<<

. 5
( 10)>>

pÏÍ”ÍÃÇË —¿‚ Æ¿ —¿‚ÍË ÎÍ ‘„Ê’ Ç ÐÏ¿ÁÌÇÁ¿„Ë ÎÍÎ’‘ÌÍ
͘’˜„ÌÇ„ ÎÏ¿ÁÍÈ Ç Ê„ÁÍÈ „‚Í БÍÏÍÌ oÃÇÌ¿ÉÍÁÍ ÍÌÇ!
fÐÊÇÌ„‘°Á–„ËÍ‘ÊÇ–Ç„!
n¿ÐÉÍÊÛÉÍ Ê„‚ÉÍ Á¿Ë ÍÐÍÆÌ¿Á¿‘Û ÐÁÍ„ ‘„ÊÍ! n„‘ ÊÇ
ÐÊ„ÎڔǑ„ËÌÚ”ξ‘„ÌɒÿÁ¿—„ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇ„Ì„ËÍ
…„‘ÎÏÍÌÇÉÌ’‘Û!
s„΄ÏÛ ÎÍБ¿Ï¿È‘„ÐÛ ͘’‘Ç‘Û ÐÁÍ„ ‘„ÊÍ É¿É „ÃÇÌÍ„
•„ÊÍ„
pÏÍÇÆÌ„ÐÇ‘„ §˜‘Í ¾ € °
Á¿—„ Ç˾ € ÆÄÐÛ …Ç
Á’©¨
dÊ’ÀÍÉÇÈ ÁÃÍ”© pÍ‘¾ÌÇ‘„ÐÛ Í‘ÉÏÍÈ‘„ ‚Ê¿Æ¿ Ë„Ã
Ê„ÌÌÍÁБ¿ÌÛ‘„
tÎÏ¿…Ì„ÌÇ„Æ¿ÉÍÌ–„ÌÍ
mÍ…ÌÍ Ì¿–Ç‘¿‘Û Ü‘’ ÇÌБϒɕÇÝ Ì¿ ÎÊ„ÌÉ’ ο’Æ¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ËÇÍ‘Ë„–¿¾˄Б¿ËÌÍ‚Í‘Í–ÇÈÇÄʿ‘Û’ÎÏ¿…Ì„ÌǾÎÍÃ
Ü‘’Æ¿ÎÇÐÛÁ‘„–„ÌÇ„ÎÍÊ’–¿Ð¿cÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘„ƿ̾‘ÇÈÁÚ
ÐËÍ…„‘„͘’‘Ç‘ÛÐÁÍ„‘„ÊÍÉ¿É„ÃÇÌÍ„•„ÊÍ„É¿ÉÐÁÍ„
ÎÏ„ÍÃÍÊ„‘Û Í‘–’…ÄÌÇ„ Í‘ Ì„‚Í ÎÏÇ̾‘Û „‚Í É¿É ÏÍÃ
ÌÍ„
c ÐÍ–„‘¿ÌÇÇ Ð ‘Ï„ÌÇÏÍÁÉ¿ËÇ ÎÍ ÐÍÆÿÌÇÝ ÍÀÏ¿ÆÍÁ
ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ” –’ÁБÁ ÎÍÃÍÀÌ¿¾ ‘„Ê„ÐÌ¿¾ ‚ÇË̿БÇÉ¿ ÎÍ
ËÍ…„‘ Ì¿Ë ÎÍÂ͑ÍÁÇ‘Ûо É Є¿ÌÐ’ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀ
Ï¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇ
e„ÌÛБϿ”¿ kak˜soeflafsr€
ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌ¿¾‘„Ï¿ÎǾ

k’ÎÇÁ—ÇÈÎÍÄυ¿ÌÌÚÈ¿Á‘ÍËÍÀÇÊÛÇÌ„Ç˄ݘÇÈÌ¿
ÁÚÉÍÁÏ„ËÍÌ‘¿Б¿ÏÍÈ‘„”ÌÇÉÇË‚ÌÍÁ„ÌÌÍÎÍ‚Ï’…¿„‘оÁ
‘„ËÌÍ‘’ÐÏ„ÃÌ„Á„ÉÍÁÛ¾ÇËÏ¿ÉÍÀ„ÐǾ
m¿—ÇÌ¿ÎÏ„ÁÏ¿˜¿„‘оÁÌ„ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„ËÍ„ÆÊÍÀÌÍ„Ç
ËБǑ„ÊÛÌÍ„¾ÁÊ„ÌÇ„ÎÏÇÏÍÃÚ
Æ¿ÁÍÃǑо°É͂ÿÆ¿”Í
–„‘ ÍÎÚ‘ÌÚÈ ÐÍЄÃ¿Á‘ÍÊÝÀÇ‘„ÊÛ ° Á Ë¿‚¿ ÉÍÊÃ’Ì¿
—¿Ë¿Ì¿…Ï„•¿
Í‘ÉÏÚÊÉ¿ÎÍ‘ÎÍÉÍÊÃÍÁ¿ÊË¿—ÇÌ¿Æ¿
Á„Ê¿ÐÛ 
n¿ пËÍË Äʄ Ë¿—ÇÌ¿ Æ¿ÁÍÃǑо „ÐÊÇ Á •„ÎÍ–É„
’ÆÊÍÁ ÍÀ„Ð΄–ÇÁ¿Ý˜Ç” Î’ÐÉ ÃÁÇ‚¿‘„ʾ ÁЄ ÐÍБ¿ÁʾÝ
˜Ç„ÇÐÎÏ¿ÁÌÚpÏÍÁ„ÏÉÍÈÇÐÎÏ¿ÁÌÍБÇ’ÆÊÍÁÇÆ¿ÌÇË¿
„‘о ÐÍЄÃ–¿ÏÍÄÈ x„Ï„Æ ˄о• Ì¿ÀÊÝÄÌÇÈ Ç ’ÎÏ¿…
Ì„ÌÇÈ ÁÚ Ç пËÇ Ì¿’–Ç‘„ÐÛ ÍÎτÄʾ‘Û Ç ’БϿ̾‘Û
ÎÏÇ–ÇÌ’ Ì„ÇÐÎÏ¿ÁÌÍБÇ ¿ Æ¿ÍÃÌÍ Ç Æ¿ÁÍÃÇ‘Û Ë¿—ÇÌ’ Á
ÊÝÀ’ÝÎÍ‚ÍÃ’
Ê’–—„ÉÍÌ„–ÌÍÉ’ÎÇ‘ÛÌÍÁ’Ý 
h¿Ë„–¿‘„ÊÛÌÍÀÚÊÍÀÚ„ÐÊÇÀÚÎÐÇ”ÇÉ¿Ì¿—¿ÀÚÊ¿
’БÏÍ„Ì¿ Ç Ï¿ÀÍ‘¿Ê¿ ÎÍÃÍÀÌÚË ÍÀÏ¿ÆÍË c •„ÎÍ–É„ ’Æ
ÊÍÁ ÍÀ„Ð΄–ÇÁ¿Ý˜Ç” À„ÐБϿ—Ç„ ËÚ Ì¿”ÍÃÇÊÇ ÀÚ Ì„
ÇÐÎÏ¿ÁÌÍБÛ’БϿ̾ÊÇ„„Æ¿ÁÍÃÇÊÇÐÛÇÐÁÍÀÍÃÌÍ„”¿ÊÇ
ÀÚɒÿ”Í‘„ÊÇ
aÁ‘ÍËÍÀÇÊÛ ÀÚÊ ÀÚ Î͔ͅ Ì¿ ÎÐÇ”ÇÉ’ „ÐÊÇ ÀÚ Á
Ì„ËÉ¿…ÃÚÈÄÌÛÎÍÃÉ¿ÎÍ‘ÍËÁЄ˄̾ÊÍÐÛ°˄Б¿ËÇ
ÇÎÍÐ’‘Çeʾ‘Í‚Í–‘ÍÀÚБÏÍÌ’‘ÛоÐ˄Б¿ÁÍÃÌÍË
ÐÊ’–¿„ ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ ÀÚÊÍ ÀÚ ÎÏÍ‘„Ï„‘Û Б„ÉÊ¿ c ÃÏ’‚ÍË
Ãʾ‘Í‚Í…„пËÍ‚ÍÎÍБ’–¿‘ÛÎÍÉÍʄпËc‘Ï„‘Û„Ë°
΄τÀÏ¿‘ÛÃÁÇ‚¿‘„ÊÛ
i ÁЄ Ü‘Í Ì¿ ÍÃÌÍÈ Ç ‘ÍÈ …„ Ë¿—ÇÌ„ ÎÏÇ ÍÃÌÍÈ Ç
‘ÍÈ…„Ì„ÇÐÎÏ¿ÁÌÍБÇ
fÆÃÇ‘ÛÌ¿‘¿ÉÍÈË¿—ÇÌ„ÀÚÊÍÀÚË’–„ÌÇ„Ë
nÍÇË„ÌÌÍ‘¿ÉÇÊÇÍ–„ÌÛÎ͔ͅ„’БÏÍ„Ì¿§Ë¿—Ç
Ì¿¨Ì¿—„ÈÎÐÇ”ÇÉÇ
r„¿ÌÐÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÊÍ‚Ç–ÌÍÀÚÊÍ
ÀÚ Ì¿–¿‘Û Ð ÍÎτÄʄÌǾ ° Á –„Ë ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ Ì¿—¿
ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉ¿¾ÎÏÍÀÊ„Ë¿͑ɒÿÁƾʿÐÛÇÆ–„‚ÍÐÍÐ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

‘ÍÇ‘ É –„Ë’ ËÚ БτËÇËо –‘Í ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿„Ë É¿É Ì„
ÎÏ„ÍÃÍÊÇË’Ý ÎÏ„‚Ï¿Ã’ cÚ¾ÐÌÇÁ ÐÍБ¿ÁʾݘDŽ ÎÏÍÀÊ„
ËÚ ÍÎτÄÊÇÊÇ ÀÚ ‚Ä Ì„ÇÐÎÏ¿ÁÌÍБÛ h¿Ë„ÌÇÊÇ ÀÚ
ÇÐÎÍÏ–„ÌÌ’ÝÄ‘¿ÊÛ
n„‘’‘‘ÍÀÚÊÍ
e¿…„ „ÐÊÇ Є¿ÌÐ Á„Ä‘ ÍÎÚ‘ÌÚÈ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÍÌ
Ì¿ ΄ÏÁÍË Ü‘¿Î„ Á ”ÍÄ ÉÊÇÌÇ–„ÐÉÍÈ À„ЄÃÚ ‘ÍÊÛÉÍ ÎÍ
ÎÚ‘¿„‘оÍÎτÄÊÇ‘ÛÉÍÌ‘’ÏÚÇÐÍБ¿ÁʾݘDŽÎÐÇ”ÍÊÍ
‚Ç–„ÐÉÍÈÎÏÍÀÊ„ËÚÉÊÇ„Ì‘¿ÎÏÇ–ÇÌÚÇÐ’‘ÛÁÌ’‘Ï„ÌÌ„
‚ÍÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ÌÍÌ„À’Ä‘Ð΄—Ç‘ÛÐÁÚÁÍÿËÇÇÍÎÏ„
ÄʄÌǾËÇ ÁÍÆÁÏ¿˜¿¾ÐÛ ÎÍ Ë„Ï„ Ï¿ÀÍ‘Ú ÉÊÇ„Ì‘¿ Ð
ÍÀÏ¿Æ¿ËÇ É Ü‘ÇË ÁÍÎÏÍпË ÁÌÍÁÛ Ç ÁÌÍÁÛ ÎÏ„ÉÏ¿ÐÌÍ
ÆÌ¿¾–‘ÍÀÍÊÛ—¿¾–¿Ð‘ÛÜ‘ÍÈÇÌ“ÍÏË¿•ÇÇÐÉÏÚ‘¿ÁÀ„Ð
ÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍË Ç ÃÍÀÏ¿‘Ûо ÃÍ Ì„„ ÎϾËÚË Î’‘„Ë ÐÉÍÏ„„
ÁЄ‚ÍÌ„’ÿБо
n¿—ÇÁÍÆËÍ…ÌÍБÇÎÍÐÏ¿ÁÌ„ÌÇÝÐÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÍË
ËÌÍ‚Í ÐÉÏÍËÌ„„ pÏÍ–Ç‘¿Á Ï¿ÆÄÊ §c –„Ë ‘Á; ÎÏÍÀÊ„
Ë¿¨ ËÚ ËÍ…„Ë ÎÍÐÇÄ‘Û Ì¿„ÃÇÌ„ Ð ÃÇÉ‘Í“ÍÌÍË Ç ÉÍ„
É¿ÉÇ„ ÐÁÍÇ ÐÍÍÀÏ¿…„ÌǾ ÁÚÐÉ¿Æ¿‘Û Ç Æ¿ÎÍËÌÇ‘Û oÐÍÀÍ
“ÇÉÐÇÏÍÁ¿‘Ûо Ì¿ Ü‘ÍÈ ƿÿ–„ Ì„ БÍÇ‘ rÉÍÏ„„ ÁЄ‚Í
ÎÏÍÀÊ„Ë¿ ÎÏ;ÐÌǑо Á ”ÍÄ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„
Ï¿ÎÇÇ cÍ ÁоÉÍË ÐÊ’–¿„ ÆÌ¿ÌÇ„
ÇÊÇ Ì„ÆÌ¿ÌÇ„ Ì¿—„È
ÎÏÍÀÊ„ËÚ Ì„ ÃÍÊ…ÌÚ ÎÍË„—¿‘Û Ì¿Ë ƿ̾‘Ûо ÍÎτÄʄ
ÌÇ„ËÐÇËΑÍË¿s¿ÉÉ¿ÉÜ‘ÍÐÄʿÊÁÐÁÍ„ËÐÊ’–¿„aÌ
‘ÍÌz

