<<

. 2
( 10)>>

ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ï„—Ç‘Ûо ÁЄ‘¿ÉÇ ÎÏÇ̾‘Û ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ„
ÄÈБÁ„ÌÌÚ„Ë„ÏÚ!
e„ÌÛБϿ”¿ romnocosxsopqoirvoeis
ÁÆ„ÏÉ¿Ê„‘„Б¿

n¿ Ë„ÃÇ•ÇÌÐÉ’Ý ‘„Ë’ ÎÏÇÃ’Ë¿Ì¿ Ë¿Ðп ¿Ì„ÉÃÍ‘ÍÁ n¿
ÎÏÇË„Ï‘¿ÉÍÈ
r‘’É Á ÃÁ„ÏÛ eÍÉ‘ÍÏ ÁڂʾÃÚÁ¿„‘ ÇÆ É¿ÀÇÌ„‘¿ n¿
ÎÍÏÍ‚„ ° ÐÉ„Ê„‘ ° À„ÊÚ„ ÉÍБÇ ΒБڄ ‚Ê¿ÆÌÇ•Ú ÍÐ
É¿Ê„ÌÌÚ„Æ’ÀÚeÍÉ‘ÍÏÐ’ÉÍÏÍ˧x‘Í…ÁÚÀ¿‘„ÌÛÉ¿
ÀÍÊ„ÆÌÛ‘Í‘¿ÉƿΒБÇÊǨ
h¿Î’БÇÁ—ÇÈÐÁÍÝ‘Ï„ÁÍ‚’É ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’ ËÍ…„‘
Ì„ÎÍοБÛÁÍÁЄ
cÊ’–—„ËÐÊ’–¿„„‚ÍÎÏÇÁ„Æ’‘
rÁ„‘Ê¿Ì„ k Б¿ÊÍ ÎÊÍ”Í Ì¿ Б¿Ì•ÇÇ Ë„‘ÏÍ
§m¿¾ÉÍÁÐÉ¿¾¨ n¿ ÁÐÝ …ÇÆÌÛ ÍÌ¿ Æ¿ÎÍËÌÇÊ¿ ¾ÏÉÍ
ÍÐÁ„˜„ÌÌÚ„ ÎÊ¿“ÍÌÚ Ð пËÍÊ„‘ÇÉ¿ËÇ É¿É ÍÌÇ
ÉÏ’…¿‘о̿ÂÍÊÍÁÍÈÇÎÊ¿‘“ÍÏË¿’ÎÊÚÁ¿„‘ÇÆÎÍÃ
ÌÍ‚
p„Ï„Î’‚¿ÌÌ¿¾ Ð ÀÍÊÛ—ÇË ‘Ï’ÃÍË ÁÚÀÏ¿Ê¿ÐÛ Ì¿
’ÊÇ•’ ÉÍ„É¿É ÃÍÀÏ¿Ê¿ÐÛ ÃÍ ÃÍË’ Ì¿ ‘ÏÍÊÊ„ÈÀ’Є
h¿Ï„ÉÊ¿ÐÛ „ÆÃÇ‘Û Ì¿ Ë„‘ÏÍ
ÐÌÍÁ¿ ΄τ…Ç‘Û Ü‘Í‘
’…¿Ð ° ÌÇÉ͂ÿ n¿ Ï¿ÀÍ‘’ Б¿Ê¿ „ÆÃÇ‘Û Ì¿ ‘ÏÍÊ
Ê„ÈÀ’Є Ð ’ÐÇÊÇ„Ë Í‘‚Í̾¾ ËÚÐÊÛ ° ¿ „ÐÊÇ Ç Á
‘ÏÍÊÊ„ÈÀ’ЄËÌ„Б¿Ì„‘ÎÊÍ”Í!sÏ„ÁÍ‚¿Ü‘¿Ì„ÿÁ¿Ê¿
ÎÍÉ;g¿ÊÍÀ¿ËÇÌ¿‚ÍÊÍÁÍÉÏ’…„ÌǾrÁ„‘Ê¿Ì¿’À„
ÃÇÊ¿Ë’…¿Í‘ÁÍÆÇ‘ÛÇÎÏÇÁÍÆÇ‘Û„„ÐÏ¿ÀÍ‘ÚÌ¿Ë¿
—ÇÌ„n¿’ÊÇ•’ÀÍÊÛ—„Ì„ÁÚ”ÍÃÇÊ¿Á‚ÍБÇÁË¿
‚¿ÆÇÌ ° ‘ÍÊÛÉÍ Ð Ë’…„Ë Ì¿ Ë¿—ÇÌ„ l„‘ÍË Áƾʿ
Í‘Î’ÐÉÆ¿ÐÁÍÈЖ„‘ÎÍÐÇÄ‘ÛÐÏ„À„ÌÉÍËÌ¿ÿ–„ÇÌ¿
Ï¿ÀÍ‘’ ’…„ Ì„ Á„ÏÌ’Ê¿ÐÛ r ‘„” ÎÍÏ ÎÏÍ—ÊÍ Äо‘Û
Ê„‘ r ÃÇ¿‚ÌÍÆÍË §n„ÁÏÍÆ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” ÐÍБ;ÌÇȨ
rÁ„‘Ê¿Ì¿ Ê„–ÇÊ¿ÐÛ ’ Ï¿ÆÊÇ–ÌÚ” ÎÐǔǿ‘ÏÍÁ ÎÇÊ¿
‘¿ÀÊ„‘ÉÇÎÏÍÀÍÁ¿Ê¿‚ÍË„Íο‘ÇÝÌÍÎÏ„ÍÃÍÊ„‘Û‘Ï„
ÁÍ‚’ÇпËÍБ;‘„ÊÛÌÍÁÚÈ‘ÇÇÆÃÍË’‘¿ÉÇÌ„Ð’Ë„
Ê¿
n„ÿÁÌÍ ÍÀÏ¿‘ÇÊ¿ÐÛ É ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’ pÍ
ËÌ„ÌÇÝÐ΄•Ç¿ÊÇБ¿„ÐÊÇÀÚrÁ„‘Ê¿Ì¿ÆÌ¿Ê¿–‘Í
‘Í‘ÎÏÇБ’ÎÁË„‘ÏÍ°ÐÇ‚Ì¿Ê Í ЄÏÛ„ÆÌÍÈ ÎÐÇ”Í
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÎÏÍÀÊ„Ë„ Ç ËÍ‚Ê¿ ÀÚ ÍÀÏ¿‘Ç‘Ûо É
ÎÏÇÊÇ–ÌÍË’ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’ÐÏ¿Æ’ÎÍÐÊ„‘Í‚Í΄Ï
ÁÍ‚ÍÐÊ’–¿¾ÍÌ¿ÐÉÍÏ„„ÁЄ‚ÍÇÆÀ¿ÁÇÊ¿ÐÛÍ‘‘Ï„ÁÍ
‚ÇÏ¿ÆÇÌ¿ÁЄ‚ÿnÍÄо‘ÛÊ„‘Ì¿Æ¿ÃÎÏÇÊÇ–ÌÍ‚Í
ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ÁqÍÐÐÇÇÎÏÍБÍÌ„ÀÚÊÍ
kÍÌ„–ÌÍ Ï¿ÆÁÇ‘Ç„ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ÿʄÉÍ Ì„ ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ
ÎÍÈÄ‘ ÎÍ ‘¿ÉÍË’ É¿‘¿Ð‘ÏÍ“Ç–„ÐÉÍË’ Е„Ì¿ÏÇÝ nÍ ËÍ
…„‘
lÝÃÇ É¿É‘Í ÎÏÇÐÎÍпÀÊÇÁ¿Ý‘о ÇÐÎÍÊÛÆ’¾ ÍÎÇ
пÌÌÚ„ ÁÚ—„ „Б„БÁ„ÌÌÚ„ ÐÎÍÐÍÀÚ Æ¿˜Ç‘Ú ‘„Ïξ‘
ÍÀÚ–Ì¿¾Ì¿ÐÚ˜„ÌÌ¿¾ÌÍÏË¿ÊÛÌ¿¾…ÇÆÌÛ’”ÍÃÇ‘Í‘ÌÇ”
Ì„ ÐÏ¿Æ’ ÎÍ–‘Ç Ì„Æ¿Ë„‘ÌÍ cÍÆËÍ…ÌÍБÛ ÇÐÎÏ¿ÁÇ‘Û ÎÍ
ÊÍ…„ÌÇ„ÁЄ‚ÿ„БÛn¿ÃÍ‘ÍÊÛÉÍÎÏÇÆÌ¿‘Û–‘ÍÎÏÍÀÊ„
Ë¿ Ð’˜„БÁ’„‘ –‘Í ÁЄ –‘Í Ð ‘ÍÀÍÈ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘ ° Ì„
ΒБ¾É Ç Ì„ ÐÊ’–¿ÈÌÍБÛ x„Ë ÎÍÆ…„ Ü‘Í ÐÄʿ„—Û Ç
Æ¿ÈË„—Ûо пËÇË ÐÍÀÍÈ ‘„Ë ÃÍÊÛ—„ Ç ‘Ï’ÃÌ„„ À’Ä—Û
ÁÍÆÁÏ¿˜¿‘ÛоÁ…ÇÆÌÛ
eʾ ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ ÎÍ̾‘Û –‘Í …„ Ð Á¿ËÇ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘

¿ ËÍ…„‘ ÌÇ–„‚Í Ç Ì„ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘ ËÍ…„‘ ÁÚ Á ÎÍÊÌÍË
ÎÍϾÃÉ„ ÎÏÍ–‘Ç‘„ ÐʄÒݘDŽ ’‘Á„υÄÌǾ Í‘Ë„–¿¾
Í‘ÌÍо‘оÍÌÇÉÁ¿ËÇÊÇÌ„‘

€Ì„ÊÝÀÊÝ
ÀÍÝÐÛ 
°”ÍÃÇ‘ÛÎÍË¿‚¿ÆÇÌ¿Ë
°Æ’ÀÌÚ”ÁÏ¿–„È
°ÜÉÆ¿Ë„ÌÍÁ
°ÀÍÊÛ—Ç”¿’ÃÇ‘ÍÏÇÈ
°Í–„τÄÈ
°ÏÇÐÉ¿
°ËÚÐÊ„ÈÍÐË„Ï‘Ç
°Ë¿ÊÍÆÌ¿ÉÍËÚ”ÉÍËοÌÇÈ
°ÎÍÆÃÌÍÁÍÆÁÏ¿˜¿‘ÛоÃÍËÍÈ
°ÎÏÍÐÚο‘Ûо
°ЄÏÛ„ÆÌڔ͑ÌÍ—„ÌÇÈ
°ÊÇ“‘ÍÁ
°ÎÊ͘¿Ã„È
°‘„ËÌÚ”’ÊÇ•
°ÉÍÐÚ”ÁƂʾÃÍÁ
°’”ÍÃÇ‘ÛÇÆÃÍË¿
°ÍÃÇÌÍ–„БÁ¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
°ο’ÉÍÁÇ‘¿Ï¿É¿ÌÍÁ
°Ì¿ÐË„—„É
°ÃÏ¿É
°Ì¿–¿ÊÛÌÇÉÍÁ
°пËÍ’Á„Ï„ÌÌÚ”‘ÇÎÍÁ
°Ì„ÃÍËÍ‚¿ÌÇÈ
°ΒБ͂Í”ÍÊÍÃÇÊÛÌÇÉ¿
°пËÍÊ„‘ÍÁ
°‘ÍÊÎÚ
°‚ÏÍÆÚ
°‚ÍÊÍÁÍÉÏ’…„ÌÇÈ
°ЄÀ¾
°–’ÁБÁ¿ÁÇÌÚ
°БϿ”¿

fÐÊÇ ÀÍÊÛ—¿¾ –¿Ð‘Û Ü‘Ç” ’‘Á„υÄÌÇÈ Í‘ÌÍÐǑо É
Á¿Ë „ÐÊÇ ÁÚ Í–„ÌÛ ”ÍÏÍ—Í ÎÍÌÇË¿„‘„ Í –„Ë ‘’‘ ÇÄ‘
Ï„–Û„ÐÊÇÁÚÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘„ÍÀÊ„‚–„ÌÇ„É͂ÿÁ¿Ë’ÿ„‘
о‘¿ÉÇÊÇÇÌ¿–„ÇÆÀ„…¿‘ÛÌ„ÎÏǾ‘ÌÍБ„ÈÇÆÜ‘Í‚ÍÐÎÇ
ÐÉ¿°Ü‘ÍËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÌÇ–„‚ÍÌ„ÆÌ¿–Ç‘kÏÍË„‘Í‚Í
–‘Í ’ÏÍÁ„ÌÛ Á¿—„È ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÁÚÐÍÉ x‘Í
Á¿Ë Ì„ÎÊÍ”Í ÀÚ ÎÏÍÉÍÌÐ’ÊÛ‘ÇÏÍÁ¿‘Ûо ’ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á
‘¿iÁÍÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘ÛоÐÍÁ„‘¿ËÇÇÏ„ÉÍË„Ìÿ•Ç¾Ëǔ͑¾
ÀÚÇÆÜ‘ÍÈÉÌÇ…ÉÇqarrsafmr€bfhlbciipfxali©
΄ÏÁÚÈ—¿‚ÉÍÐÁÍÀͅÄÌÇÝ

r¿Ë¿ÎÍЄÀ„ÎÍÁÚ—„ÌÌ¿¾‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÌÇÉ¿ÉÍ‚ÍÆÌ¿É¿É
ÊÇ–ÌÍБÇ Ì„ ÎÏÇÉÊ¿ÃÚÁ¿„‘ sÏ„ÁÍ…ÌÚÈ –„ÊÍÁ„É ËÍ…„‘
ÌÏ¿ÁÇ‘Ûо ÇÊÇ Ì„ ÌÏ¿ÁÇ‘Ûо ÍÉÏ’…¿Ý˜ÇË ÍÌ ËÍ…„‘
ÀÚ‘Û ÁÎÍÊÌ„ ÃÍÁÍÊ„Ì ÐÍÀÍÈ
Ï„…„ ÇÊÇ Ì„ÃÍÊÝÀÊÇÁ¿‘Û
ЄÀ¾
–¿˜„ oÌËÍ…„‘ÎÏÍƾÀ¿‘ÛÇÊÇÃÍÀÇÁ¿‘Ûо’Ð΄”¿
ÌÇ–„‚ÍÁЄÀ„ÎÏÇÌ•ÇÎÇ¿ÊÛÌÍÌ„˄̾¾c„Ï;‘ÌÍБÛ‘Í
‚Í –‘Í –„ÊÍÁ„É Ð ÎÍÁÚ—„ÌÌÍÈ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÝ ÍÉ¿…„‘о
ÎÍÊÌÍБÛÝ ÁÚÉÊÝ–„ÌÌÚË ÇÆ ÌÍÏË¿ÊÛÌÍÈ …ÇÆÌÇ ÐÍ•Ç
¿ÊÛÌ¿¾ „‚Í ¿É‘ÇÁÌÍБÛ ÐÁ„Ä‘о É Ì’ÊÝ ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÁÚÐÍ
É¿nÍ‘¿ÉÍÈÁ¿ÏÇ¿Ì‘Ï¿ÆÁǑǾÐÍÀÚ‘ÇÈÁÍÁЄÌ„ÍÀ¾Æ¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

‘„Ê„ÌÇÌ„ÎÏ„ÃÍÎτÄʄÌ
pÍÁÚ—„ÌÌ¿¾‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÐÉÍÏ„„ÁЄ‚ÍÌ„ÎÍË„—¿„‘
ÎÍÊ’–Ç‘ÛÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇ„ÐÍÆÿ‘ÛЄËÛÝÁÚϿБǑÛÄ‘„ÈÇ
ÐÄʿ‘ÛÉ¿ÏÛ„Ï’vÍ‘¾—¿ÌÐÚÌ¿’Ð΄”¾ÁÌÍÐÌÇ…„ÌÚ¿
ÎÏÇ–ÇÌ¿ ÎÍ ÉÍ‘ÍÏÍÈ ÃÁÇ…„ÌÇ„ ÎÏ„ÏÁ„‘о Ç ÁÚ ÍÉ¿…„
‘„ÐÛ ƿ΄ϑÚ Á –„‘ÚÏ„” Б„Ì¿” ËÍ…„‘ ÍÉ¿Æ¿‘Ûо пËÍÈ
ΒБ¾–ÌÍÈ
n„ÁÍÆËÍ…ÌÍÎÏ„ÃÐÉ¿Æ¿‘ÛÉ¿ÉÍÁÚÀ’Ã’‘ÎÍÐÊ„ÃБÁǾ
ÉÍËÎÊ„Éп ‘Ï„ÁÍ‚Ç Ãʾ –„ÊÍÁ„É¿ cÍÆËÍ…ÌÚ„ Á¿ÏÇ¿Ì‘Ú
ÃÍ”Íþ‘ÃÍÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÍБ„È
iÆË’–„ÌÌÚÈ ‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ ÎÚ‘¿„‘о Æ¿‚Ê’—Ç‘Û „„ ¿ÊÉÍ
‚ÍÊ„ËÇÁÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁÐÎÇÁ¿„‘о
pÏ„ÃÏ¿ÐÎÍÊÍ…„ÌÌÚÈ É ¿ÊÉÍ‚ÍÊÇÆË’ ÇÆÆ¿ À;ÆÌÇ
ÐÎÇ‘Ûо Ç ÉÍËÎÊ„Éп ÁÇÌÚ ΄τà ÀÊÇÆÉÇËÇ ËÍ…„‘ пË
À„ÆÎÍË͘ÇÌ¿ÏÉÍÊÍ‚¿ÀÏÍÐÇ‘ÛÎÇ‘Û
iÆ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” Ç À„ÐÎÍÉÍÈÌÚ” ÎÍÊ’–¿Ý‘о ”ÍÏÍ—Ç„
ÇÐÎÍÊÌÇ‘„ÊÇi”‘ÍÊÛÉÍÌ¿ÃÍ”Á¿ÊÇ‘ÛÎÍ–¿˜„ÇБ¿ÁÇ‘Û
΄τÃÌÇËÇ–„‘ÉDŽǾÐÌÚ„ƿÿ–ÇÇÐÉÊÝ–¿Ý˜Ç„Ì„ÇÆ
Á„БÌÍБÛÐÁ¾Æ¿ÌÌ’ÝÐÎÏÍÀÊ„ËÍÈÁÚÀÍÏ¿ÇÌ„ÎÚ‘¿‘Ûо
ÐÄʿ‘ÛÇÆÌǔϒÉÍÁÍÃÇ‘„Ê„È
iÆÆ¿ ÎÍБ;ÌÌÍÈ À;ÆÌÇ Ì„’ÿ– –„ÊÍÁ„É Ð ÎÍÁÚ
—„ÌÌÍÈ ‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ ÌÇÉÍË’ Ì„ ÎÍÆÁÍʾ„‘ ÁË„—ÇÁ¿‘Ûо Á
ÎÍÏ’–„ÌÌÍ„ „Ë’ ÄÊÍ Ì„ ‘„ÏÎÇ‘ ÉÏÇ‘ÇÉÇ ÐÉÊÍÌ„Ì É
ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ËÌ¿Ï¿ÀÍ‘„–‘ÍÁÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁÍ‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÍ
ÐÉ¿ÆÚÁ¿„‘оÌ¿„‚ÍÎÏÍ“ÎÏÇ‚ÍÃÌÍБÇ
cЄ˄ÈÌÍÈ…ÇÆÌÇÉÍËÎÊ„ÉБτÁÍ‚ÇËÍ…„‘ÐÊ’…Ç‘Û
ÇБ͖ÌÇÉÍËÏ¿ÆÏ’—Ç‘„ÊÛÌÚ”ÐÐÍÏÇÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍÁÍÀÇÃÇ
Ð’ÎÏ’…„ÐÉÇ” ÇÆË„Ì bÏ¿ÉÇ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” ̄Б¿ÀÇÊÛÌÚ Ç
Ê„‚ÉÍÏ¿Ðοÿݑо
fÐÊÇ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚÈ –„ÊÍÁ„É ÁÇÃÇ‘ Á ЄËÛ„ „ÃÇÌБÁ„Ì
Ì’Ý ÍÎÍÏ’ Ç Æ¿˜Ç‘’ ÍÌ ÎÍÈÄ‘ Ì¿ ÊÝÀÚ„ ’ÌÇ…„ÌǾ Ç
Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ ÊÇ—Û ÀÚ Ð͔ϿÌÇ‘Û ÐÁÍÈ ÃÍË ÐÁÍÝ ÉÏ„
ÎÍБÛ pÍÃÉ¿ÀÊ’–ÌÚ„ Ë’…Û¾ Ç À„ÆÍ‘Á„‘ÌÚ„ …„ÌÚ –¿˜„
ÁЄ‚Í ÁБτ–¿Ý‘о ÐÏ„ÃÇ ÊÝÄÈ Ð ÉÍËÎÊ„ÉÐÍË ‘Ï„ÁÍ‚Ç
iÌ͂ÿÀÏ¿É‘ÍÊÛÉÍÌ¿ÌÇ”ÄυǑоiÃÍÁÍÊÛÌÍÃÍÊ‚Í
iÆÆ¿ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„‚Í Æ¿ÎÏ„‘¿ Ì¿ ÄÈБÁÇ„ ÁÚÆÁ¿ÌÌÍ‚Í
‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ’Ë’…–ÇÌÏ¿ÆÁÇÁ¿„‘оÊÍ…Ì¿¾ÇËÎÍ‘„̕Ǿ’
…„̘ÇÌ ° “ÏÇ‚ÇÃÌÍБÛ c ‘Í …„ Áτ˾ ÎÍÁÚ—„ÌÌ¿¾
‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ ËÍ…„‘ Б¿‘Û ÎÏÇ–ÇÌÍÈ ‚Ç΄ÏЄÉÐ’¿ÊÛÌÍБÇ
ÇÌÇË“ÍË¿ÌÇÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
cЄ Ü‘Ç ’‘Á„υÄÌǾ Í‘ÌÍо‘о É ÎÍÐÊ„ÃБÁǾË ÍÃ
ÌÍ‚ÍÇ‘Í‚Í…„ÉÍËÎÊ„ÉпoÌÇÁ„ÏÌڔ͑¾ÇÇÐÉÊÝ–¿
Ý‘ ÃÏ’‚ ÃÏ’‚¿ oÀ˜„„ Ãʾ ÁЄ” ÊÝÄÈ ÐÉÊÍÌÌÚ” É ÀÍ
Ê„ÆÌ„ÌÌÍÈ ‘Ï„ÁÍ‚„ ° Ì„ÎÏÍÃ’É‘ÇÁÌÚÈ ϿДÍÃ ÜÌ„Ï‚ÇÇ
À„ÐÐËÚÐÊ„ÌÌÍ„ ÎÏ„ÐÊ„ÃÍÁ¿ÌÇ„ ÊÍ…ÌÚ” •„Ê„È БϿБ̿¾
Ë„–‘¿ÇÌ„ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛÍÀτБÇÎÍÉÍÈ
c …ÇÆÌÇ À„ÐÎÍÉÍÈÌÚÈ –„ÊÍÁ„É Î͔ͅ Ì¿ ÀÍÉЄϿ
ÐÁ¾Æ¿Á—„‚Í ЄÀ„ ÌÍ‚Ç Á„Ï„ÁÍ–ÉÍÈ Ç Á ‘¿ÉÍË ÁÇÄ ÎÍÃ
̾Á—„‚ÍоÌ¿ÏÇÌ‚mÍ…„‘ÀÚ‘Û„Ë’ÎÍÁ„Æ„‘ÍÌÎÏ;ÁÇ‘
–’Äп ÊÍÁÉÍБÇ Ç ÍÃÍÊ„„‘ ÐÍ΄ÏÌÇÉ¿ nÍ ÍÌ ÀÚБτ„ Ç
’Ð΄—Ì„„ÐÄʿ„‘Ü‘Í„ÐÊÇÐÌÇË„‘Á„Ï„ÁÉ’ÐÌÍ‚
k–„Ë’ËÚÁЄÜ‘Í‚ÍÁÍÏÇË!
r¿ËÚ„ ÍÀÚ–ÌÚ„ ÄÈБÁǾ
ÎÍ„ÆÃÉ¿ Ì¿ Ë„‘ÏÍ ÎÍÊ„‘
Ì¿ пËÍÊ„‘„ ÎÍЄ˜„ÌÇ„ Ê„É•ÇÈ ’”¿…ÇÁ¿ÌÇ„ Æ¿ ÄÁ’—
ÉÍÈ’БÏÍÈБÁÍÁ„–„ÏÇÌÉÇÎÍ”ÍÃÁË¿‚¿ÆÇÌÎÍ„ÆÃÉ¿Ì¿
Í‘ÃÚ” ‘Ï„À’„‘ Í‘ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿Ý˜„‚Í ‘Ï„ÁÍ‚’ Í‚ÏÍËÌÚ”
’ÐÇÊÇÈvÏ’ÎÉÍ„ Ï¿ÁÌÍÁ„ÐÇ„ Ï„ÃÉÍ„ ÐÎÍÉÍÈБÁÇ„ ÐÉ’Ã
ÌÚÈ ’Ý‘ Á Ã’—„ Б;‘ Í–„ÌÛ ÃÍÏÍ‚Í Ç •„̾‘о ÁÚÐÍÉÍ
pÍÎÚ‘¿‘Ûо ÇÆË„ÌÇ‘Û ÁЄ˒ Ü‘ÍË’ Ï¿ÃÇ ΒБÛ Ç Æ¿Ë¿Ì
–ÇÁÍÈÌÍ‘¿ÉÍÈË¿ÊÍÁ„Ï;‘ÌÍÈÃÏ’‚ÍÈ…ÇÆÌÇÏ„—Ǒо
Ì„É¿…ÃÚÈ
n¿ÈÄ‘оË¿Ðп¿Ï‚’Ë„Ì‘ÍÁÁÎÍÊÛÆ’…ÇÆÌÇ‘Ï„ÁÍ…
ÌÍ‚Í–„ÊÍÁ„É¿
n„Á„ÏÇ‘„!
pÏÍÁ„ÏÇË
cÍÆÛË„ËÊÇБÀ’Ë¿‚Çq¿ÆÄÊÇËÌ¿ÃÁ„–¿Ð‘ÇrÊ„Á¿
ÁÚÎÇ—„Ë ÁЄ ‘Í Æ¿ –‘Í ËÚ ÀÊ¿‚ÍÿÏÌÚ Ì¿—„È ‘Ï„ÁÍ‚„
rÎÏ¿Á¿‘Í–„ËÍÌ¿Ì¿ËË„—¿„‘rÏ¿ÁÌÇ‘„Á¿—ÇÆ¿Ë„‘ÉÇ
ÐÎÏÇÁ„ÄÌÌÚËÇÌÇ…„ÍÀÚ–ÌÚËÇÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘¿ËÇÎÍÃÍÀÌÍ
‚Í‘„Б¿ÊÝÄÈÐÎÍÁÚ—„ÌÌÍÈ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÝ

bladoeaq€sqfcodf€
°ËÍ‚’ÎÏ„Ã’ÐËÍ‘Ï„‘ÛÊÝÀ’ÝÐÊ’–¿ÈÌÍБÛ
°ÁЄ‚ÿ‚Í‘ÍÁÉÌ„ÀÊ¿‚ÍÎÏǾ‘ÌÍË’Ï¿ÆÁÇ‘ÇÝ
ÐÍÀÚ‘ÇÈ
°ËÍ‚’ÇÆÀ„…¿‘ÛÍοÐÌÍÈÐÇ‘’¿•ÇÇ
°ÀÚ‘ÛÎÏ„Ã’ÐËÍ‘ÏÇ‘„ÊÛÌÚË
°ÎÏ„ÃÍБ„Ï„–ÛÐÁÍÇ”ÀÊÇÆÉǔ͑ÍοÐÌÍБÇ
°Ð͔ϿÌÇ‘ÛÆÃÍÏÍÁÛ„
°Ì„ÐÍÁ„Ï—¿‘ÛÍ—ÇÀÍÉ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

