<<

. 3
( 10)>>

„Ä‘„Ì¿Ï¿ÀÍ‘’
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

o‘ÎÏ¿ÁÇ‘ÛÀÏÍÃÇ‘ÛÎÍ‘„Ê’ÃÍÀÏÍ‚ÍБ¿ÏÇ–É¿ÐÉÍÊÍ
‘’—ÉÍÈ
§cb¿‚ÿÄÁЄÐÎÍÉÍÈÌͨ Ì„‘¿ÉÍ„’…”Ç‘ÏÍ„
ÄÊÍ rÎÍÐÍÀÚ „БÛ Ï¿ÆÌÚ„ n¿ÃÍ ‘ÍÊÛÉÍ Ì„ Æ¿ÀÚÁ¿‘Û
ÎÏÍÁ„Ͼ‘Û ° Б¿ÏÇÉ ËÍ…„‘ ’ÐÌ’‘Û ÉÍÊÍ‘’—É¿ ÐËÍÊÉ
Ì„‘‘Ï„ÁÍ‚¿Æ¿ÁÍÏÍ–¿„‘оÇÎÏÍÐÌ„‘о’ÐÚÎÇ‘Û„„ÐÌÍÁ¿
À’Ä‘Ì„ÎÏÍБÍ

rÎÍÐÍÀ΄ÏÁÚÈ°É¿–„ÊÇÃʾËÚ—•Ú
mÚÌ„À’ÄËÌ¿É¿–ÇÁ¿‘ÛËÚ—•Úx‘ÍÁÌÇ”‘ÍÊÉ’!
nÇ Ï„ÊÛ„“ ÌÇ ‘ÍʘÇÌ¿ Ì¿Ð Ì„ ÎÏÇÁÊ„É¿Ý‘ k¿Ë„ÌÌÚÈ
ÀÇ•„ÎÐ ° Ì¿— ÁÏ¿‚ k¿–¿ÊÉÇ ° Ãʾ ÊÝÄÈ À„Æ ÁÍÍÀÏ¿
…„ÌǾ Ì„ Á„ÿݘǔ ‘Ï„ÁÍ‚Ç t Ì¿Ð ÃÏ’‚¿¾ ƿÿ–¿ °
Ì¿’–Ç‘ÛоÏ¿ÐÐÊ¿Àʾ‘Ûо
cÚ ÍÀÏ¿˜¿ÊÇ ÁÌÇË¿ÌÇ„ É¿É ÐÎÇ‘ ÉÍ—É¿! l’…Ç•„È
ÐË„‘¿ÌÚÏ¿ÆÊÇÊ¿ÐÛÁÉÏ„ÐÊ„ËÚ—•Ú°Б’ÄÌÛÇÆ΄Ï
ÁÇ–ÌÍ‚ÍÀ’ÊÛÍÌ¿cÍ‘ÍÌÌ¿—ÇÄ¿Ê
pÍÉÍÈ ° Í‘Ð’‘БÁÇ„ ‘Ï„ÁÍ‚Ç n„ ’ÆÌ¿Á ‘Ï„ÁÍ‚Ç Ì„
ÎÍÈË„—Û ÎÍÉ; sÍ–ÌÍ ‘¿É …„ ÎÍÊÌÍ„ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÇ„ °
Í‘Ð’‘БÁÇ„ Ì¿ÎϾ…„ÌǾ pÍÌÇË¿ÌÇ„ ÎÏÇ”ÍÃÇ‘ Ì¿ ÉÍÌ
‘ϿБ„ Ì¿ÎϾ–ÛÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇ‘Û Ì¿ÎϾ–ÛÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇ‘Û ˜‘Í Ç
„БÛÌ¿—ÇÉ¿–„ÊÇ
pÍÊÌ¿¾Ï„Ê¿Éп•Ç¾°‚¿ÏËÍÌǾ‘„Ê„ÐÌÍ‚ÍÇÃ’—„Á
ÌÍ‚Í ÉÍË“ÍÏ‘¿ p’‘„—„БÁÇ„ Á ˜Ã„Ë Ì¿–ÇÌ¿Ý‘ À„Æ ÐÁÇ
Ä‘„Ê„ÈÁ’Ý‘ÌÍË˄Б„Ê„…¿ÇÊÇ’ÃÍÀÌÍ’БÏÍÇÁ—ÇÐÛÁ
ÉÏ„ÐÊ„ tÃÍÀÌÍ ° ÆÌ¿–Ç‘ Á ÎÍÆ„ ÀÊÇÆÉÍÈ ÎÍÊÌÍË’ Ï¿Ð
ÐÊ¿ÀÊ„ÌÇÝ oÐÍÀÍ„ ÁÌÇË¿ÌÇ„ É —„„ ÎÊ„–¿Ë –‘ÍÀ Ç ’
ÌÇ”ÀÚÊ¿ÍÎÍÏ¿”Í‘¾ÀÚÌ¿ÐÎÇÌÉ’ÉÏ„ÐÊ¿
pÍËÌÇ‘„!n¿ÎϾ–ÛÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇ‘ÛÌ¿ÎϾ–ÛÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇ‘Û
n¿–¿ÊÇ ÐÍ ÁЄ‚Í ‘„Ê¿ q¿ÆÍË ÁЄ –‘Í ËÍ…ÌÍ Ì¿
ÎϾ‚ÊÇÉ¿ÉÀ’ÑÍБÏÇ”ÌÇÌ’ÎÏÇ̾ÊÇs„ÊÍÉ¿ÉÃÍÐÉ¿
° É¿ÉÀ’ÑÍ ÀÚ ‚ÍÊÍÁ¿ Ì¿ ÍÃÌÍË Б’Ê„ ÉÍÌ–ÇÉÇ οÊÛ
•„Á ÌÍ‚ Ì¿ ÃÏ’‚ÍË pÍÎÏÍÀ’È‘„ ’Äυ¿‘Ûо À„Æ ÎÍË͘Ç
‚ÇÎÌÍ‘ÇÆ„Ï¿ q’ÉÇ ÁÚ‘¾Ì’ÊÇ ÁÃÍÊÛ ‘„Ê¿ οÊÛ•Ú ϿБÍ
ÎÚÏÇÊÇ
cЄÁЄËÚ—•ÚÌ¿ÎϾ‚ÊÇÐÛÁ¿Ð¿…‘ϾЄ‘
sÏÇ ЄɒÌÃÚ Ç© ͑ΒБÇÊÇ ‘„ÊÍ ÍЄÊÇ Á ÉÏ„ÐÊ„
ϿБ„ÉÊÇÐÛÎÍÃÇÁ¿Ì’
i ÐÌÍÁ¿ Ì¿ÎϾ‚ÊÇ ÁЄ ‘„ÊÍ Ï’ÉÇÌÍ‚Ç ÁÚ‘¾Ì’ÊÇ
οÊÛ•Ú ϿБÍÎÚÏÇÊÇ É¿…ÿ¾ …ÇÊÍ–É¿ Í‘ Ì¿ÎϾ…„ÌǾ
ÃÏÍ…Ç‘
e„ÌÛБϿ”¿ 
q¿ÆÇ͑ΒБÇÊÇϿБ„ÉÊÇÐÛÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇÐÛ
n¿ÎϾ‚ÊÇÐÛ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇÐÛ Ì¿ÎϾ‚ÊÇÐÛ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇ
ÊÇÐÛ pÍ ‘ÏÇ ЄɒÌÃÚ ° Ì¿ÎϾ‚ÊÇÐÛÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇÐÛ Ì¿
ÎϾ‚ÊÇÐÛÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇÐÛ
k¿–É¿–É¿–É¿–É¿–É¿–©
cÆË¿” Ì¿ÎϾ…„ÌǾ ° ‘ÏÇ ЄɒÌÃÚ ÁÆË¿” Ï¿ÐÐÊ¿À
Ê„ÌǾ°‘ÏÇЄɒÌÃÚ
k¿–É¿–É¿–É¿–É¿–É¿–©
eÚ”¿ÌÇ„ÏÍÁÌÍ„ÐÁÍÀÍÃÌÍ„
cЄ ‘„ÊÍ É¿–¿„Ë Ì¿ÎϾ…„ÌÇ„ËÏ¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÇ„Ë ‘ÏÇ
ξ‘ÛËÇÌ’‘
s„΄ÏÛÎÍÉ’ÐÍ–É¿Ë
rÌÇÆ’Í‘ξ‘ÍÉÎÍÆ¿ÃÌ„ÈБÍÏÍÌ„‘„Ê¿ÎÍÃÌÇË¿„Ë
оÉ‚ÍÊÍÁ„ÍÎ’ÐÉ¿„ËоÐ΄τÃÇÍ‘ÉÍ…ÇÌ¿Ë¿É’—É„É
ÉÍÌ–ÇÉ¿ËοÊÛ•„ÁÌÍ‚
n¿–¿ÊÇÐÆ¿ÃÇ
iÉÏÚÌ¿ÌÍ‚¿”°Ì¿ÎϾ‚ÊÇÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇÌ¿ÎϾ‚ÊÇ
Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇ©
pÍÃ̾ÊÇÐÛ ÎÍÁÚ—„ ËÚ—•Ú À„ÃÏ¿ ÐÆ¿ÃÇ Ì¿ÎϾ‚ÊÇ
Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇÌ¿ÎϾ‚ÊÇÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇ©
€‚ÍÃÇ•Ú
mÚ—•ÚÎ;ÐÌÇ•Ú
rÎÇÌ¿pÊ„–Çy„¾dÍÊÍÁ¿ÃÍË¿É’—ÉÇÌ¿ÎϾ‚ÊÇ
Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇÌ¿ÎϾ‚ÊÇÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇ©
s„΄ÏÛÍ‘ÊÇ•„ÁÚ”ËÚ—•ÐÎ’ÐÉ¿„ËоÁÌÇÆ
mÚ—•Ú ÊÇ•¿ Ì¿ÎϾ‚ÊÇ É¿ÉÀ’ÑÍ ÐÍÀÏ¿ÊÇÐÛ –Ç”
Ì’‘ÛÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇn¿ÎϾ‚ÊÇÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇ
mÚ—•Ú—„Ç‚Ï’ÃÇÏ’ÉÍ‘ÎÊ„–¿ÃÍÉÇБ„È
mÚ—•Ú …ÇÁÍ‘¿ À„ÄÏ Ç ‚ÍÊ„Ì„È Ð΄τÃÇ Б’ÎÌÇ
οÊÛ•Ú ÌÍ‚ ÎÍÍ–„Ï„ÃÌÍ Ì¿ÎϾ‚ÊÇ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇ Ì¿ÎϾ‚
ÊÇÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇ
n¿ÎϾ…„ÌÇ„ÇÏ¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÇ„ÎÍ‘ÏÇЄɒÌÃÚ
eÚ”¿ÌÇ„ÐÎÍÉÍÈÌÍ„ÏÍÁÌÍ„
pÍБǂ¿„ËÏ¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÇ„
sÍ…„пËÍ„ÌÍÎÍ–’‘Û–’‘Û
x’‘Û Ì¿ÎϾ‚ÊÇ –’‘Û Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇ –’‘Û Ì¿ÎϾ‚ÊÇ
–’‘ÛÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇ
pÍÊÌÍБÛÝÁ„ÐÛ•ÇÉÊÌ¿–ÇÌ¿¾ÐÌÍ‚
l„Á’Ý ÌÍ‚’ ÐÌÇÆ’ ° Ì¿ÎϾ‚ÊÇ –’‘Û–’‘Û Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇ
ÊÇpÏ¿Á’ÝÌÍ‚’€‚ÍÃÇ•ÚgÇÁÍ‘rÎÇÌ’dÏ’ÃÛq’ÉÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

°Ê„Á’ÝpÍ‘ÍËÎÏ¿Á’Ý
y„Ý mÚ—•Ú ÊÇ•¿ –’‘Û–’‘Û Ì¿ÎϾ‚ÊÇ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇ
ÊÇmÚ—•Ú‚ÍÊÍÁÚx’‘Û–’‘Û
rËÚ—•¿ËÇ‘„Ê¿°ÁЄ
nÍ ÁÍ Áτ˾ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ÁÌ’‘ÏÇ ’ Ì¿Ð ‘Í…„ ÁЄ Í‘ÌÝÃÛ
Ì„ÐÎÍÉÍÈÌÍpÏÇ‘¿ÉÍÈ‘¾…„БÇÁ‚Ï’ÃÇÇÁ…ÇÁÍ‘„‘¿Ë
ÁЄÉ¿Ë„ÌÌÍ„
t–ÇËоÏ¿ÐÐÊ¿Àʾ‘ÛÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„ÍÏ‚¿ÌÚ
h¿”ÍÃÇËÁЄÀ¾–„Ï„ÆÏÍ‘
ËÚÐÊ„ÌÌÍ 
r‘„ÌÉÇ ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ” ÍÏ‚¿ÌÍÁ ÇÆ ‚Ê¿ÃÉÍÈ Ë’ÐÉ’Ê¿‘’
ÏÚ ÐÍÆÌ¿ÌÇÝ Ì„ ÎÍÖÇ̾ݑо ÌÍ Ì¿Ë Ü‘Í ÁЄ Ï¿ÁÌÍ
Ì¿—„Ë’ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÝÁЄÎÍÃÁʿБÌÍ
mÚÐÊ„ÌÌÍ Ì¿ÎϾ‚¿„Ë Ç Ï¿ÐÐÊ¿Àʾ„Ë ËÚ—•Ú ‚ÍÏ‘¿
ÌÇÎǘ„ÁÍÿ…„Ê’ÃÉ¿ÉÇ—„–ÌÇÉ¿
r„ÏÄ–Ì’ÝËÚ—•’Ê’–—„Ì„‘ÏÍ‚¿‘Û
 s„΄ÏÛ ÎÏÍБÍ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇ ÁЄ ÁЄ ÁЄ ËÚ—•Ú
‘„Ê¿ Ç ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ” ÍÏ‚¿ÌÍÁ o˜’‘ÇÊÇ ÎÍÊÌÚÈ ÎÍÉÍÈ
pÍÀÚÊÇ Á Ì„Ë ËÇÌ’‘ ξ‘Û pÍÃ̾ÊÇÐÛ Ç Æ¿…ÇÊÇ ÐÎÍ
ÉÍÈÌÍÈ…ÇÆÌÛÝ
˜‘Í‘•ÇÉÊ’ÎÏ¿…Ì„ÌÇÈÌ¿Ì¿ÎϾ…„ÌÇ„Ï¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÇ„
Ï„ÉÍË„ÌÃ’„‘о ÎÏÍÄÊÚÁ¿‘Û É¿…ÃÚÈ ÄÌÛ Á ’ÃÍÀÌÍ„
Áτ˾ÁÎÍÉÍÈÌÍË˄Б„Á‘„–„ÌÇ„ÎÍÊ’–¿Ð¿
rÌ¿–¿Ê¿ÁÍ‘Ð’‘БÁÇ„‘Ï„ÁÍ‚Ç
h¿‘„ËÎÏÇÎÏÇÀÊÇ…„ÌÇÇÐÇ‘’¿•ÇÈÎÏÍÁÍ•Çϒݘǔ
‘Ï„ÁÍ…ÌÚ„ ÐÍБ;ÌǾ
ÎÍ„ÆÃÉÇ ÍÀ˜„ÌÇ„ Ð ÊÝÃÛËÇ ΄
Ï„”Íà –„Ï„Æ ËÍБ ÎÍÊ„‘ Ì¿ пËÍÊ„‘„ ° ’ ÉÍ‚Í Ì¿ –‘Í
ÉÊÝ„‘‘Ï„ÁÍ‚¿ 
h¿‘„Ë’–ÇËоÏ¿ÐÐÊ¿Àʾ‘ÛоÁËÍË„Ì‘‘Ï„ÁÍ‚Ç
r ÎÍË͘ÛÝ Ï„Ê¿Éп•ÇÍÌÌÚ” ’ÎÏ¿…Ì„ÌÇÈ ’ÿ„‘о
ÐÎÏ¿ÁÇ‘ÛоÇГÍÀǾËÇn¿ÎÏÇË„ÏГÍÀÇ„Èο’ÉÍÁ
nÍÎÍБ„΄ÌÌÍ
rÌ¿–¿Ê¿’–¿‘оÏ¿ÐÐÊ¿Àʾ‘ÛоÁÎÍÉÍ„
pÍ‘ÍË‚ʾþÌ¿Ç‚Ï’—„–ÌÍ‚Íο’É¿ÇÆÿʄɿ
pÍ‘ÍË Ï¿ÐÐÊ¿Àʾݑо ÎÍпÃÇÁ Ï„ÆÇÌÍÁÍ‚Í ο’É¿ Ì¿
Ï’É’
pÍБ„΄ÌÌÍÃÍ”Íþ‘ÃÍ…ÇÁÍ‚Íο’ÉÍÍÀÏ¿ÆÌÍ‚Í

rÎÍÐÍÀÁ‘ÍÏÍÈ°ÎÍ…ÇÁÇÁÐÁÍ„Ë‘„Ê„
pÍ…Ç‘ÛÁÐÁÍ„Ë‘„Ê„°Ü‘ÍÌ„Ë„‘¿“ÍÏ¿
n¿Ë‘ÍÊÛÉÍÉ¿…„‘о–‘ÍËÚÇ‘¿ÉÁÌ„ËÌÇɒÿÌ„
e„ÌÛБϿ”¿ 
’”ÍÃÇË
n¿пËÍËÄʄÎÍÀÚ‘ÛÁÐÁÍ„Ë‘„Ê„Ì¿„ÃÇÌ„ÐÌÇËÇ
‘ÍÊÛÉÍ Ð ÌÇË ÌÇɒÿ Ì„ ÐÀ„‚¿¾ Ï„ÃÉÍ ÉÍË’ ’ÿ„‘о
c„–ÌÍËÚɒÿ‘ÍÐ΄—ÇË
x¿˜„ÁЄ‚ÍÁÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇËÚ‘¿Ë͑ɒÿ…ÄËÌ„
ÎÏǾ‘ÌÍБ„ÈÇБ„ËÇÇÆÆ¿ÉÍ‚ÍÀ„ÐÎÍÉÍÇËоÌ¿Ï¿ÀÍ
‘„ ÇÊÇ ÐÍÎÏÍÁͅÿ„Ë Ï„À„ÌÉ¿ ÎÍ ÍοÐÌÚË ˄Б¿Ë ÇÊÇ
Ï¿Æ‚ÍÁ¿ÏÇÁ¿„ËÐÌ„ÁЄ‚ÿÎÏǾ‘ÌÚËÇÊÝÃÛËÇ
nÍ ÿ…„ „ÐÊÇ Ü‘Ç ÎÍЄ˜„ÌǾ ÐÍ ÆÌ¿ÉÍË ÎÊÝÐ ËÚ
Ë„ÌÛ—„ÁЄ‚ÍÌ¿”ÍÃÇËоÁЄÀ„ÁÐÁÍ„Ë‘„Ê„Ì¿„ÃÇÌ„Ð
ÌÇË
pÍÎÏÍÀ’„Ë ÎÍÀÚ‘Û Á ÐÁÍ„Ë ‘„Ê„ Ç ‘ÍÊÛÉÍ Á Ì„Ë Ç
‘ÍÊÛÉÍÌ¿„ÃÇÌ„ÐÌÇËÀ„ÆÌÇÉ͔͂͑¾ÀÚξ‘ÛËÇÌ’‘
i‘¿É©
r„ÊÇ ÎÍ’ÃÍÀÌ„„ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÇÐÛ ͘’‘ÇÊÇ ЄÀ¾ Á ЄÀ„
nÇÉÍ‚ÍÇÌÇ–„‚ÍÀÍÊÛ—„sÍÊÛÉÍ‘ÚÇ‘ÁÍ„‘„ÊÍÇ‘ÚÁ
Ì„Ës„À„”ÍÏÍ—ÍÁÌ„ËnÇÌ¿–„ËÐÍÐÏ„ÃÍ‘¿–ÇÁ¿‘ÛоÌ„
Ì¿ÃÍ nÇ ÇÆ’–¿‘Û ÌÇ ϿƂʾÃÚÁ¿‘Û cÚ Á ЄÀ„ ÁÍ ÁЄË
‘„Ê„ ÐÏ¿Æ’ k¿É Ü‘Í ”ÍÏÍ—Í ÐÎÍÉÍÈÌÍ n„ Ì¿ÃÍ ÌÇɒÿ
À„…¿‘Ûn„Ì¿ÃÍÎÏÇ‘ÁÍϾ‘Ûо
eÊǑоÜ‘ÍÌ„ÃÍÊ‚ÍÇÁÍ‘ÁÚ’…„Ì„ÁЄÀ„ÁÚ’À„
…¿ÊÇÇÆ ‘„Ê¿ –‘Í‘Í ÉÍË’‘Í ÃÍ‚ÍÁ¿ÏÇÁ¿„‘„ –‘Í‘Í ‚Ä
‘Í ÎÏÍÁ„Ͼ„‘„ pÍ–’ÁБÁÍÁ¿Á –‘Í ÁÚ ÐÁÍ„ ‘„ÊÍ ÎÍÉÇÌ’
ÊÇÎÏÍБÍÁ„ÏÌÇ‘„ÐÛÁÌ„‚ÍÍБ¿ÌÛ‘„ÐÛÐÌÇËÐÌÍÁ¿Ì¿
„ÃÇÌ„vÍ‘¾ÀÚξ‘ÛËÇÌ’‘ÎÍÃϾÃ
c ÉÍÌ•„ ÉÍÌ•ÍÁ ̿Б’ο„‘ ÐÎÍÌ‘¿ÌÌ¿¾ Ç ÎÍÊÌ¿¾ Ï„
Ê¿Éп•Ç¾cÚÎÍÌÇË¿„‘„–‘ÍÁ¿—„‘„ÊÍ°Á¿—ÃÏ’‚cÚ
–’ÁБÁ’„‘„§€ÊÝÀÊÝÐÁÍ„‘„ÊͨpÏÍÐÚο„‘оÊÝÀÍÁÛÉ
ЄÀ„oÌ¿Ì„ÎÏÇÃ’Ë¿Ì¿Ì„Ì¿Á¾Æ¿Ì¿Á¿ËÇЄÀ„пËÍË’
ÍÌ¿ÁÌ’‘ÏÇÁ¿ÐoÌ¿°ÇБÇÌÌ¿¾
cÚ”Íþ‘ ÇÆ Ü‘Í‚Í ’ÎÏ¿…Ì„ÌǾ Ð ÀÊ¿…„ÌÌÍÈ ’ÊÚÀ
ÉÍÈ

rÎÍÐÍÀ‘Ï„‘ÇÈ°‘ÇÀ„‘ÐÉÇÈ
cоË„”¿ÌÇÉ¿Ï„Ê¿Éп•ÇÇÁ‘ÍËÇÊÇÇÌÍËÁÇÄÃÍÀ
Ï¿Ê¿ÐÛÉÌ¿ËÐcÍБÍÉ¿˜‘Í‘ÐÎÍÐÍÀ°ÐsÇÀ„‘¿
mÚÏ¿ÐÐÊ¿Àʾ„Ë‘ÍÊÛÉÍÊÇ•Í
lÇ•Í ÉÍ‘ÍÏÚË ËÚ Æ¿˜Ç˜¿„Ëо Ð ÎÍË͘ÛÝ ÉÍ‘Í
ÏÍ‚Í ÐÉÏÚÁ¿„Ë ÐÁÍÇ –’ÁБÁ¿ ÎÍÿÁʾ„Ë ÇБÇÌÌÍ„ Ï¿
ÆÚ‚ÏÚÁ¿„ËÊÍ…ÌÍ„oÌÍÁЄ‚ÿÁÏ¿ÀÍ‘„ÁÌ¿ÎϾ…„ÌÇÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

n„ Ï¿ÐÐÊ¿Àʾ„‘о пËÍ Ç Ì¿Ë Ì„ ÿ„‘ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇ‘Ûо o‘
ΒБÇË„‚ÍÌ¿ÐÁÍÀÍÃ’e¿ÃÇË„Ë’Í‘Ã͔̒‘Û
l¿ÃÍÌÇ ËÚ Ì¿ÊÍ…ÇË Ì¿ ÊÇ•Í É¿É Ë¿ÐÉ’ n„ ÎÏÇ
…ÇË¿¾Ì„̿ÿÁÊÇÁ¿¾ÀÍÊÛ—Ç„οÊÛ•ÚÆ¿ËÍ–ÉÇ’—„È
ÉÍ…¿ Ê¿ÃÍÌ„È –’‘Û ɿп„‘о ÊÇ•¿ ‘¿É –‘Í –’ÁБÁ’„Ë
ÎÏÇÉÍÐÌÍÁ„ÌÇ„Ç‘„ÎÊÍÊ¿ÃÍÌ„ÈÌ¿ÊÇ•„
pÊ„–ÇпËÇÍΒБ¾‘о—„¾ÍÐÊ¿ÀÌ„‘ÊÇ•Í’οÄ‘Á
Ê¿ÃÍÌÇÊÍÉ‘Çʾ‚’‘Ì¿‚Ï’ÃÛ
pÍÆ¿ ÐÉÍÏÀÇ Ç Í‘–¿¾ÌǾ Ì¿ пËÍË Äʄ ÍÆÌ¿–¿„‘
ЄȖ¿ÐÃʾÌ¿ÐÐÍÁЄËÇÌÍ„°Ì¿ËÌ„Ì¿ÃÍ ÎÏÇ‘ÁÍϾ‘Û
оËÍ…ÌÍÿ‘ÛÊÇ•’ÇÃ’—„Í‘Ã͔̒‘Û
c„–ÌÍ Ì¿ÎÏ’…„ÌÌÚÈ ÎÍà ’”ÍË …„ÊÁ¿É ϿБ„É¿„‘о
lÍÀÎÍÃοÊÛ•¿ËÇÏ¿Æ‚Ê¿…ÇÁ¿„‘оÏÍ‘ÎÏÇÍ‘ÉÏÚÁ¿„‘о
‚’ÀÚ˾‚–¿Ý‘Á„ÉÇÇÀÏÍÁÇÏ¿ÐÎ’Ðɿݑо
p¾‘ÛËÇÌ’‘ÐÇÃÇËÇÃÚ—ÇË
mÚÆ¿ÉÏÚÊÇÊÇ•ÍÍ‘Î’ÀÊÇÉÇf‚ÍÌ„ÁÇÃÇ‘ÌÇÉ‘Í
n„ Ì¿ÃÍ Ì¿ÎϾ‚¿‘Ûо ˾‚ÉÍ„ ÎÏÇÉÍÐÌÍÁ„ÌÇ„ Ê¿ÃÍÌ„È
Æ¿˜Ç˜¿„‘É¿…Ã’Ý…ÇÊÍ–É’Ì¿ÊÇ•„ËÍ…ÌÍÏ¿ÐΒБǑÛ
Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇ‘Û
m¾‚ÉÍ ÃÚ—ÇË n„ Ì¿ÃÍ ÐÊ„ÃÇ‘Û –‘ÍÀÚ ÊÇ•Í ÀÚÊÍ
Ï¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÍoÌÍÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊÍÐÛпËÍ
x’ÁБÁ¿ ÉÍ‘ÍÏÚ„ ËÚ ÎÍÿÁʾ„Ë Í‘Î’Ðɿݑо Ì¿
ÁÍÊÝn„ÉÍ‘ÍÏÚ„ÁÜ‘Í‘ËÍË„Ì‘Ì¿–ÇÌ¿Ý‘ÎÊ¿É¿‘Û
x’ÁБÁ¿ ÁÚ”Íþ‘ Ì¿ ÎÍÁ„Ï”ÌÍБÛ rÉÏÚ‘Í„ ÎÍÿÁ
Ê„ÌÌÍ„ Í‘ÉÏÚÁ¿„‘о x’ÁБÁ¿ ÁÚ”Íþ‘ Ì¿Ï’…’ mÍ…ÌÍ
‘ǔ͂ÍÁÍÏÇ‘ÛÐÐÍÀÍÈ
n„ ”Í–„‘о Í‘ÌÇË¿‘Û Ê¿ÃÍÌÇ Í‘ ÊÇ•¿ mÚ ËÌÍ‚Í„
ÐÉÏÚÁ¿ÊÇn¿ËËÍ…ÌÍÍ‘Ã͔̒‘Û
oÐÁÍÀͅÄÌÌÚ„–’ÁБÁ¿Ì¿ÐÀÍÊÛ—„Ì„‘Ï„ÁÍ…¿‘

