÍÏڔϿÌÛ—„‘„ϾÊоÇ’Б’οÊ
iÿ…„„ÐÊÇÌÇ–„‚ÍÇÆÜ‘Í‚Í–Ç‘¿‘„ÊÝÎÍÉ¿ÍÎÏÍÀÍ
Á¿‘ÛÌ„’ÿÊÍÐÛ
ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾÆ¿Ë’–ÇÊÇ ¿Á‘ÍÏÚ̿Ä
ݑо–‘ÍÍÌÎÏÍБÍÍ‘ÊÍ…Ç‘ÉÌÇ‚’ÎÍÍÀ„˜¿ÁЄÀ„ÉÌ„È
Á„ÏÌ’‘ÛоiÉ͂ÿÌÇÀ’ÃÛÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍÐÄʿ„‘Ü‘Í
aÁ‘ÍÏÚ …„ ÐÍ ÐÁÍ„È БÍÏÍÌÚ ÍÀ„˜¿Ý‘ ÎÍË͘Û
ÁЄË ’ ÉÍ‚Í ÁÍÆÌÇÉÊÇ ÁÍÎÏÍÐÚ ÇÊÇ É‘Í ’À„ÃǑо –‘Í
Ãʾ ÿÊÛÌ„È—„‚Í ÎÏÍÃÁÇ…„ÌǾ ÎÍ Î’‘Ç ÇÆÀ¿ÁÊ„ÌǾ Í‘
БϿ”ÍÁ Ç ‘Ï„ÁÍ‚ Ç ÍÀÏ„‘„ÌǾ ÐÁÍ„‚Í ÌÍÁÍ‚Í P Ì’…ÌÚ
ÐÍÁ„‘Ï’ÉÍÁÍÃБÁÍÇÉÍÌÐ’ÊÛ‘¿•Ç¾
hÁÍÌÇ‘„
‘„Ê„“ÍÌ
  Ç ÎÇ—Ç‘„ Ì¿Ë Á
ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇÈ •„Ì‘Ï §mÇÏ c¿—„‚Í €¨ Á mÍÐÉÁ„

YYYRU[EJQNQIKUVTW 
tÐ΄”ÍÁÁ¿Ë
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

qrjmphgoj


kakodovoxfy}
privosfqapfcsac|biqaj
ÎÍÁ‘ÍÏÌÚÈÁÇÆÇ‘

pÍ ’‘Ï¿Ë kÏÇБ͓„Ï qÍÀÇÌ Ì¿ÃÍÊ‚Í ÇЖ„Æ¿Ê Ç ÌÇ p’”
ÌÇp¾‘¿–ÍÉÌÇkÏÍÊÇÉÌ„ÆÌ¿ÊÇɒÿÍÌ’”ÍÃÇ‘
n¿ пËÍË Äʄ kÏÇБ͓„Ï qÍÀÇÌ ÎÍЄ˜¿Ê ÎÐǔ͑„
Ͽ΄Á‘¿ t Ì„‚Í ÀÚÊÇ ÎÏÍÀÊ„ËÚ Ð Ë„…ÊÇ–ÌÍБÌÚËÇ Í‘
ÌÍ—„ÌǾËÇÇÍÀ˜¿‘ÛоÍÌËÍ‚‘ÍÊÛÉÍÐÍÆÁ„ϾËÇe¿Ç
‘ÍÐÇ‚Ï’—„–ÌÚËÇ
cÎÏÍ–„Ë Ç cÇÌÌÇ p’” Ç ÁЄ ÁЄ ÍБ¿ÊÛÌÚ„ ‘Í…„
Ì’…ÿÊÇÐÛÁÉÁ¿ÊÇ“Ç•ÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈÎÍË͘Ç
i¿БϿÿÊÇÎÍ”ÍÌÃÏÇ„È
t p’”¿ ¾ÁÌÍ ’‚¿ÃÚÁ¿Ê¿ÐÛ ÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌ¿¾ Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛ
͑˄ÿ
kÏÍÊÇÉ ÎÏ;ÁʾÊ ÁЄ ÎÏÇÆÌ¿ÉÇ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍ‚Í
БτËÊ„ÌǾÉÁʿБÇ
p¾‘¿–ÍÉ БϿÿÊ ÉÍËÎÊ„ÉÐÍË Ì„ÎÍÊÌÍ•„ÌÌÍБÇ Ç
ÉÊ¿’БÏÍ“ÍÀÇ„È
s¿É¿¾ —’‘É¿ s¿É —’‘¾‘ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ú Ì¿Ë„É¿¾
Ì¿‘Í–‘ÍÇ”ÉÊÇ„Ì‘ÚÉÏ’‚ÍË‘ÍÊÛÉÍÍÌÇÎÍÉ¿ÍÀÜ‘ÍË
ÌÇ–„‚Í Ì„ ÆÌ¿Ý‘ n¿ пËÍË Äʄ ÃÍÁÍÊÛÌÍ À„ÆÍÀÇÃÌÚÈ
ÝËÍÏ„ÐÊÇ’–„БÛÐ΄•Ç“ÇɒǔϿÀÍ‘Ú
mÍ…„‘ ÐÊ’–Ç‘Ûо ‘¿É –‘Í Á ÎÏÍ•„ÐЄ ÎÏÍÏ¿ÀÍ‘ÉÇ
‘ÍÈ ÇÊÇ ÇÌÍÈ Ë„‘ÍÃÇÉÇ ÇÆ Ü‘ÍÈ ÉÌÇ‚Ç
ÇÊÇ ÎÍ ÇÌÍÈ
ÎÏÇ–ÇÌ„ Á¿ËÎÍÌ¿ÃÍÀǑоÎÍË͘ÛÐ΄•Ç¿ÊÇБ¿pÏ„…Ä
–„Ë ÍÀÏ¿‘Ç‘Ûо Æ¿ ÉÍÌÐ’ÊÛ‘¿•Ç„È Ì„ÎÊÍ”Í ÀÚ ÉÍ„–‘Í
’ÆÌ¿‘Û Í ÊÝþ” Æ¿ÌÇ˿ݘǔо ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÎÍËÍ
˜ÛÝÇÍ‘ÍËÉ¿ÉÌ¿È‘ÇÐÏ„ÃÇÌÇ”‘Í‚ÍÐÉ„ËÁÚÐËÍ
…„‘„ ÃÍÀÇ‘Ûо Ê’–—Ç” Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘ÍÁ i –‘Í ÁÍÍÀ˜„ Á¿Ð
…Ä‘ Á É¿ÀÇÌ„‘„ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ n¿ –‘Í Ï¿ÐЖǑÚÁ¿‘Û
e„ÌÛБϿ”¿ 
–„Ë’Ì„’ÃÇÁʾ‘Ûоn¿–‘ÍÍÀÏ¿‘Ç‘ÛÁÌÇË¿ÌÇ„ÎÏÇÁÚ
ÀÍÏ„Ð΄•Ç¿ÊÇБ¿¿–„Ë’ÆÌ¿–„ÌǾÌ„ÎÏÇÿÁ¿‘Û
k¿ÉÇËÀÚÌÇÀÚÊÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Í‘ÌÍ—„ÌÇ„ÉÌ„Ë’
ο•Ç„Ì‘¿Ï¿ÆÁÇÁ¿„‘оÃÍÁÍÊÛÌÍÀ’ÏÌÍ
n¿–ÇÌ¿„‘оÁЄÐË„ÃÍÁÍ‚Í˄о•¿cÚÁÁÍБÍÏ‚„ Ç
ÎÍÊÌÚ ̿Ä…Ã c¿Ð ÁÌÇË¿‘„ÊÛÌÍ ÐÊ’—¿Ý‘ c¿Ð ÎÍÌÇË¿
Ý‘ t Á¿Ð Î;ÁÇÊо Ï„¿ÊÛÌÚÈ —¿ÌÐ Ï„—Ç‘Û Á¿—’ ÎÏÍ
ÀÊ„Ë’cÚÐËÍ…„‘„ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘ÛоÍ‘‘Í‚Í–‘ÍÁ¿ËË„—¿
ÊÍ ÃÍÊ‚Ç„ ‚ÍÃÚ r¿ËÚ„ ÐË„ÊÚ„ Á¿—Ç Ë„–‘Ú Í ‘ÍË –‘Í
ÁÚÐÄʿ„‘„É͂ÿÇÆÀ¿ÁÇ‘„ÐÛÍ‘БϿ”ÍÁÇÍÀÏ„‘„‘„’Á„
Ï„ÌÌÍБÛÁЄÀ„ËÍ‚’‘Б¿‘ÛÏ„¿ÊÛÌÍБÛÝ
c¿— ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ Á¿Ð ÁÍДǘ¿„‘ oÌ É¿…„‘о Á¿Ë
’ËÌÚË ÎÏÍÌÇ•¿‘„ÊÛÌÚË Ç ÁЄËÍ‚’˜ÇË cÚ ÿ…„ Ì„
ËÌÍ‚ÍÁÊÝÀÊ„ÌÚÁÌ„‚Í
cÍБÍÏ‚ ÀÚБÏÍ Ð˄̾„‘о Ï¿ÆÍ–¿ÏÍÁ¿ÌÇ„Ë oÉ¿ÆÚ
Á¿„‘оÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘°Ì„ÁÍÊ—„ÀÌÇÉoÌÍÀÚ–ÌÚÈ–„
ÊÍÁ„ÉoÌÁÍÁЄÌ„ÐÍÀÇÏ¿„‘оÏ„—¿‘ÛÁ¿—’ÎÏÍÀÊ„Ë’Æ¿
Á¿Ð oÌ ‚ÍÁÍÏÇ‘ –‘Í ÎÍËÍ–Û ЄÀ„ ËÍ…„‘„ ‘ÍÊÛÉÍ ÁÚ п
ËÇ ¿ ÐÝÿ ÁÚ ÎÏÇ”ÍÃÇ‘„ Ãʾ ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ ÎÍ̾‘Û É¿É
Ü‘ÍÄʿ‘Û
cÚ Ì¿–ÇÌ¿„‘„ ÎÍÐË¿‘ÏÇÁ¿‘Û Ì¿ Á–„Ï¿—Ì„‚Í É’ËÇÏ¿
ÐÁÚÐÍÉ¿ Ç ÎÍÃÍÆÏ„Á¿‘Û –‘Í Á Á¿—„Ë „Б„БÁ„ÌÌÍ ÐÍ
Á„Ï—„ÌÌÍ ÍÐÍÀ„ÌÌÍË ÐÊ’–¿„ Ë¿‚ Ç ÁÍÊ—„ÀÌÇÉ Ï¿ÆÍ
ÀÏ¿‘ÛоÌ„ÁÐÇÊ¿”
cÚ ÏÇÐ’„‘„ ÃÍËÇÉÇ Ç –„ÊÍÁ„–ÉÍÁ ÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘„
ÐÁÍÇ –’ÁБÁ¿ Á ÁÇÄ ÍÀÏ¿ÆÍÁ ’–Ç‘„ÐÛ Ï¿ÐÐÊ¿Àʾ‘Ûо п
…¿„‘„–¿Ð‘ÛЄÀ¾Ì¿ΒБÍÈБ’ÊÇÎÇÌ¿„‘„ÁÍÆÃ’”ÌÍ‚¿
ËÇ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿„‘„ ÐÁÍÇ ÐÌÚ ‚ÍÁÍÏÇ‘„ ΄ÏÁÍ„ –‘Í ÎÏÇ
”ÍÃÇ‘ Á¿Ë Á ‚ÍÊÍÁ’
Á‘ÍÏÍ„ Ç ‘Ï„‘Û„ ‚ÍÁÍÏÇ‘„ ‘Í…„ Ç
Б¿Ï¿„‘„ÐÛÇÆÍÁЄ”ÐÇÊÀ;‘Ûоc¿ËÎÏ„ÃÊ¿‚¿„‘оÎÏÇ
̾‘Û ‘Í –„‚Í ÁÚ ”Í‘Ç‘„ ÇÆÀ„…¿‘Û ÿ „˜„ Á ÐÇÊÛÌÍ ÎÏ„
’Á„ÊÇ–„ÌÌÍËÁÇÄc¿—БϿ”ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍϿБÁÍϾ„‘
о Á¿Ë Б¿ÌÍÁǑо Ê„‚–„ ÌÍ ΄τà ‘„Ë É¿É Ü‘Í ÎÏÍ
ÇÆÍÈÄ‘ ÇÌ͂ÿ ÁÚ –’ÁБÁ’„‘„ ЄÀ¾ Í–„ÌÛ Ì„ÆÃÍÏÍÁÍ
pÍÐÊ„Є¿ÌпÁ¿ËÊ’–—„ÌÍ’…„Ì¿ÐʄÒݘÇÈÄÌÛËÍ
…„‘̿Б’ÎÇ‘Û’”’ׄÌÇ„
cÚБ¿ÌÍÁÇ‘„ÐÛ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÚÌ¿ÐË„—ÊÇÁÚÉ¿ÎÏÇÆÌÚ
Ç Ì„ÃÍÁ„Ï–ÇÁÚ ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÝ É ‘ÍË’ É‘Í Ì¿Ë„Ï„Ì Á¿Ë
ÎÍËÍ–ÛÇÌ¿–ÇÌ¿„‘„ÁЄÏÛ„ÆÃ’Ë¿‘Û–‘ÍÁÚÍ—ÇÀÊÇÐÛ Á
ÁÚÀÍÏ„cЄÁ¿—ÇÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾÇÆ¿˜Ç‘ÚÌ¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÚ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