°Ì„ÀÚ‘ÛÏ¿ÁÌÍÃ’—ÌÚËÉÊÝþË
°Ì„ÍοÆÃÚÁ¿‘Û
°Ì„Æ¿ÀÚ‘Û‘ÍÍ–„Ë˄̾ÎÏÍÐÇÊÇ

ihhasqfcodi€
°ÀÚБÏÍ’Б¿Ý
°‘Ï¿–’ÐÊÇ—ÉÍËËÌÍ‚ÍÜÌ„Ï‚ÇÇ
°ÎÊÍ”ÍДͅ’ÐÛÐÊÝÃÛËÇ
°Ï¿ÆÃÏ¿…¿ÝÐÛ
°ÉÍÌ“ÊÇÉ‘’ÝÐÏÍÃÇ‘„ʾËÇÐ’ÎÏ’‚ÍËÄ‘Û
ËÇÊÝÀÇËÚË–„ÊÍÁ„ÉÍË
°Ê„‚ÉÍÍ‘É¿ÆÚÁ¿ÝÐÛÍ‘ÐÁÍÇ”ÎÊ¿ÌÍÁ
°Ì„Ï„¿ÊÇÆ’ÝÎÍÊÌÍБÛÝÐÁÍÇÁÍÆËÍ…ÌÍБÇ
°–¿Ð‘Í˄̾ÝÏ¿ÀÍ‘’
°Ì„ËÍ‚’Î’‘„—„БÁÍÁ¿‘Û
°Ì¿–¿‘ÛÁÍÃÇ‘ÛË¿—ÇÌ’
°΄τБ¿‘ÛÍÀ˜¿‘ÛоÐÌ„ÎÏǾ‘ÌÚËÇÊÝÃÛËÇ
°Ì„ÌÏ¿ÁÊÝÐÛÍÉÏ’…¿Ý˜ÇË
°–’ÁБÁ’ÝЄÀ¾Ì„ÆÃÍÏÍÁÚË

a ‘„΄ÏÛ ÐÏ¿ÁÌÇ‘„ ÐÁÍÇ §Æ¿¨ Ç §ÎÏÍ‘ÇÁ¨ ‘Ï„ÁÍ‚Ç
e„ÊÍÌ„ÁÉÍÊÇ–„БÁ„ÎÍÆÇ•ÇÈe„ÊÍÁÉ¿–„БÁ„ÍÀÏ„‘„Ì
ÌÍ‚ÍÇ’Î’˜„ÌÌÍ‚Í
a–‘ÍÀÚÀÚÊ;ÐÌ„„’À„ÏÇ‘„ÊÇБÍÉÎÍÿÊÛ—„ÃÍÐ
‘¿ÌÛ‘„ –ÇБÚÈ À„ÊÚÈ ÊÇБ Ç Ì¿ÎÇ—Ç‘„ Ì¿ Ì„Ë –‘Í ÁÚ
ÐÄʿ„‘„É͂ÿÌ¿ÁЄ‚ÿÏ¿ÐБ¿Ì„‘„ÐÛБτÁÍ‚ÍÈ
p„Ï„–Ç‘¿È‘„ –‘Í Ì¿ÎÇпÊÇ pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ ЄÀ„ ÁЄ
ܑ͘‘Í°Á¿—¿…ÇÆÌÛoÌ¿Á¿ËÃÍБ’ÎÌ¿
oБ¿ÁÛ‘„ÐÍËÌ„ÌǾ
c΄τÃ
e„ÌÛБϿ”¿ 
embdb,,,
‘¯Ë“’“È“ˆ’ˆ¯Ëmº’
r˯ˤºˆmˈ°ˆmË““º°ˆ“È°Ë­«
ºm©Èˤ°È¤ººË“}‚
{©¯È­Èˆ©mÈˤ¹ºÏ’ˆ’m“ºË
ºˆ“ºË“’Ë}Î’Ï“’
{©¹‚°}Èˤȯ˰°’
jÏ­Èmã«Ë¤°«ºˆ}º¤¹ãË}°Èm’“©
z‚¯°°È¤º¹°’²ºˆË¯È¹’’
 Ë¯ËψËãºm‚‚Û¯ËãÈ}°È’º““È«
ˆË¯È¹’«sqfnindansisqfcodi
‘Ï„ÌÇÌ‚¿Ì‘Ç‘Ï„ÁÍ‚Ç

mÚ Ì„ Ì¿’–ÇÊÇÐÛ ÎÏÍБÍ Ë’ÃÏÍ …Ç‘Û mÚ ‘ÍÊÛÉÍ ÎÏÇ
ÆÌ¿ÊÇ –‘Í ’ Ì¿Ð „БÛ ÎÏÍÀÊ„ËÚ Ç ÁÚÏ¿ÆÇÊÇ ‚Í‘ÍÁÌÍБÛ
Ç” Ï„—¿‘Û n¿ÐÉÍÊÛÉÍ ЄÏÛ„ÆÌÚ Ì¿—Ç Ì¿Ë„Ï„ÌǾ ËÍ…
ÌÍ’ÆÌ¿‘ÛÌ¿–¿ÁÏ¿ÀÍ‘’
lÇ–ÌÍБÛ Ð ‘Ï„ÁÍ…ÌÚË ÉÍËÎÊ„ÉÐÍË ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿„‘о
‚ÍÿËÇ gÇÆÌÛ É¿É ÎÏÍ•„ÐÐ ÁÆ¿ÇËÍÁÍÐÎÇ‘¿ÌǾ –„ÊÍ
Á„É ΒБÛ Ì„ …„Ê¿¾ ‘Í‚Í “ÍÏËÇÏ’„‘ ÐÁÍÝ ‘Ï„ÁÍ‚’ °
‘Ï„ÁÍ‚¿ “ÍÏËÇÏ’„‘ –„ÊÍÁ„É¿ p„ÏÁÇ–ÌÚÈ БτÐÐ ÇÊÇ
‘Ï¿ÁË¿ ÇÊÇ Í‘ÉÊÍÌ„ÌÇ„ Í‘ ÌÍÏËÚ ÎÏÇÁÍÃÇ‘ É ÎÍБÏÍ„
ÌÇÝÆ¿˜Ç‘ ÁÚÏ¿ÀÍ‘É„ ÐÇБ„Ë ÇÆÀ„‚¿ÌÇÈ Ç ÎÍÿÁÊ„ÌÇÈ
ÉÍ‘ÍÏÚ„ÁÐÁÍÝÍ–„Ï„ÃÛБ¿ÌÍÁ¾‘о‚„Ì„Ï¿‘ÍÏ¿ËÇÌÍÁÚ”
‘Ï„ÁÍ‚ Ç À„ÐÎÍÉÍÈБÁ c Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ ÐÉÊ¿ÃÚÁ¿„‘о ‘Ï„
ÁÍ…Ì¿¾ ÊÇ–ÌÍБÛ ° ÉÊ’ÀÍÉ ÉÍËÎÊ„ÉÐÍÁ ÎÏÍ‘ÇÁÍÏ„–ÇÈ
Ã’—„ÁÌÚ” ÎÏÍÏ„” Ç Æ¿ÎÊ¿‘ ÎÍÃÎÍÏÍÉ Ç ÎÏÍ‘„ÆÍÁ iÌÍ
‚ÿ ’ÿ„‘о Í‘ÚÐÉ¿‘Û п˒Ý ‚Ê¿ÁÌ’Ý ÌÇ‘Û ÎÍ‘¾Ì’Á Æ¿
Ì„„Ï¿ÆËÍ‘¿‘ÛÉÊ’ÀÍÉÌ¿ÐÁ„‘ÁÚÈÄ‘ÌÍÁÚÈÐÁÍÀÍÃÌÚÈ
–„ÊÍÁ„É x¿˜„ ÎÏÍ•„ÐÐ ÍÐÁÍÀͅÄÌǾ ÍÉ¿ÆÚÁ¿„‘о ÃÍÊ
‚ÇËÇÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÚËn¿˄Б„…„’ÿʄÌÌÍÈ‘Ï„ÁÍ‚ÇÍÐ
‘¿„‘оÏ’À„•°ÍÌÉÏÍÁÍ‘Í–Ç‘ÇÃÍÊ‚ÍÌ„Æ¿…ÇÁ¿„‘
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

p„Ï„ÃÎÍÊ„‘ÍËÁÉÍÐËÍЖ„ÊÍÁ„ÉÎÏÍ”ÍÃÇ‘É’ÏÐÎÐÇ
”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÎÍÂ͑ÍÁÉÇ ˜‘Í ÎÍ̾‘ÌÍ ° ΄τ‚Ï’ÆÉÇ
ÐÍБ;ÌÇ„Ì„Á„ÐÍËÍБÇ’‘Ï¿‘¿Æ„ËÌڔƿ˜Ç‘
oÐÁÍÀͅÿ¾ÐÛ Í‘ ‘Ï„ÁÍ‚Ç –„ÊÍÁ„É ÍБ¿„‘о Ì¿ h„Ë
Ê„cÍБ¿ÊÛÌÍËÐÏ¿ÁÌ„ÌÇ„ÐÎÍÊ„‘ÍËÁ ÉÍÐËÍÐ Ì„ ‘¿ÉÍ„
’… ÎÏ„’Á„ÊÇ–„ÌÇ„ cЄ ‘„ …„ ° ΄τ‚Ï’ÆÉÇ ÐÍБ;ÌÇ„
Ì„Á„ÐÍËÍБÇ’‘Ï¿‘¿ÎÏÇÁÚ–Ìڔƿ˜Ç‘
mÚ ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„Ë –Ç‘¿‘„ÊÝ ÎÏÍÈ‘Ç ÉÏ¿‘ÉÇÈ k’ÏÐ
ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÎÍÂ͑ÍÁÉÇ Ç ÍÀ’–„ÌǾ Ì¿ÁÚÉ¿Ë …ÇÆ
ÌÇÀ„ÆÇÆÊÇ—Ì„È‘Ï„ÁÍ‚Ç
mÚÎÍÐËÍ‘ÏÇËÌ¿ЄÀ¾ÐÍБÍÏÍÌÚÎÍ˄̾„ËÆÌ¿ÉÇ
ËÇ̒п Ì¿ ÎÊÝÐ ͑ΒБÇË ÐÁÍÈ ‚Ì„Á Ì¿’–ÇËо ÎÏÍ”Í
ÃÇ‘Û ÐÉÁÍÆÛ Б„Ì’ Б¿ÁÇ‘Û ЄÀ„ ”ÍÏÍ—Ç„ Í•„ÌÉÇ ÎÏÇ
ÆÌ¿„ËÐÁÍ„ÎÏ¿ÁÍÌÏ¿ÁÇ‘ÛоЄÀ„ÇÌ„ÌÏ¿ÁÇ‘ÛоÃÏ’‚ÇË
cÍÆËÍ…ÌÍ Î’‘Û Ì„ ÀÊÇÆÉÇÈ nÍ Ü‘Í ° Î’‘Û ÍÐÁÍÀͅÄ
ÌǾÍ‘‘Ï„ÁÍ‚ÇoÃÇÌÇÆÁÍÆËÍ…ÌÚ”
pÏÇоÄËÌ¿ÃÍÏÍ…É’
n¿–Ì„Ëhaosrtsrscifmrorsacapqfrstplfni€
À„Ï„ËÍ‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛÌ¿ЄÀ¾

p„ÏÁÚÈ —¿‚ É ÍÐÁÍÀͅÄÌÇÝ Í‘ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ° Í‘É¿Æ¿‘Ûо
Í‘ ÍÀÁÇÌ„ÌÇÈ oÉÏ’…¿Ý˜Ç” ÏÍÃÇ‘„Ê„È ÍÀБ;‘„ÊÛБÁ
Ð’ÃÛÀÚcÁ¿—„È‘Ï„ÁÍ‚„ÌÇÉ‘ÍÌ„ÁÇÌÍÁ¿‘ÎÏ„…ÄÁЄ‚Í
ÎÍ‘ÍË’–‘ÍÎÏÇ–ÇÌ¿„„Ì„ÁÌ„Á¿ÐoÌ¿’Á¿ÐÁÌ’‘ÏÇe„
ÊÍ ÎÍ ÍÀÁÇÌ„ÌÇÝ ÉÍ‚Í ÀÚ ‘Í ÌÇ ÀÚÊÍ Á Á¿—„È ‘Ï„ÁÍ‚„
ÎÏ„ÉÏ¿˜„ÌÍÁ¿ËÇÆ¿Í‘Ð’‘БÁÇ„ËÐÍБ¿Á¿ÎτБ’ÎÊ„ÌǾ
pÏ„ÉÏ¿˜¿„Ë Ã’‘Ûо …¿ÊÍÁ¿‘Ûо ”ÌÚÉ¿‘Û Ï¿ÆÃÏ¿
…¿‘Ûо ’ÎÏ„É¿‘Û Æ¿ÁÇÃÍÁ¿‘Û mÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ü‘Í Ç ΄
–¿ÊÛÌÍÌÍ–’ÁБÁÍÐÍБϿÿÌǾÉÀÊÇÆÉÇËÉÍ‘ÍÏÚËËÚ
ÇÆϾÃÌÍ Ì¿ÃÍ„ÊÇ Æ¿ ‚ÍÃÚ Ì¿—„‚Í ÐÇËÀÇÍÆ¿ Ð ‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ
‘’‘ ÌÇ ÎÏÇ–„Ë q„–Û Ì„ ÍÀ Ç” ÐÎÍÉÍÈБÁÇÇ a Í Ì¿—„Ë
ÐοЄÌÇÇ
oÀÁÇ̾¾ÉÍ‚ÍÀÚ‘ÍÌÇÀÚÊÍÁÌ¿—Ç”ÎÏÍÀÊ„Ë¿”ËÚ
΄τÌÍÐÇËÌ¿ÌÇ”ÎÏÇ–ÇÌ’ÇÁÍÆÊ¿‚¿„ËÍ‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛ
q¿Æ „БÛ ÁÇÌÍÁÌÚ„ „БÛ Ç Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÚ„ hÌ¿–Ç‘ É‘Í‘Í
ÃÍÊ…„Ì Æ¿ Ì¿Ð Ï„—Ç‘Û Ì¿—’ ÎÏÍÀÊ„Ë’ Ç Áƾ‘Û Ì¿ ЄÀ¾
e„ÌÛБϿ”¿ 
Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛÆ¿ÎÏÍ•„ÐÐÇÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘p’‘Û‘’ÎÇÉÍÁÚÈ
ÌÇÉÍË’ÃÍÁ¿ÐÌ„‘ÄʿÁЄÏ¿Æ™„”¿ÊÇÐÛÎÍÐÁÍÇËÄʿË
ÁÚÉ¿ÉБ¿ÏÚÈÆ¿ÀÚ‘ÚÈuÇÏÐÀÏÍÃÇ‘„ÎÍƿ΄ϑÍÈ’пÃÛ
À„
apx„”ÍÁ§cÇ—Ì„ÁÚÈпè
h¿Ì¿Á„Ð
rÜ‘Í‚ÍËÍË„Ì‘¿ËÚпËÇÍ‘Á„–¿„ËÆ¿ЄÀ¾Æ¿ÐÁÍÝ
‘Ï„ÁÍ‚’ Æ¿ ÇÆÀ¿ÁÊ„ÌÇ„ Í‘ Ì„„ mÚ Ï„—ÇÊÇ ÇÐÎÏ¿ÁÇ‘Û
ÐÁÍ„ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ„ ÎÍÊÍ…„ÌÇ„ Ç ÁƾÊÇ Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛ Æ¿
‘Í–‘ÍÐÌ¿ËÇÎÏÍÇДÍÃÇ‘Ì¿ЄÀ¾kakofrimpasixnofliwo
ÎÍÁÚ—¿„ËпËÍÍ•„ÌÉ’

lÝÃÇ Ð ‘Ï„ÁÍ…ÌÚË ÉÍËÎÊ„ÉÐÍË É¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ БϿÿݑ
Æ¿ÌÇ…„ÌÌÍÈ пËÍÍ•„ÌÉÍÈ w„ÊÇ ÍÌÇ ÁÚÀÇÏ¿Ý‘ пËÚ„
ÐÉÏÍËÌÚ„s„ËÌ„Ë„Ì„„—¿ÌÐÚÌ¿’Ð΄”Í•„ÌÇÁ¿Ý‘É¿É
Í–„ÌÛÌ„ÁÚÐÍÉÇ„
pÍÇ”ËÌ„ÌÇÝÌÇÉ‘Íǔ̄ÊÝÀÇ‘ÎÍ‘ÍË’–‘ÍÇÊÝ
ÀÇ‘Û Ç” ÍÐÍÀ„ÌÌÍ Ì„ Æ¿ –‘Í e¿ ÍÌÇ Ç пËÇ ЄÀ¾ Ì„ ÊÝ
À¾‘
p„ÏÁÚÈ—¿‚Ì¿Î’‘ÇÍÐÁÍÀͅÄÌǾÍ‘‘Ï„ÁÍ‚Ç°ÍÐ
ÁÍÀͅÄÌÇ„Í‘Ì„ÊÝÀÁÇÉЄÀ„n¿Ü‘ÍËÎ’‘ÇÌ„‘Æ¿ÎÏ„
‘ÍÁÎÏÇ‘ÁÍÏБÁÎÍÿÁÊ„ÌÇÈ cЄ –‘Í Á ‘„À„ „БÛ ° Ü‘Í
‘ÁÍ„ c ‘ÍË –ÇÐÊ„ Ç ‘Á; ‘Ï„ÁÍ‚¿ x‘ÍÀÚ Í‘ Ì„„ ÍÐÁÍÀÍ
ÃÇ‘Ûо„„Ì¿ÃÍÎÏÇÆÌ¿‘ÛÇÎÏÇ̾‘Ûn¿ÃÍÿ‘ÛЄÀ„ÎÏ¿
ÁÍ ÀÚ‘Û Ì„ÊÍÁÉÇË Ì„’Ë„ÊÚË ÿ…„ ÐË„—ÌÚË ËÍ…„‘
ÀÚ‘Û Ì„ Í–„ÌÛ ÉÏ¿ÐÇÁÚË ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ ° ÐÇËο‘Ç–ÌÚË
mÍ…ÌÍÎÍÔÍÃÇ‘ÛÉÆ„ÏÉ¿Ê’ÇÎÍÃÍÊ‚’ÐËÍ‘Ï„‘ÛÁÌ„‚Í
k¿ÉÍ„ ÐÇËο‘Ç–ÌÍ„ ÊÇ•Í r¿ËÚÈ ÀÊÇÆÉÇÈ Ç ÏÍÃÌÍÈ –„
ÊÍÁ„ÉÌ¿ÐÁ„‘„˜‘Í°¾
pÍÎÏÍÀ’È‘„͑̄БÇÐÛÉЄÀ„ÐÐÇËο‘Ç„ÈcÚÜ‘Í‚Í
Æ¿ÐÊ’…ÇÁ¿„‘„ t Á¿Ð „БÛ ÃÍБÍÇÌБÁ¿ ÍÌÇ À„ÐÐÎÍÏÌÚ
ÁÚ Í ÌÇ” ÆÌ¿„‘„ pÏÍБÍ ÃÍ ÐÇ” ÎÍÏ ÁÐÎÍËÇÌ¿¾ Í ÌÇ”
ÁÚ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇÐÛ ÇËÇ É¿É Æ¿˜Ç‘ÍÈ ÍÎÏ¿ÁÿÌÇ„Ë cÚ
‚ÍÁÍÏÇÊÇ ° Æ¿‘Í ¾ Ì„Ï¿ÁÌÍÃ’—ÌÚÈ iÊÇ Æ¿‘Í ¾ Æ¿ÀÍ‘
ÊÇÁÚÈiÊÇ„˜„ΒБÛ‘¿ÉÌ;”ÍÏÍ—ÇÈÏ¿ÀÍ‘ÌÇÉ €
Æ¿Ì’ÃÊÇÁÚÈÌÍ¿ÉÉ’Ï¿‘ÌÚÈ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

tÀ„ÏÇ‘„ ÁÚ ÁЄ Ü‘Ç §Ìͨ ¨Æ¿‘ͨ ¨‘„Ë Ì„ Ë„Ì„„¨
˜‘ÇÆÌ¿ÉÇÌ„ÊÝÀÁÇÇÌ„’Á„Ï„ÌÌÍБÇÁЄÀ„fÐÊÇÁÚÁЄ
Áτ˾ Á‘¾‚ÇÁ¿„‘„ ‚ÍÊÍÁ’ Á ÎÊ„–Ç Á¿Ð Ï¿ÌÍ ÇÊÇ ÎÍÆÃÌÍ
”ÊÍÎÌ’‘ ÎÍ Æ¿‘ÚÊÉ’ pÍ‘ÍË’ –‘Í ÁÚ Ð Ü‘ÇË Æ¿Ï¿Ì„„ ÐÍ
‚Ê¿ÐÌÚaÁÚÐÜ‘ÇËÌ„ÐÍ‚Ê¿ÐÌÚcÚ’ËÌÚÈÐÇËο‘Ç–
ÌÚÈ ÃÍÀÏÚÈ Æ¿ÀÍ‘ÊÇÁÚÈ ¿ÉÉ’Ï¿‘ÌÚÈ i ”ÍÏÍ—ÇÈ Ï¿
ÀÍ‘ÌÇÉ b„ÆÍ ÁоÉÇ” ÌÍ cÚ ËÍ…„‘„ ÌÏ¿ÁÇ‘Ûо ÃÏ’‚ÇË
ÌÍÁ¿ÐÜ‘ÍÌ„Æ¿ÀÍ‘Ç‘ÎÍ‘ÍË’–‘ÍÁÚÌÏ¿ÁÇ‘„ÐÛЄÀ„
n„ÎÏǾ‘Ç„ ЄÀ¾ ° ÇБ͖ÌÇÉ ‘Ï„ÁÍ‚Ç oÌ¿ Ü‘ÇË Ì„
ÎÏǾ‘Ç„ËÎÇ‘¿„‘оÌ¿Ì„ËϿБ„‘cÚÀÍÊÛ—„ Ì„ Ì¿Ë„
Ï„ÌÚ ÉÍÏËÇ‘Û Ç ϿБǑÛ „„ cÚ ÎÏÇÌÇË¿„‘„ Ç ÊÝÀÇ‘„
ЄÀ¾ÇÁ¿—¿‘Ï„ÁÍ‚¿”’Ä„‘ÇÁ¾Ì„‘Ì¿‚Ê¿Æ¿”nfcinocasa€€
ÇÆÀ¿Áʾ„ËоÍ‘ÉÍËÎÊ„ÉпÁÇÌÚ

h¿ÌÇ…„ÌÌ¿¾ пËÍÍ•„ÌÉ¿ ÉÍËÎÊ„ÉÐ ÁÇÌÚ Ç ‘Ï„ÁÍ‚¿ ÍÌÇ
É¿É ‘ÏÇ ЄБÏÚ ° Ì„ ÿݑ –„ÊÍÁ„É’ —¿‚’ Б’ÎÇ‘Û ¿
‘ÍÊÛÉÍ Äς¿Ý‘ „‚Í ÁЄ Áτ˾ §c mÍÐÉÁ’ Á mÍÐÉÁ’ É
ÐÁÍÀÍÃÌÍÈ ÌÍÁÍÈ …ÇÆÌǨ ° ¿ пËÇ Á¾…’‘ –„ÊÍÁ„É¿ ÎÍ
Ï’É¿ËÇÌÍ‚¿Ë
kÍËÎÊ„ÉÐ ÁÇÌÚ Á ÉÏÍÁÌÍË ÏÍÃБÁ„ Ð Æ¿ÌÇ…„ÌÌÍÈ
пËÍÍ•„ÌÉÍÈ c ÀÍÊÛ—ÇÌБÁ„ ÐÁÍ„Ë Ì¿—Ç ÎÏÍË¿”Ç Ç
Í—ÇÀÉÇ ÊÝÃÇ ÎÏÍБÍ Ì„ Æ¿Ë„–¿Ý‘ ¿ „ÐÊÇ Ç Æ¿Ë„‘¾‘
Ê„‚ÉÍÎÏÍБ¾‘ÇÆ¿À’Ã’‘nÍËÚ°Ì„‘¿ÉÇ„mÚ‚Í‘ÍÁÚ
ÎÏÍБǑÛÁЄ–‘Í’‚ÍÃÌÍÇÉÍË’’‚ÍÃÌÍЄÀ„…„Ì„ÎÏÍ
˜¿„Ë пËÍ‚Í Ë„ÊÉÍ‚Í ÎÏÍБ’ÎÉ¿ n¿Ë É¿…„‘о Í Ì„Ë
À’Ã’‘ÎÍËÌÇ‘ÛÁ„–ÌÍÌÇÉ͂ÿÌ„ÎÏÍБ¾‘ÇÌÇÉ͂ÿÌ¿Ð
Ì„ÎÍÊÝÀ¾‘ mÚ ÐÌÍÁ¿ Á ÉÏ’‚’ ÐÍÆÿÌÌÚ” Ì¿ËÇ Æ¿ÁÇÐÇ
ËÍБ„ÈÇ‘Ï„ÁÍ‚¿Ì¿—¿ϿБ„‘
fÐÊÇÌ¿ËÌ„Æ¿–‘ÍÁÇÌÇ‘ÛЄÀ¾Á̿Б;˜„ËÉÌ¿
—ÇË ’ÐÊ’‚¿Ë •„Ê¿¾ ÉÍÊʄɕǾ Ì¿—Ç” ÎÏÍ—ÊÚ” ÁÇÌ
cÍ‘ÐÜ‘ÇË–„ÊÍÁ„ÉÍ˾ÎÍБ’ÎÇÊÌ„ÐÎÏ¿Á„ÃÊÇÁ͘‘ÍË’
ÐÉ¿Æ¿ÊÉÍÊÉÍБÛÇÍÌÍÀÇÄÊоaÌ¿ÁÚÎ’ÐÉÌÍËÁ„–„Ï„Á
—ÉÍÊ„Ì¿ÎÇÊоÇ˄̾Б͗ÌÇÊÍÎϾËÍÌ¿ʄБÌÇ•„a
ξ‘ÛÊ„‘ÐΒБ¾ÎÏǾ‘„ÊÛÎÍÎÏÍÐÇÊ˄̾ÍÎÍË͘Ç¿¾
ÌÇ–„‚Í Ãʾ Ì„‚Í ÐÄʿ‘Û Ì„ ÐËÍ‚ € ËÌÍ‚Í Ï¿Æ ÎÚ‘¿Êо
Ì¿–¿‘Û …ÇÆÌÛ ÐÌ¿–¿Ê¿ ΄τБ¿‘Û À„ÐÎÍÉÍÇ‘Ûо ÎÍ Î’Ð
e„ÌÛБϿ”¿ 
‘¾É¿ËÇÌÇ–„‚Í’˄̾Ì„ÎÍÊ’–¿ÊÍÐÛ
fÐÊÇ ÁÚ ”Í‘Ç‘„ ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘Ûо Í‘ ‘Ï„ÁÍ‚Ç Á¿Ë ÎÏÇ
Ä‘о Ì¿’–Ç‘Ûо ÎÏ͘¿‘Û ЄÀ¾ eʾ Ì¿–¿Ê¿ ΄τ–Ç‘¿È‘„
‘Í –‘ÍÌ¿ÎÇпÌÍ ÁÚ—„ ÁÐÎÍËÌÇ‘„ É¿ÉÍÈ ÁÚ ÐÇËο‘Ç–
ÌÚÈ–„ÊÍÁ„ÉÇÎÏÇÆÌ¿È‘„ÐÁÍ„ÎÏ¿ÁÍÌ¿ÎÏ͘„ÌÇ„e„È
БÁÇ„ Ãʾ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” „ÃÇÌБÁ„ÌÌÚÈ Î’‘Û É ÐοЄÌÇÝ
fÐÊÇ Á¿Ð Ë’–¿„‘ ÁÇÌ¿ ΄τà Б¿ÏÚË ÃÏ’‚ÍË ÎÍÆÁÍÌÇ‘„
„Ë’ Ç ÎÍÎÏÍÐÇ‘„ ÎÏ͘„ÌǾ c ̄ÿÁÌÇ” ÎÏÍË¿”¿” ÎÏÇ
ÆÌ¿È‘„ ÐÁÍÝ ÁÇÌ’ Ç ͑ΒБǑ„ ÐÁÍÈ ‚Ï„” Ï¿Æ Ç Ì¿ÁЄ‚ÿ
pÍÎÏÍÀ’È‘„ÎÏÇÆÌ¿‘ÛÐÁÍÝÌ„ÎÏ¿ÁÍ‘’Ì¿ÊÝþ”Ì„‘„Ͼ¾
’Á¿…„ÌǾÉЄÀ„a„ÐÊÇÁÚ’Á„Ï„ÌÚ–‘ÍÎÏ¿ÁÚ°É¿ÉÍ„
Á¿Ë ÄÊÍ ÃÍ ‘Í‚Í –‘Í Ã’Ë¿Ý‘ ÃÏ’‚Ç„
ÍÌÇ É¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ
ÌÇ–„‚ÍÌ„Ã’Ë¿Ý‘°ÁЄÍÀÁÇÌ„ÌǾÁÚÎÏÇÃ’ËÚÁ¿„‘„Æ¿
ÌÇ” 
i Ì„ À„ÐÎÍÉÍÈ‘„ÐÛ Í ‘ÍË –‘Í ÎÍ‘„Ͼ„‘„ ÐÍÁ„БÛ t
Á¿Ð„„Ì¿‘ÏÍÇ””Á¿‘Ç‘konfwsqfcognodoqomana
’ÐËÇϾ„˧‘ϾВ–É’¨