rÎÍÐÍÀ–„‘Á„Ï‘ÚÈ°ÊÇ–ÌÚȘÄËÐÍÁЄËÇ
’ÃÍÀБÁ¿ËÇ
˜‘Í‘Ë„‘ÍÃÍ–„ÌÛÊÝÀ¾‘ÁaË„ÏÇÉ„
pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ЄÀ¾ÁпËÍËÉÍË“ÍÏ‘ÌÍË˄Б„
oÌÍËÍ…„‘ÀÚ‘Û‚Ä’‚ÍÃÌÍÇÉ¿ÉÇË’‚ÍÃÌÍ
˜‘ÍËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÆÇËÌÇÈпÃÁÆ¿‚ÍÏÍÃÌÍËÃÍË„
pʾ…Ì¿ÊÇ–ÌÍÈÁÇÊÊ„’ËÍϾ
l„‘̾¾Ê„ÐÌ¿¾ÎÍʾ̿c¿ÌÌ¿ Ã…¿É’ÆÇ p¿Ê¿‘É¿ Ì¿
À„Ï„‚’ ÍÆ„Ï¿ r¿ÊÍÌ —ÇÉ¿ÏÌÍ‚Í ¿Á‘ÍËÍÀÇʾ kÍÐËÇ–„
ÐÉÇÈÉÍÏ¿ÀÊÛeÏ’‚¿¾ÎÊ¿Ì„‘¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
dÊ¿ÁÌÍ„ –‘ÍÀÚ Á¿Ë ÀÚÊÍ ÉÍË“ÍÏ‘ÌÍ ’Ý‘ÌÍ ÐÎÍÉÍÈ
Ì͘‘Í˄БÍ°‘ÍÊÛÉÍÁ¿—„rÝÿÌÇÉ‘ÍÌ„ÁÍÈÄ‘Á¿Ð
Ì„ ÎÍ‘Ï„ÁÍ…Ç‘ cÚ ÆÄÐÛ Ì¿„ÃÇÌ„ Ð ÐÍÀÍÈ Ç ÎÍÊÌÍБÛÝ
Æ¿˜Ç˜„ÌÚ k¿É Á Ä‘БÁ„ Á —¿Ê¿—„ Ì¿ –„ÏÿɄ Á ’É
ÏÍËÌÍË’‚Ê’пÿÌ¿ÄτÁ„
mÍ…ÌÍ Ï¿ÐÐËÍ‘Ï„‘Û Ü‘Í ˄БÍ ÎÍ‚Ê¿ÃÇ‘Û Ï’ÉÍÈ ΄
ÐÍÉÌ¿Îʾ…„ÎÍÐÊ’—¿‘ÛΑǕÁÆÇËÌ„ËпÒÐ͘’ÏÇ‘Û
‚Ê¿Æ Ì¿ ÐÍÊÌ•„ Ì¿ Ê„ÐÌÍÈ ÎÍʾ̄ ÁÉÊÝ–Ç‘Û ‘Ç”’Ý Ë’
ÆÚÉ’ÁпÊÍÌ„¿Á‘ÍËÍÀÇʾ
pÍÀ’ÃÛ‘„ÆÄÐÛËÇÌ’‘Äо‘ÛpÍ–’ÁБÁ’È‘„É¿ÉÁ¿Ë
”ÍÏÍ—ÍÇÎÍÉÍÈÌÍ
n¿ ξ‘ÍË Є¿ÌЄ ËÍ…ÌÍ ÁΒБǑÛ ÉÍ‚ÍÌÇÀ’ÃÛ Á Á¿
—„’ÉÏÍËÌÍ„˄БÍfÐÊÇÆ¿”Í–„‘оk¿ÉÍ„ÌÇÀ’ÃÛÍ–„ÌÛ
ÃÍË¿—Ì„„ …ÇÁÍ‘ÌÍ„ p’БÛ ÍÌÍ ÎÍÃÍÈÄ‘ ÊÇÆÌ„‘ Á¿Ð Á
˜„É’ÐÁ„ÏÌ„‘оÉÊ’ÀÉÍË’Á¿—Ç”ÌÍ‚
mÍ…„‘ÀÚ‘ÛÁ¿ËÆ¿”Í–„‘оÎÏÇ‚Ê¿ÐÇ‘ÛÃÏ’‚¿ bÊÇÆ
ÉÍ‚Í–„ÊÍÁ„É¿kÍ‘ÍÏÍË’ÁÚÁЄËÍ…„‘„Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿‘ÛkÍ
‘ÍÏÍË’ Á¿Ë ”Í–„‘о Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿‘Û ÎÏÍ ÐÁÍÇ ’Ð΄”Ç Ç
Í—ÇÀÉÇ pÏÍ ÐÁÍÝ ÁÇÌ’ pÏÍ ‘Í –‘Í ”Í‘„ÊÍÐÛ Ç Ì„ ÃÍÐ
‘¿ÊÍÐÛpÏÍ‘ÍÉ¿ÉÍÈÁÚÁÐ’˜ÌÍБÇ”ÍÏÍ—ÇÈÇÎÏÍ‘Í
–‘ÍÁ¿ËÁЄÀ„Ì„ÌÏ¿ÁǑоaÍÌÀ’Ä‘ÐÊ’—¿‘ÛÉÇÁ¿‘Û
ÇÁЄÎÍÌÇË¿‘Û
aÌ„Æ¿”Í‘Ç‘„ÌÇÉÍ‚ÍÎ’ÐÉ¿‘ÛÁÜ‘Í‘ÍÊÛÉÍÐÁÍ„Ë„
БÍÇÌ„Ì¿ÃÍ
dÊ¿ÁÌÍ„–‘ÍÀÚÍÌÍ’Á¿ÐÀÚÊÍÇÁ¿Ë”Í‘„ÊÍÐÛÎÍÀÚ
Á¿‘Û‘¿ËÇÁЄ‚ÿËÍ…ÌÍÀÚÊÍÜ‘ÍÐÄʿ‘Û
a É͂ÿ À’Ä‘„ ’”ÍÃÇ‘Û ÇÆ Ü‘Í‚Í ˄Б¿ Ì„ Æ¿À’ÃÛ‘„
ÎÍ‘¾Ì’‘Ûо Ç ‚Ê’ÀÍÉÍ ÁÆÃ͔̒‘Û s¿É ÁÚ ͑Äʾ„‘„ Ü‘Í‘
Á¿—ÊÇ–ÌÚÈ’‚ÍÊÍÉÍ‘ÍБ¿ÊÛÌÍ‚ÍËÇÏ¿
s¿É¿¾ÁÍ‘Ï„Ê¿Éп•Ç¾ÁÊÇ–Ì͢Ä˄
pÍϾÃÍÉÎÏÇË„Ì„ÌǾ°„…„ÃÌ„ÁÌÍ
mÇÌÇË¿ÊÛÌ¿¾ÃÍÆ¿°Äо‘ÛËÇÌ’‘
g„Ê¿‘„ÊÛÌÍ„’ÐÊÍÁÇ„°–‘ÍÀÚÁ¿ÐÌÇÉ‘ÍÌ„ÁÇÄÊ

rÎÍÐÍÀξ‘ÚÈ°ÎÍÐÊ’—¿ÈÐË„”ЄÏÕ¿
mÚ ËÍ…„Ë ÎÍÐÊ’—¿‘Û É¿É ÆÁ’–¿‘ ÍÏ‚¿ÌÚ Ì¿—„‚Í
‘„Ê¿É¿ÉÍÌÇÎÊ¿–’‘ÇÐ˄ݑо
pÏ¿ÁÿÎÏ¿Áÿ
r¾ÃÛ‘„Ï¿ÐÐÊ¿ÀÛ‘„ÐÛÎÍÐÊ’—¿È‘„ÐÁÍ„‘„ÊÍ
k¿ÉÆÁ’–¿‘Á¿—ÇÍÏ‚¿ÌÚ!
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

hÁ’É ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÊÝÀÚË k¿ÉÍÈ ’ÐÊÚ—Ç‘„ n¿ÎÏÇ
Ë„Ï
°dÍÊÍÁ¿É¿ÉÏÍÈΖ„Ê
°y„¾É¿É—’Ï—¿˜¿¾ÊÇБÁ¿
°r„ÏÕ„É¿ÉÃÍ…ÃÛÆ¿ÍÉÌÍË
°pÍÆÁÍÌÍ–ÌÇÉ ° ÐÉÏÇÎÇ‘ o–„ÌÛ Ì„ÎÏǾ‘ÌÍ bÍ
Ê„ÆÌ„ÌÌÍk¿ÉБ¿ÏÍ„Á„ÃÏÍ
oÏ‚¿ÌÚ –„È ÆÁ’É Á¿Ë Ì„ÎÏǾ‘„Ì ÎÍÐÊ’—¿È‘„ ÎÍ
ÃÍÊÛ—„x‘Í‘Í‘¿ËÏ¿ÆÊ¿ÃÇÊÍÐÛcÚÐÇÃÇ‘„ÇÐÊ’—¿„‘„
cÍ‘ ÎÍÆÁÍÌÍ–ÌÇÉ ÐÉÏÇÎÇ‘ x„‚Í ÍÌ ÐÉÏÇÎÇ‘! rÉÏÇÎÇ‘
ÎÍ‘ÍË’–‘Í ÐÎÇÌ¿ ÀÍÊÇ‘ pÍÐÊ’—¿È‘„ „‚Í ÁÌÇË¿‘„ÊÛÌÍ
hÁ’ÉÎÍБ„΄ÌÌÍÀ’Ä‘˄̾‘Ûо
rÌ¿–¿Ê¿ÐÉÏÇÎ…„Ê„Æ¿
pÍ‘ÍËÁ”ÍÃÌÍÈÃÁ„ÏÇ
pÍ‘ÍËÃÁÍÏÌÇÉÍÁÎÍБ„ÉÊ’Ë¿—ÇÌÚ
pÍ‘ÍËÐÉÏÇÎÐÌ„‚¿ÎÍÃÁ¿Ê„ÌÉ¿ËÇ
cÚÎÏÍБÍÐÇÃÇ‘„ÇÐÊ’—¿„‘„É¿ÉÆÁ’–Ç‘Á¿—„‘„ÊÍ
i‘Í–‘ÍÐÉÏÇ΄ÊÍ΄τБ¿„‘ÇÀÍÊÛ’”ÍÃÇ‘ÇÁЄÆÁ’ÉÇ
Á¿—„‚Í‘„Ê¿Á¿ËÌÏ¿Á¾‘оÇÁÚÏ¿ÐÐÊ¿Àʾ„‘„ÐÛ
mÍ…ÌÍÐÊ’—¿‘ÛÉ¿ÉÁ¿—„‘„ÊÍÐË„„‘оÇÎÊ¿–„‘
k¿É ÇË Є‚ÍÃ̾ Á¿—ÇË ÍÏ‚¿Ì¿Ë! rÎÍÉÍÈÌÍ Á„ЄÊÍ
‚ϒБÌÍ!
dÍÊÍÁ¿Є‚ÍÃ̾ËÍÊ–Ç‘m¾‚ÉÍÐÎÍÉÍÈÌÍ
dÍÏ‘¿ÌÛ’Б¿ÊÍ’ÊÚÀ¿„‘о
gÇÁÍ‘–‘Í‘Í‚ϒБÌÚÈpÍÐÊ’—¿È‘„„‚ÍpÍ‚ÍÁÍÏÇ
‘„ÐÌÇËÉ¿É Ð ÎÏÇ”ÁÍÏÌ’Á—ÇË Ï„À„ÌÉÍË oÀ̿Ä…Û‘„
eÍ…ÃÇ‘„ÐÛÉ͂ÿÍÌ’ÊÚÀÌ„‘о
cÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘„ÎÏÍÐÊ’—ÇÁ¿ÌǾÇÇÆË„Ì„ÌǾÆÁ’–¿ÌǾ
ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÍÉÏ¿ÐÉÇ ÍÏ‚¿ÌÍÁ ÍÀ˜¿¾ ÜÌ„Ï‚„‘ÇÉ¿ ‘„Ê¿
ÎÍÁÚ—¿„‘о pÏÇ”ÍÃÇ‘ ͘’˜„ÌÇ„ Ê„‚ÉÍБÇ ÐÁÍÀÍÃÚ
ÇÌ͂ÿ°Ì„Á„ÐÍËÍБÇÎÍÊ„‘¿
iÁÚпËÇÌ„Æ¿Ë„‘Ç‘„É¿ÉÁ¿ËБ¿Ì„‘ÐÎÍÉÍÈÌ„„

lÇБ͖„ÉÇÆÉÍÏÍÀÍ–ÉÇ
c É¿…ÃÍÈ ÉÍÏÍÀÍ–É„ Ð Ê„É¿ÏБÁ¿ËÇ „БÛ ‘¿ÉÍÈ ÊÇÐ
‘Í–„É ° É͂ÿ Ç É¿É ÎÏÇÌÇË¿‘Û É¿ÉÇ„ ÎÍÀÍ–ÌÚ„ Ü“
“„É‘Ú mÚ Á ÉÍÏÍÀÍ–É’ Ð Ï„Ê¿Éп•ÇÍÌÌÚËÇ Ë„‘ÍÿËÇ
‘Í…„ÎÍÊÍ…ÇÊÇÊÇБÍÉ
pÍÉ¿Æ¿ÌǾ°ÍÀ˜¿¾‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÀ„ÐÎÍÉÍÈБÁÍÌ„
¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÚÈБϿ”
e„ÌÛБϿ”¿ 
q„Ê¿Éп•ÇÍÌÌÚ„ ’ÎÏ¿…Ì„ÌǾ ÎÏÍÄÊÚÁ¿„Ë É¿…ÃÚÈ
ÄÌÛÍ‘Äо‘ÇËÇÌ’‘ÃÍÎÍÊ’–¿Ð¿Á’Ý‘ÌÍË’ÃÍÀÌÍËË„Ð
‘„

cÚÀÏ¿ÁÍÃÌ’ÇÆË„‘ÍÃÇÉ
É¿–„ÊÇÃʾËÚ—•ÚÆÁ’ÉÇ
‘„Ê¿ÇÊÇÊÇ–ÌÚÈ˜Ã„Ë Æ¿ÌÇË¿„ËоÎÍÌ„ÈÌ„Ë„Ì„„Ì„
ÄÊÇ n¿–¿‘Û Ï„ÉÍË„ÌÃ’„Ë Ð É¿–„Ê„È Ãʾ ËÚ—• É¿É
Ì¿ÇÀÍÊ„„ÍÀ˜„ÈÇÎÍÊÌÍÈË„‘ÍÃÇÉÇÏ„Ê¿Éп•ÇÇ
pÍÀÍ–ÌÚ” Ü““„É‘ÍÁ Ç ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÉ¿Æ¿ÌÇÈ Ì„ ÇË„„‘
о
cÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘„ÎÏÇË„Ì„ÌǾÎÍБ„΄ÌÌÍÇÆÀ¿Áʾ„ËоÍ‘
Æ¿…ÇËÍÁ ‘„Ê¿ ÎÍÿÁÊ„ÌÌÍ‚Í ÁÍÆÀ’…ÄÌǾ Æ¿…¿‘ÍБÇ
–’ÁБÁ
pÏÇБ’ÎÚ‘Ï„ÁÍ‚ÇÁЄÏ„…„
oÀ˜ÇÈ“ÍÌÀ„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ÐÌÇ…¿„‘о
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

embdb,9
¯º’°²ºÎË“’Ë°ˆ¯È²Èˆº°}ÈÏÈã
n¯Ë®
°’²ºãº’Ë°}’®}º“Áã’}ˆ¤ãÈË“È
z‚È°¤ºˆ¯Ëã’¯º’ˆËã’
cÈÏ­º¯}È°“ºm
ridnalihbfrrohnasfl}nodo
ÎÏÍÇДͅÄÌÇ„БϿ”¿–‘ÍÐÉ¿Æ¿ÊuÏ„ÈÃ

r‘Ï¿” ÃÍБ¿Êо Ì¿Ë Í‘ …ÇÁÍ‘ÌÚ” É¿É Ï„¿É•Ç¾ Ì¿ Ï„
¿ÊÛÌ’Ý ÍοÐÌÍБÛ Æ¿Î’Ðɿݘ¿¾ Ë„”¿ÌÇÆË ÇÆÀ„‚¿ÌǾ

À„‚БÁÍ §Æ¿‘¿ÇÁ¿ÌÇ„¨ Æ¿˜Ç‘¿ ÍÀÍÏÍÌÌÚÈ Ï„“Ê„ÉÐ 
ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ Ð͔ϿÌÇ‘Û …ÇÆÌÛ Ç ÿ‘Û ÎÍ‘ÍËБÁÍ o–„ÌÛ
Ï¿Æ’ËÌÚÈÌ¿ÃÍÐÉ¿Æ¿‘ÛË„”¿ÌÇÆ˘ÁÍÊݕǾ‘Ï’ÃÇÊ¿ÐÛ
ËÇÊÊÇ¿ÏÃÚ Ê„‘ –‘ÍÀÚ ÁÚÏ¿ÀÍ‘¿‘Û „‚Í Ç ΄τÿ‘Û Ì¿Ë
ÊÝþËnÍ’Ð’˜„БÁ̿ÄʄÌÌڔϿƒËÍËÁÍÀ˜„БÁ„
Ð ËÍÏ¿ÊÛÌÚËÇ ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾËÇ Æ¿ÉÍÌ¿ËÇ Ç Æ¿ÎÏ„‘¿ËÇ Á
ЄËÛ„ ‚Ä ËʿǞ• ϿБ„‘ Ç ÍÀÏ„‘¿„‘ Ü‘Í пËÍ„ ÐÍÆÌ¿
ÌÇ„ БϿ” ÎÏ„ÁÏ¿‘ÇÊо Á É¿É’Ý‘Í …’‘É’Ý Á„˜Û ÇÐ
‘Í–ÌÇÉ БϿÿÌÇÈ …ÇÁÍ‘ÌÍË’ ËÇÏ’ ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍ Ì„ÇÆ
Á„БÌÚ”
cÎÏÇÏÍÄÁЄÉ¿…„‘оÎÏÍБÚËǾÐÌÚËw„ÊÛÍÐÍ
ÀÇ Ï¿Æ’Ë„„‘о Ì„ÍÐÍÆÌ¿Á¿„Ë¿¾ ° Ð’˜„БÁÍÁ¿ÌÇ„ ÁÇÿ
fБÛÎÇ‘Û’À„‚¿‘ÛÍ‘ÍοÐÌÍБÇÐÏ¿…¿‘ÛоÌ¿ÃÍ–‘ÍÀÚ
ÿ‘ÛÎÍ‘ÍËБÁÍ
ÐÍÁ„Ï—Ç‘ÛÎÍÊÍÁÍÈ¿É‘Ãʾп˕ÍÁ–‘Í
ÀÚ ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ Ì¿ÎϾ…„ÌǾ ‘Í …„ пËÍ„ Ãʾ пËÍÉ
–‘ÍÀÚÎÍÊ’–Ç‘Û’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ÏÍÃÇ‘ÛÇÁÚϿБǑÛÄ‘„
ÌÚ—„È w„ÊÇ Ì„ Б¿Á¾‘о Ì„ ÎÊ¿ÌÇϒݑо ÌÍ Ï„¿ÊÇ
ƒݑо n„ÐÎÍÐÍÀÌÚ„ Ï„¿ÊÇÆÍÁ¿‘Û •„ÊÛ À„ÐÎÍÊ„ÆÌÚ Ãʾ
ÎÏÍÃÍÊ…„ÌǾÏÍÿÇ‘Í–‘ÍÍÌÇÌ„ÁÚ…ÇÁ¿Ý‘ÇÌ„ÿݑ
ÎÍ‘ÍËБÁ¿°ÀÊ¿‚ÍoÌÇÌ„ÎÍÃÁ„Ï‚¿Ý‘оÍÐ’…ÄÌÇÝÐÍ
БÍÏÍÌÚÃÏ’‚Ç”ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘„Ê„ÈÁÇÿÇпËÇЄÀ¾Æ¿‘Í
e„ÌÛБϿ”¿ 
–‘Í ÐÊ¿ÀÚ Ì„ ËÍ‚’‘ ’ÏÁ¿‘Û Ê’–—ÇÈ É’ÐÍÉ ÃÍÀÇ‘Ûо
пËÉÇ οВݑ ΄τà ÀÍÊ„„ ÐÇÊÛÌÚË ÉÍÌÉ’Ï„Ì‘ÍË Ì„
’ÉÍϾݑÇÌ„Ë’–¿Ý‘oÌÇÊÇ—„ÌÚÐÎÍÐÍÀÌÍБÇ ÎÏÇÃ’
ËÚÁ¿‘ÛÇÀ;‘ÛоÐÇ‘’¿•ÇÇÁÉÍ‘ÍÏÍÈÇ”ËÍ‚’‘Й„БÛ
Í‘‘„ÐÌÇ‘ÛÍ‘„ÃÚÎÍɒп‘ÛÆ¿ÎÍÎÚ‘É’ÍÐÎÍÏÇ‘Û’ÀÍÊ„„
ÐÇÊÛÌÍ‚ÍÎÏ¿ÁÍÌ¿ÊÝÀÍÁÌÚ„’‘„”ÇcБ¿„Ì„‘Æ¿ÎÏ„‘ÍÁ
ÁЄÏ„¿É•ÇÇÇБτËÊ„ÌǾ„Б„БÁ„ÌÌÚe’—¿…ÇÁÍ‘ÌÍ‚Í
„ÃÇÌ¿ Ì„‘ Ì’…ÃÚ Æ¿‚Í̾‘Û Æ¿ÎÏ„‘ÌÚ„ …„Ê¿ÌǾ Á ‘„Ë
ÌÚÈ ’‚ÍÊ Ç БÍÏÍ…Ç‘Û Ç” ‘¿Ë ‘ϾоÐÛ Í‘ БϿ”¿ ‘Í‚Í
–‘ÍÀ’Ä‘„ÐÊÇÍÌÇÁÚÏÁ’‘о
hÇ‚Ë’Ìà uÏ„Èà ЖǑ¿Ê –‘Í Á À„ÿ” Ç БϿÿÌǾ”
–„ÊÍÁ„É¿ ÁÇÌÍÁ¿‘¿ É’ÊÛ‘’Ï¿ h¿ÎÏ„‘¿ËÇ Ç ÌÏ¿ÁБÁ„ÌÌÚ
ËÇ•„ÌÌÍБ¾ËÇÊÝÄÈÉ¿Ê„–¿‘ÐËʿÄ̖„БÁ¿r‘Ï„ËÊ„
ÌǾÉ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇÝÐ̾‘ÇÝÌ¿ÎϾ…„ÌǾÁ‘ÍË–ÇÐÊ„Ç
–„Ï„Æ ¿‚Ï„ÐÐÇÝ ° „Б„БÁ„ÌÌÚ lÝÀÚ„ Í‚Ï¿ÌÇ–„ÌǾ Ì¿
Ü‘ÍËÎ’‘Ç̿ЄʾݑÎÐÇ”ÇÉ’–„ÊÍÁ„É¿ÎÏÍ‘ÇÁÍÀÍÏБÁ’Ý
˜ÇËÇ Ì¿–¿Ê¿ËÇ oÀ Ü‘Ç” ÀÇ‘Á¿” ÇÃ’˜Ç” ÁÐÝ „‚Í
…ÇÆÌÛ –„ÊÍÁ„É Ì„ Á„ÿ„‘ ÌÍ Ç” ÎÍÐÊ„ÃБÁǾ ͘’˜¿„‘
ÎÍБ;ÌÌÍ ‘Í БϿ—¿ÐÛ ÁÚÐÍ‘Ú ‘Í Ë„–‘¿¾ ÎÍÉÍÌ–Ç‘Û
Ж„‘Ú Ð …ÇÆÌÛÝ ÇÊÇ ’ÀÇ‘Û ÉÍ‚ÍÌÇÀ’ÃÛ
Á –„Ë ÍÌ Ï¿Æ’
Ë„„‘оЄÀ„Ì„ÎÏÇÆÌ¿„‘оÌÍÇÌ͂ÿ°Äʿ„‘ 
kÊ¿ÐÐÇ–„ÐÉÇÈÎÐǔͿ̿ÊÇÆÄÊÇÊГ„Ï’ÎÐǔǖ„ÐÉÍ
‚ÍÌ¿‘ÏÇÍÀʿБÇ°
ÐÍÆÌ¿ÌÇ„
ËÚÐÊÇ ̿Б;˜„‚Í ËÍË„Ì‘¿ ÎÍÃÿݘDŽ
о‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾËÊÍ‚ÇÉÇËÍÏ¿ÊÇÇÉÍÌ‘ÏÍÊÝ 
ÎÏ„ÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„
‘Í –‘Í Æ¿ÀÚ‘Í ÌÍ Ì„ БÚÃÌÍ ÁÐÎÍË
ÌÇ‘ÛÎÏǔͅ¿¾ÐÍÆÌ¿ÌǾɒÿÌ„ÃÍÎ’ÐɿݑоÇÍ‘É’
ÿ ÇÆ‚Í̾ݑо ÎÍÃÍÆÏÇ‘„ÊÛÌÚ„ Ð ‘Í–ÉÇ ÆÏ„ÌǾ ËÍÏ¿ÊÇ
ÎÏÇ—„ÊÛ•ÚÇÆÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í Ç
À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„
ÁÐÍÁÏ„Ë„ÌÌÍÈÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ–¿Ð‘Í
° §ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„¨ ɒÿ ÇÌ͂ÿ ÁÉÊÝ–¿„‘о Ç ÎÏ„ÃÐÍÆ
Ì¿ÌÇ„ ° É¿ÉÍÈ‘Í ÉÍ—Ë¿Ï ÎÍÊÌÚÈ ÎÏÍ‘ÇÁÍÏ„–ÇÈ ¿‚
Ï„ÐÐÇÇ Í‘Ð’‘БÁǾ ÎÏ¿ÁÇÊ Ð „ÃÇÌБÁ„ÌÌÚË Æ¿ÉÍÌÍË °
’ÃÍÁÍÊÛБÁǾ Ì„ÃÍБ’ÎÌÍ ÌÇ ÊÍ‚ÇÉ„ ÌÇ ÉÍÌ‘ÏÍÊÝ ÐÍÆ
Ì¿ÌǾc‘Í…„Áτ˾ÇË„ÌÌÍÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„°”Ï¿ÌÇ
Êǘ„ÎÐǔǖ„ÐÉÍÈÜÌ„Ï‚ÇÇ
cÊÇ–ÌÍБÇÁÚÄʾÊÇ‘ÏÇÐÍБ¿Áʾݘǔ°ÃÏ„ÁÌÇÈ
ÇÌБÇÌÉ‘ÇÁÌÚÈ¿ËÍÏ¿ÊÛÌÚÈ
iÃ
oÌÍ ÎÏÇÆ̿ݘÇÈÍÃÇÌÎÏÇÌ•Çΰ’ÃÍÁÍÊÛБ
ÁÇ„ÐÍБ;˜ÇÈÇÆÇÌБÇÌÉ‘ÍÁÍÉÍ‘ÍÏÚ”–„ÊÍÁ„É–¿Ð‘Í
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ç Ì„ ÎÍÃÍÆÏ„Á¿„‘ БτËÊ„ÌÇÈ É Ì¿ÐÊ¿…ÄÌÇÝ Ç ÐË„Ï‘Ç
Ç ÁоÉÇ” Æ¿ÎÏ„‘ÌÚ” …„Ê¿ÌÇÈ ÇÆ‚Ì¿ÌÌÚ” Á À„ÐÐÍÆÌ¿
‘„ÊÛÌÍ„
€
˜‚Í ÄÈБÁ’ݘ„„ÎÍÎÏÇÌ•ÇÎ’Ï„¿ÊÛÌÍБÇÉÍÌ
‘ÏÍÊÇϒݘ„„ ÇÌБÇÌÉ‘Ú ÍÐÊ¿ÀÊ„ÌÇ„ Ì¿ÎϾ…„ÌǾ ’ÐÇ
Ê„ÌÇ„’ÃÍÁÍÊÛБÁǾÇÌ¿ÉÍÌ„•
rÁ„Ï”€
r’΄Ï˜‚Í ‚ÄÆ¿ÎÏ¿Áʾ„‘ÎÏÇÌ•ÇÎËÍÏ¿
ÊÇÇÐÍÆÿ„‘оÐÁÍÃÆ¿ÎÏ„‘ÍÁÇÌÏ¿ÁБÁ„ÌÌڔƿÉÍÌÍÁ
gÇÆÌÛ Ì¿—„‚Í € ÎÍ ÉÊ¿ÐÐÇÉ„ ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿ ° Ü‘Í
É¿ÉÍ„‘ÍÎÍБ;ÌÌÍ„ÁÚÎÇ”ÇÁ¿ÌÇ„ÎÍ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇÝrÁ„Ï”
€ Ç ’ÄυÇÁ¿ÌÇ„ Á À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍË ÁоÉÇ” Í‘ÁÏ¿‘Ç
‘„ÊÛÌÚ”…„Ê¿ÌÇÈÐÁ¾Æ¿ÌÌڔ̿ÎÏÇË„ÏÐÉÏÍÁÍÐË„—„
ÌÇ„Ë Ç ’ÀÇÈБÁÍË ÀÊÇ…¿È—Ç” ÏÍÃБÁ„ÌÌÇÉÍÁ h¿‚Ì¿Ì
ÌÚ„ÁÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„Ü‘Ç…„Ê¿ÌǾÎÍБ;ÌÌÍÿÁ¾‘Ì¿
Ì¿—„ € ÎÍÏͅÿ¾ Ì„ÁÏÍÆÚ ‘Ï„ÁÍ‚Ç Ç “ÍÀÇÇ x‘ÍÀÚ
ÐÎÏ¿ÁÇ‘ÛоÐÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚËÇÁÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„ÇÊÇÀÚÁ
—ÇËÇ ‘¿Ë ÇÆÌ¿–¿ÊÛÌÍ Í‘ÁÏ¿‘Ç‘„ÊÛÌÚËÇ Á„˜¿ËÇ Ì¿—„
€ ÁÚÏ¿ÀÍ‘¿ÊÍ ÍÉÍÊÍ ÃÁ’” Äо‘ÉÍÁ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚ” Æ¿
˜Ç‘ ÌÍ „ÐÊÇ ÍÌÇ Ì„ ÐÏ¿À¿‘ÚÁ¿Ý‘ ÇÊÇ € ÇБ͘¿„‘о Á
ÀÍÏÛÀ„ËÚÍξ‘Û‘¿ÉÇÌ¿–ÇÌ¿„ËÇÐÎÚ‘ÚÁ¿‘ÛÎÍБ;ÌÌÍ„
À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍÇÁ΄τÃÇÌ¿Ð…Ã’‘БϿ”ÇÇ‘Ï„ÁÍ‚Ç
n¿—„ÇÌБÇÌÉ‘ÇÁÌÍ„oÌÍ“ÍÏËÇÏ’„‘о„˜„Á’‘ÏÍÀ„
Ë¿‘„ÏÇrÌÇËËÚÇÏͅÿ„ËоÍÀÏ„‘¿¾Á΄ÏÁÚ„̄Ä
ÊÇÇ˄о•ÚÌ¿—„€Æ¿‘„Ë°rÁ„Ï”€ÎÏÇ–„ËÀÇ‘Á¿Ð
ÃÏ„ÁÌ„ÈÐÍБ¿Áʾݘ„ÈÌ¿—„ÈÊÇ–ÌÍБÇÌ¿–ÇÌ¿„‘о–’‘Û
ÊÇÌ„Ð΄ÏÁÚ”˄о•„ÁÐ’˜„БÁÍÁ¿ÌǾ
oÌÍ’ÄυÇÁ¿„‘ÐÁ„ÄÌǾÍÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ…ÇÆÌÇÌ¿
—Ç”ÎÏ„ÃÉÍÁfÐÊÇ…¿ÀÏÚʿБÚÇ”ÁÍБÇÉÇÆ¿ÊÍ…„Ì
ÌÚ„ÁÌ¿ÐÌ¿ÜËÀÏÇÍÌ¿ÊÛÌÍË’ÏÍÁÌ„ÁÆ¿ÏÍÃÚ—„ÇÍ‘Á¿
ÊÇÁ¿Ý‘о ‘Í ËÌÍ‚Í„ ÇÆ Ï¿ÆÌÚ” Б’΄̄È ÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ
ÜÁÍÊÝ•ÇÇ ÍБ¿„‘о Ð Ì¿ËÇ ÎÏÇ ÏͅÄÌÇÇ Ç Á …ÇÆÌÇ
cϾÃÊÇËÚÎÍËÌÇËÍÀÇÌБÇÌÉ‘¿”Ë’Ï¿ÁÛ„ÁÇΖ„ÊÌÍ
ËÌÍ‚Í„ÇÆÎÏÇÁÚ–„ÉÐÍÀ¿ÉÇÍÀ„ÆÛ¾ÌÁÌ¿—„ËoÌÍÇË„„‘
о
r Ü‘ÇË ËÚ Ïͅÿ„Ëо oÌÍ ÉÏÇ–Ç‘ Á Ì¿Ð ‘Ï„À’„‘
Ë¿‘„ÏÇÌÐÉ’Ý ‚Ï’ÃÛ ƿБ¿Áʾ„‘ ÎÊ¿É¿‘Û ÐÍп‘Û Ç ’ÊÚ
À¿‘Ûо É͂ÿ ËÚ ÐÚ‘Ú c n„Ë БϿ” ° ‘ÍÊÛÉÍ Æ¿˜Ç‘
Ì¿¾Ï„¿É•Ç¾ÐÇ‚Ì¿ÊÍÀÍοÐÌÍБÇÇ‚Í‘ÍÁÌÍБÛ„„ÇÆÀ„
…¿‘ÛÀ„ÐÎÍÉÍÈБÁÍ°‘ÍÊÛÉÍÍÀÇБ͖ÌÇÉ„‘„ÎÊ¿ÇÎÇ
‘¿ÌÇÇ
Ë¿‘„ÏÇÌÐÉÍÈ ‚Ï’ÃÇ r nÇË ËÚ ËÍ‚ÊÇ ÀÚ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÁÚϿБÇÌ¿’–Ç‘Ûо’À„‚¿‘Û”Á¿‘¿‘ÛÊÍË¿‘۔τÀ„‘Æ¿
ÀÇÏ¿‘Ûо Ì¿ пËÉ’ ÇÊÇ ÊÍ…Ç‘Ûо ÎÍà п˕¿ mÚ ÎÍÊ’
–¿ÊÇ ÀÚ ÇÌ͂ÿ ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ ÌÍ ÌÇÉ͂ÿ Ì„ ÀÚÊÇ ÀÚ
Ж¿Ð‘ÊÇÁÚ ÎÍ‘ÍË’ –‘Í Ãʾ Ж¿Ð‘Û¾ Ì¿ÃÍ ÀÚ‘Û –„ÊÍÁ„
ÉÍËÁÚϿБǑÛÁЄÀ„„˜„ÃÁ„ÐÍБ¿ÁʾݘDŽÊÇ–ÌÍБÇÇ
ÎÍÆÌ¿ÉÍËÇ‘ÛоÎÏÇÜ‘ÍËÐÍБϿÿÌǾËÇ
nÇÉÍË’„˜„Ì„’ÿÊÍÐÛÎÏÍÀÏ¿‘ÛоÁ‘„ËÌÍ‘’oÌÍÐÍ
ÐÁ„‘ÍËÏ¿Æ’Ë¿o‘‘’ÿËÍ…ÌÍÁÚ‘¿˜Ç‘Û‘ÍÊÛÉÍÍÀÏ¿ÆÚ
ÐÌÍÁÇÄÌǾ Í‚ÍÁÍÏÉÇ ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÇ Ç Ð ÎÍË͘ÛÝ ÎÐÇ”Í
¿Ì¿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÍ‚Í ÐÊÍÁ¿Ï¾ ÎÍÎÚ‘¿‘Ûо ΄τÁ„БÇ Ü‘Ç Ç„
ÏÍ‚ÊÇ“ÚÌ¿¾ÆÚÉÐÍÆÌ¿ÌǾiÌ͂ÿÜ‘Í’ÿ„‘оÇ–„ÊÍ
Á„ÉÇÆÀ¿Áʾ„‘оÍ‘Ì„ÁÏÍÆ¿ÇБϿ”¿
„ÐÊÇÍÌÇ’Ì„‚ÍÀÚ
ÊÇ cÚБÏÍ„ÌÌÚ„Ì¿‘¿ÉÍÈÆÚÀÉÍÈÍÐÌÍÁ„‘„ÍÏÇÇÇÎÏ¿É
‘ÇÉ¿ ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ Ì„ ÎÏÍÇÆÁÍþ‘ Á΄–¿‘Ê„ÌÇ„ À„ÐÐÎÍÏ
ÌÚ” ÇБÇÌ ÎÍБ;ÌÌÍ Ï¿ÆÁÇÁ¿Ý‘о Ç ˄̾ݑо mÚ Ì„
Ï„ÉÍË„ÌÃ’„Ë –Ç‘¿‘„ÊÝ ÐÎ’ÐÉ¿‘Ûо Á Ü‘Ç ÎÍÃÁ¿ÊÚ À„Æ
‘ÍÊË¿–„ÈÇÎÏÍÁÍ…¿‘Ú”ÿÜ‘ÍÐÉÍÏ„„ÁЄ‚ÍÇÌ„’ÿБ
о mÚ ‘ÍÊÛÉÍ ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„Ë Ãʾ ÎÍÌÇË¿ÌǾ ÎÏÇ–ÇÌ ÁÍÆ
ÌÇÉÌÍÁ„ÌǾÇÜÁÍÊÝ•ÇÇÌ¿—Ç”БϿ”ÍÁÎÍÆÌ¿ÉÍËÇ‘ÛоÐ
‘„Ë–‘ÍÁÍÆËÍ…ÌÍÎÏÍÇДÍÃÇ‘ÁÎÐÇ”ÇÉ„Á΄ÏÁÚ„˄о
•ÚÇ‚ÍÃÚÌ¿—„È…ÇÆÌÇpÍ‘ÍË’–‘ÍÍ‘‘Í‚ÍÉ¿ÉÏ¿ÆÁÍ
Ï¿–ÇÁ¿Ý‘оÜ‘ÇÐÍÀڑǾÆ¿ÁÇÐÇ‘ÃʾÌ¿ÐÐÊÇ—ÉÍËËÌÍ
‚Í„gihn}eogihni
ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇÈÉÍÌ“ÊÇÉ‘ËʿÄ̕¿