‘„΄ÏÛ Ì¿ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ f˜„ ÀÚ ° Ð „‚Í ÎÍË͘ÛÝ Ç
ÎÍ „‚Í ̿Б;ÌÇÝ ÁÚ ÎÍÃÍÀÏ¿ÊÇÐÛ ÁÎÊÍ‘Ì’Ý É ‘ÍÈ ÉÏ„
ÎÍБÇ ’ÐÊÍÁÇÈ Ë¿ÌÇΒʾ•ÇÈ Æ¿ÁÇÐÇËÍБ„È ÎÏÇÃ’ËÚ
Á¿ÌÇÈ Ç ÍÀË¿ÌÍÁ ЄÀ¾ Ç ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç” ÉÍ‘ÍÏ¿¾ ÍÃÌ¿ Ç
Æ¿˜Ç˜¿„‘ Á¿—„ Ï¿ÐБÏÍÈБÁÍ Ç ÎÍÆÁÍʾ„‘ Á¿Ë Ð ÌÇË
…Ç‘Û oÉ¿ÆÚÁ¿„‘о –‘ÍÀÚ Ï„—¿‘Û ÎÏÍÀÊ„Ë’ Ì¿ÃÍ ÐÌ¿
–¿Ê¿ Ï¿ÆÏ’—Ç‘Û ÉÏ„ÎÍБÛ ˜‘Í ‘Ï’ÃÌÍ Ç БϿ—ÌÍ ˜‘Í‚Í
ÁÚ Ì„ ”Í‘Ç‘„ ¿ ÁÚ ”Í‘Ç‘„ –‘ÍÀÚ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ Á ÍÃÇÌ
Є¿ÌÐ ÁЄ ÐÄʿÊ Æ¿ Á¿Ð ÌÇ–„‚Í Ì„ ‘ÏÍ‚¿Ê ¿ ÎÏÍÀÊ„Ë¿
Ï„—ÇÊ¿ÐÛÀÚп˿ÐÍÀÍÈ
s¿ÉÌ„ÀÚÁ¿„‘
i ‘ÍÊÛÉÍ É͂ÿ ÁÚ ÎÍ–’ÁБÁ’„‘„ ΄ÏÁÚ„ Ï„¿ÊÛÌÚ„
ÇÆË„Ì„ÌǾÇÎÍÈË„‘„–‘ÍÿÊÛÌ„È—„„’Ê’–—„ÌÇ„‘Ï„À’
„‘Í‘Á¿ÐÎÍÁЄÃÌ„ÁÌÍÈÏ¿ÀÍ‘ÚÆ¿ÎÍÁ„Ï”ÌÍБÌÚËÇÐÇË
ΑÍË¿ËÇ’ÁÇÃÇ‘„ЄÏÛ„ÆÌÚ„Í‘ÉÊÍÌ„ÌǾÌ¿Ë„‘ǑоÎ’‘Û
ÇÐÎÏ¿ÁÊ„ÌǾ•„ÊÇÇÐÏ„ÃБÁ¿ÍÀÏ„‘’‘ÐËÚÐÊÇ΄ÏÐ΄É
‘ÇÁÚ Á¿—„ Í‘ÌÍ—„ÌÇ„ É ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’ Б¿Ì„‘ ÀÍÊ„„
Б¿ÀÇÊÛÌÚËÇÁÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁÌ„‘¿ÉÇË’…Á¿…ÌÚË
pÍÃÍÀÌÚÈ ÐÝ…„‘ Ï¿ÆÁǑǾ Í‘ÌÍ—„ÌǾ ÉÊÇ„Ì‘¿ É
ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’‘ÇÎÇ–„ÌÃʾÉÊ¿ÐÐÇ–„ÐÉÍ‚ÍÎÐǔͿ̿ÊÇ
Æ¿
Ç „‚Í ÎÍÐʄÒݘǔ ËÍÃÇ“ÇÉ¿•ÇÈ É͂ÿ ÎÏÍ•„ÐÐ
‘„Ï¿ÎÇÇÇÎÍÇÐÉÍÁϿБ¾‚ÇÁ¿ÊоÌ¿‚ÍÃÚ¿ÎÐǔͿ̿ÊÇ
‘ÇÉ Б¿ÌÍÁÇÊо –„Ë‘Í ÐÏ„ÃÌÇË Ë„…Ã’ –Ê„ÌÍË ЄËÛÇ
ÃÍË¿—ÌÇË ÁÏ¿–ÍË Ã’”ÍÁÌÇÉÍË —ÉÍÊÛÌÚË ÃÏ’‚ÍË Ç
Á‘ÍÏÚË §¾¨ ÉÊÇ„Ì‘¿ vÍ‘¾ Ï¿Æ’Ë„„‘о ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘
ÌÇ‘„ËÌÇÃÏ’‚ÇËÌÇ‘Ï„‘ÛÇËÀÚ‘ÛÌ„ÃÍÊ…„Ì
nÍ Ç ÎÏÇ ÎÏÇË„Ì„ÌÇÇ ÐÍÁÏ„Ë„ÌÌÚ” ÎÏÍÃÁÇÌ’‘Ú”
ÜÉÐÎÏ„ÐÐË„‘ÍÃÇÉ
οϿÃÍÉпÊÛÌÍÈ ÇÌ‘„Ì•ÇÇ nlp
ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ ÉÊÇ„Ì‘ ËÍ…„‘ ÎÏÍ”Í
ÃÇ‘Û–„Ï„Æ‘„…„“¿ÆÚÏ¿ÆÁǑǾ–’ÁБÁ¿Í‘ÎÍÉÊÍÌ„ÌǾ
–„Ï„Æ ÎÏ„Ì„ÀÏ„…„ÌÇ„ Ç ¿‚Ï„ÐÐÇÝ É Б¿ÀÇÊÛÌÚË ÏÍÁÌÚË
Í‘ÌÍ—„ÌǾË Ç ÐÍ‘Ï’ÃÌÇ–„БÁ’ pÏÇ–„Ë Á ’ÐÉÍÏ„ÌÌÍË
‘„Ë΄
c ÉÍÌ„–ÌÍË Ç‘Í‚„ Á¿Ë Á¿…„Ì Ì„ ÎÏÍ•„ÐÐ ¿ Ï„Æ’ÊÛ
‘¿‘ eʾ Á¿Ð ”ÍÏÍ— ‘Í‘ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÉÍ‘ÍÏÚÈ Ð’Ë„„‘
ÎÍËÍ–Û Á¿Ë Ì„ÐË͑Ͼ Ì¿ ÁЄ Á¿—Ç ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾ ÁÍÐ
”ǘ„ÌǾÇ̿οÃÉÇ
cÚ–ÇÐÊÇ‘Û Æ¿Ï¿Ì„„ Ð΄•Ç¿ÊÇБ¿ ÎÍÔÍþ˜„‚Í
ÇË„ÌÌÍ Á¿Ë ÐÊÍ…ÌÍ s’‘ É¿É Á ÊÝÀÍË οϑ̄ÏБÁ„ Ì„
ÁЄÆ¿ÁÇÐÇ‘‘ÍÊÛÉÍÍ‘οϑ̄Ͽ°ÉÍ„–‘ÍÇÍ‘Á¿Ð
e„ÌÛБϿ”¿ 
n„ÉÍ‘ÍÏÚ„ Ï„ÉÍË„Ìÿ•ÇÇ ‘„Ë Ì„ Ë„Ì„„ ËÚ ÁЄ …„
ÎÍÎÏÍÀ’„Ëÿ‘ÛnÍÁ„ÐÛË¿Í‘ÌÍÐÇ‘„ÊÛÌÚ„oÌÇÎÍËÍ‚’‘
Á¿Ë Í‘ÊÇ–Ç‘Û –„ÊÍÁ„É¿ Á ÎÏÍ“„ÐÐÇÇ Ì„ ÐÊÇ—ÉÍË ÍÎÚ‘
ÌÍ‚Í„ÐÊÇÌ„ÁÍÍÀ˜„ÐÊ’–¿ÈÌÍ‚Íx‘ÍÁÍÀ˜„Ë‘Í…„°
Ì„Ë¿ÊÍc¿—Ç…„À’Ã’˜Ç„’Ð΄”ÇÁÏ¿ÀÍ‘„ÐÎÏÍ“„ÐÐÇÍ
Ì¿ÊÍËÿ…„„ÐÊÇÁ¿ËÎÍÁ„Æ„‘ÇÁÚÐÌÇËÁБτ‘Ç‘„ÐÛ°
ÎÏÍ•„ÐÐÍÀÍÝÃÌÚÈ
r΄•Ç¿ÊÇБÍÁÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÍÁ ÎÏÍ“„ÐÐÇÍÌ¿ÊÍÁ Ð
ËÌÍ‚ÍÊ„‘Ì„ÈÎÏ¿É‘ÇÉÍÈÌ„‘¿ÉËÌÍ‚Ík’ÿË„ÌÛ—„–„Ë
ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇÈ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ Ç ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÍÈ
ÎÍË͘Ç
pÍË͘ÛÎÏ„ÃÊ¿‚¿Ý‘
°ÁÏ¿–ÇÎÐǔǿ‘ÏÚ ÎÏÍ—„×DŽ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„
ÐÉ’ÝÎÍÂ͑ÍÁÉ’
°ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç ÁʿÄݘDŽ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÇËÇ
Ë„‘ÍÃÇÉ¿ËÇ
°ÁÏ¿–ÇÌ¿ÏÉÍÊÍ‚Ç Æ¿Ï¿À¿‘ÚÁ¿Ý˜Ç„ Ì¿ Ð̾‘ÇÇ Æ¿
ÎÍ„Á Ç ÎÍÎ’‘ÌÍ §Ï„—¿Ý˜Ç„¨ ÊÝÀ’Ý ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉ’Ý
ÎÏÍÀÊ„Ë’
°–„ÊÍÁ„É ÍÉÍÌ–ÇÁ—ÇÈ ÃÁ’”˄о–ÌÚ„ É’ÏÐÚ ÎÐÇ
”Í‘„Ï¿ÎÇÇ Ç ЖǑ¿Ý˜ÇÈ ЄÀ¾ Ì¿ Ü‘ÍË ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÇ Ð΄
•Ç¿ÊÇБÍË
° –„ÊÍÁ„É ÌÇÉ¿ÉÇ” É’ÏÐÍÁ Ì„ ÍÉÍÌ–ÇÁ—ÇÈ ÌÍ Ð’
Ë„Á—ÇÈÉ’ÎÇ‘ÛЄÀ„Ï„ÉÊ¿ËÌÍ„˄БÍÁ‚¿Æ„‘„
€ÐÌÍ –‘Í ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘„ÊÇ ‘Ï„” ÎÍÐÊ„ÃÌÇ” É¿‘„‚ÍÏÇÈ
ÁÊ’–—„ËÐÊ’–¿„ÌÇÉ¿ÉÍÈÎÍË͘ÇÍÉ¿Æ¿‘ÛÌ„ËÍ‚’‘nÍ
ËÍ‚’‘
ÍÐÍÀ„ÌÌÍÁÐÊ’–¿„‘¾…„ÊÍ‚ÍÌ„ÁÏÍÆ¿ ÇÌ¿ÁÏ„ÃÇ‘Û
rÏ„ÃÇ §Ð΄•Ç¿ÊÇБÍÁÍÃÇÌÍ–„ɨ ÐÍÀÇϿݘǔ ÉÊÇ„Ì‘ÍÁ
ÎÍ Ï„ÉÍË„Ìÿ•Ç¾Ë Ç –„Ï„Æ Ï„ÉÊ¿Ë’ Á ‚¿Æ„‘„ ÍοÐÌÍБÛ
ÁБτ‘Ç‘Û À„ÆÍ‘Á„‘БÁ„ÌÌÚ” ÃÇÊ„‘¿Ì‘ÍÁ ÁÚ—„ –„Ë ÎÏÇ
ÍÀÏ¿˜„ÌÇÇÁ–¿Ð‘ÌÚ„•„Ì‘ÏÚ
c ÊÝÀÍË ÐÊ’–¿„ Æ¿ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÍÈ ÎÍË͘ÛÝ
Ê’–—„ ÇÑÇ Á Ð΄•Ç¿ÊÛÌÚ„ •„Ì‘ÏÚ ‚Ä „БÛ ÊÇ•„ÌÆǾ
Ì¿ ÐÍÍ‘Á„‘БÁ’ݘ’Ý ľ‘„ÊÛÌÍБÛ ÍÎÚ‘ Ç Í‘Á„‘БÁ„Ì
ÌÍБÛ Ç Ï¿ÀÍ‘¿Ý‘ ÎÏÍ“„ÐÐÇÍÌ¿ÊÚ r„ÏÛ„ÆÌ’Ý “ÇÏË’ Í‘
Ê„‚ÉÍËÚÐÊ„ÌÌÍÈÁÚÍ‘ÊÇ–Ç‘„ÎÍÁÌ„—ÌÇËÎÏÇÆÌ¿É¿Ë°
„ÐÊÇ Á ‘¿ÉÍË §•„Ì‘Ï„¨ É¿ÀÇÌ„‘ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ ÐÍЄÃБ
Á’„‘ Ð É¿ÀÇÌ„‘¿ËÇ Ì¿ÏÍÃÌÍ‚Í •„ÊÇ‘„ʾ ÜÉБϿЄÌп Ç
¿Ð‘ÏÍÊÍ‚¿„ÃÁ¿ÊÇÁÚÐËÍ…„‘„ÆÄÐÛ Ì¿È‘Ç ÉÁ¿ÊÇ“Ç•Ç
ÏÍÁ¿ÌÌ’ÝÎÍË͘Û
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

