<<

. 4
( 10)>>

ÇÊÇ ‚ÍËÍЄÉÐ’¿ÊÛÌ¿¾ ÊÝÀÍÁÛÌ„Ì¿ÁÇБÛ É Í‘•’
ÌÍ… Ç
Ï’É¿ Á ÐÌÍÁÇÄÌǾ” ÎÍ uÏ„ÈÃ’ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ “¿ÊÊÇ–„
ÐÉÇ„ÐÇËÁÍÊÚ 
q’É¿ Í‘•¿ Ì¿ ‚Ï’ÃÇ Ë¿‘„ÏÇ Ç БϿ” ΄τà ܑÍÈ Ï’
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÉÍÈ°‘ÇÎÇ–ÌÚȘÃÇÎÍÁÉÍËÎÊ„ÉÐg„Ê¿ÌÇ„’ÀÇ‘ÛÍ‘•¿
Æ¿ÎÍо‚¿‘„ÊÛБÁÍÌ¿Ë¿‘ÛÎÍÃÁ„Ï‚ÊÍÐÛÁÚ‘„ÐÌ„ÌÇÝÁË„
Б„ÐË„–‘ÍÈ…„ÌÇ‘ÛоÌ¿Ë¿‘„ÏÇÇÁÆÏ„ÊÚ„‚ÍÃÚÎÏÇ
Á„ÊÍÉÏ¿ÆÁÇ‘ÇÝ“ÍÀÇÈ
rË¿ÆÚÁ¿ÌÇ„ ÐÍÐÉ¿ ”ÇÌÍÈ Ãʾ Í‘’–„ÌǾ ËʿÄ̕¿ Í‘
‚Ï’ÃÇÎÏÇÁ„ÊÍÉ¿‚Ï„ÐÐÇÇÎÏÍ‘ÇÁ‚ÍϾ–ÍÊÝÀÇËÍÈË¿‘„
ÏÇ x’ÁБÁÍ ’—ÊÍ Á ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ Á„ÏÌ’ÊÍÐÛ БϿ”ÍË ΄
Ï„Ã…„̘ÇÌÍÈÇ„ÃÍÈ
x¿Ð‘Í„ Î;ÁÊ„ÌÇ„ Á ÐÌÍÁÇÄÌǾ” ÁÍÃÚ Ç БϿ”¿ ΄
Ï„Ã Ì„È ÐÉÍÏ„„ ÁЄ‚Í Ì¿Á„ÊÍ ÀÚ “Ï„ÈÃÇБ¿ Ì¿ ËÚÐÊÛ Í
ÏÍÃÍÁÍÈ‘Ï¿ÁË„
ÁÍÿÁÐÌÍÁÇÄÌǾ” ÎÍ uÏ„ÈÃ’ ° ÐÇË
ÁÍÊÏͅÄÌǾ 
i ËÌÍ‚Í „˜„ –„‚Í ËÍ‚ ’ÆÌ¿‘Û mÇ”¿ÇÊ h͘„ÌÉÍ Í
ÐÁÍÇ” ÎÏÍÀÊ„Ë¿” Í‘ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ ÎÏÇÁ„Ï…„ÌÌÍ‚Í
ÉÊ¿ÐÐÇ–„ÐÉÍÈ ‘„ÍÏÇÇ uÏ„Èÿ ÌÍ ÌÇ–„‚Í Ì„ ’ÆÌ¿Ê a
ÎÏÍÀÊ„Ë’ÐÁÍÝÐÍБϿ”ÍË‘„ËÌ„Ë„Ì„„Ï„—ÇÊ
x‘Í…„Ì¿пËÍËÄʄÐÄʿÊmÇ”¿ÇÊmÇ”¿ÈÊÍÁÇ–!
oÌ ’Б¿ÌÍÁÇÊ ÁÌ„—ÌÇ„ ÍÀ™„É‘Ú Ç ÐÇ‘’¿•ÇÇ ÁÚÆÚ
Á¿Ý˜Ç„ ’”’ׄÌÇ„ пËÍ–’ÁБÁǾ
ÁÍÿ „ÿ …„̘ÇÌ¿
ÌǘÇÈ’ÊÇ•¿ 
oÌÍ‘ÉÏÚÊÁÐÍÀБÁ„ÌÌÚ”ÐÌ¿”ÍÀÏ¿ÆÚÉÍ‘ÍÏÚ„„‚Í
Î’‚¿Ý‘
ÁÍÿÌǘÇÈ‘Ç‚Ï 
pÏ„ÃÎÍÊ¿‚¿¾–‘ÍÇБ͖ÌÇÉ„‚ÍÀÍÊ„ÆÌÇÁÁÚ‘„ÐÌ„Ì
ÌÚ” Á΄–¿‘Ê„ÌǾ” ËʿÄ̖„БÁ¿ ÍÌ ÁÚÁ„Ê ÇÆ ÍÀÏ¿ÆÍÁ
ÐÌ¿ÐÇËÁÍÊÚÎÍ̾‘ÌÚ„ÇËʿÄ̕’°ÁÍÿÏ’É¿ÌÍ…
‚ÏÍË
aÌ¿ÊÇÆÇÏ’¾Ü‘ÇÐÇËÁÍÊÚÐÎÏÇÁÊ„–„ÌÇ„ËÏ¿ÐÐÉ¿ÆÍÁ
Ë¿‘„ÏÇ h͘„ÌÉÍ ÁÍÐБ¿ÌÍÁÇÊ ‘Ï¿ÁËÇϒݘDŽ ÐÇ‘’¿•ÇÇ
΄ÏÁڔʄ‘…ÇÆÌÇÇÐ’Ë„ÊÇÆÁÊ„–ÛÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚ„ÁÎÍÃ
ÐÍÆÌ¿ÌÇ„É¿Ï‘ÇÌÚ
°Ï’É¿Í‘•¿Ì¿‚Ï’ÃÇË¿‘„ÏÇ
°ÉÍÏËÊ„ÌÇ„ ‚Ï’ÃÛÝ Á ‚ÏÍÆ’ ÊÇÁ„ÌÛ ’ÿÏ ‚ÏÍË¿
οÄÌÇ„Ë¿‘„ÏÇ’—ÇÀËʿÄ̕¿
°ÐÍÐÍÉÐË¿Æ¿ÌÌÚÈ”ÇÌÍÈ‚Ï’ÃÛÁ˄БÍ„ÃÚÿÝ
˜¿¾Í‘Ï¿Á’
°ÌÍ…ÁÏ’É„”ÇÏ’Ï‚¿‘„ÏƿݘÇÈ‘„ÊÍËʿÄ̕¿
k ÇÆÁÊ„–„ÌÌÚË ÇÆ ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌǾ ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾË ÎÇ
п‘„ÊÛÍ‘Ì„ÐоÉ¿ÉÌÍÏË¿ÊÛÌÚÈÁÆÏÍÐÊÚÈ–„ÊÍÁ„É
°ÎÍ…¿Ê„ÊËʿÄ̕¿ÉÍ‘ÍÏÍË’ÎÏÇ—ÊÍÐÛ΄τ…Ç‘Û
ÐË„Ï‘„ÊÛÌÚÈ’…¿ÐÎÍÃÌÍ…ÍË”ÇÏ’Ï‚¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

° ΄τ…ÇÊ ÐÌÍÁ¿ É¿É ÁÆÏÍÐÊÚÈ ÐÍÁοÄÌÇ„ ÐÊ’
–¿ÈÌÍБ„È ’ÿÏ ‚ÏÍË¿ ÊÇÁ„ÌÛ οÄÌÇ„ Ë¿‘„ÏÇ ÉÍÏ˾
˜„ÈËʿÄ̕¿‚Ï’ÃÛÝÐÍÀБÁ„ÌÌ’ÝÀÍÊÛÇ„Б„БÁ„ÌÌÍ
Í‘Ë„‘ÇÊ–‘Í„ÿÌÇÉ¿ÉÌ„ÐÁ¾Æ¿Ì¿ÐÍοÐÌÍБÛÝ
°ÎÏÍБÇÊ Ë¿‘„ÏÇ Æ¿ÀÚ‘ÚÈ …„БÍÉÇÈ ÐÎÍÐÍÀ Í‘’–„
ÌǾÍ‘‚Ï’ÃÇ°Ì„ËÍ‚…„ÍÌÁÐÝ…ÇÆÌÛÐÍп‘Û„„‚Ï’ÃÛ
c Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ Á ÐÍÆÌ¿ÌÇÇ ÐÌÍÁ¿ ÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÛ Á˄Б„
ÁÆ¿ÇËÍÇÐÉÊÝ–¿Ý˜Ç„ÐÍБ¿ÁʾݘDŽ
Ì„‚¿‘ÇÁÌÚ„Ç”–¿Ð
‘ÇÇÎÍÃÁ„Ï‚ÊÇÐÛÁÚ‘„ÐÌ„ÌÇÝÁËʿÄ̖„БÁ„ 
°ÊÝÀÍÁÛ Ç БϿ”
ÁÏ¿…ÄÀÌÍÐ‘Û É Ë¿‘„ÏÇ
…„Ì
˜ÇÌ„ 
°ÊÝÀÍÁÛÇБϿ”
ÁÏ¿…ÄÀÌÍÐ‘Û ÉÍ‘•’
°…„Ê¿ÌÇ„’ÃÍÁÍÊÛБÁǾÇБϿ”„ÃÚ
°’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„Í‘„ÃÚÇБϿ”ÁÍÃÚ
oÉ¿Æ¿Á—ÇÐÛÐÌÍÁ¿ÁÐÍÆÌ¿ÌÇÇÁÆ¿ÇËÍÇÐÉÊÝ–¿Ý˜Ç„
Ï„¿É•ÇÇÌ¿…ÇÆÌ„ÌÌÍÁ¿…ÌÚ„Á„˜Ç ÎÍÐÊ„ ÉÍÏÍ‘ÉÍÈ ÌÍ
ÁÇÃÇËÍ Í…„Б͖„ÌÌÍÈ ÀÍÏÛÀÚ ÁÚÆÁ¿Á—„È БϿ—ÌÚÈ
ÎÐǔ͓ÇÆÇ–„ÐÉÇÈ ÉÏÇÆÇÐ Ï„ÆÉÍ„ ÍÀÍБτÌÇ„ БϿ”ÍÁ Ç
‘Ï„ÁÍ‚Ç ÎÏÇËÇÏÇÊÇÐÛ n¿Ð‘’ÎÇÊÍ ÇЕ„Ê„ÌÇ„ Ç ÌÍÁ¿¾
ÐÁÍÀÍÃÌ¿¾ Í‘ БϿ”¿ …ÇÆÌÛ „Ê ‘„΄ÏÛ ÎÇп‘„ÊÛ Ð ’ÃÍ
ÁÍÊÛБÁÇ„Ë …„̘ÇÌ ‚Ï¿ÀÇ‘„Ê„È Ç ÁÍÃÚ Ì„ À;Êо Ç
ÐË„ÊÍ‚’ʾÊÎÍ’ÊÇ•¿Ë
oÎÚ‘ ÐÁÍÈ Ç Í‘ÉÏڑǾ mÇ”¿ÇÊ mÇ”¿ÈÊÍÁÇ– ÎÏÍÄ
Ê¿ÊÁÉÍÌ•„ÃÁ¿Ã•¿‘Ú”‚ÍÃÍÁÌÍÍ‘ÎÍÎÚ‘ÍÉÏ„ÉÍË„ÌÃÍ
Á¿‘Û„‚ÍÊÝþËÐÍДÍÃÌÚËÇÎÏÍÀÊ„Ë¿ËÇÉ¿‘„‚ÍÏÇ–„ÐÉÇ
Í‘É¿Æ¿Êо c ‘Í Áτ˾ “Ï„ÈÃÇБÐÉÇÈ ÎÍÔÍÃ É Ê„–„ÌÇÝ
“ÍÀÇÈЄ‚ÍÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍÈЄÉÐ’¿ÊÛÌÍÈÎÍÃÍÎÊ„ÉÍÈÀÚÊÁ
пËÍÈ ÐÇÊ„ Ç ÁÎÍÊÌ„ Ï¿ÆÄʾÊо ÐÍÁ„‘ÐÉÇËÇ ÎÐǔͿ̿
ÊÇ‘ÇÉ¿ËÇbÚ‘ÛËÍ…„‘É‘ÍÌÇÀ’ÃÛÇÆÌÇ”ÇÍÀÏ¿‘ÇÊÀÚ
ÁÌÇË¿ÌÇ„ Ì¿ Ë„‘ÍÃ h͘„ÌÉÍ ÌÍ Á˄БÍ Ü‘Í‚Í ÇÄÍÊÍ‚Ç
οϑÇÇ пËÇ ÍÀÏ¿‘ÇÊÇ ÁÌÇË¿ÌÇ„ Ì¿ ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉÍÁ Ç
ÁÐÉÍÏ„ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉÍÁÁrrrqÌ„Б¿ÊÍk͂ÿÁ
‚ÍÃ’ h͘„ÌÉÍ ÍÎ’ÀÊÇÉÍÁ¿Ê ÍÎÇпÌÇ„ ÐÁÍ„È ÀÍÏÛÀÚ ÐÍ
БϿ”ÍËÌÇÉ¿ÉÍÈÎÍÊÛÆÚÃʾÐÍÁ„‘ÐÉÇ”ο•Ç„Ì‘ÍÁÎÐÇ
”Ç¿‘ÏÚÇÆÁÊ„–ÛÇÆÜ‘Ç”ÍÎÇпÌÇÈÌ„ÐËÍ‚ÊÇeʾËÇÏÍ
ÁÍÈ …„ ÎÏ¿É‘ÇÉÇ ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿ Í‘ÉÏÚ‘ÇÈ h͘„ÌÉÍ ÐÄ
Ê¿‘Û’…„Ì„ËÍ‚°É‘ÍË’ÁÏ„Ë„ÌÇÐ’˜„БÁÍÁ¿ÊÇÄо‘
ÉÇ Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÇÈ ‘„ÍÏÇÈ Ç —ÉÍÊ ÉÍ‘ÍÏÚ„ Ð Ï¿ÆÌÚ”
БÍÏÍÌ Ç Ï¿ÆÌÚËÇ Ë„‘ÍÿËÇ ÇÐÎÍÊÛÆ’¾ “’Ìÿ˄̑¿ÊÛ
ÌÚ„ Í‘ÉÏڑǾ uÏ„Èÿ
ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„ ÁÚ
e„ÌÛБϿ”¿ 
‘„ÐÌ„ÌÇ„Ç‘Ã ÐÀÍÊÛ—ÇËÇÊÇË„ÌÛ—ÇË’Ð΄”ÍËÃÍÉ¿
ÎÚÁ¿ÊÇÐÛ ÃÍ ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚ” Á À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„ ÎÏÇ–ÇÌ
БϿ”¿ Ç ÎÍËÍ‚¿ÊÇ ÉÊÇ„Ì‘’ Ï¿ÆÍÀÏ¿‘Ûо Ð ÌÇËÇ пËÍË’
ÎÏÇÜ‘ÍËÁÍÁЄÌ„ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍÎÏÇÀ„‚¿¾É’ÐÊ’‚¿ËÏ¿ÌÌ„È
Ä‘ÐÉÍÈ ЄÉÐ’¿ÊÛÌÍБÇ k ‘ÍË’ …„ •„ÊÍ„ Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÇ„ Á
ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ ÍÐÌÍÁÚÁ¿ÊÍÐÛ Ì¿ ÇÐÎÏ¿ÁÊ„ÌÇÇ Æ¿ÉÏ„ÎÇÁ
—ǔо Í—ÇÀÍ–ÌÚ” Ï„¿É•ÇÈ Ì¿ ÁÌ„—ÌÇ„ Ï¿ÆÃÏ¿…Ç‘„ÊÇ

ËÚÐÊÛ h͘„ÌÉÍ Í §Ì„ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÚ”¨ ÐÁ¾Æ¾” Á ËÍÆ‚’ Ç
ÎÏÍ–„Ë 
oÎÚ‘mÇ”¿ÇÊ¿h͘„ÌÉÍÀÚÊ’ÌÇÉ¿Ê„ÌÇÎÍÊÍÌÃÏ¿
Ë¿‘ÇÆË¿ c Ã’”„ БϿÌÚ Ç ÁÏ„Ë„ÌÇ ° Á ÍÃÇÌÍ–É’ ÐÄ
Ê¿‘Û ‘Í –‘Í ÌÇÉ‘Í ÐÄʿ‘Û Ì„ ËÍ…„‘ b„Æ ÎÍÃÄυÉÇ
БϿ”ÍÁÉÇ“Í̿ϾÇÁ„Ï„ÁÉÇÐΒБǑÛоÁÀ„ÆÃÌ’ÇÁ„Ï
Ì’‘Ûо …ÇÁÚË Ç ÆÃÍÏÍÁÚË mÍ‚ ÀÚ Ç Ì„ Á„ÏÌ’‘Ûо Ì„
ÐÎÏ¿ÁÇÁ—ÇÐÛ Ð ÍÀÏ¿Æ¿ËÇ À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í Ì„ ΄τ…Ç‘Û
ÉÏÇÆÇп°БϿ”Ç‘Ï„ÁÍ‚¿Б¿ÊÇÀÚ‘͂ÿÌ„ÍÀÏ¿‘ÇËÚ
ËÇ
pÍÁ‘ÍϾ‘Û ÎÍÃÍÀÌÚ„ ÜÉÐ΄ÏÇË„Ì‘Ú ÌÇ Ð É„Ë Ì„
ÉÍÌÐ’ÊÛ‘ÇÏ’¾ÐÛËÚÀÚÌÇÉÍË’Ì„ÐÍÁ„‘ÍÁ¿ÊÇ
n¿—ÇË –Ç‘¿‘„ʾË Ãʾ ÀÍÏÛÀÚ ÐÍ БϿ”ÍË ÎÍÌ¿ÃÍ
À¾‘о Ç Ë’…„БÁÍ Ç ‘Á„ÏÃÍБÛ nÍ ÎÍ ÉÏ¿ÈÌ„È Ë„Ï„ Ï„
—¿‘ÛÐÁÍÇÎÏÍÀÊ„ËÚÍÌÇÀ’Ã’‘Ì¿ÐÁ„‘’ÇÌ„ÁÍÃÇÌÍ–„
БÁ„
s¿É ÇÊÇ ÇÌ¿–„ ÉÍÌ‘¿É‘ÇÏÍÁ¿‘Û Ð ‘„ËÌÚË À„ÐÐÍÆÌ¿
‘„ÊÛÌÚË Ì¿Ë ÎÏÇÄ‘о pÏÇ Í‘ÀÍÏ„ Ë„‘ÍÃÇÉ Ãʾ пËÍ
Б;‘„ÊÛÌÍÈ Ï¿ÀÍ‘Ú ÎÍ ÍÐÁÍÀͅÄÌÇÝ Í‘ БϿ”¿ ËÚ ÍÐ
‘¿ÁÇÊÇ‘ÍÊÛÉÍ‘„‚ÄÉÍÌ‘¿É‘ÐÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚËÁÎÍÃÐÍÆ
Ì¿ÌÇ„À’Ä‘À„ÆÍοÐÌÚË¿ÎÍÎÚ‘ÉÇÁÍÆÄÈБÁǾÌ¿Ì„‚Í
ÉÍ‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÚËÎÍÐÊ„ÃБÁǾËÌ„ÎÏÇÁ„Ã’‘kÁÍÆËÍ…
ÌÍË’ÉÏ¿‘ÉÍÁÏ„Ë„ÌÌÍË’Ì„ÉÍ‘ÍÏÍË’’”’ׄÌÇÝ ÐÍБ;
ÌǾÌ¿ÃÍÀÚ‘Û‚Í‘ÍÁÚË°Ü‘ÍÏ„¿É•Ç¾Ì¿ÀÊÇÆÉÍ„ÍÐÁÍ
ÀͅÄÌÇ„ Í‘ БϿ”¿ s„Ë Ì„ Ë„Ì„„ „ÐÊÇ Á¿Ë ‘Ï’ÃÌÍ
ÎÏÍÈ‘ÇÜ‘Í‘΄ÏÇÍðʒ–—„ÍÀÏ¿‘Ç‘ÛоÆ¿ÎÍÃÄυÉÍÈ
ÉÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’sflfrna€sfqapi€
Ë„‘ÍÃÚ—ÇÏÍÉÍ‚ÍÎÏÍ“Çʾ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

sÁÍÈÃÍË°‘Á;ÉÏ„ÎÍБÛfÐÊÇ‘¿É°Æ¿Ë„–¿‘„ÊÛÌÍ
g„Ê¿‘„ÊÛÌÍÎÏ¿ÁÿÁÜ‘ÍËÃÍË„ÀÚ‘Û”ÍƾÇÌÍË
n¿—„ À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„ ° ÉÏ„ÎÍБÛ ÁÌ’‘ÏÇ Ì¿—„‚Í
ÃÍË¿ s¿Ë ”ÍƾÈÌÇ–¿„‘ –¿Ð‘Û Ì¿Ð ° Ì„ Ê’–—¿¾ ÍÐ’…
ÄÌÌ¿¾ Ç ÐÍÐÊ¿ÌÌ¿¾ oÌ¿ …ÇÁ„‘ ‘¿Ë ÐÁÍ„È ‘„ËÌÍÈ …ÇÆ
ÌÛÝ‘ÍÇÄÊÍÆ¿‘„Á¿„‘À’Ì‘ÚÐ͑Ͼп„‘Б„ÌÚÉÏ„ÎÍБÇ
ÇÁ„ÐÛÌ¿—ÃÍËÃÏÍ…Ç‘Ç—¿‘¿„‘о
mÚÎÚ‘¿„ËоÃÍ‚ÍÁÍÏÇ‘ÛоÐÀ’Ì‘ÍÁ˜ÇÉ¿ËÇÎÍÐÚÊ¿
„Ë οÏÊ¿Ë„Ì‘¿ÏÇ„Á ÌÍ ÍÌÇ ÎÏÍÀÏ¿‘Ûо Á ÉÏ„ÎÍБÛ Ì„ ËÍ
‚’‘°Á”ÍÃÆ¿Ë’ÏÍÁ¿ÌÇÆÌ’‘ÏÇÇÐÌ¿Ï’…ÇoÉÍÌÌ„‘ÇÌ„
ÀÚÊÍ
x„ÊÍÁ„–„БÁÍ ÎÏ„’Ð΄ÊÍ Á Ì¿’É„ Áƾ‘Ǿ ÉÏ„ÎÍБ„È
À„ÆÐ’˜„БÁ„ÌÌÚ”ÎÍ‘„ÏÛÐÏ„ÃÇÍп…ÿݘǔ
mÍ…ÌÍ’ËÍÏÇ‘ÛÍп…ÄÌÌÚ”‚ÍÊÍÃÍË
mÍ…ÌÍÎÍÐÊ¿‘ÛÇËÁÎÍÿÏÍÉ‘Ï;ÌÐÉÍ‚ÍÉÍ̾
mÍ…ÌÍ ÐÀÏÍÐÇ‘Û Ì¿ ÉÏ„ÎÍБÛ Ì„È‘ÏÍÌÌ’Ý ÀÍËÀ’ °
ÉÏ„ÎÍБÛ•„Ê¿À’Ì‘ÍÁ˜ÇÉÇÇÐοÏÇÊÇÐÛ
mÍ…ÌÍÍ‘ÉÊÝ–Ç‘ÛÇË‚¿ÆÐÁ„‘‘„ÎÊÍÁÍÃ’Ç‘„Ê„“ÍÌ
mÍ…ÌÍΒБǑÛ’ÐÚÎʾݘÇÈ‚¿Æ
mÍ…ÌÍ΄τÉÏÚ‘ÛÉÇÐÊÍÏÍÃ
nÇ ÍÃÇÌ ÇÆ Ü‘Ç” ÐÎÍÐÍÀÍÁ Á Ï¿ÆÀÍÏÉ¿” Ð ÍÀÇ‘¿‘„ʾ
ËÇ ÉÏ„ÎÍБÇ À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í Ì„ ÎÍÔÍÃÇ‘ c„ÃÛ ËÚ Ì„
ÆÌ¿„Ë–‘ÍÐÌ¿ËÇÎÏÍÇÆÍÈÄ‘„ÐÊÇËÚÁÏ¿Æ’ÌÇ–‘Í…ÇË
ÁЄ Ì¿—Ç Æ¿ÎÏ„‘ÌÚ„ …„Ê¿ÌǾ Ç ‘Ï¿ÁËÇϒݘDŽ ÁÍÐÎÍ
ËÇÌ¿ÌǾ i –‘Í ÎÏÍÇÆÍÈÄ‘ Ð ”Ï¿ÌÇÊǘ„Ë Ì¿—„È ÎÐÇ
”Ç–„ÐÉÍÈÜÌ„Ï‚ÇÇÉÍ‘ÍÏÍ„ÎÍÐÊ’”¿Ë‘¿É…„Ï¿ÐÎÍÊÍ…„
ÌÍ‚Ä‘ÍÁÎÍÃÁ¿Ê¿”À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í
n¿Ë ÍБ¿„‘о ΄τБ’ÉÇÁ¿¾ÐÛ –„Ï„Æ Б„Ì’ ÁÚË¿ÌÇ
Á¿‘ÛÌ¿Ï’…’Ì¿ÇÀÍÊ„„À„ÐÎÍÉÍÈÌÚ”ÁÚÆÚÁ¿Ý˜Ç”’Ì¿Ð
ÎÍБ;ÌÌÚÈБϿ”ÇÌ¿ÎϾ…„ÌÇ„iÊÇ‘¿ÉÇÆË„ÌÇ‘Û’Ð
ÊÍÁǾ ÎÏÍ…ÇÁ¿ÌǾ Á Ì¿—„Ë ÍÀ˜„Ë ÃÍË„ –‘ÍÀÚ ÌÇÉ‘Í
Ì„ÎÍБϿÿÊ¿Ì„ÃÍÁÍÊÛÌÚ„ÎÍÊ’–ÇÊÇÁÍÆËÍ…ÌÍБÛÎÍ
ÉÇÌ’‘ÛÃÍËÀ„Æ’˜„ÏÀ¿Ãʾ…ÇÊÛ•ÍÁÇÎÍË„˜„ÌÇÈ
iË„ÌÌÍ‘¿É’Ý‘„Ï¿ÎÇÝÏ¿ÆÏ¿ÀÍ‘¿ÊÌ„Ë„•ÉÇÈÎÐÇ”Í
¿Ì¿ÊÇ‘ÇÉ ‘Ï„‘Û„È ÁÍÊÌÚ cÇÊÛ‚„ÊÛË q¿È” pÍ q¿È”’
ËÍ…ÌÍ ’‘Ç”ÍËÇÏÇ‘Û ÍÀÇ‘¿‘„Ê„È À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í ÊÇ
—ÇÁÇ”ÜÌ„Ï‚ÇÇiÊÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÁÇ”ÜÌ„Ï‚ÇÝÁËÇÏÌÚ”
•„ʾ” c Í‘ÊÇ–Ç„ Í‘ ËÌÍ‚Ç” ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉÍÁ q¿È” Ì„
Æ¿ÌÇË¿Êо ‚Ê’ÀÇÌÌÚË ¿Ì¿ÊÇÆÍË Ì„ À„ÐÎÍÉÍÇÊ ÎÏÍ—ÊÍ„
ÉÊÇ„Ì‘¿oÌÇÐÉ¿ÊÇÌ¿”ÍÃÇÊÆÌ¿ÉÇÎÏÍ—ÊÚ”Ç̿Б;
e„ÌÛБϿ”¿ 
˜Ç”Î͑ϾЄÌÇÈÁÆ¿…ÇË¿”ÇÌ¿ÎϾ…„ÌǾ”ËÚ—•‘„Ê¿
mÚ—„–ÌÚ„ Ì¿ÎϾ…„ÌǾ ̿ϿБ¿Ý‘ Á Ì¿—„Ë ‘„Ê„
É¿É‚ÍÃÍÁÚ„ÉÍÊÛ•¿ÁÃÏ„Á„ÐÌÍËБÁÍÊ„bÍÏÛÀ¿ÁÌ¿—„È
ÎÐÇ”ÇÉ„ Ð ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇËÇ Ç ÁÌ„—ÌÇËÇ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ËÇ Ì„
ÎÏÍ”ÍÃÇ‘ À„ÐÐÊ„ÃÌÍ pÐǔǖ„ÐÉÇ„ ‘Ï¿ÁËÚ ÍБ¿Áʾݑ Ì¿
‘„Ê„ Ï’À•Ú ÐÉÍÁ¿ÌÌÚ” ËÚ—• c˄Б„ Ð ”¿Ï¿É‘„ÏÍË
“ÍÏËÇÏ’„‘о ‘„Ê„ÐÌÚÈ ο̕ÇÏÛ –„ÊÍÁ„É¿ oÌ Ë„—¿„‘
ÐÁÍÀÍÃÌÍË’ •ÇÏÉ’ÊÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÎÍ ‘„Ê’ ÍÏ‚ÍÌÌÍÈ ÜÌ„Ï‚ÇÇ
Á Ð’˜„БÁÍÁ¿ÌÇÇ ÉÍ‘ÍÏÍÈ q¿È” ÀÚÊ ÎÏÍБÍ ’À„…ÄÌ
rÁÍÀÍÃÌÍ„ ‘„–„ÌÇ„ Á”ÍÃ Ç ÁÚ”Íà „„ ÇÆ ‘„Ê¿ –„ÊÍÁ„É¿
ÍÀ„Ð΄–ÇÁ¿„‘ ÆÃÍÏÍÁ’Ý ‘„Ê„ÐÌ’Ý Ç Ã’—„ÁÌ’Ý …ÇÆÌÛ
fÐÊÇ ÜÌ„Ï‚ÇÝ ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘Û Í БϿ”¿” Ç ÎÍÃ’Ë¿‘Û À’Ä‘
ÐË„—ÌÍ
oÏ‚ÍÌÌ¿¾ ǕςǾ ÎÏÍÌÇÆÚÁ¿„‘ ÉÍÐËÍÐ ¿ É Ì¿Ë
ÎÏÇ”ÍÃÇ‘ Á˄Б„ Ð ΄ÏÁÚË ÁÆÃÍ”ÍË c É¿ÉÍË ÐÍБ;ÌÇÇ
Ì¿—¿ Ã’—¿ Á ‘¿ÉÍË Ç ËÚ—•Ú sÏ„ÁÍ‚¿ Á ÎÐÇ”ÇÉ„ Í‘
ÉÊÇÉ¿„‘о Ì¿ÎϾ…„ÌÇ„Ë Á ËÚ—•¿” mÚ—•Ú Ì¿ÎϾ…„
ÌÚ°ÃÚ”¿ÌÇ„Æ¿‘Ï’ÃÌ„ÌÍÍÏ‚ÍÌÌ¿¾ǕςǾÁ¾ÊÍ‘„–„‘
ÎÍ‘„Ê’Ì¿ËÎÊÍ”Í
k͂ÿ ËÚ ÇÐÎÚ‘ÚÁ„Ë БϿ” ËÚ ÃÚ—ÇË Ï„ÆÉÍ Æ¿
ÄυÇÁ¿„Ë ÃÚ”¿ÌÇ„ ÍÌÍ Б¿ÌÍÁǑо ÎÍÁ„Ï”ÌÍБÌÚË
fÐÊÇËÚÏ¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÚÇÐÎÍÉÍÈÌÚÇÃÚ”¿ÌÇ„’Ì¿ÐÐÁÍ
ÀÍÃÌÍ„ Ç ÐÎÍÉÍÈÌÍ„ oÏ‚ÍÌÌ¿¾ ǕςǾ ÐÁÍÀÍÃÌÍ Ï¿Æ‚’
ÊÇÁ¿„‘ÎÍ‘„Ê’
x‘ÍÀÚ ’ÐÎÍÉÍÇ‘Ûо Ç ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ БϿ”¿ °
ËÍ…ÌÍÎÏÍБÍ‚Ê’ÀÍÉÍÃÚ—¿‘Û
m¿ÊÍÁ¿‘Í Ãʾ ÀÍÏÛÀÚ ÐÍ БϿ”ÍË! pÍÎÏÍÀ’È‘„ °
Ë¿ÊÍÌ„ÎÍÉ¿…„‘о
cÍ‘Á΄–¿‘Ê„ÌǾ–„ÊÍÁ„É¿ÎÏÍ—„ׄ‚Í‘„Ê„ÐÌÍÍÏÇ
„Ì‘ÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ÎÐǔ͑τÌÇÌ‚ ÎÍà ϒÉÍÁÍÃБÁÍË Ì„Ë„•
ÉÇ” Ð΄•Ç¿ÊÇБÍÁ ÎÏÇÁ„Ï…„ÌÌÚ” ‘„ÍÏÇÇ cÇÊÛ‚„ÊÛË¿
q¿È”¿„‚Í’–„ÌÇÉÍÁÇÎÍÐÊ„ÃÍÁ¿‘„Ê„È
t ÉÊÇ„Ì‘¿ ÀÚÊÇ ÎÏÍÀÊ„ËÚ ÐÍ БϿ”ÍË ΄τà ÊÝÃÛ
ËÇ° Ì„ÃÍÁ„ÏÇ„ ÎÍÃÍÆÏÇ‘„ÊÛÌÍБÛ ËÌÇ‘„ÊÛÌÍБÛ pÍÃ
“ÍÏË’ÊÍÈ §lÝþË Ê’–—„ Ì„ ÃÍÁ„Ͼ‘Û¨ ° ÍÌ ÎÍÃÎÇ
пÊоÀÚÐ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ËoÀ˜ÇÈÎÍÁÚ—„ÌÌÚÈ“ÍÌ‘Ï„
ÁÍ‚Ç ÎÍ ÎÏ„ÃÁ¿ÏÇ‘„ÊÛÌÍË’ ¿Ì¿ÊÇÆ’ ÐÁ¾Æ¿Ì ÀÚÊ Ð –Ï„Æ
Ë„ÏÌÍ ¿Á‘ÍÏÇ‘¿ÏÌÚËÇ Ë„‘ÍÿËÇ ÁÍÐÎÇ‘¿ÌǾ Á ЄËÛ„