o …ÇÆÌÇ ÃÍ ÏͅÄÌǾ Ç Á ΄ÏÁÚ„ ˄о•Ú ÎÍÐÊ„ ÃÍБÍ
Á„ÏÌÍËÚÆÌ¿„ËÌ„ÀÍÊÛ—„–„ËÍ…ÇÆÌÇÎÍÐÊ„ÐË„Ï‘Ç
h¿Ë„‘ÉÇ Î’‘„—„БÁ„ÌÌÇÉÍÁ Á ÉÊÇÌÇ–„ÐÉ’Ý ÐË„Ï‘Û
Î͔ͅÇÃÏ’‚Ì¿ÃÏ’‚¿Ì¿‚Ê¿ÁÚrÁ¾˜„ÌÌÍ‚ÍpÇпÌǾÇ
Е„ÌÚËÇБǖ„ÐÉÇ”‘ÏÇÊÊ„ÏÍÁ°ÐÁ„‘ÎÍÊ„‘ÁÍÉÏ’‚ÐÍÀ
БÁ„ÌÌÍ‚Í ‘„Ê¿ Ê„‚ÉÍБÛ Ï¿ÃÍБÛ Ç Ì„…„Ê¿ÌÇ„ ÁÍÆÁÏ¿
˜¿‘Ûо sÍ–ÌÍ ‘¿É…„ Ç ‚ÇÎÌÍ‘Ç–„ÐÉÇ„ ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾ Í
ÁÌ’‘ÏÇ’‘ÏÍÀÌÍË΄ÏÇÍÄÏͅÄÌÇÇËʿÄ̖„БÁ„°ÁЄ
Ü‘Ç’Ý‘ÌÚ„‘„ÎÊÚ„ÁÍÃÚ–„ÏÌÍ‚ÍÍÉ„¿Ì¿…„БÉÇÈÐÁ„‘
‘„ÌÇ ÀÊ¿‚Ç„ Ç БϿ—ÌÚ„ ° ’ÃÇÁÇ‘„ÊÛÌÍ ÍÃÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚ
§cÐÎÍËÇÌ¿„‘о¨ ‘Í –‘Í ÎÍ ÍÀ„ БÍÏÍÌÚ …ÇÆÌÇ É͂ÿ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

–„ÊÍÁ„ÉÁÍÆÁÏ¿˜¿„‘оÁÐÍÆÌ¿ÌÇ„ÇÊÇÃÍϿБ¿„‘ÃÍÌ„‚Í
s„ËÌ„Ë„Ì„„ÐÁ„ÄÌÇÈÃÍÀÚ‘Ú”ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉ¿ËÇ
Á ‘„–„ÌÇ„ ÎÏÍ—ÊÍ‚Í Á„É¿ ÇÆ À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í ÐÍ‘„Ì ‘Ú
о–ÉÊÇ„Ì‘ÍÁ”Á¿‘ÇÊÍÃʾÍÎÇпÌǾÀ’ÏÌÍÈÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ
…ÇÆÌÇËʿÄ̕¿
pÍÑÁ„υÿ„‘о ÁÎÍÊÌ„ ‘Í Í –„Ë ËÚ Ì„ÍÃÌÍÉÏ¿‘ÌÍ
‚ÍÁÍÏÇÊÇ°ÇБ͖ÌÇÉÇÏÏ¿•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ‚Í
À„ÐÎÏÇ–ÇÌÌÍ‚Í
ÁÚÆÁ¿ÌÌÍ‚ÍÌ„Ï„¿ÊÛÌÍÈ’‚ÏÍÆÍÈÇÊÇÌ„¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÍ‚ÍÍοÐ
ÌÍÐ‘Ç БϿ”¿ÐËʿÄ̖„БÁ¿Ì„ÁÌ„Ì¿ÐoÌ°ÎÏÍÃ’É‘
ÎÏÍ‘ÇÁÍÏ„–ÇÈ Ç ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍÁ Á Ì¿—„Ë ÎÐǔǖ„ÐÉÍË c
Í‘ÊÇ–Ç„ Í‘ –„ÊÍÁ„–„ÐÉÇ” …ÇÁÍ‘ÌÚ„ БϿ”Ç ÎÍ ‘ÇÎ’
§ÁÌ„—ÌÇÈ Ï¿ÆÃÏ¿…Ç‘„ÊÛÏ„¿É•Ç¾¨ ÍБ¿Ý‘о ÁÐÝ Ì¿—’
…ÇÆÌÛÌ„ÇÆË„ÌÌÚËÇÇ‘ÏÇÁÇ¿ÊÛÌÚËÇÉ¿ÉÉÏ’‚ÇÉÏÍÁÍ
ÍÀÏ¿˜„ÌǾfÐÊÇ’Ì¿ÐÌ¿Ã’”ÍËÁÚБτʾ‘ËÚÉÍÌ„–
ÌÍ…„ÇÐÎ’‚¿„ËоsÍ…„ÐÄʿ„‘ÇÐÍÀ¿É¿
x„ÊÍÁ„–ÌÍБÛÌ¿–ÇÌ¿„‘о‘͂ÿÉ͂ÿБϿ”„БÛÏ„
¿É•Ç¾Ì¿Ï¿ÆÃÏ¿…Ç‘„ÊÛÁÌ¿—„ËÁÌ’‘Ï„ÌÌ„ËËÇÏ„e¿…„
„ÐÊÇÜ‘ÍË’ËÇÏ’Í‘ÏÍÃ’°̄Äʾ
qͅÄÌÇ„ÏÍÃÍÁ¿¾‘Ï¿ÁË¿°΄ÏÁÍÎÏÇ–ÇÌ¿ËʿÄÌ
–„ÐÉÍ‚Í
ÎÍÆ…„ÇÌ„ÉÍ‘ÍÏÚ”ÁÆÏÍÐÊÚ” БϿ”¿qͅÄÌÇ„
°ÎτÄÊÛÌÚÈБτÐÐÐË„Ì¿ÐÏ„ÃÚ͑ÄʄÌÇ„Í‘Ë¿‘„ÏÇ
°΄ÏÁ¿¾ÎÍ‘„ϾsÏ¿ÁË¿ÏͅÄÌǾ°В΄ϑϿÁË¿ÍÎ
τÄʾݘ¿¾ ÁÐÝ Ì¿—’ ÿÊÛÌ„È—’Ý …ÇÆÌÛ Ç ÀÍÏÛÀ’ ÐÍ
БϿ”ÍË sÏ¿ÁË¿ ÏͅÄÌǾ ÎÏÍ„•ÇÏ’„‘о Ì¿ БϿ” ‘„Ë
ÌÍ‘ÚÇÍÃÇÌÍ–„БÁ¿k¿…ÃÚÈÏ¿ÆÉ͂ÿË¿Ë¿Í‘ÌÇË¿„‘
ËʿÄ̕¿Í‘‚Ï’ÃÇÇÉʿÄ‘ÁÉÏÍÁ¿‘É’ÍÌÉ¿ÉÀÚÆ¿ÌÍ
ÁÍ ΄τ…ÇÁ¿„‘ ‘Ï¿ÁË’ ÏͅÄÌǾ n¿ ˄Б„ Ë¿‘„ÏÇ °
ΒБ̈́˄БÍ‘„ËÌÍ‘¿ÇБϿ”
iÊÇÁ˄БÍÊÇ•¿Ë¿‘„ÏÇ°–’…Í„ÊÇ•Í
m¿‘Û ° ÍÀ™„É‘ ’ÃÍÁÊ„‘ÁÍϾݘÇÈ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇ o‘
Ð’‘БÁÇ„ Ë¿‘„ÏÇ ° À„ÆÆ¿˜Ç‘ÌÍБÛ À„ÐÎÍË͘ÌÍБÛ °
БϿ”‘„ËÌÍ‘ÚÇÍÃÇÌÍ–„БÁ¿pÏ„ÍÃÍÊ„ÌÇ„Ü‘Ç”΄ÏÁÚ”
БϿ”ÍÁ°’Ð΄”ÁÏ¿ÆÁÇ‘ÇÇÏ„À„ÌÉ¿uÇÉп•Ç¾Ì¿ÌÇ”
ÎÏÇÁ„Ä‘ÁÀ’Ã’˜„ËÉÀ„ÐÎÍË͘ÌÍБÇÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇÇÆ
À„‚¿ÌÇÝÇÌ„¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÚËÏ„¿É•Ç¾Ë
r‘Ï¿”Ç Ç ÜËÍ•ÇÇ ËÍ‚’‘ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿‘Ûо ËʿÄ̕„Ë
É¿ÉÎÏ„ÃË„‘ÚÇÐ’˜„БÁ¿ÁÌ’‘ÏÇÌ„‚Ío•„ÌÉ’ÁÌ„—Ì„‚Í
ËÇÏ¿ ËʿǞ• ÎÏÍÇÆÁÍÃÇ‘ Ì¿ ÍÐÌÍÁ„ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„‚Í ÍÎÚ
‘¿ ÎÍЄÊÇÁ—ǔо Á Ì„Ë ÍÀ™„É‘ÍÁ Ç Ç” ÁÆ¿ÇËÍÍ‘ÌÍ—„
ÌÇÈ dÍÊÍÃ Ì„Ì¿ÁÇБÛ ¿‚Ï„ÐÐǾ ÊÝÀÍÁÛ …ÇÁ’‘ ÁÌ’‘ÏÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ËʿÄ̕¿ oÌÇ ÁÆ¿ÇËÍÄÈБÁ’Ý‘ ÃÏ’‚ Ð ÃÏ’‚ÍË Ç Ð’˜„
БÁ¿ËÇ ÇÆ ÁÌ„—Ì„‚Í ËÇÏ¿ ÇÆ ÉÍ‘ÍÏÚ” ‚Ê¿ÁÌÍ„ ° Ë¿‘Û
iБ͖ÌÇÉÇÎÏÇÏÍÿБϿ”¿ÁÐÊÇ—ÉÍËÎÍÊÌÍÈÇÃÍÊ‚ÍÈ
Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ ËʿÄ̕¿ Í‘ ÏÍÃÇ‘„Ê„È c ‘Ï¿ÁËÇϒݘ„È
ÐÇ‘’¿•ÇÇ
ÉÍÌ“ÊÇÉ‘Ú ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„‚Í ËÇÏ¿ Ç ÁÌ„—ÌÇ„ Ì„
ÍÀ™¾ÐÌÇËÚ„ Î’‚¿Ý˜Ç„ Ï¿ÆÃÏ¿…Ç‘„ÊÇ ËʿǞ• ÇÐÎÚ
‘ÚÁ¿„‘ ‘Í пËÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ À„ÐÎÍË͘ÌÍБÇ Ç Æ¿ÁÇÐÇËÍ
БÇ Í‘ ÏÍÃÇ‘„Ê„È ÉÍ‘ÍÏÍ„ ÎÍÆ…„ ʾ…„‘ Á ÍÐÌÍÁ’ Æ¿ÁÇ
ÐÇËÍБÇÍ‘ÊÝÀÇËÚ”БϿ”¿ÎÍ‘„ÏÇÀÊÇÆÉÍ‚Í–„ÊÍÁ„É¿
БϿ”¿ Ï¿ÆÊ’ÉÇ ÍÎτÄÊÇ‘ ÁÍ ËÌÍ‚ÍË ”¿Ï¿É‘„Ï Í‘ÌÍ—„
ÌÇÈÁЄ˄ÈÌÍÈ…ÇÆÌÇÁÆÏÍÐÊÍ‚Í
c΄ÏÁÚ„ÎÍÊ‚ÍÿÁЄ͘’˜„ÌǾÇÁ΄–¿‘Ê„ÌǾДÍ
þ‘оÁÍÉÏ’‚ÎÇ‘¿ÌǾÐÍпÌǾ‚Ï’ÃÇÁÆ¿ÇËÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÈ
Ð Ë¿‘„ÏÛÝ É¿É ÇБ͖ÌÇÉÍË ’ÃÍÁÍÊÛБÁǾ q„À„ÌÍÉ ÎÍÊ
ÌÍБÛÝÁÍÁʿБÇiÃ
oÌÍ Ð„‚ÍÃÍÎÍ‘ÍÎÌÚËÇÇÌБÇÌÉ
‘¿ËÇБτËÊ„ÌÇ„ËÉÌ¿ÐÊ¿…ÄÌÇÝs„ËÌ„Ë„Ì„„ËÇ“Í
À„Æ˾‘„…ÌÍË ËʿÄ̖„БÁ„ ° Ì„ ÀÍÊ„„ É¿É •ÇÌÇ–ÌÚÈ
ÏÍÆÚ‚ÏÚ— Ð͔ϿÌÇÁ—ǔо Á À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍË ÁÍÐÎÍËÇ
Ì¿ÌÇÈ
pÏÇÉÍÐÌÍÁ„ÌÇ„‚’ÀËʿÄ̕¿ÉÐÍÐÉ’ÿÏÇ‘„Ë’΄Ï
ÁÚ„ –’ÁБÁ„ÌÌÚ„ ͘’˜„ÌǾ Ç ΄ÏÁÚ„ БϿ”Ç n¿ÎÏÇ
Ë„Ï –‘Í ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ „Б ËʿǞ• ° ËÍÊÍÉÍ ‚Ï’ÃÛ
Ë¿‘Û!i–‘Í„ÐÊÇÍÌЙ„БÁЄ!pÏÇÀÊÇ…¿Ý˜Ç„оÉË¿
‘„ÏÇ Æ¿ÐÊÍ̾ݘDŽ „„ Í‘ ËʿÄ̕¿ Ì„Ð’‘ Á ЄÀ„ ’‚ÏÍÆ’
ÇБ͖ÌÇÉ’„‚Í’ÃÍÁÍÊÛБÁǾ
pÍБ;ÌÌÍ„ ÎÏÇÐ’‘БÁÇ„ ϾÃÍË Ð Ë¿‘„ÏÛÝ Ü‘Í‚Í Æ¿
‚¿ÃÍ–ÌÍ‚Í Ç ÐÉÍÏ„„ ÁЄ‚Í ÁÏ¿…ÄÀÌÍ‚Í Ð’˜„БÁ¿ ° Í‘•¿
° ÁÚÆÚÁ¿„‘ Ì¿ÎϾ…„ÌÇ„ cÏÍÄ ÍÌ Ç ‘„ÎÊÚÈ Ç Ì„…
ÌÚÈ ËÍ…„‘ ÎÍ‚Ê¿ÃÇ‘Û Ç ÎÏÇÊ¿ÐÉ¿‘Û ÌÍ ÎÍ–„Ë’‘Í ÁЄ
Áτ˾ÉÏ’‘ǑоÁÍÉÏ’‚ÇБ͖ÌÇÉ¿ÎÇ‘¿ÌǾÇÀ„ÆÍοÐÌÍ
БÇ Ç ¾ÁÌÍ ÎτÙ¾Áʾ„‘ ÎÏ¿Á¿ Ì¿ ‘Í –‘Í À„ÆÏ¿ÆÄÊÛÌÍ
ÃÍÊ…ÌÍ ÎÏÇÌ¿ÃÊ„…¿‘Û ËʿÄ̕’ t–¿Ð‘Ç„ Á ÇÐÉ’ÐБÁ„Ì
ÌÍË ÁÐÉ¿ÏËÊÇÁ¿ÌÇÇ ”Í‘Û É¿É‘Í ËÍ…„‘ ÍÐÊ¿ÀÇ‘Û Ì¿ÎϾ
…„ÌÇ„Ï„À„ÌÉ¿ÎÏÇÎ;ÁÊ„ÌÇÇοο—ÇpÍÆÃÌ„„Ü‘ÍÁÍÐ
ÎÏǾ‘Ç„ Í‘•¿ É¿É ’‚ÏÍÆÚ ÐÍ΄ÏÌÇÉ¿ Á ÀÍÏÛÀ„ Æ¿ Ë¿‘Û
ËÍ…„‘ ÎÏÇÍÀτБÇ ЄÉÐ’¿ÊÛÌ’Ý ÍÉÏ¿ÐÉ’ Ç ÎÏÇÁ„БÇ É
Ï¿ÆÊÇ–ÌÚËο‘ÍÊ͂ǾËÎÏÇÎÏ͔ͅÄÌÇÇБ¿ÃÇÇÏ¿ÆÁÇ
‘Ǿ ÆÌ¿Ë„ÌÇ‘Í‚Í ˜ÃÇÎÍÁ¿ ÉÍËÎÊ„Éп ’ Ë¿ÊÛ–ÇÉÍÁ …„
Ê¿ÌÇÝ Ï¿Æ Ç Ì¿ÁЄ‚ÿ ’БϿÌÇ‘Û ÉÍÌÉ’Ï„Ì‘¿ ° Í‘•¿ Ç
Æ¿ÉÏ„ÎÇ‘ÛÐÁÍ„ÇÐÉÊÝ–Ç‘„ÊÛÌÍ„ÎÏ¿ÁÍÌ¿Ë¿‘Û
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