oБ¿Ý‘о ÃÁ„ É¿‘„‚ÍÏÇÇ Ï„¿ÊÛÌÚ” Ð΄•Ç¿ÊÇБÍÁ °
ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÁÏ¿–
–„ÊÍÁ„É Ð Ë„ÃÇ•ÇÌÐÉÇË ÃÇÎÊÍËÍË
ÁʿÄݘÇÈÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÇËÇË„‘ÍÃÇÉ¿ËÇ ÇÎÐÇ
”Í‘„Ͽ΄Á‘ÎÐÇ”ÍÊÍ‚ rÍÆÌ¿ÌÇ„ ΄ÏÁÍ‚Í Ì„ÐÉÍÊÛÉÍ Í‘¾
‚͘„ÌÍ ’Á„Ï„ÌÌÍБÛÝÁ ‘ÍË –‘Í ÊÝÀÍÈ ÐÇËΑÍË ËÍ…ÌÍ
Ð̾‘Û Ð ÎÍË͘ÛÝ Ê„É¿ÏБÁ Ç ÐÍÀÊ¿ÆÌ ÎÍÑÍÊÉÌ’‘Û ÎÐÇ
”Í‘„Ï¿ÎÇÝ ‘¿ÀÊ„‘Í–É¿ËÇ À’Ä‘ Ãʾ Ì„‚Í ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ Á„
ÊÇÉ c Ü‘ÍË ÐËÚÐÊ„ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ Ð ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ
ÎÍÂ͑ÍÁÉÍÈ ÎÏ„ÃÎÍ–‘Ç‘„ÊÛÌ„„ ÍÃÌ¿ÉÍ „‚Í ÆÌ¿ÌǾ Á ÍÀ
ʿБÇ“¿ÏË¿ÉÍ‘„Ï¿ÎÇÇ
‘„”…„‘¿ÀÊ„‘Í–„É ÃÍÊ…ÌÚÀÚ‘Û
ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ ‚Ê’ÀÍÉÇ ”Í‘¾ ÀÚ ÎÍ‘ÍË’ –‘Í ÉÊÇ„Ì‘Ú ÍÐÍ
À„ÌÌÍ Ð ‘¾…„ÊÚËÇ Ì„ÁÏÍÆ¿ËÇ Ç “ÍÀǾËÇ –¿Ð‘Í ÎÏÇ”Í
þ‘ÉÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’ÎÍÐÊ„ÃÊÇ‘„ÊÛÌÍ‚ÍÇÀ„Æ’Ð΄—ÌÍ‚Í
Ê„–„ÌǾ –ÇБÍ Ë„ÃÇ•ÇÌÐÉÇËÇ ÐÏ„ÃБÁ¿ËÇ ÉÍ‘ÍÏÚ„
Ì„ÊÛƾ Á ÍÃÌÍ–¿ÐÛ„ Í‘Ë„ÌÇ‘Û Æ¿Ë„ÌÇÁ –ÇБÍÈ ÎÐǔ͑„
Ï¿ÎÇ„È
cÍ‘ Ì„ÉÍ‘ÍÏÚ„ Í‘ÊÇ–Ç‘„ÊÛÌÚ„ –„Ï‘Ú ÎÍ ÉÍ‘ÍÏÚË
ÁÚËÍ‚ÊÇÀÚÐÍБ¿ÁÇ‘ÛÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌÇ„ÍÀ’ÏÍÁÌ„ÎÏÍ“„Ð
ÐÇÍÌ¿ÊÇÆË¿ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿Ì¿΄ÏÁÍË…„Є¿ÌЄ
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ì„Äς¿„‘оÌ„ÐËÍ‘ÏÇ‘ÎÍБ;Ì
ÌÍ Ì¿ –¿ÐÚ Ì„ ΄τÀÇÁ¿„‘ Á¿Ð Ì„ Ï¿ÆÃÏ¿…¿„‘о Ì„ Í‘
ÁÊ„É¿„‘оÌ„ÍБ¿Áʾ„‘Á¿ÐÍÃÌÍ‚ÍÇÌ„‘ÍÏÍÎÇ‘
n„ ÐÚ΄‘ ‘„ÏËÇÌ¿ËÇ Ç ÃÇ¿‚ÌÍÆ¿ËÇ Ì„ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚ
Á¿„‘ Á¿Ë ¿Ì„ÉÃÍ‘Ú ÇÆ ÐÁÍ„È Ç –’…ÍÈ ÎÏ¿É‘ÇÉÇ Ì„ Б¿
Ï¿„‘о ÎÍÏ¿ÆÇ‘Û Á¿Ð ÐÁÍÇË ÇÌ‘„ÊÊ„É‘ÍË Ç ÆÌ¿ÌǾËÇ
€ÏÊÚÉÇ ÃÇ¿‚ÌÍÆÍÁ ËÍ‚’‘ ÎÏÍÇÆÁ„БÇ Á΄–¿‘Ê„ÌÇ„ ÌÍ
ÌÇ–„‚Í Ì„ ‚ÍÁÍϾ‘ Í Î’‘Ç ÉÍ‘ÍÏÚË Á¿Ë ÐÊ„Ã’„‘ ÇÑÇ
–‘ÍÀÚÏ„—Ç‘ÛÎÏÍÀÊ„Ë’
q¿ÀÍ‘¿„‘ÐÁ¿ËÇÐÎÍÉÍÈÌÍÀ„ÆÌ¿…ÇË¿Ì„Б¿Ì„‘
ÎÏÇÌ’…ÿ‘ÛÁ¿Ð‚ÍÁÍÏÇ‘ÛÇÄʿ‘Û‘Í–„‚ÍÁÚÌ„”Í‘Ç‘„
‚ÍÁÍÏÇ‘ÛÇÄʿ‘Û
pÍËÌÇ‘ÁЄ–‘ÍÁÚ‚ÍÁÍÏÇÊÇÇÄʿÊÇÌ¿ÎÏ„ÃÚ
Ã’˜Ç” Є¿Ìп” cЄ Á¿—Ç …¿ÊÍÀÚ Æ¿‘Ï’ÃÌ„ÌǾ ÐÌÚ
¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÇ Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘Ú ‘„БÍÁ Ç ƿÿÌÇÈ fÐÊÇ ÁÚ ÍÐ
Á¿ÇÁ¿ÊÇ ÌÍÁ’Ý Ë„‘ÍÃÇÉ’ Ç ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÎÏÍÐÇÊ Á¿Ð
ÎÍÆ¿ÌÇË¿‘ÛоÃÍË¿ÍÌÎÍÇÌ‘„Ï„Ð’„‘оÇÍÀÐ’ÃÇ‘Ï„Æ’ÊÛ
‘¿‘Ú cÚ Ì„ ÇЖ„Æ¿„‘„ ÇÆ ο˾‘Ç ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ „ÃÁ¿
ÇБ„ÉÊÍÁτ˾Є¿ÌпoÌÎÍËÌÇ‘ÇÃ’Ë¿„‘ÍÁ¿Ð
 n„ ÁÚБ’ο„‘ Ð’ÃÛ„È Ç ÐÍÁ„‘–ÇÉÍË Á Á¿—Ç” ÉÍÌ
“ÊÇÉ‘¿” n„ ÎÏÇÌÇË¿„‘ ÌÇ–Û„È БÍÏÍÌÚ pÍËÍ‚¿„‘ Á¿Ë
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÎÏÍ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿‘Û Ç ÎÍ̾‘Û ÎÏÇ–ÇÌÚ Ç Ë„”¿ÌÇÆËÚ ÁÍÆ
ÌÇÉÌÍÁ„ÌǾ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ Ç Ï¿ÀÍ‘¿„‘ Á˄Б„ Ð Á¿ËÇ Ì¿Ã
Ï„—„ÌÇ„ËÎÏÍÀÊ„ËÚ
c ‘„” ÍÀ™„Ë¿” Á É¿ÉÇ” ЖǑ¿„‘ •„Ê„ÐÍÍÀÏ¿ÆÌÚË
ÍÀ™¾Ð̾„‘Á¿ËË„”¿ÌÇÆËÄÈБÁǾ‘Í‚ÍÇÊÇÇÌÍ‚ÍË„‘Í
ÿ ÇÊÇ ÎÏÇ„Ë¿ ÍÐÍÀ„ÌÌÍБÇ Ç ΄ÏÐ΄ɑÇÁÚ ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„
ËÍÈÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ
n„ÎÊÍ”Í ÀÚ ÎÍÇÌ‘„Ï„ÐÍÁ¿‘Ûо ÎÏ„ÃÁ¿ÏÇ‘„ÊÛÌÍ
É¿ÉÇËÇ Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌǾËÇ Ç Ë„‘ÍÃÇÉ¿ËÇ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘
ÁʿÄ„‘ tÆÉ¿¾ Ð΄•Ç¿ÊÇÆ¿•Ç¾ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ç‘Í‚ÍË ËÌÍ
‚ÍÊ„‘ÌÇ” ÎÍÇÐÉÍÁ
΄τÀÏ¿Ê ÁЄ Ç ͑ÿÊ ÎÏ„ÃÎÍ–‘„ÌÇ„
Ë„‘ÍÿËnlpÇÊÇ‚„—‘¿ÊÛ‘‘„Ï¿ÎÇÇ ÌÍÐÉÍÏ„„‚ÍÁÍÏÇ‘
ÍÐÊ¿ÀÍÈÎÍÂ͑ÍÁÉ„ÇÌ„‚Ê’ÀÍÉÇ”ÆÌ¿ÌǾ”
n„ À’Ä‘ ÿÁ¿‘Û ÎÍÐ΄—ÌÚ” ÍÀ„˜¿ÌÇÈ
§Ð Ü‘ÇË
ËÚÐÎÏ¿ÁÇËоÆ¿ÃÁ¿‘ÏÇЄ¿Ìп¨ cÎÏÍ‚ÌÍÆ¿”ÎÏ;ÁÇ‘
ÍÐËÍ‘ÏÇ‘„ÊÛÌÍБÛ
e„ÊÇÉ¿‘„Ì Á “ÇÌ¿ÌÐÍÁÚ” ÁÍÎÏÍп” n„ Б¿Ì„‘
ÉÏÍ”ÍÀÍÏÌÇ–¿‘ÛÇÆÆ¿ÊÇ—ÌÇ”ξ‘ÇÄо‘ÇËÇÌ’‘Ç‘Ï„
ÀÍÁ¿‘ÛÍÎÊ¿‘Ç‘ÛÁ΄τÃÉ’ÏÐÇÆÄо‘ÇЄ¿ÌÐÍÁ
cÆ¿ÇËÍÎÍÌÇË¿ÌÇ„ Ç Á¿—¿ ÊÇ–Ì¿¾ ÐÇËο‘Ǿ É
ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’°Ì„Á¿—¿•„ÊÛc¿—¿•„ÊÛ°Ï„¿ÊÛÌÍ„
ÇÆË„Ì„ÌÇ„ ЄÀ¾ Ï„—„ÌÇ„ ÎÏÍÀÊ„Ë fÐÊÇ Í‘ Є¿Ìп É Є
¿ÌÐ’ÇÆË„Ì„ÌÇÈÌ„‘ÇÁЄ–‘ÍË’–ÇÊÍÍБ¿„‘оÎÏÇÁ¿Ð
É¿ÉÀÚÌÇÀÚÊÁ¿ËÎÏǾ‘„ÌÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘БÍÇ‘ÎÍÃ’
Ë¿‘ÛÍÁÚÀÍÏ„ÃÏ’‚Í‚ÍÐ΄•Ç¿ÊÇБ¿