Ë¿Ë¿ ° ÉÏ’ÎÌÚÈ Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ Í‘„• ° ’–„ÌÚÈ cÍÐÎÍ
ËÇÌ¿ÌǾ Ä‘БÁ¿ ÌÍÐÇÊÇ ¾ÁÌÍ Ì„‚¿‘ÇÁÌÚÈ ”¿Ï¿É‘„Ï
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ


Ì¿ÎÏÇË„Ï„ÐÊÇÏ„À„ÌÍÉÁÚËÚÁÏ’ÉÇÎÍÃÍÏÍ‚„ÉÍÀ„
ÄÌÌÍË’ БÍÊ’ ɿпÊо É¿ÉÍ‚ÍÌÇÀ’ÃÛ ÎÏ„ÃË„‘¿ „‚Í Í‘
ÐÚÊ¿ÊÇ ËÚ‘Û Ï’ÉÇ ÐÌÍÁ¿ Ç ‘¿É ÎÍÌ„ÐÉÍÊÛÉ’ Ï¿Æ cÚ
‘„ÐÌ„ÌÌ¿¾ Á ‘„ ‚ÍÃÚ ¿‚Ï„ÐÐǾ ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÝ É Ë¿‘„ÏÇ
ÿÁÇÊ¿ÇÆÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌǾБϿ”ÍËÇ‘Ï„ÀÍÁ¿Ê¿ÁÚ”Íÿ
kÊÇ„Ì‘ ÎÍÃÁ„ςо Ï„À„“ÇÌ‚’ ° Є¿ÌпË ‚Ê’ÀÍÉÍ‚Í
ÃÚ”¿ÌǾoÌÊ„…¿ÊÌ¿É’—„‘É„ Ç ‚Ê’ÀÍÉÍ ÃÚ—¿Ê ÎÏÍ
ÇÆÁÍþÎÏÍБڄÇÌ„”Ç‘ÏÚ„ÃÁÇ…„ÌǾpÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç
ÐÇÄÊÉ¿Ì¿”ÍÃÇÊÇÐÛϾÃÍË
§t…„Ì¿Á‘ÍÏÍËЄ¿ÌЄÇÆ˄̾пËÐÍÀÍÈБ¿Ê
ÁÚ”ÍÃÇ‘Û ÐË„” € É¿‘¿Êо ÎÍ É’—„‘É„ ‚Ê’ÀÍÉÍ
ÃÚ—¿Ê Ç ”͔͑¿Ê À„Æ ÍБ¿ÌÍÁÉÇ € ÀÏÚÉ¿Êо É¿É
É¿ÎÏÇÆÌÚÈ Ï„À„ÌÍÉ ÉÍÊÍ‘ÇÊ Ï’É¿ËÇ É’—„‘É’ Ç
–’ÁБÁÍÁ¿ÊÉ¿ÉБϿ”ÁÚ”ÍÃÇ‘ÇÆ˄̾
t˄̾Ì¿–¿ÊÍÐÁÍÃÇ‘ÛοÊÛ•ÚÏ’Ék¿ÉÀ’ÑÍ
É‘Í‘Í ‚Ì’Ê Ç” ÐÎÊ„‘¿¾ ÁÍ ÁÎÍÊÌ„ ÍÎτÄʄÌÌ’Ý
“Ç‚’Ï’ € Ì„ Б¿Ê ÐÍÎÏÍ‘ÇÁʾ‘Ûо Ç ÎÍ̾Ê –‘Í Ð
Ì¿ÐÊ¿…ÄÌÇ„Ë ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿Ý ÉÍË’‘Í “Ç‚’ ˜‘Í‘
§É‘Í‘ͨ ÀÚÊÇ ËÍÇ ÏÍÃÇ‘„ÊÇ É¿É ¾ Ç” ÁÇÄÊ Á
Ä‘БÁ„
pÍ‘ÍË’˄̾ Æ¿ÀÍÊ„ÊÍ Ð ÎÏ¿ÁÍÈ БÍÏÍÌÚ ‚Ï’
ÃÇ € ÎÍÎÏÍÐÇÊ ÐÇÄÊÉ’ Ì¿…¿‘Û Ì¿ Ü‘Í ˄БÍ Ç
ËÌ„ ÎÍ–„Ë’‘Í Æ¿”Í‘„ÊÍÐÛ ÁÚÏ¿ÆÇ‘Û ÀÍÊÛ ÆÁ’ÉÍË
hÁ’É Ü‘Í‘ ÀÚÊ §Ë˨ ΄τ—„×ÇÈ Ì„ÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÍ
Á §ÍË˨ € ΄Ê Ü‘Í‘ §ÍË˨ Ç ϾÃÍË Б;ÊÇ Ì„
Ë„•ÉÇ„ ‘„Ͽ΄Á‘Ú Ç ‘Í…„ ΄ÊÇ §ÍË˨ s„ÊÍ ËÍ„
Б¿ÊÍ Ê„‚ÉÇË Ç ΒБÚË Ç ÆÁ’–¿ÊÍ É¿É ÍÏ‚¿ÌÌ¿¾
‘Ï’À¿°ÁÍÆÃ’”ÎÏÍ”ÍÃÇÊÀ„ÐÎτξ‘БÁ„ÌÌÍÍ‘Ë¿
É’—ÉÇÃÍξ‘Íɨ
pÍÐÊ„Ï„À„“ÇÌ‚¿–„ÊÍÁ„ÉÜ‘Í‘ÃÍÊ‚Í„Áτ˾–’ÁБÁÍ
Á¿ÊÊ„‚ÉÍБÛÇÜÌ„Ï‚ÇÝÁÍÁЄË‘„Ê„mÇÏБ¿ÊÀ„ÆÍοÐ
ÌÚËlÝÄÈËÍ…ÌÍÀÚÊÍÌ„À;‘Ûо
pÏÍÃÍÊ…Ç‘„ÊÛÌÍБÛ ÍÃÌÍ‚Í Є¿Ìп ° ÍÉÍÊÍ –¿Ð¿
eÚ”¿ÌÇ„¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÍ„dÊ¿ÁÌÍ„°‚Ê’ÀÍÉÍ„
g„Ê¿‘„ÊÛÌÍ–‘ÍÀÚϾÃÍËÌ¿”ÍÃÇÊо‘Í‘ÉÍË’ ÁÚ ÎÍÊ
ÌÍБÛÝ ÃÍÁ„Ͼ„‘„ Ç Ì¿ÀÊÝÿÊ Æ¿ Á¿—ÇË ÐÍБ;ÌÇ„Ë
h¿Ë„‘ÌÚ„ ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚ„ ÇÆË„Ì„ÌǾ Í‘Ë„–¿Ý‘о Ì¿–ÇÌ¿¾
ÐÍ Á‘ÍÏÍ‚Í‘Ï„‘Û„‚Í Є¿Ìп kÍÌ‘¿É‘¿ Ð ÍÀÏ¿Æ¿ËÇ À„ÐÐÍÆ
Ì¿‘„ÊÛÌÍ‚Í Ì„ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘ oÃÌ¿ÉÍ Á ”ÍÄ ÁÍÐБ¿ÌÍÁÊ„
ÌǾ ÌÍÏË¿ÊÛÌÍÈ •ÇÏɒʾ•ÇÇ ÜÌ„Ï‚ÇÇ Í‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌ¿¾
e„ÌÛБϿ”¿ 
ǕςǾ ¿‚Ï„ÐÐÇÇ Á¿Ð ÎÍÉÇÿ„‘ pÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ„ ÉÍÌ
“ÊÇÉ‘ÚÏ¿ÆÏ„—¿Ý‘опËÇÐÍÀÍÈ
pÍ q¿È”’ ÍÏ‚ÍÌÌ¿¾ ǕςǾ ÃÍÊ…Ì¿ ÐÁÍÀÍÃÌÍ •ÇÏ
É’ÊÇÏÍÁ¿‘ÛÁÁ„Ï”ÁÌÇÆÁÃÍÊÛÎÍÆÁÍÌÍ–ÌÇÉ¿Í‘•„Ì‘Ï¿É
΄ÏÇ“„ÏÇÇ Ç ÍÀÏ¿‘ÌÍ nÍ ÁÍ‘ Ü‘Í É¿É Ï¿Æ Ë¿ÊÍ ’ ÉÍ‚Í
ÎÍÊ’–¿„‘о n¿ Î’‘Ç ÜÌ„Ï‚ÇÇ ÎϾËÍ ΄Ï΄ÌÃÇɒʾÏÌÍ
„„ ÎÍ‘ÍÉ¿Ë ÁБ¿Ý‘ ÉÍÊÛ•¿ ËÚ—„–ÌÍÈ ÀÏÍÌÇ kÍÊÛ•¿
”ÏÍÌÇ–„ÐÉÍ‚Í ËÚ—„–ÌÍ‚Í Ì¿ÎϾ…„ÌǾ ̿ϿБ¿Ý‘ Ð ‚Í
ÿËÇ É¿É Æ¿˜Ç‘Ì¿¾ Ï„¿É•Ç¾ Ì¿ ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„ Ç ÁÌ„—ÌÇ„
ÉÍÌ“ÊÇÉ‘Ú c Ü‘Ç” Ì¿ÎϾ…„ÌǾ” ÁÚÏ¿…¿„‘о Ì¿— ”¿
Ï¿É‘„Ï°Ì¿ÀÍÏБ„Ï„Í‘ÇÎÌڔƿ˜Ç‘Ìڔτ¿É•ÇÈp¿Ì
•ÇÏÛ ÇÊÇ ÀÏÍ̾ ”¿Ï¿É‘„Ï¿ Æ¿˜Ç˜¿Ý‘ Ì¿Ð Ì„À„ÐÎÊ¿‘ÌÍ
h¿˜Ç˜¿¾ ÀÏÍ̾ ÍÀ„Ã̾„‘ mÚ ÊÇ—„ÌÚ Ï¿ÃÍБÇ Ì„ÎÍ
ÐÏ„ÃБÁ„ÌÌÚ” Ï„¿É•ÇÈ Ç ÐÁÍÀÍÃÚ ‘ÁÍÏ–„ÐÉÍ‚Í Í‘ÌÍ—„
ÌǾÉ…ÇÆÌÇpÍÃο̕ÇÏ„ËËÚÍÃÇÌÍÉÇÀ„ÐÎÍË͘ÌÚ
Ì’…ÿ„Ëо Á ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘„ Ç БϿ—ÇËо Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÇ
q¿È”ÄÊÇÊËÚ—„–Ì’ÝÀÏÍÌÝÌ¿ЄËÛЄ‚Ë„Ì‘ÍÁ
ÍÀʿБÇ
‚Ê¿Æ Ï‘¿ —„Ç ‚Ï’ÃÇ ÃÇ¿“Ï¿‚ËÚ …ÇÁÍ‘¿ Ç ‘¿Æ¿ Ç
ÎÏ„ÃÊ¿‚¿Ê Î’‘„Ë Ð̾‘Ǿ ËÚ—„–ÌÍ‚Í Ì¿ÎϾ…„ÌǾ Á„Ï
Ì’‘Ûо É ΄ÏÁÇ–ÌÍÈ ÎÏÇÏÍÄ É ÐÍБ;ÌÇÝ Á ÉÍ‘ÍÏÍË
Ì„–„‚Í À;‘Ûо Ç Ì„ Í‘ ÉÍ‚Í Æ¿˜Ç˜¿‘Ûо ËÍ…ÌÍ ÁБ¿‘Û
ÁÌ„ ÀÏÍÌÇ ÐÁÍ„‚Í ”¿Ï¿É‘„Ï¿ Ç ͘’‘Ç‘Û ÇÐÉÏ„ÌÌ„„ ’ÃÍ
ÁÍÊÛБÁÇ„…ÇÆÌ„ÌÌ’ÝÐÇÊ’ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛÉ„Б„БÁ„ÌÌÚË
ǿÄÉÁ¿‘ÌÚËÏ„¿É•Ç¾Ë
k’ÏÐ ‘„Ê„ÐÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ Ï„ÉÍË„ÌÃ’„‘о ÁЄË À„Æ ÇÐ
ÉÊÝ–„ÌǾc΄ÏÁ’ÝÍ–„Ï„ÃÛÊÝþËÍ‘¾‚͘„ÌÌÚË‘Ï„
ÁÍ‚ÍÈ À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍË ÐÍ•Ç¿ÊÛÌÚËÇ
Á ÍÀ˜„ÌÇÇ Ç ÊÝÀ
ÁÇ ËÇБǖ„ÐÉÇËÇ
À’Ã’˜„„ ÐË„Ï‘Û ÎÍ‘’БÍÏÍÌÌ„„ Ç
ÎÏ„ÃË„‘ÌÚËÇ
ÎÏÍБϿÌБÁ¿ ÎÏ„ÃË„‘Ú ¾ÁÊ„ÌǾ БϿ
”¿ËÇoÌÜ““„É‘ÇÁ„ÌÇÀ„ÆÍοЄÌ
tÎÏ¿…̾¾ÐÛÁÐ̾‘ÇÇËÚ—„–ÌÍÈÀÏÍÌÇËÚÀ’ÄË
°‚Ê’ÀÍÉÇËÃÚ”¿ÌÇ„ËÌ¿É¿ÎÊÇÁ¿‘ÛÜÌ„Ï‚ÇÝ
°Ï¿ÐÐÊ¿Àʾ‘Û ËÚ—„–ÌÚ„ Æ¿…ÇËÚ Ì„ÎÍÐÏ„ÃБÁ„Ì
ÌÚËÁÍÆÄÈБÁÇ„Ë
ÿÁÊ„ÌÇ„ËÆ¿˜ÇÎÚÁ¿ÌÇ„ËÇ‘Ã 
° Ì¿ÆÚÁ¿‘Û ÁÐÊ’” ÊÝÀÚ„ ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾ ÇÊÇ ÜËÍ
•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚ„ Í‚Ï¿ÌÇ–„ÌǾ ÁÍÆÌÇɿݘDŽ ÎÏÇ ÁÍÆÄÈБ
ÁÇÇ Ì¿ ËÚ—„–ÌÚ„ Æ¿…ÇËÚ
„ÐÊÇ ÎÏÇ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÇÇ
ËÚ—•ÁÍÉÏ’‚‚ʿƔ͖„‘оÎÊ¿É¿‘ÛÌ¿ÃÍ‘¿ÉÇ‚ÍÁÍÏÇ‘Û
ÇÎÊ¿É¿‘Û 
°ÉÏÇ–¿‘Û ÇÆÿÁ¿‘Û Ì„ÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÚ„ ÆÁ’ÉÇ ÁÚÏ¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

…¿Ý˜Ç„ Ì¿—„ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ Á ÐÁ¾ÆÇ Ð ‘„Ë
ÇÊÇÇÌÚËËÚ—„–ÌÚËÀÊÍÉÍË
°‚ÏÇË¿ÐÌÇ–¿‘ÛÇÇÆÍÀÏ¿…¿‘Û–’ÁБÁ¿‘„Ê„ÐÌÚËÎÍ
Á„ÄÌÇ„Ë
°ÎÏÇÌÇË¿‘ÛÐ΄•Ç¿ÊÛÌÚ„ÎÍÆÚÁÐÍ–„‘¿ÌÇÇЂʒ
ÀÍÉÇËÃÚ”¿ÌÇ„Ë
r„ËÛ Є‚Ë„Ì‘ÍÁ ËÚ—„–ÌÍÈ ÀÏÍÌÇ ° ЄËÛ ÉÍËÎÊ„É
ÐÍÁ ’ÎÏ¿…Ì„ÌÇÈ cЄ ’ÎÏ¿…Ì„ÌǾ ÐÍÎÏÍÁͅÿݑо ‚Ê’
ÀÍÉÇËÏÇ‘ËÇ–ÌÚËÃÚ”¿ÌÇ„Ëi‘¿É


r„‚Ë„Ì‘΄ÏÁÚÈ°‚Ê¿Æ¿
mÚ—„–Ì¿¾ÀÏÍ̾ÁÍÉÏ’‚‚Ê¿ÆÆ¿ÉÊ¿ÃÚÁ¿„‘оÐÄ‘БÁ¿Ç
ÎÍ ”ÍÃ’ …ÇÆÌÇ ’ÎÍÏÌÍ Ì¿Ï¿˜ÇÁ¿„‘о dÊ¿Æ¿ ° Æ„ÏÉ¿ÊÍ
Ã’—Ç ¿ Á Ã’—’ Ê’–—„ ÌÇÉÍ‚Í Ì„ Î’ÐÉ¿‘Û dÊ¿Æ¿ËÇ ËÚ
ÎÊ¿–„ËÎ’‚¿„ËоЄÏÃÇËо˜‘Í‚ÍËÚÌÇÉÍË’Ì„”Í‘ÇË
ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿‘Û pÍÜ‘ÍË’ ‚Ê¿Æ¿ Ì¿—Ç Ì„ÎÍÃÁÇ…ÌÚ Ç ÊÇ—„
ÌÚÁÚÏ¿…„ÌǾ¿ÊÍÀÉ¿ÉÉ¿Ë„ÌÌÚÈs„΄ÏÛËÚÀ’ÄË
ÁЄÜ‘ÍÏ¿ÐÎ’ÐÉ¿‘Û
eÚ—ÇË‚Ê’ÀÍÉÍÇÏÇ‘ËÇ–ÌÍ
q¿ÐÐÊ¿Àʾ„Ë ο̕ÇÏÛ Í‘ÉÏÚÁ¿¾ ‚Ê¿Æ¿ ‘¿É —ÇÏÍÉÍ
É¿ÉÜ‘ÍÁÍÆËÍ…ÌÍk¿ÉÎÏÇБϿ”„pÏÇÜ‘ÍËÁ„ÉÇÇÊÍÀ
ËÍÀÇÊǃݑо Á ÎÏÇÌ’ÃÇ‘„ÊÛÌÍË ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍË ÁÚÏ¿
…„ÌÇÇ
pÍÍ–„Ï„ÃÌÍ ÐËÍ‘ÏÇË Ì¿ É¿…Ã’Ý ÇÆ –„‘ÚÏ„” Б„Ì
ÉÍËÌ¿‘Ú“ÇÉÐÇÏ’¾Ì¿ЄɒÌÃ’ÁƂʾÃÌ¿É¿…ÃÍÈБ„Ì„
dÍÊÍÁ¿Ì„ÎÍÃÁÇ…Ì¿mÚÎÏÍБÍÁÏ¿˜¿„Ë‚Ê¿Æ¿ËÇ
cτ˾’ÎÏ¿…Ì„ÌǾ¯ËÇÌ’‘cÃÚ”¿„ËÇÁÚÃÚ
”¿„Ë ‚Ê’ÀÍÉÍ É¿É ‘ÍÊÛÉÍ ÁÍÆËÍ…ÌÍ c ‚Ê¿Æ¿” ËÍ…„‘
Î;ÁÇ‘Ûо Ê„‚ÉÇÈ ‘’Ë¿Ì Ç Ï¿ÐÎÏÍБϿÌÇ‘Ûо ÎÍ ÊÇ•’
‚ÍÊÍÁ„ÇÁЄ˒‘„Ê’

r„‚Ë„Ì‘Á‘ÍÏÍÈ°ÏÍ‘
mÚ—„–ÌÚÈ ο̕ÇÏÛ Ï‘¿ ÀÊÍÉÇÏ’„‘ пËÚ„ ÿÁÌÇ„ Ì¿—Ç
…„Ê¿ÌǾÜËÍ•ÇÇÇÎÏÍÀÊ„ËÚqÍ‘°Ü‘ÍÌ¿—„ËʿÄÌ
–„БÁÍ hÄÐÛ ’ Ì¿Ð ‚ÏÇË¿ÐÌÇ–¿ÌÛ„ ÉÏÇÉ ÎÊ¿– ‚Ì„Á
ɒпÌÇ„ Ç ÐÍпÌÇ„ h¿ÎÏ„‘Ú Ç ÉÍÌ“ÊÇÉ‘Ú Ì¿–Ç̿ݑо
Í‘ÐÝÿqÍ‘Ì¿—ÁЄ‚ÿÌ¿Æ¿ËÉ„Ç‚’ÀÚÎÊÍ‘ÌÍÐÍËÉÌ’
‘Ú r…ÇË¿¾ –„ÊÝБÇ ËÚ Ç‚Ï¿„Ë …„ÊÁ¿É¿ËÇ i ‘¿É °
ÁÐÝ…ÇÆÌÛ
e„ÌÛБϿ”¿ 
hÄÐÛËÚÏ¿ÀÍ‘¿„ËÐËÚ—•¿ËÇÎÍÃÀÍÏÍÃÉ¿‚ÍÏÊ¿Ç
Æ¿‘ÚÊÉ¿
pÏÍÃÍÊ…¿„ËÃÚ—¿‘Û‚Ê’ÀÍÉÍÇÏÇ‘ËÇ–ÌÍ
eʾÏ¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌǾËÚ—•Ï‘¿ÇËÇ‘ÇÏ’„ËÎÊ¿–
pÏÍÇÆÌÍÐÇËÆÁ’ÉÇËÍÀÇÊǃݘDŽ‚’ÀÚ
ËËËÍÍ
ÍÍ 
r‘ÏÍÇË ÏÍ…Ç Ç ‚ÏÇË¿ÐÚ
ÁЄ –‘Í Ì„ ÃÍБÏÍÇÊÇ Á
Ä‘БÁ„ÎÊÝÐÊÝÀÚ„“¿Ì‘¿ÆÇÇ 
k’пÌÇ„Ë Ç ÏÁÍ‘ÌÚËÇ ÃÁÇ…„ÌǾËÇ Ì¿ÎϾ˒Ý ÁÍÆ
ÄÈБÁ’„ËÌ¿ËÚ—•ÚÏ‘¿Ç‚ÊÍ‘ÉÇ