sÍ –‘Í Ì¿ÆÚÁ¿Ý‘ Á ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ„ §Î„ÏÁÇ–ÌÍÈ Е„
ÌÍȨ
ÐÊ’–¿ÈÌÍ ’ÁÇÄÌÌÚÈ Ï„À„ÌÉÍË ÎÍÊÍÁÍÈ ¿É‘ ÏÍÃÇ
‘„Ê„È °ÎÍÊÌ¿¾É¿‘¿Ð‘ÏÍ“¿ÇÆÁ„Ï…„ÌÇ„Á’ÊÉ¿Ì¿Æ„Ë
Ê„‘ϾЄÌÇ„БÍÊÉÌÍÁ„ÌÇ„h„ËÊÇÐrÍÊÌ•„ËiÆÀ¿ÁÇ‘Ûо
Í‘ ÎÏÇÁÚ–ÉÇ Б¿ÁÇ‘Û ÉÍÊÚÀ„ÊÛ ÎÍÀÊÇ…„ É Ð’ÎÏ’…„ÐÉÍ
Ë’ ÊÍ…’ –‘ÍÀ Ì„ À„‚¿‘Û É Ï„À„ÌÉ’ ÎÍ ÌÍ–¿Ë ËÍ…ÌÍ
‘ÍÊÛÉÍÍÃÌÇËÐÎÍÐÍÀÍËÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘ÛÌ¿ЄɒÌÃ’Ü‘’Е„
Ì’ Á ‚Ê¿Æ¿” ÎÏÍÐÌ’Á—„‚Íо ÐÏ„ÃÇ ÌÍ–Ç ËʿÄ̕¿ eÁ¿
ÊÝÀÇËÚ” ÁÚЗǔ Ð’˜„БÁ¿ Í‘ ÉÍ‘ÍÏÚ” Æ¿ÁÇÐÇ‘ „‚Í
…ÇÆÌÛ ̿οÊÇ ÃÏ’‚ Ì¿ ÃÏ’‚¿ Е„ÎÇÊÇÐÛ Äς¿Ý‘о
ÁÍÝ‘ nÇÉ¿ÉÍÈ ÊÝÀÁÇ ° ¿‚Ï„ÐÐǾ Á –ÇБÍË ÁÇÄ ÁÆ¿Ç
ËÍ’ÌÇ–‘Í…„ÌÇ„À„ÆÎÏÇÉÏ¿Ð
n¿–ÇÌ¿¾ÐÎÍÊ’‚ÍÿÏ¿ÐБ¿Á¿ÌÇ„ÐË¿‘„ÏÇÌÐÉÍÈ‚Ï’
ÃÛÝ ÁÚÆÚÁ¿„‘ Á ËʿÄ̕„ ÎÏÍ‘„Б ¿‚Ï„ÐÐÇÝ …„Ê¿ÌÇ„
̿̄БÇ ÁÏ„Ã ‘ÍË’ É‘Í ÊÇ—¿„‘ „‚Í ’ÃÍÁÍÊÛБÁǾ
¿ ÊÇ
—¿„‘‘Í‘…„É‘Íÿ„‘ cÍ‘ÌÍ—„ÌÇÇÉË¿‘„ÏÇ“ÍÏËÇ
ϒݑо ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÚ„ –’ÁБÁ¿ ÊÝÀÁÇ Ç ¿‚Ï„ÐÐÇÇ
oÌÇ Б¿ÊÉÇÁ¿Ý‘о Бτ˾‘о ’ÌÇ–‘Í…Ç‘Û ÃÏ’‚ ÃÏ’‚¿ Ç
пËÍ‚Í ËʿÄ̕¿ Б¿ÌÍÁ¾‘о ÇБ͖ÌÇÉÍË ΄ÏÁÍ‚Í ÎÐÇ
”Ç–„ÐÉÍ‚Í ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ ÐÎÍÐÍÀÌÍ‚Í ÁÆÍÏÁ¿‘Û ËʿÄ̖„
ÐÉÇÈ ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇÈ ËÇÏ s¿É Ì¿–ÇÌ¿„‘ ÁÚÆÏ„Á¿‘Û Ì¿—„ €
ÇÍÐÍÆÌ¿Á¿‘ÛоÍÉÏ’…¿Ý˜¿¾ÇÁÌ’‘Ï„Ì̾¾Ï„¿ÊÛÌÍБÛ
pÐǔǖ„ÐÉÇË ‘Ï¿ÁË¿Ë Ç ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿Ë Ü‘Í‚Í ΄ÏÇÍÿ
ËÚ ÍÀ¾Æ¿ÌÚ À’Ã’˜ÇË –’ÁБÁÍË À„ÐÎÍË͘ÌÍБÇ ΄τÃ
ÍÉÏ’…¿Ý˜ÇË ËÇÏÍË Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Í‘ ÐÇÊÛÌÚ” Ï¿ÆÊÇ–
ÌÚËÇ “ÍÏË¿ËÇ ÇÌ“¿Ì‘ÇÊÛÌÍ‚Í ÎÍÁ„ÄÌǾ БϿ”¿Ë ÎÍ
‘„ÏÇÀÊÇÆÉÇ”
rÍÆÏ„Á¿ÌÇ„ rÁ„Ï”€ Ð „‚Í ÎÏÇÌ•ÇÎÍË ËÍÏ¿ÊÇ ÎÏÍ
ÇДÍÃǑЂÍÿÃÍ‘Ï„”Ê„‘ÇÎÍuÏ„ÈÃ’ÁÍËÌÍ‚ÍËÆ¿ÁÇ
ÐÇ‘ Í‘ ÎÏÍ•„Ðп ÍÀ’–„ÌǾ ÐÄυÇÁ¿ÌÇÝ Ç •ÇÁÇÊÇÆÍÁ¿Ì
ÌÍË’ Í‘ÎÏ¿ÁÊ„ÌÇÝ „Б„БÁ„ÌÌÚ” ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ„È sÏ„ÀÍÁ¿
ÌÇ„ Ï„¿ÊÛÌÍБÇ ÁÍÎÊ͘¿„‘о Á –’ÁБÁ„ ÁÇÌÚ Æ¿
ÇÐο–É¿ÌÌÚ„ —‘¿ÌÚ Ç ’Ë„ÌÇÇ ÁÍÁτ˾ ÎÏÍÐÇ‘Ûо Ì¿
‚ÍÏ—ÍÉ n„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾ Ï„¿É•Ç¾ ÏÍÃÇ‘„Ê„È Ì¿ Ä‘ÐÉÇ„
“„É¿ÊÇÇ ° ÍÐÌÍÁ¿ À’Ã’˜„È ÌÇÆÉÍÈ пËÍÍ•„ÌÉÇ Í‘É¿Æ¿
Í‘ ‘ÁÍÏ–„БÁ¿ БϿ”¿ ÐÁÍÀÍÃÚ Ç Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ À;ÆÌÇ
‚ϾÆÇËÇÉÏÍÀÍÁÇÁо–„ÐÉÍȧƿϿÆÚ¨
hÌ¿ÉÍËБÁÍЂÍÏ—ÉÍËÆ¿ÉÊ¿ÃÚÁ¿„‘ÍÐÌÍÁÚЄÉÐ’¿ÊÛ
ÌÍБÇ Ç ÁÍÆËÍ…ÌÚ” À’Ã’˜Ç” ÇÆÁÏ¿˜„ÌÇÈ pÍÐÉÍÊÛÉ’
Ì¿’É’Á„БÇЄÀ¾ÎÏÇÊÇ–ÌÍÀÍÊÛ—ÇÌБÁÍÎÏÍ”ÍÃÇ‘ÁÄ‘
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÐÉÇ” пÿ” ‚Ä ÍÀ’–„ÌÇ„ ÐÍÎÏÍÁͅÿ„‘о …ÇÁÍ‘ÌÍÈ ¿‚
Ï„ÐÐÇ„È ̾̄–„É ÁÚБ¿ÁÊ„ÌÇ„Ë ÍÀÉ¿É¿Á—ǔо Ì¿ ÁЄ
ÍÀ˜„„ ÍÐË„¾ÌÇ„ Ç ÉÍÊÊ„É‘ÇÁÌÚË ÁÚÐÇ…ÇÁ¿ÌÇ„Ë À’Ã’
˜Ç”ÉÍËÎÊ„ÉÐÍÁÌ¿‚ÍÏ—É¿”΄τÃÐÌÍËÎÐǔͿ̿ÊÇ‘Ç
É’ Æ¿ ΄ÏÁÇ–ÌÚËÇ ÎÐǔǖ„ÐÉÇËÇ ‘Ï¿ÁË¿ËÇ ÿʄÉÍ
”ÍÃÇ‘ÛÌ„Ì¿ÃÍ€ÐÌÍÁÉ¿ÉÍË΄ÏÇÍÄÄ‘БÁ¿Ç”ÐÊ„Ã’
„‘ ÇÐÉ¿‘Û vÍ‘¾ Á ÀÍÏÛÀ„ Ð À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÚË ÆÌ¿ÌÇ„ Ü‘Í
Ë¿ÊÍ–‘Íÿ„‘°•„ÎÉÍÄυǑоÍÌÍÆ¿‘Í–‘ÍÎÍËÌÇ‘
ǔϿÌÇ‘ÿÇÐÍÆÌ¿ÌÇ„Ì„ÃÏ„ËÊ„‘ÇÁЄÀ¾ÁÍÐÎÍËÇÌ¿
ÌǾÏ¿ÌÌ„‚ÍÄ‘БÁ¿Ì„Î’ÐÉ¿„‘sÏ¿ÁËÚ Ç ÎÐǔǖ„ÐÉÇ„
ÉÍÌ“ÊÇÉ‘Ú Ü‘Í‚Í ΄ÏÇÍÿ –Ï„Á¿‘Ú Á À’Ã’˜„Ë БϿ”¿ËÇ
ÍБ¿‘Ûо À„Æ ÐÏ„ÃБÁ É Ð’˜„БÁÍÁ¿ÌÇÝ ƿοÐÍÁ Ì¿ ÐÊ’
–¿ÈÉ¿‘¿Ð‘ÏÍ“ÚÀ;ÆÌÛÝ‚ϾÆÇÇÇÌ“„É•ÇÇ
c ‘ÍÈ …„ ÍÀБ¿ÌÍÁÉ„ БϿ”¿ ÀÚ‘Û ƿБ’É¿ÌÌÚËÇ Æ¿
ÎÍБÚÃÌÚË ÄÊÍË –’‘Û ÎÍÆ…„ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘ Í‘ÉÏÚ‘Ç„ ÎÍ
ÊÍÁÚ” Ï¿ÆÊÇ–ÇÈ Ë’…ÐÉÇ” ÎÏ„ÇË’˜„БÁ Ç …„ÌÐÉÇ”
ÇÆ™¾ÌÍÁ Á ÍÀʿБÇ ÎÍÊÍÁÚ” ÍÏ‚¿ÌÍÁ ‚ÍÏÃÍБÇ Ç À;ÆÌÇ
Ë¿ÊÛ–ÇÉÍÁ ÎÍ‘„Ͼ‘Û ÐÁÍÇ Í‘ÊǖǾ Æ¿ÁÇБÇ ÄÁÍ–„É É
‘ÍË’–„‚Í’ÌÇ”ÎÍÐÏ¿ÁÌ„ÌÇÝÐË¿ÊÛ–ÇÉ¿ËÇÌ„‘ÇÀÚ‘Û
Ì„ ËÍ…„‘ g„БÉÍ„ ÎÍÿÁÊ„ÌÇ„ ÎÍÎÚ‘ÍÉ ÉÍÊÊ„É‘ÇÁÌÍ‚Í
ÜÉЂÇÀÇ•ÇÍÌÇÆË¿ Á Ä‘ÐÉÇ” пÃÇÉ¿” Á ЄËÛ¾” ÎÏÇ Ì¿
ÊÇ–ÇÇ ÀÏ¿‘ÇÉÍÁ ° ЄБÏÇ–„É ÇÊÇ Ì„ ÿÈ bÍ‚ Á ΄ÐÍ–
ÌÍË¿ÊÚ—ÍÁÍËÃÁÍÏÍÁÍËÀÏ¿‘БÁ„°„˜„ÍÃÇÌÇБ͖ÌÇÉ
Ä‘ÐÉÇ” ΄τ…ÇÁ¿ÌÇÈ ÁÎÍÊÌ„ ÎÍÔÍþ˜Ç” É Ì¿ÆÁ¿ÌÇÝ
΄ÏÁÇ–ÌÚ” ÎÐǔǖ„ÐÉÇ” ‘Ï¿ÁË ÉÍ‘ÍÏÚ„ “¿Ì‘¿Ð‘Ç–„
ÐÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËËÍ‚’‘Í‘ÍÆÁ¿‘ÛоÁÀ’Ã’˜„Ë
k¿‘¾ m ËÍÊÍÿ¾ ÐÍ‘Ï’ÃÌÇ•¿ À¿ÌÉ¿ Ð Ì„ÉÍ‘Í
ÏÚ” ÎÍÏ Б¿Ê¿ ÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÍ Íοп‘Ûо Í—ÇÀÉÇ Ì¿
Ï¿ÀÍ‘„k¿ÉÍ„ÀÚƿÿÌÇ„ÍÌ¿ÌÇÎÍÊ’–¿Ê¿„ÈÉ¿
Æ¿ÊÍÐÛÍÌ¿ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ–‘ÍÌÇÀ’ÃÛÐÄʿ„‘Ì„ÎÏ¿
ÁÇÊÛÌÍ ÃÍΒБǑ ÎÏÍЖ„‘ ÎÍБϿÿݑ ÉÊÇ„Ì‘Ú
À¿ÌÉ¿ Í—ÇÀÉ¿ ÍÀÌ¿Ï’…Ǒо „„ ÁÚ‚Í̾‘ Ð ÎÍÆÍ
ÏÍËr‘Ï¿”Ü‘Í‘ÀÚÊ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍÌ„ÍÀ™¾ÐÌÇË°k¿
‘¾ ÀÚÊ¿ ”ÍÏÍ—ÇË Ð΄•Ç¿ÊÇБÍË ÄÊÍ ÐÁÍ„ ÆÌ¿Ê¿
ÿ Ç Í—ÇÀÉ¿ Á Í΄Ͽ•Ç¾”Æ¿ÉÍ‘ÍÏÚ„ÍÌ¿ Í‘Á„–¿
Ê¿ÉЄÏÛ„ÆÌÚËÎÍÐÊ„ÃБÁǾËÎÏÇÁ„БÇÌ„ËÍ‚Ê¿
s„ËÌ„Ë„Ì„„Ì¿Ï¿ÀÍ‘„Í‘БϿ”¿k¿‘¾ÃÍ”ÍÃÇÊ¿ÃÍ
ÎÍÊÌÍ‚ÍÇÆÌ„ËÍ…„ÌǾÁτ˾Í‘ÁÏ„Ë„ÌÇ’À„‚¿Ê¿Á
‘’¿Ê„‘ Æ¿ÎÇÏ¿Ê¿ÐÛ Á É¿ÀÇÌÉ„ Ç ÐÇÄʿ ‘¿Ë ‘Ͼ
оÐÛ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

c ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÉÍÌÐ’ÊÛ‘¿•ÇÇ Ð k¿‘„È Ï¿
ÀÍ‘¿Ê ÍÎÚ‘ÌÚÈ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÍÌ¿ „Ë’ ÃÍÁ„Ͼʿ
ÌÍ ‘„Ë Ì„ Ë„Ì„„ ÿʄÉÍ Ì„ ÐÏ¿Æ’ ÁÐÎÍËÌÇÊ¿ пËÍ„
ÉÍ—Ë¿ÏÌÍ„ÐÍÀÚ‘Ç„Ä‘БÁ¿
r ÏÍÃÇ‘„ʾËÇ Ç ÀÏ¿‘ÍË k¿‘¾ …ÇÊ¿ Á Ë¿Ê„ÌÛ
ÉÍÈ ÉÁ¿Ï‘ÇÏÉ„ Ç ÍÃÌ¿…ÃÚ ÌÍ–ÛÝ Á ÁÍÆϿБ„ ξ‘Ç
Ê„‘ Б¿Ê¿ ÐÁÇÄ‘„ÊÛÌÇ•„È ÇÌ‘ÇËÌÚ” Í‘ÌÍ—„ÌÇÈ
Ë¿‘„ÏÇ Ð Í‘•ÍË tÁÇÄÌÌÍ„ ÎÍÏ¿ÆÇÊÍ k¿‘Ý ÍÌ¿
‘’‘ …„ Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿Ê¿ ÍÀ Ü‘ÍË Ëʿׄ˒ ÀÏ¿‘’ Ç
ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊ¿ ÎÍÎÏÍÀÍÁ¿‘Û ƿ̾‘Ûо ‘„Ë …„ пËÚË
ÁÚ¾ÐÌÇ‘Û –‘Í ‘¿É ƿБ¿Áʾ„‘ БÍÌ¿‘Û Ç ÁÐÉÏÇÉÇ
Á¿‘Û h¿ Ü‘ÇË ƿ̾‘Ç„Ë Ë¿‘Û „„ Ç ƿБ¿Ê¿ k¿‘¾
ÀÚÊ¿Ì¿É¿Æ¿Ì¿…„БÍÉÍÇ‘„Ê„ÐÌÍƿ΄ϑ¿Á–’Ê¿Ì
À’Ã’˜„„ „„ Î’ÀÊÇ–ÌÍ Á ‘„–„ÌÇ„ ÃÍÊ‚Í‚Í ÁÏ„Ë„ÌÇ
ÎÏ„ÃБ¿ÁʾÊÍÐÛ ÏÍÃÇ‘„ʾËÇ Á пËÍË –„ÏÌÍË Ç ÎÍ
ÆÍÏÌÍËÐÁ„‘„
pÍБ’ÎÊ„ÌÇ„Ì¿Ï¿ÀÍ‘’ÁÀ¿ÌÉÐÍÁοÊÍÃʾk¿
‘Ç Ð ΄ÏÁÍÈ Á „„ …ÇÆÌÇ ÊÝÀÍÁÌÍÈ ÐÁ¾ÆÛÝ Ð ËÍÊÍ
ÃÚË–„ÊÍÁ„ÉÍËrÁ¾ÆÛÐÁÍÝÍ‘Ë¿‘„ÏÇÇÍ‘•¿k¿‘¾
ÐÉÏÚÁ¿Ê¿cÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚÈÁÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„’…¿ÐÌ¿É¿
Æ¿ÌǾ Æ¿ ÎÍÃÐËÍ‘Ï„ÌÌ’Ý Á Ä‘БÁ„ Е„Ì’ ÃÍÊ…„Ì
ÀÚÊ Ï¿ÆÏ’—Ç‘Û k¿‘ÇÌ’ ÇÌ‘ÇËÌ’Ý …ÇÆÌÛ h¿˜Ç
‘Ç‘Û „„ k¿‘„ ’ÿÊÍÐÛ r‘Ï¿” ÁÚÊ„Æ ÐÍÁЄË ÎÍ ÃÏ’
‚ÍË’ÎÍÁÍÃ’k¿‘¾Б¿Ê¿οÌÇ–„ÐÉÇÀ;‘ÛоÍ—ÇÀ
ÉÇÌ¿Ï¿ÀÍ‘„
cÍ‘ÎÏÇË„ÏÎÍÐÊ„ÃБÁÇÈ’ÁÇÄÌÌÍÈÁÏ¿ÌÌ„ËÄ‘БÁ„
§Î„ÏÁÇ–ÌÍÈЕ„ÌÚ¨ÎÍÎÚ‘ÉÇÎÍ̾‘Û„„Ç…„БÍÉÍ‚ÍÎÍ
ÐÊ„ÃÍÁ¿Á—„‚Í Æ¿ Ü‘ÇË Ì¿É¿Æ¿ÌǾ q¿Æ’Ë„„‘о ÁЄ Ü‘Í
ÎÍÃÁ„Ï‚ÊÍÐÛÁÚ‘„ÐÌ„ÌÇÝÁÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ÇÌÇÁÐÎÍËÌÇ‘Û
ÌÇ ’Б¿ÌÍÁÇ‘Û ÐÁ¾ÆÛ Ü‘Ç” ÐÍÀÚ‘ÇÈ Ð Î;ÁÇÁ—ÇËÇо
БϿ”¿ËÇÌ¿Ï¿ÀÍ‘„k¿‘¾Ì„ËÍ‚Ê¿oÌ¿ÇÌ„ÎÍÃÍÆÏ„Á¿
Ê¿–‘Í‘¿ÉÍ„ËÍ…„‘ÀÚ‘Û
cÍÍÀ˜„ Í ‘ÍË –‘Í Ð Ì¿ËÇ ÀÚÊÍ ÃÍ —„БÇ Ê„‘ ËÚ
ÎÍËÌÇËÍ–„ÌÛË¿ÊÍk¿ÉÇ„‘ÍÍÀÏÚÁÍ–ÌÚ„Е„ÌÚÌÇ–„
‚Í Ì„ ÆÌ¿–¿˜Ç„ Ä‘¿ÊÇ ÀÍÊÛ—„ Ï¿ÃÍБÌÍ‚Í Ç –ÇБ͂Í
ÎÍ–‘ÇÌ„‘БÚÃÌÍ‚ÍÇ‚¿ÃÉÍ‚Íp„ÏÁÚ„ЄÏÛ„ÆÌÚ„ÎÏ„Ã’
ÎÏ„…ÄÌǾ’οÊЂÍÏÉÇÏ¿ÆÀÇÊÌÍÐÌ¿ÊÛÃ’ДÁ¿‘ÇÊо
Æ¿Ï¿ÐÉ¿Ê„ÌÌ’ÝÐÉÍÁÍÏÍÃÉ’iÁЄaË„…Ã’‘„ËÇË„ÌÌÍ
Ü‘Í‘ ΄ÏÇÍà ËÚ ÃÍÊ…ÌÚ ÀÚÊÇ ÀÚ ÎÍËÌÇ‘Û Á Ä‘¿Ê¾” Ç
ÎÍÃÏÍÀÌÍБ¾”°ο˾‘ÛÐÁ„…¿¾…ÇÆÌÛÝÌ„’‘ÍËÊ„ÌÌ¿¾
e„ÌÛБϿ”¿ 
΄ÏÁÚ„ Á΄–¿‘Ê„ÌǾ ‘¿ÉÇ„ ¾ÏÉÇ„ oÀÇÃÚ ΄–¿ÊÇ ÁÇÌ¿
ÇБÚÃÇ‘Í–‘ÍÁÚÆÚÁ¿ÊÍÇ”°ɒÿÍÌÍÄÁ¿„‘о!
r ‚ÍÿËÇ ÎÊ͔̈́ Æ¿ÀÚÁ¿„‘о ÎÍËÌÇ—Û ÀÍÊÛ—„ ”Í
ÏÍ—„‚Í°˄БÍÍÀ˜„„ÌÍÁ„ÏÌÍ„
c Ä‘БÁ„ ‘Í‚Í –‘Í ÍÉ¿ÆÚÁ¿„‘о ÎÊÍ”ÇË БÚÃÌÚË
Æ¿ÎÏ„‘ÌÚË ‘¿É ËÌÍ‚Í –‘Í Á ο˾‘Ç ÍÀϿƒݑо ÃÚÏÚ
ÎÍÀÍÊÛ—„ÍÆÍÌÍÁÍÈ°ÃÊÇÌÌÍÝÁ˄о•ÚÇ‚ÍÃÚ
p„Ï„‚ÍÏÍÃÉ¿ Ë„…Ã’ ÐÍÆÌ¿ÌÇ„Ë Ç ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„Ë ÐÊ¿
À„ÌÛÉ¿¾ БÍÏÍ… Ì¿ Á”ÍÄ пË ÎÍ̾‘Ǿ Ì„ ÇË„„‘ Í ‘ÍË
–‘ÍËÍ…ÌÍÇ–‘ÍÌ„ÊÛƾg„Ê¿ÌǾ ‚’ʾݑ ÇÆ ÎÍÃÐÍÆÌ¿
ÌǾ Á ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ É¿É ”Í‘¾‘ ¿ ÎÍ‘ÍË ÍÉ¿ÆÚÁ¿Ý‘о ‚¿ÃÉÇ
ËÇ Ç ÎÍБÚÃÌÚËÇ ̄΄τÌÍÐÇËÚËÇ Ç ÁÚ‘„Ð̾ݑо Ì¿
ÁЄ‚ÿ ¿ Æ¿ÍÃÌÍ Ç Е„ÌÚ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚ„ Ð ÌÇËÇ ÎÍÃÏÍÀÌÍ
БÇÄ‘¿ÊÇÐÍÀڑǾÍ‘ÌÍ—„ÌǾ
mÍÊÍÃÍÈ–„ÊÍÁ„ÉÐÍÐÊÍË¿ÌÌÚËÌÍÐÍËÎÏÇ—„Ê
ÉÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’ÇÎÍ…¿ÊÍÁ¿ÊоÌ¿…ÇÆÌÛnÇÉ¿É
Ì„ËÍ…„‘’Äυ¿‘ÛоÌ¿Ï¿ÀÍ‘„°–’‘ÛÁÍÆÌÇÉ¿„‘
ÉÍÌ“ÊÇÉ‘°ÐÏ¿Æ’’ÁÍÊÛ̾„‘о
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÎÍÉÍÐÇÊо Ì¿ ÌÍÐ ËÍÊÍÃÍ‚Í –„
ÊÍÁ„É¿ÇÐÎÏÍÐÇÊ
°aÉÍÌ“ÊÇÉ‘Ú–¿˜„ÀÚÁ¿Ý‘ÐË’…–ÇÌ¿ËÇ!
mÍÊÍÃÍÈ–„ÊÍÁ„ÉÉÇÁÌ’Ê
mÍÊÍÃÍÈ–„ÊÍÁ„ÉÀ;ÊоË’…ÇÉÍÁ
iÄ‘ ÎÍ ’ÊÇ•„ Ì¿ÁБτ–’ Ë’…ÇÉ Ç οτÌÛ Ì„
ÆÌ¿„‘ɒÿÄÁ¿‘ÛоÍ‘БϿ”¿m’…ÇÉÇÜ‘Í–’ÁБ
ÁÍÁ¿ÊÇÇÎÍÏ¿ÆÌÍË’ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇÐÛeÁ¿…ÃÚÉ͂ÿ
ÍÌÀÚÊ ÎÍÃÏÍБÉÍË É Ì„Ë’ ÎÏÍБÍ ‘¿É ÎÍÔÍÃÇÊÇ
Ì¿’ÊÇ•„ÇÀÇÊÇÁÌÍÐnÍÐÐÊÍË¿ÊÇ
n¿ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘ÛÐÁÍÝÎÏÍÀÊ„Ë’Á
ÁÇÄ ÍÀÏ¿Æ¿ ËÍÊÍÃÍÈ –„ÊÍÁ„É Æ¿Ã’Ë¿Êо Ç
ÁÐÉÏÇÉÌ’Ê pÍ ÉÍËÌ¿‘„ Ê„‘¿ÊÇ “¿ÊÊÍÐÚ k¿É Ï¿Æ
‘„пËÚ„‚Ê¿ÁÌÚ„Ë’…–ÇÌÐÉÇ„ÎÏÇÆÌ¿ÉÇÉ¿ÉÍÈÇ
’Ì„‚ÍÀÚÊÇÀÚÊÁÎÍϾÃÉ„aË’…ÇÉÍÁÍÌÀ;Êо
ÎÍ‘ÍË’ –‘Í ÍÌÇ ËÍ‚’‘ Ü‘Í‚Í ÍÏ‚¿Ì¿ „‚Í ÊÇ—Ç‘Û
n„ Á À’ÉÁ¿ÊÛÌÍË ÉÍÌ„–ÌÍ ÐËÚÐÊ„ ¿ ÃÍÉ¿Æ¿Á Á
ÉÍÌ“ÊÇÉ‘„–‘ÍÍÌ°Ì„Ë’…–ÇÌ¿
oÀÚ–ÌÚÈ ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚÈ Ë¿ÊÛ–ÇÉÍÁÚÈ БϿ”
ɿБϿ•ÇÇÐ͔ϿÌÇÊÌ¿ÃËÍÊÍÃÚË–„ÊÍÁ„ÉÍËÐÁÍÝ
ÁʿБÛ Ç Ì„ ÿÁ¿Ê „Ë’ ͘’‘Ç‘Û ЄÀ¾ Ë’…–ÇÌÍÈ
x‘ÍÎÍÐÊ’…ÇÊÍ‘ÍË’ÎÏÇ–ÇÌÍÈÍÌÌ„ÎÍËÌÇÊ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

i ‘ÍÊÛÉÍ Á Ï¿ÀÍ‘„ Ð ÍÀÏ¿Æ¿ËÇ ’ÿÊÍÐÛ ÁÚ‘¿
˜Ç‘Û ÇÆ ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌǾ ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇ„ Í ‘ÍË É¿É Á
ÁÍÆϿБ„ ξ‘Ç Ê„‘ Ë¿ÊÛ–ÇÉ¿ Í‘ÎÏ¿ÁÇÊÇ Á ÆÇËÌÇÈ
Ä‘ÐÉÇÈ п̿‘ÍÏÇÈ Ç ‘¿Ë É Ì„Ë’ ÎÏÇ•„ÎÇÊо
ÐÉÁ„ÏÌÚÈË¿ÊÛ–Ç—É¿°ÐÍЄÃÎÍοʿ‘„ÉÍ‘ÍÏÚÈ
ÁЄ Áτ˾ ÃÍÁÍÃÇÊ „‚Í Ï¿Æ‚ÍÁÍÏ¿ËÇ Í ‘ÍË É¿É ÍÌ
Í‘Ï„…„‘ „Ë’ Ü‘’ —‘’É’ pÍÃÏÍÀÌÍБÇ ÀÚÊÇ ‘¿ÉÍ
ÁÚ ÍÌ ÁÍÆÛË„‘ Ì¿ÉÍÌ„–ÌÇÉ Í‘ ÊÚ…ÌÍÈ οÊÉÇ
ÎÍÃÀ„Ï„‘оÉÌ„Ë’ÌÍ–ÛÝÇÍ‘Ï„…„‘§pÏÍÐÌ„—Ûо
’‘ÏÍË¿‘¿Ë°ΒБͨ
bÚÊÍÍ–„ÌÛБϿ—ÌÍÇБÚÃÌÍiÎÍ…¿ÊÍÁ¿‘Û
оÀÚÊÍÌ„ÉÍË’
pÍ‘ÍËÁÐÝÜ‘’–„Î’”’ÍÌÆ¿ÀÚÊ¿Б¿ÁÎÍÃÏÍ
БÉÍË ÎÏÇ ÁБτ–„ ÐÍ ÁÆÏÍÐÊÚËÇ Ë’…–ÇÌ¿ËÇ Î’
‚¿ÊоÇÌÇ–„‚ÍÐÐÍÀÍÈÎÍÄʿ‘ÛÌ„ËÍ‚
pÍuÏ„ÈÃ’–„Ï„ÆБϿ”ɿБϿ•ÇÇÎÏÍ”ÍÃÇ‘É¿…ÃÚÈ
Ë¿ÊÛ–ÇÉ Á ÁÍÆϿБ„ Í‘ ‘Ï„” ÃÍ —„БÇ Ê„‘ qÍÃÇ‘„ÊÇ Ç
ÁÍÐÎÇ‘¿‘„ÊÇ Æ¿Ë„–¿Ý‘ ÇÌ‘„Ï„Ð Ë¿ÊÛ–ÇÉ¿ É ÐÁÍ„È Ë’…
ÐÉÍÈ—‘’–É„ÇÏ„¿‚ÇÏ’Ý‘Í–„ÌÛÏ„ÆÉͧb’Ä—Û‘ÏÍ‚¿‘Û
°Í‘Ï„…’¨nÇÍÃÇÌÁÆÏÍÐÊÚÈ‘¿ÉÇ”ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇÈÄ‘
БÁ¿ Ì„ ”Ï¿ÌÇ‘ oÌÇ ÁÚ‘„Ð̾ݑо Á ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍË ÎÍ
ϾÃÉ„ÌÍÇÌ͂ÿÿݑÍЄÀ„ÆÌ¿‘ÛËÌÍ‚ÍÎÍÆ…„