pÏÇË„–¿ÌÇ„sÍ–‘ÍÁ¿ËËÍ…„‘ÀÚ‘ÛϿƂʾÄ‘ÛÌ„
’ÿБоÌÍ–‘ÍÍ–„ÌÛÁ¿…ÌÍÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘°ÊÇ–ÌÍБÛ
oÌÇпËÃÍÊ…„ÌÀÚ‘ÛÐÎÍÐÍÀ„ÌÉÇÆË„Ì„ÌÇÝЄÀ¾ÇÏ¿Æ
ÁÇ‘ÇÝÁ‘ÍË–ÇÐÊ„ÇÐÎÍË͘ÛÝË„‘ÍÃÇÉÉÍ‘ÍÏÚ„ÎÏ„Ã
Ê¿‚¿„‘Á¿Ë
§pÐǔ͑„Ï¿ÎǾ ° ÇЕ„Ê„ÌÇ„ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ iЕ„
Ê„ÌÇ„ÉÊÇ„Ì‘¿°ÎÍÀÍ–ÌÚÈÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘¨
s¿É—’‘¾‘ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ú
c—’‘É„ËÌÍ‚ÍÎÏ¿ÁÃÚ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ
kaqsauobijrsqavocisqfcod
É¿ÉÍ‘ÊÇ–Ç‘ÛÇ–„ËÊ„–Ç‘Û