r„‚Ë„Ì‘‘Ï„‘ÇÈ°—„¾
bÏÍ̾ÐÉÍÁÚÁ¿„‘‚Ê’ÀÍÉÇ„ËÚ—•Ú—„ÇǾÆÚÉÇÎÍËÍ
‚¿„‘ÐÉÏÚ‘Û‚Ì„ÁÉÏÇÉÇÎÊ¿–q¿ÐÎ’ÐÉ¿ÌÇ„ÀÏÍÌÇÎÏÍ
ÇÆÁÍÃÇËÉÏÇÉ¿ËÇÇÁÍÎʾËǨcÍÎÇ‘Û¨ÍÆÌ¿–¿„‘°À’É
Á¿ÊÛÌÍ ÁÍÎÇ‘Û n„ Í‚Ï¿ÌÇ–ÇÁ¿È‘„ÐÛ ÎÏÇ Ü‘ÍË ÉÏÇÉ¿ËÇ
§a¨ Ç §o¨ n¿Ë Ì’…ÌÍ ÃÍÀÏ¿‘Ûо ÃÍ ‚Ê’ÀÍÉÇ” ËÚ—•
—„Ç vÏÇÎÚ Ç БÍÌÚ ÎÏÇÁ„‘БÁ’ݑо kÍÏ„ÌÛ ¾ÆÚÉ¿
Ï¿ÐÐÊ¿Àʾ„‘оÏÁÍ‘ÌÚËÇÃÁÇ…„ÌǾËÇ

r„‚Ë„Ì‘–„‘Á„Ï‘ÚÈ°‚Ï’ÃÛ
yÇÏÍÉÇ„ËÚ—•ÚÎÊ„–ÊÍο‘ÍÉÁÐÝ‚Ï’ÃÌ’ÝÉÊ„‘É’Ç
Ï’ÉÇÐÉÇБ¾ËÇmÚ—„–ÌÚ„ÀÊÍÉÇÌ¿ÐË„”‚Ì„Á΄–¿ÊÛ
Ç БϿБÌÍБÛ p„ÏÁÚ„ Æ¿…ÇËÚ ÐÁ¾Æ¿ÌÚ Ð ΄ʄ̿ÌÇ„Ë
ËʿÄ̕¿ s’‘ ÐÍÐÏ„ÃÍ‘Í–„ÌÚ пËÚ„ „Б„БÁ„ÌÌÚ„ Ï„¿É
•ÇÇ
ËʿǞ•‘¾Ì„‘оÉ‚Ï’ÃÇ”Á¿‘¿„‘ÎÏÍ‘¾Ì’‘ÚÈ„Ë’
οʄ• Ç‚Ï’—É’ ÁÆÏÍÐÊÚÈ –„ÊÍÁ„É ÍÀÌÇË¿„‘ Ç ÎÏÇ…Ç
Ë¿„‘ÉЄÀ„ÊÝÀÇËÍ‚Í c‚Ï’ÃÇÀÊÍÉÇÏ’„‘оÁÚ”ÍÃБϿ
БÇÁ„ÃÛÜËÍ•ÇÇÐÁ¾Æ¿ÌÚÐÃÚ”¿ÌÇ„ËpÍÜ‘ÍË’Ì¿Ç΄Ï
Á„È—„„¿Ì‘ÇÀÊÍÉÍÁÍ„’ÎÏ¿…Ì„ÌÇ„ÃʾÜ‘Í‚ÍЄ‚Ë„Ì‘¿°
‚Ê’ÀÍÉÍ„ÃÚ”¿ÌÇ„
q’É¿Ëÿ„ËÎÍÊÌ’ÝÁÍÊÝmÚÇËÇ
°ÀÛ„Ë
°ÏÁ„Ë
°Ã’—ÇË
°˜ÇÎÊ„Ë
°Ï¿ÆÃÇÏ¿„Ë
°”Á¿‘¿„Ë
°ÍÀÌÇË¿„Ë
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

r„‚Ë„Ì‘ξ‘ÚÈ°ÃÇ¿“Ï¿‚Ë¿
eÇ¿“Ï¿‚Ë¿ ÐÍÊÌ„–ÌÍ„ ÐÎÊ„‘„ÌÇ„ ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„ ÍÏ‚¿ÌÚ
ËÚ—•ÚÁÃÍÊÛÌÇ…ÌÇ”ÎÍÆÁÍÌÉÍÁ
dÌ„Á ¿‚Ï„ÐÐǾ ° ÍÃÌÍ ÇÆ пËÚ” ÐÇÊÛÌÚ” Ç ‚Ê’ÀÍ
Éǔ̿—Ç”–’ÁБÁÇÎÍÎÍ̾‘ÌÚËÎÏÇ–ÇÌ¿ËÇË„ÌÌÍÍÌÍ
ÎÍÃÁ„Ï‚¿„‘о пËÍË’ Ë͘ÌÍË’ ÎÍÿÁÊ„ÌÇÝ c ξ‘ÍË
Є‚Ë„Ì‘„°ÇДÍÃÌ¿¾‘Í–É¿ÏͅÄÌǾÇÎÍÿÁÊ„ÌǾ‚Ì„
Á¿ c Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ ËÚ—„–ÌÍÈ ÀÊÍÉÇÏÍÁÉÇ ÎÍÆÁÍÌÍ–ÌÇÉ Á
Ü‘ÍË˄Б„ÁÚ‚ÇÀ¿„‘оÁ΄τÃ
É͂ÿËÚÊ„…ÇËÌ¿ÐÎÇÌ„
Á Ü‘ÍË ˄Б„ ÎÍà ̿ËÇ ° Î’Ð‘Í cÚÃÍ” ÆÄÐÛ ÉÏ¿ÈÌ„
Æ¿‘Ï’ÃÌ„Ì
rÌÇË¿„ËÀÊÍÉÇÏÍÁÉ’Í‘Î’ÐÉ¿¾ËÚ—•ÚÁ„Ï”ÌÇ”–„
‘ÚÏ„” Є‚Ë„Ì‘ÍÁ Ç ÇËÇ‘¿•Ç„È ÏÁÍ‘Ú ÎÏÇ ‚Ê’ÀÍÉÍË ÃÚ
”¿ÌÇÇ

r„‚Ë„Ì‘—„БÍÈ°…ÇÁÍ‘
bÊÍÉÇ—ÇÏÍÉÇ”ËÚ—•…ÇÁÍ‘¿ËÚ—•ÐÎÇÌÚ
hÄÐÛ ËÍ…ÌÍ ÐÉ¿Æ¿‘Û Ì¿— ΄τÃÍÁÍÈ ÎÍБ БÍÏÍ…¿
Ç ÃÍÆÍÏÚ hÄÐÛ ËÚ ÁЄ‚ÿ ‚Í‘ÍÁÚ É ̿οÄÌÇÝ Í –„Ë
‚ÍÁÍÏÇ‘ÉÏ’‚ÊÍÐ’‘Í–ÌÍ„Ì¿ÎϾ…„ÌÇ„Î;ÐÌÇ–ÌÚ”ËÚ—•
gÇÁÍ‘’̿Б¿É…„ÁЄ‚ÿÆ¿˜Ç˜„ÌÇ‘’‘ÀÊÍÉÇÁÚÐ
‘¿ÁÊ„ÌÚ Ãʾ ÎÍÿÁÊ„ÌǾ ÆÊÍБÇ Ç Ì„ÎÏǾÆÌÇ
οϿÃÍÉ
пÊÛÌ¿¾ Ï„¿É•Ç¾ ° ÎÍÎÚ‘É¿ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇ‘Û ÆÄÐÛ ËÚ—•Ú
ÎÏÇÉÍÐÌÍÁ„ÌÇ„ËÐÍÆÿ„‘Ü““„É‘˜„ÉÍ‘ÉÇ°ËÚÐË„„ËоÇ
ÎÊ¿–„Ë ÍÃÌÍÁÏ„Ë„ÌÌÍ fÐÊÇ Á„Ï”ÌÇ„ Є‚Ë„Ì‘Ú ’ÿÊÍÐÛ
Ï¿ÐÉÏÚ‘ÛÏ¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÇ„ÁÜ‘ÍËЄ‚Ë„Ì‘„ÎÏÍ”ÍÃÇ‘À„ÆÎÏÍ
ÀÊ„Ë

i Ì¿ÉÍÌ„• ЄÃÛËÍÈ Є‚Ë„Ì‘ ° ËÚ—•Ú ‘¿Æ¿ Ç ÌÇ…
ÌÇ”ÉÍÌ„–ÌÍБ„È
s¿ÆÍÁ¿¾ ÀÏÍ̾ ÐÊ’…Ç‘ ÎÍÿÁÊ„ÌÇÝ ÁÍÆÀ’…ÄÌǾ ‚Ì„Á¿
’ÃÍÁÍÊÛБÁǾ x„Ë ÐÇÊÛÌ„„‘’‘Æ¿˜Ç‘ÌÚÈο̕ÇÏÛ ‘„Ë
ÀÍÊ„„‘¿ÆÍ‘‘¾Ì’‘̿ƿÀ‚ÍÃÇ–ÌÚ„ËÚ—•ÚÌ¿ÎϾ…„ÌÚ
ÃÍÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÍБÇs¿ÆÏ„‚ÇÄÌÇÁÐËÚÐÊ„ЄÉÐ’¿ÊÛÌÍБÇ
ΒБhÄÐÛÀÏÍ̾Æ¿ÉÊ¿ÃÚÁ¿„‘оÍÐÍÀ„ÌÌÍ‘˜¿‘„ÊÛÌÍ°
‘¿ÆÍÁÚÈ Є‚Ë„Ì‘ Ï„¿ÊÇÆ’„‘ –’‚’ÌÌÚ„ Æ¿ÎÏ„‘Ú Ì¿ ÁÍÆÀ’
…ÄÌÇ„‚Ì„Á’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„hÄÐÛÁÌ¿ÎϾ…„ÌÇÇËÚ—•
Í‘Ï¿…¿Ý‘оÁЄÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚ„ÇÆ¿ÎÏ„‘ÌÚ„…„Ê¿ÌǾÌ¿
–ÇÌ¿¾Ð΄ÏÁÚ”ÎÏ;ÁÊ„ÌÇÈÄ‘ÐÉÍÈЄÉÐ’¿ÊÛÌÍБÇpÍ
Б;ÌÌÍ„ ÎÍÿÁÊ„ÌÇ„ БτËÊ„ÌǾ É ЄÉÐ’¿ÊÛÌÍË’ ’ÃÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÁÍÊÛБÁÇÝÁÜ‘ÍÈÍÀʿБÇ°ÎÏÇ–ÇÌ¿‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ
oÐÌÍÁÌÍÈ ÎÏÇ„Ë Ï¿ÆÀÊÍÉÇÏÍÁÉÇ Ü‘Í‚Í Є‚Ë„Ì‘¿ °
Ì¿ÎϾ…„ÌǾËÚ—•ÇÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ”ÍÏ‚¿ÌÍÁ‘¿ÆÍÁÍÈÍÀÊ¿Ð
‘Ç¿‘¿É…„À„ƒÄυÌÍ„ʾ‚¿ÌÇ„ÌÍ‚¿ËÇ’ÿÏÚÇÉÏ¿ËÇ
ÍÉ’—„‘É’
‘„”ÌÇÉ¿§„ÆÃÚÌ¿Á„ÊÍÐÇ΄Ä¨ 
cЄ ’ÎÏ¿…Ì„ÌǾ Íξ‘Û‘¿ÉÇ ÐÍÎÏÍÁͅÿݑо ‚Ê’
ÀÍÉÇËÃÚ”¿ÌÇ„Ë

r„‚Ë„Ì‘ÚÉ¿ÉÍÎÇпÌÚ‘¿ÉÇÏ¿ÐÐÊ¿ÀʾݑоÐÁ„Ï”’
ÁÌÇÆÍ‘‚ÍÊÍÁÚÃÍ‘¿Æ¿
cÍÁτ˾Є¿ÌÐÍÁ–„ÊÍÁ„ÉÎÊ¿–„‘ÐË„„‘оÁÌ„ËÌ„
ÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÍ ÁÍÆÌÇÉ¿Ý‘ ÎÍÿÁÊ„ÌÌÚ„ Ï„¿É•ÇÇ Ä‘ÐÉÍ‚Í
Ç ËʿÄ̖„ÐÉÍ‚Í ΄ÏÇÍÿ ÍÌ ÐÌÍÁ¿ Ð Ì¿ÐÊ¿…ÄÌÇ„Ë ÐÍ
Є‘ Ë¿‘„ÏÇÌÐÉ’Ý ‚Ï’ÃÛ ͘’˜¿„‘ ЄÀ¾ Ë¿Ê„ÌÛÉÇË Ï„
À„ÌÉÍË ÐÌÍÁ¿ ÌÍ ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍ „Б„БÁ„ÌÌÚË ÍÀÏ¿ÆÍË
ÍÀ˜¿„‘оÐÏÍÃÇ‘„ʾËÇ
o˜’˜„ÌǾ ÐÁÍÀÍÃÚ Ï¿ÐÉÍÁ¿ÌÌÍБÇ ÎÏÇÊÇÁ¿ ÜÌ„Ï
‚ÇÇ Ç ÐÇÊÚ ’Á„Ï„ÌÌÍБÇ Á ‘ÍË –‘Í Ì„‘ Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍБÇ
À;‘Ûо–„‚ÍÀÚ‘ÍÌÇÀÚÊÍÐÄυÇÁ¿‘ÛоÇÆ¿˜Ç˜¿‘Û
о Ð˄̾ݑо ÎÍÐÊ„ ΄ÏÁÚ” Є¿ÌÐÍÁ –’ÁБÁÍË Ì„ÊÍÁÉÍ
БÇ Ç Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБÇ БϿ”¿ Ç …„Ê¿ÌǾ Á„ÏÌ’‘Ûо É
ÐÀÏÍ—„ÌÌÍË’ο̕ÇÏÝÇÏ¿ÆÏ’—„ÌÌÍÈÀÏÍÌ„
pÏÇ ÎÏÍÃÍÊ…„ÌÇÇ ƿ̾‘ÇÈ ÎÏÇ ÎÍÊÌÍË Ð̾‘ÇÇ
ËÚ—„–ÌÍÈÀÏÍÌÇÎÏÍÇДÍþ‘‚Ê’ÀÍÉÇ„ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ„
΄τ˄ÌÚÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÚÎÍÿÁÊ„ÌÌÚ”…„Ê¿ÌÇÈÇÆ¿ÎÏ„‘ÍÁ
Ï¿ÆÏ„—¿Ý‘о É –„ÊÍÁ„É’ ÁÍÆÁÏ¿˜¿„‘о –’ÁБÁÍ ‚Ê’ÀÇ
ÌÚÇÐÉÏ„ÌÌÍБÇÍÌÍÀÏ„‘¿„‘ÌÍÁ’ÝÜÌ„Ï‚ÇÝÇÌ‘„Ï„ÐÉ
…ÇÆÌÇ
p¿Ï¿ÃÍÉпÊÛÌÍБÛ Ë„‘Íÿ ‘Ï¿ÃÇ•ÇÍÌÌ¿ Ãʾ Г„ÏÚ
ÎÐǔǖ„ÐÉÍ‚ÍmÚБτËÇËоÇÆÀ¿ÁÇ‘ÛоÍ‘БϿ”¿ÍÄ
Á¿„Ëо Á ÀÏÍÌÝ ÌÍ –„Ë ̿Ä…Ì„„ Æ¿˜Ç‘¿ ‘„Ë ÐÇÊÛÌ„„
БϿ”ÎÍÐÉÍÊÛÉ’БϿ”ÎÏÇ”ÍÃÇ‘Ì„ÐÌ¿Ï’…ÇoÌÁÌ’‘ÏÇ
Ì¿Ð bÏÍÌ„È ËÚ Æ¿ÎÇÏ¿„Ë БϿ” ÿÁÇË Ì¿ Ì„‚Í ÐÍÎÏÍ
‘ÇÁÊ„ÌÇ„’ÐÇÊÇÁ¿„‘оБϿ”̿ϿБ¿„‘
i‘ÍÊÛÉÍÐ̾ÁÀÏÍÌÝËÚÇÆÀ¿Áʾ„ËоÍ‘БϿ”¿


dfysal}ssfqapi€

mÌÍ‚ÍÍÀ˜„‚Í’‘„Ê„ÐÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇq¿È”¿Ð‚„—‘¿ÊÛ‘
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

‘„Ï¿ÎÇ„È uτÄÏÇÉ¿ p„ÏÊÆ¿ oÀ™„ÃÇ̾„‘ Á ΄ÏÁ’Ý Í–„
Ï„ÃÛ ÎÍÔÍÃ Á ÉÍ‘ÍÏÍË –„ÊÍÁ„É ° „БÛ „ÃÇÌÍ„ •„ÊÍ„
‘„ÊÍÇÎÐÇ”ÇÉ¿Ì„Ï¿ÆÄÊÇËÚ
p„ÏÊÆЖǑ¿Ê–‘ÍÌ„Æ¿–„ËÉÍο‘ÛоÁ ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇ
¾” Ä‘БÁ¿ Ç Í‘ÚÐÉÇÁ¿‘Û ÎÏÇ–ÇÌÚ Є‚ÍÃ̾—ÌÇ” ÎÏÍ
ÀÊ„Ë pÏÍÀÊ„ËÚ Ì¿ÃÍ Ï„—¿‘Û §ÆÄÐÛ Ç ЄȖ¿Ð¨ iБ͖
ÌÇÉÇ ËÌÍ‚Ç” Ï¿ÐБÏÍÈБÁ ° ÎÏ„ÏÁ¿ÌÌÚ„ Ç Ì„Æ¿Á„Ï—„Ì
ÌÚ„ É͂ÿ‘Í ÄÈБÁǾ Ì„’ÃÍÁÊ„‘ÁÍÏ„ÌÌÚ„ …„Ê¿ÌǾ
oÀÏÚÁÉÇ Ç” –„ÊÍÁ„É ËÍ…„‘ ÍÀÌ¿Ï’…Ç‘Û Á ЄÀ„ ÆÄÐÛ Ç
ЄȖ¿ÐÁЄÌ„Æ¿Á„Ï—„ÌÌÍ„Æ¿Á„Ï—Ç‘ÛÇÇÑÇÿÊÛ—„
o‘ ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌÇÈ ÎÏÇ–ÇÌ Ï¿ÐБÏÍÈБÁ¿ Ë¿ÊÍ ÎÍÊÛÆÚ
l’–—„ ÇÐÎÏ¿Áʾ‘Û c ÉÌÇ‚¿” ÎÍ ‚„—‘¿ÊÛ‘‘„Ï¿ÎÇÇ ’ÎÍÏ
Äʿ„‘оÌ¿ÎÏ¿É‘ÇÉ’pÏÇ–„Ë пËÍÎÏÇË„Ì„ÌÇ„ Ï¿ÆÊÇ–
Ìڔ˄‘ÍÃÍÁÎÍ͘Ͼ„‘оkÊÇ„Ì‘ÃÍÊ…„ÌпËÌ¿’–Ç‘Ûо
Ï„—¿‘Û ÐÁÍÇ ÎÏÍÀÊ„ËÚ ¿ Ì„ À„…¿‘Û Ð ÌÇËÇ –’‘Û –‘Í É
ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’
r¿ËÍБ;‘„ÊÛÌÚ„ Ï¿ÀÍ‘Ú ÉÊÇ„Ì‘¿ p„ÏÊÆ Ì¿ÆÚÁ¿Ê
§ÜÉÐ΄ÏÇË„Ì‘¿ËǨrÌ„ÉÍ‘ÍÏÚËÇ‘¿ÉÇËÇÎÏÇ„Ë¿ËÇËÚ
’…„ ÆÌ¿ÉÍËÚ
ÀÇ‘Û„ ÎÍÃ’—ÉÇ Ì¿ÎÏÇË„Ï cÍ‘ ÃÏ’‚Ç„
oÌÇ ËÍ‚’‘ ÎÍÉ¿Æ¿‘Ûо БϿÌÌÚËÇ Ç ÿ…„ Ê„‚ÉÍËÚÐÊ„Ì
ÌÚËÇnÍÌ¿ËÉÜ‘ÍË’Ì„ÎÏÇÁÚÉ¿‘Û

pÏÇ„Ë΄ÏÁÚÈÏ¿ÆÏ„—„ÌÇ„ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„‚ÍÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿
kÍÌ“ÊÇÉ‘ Ü‘Í‘ Á ‘ÍË –‘Í Ì¿—Ç ÇËÎ’ÊÛÐÚ …„Ê¿ÌǾ Ç
БτËÊ„ÌǾ ÎτЄ–„ÌÌÚ„ ÎÍ ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾË ÌÍÏË ÎÍÁ„Ä
ÌǾ ÁÍÆÁÏ¿˜¿Ý‘о Á Ì¿Ð Ç ÎÍÿÁʾݑо Ì¿ËÇ oÃÌ¿
–¿Ð‘Û Ì¿Ð БτËǑо Ï„¿ÊÇÆÍÁ¿‘Û Æ¿ÎÏ„‘ÌÍ„ ÃÏ’‚¿¾ „„
ÎÍÿÁʾ„‘
sÍ …„ ΄τ…ÇÁ¿„Ë ËÚ Ì¿ ‘„Ê„ÐÌÍË ’ÏÍÁÌ„ ° ÍÃÌÇ
ËÚ—•Ú ÐÍÁ„Ï—¿Ý‘ Ì„ÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÚ„ ÐÍÉÏ¿˜„ÌǾ Ãʾ
Ï„¿ÊÇÆ¿•ÇÇ Æ¿ÎÏ„‘ÌÍ‚Í БτËÊ„ÌǾ ËÚ—•Ú ¿Ì‘¿‚ÍÌÇ
БÚÌ¿ÎϾ‚¿¾ÐÛÇ”ÐÄυÇÁ¿Ý‘n¿—Ç‘„ÊÍÇÃ’—¿ÁЄ
ÁÀÊÍÉ¿”ÇÆ¿…ÇË¿”mÚÐÌÇË„ËÇ”„ÐÊÇÎÍÆÁÍÊÇËÆ¿
ÎÏ„‘ÌÍË’ Á ‘ÍÈ ÇÊÇ ÇÌÍÈ “ÍÏË„ Ï„¿ÊÇÆÍÁ¿‘Ûо ÀÊÍÉÇ
ÏÍÁ¿ÌÌÍË’ ÁÚÏÁ¿‘Ûо Ì¿Ï’…’ pÏ„ÏÁ¿ÌÌÍ„ ÄÈБÁÇ„ Æ¿
Á„ϗǑоËÍ…ÌÍÍ‘Ã͔̒‘ÛÇÇÑÇÿÊÛ—„
rËÚÐÊÎÏÇ„Ë¿°Äʿ‘Û‘Í–‘͔͖„‘оpÍÆÁÍÊÇ‘Û
ÐÁÍ„Ë’ ‘„Ê’ Ï„¿ÊÇÆÍÁ¿‘Û ÐÉÏÚ‘Ú„ …„Ê¿ÌǾ cÚΒБǑÛ
ÁÌ’‘Ï„ÌÌÝÝ ¿‚Ï„ÐÐÇÝ n„ ÿ‘Û „È ÍÀÏ¿‘Ç‘Ûо ÎÏÍ‘ÇÁ
Á¿Ð n¿È‘Ç ÁÚÏ¿…„ÌÇ„ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„Ë’ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘’ ÁÚÏ¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÆÇ‘Û „‚Í Ç ‘¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÇÆÀ„…¿‘Û пËÍÏ¿ÆÏ’—„ÌǾ
k¿ÉËÚÜ‘ÍÄʿÊÇÐÎÍÃ’—ÉÍÈmÚÃ’—ÇÊÇÇÀÇÊÇÎÍ
Ã’—É’Á˄БÍ‘Í‚Í–‘ÍÀÚÃ’—Ç‘ÛÇÀÇ‘ÛЄÀ¾
n„ÿÁÇ‘„Ê¿ÃÍ̾ËÇÌ¿‚Ê¿Æ¿q¿ÆÿÁÇ‘„¿Î„ÊÛÐÇÌÇ
ÁÚΒБǑ„ÁÜ‘ÍËÄÈБÁÇÇÐÁÍÝ¿‚Ï„ÐÐÇÝ
e¿È‘„ÎÇÌÉ¿ÐÁÍ„Ë’ÎÍÏ‘“„ÊÝ
tÿÏÛ‘„É’Ê¿ÉÍËÃÇÁ¿Ì
fÐÊÇÁ¿—„‘„ÊÍÐÄυÇÁ¿„‘о–‘ÍÀÚÌ„ËÍ‘¿‘ÛоÇÆ
БÍÏÍÌÚÁБÍÏÍÌ’ÇÌ„‚ÍÁÍÏÇ‘Û§n„‘¨°ÐÄʿȑ„Ü‘Í
°ËÍ‘¿È‘„ÐÛÇ‚ÍÁÍÏÇ‘„
cÚ‚ÍÁÍÏÇ‘„§n„‘¨‘Á„ÏÃÍÇ‚ÏÍËÉÍ!iÊÇÁ¿—‚ÍÊÍÐ
ÃÏÍ…Ç‘! cÚ ÎÏÍÐÇ‘„ ÇÊÇ ÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿„‘„ÐÛ! iÊÇ Á¿—„
§n„‘¨°ÎÍÿÁÊ„ÌÌÚÈÀ’Ì‘ÇÌ„ÎÍÁÇÌÍÁ„ÌÇ„! kÍË’ ÁÚ
ÐÍÎÏÍ‘ÇÁʾ„‘„ÐÛÍ‘ÉÍ‚ÍÍ‘ÀÇÁ¿„‘„ÐÛ!
e¿È‘„ÁÚ”ÍÃÁЄËÎÇÌÉ¿Ë’ÿϿËÇÉÏÇÉ¿ËÄ‘ÐÉÍÈ
¾ÏÍБÇ
pÏÇÐÊ’—¿È‘„ÐÛ É ÐÁÍÇË ËÚ—„–ÌÚË ͘’˜„ÌǾË Ç
ÁÚ ÎÍ–’ÁБÁ’„‘„ ÐÇÊÛÌÍ„ …„Ê¿ÌÇ„ ÎÏÍÄʿ‘Û ÍÎτÄʄÌ
ÌÍ„ÃÁÇ…„ÌÇ„n¿ÎÏÇË„ÏÎÍ‘¾Ì’‘Ûо
pÍ‘¾ÌÇ‘„ÐÛ pÏÍÃÍÊ…Ç‘„ Ü‘Í ÃÁÇ…„ÌÇ„ s¾ÌÇ‘„ Ï’
ÉÇ„ÐÊÇÍÌÇ‘¾Ì’‘оkÉÍË’ÍÌÇ‘¾Ì’‘о!iÊÇËÍ…„‘
ÀÚ‘ÛÍ‘‘¿ÊÉÇÁ¿Ý‘!
cÚÎÍÊ̾ȑ„ÁЄÃÁÇ…„ÌǾÐÐÇÊÍÈÐÍÍ‘Á„‘БÁ’ݘ„È
Á¿—„Ë’–’ÁБÁ’
e„Ê¿¾ÁЄÜ‘ÍÁÚÏ¿ÆϾ…¿„‘„ÎÍÿÁÊ„ÌÌÚÈÇËÎ’ÊÛÐ
ÐÍ„ÃÇ̾„‘„ Ï¿ÆÄʄÌÌÚ„ –¿Ð‘Ç Á¿—„È ÊÇ–ÌÍБÇ ÇÆÀ¿Á
ʾ„‘„ÐÛ Í‘ ÎÍÐÊ„ÃБÁÇÈ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„‚Í ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ Á ÉÍ‘Í
ÏÚ”ÁЄ‚ÿÎÏÇÐ’‘БÁ’Ý‘ÇБϿ”Ç‘Ï„ÁÍ‚¿

pÏÇ„ËÁ‘ÍÏÍÈÏ¿Æ…’ÈÇÎÏÍ‚ÊÍ‘Ç
s¿É…„ÍÐÌÍÁÚÁ¿„‘оÌ¿ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌÇÇÍ„ÃÇÌБÁ„‘„Ê„Ð
ÌÍ‚ÍÇÎÐǔǖ„ÐÉÍ‚ÍÁ–„ÊÍÁ„É„cÿÌÌÍËÐÊ’–¿„Ì¿‘Í
…ÄБÁ„ ÎÍ‚Ê͘„ÌǾ ÎǘÇ Ç ÇÌ“ÍÏË¿•ÇÇ
ËÍÏ¿ÊÛÌÚ”
‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇÈ‘„ÍÏÇÈÇÄÈÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌÇÈ 
p„Ï„”Íà ËʿÄ̕¿ Í‘ ÐÍпÌǾ Ç ‚ÊÍ‘¿ÌǾ …ÇÃÉÍÈ
ÎǘÇ É ɒпÌÇÝ Ç …„Á¿ÌÇÝ ‘Á„ÏÃÍÈ ÍÎτÄʾ„‘ ÐÊÇ—
ÉÍË ËÌÍ‚Í„ Á À’Ã’˜„È …ÇÆÌÇ –„ÊÍÁ„É¿ q„‚’ÊÇÏÍÁ¿ÌÇ„
΄ÏÁÚ”„Б„БÁ„ÌÌÚ”ÎÍÎÚ‘ÍÉ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍ‚ÍÁÍÆÄÈБÁǾ
Ì¿ ÐÏ„Ã’
‘Á„ÏÃ’Ý Îǘ’ Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍ Í‘É’ÐÇ‘Û Ï¿Æ…„
Á¿‘Û –‘ÍÀÚ Æ¿‘„Ë ΄τÁ¿ÏÇ‘Û Ç ÎÍБÏÍÇ‘Û ÇÆ Ì„„ ÐÁÍ„
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