monrsq|nayfdoefsrsca

mÇБ„Ï m¿ÊÛ‘’Ð ÇÆ БÇÁ„ÌÐÍÌÍÁÐÉÍ‚Í kÊ’À¿ r¿ËÍ
’ÀÇÈ• ÀÚÊ ’À„…ÄÌ –‘Í Á„ÊÇ–¿È—„„ ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ Ãʾ
–„ÊÍÁ„É¿°Ç‚Ï¿ÐÍБϿ”ÍËiÐÎÚ‘ÚÁ¿‘ÛБϿ”ÐË„Ï‘Ç
ÁЄ ‚Ê’À…„ ÎÍ‚Ï’…¿‘Ûо Á Ì„‚Í Ç ÁÃÏ’‚ Ð Ï¿ÃÍБÌÚË
ÉÏÇÉÍË ÍÐÁÍÀͅÿ‘Ûо É͂ÿ ÐË„Ï‘Û ÎÏÍÌÍÐǑо ËÇËÍ
°ÁÍ‘ÇБÇÌÌÍ„Ì¿ÐÊ¿…ÄÌÇ„
m¿ÊÛ‘’ÐÌ„ÀÚÊ–’ÿÉÍËoÌÿ…„Ì„ÀÚÊÃÍБ¿‘Í–
ÌÍ ÍÏÇ‚ÇÌ¿Ê„Ì r‘Ï¿” ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ ÍÃÌÍ ÇÆ пËÚ”
ÐÇÊÛÌÚ” Ç ÍБÏÚ” –’ÁБÁ f…„‚ÍÃÌÍ ‘Ï¿‘¾‘о ¿Ð‘ÏÍÌÍ
ËÇ–„ÐÉÇ„Ð’ËËÚÐÍÃÌÍÈ•„ÊÛÝ°ÿ‘ÛÊÝþËÁÍÆËÍ…
ÌÍБÛÌ¿ÐÊ¿ÃÇ‘ÛоÀ„ÆÍοÐÌÚËБϿ”ÍËh¿ÐÁÍÇÄÌÛ‚Ç
p„Ï„…Ç‘Û–’ÁБÁÍБϿ”¿Æ¿Ï¿Ì„„ÆÌ¿¾–‘ÍБÍÀÍÈÌÇ
–„‚Í Ì„ ÐÊ’–Ǒо rÇþ ’ ‘„Ê„ÁÇÆÍÏ¿ Á ’Ý‘ÌÍË ÉÏ„ÐÊ„
ÎÍÐÊ’—¿‘Û ‚ÍÊÍÐ Ë¿Ì۾ɿ’ÀÇÈ•Ú pÍÐËÍ‘Ï„‘Û É¿É ÍÀ
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ï’—ÇÁ¿„‘о Ì„ÀÍÐÉÏ„À tÁÇÄ‘Û É¿É ÁÚÌÍо‘ ‘„Ê¿ ÎÍ
‚ÇÀ—Ç”h¿‚ʾ̒‘ÛÁÊÇ•ÍeÛ¾ÁÍÊ’pÍÍÀ˜¿‘ÛоÐpÏÇ
ÆÏ¿ÉÍË
c dÍÊÊÇÁ’Ä ÎÍËÇËÍ ÎÏÍÃÝЄÏÍÁ Ï„…ÇÐЄÏÍÁ Ç
Е„Ì¿ÏÇБÍÁ •„ÊÚÈ —‘¿‘ ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉÍÁ k¿…„‘о
Ì„‘‘¿ÉÍ‚ÍÇÆÁÊ„–„ÌÌÍ‚ÍÇÆÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌǾÉÍ—Ë¿Ï¿ÉÍ‘Í
ÏÚÈ Ì„ ÀÚÊ ÀÚ ÜÉÏ¿ÌÇÆÇÏÍÁ¿Ì nÍ –ÇÐÊÍ Á¿ÏÇ¿Ì‘ÍÁ
ÆÄÐÛ°À„ÐÉÍÌ„–ÌÍБÛcЄÌÍÁÚ„ÉÍ—Ë¿ÏÚÇÆÁÊ„É¿Ý‘
оÜÉÏ¿ÌÇÆÇϒݑоÎÏÍÐË¿‘ÏÇÁ¿Ý‘о…¿ÃÌÍÈÃÍ’…¿Ð¿
Î’ÀÊÇÉÍÈtÁÇÄÁÐÍÀБÁ„ÌÌÚÈÉÍ—Ë¿ÏÏ¿ÆÚ‚Ï¿ÌÌÚÈÁ
ÊÇ•¿” –„ÊÍÁ„É ΄τБ¿„‘ „‚Í À;‘Ûо k¿É À’ÑÍ ÐÍÆ„Ï
•¿ÌÇ„ –’…Ç” ’…¿ÐÍÁ ÐÎÍÐÍÀÌÍ ÎÏÇ‘’ÎÇ‘Û Ì¿—Ç ÐÍÀБ
Á„ÌÌÚ„
pÏÍÁÍÉ¿•Ç¾ БϿ”¿ ° ‘„À¾ ÎÏ„ÐÊ„Ã’Ý‘ ̿Бǂ¿Ý‘
ÌÍ ’ÀÇÁ¿Ý‘ Ì„ ‘„À¾ pÏÇ”ÍÃÇ‘ ‚„ÏÍÈ Ç Ì¿ ‘ÁÍÇ” ‚Ê¿Æ¿”
É¿ÆÌÇ‘ÍÀÇÖÇÉ¿
t…¿ÐÁË¿ÊÚ”ÃÍÆ¿”pÏÇÁÇÁÉ¿‘Ï„ÁÍ‚Ç
n¿ пËÍË Äʄ БϿ—ÌÍ„ ÎÏÇ‘¾‚ÇÁ¿„‘ Ì¿Ð пËÍ ÎÍ
ЄÀ„Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÍÍ‘‘Í‚Í–‘ÍÐÍÁ„Ï—¿„‘оÐÌÇËÎÍ‘ÍË
mÚÀÍÇËоÇБτËÇËоÉБϿ—ÌÍË’ÍÌÍÎÏÇ‘¾‚ÇÁ¿„‘
ÇÍ‘‘¿ÊÉÇÁ¿„‘Ì¿ÐÁÍÃÌÍÇ‘Í…„Áτ˾s¾‚¿ÇÆÀ„‚¿ÌÇ„
ÎÍÏͅÿ„‘оÃÁÍÈБÁ„ÌÌÍÈÎÏÇÏÍÃÍÈБϿ”¿mÚÀÍÇËо
Æ¿‚ʾ̒‘Û БϿ”’ Á ‚Ê¿Æ¿ Ç Ì¿Ð ‘¾Ì„‘ Ü‘Í ÐÄʿ‘Û Ãʾ
‘͔͂͑¾ÀÚ–‘ÍÀÚ’À„ÃÇ‘ÛЄÀ¾–‘ÍÀ;‘ÛоÌ„–„‚Í
b„Ã̾‚¿m¿ÊÛ‘’ÐÐÍБϿ”ÍËÆ¿Ç‚Ï¿ÊоpÍÉ¿ÍÌÃ’
Ë¿Ê –‘Í Ç‚Ï¿„‘ ÍÌ Ì¿ пËÍË Äʄ Ç‚Ï¿ÊÇ Ð ÌÇË pÍ
ÐÊ„ÃÌÇÈ ”Íà ÀÚÊ Æ¿ pÏ„ÃЄÿ‘„Ê„Ë r‘Ï¿” Ç ÐË„Ï‘Û ÐÍ
„ÃÇÌÇÊÇÐÛm¿ÊÛ‘’Ð’Ë„ÏÀ„ÆÍÁоÉÍ‚Í’ÃÍÁÍÊÛБÁǾ
n„ÊÛƾÎÍÔÍÃÇ‘ÛÉБϿ”’ÐÊÇ—ÉÍËÀÊÇÆÉÍ°ËÍ…
ÌÍ Æ¿Ï¿ÆÇ‘Ûо u¿ÀÏÇÉ¿Ì‘Ú ’…¿ÐÍÁ Ü‘Í ÎÏ„ÉÏ¿ÐÌÍ ÎÍÌÇ
Ë¿Ý‘aÊÛ“Ï„ÃvÇ–ÉÍÉ‚Ê’ÀÍÉÍÆ¿ÀÇÏ¿Á—ÇÈоÁÎÍÃÐÍÆ
Ì¿ÌÇ„ÆÏÇ‘„ʾÃÍÁÍÃÇÁ—ÇÈ„‚ÍÌ¿ÎϾ…„ÌÇ„ËÃÍÀÊÇÆÉÍÈ
ÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ ‘Ï¿ÁËÚ Á –ÇÌ„ ÉÊ¿ÐÐÇÉ¿ ’ÀÏ¿Ì Ì¿ ÎÍÊÉ’
f‚ÍÐË„ÌÇÊÇÉÍËÎÛÝ‘„ÏÌÚ„Ü““„É‘ÚÀ„ÆÍÀÇÃÌÚ„ËÍÌБ
ÏÚ Ð ‚’‘‘¿Î„Ï–„ÁÚËÇ Ç ÐÍÁЄË ̄БϿ—ÌÚËÇ ÏÍ…¿ËÇ
Ð΄•Ü““„É‘ÚÇÎÍ—ÊÍÁ¿‘Ú„Á¿ËÎÇÏÚdÍÊÊÇÁ’ÃБ¿ÊÎÍ
”Í…ÁÊ’–—„ËÐÊ’–¿„Ì¿ÐÀÍÏÌÇÉÐÉ¿ÆÍÉÌ¿ÏÍÃÍÁËÇÏ¿
mÚ ÎÇ–É¿„Ë Ì¿—Ç” Ä‘„È ÐÉ¿ÆÍ–ÌÚËÇ ÆÊÍľËÇ
ÉÍÁ¿ÏÌÚËÇÇ…„БÍÉÇËÇÆÁ„ϾËÇ„”ÇÃÌÚËÇÁ„ÃÛË¿ËÇ
Ã’Ë¿¾–‘Í‘¿ÉÊ„‚–„ÍÀ™¾ÐÌÇ‘ÛÏ„À„ÌÉ’–‘Í„БÛeÍÀÏÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÇhÊÍmÚÏÇÐÉ’„ËÌ¿Î’‚¿‘Û„‚ÍÃÍÀ„ÐÐÍÌÌÇ•ÚÇÎÍ̾
‘ǾÌ„ÇË„„ËËÍ…„‘ÊÇÇÆÁÊ„–۔͑ÛÉ¿É’ÝÌÇÀ’ÃÛÏ„
¿ÊÛÌ’ÝÎÍÊÛÆ’ÇÆÐÉ¿ÆÍ–Ìڔ̄‚Íþ„ÁÌ¿—Ë¿ÊÚ—
pÐǔǖ„ÐÉ¿¾‘Ï¿ÁË¿–¿Ð‘ÍÊÇ—ÛÐÊ„ÃБÁÇ„ÁÌ’‘Ï„Ì
Ì„‚Í ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍ‚Í ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ r¿ËÚÈ Ï¿ÌÌÇÈ ÇÆ
ÌÇ”° ¿ËÀÇÁ¿Ê„Ì‘ÌÍБÛ ÎÍʾÏÌÍБÛ Á Í‘ÌÍ—„ÌÇÇ É п
ËÚËÀÊÇÆÉÇËÊÝþË°Í‘•’Ë¿‘„ÏÇm¿‘ÛÃʾËʿÄÌ
•¿ ° „ÃÇÌБÁ„ÌÌ¿¾ Æ¿—Ç‘¿ ÇБ͖ÌÇÉ ÊÝÀÁÇ ‘„ÎÊ¿ Ç
ÎÇ‘¿ÌǾnÍÍÌ¿Ì„ÁЄ‚ÿÎÍÌÇË¿„‘–„‚ÍÍ͖̔„‘ËÍ
…„‘ ƿБ¿ÁÇ‘Û БϿÿ‘Û Í‘É¿Æ¿‘Û Á ÉÍÏËÊ„ÌÇÇ Ç Ê¿ÐÉ„
Ì¿É¿Æ¿‘Û m¿‘Û п˿¾ Ê’–—¿¾ Ç п˿¾ ”’׿¾ ‘Ú „„
ÊÝÀÇ—Û Ç ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„—Û ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÇ É Ì„È ¿‚Ï„ÐÐÇÝ
°ÉÍÃÌÍË’Ç‘ÍË’…„–„ÊÍÁ„É’ÇÜ‘Í‘–„ÊÍÁ„É°‘Á;
Ë¿‘Û p;Áʾݘ„„о ÇÆ € Ï„À„ÌÉ¿ rÁ„Ï”€ Ð „‚Í ËÍ
Ï¿ÊÛÌÚËÇ ÌÍÏË¿ËÇ ‘Ï„À’„‘ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ Ï¿ÆÏ„—Ç‘Û ˜‘Í
ËÍ…ÌÍÐÄʿ‘ÛÃÁ’˾Î’‘¾ËÇ°ÁÚ‘„ÐÌÇ‘Û¿‚Ï„ÐÐÇÝÎÍ
Í‘ÌÍ—„ÌÇÝÉË¿‘„ÏÇÁÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ÁoÌÍÇÆ¿Ë’ÏÍÁ¿‘Û
„‚Í ‘¿Ë iÊÇ Ï¿ÆÄÊÇ‘Û ÁÆ¿ÇËÍÇÐÉÊÝ–¿Ý˜Ç„ ÐÍБ¿Á
ʾݘDŽ ÐÁÍ„‚Í € Ç ÐÍÆÿ‘Û ÇÆ Í‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÍ‚Í ÎÍÊÝп
ÍÀ™„É‘БϿ”¿ÁÍÁÌ„—Ì„ËËÇÏ„ÎÏÇË„ÏÌÍÎÍÐʄÒݘ„È
Д„Ë„
ÁÚÁ„Ä̿ ÇÆ ÉÊ¿ÐÐÇ–„ÐÉÍÈ ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉÍË ÌÍ
ÁÍÈÁÍÊÌÚiÁ¿ÌÍËc¿ÏÃÍË 
°¾Ì„Ì¿ÁÇ…’Ë¿Ë’
οΒ °ÊÝÀÊÝË¿Ë’
οΒ 
°Ü‘Í Ì„ ¾ Ì„Ì¿ÁÇ…’ Ë¿Ë’
οΒ Ü‘Í Ë¿Ë¿
οο
Ì„Ì¿ÁÇÃÇ‘˄̾
°Ü‘ÍÌ„Ë¿Ë¿
οο ”Í–„‘ÍÀÇÄ‘Û˄ܑ͔͖̾„‘
ÐÄʿ‘Û ‘Ç‚Ï ÁÍÊÉ Á„ÃÛË¿ ÇÆ ÐÉ¿ÆÉÇ ÆË„¾ ο’É ‘„Ë
Ì¿¾ÉÍËÌ¿‘¿
c Ü‘ÍË ÐÊ’–¿„ ÍÀ™„É‘ “ÍÀÇÇ ° Ì„ÎÏÇ„ËÊ„Ë¿¾ ÎÍ
ËÍÏ¿ÊÛÌÚËÐÍÍÀÏ¿…„ÌǾË–¿Ð‘ÛÌ¿ÐпËÇ”mÚ„„͑Ä
ÊÇÊÇ Í‘ ЄÀ¾ Ç ΄τ̄ÐÊÇ Ì¿ ‚¿ÃÉÇÈ ÍÀ™„É‘ ÁÌ„ Ì¿Ð a
‘„΄ÏÛÍ̿̿˾Áʾ„‘оÁτ˾Í‘ÁÏ„Ë„ÌÇÁÍÐÌ¿”ÇÌ¿
¾Á’ Ç ËÚ ÀÍÇËо u¿É‘Ç–„ÐÉÇ пËÇ” ЄÀ¾ ÌÍ ÇÆ‚Ì¿Ì
ÌÚ”ÇÆË„Ì„ÌÌÚ”ÃÍÌ„’ÆÌ¿Á¿„ËÍБÇ
c ÐÉ¿ÆÍ–ÌÚ” ÍÀ™„É‘¿” “ÍÀÇÈ Ãʾ Ï„À„ÌÉ¿ ÃÁÍÈБ
Á„ÌÌÍБÛ
”ÍÏÍ—ÇÈÎÊÍ”ÍÈÊÝÀÊÝÀÍÝÐÛ ÁÎÍÊÌ„ËÍ…„‘
Ð͔ϿÌÇ‘Ûо kÍÁ¿ÏÌÚ„ ÆÊÍÄÇ ÇÌ͂ÿ Í–„ÌÛ ÐÇËο‘Ç–
ÌÚÇÐÎÍÐÍÀÌÚÎÏÇ‘¾‚ÇÁ¿‘ÛÉЄÀ„cÚÏ¿À¿‘ÚÁ¿„‘о‘¾
‚¿ÇÆÀ„‚¿ÌÇ„ ÍÀ™„É‘¿ “ÍÀÇÇ ‘¿ п˿¾ ÃÁÍÈБÁ„ÌÌÍБÛ
Í‘ÌÍ—„ÌǾÉÍ‘ÍÏ’ÝËÚÆ¿ÎÇпÊÇÁÎÏÇÏÍÃ’БϿ”¿oÌ¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÇÆÁ„Б̿ÇÁÆÏÍÐÊÚË°–„ÊÍÁ„ÉÐÀ;ÆÌÛÝÁÚÐÍ‘ÚÇÀÍ
Ǒо Ç Ë„–‘¿„‘ Æ¿‚ʾ̒‘Û Ð ÉÏÚ—Ç ÁÌÇÆ pÍÃÍÀÌ’Ý
ÃÁÍÈБÁ„ÌÌÍБÛ Í‘ÌÍ—„ÌǾ –¿Ð‘Í ‘ÍÊÉ’Ý‘ É¿É ’Б¿ÌÍÁ
Ê„ÌÇ„ ÎÏ„‚Ï¿ÃÚ Ì¿ Î’‘Ç ÐÉÏÚ‘Í‚Í Ð’Ç•Çÿ
Î’‚¿Ý ЄÀ¾
ÁÚÐÍ‘ÍÈÎÍ‘ÍË’–‘ÍÆÌ¿ÝÍ‘ÍË–‘ÍË„–‘¿ÝÎÏÚ‚Ì’‘Û
–‘ÍÀÚ Ï¿ÆÀÇ‘Ûо nÍ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ü‘Í ‘¿ п˿¾ ÍБ¿‘Í–
Ì¿¾ ÃÁÍÈБÁ„ÌÌÍБÛ ÊÝÀÁÇÌ„Ì¿ÁÇБÇ ÎÏÇÊÇΗ¿¾ É Í‘
Є–„ÌÌÍÈ Í‘ Ì¿—„‚Í P –¿Ð‘Ç Ì„ÎÏÇ„ËÊ„ËÍÈ ÎÍ ËÍÏ¿ÊÛ
ÌÚË ÐÍÍÀÏ¿…„ÌǾË Ç ΄τ̄ЄÌÌÍÈ Ì¿ ÍÀ™„É‘ “ÍÀÇÇ c
ÿÌÌÍËÐÊ’–¿„°Ì¿ÁÚÐÍ‘’
pÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û ЄÀ„ …ÇÆÌÛ Ï„À„ÌÉ¿ É¿É ÐÎÊÍ—Ì’Ý
ÎÐǔǖ„ÐÉ’Ý‘Ï¿ÁË’ÀÚÊÍÀÚÎÏ„’Á„ÊÇ–„ÌÇ„ËÊÇ—ÛÍ‘
–¿Ð‘Çc΄ÏÇÍÃÏ¿ÆÁǑǾÐÊÇ—ÉÍË ÌÇ–‘Í…ÌÚ„ Ð ‘Í–ÉÇ
ÆÏ„ÌǾÁÆÏÍÐÊÍ‚ÍÐÍÀڑǾÐÎÍÐÍÀÌÚÁÚÆÁ¿‘Û̿Б;˜’Ý
À’ÏÝ Á ÎÐÇ”ÇÉ„ Ë¿ÊÚ—¿ lÝÀÍÁÛ¿‚Ï„ÐÐǾ É Ë¿‘„ÏÇ °
ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉ¿¾‘Ï¿‚„ÃǾr‘Ï¿”Ì¿É¿Æ¿ÌǾÍ‘Ë¿‘„ÏÇÇ
БϿ”ÎÍ‘„Ͼ‘Û„„Ì¿ÁЄ‚ÿr‘Ï¿”ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈÌ„ÎÏǾÆ
ÌÇÉÍ‘•’
p„ÏÁÍ„ÎÍЄ˜„ÌÇ„Ä‘ÐÉÍ‚Íпÿm¿Ë¿Í‘ÉÍ‘ÍÏÍÈÐ
ÏͅÄÌǾ Æ¿ÁÇЄʿ ‘Á; …ÇÆÌÛ ÎÏÇÁÍÃÇ‘ ‘„À¾ Á Ì„ÆÌ¿
ÉÍËÍ„ ˄БÍ É –’…ÇË ÊÝþË Ç ÀÏÍп„‘ Ì¿ÁЄ‚ÿ q„À„
ÌÍÉÁÜ‘ÍËÐÊ’–¿„Ì„ÎÏÍБÍÎÊ¿–„‘oÌÁοÌÇÉ„Á’…¿
ЄoÌÎÚ‘¿„‘оÃÍÉÏÇ–¿‘ÛоÃÍË¿‘„ÏÇ–‘ÍÀÍÌ¿Á„ÏÌ’
Ê¿ÐÛc„–„ÏÍËË¿Ë¿ÁÍÆÁÏ¿˜¿„‘оÌ¿Æ¿Á‘Ï¿ÎÍÁ‘ÍϾ„‘о
ÁЄ ‘Í …„ q„À„ÌÍÉ Ì¿–ÇÌ¿„‘ À;‘Ûо É͂ÿ „‚Í „˜„
‘ÍÊÛÉÍÁÚÁÍþ‘ÇÆÃÍË¿oÌÀÍǑоÌ„ÎÏ„ÃБ;˜„ÈÏ¿Æ
Ê’ÉÇÐË¿ËÍÈoÌÀÍǑоÎÍÊÌÍ‚ÍÐÁÍ„‚Í’ÌÇ–‘Í…„ÌǾ
pÐǔǖ„ÐÉÇ„ É¿‘¿ÉÊÇÆËÚ ÐʄÒݘDŽ ÍÃÌ¿ Æ¿ ÃÏ’
‚ÍÈ “ÍÀÇÇ ΄ÏÇÍÿ ÐÍÆÏ„Á¿ÌǾ ЖǑ¿Ý‘о ‘„Ë Ì„ Ë„Ì„„
ÎÍ–‘Ç –‘Í ÌÍÏËÍÈ tË„ÊÍ„ ÎÏ„ÍÃÍÊ„ÌÇ„ “ÍÀÇÈ
Ì„¿Ã„É
Á¿‘ÌÍ‚Í БϿ”¿ Ì¿ ÁÌ„—ÌÇÈ ÇÊÇ ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇÈ ÍÀ™„É‘ Á
Ä‘БÁ„ ° Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍ„ ’ÐÊÍÁÇ„ Ï¿ÆÁǑǾ c ÎÏÍ•„ÐЄ
ÐÍÆÏ„Á¿ÌǾËÌÍ‚Ç„Ä‘ÐÉÇ„БϿ”ÇÎÏÍ”Íþ‘пËÇÐÍÀÍÈ
q„À„ÌÍÉ ÁÚÏ¿À¿‘ÚÁ¿„‘ Ë„”¿ÌÇÆËÚ ÎÏ„ÍÃÍÊ„ÌǾ pÏ„
ÍÃÍÊ„ÌÇ„ ‘’‘ ÍÆÌ¿–¿„‘ ÃÁÇ…„ÌÇ„ Á БÍÏÍÌ’ ÁÆÏÍÐÊÍÈ
ÌÍÏË¿ÊÛÌÍÈ…ÇÆÌÇh¿Ð‘Ï„Á¿ÌÇ„Ì¿‘„”ÇÊÇÇÌÚ”“ÍÀÇ
¾” ÎÍÎÚ‘ÉÇ ’È‘Ç Í‘ Ï„—„ÌǾ ÎÏÍÀÊ„ËÚ ÿݑ ÁÏ„Ë„Ì
ÌÚÈÃ’—„ÁÌÚÈÉÍË“ÍÏ‘ÇÆ¿Ë„ÃʾݑÏ¿ÆÁÇ‘Ç„Ï„À„ÌÉ¿
m¿Ê„ÌÛÉÇÈ –„ÊÍÁ„É –¿Ð‘Í ÍÉ¿ÆÚÁ¿„‘о Á ÐÇ‘’¿•ÇÇ
É͂ÿ‘Í É –„Ë’ ÍÌ ÁЄËÇ ÐÇÊ¿ËÇ БτËǑо Ì„ ËÍ…„‘
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÀÚ‘Û ÃÍБǂ̒‘Í ÇÆÆ¿ ÍÀ™„É‘ÇÁÌÍ Ì„ÎÏ„ÍÃÍÊÇËÍÈ ÇÊÇ
Ð’À™„É‘ÇÁÌÍ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿„ËÍÈ É¿É Ì„ÎÏ„ÍÃÍÊÇË¿¾ ÎÏ„
‚Ï¿ÃÚ e’—„ÁÌÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ Á Ü‘Í‘ ËÍË„Ì‘ Ì¿ÆÚÁ¿„‘о
“ϒБϿ•Ç„È cÍÆÌÇÉ¿„‘ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉ¿¾ ÎÏÍÀÊ„Ë¿
q„—¿„‘ „„ Ï„À„ÌÍÉ É¿É ’Ë„„‘
ÌÇÉ‘Í ÎÏ„ÍÃÍÊ„Á¿‘Û Ì„
ÎÏ„ÍÃÍÊÇËÚ„ Îτξ‘БÁǾ Ì„ ’–Ç‘ x¿Ð‘Í ÇÐÎÍÊÛÆ’„‘о
ÃʾÜ‘Í‚ÍÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇ„pÏ„‚Ͽÿ
Ì¿ÎÏÇË„ÏБϿ”΄τÃ
ÁÚÐÍ‘ÍÈÉ¿–„ʾËÇÌÍÁÚËÇÊÝÃÛËÇÌÍÁÚËÇÆÌ¿ÌǾËÇ
БϿ”΄τÃÁÌ’‘Ï„ÌÌÇËÎÐǔǖ„ÐÉÇËÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍË ÎÏ„
ÍÃÍÊ„Á¿„‘оÁ“¿Ì‘¿ÆǾ”
q„À„ÌÍÉ Á„Ä‘ ÎÍБ;ÌÌÚ„ ÁÇÏ‘’¿ÊÛÌÚ„ ÁÍÈÌÚ
pÏ„ÃБ¿Áʾ„‘ ЄÀ„ ‘Ï’ÃÌÍБÛ ÀÍǑо „„ ÎÏ„ÍÃÍÊ„Á¿„‘ Á
ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇ ÎÍ‘ÍË ’–Ǒо Ü‘Í Äʿ‘Û Á Ï„¿ÊÛÌÍБÇ
iÌ͂ÿ΄τБ¿„‘À;‘Ûо
pÍÃÍÀÌÚ„ “ϒБϿ•ÇÍÌÌÍ“¿Ì‘¿ÆÇÈÌÚ„ ÐÎÍÐÍÀÚ
ÎÍÂ͑ÍÁÉÇ É ÁБτ–„ Ð ÍÀ™„É‘ÍË “ÍÀÇÇ Ç ’Ð΄—ÌÍ‚Í Ð
ÌÇË À; ÿݑ ͘’˜„ÌÇ„ ÎÐǔǖ„ÐÉÍ‚Í Ï¿ÁÌÍÁ„ÐǾ nÍ
ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÆÚÀÉÍ‚Í oÃÌÍ ‘ÍÊÛÉÍ ÎÏÇÀÊÇ…„ÌÇ„ ÐÇ‘’¿•ÇÇ
ÁÍÆËÍ…ÌÍÈ ÁБτ–Ç Ð ÍÀ™„É‘ÍË “ÍÀÇÇ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„„ Ï¿Á
ÌÍÁ„ÐÇ„ Á ÎÐÇ”ÇÉ„ Ï„À„ÌÉ¿ Ì¿Ï’—¿„‘ “¿Ì‘¿ÆǾ Ì„ ÐÏ¿
À¿‘ÚÁ¿„‘̿Б’ο„‘οÌÇÉ¿
mÍ…ÌÍ ÐÌÍÁ¿ Ç ÐÌÍÁ¿ ÎÏÍÇ‚ÏÚÁ¿‘Û Á ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇ
É¿É ‘Ú Ì„ ÇÐÎ’‚¿„—Ûо ‘„ËÌÍ‘Ú ÁÚÄυǗÛ Ì¿‚Í̾È
Í‘•¿Ï¿ÆÀ„Ï„—ÛоÐË¿ÊÛ–ÇÉÍËÁÍÃÁÍÏ„nÍÜ‘ÍÌ„ÐÄ
Ê¿„‘‘„À¾”Ï¿ÀÏ„„ÁËÍË„Ì‘É͂ÿÇÐÎ’‚¿‘ÛоÌ„ÊÛƾÌÇ
Á ÉÍ„Ë ÐÊ’–¿„ m„”¿ÌÇÆË Æ¿˜Ç‘Ú ¾ÁÌÍ Ì„ ÐÏ¿À¿‘ÚÁ¿„‘
ÌÍ–„ËÀÊÇ…„БτÐÐÍÁ¿¾ÐÇ‘’¿•Ç¾‘„Ë’ÎÍÏÌ„„ÁÍÍÀÏ¿
…„ÌÇ„ Æ¿Î’ÐÉ¿„‘ „‚Í ÐÌÍÁ¿ Ç ÐÌÍÁ¿ c ÉÍÌ•„ ÉÍÌ•ÍÁ Ï„
À„ÌÍÉÁÚÌ’…ÄÌÎÏÇÀ„‚¿‘ÛÉÇÌÚËË„Ï¿Ë
ÎÚ‘¿‘ÛоÇÆ
˄̾‘Û ’ÐÊÍÁǾ ÁÌ„ ЄÀ¾ ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿‘Û ÐÍБ¿Áʾ‘Û
ÎÊ¿Ì ‘Ï„ÌÇÏÍÁ¿‘Ûо Ï„¿ÊÛÌÍ Ï„—¿‘Û ÎÏÍÀÊ„Ë’ ÇÊÇ
ÎÍÂÍ̾‘Û Íξ‘Û‘¿ÉÇ Á ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇ ÐÇ‘’¿•ÇÝ ÎÍÃ
…„Ê¿„Ë’Ý –‘ÍÀÚ ËÍ…ÌÍ ÀÚÊÍ ÎÏÇË„ÌÇ‘Û Æ¿˜Ç‘’ ÇÊÇ
ÎÏÍБÍÇ‚ÌÍÏÇÏÍÁ¿‘ÛÌ„Æ¿Ë„–¿‘Û‘Í–‘ÍÎ’‚¿„‘ 
s„ËÌ„Ë„Ì„„ÁÍÆÌÇɿݘDŽÁÎÏÍ•„ÐЄÍÀ’–„ÌǾÎÍ
Б;ÌÌÚ„ “ϒБϿ•ÇÇ ÇÆÆ¿ Ì„ÆÌ¿ÌǾ –„‚ÍÊÇÀÍ ° ÍÃÌÍ
ÇÆ ’ÐÊÍÁÇÈ ’Ð΄”¿ ÎÍÆÌ¿ÌǾ q¿ÆÍ–¿ÏÍÁ¿ÌÇ„ Í‘ Ì„ÆÌ¿
ÌǾ À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍ Í‘ Ì„Á„…„БÁ¿ ËÍ‚’‘ ‘Ï¿ÁËÇÏÍÁ¿‘Û
ÎÐÇ”ÇÉ’ÌÍÁ˄Б„Б„ËƿБ¿ÁʾݑÏ„À„ÌÉ¿ÃÁÇ‚¿‘Ûо
Á΄τà oÌ Ç ÃÁÇ…„‘о ‘„Ͼ¾ ÎÍ ÃÍÏÍ‚„ ο˾‘Û Í ËÊ¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ä̖„ÐÉÇ”‚Íÿ”ÇÌ„ÎÍÃÍÆÏ„Á¿¾Í‘ÍËÉ¿ÉÐÇÊÛÌÍÜ‘Ç
Ä‘ÐÉÇ„Æ¿ÀÚ‘Ú„ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾËÍ‚’‘ÎÍÌ¿ÃÍÀÇ‘Ûо„Ë’
ÁÀ’Ã’˜„ÈÁÆÏÍÐÊÍÈ…ÇÆÌÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ
sqacma°˜sokodeasfb€nfponimas
ɒÿÐËÍ‘Ï„ÊÇÏÍÃÇ‘„ÊÇ