rsqav oskq|s|v pqorsqanrsc ° ¿‚ÍÏ¿“Í
ÀǾa‘¿É…„°БϿ”‘ÍÊÎÚÊÝÃÌÚ”˄Б‘Ï¿ÌÐÎÍÏ‘¿
°Á΄ÏÁ’ÝÍ–„Ï„ÃÛ°Ë„‘ÏÍpÊÝаБϿ”Æ¿ÉÏÚ‘Ú”
ÎÏÍБϿÌБÁn¿ÎÏÇË„ÏÊÇ“‘¿
iÌ͂ÿ ÎÏÍÁÍ•ÇÏ’„‘о Ç ÐÍÎÏÍÁͅÿ„‘о p¿ÌÇ–„Ð
ÉÇËÇ a‘¿É¿ËÇ
Á„‚„‘¿‘ÇÁÌÚÈ ÉÏÇÆ ‚ÍÊÍÁÍÉÏ’…„ÌÇ„
ÍÌ„Ë„ÌÇ„ ÉÍÌ„–ÌÍБ„È ’–¿˜„ÌÌÚÈ Î’ÊÛÐ ÃÇ¿Ï„¾ ’Ã’
—Û„ ÎÍ‘Í͑ÄʄÌÇ„ pa ÁÚÆÚÁ¿Ý‘ БϿ” ΄τà ‘„ËÇ
˄Б¿ËÇ‚ÄÍÌÇÏ¿ÆÁÇÁ¿ÊÇÐÛ
’ÊÇ•ÚÎÊ͘¿ÃÇË„‘ÏÍÇ
‘Ã q¿ÆÁÇÁ¿„‘о БϿ” БϿ”¿ bÍÇ—Ûо –‘Í Б¿Ì„‘
БϿ—ÌÍÇБϿ—ÌÍБ¿ÌÍÁǑоcÚÏ¿À¿‘ÚÁ¿„‘оБÍÈÉÍ„
ÇÆÀ„‚¿Ý˜„„ ÎÍÁ„ÄÌÇ„ ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÝ É ‘„Ë ˄Б¿Ë ‚Ä
ÁÍÆÌÇÉ¿Ý‘paÇБϿ”Ç–‘ÍÎÏÇÁÍÃÇ‘ÉÎÍÊÌÍÈÇÊÇ–¿Ð
‘Ç–ÌÍÈ ÇÆÍʾ•ÇÇ ÎÍ‘„ÏÇ ‘Ï’ÃÍÐÎÍÐÍÀÌÍБÇ ÁÍÆËÍ…ÌÍ
БÇ ÍÀ˜„ÌǾ ÌÍÏË¿ÊÛÌÍ‚Í ÍÀÏ¿Æ¿ …ÇÆÌÇ
§ÃÍË¿—ÌÇÈ
¿Ï„Б¨ 
s„Ï¿ÎǾ
nlpË„‘ÍÃÇÉÇ c ‘ÍË –ÇÐÊ„ Ë„‘Íà ÀÚБÏÍ‚Í ÍÐÁÍ
ÀͅÄÌǾÍ‘“ÍÀÇÈ
§rÇ…’ÐËÍ‘ÏÝÉÇÌͨ 
q„Ê¿Éп•ÇÍÌÌ¿¾‘„Ï¿ÎǾ
˜ËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌ¿¾‘„Ï¿ÎǾ
m„‘ÍÃοϿÃÍÉпÊÛÌÍÈÇÌ‘„Ì•ÇÇ
pÍÃÏÍÀÌ„„©‚Ê¿ÁÚ+++;+::+++