‘„ÊÍ Ì¿ÐÇÊÛБÁ„ÌÌÍ„ ÉÍÏËÊ„ÌÇ„ §–„Ï„Æ Ì„ ”Í–’¨
ÎÍÉ¿
ÁЄÌ„Й„—ÛÇÆÆ¿БÍÊ¿Ì„ÁÚÈÄ—Û ÎÏÇÁÍÃÇ‘É‘ÍË’
–‘Í …ÇÆÌ„ÌÌÍ Á¿…ÌÚÈ ÎÏÍ•„ÐÐ „ÃÚ ÎÏ„ÁÏ¿˜¿„‘о Á Ì„
–‘ÍÎÍÐ΄—ÌÍ„ÇÍ‘ÁÏ¿‘Ç‘„ÊÛÌÍ„k’ÐÉÇÎÏÍ‚Ê¿‘ÚÁ¿Ý‘о
•„ÊÇÉÍËÇÍЄÿݑÉ¿ËÌ„ËÁ…„Ê’ÃÉ„fБ„БÁ„ÌÌ¿¾ÎÍ
ÎÚ‘É¿ Í‘‘ÍÏ…„ÌǾ
ÏÁÍ‘¿ БÏÍ‚Í ÎτЄɿ„‘о q„À„ÌÍÉ
ÊÇ—„Ì ÐÁÍÀÍÃÚ Á ÁÚÀÍÏ„ ÎÇ‘¿ÌǾ ÎÍÿÁʾ„‘ „Б„БÁ„Ì
Ì’ÝÇÎÍÆÇ‘ÇÁÌ’Ý¿‚Ï„ÐÐÇÝÁÜ‘ÍË¿É‘„ÇÐÁÍ„Í‘ÁÏ¿˜„
ÌÇ„ÉÌ¿Á¾Æ¿ÌÌÍË’ÎÍÿÁʾ„‘‘Í…„
pÍ‘Ï„ÀÌÍБÇÌ„’ÃÍÁÊ„‘ÁÍϾݑоb’Ì‘É¿Ï¿„‘о
cÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁ¿‚Ï„ÐÐǾÌ¿”ÍÃÇ‘ÐÁÍÈÁÚ”ÍÃÇÊÇÁ
ÍÀÏ¿˜„ÌÇÇÌ¿ЄÀ¾ÇÊÇÁÎÏÍ„•ÇÏÍÁ¿ÌÇÇÁÍÁÌ„
sÍ …„ Á ÇÌ“ÍÏË¿•ÇÇ ÎÍ‘Ï„ÀÊ„ÌÇÇ ÆÌ¿ÌÇÈ ‘„ÍÏÇÈ
ËÍÏ¿ÊÛÌÚ” ÌÍÏË Ç ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇÈ hÄÐÛ ÐÁÍÀÍÿ ÁÚÀÍÏ¿
ÎÍÎÚ‘ÉÇ §Í‘É’ÐÇ‘Û Ï¿Æ…„Á¿‘Û Ç ÎÏÍ‚ÊÍ‘Ç‘Û¨ БτËÊ„
ÌÇ„ÉÏÇ‘Ç–„ÐÉÇÍÐÁÍÇ‘Û‘„…„ÌÍÏËÚÎÍÁ„ÄÌǾÃʾ‘Í
‚Í–‘ÍÀÚÍÐÍÆÌ¿ÌÌÍÇпËÍБ;‘„ÊÛÌÍÎÍБÏÍÇ‘ÛÎÍÐÊ„
Ç” §Î„Ï„Á¿ÏÇÁ¿ÌǾ¨ ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ„ ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌǾ ÎÍÿÁ
ʾݑо ÃÍÁÍÊÛÌÍ …„БÉÍ aÁ‘ÍÏÇ‘¿ÏÌÚËÇ ÏÍÃÇ‘„ʾËÇ
cÍÐÎÇ‘¿‘„ʾËÇÇ’–Ç‘„ʾËÇ
c Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ ÆÌ¿ÌǾ Ê„…¿‘ Á Ì¿Ð Ë„Ï‘ÁÚË ‚Ï’ÆÍË
nÍÏËÚ ÎÍÁ„ÄÌǾ Ç ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ ÎÏÇ̾‘Ú„ •„ÊÇÉÍË À„Æ
¿Ì¿ÊÇÆ¿ Ç ΄τÁ¿ÏÇÁ¿ÌǾ Б¿ÌÍÁ¾‘о ÇБ͖ÌÇÉÍË ÁÌ’‘
Ï„ÌÌ„‚ÍÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿
n¿ÐÇÊÛБÁ„ÌÌÍ„ ÉÍÏËÊ„ÌÇ„ Ì¿ÐÇÊÛБÁ„ÌÌÍ„ ÍÀÏ¿ÆÍ
Á¿ÌÇ„ Ì¿ÐÇÊÛБÁ„ÌÌÍ„ ÁÍÐÎÇ‘¿ÌÇ„ fÿ Ì„ Ì¿ÐÚ˜¿„‘
iÌ͂ÿÍ‘Ï¿Áʾ„‘mÍÏ¿ÊÛÌÚ„‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾÎÏÇ̾‘Ú„•„
ÊÇÉÍË Ç Ì„ ’ÐÁÍ„ÌÌÚ„ ° ÿÁ¾‘ Ç Б¿ÌÍÁ¾‘о ÎÏÇ–ÇÌÍÈ
Ï¿ÐБÏÍÈБÁÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍÁÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ”ÇË„…ÊÇ–ÌÍБÌÚ”
Ì„’ÎÏ¿Áʾ„ËÍÈ ¿‚Ï„ÐÐÇÇ Á ÉÍ‘ÍÏÍÈ ÁЄ‚ÿ Í‘Ï¿…¿Ý‘о
БϿ”Ç‘Ï„ÁÍ‚¿
c ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„ËÚ” ÆÄÐÛ Ë„‘Íÿ” ËÚ À’ÄË ÁÍÐБ¿Ì¿Á
ÊÇÁ¿‘ÛÌ¿—’ÎÏÇÏÍÃÌ’ÝÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛÁɒпÌÇÇ…„Á¿ÌÇÇ
Ç ’ÐÁÍ„ÌÇÇ ÎǘÇ “ÇÆÇ–„ÐÉÍÈ Ç Ã’”ÍÁÍÈ mÚ ÁÍÐБ¿ÌÍ
ÁÇËÐÎÍÐÍÀÌÍБÛÉÍ‘‘ÍÏ…„ÌÇÝÌ„’ÐÁÍ„ÌÌÍ‚ÍÇ̄΄τÁ¿
Ï„ÌÌÍ‚ÍmÚÀ’ÄË’–Ç‘ÛоÍ‘‘ÍÏ‚¿‘ÛÌ„’ÐÁÍ„ÌÌÚ„ÌÍÏ
ËÚ Ð ‘„Ë –‘ÍÀÚ Ç” Æ¿ÌÍÁÍ ΄τϿÀÍ‘¿‘Û ÎÏÇ̾‘Û Ç ’Ð
ÁÍÇ‘Û

pÍÎÏÍÀ’È‘„”Í‘ÛÏ¿ÆÁÄÌÛÐÍÐÏ„ÃÍ‘Í–Ç‘ÛоÌ¿„Ä
e„ÌÛБϿ”¿ 
o‘É¿…Ç‘„ÐÛÍ‘ÎÏÇÁÚ–ÌÍÈÐÍ•Ç¿ÊÇÆ¿•ÇÇ
ÎÍÐ’‘Ç°Í‘
ÁÊ„–„ÌÇÇ ÁÍÁτ˾„ÃÚ°–‘„ÌǾÐËÍ‘Ï„ÌǾ‘„Ê„ÁÇÆÍ
Ï¿ÍÀ˜„ÌǾ
rÍÀ¿É¿ ’”Á¿‘ÇÁ—¿¾ ÉÍБÛ Б¿Ï¿„‘о Ð Ì„È ’„ÃÇ
ÌÇ‘Ûо c Ü‘Í‘ ËÍË„Ì‘ Ãʾ Ì„„ Ì„‘ ÌÇ–„‚Í Á¿…Ì„„ –„Ë
‚ÏÚÆ‘Û…„Á¿‘Û‚ÊÍ‘¿‘Û
q¿ÃÇ ÜÉÐ΄ÏÇË„Ì‘¿ ° Б¿ÌÛ‘„ Ì¿ Ü‘Ç ÎÍÊ–¿Ð¿ ÐÍÀ¿
ÉÍÈ
oÀÏ¿‘Ç‘„ ÁÌÇË¿ÌÇ„ ° É¿É ÁÚ Ü‘Í Äʿ„‘„ pÍ’–Ç
‘„ÐÛ„БÛpÏ„Ã’ÎÏ„…ÿ„ËÐÏ¿Æ’Ì„Ì¿’–Ç‘„ÐÛ°ÎÍ‘Ï„
À’„‘о˄о•¿ÃÁ¿Ì„Ë„ÌÛ—„
rÊ„ÃÇ‘„ Æ¿ ÐÁÍÇËÇ ͘’˜„ÌǾËÇ Æ¿ÎÏ„‘¿ËÇ Ç ÐÍ
ÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾËÇ
k¿É ÐÉÍÏÍ ÁÚ ΄τБ¿„‘„ Ï¿ÆÊÇ–¿‘Û ÁÉ’Ð ‘Í‚Í –‘Í
ÁÚ „ÃÇ‘„! rÍÁοÿ„‘ ÊÇ ÎÍ‘„Ͼ Áɒп Ð ÎÏÇБ’οËÇ Ã’
Ë¿ÌÛ¾ÇÁÌ’‘Ï„ÌÌ„‚Í‚ÍÁÍÏ„ÌǾ!
rÎÍÐÍÀÌÚÊÇÁÚÍ‘É’ÐÚÁ¿‘Û
Í‘ÏÚÁ¿„‘„Æ’À¿ËÇÉ’
ÐÍÉ Ì¿ÎÏÇË„Ï À’ÊÉÇ ÇÊÇ Ð…ÇË¿„‘„ Æ’ÀÚ Ç Í‘ÏÚÁ¿„‘„
Ï’ÉÍÈÀ’ÊÉ’Í‘Ð…¿‘Í‚ÍÆ’À¿ËÇÉ’ÐÉ¿! 
x‘Í ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘„ É͂ÿ „ÃÇ‘„ ° Ì„‘„Ï΄ÌÇ„ …¿Ã
ÌÍБÛ Í‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„ БτËÊ„ÌÇ„ ÎÍÐÉÍÏ„„ ÁЄ Ü‘Í ÎÏ„ÉÏ¿
‘Ç‘Û!
fÐÊÇ „ÿ Á¿Ë Ì„ ÌÏ¿ÁǑо ° ÎÏ„ÐÌ¿ À„ÆÁÉ’ÐÌ¿ °
ÁÚ Í‘É¿ÆÚÁ¿„‘„ÐÛ „БÛ ÇÊÇ ‚ÊÍ‘¿„‘„ ÁÎÍÎÚ”¿” Ì„ ÍÀÏ¿
˜¿¾ÁÌÇË¿ÌÇ„Ì¿ÁÉ’ÐÇƿο”!
c Í‘Á„‘¿” Ì¿ Ü‘Ç ÁÍÎÏÍÐÚ ° Í‘Á„‘Ú É¿É ÁÚ ËÍ‚ÊÇ
ÀÚ „БÛ ÎÍ ÐÁÍ„È ÎÏÇÏÍÄ Ç ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ Á„ÏÌ’‘Ûо É
¿É‘ÇÁÌÍË’ ΄τϿÀ¿‘ÚÁ¿ÌÇÝ Ç ’ÐÁÍ„ÌÇÝ ÎǘÇ É ‘ÍË’
ÐÎÍÐÍÀ’ÇÄÈБÁÇÝÉÍ‘ÍÏÚÈÀÚÊÁÐÁÍ„Áτ˾ÎÏ„ÏÁ¿Ì
ÇÎÍÿÁÊ„Ì

cÍÁτ˾É¿…ÃÍÈ‘¿ÉÍÈÁÍ‘§ÎÍÃÏÍÀÌÍȨ„ÃÚÍÃÇÌ
É’ÐÍÉ
‘ÍÊÛÉÍ ÍÃÇÌ ÐÊ„Ã’„‘ Ï¿Æ…„Á¿‘Û ÃÍ ÎÍÊÌÍ‚Í Ï¿Æ
…Ç…„ÌǾ x‘ÍÀÚ ÌǂÄ пËÍ‚Í Ë„ÊÉÍ‚Í ‘Á„ÏÃÍ‚Í É’ÐÍ–
É¿ Ì„ ÍБ¿ÊÍÐÛ i ‘ÍÊÛÉÍ É͂ÿ ÎÍ–’ÁБÁ’„‘„ –‘Í ÁЄ
ÎÍÊÌÍБÛÝÏ¿Æ…„Á¿ÊÇ°ÁÚ΄ȑ„Ü‘’…ÇÃÉÍБÛ
˜‘ÍÍÉ¿…„‘оÌ„‘¿ÉÎÏÍБÍmÍ…„‘ÀÚ‘ÛÁÚÎÍ–’Á
БÁ’„‘„Ì¿΄ÏÁÚ”ÎÍÏ¿”Í‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„nÍÁÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁ
ÍÐÁÍÇ‘„ÐÛ ͘’‘Ç‘„ Á „Ä ‘¿ÉÍÈ ÁÉ’Ð Í ÉÍ‘ÍÏÍË Ì„ ÎÍ
ÃÍÆÏ„Á¿ÊÇ c ÉÍÌ„–ÌÍË Ç‘Í‚„ Á Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ Ü‘Ç” ÁÍ‘ ’Î
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ï¿…Ì„ÌÇÈÁ¿—¿…ÇÆÌ„ÌÌ¿¾¿É‘ÇÁÌÍБÛÁÍÆϿБ„‘

 oÀÏ¿‘Ç‘„ ÁÌÇË¿ÌÇ„ Ì¿ ÐÁÍÇ –„ÊÝБÇ k͂ÿ ÁÚ Ì„
…’„‘„ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÚ ÍÌÇ ÇÊÇ Е„ÎÊ„ÌÚ Á Ë„Ï‘ÁÍÈ ”Á¿‘
É„! fÐÊÇ ÁÚ ÁЄ Áτ˾ ”ÍÃÇ‘„ Е„ÎÇÁ Æ’ÀÚ Ç Ç‚Ï¿¾
…„ÊÁ¿É¿ËÇÜ‘Í‚ÍÁÍÏÇ‘Í“ÇÉп•ÇÇÌ¿¿É‘„ÐÍпÌǾ°
Í‘ÊÇ–Ç‘„ÊÛÌÚÈÎÏÇÆÌ¿ÉÌ„ÁÏÍ‘ÇÉ¿
nÍÏË¿ÊÛÌÚÈ΄τ”ÍÃÍ‘ÐÍпÌǾÉɒпÌÇÝÇ…„Á¿
ÌÇÝ’–„ÊÍÁ„É¿ÐÀ’ÊÛÃÍ…Û„È”Á¿‘ÉÍÈÀÚÊÎÏ„ÏÁ¿Ìk’
ÐÍÉÍÌÌ„͑ΒБǑÌÍÇÍ‘É’ÐÇ‘ÛÌ„ÁÐÇÊ¿”f‚Í¿‚Ï„Ð
ÐǾ Á …ÇÆÌÇ Í‚Ï¿ÌÇ–ÇÁ¿„‘о Ð…ÇË¿ÌÇ„Ë –„ÊÝБ„È oÌ
Ì„ ÐÎÍÐÍÀ„Ì ÏÁ¿‘Û ÇÆ…ÇÁ—Ç„ ЄÀ¾ Í‘ÌÍ—„ÌǾ Á ÏÇÐÉ„
ÁÇÃÇ‘ ‘ÍÊÛÉÍ ÁÍÆËÍ…Ì’Ý Ì„’ÿ–’ gÇÁ„‘ Í‘…ÇÁ—ÇËÇ
ÎÏÇÁÚ–É¿ËÇ ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾËÇ Ç Б¿ÏÚËÇ Ì„ÃÍÁÍÊÛБ
Á¿ËÇ
r•„ÎÊ„ÌÌÚ„Æ’ÀÚ°Ü‘ÍÇÌ¿ÎϾ…„ÌÇ„‚ÍÏÊ¿‚Ï’ÃÇ
Îτξ‘БÁÇ„ÃÚ”¿ÌÇÝÇÉ¿ÉÐÊ„ÃБÁÇ„°Ï¿ÆÁÇ‘Ç„‘Ï„
ÁÍ‚Ç
o‘“ÇÉп•ÇÇÌ¿ÃÍÇÆÀ¿Áʾ‘ÛоÏ¿ÀÍ‘¿¾–„ÊÝБ¾ËÇ
pÍÜÉÐ΄ÏÇË„Ì‘ÇÏ’È‘„ Ð Æ’À¿ËÇ e¿È‘„ Á„Ï”ÌÇË Ç
ÌÇ…ÌÇË „ÃÁ¿ ÎÏÇÉÍÐÌ’‘Ûо n„ Ð…ÇË¿È‘„ Ç Ì„ Ï¿Æ…Ç
Ë¿È‘„ǔɿÉÍ„‘ÍÁτ˾rÊ„ÃÇ‘„–‘ÍÎÏÍÇДÍÃÇ‘
rÉÍÏÍ Æ’ÀÚ Á¿—Ç Ì¿–Ì’‘ Б’–¿‘Û É¿É Í‘ ”ÍÊÍÿ
eÏÍ…Û ΄τÈÄ‘ Ì¿ ËÚ—•Ú cÚ Ì¿–Ì„‘„ ‘ϾБÇÐÛ n„
ÎÍÿÁʾȑ„ Ü‘’ ÃÏÍ…Û oÌ¿ ÃÍÊ…Ì¿ Í”Á¿‘Ç‘Û Á¿Ð •„ÊÇ
ÉÍË
s„΄ÏÛ ÎÍ‚’ʾȑ„ Æ’À¿ËÇ m„̾ȑ„ Ç” ɿпÌÇ„

Á„Ï”ÌÇ„ Ï„Æ•Ú ÌÇ…ÌÇ„ ÉÍÏ„ÌÌÚ„ Ç Ì¿ÍÀÍÏÍ‘ m¿ÐÐÇ
Ï’È‘„ ÎÏÇ Ü‘ÍË ÐÁÍÇ …„ÊÁ¿ÉÇ n¿ÈÃÇ‘„ ÆÄÐÛ ÀÍÊ„ÆÌ„Ì
ÌÚ„‘Í–ÉÇÇÐÍÐÏ„ÃÍ‘Í–Û‘„ÐÛÌ¿ÌÇ”ÎÍÎ’‘ÌÍÏ¿ÐÎ’ÐÉ¿¾
ÁЄÆ¿Ë„‘ÌÚ„Á¿Ë‘„΄ÏÛÆ¿…ÇËÚÃÍÎÍÊÌÍ‚ÍÎÏ„ÉÏ¿˜„
ÌǾÌ¿ÎϾ…„ÌǾ
s„΄ÏÛ ÐÍ…ËÇ‘„ –„ÊÝБÇ É¿É ÎÏÇ Í‘É’ÐÚÁ¿ÌÇÇ
pÍ–’ÁБÁ’È‘„ É¿É ÁÐÊ„Ã Æ¿ ÌÇËÇ Ì¿ÎϾ‚ÊÇÐÛ ÄÐÌÚ
ÏÍ‘‚ÍÏÊÍ‚Ê¿Æ¿rÍÐÏ„ÃÍ‘Í–Û‘„ÐÛÌ¿Ü‘ÍËÌ¿ÎϾ…„ÌÇÇ
¿Æ¿‘„ËÁÌ„Æ¿ÎÌÍÍÐÁÍÀÍÃÇ‘„–„ÊÝБÇ

˜‘Í’ÎÏ¿…Ì„ÌÇ„ÎÍËÍ…„‘–„Ï„ÆɒпÌÇ„Ç…„Á¿ÌÇ„
Ï„—Ç‘ÛÐÍÁЄËÃÏ’‚Ç„ÎÏÍÀÊ„ËÚcÚÌ„ÐÎÍÉÍÈÌÚЄÏ
ÃÇ‘ÚÎÍÿÁÊ„ÌÚÁЄÁτ˾ÍÀÁÇ̾„‘„ÉÍ‚Í‘ÍÇÊÇÁ„Ä
e„ÌÛБϿ”¿ 
‘„ÇÆËÚ‘¿Á¿Ý˜Ç„ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„‘Ï„ÁÍ…ÌÚ„À„ЄÃÚÇÀ¿‘¿
ÊÇÇÐÁÍÍÀÏ¿…¿„ËÚËÍÀÇÖÇÉÍË
pÍÎÏÍÀ’È‘„ ÿ‘Û ÁÚ”Íà ÐÁÍ„È ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„È ¿‚Ï„ÐÐÇÇ
Á©ɒпÌÇÇÇ…„Á¿ÌÇÇ
cÍÆÛËÇ‘„¾ÀÊÍÉÍÇÊÇÉ’ÐÍÉ–„ÏБÁ͔͂ʄÀ¿k’пÈ
‘„‚ÏÚÆÇ‘„ÏÁÇ‘„Æ’À¿ËÇ‘¿ÉÌ„‘„Ï΄ÊÇÁÍÇ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍ
É¿ÉÁ¿Ëܑ͔͖͂„‘о
n„‚ÊÍ‘¿È‘„É’ÐÉ¿ËÇ
g’È‘„…’È‘„…’È‘„…’È‘„
c¿—¿ ¿‚Ï„ÐÐǾ ‘„΄ÏÛ Ì„ Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„Ì¿ Ì¿ Á¿Ð Ç Ì¿
ÃÏ’‚Ç” oÌ¿ Ï„¿ÊÇÆ’„‘о пËÚË „Б„БÁ„ÌÌÚË ÀÇÍÊÍ‚Ç
–„ÐÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË°ÁɒпÌÇÇÇ…„Á¿ÌÇÇ

 pÍÎÏÍÀ’È‘„ ‘„΄ÏÛ ÎÍÏ¿ÀÍ‘¿‘Û Ð Ã’”ÍÁÌÍÈ Îǘ„È
k¿É ÁÚ –Ç‘¿„‘„ ÐËÍ‘ÏÇ‘„ “ÇÊÛË! pÏÍ‚Ê¿‘ÚÁ¿„‘„ БϿ
ÌÇ•’ Æ¿ БϿÌÇ•„È Ç Ì„ ÎÍËÌÇ‘„ ‚„ÏÍ„Á ÎÍ ÇË„Ì¿Ë!
pÏ„ÃÎÍ–Ç‘¿„‘„ Ê„‚ÉÍ„ –‘„ÌÇ„! h¿Ð‘¿Áʾ„‘„ ЄÀ¾ –Ç‘¿‘Û
‘Í–‘ÍÁ¿ËÌ„ÀÊÇÆÉÍÌÍÎτБDžÌÍ!
k¿É ÐËÍ‘ÏÇ‘„ ÉÇÌÍ! eʾ Í‘ÃÚ”¿! tÃÍÁÍÊÛБÁǾ!
oÀÍ‚¿˜„ÌǾ! pÍÌÇË¿„‘„ É‘Í ɒÿ ÎÍ—„Ê Ç Æ¿–„Ë ÇÊÇ
Á¿ËÁЄÏ¿ÁÌÍÊÇ—ÛÀÚÐÇÄ‘ÛÇÐËÍ‘Ï„‘Û!
pÍ ¿Ì¿ÊÍ‚ÇÇ Ð „ÃÍÈ ÎÍÎÏÍÀ’È‘„ ÇÆÀ„‚¿‘Û ̄΄τ…„
Á¿ÌÌÍÈÇÌ„’ÐÁÍ„ÌÌÍÈÃ’”ÍÁÌÍÈÎǘÇÇÁÚÎÍ–’ÁБÁ’„
‘„ ϿБ’˜’Ý ’Á„Ï„ÌÌÍБÛ Ç ¿É‘ÇÁÌÍБÛ c„ÃÛ ÁЄ –‘Í
ÎÏÍ‚Ê¿‘ÚÁ¿„‘о Ì„ ’ÐÁ¿ÇÁ¿„‘о bÍÊ‘¿„‘о ‘¾…„ÊÚË
‚Ï’ÆÍË ÿÁÇ‘ Ç Ì„ ÿ„‘ Ì¿Ë ÌÇ ’ÃÍÁÊ„‘ÁÍÏ„ÌǾ ÌÇ
ÜÌ„Ï‚ÇÇ¿‘ÍÊÛÉÍ‘¾‚Í‘Ç‘ÇÏ¿ÆÃÏ¿…¿„‘