r‘Ï¿ÌÌ¿¾É¿Ï‘ÇÌ¿ÎÍÊ’–¿„‘оg’‘É¿¾É¿É¿¾‘ÍfÐÊÇÁ
‘¿ÉÍËÉÍ—Ë¿Ï„ÎÏÍ”Íþ‘΄ÏÁÚ„ ‚ÍÃÚ …ÇÆÌÇ –„ÊÍÁ„É¿
͑ɒÿ À„Ï’‘о ÌÍÏË¿ÊÛÌÚ„ ÊÝÃÇ! iÊÇ Ç” Ì„‘ ÐÍÁЄË!
i –‘Í ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ ¿Á‘ÍÏÚ ÎÏ„ÃÊ¿‚¿Ý‘! r̾‘Û ËÍÏ¿ÊÛ
ÌÚ„ ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ! o‘ÎÏ¿Áʾ‘Û „Б„БÁ„ÌÌÚ„ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇ
„Б„БÁ„ÌÌÍ!tÆ¿ÉÍÌÇ‘ÛÄ‘ÐÉÍ„Ì„ÎÍ‘Ï„ÀБÁÍ!i–‘ÍÎÍ
Ê’–Ǒо!
nÇ–„‚Í ”ÍÏÍ—„‚Í Ü‘Í ‘Í–ÌÍ aÁ‘ÍÏÚ ÌÇ É –„Ë’ ‘¿
ÉÍË’ÇÌ„ÎÏÇÆÚÁ¿Ý‘
x„ÊÍÁ„É Ü‘Í Ì„ ÎÏÍБÍ „˜„ ÍÃÇÌ ÁÇà Á ÜÁÍÊÝ•ÇÇ
x„ÊÍÁ„ÉÐ’˜„БÁÍÐÍ•Ç¿ÊÛÌÍ„ÇÁÜ‘ÍËÍÌ’ÌÇÉ¿Ê„ÌrÍ
•Ç¿ÊÛÌÍ„ БÍÊÛ …„ ÎÏÇÐ’˜„ „Ë’ É¿É Ç ÀÇÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍ„
mʿÄ̕¿Ì„ÁÍÆËÍ…ÌÍÇÆÁÊ„–ÛÇÆÍÀ˜„БÁ¿ÇÁÍÐÎÇ‘¿‘Û
‚Ä‘Í ÎÍ ÎÏÇÏÍÃÌÚË Æ¿ÉÍÌ¿Ë m¿’‚ÊÇ ÎÏÇÁÊ„É¿‘„Ê„Ì Á
ÐÉ¿ÆÉ„q„¿ÊÛÌÍБÛÎÍÃÍÀÌÍ‚ÍÏÍÿÌ„Á„Ï;‘Ì¿…¿ÊÉ¿Ç
À„ÐÐËÚÐÊ„ÌÌ¿
s’‘ ÄÊÍ ÿ…„ Ì„ Á ’ÏÍÁÌ„ Ï¿ÆÁǑǾ •ÇÁÇÊÇÆ¿•ÇÇ
lÝÀÚ„ÁÍÐÎÇ‘¿‘„ÊÇ̿ÄʄÌÌÚ„”Í‘Ûɿ΄ÊÛÉÍÈÏ¿Æ’Ë¿
À’Ã’‘ÎÍÊÍ…Ç‘„ÊÛÌÍÁÊǾ‘ÛÌ¿ÁÚÏ¿ÀÍ‘É’ÁÎÐÇ”ÇÉ„Ï„
À„ÌÉ¿ ËÍÏ¿ÊÛÌÚ” Æ¿ÎÏ„‘ÍÁ pÍÐÉÍÊÛÉ’ ÇÌÚ„ “ÍÏËÚ Ï¿
Æ’Ë¿ÉÏÍË„ÍÀ˜„БÁ„ÌÌڔ̿ËÎÍÉ¿Ì„ÇÆÁ„БÌÚaÍÀ
˜„БÁÍÁЄ‚ÿÀ’Ä‘ÎτÙ¾Áʾ‘ÛÉÐÁÍÇË–Ê„Ì¿Ë‘„ÇÊÇ
ÇÌÚ„‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ
kБ¿‘Ç–„ËÀÊÇ…„•ÇÁÇÊÇÆ¿•Ç¾ÉÎÏÇÏÍÄ‘„ËÆ¿
ÎÏ„‘Ú…„Б–„
tÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ ¿‚Ï„ÐÐǾ ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ Ï„¿ÊÛÌÍБÇ Ç
ËÍÏ¿ÊÛÌÚ„ Æ¿ÎÏ„‘Ú Ì„ËÇÌ’„ËÍ À’Ã’‘ Б¿ÊÉÇÁ¿‘Ûо Á
ÎÐÇ”ÇÉ„ Ï„À„ÌÉ¿ r‘Ï„ËÊ„ÌÇ„ É ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇÝ À’Ä‘
ÎÍÖÇ̾‘Ûо‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾËÏ„¿ÊÛÌÍБÇ¿‚Ï„ÐÐǾÁБ’ο‘Û
ÁÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÐÆ¿ÎÏ„‘Ç‘„ÊÛÌÚËÇÌÍÏË¿ËÇÁÚ‘„Ð̾‘ÛоÁ
ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ ÇÊÇ ΄τÌÍÐÇ‘Ûо Ì¿ ÍÀ™„É‘Ú “ÍÀÇÇ ÁÍ
ÁÌ„—Ì„Ë ËÇÏ„ r¿ËÇ ÎÍ ЄÀ„ Ü‘Ç ÎÏÍ•„ÐÐÚ ÁÍÁЄ Ì„ÍÀ¾
Æ¿‘„ÊÛÌÍ ÎÏÇÁ„Ã’‘ É À’Ã’˜ÇË Ì¿Ï’—„ÌǾË Á ÎÐÇ”ÇÉ„
–„ÊÍÁ„É¿°ÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ‘Ï¿ÁË„‘Ï„ÁÍ‚„À„ÐÎÍÉÍÈБÁ’
e„ÌÛБϿ”¿ 
“ÍÀǾË o–„ÌÛ ËÌÍ‚Í„ Æ¿ÁÇÐÇ‘ Í‘ ÀÊÇÆÉÇ” ° Ë¿‘„ÏÇ
Í‘•¿–Ê„ÌÍÁЄËÛÇÁÍÐÎÇ‘¿‘„Ê„È
h¿Ë„–¿‘„ÊÛÌÍ ÀÚÊÍ ÀÚ „ÐÊÇ ÀÚ ÏÍÃÇ‘„ÊÇ ÁÎÍÊÌ„
ÍÐÍÆÌ¿ÌÌÍ Á„ÊÇ Ï„À„ÌÉ¿ ÎÍ Î’‘Ç ÁÆÏÍÐÊ„ÌǾ –„Ï„Æ ËÌÍ
‚Í–ÇÐÊ„ÌÌÚ„ Ì„ÇÆÀ„…ÌÚ„ ÎÐǔǖ„ÐÉÇ„ Î͑ϾЄÌǾ Ç
‘Ï¿ÁËÚÇ‘Í–ÌÍÆÌ¿ÊÇÉ¿ÉÜ‘ÍÄʿ‘Û–‘ÍÀÚ’Ï„À„ÌÉ¿
ÀÚÊÍ ÎÍË„ÌÛ—„ ÎÏÍÀÊ„Ë Á À’Ã’˜„Ë s¿ÉÇ„ ÎÏÇË„ÏÚ
Ï„ÃÉÇ „ÐÊÇ ÁÍÍÀ˜„ ÁÍÆËÍ…ÌÚ hÌ¿ÌǾ Á ÁÍÐÎÇ‘¿ÌÇÇ
É¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍÎÍÃ˄̾ݑо‘Ï¿ÃǕǾËÇ
É¿É˄̾ÁÍÐÎÇ
‘ÚÁ¿ÊÇ ‘¿É Ç ¾ qÍÊÛ ¿ËÍÏ‘ÇÆ¿‘ÍÏ¿ ÎÏÇ БÍÊÉÌÍÁ„ÌÇÇ
Ï„À„ÌÉ¿ Ð …ÇÆÌÛÝ ÁÚÎÍÊ̾„‘ ÏÍÃÇ‘„ÊÛÐÉ¿¾ ÊÝÀÍÁÛ
ÁÌÇË¿ÌÇ„ …ÇÆÌ„ÌÌ¿¾ ÍÎÚ‘ÌÍБÛ ’ÐÁÍ„ÌÌÚ„ ÀÊÇ…¿È
—ÇËÇ ÁÆÏÍÐÊÚËÇ ‚’Ë¿ÌÇБǖ„ÐÉÇ„ Ç ÄËÍÉÏ¿‘Ç–„ÐÉÇ„
•„ÌÌÍБÇ q¿Æ’Ë„„‘о ÎÏÇ ’ÐÊÍÁÇÇ –‘Í ÁЄ Ü‘Í ° ÇÐ
‘ÇÌÌÍ„ n¿Ð–„‘ ÇБÇÌÌÍ‚Í Á ÊÝÀÁÇ Æ¿ÀÍ‘„ Ç ÁÌÇË¿ÌÇÇ
Ï„À„ÌÍÉ ° ÜÉÐ΄ϑ r ÎÍÃÄÊÉ¿ËÇ É Ì„Ë’ Ê’–—„ Ì„ ÐÍ
Á¿‘Ûо
aÁ‘ÍÏÚ Ì„ Ì¿Ë„Ï„ÌÚ ÎÏ„ÃÊ¿‚¿‘Û ËÍÊÍÃÚË ÏÍÃÇ‘„
ʾËÀ¿À’—É¿ËÇÄÒ—É¿ËÉ¿ÉÇ”ÊÇÀÍ΄ÿ‚Í‚Ç–„ÐÉÇ”
Ï„ÉÍË„Ìÿ•ÇÈÇÊÇÐÍÁ„‘ÍÁ˜‘ÍÄÊÍÐ΄•Ç¿ÊÇБÍÁÁÍÀ
ʿБÇ΄ÿ‚Í‚ÇÉÇvÍ‘¾ÎÏÇÁÚÀÍÏ„‘„”ÇÊÇÇÌÚ”΄ÿ
‚Í‚Ç–„ÐÉÇ”ÎÏÇ„ËÍÁÇÊÇÐÇБ„ËÁÍÐÎÇ‘¿ÌǾË¿‘„ÏÇ¿ÊÇÆ
Ü‘ÍÈ‚Ê¿ÁÚËÍ…„‘ÎÏÇ‚ÍÃÇ‘Ûо
hÌ¿ÌǾ ÍÀ ÍÐÍÀ„ÌÌÍБ¾” ÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ …ÇÆÌÇ Á Ï¿Ì
Ì„Ë ÁÍÆϿБ„ À’Ã’‘ Ì„ÊÇ—ÌÇËÇ ÎÏÇ ÎÍÎÚ‘É¿” Ï„—„ÌǾ
ÎÏÍÀÊ„ËБτÁÍ‚¿ËÇÇБϿ”¿ËÇÁÆÏÍÐÊÚ”ÊÝÄÈÐÍÀБ
Á„ÌÌÚËÇ ÐÇÊ¿ËÇ –‘Í Ç ÐÍБ¿Áʾ„‘ ÍÃÇÌ ÇÆ ÎÏ„ÃË„‘ÍÁ
Ì¿—„ÈÉÌÇ‚ÇaÌ¿ÊÇÆÇÏ’¾ÐÍÀڑǾÄ‘БÁ¿ÍÐÍÀ„ÌÌÍБÇ
Á¿—Ç”ÁÆ¿ÇËÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÈÐÏÍÃÇ‘„ʾËÇÄ‘ÛËÇÇÁÆÏÍÐ
ÊÚËÇ ÁÚ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÎÍÇÌÍË’ Ì¿–Ì„‘„ Í‘ÌÍÐÇ‘Ûо É
ЄÀ„c–„Ë‘ÍБÏÍ…„c–„Ë‘Í˾‚–„
mÚ Ì„ ÍБ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÊÇÐÛ Ç Ì„ Ì¿Ë„Ï„ÌÚ Ì¿ Í–„ÁÇÃ
ÌÚ”Є˄ÈÌÚ”¿ÌÍË¿ÊǾ”
¿ÊÉÍ‚ÍÊÇÆËÍÃÌÍ‚ÍÇÊÇÍÀÍÇ”
ÏÍÃÇ‘„Ê„È …„БÍÉÍ„ ÍÀÏ¿˜„ÌÇ„ Ð Ä‘ÛËÇ ÎÍБ;ÌÌ¿¾
¿‚Ï„ÐÐǾÎÍÀÍÇ iБ͖ÌÇÉÄ‘ÐÉÍ‚ÍÎÐǔǖ„ÐÉÍ‚Í‘Ï¿Á
Ë¿‘ÇÆË¿ ‘’‘ Í–„ÁÇÄÌ ¿ ÃÍÎÍÊÌÇ‘„ÊÛÌÚ„ ÆÌ¿ÌǾ ÇÆ ÍÀ
ʿБÇ ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿ Ç ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ ‘¿É…„ À„ÐÎÍÊ„ÆÌÚ
É¿É ÐÏ„ÃБÁ¿ ÊÇ–ÌÍÈ ‚Ç‚Ç„ÌÚ Ãʾ …„̘ÇÌ ÃÇÉÍ‚Í ¿“
ÏÇÉ¿ÌÐÉÍ‚ÍÎÊ„Ë„ÌÇ
n¿—ÎÏ„ÃË„‘°ЄËÛÇÌÍÏË¿ÊÛÌÚ„ÁÎÍÊÌ„ÀÊ¿‚ÍÎÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ê’–ÌÚ„‚ÄÄ‘ÛËÇÆ¿ÌÇ˿ݑоÇÇ”ÊÝÀ¾‘¿À’Ã’˜Ç„
“ÍÀÇÇ‘„ËÌ„Ë„Ì„„ÍÉ¿ÆÚÁ¿Ý‘оÏÍÃÍËÇÆÄ‘БÁ¿ÇÇ”
É¿ÉÍ‘ÉÏÚÁ¿„‘оÌ¿Є¿Ìп”ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇÁÎÍÊÌ„ËÍ‚ÊÍ
ÀÚÌ„ÀÚ‘Û
q„À„ÌÍÉ ÐÊÇ—ÉÍË ÃÍÊ‚Í ÍБ¿„‘о Á Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Í‘
ÏÍÃÇ‘„Ê„È h¿ÁÇÐÇËÍБÛ Ü‘¿ ÎÍÊÌ¿¾ Ç ÁЄÍÀ™„ËÊݘ¿¾
n„ ‘ÍÊÛÉÍ „ÿ ‘„ÎÊÍ Æ¿˜Ç‘¿ ‘Í „БÛ ÀÇÍÊÍ‚Ç–„ÐÉ¿¾
…ÇÆÌÛ Ï„À„ÌÉ¿ Ì¿”ÍÃǑо Á Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Í‘ Ë¿ËÚ Ç ο
ÎÚpÐǔǖ„ÐÉ¿¾…ÇÆÌÛÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌ¿¾Г„Ï¿Ï„¿É•ÇÇ
Ì¿ ’‚ÏÍÆÚ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„‚Í Ç ÁÌ„—Ì„‚Í ËÇÏ¿ ‘¿É…„ Æ¿ÁÇо‘
Í‘ÏÍÃÇ‘„Ê„ÈÁÀÍÊÛ—„ÈБ„΄ÌÇ°Í‘Ë¿‘„ÏÇ
e„‘ÐÉÇÈ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ qÇÉÇ ˜Ë¿Ì’ÜÊÛ Ãʾ ÍÀ™¾Ð
Ì„ÌǾ ÎÏÍÇДͅÄÌǾ Ì¿Á¾Æ–ÇÁÚ” БϿ”ÍÁ ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊ
‘„ÍÏÇÝ ÉÍÌ‘ÏÍÊ„Ï¿ n¿ ΄ÏÁÚ” ÎÍÏ¿” Ï„À„ÌÍÉ ÐÍÁ„Ï
—„ÌÌÍÄÆÍÏÇ„Ì‘ÇÏÍÁ¿ÌÁËÇÏ„Ì„ÐÎÍÐÍÀ„ÌÎÍ̾‘Û–„‚Í
ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ БÍÇ‘ À;‘Ûо ¿ –‘Í ‘¿É пËÍ ÎÏÍÈÄ‘
oÌÍ–„ÌÛÁÌÇË¿‘„ÊÛÌÍÇÐ̿Ä…ÃÍÈÐÊ„ÃÇ‘Æ¿Ï„¿É•Ç¾
ËÇ ÁÆÏÍÐÊÍ‚Í Á ΄ÏÁ’Ý Í–„Ï„ÃÛ Ë¿‘„ÏÇ mʿǞ• ÇÐ
ÎÚ‘ÚÁ¿„‘ БϿ”
‚ÏÍËÉÇÈ ÆÁ’É ÁÐÎÚ—É¿ ÌÍÁÚÈ ƿο”
Î;ÁÊ„ÌÇ„ Ì„ÆÌ¿ÉÍË•¿ Ç ‘’‘ …„ ÎÏÍÁ„Ͼ„‘ ° ¿ Ë¿Ë„
БϿ—ÌÍ!oÌÍ‘ÐÚÊ¿„‘ÐÁÍÈБϿ”Ë¿‘„ÏÇÁ̿Ä…ÄÎÍ
Ê’–Ç‘Û „‚Í Ì¿Æ¿Ã ¿Ã¿Î‘ÇÏÍÁ¿ÌÌÚË ÍÀ„ÆÍοЄÌÌÚË –‘Í
ÀÚ ÍÌ ËÍ‚ ÎÏÇ̾‘Û „‚Í Á ЄÀ¾ À„Æ ÏÇÐÉ¿ Ç ÆÌ¿‘Û É¿É Á
ÎÍÐʄÒݘ„Ë Ï„¿‚ÇÏÍÁ¿‘Û Ì¿ ÎÏÇ–ÇÌ’ ÁÍÆÌÇÉÌÍÁ„ÌǾ
Ü‘Í‚Í ÉÍÌÉÏ„‘ÌÍ‚Í БϿ”¿ pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ ° Á ËÍË„Ì‘ ÇÐ
Î’‚¿ÉÍÌ‘ÏÍÊ„Ï¿Ì„ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛϾÃÍËÇÊÇÍÌƿ̾‘ÐÍÀÍÈ
ÇÌ¿БϿ”ËʿÄ̕¿Ì„Ï„¿‚ÇÏ’„‘rÍÁ„Ï—„ÌÌÍÌ„ÎÍ̾‘
ÌÍ–‘ÍÄʿ‘ÛÐÍБϿ”ÍËÉ¿ÉÉÌ„Ë’Í‘ÌÍÐÇ‘ÛоËÍ…
ÌÍ’ÐÎÍÉÍÇ‘ÛоÇÊÇÌ„‘–‘ÍÁÍÍÀ˜„ÎÏÍÇДÍÃÇ‘r‘Ï¿”
ÉÉÍ‘ÍÏÍË’Ì„ÆÌ¿„—ÛÉ¿ÉÍ‘ÌÍÐÇ‘ÛоÎÍ–‘ÇÌ„ÇÆÀ„…ÌÍ
΄τ”ÍÃÇ‘Á’…¿Ð
pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ ‘„΄ÏÛ –‘Í Ë¿‘Û Á ËÍË„Ì‘ ÁÍÆÌÇÉÌÍÁ„
ÌǾБϿ”¿’ËʿÄ̕¿п˿Ì¿”ÍÃǑоÁ‘Ï„ÁÍ…ÌÍËÐÍ
Б;ÌÇÇ
Ë’…¿–‘Í‘ÍÃÍÊ‚ÍÌ„‘Íξ‘ÛÎÏÇÄ‘ÎÍÆÃÌÍÇ
À’Ä‘ ÐÉ¿ÌÿÊ Ð ’‘Ï¿ ÎÍÐÐÍÏÇÊ¿ÐÛ Ð Ë¿‘„ÏÛÝ ‘¿É Ç Ì„
ДÍÃÇÊ¿ Á Ë¿‚¿ÆÇÌ À„ÊÛ„ „˜„ Ì„ БÇÏ¿ÌÍ Ç ‘ à Ç Ì¿
ÁƂʾÃÇÐÎ’‚¿ÌÌÍ‚Í–„Ë‘ÍË¿ÊÚ—¿Í‘Á„–¿„‘ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ
‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ h¿ÎÏÍÐ Í БϿ”„ ÎÍÊ’–¿„‘ ÎÍÑÁ„υÄÌÇ„ °
„БÛ–„‚ÍÀ;‘Ûоe¿ÊÛ—„°ÎÍÊÌ¿¾οÌÇÉ¿
q„À„ÌÍÉÎÍÆÌ¿„‘ЄÀ¾ÐÁÍÇ–’ÁБÁ¿–„Ï„ÆÏ„¿É•ÇÇÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÄÈБÁǾ ÀÊÇÆÉÇ” r ÎÍË͘ÛÝ ÁÆÏÍÐÊÚ” ÍÌ ÇÆÁÊ„É¿„‘
ÐËÚÐÊ ÇÆ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ‚Í ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ‚Í ÍÎÚ‘¿ pÏÍ•„ÐÐ
ÌÇÉ„Ë Ì„ Ï„‚Ê¿Ë„Ì‘ÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ÐÍ БÍÏÍÌÚ ÁÆÏÍÐÊÚ”
ÎÍ–‘Ç Ì„’ÎÏ¿Áʾ„ËÚÈ ÍÐÌÍÁ¿Ì É¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ Ì¿ ÜËÍ•ÇÍ
Ì¿ÊÛÌÍÈ ÐÁ¾ÆÇ Ï„À„ÌÉ¿ Ç Ë¿‘„ÏÇ i „ÐÊÇ Ë¿‘Û ƿ̾‘¿
ÐÁÍÇËÇ ÎÏÍÀÊ„Ë¿ËÇ ÿ „˜„ Ì„ ÿÈ bÍ‚ ÎÏÍÀÊ„Ë¿ËÇ Ð
‘Ï„ÁÍ‚¿ËÇ Ç “ÍÀǾËÇ À’Ã’˜Ç„ Ì¿Á¾Æ–ÇÁÚ„ БϿ”Ç Ï„
À„ÌÉ’ ËÍ…ÌÍ ÐÉ¿Æ¿‘Û ‚¿Ï¿Ì‘ÇÏÍÁ¿ÌÚ pÏÇ Ü‘ÍË ÁÍÁЄ
Ì„ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ –‘Í À;ÆÌÛ Æ¿ÉÏÚ‘Í‚Í ÎÏÍБϿÌБÁ¿ ΄
Ï„ÈÄ‘Í‘Ë¿‘„ÏÇÉÐÚÌ’ÁÎÏÍ•„ÐЄÇ”ÐÍÁ˄БÌÍÈ…ÇÆ
ÌÇÎÍÃÍÃÌÍÈÉÏÚ—„ÈnÍÎÍБ;ÌÌÍ„ÎÍÊ’–„ÌÇ„Í‘Ë¿
‘„ÏÇ ÎÍÏ•ÇÈ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ‚Í ’ÐÇÊ„ÌÌÍ‚Í БϿ”¿ Æ¿Ë„Ãʾ„‘
Ï¿ÆÁÇ‘Ç„ Ï„À„ÌÉ¿ ÁÚÆÚÁ¿„‘ –¿Ð‘Ú„ οÌÇ–„ÐÉÇ„ Ï„¿É
•ÇÇ À„ÆÚ˾ÌÌÚÈ ’…¿Ð ÍÀ„˜¿„‘ пËÚ„ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚ„
Ì¿Á¾Æ–ÇÁÚ„БϿ”ÇÁÀ’Ã’˜„Ë


crfxsontgno°lboc}

p„ÏÁÚ„ ̄ÄÊÇ Ç ˄о•Ú …ÇÆÌÇ ËʿÄ̕¿ ÐÁ¾Æ¿ÌÚ
Ãʾ „‚Í Ë¿‘„ÏÇ Ð ÀÍÊÛ—ÇË “ÇÆÇ–„ÐÉÇË Ì¿ÎϾ…„ÌÇ„Ë
rÊÇ—ÉÍËËÌÍ‚ÍÌ„ÍÎτÄʄÌÌÍ‚ÍÁ„ÊÇÉ¿ÍοÐÌÍБÛÐÄ
Ê¿‘Û–‘Í‘ÍÌ„‘¿ÉÎÏÇ–ÇÌÇ‘ÛÁÏ„ÃÀ„ÆÆ¿˜Ç‘ÌÍË’Ð’˜„
БÁ’q„À„ÌÍÉ–¿Ð‘ÍÎÊ¿–„‘–„‚Í‘Í‘Ï„À’„‘–„Ë‘ÍÌ„ÃÍ
ÁÍÊ„ÌrÎÇ‘Ë¿Ë¿Ë¿ÊÍÀ„ÐÎÍÉÍǑоËÌÍ‚ÍpÏÇÁÚ–ÌÚÈ
ÏÇ‘Ë Ð’ÎÏ’…„ÐÉÍÈ …ÇÆÌÇ Ì¿Ï’—¿„‘о ÁÆ¿ÇËÍÍ‘ÌÍ—„
ÌǾ Ë’…¿ Ç …„ÌÚ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿Ý‘о Ì¿ ÎÏÍ–ÌÍБÛ Ë’… Ç
Í‘„•–¿Ð‘ÍÀÚÁ¿„‘Ì„ÃÍÁÍÊ„ÌÇÏ¿ÆÃÏ¿…„Ìm„…Ã’ÏÍÃÇ
‘„ʾËÇ ÁÐÎÚ”ÇÁ¿Ý‘ ÐÐÍÏÚ pÏÇ„”¿Á—¿¾ Ì¿ ÎÍË͘Û ‘„
˜¿ÎÍÃÌÇË¿„‘ÐÍÃÌ¿’Ê„‚—’ÝоÀÚÊÍË’‘ÛÍ‘ÌÍ—„ÌÇÈ
Ð ÃÍ–„ÏÛÝ ÎÍÊ’–¿„‘ ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ ÐÌÍÁ¿ É¿É Á Ä‘БÁ„
ÎÍ’–¿‘Û Ç ÉÍÏÇ‘Û „„ a‘ËÍГ„Ï¿ ÁÏ¿…ÄÀÌÍБÇ ÁÍÉÏ’‚
Ï„À„ÌÉ¿ Ђ’˜¿„‘о rÉ¿Æ¿‘Û §eÍÀÏÍ ÎÍ…¿ÊÍÁ¿‘Û Á ËÇÏ
ÁÆÏÍÐÊڔ˿ÊÚ—sÚÌ„Ã’Ë¿ÈÜ‘ÍÍÌÇ‘¿Én¿пËÍË
Äʄ ÍÌÇ ÊÝÀ¾‘ ÃÏ’‚ ÃÏ’‚¿ Ç ‘„À¾¨ ° Ì„ÉÍË’ a Á„ÃÛ
ÁЄ–‘ÍÌ’…ÌÍË¿ÊÚ—’°Ü‘ÍÊÝÀÍÁÛ
˜É ’ÃÇÁÇÊÇ ° É‘Í … Ü‘Í‚Í Ì„ ÆÌ¿„‘! i –‘Í ÐÍÀБ
Á„ÌÌÍÇË„„‘оÁÁÇÃ’ÎÍÃÏÍÃÇ‘„ÊÛÐÉÍÈÊÝÀÍÁÛÝ!
sÏ¿ÃÇ•ÇÍÌÌÍÁÌ¿—„ËÍ‘ÌÍ—„ÌÇÇÉÄ‘¾ËÉÊÝÀÁÇ
Ç ÁÍÐÎÇ‘¿ÌÇÝ ÎÏÇÐ’‘БÁ’„‘ Ì„ÉÇÈ ÎÍʾÏÌÚÈ ÎÍÔÍÃ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