cÍ‘ ÇÐÎÍÁ„ÃÛ s¿‘Û¾ÌÚ c БϿ”ÍÁÍ‚Í ¿‚„Ì‘¿ Ê„‘
ÍÃÇÌÏ„À„ÌÍÉÃÁ¿’—„×ǔË’…¿
§€Ì„ÊÝÀÊÝÎÏÍÐÚο‘ÛоÎÍ’‘Ï¿Ë
rÍÌ ÇЖ„Æ¿„‘ ¾ ÎÏǔͅ’ Á ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ oÌÍ
ÁÐÎÚ”ÇÁ¿„‘ Ç ÍÐÁ„˜¿„‘ Ï¿ÆÍË ÁЄ Ì„ÎÏǾ‘ÌÍБÇ
Á–„Ï¿—Ì„‚ÍÃ̾Ç‘Í–‘Í…Ä‘˄̾Є‚ÍÃ̾t‘ÏÍ
ÎÏÍ”ÍÃÇ‘ Á ÇÆË¿‘ÚÁ¿Ý˜Ç” Е„Ì¿” r•„ÌÚ Ü‘Ç °
‘ÍÊÛÉÍÁËÍ„È‚ÍÊÍÁ„€ÎÇ—’ÍÃÌÇÇ‘„…„БϿ
ÌÇ•ÚÐÁÍ„‚Í‘Ï„ÁÍ…ÌÍ‚ÍÏÍË¿Ì¿
oÃÌ¿ÇÆпËڔ̄ÊÝÀÇËÚ”ËÌÍÝЕ„Ì°ÍÎÍ
ÆÿÌÇ„Ì¿Ï¿ÀÍ‘’ÇÁÚ‚ÍÁÍÏÌ¿–¿ÊÛÌÇÉ¿cÍ‘¾Æ¿
ÃÚ”¿¾ÐÛ Áо ËÍÉÏ¿¾ ÎÏÍÀÇÏ¿ÝÐÛ ‘Ç”Í ÎÍ ÉÍÏÇÃÍ
Ï’ Á ÐÁÍÝ ÉÍËÌ¿‘’ ÃÁ„ÏÛ Á É¿ÀÇÌ„‘ Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿
Ï¿Ðο”ÇÁ¿„‘о Ì¿ ÎÍÏÍ‚„ ÍÌ §s¿¿É oξ‘Û ÍοÆ
ÃÚÁ¿„‘„¨€ÁÆÃÏ¿‚ÇÁ¿ÝÎÚ‘¿ÝÐÛÍÎÏ¿Áÿ‘ÛоÍÌ
˄̾Ì„ÐÊ’—¿„‘©€„Ë’©aÍÌËÌ„©a¾„Ë’©¨
m„̾ÉÍÊÍ‘Ç‘
pÍ‘ÍË ¾ ÎÏ„ÃБ¿ÁʾÝ ЄÀ„ Ï¿Æ‚ÍÁÍÏ Ð Ë¿ËÍÈ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

mÚÐÌ„ÈÉ¿ÉÁЄ‚ÿÐÐÍÏÇËоoÌ¿Äʿ„‘ËÌ„ÁÚ
‚ÍÁÍÏ ’–Ç‘ É¿É ‚Í‘ÍÁÇ‘Û É¿É ÍÀÏ¿˜¿‘Ûо Ð ÐÚ
ÌÍË–‘ÍÍÌÌ„ÁÍÐÎÇ‘¿ÌÌ„’”Í…„Ì–‘;„Ë’ÌÇ
–„‚ÍÌ„ÎÍɒοÝ–‘;̄ÐÊ„…’Æ¿ÐÁÍÇËÆÃÍÏÍÁÛ
„Ë ËÌ„ ÎÍÏ¿ ÇÑÇ É ÁÏ¿–’ ¾ Ì„’Ë„”¿ Ç Ì„ÐÉÊ¿
Ä”¿© € „È ‚ÍÁÍÏÝ© a ÍÌ¿ ËÌ„© a ¾ „È© oÌ¿
ÉÏÇ–Ç‘’˄̾ÁЄÐ…ÇË¿„‘оÁÌ’‘ÏÇ
pÍ‘ÍË ¾ ÎÏÇÃ’ËÚÁ¿Ý É¿É ÎÏǔͅ’ Á ÎÍÊÇÉ
ÊÇÌÇÉ’tÉ¿ÀÇÌ„‘¿Í–„Ï„ÃÛh¿ÌÇË¿ÝБÍÝ…Ã’
cÃÏ’‚ ÎÍ…ÇÊ¿¾ Ì¿”¿ÊÛÌ¿¾ ÿ˿ ÎÚ‘¿„‘о ÁÊ„Æ‘Û
À„Æ Í–„Ï„ÃÇ € „È ÉÏÇ–’© oÌ¿ Í‚ÏÚÆ¿„‘о € ÎÚ
‘¿ÝÐÛ „È ÎÍË„—¿‘Û oÌ¿ Ì¿ ˄̾ Æ¿Ë¿”ÇÁ¿„‘о t
˄̾ÎÊÍ”ÍÐЄÏÕ„Ë
n¿Ï¿ÀÍ‘’¾ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍÍοÆÃÚÁ¿ÝnÍÌÇ
É‘ÍÜ‘Í‚ÍÌ„Æ¿Ë„–¿„‘n¿–¿ÊÛÌÇÉ’ÁЄÏ¿ÁÌÍa¾
„Ê„ÃÍÎÍÊÆ¿ÝÃÍÐÁÍ„‚ÍБÍÊ¿
i‘¿ÉÉ¿…ÃÍ„’‘ÏÍ
oБ¿ÌÍÁÇ‘Û Ü‘Ç ÎÏÇÃ’Ë¿ÌÌÚ„ Ï¿ÆÀÍÏÉÇ ¾ Ì„
ËÍ‚’fÐÊÇÎÍÎÚ‘¿ÝÐÛ°ÍÌÇÁÐÎÚ”ÇÁ¿Ý‘ÐÌÍÁÍÈ
ÐÇÊÍÈiÁЄ‚ÿÍÃÌÍÇ‘Í…„sÍ–ÌÍÎÍÉÏ’‚’
x‘ÍÐÍËÌÍÈ!rÎÊÝÎÊÍ”ÍÁЄÁτ˾ÁÆÃÏ¿‚Ç
Á¿Ý–„‚Í‘ÍÍοпÝÐÛÎÏÇÃ’ËÚÁ¿Ý
r’Ë¿¾Дͅ’–‘ÍÊÇ!¨
s¿‘۾̿cÌ„ДÍÃÇ‘Ð’Ë¿pÏÍБÍ’Ì„„‘ÇÎÇ–ÌÚÈ
ÐÇÌÃÏÍË‘Ï„ÁÍ‚Ç
n¿Á¾Æ–ÇÁÚ„ ËÚÐÊÇ ÎÏÇÃ’Ë¿ÌÌÚ„ БϿ”Ç ÎÍБ;Ì
ÌÍ„ À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍ pÍÎÚ‘ÉÇ ÎÍÿÁÇ‘Û ÁЄ Ü‘Í ‘ÍÊÛÉÍ
ÎÏÍÁÍ•ÇÏ’Ý‘ÌÍÁÚ„ÎÏÇБ’ÎÚ
fÐÊÇ Á¿Ë ÆÌ¿ÉÍËÚ ÎÍÃÍÀÌÚ„ ÎÏÇÃ’Ë¿ÌÌÚ„ ÃÇ¿ÊÍ‚Ç
ÎÍ’‘Ï¿ËÎÍÎÏÍÀ’È‘„ÐÊ„ÃÍÁ¿‘ÛÐʄÒݘÇËÎÏ¿ÁÇÊ¿Ë

pÍοÁÁÉÏ’‚ÍÁÍÏÍ‘ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ”ÃÇ¿ÊÍ‚ÍÁÎÍÊÌÚ”
ÁÇÌÚ Ç À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ Í‘Ë„‘Û‘„ ÎÏÍ ЄÀ¾ ° ÍÌÍ ÎÏÍ
ÇÆÍ—ÊÍÁÚÀÍÊÛ—„Ì„ÎÏÇÌ¿ÃÊ„…Ç‘„ЄÀ„ÁÚÁÍÁʿБÇ
‘Ï„ÁÍ‚Ç oÀÏ¿‘Ç‘„ ÁÌÇË¿ÌÇ„ Ì¿ ‘Í ÎÏÇ É¿ÉÇ” ÍÀБ;
‘„ÊÛБÁ¿” Á É¿ÉÍ„ Áτ˾ Ð’‘ÍÉ ÁÍÆÌÇÉ¿Ý‘ Ü‘Ç ÇÆË¿‘Ú
Á¿Ý˜Ç„ ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„ À„ЄÃÚ ° É ËÍË„Ì‘’ Ç” ̿Б’ÎÊ„
ÌǾÁÚ’…„À’Ä‘„‚Í‘ÍÁÚ
cÍ Áτ˾ ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ” ÃÇ¿ÊÍ‚ÍÁ ÁÚ ÎÍ‚Ï’…„ÌÚ Á
ЄÀ¾cÚÐ’‘’ÊÇ‘„ÐÛÊÇ•ÍÌ¿ÎϾ…„ÌÌÍ„ÁƂʾÃÍÎ’˜„Ì
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÁÌÇƘ‘Í°ÎÍÆ¿‘Ï„ÁÍ‚ÇiÆË„ÌÇÁÎÍÆ’ÁÚËÍ…„‘„”Í‘Û
Ì„ËÌÍ‚Í ÎÍÁÊǾ‘Û Ì¿ ÐÁÍ„ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„„ ÐÍБ;ÌÇ„ q¿Ð
ÐÊ¿ÀÛ‘„ÐÛpÍÃÁÇ‚¿È‘„ÐÛcБ¿ÌÛ‘„ÎÏÍÈÃÇ‘„ÎÍÉÍËÌ¿‘„
Б¿Ï¿¾ÐÛÐËÍ‘Ï„‘ÛÁÁ„Ï”¿Ì„ÁÌÇÆÎÍБÍÏÍÌ¿Ë¿Ì„Á
ЄÀ¾ Ì¿ ÍÉÏ’…¿Ý˜ÇÈ Á¿Ð ËÇÏ ¿ Ì„ Á ÐÁÍÇ ’…¿ÐÌÚ„
“¿Ì‘¿ÆÇÇ
n¿’–Ç‘„ÐÛ ÐÊ’—¿‘Û Ç ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿‘Û ÐÁÍÈ ÁÌ’‘
Ï„ÌÌÇÈ‚ÍÊÍÐk¿ÉÍÈÍÌ!k¿ÉÍÁÚÇÌ‘ÍÌ¿•ÇÇ‘„ËÀÏ!oÌ
ЄÏÃÇ‘ÚÈ …¿Ê’„‘о ’ÎÏ„É¿„‘ ÁÇÌÇ‘ Ï’‚¿„‘! fÐÊÇ Á
Ì„Ë ÐÊÚ—ÌÚ –’…Ç„ ÌÍ‘Ú –ÛÇ ÍÌÇ
ÏÍÃÇ‘„Ê„È …„ÌÚ
Ë’…¿ ÀÏ¿‘¿ Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿! fÐÊÇ ÁÚ Í‘–Ç‘ÚÁ¿„‘„ ЄÀ¾
‚ÍÊÍÐÍË Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿ ÁÚ ÁЄ‘¿ÉÇ пËÇ Í‘–Ç‘ÚÁ¿„‘„ Є
À¾ ÎÏÇÉÇÃÚÁ¿¾ÐÛ ÐÁÍÇË Ì¿–¿ÊÛÌÇÉÍË hÌ¿–Ç‘ Íξ‘Û
‘¿ÉÇÄÊÍÌ„Á„‚ÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÇÉÁ¿Ë¿Á¿ÐпËÇ”ÉЄÀ„
pÍ’–ÇËо ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„Ë’ ËÍÊ–¿ÌÇÝ cÌ’‘Ï„ÌÌÇÈ
‚ÍÊÍÐ ÆÁ’–Ç‘ Ì„ÎÏ„ÏÚÁÌÍ oÌ ÎÏÍ‚ÍÁ¿ÏÇÁ¿„‘ ÍÃÌÇ Ç ‘„
…„“Ï¿ÆÚÇÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘‘„…„Е„ÌÚÄо‘ÉÇÏ¿ÆoÀ
ÏÚÁÉÇ ËÚÐÊ„È É¿Ï‘ÇÌÉÇ Á ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇ ˜‘Í Ì¿—„
ËÚ—Ê„ÌÇ„ ÍÌÍ …„ ° ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„„ ‚ÍÁÍÏ„ÌÇ„ oÌÍ ‘¿É
ÇÆË¿‘ÚÁ¿„‘ Æ¿ÀÇÏ¿„‘ БÍÊÛÉÍ ÜÌ„Ï‚ÇÇ e¿È‘„ ЄÀ„ Í‘
ÃÚ” c ÐÍБ;ÌÇÇ ÀÍÃÏБÁÍÁ¿ÌǾ Ç Ï¿ÀÍ‘¿Ý˜„‚Í ÐÍÆÌ¿
ÌǾ ÎÍÎÏÍÀ’È‘„ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„ ÎÍËÍÊ–¿‘Û ˜‘Í À’Ä‘ Ì„Ê„‚
ÉÍ e¿…„ ÁÏ„Ë„ÌÌ¿¾ ÍБ¿ÌÍÁÉ¿ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„‚Í ‚ÍÊÍп °
Á„˜Û ÐÊÍ…Ì¿¾ pÍÎÏÍÀ’È‘„ ÐÍÁ˄БǑÛ ËÍÊ–¿ÌÇ„ Ð ÃÚ
”¿ÌÇ„Ë ËÍÊ–¿‘Û Ì¿ ÁÃÍ”„ ‚ÍÁÍÏÇ‘Û ‘ÍÊÛÉÍ Ì¿ ÁÚÃÍ”„
pÍ‘ÍÉ Á¿—Ç” ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ” ’ÎÏ„ÉÍÁ ÎÏ„ÏÁ„‘о ÍÐÁÍÀÍ
ÃÇÁ—¿¾Ð¾ ǕςǾ Б¿Ì„‘ ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÍÈ ‘Ï„ÁÍ‚¿ Ì¿–Ì„‘
ÐÊ¿À„‘Û
n„ÎÚ‘¿È‘„ÐÛÎÍÿÁÇ‘Û‘Ï„ÁÍ…ÌÚ„Е„ÌÚÍ‘Ë¿”
Ì’‘ÛоÍ‘ÌÇ”ÐÄʿ‘ÛÁÇÖ‘ÍÁ¿ËÜ‘ÍÁЄÏ¿ÁÌÍpÏÇ
ÎÍÎÚ‘É¿”ÎÍÿÁÊ„ÌǾ‘Ï„ÁÍ‚¿‘ÍÊÛÉÍ’ÐÇÊÇÁ¿„‘о
o‘ΒБǑ„ÁÍ……ÇÏ¿ÆÏ„—Ç‘„ЄÀ„‘Ï„ÁÍ…Ç‘ÛоÁ
ÎÏÇÃ’Ë¿ÌÌÚ” ÃÇ¿ÊÍ‚¿” ÃÍÈÃÇ‘„ ÃÍ пËÍ‚Í БϿ—ÌÍ‚Í
ÉÍÌ•¿ Ç Ï¿ÆÍÏÁÇ‘„ Ì¿ Ì„Ë Æ¿ËÉÌ’‘ÚÈ ÉÏ’‚ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ”
“¿Ì‘¿ÆÇÈn¿–¿ÊÛÌÇÉÌ¿ÉÏÇ–¿ÊÌ¿Á¿ÐÇ–‘Í!cÚ‚Ì¿ÊÐ
Ï¿ÀÍ‘Ú! n¿ÈÄ‘„ ÌÍÁ’Ý Ï¿ÀÍ‘’ Ð ÌÍÏË¿ÊÛÌÚË Ì¿–¿ÊÛ
ÌÇÉÍËk‘Í‘ÍÎÏÍÊ„ÆÀ„ÆÍ–„Ï„ÃÇ!i–‘Í°…ÇÆÌÛÍБ¿
ÌÍÁÇÊ¿ÐÛ!aË¿Ë¿ÇÊÇÎÍÃÏ’‚¿ÐÉÍÊÛÉÍÀÚÁ¿ÐÌÇÍ‘–Ç
‘ÚÁ¿ÊÇÁЄÏ¿ÁÌÍÁ¿ÐÊÝÀ¾‘
fБÛ ÎÏÍБ̈́ Ç ‘Í–ÌÍ„ ÍÀ™¾ÐÌ„ÌÇ„ “ÇÆÇÍÊÍ‚Ç–„
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÐÉÍ‚Í Ë„”¿ÌÇÆË¿ ‘Ï„ÁÍ‚Ç sÏ„ÁÍ‚¿ ° Ü‘Í Æ¿‘Ï’ÃÌ„ÌÌÍ„
ÃÚ”¿ÌÇ„ Á ËÍË„Ì‘ ÐÇÊÛÌÍ‚Í ÁÍÆÀ’…ÄÌǾ x„ÊÍÁ„É Á
ÎÏÇБ’΄ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ÎÚ‘¿„‘о ÎÍÿÁÇ‘Û ÁÍÆÀ’…ÄÌÇ„
ÐÄυÇÁ¿„‘ ÃÚ”¿ÌÇ„ ÍÀ„Ã̾„‘ ЄÀ¾ ÉÇÐÊÍÏÍÃÍË Æ¿ÃÚ
”¿„‘о Áοÿ„‘ Á οÌÇÉ’ x‘ÍÀÚ ÍБ¿ÌÍÁÇ‘Û Ï¿ÆÁÇ‘Ç„
ÎÏÇБ’ο ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ ÇÆË„ÌÇ‘Û ÃÚ”¿ÌÇ„ iÐÎÚ‘ÚÁ¿¾
БϿ”ÁÚÃÚ—Ç‘„–¿Ð‘ÍÇÎÍÁ„Ï”ÌÍБÌÍeÚ—Ç‘„‚Ê’ÀÍ
ÉÍ‘Í–‘ÍÌ¿ÆÚÁ¿„‘оÎÍÊÌÍÈ‚Ï’ÃÛÝpÏÇ‘¿ÉÍËÃÚ”¿
ÌÇÇ ÐÌÇË¿„‘о ÀÊÍÉ Ð ÁÍÆÀ’…ÄÌǾ Ç ÍÌÍ ÎÏÍ”ÍÃÇ‘ Ì„
ÎÏÇ–Ç̾¾Áτÿ
 o–„ÌÛ ”ÍÏÍ—„„ ’ÎÏ¿…Ì„ÌÇ„ Ãʾ Ð̾‘Ǿ ‘Ï„ÁÍ‚Ç
° Æ„Á¿ÌÇ„ Ç ÎÍ‘¾‚ÇÁ¿ÌÇ„ pÍÌ¿ÀÊÝÿȑ„ Æ¿ ÉÍ—ÉÍÈ
É¿É ÍÌ¿ Æ„Á¿„‘ Ç ‘¾Ì„‘о! kÍ—É„ Æ„Á¿ÌÇ„ ÎÍËÍ‚¿„‘ ËÍ
ÀÇÊÇÆÍÁ¿‘Û ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„ Ï„Ð’ÏÐÚ ÎÍÐÊ„ ÐÌ¿ c¿Ë ° ÎÍ
ËÍ…„‘ ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ ÀÊÍÉÇÏÍÁÉÇ ÁÍÆÀ’…ÄÌǾ pÏÇ Æ„
Á¿ÌÇÇÏÍ‘Í‘ÉÏÚÁ¿È‘„—ÇÏ„ÎÏÇÁÃÍ”„ÁÍÆÃ’”Ì¿ÀÇÏ¿È
‘„ÎÍÉ¿ÍÌÌ„Ì¿ÎÍÊÌÇ‘ÁЄ‘„ÊÍp¿Ï¿ÊÊ„ÊÛÌÍ‘¾ÌÇ‘„ÐÛ
ÁÃÁ¿ÎÏÇ„Ë¿Ì¿ÁÃÍ”„ÁÚ‘¾‚ÇÁ¿È‘„Ï’ÉÇÁ΄τÃÇÁÁ„Ï”
ÇÎÍѾ‚ÇÁ¿È‘„ÉÉÍÌ–ÇÉ¿ËοÊÛ•„ÁÁЄ‘„ÊÍÌ¿ÁÚÃÍ”„
Ï¿ÐÐÊ¿Àʾȑ„ÐÛÇ͑Ͼ”ÇÁ¿È‘„ÐÛ
iÆË„ÌÇ‘„ Е„Ì¿ÏÇÈ Ì¿–ÌÇ‘„ ÎÇп‘Û Á„ЄÊÚÈ ÏÍ
Ë¿ÌÐÎÏÍÃÍÊ…„ÌÇ„ËcÚÍÎÍÆÿÊÇÌ¿Ï¿ÀÍ‘’¿Ì¿–¿ÊÛ
ÌÇÉ ÎÍÿÏÇÊ Á¿Ë •Á„‘Ú cÚ ÍÄÏÌ’ÊÇ Ì¿”¿Ê¿ ¿ ÍÌ ÇÆ
ÁÇÌÇÊоc¿ÐÍ‘–Ç‘¿ÊÇ¿ÁÚÎÏÇÆÌ¿ÊÇÐÛÁÊÝÀÁÇ
iБ͖ÌÇÉ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ° ÎÍБ;ÌÌ¿¾ Á‘¾Ì’‘ÍБÛ Á
ÎÏÍ—ÊÍ„ Á ÉÍ‘ÍÏÍË ËÚ ÌÇ–„‚Í Ì„ ËÍ…„Ë ÇÆË„ÌÇ‘Û Ç
À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍ Í À’Ã’˜„Ë Ì¿ ÉÍ‘ÍÏÍ„ ËÚ Ì„ ËÍ…„Ë ÎÍ
ÁÊǾ‘ÛgÇÁ’˜ÇÈ‘ÍÊÛÉÍÎÏÍ—ÊÚËÇÀ’Ã’˜ÇËÌ„…Ç
Á„‘ ÁÍÁЄ oÌ ÎÏÍÎ’ÐÉ¿„‘ пËÍ„ ÇÌ‘„Ï„ÐÌÍ„ Á …ÇÆÌÇ °
̿Б;˜„„ cÚ É͂ÿÌÇÀ’ÃÛ ÎÚ‘¿ÊÇÐÛ …Ç‘Û ‘ÍÊÛÉÍ Ì¿
Б;˜ÇË!pÍÎÏÍÀ’È‘„Ç’À„ÃÇ‘„ÐÛпËÇ°‘ÍÊÛÉÍÁÌ¿
Б;˜„ËÌ„‘ÇÌ„ËÍ…„‘ÀÚ‘Û‘Ï„ÁÍ‚Çs¿ËÎÏÍБÍÌ„Í
–„Ë‘Ï„ÁÍ…Ç‘Ûоniclobnipolbt
ÁÚÎ’ÐÉ¿„Ë¿‚Ï„ÐÐÇÝ

q¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„¿‚Ï„ÐÐǾ‚Ì„ÁÁЄ‚ÿÌ¿‚Í‘ÍÁ„ÁЄ‚ÿÎÏÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
Á¿ÐÇÁÊÝÀÍÈËÍË„Ì‘ËÍ‚’‘ÁÚÏÁ¿‘ÛоÌ¿Ï’…’cÚÎÍ
Б;ÌÌÍ Ì„ÃÍÁÍÊÛÌÚ ÐÍÀÍÈ ÎÏÇÃ’ËÚÁ¿„‘„ ÍοÐÌÍБÇ
ÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘„ ̿οÄÌǾ Í‘Á„–¿„‘„ Ì¿ ÁÚÃ’Ë¿ÌÌ’Ý ’‚
ÏÍÆ’ cÚ ÎÏÍ„•ÇÏ’„‘„ ÐÍÀБÁ„ÌÌ’Ý ¿‚Ï„ÐÐÇÝ Ì¿ ÃÏ’‚Í‚Í
–„ÊÍÁ„É¿ÇÁÍ‘’…„Á¿ËÉ¿…„‘о–‘ÍÍÌÌ¿Á¿Ð̿οÿ„‘