mfeisasicna€sfqapi€

f˜„ ÍÃÇÌ Ü““„É‘ÇÁÌÚÈ Ç À„ÆÍοÐÌÚÈ ÐÎÍÐÍÀ ÁÍÈ‘Ç
Á ÉÍÌ‘¿É‘ Ð À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÚË Ãʾ ÎÏ„ÍÃÍÊ„ÌǾ ÇДÍþ
˜„‚Í ÇÆ Ì„‚Í БϿ”¿ Ç À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿
¿ Á ‚„—‘¿ÊÛ‘‘„Ï¿
ÎÇÇ–„Ï„ÆÏ¿ÀÍ‘’Б„ÊÍËËÚÇË„ÌÌÍÜ‘ÇËÇÆ¿ÌÇË¿ÊÇÐÛ
°Ë„ÃÇ‘¿‘ÇÁÌ¿¾ÎÐǔ͑„Ï¿ÎǾÇÊÇË„ÃÇ‘¿•Ç¾
m„ÃÇ‘¿•Ç¾ ÁЄË ÆÌ¿ÉÍË¿ k‘Í …„ Ì„ ÆÌ¿„‘ Ë„ÃÇ‘¿
•ÇÇ!r‘¿Ï—„„ÎÍÉÍÊ„ÌÇ„ÎÍÌ¿’–ÌÍÎÍΒʾÏÌÍË’“ÇÊÛ
Ë’ §iÌÃÇÈÐÉÇ„ ÈÍ‚Ç ° É‘Í ÍÌÇ!¨ ËÍÊÍÃÚ„ ÎÍ ËÌÍ‚Í
–ÇÐÊ„ÌÌÚË ÀÍ„ÁÇÉ¿Ë Ð ÜÊ„Ë„Ì‘¿ËÇ ÁÍБ͖ÌÚ” „ÃÇÌÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÀÍÏБÁ d„ÏÍÈ ΄τà τ—¿Ý˜„È ДÁ¿‘ÉÍÈ Ð Ì„’Ë„ÊÚËÇ
‚ÏÍËÇÊ¿ËÇ ÐÇÃÇ‘ Á ÍÉÏ’…„ÌÇÇ É’ÏÇ‘„ÊÛÌÚ” οÊÍ–„É
ÎÍÃÍ‚Ì’ÁÌÍ‚ÇÇÎÍÊÍ…ÇÁÊ¿ÃÍÌÇÌ¿ÉÍÊ„ÌÇÎÍ‚Ï’…¿„‘
о Á ЄÀ¾ ÁБ¿„‘ Ç Ï’ÀÇ‘ Ì„‚Íþ„Á Á ɿΒБ’ dÍÊÚËÇ
Ï’É¿ËÇ
m„ÃÇ‘¿•Ç¾ ÎÏÇ—Ê¿ Ð cÍБÍÉ¿ ÌÍ Ì„ ‘ÍÊÛÉÍ Á dÍÊ
ÊÇÁ’Ãq¿ÆÊÇ–ÌÚ„ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÇ„ —ÉÍÊÚ ÇÐÎÍÊÛ
Æ’Ý‘ ‘„”ÌÇÉ’ Ë„ÃÇ‘¿•ÇÇ Ãʾ ÁÍÆÄÈБÁǾ пËÇË –„ÊÍ
Á„ÉÍË Ì¿ Г„Ï’ ÐÁÍ„‚Í À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í b„ÆÍοÐÌÍ Ç
ÃÍÁÍÊÛÌÍ’Ð΄—ÌÍ
pÍ̾‘ÛÐ’‘ÛËÍ…ÌÍË„‘ÍÃÍËÎÏÍБ͂ÍÇÐÉÊÝ–„ÌǾ
cË„ÃÇ‘¿•ÇÇÌ„‘ÁÌ„—Ì„‚ÍÍÀ™„É‘¿Á‘ÍÏÍÈБÍÏÍÌÚ
Ì¿ÉÍ‘ÍÏ’ÝÌ¿ÎÏ¿ÁʾݑоÌ„ÉÇ„’ËБÁ„ÌÌÚ„’ÐÇÊǾ
oÌ¿ÐÁÍÀÍÃÌ¿Í‘ľ‘„ÊÛÌÍБÇÇÍÀ˜„ÌǾ
cÌ„ÈÌ„‘ÍÀ˜„ÌǾÐÐÍÀÍÈÏ„“Ê„ÉÐÇÇÎÍÎÚ‘ÍÉп
ËÍÉÍÌ‘ÏÍʾ ÁÍÆÄÈБÁǾ Ì¿ ЄÀ¾ c Ë„ÃÇ‘¿•ÇÇ –„ÊÍÁ„É
Б¿ÌÍÁǑоÐÍÀÍÈ‘ͅÄБÁ„ÌпËÍË’ЄÀ„
cÍ‘ÇÁЄ
q„Æ’ÊÛ‘¿‘ ° ÇÌпȑ ÎÏÍÐÁ„‘Ê„ÌÇ„ Ï„—„ÌÇ„ ÎÐÇ”Í
ÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈÎÏÍÀÊ„ËÚÉ¿ÉÀڧпËÍÐÍÀÍȨ
x¿Ð‘Û ‘„”ÌÇÉ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌǾ ÎÏÇÁ„ÄÌÌÚ” Ì¿ËÇ Á
Ï¿ÆÄʄ §q¿ÐÐÊ¿Àʾȑ„ÐÛ É¿É ÎÏÇÄ‘о¨ Í‘ÌÍÐǑо É
Ë„ÃÇ‘¿‘ÇÁÌÚË
x„ÊÍÁ„ÉÎÍÃÁ„Ï…„ÌÌÚÈБϿ”’Ì„„ÃÇÌoÌϿИ„
ÎÊ„ÌƿÿÁÊ„ÌÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚËÇ‘Ï¿ÁË¿ËÇÇÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ËÇ
Ç ÁЄ ÐÁÍÇ ’ÐÇÊǾ ‘Ï¿‘Ç‘ Ì¿ ÎÍÃÄυ¿ÌÇ„ Ï¿ÁÌÍÁ„ÐǾ
Ë„…Ã’ Æ¿ÎÏ„‘¿ËÇ Æ¿˜Ç‘¿ËÇ Ç ÁÌ„—ÌÇËÇ ÁÍÆÄÈБÁǾ
ËÇfÊ„ÄυǑоÌ¿ÎÏÍÁÍÊÍÉ„ÐÍБ¿É¿ÌÍËÁÍÃÚÁÏ’
É„пËЄÀ¾ÇÁЄÁÍÉÏ’‚‘ÍÊÉ¿Ý‘„‚ͧiÃÇÇÃǨ
k’ÿÍÌÎÍÈÄ‘!
fÐÊÇÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„Ì¿—ÇÏ¿ÆÊ¿ÃÚÌ„’Ð΄ÊÇ’•„ÎÇ‘Ûо
Æ¿É¿ÉÍÈÌÇÀ’ÃÛÁÌ„—ÌÇÈÎÍÁÍÃ
ÁÚÐÍ‘¿‘„ËÌÍ‘¿¿Á‘Í
À’Ð ÇÊÇ ’ÊÇ•¿ ËÚ ͘’˜¿„Ë БϿ” Á ЄÀ„ Ç ÎÍÌÇË¿„Ë
ЄÀ¾‘ÍËÚÇÀÍÇËо
mÍ…„‘ ÀÚ‘Û БϿ” ΄τà ÐÍÀÍÈ ÐÊ„ÃБÁÇ„ ÐÊÇ—ÉÍË
БÏÍ‚Í‚ÍÎÏÇ’–„ÌǾɧÎÏÇÊÇ–ÌÍË’ÎÍÁ„ÄÌÇݨÁÏ¿ÌÌ„Ë
Ä‘БÁ„mÍ…„‘ÀÚ‘ÛÌ¿Ì¿—ÇÄ‘ÐÉÇ„—¿ÊÍБÇÇÎÏÍË¿
”Ç ÁÆÏÍÐÊÚ„ Ï„¿‚ÇÏÍÁ¿ÊÇ Ð ÎÍÖ„ÏÉÌ’‘ÚË Í‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„Ë
§u’¨ Ç ÉÏÇÁÇÊÇÐÛ ÎÏÇ Ü‘ÍË a ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ë¿Ë¿ ÐÍÁ„Ï
—„ÌÌÍÌ„ÎÍÌÇË¿Ê¿Ì¿—„‚ÍÄ‘ÐÉÍ‚ÍÇÐÎ’‚¿ÇÀÚÊ¿ÐÊÇ—
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÉÍËÏ¿ÐЄ¾ÌÌ¿–‘ÍÀÚÆ¿Ë„‘Ç‘ÛÌ¿—ÇËʿÄ̖„ÐÉÇ„οÌÇ
–„ÐÉÇ„ Æ¿ÎÏÍÐÚ Í ‘ÍË –‘Í Ì¿Ë Äʿ‘Û Ð ΄ÏÁÚËÇ БϿ”¿
ËÇ a ËÍ…„‘ Á Ì¿—„Ë À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍË БÍÊÛÉÍ ÁЄ‚Í ÁÚ
‘„ÐÌ„ÌÌÍ‚Í –‘Í ÍÌÍ ÿÁÇ‘ Ì„ É¿–„БÁÍË ¿ ÉÍÊÇ–„БÁÍË
ËÚ „‚Í ͘’˜¿„Ë Ç ÀÍÇËо© Á ÉÍÌ„–ÌÍË Ж„‘„ ° пËÇ”
ЄÀ¾
rÊÍ…ÌÍБÛÁÍ‘Á–„Ë°Ï¿ÐБ¿‘ÛоÐÍБϿ”ÍËËÍ…
ÌÍnÍÌ¿ËÉ¿…„‘о–‘Í…Ç‘ÛËÚËÍ…„Ë‘ÍÊÛÉÍÐÌÇË
r‘ÍÊÛÉÍ’ÐÇÊÇÈ–‘ÍÀÎÏÍÄυ¿‘ÛоБÍÊÛÉÍÐÄυ„ÉÇ
ÎÏÍ‘ÇÁÍÁ„ÐÍÁ sÏÍÌ„—Û Ü‘’ ÃÏÍ…¿˜’Ý ÎÇÏ¿ËÇÃ’ Ç ÁЄ
Ï¿ÐÐÚ΄‘о
cЄËÇÐÇÊ¿Ëǔ͑ÇËÇÆÀ¿ÁÇ‘ÛоÍ‘БϿ”¿Ç©ÀÍÇË
оÐÌÇËÏ¿ÐБ¿‘Ûо
c Ë„ÃÇ‘¿•ÇÇ ËÚ ËÍ…„Ë ÎÏÍБÍ ÎÏÇÉÍÐÌ’‘Ûо É Ì„
Ë’–’‘Û–’‘Û„‚ÍÎÍ–ÇБǑÛÇÍÐÁ„‘ÊÇ‘ÛrÄʿ‘Û˾‚–„
ÇÎ’—ÇБ„ÈcÍ‘‘’‘‘ÍБϿ”ÇÌ¿–Ì„‘ÇЖ„Æ¿‘Û
i‘¿ÉËÚÏ¿ÐБ¿„ËоÐÍБϿ”ÍËЄÀ¾ÇÐÎÍÊÛÆ’¾‘„”
ÌÇÉ’Ë„ÃÇ‘¿•ÇÇÏ¿ÆÏ¿ÀÍ‘¿ÌÌ’ÝÎÏÍ“„ÐÐÍÏÍËnÇÉÍÊ¿„Ë
lÇÌÄ
ÐÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇ„ËÁ‘ÍË–ÇÐÊ„ÎÏÇ„ËÍÁÎÏÇË„
̾„ËÚ”Á‚„—‘¿ÊÛ‘‘„Ï¿ÎÇÇ 
cË„ÃÇ‘¿•ÇÝÁ”ÍÃÇËÎÏÍБÚËÐÎÍÐÍÀÍË
°пÃÇËоÁË„ÃÇ‘¿•ÇÍÌÌ’Ý
Ì¿пËÍËÄʄÎÏÍБÍ
’ÃÍÀÌ’ÝÃʾÌ¿ÐÎÍÆ’ 
°ËÍ…ÌÍÏ¿Æ’Ë„„‘оÎÍÃÍ‚Ì’‘ÛБ’ÎÌÇÎÍÃЄÀ¾¿
Ê¿ÃÍÌÇÎÍÊÍ…Ç‘ÛÌ¿ÉÍÊ„ÌÇÉ¿ÉÁÉÇÌÍÌÍÎÏÇÍÃÌÍË
’ÐÊÍÁÇÇ°Ü‘¿ÎÍÆ¿ÃʾÁ¿Ð’ÃÍÀÌ¿À„ÆÍÀË¿Ì¿
°ÁÊÝÀÍÈÎÍÆ„ÐÎÇÌ¿ÃÍÊ…Ì¿ÀÚ‘ÛÎÍÁÍÆËÍ…ÌÍБÇ
ÎϾËÍÈ ¿ ÁÍ‘ ‚Ê¿Æ¿ Æ¿ÉÏÚÁ¿‘Û Ì„ ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ ° ‚Ê¿Á
ÌÍ„ Í‘ÁÊ„–Ûо Í‘ ÎÍБÍÏÍÌÌÇ” ÎÏÍÀÊ„Ë Ç ÐÉÍÌ•„Ì‘ÏÇÏÍ
Á¿‘ÛоÌ¿‘ÍË–‘ÍÎÏÍÇДÍÃÇ‘ÁË„ÃÇ‘¿•ÇÇ
aÎÏÍÇДÍÃÇ‘ÐʄÒݘ„„
h¿Ì¾ÁË„ÃÇ‘¿‘ÇÁÌ’Ý
’ÃÍÀÌ’Ý ÎÍÆ’ËÚÐÍÐÏ„ÃÍ
‘¿–ÇÁ¿„Ëо Ì¿ БϿ”„ ΄τà ÐÍÀÍÈ r‘Ï¿” ΄τà ̄Á„ÃÍ
ËÚËÌ„’ÎÏ¿Áʾ„ËÚËÁпËÍËЄÀ„°ÁÚ–’ÁБÁ’„‘„„‚Í!
n„Ì¿ÃÍÌÇ–„‚ÍÎÏÇÃ’ËÚÁ¿‘ÛƿБ¿Áʾ‘ÛЄÀ¾Ì¿ÉÏ’–Ç
Á¿‘Û°ÿÇÊÇÌ„‘!fÐÊÇÐÉÍÊÛÉÍÁÚÌÇÎÏÇÐÊ’—ÇÁ¿„
‘„ÐÛБϿ”¿΄τÃÐÍÀÍÈÌ„͘’˜¿„‘„ÆÌ¿–Ç‘Á¿—¿ÎÏÍ
ÀÊ„Ë¿ Á ÃÏ’‚ÍË fÐÊÇ ”Í‘Û –‘Í‘Í ÃÏÍ‚Ì’ÊÍ —„Á„ÊÛÌ’
ÊÍÐÛ Í‘ÍÆÁ¿ÊÍÐÛ ÆÌ¿–Ç‘ Ü‘Í ÍÌ пËÚÈ Ç „БÛ Ç ËÍ…ÌÍ
ÎÏÍÃÍÊ…¿‘Û
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

sÍ–„‚ÍÁÚÀÍÇ‘„ÐÛ°Ì„„БÛÁÚ¿‘ÍÊÛÉÍ–¿Ð‘Û
Á¿Ð s„ËÌ¿¾ Ì„ÎÍ̾‘Ì¿¾ Ì„ÃÍБ’ÎÌ¿¾ Î’‚¿Ý˜¿¾ i
É¿…„‘о ÌÇÉ¿É É Ì„È Ì„ ÎÍÃÍÀÏ¿‘Ûо n¿ пËÍË Äʄ
ÁÚÎÏÍБÍÌÇÉ͂ÿÌ„ÎÏÍÀÍÁ¿ÊÇsÍ–‘ÍÿÊÛ—„À’Ä‘Ð
Á¿ËÇ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘Û Î͔ͅ„ Ì¿ Ü‘ÝÃ Ãʾ Б’Ä̑ÍÁ ‘„¿‘
Ï¿ÊÛÌÍ‚Í’–ÇÊǘ¿nÍÜ‘ÍÌ„Ç‚Ï¿cË„ÃÇ‘¿•ÇÇÜ‘Í°
Ï„¿ÊÛÌÍБÛ
pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„°‘¿п˿¾–¿Ð‘ÛÁ¿ÐÉÍ‘ÍÏ’ÝÁÚÀÍÇ
‘„ÐÛ°ÐÇÃÇ‘Ì¿Б’Ê„΄τÃÁ¿ËÇn„‘¿ÉÀÊÇÆÉÍ–‘ÍÀÚ
ÁÚ „„ ÇÐÎ’‚¿ÊÇÐÛ Ç Ì„ ‘¿É ÿʄÉÍ –‘ÍÀÚ Ì„ÁÍÆËÍ…ÌÍ
ÀÚÊÍϿƂʾÄ‘ÛÜ‘’–¿Ð‘ÛÁ¿ÐпËÇ”
˜‘ͧ̄–‘ͨÌ¿Б’Ê„°É¿ÉÍÈÍÀÏ¿ÆÁÁ¿ÐÁÚÆÚÁ¿„‘!
cÍ‘ ÍÌÍ ΄τà Á¿ËÇ ‘Í –„‚Í ÁÚ ÀÍÇ‘„ÐÛ ° Ì¿ –‘Í ÍÌÍ
Î͔ͅ„!i–‘ÍÁÜ‘ÍËÍÀÏ¿Æ„ÁÚÆÚÁ¿„‘Á¿—БϿ”ÇÌ„
ÎÏǾÆÌÛ!
s„΄ÏÛ ËÚÐÊ„ÌÌÍ ÎÏÇÀÊÇ…¿„Ë Ü‘Í‘ ÍÀÏ¿Æ É ЄÀ„
x’ÁБÁ’„‘„ É¿É БϿ” ’ÐÇÊÇÁ¿„‘о! cÚБ¿Áʾ„‘„ Ï’ÉÇ
΄τà ÐÍÀÍÈ Ç Í‘‘¿ÊÉÇÁ¿„‘„ Î’‚¿Ý˜’Ý –¿Ð‘Û ЄÀ¾! ˜‘Í
ÎÍ‘ÍË’ –‘Í ÁÚ Ì„ ÎÚ‘¿„‘„ÐÛ ÌÇ–„‚Í Á ÐÁÍ„Ë Î’‚¿Ý˜„Ë
ÇÆË„ÌÇ‘Û pÏÇÀÊÇ…¿¾ ÍÀÏ¿Æ É ЄÀ„ ˄̾ȑ„ „‚Í É¿É
Á¿Ë ”Í–„‘о Äʿȑ„ „‚Í ° Ì„ ‘¿ÉÇË ËÏ¿–ÌÚË ‘¾
…„ÊÚËË’‘ÌÚËÇÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÚËÌÍ ÐÁ„‘ÊÚË ˾‚ÉÇË
ÐÎÍÉÍÈÌÚË ÎÏǾ‘ÌÚË s„΄ÏÛ ÎÍÃÍÃÁÇÌÛ‘„ „‚Í É ЄÀ„
–’‘Û–’‘ÛpÍ‘ÍË„˜„Ì„ËÌÍ‚Í
n¿ÆÚÁ¿„‘о°§Í–ǘ„ÌÇ„ÍÀÏ¿Æ¿¨
rÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„ ÐÌÍÁ¿ ̿ϿБ¿„‘! oБ¿ÌÍÁÇ‘„ ÍÀÏ¿Æ Ç
ÐÌÍÁ¿§ÎÍ–ÇБǑ„¨„‚ÍÎÍÉ¿ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„Ì„ÍÐÊ¿ÀÌ„‘Ç
ÐÌÍÁ¿ ÎÏÇÃÁÇ‚¿È‘„ É ЄÀ„ Ç ‘¿É ÃÍ ‘„” ÎÍÏ ÎÍÉ¿ ÍÀÏ¿Æ
Î’‚¿Ý˜„ÈÁ¿Ð–¿Ð‘ÇЄÀ¾Ì„΄τБ¿Ì„‘Á¿ÐÎ’‚¿‘ÛÇÁÚ
ÆÚÁ¿‘Û Í‘‘ÍÏ…„ÌÇ„ Ç ‘͂ÿ ÁÚ ÐËÍ…„‘„ ÎÏÇ̾‘Û „‚Í Á
ЄÀ¾ ÍÀÌÍÁÊ„ÌÌÚË ͖ǘ„ÌÌÚË Í‘ ‘Í‚Í –‘Í ÁÚÆÚÁ¿„‘
БϿ”
cБϿ”„ЄÀ¾ÃÁ„БÍÏÍÌÚ°ÍÃÌ¿Î’‚¿„‘ÃÏ’‚¿¾
Î’‚¿„‘о cÍ‘ Ü‘’ Á‘ÍÏ’Ý –¿Ð‘Û ЄÀ¾ ÉÍ‘ÍÏ¿¾ ÀÍǑо
‘Í…„ Ì¿ÃÍ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û Á ÁÇÄ ÍÀÏ¿Æ¿ Ç ÎÍпÃÇ‘Û ΄τÃ
ÐÍÀÍÈi‘Í…„Ì¿ÃÍÎÍБ„΄ÌÌÍ˄̾¾„„‘¿É–‘ÍÀÚÍÌ¿
Б¿ÌÍÁÇÊ¿ÐÛ Á¿Ë ÁЄ ÎÏǾ‘Ì„„ ÎÏÇÀÊÇ…¿‘Û É ЄÀ„ –‘Í
ÀÚÐÊÇ‘ÛоÐÌ„È‘„΄ÏÛ‘Í…„–ÇБÍÈÇÊÝÀÇËÍÈ
c„ÏÌÚÈ ÎÏÇÆÌ¿É –‘Í Ë„ÃÇ‘¿•Ç¾ ÎÏÍ”ÍÃÇ‘ ’Ð΄—
ÌÍ ° Ì„ÉÍ‘ÍÏÍ„ ’ÐÇÊÇ„
Ì„ Î’‘¿‘Û Ð Ì¿ÐÇÊÇ„Ë ÐÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÎÏÍÁͅÿݘ„„ ͖ǘ„ÌÇ„ ÍÀÏ¿Æ¿ Ç ͘’˜„ÌÇ„ ̿Б’
οݘ„ÈÊ„‚ÉÍБÇÇÐÎÍÉÍÈБÁǾ
cÍ‘‘¿ÉcЄÁτ˾Ë„ÃÇ‘¿•ÇÇÁÚпËÇ‘Í‚ÍÌ„ÎÍ
ÃÍÆÏ„Á¿¾ ÉÍÌ‘¿É‘ÇÏÍÁ¿ÊÇ Ð Á¿—ÇË À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÚË Ð
ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÍÈ‘’ÿÎ’‚¿Ý˜„È–¿Ð‘ÛÝÁ¿—„‚;
mÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ü‘Í ÀÚÊ¿ ¿‚Ï„ÐÐǾ mÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÐÄÏ
…ÇÁ¿„ËÚÈ‚Ì„ÁÇÊÇÍÀÇÿ
oÀ™¾ÐÌÇ‘ÛоÐÍÁЄËÜ‘ÇËÌ¿ÍÀÚ–ÌÍË–„ÊÍÁ„–„ÐÉÇË
¾ÆÚÉ„ ° ÎÏÍБÍ Ì„ÁÍÆËÍ…ÌÍ ° Á À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍË „Ë’
Ì„ÍÀ’–¿ÊÇÐÛ
c ÁÇÄ ËÚÐÊ„È ÇÊÇ ÐÊÍÁ ‘Í –‘Í ƿЄÊÍ Á Á¿—„Ë oÌÍ
°ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ÁЄÀ¾Ì„ΒБǑ
h¿‘Í ÍÌÍ ÎÏÍΒБǑ ÍÀÏ¿Æ oÀÏ¿Æ §À„Б„ʄЄ̨ ÊÇ
—„Ì ÎÏÇÆÌ¿ÉÍÁ ÎÍ ÉÍ‘ÍÏÚË ËÍ…ÌÍ ÀÚÊÍ Í‘ÊÇ–Ç‘Û Æ¿
ÎÏ„‘ÌÍ„ÇÎÍÃÊ„…¿˜„„ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÇÝ
c ÎÏÍ•„ÐЄ §Í–ǘ„ÌǾ ÍÀÏ¿Æ¿¨ ÁÚ ÇÆ˄̾„‘„ Æ¿
ÎÏ„‘ÌÍ„ ’ Á¿Ð Î;Áʾ„‘о ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ ÎÏÇ̾‘Û „‚Í Á
ЄÀ¾ÇÐ̾‘ÛÏ¿ÆÏ„—Ç‘ÛÁÌ’‘Ï„ÌÌÇÈÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÉÍ‘ÍÏÚÈ
ÇÎÍÏͅÿÊБϿ”пËÍ‚ÍЄÀ¾
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

embdb9,
iº}ˆº¯º­¯ÈÏ
{ˤˆmº«¹¯º­ãˤÈ
lˈºª¤º’º“È㓺º­¯ÈÏ“º®ˆË¯È
¹’’
ºã ­’m°Ë­Ë¯«Ï“Ë“}ºËcfqiy}nfcfqiy}
ÃÍÉ‘ÍÏÍÀÏ¿Æ