–„ÏÌÍÀ„Ê¿¾ Д„Ë¿ ÃÁÍÇ–Ì¿¾ ÐÇБ„Ë¿ ÊÝÀÇ‘ ° Ì„ ÊÝ
ÀÇ‘ÿÇÊÇÌ„‘”ÍÏÍ—ÇÈÇÊÇÎÊÍ”ÍÈtÎÏ͘„ÌÇ„ÇÇ‚
ÌÍÏÇÏÍÁ¿ÌÇ„ Á¿ÏÇ¿Ì‘ÍÁ ÎÏÇÁÍÃÇ‘ É ÍÃÌÍÀÍÉÍБÇ Ç À„Æ
¿ÊÛ‘„ÏÌ¿‘ÇÁÌÍБÇ ° ÁÚÀÇÏ¿È ÇÆ ÃÁ’” ° ÇÊÇ ¾ ÎÏ¿Á
ÇÊÇ‘ÚÍ—ÇÀ¿„—Ûо
n„ ÊÝÀÇ‘Û Ï„À„ÌÉ¿ Ü‘Í ÆÌ¿–Ç‘ Ì„ ÍÀÏ¿˜¿‘Û ÁÌÇË¿
ÌÇ„Ì¿Ì„‚ÍÁÍÁЄÌ„ÉÍÏËÇ‘ÛÌ„ÍÄÁ¿‘ÛÌ„Í‘ÁÍÃÇ‘ÛÁ
Ä‘ÐÉÇÈ пÃÇÉ Ì„ À„ÐÎÍÉÍÇ‘Ûо Í „‚Í ÆÃÍÏÍÁÛ„ Ì„ ÎÏÇ
’–¿‘ÛÉ‚ÍÏ—É’ÇÌ„БÇÏ¿‘ÛÇÐο–É¿ÌÌÚ„ÇË—‘¿ÌÇ—
ÉÇrÍÁ„Ï—¿Ý˜Ç„Ü‘ÇÜÊ„Ë„Ì‘¿ÏÌÚ„ÄÈБÁǾ¿Á‘ÍË¿‘Ç
–„ÐÉÇÎÍοÿݑÁÉ¿‘„‚ÍÏÇÝÏÍÃÇ‘„ʄȧÊÝÀ¾˜Ç”ÐÁÍ
„‚Í Ï„À„ÌÉ¿¨ oÀÍÀ˜„ÌÇ„ ° É¿…ÃÚÈ ÊÝÀÇ‘ ÐÁÍ„‚Í
Ï„À„ÌÉ¿Æ¿ÇÐÉÊÝ–„ÌÇ„ËËÍÏ¿ÊÛÌÚ”’ÏÍÃÍÁÀÍÊÛÌÚ”Ç
¿ÊÉÍ‚ÍÊÇÉÍÁ°ÇÆÏ¿ÆϾÿ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÚ”ÇБÇÌcÍÎÏÍÐÍ
É¿–„БÁ„ÇÏÍÊÇÜ‘ÍÈÊÝÀÁÇÇÆ¿ÀÍ‘ÚÃʾË¿ÊÚ—¿°ÇÆ
É¿‘„‚ÍÏÇÇÎÏ¿ÆÃÌÚ”
m„…Ã’ ‘„Ë ÇБÇÌÌÚ„ ËÍ‘ÇÁÚ Ç Ï„¿ÊÛÌ¿¾ •„Ì¿ ‘¿É
Ì¿ÆÚÁ¿„ËÍÈ §Æ¿ÀÍ‘Ú Í Ä‘¾”¨ ËÍ‚’‘ ÀÚ‘Û Á„ÐÛË¿ Ï¿Æ
ÊÇ–ÌÚ pÍÐÊ„ÃБÁǾ ÇÌÚ” §Æ¿ÀÍ‘ÊÇÁÚ” ÄÈБÁÇȨ –Ï„
Á¿‘ÚÀÍÊÛ—ÇËÇÍÐÊÍ…Ì„ÌǾËÇ
c ÐÇÊ’ ÐÁÍ„È À„ÆÆ¿˜Ç‘ÌÍБÇ Ç Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Ï„À„ÌÍÉ
°’ÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈÍÀ™„É‘ÃʾÎÍÎÚ‘ÍÉÏ„—„ÌǾÁÆÏÍÐÊÚËÇ
ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ”ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ”ÎÏÍÀÊ„ËÐÁ¾Æ¿ÌÌÚ”ÐÌ„
ÃÍÎÍÊ’–„ÌÌÍÈÁÐ’ÎÏ’…„БÁ„ÊÝÀÍÁÛÝ’ÌÇ…„ÌǾËÇÄ‘
БÁ¿ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ËÇ Ì¿ Ï¿ÀÍ‘„ ÍÀ˜„È Ì„’ÃÍÁÊ„‘ÁÍÏ„ÌÌÍ
БÛÝ…ÇÆÌÛÝ
iБ͖ÌÇÉ ‘Ï„ÁÍ‚Ç Ç БϿ”ÍÁ Ä‘„È ° ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„
ÐÉÇ„‘Ï¿ÁËÚÉ¿ÉÐÊ„ÃБÁÇ„ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ”ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍÁn„
ÁоÉÇ„¿‚Ï„ÐÐǾÇÁÏ¿…ÄÀÌÍБÛÁÍ‘Á„‘Ì¿ÄÈБÁǾÏÍ
ÃÇ‘„Ê„ÈÁÍÐÎÏÇÌÇ˿ݑоÇËÉ¿ÉÌ„ÎÏ„ÍÃÍÊÇËÍ„ÎÏÍ‘Ç
ÁÍÏ„–Ç„ËÍÏ¿ÊÛÌÚË‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾËÇÎÍÃÁ„Ï‚¿Ý‘оÁÚ‘„Ð
Ì„ÌÇÝÁÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„
Í‘‘’ÿÍÌÇ’…„ÿÁ¾‘Ì¿ÐÍÆÌ¿ÌÇ„
ÁÚÆÚÁ¿¾‘Ï„ÁÍ‚ÇÇБϿ” nÍÇÌ͂ÿ‘¿ÉÀÚÁ¿„‘
e„ÈБÁǾ ÏÍÃÇ‘„Ê„È Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÌÚ„ Ì¿ ÊÇ—„ÌÇ„ Ï„
À„ÌÉ¿’ÃÍÁÍÊÛБÁǾ
Í‘ÏÚÁÍ‘Ë¿‘„ÏÇÌÐÉÍÈ‚Ï’ÃÇ Í‚Ï¿
ÌÇ–„ÌÇ„ ÐÁÍÀÍÃÚ ÎÏÇÌ’…ÄÌÇ„ ÉÍ ÐÌ’ ÇÊÇ ÀÍÃÏБÁÍÁ¿
ÌÇÝ Í‚Ï¿ÌÇ–„ÌǾ Á Ç‚Ï„ ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇ„ ÐÄυÇÁ¿‘Û „Б„
БÁ„ÌÌÚ„ÎÍ‘Ï„ÀÌÍÐ‘Ç Ì„ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍÎÏÇÁ„Ã’‘ÉÏ¿ÆÁÇ
‘ÇÝÍ‘Á„‘ÌÍÈ¿‚Ï„ÐÐÇÇ‘¿ÉÍÈÐÇÊÚ–‘ÍÍÌ¿Ì„ÎÏ„Ë„ÌÌÍ
À’Ä‘ ÁÍÐÎÏÇ̾‘¿ Ï„À„ÌÉÍË É¿É ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇÈ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÁÚ‘„ÐÌ„Ì¿ ÇÊÇ ΄τ̄Є̿ Ì¿ ÍÀ™„É‘ ÁÌ„—Ì„È “ÍÀÇÇ
cЄÆ¿ÁÇÐÇ‘Í‘‘Í‚ÍÉ¿ÉÁЄÜ‘ÇÌ„ÇÆÀ„…ÌÚ„‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ
ÇÄÈБÁǾÐÍÁ„Ï—¿Ý‘оÏÍÃÇ‘„ʾËÇ
cÍ‘’ÐÊÍÁǾÎÏÇÉÍ‘ÍÏÚ”ÎÏÇ̾‘Ç„Ï„À„ÌÉÍËÏÍÃÇ
‘„ÊÛÐÉÇ” ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇÈ Ç ÌÍÏË ÎÍÁ„ÄÌǾ ÁÎÍÊÌ„ ËÍ‚’‘
ÎÏÇÁ„БÇ É ̿ϿБ¿ÌÇÝ ¿‚Ï„ÐÐÇÇ
Ð ÎÍÐʄÒݘÇË ÁÚ
‘„ÐÌ„ÌÇ„ËÁÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ ÎÐǔǖ„ÐÉÇË‘Ï¿ÁË¿Ë‘Ï„ÁÍ
‚¿ËÇБϿ”¿Ë
°Ì„ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛ ÏÍÃÇ‘„Ê„È Á ÐÇÊ’ Є˄ÈÌÚ” ÇÊÇ
ÊÇ–ÌÚ”ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ”ÎÏÍÀÊ„ËÉÎÍÃÊÇÌÌÍÈÊÝÀÁÇÇ
Æ¿ÀÍ‘„ Í Ï„À„ÌÉ„ Í‘ÌÍ—„ÌÇ„ É Ë¿ÊÚ—’ Ì„ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„ËÍ
Ç–¿Ð‘Í˄̾„‘оÍ‘Ì„ÍÎÏ¿ÁÿÌÌÍÈ¿‚Ï„ÐÐÇÇÇÎÍÿÁÊ„
ÌǾÃÍ–Ï„ÆË„ÏÌÍ‚ÍƿÿÀÏÇÁ¿ÌǾÇÐÝÐÝÉ¿ÌÛ¾
°Ï„ÁÌÍБÛÏÍÃÇ‘„Ê„ÈÎÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÝÃÏ’‚ÉÃÏ’‚’Ç
Ï„À„ÌÉ’ ÎÍÎÚ‘ÉÇ ÁÍÐÎÍÊÌÇ‘Û Ì„ÃÍБ¿‘ÍÉ ÊÝÀÁÇ Á Ð’Î
Ï’…„БÁ„Ä‘ÐÉÍÈÊÝÀÍÁÛÝÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇ„Ï„À„ÌÉ¿É¿É
¿Ï‚’Ë„Ì‘¿ÁÐ’ÎÏ’…„ÐÉǔϿÆÀÍÏÉ¿”
°ÎÏ„ÃÎÍ–‘„ÌÇ„ÁËÌÍ‚ÍÄ‘ÌÚ”ЄËÛ¾”ÍÃÌǔđ„È
ÃÏ’‚ÇË Ç É¿É ÐÊ„ÃБÁÇ„ Ï„ÁÌÍБÛ Ï„À„ÌÉ¿ É ÀÏ¿‘Û¾Ë Ç
ЄБϿË͘’˜„ÌÇ„–‘ÍÍÌÌ„ÊÝÀÇË–‘ÍÍÌÎÊÍ”ÇÍ‘
ÁÏ¿‘Ç‘„Ê„Ì
°ÐÊÇ—ÉÍË …„БÍÉ¿¾ “ÍÏË¿ ÎτÙ¾ÁÊ„ÌǾ ÏÍÃÇ
‘„ÊÛÐÉÇ” ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇÈ Ç Æ¿ÎÏ„‘ÍÁ ÎÏÇ ÍÀ’–„ÌÇÇ Ï„À„ÌÉ¿
ÐÄυÇÁ¿ÌÇÝ „Б„БÁ„ÌÌÚ” ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ„È ÎÏÇ’–„ÌÇÇ É
–ÇБ͑„ ÍÀÌ¿Ï’…„ÌÇÇ „‚Í ÇÌ‘„τп É ÁÍÎÏÍпË ÎÍÊ¿
ЄÉÐ’¿ÊÛÌÍÈГ„Ï„
°–Ï„ÆË„ÏÌÍ„ Æ¿Î’‚ÇÁ¿ÌÇ„ Ë¿ÊÚ—¿ ÍοÐÌÍБ¾ËÇ
ÁÌ„—Ì„‚Í ËÇÏ¿ ° ÀÍÊ„Æ̾ËÇ ÇÌ“„ɕǾËÇ Ë¿—ÇÌ¿ËÇ
–’…ÇËÇÊÝÃÛËÇ
° …„БÍÉÍ„ ÎÍÿÁÊ„ÌÇ„ ÊÝÀÍ‚Í Ì„ÃÍÁÍÊÛБÁ¿ ÏÍÃÇ
‘„ʾËÇ
° ‘Í‘¿ÊÛÌÚÈ ÉÍÌ‘ÏÍÊÛ Æ¿ ÊÝÀÚËÇ ÄÈБÁǾËÇ ÎÍ
Б’ÎÉ¿ËÇËÚÐʾËÇÏ„¿É•Ç¾ËÇÇ…„Ê¿ÌǾËÇÏ„À„ÌÉ¿
°ÇÐÉÊÝ–Ç‘„ÊÛÌÍÌ„‚¿‘ÇÁÌÚ„Í•„ÌÉÇÊÝÀÚ”ÄÈБ
ÁÇÈÇÎÍБ’ÎÉÍÁÏ„À„ÌÉ¿
°ÎÍБ;ÌÌÍ„ Ì¿ÎÍËÇÌ¿ÌÇ„ Í Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Í‘ ÏÍÃÇ
‘„Ê„È
°Í‘É¿Æ Í‘ Ï’ÉÍÁÍÃБÁ¿ ÎτÙ¾ÁÊ„ÌǾ É¿ÉÇ”ÊÇÀÍ
‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇÈ –Ï„ÆË„ÏÌÍ„ ÃÍÁ„ÏÇ„ ÐÎÍÐÍÀÌÍБÇ Ï„À„ÌÉ¿
ÐÎÏ¿ÁÇ‘ÛоÐÊÝÀÚËÇ‘Ï’ÃÌÍБ¾ËÇпËÍË’
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈo‘Ð’‘БÁÇ„ ÇБÇÌÌÍÈ ÊÝÀÁÇ Ç Æ¿ÀÍ‘Ú ÊÇ—„ÌÇ„ Ï„
À„ÌÉ¿ÎÏ¿Á¿Ì¿пËÍБ;‘„ÊÛÌÍБÛÇÌ„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛÁ‘ÍË
–ÇÐÊ„Ì¿Ì„ÃÍÁÍÊÛБÁÍÏÍÃÇ‘„ʾËÇÍ‘Ð’‘БÁÇ„’Á¿…„ÌǾ
ÉÏ„À„ÌÉ’É¿ÉÉÏ¿ÆÁÇÁ¿Ý˜„ÈоÊÇ–ÌÍБÇ°ÁЄÜ‘ÍÁ
ÉÍÌ„–ÌÍËÇ‘Í‚„ÎÏÇÁÍÃÇ‘ÉÏÍБ’ÁÏ¿…ÄÀÌÍБÇÉÏÍÃÇ
‘„ʾË Ç ÍÉÏ’…¿Ý˜„Ë’ ËÇÏ’ ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÇÝ ¿‚Ï„ÐÐÇÇ Á
ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ÇÐÇÊÛÌÍÎÍÁÚ—¿„‘—¿ÌÐÚÏ„À„ÌÉ¿Ì¿Ï¿Æ
ÁÇ‘Ç„‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇÇÏ¿ÆÊÇ–ÌÚ”“ÍÀÇÈ
mÚ Ì¿Ë„Ï„ÌÌÍ Ì„ ÿ„Ë Á Ü‘ÍÈ ‚Ê¿Á„ ÐÍÁ„‘ÍÁ É¿É
ÐÊ„Ã’„‘ÍÀÏ¿˜¿‘ÛоÐÏ„À„ÌÉÍËÁ΄ÏÇÍÃÏ¿ÌÌ„‚ÍÏ¿ÆÁÇ
‘Ǿ Ç Á ÎÍÐʄÒݘDŽ ‚ÍÃÚ p„ÿ‚Í‚Ç–„ÐÉÇ„ Ï„ÉÍË„Ìÿ
•ÇÇ–¿Ð‘ÍÉ¿…’‘оÁÎÍÊÌ„Í–„ÁÇÃÌÚËÇÇÎÍ‘ÍË’Ì„ÁÚ
ÆÚÁ¿Ý‘ ÃÍÁ„ÏǾ Ì„ ‘Ï„À’Ý‘ ÎÏÍÎ’ÐÉ¿‘Û Ç” –„Ï„Æ ЄÀ¾
Ï’ÉÍÁÍÃБÁÍÁ¿‘Ûо ÇËÇ Á …ÇÆÌÇ Ç ÁÍÐÎÇ‘¿ÌÇÇ mÚ ÎÍ
Ê¿‚¿„Ë–‘ÍпË“¿É‘ÍÀÏ¿˜„ÌǾÉË¿‘„ÏÇ¿Ê’Ü‘ÍÈÉÌÇ
‚Ç ‚ÍÁÍÏÇ‘ ÍÀ ÍÎτÄʄÌÌÍÈ ÍÀ„ÐÎÍÉÍ„ÌÌÍБÇ ÐÍÀБÁ„Ì
ÌÚË Ã’—„ÁÌÚË ÐÍБ;ÌÇ„Ë i „ÐÊÇ –Ç‘¿‘„ÊÛ ÎÏÇ—„Ê É
ÁÚÁÍÃ’ –‘Í „‚Í ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ„ ÎÏÍÀÊ„ËÚ ÁÊǾݑ Ì¿
ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç”ÇÆ¿ÁÇÐÇËڔ͑̄‚ÍÊÝÄÈÁ΄ÏÁ’ÝÍ–„
Ï„ÃÛ Ì¿ Ä‘„È Ç ’ÁÇÃÇ‘ Á Ü‘ÍË „˜„ ÍÃÇÌ ÃÍÎÍÊÌÇ‘„ÊÛ
ÌÚÈ БÇË’Ê ÎÍБ¿Ï¿‘Ûо ÐÍÀБÁ„ÌÌÚËÇ ÐÇÊ¿ËÇ ÇÊÇ Ð
ÎÍË͘ÛÝÐ΄•Ç¿ÊÇБÍÁÌ¿–¿‘ÛÏ„—¿‘ÛÐÁÍÇÎÏÍÀÊ„ËÚ°
•„ÊÛÜ‘ÍÈ‚Ê¿ÁÚÀ’Ä‘ÃÍБǂ̒‘¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
embdb9
‘¯Ë“’“È“ˆ’°ˆ¯È²È
l©¤ºÎˤ°ËãȈªˆºm¤Ë°ˆË
°’²ºˆË¯È¹’«ˆËãË°“È«’¤Ë’ˆÈˆ’m
“È«
€ËˆÈ㈈˯ȹ’«obqah|ihrnoccoeasidqinizij
‘Ï„ÌÇÌ‚¿Ì‘ÇБϿ”¿

sÏ„”Ë„ÏÌ’Ý Бϒɑ’Ï’ ÊÇ–ÌÍБÇ ÍÎÇпÌÌ’Ý uÏ„ÈÃÍË
„ÃÁ¿ ÊÇ ËÍ…ÌÍ ÎÏÇÆÌ¿‘Û ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍÈ Ï¿Æ’ËÌÍÈ Ç ÊÍ
‚Ç–ÌÍÈ
nÍÍÌ¿‘„ËÌ„Ë„Ì„„Ð’˜„БÁ’„‘i“’ÌÉ•ÇÍÌÇÏ’„‘
ÃÍÁÍÊÛÌÍÐÌÍÐÌÍ°–„ÊÍÁ„É–¿˜„ÁЄ‚Í ϿБ„‘ Ï¿ÆÁÇÁ¿
„‘о ’–Ǒо ÎÏ„ÍÃÍÊ„Á¿‘Û ÁоÉÇ„ Ì„ÎÏǾ‘ÌÍБÇ Б¿Á
ÁÆÏÍÐÊÚË ÍÐÍÀÚ” Æ¿‘Ï’ÃÌ„ÌÇÈ Á ÐÍ•Ç¿ÊÛÌÍÈ …ÇÆÌÇ Ì„
ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘
˜‘Í°ÌÍÏË¿ÊÛÌÍ
pÏ¿Áÿ Ç Í‘ÉÊÍÌ„Ì„ÌǾ Í‘ Á„ÐÛË¿ ’ÐÊÍÁÌÍÈ ÌÍÏËÚ
°Á„˜ÛÌ„‘¿É¿¾’…Ï„ÃÉ¿¾
cÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚ„ Á oÌÍ ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾ Í ÎÐǔǖ„ÐÉÇ”
‘Ï¿ÁË¿” Ì„ÎÏÇ„ËÊ„ËÚ„ Ð ‘Í–ÉÇ ÆÏ„ÌǾ ËÍÏ¿ÊÇ …„Ê¿
ÌǾ БτËÊ„ÌǾ Ç БϿБÇ Ì¿—„ € Ì¿ÐÇÊÛÌÍ ‘¿Ë ’ÄÏ
…ÇÁ¿„‘ cÚБϿÇÁ¿„‘ Æ¿˜Ç‘Ú Ç À¿ÏÛ„ÏÚ n„ ÿ„‘ ÿ…„
ÀÊÇÆÉÍ ÎÍÃÍÈ‘Ç Ç Á ˜„ÊÍ–É’ Æ¿‚ʾ̒‘Û a Ë„…Ã’ ‘„Ë
ÉÍ„–‘Í ÇÆ ‘Í‚Í –‘Í Á¿ÏǑо Á ÉÍ‘Ê„ À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í
Ì„ÿ„‘Ì¿ËÌÍÏË¿ÊÛÌÍ…Ç‘ÛÍп…ÿ„‘БϿ”¿ËÇÇ‘Ï„
ÁÍ‚¿ËÇ Ï¿ÆÏ’—¿„‘ Ì¿—’ ÊÇ–ÌÍБÛ Ç ‚ÏÍÆÇ‘ ÇÌ͂ÿ Ì¿Ë
ÎÍÊÌÚËÇБτÀÊ„ÌÇ„ËaËÚÿ…„ÃÍ‚ÍÁÍÏÇ‘ÛоÍÁÚÿ
–„ÎτБ’ÎÌÚ”…„Ê¿ÌÇÈÐÜ‘ÇËoÌÍÌ„ËÍ…„ËcÚÌ’…
ÄÌÚ ÃÍÀÚÁ¿‘Û ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÍ„ ÁоÉÇËÇ ÍÀË¿ÌÌÚËÇ Î’‘¾
ËÇ pÏÇ–„Ë É¿ÉÇËÇ ÀÚ ’…¿ÐÌÚËÇ Ü‘Ç ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾ
ÇÊÇ…„Ê¿ÌǾÌ„ÀÚÊÇ„ÐÊÇÇ”’ÿ„‘оÁÐÎÍËÌÇ‘ÛÍÐÍÆ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ì¿‘Û Á„ÏÌ’‘Û Á € ÎÏÇ”ÍÃÇ‘ ÍÐÁÍÀͅÄÌÇ„ –„ÊÍÁ„É ÇÆ
À¿Áʾ„‘о Í‘ БϿ”¿ Б¿ÌÍÁǑо ÜÌ„Ï‚Ç–ÌÚË ÆÃÍÏÍÁÚË
…ÇÆÌ„ÐÎÍÐÍÀÌÚË
r‘Ï’É‘’Ï¿ÇÎÏÇÌ•ÇÎÚÎÍÉÍ‘ÍÏÚËÄÈБÁ’„‘Ì¿—¿
ÎÐÇ”ÇÉ¿ÍÎÇпÌÚuÏ„ÈÃÍËÀÍÊ„„Б¿Ê„‘Ì¿Æ¿ÃÇÁÎÍÊÌ„
ÐÍÍ‘Á„БÁ’Ý‘ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍБÇ eÍÉ¿Æ¿‘„ÊÛБÁÍ ‘ÍË’
ÎÍ–‘ÇÁ„ÉÍÁ¿¾ËÇÏÍÁ¿¾ÎÏ¿É‘ÇÉ¿ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿ Ç ÐÍ‘ÌÇ
‘Úо– ο•Ç„Ì‘ÍÁ ÐοЄÌÌÚ” Í‘ “ÍÀÇÈ Ç Ì„ÁÏÍÆÍÁ Ð ÎÍ
Ë͘ÛÝ ÉÊ¿ÐÐÇ–„ÐÉÍÈ ÇÊÇ ËÍÄÏÌÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈ ‘„ÍÏÇÇ
uÏ„Èÿ
nÍÄÊÍÌ„‘ÍÊÛÉÍÁÜ‘ÍË
n„ ÎÏÇÌÇË¿Á—Ç„ ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÍ„ ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌÇ„
Ü‘Ç” ÎÏÇÌ•ÇÎÍÁ Ç Бϒɑ’Ï
Ï¿ÌÌÝÝ Ä‘ÐÉ’Ý ЄÉÐ’¿ÊÛ
ÌÍБÛ ÊÇÀÇÃÍ БϿ” ɿБϿ•ÇÇ ˜ÃÇÎÍÁ ÉÍËÎÊ„ÉÐ Ç
ÎÏÍ–„„ ÌÍÄÈБÁÍÁ¿Á—Ç„ÁÎÍÊÌÍËÐÍ‚Ê¿ÐÇÇÐË„”¿ÌÇ
ÉÍÈÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿ÃÍÀÇÁ¿ÊÇÐÛÇÃÍÀÇÁ¿Ý‘оÁ„ÐÛË¿’À„
ÃÇ‘„ÊÛÌÚ” Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘ÍÁ pÏÇ Ü‘ÍË Ì„ÉÍ‘ÍÏÚ„ ÇÆ ÌÇ” Ì„
ÇË„ÊÇ Ð΄•Ç¿ÊÛÌÍÈ ÎÍÂ͑ÍÁÉÇ Á„ÐÛË¿ ÎÏÇÀÊÇÆÇ‘„ÊÛ
ÌÚ„ÆÌ¿ÌǾËÌÍ‚Í„Í‘ÉÏÚÁ¿ÊÇÆ¿ÌÍÁÍпËÇЄÀ„ÀÚÊÇÇ
ÃÍÉ‘ÍÏÍËÇο•Ç„Ì‘ÍË
t…„’ÎÍËÇÌ¿Á—ÇÈоmÇ”¿ÇÊmÇ”¿ÈÊÍÁÇ–h͘„ÌÉÍ
ÐÄʿÊ Ü‘Í oÌ пË À„Æ ÎÍБÍÏÍÌÌ„È ÎÍË͘Ç ÇÆÁÊ„É ÇÆ
À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í …’‘ÉÇ„ ÐÍÀڑǾ ËʿÄ̖„ÐÉÍÈ …ÇÆÌÇ
Äυ¿Á—Ç„ „‚Í ÎÍÊ…ÇÆÌÇ Á БϿ”„ Ï¿ÐÐËÍ‘Ï„Ê Ç” Ì¿
ÐÁ„‘’ ÎÍÃͅÿÊ ÎÍÉ¿ ÍÌÇ ÇÐοϾ‘о Ç Б¿Ê ÌÍÏË¿ÊÛ
ÌÚË ÆÃÍÏÍÁÚË –„ÊÍÁ„ÉÍË pÏÍ•„ÐÐ ÇЕ„Ê„ÌǾ ÀÚÊ Ë’
–Ç‘„Ê„Ì ÍοЄÌ Ç ‘¿É…„ Ì„ÁÍÆËÍ…„Ì É¿É ϿИ„ÎÊ„ÌÇ„
¿‘ÍË¿ Ì¿ ÉÍÊ„ÌÉ„ Ç ΄τпÃÉ¿ ЄÏÕ¿ Á ЄÊÛÐÉÍÈ ÀÍÊÛ
ÌÇ–É„ À„Æ Ì¿ÏÉÍÆ¿ s„Ë •„ÌÌ„„ ÍÃÌ¿ÉÍ Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘ hÌ¿
ÌÇ„Ü‘Í‚ÍÍÎÚ‘¿ÃʾÇÌ‘„τВݘǔо—¿ÌпËÇÌ¿ÎÍÀ„
Ã’ÁпËÍБ;‘„ÊÛÌÍÈÀÍÏÛÀ„ÐÍБϿ”ÍËÌ„ÍÀ”ÍÃÇËÍ
r Ï¿ÌÌ„È ÝÌÍБÇ h͘„ÌÉÍ ÀÚÊ ÇÎÍ”ÍÌÃÏÇÉÍË oÌ
…ÇÊ Á ‘ÍÐÉ„ Ç Ì„ÃÍÁÍÊÛБÁ„ ÐÍÀÍÈ Ç …ÇÆÌÛÝ mÇÏ Ãʾ
Ì„‚Í ÀÚÊ Ë¿ÊÍ ÎÏÇÁÊ„É¿‘„Ê„Ì Ç ÊÇ—„Ì ÐËÚÐÊ¿ iÆ Á„
ÊÇÉÇ”¿Á‘ÍÏÍÁÍÌÁÚÎÇÐÚÁ¿ÊÁ‘„‘Ï¿ÃÉ’пËÚ„ËÏ¿–ÌÚ„
ËÚÐÊÇ c ÊÝÀÁÇ •„ÌÇÊ Ì„Ï¿ÆÄʄÌÌÍБÛ rÍÀБÁ„ÌÌ’Ý
Ë„Ê¿Ì”ÍÊÇÝ ЖǑ¿Ê ÆÌ¿ÉÍË ÇÆÀÏ¿ÌÌÍБÇ Ç ÐÊ„‚É¿ ‚ÍÏ
ÃÇÊо „È cÎÏÍ–„Ë Á ÜÎÍ”’ ÄɿÿÌп ÎÍÃÍÀÌÍ„ ’ËÍÌ¿
БÏÍ„ÌÇ„ÃʾÇÌ‘„ÊÊÇ‚„Ì‘¿ÀÚÊÍÎÍ–‘ÇÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÚË°
Ï¿ÃÍÁ¿‘Ûо …ÇÆÌÇ ËÍ‚ÊÇ ‘ÍÊÛÉÍ ÊÝÃÇ ÌÇ–„Ë Ì„ ÎÏÇË„
e„ÌÛБϿ”¿ 
–¿‘„ÊÛÌÚ„°ÍÀÚÁ¿‘„ÊÇ Ï„Ë„ÐÊ„ÌÌÇÉÇ ÇÃÇÍ‘Ú t…„ Á
‘„ ÝÌÚ„ ‚ÍÃÚ h͘„ÌÉÍ À;Êо ÁÍÃÚ ÃÍÊ‚Í Ì„ ËÍ‚ Ì¿’
–Ç‘Ûо ÎÊ¿Á¿‘Û Ì„ËÌÍ‚Í БÚÃÇÊо Ü‘ÍÈ ÐÁÍ„È ÐÊ¿ÀÍБÇ
ÌÍËÇÏÍÁ¿¾ÐÉÍÏÀÛÇÜ‘ÍÎÍÉÏÚÁ¿Ê¿
pÍ‘ÍË ÁЄ ÇÆË„ÌÇÊÍÐÛ h͘„ÌÉÍ Б¿Ê ÎÍÏ¿ÆÇ‘„ÊÛÌÍ
ľ‘„ÊÛÌÚË –„ÊÍÁ„ÉÍË h¿Ì¾‘ÇÈ „‚Í ËÍÊÍÃÍБÇ ”Á¿‘ÇÊÍ
ÀÚÌ¿‘ÏÇ–„‘ÚÏ„ÍÀÚ–ÌÚ„…ÇÆÌÇ
oÌ ÀÚÊ ÉÍÌ‘ÏÍÊ„ÏÍË …„Ê„ÆÌÍÈ ÃÍÏÍ‚Ç Á p„ÏÁ’Ý
mÇÏÍÁ’ÝÉÍË¿ÌÃÇÏÍËÁÆÁÍÿÎÏ¿ÎÍϘÇÉÍËbÚÊÏ¿Ì„Ì
Í‘Ï¿ÁÊ„Ì ‚¿Æ¿ËÇ ÎÍÊ’–ÇÊ –„‘ÚÏ„ ÀÍ„ÁÚ” ÍÏÄ̿ bÚÊ
—‘¿ÀÐÉ¿ÎÇ‘¿ÌÍË ÉÍË¿ÌÃÇÏÍË À¿‘¿ÊÛÍÌ¿ Ì¿–¿ÊÛÌÇÉÍË
ÎÍ–‘ Ç ‘„Ê„‚Ï¿“¿ ÉÍË„Ìÿ̑ÍË dÊ¿ÁÎÍ–‘¿Ë‘¿ Á p„‘ÏÍ
‚ϿĿÙݑ¿Ì‘ÍËÃÏ’…ÇÌÚЄÉÏ„‘¿Ï„ËÎÍÊÉÍÁÍ‚ÍВÿ
Á aÏ”¿Ì‚„ÊÛÐÉ„ bÚÊ ÎÍ‚Ï¿ÌÇ–ÌÇÉÍË Á r‘Ï„ÊÛÌ„ ÉÍ
Ë¿ÌÃÇÏÍË Î’Ê„Ë„‘ÌÍÈ ÉÍË¿ÌÃÚ ÎÍÊÉÍÁÚË ¿Ã™Ý‘¿Ì‘ÍË
ÎÍÃ n¿ÏÁÍÈ bÚÊ ¿‚„Ì‘ÍË ’‚ÍÊÍÁÌÍ‚Í ÏÍÆÚÐÉ¿ Á p„‘ÏÍ
‚ϿÄ Ç ÇÌБϒɑÍÏÍË ÎÍ ÉÏÍÊÇÉÍÁÍÃБÁ’ Á rËÍÊ„ÌÐÉÍÈ
‚’À„ÏÌÇÇ bÚÊ ËÇÊÇ•ÇÍÌ„ÏÍË Á lÇ‚ÍÁ„ bÚÊ пÎÍ…ÌÇ
ÉÍË ÉÍÌ‘ÍϘÇÉÍË Ç ÎÍË͘ÌÇÉÍË À’”‚¿Ê‘„Ï¿ Á p„‘ÏÍ
‚Ï¿ÃÐÉÍË ÎÍÏ‘’ i ÁЄ Ü‘Í Æ¿ É¿ÉÇ„ÌÇÀ’ÃÛ ЄËÛÁÍЄËÛ
Ê„‘x„ÊÍÁ„ÉË„‘¿ÊоÎÍ…ÇÆÌÇ”Á¿‘¿¾ÐÛÆ¿ÎÏÍ“„ÐÐÇÇ
‚ÍÏÍÿ Ç Ð’ÃÛÀÚ m„̾Ê ÊÇ•¿ Ç ÉÍ…’ ‘Í–ÌÍ ÎÚ‘¿Êо
ÐÉÏÚ‘ÛоÍ‘ÉÍ‚Í‘ÍÇÊÇ–„‚Í‘ÍÇÊÇÆÌ¿ÊÍÀÊÇÆÉÍËÎÍ
…ÇÆÌ„ÌÌÍËÆ¿ÉÊÝ–„ÌÇÇ
c ÃÁ¿Ã•¿‘Û ΄ÏÁÍË ‚ÍÃ’ h͘„ÌÉÍ ÍÎ’ÀÊÇÉÍÁ¿Ê ΄Ï
ÁÚ„ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚ Ç ÁÐÉÍÏ„ Б¿Ê пËÚË ÇÆÁ„БÌÚË Ç ÎÍÎ’
ʾÏÌÚË ÎÇп‘„Ê„Ë Á rÍÁ„‘ÐÉÍÈ qÍÐÐÇÇ n„ ÃÍБǂ̒Á
‘ÏÇÕ¿‘ÇÊ„‘ÍÌБϿÿÊÍ‘‚ÍÊÍÁÍÉÏ’…„ÌÇÈЄÏÄ–ÌÚ”
ÎÏÇοÃÉÍÁ ÎÍБ;ÌÌÚ” Ï¿ÐБÏÍÈБÁ …„Ê’ÃÉ¿ Ç Ì„ÎÍ
̾‘ÌÍÈ Ì„ÏÁÌÍÈ ÀÍÊ„ÆÌÇ p¿ÌÇ–„ÐÉÇ À;Êо ÁÍÃÚ n„
ËÍ‚ „БÛ b;Êо ÁÍÏÍÁ Ç ‚Ï¿ÀÇ‘„Ê„È ΄τà ÃÁ„ÏÛÝ Ì¿
ÌÍ–Û ’БϿÇÁ¿Ê À¿ÏÏÇÉ¿ÃÚ
„ÐÊÇ ÌÍ–ÛÝ ÎÏÇÃ’‘ Ë„À„ÊÛ
’οÄ‘ Ç ¾ ÎÏÍÐÌ’ÐÛ rÌ¿–¿Ê¿ Ðο‘Û ËÍ‚ ‘ÍÊÛÉÍ Ì¿ ÃÇ
Á¿Ì„ÎÍ‘ÍË‘ÍÊÛÉÍÌ¿ÎÍÊ’n¿’ÊÇ•„„Ë’ÄʿÊÍÐÛÃ’Ï
ÌÍÇ’ÐÎÍÉ¿ÇÁ¿ÊоÍÌ‘ÍÊÛÉÍÃÍÀ„…¿ÁÃÍÎÍÙ„ÆÿÐÁÍ„‚Í
ÃÍË¿cÏ¿–ÇÊ„–ÇÊÇ„‚ÍÀÏÍËÍËÇÁÍÃÍÈ
”ÍÊÍÃÌÚ„Á¿Ì
ÌÚÎÍ„ÆÃÉÇÌ¿ËÍÏ„ o‘Ê„–„ÌǾ„Ë’Б¿ÌÍÁÇÊÍÐÛ‘ÍÊÛ
ÉÍ”’…„
e„ÊÍÀÚÊÍÃϾÌÛ
pÇп‘„ÊÛ ÇÐÉ¿Ê ÎÏÇ–ÇÌ’ ÀÍÊ„ÆÌÇ oÌ ÎÍÐÊ„ÃÍÁ¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