rÊ’–¿ÈÐaÌ‘ÍÌÍËz
˜mowional}noobqahna€sfqapi€
˜sappfqc|jopqfeflfnifipqo€rnfnif
rimpsoma
r‘’Ä̑aÌ‘ÍÌz°ËÍÊÍÃÍÈ–„ÊÍÁ„ÉÐÏ„ÃÌ„‚ÍÏÍÐ
‘¿”’Ã͘¿ÁÚÈÁڂʾÃÇ‘ÐÊÇ—ÉÍËÝÌÍÇÆÌ¿„‘ÍÀÜ‘ÍË
qÍÀÍÉÌ„’Á„Ï„ÌÁЄÀ„
rÁÍÈ ÐÇËΑÍË aÌ‘ÍÌ ÍÎτÄÊÇÊ É¿É §Ð‘Ï¿” ΄τÃ
ÎÏÇ̾‘Ç„ËÏ„—„ÌǾ¨
pÍ‘ÍË ’‘Í–ÌÇÊ §r‘Ï¿” Í–„ÌÛ ÐÇÊÛÌÚÈ ÃÍ ÐÊ„Æ Á
‚Ê¿Æ¿”¨
n¿ ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û ÐÇ‘’¿•ÇÝ Á ÉÍ‘ÍÏÍÈ
ÍÌ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘ ‘¿ÉÍÈ БϿ” aÌ‘ÍÌ ÐÉ¿Æ¿Ê §e¿ Í–„ÌÛ
ÎÏÍБÍ n¿ÎÏÇË„Ï ÆÁÍÌÇ‘ ÎÏǾ‘„ÊÛ Ç ÐÎÏ¿—ÇÁ¿„‘
e„ÌÛБϿ”¿ 
§pÍÈÄ—ÛÌ¿ÃÇÐÉÍ‘„É’!¨
e¿ÊÛ—„ aÌ‘ÍÌ ÎÍËÍϘÇÊо Ì¿ ‚Ê¿Æ¿” ÁÚБ’ÎÇÊÇ
ÐÊ„ÆÚÍÌÐ…¿ÊÉ’Ê¿ÉÇÇÆ¿É’ÐÇÊ‚’À’r‘¿ÊÐËÍ‘Ï„‘ÛÁ
БÍÏÍÌ’
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘˾‚ÉÍÎÍÎÏÍÐÇÊaÌ‘ÍÌ¿Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿‘ÛÍ
ÐÁÍÇ”͘’˜„ÌǾ”‚ʾþÌ¿ЄÀ¾É¿ÉÀÚÐÍБÍÏÍÌÚcÍ‘
ÎÏǾ‘„ÊÛ ÆÁÍÌÇ‘ aÌ‘ÍÌ’ ÐÎÏ¿—ÇÁ¿„‘ ÎÍÈÄ‘ ÊÇ aÌ‘ÍÌ
Ì¿ÃÇÐÉÍ‘„É’¿aÌ‘ÍÌ©
aÌ‘ÍÌÏ¿ÐÐÊ¿ÀÇÊоÇÆ¿‚ÍÁÍÏÇÊÍЄÀ„É¿ÉÍÀaÌ‘Í
Ì„
aÌ‘ÍÌ ÎÍÌÇË¿„‘ –‘Í ÃÍÊ…„Ì ÎÏÇ̾‘Û Ï„—„ÌÇ„ Ç
ÐÉ¿Æ¿‘Û ÍÀ Ü‘ÍË ÌÍ Ì„ ËÍ…„‘ oÌ –’ÁБÁ’„‘ É¿É ÐÊ„ÆÚ
Ì¿ÁÍÏ¿–ÇÁ¿Ý‘оÌ¿‚Ê¿Æ¿”ЄÏÕ„ÀÍÊÇ‘ÇÁ…ÇÁÍ‘„É¿
É¿¾‘Í ÃϾÌÛ ÁÍÏÍ–¿„‘о k¿ÉÀ’ÑÍ ‘’ÿ É‘Í‘Í ”Í–„‘
‘ÉÌ’‘ÛÌÍ…ÍË
aÌ‘ÍÌ–’ÁБÁ’„‘ЄÀ¾ÐÊ¿À¿ÉÍË
c Ä‘БÁ„ ÁÍ ÃÁÍÏ„ „‚Í ‘¿É ÇÆÀÇÊÇ Ï„À¾‘¿ –‘Í ÍÌ
ÍÉ¿Æ¿ÊоÁÀÍÊÛÌÇ•„ÐÐ͑ϾЄÌÇ„ËËÍÆ‚¿
o‘„•ÁЄ‚ÿ„Ë’‚ÍÁÍÏÇÊ–‘ÍÐÊ¿À¿ÉÇÁÜ‘ÍÈ…ÇÆÌÇ
ÌÇÉÍË’Ì„Ì’…ÌÚn¿ÃÍÀÚ‘ÛÐÇÊÛÌÚË
aÌ‘ÍÌÍ–„Ì۔͖„‘ÀÚ‘ÛÐÇÊÛÌÚË

i‘¿É Ì¿ ΄ÏÁÍË Ü‘¿Î„ ËÚ ÁÚ¾Áʾ„Ë Ç ÎÏ;Ð̾„Ë
ÐÇËΑÍË‘Í‚Í–‘ÍÌ¿ÐÀ„ÐÎÍÉÍÇ‘
eʾÜ‘Í‚ÍÇÁÍÍÀ˜„ÃʾÎÏÍÁ„ÄÌǾЄ¿ÌпÜËÍ•ÇÍ
Ì¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ Ì„ÎÊÍ”Í ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘Û ÃÇÉ‘Í
“ÍÌiÌ„‘ÍÊÛÉÍÎÍ‘ÍË’–‘ÍÎÍ‘ÍËÜ‘ÇÆ¿ÎÇÐÇËÍ…ÌÍ
ÎÍÐÊ’—¿‘Û Ç ÎÏÍ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿‘Û eÇÉ‘Í“ÍÌ Á Ü‘ÍË ÐÊ’
–¿„ ÁÚÎÍÊ̾„‘ ÏÍÊÛ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ oÌ Á¿Ð ÁÌÇË¿
‘„ÊÛÌÍÐÊ’—¿„‘ÇÁЄÆ¿ÎÍËÇÌ¿„‘l’–—„ÀÚÉÍÌ„–ÌÍ
Á˄БÍ ÃÇÉ‘Í“ÍÌ¿ Ì¿ÎÏÍ‘ÇÁ Á¿Ð ÐÇÄÊ ̿Б;˜ÇÈ ÎÐÇ
”Í‘„Ͽ΄Á‘ ÇÊÇ Í–„ÌÛ ÀÊÇÆÉÇÈ –„ÊÍÁ„É ÉÍ‘ÍÏÍË’ ÁÚ
ÁЄËÍ…„‘„Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿‘ÛnÍÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿Ì„‘¿БϿ”
Ì„ ‘¿É¿¾ Á„˜Û Í ÉÍ‘ÍÏÍÈ Б¿Ì„—Û Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿‘Û ÿ…„
пËÍË’ÀÊÇÆÉÍË’–„ÊÍÁ„É’iÁÍÍÀ˜„°„ÐÊÇÀÚÁÐÁÍ„
Áτ˾ÀÚÊ‘¿ÉÍÈ–„ÊÍÁ„ÉËÍ…„‘ÇБϿ”¿‘ÍÌÇÉ¿ÉÍ‚Í
Ì„ÀÚÊÍ
rÇËΑÍË ° Ü‘Í –’ÁБÁÍ ÇÊÇ ÐÍБ;ÌÇ„ ÉÍ‘ÍÏÍ„ Á¿Ð
À„ÐÎÍÉÍÇ‘ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿„‘о É¿É Ì„…„Ê¿‘„ÊÛÌÍ„ ÎÏÇ–Ç
̾„‘БϿÿÌǾ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