q„À„ÌÍÉÁ„ÏÇ‘Á–’ÃÍ
f‚ÍÁÍÎÏÍЧaÉ¿ÉÜ‘Í!¨ÉÁÚʄƿݘ„Ë’ÇÆΒБÍÈ
—ʾÎÚ ÉÏÍÊÇÉ’ Ì„ ÇÆ ÍÀʿБÇ Ï¿ÆÍÀÊ¿–„ÌÇÈ f‚Í Ì„
ÁÍÊÌ’„‘ Ë„”¿ÌÇÉ¿ “Íɒп oÌ ÎÍÉ¿ Í “Íɒп” ÌÇ–„‚Í Ì„
ÆÌ¿„‘ cÍÎÏÍÐ ÇÆ ÍÀʿБÇ ÎÍÑÁ„υÄÌÇÈ Ç ÎÏÇÁÚ–ÌÚ”
Ì„ÃÍÁ„ÏÇÈЄÀ„
€ÁÇ…’Ë¿—ÇÌ’˜‘ÍË¿—ÇÌ¿!
€ÁÇ…’ÐÍÊÌ•„˜‘ÍÐÍÊÌ•„!
€ÁÇ…’–’Ã͘‘Í–’ÃÍ!
pÍÐÊ„Í‘ÉÏڑǾÁ‘ÍÏÍ‚ÍÃÌ¿’—ʾÎÚ–’ÃÍÇЖ„Æ¿„‘
oБ¿„‘о ̿Ä…ÿ Ì¿ „‚Í ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ Ç ÍÎÚ‘ ° ÎÍÊ„
Æ„—Û Á ‘¿ÈÌ’ ’ÆÌ¿‘Û É¿É Ï¿ÀÍ‘¿„‘ ÉÍ„–‘Í ’ÆÌ¿„—Û ¿
‘¿ÈÌ¿’ËÏ„‘
m’ÃÏÍБÛÁÆÏÍÐÊÍ‚Í°ÎÏÍ–’ÄпÃÍБ¿‘Í–ÌÍÆÌ¿‘Û
–‘ÍÍÌÇ°“ÍÉ’ÐÚcË„”¿ÌÇÉ’Ê’–—„Ì„ÁÌÇÉ¿‘ÛiÊ
ÊÝÆÇÇÌ¿ÃÍÀ„Ï„–ÛÍÌÇÁБτ–¿Ý‘оÁЄÏ„…„ÇÎÍ‘ÍË’
ÃÍÏÍ…„ÆÌ¿ÌÇÈg„Ê„ÆÌÍÃÍÏÍ…ÌÚÈÁ¿‚ÍÌÌ„ËÍ…„‘Ï¿Ð
‘ÁÍÏÇ‘ÛоÁÁÍÆÃ’”„Ì¿‚Ê¿Æ¿”’‘ÍÊÎÚÜ‘ÍÍÀË¿ÌÌÍÁ
Ì„Ë ° ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇ„ Í Ï„À„ÌÉ„ ÉÍ‘ÍÏÚÈ Á„ÏÇÊ Á –’ÃÍ
n„Ì¿ÃÍÀÚÊÍÌÇ–„‚ÍÍÀ™¾Ð̾‘ÛÇ–’ÃÍÍБ¿ÊÍÐÛÀÚ
n¿Ð ÁÎÍÊÌ„ ’БÏÍÇÊÍ ÀÚ –’ÄÐÌÍ„ ÇЕ„Ê„ÌÇ„ Í‘
БϿ”¿ ÌÍ –’ÃÍ ÃÍÊ…ÌÚ ÐÄʿ‘Û ËÚ пËÇ pÍÜ‘ÍË’ ÁÍ
ÎÏÍБ„”ÌÇÉÇÆÄÐÛ°Ì„ÎÏ¿ÆÃÌÚÈ
mÚ ’…„ ÆÌ¿„Ë É¿É ÇÆ˄̾¾ ÎÍÁ„ÄÌÇ„ ËÍ…ÌÍ ÎÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÎÚ‘¿‘Ûо ’ÀÏ¿‘Û ƿЄÁ—ÇÈ Á Ì¿Ð §Ì„ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÚÈ БϿ”¨
ÐÍÁЄË ̄БϿ—ÌÚ” Á„˜„È ° ÁÚÐÍ‘Ú À’Ã’˜„‚Í ÇÊÇ
‘Ï„ÁÍ‚’ ÁÍÆÌÇÉ—’Ý À„ÆÍ ÁоÉÍÈ ÎÏÇ–ÇÌÚ Ç ÎÍÁÍÿ
mÍ…ÌÍÎÍÁÚÐÇ‘ÛпËÍÍ•„ÌÉ’Ì¿’–Ç‘ÛоÇÆÀ¿Áʾ‘ÛоÍ‘
¿‚Ï„ÐÐÇÇ ͑ΒБǑÛ Ì¿Á¾Æ–ÇÁÚ„ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ„ ËÚÐÊÇ ÇÆ
Ë„ÌÇ‘ÛÐÁÍ„Í‘ÌÍ—„ÌÇ„ÉËÇÏ’ÇЄÀ„
pÍÃÍÀÌÚÈÎ’‘ÛËÚБÏÍÇÊÇÁ‘Ï„ÌÇÌ‚„¿Ì‘Ç‘Ï„ÁÍ‚Ç
p’‘Û ÍÎÏÍÀÍÁ¿ÌÌÚÈ Á„ÏÌÚÈ oÐÇÊÇ‘ „‚Í ’ÎÍÏÌÍ ÇÃ’
˜ÇÈsÏ„À’„‘ÁÏ„Ë„ÌÇÇÁ„ÏÚÁ’Ð΄”
mÚ ‘„΄ÏÛ ÆÌ¿„Ë –‘Í ‘„ÊÍ Ì¿—„ Ì¿ÎϾ…„ÌÍ É͂ÿ
ËÚÀÍÇËоÇ„ÐÊÇÌ¿’–Ç‘Ûо„‚ÍÏ¿ÐÐÊ¿Àʾ‘ÛÍÌÍ΄τ
Б¿Ì„‘ Ï„¿‚ÇÏÍÁ¿‘Û Ì¿ БϿ”Ç ÁÌ’‘ÏÇ Ì¿Ð Ç БϿ” Ì„
–’ÁБÁ’¾ ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾ Æ¿ÐÉ’–¿„‘ Ç ’ÐÌ„‘ a „ÐÊÇ ËÚ
ÇÆÀ¿ÁÇËо Í‘ ËÚ—„–ÌÍÈ ÀÏÍÌÇ Í‘ ο̕ÇϾ Ì¿—„‚Í ”¿
Ï¿É‘„Ï¿БϿ”ÁÍÍÀ˜„ËÍ…„‘’Ê„‘’–Ç‘Ûо
tË„ÌÇÝ Ï¿ÐÐÊ¿Àʾ‘Ûо ‘Í…„ Ì¿ÃÍ ’–Ç‘Ûо i Æ¿ÌÇ
Ë¿‘ÛоÜ‘ÇËÉ¿…ÃÚÈÄÌÛ cЄ Ï¿ÁÌÍ –‘Í ÎÚ‘¿‘Ûо ÎÍ
”’Ä‘Û À„‚¿¾ ÎÍ ÉÏ’‚’ ° ̄ÄÊÛÉ’ Ì„ ÎÍÀ„‚¿Ê ° οϿ
ÉÇÊÍ‚Ï¿ËËÍÁÎÊÝÐ
vÍ–„‘оÎÍÀÚБτ„
pÍÀÚБτ„°Ü‘ÍÃÍÀÏ¿‘ÛоÃÍÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í΄
Ï„‘Ͼ”Ì’‘Û ‘¿Ë ÁЄ Ì¿È‘Ç ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌ’Ý ÎÏÇ–ÇÌ’ БϿ
”¿ ÎÏÍ‘¿˜Ç‘Û –„Ï„Æ ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ ÁÚÀÏÍÐÇ‘Û ÁÍÌ i ÎÏÇ
Ü‘ÍË Ì„ ÎÚ”‘„‘Û Ð ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉÍË ‚ÍÃÚ ÎÍÃϾÃ Ï¿Æ
ÀÇÏ¿¾ Ç ‘ÍÊÉ’¾ ÐÌÚ Í‚ÍÁÍÏÉÇ ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÇ Æ¿ÀÚ‘Ú„
ÐÉ¿ÀÏ„ÆÌÍБÇÄ‘БÁ¿Æ¿ÁÎÍÊÌ„Ì„’Ë„Ï„ÌÌ’ÝÎÊ¿‘’
b„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„É¿ÉoÉ„¿ÌrÍʾÏÇпeÇ¿ÊÍ‚ÐÌÇË
Ì„ÁÍÆËÍ…„Ìn¿Ì¿—Æ¿ÎÏÍÐÍÌÍÎÍÐÚÊ¿„‘Ì¿ËÍÀÏ¿ÆÚ°
ÍÀÏ¿Æ БϿ”¿ ÍÀÏ¿Æ ÀÍÊÇ ÍÀÏ¿Æ ‘Ï„ÁÍ‚Ç i” ËÍ…ÌÍ ÎÍ
ÎÚ‘¿‘ÛоÇБÍÊÉÍÁ¿‘ÛÇÍ‘ÉÏÚ‘ÛÎÏÇ–ÇÌ’Ì¿—„‚ÍÀ„ÐÎÍ
ÉÍÈБÁ¿aËÍ…ÌÍÌ„ÁÿÁ¿¾ÐÛÁÎÍÃÏÍÀÌÍБÇÎÏÇ–ÇÌÚ
ÎÏÍÇДͅÄÌÇ„ Ç ÊÇ–Ì’Ý ÇБÍÏÇÝ ÇÆË„ÌÇ‘Û ÎÏ„ÍÀÏ¿
ÆÍÁ¿‘Û ‘Ï¿ÌГÍÏËÇÏÍÁ¿‘Û ÍÀÏ¿Æ §ÎÍ–ÇБǑۨ Ç ÐÌÍÁ¿
ÇÆË„Ì„ÌÌÚË ÎÏÇ̾‘Û „‚Í Á ЄÀ¾ k¿É ËÚ Ü‘Í ÄʿÊÇ
‘ÍÊÛÉÍ–‘ÍÐÎÍË͘ÛÝË„ÃÇ‘¿‘ÇÁÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÐÍÀÏ¿ÆÍË
БϿ”¿ЄÀ¾
k¿É Á ÎÏÇË„Ï„ ÐÍ Б’Ä̑ÉÍÈ ¿Á‘ÍÀ’ÐÍË Ç ‘¿Ï¿É¿
ÌÍËk¿ÉÁÐÊ’–¿„БτÁÍ…ÌÍÈÿËÍÈÀ;Á—„Èо–‘Í„„
ÎÍɒпݑÌ¿ÏÇÐÍÁ¿ÌÌÚ„Æ„Ê„ÌÚ„–„ÊÍÁ„–ÉÇ
s¿É Ï¿ÀÍ‘¿„‘ Ë„‘ÍÃ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

nÇÉÍÊ¿¾lÇÌÄ
c ÐÍÁÏ„Ë„ÌÌÍÈ ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ ÎÏÇ˄̾ݑо Ï¿ÆÌÚ„
‘„”ÌÇÉÇÏ¿ÀÍ‘ÚÐÍÀÏ¿Æ¿ËÇÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í
c ÎÍΒʾÏÌÍË nlp
Ì„ÈÏÍÊÇÌ‚ÁÇБǖ„ÐÉÍË ÎÏÍ
‚Ï¿ËËÇÏÍÁ¿ÌÇÇ ÎÏÇ ÎÍÎÚ‘É¿” ÎÍÁÊǾ‘Û Ì¿
§Ì„ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ„¨ ÎÍÁ„ÄÌÇ„ ÉÊÇ„Ì‘¿ Á˄БÍ ÃÍÊ‚Ç” Ç
’ÎÍÏÌÚ” ‘Ï„ÌÇÌ‚ÍÁ Ç ’‚ÍÁÍÏÍÁ ÀÍÃÏÚ” Ç –¿Ð‘Í À„ÐÎÍ
Ê„ÆÌÚ”ÐÊÍÁ„ÐÌÚ”“ÍÏË’ÊÎÏ„ÍÀÏ¿ÆÍÁÚÁ¿Ý‘ÍÀÏ¿ÆÚÏ„
¿ÊÛÌÚ” ÐÇ‘’¿•ÇÈ
БϿ”¿ Á Ë„‘ÏÍ ’…¿Ð¿ ÎÏÇ ÁБτ–„ Ð
ο’ÉÍËÇÊÇÌ¿–¿ÊÛÌÇÉÍËÇÊÇοÌÇ–„ÐÉÍ‚ÍБϿ”¿΄τÃ
¿’ÃÇ‘ÍÏÇ„È ÐÇ‘’¿•ÇÈ Á ÉÍ‘ÍÏÚ” ÉÊÇ„Ì‘ Ì¿’–ÇÊо ÎÍ
…ÇÆÌÇÏ„¿‚ÇÏÍÁ¿‘ÛÌ„¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÍnlpÐÎÍË͘ÛÝÇÆË„
Ì„ÌǾ ÍÀÏ¿Æ¿ ÎÏÍÀÊ„ËÌÍÈ ÐÇ‘’¿•ÇÇ ΄τÍÀ’–¿„‘ –„ÊÍÁ„
É¿Ï„¿‚ÇÏÍÁ¿‘ÛÉ¿ÉÁЄÌÍÏË¿ÊÛÌÚ„ÊÝÃÇm„‘ÍÃÄÈБ
Á’„‘ ’Ð΄” ÃÍБǂ¿„‘о –¿Ð‘Í pÏÇË„ÏÚ ÎÍÃÍÀÌÍÈ ‘„”
ÌÇÉÇËÚÏ¿ÐÐËÍ‘ÏÇËÌÇ…„
cÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÏ¿ÀÍ‘¿Ý‘Ì„ÐÍÀ
Ï¿Æ¿ËÇ ÐÇ‘’¿•ÇÈ hÄÐÛ ÎÏ„ÍÀÏ¿ÆÍÁÚÁ¿Ý‘ ÍÀÏ¿ÆÚ ÐÍ
Б;ÌÇÈhÄÐÛÁÌÇË¿‘„ÊÛÌÚÉ–’ÁБÁ¿Ë
sÍ –‘Í À„ÐÎÍÉÍÇ‘ Ì¿Ð ° БϿ” Ç ‘Ï„ÁÍ‚¿ ° ÇÆ ÍÀ
ʿБÇ ÜËÍ•ÇÈ n„ÁÍÆËÍ…ÌÍ ’‚ÍÁÍÏÇ‘Û ЄÀ¾ Ì„ À;‘Ûо
˜ËÍ•ÇÇÇÆГ„ÏÚÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚ÍǾÆÚÉ¿ÊÍ‚ÇÉÇ¿Ï
‚’Ë„Ì‘ÍÁ Ï¿•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ‚Í Ì„ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿Ý‘ nÍ ÁÚÏ¿
…„ÌÌÚÈ Á ÁÇÄ ÍÀÏ¿Æ¿ БϿ”
ÎÏÇ–ÇÌ¿ БϿ”¿ É¿É ËÚ
’À„ÃÇÊÇÐÛÎÍÃÿ„‘оÇÆË„Ì„ÌÇÝf‚ÍËÍ…ÌÍÇÆÁÊ„–ÛÇÆ
À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í Á ÁÇÄ ÍÀÏ¿Æ¿ ÇÆË„ÌÇ‘Û ÐÄʿ‘Û À„ÆÍ
οÐÌÚËÇÁ„ÏÌ’‘ÛÁЄÀ¾
Á„ÏÌ’‘ÛÁЄÀ¾°ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ
ÇÌ¿–„ Ì¿ ‘ÍË ˄Б„ Á À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍË ‚Ä ’‚Ì„ÆÃÇÊ¿ÐÛ
ÎÏÇ–ÇÌ¿БϿ”¿ÁÍÆÌÇÉÌ„‘ÀÏ„—Û„„Æ¿ÈË„‘ÃÏ’‚¿¾Ì¿
—¿ ÎÏÍÀÊ„Ë¿ Ç ËÚ ÎÍÊ’–ÇË ÌÍÁ’Ý ‚ÍÊÍÁÌ’Ý ÀÍÊÛ

ËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÁÀ’ÉÁ¿ÊÛÌÍËÐËÚÐÊ„ 
uÍÏË’Ê¿ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ –’БÁÍ
ÍÀÏ¿Æ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•Ç¾ÌÍÁÍ„–’ÁБÁÍ
pÏ„…Ä–„ËÎÍ̾‘ÛÉ¿ÉÍÌÍÏ¿ÀÍ‘¿„‘ÇÎÍÎÚ‘¿‘Ûо
ÎÏÇË„ÌÇ‘Û Ì¿ ÎÏ¿É‘ÇÉ„ ÎÍÎÏÍÀ’„Ë Ï¿ÆÍÀÏ¿‘Ûо É¿É
ÁÍÍÀ˜„ÁÍÆÌÇÉ¿Ý‘ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ„ÎÏÍÀÊ„ËÚ!
e„ÌÛБϿ”¿ marka€sfb€hna
Á–„Ë‘Á;ÎÏÍÀÊ„Ë¿

l„Ì¿ e ÀÚÊ¿ ÄÁ’—ÉÍÈ ËÇÊÍÈ Ç ÎÏÇÁÊ„É¿
‘„ÊÛÌÍÈ
kÏ’‚Ê„ÌÛÉÍ„ÊÇ–ÇÉÍЄÏÚ„‚Ê¿Æ¿n„ÀÍÊÛ—Í‚Í
ÏÍБ¿ ÐÉÊ¿ÃÌ¿¾ c ÍÀ˜„ÌÇÇ Ð ÎÍÃÏ’‚¿ËÇ ° ÐÎÍ
ÉÍÈÌ¿ÇÇÏÍÌÇ–Ì¿
oÀ˜„ÌǾ Ð Ë’…–ÇÌ¿ËÇ É ÃÁ¿Ã•¿‘Ç Ð ÊÇ—ÌÇË
‚ÍÿËÌ„ÀÚÊÍÁÍÁЄ
l„Ì¿Ì„ÉÏ¿ÐÇÊ¿ÐÛÌ„ËÍÃÌÇ–¿Ê¿ÍÄÁ¿Ê¿ÐÛÁÍ
–‘Í ÎÏÇÄ‘о Ì„ ”ÍÃÇÊ¿ Ì¿ Á„–„ÏÇÌÉÇ Ç Ì¿ ÎÍ
ÎÚ‘ÉÇ ÎÍ’”¿…ÇÁ¿‘Û Æ¿ Ì„È ÍÀÇ…¿Ê¿ÐÛ vÍ‘„Ê¿ Ç
οÌÇ–„ÐÉÇ À;ʿÐÛ ÀÊÇÆÍБÇ Ð Ë’…–ÇÌÍÈ r‘ÍÇÊÍ
‘ÍÊÛÉÍÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û–‘Í„„’ÁÇþ‘À„ÆÍÄ…ÃÚ©
l„Ì¿ ÀÚÊ¿ ’À„…Ä̿ –‘Í ‘„ÊÍ „„ ° Ì„ÐÉÊ¿Ã
ÌÍ„Ì„ÉÏ¿ÐÇÁÍ„ÌÇ–„‚ÍÉÏÍË„Í‘ÁÏ¿˜„ÌǾ’Ë’…
–ÇÌÁÚÆÁ¿‘ÛÌ„ËÍ…„‘iÌÇÉÍË’ÍÀÜ‘ÍËÌ„‚ÍÁÍ
ÏÇÊ¿ ÿ…„ ÎÍÃÏ’‚¿Ë ° ÍÌÇ Б¿ÊÇ ÀÚ ’À„…ÿ‘Û
–‘Í’Ì„„ÌÍÏË¿ÊÛÌ¿¾“Ç‚’Ï¿°Í‘Ü‘Í‚ÍБ¿ÊÍÀÚ
‘ÍÊÛÉÍ ”’…„ tÀ„…ÄÌÇ„ –‘Í ÍÌ¿ Ì„ÉÏ¿ÐÇÁ¿ Б„
ÌÍÈÁÚϿБ¿ÊÍÎÏÇÎÏÇÀÊÇ…„ÌÇÇпËÍ‚ÍÆ¿ÇÌ‘„Ï„
ÐÍÁ¿ÌÌÍ‚ÍÁÆÌ¿ÉÍËБÁ„ËÍÊÍÃÍ‚Í–„ÊÍÁ„É¿
kÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’l„Ì¿ÎÏǗʿЂʒÀÍ–¿È—„È
ÄÎÏ„ÐÐÇ„ÈÇБϿ”ÍËÀÊÇÆÍБÇÐË’…–ÇÌÍÈ
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’ÎÏÇ—ÊÍÐÛÌ„Ë¿ÊÍÎÍ‘Ï’ÃÇ‘Ûо
–‘ÍÀÚ ÎÍËÍ–Û l„Ì„ Ï¿ÆÍÀÏ¿‘Ûо ° ͑ɒÿ ÁƾʿÐÛ
Ü‘¿Ì„ÎÏ„ÍÃÍÊÇË¿¾ÎÏ„‚ϿÿË„…Ã’Ì„ÈÇÎÏÍ‘ÇÁÍ
ÎÍÊÍ…ÌÚËÎÍÊÍË–‘ÍƿБ¿Áʾʿ‘¿É„„БϿÿ‘Û
n„ÉÏ¿ÐÇÁÍÈ l„Ì¿ ЖǑ¿Ê¿ Ð ЄÀ¾ Ð Ä‘БÁ¿
o‘„• ÉÍ‘ÍÏÍ‚Í l„Ì¿ Í–„ÌÛ ÊÝÀÇÊ¿ Ð É¿ÉÍ‚Í‘Í
ËÍË„Ì‘¿
l„Ì¿ÎÍËÌÇ‘°Ê„‘ÐÁÍÐÛËÇ Б¿ÊÐÍ‘
ÁÏ¿˜„ÌÇ„ËÍ‘Á„Ï‚¿‘ÛÊÝÀÚ„ÎÍÎÚ‘ÉÇÃÍ–„ÏÇÎÏÇ
Ê¿ÐÉ¿‘ÛоÎÏÇÉÍÐÌ’‘ÛоÉÌ„Ë’pÏÇÜ‘ÍËÍÌÎÏÍ
”¿…ÇÁ¿ÊоÇÌ͂ÿÃÍÁÍÊÛÌÍ„ÃÉÍÎÍÎÍÁÍÃ’„„“Ç
‚’ÏÚ
ÌÇÆ„ÌÛÉ¿¾ Ì„’ÉÊÝ…¿¾ Ì„ÎÍÁÍÏÍ‘ÊÇÁ¿¾
οÏÌÝÌ„ÎÍÌÏ¿ÁÇ—Ûо 
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

c ÉÍÌ•„ ÉÍÌ•ÍÁ l„Ì„ ÎÏÇ—ÊÍÐÛ ÇÆÀ¿Áʾ‘Ûо
Ì„ Í‘ БϿ”¿ ΄τà ˒…–ÇÌ¿ËÇ fÈ Ì’…ÌÍ ÀÚÊÍ
Ï¿ÆÍÀÏ¿‘ÛоÐÜ‘ÍÈÿÁÌ„ÈÍ‘•ÍÁÐÉÍÈÍ•„ÌÉÍÈÁÚ
ÆÁ¿Á—„È„Б„БÁ„ÌÌÍ„ÁÏ¿…ÄÀÌÍ„–’ÁБÁÍÉ‚ÍϾ–Í
ÊÝÀÇËÍË’Í‘•’a‚Ï„ÐÐǾÎÍÃÁ„Ï‚Ê¿ÐÛÁÚ‘„ÐÌ„ÌÇÝ
Ç ÁÚÊÇÊ¿ÐÛ Á ÿÊÛÌ„È—„Ë Á Í‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„ É ÐÁÍ„Ë’
‘„Ê’ Ç БϿ” Ì„ÎÏ„ÍÃÍÊÇË’Ý ÎÏ„‚Ï¿Ã’ ΄τà ÀÊÇ
ÆÍБÛÝÐË’…–ÇÌÍÈ

sÍ–‘ÍÁÎÍÎÚ‘É¿”ÍÎτÄÊÇ‘ÛÎÏÇ–ÇÌ’ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç
–„ÐÉÍÈ ÎÏÍÀÊ„ËÚ ËÚ ÎÍοÿ„Ë Á ËÇÏ ΄τÁ„Ï‘Ú—„È
Ë¿ÐÍÉÇÍÀË¿ÌÍÁ°Ì¿ËÆÌ¿ÉÍËÍ
m¿Ë¿ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘‘Ï„ÁÍ‚’Æ¿ÆÃÍÏÍÁÛ„Ï„À„ÌÉ¿¿Ì¿
пËÍËÄʄÌ„ËÍ…„‘ÐËÇÏÇ‘ÛоÐÍÐË„Ï‘ÛÝÊÝÀÇËÍ‚Í
cÆÏÍÐÊÚÈ–„ÊÍÁ„ÉÀÍǑоÀ’Ã’˜„‚ÍÎÍ‘ÍË’–‘ÍÏÍÃÇ
‘„ÊÇ ÐÊÇ—ÉÍË ÏÛ¾ÌÍ ‚Í‘ÍÁÇÊÇ „‚Í É пËÍБ;‘„ÊÛÌÍÈ
…ÇÆÌÇ
mÍÊÍÿ¾ ÐÍ‘Ï’ÃÌÇ•¿ À¿ÌÉ¿ БϿÿ„‘ Í‘ БϿ”¿ ÐÍ
Á„Ï—Ç‘ÛÍ—ÇÀÉ’ÎÏÇÍÀÐÊ’…ÇÁ¿ÌÇÇÉÊÇ„Ì‘¿¿ÄÊÍ‘ÍÁ
‘ÍË–‘ÍÁÏ¿ÌÌ„ËÄ‘БÁ„ÍÌ¿Б¿Ê¿ÐÁÇÄ‘„ÊÛÌÇ•„ÈÊÝ
ÀÍÁÌÍÈЕ„ÌÚË„…Ã’Í‘•ÍËÇË¿‘„ÏÛÝ
bÊ’…ÿÌÇÝ Á ËÇÏ„ ÎÏÇ–ÇÌ Ç ÐÊ„ÃБÁÇÈ ÜËÍ•ÇÍ
Ì¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌ¿¾ ‘„Ï¿ÎǾ Б¿ÁÇ‘ ÎτÄÊ ÁÚÃÁÇ‚¿¾ Ì¿
΄ÏÁÚÈ ÎÊ¿Ì –’ÁБÁÍ pÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉ’Ý ÎÏÍÀÊ„Ë’ Ï¿Ð
ÐË¿‘ÏÇÁ¿Ý‘ÁËÍÄÊÇ“ϒБϿ•ÇÇ
Á΄τÁÍÄÐÊ¿‘ÚÌÇ
° ÍÀË¿Ì ‘˜„‘ÌÍ„ Í…ÇÿÌÇ„ k͂ÿ БτËÊ„ÌÇ„ ÃÍÐ
‘Ç‚Ì’‘Û •„ÊÇ ÇÊÇ ÇÆÀ„…¿‘Û Ì„ÎÏǾ‘ÌÍБ„È
ÇÊÇ ‘Í Ç
ÃÏ’‚Í„Á˄Б„ Ì¿‘¿ÊÉÇÁ¿„‘оÌ¿Ì„ÎÏ„ÍÃÍÊÇË’ÝÎÏ„‚Ï¿
Ã’ ÁÍÆÌÇÉ¿„‘ ÐÍБ;ÌÇ„ “ϒБϿ•ÇÇ ÐÍÎÏÍÁͅÿ„ËÍ„
Í‘–¿¾ÌDŽ˿ο‘Ç„ÈÄÎÏ„ÐÐÇ„È
rÍБ;ÌÇ„ ‘’ÎÇÉ¿ ÐÊ„ÃБÁÇ„Ë ÉÍ‘ÍÏÍ‚Í ËÍ‚’‘ Б¿‘Û
‘Ï„ÁÍ‚¿Ì„ÁÏÍÆÇ“ÍÀǾ
s’‘ÃÁ¿ÉÊÝ–„ÁÚ”ÐÊÍÁ¿°БτËÊ„ÌÇ„ÇÎÏ„‚Ͽÿ
cЄÁЄÏÛ„ÆÁЄÍ–„ÌÛÐÇÊÛÌÍ ° Í‘–¿¾ÌÌÍ„ БτËÊ„ÌÇ„
ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍÌ„ÎÏ„ÍÃÍÊÇË¿¾
ÇÊÇÉ¿…’˜¿¾Ð¾‘¿ÉÍÈ ÎÏ„
‚Ͽÿ mÚ ÎÚ‘¿„Ëо ÃÍБǖÛ ÇÊÇ ÇÆÀ„…¿‘Û –„‚Í‘Í Ì„
ÎÍÊ’–¿„‘о ËÚ ÎÍοÿ„Ë Á Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛ Í‘ …„Ê¿ÌÌÍ‚Í