”Í‘¾ÍÌÌÇ–„‚Í‘¿ÉÍ‚ÍÇÌ„Ã’Ë¿ÊÄʿ‘Û ¿ÁÚÁÚÌ’…
ÄÌÚ Æ¿˜Ç˜¿‘Ûо pÍ ΒБ¾ÉÍÁÍË’ ÎÍÁÍÃ’ ÁЄ Ü‘Í ÎÏÍ
ÏÚÁ¿„‘о Ì¿ ÐÊ’–¿ÈÌÍ‚Í
–¿˜„ ÀÊÇÆÉÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿ Ç ÁÚ
Ì¿–ÇÌ¿„‘„ ‘„ÏÆ¿‘Û ЄÀ¾ ÁÇÌÍÈ r Ü‘ÇË Ì¿ÃÍ –‘Í‘Í Ä
Ê¿‘Û
pÏ„…Ä ÁЄ‚Í Á¿— ‚Ì„Á Ì„ ÇË„„‘ ÌÇ–„‚Í ÍÀ˜„‚Í Ð
…„Ê¿ÌÇ„ËÎÏÇ–ÇÌÇ‘ÛÆÊÍÃÏ’‚ÍË’–„ÊÍÁ„É’oÌ°‘ÍÊÛ
ÉÍÍ‘Á„‘Í‘ÎÏ¿ÁÊ„ÌÌÚÈÌ„ÎÍ¿ÃÏ„Ð’
n„ ÎÚ‘¿È‘„ÐÛ Ì„Ë„ÃÊ„ÌÌÍ ÎÍÿÁÇ‘Û ¿‚Ï„ÐÐÇÝ ÍÌ¿
ÁÐÎڔ̄‘ ÐÌÍÁ¿ Ð ’‘ÏÍ„ÌÌÍÈ ÐÇÊÍÈ e¿È‘„ „È ÁÚ”Íà ÌÍ
‘¿É–‘ÍÀÚÌÇÉÍ‚ÍÌ„ƿÄ‘Û
n„ÎÊÍ”ÍÈ ÐÎÍÐÍÀ É͂ÿ ¾ÏÍБÛ ÁÍ‘ÁÍ‘ ‚Í‘ÍÁ¿ ÁÚ
ÏÁ¿‘Ûо Ì¿Ï’…’ ÇÆÁÇÌÇÁ—ÇÐÛ ÁÚÐÉÍ–Ç‘Û Á ÐÍЄÃÌÝÝ
ÉÍËÌ¿‘’ÇÀÚБÏÍÎÍÉÍÊÍ‘Ç‘ÛÉÏ„ÐÊÍh¿Î„Ï„‘ÛоÁÁ¿Ì
ÌÍÈ Ç ÎÏÍÁ„БÇ ÀÍÈ Ð ‘„ÌÛÝ t„ÃÇÌÇÁ—ÇÐÛ Á Ë¿—ÇÌ„ Ç
ÁÉÊÝ–ÇÁË’ÆÚÉ’Ì¿ÎÍÊÌ’ÝË͘ÛÍÏ¿‘ÛÁÍÁÐÝ‚ÊÍ‘É’
ÎÍÉ¿ÁÍÆÃ’”Ì„ÉÍ̖ǑоÁÊ„‚ÉÇ”
x¿Ð‘Í Ãʾ ÁÚÎ’ÐÉ¿ ¿‚Ï„ÐÐÇÇ Ï„ÉÍË„ÌÃ’Ý‘ ÉÍÊÍ‘Ç‘Û
ÎÍÃ’—É’ i Ü‘Í ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ n„ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ ÁÚÎÊ„ÐÌ’‘Û
‚Ì„ÁÌ¿Ï’…’ÍÀÏ¿˜¿„‘„‚ÍÌ¿Á¿Ðh¿Î„Ï‘ÚÈ’Á¿ÐÁÌ’‘ÏÇ
ÍÌ Ï¿ÆÃÁ¿ÇÁ¿„‘ Á¿—’ ÊÇ–ÌÍБÛ –¿Ð‘Û Á¿Ð ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘
‚Ì„ÁÃÏ’‚¿¾„‚ÍÎÍÿÁʾ„‘cÌ’‘Ï„ÌÌÇÈÉÊÇÌ–ÎÏÇÁÍÃÇ‘
É ËÚ—„–ÌÚË Ì¿ÎϾ…„ÌǾË c¿Ë ”Í–„‘о ÀÇ‘Û ÏÁ¿‘Û
ɒп‘Û Ã’—Ç‘Û ÌÍ ÐÄʿ‘Û ÁÚ Ü‘Í‚Í Ì„ ËÍ…„‘„ ° ЄÀ¾
Ì„ ’É’ÐÇ—Û c¿—Ç Ï’ÉÇ Ç οÊÛ•Ú Ì¿ÎϾ…„ÌÚ Á ‚ÍÏÊ„
ÉÍËÍÉcÚÆ¿Á¾Æ¿ÊÇЄÀ¾’ÆÊÍË¿‘„΄ÏÛ’ÃÇÁʾ„‘„ÐÛ°
͑ɒÿÁƾʿÐÛ‘Ï„ÁÍ‚¿
e¿È‘„ Ï’É¿Ë οÊÛ•¿Ë ‚ÍÏÊ’ Äʿ‘Û ‘Í –‘Í ÇË Ì„
ÍÀ”ÍÃÇËÍ Äʿ‘Û x‘ÍÀ ÌÇÉ‘Í Ì„ ÎÍБϿÿÊ ƿοÐÇ‘„ÐÛ
ÎÍÃ’—ÉÍÈcÚΒБÇÁÐÁÍÈ‚Ì„ÁÌ¿Ü‘Í‘˾‚ÉÇÈÇÎÍÿ‘
ÊÇÁÚÈÎÏ„ÃË„‘’ÁÇÃÇ‘„ÐÉ¿ÉÇË’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ËÁÚÀ’
Ä‘„„‚ÍÏÁ¿‘ÛÀÇ‘ÛÃ’—Ç‘Ûɒп‘Û‘ϾБÇÇÇÆ‚ÍÏÊ¿
Á¿—„‚Í ÁÚÏÁ„‘о ‘ÍÏ…„БÁ’ݘ„„ ÏÚ–¿ÌÇ„ c¿…ÌÍ Ï¿Æ
ÀÊÍÉÇÏÍÁ¿‘ÛÁÜ‘Í‘ËÍË„Ì‘ÐÁÍ„ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ÿ‘ÛЄÀ„ÁÍÆ
ËÍ…ÌÍБÛÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘ÛÉ‘ÍÃÍÊ…„ÌÀÚÊÀÚÍÉ¿Æ¿‘ÛоÌ¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

˄Б„ÎÍÃ’—ÉÇÎÏÍ‘ÇÁÉÍ‚ÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊ„Ì¿Á¿—¿¿‚Ï„ÐÐǾ
cÜ‘ÍËÐÊ’–¿„ÁÚÌ„ÎÏÍБÍÏ¿ÆÏ’—¿„‘„ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„ÀÊÍ
ÉÇ cÚ ÍÐÍÆÌ¿„‘„ Ç Ï„¿ÊÇÆ’„‘„ ÐÁÍÇ ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„ Ç Ë„…
ÊÇ–ÌÍБÌÚ„ÉÍÌ“ÊÇÉ‘Ú
fÐÊÇ Á¿Ë Ì„ ’ÿÊÍÐÛ ÐÄυ¿‘Û ÁÐÎÚ—É’ ‚Ì„Á¿ Ì¿
ÊÝþ” ÁÐÎÍËÌÇ‘„ Í ÐÁÍ„Ë ÎÏ¿Á„ ÎÏÇÆÌ¿ÌǾ Í—ÇÀÉÇ
uÏ¿ÆÚ§iÆÁÇÌÇ‘„¾ÎÍ‚ÍϾ–ÇÊо€ÁÐÎÚÊÛ–ÇÁÌÍÍ‘
”ÍÖÇÁ cÍÆËÍ…ÌÍ ÁÚ ÎÏ¿ÁÚ ¾ ÎÍÒ˿ݨ ÎÍÆÁÍʾݑ
ÎÏÇÆÌ¿‘Û Í—ÇÀÉ’ Ì„ ‘„Ͼ¾ ’Á¿…„ÌǾ É ЄÀ„ ÇÆÀ„…¿‘Û
–’ÁБÁ¿ÁÇÌÚÇÌ„ÎÍοБÛÁÆ¿ÁÇÐÇËÍБÛÍ‘ÃÏ’‚Í‚Í–„
ÊÍÁ„É¿ÐÌÇÆÇ‘Û‘Ï„ÁÍ…ÌÚÈ“ÍÌÎÍÐÊ„ÁÐÎÚ—ÉǾÏÍБÇ
pÍÃÁ„Ï…„ÌÌÚË ÐÊÇ—ÉÍË –¿Ð‘ÚË ÎÏÇБ’οË ¿‚Ï„Ð
ÐÇÇËÚ̿Б;‘„ÊÛÌÍÏ„ÉÍË„ÌÃ’„ËÉ’ÏÐ’ÎÏ¿…Ì„ÌÇÈÎÍ
Ï„Ê¿Éп•ÇÇÐÌÇ˿ݘǔ‘Ï„ÁÍ‚’
ÐËÌÇ…„ 


pqovoeimrkcoh}rsfnt

mÍÌÍÊÍ‚d¿ËÊ„‘¿§bÚ‘ÛÇÊÇÌ„ÀÚ‘Û¨ЖǑ¿„‘оÍÃ
ÌÇË ÇÆ ÁÚЗǔ ÎÏ;ÁÊ„ÌÇÈ Ë’ÃÏÍБÇ –„ÊÍÁ„–„БÁ¿ „‚Í
ÍÆ¿Ï„ÌÇ„Ë Í‘ÉÏÚ‘Ç„Ë ÇБÇÌÚ m’ÃÏÍБÛ Ü‘¿ ÁÚÏ¿…„Ì¿
ÁÍÃÌÍÈ„ÃÇÌБÁ„ÌÌÍÈ“Ï¿Æ„cÏ¿ÆÌÚ”΄τÁÍÿ”ÆÁ’–Ç‘
ÍÌ¿ ÎÍÏ¿ÆÌÍË’ r’‘Û ÍÃÌ¿ §s¿É ‘ϒпËÇ Ì¿Ð Äʿ„‘
Ï¿ÆÃ’ËÛ„©¨
k¿ÉÜ‘ÍÀÚÁ¿„‘!k¿ÉÁÚϿБ¿„‘Б„Ì¿Ë„…Ã’Á¿ËÇÇ
‘„Ë –‘Í ÁÚ ÃÍÊ…ÌÚ ÐÄʿ‘Û
ДÍÃÇ‘Û Á Ë¿‚¿ÆÇÌ ÇÊÇ É
ÁÏ¿–’ÇÊÇÆ¿ÎÊ¿‘Ç‘ÛÆ¿ÉÁ¿Ï‘ÇÏ’ÇÊÇÎÏ;ÐÌÇ‘ÛÍ‘ÌÍ
—„ÌǾÐÉ„Ë‘ÍÇÊÇÌ¿–¿‘ÛÄÈБÁÍÁ¿‘ÛÎÍÐÊ„ÎÏÇ̾‘Í
‚ÍÏ„—„ÌǾÇÊÇÎÏÍБÍÁÚÈ‘ÇÇÆÃÍË¿ !
r‘„Ì¿ÁÚϿБ¿„‘Ì„Æ¿Ë„‘ÌÍÌÍÍ–„ÌÛÀÚБÏÍÇÉ¿Ë„
Ì„„‘Ì¿‚Ê¿Æ¿”
rÌ¿–¿Ê¿ Ü‘Í ‘ÍÊÛÉÍ ‘’Ë¿Ì Ê„‚É¿¾ ÃÚËÉ¿ À„ÐÎÍÉÍÈ
БÁ¿ ΄τà пËÚË ΄ÏÁÚË ÃÁÇ…„ÌÇ„Ë Á БÍÏÍÌ’ ÁÚÎÍÊ
Ì„ÌǾ Æ¿Ã’Ë¿ÌÌÍ‚Í r‘ÍÇ‘ Á¿Ë –’‘Û ÎÏÍË„ÃÊÇ‘Û
–‘Í‘Í
˄̾ Î͑Ͼ”ÇÁ¿„‘ ÁÚÉ’ÏÝ ÐÇ‚¿Ï„‘É’ Ç Ì¿–Ì’ Ç Б„Ì¿
ÎÏÇÍÀÏ„‘¿„‘ ÎÊÍ‘ÌÍБÛ À’Ë¿‚Ç ¿ Ê„‚ÉÍ„ À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍ
΄τ”ÍÃÇ‘Á „ÃÁ¿ ͘’‘ÇË’Ý ‘Ï„ÁÍ‚’ mÚÐÊÛ ¿ Ì„ ΄τ
̄БÇÊÇËÌ„Ü‘ÍÄÊÍÌ¿Á„–„ÏÎÍÃÀÇÁ¿„‘À’Ë¿‚’“¿Ì„
ÏÍÈÇÃÍÐÉ¿ËÇcБ„ÌÉ’’…„ËÍ…ÌÍÀÇ‘ÛоÊÀÍË‘Ï„ÁÍ
‚¿̿ϿБ¿„‘p„Ï„ÌÍÐÄʿÌ¿οϒÃÌ„ÈÆ¿ÊÇÁ¿„‘Б„Ì’
e„ÌÛБϿ”¿ 
À„‘ÍÌÍË pÏÍÊ¿ËÚÁ¿‘Û ‘„΄ÏÛ ÁÚ „„ À’Ä‘„ ̄ÄʾËÇ
ÇÆÁÍþЄÀ¾ÎÏÇÜ‘ÍËÀ„ÐÎÍÉÍÈБÁÍËÇϿБ’˜ÇË–’ÁБ
ÁÍËÁÇÌÚ
nÍ Á„ÃÛ ÁÚ пËÇ ÎÍБÏÍÇÊÇ Ü‘’ Б„Ì’ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍ‚Í
Í…ÇÿÌǾ
cÚÁÍÃ ÍÃÇÌ ° Ì„ ÿÁ¿È‘„ Б„Ì„ ÁÚϿБÇ mÍ…ÌÍ
Í‘ÉÊ¿ÃÚÁ¿‘Û Ï„—„ÌÇ„ ÐÉÍÊÛÉÍ ’‚ÍÃÌÍ ÌÍ Ï„—ÇÁ Ç ÎÍ
–’ÁБÁÍÁ¿Á ΄ÏÁÚ„ ÎÏÇÆÌ¿ÉÇ À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ ΄τà ÄÈБ
ÁÇ„Ë ° ÀÏÍпȑ„ÐÛ Á΄τà ̿ÎÏÍÊÍË s’Ë¿Ì Ï¿ÐЄ„‘о
aÁ˄Б„ÐÌÇËÇ‘Ï„ÁÍ‚¿aÎÍÐÉÍÊÛÉ’ÄÌÛÌ¿—ÐÍБÍÇ‘
ÇÆ Ë¿Ê„ÌÛÉÇ” Ï„—„ÌÇÈ Ç Ë„ÊÉÇ” ÄÊ É ÍÎÇпÌÌÍË’
ÐÎÍÐÍÀ’ ÎÏÇÄ‘о ÎÏÇÀ„‚¿‘Û –¿Ð‘Í i Ì„ À„ÐÎÍÉÍÈ‘„ÐÛ
„ÐÊÇ–‘Í‘ÍÐÄʿ‘ÛÎÏÍБÍ“ÇÆÇ–„ÐÉÇÌ„’Ð΄Á¿„‘„Є‚Í
Ã̾ s¿É ÀÚÁ¿„‘ ’ ÁЄ” fÐÊÇ ÁÚ ÎÍÌÇË¿„‘„ ° Б„ÌÉÇ
‘’‘ Ì„ ÎÏÇ–„Ë ÎÏÍБÍ Ï„¿ÊÛÌÍ Ì„ ”Á¿‘¿„‘ ÁÏ„Ë„ÌÇ °
ÍÌÇÇÌ„ÁÚϿБ’‘ÌÇÉ͂ÿpÍ‘ÍË’–‘ÍпËÇÎÍЄÀ„ÍÌÇ
Ì„ϿБ’‘˜‘ÍËÚÇ”ÁÚÏ¿˜ÇÁ¿„Ëmfn€fmmintr|naplr|
ÁÚÏ¿À¿‘ÚÁ¿„ËÎÍÆÇ‘ÇÁÌÍ„Í‘ÌÍ—„ÌÇ„É…ÇÆÌÇ

§t ˄̾ ÎÍÊÌÍ Í‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÍÈ ÜÌ„Ï‚ÇÇ fÐÊÇ ÁЄ ËÍÇ
ƿϾÃÚ Æ¿ ÄÌÛ ÐÊÍ…Ç‘Û ° ÎÍÊ’–Ǒо ÍÃÇÌ ÃÊÇÌÌÚÈ
ËÇ̒Ш ÎÏÇþ É ÎÍÃÍÀÌÍË’ Æ¿ÉÊÝ–„ÌÇÝ ÁÚ ËÍ…„‘„ Ð
ÎÍÊÌÚË ÎÏ¿ÁÍË ÎÍÐÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘Û ЄÀ„ Ç ÎÏÇБ’ÎÇ‘Û É
Æ¿Ë„Ì„ËÇÌ’ÐÍÁÌ¿ÎÊÝÐÚÁЄÀ„ÇÁËÇÏ„
x„ÊÍÁ„É Ð ‘Ï„ÁÍ…ÌÚË ÉÍËÎÊ„ÉÐÍË ÎÍÊÍÌ Ì„‚¿‘ÇÁ
Ìڔ͕„ÌÍÉÀÊ¿‚ÍÍÀ™„É‘ÎÏÇÊÍ…„ÌǾÁЄ‚ÿÎÍÃÏ’ÉÍÈ
°ÍÌпË
pÏÍÐÚο¾ÐÛÍÌÁÇÃÇ‘ÁÆ„ÏÉ¿Ê„ÐÁÍ„ÊÇ•Í
Ì’ÇÏÍ
…¿ Æ¿ Æ¿Á‘Ï¿ÉÍË ÎÏÍÉÏ’–ÇÁ¿„‘ Á ‚ÍÊÍÁ„ Е„Ì¿ÏÇÇ
’…¿ÐÌÍ‚Í Ï¿ÆÁǑǾ ÐÍÀÚ‘ÇÈ Ì„ÏÁÌÇ–¿¾ ΄τà ÁÚ”ÍÃÍË
ÇÆÃÍË¿ÎÏÍÉÊÇÌ¿„‘ÐÁÍÝÐ’ÃÛÀ’‘ϾоÐÛÁ‘Ï¿ÌÐÎÍÏ‘„Ð
Í‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„Ë ’À„…ÿ„‘о –‘Í ÍÌ Ì„ ‘¿ÉÍÈ É¿É ÁЄ É¿
ÉÍÈ‘ÍÃ’—„ÁÌÚÈÊÇ—„Ì„•
c„ÐÛ Ü‘Í‘ ‚ÊÍÀ¿ÊÛÌÚÈ Ì„‚¿‘ÇÁ ÁÚÆÚÁ¿„‘о ‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ
ÇпË„„ÁÚÆÚÁ¿„‘Ç’ÐÇÊÇÁ¿„‘
rÌÍÁ¿Æ¿ËÉÌ’‘ÚÈÉÏ’‚n¿ËÎÏ„ÃБÍÇ‘ ÎÍÏ„Æ¿‘Û „‚Í
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ì¿É’ÐÍ–ÉÇÎÏ„ÁÏ¿‘ÇÁÁЄËÇÌ’ÐÚÁÎÊÝÐÚn’ΒБÛÌ„
ÁЄnÍÀÍÊÛ—’Ý–¿Ð‘Ûx‘ÍÀÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘ÀÚÊÁЄ‘¿ÉÇÎÍ
ÊÍ…Ç‘„Ê„Ì
n¿–Ì„ËБτÁÍ‚Ç
˜Ì„ςǾ„„Í‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌ¿ÎÍ‘ÍË’–‘ÍÁÚÀÍÇ‘„ÐÛ„„
bÍÇ‘„ÐÛ –‘Í ÍÌ¿ ÁÚϿБ„‘ Æ¿ÉÏÍ„‘ ÐÍÀÍÈ ÐÁ„‘ ÁÚ Ì„
ÐËÍ…„‘„ÉÍÌ‘ÏÍÊÇÏÍÁ¿‘Û„„ÇЄÀ¾iÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÀÍÇ‘„ÐÛ
b;‘ÛоÜ‘Í‚ÍÌ¿ÃÍÌÍÊ’–—„Ü‘ÍË’ÎÍË„—¿‘ÛÁÍÁτ˾
ÍБ¿ÌÍÁÇÁϿБ’˜’Ý‘Ï„ÁÍ‚’
m¿Ðп ÊÝÄÈ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘ ÁÎÍÊÌ„ ÎÍ̾‘ÌÍ„ À„ÐÎÍ
ÉÍÈБÁÍrÎÍÏ‘ÐË„Ì΄τÃÆ¿À„‚ÍËÁÍÃÇ‘„ÊÛ¿Á‘ÍËÍÀÇʾ
΄τà ÍοÐÌÚË Ë¿Ì„ÁÏÍË ÁÏ¿– ΄τà ÎÏÇ̾‘Ç„Ë Ï„—„
ÌǾÀÇÆÌ„ÐË„Ì΄τÃÐÍÁ„Ï—„ÌÇ„ËÏÇÐÉÍÁ¿ÌÌÍÈ“ÇÌ¿Ì
ÐÍÁÍÈ Í΄Ͽ•ÇÇ nÍ À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍ Ì„ ΄τϿБ¿„‘ Á ‘Ï„
ÁÍ‚’ „ÐÊÇ –„ÊÍÁ„É Ì¿–ÇÌ¿„‘ ÄÈБÁÍÁ¿‘Û ÇÐÎÍÊÛÆ’¾ „Ð
‘„БÁ„ÌÌÍ„ ÁÍÆÀ’…ÄÌÇ„ ΄τà ÀÍÊ„„ ÇÊÇ Ë„Ì„„
Ï„—Ç‘„ÊÛÌÚË —¿‚ÍË c¿Ë Ð Á¿—ÇË ÉÍËÎÊ„ÉÐÍË ÎÏÇ”Í
ÃǑоÜ‘ÍÄʿ‘Û–¿˜„cÍ‘ÇÁЄ
cоÉÇÈ Ï¿Æ É¿É Á¿Ë ’ÿ„‘о Á ÄÈБÁÇÇ ÇÐÎÍÊÛÆÍ
Á¿‘Û ÜÌ„Ï‚ÇÝ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ÍÌ¿ ÐÊ¿À„„‘ Ç ËÍ…„‘ ÎÍÆÁÍÊÇ‘Û
’ÎÏ¿Áʾ‘ÛÐÍÀÍÈ
sÏ„ÁÍ…Ì¿¾ ÊÇ–ÌÍБÛ ÎÍБ;ÌÌÍ ÎÏÇÐÊ’—ÇÁ¿„‘о É
ЄÀ„ ÐÁÍÇË ͘’˜„ÌǾË ËÚÐʾË ̿БÏÍ„ÌǾË Ì¿”Í
ÃǑоÁÍÁÌ’‘Ï„ÌÌ„ËÃÇ¿ÊÍ‚„ÐÐÍÀÍÈpÍÎÏÍÀ’È‘„Á̄БÇ
Á Ü‘Í‘ ÃÇ¿ÊÍ‚ Ì„ËÌÍ‚Í ÐÍ–’ÁБÁǾ É пËÍË’ ЄÀ„ n„
Ï¿ÐÉÇпȑ„Ì„ÎÊ¿–Û‘„Ì„ÎÏÇ–Ç‘¿È‘„Ì¿ÃÐÍÀÍÈoÀÏ¿
˜¿È‘„ÐÛÉЄÀ„ÐÍÀÍÃϾݘÇËÐÊÍÁÍËÇÄʿȑ„Ü‘ÍÉ¿É
ËÍ…ÌÍ–¿˜„
fБÛÃÁ¿‘ÇοÏ’ÉÍÁÍÃБÁ¿oÃÌÇÏ’ÉÍÁÍÃÇ‘„ÊÇ‘ÍÊÛ
ÉÍ ÍÏ’‘ Ì¿ ÎÍÖÇÌ„ÌÌÚ” ÁЄ‚ÿ Ì„ÃÍÁÍÊÛÌÚ ‚ÏÍƾ‘ Ç
Ï¿Ð΄ɿݑ eÏ’‚Ç„ ’É¿ÆÚÁ¿¾ Ì¿ Í—ÇÀÉ’ ÎÍÖÇÌ„ÌÌÍË’
ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ Í‘Ë„‘¾‘ „‚Í ÁÚÐÍÉÇÈ ÎÏÍ“„ÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ
’ÏÍÁ„ÌÛÍ‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛ’Ë„ÌÇ„Ì¿”ÍÃÇ‘ÛÁ„ÏÌÚ„Ï„—„
ÌǾÁÚϿƾ‘’Á„Ï„ÌÌÍБÛ–‘ÍÏ¿ÀÍ‘ÌÇÉпËÏ„—Ç‘ÎÏÍ
ÀÊ„Ë’ Ì„Ì¿Á¾Æ–ÇÁÍ ÎÍËÍ‚’‘ „Ë’ Á Ü‘ÍË e„Ê¿ ’ ΄ÏÁÚ”
Ï’ÉÍÁÍÃÇ‘„Ê„È ÇÃ’‘ ÇÆ Ï’É ÁÍÌ ÎÊÍ”Í Ï¿ÀÍ‘ÌÇÉÇ Ï¿ÆÀ„
‚¿Ý‘о uÇÏËÚ Ð Ï’ÉÍÁÍÃÇ‘„ʾËÇ Á‘ÍÏÍ‚Í ‘Çο ÎÏÍ•Á„
‘¿Ý‘
l’–—„ „ÐÊÇ ÁÚ ÁÚÀ„ÏÇ‘„ Á‘ÍÏÍÈ ‘ÇÎ Ï’ÉÍÁÍÃБÁ¿ ÐÍ
ÀÍÈ
e„ÌÛБϿ”¿ 
k¿…ÃÚÈ ’Ð΄” ΒБÛ пËÚÈ Ë¿Ê„ÌÛÉÇÈ Ì„ ÃÍÊ…„Ì
ÍБ¿‘ÛоÌ„Æ¿Ë„–„ÌÌÚË
c¿Ë ’ÿÊÍÐÛ ÎÏ„ÍÃÍÊ„‘Û À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍ Ç ÐÍÁ„Ï—Ç‘Û
Æ¿Ã’Ë¿ÌÌÍ„!o‘ÊÇ–ÌÍk¿ÉÍÈÁÚËÍÊÍÄ•
cÚÌ„ÿÊÇÁÚϿБÇБ„Ì„‘Ï„ÁÍ‚Ç!˜‘Í—¿‚ÉÍÐÁÍ
ÀͅÄÌÇÝ
cÚÐ’Ë„ÊÇÿ‘ÛÁÚ”ÍÃÐÁÍ„Ë’Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇÝÌÇÉÍ‚Í
Ì„ƿÄÁ’„ÃÇÌÇÁ—ÇÐÛÁ’ÉÏÍËÌÍË˄Б„!˜‘Í…„Æ¿Ë„
–¿‘„ÊÛÌÍ
cÚ ÎÏÇÆÌ¿ÊÇ ÐÁÍÝ Í—ÇÀÉ’ Ç Ð͔ϿÌÇÊÇ ÎÏÇ Ü‘ÍË
’Á¿…„ÌÇ„ÉЄÀ„!˜‘ÍÆÃÍÏÍÁÍ
r„‚ÍÃ̾ ‘Ï„ÁÍ‚¿ Íξ‘Û ÐÇÊÛÌ¿ cÚ Ð ‘Ï’ÃÍË ÁÚ—ÊÇ
ÇÆ ÃÍË¿ c¿Ð Íξ‘Û ‘ϾЄ‘ nÇ–„‚Í БϿ—ÌÍ‚Í nÇÉ‘Í
Á¿—„‚ÍÐÍБ;ÌǾÌ„Æ¿Ë„‘Ç‘c¿ËÎÏÍБÍÌ¿ÃÍÐÍÀÏ¿‘Ûо
ÐÐÇÊ¿ËÇÏ¿ÐÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿‘ÛÄʿÌ¿Ü‘Í‘ÄÌÛËÍ…„‘ÀÚ‘Û
ÉÍ„–‘Í΄τ̄БÇÌ¿Æ¿Á‘Ï¿
cЄÀ’Ä‘”ÍÏÍ—Í
cÚÐÎÏ¿ÁÇ‘„ÐÛ
c Á¿—Ç” ÐÇÊ¿” ’Ë„ÌÛ—Ç‘Û Ì„‚¿‘ÇÁ Á ÐÁÍ„È …ÇÆÌÇ
΄τÁ„БÇ ËÇÌ’ÐÚ Á ÎÊÝÐÚ Á ÐÍ–’ÁБÁ„ÌÌÍË ÃÇ¿ÊÍ‚„ Ð
пËÇËÐÍÀÍÈÇÑÇÿÊÛ—„ÎÍÎ’‘ÇÍÐÁÍÀͅÄÌǾÍ‘‘Ï„
ÁÍ‚Ç