cÚ¾ÁÇÁ ÐÇËΑÍË Ì¿–ÇÌ¿„Ë „‚Í ÎÏ;Ð̾‘Û Í‘ÚÐÉÇ
Á¿‘Û„‚ÍÃ’—„ÁÌÚ„Ç‘„Ê„ÐÌÚ„ÎÏ;ÁÊ„ÌǾ
fÐÊÇ–’ÁБÁÍÇÊÇÐÍБ;ÌÇ„͘’˜¿„‘оÉ¿É‘ÍÐÊ¿ÀÍ
ÇÌ„¾ÐÌÍËÍ…ÌÍÎÍБ¿Ï¿‘Ûо„‚ÍÎÏ;ÐÌÇ‘Û pÏÍБÍ ÐÍ
ÐÏ„ÃÍ‘Í–Ç‘ÛоƿБ¿ÁÇ‘ÛЄÀ¾ÁÐÎÍËÌÇ‘ÛÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘Û
͘’‘Ç‘ÛÌÇÉ¿ÉÌ„’ÿБоpÍ‘ÍË’–‘ÍÎÏÇÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛ
ÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ ÁЄ ÃÍÊ…ÌÍ ÐÍÁ„Ï—¿‘Ûо À„Æ Ì¿ÐÇ
ÊǾÐÎÍÌ‘¿ÌÌÍÇ„Б„БÁ„ÌÌÍiÎÍ‘ÍË’„˜„–‘Í…„Ê¿
ÌÇ„ ÁÐÎÍËÌÇ‘Û Ì„ÎÏǾ‘ÌÍ„ ͘’˜„ÌÇ„ ÁÚÆÚÁ¿„‘ „Б„Б
Á„ÌÌÍ„ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„„ ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„ eʾ ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ
ÎÏ„ÍÃÍÊ„‘Û „‚Í ÇÐÎÍÊÛÆ’Ý‘ Ð΄•Ç¿ÊÛÌ’Ý ‘„”ÌÇÉ’ cÚ
É¿É ÀÚ ÐËÍ‘ÏÇ‘„ Ì¿ ЄÀ¾ ÐÍ БÍÏÍÌÚ Ç Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿„‘„
–‘ÍÐÁ¿ËÇÎÏÍÇДÍÃÇ‘
eʾ ÎÍÊÌÍ‚Í ÎÏ;ÐÌ„ÌǾ ÐÇËΑÍË¿ Ì„ÎÊÍ”Í ÍÎτÄ
ÊÇ‘Û ‚Ä ÍÌ ƿЄÊ Á Á¿—„Ë ‘„Ê„ ° Á ‚ÍÊÍÁ„ ÐÎÇÌ„ Á
‚Ê¿Æ¿” ÇÊÇ Á ЄÏÕ„ Ç …ÇÁÍ‘„
É¿É ’ aÌ‘ÍÌ¿ s¿É ÁÚ
Ê’–—„ÍÐÍÆÌ¿„‘„–‘ÍБϿ”Ç‘Ï„ÁÍ‚¿°ÍÌÇÁÁ¿ÐÁÁ¿
—„Ë‘„Ê„aÎÚ‘¿¾ÐÛÍÎτÄÊÇ‘ÛÐÁÍÇ‘„Ê„ÐÌÚ„͘’˜„
ÌǾ ÁÚ ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍ „Б„БÁ„ÌÌÍ À’Ä‘„ ÎÏÇÀ„‚¿‘Û É ÍÀ
Ï¿ÆÌÚË ÁÚÏ¿…„ÌǾË –„Ë ÎÍÂ͑ÍÁÇ‘„ ΄τ”Íà ̿ ÐÊ„
ÒݘÇÈÜ‘¿Î°ÐÍÆÿÌǾÍÀÏ¿Æ¿

˜sapcsoqoj°roheanifobqaha
sÍ–‘ÍÀ„ÐÎÍÉÍÇÊÍaÌ‘ÍÌ¿ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊÍÐÛ„Ë’ÁÁÇ
Ä ÃÁ’” ÍÀÏ¿ÆÍÁ ° kÏ’‘Í‚Í p¿Ï̾ ‚Í‘ÍÁÍ‚Í ‘ÉÌ’‘Û „‚Í
ÌÍ…ÍËÁ…ÇÁÍ‘
ÎÍ‘ÍË’Á…ÇÁÍ‘„ÁЄÁτ˾–‘Í‘ÍÇÁÍ
ÏÍ–¿ÊÍÐÛ ÇrÊ¿À¿É¿ÍÉÍ‘ÍÏÍËÜ‘Í‘kÏ’‘ÍÈÆÌ¿Ê–‘ÍÍÌ
°ÐÊ¿À¿ÉÇÎÏ„ÆÇÏ¿Ê„‚Í
oÀÏ¿ÆÚÁÚÏ¿…¿ÊÇ–¿Ð‘ÇÊÇ–ÌÍБÇaÌ‘ÍÌ¿
x‘Í … Ç ËÚ ÎÍÃÍÀÌÍ aÌ‘ÍÌ’ ÎÍÎÏÍÀ’„Ë ÎÏ„ÃБ¿
ÁÇ‘ÛЄÀ„Ì¿—ÐÇËΑÍËÁÁÇÄÍÀÏ¿Æ¿
oÀÏ¿Æ Ê„‚–„ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û ÎÍË„˜„ÌÌÚË ΄τà ÐÍÀÍÈ
Ì¿Б’Ê„Ãʾ–„‚ÍБ’ÊÁÚÁÚÌÍÐÇ‘„ÇБ¿ÁÇ‘„΄τÃÐÍ
ÀÍÈiÊÇÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘ÛÍÀÏ¿ÆÁÐÍÀБÁ„ÌÌÍË‘„Ê„iÊÇÁÍ
ÉÏ’‚ Á¿Ð iÊÇ Á ÎÏÍБϿÌБÁ„ oÌ ËÍ…„‘ ÆÁ’–¿‘Û ο”
Ì’‘ÛÇ͘’˜¿‘ÛоÌ¿͘’ÎÛ
x¿˜„ÁЄ‚ÍÍÀÏ¿ÆÐÇËΑÍË¿ÎÏÍБÍÁÐÎÊÚÁ¿„‘ÁÐÍÆ
Ì¿ÌÇÇ –„ÊÍÁ„É¿ Ç ÍБ¿„‘о ‘ÍÊÛÉÍ „‚Í ÇÐÐÊ„ÃÍÁ¿‘Û Ç
ÍÎÇп‘Û
ÐʄÒݘÇÈÜ‘¿Î 
iÌ͂ÿÁÍÆÌÇÉ¿Ý‘Æ¿‘Ï’ÃÌ„ÌǾoÃÌÍÇÆÃÁ’”°ÊÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÀÍÎÍÎÚ‘É¿Ï„—Ç‘ÛÎÏÍÀÊ„Ë’ÁÚÆÚÁ¿„‘ÁÁ¿ÐÀ’ÏÌÍ„ÐÍ
ÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„ ÊÇÀÍ ÁÚ Ì„ ÃÍÁ„Ͼ„‘„ пËÍÈ Ë„‘ÍÃÇÉ„
ËÚÐÊÇ‘Û ÎÏÇÁÚÉÊÇ ‘ÍÊÛÉÍ “ÍÏË¿ÊÛÌÍ ÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ ÎÏÇ
Ã’ËÚÁ¿ÌÇ„ ÍÀÏ¿ÆÍÁ É¿…„‘о Á¿Ë Ì„Ê„ÎÚË pÍÎÏÍÀ’È‘„
ÎÏ„ÍÃÍÊ„‘Û ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„ Ç ÐÉ„ÎÐÇÐ Ð ÎÍË͘ÛÝ ÃÍÎÍÊ
ÌÇ‘„ÊÛÌÚ”‘Ï„ÌÇÏÍÁÍÉÎÍÐÍÆÿÌÇÝÍÀÏ¿ÆÍÁÇ’ÎÏ¿…Ì„
ÌÇÈ Ì¿ Ï„Ê¿Éп•ÇÝ h¿‘„Ë Í‘ÀÏÍÐÇÁ ÐÍËÌ„ÌÇ„ ÐÎÏÍÐÇ
‘„É¿ÉÁڂʾÃÇ‘‘Í–‘ÍËÌ„Ë„—¿„‘!p„ÏÁÍ„–‘ÍÎÏÇ
Ä‘Á‚ÍÊÍÁ’°„БÛÍÀÏ¿ÆÐÇËΑÍË¿
pÏÇ‘Ï’ÃÌÍБ¾”ÐÐÍÆÿÌÇ„ËÇÍÎÇпÌÇ„ËÍÀÏ¿Æ¿°
ÎÍÎÏÍÀ’È‘„ „‚Í Ì¿ÏÇÐÍÁ¿‘Û k¿É ÍÌ ÁڂʾÃÇ‘! x‘Í ”Í
–„‘оÇÆÍÀÏ¿ÆÇ‘ÛÁÍ‘Á„‘Ì¿Ü‘Í‘ÁÍÎÏÍÐ!qÇÐ’„‘„΄ÏÁÍ„
–‘ÍÎÏÇÄ‘Á‚ÍÊÍÁ’
ÉÏ’‚ÉÁ¿ÃÏ¿‘–„ÊÍÁ„–É¿Ë¿—ÇÌ’
ÄτÁÍÉʾÉÐ’ °Ü‘ÍÇÀ’Ä‘ÍÀÏ¿ÆÁ¿—„‚Í–’ÁБÁ¿
fÐÊÇ Ç Ü‘Í Ì„ ÎÍËÍ‚ÊÍ Á„ÏÌÇ‘„ÐÛ Ì¿ Б’΄ÌÛÉ’ Ì¿
Æ¿ÃÇÎÍÎÚ‘¿È‘„ÐÛÁÚÏ¿ÆÇ‘ÛÐÇËΑÍËÁÍÎÇпÌÇÇ‘„Ê„Ð
ÌÚ”͘’˜„ÌÇÈr¿ËÇ‘Í‚ÍÌ„Æ¿Ë„‘ÇÁÁÚÎÏÇÀ„‚Ì„‘„É
ÍÀÏ¿ÆÌÍË’ÁÚÏ¿…„ÌÇÝn¿ÎÏÇ˄ϧ‚ÍÊÍÁ’É¿ÉÁ‘ÇÐÉ¿”
ÐÿÁÇÊÇ©¨ iÊÇ §Á ‚ÍÊÍÁ„ ‘’ο¾ Ç‚Ê¿¨© ÇÊÇ §Á ‚Ï’ÃÇ
É¿Ë„ÌÛ©¨ ÇÊÇ §Á ‚Ï’ÃÇ ‘Í—ÌÍ É¿É À’ÑÍ ¾ Áо Á ‚Ͼ
ÆǨ§Î„τÂʿƿËÇ°‘’˿̨©
o‘ÀÏÍÐÛ‘„ ÁЄ §É¿É À’Ñͨ Ç §ÁÏÍĨ sÇÐÉÇ ‘’ο¾
Ç‚Ê¿ ‘’Ë¿Ì É¿Ë„ÌÛ ° ‘Í É –„Ë’ ÁÚ ÎÏÇÀ„‚ÊÇ Ãʾ ÁÚ
Ï¿…„ÌǾ ÐÁÍ„‚Í ‘„Ê„ÐÌÍ‚Í ͘’˜„ÌǾ Ç À’Ä‘ ÍÀÏ¿ÆÍË
ÐÇËΑÍË¿

˜sapsqfsij°irrlfeocanifobqaha
n¿ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„ÍÎÇп‘ÛÍÀÏ¿ÆÚkÏ’‘Í‚ÍÇrÊ¿À¿É¿
ÎÍÎÍÃÏÍÀÌ„„aÌ‘ÍÌÐÉ¿Æ¿Ê–‘ÍkÏ’‘ÍÈ‘¿ÉÍÈ…„Ê‘ÚÈÇ
‘¾…„ÊÚÈaÌ‘ÍÌ–’ÁБÁÍÁ¿Ê–‘ÍÆ¿ÁÇÐÇ‘Í‘Ì„‚ÍrÊ¿À¿É
ÎÏ„ÃБ¿ÁʾÊоaÌ‘ÍÌ’ЄÏÍ‚ÍÊ’ÀÚËÇ‚Ê¿ÃÉÇË‘ÍÌÉÇË
ÎÍ–‘Ç ÎÏÍÆÏ¿–ÌÚË oÌ ÊÝÀÇÊ aÌ‘ÍÌ¿ aÌ‘ÍÌ’ ÀÚÊÍ Æ¿
Ì„‚ÍÍÀÇÃÌÍ
n¿ Ü‘ÍË Ü‘¿Î„ ËÚ ÇÆ’–ÇË ÍÀÏ¿Æ Ì¿—„‚Í ÐÇËΑÍË¿
q¿Æ‚ʾÃÇËÉ¿ÉÍÈÍÌ“ÍÏËÚÇÉ¿ÉÍ‚Í•Á„‘¿–„Ëο”Ì„‘
É¿ÉÍÁÌ¿͘’ÎÛ–‘ÍÍÌÍÆÌ¿–¿„‘ÃʾÌ¿ÐÉ¿ÉËÚÉÌ„Ë’
Í‘ÌÍÐÇËоÇÉ¿É͘’˜¿„ËÍ‘ÌÍ—„ÌÇ„ÍÀÏ¿Æ¿ÉЄÀ„
pÏ¿É‘ÇÉ¿ ÎÏÇË„Ì„ÌǾ Ë„‘Íÿ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ
ÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ lÇÌÄ ÎÍÆÁÍÊÇÊ¿ ÁÚÄÊÇ‘Û ÎÍÆÇ‘ÇÁ
ÌÚ„ÇÌ„‚¿‘ÇÁÌÚ„”¿Ï¿É‘„ÏÇБÇÉÇÍÀÏ¿ÆÍÁ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