rsqavcoe|
dltbin| °§¿ÉÁͨ°ÇÊÇ‚ÇÃ
ÏÍ“ÍÀǾ iÆ ÎÏÇÏÍÃÌÚ”
ÎÏÍБϿÌБÁ„ÌÌÚ” БϿ”ÍÁ
pÏÇËÚÉ¿„‘ÉБϿ”¿ËÍ‘ÉÏÚ‘Ú”ÎÏÍБϿÌБÁcÍÆËÍ…„Ì
ÎÏÇ¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇÇ
„ÐÊÇοÌÇ–„ÐÉ¿¾¿‘¿É¿Ï¿ÆÁÇÊ¿ÐÛÁËÍ
Ï„ ÇÊÇ Ì¿ Ï„É„ x¿Ð‘Í ° ÐÊ„ÃБÁÇ„ …„БÍÉÇ” Ë„‘ÍÃÍÁ
ÍÀ’–„ÌǾ ÎÊ¿Á¿ÌÇÝ Á Ä‘БÁ„ ÇÌÚ” ÐÇ‘’¿•ÇÈ Á ÉÍ‘Í
ÏÚ”–„ÊÍÁ„É’ÆÌ¿„‘–‘ÍÆÌ¿–Ç‘§‘ÍÌ’‘Û¨cÍÆËÍ…Ì¿É¿É
ÐÍБ¿Áʾݘ¿¾ ÎÍÐÊ„ÃБÁÇÈ пËÚ” Ï¿ÆÊÇ–ÌÚ” Ï¿ÌÌÇ”
ÎÐǔǖ„ÐÉÇ” ‘Ï¿ÁË ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚ” Ð ÁÍÃÍÈ Ì¿–ÇÌ¿¾ Í‘
e„ÌÛБϿ”¿ 
‘Ï¿ÁËÚ ÏͅÄÌǾ Ì„’ÿ–ÌÚ” ËʿÄ̖„ÐÉÇ” ɒοÌÇÈ
ÎÏÍ•„Ã’ÏÚ ÉÏ„˜„ÌǾ Ç ‘ à cÎÏÍ–„Ë ÁÍÿ ‘’‘ ËÍ…„‘
ÀÚ‘ÛÇÌ„ÎÏÇ–„Ë¿ÁЄÄÊÍÁÍÁÌ’‘Ï„ÌÌ„ËÉÍÌ“ÊÇÉ‘„
ÇÊÇ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÎÏÍÀÊ„Ë„ Í‘ ÁÍÃÚ ÿʄÉÍÈ ÌÚÏ
Ì’Á—„ÈÁÌ„„Ç‘¿ËÎÏÇ‘¿ÇÁ—„Èо
s„Ï¿ÎǾ
cÍÆËÍ…„Ì¿Ì¿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÇÈÇпËÍ¿Ì¿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÇÈÎ’‘Û
nlp Ë„‘ÍÃÇÉÇ
‘„”ÌÇÉ¿ Æ¿Ë„ÌÚ ÐÊ¿Èÿ Ü““„É‘ÇÁ
ÌÚÍÐÍÀ„ÌÌÍÎÏÇÍÀÌ¿Ï’…„ÌÇÇ΄ÏÁÇ–ÌÍÈ‘Ï¿ÁËÚ
pÍÃÏÍÀÌ„„©‚Ê¿Á¿8

rsqavc|ros|°¿ÉÏÍ“ÍÀǾÇÎÏÇËÚɿݘDŽÉ
Ì„Ë’БϿ”ÇËÍБÍÁÇпËÍÊ„‘ÍÁrÊ„ÃБÁÇ„ÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ
‘Ï¿ÁËÚ ÁÍÆËÍ…ÌÍ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÍÈ Ð οÄÌÇ„Ë Á Ä‘БÁ„ h¿
Ü‘ÇËÇБϿ”¿ËÇËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÐÉÏÚ‘ÍБτËÊ„ÌÇ„ÉÐË„Ï
‘ÇÇÊÇÌ„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍ„ÁÚÐÍÉÍË„ÏÇ„
pÍÃÏÍÀÌ„„©‚Ê¿Á¿8

bo€hn}psiwpsix}ivpfq}fc°ÍÏÌÇ‘Í“Í
ÀǾb;ÆÌÛÁЄ‚Í–‘ÍÐÄʿÌÍÇÆÎ’”¿Ç΄ÏÛ„Á°ÎÍÃ’
—„É ΄ÏÇÌ x’–„Ê¿ ΑǕ ‘Í…„ ÁÚÆÚÁ¿Ý‘ Ì„ÎÏǾ‘ÌÚ„
–’ÁБÁ¿ o–„ÁÇÃÌ¿¾ ÎÏÇ–ÇÌ¿ ° ‘¿ÉÍÈ Ä‘ÐÉÇÈ ΑǖÇÈ
‘Ï¿ÁË¿‘ÇÆË n¿ÎÏÇË„Ï ° ÁÇÃ Ï¿ÆÍÏ„ÌÌÍ‚Í Αǖۄ‚Í
‚Ì„Æÿ ÐÍÆ„Ï•¿ÌÇ„ À„ÐÎÍË͘ÌÚ” …¿ÊÉÇ” ’ËÇϿݘǔ
Α„Ì•ÍÁp‘Ç•¿Æ¿Ê„‘„Á—¿¾ÁÉÍËÌ¿‘’ÇÁ„ÐÛ΄τÎÍÊÍ”
ÁÍÉÏ’‚ Ì„„ –‘ÍÀÚ „„ ÁÚ‚Ì¿‘Û ° ÐÍ–„‘¿ÌÇ„ ¿‚Ï„ÐÐÇÇ
ÁÆÏÍÐÊÚ” Ç пËÍÈ ΑǕÚ Ð À„ÐÎÍË͘ÌÍБÛÝ БϿ”ÍË
À„ÆÁÚ”ÍÃÌÍБÛÝ ÁÎÍÊÌ„ ÐÎÍÐÍÀÌÚ ÐÇÊÛÌÍ ‘Ï¿ÁËÇÏÍÁ¿‘Û
Ï„À„ÌÉ¿
lÝÀÍÎÚ‘„Ì ÎÏÇË„Ï ”ÍÊÍ‘ÏÍÎÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ БϿ”¿
ΑǕÐÎÏÇË„Ì„ÌÇ„Ë‚ÇÎÌÍÆ¿kÊÇ„Ì‘É¿ËÌÍ‚ÍÊ„‘БϿ
ÿÁ—¿¾ Í‘ ÍÏÌÇ‘Í“ÍÀÇÇ ÎÍà ‚ÇÎÌÍÆÍË ’ÁÇÄʿ ЄÀ¾
ÁÍÇÌÍËÁeÏ„ÁÌ„Èp„ÏÐÇÇf„ÎÍÏ¿…¿Ê¿Бτʿ¿ÎÍ‘ÍË
Ï¿ÐÉÊ„ÁÚÁ¿ÊÇ ΑǕÚ c ‚ÇÎÌÍ‘Ç–„ÐÉÍË ÐÌ„ ÉÊÇ„Ì‘É¿
’ËÇÏ¿Ê¿o–Ì’Á—ÇÐÛÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿ЄÀ¾ÆÃÍÏÍÁÍÈ
n¿ËÇÁÜ‘ÍËÐÊ’–¿„ÀÍÊ„„ÃÍБ’΄ÌnlpË„‘ÍÃÀÚ
БÏÍ‚ÍÍÐÁÍÀͅÄÌǾÍ‘“ÍÀÇÈ
pÍÃÏÍÀÌ„„©‚Ê¿Á¿:

bo€hn}gicosn|v°ÆÍÍ“ÍÀǾcÎÏÍ—ÊÍË°
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