sqtbaxsqtbiosboj

c ÉÍÌ•„ Ì¿—„‚Í ÉÏ¿‘ÉÍ‚Í k’Ïп ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ
ÎÍÂ͑ÍÁÉÇ Ç ÍÀ’–„ÌǾ Ì¿ÁÚÉ¿Ë …ÇÆÌÇ À„Æ ÇÆÊÇ—Ì„È
‘Ï„ÁÍ‚Ç ÐÍÍÀ˜ÇË –Ç‘¿‘„ÊÝ ÍÃÌ’ ÌÍÁÍБÛ c –„Ë‘Í ”Í
ÏÍ—’Ýc–„Ë‘Í°Ì„Í–„ÌÛ
pÍÎÚ‘ÉÇ ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘Ûо Í‘ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ËÍ‚’‘ ÎÏÇÁ„БÇ É
ÍÀÍБτÌÇÝ ÁЄ” ÐÇËΑÍËÍÁ Ü‘Í‚Í ÐÇÌÃÏÍË¿ nÍ Ì„ Áо
ÉÇ„ ÎÍÎÚ‘ÉÇ a ‘ÍÊÛÉÍ ‘„ Á ÉÍ‘ÍÏÚ” „БÛ —¿ÌÐ Ì¿ ’Ð
΄”
c ÎÏÍ•„ÐЄ ÍÐÁÍÀͅÄÌǾ –„ÊÍÁ„É ÎÏÍ”ÍÃÇ‘ Æ¿ÌÍÁÍ
ÁЄ Б¿ÃÇÇ Ï¿ÆÁǑǾ ‘Ï„ÁÍ‚Ç nÍ Á Í–„ÌÛ Ì„ÀÍÊÛ—ÍÈ
ÎÏÍË„…’‘ÍÉÁÏ„Ë„ÌÇcЄ–‘Í„Ë’’ÿÊÍÐÛÎÏÇ‘’—Ç‘ÛÇ
ÐÎϾ‘¿‘Û ÁÚ”ÍÃÇ‘ Ì¿ ΄ÏÁÚÈ ÎÊ¿Ì sÏ„ÁÍ‚¿ –’ÁБÁ’„‘
–‘Í Ð Ì„È ”Í‘¾‘ Ï¿ÐБ¿‘Ûо Ç Ï„¿‚ÇÏ’„‘ οÌÇÉÍÈ x„ÊÍ
Á„É ÍÐÁÍÀͅÿ„‘о Í‘ Ì„Ì’…ÌÚ” ‘„΄ÏÛ Æ¿˜Ç‘ ÐÁ„…ÇÈ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÁÍÆÃ’”ɿп„‘оÃ’—Ç‘¿ÁÆÃÏ¿‚ÇÁ¿„‘Ç„…Ǒо
c Ü‘Í‘ ËÍË„Ì‘ ÎÏÍÁ„Ͼ„‘о Á¿—¿ Ï„—ÇËÍБÛ Áƾ‘Û
Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛ Æ¿ ÐÁÍÇ ÎÏÍÀÊ„ËÚ Ì¿ ЄÀ¾ ˜‘Í‘ ÉÏÇÆÇÐ
Ì¿ÃÍ ΄τ…Ç‘Û Ç ÇÑÇ Ì¿ ÎÍÎÏ¿ÁÉ’ c ÐÊ’–¿„ ÿÊÛÌ„È
—„‚Í ’ÐÇÊ„ÌǾ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ƿ̾‘Ǿ Ê’–—„ ÁÏ„Ë„ÌÌÍ ÎÏ„
ÉÏ¿‘Ç‘ÛÇÎÏÍÉÍÌÐ’ÊÛ‘ÇÏÍÁ¿‘ÛоÐÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÍË
fÐÊÇ ÎÏÇ ÎÏÇË„Ì„ÌÇÇ Ë„‘ÍÃÍÁ ÇÆ k’Ïп ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç
–„ÐÉÍÈÎÍÂ͑ÍÁÉÇÁÚÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿ÊÇÌ„ÉÍ‘ÍÏÍ„’”’ׄ
ÌÇ„ ÐÍБ;ÌǾ Ð’Ë„ÊÇ ÎÏ„ÍÃÍÊ„‘Û „‚Í пËÍБ;‘„ÊÛÌÍ
ÇÊÇ Ð ÎÍË͘ÛÝ Ð΄•Ç¿ÊÇБ¿ Ç ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿ÊÇ ЄÀ¾ Ê’–
—„°Ü‘Í”ÍÏÍ—ÇÈÆÌ¿ÉhÌ¿–Ç‘Á¿—¿‘Ï„ÁÍ‚¿ÎÍÃÿ„‘о
ÉÍÏÏ„É•ÇÇË„‘ÍÿËÇÇÆË„Ì„ÌǾÎÍÁ„ÄÌǾ΄τБÏÍÈÉÇ
ÊÇ–ÌÍБÇ
oÁÍÆËÍ…ÌÍБÇÍÐÁÍÀͅÄÌǾÍ‘‘Ï„ÁÍ‚ÇÐÎÍË͘ÛÝ
Ë„‘ÍÃÍÁÎÍÃÍÀÌÚ”ÎÏÇÁ„ÄÌÌÚËÁÚ—„ÐÁÇÄ‘„ÊÛБÁ’Ý‘
É¿É ÎÍÊÍ…Ç‘„ÊÛÌÚÈ ÍÎÚ‘ ÎÐǔ͑„ÏÍ΄Á‘ÍÁ Ï¿ÆÊÇ–ÌÚ”
Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÇÈÇ—ÉÍÊ‘¿ÉÇ¿É‘ÇÁÌÚ„БÍÏÍÌÌÇÉÇ‘¿ÉÍ
‚ÍÎÍÔÍÿÊÝÃÇÌ„Ç˄ݘDŽÌÇÐ΄•Ç¿ÊÛÌÍ‚ÍÍÀÏ¿ÆÍ
Á¿ÌǾ ÌÇ ‘„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÍÈ ÎÏ¿É‘ÇÉÇ ÌÍ Ð’Ë„Á—Ç„
ÐÁÍÇËÇ ÐÇÊ¿ËÇ ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо Ð ‘Ï„ÁÍ…ÌÚËÇ ÐÍБ;ÌǾËÇ
Ç Ï¿ÆÏ¿ÀÍ‘¿Á—Ç„ Ì¿ ÍÐÌÍÁ„ ÊÇ–ÌÍ‚Í ÍÎÚ‘¿ ÐÍÀБÁ„ÌÌ’Ý
ÐÇБ„Ë’ÎÍË͘Ç‘„Ë’ÉÍ‚Í„БÛ‘¿ÉÇ„ÎÏÍÀÊ„ËÚ
cЄË ÇÆÁ„БÌÚÈ e„ÈÊ k¿ÏÌ„‚Ç ÁÚÎ’ÐÉÌÇÉ ΄ÿ‚Í
‚Ç–„ÐÉÍ‚Í ÉÍÊÊ„Ã…¿ Ç Ì„’ÿ–ÊÇÁÚÈ ÎÏÍÿÁ„• ‚Ï’ÆÍÁÇ
ÉÍÁ ËÌÍ‚Í БϿÿÁ—ÇÈ Á ÝÌÍБÇ Í‘ Ì„’БÏÍ„ÌÌÍБÇ Ç
À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ Ï¿ÆÏ¿ÀÍ‘¿Ê ÐÍÀБÁ„ÌÌ’Ý ÐÇБ„Ë’ Ç ÇÆÊÍ
…ÇÊ „„ Á ÉÌÇ‚„ §k¿É ΄τБ¿‘Û À„ÐÎÍÉÍÇ‘Ûо Ç Ì¿–¿‘Û
…Ç‘Û¨cÍÐÌÍÁ’ÐÁÍ„‚ÍË„‘ÍÿÎÍÊÍ…ÇÊ‘ÏÇÐÍÁ„‘¿
°…ÇÁÇÁ͑ЄɄЄ‚ÍÃ̾—Ì„‚ÍÃ̾
°ÎÏ„ÃБ¿ÁÛпËÍ„БϿ—ÌÍ„–‘ÍËÍ…„‘ÎÏÍÇÆÍÈ‘Ç
ÐÍ‚Ê¿ÐÇÐÛÐÜ‘ÇËÇÌ¿–ÇÌ¿È˄̾‘ÛÐÇ‘’¿•ÇÝ
°ÐÎÍË͘ÛÝÏ¿Æ’ËÌÍÈÍÏ‚¿ÌÇÆ¿•ÇÇÐÁÍ„‚ÍÏ¿ÀÍ–„
‚ÍÁÏ„Ë„ÌÇÇÆÀ¿ÁʾÈоÍ‘À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ÇБτÐÐÍÁÌ¿Ï¿
ÀÍ‘„
cÍ‘ÇÁЄpÊÝÐÀ„ÐЖ„‘ÌÍ„–ÇÐÊÍÎÏÇË„ÏÍÁÉ¿ÉÜ‘Ç
Ë„‘ÍÃÚ ÎÍËÍ‚ÊÇ ÁÎÍÊÌ„ Ï„¿ÊÛÌÚË ÊÝþË ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо Ð
À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍË Ç ÃÍÀÇ‘Ûо ’Ð΄”¿ Á …ÇÆÌÇ i БϿБÌÍ„
’À„…ÄÌÇ„ ¿Á‘ÍÏ¿ –‘Í Ð ÎÍË͘ÛÝ „‚Í Ï„ÉÍË„Ìÿ•ÇÈ
ËÍ…ÌÍ ÇÆË„ÌÇ‘Û ЄÀ¾ Ç ÐÁÍÝ …ÇÆÌÛ nÍ ÎÏÇ ÍÃÌÍË ’Ð
ÊÍÁÇÇ ° ÁÚ ÃÍÊ…ÌÚ ÐÊ„ÃÍÁ¿‘Û Ü‘ÇË ÎÏ¿ÁÇÊ¿Ë Ì„’ÉÍÐ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÌÇ‘„ÊÛÌÍÇÁ„ÏÇ‘Û–‘ÍÍÌÇÁ¿ËÎÍËÍ‚’‘cÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘„°
ËÇÊÊÇÍÌÚ ÊÝÄÈ ÁÍ ÁЄË ËÇÏ„ ’–¿‘о …Ç‘Û Ç ÇÆÀ¿Á
ʾ‘ÛоÍ‘À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ÎÍk¿ÏÌ„‚Ç
lÝ–ÇÌÿ b¿ÐЄ‘ Ï¿ÀÍ‘¿Ê¿ Ï„ÉÊ¿ËÌÚË Ë„Ì„Ã…„ÏÍË
Ï¿ÃÇÍБ¿Ì•ÇÇ r‘Ͽÿʿ Í‘ À;ÆÌÇ Ì¿Á¾Æ–ÇÁÚ” ËÚÐÊ„È
Í‘ÉÏÚ‘Ú”ÎÏÍБϿÌБÁÇÎÏÇБ’ÎÍÁοÌÇ–„ÐÉÍÈ‘Ï„ÁÍ‚Ç
n„ËÍ‚Ê¿ÃÍÊ‚ÍÌ¿”ÍÃÇ‘ÛоÁÍÀ˜„БÁ„ÊÝÄÈÊ„‘¿‘ÛÌ¿
пËÍÊ„‘¿” „ÆÃÇ‘Û Á ÎÍ„Æÿ” ÎÍЄ˜¿‘Û Ç ’БϿÇÁ¿‘Û Á„
–„ÏÇÌÉÇ …Ç‘Û Á ‚ÍБÇÌÇ•¿” ÁÚ„Æ…¿‘Û Æ¿ ‚ÍÏÍÃ cЄ
–¿˜„ „È É¿Æ¿ÊÍÐÛ –‘Í ÍÌ¿ ДÍÃÇ‘ Ð ’Ë¿ Í‘ Ì¿Á¾Æ–ÇÁÚ”
‘Ï„ÁÍ…ÌÚ”ËÚÐÊ„ÈpÍЄ˜¿Ê¿ÁÏ¿–„ÈÇÎÐǔǿ‘ÏÍÁtÆ
Ì¿Á –‘Í‘Í –‘Í Ð Ì„È ÎÏÍÇДÍÃÇ‘ ° ÇÆÁ„БÌÍ„ ‘Ï„ÁÍ…
ÌÍ“ÍÀÇ–„ÐÉÍ„ Ï¿ÐБÏÍÈБÁÍ Ð À;ÆÌÛÝ Í‘ÉÏÚ‘Ú” ÎÏÍБ
Ï¿ÌБÁ
¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇ„È ƿЄʿ Æ¿ ÉÌÇ…ÉÇ Ï¿ÆÏ¿ÀÍ‘¿Ê¿
ÐÍÀБÁ„ÌÌ’Ý ÐÇБ„Ë’ Ê„–„ÌǾ ÐÊ„Ã’¾ „È ÐÎÏ¿ÁÇÊ¿ÐÛ ÐÍ
ÐÁÍ„È‘Ï„ÁÍ‚ÍÈÇÐÍÁ˄БÌÍÐÃÍÉ‘ÍÏÍËuÇÊÍËuÇ—„ÏÍË
Í‘ÉÏÚÊ¿ÁaË„ÏÇÉ„—ÇÏÍÉÍÇÆÁ„БÌÚÈw„Ì‘ÏÁÉÍ‘ÍÏÍË
ÎÍËÍ‚¿„‘ÊÝþËÐÍДÍÃÌÚËÇÐÁÍ„Ë’Ï¿ÐБÏÍÈБÁ¿ËÇ
m„‘ÍÃÚ b¿ÐЄ‘
–¿Ð‘Û ÇÆ ÌÇ” ÁÍ—Ê¿ Ç Á Ì¿— ÉÏ¿‘
ÉÇÈk’ÏÐ ÇÆÁ„БÌÚÁÎÐÇ”ÍÊÍ‚ÇÇ—ÇÏÍÉÍÎÏÇ˄̾ݑ
о ÎÏÇ ÉÍÏÏ„É•ÇÇ ÎÍÁ„ÄÌǾ Ç Á Ï¿ÆÊÇ–ÌÚ” ‘Ï„ÌÇÌ‚¿”
’Á„Ï„ÌÌÍБÇ Á ЄÀ„ pÍ ’À„…ÄÌÇÝ пËÍÈ b¿ÐЄ‘ Ï„ÉÍ
Ë„Ìÿ•ÇÇ„„ÄÈБÁ’Ý‘‘ÍÊÛÉÍ„ÐÊÇ
° –„ÊÍÁ„É ÎÍÈË„‘ ° ÍÌ пË Ç ÌÇÉ‘Í ÃÏ’‚ÍÈ ÎÍËÍ
…„‘ЄÀ„
°–„ÊÍÁ„É‘Á„ÏÃÍÏ„—Ç‘ÎÍËÍ–ÛЄÀ„
°Ì„’ÉÍÐÌÇ‘„ÊÛÌÍ À’Ä‘ ÐÊ„ÃÍÁ¿‘Û ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„ËÚË
ÐÍÁ„‘¿ËÇÏ„ÉÍË„Ìÿ•Ç¾Ë
° Ì„ ͑Б’ÎÇ‘ Í‘ ÌÇ” ÿ…„ Á ΄ÏÇÍÃ …„Б͖¿È—Ç”
ÉÏÇÆÇÐÍÁ
o‘Ë„‘ÇË –‘Í ÎÏÇ ÐÍÀÊÝÄÌÇÇ Ü‘Ç” ’ÐÊÍÁÇÈ Ü““„É
‘ÇÁÌÍБÛ ÊÝÀÍ‚Í Ë„‘Íÿ Ï„—„ÌǾ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ” ÎÏÍ
ÀÊ„Ë Ï„ÆÉÍ ÎÍÁÚ—¿„‘о c ‘ÍË –ÇÐÊ„ Ç Ü““„É‘ÇÁÌÍБÛ
ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„ËÍ‚Í k’Ïп ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÎÍÂ͑ÍÁÉÇ Ç
ÍÀ’–„ÌǾÌ¿ÁÚÉ¿Ë…ÇÆÌÇÀ„ÆÇÆÊÇ—Ì„È‘Ï„ÁÍ‚Ç
e¿Ê„„ –Ç‘¿‘„ÊÛ ËÍ…„‘ ÄÈБÁÍÁ¿‘Û ÎÍ ÐÁÍ„Ë’ ÁÚÀÍ
Ï’
cÍÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘ÛоÐÍÁ„‘¿ËÇÇÏ„ÉÍË„Ìÿ•Ç¾ËÇk’Ïп
Í‘ÊÍ…ÇÁÌ¿Áτ˾ÉÌÇ‚’
oÆÌ¿ÉÍËÇÁ—ÇÐÛ Ð k’ÏÐÍË ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÎÍÂÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

‘ÍÁÉÇ΄τȑÇÉÆÌ¿ÉÍËБÁ’ÐÃÏ’‚ÇËÇÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç
–„ÐÉÇËÇË„‘ÍÿËÇÀÍÏÛÀÚÐÍБϿ”¿ËÇÇ‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ
rÍ–„‘¿‘ÛÎÏÇË„Ì„ÌÇ„Ë„‘ÍÃÍÁk’ÏпÐÍÆÌ¿ÉÍËБÁÍË
ÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇ„ËÇÌڔ˄‘ÍÃÍÁÏ„—„ÌǾÐÁÍ„ÈÎÏÍÀÊ„
ËÚÍÎÇпÌÌÚ”ÁÜ‘ÍÈ‚Ê¿Á„ÇÌÇ…„
c ÊÝÀÍË ÐÊ’–¿„ БÍÇ‘ Æ¿ÎÍËÌÇ‘Û Ë„‘ÍÃÚ ÀÍÏÛÀÚ Ð
‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ ÍÉ¿…’‘о ÄÈБÁ„ÌÌÚËÇ ‘ÍÊÛÉÍ ÎÏÇ ’ÐÊÍÁÇÇ
’À„…ÄÌÌÍБÇ Á ‘ÍË –‘Í ‘Ú ËÍ…„—Û ÎÍËÍ–Û ЄÀ„ пË
Ï„—ÇËÍБÇ ÐÊ„ÃÍÁ¿‘Û ÇÆÀÏ¿ÌÌÚË Ï„ÉÍË„Ìÿ•Ç¾Ë ÁÍÆ
ËÍ…ÌÍ Á ‘„–„ÌÇ„ ÃÊÇ‘„ÊÛÌÍ‚Í ÐÏÍÉ¿ ‚Í‘ÍÁÌÍБÇ Ì„ Í‘
Б’ο‘Û Í‘ ÐÁÍ„‚Í Ï„—„ÌǾ ÎÍËÍ–Û ЄÀ„ ÌÇ ÎÏÇ É¿ÉÇ”
’ÐÊÍÁǾ”
e„ÌÛБϿ”¿ oskq|cajsfr}
privosfqapfcspqiyfl
É’ÏÐпËÍÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ

hÇ‚Ë’Ì‘uÏ„ÈÃÀÚÊ’À„…ÄÌ–‘ÍÎÐǔͿ̿ÊÇÆÉ¿É Ë„
‘Íà ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ ËÍ…„‘ ÎÏÇ˄̾‘Ûо ‘ÍÊÛÉÍ Ð΄•Ç¿
ÊÇБ¿ËÇ o ÎÍÊÛÆ„ пËÍÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿ ο•Ç„Ì‘ÍÁ Í‘ÆÚ
Á¿ÊоÍ‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÍ
pÍÆ…„ Ü‘Í É¿É Ç Ì„ÉÍ‘ÍÏÚ„ ÃÏ’‚Ç„ ’‘Á„υÄÌǾ
Í‘•¿ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿ÇËÌ͂ǔ̿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÇÈÁÐÍÁÏ„Ë„ÌÌÍÈ
ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇÀÚÊÇÎÍÃÁ„Ï‚Ì’‘ÚÐÍËÌ„ÌÇÝcÎÐǔ͑„
Ï¿ÎÇÇÌÍÁÍ‚ÍÁÏ„Ë„ÌÇÇÆÁ„БÌÚ’Ð΄—ÌÚ„ÎÍÎÚ‘ÉÇÏ¿Æ
Ï¿ÀÍ‘¿‘Û ‘„ÍÏÇÝ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ° ÎÍË͘Ç ο•Ç„Ì‘¿ п
ËÇË ЄÀ„ À„Æ ’–¿Ð‘Ǿ ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉ¿ t…„ ’ÎÍËÇÌ¿Á
—¿¾Ð¾k¿Ï„ÌvÍÏÌÇ°ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘‚’Ë¿ÌÇБǖ„ÐÉÍ‚Í
ÎÊ¿Ì¿ Ð΄•Ç¿ÊÇБ ÎÍ Ì„ÁÏÍÆ¿Ë ¿Á‘ÍÏ ÉÌÇ‚Ç §r¿ËÍ¿Ì¿
ÊÇƨ°ÀÚÊ¿’À„…Ä̿Á‘ÍË–‘ÍÏ„—„ÌÇ„ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„
ÐÉÇ” ÎÏÍÀÊ„Ë ÎÍ Ð΄•Ç¿ÊÛÌÍ Ï¿ÆÏ¿ÀÍ‘¿ÌÌÚË Ë„‘ÍÃÇÉ¿Ë
À„Æ’–¿Ð‘ǾÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ÁÍÆËÍ…ÌÍx¿Ð‘ÍÜ‘Í„ÃÇÌБ
Á„ÌÌÚÈ Î’‘Û ÇЕ„Ê„ÌǾ ° É’ÏÐ ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ ÁÍ ÁЄË
ËÇÏ„БÍÇ‘̄Ä—„ÁÍÇËÌÍ‚ÇËÎÏÍБÍÌ„ÎÍÉ¿ÏË¿Ì’
kÊ¿ÐÐÇ–„ÐÉÇÈÎÏÇË„ÏпËÍБ;‘„ÊÛÌÍ‚ÍÎÏÇË„Ì„ÌǾ
ÎÏÇ„ËÍÁ ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ ÍÎÇпÌ ˿Б„ÏÍË п‘ÇÏÇ–„ÐÉÍ‚Í
Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿mÇ”¿ÇÊÍËh͘„ÌÉÍ
l„‚ÉÇÈ Ç Á„ЄÊÚÈ Á ÐÁÍ„Ë ‘ÁÍÏ–„БÁ„ mÇ”¿ÇÊ hÍ
˜„ÌÉÍÐËÍÊÍÃ’БϿÿÊÍ‘¿ÉÁ¿“ÍÀÇÇ
ÁÍÃÍÀ;ÆÌÇ pÍÆ
…„’ÎÇп‘„ʾÏ¿ÆÁÇÊÍÐÛ‘Ï„ÁÍ…ÌÍ“ÍÀÇ–„ÐÉÍ„Ï¿ÐБÏÍÈ
БÁÍ h͘„ÌÉÍ À;Êо ÁÚ”ÍÃÇ‘Û ÇÆ ÃÍË¿ ËÇÏ Ð’ÆÇÊо
Ãʾ Ì„‚Í ÃÍ Ï¿ÆË„ÏÍÁ ÃÇÁ¿Ì¿ cÍÐÎÍÊÛÆÍÁ¿Á—ÇÐÛ ÃÍБ’Î
ÌÚËÇ „Ë’ Ë„‘ÍÿËÇ ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿ h͘„ÌÉÍ ÐÊÍ„Ë Æ¿
ÐÊÍÈÐÌÇË¿ÊÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾÍпËÍËЄÀ„ÎÍБ„΄ÌÌÍÃÍ
ÀÏ¿Êо ÃÍ ËʿÄ̖„ÐÉÇ” Ê„‘ Ç Ð ÎÍË͘ÛÝ ÍÀÏ¿ÆÍÁ ÇÆ
ÐÌÍÁÁÚ‘¾Ì’ÊÇÆÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌǾÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÍ„ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇ„
Í ΄ÏÁÇ–ÌÍÈ ÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ ‘Ï¿ÁË„ Б¿Á—„È ÎÏÇ–ÇÌÍÈ
‘Ï„ÁÍ‚ÇÇÇЕ„ÊÇÊоoÎÚ‘ÐÁÍÈÍÎÇпÊÁÉÌÇ‚„§p„Ï„Ã
ÁÍДÍÃÍËÐÍÊÌ•¿¨
s„Ë Ì„ Ë„Ì„„ —ÇÏÍÉÍ‚Í ÎÏÇË„Ì„ÌǾ ËÌÍ‚Ç„ Ï„ÉÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ë„Ìÿ•ÇÇ ÎÍ пËÍÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ Ì„ ÎÍÊ’–ÇÊÇ cÚÏ¿ÀÍ
‘¿‘Û ‘¿ÉÇ„ Ï„ÉÍË„Ìÿ•ÇÇ ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ –Ï„ÆÁÚ–¿ÈÌÍ ÐÊÍ…
ÌÍ rÊÇ—ÉÍË Á„ÊÇÉÍ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÇ„ ÁÍÆËÍ…ÌÚ” Á¿ÏÇ¿Ì
‘ÍÁÏ¿ÆÁǑǾÐÍÀÚ‘ÇÈÁÎÐÇ”ÇÉ„–„ÊÍÁ„É¿ÎÍÐÊ„΄ÏÁÍ‚Í
…„ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÍ‚Í —¿‚¿ ÐÄʿÌÌÍ‚Í пËÍБ;
‘„ÊÛÌÍ c„ÊÇÉ¿ Á„Ï;‘ÌÍБÛ ÎÍ‘„Ͼ‘Ûо ÍБ¿ÌÍÁÇ‘Ûо
Ì„ÃÍБǂ̒Á’Ð΄”¿
c Ü‘ÍË ÐËÚÐÊ„ ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„ËÚ„ ÌÇ…„ Ë„‘ÍÃÚ Ç ÎÏÇ„
ËÚ ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ ‘Ï„ÁÍ‚Ç Ç БϿ”¿ ÎÏÍÁÍÃÇËÍÈ пËÇË
ÉÊÇ„Ì‘ÍËÐÍÎÍÏÍÈÌ¿ÉÌÇ‚’É¿ÉÐÁÍ„‚ÍÊÇ–ÌÍ‚ÍÎÐÇ”Í
‘„Ͽ΄Á‘¿ ° ÁÍ ËÌÍ‚ÍË ’ÌÇÉ¿ÊÛÌÚ aÁ‘ÍÏÚ ̿Äݑо
–‘Í ÇË ’ÿÊÍÐÛ ‘¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ¿Ê‚ÍÏÇ‘ËÇÆÇÏÍÁ¿‘Û Ï¿Æ
ÊÇ–ÌÚ„ Ë„‘ÍÃÚ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÉÍÏÏ„É•ÇÇ Ç ΄ÏÁÍÈ
ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÍÈ ÎÍË͘Ç –‘Í –Ç‘¿‘„ÊÛ пË Ç À„Æ
ÎÍБÍÏÍÌÌ„È ÎÍË͘Ç Ð’Ë„„‘ ÃÍÀÇ‘Ûо ÎÍÊÍ…Ç‘„ÊÛÌÍ‚Í
Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘¿


pfqfpiyigihn}hanoco

n„Æ¿ÁÇÐÇËÍ Í‘ —ÉÍÊÚ ÇÊÇ Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌǾ Á ÎÐǔ͑„
Ï¿ÎÇÇ ÎÍÇÐÉ ÎÏÇ–ÇÌ ‘Í‚Í ÇÆÆ¿ –„‚Í …ÇÆÌÛ –„ÊÍÁ„É¿
ÎÍ—Ê¿ ÎÍ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍË’ Е„Ì¿ÏÇÝ ЖǑ¿„‘о ÍÃÌÇË ÇÆ
ÍÐÌÍÁÌڔ˄‘ÍÃÍÁÏ¿ÀÍ‘ÚÐÉÊÇ„Ì‘ÍË
‘„É‘Í’‘Á„υÿ
„‘ –‘Í ÎÏÇ–ÇÌ¿ Ç” Ì„ ÁÍÊÌ’„‘ Ì¿ пËÍË Äʄ ‘Í…„ „„
ǘ’‘ÌÍÌ„ÁЄ‚ÿ’Ð΄—ÌÍ ˜‘Í‘…„ÎÍÔÍÃÐ͔Ͽ̾„‘
оÇÎÏÇпËÍÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇvÍ‘¾ÇÐÍÐÁÍÇËÇÍÐÍÀ„ÌÌÍ
Б¾ËÇ
pÏÇ–ÇÌÚ ‘Ï„ÁÍ‚Ç À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ БϿ”¿ É¿É ’…„
Í‘Ë„–¿ÊÍÐÛËÍ‚’‘ÀÚ‘Û¾ÁÌÚËÇÇÐÉÏÚ‘ÚËÇpÏǾÁÌÍÈ
ÎÏÇ–ÇÌ„ É͂ÿ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ„ ÐÍБ;ÌǾ ° ÐÊ„ÃБÁÇ„ ÎÐÇ
”Ç–„ÐÉÍÈ ‘Ï¿ÁËÚ Ì„ ÎÍÃÁ„Ï‚—„Èо ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÇÝ Ï¿ÀÍ‘¿
‘¿É ÇÊÇ ÇÌ¿–„ ÇÄ‘ ÁÍÉÏ’‚ ‘Ï¿ÁËÇϒݘ„‚Í ËÍË„Ì‘¿ ÇÆ
ÎÏÍ—ÊÍ‚ÍrÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚËÇÐÉÏÚ‘ÚËÇÎÏÇ–ÇÌ¿ËÇ°Ç
ÐÊÍ…Ì„„ÇÎÏ͘„
cÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚ„ÎÏÇ–ÇÌÚÎÍ‘ÍË’ÇÁÚÆÚÁ¿Ý‘‘Ï„ÁÍ‚’
БϿ”À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍ–‘ÍÍÌÇÎÍÿÁÊ„ÌÚÇÁÐÍÆÌ¿ÌÇ„Ì„
ÃÍÎ’Ðɿݑо pÐǔ͑„Ï¿ÎǾ Á Ü‘ÍË ÐÊ’–¿„ Æ¿ÉÊÝ–¿„‘о
Á ΄τÁÍÄ ‘Ï¿ÁËÇϒݘ„‚Í ÜÎÇÆÍÿ ÇÆ ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌǾ Á
ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ pÏÇ Ü‘ÍË ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ ÐÇÊÛÌÍ ÐÍÎÏÍ‘ÇÁʾ„‘о Ç
e„ÌÛБϿ”¿ 
‘Ï„À’ݑоÍÐÍÀÚ„ÆÌ¿ÌǾÇ’Ë„ÌǾÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿–‘Í
ÀÚ Ü‘Í‘ ΄τ”Íà Á ÎÐÇ”ÇÉ„ ÉÊÇ„Ì‘¿ ÐÍÁ„Ï—ÇÊо a –‘Í
Äʿ‘Û„ÐÊÇÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ÎÏÇ‘¿ÉÇ”ÎÍÎÚ‘É¿”ϾÃÍË
Ì„‘! y¿ÌÐÚ Ì¿ ’Ð΄” ÌÇ–‘Í…ÌÚ c Ü‘ÍË ÐÊ’–¿„ Ï„ÉÍ
Ë„ÌÒݑо Ë„‘ÍÃÚ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ
ÇÌ͂ÿ ‚„—‘¿ÊÛ‘‘„Ï¿ÎÇÇ Ì„ÈÏÍÊÇÌ‚ÁÇБǖ„ÐÉÍ‚Í ÎÏÍ
‚Ï¿ËËÇÏÍÁ¿ÌǾÐÎÍË͘ÛÝÉÍ‘ÍÏÚ”ÇÆÀ¿ÁÊ„ÌÇ„Í‘‘Ï„
ÁÍ‚Ç Ç Í‘ÉÏÚ‘Ç„ ‘Ï¿ÁËÇϒݘ„È ÎÏÇ–ÇÌÚ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘
É¿ÉÀÚοϿÊÊ„ÊÛÌÍc¿Ë’ÿ„‘о’ÐÚÎÇ‘ÛÀÃÇ‘„ÊÛÌÍБÛ
ÐÍÆÌ¿ÌǾ Í ÎÏÇ–ÇÌ„ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ÁÚ ÁÐÎÍËÇÌ¿„‘„ Ê„‚ÉÍ
ÐÊÍÁÌÍËÇËÍ”ÍÃÍËpÏÍÀÊ„Ë¿’Ð΄—ÌÍÏ¿ÆÏ„—¿„‘о

c¿ÏÇ¿Ì‘΄ÏÁÚÈ
ÎÏÇ–ÇÌ¿ÇÆÁ„Б̿°˄̾„ËЕ„Ì¿ÏÇÈ
aÌÃÏ„È b Ì„ ÊÝÀÇÊ ÁÚÐÍ‘Ú s„Ï΄‘Û Ì„ ËÍ‚
Í“ÇÐÍÁ Ç ÉÁ¿Ï‘ÇÏ Ì¿ ÁÚÐÍÉÇ” Ü‘¿…¿” Ì¿ ÎÏ„ÃÊÍ
…„ÌÇ„ ÎÍÊÝÀÍÁ¿‘Ûо Í‘ÊÇ–ÌÚË ÁÇÃÍË Ð À¿ÊÉÍÌ¿
Í‘Á„–¿Ê Ï„ÆÉÇË Í‘É¿ÆÍË Ì„Ì¿ÁÇÄÊ ÍÀÆÍÏÌÚ„ ÎÊÍ
˜¿ÃÉÇ ÎÍÊ„‘’ Ì¿ пËÍÊ„‘„ ÎÏ„ÃÎÍ–„Ê ÀÚ ËÇÉÏÍ
ÇÌ“¿ÏÉ‘iÆÀ„‚¿ÊÏ¿ÀÍ‘ÚÐÁ¾Æ¿ÌÌÍÈÐÉÍË¿ÌÃÇÏÍÁ
É¿ËÇ Ç ΄τʄ‘¿ËÇ ÌÍ Æ¿Á„Ê ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ„ ÄÊÍ Ð
ÇÐοÌÐÉÇË οϑ̄ÏÍË Ç Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍБÛÝ ÃÁ¿‘ÏÇ
Ï¿Æ¿ Á ˄о• Ê„‘¿‘Û Á iÐοÌÇÝ Ç …ÇÆÌÛ aÌÃÏ„¾
Б¿Ê¿ÎÏÍБÍÍ‘ÁÏ¿‘Ç‘„ÊÛÌÍÈcпËÍÊ„‘„ÐÇÄÊ‘ÏÇ
–¿Ð¿Е„ÎÇÁÏ’ÉÇÇÆ’ÀÚÁτ˾Ë„…Ã’΄τʄ‘¿ËÇ
ÎÏÍÁÍÃÇÊÁÎÍБ;ÌÌÍÈ‘Ï„ÁÍ‚„ÎÏÍÉÏ’–ÇÁ¿¾ÁÐÍÆ
Ì¿ÌÇÇÉ¿ÉÍÌÀ’Ä‘ÁÆÊ„‘¿‘ÛÊ„‘„‘ÛÇÇÑÇÌ¿ÎÍ
пÃÉ’
pÏÇ–ÇÌ¿БϿ”¿ÁÚÐÍ‘ÚÇ‘Ï„ÁÍ‚ÇaÌÃÏ„ÝÀÚ
Ê¿ÇÆÁ„Б̿
c Ä‘БÁ„ ÍÌ É¿‘¿Êо Ð Í‘•ÍË Ì¿ ÉÍʄЄ ÍÀÍÆÏ„
ÌǾ ÎÍ‘¾Ì’Êо ÎÍÐËÍ‘Ï„‘Û –‘Í ‘¿Ë ÁÌÇÆ’ ÁÚÁ¿
ÊÇÊо ÇÆ ÊÝÊÛÉÇ ’οÊ Ð ‘Ï„”Ë„‘ÏÍÁÍÈ ÁÚÐÍ‘Ú
ÐÇÊÛÌÍ ÎÍÁÏ„ÃÇÊ ÎÍÆÁÍÌÍ–ÌÇÉ r ¿‘‘Ï¿É•ÇÍÌ¿ ’ÌÍ
ÐÇÊÇ „‚Í Ì¿ ÌÍÐÇÊÉ¿” q¾ÃÍË —„Ê Í‘„• Ð ÀÊ„ÃÌÚË
ÊÇ•ÍË ‘ϾВ˜ÇËÇо ‚’À¿ËÇ y„Ê Ç ‚Ê¿ÃÇÊ „‚Í ÎÍ
Ï’É„
cЄ Ü‘Í aÌÃÏ„È Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿Ê ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’ É
ÉÍ‘ÍÏÍË’ÍÀÏ¿‘ÇÊоÆ¿ÎÍË͘ÛÝ°Ì¿ÃÍÀÚÊÍÁÚ
ÀÇÏ¿‘Û ÇÊÇ ÇÆÀ¿Áʾ‘Ûо Í‘ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ΄τà ÎÍÊ„‘¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ËÇÇÊÇÆ¿ÉÏÚÁ¿‘ÛÄÊÍpÏÇ–ÇÌ’‘Ï„ÁÍ‚ÇÇБϿ”¿
°οÄÌÇ„ÁÄ‘БÁ„Ç‘Ï¿ÁË¿°Ì¿ÆÁ¿ÊпË
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊaÌÃÏ„ÝÁ„ÏÌ’‘ÛоÁ
ÎÏÍ—ÊÍ„ÇÇÆË„ÌÇ‘ÛЕ„Ì¿ÏÇÈ‘ÍÈÄ‘ÐÉÍÈÃÏ¿ËÚ
p„Ï„ÎÇп‘Û ‘Ï¿‚Ç–„ÐÉÇÈ ÉÍÌ„• h¿Ë„ÌÇ‘Û „‚Í Ì¿
Ж¿Ð‘ÊÇÁÚÈpÏÇÜ‘ÍËÏ„¿ÊÛÌÚ„ÐÍÀڑǾÌ¿ÃÍÀÚ
ÊÍÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘ÛÁ–„ÏÌÍÀ„ÊÍË•Á„‘„ÁÍ‘ÍÌ‘¾Ì„‘
оÁڂʾ̒‘ÛÇÆÊÝÊÛÉÇ‘„Ͼ„‘Ï¿ÁÌÍÁ„ÐÇ„οÿ
„‘ ÁÐÎÚ—É¿ „‚Í ÉÊ¿Ã’‘ Ì¿ ÌÍÐÇÊÉÇ Ì„Ð’‘ Í‘„•
ÇÄ‘ ϾÃÍË r–¿Ð‘ÊÇÁÚÈ ÉÍÌ„• οÄÌÇ„ ÁÐÎÚ—
É¿–„ÏÌÍÀ„ÊÍ„ÇÆÍÀÏ¿…„ÌÇ„ƿ˄̾„‘о•Á„‘ÌÚË
ÍÌ ÁÐÉ¿ÉÇÁ¿„‘ ÐË„„‘о Ë¿—„‘ Í‘•’ Ï’ÉÍÈ Í‘„•
’ÊÚÀ¿„‘о iÊÇ ÎÍÐÊ„ οÄÌǾ „‚Í Ì„Ð’‘ Ì¿ ÌÍ
ÐÇÊÉ¿” Í‘„• ɿп„‘о „‚Í Ï’ÉÇ ÇÆÍÀÏ¿…„ÌÇ„ Б¿
ÌÍÁǑо•Á„‘ÌÚËÍÌÎÍÃÌÇË¿„‘оÐÌÍÐÇÊÍÉÍ‘„•
ÐË„„‘о
aÌÃÏ„ÝÌ„ÎÍÌÏ¿ÁÇÊоÌÇÍÃÇÌÇÆÎÏ„ÃÊÍ…„Ì
ÌÚ” Á¿ÏÇ¿Ì‘ÍÁ oÌ ÎÍÍÀ„˜¿Ê ÎÍÃ’Ë¿‘Û Ì¿Ã ÐÁÍÇË
ÐÍÀБÁ„ÌÌÚËÇÎÍÃÏÍÀÌÍÆ¿ÎÇпÁÉ¿ÉÍÌÃÍÊ…„Ì
ÄÈБÁÍÁ¿‘Û –‘ÍÀÚ ÇÆË„ÌÇ‘Û Á ο˾‘Ç ‘Ï¿‚Ç–„
ÐÉÇ„ÐÍÀڑǾ’ÿÊÇÊо
x„Ï„Æ ̄ÄÊÝ aÌÃÏ„È Î;ÁÇÊо ’ ÎÐǔ͑„Ï¿
΄Á‘¿ÁÍ‘ÊÇ–ÌÍËÏ¿ÐÎÍÊÍ…„ÌÇÇÃ’”¿oÌÁЄÎÏÇ
Ã’Ë¿Ê пË oÌ οÿÊ ÇÆ ÊÝÊÛÉÇ ¿ ÁÌÇÆ’ Б;Ê
Í‘„• Ç ÊÍÁÇÊ „‚Í Ì¿ Ï’ÉÇ iÆÍÀÏ¿…„ÌÇ„ Б¿ÌÍÁÇ
ÊÍÐÛ ¾ÏÉÇË •Á„‘ÌÚË k¿É Ï„ÉÍË„ÌÃÍÁ¿Ê ÎÐǔ͑„
Ͽ΄Á‘ ÍÌ Äо‘ÉÇ Ï¿Æ ÎÏÍÉÏ’–ÇÁ¿Ê Ï„¿ÊÛÌÚÈ
ÐÝ…„‘ Á –„ÏÌÍÀ„ÊÍË •Á„‘„ Ç ÌÍÁÚÈ •Á„‘ÌÍÈ Á
ÉÍ‘ÍÏÍËÌ„ÀÚÊÍÌÇÉ¿ÉÍÈ‘Ï¿ÁËÚpÍ‘ÍËÍБ¿ÊÍÐÛ
‘ÍÊÛÉÍ ÃÁ¿ É¿ÃÏ¿ –„ÏÌÍÀ„ÊÚÈ ° ÍÌ ÐÉÍÏ–ÇÁ
—ÇÈо Ï¿ÆÀÇ‘ÚÈ Ì¿ Æ„ËÊ„ Ç •Á„‘ÌÍÈ ° ÍÌ
Ð˄ݘÇÈо Ì¿ Ï’É¿” Í‘•¿ aÌÃÏ„È ˄̾Ê Ç” Á
ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇÉ¿ÉÐÊ¿ÈÃÚÁÃÇ¿ÎÏÍ„É‘ÍÏ„°–„ÏÌÍ
À„ÊÚÈ БϿ—ÌÚÈ ° •Á„‘ÌÍÈ Ï¿ÃÍБÌÚÈ –„ÏÌÍ
À„ÊÚÈ°•Á„‘ÌÍÈ–„ÏÌÚÈ°•Á„‘ÌÍÈÎÍÉ¿„Ë’Ì„
Æ¿”Í‘„ÊÍÐÛÍБ¿ÁÇ‘ÛÌ¿ÁЄ‚ÿ‘ÍÊÛÉÍÍÃÇÌ°•Á„‘
ÌÍÈÏ¿ÃÍБÌÚÈÐÍЖ¿Ð‘ÊÇÁÚËÏ„À„ÌÉÍËÇÍ‘•ÍË
n¿É¿Ì’Ì„ ÍÌ ÎÍÀÚÁ¿Ê ’ ÎÏǾ‘„ʾ …ÇÁ’˜„‚Í
Ì¿ξ‘̿Õ¿‘ÍËÜ‘¿…„r΄•Ç¿ÊÛÌÍÆ¿—„ÊÁ‚ÍБÇ
pÍà ’ÃÇÁÊ„ÌÌÚËÇ ÁƂʾÿËÇ ”Íƾ„Á
ÍÌÇ ÆÌ¿ÊÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
–‘Í ÍÌ ‘„Ï΄‘Û Ì„ ËÍ…„‘ ÁÚÐÍ‘Ú ÏÁ¿Ì’Ê ÃÁ„ÏÛ
ÁÚ—„Ê Ì¿ À¿ÊÉÍÌ ÎÍБ;Ê ÐÁ„ÐÇÁ—ÇÐÛ –„Ï„Æ ÎÍ
Ï’–„ÌÛÇÐ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ËÎÊÝÌ’ÊÁÌÇÆ
x„Ï„Æ ‘ÏÇ Ã̾ aÌÃÏ„È ÃÍÊ…„Ì ÀÚÊ Ê„‘„‘Û Á
iÐοÌÇÝnÇÉ¿ÉÍÈ‘Ï„ÁÍ‚ÇÎÍÜ‘ÍË’ÎÍÁÍÃ’ÍÌÌ„
ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿Ê
pÍÃÍÀÌ¿¾ Ë„‘ÍÃÇÉ¿ ÁÎÍÊÌ„ ÎÏÇË„ÌÇË¿ Ãʾ пËÍ
Б;‘„ÊÛÌÍÈ ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” ÐÍБ;ÌÇÈ ÎÏÇ
–ÇÌ¿ÉÍ‘ÍÏÚ”ÁÇÆÁ„БÌÍÈÁ¿ËÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ‘Ï¿ÁË„
r„¿ÌÐ пËÍÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ Ê’–—„ ÎÏÍÁÍÃÇ‘Û Á пËÍË
ÎÏǾ‘ÌÍË Ãʾ Á¿Ð ˄Б„ Á ÃÍË„
’ É¿…ÃÍ‚Í ‘¿ÉÍ„ ˄БÍ
„Ð‘Û –’‘ÛÎÏÇ‘’—ÇÁÐÁ„‘ÇÏ¿ÐÎÍÊÍ…ÇÁ—ÇÐÛÎÍ’ÃÍÀÌ„„
mÍ…ÌÍ ÎÍÎÏÍÐÇ‘Û ÃÍË¿—ÌÇ” Ì¿ Áτ˾ ÍБ¿ÁÇ‘Û Á¿Ð Ð
пËÇËÐÍÀÍÈÇÊÇÃͅÿ‘ÛоÎÍÉ¿ÌÇÉÍ‚ÍÌ„À’Ä‘ÁÃÍ
Ë„
rÇþ Á Ü‘ÍË ’Ý‘ÌÍË ˄Б„ ÁÐÎÍËÌÇ‘„ ‘Í‘ ‘Ï¿‚Ç–„
ÐÉÇÈÐÊ’–¿ÈÐÉÍ‘ÍÏÍ‚ÍÁЄÌ¿–¿ÊÍÐÛ
ÐÍÀ¿É¿̿οʿÌ¿
Á¿ÐÁÄ‘БÁ„ÁÚ’οÊÇÐÄτÁ¿Ì¿Á¿—Ç”‚Ê¿Æ¿”–„ÊÍ
Á„É¿ ÐÀÇÊ¿ Ë¿—ÇÌ¿ ÁÚ ’ÁÇÄÊÇ ÎÍ…¿Ï ’‘ÍÎÊ„ÌÌÇÉ¿
ÇÊÇÌ¿Á¿ÐÆ¿ÉÏÇ–¿Ê¿Ë¿Ë¿ 
pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ЄÀ„Ü‘Í‘БϿ—ÌÚÈ ÐÊ’–¿È Á ÁÇÄ –„Ï
ÌÍÀ„ÊÍ‚ÍÉÇÌÍ
pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ÁЄ‘Í…„пËÍ„Á•Á„‘„ÇÀ„ÆБϿ—ÌÍÈ
ÉÍÌ•ÍÁÉÇ
ÐÍÀ¿É¿ÎÏÍÀ„…¿Ê¿ËÇËÍÁÇʾ¾”ÁÍБÍËÁÚÌ„
’οÊÇ ¿ ÊÍÁÉÍ ÐÎÏÚ‚Ì’ÊÇ Ð ÄτÁ¿ Ë¿—ÇÌ¿ ÎÏÍ„”¿Ê¿
Ì„ ƿÄÁ –„ÊÍÁ„É¿ ÎÍ…¿Ï ÍÉ¿Æ¿Êо Í‘ÀÊ„ÐÉÍË ÐÍÊÌ•¿ Á
ÍÉÌ„ ’‘ÍÎÊ„ÌÌÇÉ ÎÏÍÐÌ’Êо Ç ÎÍ—„Ê ÃÍËÍÈ Ë¿Ë¿ Á¿Ð
Ê¿ÐÉÍÁÍÎ͑τοʿÎÍ‚ÍÊÍÁ„ 
r–¿Ð‘ÊÇÁÚÈÉÍÌ„•ÎÏÇÃ’Ë¿È‘„пËÇoÌËÍ…„‘ÀÚ‘Û
“¿Ì‘¿Ð‘Ç–„ÐÉÇË Ç Ì„ÊÍ‚Ç–ÌÚË dÊ¿ÁÌÍ„ –‘ÍÀ Á¿Ë ÌÏ¿
ÁÇÊÍÐÛǔ͑„ÊÍÐÛ–‘ÍÀÇË„ÌÌÍ‘¿ÉÁЄÉÍÌ–ÇÊÍÐÛ
t„ÃÇ̾¾ÐÛ Á ‘„–„ÌÇ„ Ì„ÐÉÍÊÛÉÇ” ÃÌ„È Ãʾ Є¿ÌÐÍÁ
пËÍÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ ÎÏÍÉÏ’–ÇÁ¿È‘„ Á ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇ ÎÍ
Í–„Ï„ÃÌÍ ‘Í –„ÏÌÍÀ„ÊÚÈ Ð ‘Ï¿‚Ç–„ÐÉÇË ‘Í •Á„‘ÌÍÈ ÐÍ
Ж¿Ð‘ÊÇÁÚË ÉÍÌ•ÍË ÐÝ…„‘Ú Á¿—„È …ÇÆÌÇ ÃÍÁÍþ Ç”
ÎÍБ„΄ÌÌÍ ÃÍ ÃÁ’” –„‘ÉÇ” É¿ÃÏÍÁ ° –„ÏÌÍÀ„ÊÍ‚Í Ç
•Á„‘ÌÍ‚Í
s„΄ÏÛ ÐÊÍÁÌÍ Á Ê’–„ ÃÇ¿ÎÏÍ„É‘ÍÏ¿ ÎÍÍ–„Ï„ÃÌÍ ˄̾
„Ë –„ÏÌÍÀ„ÊÚÈ Ç •Á„‘ÌÍÈ É¿ÃÏÚ ÎÍÉ¿ Ì„ ÎÍ–’ÁБÁ’„Ë
Í–„ÌÛ ÐÇÊÛÌÍ„ …„Ê¿ÌÇ„ ÍБ¿ÁÇ‘Û Ì¿ÁЄ‚ÿ ÍÃÇÌ ÇÆ ÌÇ”
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

°•Á„‘ÌÍÈa–„ÏÌÍÀ„ÊÚÈБ„Ï„‘ÛÁο˾‘ÇÌ¿ÁЄ‚ÿ
fÐÊÇÎÏÇ–ÇÌ¿‘Ï„ÁÍ…ÌÚ”ÐÍБ;ÌÇÈÀÚÊ¿ÇË„ÌÌÍÁ
Ü‘ÍË ÜÎÇÆÍÄ Á¿—„È …ÇÆÌÇ Ç É ÎÏÍÄʿÌÌÚË ’ÎÏ¿…Ì„
ÌǾË ÁÚ Í‘ÌÍÐÇÊÇÐÛ ЄÏÛ„ÆÌÍ ° ‘Ï„ÁÍ‚¿ ÃÍÊ…Ì¿ ͑Б’
ÎÇ‘Û