wÁ„‘¿ À„ÊÚÈ ÎÏÍÆÏ¿–ÌÚÈ ЄÏÚÈ ÇÐÉϾ˜ÇÈо ‚Í
Ê’ÀÍÈÐÇÌÇÈÆÍÊÍ‘ÇБÚÈЄτÀÏÇБÚÈ•Á„‘‘Ï¿ÁÚ
É¿É
Ç ÁЄ ÎÏÇÏÍÃÌÚ„ •Á„‘¿ ÐÍÍ‘Á„‘БÁ’Ý‘ ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚË ”¿
Ï¿É‘„ÏÇБÇÉ¿Ë ÍÀÏ¿Æ¿ oÀÏ¿ÆÚ –„ÏÌÚ„ ÉÍÏÇ–Ì„ÁÚ„
‚ϾÆÌÍÆ„Ê„ÌÚ„ ‚ϾÆÌÍ…„Ê‘Ú„ •Á„‘¿ ЄÏÍ‚Í ÃÚË¿ ÐÉÍ
Ï„„ Ì„Ð’‘ Á ЄÀ„ Ì„‚¿‘ÇÁ wÁ„‘¿ ÉÏ¿ÐÌÚÈ …„Ê‘ÚÈ Ç Æ„
Ê„ÌÚÈÏ¿ÐÉÏÚÁ¿Ý‘ÐÁÍÈÐËÚÐÊÎÏÇÀÍÊ„„‚Ê’ÀÍÉÍËÇÆ’
–„ÌÇÇÍÀÏ¿Æ¿
pÍÆÇ‘ÇÁÌÍ ÁЄ ‘Í –‘Í ÁÚÆÚÁ¿„‘ ’ Á¿Ð ÎÏÇ ÇÐÐÊ„ÃÍ
Á¿ÌÇÇ ÍÀÏ¿Æ¿ ͘’˜„ÌǾ ÎÏǾ‘ÌÚ„ ° Ê„‚ÉÍБÇ Ì„…ÌÍ
БÇ ‚Ê¿ÃÉÍБÇ s¾…„БÛ ÊÇÎÉÍБÛ ÿÁÊ„ÌÇ„ ÎÍÉ¿ÊÚ
Á¿ÌÇ„ÁЄÜ‘ÍÇДÍþ˜„„ÇÆÍÀÏ¿Æ¿‚ÍÁÍÏÇ‘ÍÌ„‚¿‘ÇÁ
ÌÚ”„‚ÍÎÏÇÆÌ¿É¿”
cÍÍÀ˜„ Ì„‚¿‘ÇÁÌÚ ÁЄ É¿–„БÁ¿ ÍÀÏ¿Æ¿ Ì¿ ÉÍ‘ÍÏÚ„
ÁÚ Ï„¿‚ÇÏ’„‘„ É¿É Ì¿ Ì„ÎÏǾ‘ÌÚ„ Ç ’ÐÇÊ„ÌÇ„ ÉÍ‘ÍÏÚ”
ÎÏÇÁÍÃÇ‘É’ÐÇÊ„ÌÇÝÌ„…„Ê¿‘„ÊÛÌÍ‚ÍÐÍБ;ÌǾ
oÀÏ¿ÆÁÚÏ¿…¿„‘À„ÐÎÍÉ;˜„„̿Ж’ÁБÁÍÐÇËΑÍË
nÍÍÌËÍ…„‘ËÌÍ‚Í–‘ÍÏ¿ÐÐÉ¿Æ¿‘ÛÍÌ¿—Ç”ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ”
ÎÏÍÀÊ„Ë¿”Í‘ÍË–‘Í‘¿ËÁÌ¿—„ËÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍË
oÀÏ¿Æ ° ÐÇËÁÍÊ q¿Ð—Ç“ÏÍÁÉ„ ÐÇËÁÍÊÇ–„ÐÉÇ” ÎÍ
ÐÊ¿ÌÇÈ
ÐÌÚ ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÇ Í‚ÍÁÍÏÉÇ ÍÀÏ¿ÆÚ ÇÆ À„ÐÐÍÆ
Ì¿‘„ÊÛÌÍ‚Í Á ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÍÈ Ç ÇÌÚ” ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇ
¾”͑ÿÌÍÌ„Ë¿ÊÍÿÌÇ
r–Ç‘¿„‘о–‘Í‘ÍÊÉÍÁ¿ÌÇ„ÐÇËÁÍÊÍÁÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ
‚Í ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û ’Ð΄—ÌÚË ‘ÍÊÛÉÍ „ÐÊÇ ÍÌÍ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘
ÎÏÇ ’–¿Ð‘ÇÇ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ mÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ç ‘¿É nÍ
ÆÌ¿ÌÇ„ ÉÍ„É¿ÉÇ” Æ¿ÉÍÌÍË„ÏÌÍБ„È ÇÆ ÎÏ¿É‘ÇÉÇ ÜËÍ
•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÌ¿ËÁÌ¿—Ç”ÎÍÎÚ‘É¿”Ï¿
ÀÍ‘ÚÐÍÀÏ¿Æ¿ËÇÌ„ÎÍË„—¿Ý‘
fÐÊÇÁ¿—ÍÀÏ¿ÆÐÇËΑÍË¿°Ç‚ÍÊÉ¿ÇÊÇÌÍ…ÎÏÍÌ
ƿݘÇÈЄÏÕ„°Á¿—ÇÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÚ„΄τ…ÇÁ¿ÌǾÀ„Ð
ÎÍÉÍÈБÁÍ‘Ï„ÁÍ‚¿ÐÁ¾Æ¿ÌÚÐÊÝÀÍÁÌÚËÇ΄τ…ÇÁ¿ÌǾËÇ
q¿ÐÉÏÚ‘Ú„ •Á„‘Ú ‚ÍÁÍϾ‘ Í ÐÇÊÛÌÍË ¿É‘’¿ÊÛÌÍË
–’ÁБÁ„
oÀÏ¿Æ ÀÍÊÍ‘¿ ÐÁ¾Æ¿Ì Ð ÄÎÏ„ÐÐÇÁÌÚËÇ ΄τ…ÇÁ¿ÌǾ
ËÇ
fÐÊÇ Á¿— ÍÀÏ¿Æ ÎÍË„˜¿„‘о Á ‚ÍÊÍÁ„ Á ÁÇÄ …„Ê„Æ
ÌÚ” Ç É¿Ë„ÌÌÚ” ÎÏ„ÃË„‘ÍÁ ÆÌ¿–Ç‘ Á¿—¿ ÎÏÍÀÊ„Ë¿ Á
…„БÉÇ”ÏÍÃÇ‘„ÊÛÐÉÇ”ÎÏ„ÃÎÇпÌǾ”ÇÆÄ‘БÁ¿
s’Ë¿Ì Ç ÍÀÊ¿É¿ ° Ì„ ÎÏÍÊÇ‘Ú„ ÐÊ„ÆÚ ÐÇÊÛÌÍ„ ÎÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÿÁÊ„ÌÌÍ„ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ„΄τ…ÇÁ¿ÌÇ„Î͑ϾЄÌÇ„
k¿ÎÉ¿ÌÚ…„Ê„ÆÌÚ„‘ÇÐÉÇË„—ÉÇÐ΄ÐÉÍËÍÆÌ¿–¿
Ý‘–’…Í„ÿÁÊ„ÌÇ„Í‚Ï¿ÌÇ–„ÌÇ„ÐÁÍÀÍÃÚ
qÚ•¿ÏÐÉÇ„ÃÍÐ΄”Çο̕ÇÏÇ‘„ÐÌ¿¾ÍÄ…ÿÐÇËÁÍ
ÊÇÆÇÏ’Ý‘Í‚Ï¿ÌÇ–„ÌÇ„ÁÍÀ˜„ÌÇÇ
oÀÏ¿Æ ÄτÁ¿ Á Á¿—„Ë ‘„Ê„ Í‘ Б’ÎÌ„È ÃÍ Ë¿É’—ÉÇ
° ÍÀÏ¿Æ ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚÈ ÐÁÇÄ‘„ÊÛБÁÍ …ÇÆÌ„ÌÌÍÈ ÐÇÊÚ Ç
’Á„Ï„ÌÌÍБÇÁЄÀ„
oÀÏ¿ÆÐÍÊÌ•¿°ÇÆÍÀÇÊÇ„ÜÌ„Ï‚ÇÇÇÊÝÀÁÇ

˜sap xfscfqs|j ° pqocfq€fm obqah na
uikrawi
aÌ‘ÍÌ’zpÏ„ÃÊÍ…ÇÊÇËÚÐÊ„ÌÌÍÎÏÇÀÊÇÆÇ‘ÛÉЄ
À„kÏ’‘Í‚ÍÇÍ‘Ë„‘Ç‘Û–‘ÍÎÏÇÜ‘ÍËÎÏÍÇДÍÃÇ‘taÌ
‘ÍÌ¿ÉÍÊÛÌ’ÊÍÁ‚Ï’ÃÇÍÌÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿ÊЄÀ¾¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍ
À„ÐÎÍË͘ÌÚË ÎÏÇ Ü‘ÍË ÍÀÏ¿Æ rÊ¿À¿É¿ Й„…ÇÊо
’Ë„ÌÛ—ÇÊо
n¿ Ü‘ÍË Ü‘¿Î„ ËÚ ÎÏÍÁ„ÏÇË Ç ÎÍÑÁ„ÏÃÇË ÜËÍ•ÇÍ
Ì¿ÊÛÌÍÜÌ„Ï‚„‘Ç–„ÐÉ’ÝÐÁ¾ÆÛÐÍÀÏ¿ÆÍËÌ¿—„‚Í–’ÁБÁ¿
mÚ ÃÍÊ…ÌÚ ’À„ÃÇ‘Ûо –‘Í Ì¿— ÍÀÏ¿Æ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛ
ÌÍ ÁÚÏ¿…¿„‘ –’ÁБÁÍ Ç ÐÇËΑÍË Æ¿ ÉÍ‘ÍÏÚË ЄÏÛ„ÆÌ¿¾
Ì¿—¿ ÎÏÍÀÊ„Ë¿ Ç –‘Í ÁЄ Ü‘Í Ì„ ÎÏÇÃ’Ë¿ÌÍ Ç Ì¿ пËÍË
ÄʄÇÄ‘ÇÆÌ¿—„‚ÍÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í
fÐÊÇËÚÌ¿ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍËÎ’‘Ç°ÊÝÀÚ„Ì¿Ë„Ï„ÌÌÚ„
ÇÆË„Ì„ÌǾ ÍÀÏ¿Æ¿ ÐÉ¿…’‘о Ì¿ Ì¿—„Ë ÐÍБ;ÌÇÇ Ç ËÍ
…„‘ÀÚ‘Û–’‘ÛÎÏ;Ð̾‘ÎÏÍÀÊ„Ë’
iÌ͂ÿ ÎÏÍÁ„ÏÉ¿ Ì¿ “ÇÉп•ÇÝ ÎÏÍ”ÍÃÇ‘ À’ÏÌÍ Ç
ÿ…„ÃÏ¿Ë¿‘Ç–„ÐÉÇ
n¿ ÍÃÌÍË ÇÆ Є¿ÌÐÍÁ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿
ÎÇÇÉÊÇ„Ì‘É¿ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊ¿ÐÁÍÈБϿ”΄τÿ’ÃÇ‘ÍÏÇ„È
Á ÁÇÄ ÀÍÊÛ—ÍÈ …¿ÀÚ g¿À¿ ÀÚÊ¿ ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÎÏÍ‘ÇÁÌ¿¾
ÌÍÐÇÊÛÌÚ”ÜËÍ•ÇÈ’ÿËÚÌ„ÁÚÆÚÁ¿Ê¿pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘
Ï„—ÇÊÎÏÍÁ„ÏÇ‘ÛÍÀÏ¿ÆÌ¿“ÇÉп•ÇÝÇÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊÿ˄
’Á„ÊÇ–Ç‘Û…¿À’ÁÏ¿ÆË„Ï„
g¿À¿ Б¿Ê¿ ÀÍÊÛ—ÍÈ ÎÏÍБÍ Í‚ÏÍËÌÍÈ ÎÍÊÍ…ÇÊ¿
Ê¿Î’Ì¿‚ÍÏÊÍÿ˄Б¿Ê¿„„Ã’—Ç‘Û
e¿Ë„Б¿ÊÍÎÊÍ”Í
oÀÏ¿ÆÍÉ¿Æ¿ÊоÐÁ¾Æ¿ÌÐÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍËÆ¿ÀÚ‘ÍÈ‘Ï¿Á
ËÍÈ°ÁÄ‘БÁ„Í‘„•ÁÀ„—„ÌБÁ„Ì¿ÀÏÍÐÇÊоÌ¿ÿ˒Ç
Б¿ÊÃ’—Ç‘Û
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