Ì„…„Ê¿ÌÌÍ‚Í 
pÏ„‚Ï¿ÃÍÈ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û БϿ” m„–‘¿Ý ÊÝÀÇ‘Û Ç
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÀÍÝÐÛ
БϿ” ÊÝÀÁÇ ° ÎÏ„‚Ͽÿ o–„ÌÛ ”Í–’ Ç‚Ï¿‘Û Ì¿
Е„Ì„ ÌÍ οÌÇÉ’Ý ÎÏÇ ÁÇÄ ÀÍÊÛ—„ ‘Ï„” –„ÊÍÁ„É Á ÍÃ
ÌÍË ˄Б„ c Ü‘ÍË ÐÊ’–¿„ ËÚ ÎÚ‘¿„Ëо ’ÀÏ¿‘Û БϿ”
–‘ÍÀÚ –„ÊÍÁ„É ËÍ‚ ÃÍБǖÛ БϿБÌÍ …„Ê¿ÌÌÍÈ •„ÊÇ

ÍÀ™¾ÐÌÇ‘Ûо Ð ÊÝÀÇËÍÈ Б¿‘Û ¿É‘„ÏÍË ÇÊÇ ÎÍÊÇ‘Ç–„
ÐÉÇË ľ‘„Ê„Ë ÎÏÍБÍ ÌÍÏË¿ÊÛÌÍ …Ç‘Û ÀÚ‘Û ÐÁÍÀÍÃ
ÌÚË¿Ì„Ï¿ÀÍËÎÏ„‚Ï¿ÃÚÇÊÇ•„ÊÇ 
oÀ™„É‘ …„Ê¿ÌÇÈ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÐÍ ÆÌ¿ÉÍË ËÇÌ’Ð n„
…„Ê¿‘„ÊÛÌÚÈ ÍÀ™„É‘ c ÐÊ’–¿„ ÐÍ БϿ”ÍË ‘Í –„‚Í ËÚ
ÀÍÇËо sÍ Í‘ –„‚Í ËÚ ‘˜„‘ÌÍ ÎÚ‘¿„Ëо ÐοБÇÐÛ cÚ
ÐÍ‘¿ο’ÉÇÊÝÃÇпËÍÊ„‘ÚmÚÁÚБ¿Áʾ„ËÎÏ„‚Ï¿ÃÚ
ÇÆÀ„‚¿„Ë БϿ—ÌÚ” Á„˜„È ÌÍ ÁЄ‚ÿ „БÛ Á„Ï;‘ÌÍБÛ
–‘ÍËÚÐÌÇËÇБÍÊÉÌ„ËоcÜ‘ÍËÐÊ’–¿„ËÚÆ¿ÁÇÐÇËÇ
Í‘ Ì„…„Ê¿‘„ÊÛÌÍ‚Í ÎÏ„ÃË„‘¿ Ç Í‘ ÁÚБ¿Áʾ„ËÍÈ ÎÏ„‚Ï¿
ÃÚ
ÍÌÇÁ˄Б„Í‚Ï¿ÌÇ–ÇÁ¿Ý‘Ì¿—ÇÁÍÆËÍ…ÌÍÐ‘Ç 
pÏ„ÃË„‘¿ÁͅÄʄÌÇÈËÍ…ÌÍÁÍÃÌÍÁτ˾”Í‘„‘ÛÇ
ÇÆÀ„‚¿‘Û s’‘ ÎÏ„‚Ͽÿ Á пËÍË ÎÏÍ‘ÇÁÍÏ„–ÇÇ mÍ…ÌÍ
ÊÝÀÇ‘Û Ç Ì„Ì¿ÁÇÄ‘Û Í‘‘¿ÊÉÇÁ¿‘Û Ð’ÎÏ’‚¿ Ç ÎÏÇÁ¾ÆÚ
Á¿‘Û„‚ÍÉЄÀ„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛÝÁÍÃÌÍÇ‘Í…„Áτ˾lÝ
ÀÍÁÛ Ç Ì„Ì¿ÁÇБÛ ÐÍ„ÃÇÌ„ÌÌÚ„ Á˄Б„ ÐÍБ¿Áʾݑ ÎÏ„
‚Ï¿Ã’Ì¿Î’‘ÇÉ•„ÊÇ°Ж¿Ð‘ÛÝÁÀÏ¿É„x„ÊÍÁ„ÉБϿ
ÿ„‘oÌÌ„ÐÁÍÀÍÄÌÆ¿ÁÇÐÇËÍ‘Ì„ÃÍБDžÇËÍ‚Í
cÚ БϿБÌÍ ”Í‘Ç‘„ ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ À;ÆÌÇ Í‘ÉÏÚ‘Ú”
ÎÏÍБϿÌБÁÌÍÌ„”Í‘Ç‘„ÎÏÇÜ‘ÍË ÎÍ‘„Ͼ‘Û ÎÏÇÁÇÊ„‚ÇÇ
ÀÍÊÛÌÍ‚ÍÌ’…ÿݘ„‚ÍоÁÎÍБ;ÌÌÍÈÆ¿ÀÍ‘„ÎÍÃÄυɄ
ÇÎÍË͘ÇcÚ…¿…ÃÇ‘„ÃÁ’”ÁÆ¿ÇËÍÇÐÉÊÝ–¿Ý˜Ç”Á„˜„È
Ì„ÎÍÌÇË¿„‘„Ü‘Í‚ÍÆ¿ÁÇÐÇ‘„ÐÏ¿Æ’Í‘ÃÁ’”•„Ê„È°ÁÜ‘ÍË
ÎÏÍ‘ÇÁÍÏ„–ÇÇÎÏ„‚ϿÿÉÇ”ÃÍБDž„ÌÇÝcÚБϿÿ„‘„
pÏÇ ÊÝÀÍÈ ÎÏÍÀÊ„Ë„ ÐÍ БϿ”ÍË …„ʿݘ„Ë’ ÎÍ
ËÍ–Û ЄÀ„ ÎÏÇÄ‘о ÎÍÎÚ‘¿‘Ûо ÎÍ̾‘Û Á –„Ë ÇË„ÌÌÍ
„‚ÍÎÏÍÀÊ„Ë¿–„‚ÍÍ͖̔„‘Á–„ËÎÏ„‚ϿÿvÍ‘¾ÀÚÌ¿
Áτ˾ÍÐÊ¿ÀÇ‘ÛÆ¿ÁÇÐÇËÍБÛÍ‘•„ÊÇÎÏ„‚Ï¿ÃÚÇÊÇ‘Í‚Í
ÇÃÏ’‚Í‚ÍÁ˄Б„ÇÎÍ̾‘Û–‘ÍÁÌ„ËÎÏÍÇДÍÃÇ‘fÐÊÇ
ÐÏ¿Æ’ Ì„ ’ÿБо ° ‘Í…„ Ì„ БϿ—ÌÍ pÏÇ Ê„–„ÌÇÇ ÍÀ
Ï¿Æ¿ËÇ
ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌ¿¾‘„Ï¿ÎǾ ÍÐÍÆÌ¿ÌÇ„ÎÏÍ
ÀÊ„ËÌÍÈ ÐÇ‘’¿•ÇÇ ËÍ…„‘ ÎÏÇÈ‘Ç ÁÌ„Æ¿ÎÌÍ É¿É ÍÆ¿Ï„
ÌÇ„
r‘Ï¿”ËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÌ„ÎÏÇ–ÇÌÍÈÌÍÐÊ„ÃБÁÇ„ËÎÐÇ
”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈÎÏÍÀÊ„ËÚ
k¿ÉÁÇБÍÏÇÇÐl„ÌÍÈe
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

e„ÁÇ•¿À;ʿÐÛÁÆ¿ÇËÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÈÐËÍÊÍÃÚËÇ
ÊÝÃÛËÇiÆÀ„‚¿Ê¿Á„–„ÏÇÌÍÉÍÀБ;‘„ÊÛБÁÁÉÍ
‘ÍÏÚ” ÁÍÆÌÇÉ¿Ý‘ ÊÝÀÍÁÌÚ„ Í‘ÌÍ—„ÌǾ vÍ‘„Ê¿
ÌÍÌ„ËÍ‚Ê¿b;ʿÐÛÎÍ‘ÍË’–‘ÍЖǑ¿Ê¿ЄÀ¾Ì„
ÉÏ¿ÐÇÁÍÈ Ð Í‘ÁÏ¿‘Ç‘„ÊÛÌÍÈ “Ç‚’ÏÍÈ pÏÇ–ÇÌ¿
БϿ”¿ ΄τà ÁÍÆËÍ…ÌÚË οϑ̄ÏÍË ÐÉÏÚÊ¿ÐÛ Á
ÎÏÍÀÊ„Ë„ lÝÀÍÁÛ É Í‘•’ ‘Ï¿ÁË¿ Á Ä‘БÁ„
Í‘„•
ÇÆÀ„‚¿Ê ÎÏÇÉÍÐÌÍÁ„ÌÇÈ ÃÍ–„ÏÇ ÁÚÐË„ÇÁ¿Ê „„
ÁÌ„—ÌÍБÛ Ì¿ÆÚÁ¿Ê Ì„’ÉÊÝ…„È Ì„ÉÏ¿ÐÇÁÍÈ iÆ
À¿ÁÇ‘Ûо Í‘ БϿ”¿ ’ÿÊÍÐÛ Ï„—ÇÁ ÎÏÍÀÊ„Ë’ Ð Í‘
•ÍËtl„ÌÚeÎ;ÁÇÊоËÍÊÍÃÍÈ–„ÊÍÁ„É

fБÛË¿ÐпÁ¿ÏÇ¿Ì‘ÍÁÇÆÀ„…¿‘ÛБϿÿÌÇÈÌ„Ï„—¿¾
ÎÏÍÀÊ„ËÚ Ì„ ÃÍБǂ¿¾ •„ÊÇ Ì„ ÍÀ”Íþ Ç Ì„ Ï¿ÆÏ’—¿¾
ÎÏ„‚Ï¿Ã’nÍÜ‘Í°ÊÍ…ÌÚ„Ï„—„ÌǾhÄÐÛÌ„‘ÁÚ”Íÿ
r‘¿Ï¿¾ÐÛ’È‘ÇÍ‘Ï„—„ÌǾÎÏÍÀÊ„ËÚ–„ÊÍÁ„ÉÁοÿ
„‘ Á ¿‚Ï„ÐÐÇÝ
ÎÏÍ‘ÇÁ ÎÏ„‚Ï¿ÃÚ •„ÊÇ ЄÀ¾ ÍÉÏ’…¿Ý
˜Ç” 
iÊÇÁБ¿„‘Ì¿Î’‘ÛÎÍÿÁÊ„ÌǾ
БτËÊ„ÌǾБϿ”¿
–’ÁБÁ¿ 
iÊÇÌ¿–ÇÌ¿„‘ÇÆÀ„‚¿‘Û
ÐÇ‘’¿•ÇÇÎÏ„ÃË„‘¿БϿ”¿ 
n¿ÎÏÇ˄ϔ͖„‘ÁÇÄ‘ÛЄÀ¾ÐÇÊÛÌÚËÇË’…„БÁ„ÌÌÚË
É¿–¿„‘о ÄÌÛ Ç ÌÍ–Û Á ÐÎÍÏ‘ÇÁÌÍË Æ¿Ê„ ÌÍ Á ‘„ËÌ’Ý
ÎÍÃÁÍÏÍ‘ÌÝ ‚Ä ‘’Ð’„‘о Á„Єʿ¾ ÉÍËοÌǾ Ì„ ÁÍÈÄ‘
ÌÇÎÍÃÉ¿ÉÇËÁÇÃÍËÎÍ‘ÍË’–‘ÍÌ¿пËÍËÄʄÐÄ‘БÁ¿
οÌÇ–„ÐÉÇÀÍǑоÊÝÀÚ”ÎÏ;ÁÊ„ÌÇÈ¿‚Ï„ÐÐÇÇ
h¿Ë„–¿‘„ÊÛÌÍ„ ÎЄÁÃÍÏ„—„ÌÇ„ ÎÏÍÀÊ„ËÚ ° Ï¿•ÇÍ
Ì¿ÊÇÆ¿•Ç¾
ÎÍÎÚ‘É¿ ÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ ÍÀ™¾ÐÌÇ‘Û ÐÁÍ„ ÎÍÁ„Ä
ÌÇ„ ΄τ̄о ÎÏÇ Ü‘ÍË Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛ Ð ЄÀ¾ Ì¿ Ì„Æ¿
ÁÇо˜Ç„ÍÀБ;‘„ÊÛБÁ¿°§Ì„”Í–’ÁÚ”ÍÃÇ‘ÛÌ¿’ÊÇ•’
Ì„ÎÍ‘ÍË’–‘ÍÀÍÝÐÛÍ‘ÉÏÚ‘Í‚ÍÎÏÍБϿÌБÁ¿¿ÎÍ‘ÍË’
–‘Í’˄̾‘¿ËÉÏ’…Ǒо‚ÍÊÍÁ¿¨ 
mÍ…ÌÍ‘¿É…„΄τ̄БÇ¿É‘ÇÁÌÍБÛÁÃÏ’‚’ÝГ„Ï’
Ç ÃÍÀÇ‘Ûо ’Ð΄”¿ ÉÍË΄ÌÐÇÏÍÁ¿Á Ì„ÐÁÍÀÍÃ’ Í‘ Ï„¿ÊÛ
ÌÍÈ ÎÏÍÀÊ„ËÚ Ì¿ÎÏÇË„Ï Ï„—ÇÁ ÎÏÍÀÊ„Ë’ Á ÁÍÍÀÏ¿…„
ÌÇÇ
À;˜ÇÈоБږÉÇÐÌ¿–¿ÊÛБÁÍËÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘–‘Í
Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿ ÐÀÇÊ¿ Ë¿—ÇÌ¿ Ç „Ë’ ÐÏ¿Æ’ Б¿ÌÍÁǑо Ê„‚
–„ 
yÇÏÍÉÍ ÎÏÇ˄̾„‘о ΄τÌÍÐ ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ” Ì„ÍÐÍÆ
Ì¿Á¿„ËÚ” ËÍ‘ÇÁÍÁ Ì¿ ÉÍ‚ÍÌÇÀ’ÃÛ ÃÏ’‚Í‚Í Ç ÎÍÎÚ‘É¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
‘’‘…„ÐÌÇËÏ¿ÆÍÀÏ¿‘Ûо‘¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÉ¿ÉÀÚÏ„—ÇÁ
ÐÁÍÝ ÎÏÍÀÊ„Ë’
Ì¿ÎÏÇË„Ï Á ÊÝÀÁÇÌ„Ì¿ÁÇБÇ É Ë¿‘„ÏÇ
Ì„Ì¿ÁÇБÛÁږʄ̾„‘оÇ΄τÌÍÐǑоÌ¿ÃÍË¿—Ì„„…Ç
ÁÍ‘ÌÍ„ÐÍЄÿÇÊÇÊÇ•ÍÌ„‘ÁÍ„ÈÌ¿•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÐ‘Ç 
iÆÁ„Б„ÌÇ‘¿ÉÍÈÎÏÇ„ËÉ¿ÉпËÍÆ¿ËÚÉ¿ÌÇ„ÊÇ–ÌÍ
БÇ Í‘É¿Æ ÇÑÇ Ì¿ ÉÍÌ‘¿É‘ ÁÍÍÀ˜„ ÇÊÇ Á ÎÏÍÀÊ„ËÌÍÈ
ÍÀʿБÇ
–„ÊÍÁ„É Ð ‘ÍÈ ÇÊÇ ÇÌÍÈ “ÍÀÇ„È Æ¿ËÚÉ¿„‘о Ç
Ì„ Ï„¿‚ÇÏ’„‘ Ì¿ ÊÝÀÚ„ ÎÍÎÚ‘ÉÇ ÎÍ‚ÍÁÍÏÇ‘Û Í ÀÍÊ„ÆÌÇ
„„ ÎÏ;ÁÊ„ÌǾ” ÁÍÆËÍ…ÌÍБ¾” ÎÏ„ÃÍБ¿Áʾ„ËÚ” ÍÐÁÍ
ÀͅÄÌÇ„ËÍ‘БϿ”¿ÇÆ¿ÁÇÐÇËÍÐ‘Ç 
cЄ Ü‘Í Ë„”¿ÌÇÆËÚ ÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ пËÍÏ„‚’ʾ•ÇÇ É
ÉÍ‘ÍÏÚË–„ÊÍÁ„ÉÎÏÇÀ„‚¿„‘ÃʾÆ¿˜Ç‘ÚÍ‘ÐÁÍ„ÈÎÐÇ”Í
ÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈÎÏÍÀÊ„ËÚÉ͂ÿÏ„—Ç‘ÛÍÌ„„Ì„ÁÐÇÊ¿”r
ÎÏÇË„Ï¿ËÇ ÎÍÃÍÀÌÚ” Ì„ÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÚ” Æ¿˜Ç‘ ËÚ ’…„
ÁБτ–¿ÊÇÐÛÁÍÃÌÍËÇÆÏ¿ÆÄÊÍÁ‚Ê¿ÁÚÍ‘Ï„ÁÍ‚„
cÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÎÏÍÀÊ„Ë¿Ï„—¿„‘
о Ì¿ пËÍË Äʄ hÄÐÛ Æ¿ Ë͘ÌÚË БτËÊ„ÌÇ„Ë É Ì„
ÃÍБDžÇËÍË’ ÁÇþ‘ –’ÁБÁÍ –’ÁБÁÍ ÁÚÏ¿…¿Ý‘ Á ÍÀÏ¿
Æ„ÍÀÏ¿Æ‘Ï¿ÌГÍÏËÇÏ’Ý‘Ç‘¿ÉÇËÐÎÍÐÍÀÍËÁÊǾݑÌ¿
ÇДÍÃÌÍ„ –’ÁБÁÍ
БϿ”¿ ‘Ï„ÁÍ‚Ç ÊÝÀÁÇ ÁÏ¿…ÄÀÌÍ
Ð‘Ç ÉÍ‘ÍÏÍ„ƿБ¿ÁʾÊÍ–„ÊÍÁ„É¿Áοÿ‘ÛÁÆ¿ÁÇÐÇËÍБÛ
Í‘…„Ê¿ÌÌÍ‚Í
Ì„…„Ê¿ÌÌÍ‚Í ÇБϿÿ‘Û˜ËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ„
ÐÍБ;ÌÇ„
БϿ” ‘Ï„ÁÍ‚¿ ˄̾„‘о cÚ ÍÀÏ„‘¿„‘„ ÐÁÍ
ÀÍÃ’ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛÎÏÇÌÇË¿‘ÛÏ„—„ÌǾÇÏ„¿‚ÇÏÍÁ¿‘ÛÌ¿
ÐÇ‘’¿•ÇÝ ¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÍ
„ÆÃÇ‘Û Á ÎÍ„Æÿ” Ê„‘¿‘Û Ì¿ пËÍ
Ê„‘¿”ÍÀ™¾Ð̾‘ÛоÁÊÝÀÁÇÁÚБ’ο‘Û΄τÿ’ÃÇ‘ÍÏÇ
„ÈÌ„οÐÍÁ¿‘ÛÁÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿” rcoboethflfnomtxfqsikt
ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌ¿¾‘„Ï¿ÎǾ

mÚ–’ÁБÁ¿ÇÎÏÍÀÊ„ËÚÎÏ„ÃБ¿ÁÇËÁÁÇÄÍÀÏ¿ÆÍÁ
eÍБ¿‘Í–Ì;ÏÉǔDžÇÁÚ”–‘ÍÀÚËÚËÍ‚ÊÇǔ͑
‘ÍÊÉÌ’‘ÛÎÍ‚Ê¿ÃÇ‘ÛÎÌ’‘ÛÏ¿ÆÃ’‘Ûÿ‘ÛÇËÁÍÊÝÿ‘Û
ÇËÁÍÆËÍ…ÌÍБÛÁÊǾ‘ÛÃÏ’‚Ì¿ÃÏ’‚¿ÎÍÊÝÀÇ‘ÛÇ”ÇÊÇ
΄τÉÏ¿ÐÇ‘Û
pÍÃÍÀÌÍ„ ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„ ËÍ…„‘ ÁÚÆÁ¿‘Û ÐË’˜„ÌÇ„
Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„ÇÌ„‚ÍÃÍÁ¿ÌÇ„
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

€ Ì„ ”’ÃÍ…ÌÇÉ Ç Ì„ ÎÍÜ‘ € ÐÉÏÍËÌÚÈ ÐÊ’…¿˜ÇÈ
ÉÍÌ‘ÍÏÚ ÉÍ‘ÍÏÚÈ ÁÚÌ’…ÄÌ ÃÍÀÇÏ¿‘Ûо ÃÍ Ï¿ÀÍ‘Ú ΄—
ÉÍËÎÍ‘ÍË’–‘ÍÀÍǑо„ÆÃÇ‘ÛÌ¿Ë„‘ÏÍ€”Í–’ÇÆÀ¿ÁÇ‘Û
оÍ‘“ÍÀÇÇ¿ËÌ„ÎÏ„ÃÊ¿‚¿Ý‘ÁÚÃ’ËÚÁ¿‘ÛÉ¿ÉÇ„‘ÍÍÀÏ¿
ÆÚ
nÇ–„‚Í ÁÚÃ’ËÚÁ¿‘Û Á¿Ë Ì„ ÎÏÇÄ‘о vÍ‘¾ ÁÍÍÀÏ¿
…„ÌÇ„Á¿ËÁ¿—„ÎÍÌ¿ÃÍÀǑоqÍÁÌÍ̿БÍÊÛÉÍÌ¿ÐÉÍÊÛ
ÉÍÁÚпËÇÉ¿…ÃÚÈÄÌÛÎÏÇÀ„‚¿„‘„É„‚Í’ÐÊ’‚¿ËÎÏ„Ã
Б¿Áʾ¾–‘ÍÐÁ¿ËÇÐÊ’–Ǒо„ÐÊÇÁÚÐΒБǑ„ÐÛÁË„‘
ÏÍ
c É¿…ÃÍË ÇÆ Ì¿Ð …ÇÁ„‘ Ë¿Ê„ÌÛÉÇÈ ”’ÃÍ…ÌÇÉ oÌ
‘Ï’ÃǑоÉÏ’‚ÊÚËÇÐ’‘É¿ËÇe¿…„É͂ÿËÚÐÎÇË„ÃÇË
ÇÊÇ Ï¿ÀÍ‘¿„Ë Æ¿ ÉÍËÎÛÝ‘„ÏÍË ˜‘Í ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍ „Б„Б
Á„ÌÌÍ Ãʾ Ð’˜„БÁ¿ ÐÎÍÐÍÀÌÍ‚Í Á ÍÃÌÍ Ç ‘Í …„ Áτ˾
ÐÇÄ‘ÛÌ¿ÐÍÁ„˜¿ÌÇÇÃÍÏ’‚ÇÁ¿‘ÛоÐ…„ÌÍÈÉÍ‘ÍÏ¿¾Ì¿
пËÍËÄʄÁÜ‘Í‘ËÍË„Ì‘”ÍÃÇ‘ÎÍË¿‚¿ÆÇÌ¿ËÇÁÇÄ‘Û
ЄÀ¾ Ë¿Ê„ÌÛÉÇË Ï„À„ÌÉÍË ‘ÍÊÛÉÍ –‘Í Á„ÏÌ’Á—ÇËо ÇÆ
ʄпÐÎÍÊÌÚËÊ’ÉÍ—ÉÍË‚ÏÇÀÍÁ
n¿Ð‘;˜ÇÈ ”’ÃÍ…ÌÇÉ ÐÁÍÇ ÍÀÏ¿ÆÚ ÐÍÆÿ„‘ ‘„Ë …„
пËÚËÐÎÍÐÍÀÍË–‘ÍÇÐÊ’…¿˜ÇÈÉÍÌ‘ÍÏÚpÏÍБÍÍÌÇ
’ Ì„‚Í ÎÍÊ’–¿Ý‘о ‘¿ÉÇËÇ –‘Í ƿБ¿Áʾݑ ÁÆÃÏ¿‚ÇÁ¿‘Û
Ç΄τ…ÇÁ¿‘ÛÃÏ’‚Ç”ÊÝÄÈnÍÌ¿ËÜ‘ÍÌÇÉ–„Ë’
cÍÍÀ˜„ ÌÇ–„‚Í §ÐÍÆÿÁ¿‘Û¨ Ç ÎÏÇÃ’ËÚÁ¿‘Û Ì¿Ë Ì„
ÎÏÇÄ‘о mÚ ÎÏÍБÍ ÿÃÇË ÁÍÊÝ ‘ÍË’ –‘Í Ì¿Ð ‘Ï„ÁÍ
…Ç‘ÇÆÌ¿—„‚ÍÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚ÍiÌ„À’ÄËÐË’˜¿‘Ûо
É¿ÉÍÈÀÚÁÇÃܑͧ̄–‘ͨÌ„ÍÀÏ„ÊÍ°‘¾…„Ê͂;˜ÇÉ¿
–„ÏÌÍ‚Í—¿Ï¿Ë„—ɿЕ„Ë„Ì‘ÍËÇÊÇÆ„Ê„ÌÍ‚Í–„Ï‘ÇÉ¿
pÏ„…Ä–„ËÎÏÇБ’ÎÇ‘ÛÉÏ„—„ÌÇÝÐÁÍ„ÈÎÏÍÀÊ„ËÚ
Ð ÎÍË͘ÛÝ ÍÀÏ¿ÆÍÁ ËÍ…ÌÍ Ì„ËÌÍ‚Í ÎÍ‘Ï„ÌÇÏÍÁ¿‘Ûо
e¿‘Û ÁÍÊÝ ÐÁÍ„Ë’ ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÝ o•„ÌÇ‘Û ÐÁÍÇ ÁÍÆËÍ…
ÌÍБÇÐÍÃÌÍÈ‘ÍÊÛÉÍ•„ÊÛÝ°’À„ÃÇ‘Ûо–‘ÍÍÀÏ¿ÆÚ°
Á„˜ÛÁÎÍÊÌ„Á¿ËÃÍБ’ÎÌ¿¾Ç„Б„БÁ„ÌÌ¿¾cÍÐÎÍÊÛÆ’„Ë
оÃʾÜ‘Í‚Í‘„БÍËal¿Æ¿Ï’п
mÚ À’ÄË ÎÏ„ÃБ¿Áʾ‘Û ÍÀÏ¿ÆÚ ÊÝÄÈ Á„˜„È ÆÁ’
ÉÍÁÇƿο”ÍÁ¿ÁÐÉÍÀÍ–É¿”Б¿ÁÇ‘ÛÍ•„ÌÉÇÌ¿—ÇËÍÀ
Ï¿Æ¿Ë ° ¾ÏÉÍË’ Ç Í‘–„‘ÊÇÁÍË’ ° Ì„ Í–„ÌÛ –„‘ÉÍË’
°ÀÍÊ„„Ï¿ÆËÚ‘ÍË’°Ì„¾ÐÌÍË’°fÐÊÇÍÀÏ¿ÆÇ
Ì„ —„Á„ÊÛÌ„‘о Á Ì¿Ð Ç Ì¿ ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„ Á ‚ÍÊÍÁ„ Í‘ÆÍ
Á„‘оΒБ͑¿ËÚÎÍБ¿ÁÇË
e„ÌÛБϿ”¿ 
 pÍÃ’Ë¿È‘„ÍÀÊÇÆÉÍËÎÏǾ‘ÌÍËÁ¿Ë–„ÊÍÁ„É„
pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„°ÁÍ‘ÍÌБÍÇ‘΄τÃÁ¿ËÇ

 pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ÍÌÆ¿ÐË„¾Êо

 pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„„‚Í‚Ê¿Æ¿

 a‘„΄ÏÛÐÍÁЄËÃÏ’‚Í„°Á¿Æ’Гϒɑ¿ËÇ

 ©ÁÚ„Ä‘„ÎÍÐ’”ÍÈÎÚÊÛÌÍÈÃÍÏÍ‚„

 ©ÀÏÍп„‘„˾–

 pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ÃÍËÁÉÍ‘ÍÏÍË…ÇÊÇÁÄ‘БÁ„

 cÚÐËÍ‘ÏÇ‘„Ì¿ÁÇ‘ÏÇÌ’Ë¿‚¿ÆÇÌ¿x‘ÍÁÚÁÇ
ÃÇ‘„‘¿Ë!