c¿ÏÇ¿Ì‘Á‘ÍÏÍÈ
ÎÏÇ–ÇÌ¿ÇÆÁ„Б̿°ÇÆ‚Í̾„Ë‘Ï„ÁÍ‚’ÉÏÇÉÍË
iÌ͂ÿÎÍÎÚ‘É¿ÇÆË„ÌÇ‘ÛЕ„Ì¿ÏÇÈ‘Ï¿ÁËÇϒݘ„‚Í
ËÍË„Ì‘¿ÎÍ‘„ËÇÊÇÇÌÚËÎÏÇ–ÇÌ¿ËÍБ¿„‘оÀ„Æ’Ð΄—
ÌÍÈcÜ‘ÍËÐÊ’–¿„ÄÈБÁÍÁ¿‘ÛÌ¿ÃÍÇÌ¿–„
sÏ„ÁÍ…ÌÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ lÝÃÇËÇÊÚ b ÀÚÊÍ
ÁÎÍÊÌ„ ÍÀ™¾ÐÌÇËÍ pÍÎÏÍÀ’È‘„ Ð͔Ͽ̾‘Û ÐÎÍÉÍÈ
БÁÇ„ É͂ÿ ÊÝÀ¿¾ ÎÍÎÚ‘É¿ ÎÏÇÎÍÃ̾‘Ûо Ì¿ п
Ë’Ý Ë¿Ê„ÌÛÉ’Ý ÁÚÐÍ‘’
Б’΄ÌÛÉ’ Б’Ê ʄБÌÇ
•¿ ÁÚÆÚÁ¿„‘οÌÇ–„ÐÉÇÈ’…¿Ð
lÝÃËÇÊ¿Í‘ÊÇ–ÌÍÎÍËÌÇÊ¿É¿ÉÁЄÌ¿–¿ÊÍÐÛ
c Ä‘БÁ„ Í‘„• Í–„ÌÛ ÊÝÀÇÊ Ç‚Ï¿‘Û Ð lÝÃËÇ
ÊÍÈ oÌ ÎÍÃÀÏ¿ÐÚÁ¿Ê „„ ÁÚÐÍÉÍ ÍÎ’ÐÉ¿Ê Ï’ÉÇ
lÝÃËÇÊ¿οÿʿÌ¿ÃÇÁ¿ÌÁЄÐË„¾ÊÇÐÛÇ‚ÏÍË–„
ÁЄ” ÐÍ ÁÆÁÇÆ‚ÍË ÐË„¾Ê¿ÐÛ п˿ lÝÃËÇÊ¿ bÚÊÍ
Í–„ÌÛÁ„ЄÊÍ
oÃÌ¿…ÃÚÍ‘„•ÎÍÃÀÏÍÐÇÊ„„ÁÚÐÍÉÍÌÍÉ¿É‘Í
Ì„ ‘¿É Ç lÝÃËÇÊ¿ ’οʿ Ì„ Ì¿ ÃÇÁ¿Ì ¿ Ì¿ ÎÍÊ
t—ÇÀÊ¿ÐÛÐÇÊÛÌÍÆ¿ÉÏÇ–¿Ê¿Í‘ÀÍÊÇË¿Ë¿Æ¿ÉÏÇ
–¿Ê¿Ì¿οΒοοÌ¿Ë¿Ë’bÍÊÛÇ’…¿ÐÍ‘Ü‘Í‚Í
ÉÏÇÉ¿ÐÊÇÊÇÐÛÃʾlÝÃËÇÊ¿ÁÍÃÇÌÉÏÇÉÍÀÍÊÛr
‘„”ÎÍÏÍ‘„•’…„ÌÇÉ͂ÿÌ„Ç‚Ï¿ÊÐlÝÃËÇÊÍÈ
pÍÎÚ‘É¿ ÇÆË„ÌÇ‘Û Е„Ì¿ÏÇÈ ’Ð΄”¿ Ì„ ÎÏÇ
Ì„ÐÊ¿ cÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇ„ Í ‘ÍÈ ’…¿ÐÌÍÈ Е„Ì„ ÉÏ„ÎÉÍ
ƿЄÊÍÁο˾‘ÇÇ’”ÍÃÇ‘ÛÌ„ÐÍÀÇÏ¿ÊÍÐÛ
pÍ ÐÍÁ„‘’ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ lÝÃËÇÊ¿ ÎÍÎÏÍÀÍ
Á¿Ê¿ÐÎÏ¿ÁÇ‘ÛоБ„Ë’…¿ÐÍËÇÌ¿–„
cÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇ„ Í ‘„” БϿ”„ Ç ÀÍÊÇ É͂ÿ ÍÌ¿
’οʿÁÚÆÚÁ¿Ê¿ÍÌ¿Ê„‚ÉÍc‚Ï’ÃÇÁÍ‘‚ÄÀÚÊÍ
’ ÀÍÊÇ Ç БϿ”¿ ‚Ì„ÆÃÍ lÝÃËÇÊ¿ ÃÍÊ…Ì¿ ÀÚÊ¿
ÁÚΒБǑÛ Ð ÉÏÇÉÍË ÀÍÊÛ ÇÆ ‚Ï’ÃÇ e¿…„ ÁÍÍÀÏ¿
…¿„ËÚÈ ÉÏÇÉ ÎÏÇ Ü‘ÍË ÀÚÊ ‘¿É ÐÇÊ„Ì –‘Í lÝÃ
ËÇÊ¿–’‘ÛÌ„Æ¿Ã͔̒ʿÐÛÉ͂ÿÍÌÁÚ”ÍÃÇÊ–„Ï„Æ
e„ÌÛБϿ”¿ 
‚ÍÏÊÍ kÏÇÉ ’…„ ÎÍ–‘Ç ÁÚ—„Ê ÇÆ lÝÃËÇÊÚ pÍ
ÐÊ„ÃÌÇÈÉ’ÐÍÉƿБϾÊÁ‚ÍÏÊ„ÁÁÇľȕ¿
ÎÍ‘ÍË
’…„ÁÐÎÍËÌÇÊ¿°„˜„ÁÄ‘БÁ„ÁÄτÁÌ„‚ÄÌ¿
Æ¿Á‘Ï¿ÉÿÁ¿ÊÇÉÏ’‘Ú„¾È•¿ÍÌ¿Ç”БϿ—ÌÍÀ;
Ê¿ÐÛ ° ÁÃÏ’‚ Ì¿ÃÉ’—’ ¾È•Í ¿ ‘¿Ë ° Ë¿Ê„ÌÛÉÇÈ
Α„Ì–ÇÉ pÏÇ—ÊÍÐÛ—Ê„ÎÌ’‘ÛЄÀ¾ÎÍÐÎÇÌ„x‘ÍÀ
ÉÏÇɾȕÍÁÚÐÉÍ–ÇÊÇÆ‚ÍÏÊ¿
i‘’‘lÝÃËÇÊ¿ÁÆÃ͔̒ʿÍÀÊ„‚–„ÌÌÍoÌ¿ÎÍ
–„Ë’‘Í ÀÚÊ¿ ’Á„Ï„Ì¿ –‘Í ‘„΄ÏÛ Í‘„• ÐÌÍÁ¿ ÐËÍ
…„‘Ç‚Ï¿‘ÛÐÌ„ÈÉ¿ÉÎÏ„…ÄÃÍ‘ÍÈ’…¿ÐÌÍÈЕ„
ÌÚ
s’‘ …„ ÍÌ¿ À„ÐБϿ—ÌÍ ÁÆÍÀÏ¿Ê¿ÐÛ Ì¿ Б’Ê
pÍ‘ÍËÎÍÊ„ÆÊ¿Ì¿БÍÊeÍË¿ÃÍБ¿Ê¿ÇÆÉÊ¿ÃÍÁÉÇ
Бτ˾ÌÉ’ÇÎÍÃ̾ʿÐÛÌ¿ÎÍÐÊ„ÃÌÝÝБ’΄ÌÛÉ’
rÄ‘БÁ¿Ü‘Í‚ÍÄʿ‘ÛÌ„ËÍ‚Ê¿
a‘„΄ÏÛ°Æ¿Ê„Æ¿Èɒÿ”Í–„—Û
c˄Б„ÐÍБϿ”ÍËÎÏÍ—Ê¿Ç‘Ï„ÁÍ‚¿
e„ÈБÁÍÁ¿‘Û ÎÍ Ü‘ÍÈ Ë„‘ÍÃÇÉ„ ÐÊ„Ã’„‘ ‘Í–ÌÍ ‘¿É
É¿ÉlÝÃËÇÊ¿
fÐÊÇ Á ‘Ï¿ÁËÇϒݘ„È ÐÇ‘’¿•ÇÇ ÀÍÊÛ БϿ” Ç ÉÏÇÉ
ÐÊÇÊÇÐÛ ÁÍ„ÃÇÌÍ Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍ Ì¿ Є¿ÌЄ пËÍÎÐǔ͑„Ï¿
ÎÇÇÍÎτÄÊÇ‘Û˄БÍÀÍÊÇÁÁ¿—„Ë‘„Ê„nÇ–„‚ÍÎÏÇÃ’
ËÚÁ¿‘Û Ì„ Ì¿ÃÍ bÍÊÛ Ì¿ÃÍ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘Û Ç ÎÍ̾‘Û Í‘
ɒÿÍÌ¿ÇДÍÃÇ‘rÉÍÌ•„Ì‘ÏÇÏ’È‘„ÁЄÁÌÇË¿ÌÇ„ÁÜ‘ÍË
˄Б„pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„É¿ÉÇÆÜ‘Í‚Í˄Б¿ÐÉÏÇÉÍËÁÚ”ÍÃÇ‘
ÀÍÊÛn„Ë„—¿È‘„ÉÏÇÉ’ÁÚÈ‘ÇÇÆÁ¿ÐoÌÃÍÊ…„ÌÁÚÈ‘Ç
Á„ÐÛ À„Æ ÍБ¿‘É¿ s͂ÿ ÁÚ ÎÍ–’ÁБÁ’„‘„ –‘Í ÍÐÁÍÀÍÃÇ
ÊÇÐÛ

c¿ÏÇ¿Ì‘‘Ï„‘ÇÈ
ÎÏÇ–ÇÌ¿ÇÆÁ„Б̿°Í‘Á„–¿„Ë‘„ËÉ‘ÍÌ¿ÐÎ’‚¿Ê
fБÛ ‘¿ÉÍ„ ° БϿ” Ç ‘Ï„ÁÍ‚¿ ΄τà À’Ã’˜ÇË n„
Í…ÇÿÌÇ„ É¿ÉÍ‚Í‘Í …’‘ÉÍ‚Í ÐÍÀڑǾ ÉÍ‘ÍÏÍ„ ËÍ…„‘
ÎÏÍÇÆÍÈÄ‘ ¿ ËÍ…„‘ Ç Ì„‘ sÏ„ÁÍ‚¿ ΄τà À’Ã’˜ÇË ÁÍ
ÍÀ˜„p„τÑ„Ë–‘Í‘ÍÊÛÉÍÌ¿ÃÁÇ‚¿„‘оiÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ
Ð’‚ÏÍÆÍÈ
sÏ„ÁÍ‚Ç ÁЄ‚ÿ Ì„ÊÍ‚Ç–ÌÚ sÏ„ÁÍ‚¿ ΄τà À’Ã’˜ÇË
Ì„ÊÍ‚Ç–Ì¿ ÁÃÁÍÈÌ„ x‘Í ‘ÍÊÉ’ ‘Ï„ÁÍ…Ç‘Ûо ΄τà ̄ÇÆ
Á„БÌÚËÉÍ‘ÍÏÍ„ÌÇÉ͂ÿÌ„̿Б¿„‘!sÍÊÛÉÍÍÀ™¾ÐÌÇ‘Û
Ü‘ÍЄÀ„Ç’ÐÎÍÉÍÇ‘ÛоÌÇÉ¿ÉÌ„’ÿБоs¿ÉÍÁ¿ÎÏÇÏÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÿ‘Ï„ÁÍ‚°ÍÀ™¾ÐÌ„ÌǾËÍÌÇÌ„ÎÍÃÿݑо
h¿‘Í ÉÍ„–‘Í ËÍ…ÌÍ ÍÀ™¾ÐÌÇ‘Û ‘„Ë É‘Í ’ Á¿Ð Ü‘’
‘Ï„ÁÍ‚’ÁÚÆÁ¿Ê
a̾ n ÎÍБ;ÌÌÍ ÇÆÁÍÃÇÊ¿ ЄÀ¾ ‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ ΄
Ï„ÃÀ’Ã’˜ÇËnÇ–„‚ÍÉÍÌÉÏ„‘ÌÍ‚ÍÍÌ¿Ì„À;ʿÐÛ
nÍ БÍÇÊÍ „È ÎÍÎÚ‘¿‘Ûо Æ¿‚ʾ̒‘Û –’‘Û ÿÊÛ—„
Є‚ÍÃ̾—Ì„‚Í Ã̾ Ì„ ËÚÐÊÛÝ ÿ…„ ¿ –’ÁБÁÍË
͘’˜„ÌÇ„Ë –‘Í‘Í ‘¾‚ÍБÌÍ„ ‘„ËÌÍ„ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍ„
Ì¿ÃÁÇ‚¿ÊÍÐÛÌ¿aÌÝÍ‘‘’ÿ
c ”ÍÄ À„ЄÃÚ Ð ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÍË ÁÚ¾ÐÌÇÊÍÐÛ
–‘ÍÃʾÁÍÐÎÇ‘¿ÌǾÁaÌ„пËÍБ;‘„ÊÛÌÍБÇÐÎÍ
ÐÍÀÌÍБÇ ÐÍÎÏÍ‘ÇÁʾ‘Ûо ‘¾‚Í‘¿Ë …ÇÆÌÇ „„ Í‘„•
ÇÆÀÏ¿Ê‘¿ÉÍÈÐÎÍÐÍÀrÏ¿ÌÌ„‚ÍÄ‘БÁ¿‘Á„ÏÃÇÊÍÌ
aÌ„пËÚËÐ’ÏÍÁÚË‘ÍÌÍ˧rËÍ‘ÏÇmÚÐË¿ËÍÈ
Ì„Á„–ÌÚtËÏ„ËÌ¿ÐÌ„À’Ä‘nÇÉ‘Í‘„À„Ì„ÎÍ
ËÍ…„‘r¿Ë¿À’Ä—ÛÍЄÀ„Æ¿ÀÍ‘Ç‘Ûо¨
i É¿…ÃÚÈ ÄÌÛ É aÌ„ ÎÏÇÀÊÇ…¿ÊÍÐÛ Ü‘Í À’
Ã’˜„„r‘Ï¿—ÌÍ„s¿Ë’ËÇÏ¿Ý‘ÏÍÃÇ‘„ÊÇÇÍÌ¿ÍÐ
‘¿„‘оÍÃÌ¿°À„ÐÎÍË̿͘¾À„ÆÆ¿˜Ç‘Ì¿¾
pÍ ÐÍÁ„‘’ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ a̾ Á ËÇÌ’‘Ú ‘Ï„
ÁÍ‚Ç΄τÃÀ’Ã’˜ÇËÎÏ„ÃБ¿ÁʾʿЄÀ„Í‘•¿‚ÍÁÍ
ÏÇÊ¿„Ë’‘Á„ÏÃÍ
°rοÐÇÀÍ‘„À„οοsÚÁЄ‚ÿÊÝÀÇÊÇÆ¿ÀÍ
‘ÇÊоÍÀÍËÌ„n;ÁÚÏÍÐÊ¿t˄̾ÐÁ;…ÇÆÌÛ
€ Ì„ ”Í–’ ’Î’ÐÉ¿‘Û ÐÁÍÝ ̿Б;˜’Ý …ÇÆÌÛ ÇÆÆ¿
БϿ”¿΄τÃÀ’Ã’˜ÇË

r É¿…ÃÚË Ï¿ÆÍË a̾ ‚ÍÁÍÏÇÊ¿ Ü‘Í Í‘•’ ‘Á„Ï…„
’À„…ÄÌÌ„„Ç‘Ï„ÁÍ‚¿΄τÃÀ’Ã’˜ÇËБ¿Ê¿͑Б’ο‘Û
qÍÃÇ‘„ÊÛÐÉÇ„ ÎÏ„ÃÎÇпÌǾ Ç Æ¿ÎÏ„‘Ú ÎÏ„ÎÍÿÌÌÚ„
Ì¿ËÁÄ‘БÁ„°ÍÃÌ¿ÇÆпËڔϿÐÎÏÍБϿ̄ÌÌÚ”ÎÏÇ
–ÇÌ‘Ï„ÁÍ‚ÇБϿ”ÍÁÁÆÏÍÐÊÚ”ÊÝÄÈqÍÃÇ‘„Ê„ÈÁÇÌÇ‘Û
‘’‘Ì„Æ¿–‘Í°ÍÌÇÁÍÐÎÇ‘ÚÁ¿ÊÇÇ‚Í‘ÍÁÇÊÇÌ¿ÐÉ…ÇÆ
ÌÇÉ¿ÉËÍ‚ÊÇÇËÌÍ‚ÍË’Ì¿’–ÇÊÇr‘Ï¿”Ç…„Ç‘Ï„ÁÍ‚Ç
°‘¿ÉÍÈÎÍÀÍ–ÌÚÈÜ““„É‘iÌ͂ÿÍ–„ÌÛЄÏÛ„ÆÌÚÈ
iÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ Ì„‚Í ËÍ…ÌÍ Ì¿ÎϾ˒Ý ÍÀÏ¿‘ÇÁ—ÇÐÛ
ÉÁÍÐÎÇ‘¿‘„ʾËÇÆ¿ÎÏ„‘Ç‘„ʾËÇÆÄ‘БÁ¿ÇÐÄʿ‘ÛÜ‘Í
Ì„É¿É‘͂ÿ—ÌÇÈÏ„À„ÌÍÉ¿É¿ÉЄ‚ÍÃ̾—ÌÇÈÁÆÏÍÐÊÚÈ
ÐÍБ;Á—ÇÈо–„ÊÍÁ„ÉÐÍÐÁÍÇËÍÎÚ‘ÍËÇÐ’ÃÛÀÍÈ
˜‘ÍËÍ…„‘ÀÚ‘ÛËÚÐÊ„ÌÌÍ„ÍÀÏ¿˜„ÌÇ„
e„ÌÛБϿ”¿ 
˜‘Í ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÎÇÐÛËÍ Ì¿ÎÇпÌÌÍ„ É ‘„Ë ÏÍÃÇ‘„
ʾËÁÍÐÎÇ‘¿‘„ʾËÉÍ‘ÍÏÚ„ÍБ¿ÊÇÐÛÁÁ¿—„ËÄ‘БÁ„Ç
Í‘‘’ÿ ÎÚ‘¿Ý‘о ’ÎÏ¿Áʾ‘Û Á¿ËÇ Ð ÎÍË͘ÛÝ ÐÁÍÇ” Æ¿
ÎÏ„‘ÍÁ
˜‘ÍËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÄÈБÁÇ„ÇÊÇ…„БΒБÛпËÚÈÌ„
ÎÏÇÊÇ–ÌÚÈ ÉÍ‘ÍÏÚËÇ ÁÚ ”Í‘„ÊÇ ÀÚ ÁÚÏ¿ÆÇ‘Û ÇË ÐÁÍ„
ÌÚÌ„—Ì„„Í‘ÌÍ—„ÌÇ„ÉÆ¿ÎÏ„‘’
r¿ËÍ„ÐÊÍ…ÌÍ„ÆÄÐÛ°’Б¿ÌÍÁÇ‘Û ÐÁ¾ÆÛ Ë„…Ã’ Є
‚ÍÃ̾—Ì„È ‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ Ç БÍÊÛ ÿÁÌÇËÇ ÎÏ„ÃÎÇпÌǾËÇ
É¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÁÚ‘„Ð̾„ËÚËÇ Á ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ ° Í–„ÌÛ ’…
ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾ Í ÌÇ” Ì„ÎÏǾ‘ÌÚ fÐÊÇ Ü‘Í Ì„ ’ÿ„‘о
ÐÄʿ‘Û пËÇË ÍÀÏ¿‘Ç‘„ÐÛ Æ¿ ÎÍË͘ÛÝ É ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á
‘’

c¿ÏÇ¿Ì‘–„‘Á„Ï‘ÚÈ
ÎÏÇ–ÇÌ¿ÇÆÁ„Б̿°˄̾„ËÍ‘ÌÍ—„ÌÇ„
s¿‘Û¾ÌÚ e Ì¿ É’ÏЄ БÍÏÍÌÇÊÇÐÛ ° Æ¿ËÉÌ’
‘¿¾ ÃÇÉ¿¾ ÌÇ Ð É„Ë Ì„ Ï¿Æ‚ÍÁ¿ÏÇÁ¿„‘ sÏÍÌ’‘¿¾
É¿É¿¾‘ÍcÎÏÍ–„Ëÿ…„„ÐÊÇÀÚÉ‘Í‘ÍÆ¿”Í‘„ÊÆ¿
‚ʾ̒‘Û s¿‘۾̄ Á Ã’—’ ’ÆÌ¿‘Û –‘Í Ð Ì„È ÎÏÍÇÐ
”ÍÃÇ‘ÌÇ–„‚ÍÀÚÇÆÜ‘Í‚ÍÌ„ÁÚ—ÊÍ°ÌÇÉÍ‚ÍÍÌ¿
ÉЄÀ„Ì„ÎÍÃÎ’ÐÉ¿Ê¿s¿ÉÌÇÉ‘ÍÇÌ„’ÆÌ¿ÊÍ‘–„
‚Í ÍÌ¿ ’…„ ÐÍÀÏ¿Á—ÇÐÛ Ì„ ÎÍ—Ê¿ Ì¿ Á„–„ÏÇÌÉ’
‚Ï’ÎÎÚɒÿ„„ÁЄ‘¿ÉÇÎÏÇ‚Ê¿ÐÇÊÇcÇÄÊÇÉ¿É
Б;ʿ΄τÃÃÁ„ϾËÇÌ„ÐË„¾ÁÍÈ‘ÇÀÇÊ¿Á¾ÏÍ
БÇÉ’Ê¿ÉÍËÁБ„Ì’ÎÍ‘ÍË’À„…¿Ê¿
s¿‘۾̿ …ÇÊ¿ Á ÎÍБ;ÌÌÍÈ ‘Ï„ÁÍ‚„ ÇБ͖ÌÇ
ÉÍË ÉÍ‘ÍÏÍÈ ÀÚÊ¿ ÎÍÊÌ¿¾ Ì„ÍÎτÄʄÌÌÍБÛ oÌ¿
Ì„ ÆÌ¿Ê¿ „БÛ ÊÇ ’ Ì„„ ”Í‘Û É¿ÉÍÈÌÇÀ’ÃÛ —¿ÌÐ
Á„ÏÌ’‘ÛÊÝÀÍÁÛÍ‘•¿m’–ÇÊ¿ÐÛÍÌ¿Ü‘ÇËÁÍÎÏÍÐÍË
ÎÍÐÊ„ÃÌÇ„ЄË̿Õ¿‘ÛÊ„‘
s¿‘۾̿ÏÍÃÇÊ¿ÐÛÄÁÍ–ÉÍÈÇÍ–„ÌÛÜ‘ÇËοΒ
Í‚ÍÏ–ÇÊ¿p¿Î¿Ë„–‘¿ÊÍÐÚÌ„
eÍ ξ‘ÇÊ„‘Ì„‚Í ÁÍÆϿБ¿ s¿‘۾̿ Í–„ÌÛ Б¿Ï¿
Ê¿ÐÛ ÀÚ‘Û Î͔ͅ„È Ì¿ Ë¿ÊÛ–ÇÉ¿ n¿ ”ÍÏÍ—„‚Í
Ë¿ÊÛ–ÇÉ¿ kÍ‘ÍÏÍ‚Í ÊÝÀÇ‘ οο i Ü‘Í „È ’ÿÁ¿
ÊÍÐÛiοο„„ÊÝÀÇÊÿÏÇÊÀ’Ë¿…ÌÚ”ÆË„„ÁÆ¿
ÁÍÃÌÚ„ ‘¿ÌÉÇ ËÍÄÊÇ пËÍÊ„‘ÍÁ oÌÇ Ç‚Ï¿ÊÇ Ð
‘¿ÌÉ¿ËÇÉÊ„ÇÊÇпËÍÊ„‘Ú¿ÎÍ‘ÍË—ÊÇÆ¿Î’ÐÉ¿‘Û
ÆË„¾ Ç Ç‚Ï¿‘Û Á “’‘ÀÍÊ cÍ ÃÁÍÏ„ s¿‘۾̿ Ç‚Ï¿Ê¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

‘ÍÊÛÉÍÐË¿ÊÛ–ÇÉ¿ËÇn¿ÄÁÍ–„ÉÁÌÇË¿ÌǾÌ„ÍÀ
Ï¿˜¿Ê¿oÌ¿ÀÚÊ¿”ÍÏÍ—ÇËÍ–„ÌÛ”ÍÏÍ—ÇËË¿ÊÛ
–ÇÉÍË
a ÎÍ‘ÍË ’ Ì„„ ÏÍÃÇÊо ÀÏ¿‘ p¿Î¿ ÃͅÿÊо
ÐÚÌ¿Çs¿ÌÝÏ¿ÆÊÝÀÇÊ
s¿Ì¾ ÇÆÍ ÁЄ” ÐÇÊ Б¿Ï¿Ê¿ÐÛ ÍБ¿Á¿‘Ûо Ë¿ÊÛ
–ÇÉÍË –‘ÍÀÚ Á„ÏÌ’‘Û ÊÝÀÍÁÛ Í‘•¿ oÌ¿ ”ÍÃÇÊ¿
‘ÍÊÛÉÍÁÀÏÝÉ¿”ÍÄÁ¿Ê¿‘¾…„ÊÚ„ÀÍ‘ÇÌÉÇ–¿Ð‘Í
ÃÏ¿Ê¿ÐÛ Ð Ë¿ÊÛ–Ç—É¿ËÇ Ç Á ÃÏ¿É„ ÐÇÊÛÌÍ ÀÇÊ¿
‘¾…„ÊÚËÀÍ‘ÇÌÉÍËÁ…ÇÁÍ‘
nÍ’οÎÚÀÚÊ̿Б;˜ÇÈÐÚÌÇÌ¿s¿ÌÝÉ¿É
„ÈÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÍÌÁÌÇË¿ÌǾÌ„ÍÀÏ¿˜¿ÊkÃÁ¿Ã•¿‘Ç
ÃÁ’Ë‚ÍÿËs¿‘۾̿ÀÚÊ¿Æ¿ËÉÌ’‘ÍÈ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍÈ
Ð ÐÇÌÃÏÍËÍË ‘Ï„ÁÍ‚Ç À;ÆÌÛÝ ÊÝÄÈ ÍÀ˜„ÌǾ
ËÚÐʾËÇÍÐ’Ç•ÇÄÇÍ΄Ͽ•ÇÇÎÍ΄τ˄̄ÎÍÊ¿
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ É ÉÍ‘ÍÏÍË’ ÍÌ¿ ÍÀÏ¿‘ÇÊ¿ÐÛ Æ¿
ÉÍÌÐ’ÊÛ‘¿•Ç„ÈÍ΄τ˄̄ÎÍÊ¿Ï¿ÆÍÀÏ¿ÊÐÌ„ÈÁÐÝ
ÐÇ‘’¿•ÇÝÎÍÐÍÁ„‘ÍÁ¿ÊÎÍÊÎÍÉ¿Ì„˄̾‘ÛÇÎÍÎÚ
‘¿‘Ûо Á„ÏÌ’‘Û ÊÝÀÍÁÛ Í‘•¿ Á É¿–„БÁ„ ÃÍ–„ÏÇ
c„ÃÛÃÍ–„ÏÛÝ
ÄÁÍ–ÉÍÈ ÍÌ¿„˜„Ì„ÀÚÊ¿oÌ¿ÀÚ
Ê¿ÃÍ–„ÏÛÝÁÚÿÁ¿Á—„ÈЄÀ¾Æ¿ÐÚÌ¿x„‚Í”Á¿‘Ç
ÊÍ ÏÍÁÌÍ ÃÍ ÏͅÄÌǾ ̿Б;˜„‚Í ÐÚÌ¿ s¿‘۾̿
Í‘Ì„ÐÊ¿ÐÛ É ÐÍÁ„‘’ Ð Ì„ÃÍÁ„ÏÇ„Ë nÍ ÍÀ„˜¿Ê¿ ÎÍ
ÎÏÍÀÍÁ¿‘Û
x„Ï„ǢÄÊÝÁÍÐБ¿ÌÍÁÇÊÇÐÛÍ‘ÌÍ—„ÌǾÐÍ‘
•ÍËoÌÎÏÍБÍÍÀÍËÊ„ÊÉ͂ÿ’ÁÇÄÊÃÍ–ÛÁÎÊ¿
‘Û„ –’‘Û ÎÍÃÉÏ¿—„ÌÌ’Ý Í–„ÌÛ …„ÌБÁ„ÌÌ’Ý o‘
ÉÏÚÊ –‘Í ’ Ì„‚Í „БÛ ÃÍ–Û r‘¿Ê ÎÍÍ‘•ÍÁÐÉÇ Æ¿
ÀÍ‘ÊÇÁÇÌ„…„Ì
x„Ï„Æ ˄о• Ì¿–¿ÊÇ ’Б¿Ì¿ÁÊÇÁ¿‘Ûо Í‘ÌÍ—„
ÌǾ Á ÇÌБǑ’‘„ s¿‘۾̿ Æ¿‚ÍÁÍÏÇÊ¿ Ð ÐÍÉ’ÏÐÌÇ
É¿ËÇ ËÍ‚Ê¿ Ð ÌÇËÇ ÿ…„ ÎÍÐË„¾‘Ûо b;ÆÌÛ ÍÀ
˜„ÌǾÇ‘Ï„ÁÍ‚¿ÎÏÍ—ÊÇ
s¿É¿¾ÇБÍÏǾcÎÍÊÌ„Ï„¿ÊÛÌ¿¾
iÌ͂ÿ ËÚ пËÇ ÐÍÆÿ„Ë Ì„ÎÏ„ÍÃÍÊÇË’Ý ÎÏ„‚Ï¿Ã’
΄τà ‘„Ë –‘Í ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿„Ë É¿É ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍ Ì„ÍÀ”Í
ÃÇËÍ„‘„ËÀ„Æ–„‚ÍÌ¿—¿…ÇÆÌÛÌ„ÇË„„‘ÐËÚÐÊ¿
pÏ„‚ϿÿÇÁпËÍËÄʄËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÌ„ÎÏ„ÍÃÍÊÇËÍÈ