pÏÍÁ„ÏÉ¿Ì¿“ÇÉп•ÇÝÍÀÏ¿Æ¿ÎÍÆÁÍÊÇÊ¿ÎÏ;ÐÌÇ‘Û
ÐÉÏÚ‘’ÝÎÏÇ–ÇÌ’БϿ”¿¿’ÃÇ‘ÍÏÇÇÇÍÀÊ„‚–ÇÊ¿ƿÿ–’
ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇ
˜sapp€s|j°sqanruoqmawi€obqaha
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÍÀ™¾ÐÌÇÊ aÌ‘ÍÌ’ –‘Í rÊ¿À¿É °
–¿Ð‘Û „‚Í ÊÇ–ÌÍБÇ i ÐÍÁЄË Ì„ ‘¿É¿¾ ÎÊÍ”¿¾ c Ü‘ÍË
ÍÀÏ¿Æ„ ÐÍÐÏ„ÃÍ‘Í–„ÌÚ „‚Í aÌ‘ÍÌ¿ Ì„…ÌÍБÛ –„ÊÍÁ„–
ÌÍБÛ ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛ É ‘ÁÍÏ–„БÁ’ oÀÏ¿Æ kÏ’‘Í‚Í ÁÚÏ¿
…¿„‘БτËÊ„ÌÇ„aÌ‘ÍÌ¿ÀÚ‘ÛÐÇÊÛÌÚËÇË’…„БÁ„ÌÌÚË
ÇÁÐ’˜ÌÍБÇÁÌ„Ë‘Í…„ÌÇ–„‚ÍÎÊ͔͂ÍÌ„‘°Ë’…„
БÁÍÍÌÍÁЄËÌ’…ÌÍcЄÄÊÍÁ‘ÍË–‘ÍÁÐÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÇ
Ü‘Ç” –¿Ð‘„È ÊÇ–ÌÍБÇ ÃÍÎ’˜„Ì ÃÇÐÀ¿Ê¿ÌÐ t kÏ’‘Í‚Í
ÀÍÊÛ—„§¿É•ÇȨÇ„‚ÍÉÏ’‘ÇÆÌ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„Ì¿ÎÏÍ‘ÇÁaÌ
‘ÍÌÍÁ¿ rÊ¿À¿É¿ e„ÈБÁǾ „‚Í Ãʾ aÌ‘ÍÌÍÁÍÈ ÊÇ–ÌÍБÇ
Ï¿ÆÏ’—Ç‘„ÊÛÌÚiË„ÌÌÍÇÆÆ¿Ü‘Í‚ÍÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿aÌ‘ÍÌÇ
Ì„ ËÍ…„‘ ÌÇ Ì¿ –‘Í Ï„—Ç‘Ûо ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘ À„ÐÎÍË͘
ÌÍБÛÇБϿ”
pÍ ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇÝ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ aÌ‘ÍÌ ËÚÐÊ„ÌÌÍ
’пÃÇÊkÏ’‘Í‚ÍÇrÊ¿À¿É¿Ì¿ÃÁ¿Б’Ê¿ϾÃÚ—ÉÍËÇÎÍ
ÎÚ‘¿Êо §Î„Ï„Ï¿ÐÎτÄÊÇ‘Û ¿É•ÇǨ Ë„…Ã’ kÏ’‘ÚË Ç
rÊ¿À¿ÉÍË
iДÍÃÌÍ„ÐÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇ„ÎÍÎÏÇÆÌ¿ÌÇÝпËÍ‚ÍaÌ‘ÍÌ¿
ÀÚÊÍ ° ’ kÏ’‘Í‚Í
Ë’…„БÁÍ ¿‚Ï„ÐÐǾ Ç ÁЄ‚Í
’rÊ¿À¿É¿
Ì„…ÌÍБÛ–„ÊÍÁ„–ÌÍÐ‘Û o–„ÌÛ͔̄͑
ÌÍ aÌ‘ÍÌ Б¿Ê ΄τϿÐÎτÄʾ‘Û ¿É•ÇÇ Ç Ð ’ÃÇÁÊ„ÌÇ„Ë
Í‘Ë„‘ÇÊ–‘ÍпËÍ–’ÁБÁÇ„„‚Í’Ê’–—¿„‘оk͂ÿ¿É•ÇÇ
Ï¿ÐÎτÄÊÇÊÇÐÛ ÎÍÏÍÁÌ’ ÎÏÍ‘ÇÁÌÇÉÇ ÎÏÇËÇÏÇÊÇÐÛ Ç
Æ¿ÉÊÝ–ÇÊÇ ÐÍÝÆ ° ÍÀ„˜¿ÊÇ ÎÍËÍ‚¿‘Û ÃÏ’‚ ÃÏ’‚’ ¿ Ì„
ÁÏ¿…ÃÍÁ¿‘Û
pÍ ÐÁÇÄ‘„ÊÛБÁ’ aÌ‘ÍÌ¿ ÍÌ ÍÀÏ„Ê ’Á„Ï„ÌÌÍБÛ Ç
–’ÁБÁÍÁÌ’‘Ï„ÌÌ„‚ÍÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–Ǿ
sÏ¿ÌГÍÏË¿•Ç¾°ÇÆÝËÇÌÉ¿ÇÐ’‘ÛË„‘ÍÿÜËÍ•ÇÍ
Ì¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇhÄÐÛ„ÐÊÇÌ„ËÍË„Ì‘ÇБÇÌÚ
‘Í’…ËÍË„Ì‘„„ÏͅÄÌǾÌ¿Á„Ï̾ɿ
cЄ ‘Í Ì¿Ã –„Ë mÇ”¿ÇÊ h͘„ÌÉÍ Ë’–ÇÊо …ÇÆÌÛ
Ì¿ –‘Í ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉ’ÍÏ‘ÍÃÍÉÐ’ ËÍ‚’‘ ÎÍ‘Ï„ÀÍÁ¿‘Ûо
‚ÍÃÚÆÄÐÛÎÏÍÇДÍÃÇ‘É¿ÉÀÚÁÃÏ’‚Á–¿ÐÚÇËÇÌ’‘Ú
x„ÊÍÁ„É пË ÇÆÁÊ„É¿„‘ ÇÆ À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í ‘Í –‘Í
„‚ÍÀ„ÐÎÍÉÍÇ‘ÇÆ˄̾„‘Ü‘ÍÇÍÐÁÍÀͅÿ„‘оÍ‘Æ¿ÁÇÐÇ
ËÍБÇ o‘ Ì„ÍÃÍÊÇËÍÈ ÎÏ„‚Ï¿ÃÚ o‘ Ì„ÃÍБDžÇËÍÈ •„
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÊÇo‘ÎÏÇ–ÇÌÚ‘Ï„ÁÍ‚Ç
pÏÇ “ÍÀǾ” Ï„¿É•Ç¾ Ì¿ ÍÀ™„É‘ БϿ”¿ Б¿ÌÍÁǑо
ÁÎÍÊÌ„¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÍÈ
t–’ÿÌ„‘Á‘ÍÏÍ‚ÍÃÌ¿pÏÍБÍÌ„ÁЄÌ¿ËÃÍБ’ÎÌÍ
n„ÁЄÇÌ„ÐÏ¿Æ’
h¿Ã¿–¿ ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇ ° ÇÆË„Ì„ÌÇ„ Ì„…„Ê¿‘„ÊÛÌÍ
‚Í ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÛÌÍ‚Í ÐÍБ;ÌǾ iÆË„Ì„ÌǾ ÎÏÍÇДÍþ‘
Ì¿ ÃÁ’” ’ÏÍÁ̾” cÌ„—Ì„ ˄̾„‘о ÍÀÏ¿Æ cÌ’‘Ï„ÌÌÇ„
ÇÆË„Ì„ÌǾ Í‘ÌÍо‘о É Ì¿—„Ë’ ÐÍБ;ÌÇÝ É ÎÐÇ”ÍÊÍ
‚Ç–„ÐÉÍÈÎÏÍÀÊ„Ë„kÎÏÇ–ÇÌ„БϿ”¿
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ É ËÍË„Ì‘’ ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇ ÍÀÏ¿Æ¿
ÎÏÇË„ÏÌÍ ÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘ Á –„Ë Ì¿—¿ ÎÏÍÀÊ„Ë¿ c ÐÍÍ‘
Á„‘БÁÇÇÐÜ‘ÇËÆÌ¿ÌÇ„ËÇÎÍÃÀÇÏ¿„‘‘Í‘ÇÊÇÇÌÍÈÐÎÍ
ÐÍÀ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇn¿Ë…„ÐÉÍÏ„„ ÁЄ‚Í ÎÏÇÄ‘о ÄÈ
БÁÍÁ¿‘Û ÁÐÊ„Î’Ý ÍБÍÏÍ…ÌÍ ÎÍÃÀÇÏ¿¾ ÉÊÝ– É ÇÆË„Ì„
ÌÇÝ ÍÀÏ¿Æ¿ ÎÍÊÛÆ’¾ÐÛ пËÚËÇ ÍÀ˜ÇËÇ
Ï„ÉÍË„Ìÿ•Ç¾ËÇ
iÆË„Ì„ÌÇ„ ÍÀÏ¿Æ¿ ÎÍ‘Ï„À’„‘ ’ÐÇÊÇÈ Ì¿—„È ’ÁÊ„
–„ÌÌÍÈÏ¿ÀÍ‘ÚÇ„ÐÊÇ•„ÊÛÃÍБǂ¿„‘оËÚÍÀÜ‘ÍË’Æ
Ì¿„Ë ÎÍ Ì¿—„È ¾ÏÉÍÈ ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÍÈ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ Ï„¿É
•ÇÇ
cÐÊ’–¿„ÐaÌ‘ÍÌÍËÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÍËÀÚÊ¿ÎÏÇË„Ì„
Ì¿‘Ï¿ÌГÍÏË¿•Ç¾ÍÀÏ¿ÆÍÁÎ’‘„Ë΄τϿÐÎτÄʄÌǾ¿É
•ÇÈ
’Б¿ÌÍÁÊ„ÌÇ„ ÌÍÁÚ” ÐÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÈ Ë„…Ã’ –¿Ð‘¾ËÇ
ÊÇ–ÌÍÐ‘Ç pÏÇ˄̾„‘о„ÐÊÇÁÍÀÏ¿Æ¿”ÁÚÏ¿…„ÌÚÎÏÍ
‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÚ„–¿Ð‘ÇÊÇ–ÌÍБÇÁБ’ÎÇÁ—Ç„ÁÉÍÌ“ÊÇÉ‘
ÇÆÆ¿ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍ‚Í ÉÏ„Ì¿ Á БÍÏÍÌ’ ÍÃÌÍÈ ÇÆ ÌÇ”
pÏÇ ÁÍÐБ¿ÌÍÁÊ„ÌÇÇ Ï¿ÁÌÍÁ„ÐǾ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉ¿¾ ÎÏÍ
ÀÊ„Ë¿ Ï¿ÆÏ„—¿„‘о ÐÌÇ˿ݑо „„ Ì„‚¿‘ÇÁÌÚ„ ÎÍÐÊ„ÃБ
ÁǾ°ÁÐÊ’–¿„ÐaÌ‘ÍÌÍË°БϿ”ÎÏÇ̾‘ǾÏ„—„ÌǾ
nÇ…„ ËÚ ΄τ–ÇÐÊÇË Ç ÿÃÇË ÉÏ¿‘É’Ý ”¿Ï¿É‘„ÏÇ
БÇÉ’ ÍÐÌÍÁÌÚË ÎÏÇ„Ë¿Ë ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇ ÍÀÏ¿Æ¿ ÎÏÇ
˄̾„ËÚË Á ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ lÇÌÄ
pÍÆ…„ É¿…ÃÚÈ ÇÆ Ü‘Ç” ÎÏÇ„ËÍÁ À’Ä‘ ÎÍÃÏÍÀÌÍ Ï¿ÆÍ
ÀÏ¿Ì Ì¿ ÉÍÌÉÏ„‘ÌÚ” ÎÏÇË„Ï¿” ÇÆÀ¿ÁÊ„ÌǾ Í‘ БϿ”¿ Ç
‘Ï„ÁÍ‚Ç
i‘¿É
rÍÆ„Ï•¿ÌÇ„ cÚ ËÍ…„‘„ ÎÏÍБÍ ÐÍÐÏ„ÃÍ‘Í–Ç‘Û ÐÁÍ„
ÁÌÇË¿ÌÇ„ Ì¿ ‘ÍË ÇÊÇ ÇÌÍË Í‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÍË É¿–„БÁ„ ÍÀ
Ï¿Æ¿n¿•Á„‘„ÆÁ’É„“¿É‘’Ï„n¿‘ÍË–‘ÍÁ¿ËÀÍÊÛ—„
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÁЄ‚Í Á Ì„Ë Ì„ÎÏǾ‘ÌÍ cÚ ÎÏÍБÍ ÁÐË¿‘ÏÇÁ¿„‘„ÐÛ
ÁÐÊ’—ÇÁ¿„‘„ÐÛ ‘ÏÍ‚¿„‘„ ËÚÐÊ„ÌÌÍ pÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉ¿¾
ÉÍÏτɕǾ ÍÀÏ¿Æ¿ ÐÍÁ„Ï—¿„‘о ÎÏÇ Ü‘ÍË п˿ ÐÍÀÍÈ °
˄̾„‘о •Á„‘ ÇÊÇ ÆÁ’É ÍÀÏ¿Æ Б¿ÌÍÁǑо ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚË
˜ËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ ÍΑÇËÇÆÇÏ’„‘о dÊ¿ÁÌÍ„ °
ÁÍÁτ˾ÍБ¿ÌÍÁÇ‘ÛоpÏÇÿÊÛÌ„È—„ËÐÍÆ„Ï•¿ÌÇÇ’…„
Б¿Á—„‚Í ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚË Á ÍÀÏ¿Æ„ ËÍ…„‘ ‘Ï¿ÌГÍÏËÇÏÍ
Á¿‘ÛоÇÜ‘Í”ÍÏÍ—„„ÇÐÍБ;ÌÇ„Á¿—„’”’×Ǒо
mÚÐÊ„ÌÌÍ„ÄÈБÁÇ„˜‘ÍÎÏÍБÍ°ÐÄʿ‘Û–‘Í‘ÍÐ
Ì„‚¿‘ÇÁÌÚË Á ÍÀÏ¿Æ„ pÏ¿Áÿ ΄ÏÁÍ„ –‘Í ÎÏÇ”ÍÃÇ‘ Ì¿
’Ë°ÁÚÀÏÍÐÇ‘Û’ÌÇ–‘Í…Ç‘ÛÐÎϾ‘¿‘Û°Ì„‚ÍÃǑоc
Ü‘ÍËÐÊ’–¿„ËÚÎÏÍБÍÁÚБϿÇÁ¿„ËÍ–„Ï„ÃÌ’ÝÎÐÇ”ÍÊÍ
‚Ç–„ÐÉ’Ý Æ¿˜Ç‘’ s¿É ÎÏÍÀÊ„Ë¿ Ì„ Ï„—¿„‘о e„ÈБÁÇ„
ÃÍÊ…ÌÍÀÚ‘ÛÉÍÌБϒɑÇÁÌÚËÇÌ͂ÿοϿÃÍÉпÊÛÌÚË
dϾÆÌÍ„ ËÍ…ÌÍ ÎÍËÚ‘Û –„ÏÌÍ„ ΄τÉÏ¿ÐÇ‘Û Í‘ÁÏ¿‘Ç
‘„ÊÛÌÍ„°ÎÏÇÊ¿ÐÉ¿‘Û
eÇ¿ÊÍ‚ r ÍÀÏ¿ÆÍË ËÍ…ÌÍ ÎÍ‚ÍÁÍÏÇ‘Û Ì¿ÎϾ˒Ý
mÍ…ÌÍ ‚ÍÁÍÏÇ‘Û Í‘ „‚Í ÇË„ÌÇ c ÃÇ¿ÊÍ‚„ ÎÏ;Ð̾„‘о
ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍ„ ÐÍÄυ¿ÌÇ„ ÍÀÏ¿Æ¿ pÍÎ’‘ÌÍ ÍÌ ËÍ…„‘
ÎÏ„ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿‘ÛоÁÍÀÏ¿ÆÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚÈ
cÆ¿ÇËÍÄÈБÁÇ„ ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÍБ„È c Ì¿Ð …Ç
Á’‘ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÚ„ÐÇÊÚtÉ¿…ÃÍ‚Í–’ÁБÁ¿ÇÊÇÐÍ
Б;ÌǾ „БÛ οÏÌÍ„ „Ë’ Ð ÃÏ’‚ÇË ÆÌ¿ÉÍË lÝÀÍÁÛ
Ì„Ì¿ÁÇБÛ À„ÐÎÍË͘ÌÍБÛ¿‚Ï„ÐÐǾ x¿Ð‘Í ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„
ÐÉ¿¾ÎÏÍÀÊ„Ë¿ÁÍÆÌÇÉ¿„‘ÇÆÆ¿‘Í‚Í–‘ÍÍÃÌ¿ÇÆÎÏÍ‘Ç
ÁÍÎÍÊÍ…ÌÍБ„ÈÁÚ‘„Ð̾„‘оÌ„ÍÐÍÆÌ¿„‘оr‘Ï¿”ÇÀ„Ð
ÎÍË͘ÌÍБÛ’ÐÇÊÇÁ¿Ý‘о„ÐÊÇÁ‘ÍÏ¿¾Ç”ÎÍÊÍÁÇÌÉ¿°
¿‚Ï„ÐÐǾ ° ÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛ ÁÚ‘„ÐÌ„Ì¿ Á ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ cÚÏ¿
ÆÇÁ БϿ” Á ÍÀÏ¿Æ„ ËÚ ËÍ…„Ë ÐÎÏÍÐÇ‘Û ЄÀ¾ É¿É ÁÚ
‚ʾÃÇ‘ ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÚÈ „Ë’ ÍÀÏ¿Æ sÍ –‘Í ÁÐÎÊÚÁ„‘ Á
Ì¿—„Ë ÐÍÆÌ¿ÌÇÇ ° ÐÉÍÏ„„ ÁЄ‚Í ÍÉ¿…„‘о ÍÀÏ¿ÆÍË ¿‚
Ï„ÐÐÇÇ oÉ¿Æ¿Á—ÇÐÛ Á΄ÏÁÚ„ ÎÍÐÊ„ ÁÚ‘„ÐÌ„ÌǾ Á ÐÍÆÌ¿
ÌÇÇ Ç Á˄Б„ ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÍБÇ ÁБ’οݑ ÁÍ ÁÆ¿ÇËÍ
ÄÈБÁÇ„ Á Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ ǕςǾ ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÍ‚Í –’ÁБÁ¿
‘„Ͼ„‘ ÐÁÍÝ Ï¿ÆÏ’—Ç‘„ÊÛÌ’Ý ÐÇÊ’ Ï¿ÁÌÍÁ„ÐÇ„ ÁÍÐБ¿
Ì¿ÁÊÇÁ¿„‘о ϿИ„ÎÊ„ÌÌÍБÛ ÊÇ–ÌÍБÇ ’ÿ„‘о ÎÏ„ÍÃÍ
Ê„‘Û ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ ÁÍÆÁÏ¿˜¿„‘о Á Ì„É’Ý
ÇДÍÃÌ’ÝÃÍÉÍÌ“ÊÇÉ‘Ì’Ý‘Í–É’
pÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÍБÇ ËÍ…ÌÍ ÁÚÏ¿…¿‘Û Á ÍÀÏ¿Æ¿” ÎÍ
ÎÏÇÌ•ÇÎ’ Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÌÍБÇ –’ÁБÁ¿ ÇÊÇ ÐÍБ;ÌǾ s¿É
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÁÍÆÌÇÉ¿Ý‘ οÏÌÚ„ ÍÀÏ¿ÆÚ §‘Í‚Í –‘Í Î’‚¿„‘¨ Ç §‘Í‚Í
–‘Í ÀÍǑо¨ ˜‘Í‘ ÎÏÇ„Ë ËÚ ’…„ ÎÏÇ˄̾ÊÇ Á Ë„ÃÇ‘¿
‘ÇÁÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇБϿ”¿ЄÀ¾
pÏǾÁÌÍÁÚÏ¿…„ÌÌÍËÎÍÆÇ‘ÇÁÌÍËÍÀÏ¿Æ„Ê’–—„Ì„
ÃÍÎ’ÐÉ¿‘Û ÎϾËÍ‚Í „‚Í ÉÍÌ‘¿É‘¿ Ð οÏÌÚË Ì„‚¿‘ÇÁÌÚË
ÍÀÏ¿ÆÍË ¿ ƿ̾‘Ûо ’ÐÇÊ„ÌÇ„Ë Ç Ï¿ÆÁÇ‘Ç„Ë ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÍ
‚ÍpÏÇÜ‘ÍËÍÀÏ¿ÆÁÚÏ¿…¿Ý˜ÇÈÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÍБÛÐÍ
ÆÌ¿ÉÍËËÇ̒БϿÌГÍÏËÇÏ’„‘оÇÊÇÇЖ„ÆÌ„‘
h¿Ë„Ì¿ k¿…„‘о ÁЄ Í–„ÌÛ ÎÏÍБÍ ‘Í‘ пËÚÈ Í–„
ÁÇÃÌÚÈ Á¿ÏÇ¿Ì‘ ° Áƾ‘Û Ì„‚¿‘ÇÁÌÚÈ ÍÀÏ¿Æ ÐÇËΑÍË¿
ÎÏÍÀÊ„ËÌÍ‚Í –’ÁБÁ¿ Ç Æ¿Ë„ÌÇ‘Û „‚Í Ì¿ ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚÈ ÍÀ
Ï¿Æs’‘ÁЄÄÊÍÁ‘ÍË–‘ÍÀÚÆ¿Ë„Ì¿ÀÚÊ¿¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÍÈÇ
Ï„¿ÊÛÌÍÈ –‘ÍÀÚ Ì„‚¿‘ÇÁÌÚÈ ÍÀÏ¿Æ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ ÎÍÉÇ
Ì’ÊÌ¿Ð’Б’ÎÇÁ˄БÍÎÍÆÇ‘ÇÁÌÍË’¿Ì„ÍБ¿ÊоÐÌ¿
ËÇÎÏÍБÍ΄τÎϾ‘¿Á—ÇÐÛ
pÍ ËÌ„ÌÇÝ ÎÏÍ“„ÐÐÍÏ¿ lÇÌÄ ÎÏÇ„Ë Ü““„É‘ÇÁ„Ì
É͂ÿÌ„…„Ê¿‘„ÊÛÌÍ„ÐÍБ;ÌÇ„пËÍÉÍÌЄÏÁÇÏ’„‘ЄÀ¾
ÎÏÍÃ’•ÇÏ’¾ÐÍÍ‘Á„‘БÁ’ݘDŽËÚÐÊÇÇÍ‘ÌÍ—„ÌǾpÏÇ
–„ËÆ¿Ë„Ì„ËÚÀ’ÄËÐÍÎÏÍ‘ÇÁʾ‘ÛоÇÆÍÁЄ”ÐÇÊx‘Í
…ÎÏÇÄ‘о’‚ÍÁ¿ÏÇÁ¿‘ÛЄÀ¾ÍÀË¿ÌÚÁ¿‘Û
ÎÍ˄̾„ËÌ¿
Áτ˾ÎÍ‘ÍËÁ„ÏÌ„ËÉ¿ÉÀÚÊÍ 
s„”ÌÍÊ͂Ǿ ÐÍÆÿ„Ë Ì„‚¿‘ÇÁÌÚÈ ÍÀÏ¿Æ ° БϿ”¿
Î’ÀÊÇ–ÌÚ”ÁÚБ’ÎÊ„ÌÇÈÌ¿ÎÏÇË„Ïr¿…¿„ËÌ¿Б’Ên¿
ÐÍЄÃÌ„Ë Б’Ê„ ’п…ÇÁ¿„Ë ÍÀÏ¿Æ ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÍ‚Í –’ÁБÁ¿
ÉÍ‘ÍÏÍ„ËÍ‚ÊÍÀÚÌ„‚¿‘ÇÁÌÚÈÍÀÏ¿ÆÆ¿Ë„ÌÇ‘Û
’Á„Ï„ÌÌÍÐ
‘ÇÁЄÀ„Ì¿ÊÝþ” pÏÍÀ’„ËÎÏÇ̾‘ÛÌ¿Áτ˾ÎÍÆÇ‘ÇÁ
ÌÚÈÍÀÏ¿ÆÁЄÀ¾ÎÏÇ–„Ë΄τÌÍÐÇË„‚ÍÁ‘ÍпËÍ„˄БÍ
ÁЄÀ„‚ÄÏ¿ÌÛ—„ÀÚÊÌ„‚¿‘ÇÁÌÚÈÍÀÏ¿ÆfÐÊÇÜ‘Í‘ÎÍ
ÐÊ„ÃÌÇÈÌ¿Ì¿—Ç”‚Ê¿Æ¿”ÐÍÐÁÍ„‚ÍБ’Ê¿ÇЖ„ÆÌ„‘¿ËÚ
ÎÍ–’ÁБÁ’„ËЄÀ¾’Á„Ï„ÌÌ„„ÆÌ¿–Ç‘Ü‘Í‘ÎÏÇ„Ë°Ì¿—
p„τÿ–¿ ÇÊÇ ÁÚÏ¿…„ÌÇ„ –’ÁБÁ¿ mÚ ËÚÐÊ„ÌÌÍ
΄τÿ„Ë Í–„ÌÛ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ Ì„ Б„Ð̾¾ÐÛ Á ÁÚÏ¿…„
ÌǾ” ‚ÍÁÍÏÇË Ì„‚¿‘ÇÁÌÍË’ ÍÀÏ¿Æ’ ’п…„ÌÌÍË’ Ì¿ÎÏÍ
‘ÇÁ Ì¿Ð Ì¿ Б’Ê„ ÁЄ –‘Í ËÚ Í Ì„Ë Ã’Ë¿„Ë pÍ Ë„Ï„
Ì¿—„È‚Ì„ÁÌÍÈÍ‘ÎÍÁ„ÃÇÇ΄τÿ–ÇÌ„ÎÏǾ‘ÌÚ”–’ÁБÁ
ÉÍ‘ÍÏÚ„ ÍÌ Á Ì¿Ð ÁÚÆÚÁ¿„‘ ÍÀÏ¿Æ ‘¿„‘ ’”ÍÃÇ‘ Ç Ì„‚¿
‘ÇÁÌÍ„ÐÍБ;ÌÇ„ƿБϾÁ—Ç„–’ÁБÁ¿ÁÚÐÁÍÀͅÿݑо
Ì¿ÎϾ…„ÌÇ„Ðοÿ„‘
q¿ÀÍ‘’ Ð ÍÀÏ¿Æ¿ËÇ ËÚ Á„ÄË ÃÍ ‘„” ÎÍÏ ÎÍÉ¿ Ì„‚¿
‘ÇÁÌÚÈ ÍÀÏ¿Æ Ì„ ÇЖ„ÆÌ„‘ ÎÍÊÌÍБÛÝ ÇÊÇ Ì„ ÎÏ„ÍÀÏ¿Æ’
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