‘„ÊÛÌÍ ‚Íà ƿ ‚ÍÃÍË ΄τÀÇÏ¿Ê ÐÍÀڑǾ ÐÁÍ„È …ÇÆÌÇ Ç
Æ¿ÎÇÐÚÁ¿Ê Ç” Á Ë¿Ê„ÌÛÉÇ” ÌÍÁ„ÊÊ¿” nÍÁ„ÊÊÚ ÎÍÊ’–¿
ÊÇÐÛ Çƾ˜ÌÚ„ Ç ¾ÏÉÇ„ ¿Á‘ÍÏ ÃÍÀÏ¿Êо Á ÐÁÍÇ” ÁÍÐÎÍ
ËÇÌ¿ÌǾ” ÃÍ ÃÁ’”Ê„‘Ì„‚Í ÁÍÆϿБ¿ ÌÇÉ¿ÉÍÈ ÎÏÇ–ÇÌÚ
ÀÍÊ„ÆÌÇÌ„Ì¿—„Ê¿‘Ï„ÁÍ‚¿ÇБϿ”ÁÚÏÍÐÊÇ
pÍÌÍ–¿Ëh͘„ÌÉÍË’–ÇÊÇÉÍ—Ë¿ÏÚ
e„ÊÍÀÚÊÍÌ„Æ¿ÃÍÊ‚ÍÃÍÏ¿Æ‚ÏÍË¿ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿°Á
qrurq„˜„ÁÍÃÇÊÇÐÛ§ÁÏ¿–Ç“Ï„ÈÃÇБڨs¿ÉÍÈÁÏ¿–Ç
ÎÍÐÍÁ„‘ÍÁ¿Ê h͘„ÌÉÍ ÍÀÏ¿‘Ç‘Û ÁÌÇË¿ÌÇ„ Ì¿ ÐÌÚ Ç Ð Ç”
ÎÍË͘ÛÝ ÎÍÎÚ‘¿‘Ûо ÁÚ’ÃÇ‘Û ÇÆ À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í ÁÍÐ
ÎÍËÇÌ¿ÌÇ„ Í ËʿÄ̖„ÐÉÍÈ ÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ ‘Ï¿ÁË„ Б¿Á
—„È ÎÏÇ–ÇÌÍÈ ÀÍÊ„ÆÌÇ pÏ¿Áÿ Á¿ÏÇ¿Ì‘Ú ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌǾ
ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÌÚ„“Ï„ÈÃÇБÍËh͘„ÌÉÍÁÍÆË’‘ÇÊÇË„ÊÛÉ
Ì’Á—’ÝÁÐÌÍÁÇÄÌÇÇÏ’É’“Ï„ÈÃÇБÍÉτБÇÊ“¿ÊÊÍÐÍË
Ç ÃÇ¿‚ÌÍБÇÏÍÁ¿Ê ’ h͘„ÌÉÍ Ï¿Ì„„ ЄÉÐ’¿ÊÛÌÍ„ Ï¿Ð
БÏÍÈБÁÍ
h͘„ÌÉÍÀÚÊË¿‘„ÏÇ¿ÊÇБÍËÇÎÍÉÊÍÌÌÇÉÍË’–„ÌǾ
Í Ï„“Ê„Éп” “ÇÆÇÍÊÍ‚¿ p¿ÁÊÍÁ¿ oÌ Á„ÏÇÊ Á ÐÇÊ’ Ï¿Æ’
Ë¿ cƾÁ Í‘ uÏ„Èÿ –„ÏÌÚÈ ÍË’‘ À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í ÍÌ
ÎÏÇ̾Êо ÊÍÁÇ‘Û Ì¿ ’ÃÍ–É’ ÐÌÍÁÇÄÌÇÈ ‘„ БϿ—ÌÚ„
Á΄–¿‘Ê„ÌǾËʿÄ̖„БÁ¿ÉÍ‘ÍÏÚ„‘’ÿÎÏÍÁ¿ÊÇÊÇÐÛÇ
Ì„ ÿÁ¿ÊÇ „Ë’ ÎÍÉ; nÍ Ì„ пËÇ ÎÍ ЄÀ„ ÇÌ‘„Ï„ÐÍÁ¿ÊÇ
Ü‘Ç ‘Ï¿‚Ç–„ÐÉÇ„ ÐÍÀڑǾ ÎÇп‘„ʾ t Ì„‚Í ÀÚÊ¿ ÐÁ;
‘„ÍÏǾ°‘ÍÌÉ¿¾ÇÏ„“Ê„É‘ÍÏÌ¿¾
mÇ”¿ÇÊmÇ”¿ÈÊÍÁÇ–ÆÌ¿ÊÉ¿ÉÄÈБÁ’„‘ËÍÆ‚ÐÍÀ¿
ÉÇoÌÎÏÍ–Ç‘¿ÊÎÏÍ’ÐÊÍÁÌÚ„Ï¿ÆÃÏ¿…Ç‘„ÊÇÇÁÏ„Ë„Ì
ÌÚ„ÐÁ¾ÆÇÁËÍÆ‚’ÍÀÚ–ÌÍÈÃÁÍÏ̾‚ÇБ’–Ç‘Ë„‘ÏÍÌÍË
ÀÛ„‘‘ÍÉÐÍÀ¿É¿͑ÄςÇÁ¿„‘Ê¿Î’cÿÊÛÌ„È—„ËÐÍÀ¿É¿
Äς¿„‘ Ê¿Î’ À„Æ ’ÿϿ ‘ÍÉ¿ Ì¿ ÍÃÇÌ Б’É Ë„‘ÏÍÌÍË¿
s¿É¿¾Ì„ÏÁÌ¿¾ÐÁ¾ÆÛÁËÍÆ‚’mÇ”¿ÇÊmÇ”¿ÈÊÍÁÇ–ÎÏÇ
Ë„ÏÇÊ‘„ÍÏÇÝp¿ÁÊÍÁ¿Ì¿ЄÀ¾rÁÍÇËǧ˄‘ÏÍÌÍË¿ËǨ
h͘„ÌÉÍ ÎÍЖǑ¿Ê ÁÌ„—ÌÇ„ ’ÐÊÍÁÌÚ„ Ï¿ÆÃÏ¿…Ç‘„ÊÇ °
ÁÍÃ’ ’ÊÇ•’ „Ã’ …„̘ÇÌ’ k¿É ‘ÍÊÛÉÍ ÍÌÇ Î;Áʾݑ
о h͘„ÌÉÍ ÁÆÃÏ¿‚ÇÁ¿„‘ Ç –’ÁБÁ’„‘ ЄÀ¾ ÎÊÍ”Í pÏÇ
Ü‘ÍË ÇБ͖ÌÇÉÇ ‘ÍÉ¿ ÿÁÌÍ Ì„ Ï¿ÀÍ‘¿Ý‘ oÌÇ ÎÏÍÁ¿ÊÇ
ÊÇÐÛÁÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„fÐÊÇǔ͑‘’ÿÇÆÁÊ„–ÛÐÎÍËÍ
˜ÛÝÐÌÍÁÀ„ÆÍοÐÌÍБÛ’ÐÊÍÁÌڔϿÆÃÏ¿…Ç‘„Ê„È
ÁÍÃÚ
…„̘ÇÌÚ „ÃÚ Б¿Ì„‘ Í–„ÁÇÃÌÍÈ Ì„ÏÁÌÚ„ ÐÁ¾ÆÇ Ï¿ÆÍ
ÏÁ’‘о–„ÊÍÁ„É΄τБ¿Ì„‘À;‘Ûо”ÇË„Ï
ih͘„ÌÉÍБ¿ÊÃ’Ë¿‘ÛÌ¿ÃÐÁÍÇËÇÐÌ¿ËÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
iÆ БϿ—ÌÚ” Á„˜„È h͘„ÌÉÍ –¿˜„ ÁЄ‚Í ÐÌÇÊÇÐÛ
ÁÍÿÌǘDŽÇ‘Ç‚ÏÚ
iÐÐÊ„ÃÍÁ¿ÌÇ„ÁÍÃÚÁÐÌÍÁÇÄÌǾ”ÎÏÇÁ„ÊÇÎÇп‘„ʾ
É Í–„ÁÇÃÌÍË’ ÁÚÁÍÃ’ ° ÍÌ ÁÍÃÚ ÀÍǑо pÍÏ¿ÆÇ‘„ÊÛÌÍ
° –„ÊÍÁ„É БϿÿÊ ¿ÉÁÍ“ÍÀÇ„È Ð Ä‘ÐÉÇ” Ê„‘ Ç À;Êо
ЄÀ„ Á Ü‘ÍË ÎÏÇÆÌ¿‘Ûо sÍÊÛÉÍ ÇБÍÊÉÍÁ¿Á ÐÁÍÈ БϿ—
ÌÚÈÐÍÌ°À’ÏÌ¿¾Ï„É¿°Á¿ÌÌÍ–É¿ÃʾɒοÌǾÐÇÌÇÈ
À„Ï„‚°ÀÏÍ—„ÌÌ¿¾ÁÁ¿ÌÌ’΄ʄÌÉ¿„‚ÍËʿÄ̕¿ÁÚ
‘¿ÐÉÇÁ¿Ý‘ ÎÍÐÊ„ ɒοÌǾ ÇÆ Á¿ÌÌÍ–ÉÇ ÍÌ ÐËÍ‘ÏÇ‘ Á
Á¿ÌÌÍ–É’ Ç Ì¿ ÁÐÝ …ÇÆÌÛ Î’‚¿„‘о ÁÍÃÚ ° h͘„ÌÉÍ
ÎÏÇÆÌ¿Ê –‘Í –’ÁБÁÍ ÉÍ‘ÍÏÍ„ ÁÚÆÚÁ¿„‘ Á Ì„Ë ÁÍÿ °
БϿ” mÇ”¿ÇÊ mÇ”¿ÈÊÍÁÇ– ÿ…„ Ì„ ÎÍÎÚ‘¿Êо ÁÚ¾Ð
ÌÇ‘Û°–„ËÐÍÀБÁ„ÌÌÍÜ‘¿Á¿ÌÌÍ–É¿„‚Í‘¿ÉÌ¿Î’‚¿Ê¿
oÌ ‘ÍÊÛÉÍ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê ̿ϿБ¿Ý˜ÇÈ БϿ” Ç ÁÍÍÃ’
—„ÁÊ„ÌÇ„oÌÎÍ̾Ê–‘ÍÍÌÌ¿ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍËÎ’‘ÇiÎÍ
—„ÊÿÊÛ—„
nǘÇȾÁʾÊоÁÍÐÌ¿”–¿Ð‘ÍÀÚÊБϿ—„ÌÌÍÌÇÍ
–„ËÌ„ ‚ÍÁÍÏÇÊ k¿Ï‘ÇÌÉ¿ ÇÆ ËʿÄ̖„БÁ¿ Ì„ ÁÐÎÊÚÁ¿
Ê¿ s„Ë Ì„ Ë„Ì„„ h͘„ÌÉÍ –’ÁБÁÍÁ¿Ê –‘Í Æ¿ ÌǘÇË
–‘Í‘Í „БÛ x‘Í ÍÌ ‘ÍÊÛÉÍ ÐÇËÁÍÊ iÊÇ Ì¿ÍÀÍÏÍ‘ n¿
ÎÏÇË„Ï ÐÇËÁÍÊ Ìǘ„‚Í ° Ï’É¿ q’É¿ ÀÚÊ¿ БϿ—Ì„„
Ìǘ„‚Í x‘Í‘Í Æ¿—„Á„ÊÇÊÍÐÛ Í–„ÌÛ ‚Ê’ÀÍÉÍ cÐÎÍËÌÇ
Ê¿ÐÛ БϿ—Ì¿¾ Ï’É¿ ÇÆ ÐÌ¿ ‚ÏÍÆÇÁ—¿¾ Í‘ÍÀÏ¿‘Û ’ ËÊ¿
Ä̕¿ –‘Í‘Í Í–„ÌÛ ÃÍÏÍ‚Í„ ÎÍ–‘Ç …ÇÆÌÛ n„Í…ÇÿÌÌÍ
ÁÐÎڔ̒ÊÍ Ï’É¿ ÇÆ ‘ÛËÚ ÍÎ’ÐÉ¿„‘о Ì¿ ‚Ï’ÃÛ Ë¿‘„ÏÇ
h͘„ÌÉÍÁÐÎÍËÌÇÊÍ‘„•ÃÍ‘ÏÍÌ’ÊоÏ’ÉÍÈÃÍÍÀÌ¿…„Ì
ÌÍÈ‚Ï’ÃÇË¿‘„ÏÇ’Ì„‚ÍËʿÄ̕¿Ì¿‚Ê¿Æ¿”rË„Ï‘„ÊÛ
ÌÚÈ’…¿Ði„˜„Ï’É¿Ë¿‘„ÏÇÍ‘ÌÇ˿ݘ¿¾„‚ÍÍ‘‚Ï’ÃÇ
ÎÍÐÊ„ÉÍÏËÊ„ÌǾiÎÍ‘ÍËÁÁÍÆϿБ„ÃÁ’”Ê„‘°Ë¿‘Û
ÐË¿ÆÚÁ¿Ê¿ ÐÍÐÉÇ ”ÇÌÍÈ –‘ÍÀ Í‘’–Ç‘Û ’…„ ÀÍÊÛ—Í‚Í
mÇ—’Í‘ÎÏÇÁÚ–ÉÇÐÍп‘Û‚Ï’ÃÛ
s͂ÿÎÏÇ–„Ë‘’‘‘Ç‚Ï!rÇËÁÍÊ¿ËÇ‘Ç‚Ï¿ÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÛ
‚ÏÍËÇÌÍ…nÍ…ÍÀ™¾Ð̾ÊоÆ¿ÀÚ‘ÚËÏ¿ÐÐÉ¿ÆÍËË¿‘„ÏÇ
ÍÐÏÍ–ÌÍÈÍ΄Ͽ•ÇÇÁÁÍÆϿБ„ÃÁ’”Ê„‘ÿ„˜„À„ÆÌ¿Ï
ÉÍÆ¿n„‘ÍÊÛÉÍÐÍÀÚ‘Ç„°Ï¿ÐÐÉ¿ÆÍÌ„Ë‘¿ÉÎ’‚¿Ê–‘Í
ÀÚÊÌ¿ÎÏÍ–ÛÆ¿ÀÚ‘Ç‘ÍÊÛÉÍ‘„΄ÏÛÁÐÎÍËÌÇÊоh͘„Ì
ÉÍÎÍÇÐÉ¿ÊÌ¿‘„Ê„ÇÌ¿—„Ê—Ï¿ËÍ‘‘ÍÈÍ΄Ͽ•ÇÇeÍ
ÁÍÊÛÌÍÃÊÇÌÌÚÈpÍ‘ÍËÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊЄÀ„Ü‘’É¿Ï‘ÇÌ’°
ËʿǞ•Ì¿Í΄Ͽ•ÇÍÌÌÍËБÍÊ„ÉÌ„Ë’‘¾Ì„‘оÏ’É¿Ð
ÀʄБ¾˜ÇËÌÍ…ÍËÇÿÊÛ—„°ÀÍÊÛÇБϿ”
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

i‚ÏÍËÁÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁÍÀ™¾ÐÌÇÊоÇÐÌÍÁ¿Á„ÏÌ’Êо
É Ë¿‘„ÏÇÌÐÉÍÈ ‚Ï’ÃÇ –„Ï„Æ Ë¿ËÇÌ Ï¿ÐÐÉ¿Æ cÍ Áτ˾
ÉÍÏËÊ„ÌǾ Ë¿Ê„ÌÛÉÍ‚Í mÇ—„ÌÛÉÇ ‚Ï’ÃÛÝ Ì¿ ÿ–„ Ì¿
–¿Ê¿ÐÛ ‚ÏÍÆ¿ ÍÀÏ’—ÇÊо ÊÇÁ„ÌÛ ’ÿÏÇÊ ‚ÏÍË ° Ë¿‘Û
ÎÍ‘„ϾʿÐÍÆÌ¿ÌÇ„ÇÁÚÏÍÌÇÊ¿ËʿÄ̕¿Ì¿ÉÏÍÁ¿‘ÛoÌ
ÁÇÄÊÉ¿É’οʿË¿‘ÛпËοÿ¾ÎÍÁÏ„ÃÇÊЄÀ„Ï’–É’
eÍÊ‚Í„‚ÍÌ„ËÍ‚ÊÇ’ÐÎÍÉÍÇ‘Û
gÇÆÌÛ Ç ‚Ï’ÃÛ Ï’É¿ Ì¿ ‚Ï’ÃÛ ‚Ï’ÃÛ ÉÍÏ˾˜¿¾ Ç
ÁÃÏ’‚Í‘Ï¿ÁÊ„ÌÌ¿¾”ÇÌÍÈÏ’É¿ÐÌÍ…ÍËÆ¿Ë¿”ÇÁ¿Ý˜¿¾
оÌ¿„‚Í…ÇÆÌÛ‚Ï’ÃÛ‚ÏÍËÇÁÍÿÇ‘’‘…„οÄÌÇ„Ç
ÀÍÊÛ
h¿Ã¿ÁÊ„ÌÌÚÈ Ü‘ÇËÇ ÍÀÏ¿Æ¿ËÇ h͘„ÌÉÍ ÎÏÍÁ¿Ê¾Êо
Ì„ÐÉÍÊÛÉÍ ÃÌ„È Ì¿ ÎÍÊ’ ’ ЄÀ¾ Á ÉÍËÌ¿‘„ fË’ ÀÚÊÍ
Í–„ÌÛ БϿ—ÌÍ Ç ÎÊÍ”Í oÌ ÿ…„ ÁÐÎÍËÇÌ¿„‘ ÍÀ Ü‘Ç”
Ã̾”ÃÍÁÍÊÛÌÍÐÉ’ÎÍ
pÍ‘ÍËÉ¿É‘ÍÍ–„ÌÛÀÚБÏÍmÇ”¿ÇÊmÇ”¿ÈÊÍÁÇ–ÎÍ
—„ÊÌ¿ÎÍÎÏ¿ÁÉ’dÍÿËÇË’–ÇÁ—Ç„„‚ÍБϿ”Ç°ÁÍÃÚ
’ÊÇ•Ú ЄÏÄ–ÌÍÈ ÀÍÊ„ÆÌÇ ‚Ï¿ÀÇ‘„Ê„È ÎÍ‘Ç”ÍÌÛÉ’ Ï¿Ð
Є¾ÊÇÐÛ oÌ Б¿Ê ÀÍÃÏÚË …ÇÆÌ„Ï¿ÃÍБÌÚË Ç Í–„ÌÛ
ÜÌ„Ï‚Ç–ÌÚË–„ÊÍÁ„ÉÍË
cÐÝ…ÇÆÌÛÎÍ‘ÍËh͘„ÌÉÍ ЖǑ¿Ê –‘Í ÍÌ Ï¿ÆÍÏÁ¿Ê
Ï„“Ê„É‘ÍÏÌÚ„ ÐÁ¾ÆÇ Á ËÍÆ‚’ Ç ‘¿É ÎÍÀ„ÃÇÊ Ï¿Æ’ËÍË Ç
ÊÍ‚ÇÉÍȧÌÇÆ—Ç„ÐÇÊÚ¨nfptdajsfr}°ecfqioskq|casr€
ËÚËÍ…„ËÜ‘ÍÐÄʿ‘ÛÁ˄Б„

fÐÊÇÀÚmÇ”¿ÇÊh͘„ÌÉÍÌ„Í‘Á„ÏÌ’ÊоÐÍ‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„Ë
Í‘ §ÁÏ¿–¿“Ï„ÈÃÇБ¿¨ ÍÌ ÁÍÆËÍ…ÌÍ ’ÆÌ¿Ê ÀÚ ËÌÍ‚Í
ÇÌ‘„Ï„ÐÌÍ‚ÍÍÐÌ¿”ÐÇËÁÍÊ¿”ÇÐÍÀڑǾ”ÐÁÍ„ÈËʿÄÌ
–„ÐÉÍÈ…ÇÆÌÇ
sÇ‚Ï¿ ÐÍ БϿ—ÌÚËÇ ÍБÏÚËÇ ÉÍ‚‘¾ËÇ ÎÏ„ÐÊ„
Òݘ’Ý „‚Í ÁÍ ÐÌ„ Ï’É’ Ð ÌÍ…ÍË “Ï„ÈÃÇБ ÇБÍÊÉÍÁ¿Ê
ÀÚÉ¿ÉÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚÈБϿ”ÀÚ‘ÛɿБÏÇÏÍÁ¿ÌÌÚËÍ‘•ÍË

<<

. 3
( 10)>>