 s„΄ÏÛËÍÏ„ÐÍÊÌ•„À„ÊÚÈ΄Ж¿ÌÚÈÎʾ…cÚ
ÁÇÃÇ‘„Ü‘Í!

 o–„ÌÛÎÏÍБÍ°‘„Ê„ÁÇÆÇÍÌÌÚÈÜÉÏ¿ÌÀ„ÆÇÆÍ
ÀÏ¿…„ÌǾ

 pÍÐÊ’—¿È‘„Ê¿ÈÐÍÀ¿ÉÇ

 pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ÆÁ’ÉÁÆÏÚÁ¿Ý˜„Èо”ÊÍÎ’—ÉÇ

 pÍ–’ÁБÁ’È‘„‘„ÎÊÍ‚ÍϾ–„‚ÍÃ’—¿

 cÚÎÏÍÁÍÃÇ‘„οÊÛ•„ËÎÍÌ¿…ÿ–ÌÍÈÀ’Ë¿‚„

 pÍÃÌÇË¿„‘„‘¾…„ÊÚÈÎÏ„ÃË„‘

 pÍÃÌÇË¿„‘„ÐÛÎÍÉÏ’‘ÍÈʄБÌÇ•„

 pÍ–’ÁБÁ’È‘„ÁÉ’ÐÊÇËÍÌÌÍ‚ÍÐÍÉ¿

 „ÃÇ‘„ËÍÏÍ…„ÌÍ„

 k¿É‘’—ǑоɿΒБ¿Ì¿ÐÉÍÁÍÏÍÄ

 pÍÌÝ”¿È‘„ÏÍÆ’


fÐÊÇ ÁÚ Á Ð’ËË„ Ì¿ÀÏ¿ÊÇ ÀÍÊ„„ À¿ÊÊÍÁ ÆÌ¿–Ç‘
ÁÚ ÁЄ ЄÀ„ ÎÏ„ÉÏ¿ÐÌÍ ÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘„ Í‘ÌÍÐÇ‘„ÐÛ É Ï„Ã
ÉÍÈ ÎÍÏÍÄ ÊÝÄÈ Ð ÁÚÐÍÉÍ Ï¿ÆÁÇ‘ÚË ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇ„Ë Ç
Ì¿ÎÏ¿ÐÌÍ Ì„ ÎÍÐÁ¾‘ÇÊÇ ЄÀ¾ ÇÐÉ’ÐБÁ’ t ‘„” É‘Í Á
Ð’ËË„Í•„ÌÇʾÏÉÍБÛÍÀÏ¿ÆÍÁÐÍÀБÁ„ÌÌÍ‚ÍÎÏÇ‚Í‘ÍÁÊ„
ÌǾÃÍÀ¿ÊÊÍÁÐÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇ„ËÌ„Á¿…ÌÍÌÍÎÏÇË„Ì„
ÌÇÝË„‘ÍÿÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÜ‘Í„ÃÁ¿ÊÇ
ËÍ…„‘ÎÍË„—¿‘Û
mÍ…ÌÍ ÁÎÏÍ–„Ë Ì„ËÌÍ‚Í ÎÍ‘Ï„ÌÇÏÍÁ¿‘Ûо Á ÐÍÆÿ
ÌÇÇ ÍÀÏ¿ÆÍÁ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚ” ÐÍБ;ÌÇÈ n¿ÎÏÇË„Ï ÎÏÇ
Ã’Ë¿‘ÛÇÍÎÇп‘ÛÐÁÍÇËÇÐÊÍÁ¿ËÇÉ¿ÉÁ¿ËÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘
о
lÝÀÍÁÛcÉ¿ÉÍËÁÇÄÁÚÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘„Ü‘Í–’Á
БÁÍ!
k¿ÉÍÈ ÍÌÍ “ÍÏËÚ Ç •Á„‘¿! r ƿο”ÍË ÇÊÇ À„Æ! k¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÉÍÁÍÌ¿͘’ÎÛ!fÐÊÇÀÚÜ‘Í‘ÍÀÏ¿ÆÇÆÿÊÆÁ’ÉÉ¿ÉÍÈÀÚ
ÍÌ ÀÚÊ ° ‚ÏÍËÉÇÈ ÇÊÇ ‘Ç”ÇÈ! q„ÆÉÇÈ ÇÊÇ ˾‚ÉÇÈ!
nÇÆÉÇÈ! cÚÐÍÉÇÈ! pÏǾ‘ÌÚÈ! oÀÏ¿Æ ÃÁÇ…„‘о ÇÊÇ
БÍÇ‘Ì¿˄Б„!oÌÐÎÍÐÍÀ„ÌÊ„‘¿‘Û!
sÍÐÉ¿n„Æ¿Ã’ËÚÁ¿¾ÐÛ‚ÍÁÍÏÇË΄ÏÁÍ„–‘ÍÎÏÇ
”ÍÃÇ‘Á‚ÍÊÍÁ’k¿ÉÜ‘ÍÁڂʾÃÇ‘!wÁ„‘Çƿο”!hÁ’ÉÇ
“ÍÏË¿aÌ¿͘’ÎÛx‘ÍÄʿ„‘!
pÍ‘ÍÈ…„Д„Ë„ÍÎÇ—Ç‘„É¿ÉÁÚЄÀ„ÎÏ„ÃБ¿Áʾ„
‘„ÍÀÏ¿ÆÚ
bÍÊÛ©
q¿ÃÍБ۩
p„–¿ÊÛ©
sÏ„ÁÍ‚¿©
eÍÀÏÍ‘¿©
n„Ì¿ÁÇБ۩
h¿ÀÍ‘¿©
h¿ÁÇБ۩
n„…ÌÍБ۩
p;ÁÇÁ—DŽоÍÀÏ¿ÆÚËÍ…ÌÍÆ¿ÏÇÐÍÁ¿‘ÛÇÊÇÍÎÇп‘Û
Á ÃÌ„ÁÌÇÉ„ пËÍÌ¿ÀÊÝÄÌÇÈ x„Ï„Æ É¿ÉÍ„‘Í Áτ˾ ’Î
Ï¿…Ì„ÌÇ„ ÎÍÁ‘ÍÏÇ‘Û h¿ÎÇÐÇ Ð͔ϿÌÇ‘Û ÃÍ ÀÍÊ„„ ÀÊÇÆ
ÉÇ” Í‘ÌÍ—„ÌÇÈ Ð ÍÀÏ¿Æ¿ËÇ Á ”ÍÄ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ
ÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇmÍ‚’‘ÎÏÇ‚ÍÃÇ‘Ûо
oÀÏ¿˜¿‘ÛоÐÍÀÏ¿Æ¿ËÇ–’ÁБÁÇÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚ”ÐÍ
Б;ÌÇÈ Ì’…ÌÍ ÍБÍÏÍ…ÌÍ cЄ Ü‘Í ° ÎÏÇ—„ÊÛ•Ú ÇÆ
À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚ÍmÚÎÍÉ¿ÇÌ„ÎÍÃÍÆÏ„Á¿„Ë–‘ÍÆ¿ÌÇ
ËÇÐÉÏÚÁ¿„‘о
pÏÇÎÍÂ͑ÍÁÉ„ÉЄ¿ÌÐ’ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„
Ï¿ÎÇÇ ÎÍÊ„ÆÌÍ ÁÐÎÍËÌÇ‘Û ÎÏÍ ÁоÉÇ„ Ï¿ÐÐÊ¿ÀʾݘDŽ
’ÎÏ¿…Ì„ÌǾ n¿ÎϾ…„ÌÌÍ„ ‘„ÊÍ ° ÐÁÇÄ‘„ÊÛБÁ’„‘ Í
‘ÍË–‘ÍÁЄÁ¿—ÇÆ¿ÎÏ„‘ÚÁÄÈБÁÇÇ¿БÍÏÍ…¿ÐÍÆÌ¿
ÌǾ Ì„ ÃÏ„ËÊÝ‘ rÎÍÌ‘¿ÌÌÚ„ „Б„БÁ„ÌÌÚ„ Ì„ÎÍÕ„Ì
Æ’ÏÌÚ„ ÐÍÆÌ¿ÌÇÝ Ï„¿É•ÇÇ Æ¿‘Ï’ÃÌ„ÌÚ c ‘ÍË –ÇÐÊ„ Ç
ÁÚÏ¿…„ÌÇ„–’ÁБÁ–„Ï„ÆÍÀÏ¿ÆÚ
pÍ–’ÁБÁ’È‘„ ЄÀ¾ ÐÎÍÉÍÈÌÍ Ï¿ÐÉÍÁ¿ÌÌÍ ÉÍË“ÍÏ‘
ÌÍÇÀ„ÆÍοÐÌÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÁÃʾÜ‘Í‚Í‘’‘„”ÌÇÉ’Ï„Ê¿É
п•ÇÇÉÍ‘ÍÏ¿¾Á¿ËÀÍÊÛ—„ÌÏ¿ÁǑоn„ÎÊÍ”ÍÀÚÊÍÀÚ
–‘ÍÀÚ Ü‘Í ÀÚÊÇ §k¿–„ÊÇ Ãʾ ËÚ—•Ú¨ ÇÊÇ §pÍ…ÇÁÇ Á
ÐÁÍ„Ë ‘„Ê„¨ ÇÊÇ §pÍÐÊ’—¿È ÐË„” ЄÏÕ¿¨ ÇÆ Ì¿—Ç”
Ï„Ê¿Éп•ÇÍÌÌÚ” ’ÎÏ¿…Ì„ÌÇÈ c¿…ÌÍ –‘ÍÀÚ ‘„ÊÍ ÍÐÁÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÀÍÃÇÊÍÐÛÍ‘Ì¿ÎϾ…„ÌÇÈÇÆ¿…ÇËÍÁ¿ÁÚ͘’‘ÇÊÇЄÀ¾
Á ÐÁÍ„Ë ‘„Ê„ ˜‘Í Ì¿Ë ÎÏÇ‚ÍÃǑо É͂ÿ ËÚ ÐÎÏÍÐÇË
пËÇ”ЄÀ¾‚Ä…ÇÁ„‘ÁÌ¿ÐÍÀÏ¿Æ‘Í‚ÍÇÊÇÇÌÍ‚Í–’ÁБ
Á¿
pÏÇÁ„ÄÌÌ¿¾ ÌÇ…„ Ë„‘ÍÃÇÉ¿ e…¿Ì„‘ q„ÈÌ’Í‘„Ï
ÎÏÇ˄̾„‘о ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ËÇ ÎÏÇ ÎÍÂ͑ÍÁÉ„ É ÜËÍ
•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇcÌ„ÈÇÌ‘ÇËÌÚ„ÏÍÐÎ’ÐÉÇ
Æ¿…ÇËÍÁ‘„Ê¿ÐÍ–„‘¿Ý‘оÐÁÌÇË¿‘„ÊÛÌÚËÃÚ”¿ÌÇ„Ë
n¿ÆÍÁ„Ë „„ §ÉÏ’‚ÍÐÁ„‘ÌÍ„ Î’‘„—„БÁÇ„ ÎÍ ÐÍÀБ
Á„ÌÌÍË’‘„Ê’¨
h¿ÈËÇ‘„’ÃÍÀÌÍ„ÎÍÊÍ…„ÌÇ„ÇÆ¿ÉÏÍÈ‘„‚Ê¿Æ¿
o‘Ë„‘Û‘„ ‘Í–ÉÇ ÐÍÎÏÇÉÍÐÌÍÁ„ÌǾ Á¿—„‚Í ‘„Ê¿ Ð ‘„Ë
Ì¿ –„Ë ÁÚ ÐÇÃÇ‘„
Ê„…Ç‘„ ° Ð ÉÏ„ÐÊÍË ÉÏÍÁ¿‘ÛÝ ÉÍÁ
ÏÍË©
oÌÇ Ì„ÎÊÍ”Í ÎÍÃÄυÇÁ¿Ý‘ Á¿—„ ‘„ÊÍ iË ËÍ…ÌÍ
ÃÍÁ„Ͼ‘ÛÇÍ΄τÁ—ÇÐÛÌ¿ÌÇ”ƿ̾‘ÛоÏ¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÇ„Ë
ÁЄ‚ÍÍБ¿ÊÛÌÍ‚Í
o‘Ë„‘Û‘„É¿ÉÁÚÃÚ—Ç‘„n„Ì’…ÌÍÌÇ–„‚Í˄̾‘Û
pÏÍБÍ Í‘Ë„‘Û‘„ É¿É ÁÚ ÃÚ—Ç‘„ cÍ‘ ЄȖ¿Ð Á Ü‘Í‘
ËÍË„Ì‘ rÊ„ÃÇ‘„ É¿É ÁÍÆÃ’” Á”ÍÃÇ‘ Ç© ÁÚÚ”ÍÃÇ‘ i
‘„ÊÍÃÁÇ…„‘оÁÏÇ‘ËÃÚ”¿ÌǾk¿ÉÍÌÍÃÁÇ…„‘о!
mÚÐÊ„ÌÌÍ Ì¿ÆÚÁ¿È‘„ –¿Ð‘Ç Á¿—„‚Í ‘„Ê¿ n¿ ÁÃÍ”„
ÎÍБ¿Ï¿È‘„ÐÛ ÐÉÍÌ•„Ì‘ÏÇÏÍÁ¿‘Ûо Ì¿ Ì¿ÆÁ¿ÌÌÍÈ –¿Ð‘Ç
‘„Ê¿ Ì¿ ÁÚÃÍ”„ ÎÍÆÁÍÊÛ‘„ Ì¿ÎϾ…„ÌÇÝ ÁÚÈ‘Ç ÇÆ ÁЄ‚Í
‘„Ê¿Á˄Б„ÐÁÍÆÃ’”ÍË
lÍÀ©n¿ÁÃÍ”„ÐÉÍÌ•„Ì‘ÏÇÏÍÁ¿ÊÇÁÌÇË¿ÌÇ„Ì¿ÊÀ’
oÌÌ¿ËÍϘ„ÌÇÊÇÏ¿Æ‚Ê¿…„Ì!n¿ÁÚÃÍ”„ÁÚΒБÇÊÇÌ¿
ÎϾ…„ÌÇ„ÇÆ‘„Ê¿
dÍÊÍÁ¿© cÃÍ” ° ‚ÍÊÍÁ¿ Æ¿ÎÏÍÉÇÌ’‘¿ ÇÊÇ ÍÎ’˜„Ì¿
Ì¿‚Ï’ÃÛ!cÚÃÍ”°ÁÚΒБÇÊÇÌ¿ÎϾ…„ÌÇ„
c„ÉÇ©cÃÍ”°Á„ÉÇÌ„ÎÍÃÁÇ…ÌÚÇÊÇÎÍÃÏ¿‚ÇÁ¿Ý‘!
cÚÃÍ”
dÊ¿Æ¿© cÃÍ” ° ÍÌÇ Á ÎÍÉÍ„ ÇÊÇ ÃÁÇ…„ÌÇÇ! cÚ
ÃÍ”© cÃÍ” ° ÁÇÃÇ‘„ ÁÚ É¿ÉÇ„ÌÇÀ’ÃÛ ξ‘Ì¿ ÍÀÏ¿ÆÚ!
cÚÃÍ”©
z„ÉÇ© cÃÍ” ° Ï¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÚ ÇÊÇ Ì¿ÎϾ…„ÌÚ! cÚ
ÃÍ”©
t—Ç©cÃÍ”°‘„ÎÊ„„ÍÌÇÊÇ•¿ÇÊÇ”ÍÊÍÃÌ„„!cÚ
ÃÍ”©
nÍЩ cÃÍ” ° –’ÁБÁ’„‘„ ÎÏÇ ÃÚ”¿ÌÇÇ Ê„‚ÉÍ„ ÃÁÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

…„ÌÇ„ÁÍÊÍÐÉÍÁÁÌÍÆÃϾ”!cÚÃÍ”©
d’ÀÚ© cÃÍ” ° Ð’”Ç„ ÇÊÇ ÁÊ¿…ÌÚ„! cÚÃÍ”© cÃÍ”
°ÎÊÍ‘ÌÍÐ…¿‘ÚÇÊÇ–’‘ÛÎÏÇÍ‘ÉÏÚ‘Ú!cÚÃÍ”©
€ÆÚÉ©cÃÍ”°ÁÉ¿ÉÍËÍÌÎÍÊÍ…„ÌÇÇÇ–„‚Íɿп
„‘о!cÚÃÍ”©
h’ÀÚ©cÃÍ”°ÎÏÍÁ„ÏÛ‘„É¿…ÃÚÈ°Ì„–’ÁБÁ’„‘„
Ì„’ÃÍÀБÁ¿ÇÆÆ¿ƿБϾÁ—ǔɒÐÍ–ÉÍÁÎǘÇ!cÚÃÍ”©
y„¾© cÃÍ” ° Ì„‘ Ì¿ÎϾ…„ÌǾ Í‘ Ì„’ÃÍÀÌÍ‚Í ÎÍ
ÊÍ…„ÌǾ‚ÍÊÍÁÚ!dÍÊÍÁ„’ÃÍÀÌÍ!cÚÃÍ”©
pÍÆÁÍÌÍ–ÌÇÉ© mÚÐÊ„ÌÌÍ ÎÏÍÈÃÇ‘„ÐÛ ÐÁ„Ï”’ ÁÌÇÆ
Í‘—„ÈÌÚ”ÎÍÆÁÍÌÉÍÁÃÍÉÍΖÇÉ¿pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ЄÀ„ÊÇ
ÌÇÝÁ¿—„‚ÍÎÍÆÁÍÌÍ–ÌÇÉ¿
pÊ„–Ç© oÌÇ ÎÏÇÎÍÃ̾‘Ú ÇÊÇ ÍÎ’˜„ÌÚ! rÁ„ÄÌÚ
ÇÊÇÏ¿ÐÐÊ¿ÀÊ„ÌÚ!cÚÃÍ”©
pÊ„–„ÁÚ„ВБ¿ÁÚ©pÍ–’ÁБÁ’È‘„Ç”pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„
–‘ÍÁÚÁÏ¿˜¿„‘„Ï’É¿ËÇÁÎÊ„–„ÁÚ”ВБ¿Á¿”©cÚÃÍ”
q’ÉÇ© cÃÍ” ° ÎÏÍÈÃÇ‘„ÐÛ ËÚÐÊ„ÌÌÚË ÁÆÍÏÍË
ÁÃÍÊÛÐÁÍǔϒɩcÚÃÍ”©cÃÍ”°ÊÍÉ‘Ç°ÁÚБ¿ÁÊ„ÌÚ
ÇÊÇÎÏÇ…¿‘Ú©ÎÏ„ÃÎÊ„–Û¾ƿξБ۾ÉÇБÇÏ’É°–’Á
БÁ’„‘„ÊÇÌ¿ÎϾ…„ÌÇ„!cÚÃÍ”©
cÌ’‘Ï„ÌÌÇ„ÍÏ‚¿ÌÚ©
r„ÏÕ„©cÃÍ”°ÎÏÇÐÊ’—¿È‘„ÐÛÉЄÏÕ’©n„ЖÇ
‘¿È‘„ ’ÿÏÚ x’ÁБÁ’„‘„ ÏÇ‘Ë! cÚÃÍ”© mÚÐÊ„ÌÌÍ Í‘
Ë„‘Û‘„ ‘Í–ÉÇ ‘„Ê¿ Î’ÊÛÐÇϒݘDŽ Á ‘¿É‘ Ð ЄÏÕ„Ë °
Ì¿—„„©ÎÍÃÉÍÊ„ÌÍË©Ì¿ƿξБۄ©
rÌÍÁ¿°ÃÚ”¿ÌÇ„mÚÐÊ„ÌÌÍÐÊ„ÃÇËÆ¿ÁÃÚ”¿„ËÚË
ÁÍÆÃ’”ÍË ° ÁÍ‘ ÍÌ ÎÏÍ”ÍÃÇ‘ –„Ï„Æ ÌÍÐ ÇÄ‘ ÎÍ ‘Ï¿”„„
ÁÌÇÆÉÊ„‚ÉÇË©x’ÁБÁ’„‘„É¿ÉÍÌÇÌ¿ÎÍÊ̾ݑоÁÍÆ
Ã’”ÍË!h¿‘„ËÁÚÎ’ÐÉ¿Ý‘ÁÍÆÃ’”©cÚÃÍ”©
r‚ÊÍ‘ÌÇ‘„ Ç ͘’‘Ç‘„ ÐÁÍÈ Îǘ„ÁÍé g„Ê’ÃÍÉ °
ÇÄ‘ÁÌ„ËÏ¿ÀÍ‘¿!
cÚ’Ð΄ÊÇÎÏÍ‚ÍÊÍÿ‘Ûо!pÍÉ¿ÉÇË͘’˜„ÌǾËÁÚ
Ü‘Í’ÆÌ¿ÊÇ!
rÎ’ÐÉ¿„Ëо ÌÇ…„ c¿— ‘ÍÌÉÇÈ ÉÇ—„–ÌÇÉ pÏÍÇÐ
”Íþ‘ÊÇÁÌ„ËÉ¿ÉÇ„ÌÇÀ’ÃÛÎÏÍ•„ÐÐÚ!
sÍÊБÚÈ ÉÇ—„–ÌÇÉ oÌ ÇË„„‘ 5ÍÀÏ¿ÆÌ’Ý “ÍÏË’©
rÎÏ¿Á¿ Á ÎÍÊÍБÇ …ÇÁÍ‘¿ ÍÌ ÎÍÃÌÇË¿„‘о ÐÌÇÆ’ ÁÁ„Ï”
Æ¿‘„Ë ΄τ”ÍÃÇ‘ Ì¿Ê„ÁÍ Ç ÐÌÍÁ¿ ÍÎ’ÐÉ¿„‘о ÁÌÇÆ© x’Á
БÁ’„‘„–‘ÍÁÌ„Ë–‘Í‘ÍÎÏÍÇДÍÃÇ‘!
c¿—¿ÎϾ˿¾ÉÇ—É¿©oÌ¿ÐÊ’–¿ÈÌÍÌ„ ΄τÎÍÊÌ„
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ì¿! rÉÍÏÍ ÊÇ Á¿Ë Æ¿”Í–„‘о „„ ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘Û! aÌ’Ð Ð…¿‘
ÇÊÇÏ¿ÐÐÊ¿ÀÊ„Ì!
cÌÇË¿ÌÇ„ É ÎÍ–É¿Ë oÌÇ Ï¿ÐÎÍÊÍ…„ÌÚ ÎÍ ÀÍÉ¿Ë Á
пËÍË ÌÇÆ’ ÐÎÇÌÚ pÍ “ÍÏË„ Ì¿ÎÍËÇÌ¿Ý‘ ÀÍÀÚ© k¿Ì¿
ÊÚÇÃ’‘Í‘ÎÍ–„ÉÉËÍ–„ÁÍË’Î’ÆÚÏÝmÍ–„ÁÍÈÎ’ÆÚÏÛ
° Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍ ÍÌ ÎÍÊÍÌ! rÉÍÏÍ ÊÇ Á¿Ë Æ¿”Í–„‘о ÍÎÍ
ÏÍ…ÌÇ‘Û„‚Í!
fÐÊÇ ÁÚ Ë’…–ÇÌ¿ ÎÍ–’ÁБÁ’È‘„ ÐÁÍÇ ¾Ç–ÉÇ k¿É
ÍÌÇ Ï¿ÐÎÍÊ¿‚¿Ý‘о Á ËÍ—ÍÌÉ„! pÍÏ‘ÌÚ„ ÇÌ͂ÿ ÐÎÏ¿
—ÇÁ¿Ý‘°ÁÚÍÄÁ¿„‘„ÐÛÌ¿Ê„ÁÍÇÊÇÌ¿ÎÏ¿ÁÍ°ÁÚÎÍ
ÌÇË¿„‘„–‘ÍÜ‘ÍÆÌ¿–Ç‘!pÍ–’ÁБÁ’È‘„ÐÁÍÈ΄ÌÇЩ
fÐÊÇ ÁÚ …„̘ÇÌ¿ ° ÎÍБ¿Ï¿È‘„ÐÛ ͘’‘Ç‘Û ÐÁÍÇ
¾Ç–ÌÇÉÇ© rÉÍÏÍ ÊÇ ̿Б’ÎÇ‘ ÍÁ’ʾ•Ç¾ Ç Ð É¿ÉÍÈ БÍ
ÏÍÌÚ!pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„Á¿—’Ë¿‘É’ÎÍÊÍÁÚ„‚’ÀÚÉÊÇ‘ÍÏ©
kÍБÇ ‘¿Æ¿© oÌÇ ÎÏ„Ã͔Ͽ̾ݑ Á¿—Ç ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„
ÍÏ‚¿ÌÚ n¿ÎÏ¿ÁÛ‘„ ÁÌÇË¿ÌÇ„ Ì¿ ‘¿ÆÍÀ„ÃÏ„ÌÌÚ„ ВБ¿
ÁÚ© ËÚÐÊ„ÌÌÍ ÎÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ –‘Í ÁÚ ÎÍÃÌÇË¿„‘„ Ç ÍÎ’Ð
É¿„‘„ÌÍ‚Ç©cÍÍÀÏ¿ÆÇ‘„–‘ÍÁ¿—ÇÌÍ‚ÇÐÍÁ„Ï—¿Ý‘ÉÏ’
‚ÍÁÚ„ÃÁÇ…„ÌǾÐÌ¿–¿Ê¿ÁÍÁÌ’‘ÏÛÎÍ‘ÍËÌ¿Ï’…’©
c¿—ÇÀ„ÃÏ¿ÉÍÊ„ÌÇs„ÎÊÍÁÃÍÊÛÌÍ‚Ï¿ÆÊÇÁ¿„‘о
Ï¿ÁÌÍË„ÏÌÍ©aÉÍÊ„ÌÇ!oÌÇ”ÍÊÍÃÌ„„ÇÊÇ‘„ÎÊ„„!
lÍÃÚ…ÉÇ Ç БÍÎÚ© pÍÃÁÇ‚¿È‘„ БÍÎÍÈ ÎÍ–’ÁБ
Á’È‘„ Б„΄ÌÛ „„ ÎÍÃÁÇ…ÌÍБǩ p¾‘ÉÇ οÊÛ•Ú ÌÍ‚©
fÐÊÇÁÚÍÀ’‘ÚÌ„…Ë„‘ÊÇÍÀ’ÁÛ!
eÍÀÏ¿ÊÇÐÛÃÍÉÍÌ–ÇÉÍÁοÊÛ•„ÁÌÍ‚ÇÐÍÀÇÏ¿„ËоÁ
ÍÀÏ¿‘ÌÚÈÎ’‘ÛÎÍÐÍÀБÁ„ÌÌÍË’‘„Ê’Ì¿Æ¿ÃÉË¿É’—É„

<<

. 4
( 10)>>