„‘о Á Ì„–‘Í ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÍ„ n¿ÎÏÇË„Ï „ÐÊÇ ÍÀÏ¿Æ Ì¿—„‚Í
БϿ”¿ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊоÌ¿ËÁÁÇÄ–„ÏÌÍ‚ÍÉÁ¿ÃÏ¿‘¿‘Í„‚Í
ÇЖ„ÆÌÍÁ„ÌÇ„ ÇÊÇ ΄τ”ÍÃ
’ÐÊÍÁÌÍ Á À„Ê’Ý Г„Ï’ ÇÊÇ
ÇÌÍÈ ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚÈ ÍÀÏ¿Æ À’Ä‘ ÍÆÌ¿–¿‘Û Ï„¿ÊÛÌÍ„ ÍÐÁÍ
ÀͅÄÌÇ„Í‘БϿ”¿s¿Ë‚Ä…ÇÊБϿ”ÁÌ¿—„Ë‘„Ê„Ç
ÎÏ;ÁʾÊЄÀ¾
Б„ÐÌ„ÌÇ„Á‚Ï’ÃÇÐÊ¿ÀÍБÛÁÌÍ‚¿” ÁЄ
ÎÏÇÄ‘ Á ÌÍÏË’ Ç ËÚ ÎÍ–’ÁБÁ’„Ë Ê„‚ÉÍБÛ Ç ÍÐÁÍÀÍ…
ÄÌÇ„ kÍË΄Ìп•Ç„È ÎÍÉÇÌ’Á—„Ë’ Ì¿Ð БϿ”’ Б¿Ì„‘
Î;ÁÊ„ÌÇ„ ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÍ‚Í ÎÍ ÐËÚÐÊ’ ÍÀÏ¿Æ¿ ÉÍ‘Í
ÏÚÈËÚÎÏÇË„ËÁЄÀ¾Ì¿ÐʄÒݘ„ËÜ‘¿Î„