ÄÁÍ–É¿Ì„ÃÍÊ…Ì¿ Б¿ÌÍÁÇ‘Ûо Ë¿ÊÛ–ÇÉÍË –‘ÍÀÚ Á„Ï
Ì’‘ÛÊÝÀÍÁÛÍ‘•¿ nÍËÚÎÚ‘¿„ËоÎÏÍÊÍËÇ‘Û„„Æ¿Ï¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
À¿‘ÚÁ¿¾ Ì¿ Ü‘ÍÈ Ï¿ÀÍ‘„ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚÈ ÐÇÌÃÏÍË Ç •„ÊÚÈ
À’É„‘“ÍÀÇÈaБ„Ì’ÁÍÁЄÌ„ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍÎÏÍÊ¿ËÚÁ¿‘Û
f„ËÍ…ÌÍÍÀÍÈ‘Ç
n¿ÎÏÇË„ÏÁ„ÏÌ’‘ÛÊÝÀÍÁÛБ¿Á‘„ËÉ‘Í‘Ú„БÛÌ¿
пËÍËÄʄ

c¿ÏÇ¿Ì‘ξ‘ÚÈ
ÎÏÇ–ÇÌ¿Ì„ÇÆÁ„Б̿°ÏÇÐ’„ËÐÁÍÝ‘Ï„ÁÍ‚’
sÏ„ÁÍ‚¿ l¿ÏÇÐÚ d Ì„ ÎÍÃÿÁ¿Ê¿ÐÛ ÌÇÉ¿ÉÍË’
ÍÀ™¾ÐÌ„ÌÇÝ oÌ¿ ËÍ‚Ê¿ Ì¿–¿‘Û À„ÐÎÍÉÍÇ‘Ûо À„Æ
É¿ÉÍÈÀÚ‘ÍÌÇÀÚÊÍÁÇÃÇËÍÈÎÏÇ–ÇÌÚcÍÃÇÌÍ
–„БÁ„ Ç Á ‚ÍБ¾” ΄τà ÎÍ„ÆÃÉÍÈ Ì¿ Í‘ÃÚ” Ç ÁÍ
Áτ˾ÍÀÚ–ÌÍÈÁ„–„ÏÌ„ÈÎÏÍ‚’ÊÉÇÐÐÍÀ¿ÉÍÈ
nÇÉ¿ÉÇ” Æ¿ÎÍËÌÇÁ—ǔо БτÐÐÍÁ Ä‘ÐÉÇ”
‘Ï¿ÁË¿Á¿ÏÇÈÉ¿‘¿Ð‘ÏÍ“̿οÄÌÇÈqÍÃÇ‘„ÊÇÌ¿
Ì„„ÌÇÉ͂ÿÌ„ÉÏÇ–¿ÊÇnÇÉ‘Í„„ÁÄ‘БÁ„Ì„Î’
‚¿ÊfÐÊÇÎÐǔǖ„ÐÉ¿¾‘Ï¿ÁË¿ÇÀÚÊ¿ÁÍÐÎÍËÇÌ¿
ÌÇ„ Í Ì„È ’—ÊÍ Á ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ ÎÏÍ–ÌÍ ÀÚÊÍ ‘¿Ë
Æ¿Ë’ÏÍÁ¿ÌÍÎÍÎÚ‘ÉÇÁÐÎÍËÌÇ‘ÛÀÚÊÇÀ„Æ’Ð΄—ÌÚ
Ç ‘ÍÊÛÉÍ ƿБ¿ÁʾÊÇ l¿ÏÇÐ’ Ì¿ÎÏ¿ÐÌÍ ‘Ï„ÁÍ…Ç‘Û
о
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊ l¿ÏÇЄ Ì¿ÏÇÐÍÁ¿‘Û
ÐÁÍÝ‘Ï„ÁÍ‚’Ì¿ÊÇБ„À„ÊÍÈÀ’Ë¿‚Ç
c Ê„ÁÍË Á„ϔ̄Ë ’‚Ê’ l¿ÏÇп Ì¿ÏÇÐÍÁ¿Ê¿ Ë¿
Ê„ÌÛÉÇ”–„ÊÍÁ„–ÉÍÁ
° a Ü‘Í –‘Í! ° ÐÎÏÍÐÇÊ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ’É¿
ÆÚÁ¿¾ Ì¿ –„Ï‘’ ͑ÄÊÇÁ—’Ý –„ÊÍÁ„–ÉÍÁ Í‘ ÍÐ
‘¿ÊÛÌÍÈÎÊ͘¿ÃÇÊÇБ¿
°˜‘Í‘¿ÉÍÈÆ¿ÀÍÏ°Í‘Á„‘ÇÊ¿l¿ÏÇп
°aÆ¿–„Ë!°ÐÎÏÍÐÇÊÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘x‘ÍÍÌÇ
ËÍ‚’‘ÐÄʿ‘ÛÜ‘Ç–„ÊÍÁ„–ÉÇ!
° oÌÇ ËÍ‚’‘ ˄̾ ÎÍɒп‘Û ° Í‘Á„‘ÇÊ¿ l¿
ÏÇп
°pÍɒп‘Û É¿É É‘Í! ° ÐÎÏÍÐÇÊ ÎÐǔ͑„Ï¿
΄Á‘
°k¿É‘¿ÄÁÍ–É¿oÈÁÐÎÍËÌÇÊ¿°ÁÐÉÏÇÉ
Ì’Ê¿l¿ÏÇп
cÄ‘ÐÉÍËпÒÁ‘ÏÇ‚ÍÃÇÉ¿„„ÀÍÊÛÌÍ’É’ÐÇ
Ê¿ÄÁÍ–É¿l¿ÏÇпÐÇÊÛÌÍÇÐÎ’‚¿Ê¿ÐÛ˜‘ÍÇÀÚÊ¿
‘¿ п˿¾ Æ¿ÌÍÆ¿ Á ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇÇ ÉÍ‘ÍÏ¿¾ ÎÍÆ…„
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Б¿Ê¿ÎÏÇ–ÇÌÍÈÌ„ÎÍ̾‘ÌÍÈ‘Ï„ÁÍ‚ÇaÁÐÎÍËÌÇ‘Û
ÍÌ„È’ÿÊÍÐÛ‘ÍÊÛÉÍ–„Ï„ÆÍÀÏ¿ÆÚÏÇÐ’ÌÉÇ’ÐÚ
ÎÇÁÀÃÇ‘„ÊÛÌÍБÛÐÍÆÌ¿ÌǾ
s„΄ÏÛËÍ…ÌÍÀÚÊÍÎÍÎÚ‘¿‘ÛоÇÆË„ÌÇ‘ÛЕ„
Ì¿ÏÇÈ ÎÏÍ—ÊÍ‚Í l¿ÏÇЄ ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊÇ Í‘Á„‘Ç‘Û
ÍÀÇÖǕ„ ‘¿É É¿É „È ÀÚ Ü‘Í‚Í ”Í‘„ÊÍÐÛ oÉ¿Æ¿
ÊÍÐÛÍÌ¿Ü‘Í’…„ÐÄʿʿpÏÍБÍÿʿ„ÈÉ¿ÉÐÊ„
Ã’„‘ÇÁЄx„ÊÍÁ„–ÉÇÌ¿ÏÇÐ’ÌÉ„Б¿ÊÇÃÍÀÏÚËÇ
oÌÇÐË„¾ÊÇÐÛoÌÇ’…„ÌÇÉÍ‚ÍÌ„ËÍ‚ÊÇ’É’ÐÇ‘Û
l¿ÏÇп΄τБ¿Ê¿‘Ï„ÁÍ…Ç‘Ûо
pÏÇ–ÇÌ’ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌ’Ý Á ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„
ËÍ…ÌÍÍ‘ÉÏÚ‘ÛÇÐÎÍÃÁÍÊÛx„Ï„ÆÍÀÏ¿ÆÚ ÏÇÐ’ÌÉÇ Í‚Í
ÁÍÏÉÇÐÌÚn¿ÎÏÇË„ÏÏÇÐ’¾ÐÁÍÝ‘Ï„ÁÍ‚’Ï¿ÐÐÎÏ¿—Ç
Á¿¾ЄÀ¾Í‘ÍË–‘ÍÄʿ„‘оÌ¿Ü‘Ç”ÏÇÐ’ÌÉ¿”Í‘ÉÏÚÁ¿¾
‘¿É΄ÏÁÍÎÏÇ–ÇÌ’ÐÁÍ„‚ÍБϿ”¿
a ÎÍ‘ÍË Á„ÏÌ’‘Ûо Á ÎÏÍ—ÊÍ„ Ç ÿ‘Û Í‘ÎÍÏ ÐÁÍ„Ë’
ÍÀÇÖÇÉ’
h¿ÀÚ‘Í„ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇ„ÍБ¿ÁÇ‘Á¿ÐÌ¿ÉÍÌ„•ÁÎÍÉÍ„
c ÍÎÇпÌÌÚ” ÁÚ—„ ÎÏÇË„Ï¿” ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍ Í–„ÁÇÃÌÍ
Í‘ÊÇ–Ç„ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÇ” Ë„‘ÍÃÍÁ Ï„—„ÌǾ ÎÏÍ
ÀÊ„Ë Ð ‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ Í‘ Ë„ÃÇÉ¿Ë„Ì‘ÍÆÌÚ” Ç –ÇБÍ ÎÐÇ”ÍÊÍ
‚Ç–„ÐÉÇ” c ΄ÏÁÍË ÐÊ’–¿„ Í‘ÚÐÉÇÁ¿„‘о ÎÏÇ–ÇÌ¿ ‘Ï„
ÁÍ…ÌÚ” ÐÍБ;ÌÇÈ Ç Ï¿ÀÍ‘¿ ÇÄ‘ Ì¿Ã „„ ’БϿ̄ÌÇ„Ë
ÇÊÇÇÐÎÏ¿ÁÊ„ÌÇ„ËcÃÁ’”ÃÏ’‚Ç”ÀÍÏÛÀ¿ÇÄ‘ÐÐÇËΑÍ
Ë¿ËÇ pÏÇ‚Ê’—Ç‘Û ÁÏ„Ë„ÌÌÍ ÍÐÊ¿ÀÇ‘Û ÐÇËΑÍËÚ ÎÏÇ
‘¿ÉÍËÎÍÔÍÄËÍ…ÌÍq„—Ç‘ÛÎÏÍÀÊ„Ë’Ï¿ÆÇÌ¿ÁЄ‚ÿ
°É¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍÌ„’ÿ„‘о
pÏÇ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÇ” Ë„‘Íÿ” ÉÍÏÏ„É•ÇÇ Ì¿
Ï’—„ÌÇÈ ÐÊ„ÃБÁÇ„Ë ÉÍ‘ÍÏÚ” Б¿ÌÍÁ¾‘о –¿Ð‘Ú„ ÎÏ;Á
Ê„ÌǾ ‘Ï„ÁÍ‚Ç Ç À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ ÎÐǔǖ„ÐÉ¿¾ …ÇÆÌÛ ÉÊÇ
„Ì‘¿ ÁÍÆÁÏ¿˜¿„‘о Á ÌÍÏË’ ÇÌ͂ÿ Í–„ÌÛ ÀÚБÏÍ sÏ„ÁÍ
‚¿ É¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ Ï„•ÇÃÇÁÍÁ Ì„ ÿ„‘ s’‘ ÁЄ ÄÊÍ Á
ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÎÍÃÍÀÏ¿ÌÌÍËË„‘ÍÄi‘Í–ÌÍÌ¿ÆÁ¿ÌÌÍÈÎÏÇ
–ÇÌ„
pÏ¿ÁÿÎÏÇ–ÇÌ’Ü‘’„˜„Ì¿ÃÍÌ¿È‘Ç
r–Ç‘¿„‘о –„Ë ÀÍÊÛ—„ ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„‘о ÐÎÍÐÍÀÍÁ ÇЕ„
Ê„ÌǾ ‘„Ë Ë„ÌÛ—„ Á„Ï;‘ÌÍБÛ ÇЕ„ÊÇ‘Ûо kÏ¿È̾¾
Б„΄ÌÛ Ï„ÆÉÍБÇ ÎÍÃÍÀÌÍ‚Í Æ¿ÉÊÝ–„ÌǾ ° ÐÊÇ—ÉÍË
ËÌÍ‚ÍÐÏ„ÃБÁÊ„–„ÌǾ°¾ÁÌÚÈÎÏÇÆÌ¿ÉÌ„ÇÆÊ„–ÇËÍБÇ
ÀÍÊ„ÆÌÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
mÚÌ„Б¿ÊÇÀÚ‘Ï¿‘Ç‘ÛÐÁÍ„Áτ˾Ì¿Ì¿ÎÇпÌÇ„Ü‘ÍÈ
ÉÌÇ‚ÇÇÍ‘ÁÊ„É¿‘Û–Ç‘¿‘„Ê„ÈÍ‘Ç”ÎÏÍÀÊ„ËБτÁÍ‚¿ËÇÇ
БϿ”¿ËÇ „ÐÊÇ ÀÚ ЖǑ¿ÊÇ ÎÍÃÍÀÌÚ„ ÎÏÍÀÊ„ËÚ Ì„Ï¿ÆÏ„
—ÇËÚËÇÁÎÏÇÌ•Ç΄mÚÉ¿ÉÏ¿Æ’À„…ÄÌÚÁÍÀÏ¿‘ÌÍË
hÌ¿ÌǾ Í ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ” Ç ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚ” Ï¿Ð
БÏÍÈБÁ¿” ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ ÎÍÉ¿ Ì„ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ ‘Í–ÌÚ Ç
Í–„ÁÇÃÌÍ Ì„ÎÍÊÌÚ oÌÇ ÿʄÉÇ Í‘ ‘¿ÉÍ‚Í ÐÍБ;ÌǾ
–‘ÍÀÚËÍ…ÌÍÀÚÊÍÌ¿ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÇÐÇËΑÍËÍÁÎÍÏ„ÉÍË„Ì
ÃÍÁ¿‘Û Ë„‘ÍÃÇÉ’ Ç ÎÏÇ ’ÐÊÍÁÇÇ ÐÊ„ÃÍÁ¿ÌǾ Ï„ÉÍË„Ìÿ
•Ç¾Ë ‚¿Ï¿Ì‘ÇÏÍÁ¿‘Û Ï„—„ÌÇ„ ÎÏÍÀÊ„ËÚ Á ÐÉÍÊÛÌÇÀ’ÃÛ
ÍÎτÄʄÌÌÚ„ÐÏÍÉÇs„ËÌ„Ë„Ì„„Á„Ï;‘ÌÍБÛ‘Í‚Í–‘Í
ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÎÍÃÍÀÏ¿ÌÌÚÈÉÊÝ–Í‘ÉÏÍ„‘ÃÁ„Ï•’Ç‘Ï„ÁÍ‚¿
ÍБ¿ÁÇ‘ Á¿Ð Ì¿ÁЄ‚ÿ É¿É ÐÊ„Ã’„‘ ÇÆ ÎÏÇÁ„ÄÌÌÚ” ÎÏÇ
Ë„ÏÍÁÃÍБ¿‘Í–ÌÍÁ„ÊÇÉ¿
kÊÝ–„ÈËÌÍ‚ÍÿÇÃÁ„Ï•¿Ì„ÍÃÌ¿iÍÌÇÏ¿ÆÌÚ„°
ÍÃÌÇ Ï¿ÆË„ÏÍË ÐÍ ÐÎÇ–„–ÌÚÈ ÉÍÏÍÀÍÉ ÃÏ’‚Ç„ ° É¿É
ÁÍÏÍ‘¿ ¿ÁÇ¿•ÇÍÌÌÍ‚Í ¿Ì‚¿Ï¿ ÍÃÌÇ ÎϾËÍ’‚ÍÊÛÌÚ„ ÃÏ’
‚Ç„ ÉÏ’‚ÊÚ„ ÇÊÇ Á “ÍÏË„ ÉʾÉÐÚ i Æ¿ Ü‘ÇËÇ ÃÁ„ϾËÇ
ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û •„Ê¿¾ ‘ÍÊο ÎÏÇ–ÇÌ ‘Ï„ÁÍ‚ Ç БϿ”ÍÁ ¿
ËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÍÃÇÌ°Ë¿Ê„ÌÛÉÇÈÌÍÁÏ„ÃÌÚÈÿÉ‘ÍË’
…„ÎÏÍ”Íþ˜ÇÈÿʄÉÍÌ„ÁÉ¿…Ã’ÝÇÌ„ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍÁ
п˒ÝÀÍÊÛ—’ÝÃÁ„ÏÛ
q¿ÀÍ‘¿¾Á˄Б„ÐÍÐ΄•Ç¿ÊÇБÍËÁÚÀÚБτ„Ì¿ÈÄ‘„
Ì’…Ì’Ý ÃÁ„ÏÛ Ç ÎÍÃÀ„Ï„‘„ ÉÊÝ– vÍ‘¾ ‘Í…„ ËÍ…„‘„
ÎÏÍÁÍÆÇ‘ÛоÃÍÁÍÊÛÌÍÃÍÊ‚Í
mÚ…„ÎÚ‘¿„ËоÜ‘ÍÐÄʿ‘ÛпËÇÐÎÍË͘ÛÝÉÌÇ
‚Ç
t¿Á‘ÍÏÍÁ„БÛÐÁÍÈÊÝÀÇËÚÈÉÊÝ–ÎÍÃÌ¿ÆÁ¿ÌÇ„Ë
§Ë„‘ÍÃÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇǨÉÍ‘ÍÏÚÈÎÍÇ”
’À„…ÄÌÇÝ Ç ÍÎÚ‘’ Á„ÏÌ„„ ÃÏ’‚Ç” Í‘ÉÏÚÁ¿„‘ ‘’ п˒Ý
Ì’…Ì’Ý ÃÁ„ÏÛ r Ç” ‘Í–ÉÇ ÆÏ„ÌǾ ÍÌ ÃÍÁÍÊÛÌÍ ’ÌÇÁ„Ï
пʄÌ Ç ÍÌÇ ÎÍБ¿Ï¿Ý‘о Ì¿’–Ç‘Û –Ç‘¿‘„ʾ ÇË ÎÍÊÛÆÍ
Á¿‘ÛоÁÏ¿ÆÌÚ”ÐÇ‘’¿•Ç¾”ÇÐÊ’–¿¾”
ÎÍÃÏÍÀÌÍÁ‚Ê¿Á„
8+ 
nÍ Ü‘Í ÁÍÁЄ Ì„ ÍÆÌ¿–¿„‘ –‘Í ÃÏ’‚Ç„ ÉÊÝ–Ç ¿ÀÐÍ
ÊÝ‘ÌÍÀ„ÐÎÍÊ„ÆÌÚ¿ÃÁ„Ï•ÚÃÍÊ…ÌÚ ÍБ¿Á¿‘Ûо Æ¿ÉÏÚ
‘ÚËÇkÊÝ–„È•„Ê¿¾ÐÁ¾ÆÉ¿ÇÍÉ¿…ÃÍËËÚÏ¿ÐÐÉ¿…„Ë
É¿ÉÇÉ͂ÿÇËÊ’–—„ÎÍÊÛÆÍÁ¿‘Ûо
i Íξ‘Û‘¿ÉÇ ° ÌÇ–„‚Í É¿‘„‚ÍÏÇ–ÌÍ‚Í Ç ÍÃÌÍÆÌ¿–
ÌÍ‚Í¿‘ÍÊÛÉͧÎÍÁÇÃÇËÍË’¨Ç§ÐÉÍÏ„„ÁЄ‚ͨ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

m„‘ÍÃÚ ÇÆË„Ì„ÌǾ ÎÍÁ„ÄÌǾ Ì¿ÎÏÇË„Ï ÀÍÊ„„ Ü“
“„É‘ÇÁÌÚ ÎÏÇ Ì„ÆÌ¿–Ç‘„ÊÛÌÚ” ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” Ï¿ÐБÏÍÈБ
Á¿” Ì¿ ‚Ï¿ÌÇ•„ ÌÍÏËÚ ÎÏÇ ΄ÏÁÚ” Í‘ÉÊÍÌ„ÌǾ” ÁÚ
ÆÁ¿ÌÌÚ”ÊÇ–ÌÍБÌÚËÇÎÏÍÀÊ„Ë¿ËÇ
ÌÇÆÉ¿¾пËÍÍ•„ÌÉ¿
ÉÍËÎÊ„ÉÐÁÇÌÚÇ‘Ã nÍÇÎÏÇЄÏÛ„ÆÌڔ̿ϒ—„ÌÇ
¾”Ç‘Ï„ÁÍ‚„ÐÀÍÊÛ—ÇËБ¿…„ËÍÌǔ͑¾ÀÚÌ¿΄ÏÁÚ”
ÎÍÏ¿” ÎÍËÍ‚’‘ Ê’–—„ ÐÎÏ¿Áʾ‘Ûо Ð À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍË Ç
ÇÆÀ„…¿‘Û ’”’ׄÌÇÈ c ÐÊ’–¿„ Ð lÝ–ÇÌÃÍÈ b¿ÐЄ‘ п
ËÍÎÏÇË„Ì„ÌÇ„ Ü‘Ç” Ë„‘ÍÃÍÁ ÎÏÇÁ„ÊÍ É ÎÍÊÌÍÈ ÎÍÀ„Ä
̿ÑτÁÍ‚ÍÈÇ¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇ„È
fÐÊÇÎÍÉ¿Ì„ËÍ…„ËÍ‘ÉÏÚ‘ÛÃÁ„ÏÛÎÏÇÍ‘ÉÏÍ„Ë”Í
‘¾ÀÚ“ÍÏ‘Í–É’eÚ—¿‘ÛБ¿Ì„‘Ê„‚–„
oÃÇÌ ÇÆ ‘¿ÉÇ” Ë„‘ÍÃÍÁ ÃÍБDž„ÌǾ §Ê„‚ÉÍ‚Í ÃÚ”¿
ÌǾ¨°Ï„Ê¿Éп•ÇÍÌÌ¿¾‘„Ï¿ÎǾ
e„ÌÛБϿ”¿ qarrlabl€jsfr}kakpqiefsr€
Ï„Ê¿Éп•ÇÍÌÌ¿¾‘„Ï¿ÎǾ

sÏ„ÁÍ‚¿ Ïͅÿ¾ÐÛ Á ÎÐÇ”ÇÉ„ Ë‚ÌÍÁ„ÌÌÍ Í‘ÆÚÁ¿„‘о Á
‘„Ê„aÃÏ„Ì¿ÊÇÌÁÚÀÏ¿ÐÚÁ¿„‘оÁÉÏÍÁÛÎ’ÊÛÐ’–¿˜¿„‘
о ÿÁÊ„ÌÇ„ ÎÍÁÚ—¿„‘о ‘Í—ÌÍ‘¿ ‚ÍÊÍÁÍÉÏ’…„ÌÇ„
Ì„ÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÚ„ ÐÍÉÏ¿˜„ÌǾ ÉÇ—„–ÌÇÉ¿ ÍÀÇÊÛÌÍ„ ÎÍ
‘Í͑ÄʄÌÇ„ ° ËÍ‚’‘ ÐÊ„ÃÍÁ¿‘Û Ì„ ÍÃÌÍ Æ¿ ÃÏ’‚ÇË °
̿Б’ο‘ÛÏ¿ÆÍËÃÏ’…ÌÍÇÐÎÊÍ–„ÌÌÍ
mÚ—•ÚÌ¿ÎϾ‚¿Ý‘о‘„ÊÍÉ¿Ë„Ì„„‘̿Б’ο„‘Б’
ÎÍÏ n„ ÃÁÇÌ„—Ûо iÊÇ ÁЄ Ì¿–Ì„‘ Ì„ÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÍ ÐÍ
ÉÏ¿˜¿‘Ûо Á¿Ð Æ¿‘ϾЄ‘ ÁÍ‘ÁÍ‘ Æ¿Îʾ—„‘„ Ì¿ ˄Б„
pÍÎÚ‘¿„‘„ÐÛ Áƾ‘Û ЄÀ¾ Á Ï’ÉÇ ÎÍÿÁÇ‘Û ÁÍÆÀ’…ÄÌÇ„
‘Ï„ÁÍ‚¿ ДÁ¿‘Ç‘ Á¿Ð Æ¿ —ÇÁÍÏÍ‘ Ç Ì¿–Ì„‘ ‘ϾБÇ „˜„
ÐÇÊÛÌ„„ pÐÇ”ÇÉ¿ ÍÀÌ¿Ï’…ÇÁ ÎÍÊÌÚÈ Ï¿ÆÊ¿Ã Á ‘„Ê„
Ï„¿‚ÇÏ’„‘οÌÇ–„ÐÉÍÈ¿‘¿ÉÍÈ
m„‘ÍÃÚÏ„Ê¿Éп•ÇÍÌÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÍÐÊ¿Àʾݑ‘Ï„ÁÍ‚’
Ï¿ÆÏÚÁ¿¾ÉÏ’‚ÎÍÉÍ‘ÍÏÍË’‚’ʾ„‘ÁÍÆÀ’…ÄÌÇ„Í‘ÎÐÇ
”ÇÉÇÉ‘„Ê’ÇÍÀÏ¿‘ÌÍiÆ‘„Ê¿ÍÀ’–„ÌÌÍ‚ÍÏ„Ê¿Éп•ÇÇ
ǕςǾ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ÁÚ”ÍÃÇ‘ Ì„ ÎÏÇ–Ç̾¾ Á¿Ë Áτÿ n¿
ÎÏÍÁÍ•ÇϒݘDŽ ÐÇ‚Ì¿ÊÚ ‘„ÊÍ Í‘Á„–¿„‘ ÎÐÇ”ÇÉ„ §€
ÐÎÍÉÍÈÌÍ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÍ Ì„‘ ÎÏÇ–ÇÌ Ãʾ À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿¨
q„ÆÍÌ¿ÌÐÌ„̿Б’ο„‘ÁÍÊÌÚ‘Ï„ÁÍ‚ÇÆ¿‘’”¿Ý‘
q„Ê¿Éп•Ç¾°Ü‘Í‘¿É¿¾ÎÏÍ“ÇÊ¿É‘ÇÉ¿‘Ï„ÁÍ‚ÇcÚ
Ì„ ÿ„‘„ À„ÐÎÍÉÍÈБÁ’ ÃÍБǖÛ ÉÏÇ‘Ç–„ÐÉÍÈ Ë¿ÐÐÚ nÇ
’‚ÍÁÍÏÇ‘Û ÌÇ ƿБ¿ÁÇ‘Û ЄÀ¾ Ì„ ‘Ï„ÁÍ…Ç‘Ûо ÁÚ Ì„ Á
ÐÇÊ¿”€ÆÚÉÏ¿•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ‚ÍÁÜ‘ÍËÐÊ’–¿„ÎÐÇ”ÇÉ¿΄τ
Б¿„‘ÎÍÌÇË¿‘Û
h¿‘Í ÁÚ ËÍ…„‘„ ÎÍÐÊ¿‘Û ÐÇ‚Ì¿Ê –„Ï„Æ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ„
‘„ÊͧmÌ„ÉÍË“ÍÏ‘Ì;ÎÏ„ÉÏ¿ÐÌÍÆ¿˜Ç˜„ÌÍÇÎÍ‘ÍË’
Ï¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÍÁʿÄÝÐÍÀÍÈÁЄÁÎÍÊÌÍËÎÍϾÃÉ„–„‚ÍÇ
Á¿Ë…„ʿݨpÏÍÁÍÉ¿•Ç¾ÍБ¿„‘оÀ„ÆÍ‘Á„‘¿rÁ¾ÆÛË„
…Ã’ÃÁÇ‚¿‘„Ê„ËÇ‚Ê¿ÁÌÚËÁ¿ÊÍËÍ‘Ð’‘БÁ’„‘k¿Ï’ЄÊÛ
БϿ”¿ ÃÏÍ‚Ì’Á ÍБ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿„‘о ‘¿É Ç Ì„ Ì¿–¿Á ÃÁÇ
…„ÌǾ mÍ‘ÍÏ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ÎÍÏ¿ÀÍ‘¿Á Á”ÍÊÍБ’Ý ‚Ê͔̄‘
cÚ ÐÎÍÉÍÈÌÍ ÁÚ”ÍÃÇ‘„ ÇÆ ÃÍË¿ пÃÇ‘„ÐÛ Á Ë¿—ÇÌ’ Ç

<<

. 2
( 10)>>