–¿˜„ÊÍ—¿Ã„ÈÁ̿Б;˜„ËÐÉÍÏ„„ÐÍÀ¿É¿ÎÏÇÁÚ„ÆÄ
Ì¿ÎÇÉÌÇÉ°ÉÍÆÉÍÏÍÁÇÊÍ—¿Ã„È
eʾ ÍÏ‘ÍÃÍÉпÊÛÌÍ‚Í ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿ ÉÊ¿ÐÐÇ–„ÐÉÇË
ÎÏÇË„ÏÍËÍБ¿„‘оr‘Ï¿”m¿Ê„ÌÛÉÍ‚Íd¿ÌпÍÎÇпÌÌÚÈ
uÏ„ÈÃÍË r‘Ï¿” Ë¿ÊÛ–ÇÉ¿ ΄τà ÊÍ—¿ÃÛÝ uÏ„Èà ÇÐ
ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÃʾÇÊÊÝБϿ•ÇÇË„”¿ÌÇÆË¿΄τÌÍпБϿ”¿
΄τÃÍ‘•ÍËÇÆÆ¿ÁЄ‘Í‚Í…„˜ÃÇÎÍÁ¿ÉÍËÎÊ„Éп
ÀÍÊÛ
—Ç„ ‚Ê¿Æ¿ Ç –„ÏÌÍ‘¿ Ì¿ ËÍÏÄ ÊÍ—¿ÃÇ ° Í–ÉÇ Ç ’ÐÚ
Í‘•¿ fÐÊÇ Ì„ ’ÿ„‘о ÁÚÆÁ¿‘Û Á ο˾‘Ç Ä‘ÐÉ’Ý ΄Ï
ÁÇ–Ì’Ý‘Ï¿ÁË’
É¿ÉÁ΄ÏÁÚÈÏ¿ÆÇÐÎ’‚¿ÊоÐÍÀ¿ÉÇÇÊÇ
ÉÍÏÍÁÚ ËÍ…ÌÍ ÁÍÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘Ûо Ë„‘ÍÃÍË ÇÆ ÜËÍ•ÇÍ
Ì¿ÊÛÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ Ì¿–¿Á Ð ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌǾ Á ÁÇÄ ÍÀÏ¿Æ¿
ÐÁÍ„‚ÍБϿ”¿΄τÃ…ÇÁÍ‘ÌÚË
pÍÃÏÍÀÌ„„©‚Ê¿Á¿8+
bo€hn} patkoc saqakanoc dtrfniw
pxfl or Ç ÎÏÍ–Ç” ο’ÉÍÍÀÏ¿ÆÌÚ” Ç ̿ЄÉÍËÚ” p¿
ÌÇ–„ÐÉÇÈБϿ”΄τÃο’É¿ËÇ
¿Ï¿”ÌÍ“ÍÀǾ ÁÐÏ„ÃÌ„È
ÎÍÊÍЄqÍÐÐÇÇÌÍÐÇ‘ÐÉÍÏ„„ÁЄ‚Í¿Ï”¿Ç–„ÐÉÇÈÇËÇБÇ
–„ÐÉÇÈ ”¿Ï¿É‘„Ï p¿’ÉÇ ÆÄÐÛ Ì„ ɒпݑо Ç Ì„ ¾ÃÍÁÇ
‘Ú sÏ¿ÁËÇϒݘÇË ÐÍÀÚ‘Ç„Ë ËÍ‚Ê¿ ÀÚ‘Û οÌÇ–„ÐÉ¿¾
Ï„¿É•Ç¾ ÏÍÃÇ‘„Ê„È ÇÊÇ ÃÏ’‚Ç” ÁÆÏÍÐÊÚ” Ì¿ ο’É¿ Î’
‚¿Ý˜„„ ÎÏÍ–‘„ÌÇ„ ÐÉ¿ÆÉÇ Á Ï¿ÌÌ„Ë Ä‘ÐÉÍË ÁÍÆϿБ„
tÉ’ÐÚΖ„ÊÇÍÐÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÚÇÌ͂ÿÎÏÇÁÍþ‘ÉЄÏÛ„Æ
ÌÚË ¿ÊÊ„Ï‚Ç–„ÐÉÇË ÎÍÐÊ„ÃБÁǾË s¿ÉÍ‚Í ÏÍÿ ‘Ï¿ÁËÚ
ÁÎÍÊÌ„ËÍ‚’‘ÁÚÆÁ¿‘Û“ÍÀÇÝ
˜““„É‘ÇÁ„ÌË„‘ÍÃÀÚБÏÍ‚ÍÍÐÁÍÀͅÄÌǾÍ‘“ÍÀÇÈ
pÏÇ˄̾ݑоÇÏ„Ê¿Éп•ÇÍÌÌÚ„Ë„‘ÍÃÇÉÇ
pÍÃÏÍÀÌ„„©‚Ê¿Á¿:
bo€hn} mikqoboc dq€hi inufkwii °
ËÇÆÍ“ÍÀǾx¿Ð‘ÍÐÊ„ÃБÁÇ„…„БÉÍ‚ÍÎÏÇ’–„ÌǾÉ–ÇÐ
‘Í‘„Ì¿¿Ì¿ÊÛÌÍÈБ¿ÃÇÇÏ¿ÆÁǑǾÇÎÍБ;ÌÌڔƿΒ‚Ç
Á¿ÌÇÈ’‚ÏÍÆÍÈÆ¿Ï¿…„ÌǾÇËÇÉÏÍÀ¿ËÇÁÀÍÊ„„ÎÍÆÃÌ„Ë
Ä‘ÐÉÍË ÁÍÆϿБ„ iÌ͂ÿ Ï¿ÆÁÇÁ¿„‘о Ì„ÁÏÍÆ Ì¿Á¾Æ–Ç
ÁÚ” ÄÈБÁÇÈ
ÎÍБ;ÌÌÍ ËÚ‘Û Ï’ÉÇ ÁЄ ÎÏÍ‘ÇÏ¿‘Û Ç
Б„ÏÇÊÇÆÍÁ¿‘Û 
cÜ‘ÍËÐÊ’–¿„Ü““„É‘ÇÁÌÚËËÍ…„‘ÍÉ¿Æ¿‘ÛоË„‘ÍÃ
οϿÃÍÉпÊÛÌÍÈÇÌ‘„Ì•ÇÇ
pÍÃÏÍÀÌ„„©‚Ê¿Á¿:+++
e„ÌÛБϿ”¿ 
sqanrpoqsn|f rsqavi ° ¿Á‘ÍÀ’ÐÍÁ ¿Á‘ÍËÍ
ÀÇÊ„È Ë„‘ÏÍ x¿Ð‘Í ÐÊ„Ã’Ý‘ Æ¿ Á„‚„‘¿‘ÇÁÌÚË ÉÏÇÆÍË
οÌÇ–„ÐÉÍÈ ¿‘¿ÉÍÈ cÍÆËÍ…„Ì ÎÍБ‘Ï¿ÁË¿‘Ç–„ÉÇÈ ÐÇÌ
ÃÏÍË ÎÍÐÊ„ ¿Á¿ÏÇÇ É¿‘¿Ð‘ÏÍ“Ú cÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚ„ ÁÍÐÎÍËÇ
Ì¿ÌǾÄ‘БÁ¿ËÍ‚’‘ÀÚ‘ÛÎÏÇ–ÇÌÍÈБϿ”¿Ë„‘ÏÍ
c Ü‘Ç” ÐÊ’–¿¾” ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ï„ÉÍË„ÌÃÍÁ¿Ì¿ ÜËÍ•Ç¿
ÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌ¿¾Ï„Ê¿Éп•ÇÍÌÌ¿¾‘„Ï¿ÎǾ
pÍÃÏÍÀÌ„„©Á‚Ê¿Á„:+++

rsqav kqisiki ° ÜÌÇÐÐÍ“ÍÀǾ n„’Á„Ï„ÌÌÍБÛ
ÁЄÀ„À;ÆÌÛÍÐÉ¿ÌÿÊÇ‘ÛоÌ¿Î’ÀÊÇÉ„n„ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛ
͑ÄÊÇ‘Û Í•„ÌÉ’ “¿É‘¿ Ç Í•„ÌÉ’ ÊÇ–ÌÍБÇ Í‘Ð’‘БÁÇ„
ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ” ÉÏÇ‘„ÏÇ„Á ’Ð΄”¿ Ç Ì„’Ð΄”¿ x’ÁБÁÍ ÁÇÌÚ
° ÍÐÌÍÁ¿ Ãʾ Ë¿ÌÇΒʾ•ÇÇ ‘„ËÇ Á ÉÍË Á„ÊÇÉ БϿ”
ÉÏÇ‘ÇÉÇ tБÍÈ–ÇÁÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ o˜’˜„
ÌÇ„ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ‚Í Ì„ÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–Ǿ pÏÍ‚ÌÍÆÇÏÍÁ¿ÌÇ„
Ì„’ÿ–Ç
s„Ï¿ÎǾË„‘ÍÃÚnlp¿ÐЄϑÇÁÌÚ„‘Ï„ÌÇÌ‚Ç
pÍÃÏÍÀÌ„„©Á‚Ê¿Á„+:

rsqav acsoqisfsoc
ÏÍÃÇ‘„Ê„È ÎÏ„ÎÍÿÁ¿‘„
Ê„È Ì¿–¿ÊÛÌÇÉÍÁ –ÇÌÍÁÌÇÉÍÁ ËÇÊÇ•ÇÍÌ„ÏÍÁ© rÊ„Ã
БÁÇ„ …„БÉÍ‚Í ÏÍÃÇ‘„ÊÛÐÉÍ‚Í ÉÍÌ‘ÏÍʾ Ð ÎÍË͘ÛÝ Í‘
ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÚ” ÜËÍ•ÇÈ Á Ä‘БÁ„ pÏÇËÚÉ¿„‘ É БϿ”¿Ë
ÉÏÇ‘ÇÉÇ Î’ÀÊÇ–ÌÚ” ÁÚБ’ÎÊ„ÌÇÈ iÆÀ¿Áʾ„Ëо Ð ÎÍ
Ë͘ÛÝ¿ÐЄϑÇÁÌÚ”‘Ï„ÌÇÌ‚ÍÁ
pÍÃÏÍÀÌ„„©Á‚Ê¿Á„:+

rsqav uihixfrkodo nakahani€
Ï¿ÀÃÍ“Í
ÀǾ “ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ ÃÏ¿ÉÇ ÇÆÌ¿ÐÇÊÍÁ¿ÌǾ

ÁÇÏ‚ÇÌÇ‘Ç“ÍÀǾ rÊ„ÃБÁÇ„ ÎÐǔǖ„ÐÉÇ” ‘Ï¿ÁË ÍÀ
˜„È Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБÇ Á ЄÀ„ pÏ„ÍÃÍÊ„Á¿„Ë Ð ÎÍË͘ÛÝ
Ë„‘ÍÃÇÉ nlp ¿ÐЄϑÇÁÌÚ” ‘Ï„ÌÇÌ‚ÍÁ “ÇÆÇ–„ÐÉÇ”
‘Ï„ÌÇÏÍÁÍÉ
pÍÃÏÍÀÌ„„©‚Ê¿Á¿:

rsqav moqal}nodo ortgefni€
Ì„ÁÏÍÆ ÐÍ
Á„Ð‘Ç q¿ÆÁÇÁ¿„‘о ÎÍ Ë„”¿ÌÇÆË’ ΄τÌÍп g„БÉÇ„
ËÍÏ¿ÊÛÌÚ„ ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ r’΄Ï˜‚Í Ì„ÁÚÌÍÐÇËÚ Ãʾ Á¿
—„‚Í€cÌ„ËÃÁ„–¿Ð‘Ç°ÍÐ’…ÿݘ„‚ÍÇÍÐ’…ÿ„ËÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