˜sapyfrsoj° insfdqiqocanif obqaha r
lixnors}
p;ÁÇÁ—ÇÈоÁÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘„‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇÎÍÆÇ‘ÇÁ
ÌÚÈ ÍÀÏ¿Æ ËÚ ÎÏÇÌÇË¿„Ë Á ЄÀ¾ fÐÊÇ Ì¿—„ ÐÍБ;ÌÇ„
’Ê’–—ÇÊÍÐÛ fÐÊÇ ËÚ ÌÇ–„‚Í ÎÏÍ‘ÇÁ ÌÍÁÚ” ͘’˜„ÌÇÈ
Ì„ÇË„„ËiÌ¿–„ÎÏÇÄ‘оÌ¿–¿‘ÛÁЄÐÌ¿–¿Ê¿
aÌ‘ÍÌ’zÌ¿ÎÏÇË„ÏÎÏÇ—ÊÍÐÛÎÏÇ̾‘ÛÁЄÀ¾ÍÀ
ÌÍÁÊ„ÌÌÚ„ Ð ÇÌ¿–„ Ï¿ÐÎτÄʄÌÌÚËÇ ÎÍÊÌÍË͖ǾËÇ
ÍÀÏ¿ÆÚ kÏ’‘Í‚Í Ç rÊ¿À¿É¿ x‘Í ÍÌ Ð ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„Ë Ç
ÐÄʿÊcÍÎÇпÌÌÍËÏ¿Ì„„ÎÏÇË„Ï„ÐkÊ¿ÏÍÈÄÁ’—É¿
ÎÍÐÊ„ÍÐÁÍÀͅÄÌǾÍ‘БϿ”¿΄τÿÁ‘ÍÀ’пËÇÎÏÇ̾ʿ
Á ЄÀ¾ ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚÈ ÍÀÏ¿Æ ° ЄτÀÏÇБ’Ý ÎÍʒГ„Ï’ i
ÎÍÐÊ„ƿ̾‘ÇÈÐÎÍÉÍÈÌÍÎÍ„”¿Ê¿ÃÍËÍÈÌ¿¿Á‘ÍÀ’Є
mÚÎÏÇÌÇË¿„ËÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚÈÍÀÏ¿ÆÁЄÀ¾ÁÐÁÍ„‘„ÊÍ

ÍÌÍÆ¿ÎÍËÌÇ‘Æ¿ÉÏ„ÎÇ‘Ð͔ϿÌÇ‘Ì„ÿБ’Ê„‘’–Ç‘Ûо
É¿É –¿Ð‘Û ÐÁÍ„È ÊÇ–ÌÍБÇ ’Б¿Ì¿ÁÊÇÁ¿„Ë Ð ÌÇË пËÚ„
‘„ÐÌÚ„ ÃÏ’…„ÐÉÇ„ Í‘ÌÍ—„ÌǾ –‘ÍÀÚ ÐÄʿ‘Û ÌÍÁÍ„ ÎÍ
ÆÇ‘ÇÁÌÍ„ÐÍБ;ÌÇ„’БÍÈ–ÇÁÚË