‚Í oÐ’…ÿݘ¿¾ –¿Ð‘Û ΄τÌÍÐǑо ÁÍÁÌ„ pÏÇÌÇË¿„‘
ÁÇà §ËÍÏ¿ÊÛÌÚ” ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇÈ ÍÀ˜„БÁ¿¨ ÁÚÆÚÁ¿Ý˜Ç”
БϿ” Ç À„ÐÎÍË͘ÌÍБÛ kÍÏτɕǾ Ð ÎÍË͘ÛÝ Ë„‘ÍÃÍÁ
‚„—‘¿ÊÛ‘‘„Ï¿ÎÇÇup„ÏÊÆ¿
pÍÃÏÍÀÌ„„©‚Ê¿Á¿:+8

rsqav lbci ° ÜÏÍ‘Í“ÍÀǾ rÍБ¿ÁÌ¿¾ –¿Ð‘Û
Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍÈÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇÁÊÝÀÁÇÉ¿ÉÆ¿˜Ç‘ÌÍ‚ÍË„
”¿ÌÇÆË¿ ÎÏ„ÍÃÍÊ„ÌǾ ‘Ï„ÁÍ‚Ç tБϿ̾„‘о Ð ÎÍË͘ÛÝ
пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇ
pÍÃÏÍÀÌ„„©Á‚Ê¿Á„:++

rsqav rmfqsi ° ‘¿Ì¿‘Í“ÍÀǾ ° ÍÀÏ¿‘Ì¿¾ БÍ
ÏÍÌ¿БϿ”¿…ÇÆÌÇcÎÍÊÌ„ÌÍÏË¿Ê„ÌÁÄ‘ÐÉÍËÁÍÆÏ¿Ð
‘„pÏÇ”ÍÃÇ‘Ç’”ÍÃÇ‘iÌ͂ÿÌ¿Ì„Ë“ÇÉÐÇϒݑоÌ„
ËÍ‚’‘ ÎÏ„ÍÃÍÊ„‘Û ÇÊÇ ÍÌ ÁÍÆÁÏ¿˜¿„‘о Á ÀÍÊ„„ ÎÍÆÃÌ„Ë
ÁÍÆϿБ„ É¿É ÐÊ„ÃБÁÇ„ ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÍÈ ‘Ï¿ÁËÚ ÇÊÇ Ï¿Æ
ÊÇ–ÌÚ”ÊÇ–ÌÍБÌڔ̿ϒ—„ÌÇÈ
ÎÍ‘„ϾÐËÚÐÊ¿…ÇÆÌÇ
ÜÉÆÇБ„Ì•Ç¿ÊÛÌ¿¾ ‘Ï„ÁÍ‚¿ ËÇÏ Á ЄÀ„ Í‘Ð’‘БÁÇ„ ÇÌÍÈ
ÐÇБ„ËÚ •„ÌÌÍБ„È ÐÁ¾Æ„È Í‘ÌÍ—„ÌÇÈ ÉÏÍË„ Æ¿ÉÊÝ
–„ÌÌÚ”ÁпËÍË–„ÊÍÁ„É„ 
pÍÃÏÍÀÌ„„©‚Ê¿Á¿+

bfrpqfemfsna€ sqfcoda pÏÍÇДͅÄÌÇ„ ÃÍ
ÉÍÌ•¿ Ì„¾ÐÌÍ o‘Ë„–¿Ý‘ ÐÁ¾ÆÛ Ð ÍÎτÄʄÌÌÚË ‘ÇÎÍË
ÊÇ–ÌÍБÇ
Ì¿Á¾Æ–ÇÁÚÈÁЄÉÍÌ‘ÏÍÊÇϒݘÇÈÊ„‚ÉÍÁÍÆ
À’ÃÇËÚÈ pÏ;ÁÊ„ÌÇ„ ’БÍÈ–ÇÁÍ‚Í ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ‚Í ÐÍ
Б;ÌǾ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ
ÁÍБÏÍÈ “ÍÏË„ x¿Ð‘Í ÐÁ¾Æ¿Ì¿ Ð
Ä‘ÐÉÇËÇÎÐǔǖ„ÐÉÇËÇ‘Ï¿ÁË¿ËÇÇ•„ÊÚËÉÍËÎÊ„ÉÐÍË
Ì¿Ï’—„ÌÇÈÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚ”ÐÁ¾Æ„ÈÐÏÍÃÇ‘„ʾËÇ
s„Ï¿ÎǾ Ï„Ê¿Éп•ÇÍÌÌ¿¾ k’ÏÐ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ
ÎÍÂ͑ÍÁÉÇ Ë„ÃÇ‘¿‘ÇÁÌ¿¾ ‚„—‘¿ÊÛ‘‘„Ï¿ÎǾ οϿÃÍÉ
пÊÛÌ¿¾ÇÌ‘„̕Ǿ
pÍÃÏÍÀÌ„„©Á‚Ê¿Á¿”+++++:+++
e„ÌÛБϿ”¿ 
• “²¬«­³½Ç¼Ê¹½¬°¼º¹µ¹´¼½­«
• œº»«­³½Ç¼Ê¼½»°­¹®¹´
• š¹¬¹»¹½Ç¼½»«À
• š¹‚¾­¼½­¹­«½Ç¾­°»°¸¸¹¼½Ç­¼°¬°
• “²·°¸³½Ç¼°¬Ê³¼­¹É±³²¸Çµ¶¾‚ð·¾

«·º¹·¹®¾½º¼³À¹¶¹®³³º¼³À¹½°»«º°­½Æ
¼º°Á³«¶³¼½Æ¡°¸½»«x—³»«Ã°®¹ª†

Ž¢±¹¾¼±»¼º®º°´¾½Ë

• š¼³À¹«¸«¶³½³‚°¼µ¹°µ¹¸¼¾¶Ç½³»¹­«¸³°
›°Ã°¸³°¶³‚¸ÆÀ³¼°·°´¸ÆÀº»¹¬¶°·
™º½³·«¶Ç¸«Ê¼½»«½°®³Ê·°±¶³‚¸¹¼½¸ÆÀ¹½¸¹
𸳴

• š¼³À¹¶¹®¹É»³¯³‚°¼µ¹°µ¹¸¼¾¶Ç½³»¹­«¸³°
•­«»½³»¸Æ°¼º¹»Æ³³À»«²»°Ã°¸³°
š»¹¬¶°·Æ¬»«µ«³»«²­¹¯«

• š¼³À¹½°»«º°­½³‚°¼µ¹°µ¹¸¼¾¶Ç½³»¹­«¸³°
°º»°¼¼³³
œ½»°¼¼Æ
š¼³À¹¼¹·«½³‚°¼µ³°º»¹¬¶°·Æ
˜°¾¯¹­¶°½­¹»°¸¸¹¼½Ç¼¹¬¹´
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

• •¹¸¼¾¶Ç½³»¹­«¸³°»¹¯³½°¶°´
œ¶¹±¸¹¼½³­¹¬„°¸³³
š¹¯®¹½¹­µ«µõ¹¶°
»¾¯¸¹¼½³¹¬¾‚°¸³Ê
•«µ¸«¾‚³½Ç¼Êº¹¸³·«½Ç¼­¹°®¹»°¬°¸µ«

• »°¸³¸®³
œ½»¹³·­²«³·¹¹½¸¹Ã°¸³Ê
»°¸³¸®¶³‚¸¹®¹»¹¼½«

• š»¹¿µ¹¸¼¾¶Ç½³»¹­«¸³°
Æ¬³»«°·º»¹¿°¼¼³É
š»°¹¯¹¶°­«°·½»¾¯¸¹¼½³¸«»«¬¹½°
œ½»¹³·µ«»Ç°»¾

• ›¾µ¹­¹¯³½°¶Ê·
‹½½°¼½«Á³Ê³½°¼½³»¹­«¸³°º°»¼¹¸«¶«
Œ³²¸°¼½»°¸³¸®³


ž±· 

ZZZSV\FKRORJLVWUX
e„ÌÛБϿ”¿ 
w|btl}rkijclaeimiqfcdfn}fcix
soqlfwkijrfqdfjalfkraneqocix

‘™¨žœŒ¡Œ


kÍËÎÛÝ‘„ÏÌ¿¾Á„ÏБɿr‘Ï¿ÌÌÇÉÍÁc
oÀÊÍ…É¿o‚¿Ì„оÌar
iÆÿ‘„ÊÛБÁͧkrp
¨mÍÐÉÁ¿
’ÊnÍÁÍÉ’ÆÌ„•É¿¾ÃÉ
s„Ê'OCKN-522.75"&1.47
aÃÏ„ÐÁiÌ‘„ÏÌ„‘999DQQ-52TW
lÇ•„ÌÆǾ»Í‘‚
dÇ‚Ç„ÌÇ–„ÐÉÇÈЄϑǓÇÉ¿‘»uwp

pÍÃÎÇпÌÍÁ΄–¿‘ÛuÍÏË¿‘
d¿ÏÌÇ‘’Ï¿§yÉÍÊÛÌ¿¾¨p„–¿‘Û͓Є‘Ì¿¾
b’Ë¿‚¿͓Є‘Ì¿¾tÐÊ΄–ÊsÇÏ¿…ÜÉÆ
h¿É¿Æ

<<

. 10
( 10)