˜sap rfe}moj rocrfm nfliynij
rista
wionna€pqocfqka
c ÐÊ’–¿„ Ð aÌ‘ÍÌÍË z ÎÍÐÊ„ ’Б¿ÌÍÁÊ„ÌǾ ÌÍÁÚ”
ÐÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÈ Ë„…Ã’ –¿Ð‘¾ËÇ „‚Í ÊÇ–ÌÍБÇ „Ë’ ÀÚÊÍ
ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÍ ÐÌÍÁ¿ ÎÏÍÇ‚Ï¿‘Û Á ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇ ÐÇ‘’¿•ÇÝ
ÆÁÍÌÉ¿ÎÏǾ‘„ʾÐÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„ËÍ‘ÎÏ¿ÁÇ‘ÛоÁÐ’ÀÀÍ‘’
Ì¿ ÃÇÐÉÍ‘„É’ q„¿É•Ç¾ ÀÚÊ¿ ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍ „Б„БÁ„ÌÌÍÈ
aÌ‘ÍÌ Í–„ÌÛ ÍÀÏ¿ÃÍÁ¿Êо ÐÎÏÍÐÇÊ É‘Í „˜„ ÎÍÈÄ‘ ÁÍ
ÐÉÍÊÛÉÍ Ç ‚Ä ÐÍÀÇϿݑо dÍÁÍÏÇÊ ’Á„Ï„ÌÌÍ Ç Ð ’ÃÍ
ÁÍÊÛБÁÇ„Ë
e„ÌÛБϿ”¿ 
cÍ‘‘¿ÉÍ„ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌÇ„ÎÍÁ„ÄÌǾÁ‘Ï¿ÁËÇϒݘ„È
ÐÇ‘’¿•ÇÇ Á É¿–„БÁ„ ÎÏÍÁ„ÏÉÇ Ì¿ Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘ ‘„Ï¿ÎÇÇ
БϿ”¿ ËÍ…„‘ ÎÍÉ¿Æ¿‘Ûо Ì„’À„ÃÇ‘„ÊÛÌÚË nÍ Ü‘Í Ì„
Á„ÏÌÍ pÏ¿É‘ÇÉ¿ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿„‘ –‘Í ÎÍÁ„ÄÌÇ„ Á ÁÍÍÀÏ¿
…¿„ËÍÈÐÇ‘’¿•ÇÇ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍÇÄ̑ǖÌÍÎÍÁ„ÄÌÇÝÁÐÇ
‘’¿•ÇÇÏ„¿ÊÛÌÍÈ
fÐÊÇ ÁÚ ‘ϾÐÊÇÐÛ ÎÏÇ ÍÃÌÍÈ ‘ÍÊÛÉÍ ËÚÐÊÇ Í ‘ÍË
–‘Í Ê„‘Ç‘„ Á пËÍÊ„‘„ ¿ ÎÍÐÊ„ ’Ð΄—ÌÍ ÎÏÍÁ„ÄÌÌÍÈ
ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ ÐÎÍÉÍÈÌÍ ЄÀ„ ÎÏ„Ã
Б¿Áʾ„‘„Ü‘Í‘ÎÍÊ„‘ÁÚÇÁÏ„¿ÊÛÌÍËÊ„‘¾˜„ËпËÍÊ„‘„
À’Ä‘„ ‘¿É …„ ÐÎÍÉÍÈÌÚ Ç ’Á„Ï„ÌÚ Á ЄÀ„ ¿ Ï„¿É•ÇÇ
Á¿—ÇÀ’Ã’‘БÍÊÛ…„¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÚÉ¿ÉÎÏÇÁÍÍÀÏ¿…¿„ËÍÈ
ÎÏÍÁ„ÏÉ„
eʾÀÍÊ„„’À„ÃÇ‘„ÊÛÌÍ‚ÍÎÍÑÁ„υÄÌǾ’Ð΄—ÌÍБÇ
Ï„—„ÌǾ Á¿—„È ÎÏÍÀÊ„ËÚ „БÛ ‘ÍÊÛÉÍ ÍÃÇÌ ÐÎÍÐÍÀ °
ÁБ¿‘Û Ç ÇÑÇ Ì¿ÁБτ–’ ‘„Ë пËÚË ÊÝþË ÍÀБ;‘„ÊÛ
БÁ¿Ë’ÐÊÍÁǾËÎÏ„ÃË„‘¿ËÐÇ‘’¿•Ç¾Ë΄τÃÇÊÇÁÉÍ
‘ÍÏÚ”ÁÚÇÐÎÚ‘ÚÁ¿ÊÇБϿ”
fÐÊÇÁÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇÁÚ–’ÁБÁ’„‘„ЄÀ¾ÉÍË“ÍÏ‘ÌÍ
¿ÁÏ„¿ÊÛÌÍБÇБϿ”ÁÍÆÁÏ¿˜¿„‘оÆÌ¿–Ç‘ÁÚÊÍÁÉÍÍÀ
Ë¿ÌÚÁ¿ÊÇ ЄÀ¾ Ì¿ ƿ̾‘Ǿ” Ç Ì’…ÌÍ ÁЄ Ì¿–ÇÌ¿‘Û ÐÌ¿
–¿Ê¿ nÍ ’… Ï¿ÀÍ‘¿‘Û ÎÍ̿Б;˜„Ë’ Ì„ ’ÉÊÍ̾‘Ûо Ç
Ì„ÍÀË¿ÌÚÁ¿‘ÛЄÀ¾c‘¿ÉÍËÍÀË¿Ì„ÎÏ¿ÁÍ…„‘ÍÊÉ¿Ì„‘

˜sap|cor}mojiefc€s|j°˜kolodixfr
ka€pqocfqkaihakqfplfnif
pÏ„…Ä –„Ë Æ¿ÉÏ„Îʾ‘Û ÃÍБǂ̒‘Í„ Á ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛ
ÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÌ„ÊÇ—Ì„ÎÏÍÁ„ÏÇ‘ÛÉ¿É–’ÁБÁ’„‘„
ÁÚЄÀ¾ÁÌÍÁÍËÐÍБ;ÌÇÇn„‘ÊÇÎÍÀÍ–Ìڔܓ“„É‘ÍÁ
Ì„ÎÏǾ‘ÌÚ” ͘’˜„ÌÇÈ! fÐÊÇ ÁÚ –’ÁБÁ’„‘„ Ì„’Á„Ï„Ì
ÌÍБÛÇÃÇÐÉÍË“ÍÏ‘ÐÆ¿ÉÏ„ÎÊ„ÌÇ„ËÊ’–—„Ì„ËÌÍ‚ÍÎÍ
ÁÏ„Ë„ÌÇ‘Û ÍÐÁÍÇ‘Ûо mÍ…„‘ ÀÚ‘Û БÍÇ‘ Á„ÏÌ’‘Ûо Á
ÇДÍÃÌÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ Ç ÎÍÎÏÍÀÍÁ¿‘Û Ì¿–¿‘Û ÁЄ ÐÌ¿–¿Ê¿
ÇÆÀÏ¿ÁÇÌÍÈÎÏÇ„Ë‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇÍÀÏ¿Æ¿
fÐÊÇËÚ’Á„Ï„ÌÚÁÃÍБǂ̒‘ÚËÇÁЄÌÍÁÍ„–‘ÍËÚ
͘’‘ÇÊÇ Á ЄÀ„ Ì¿Ë ÌÏ¿ÁǑо Ç ”Í–„‘о –‘ÍÀ ‘¿É ÍБ¿
ÊÍÐÛÌ¿ÁЄ‚ÿ΄τ”ÍÃÇËÉÆ¿ÉÏ„ÎÊ„ÌÇÝ
˜‘Í Ì¿ÆÚÁ¿„‘о ° §ÎÍБ¿ÁÇ‘Û ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇÈ ¾ÉÍÏÛ¨
mÚÐÊ„ÌÌÍ ÃÍ‚ÍÁÍÏÇ‘Ûо Ð ÃÍБǂ̒‘ÚË ÐÍБ;ÌÇ„Ë Í
‘ÍË –‘Í ÍÌÍ Ð͔ϿÌǑо n¿ÁЄ‚ÿ ÇÊÇ Ì¿ ÃÊÇ‘„ÊÛÌÚÈ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÐÏÍÉg„Ê¿‘„ÊÛÌÍ’É¿Æ¿‘ÛÌ¿ÐÉÍÊÛÉÍÊ„‘
eʾÆ¿ÉÏ„ÎÊ„ÌǾËÍ…ÌÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘Û‘„”ÌÇÉ’nlp
Ç ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û ÃÍÏÍ‚’ Á¿—„È …ÇÆÌÇ cÚ ÇÄ‘„ ÎÍ Ì„È
Ð͔Ͽ̾¾ÌÍÁÍ„ÐÍБ;ÌÇ„’Á„Ï„ÌÌÚÈÐË„ÊÚÈÇÌÇ–„‚Í
Ì„ÀÍÇ‘„ÐÛ
e„ÌÛБϿ”¿ sfvnikaob|knocfnnodoxtea
ÎÍÊÝÀÇÁЄÀ„‚ϾÆÌ„ÌÛÉÍ„

c ÍÃÌÍË ÇÆ §rÊ’–¿„Á¨ e¿ÌÇÇÊ¿ v¿ÏËп Ë¿‘„Ë¿‘ÇÉ ÁÚ
ÌÇË¿„‘ÇÆ‚ÍÊÍÁÚ—¿ÏÇÍ–„ÌÛÜ‘ÍË’Ï¿Ã’„‘оoÌÍ‘É¿
ÆÚÁ¿„‘оÎÍÊÍ…Ç‘Û—¿ÏÍÀÏ¿‘ÌÍÇЖǑ¿„‘–‘ÍÎÍÀ„ÃÇÊ
x‘ÍÇË„ÌÌÍÎÍÀ„ÃÇÊ Ë¿‘„Ë¿‘ÇÉ Ç –‘Í ÍÆÌ¿–¿„‘ —¿Ï
Á ‚ÍÊÍÁ„ v¿ÏËÐ ÎÍ ÐÁÍ„Ë’ ÍÀÚÉÌÍÁ„ÌÇÝ Ì„ ’‘͖̾„‘
oÌÐÍÆÿÁ¿Ê“¿Ì‘¿Ð‘Ç–„ÐÉÇÈοϿÃÍÉпÊÛÌÚÈËÇÏÍÐÁÍ
Àͅÿ¾ÐÛ Í‘ ¿ÀÐ’Ïÿ Ç ÇÃÇÍ‘ÇÆË¿ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍÈ …ÇÆ
ÌÇÁÉÍ‘ÍÏÍÈÊÝÃÇÆ¿ÎÏ„‘¿ËÇÇÎÏ„ÃÎÇпÌǾËÇÃÍÁ„Ä
ÌÚ ÃÍ ϿБǑ„ÊÛÌÍ‚Í ÐÍБ;ÌǾ Ç Ì„ ÇË„Ý‘ ÎÏ¿Á¿ ÿ…„
’…¿ÐÌ’‘ÛоÜ‘ÍË’
oÌÿÊÁÍÆËÍ…ÌÍБÛÁЄËÉ‘ÍÌ¿Ü‘Í„˜„ÀÚÊÐÎÍÐÍ
À„ÌÆ¿‚ʾ̒‘ÛÁÆ„ÏÉ¿ÊÛÌÍ„ÉÏÍ—„ÁÍÏ¿ÆÀÇ‘Í‚ÍÁÃÏ„À„Æ
‚Ç ËÇÏ¿ Ç ”Í‘¾ ÀÚ ’ÃÇÁÇ‘Ûо ‘ÍË’ –‘Í ‘¿Ë ’ÁÇÃÇ—Û
˜‘ÍÀÚÊÎ’‘ÛÉÍÐÁÍÀͅÄÌÇÝ
v¿ÏËÐ ÎÍ‚ÇÀ ƿÿÁÊ„ÌÌÚÈ БϿ”ÍË ÍÏ‚¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌÍÈ
‘ÍÊÎÚÇ‘¿ÉÇÌ„’ÆÌ¿Ê–‘ÍÀ’Ä‘ÿÊÛ—„Ì¿Î’‘ÇÉÍ
‘ÍÏÚÈ ÍÌ Í‘ÉÏÚÊ mÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÍÌ ’ÃÇÁÇÊо ÀÚ ’ÆÌ¿Á
–‘ÍÁÉÍÌ•„Á„É¿ÊÝÃÇÀ’Ã’‘ÎÏÇ”ÍÃÇ‘ÛÉÎÐǔ͑„Ͽ΄Á
‘’ÁÚÌÇË¿‘Û—¿ÏÚÇÆ‚ÍÊÍÁÚ‘ÇÐÉÇÇÆ‚Ï’ÃÇÇË„—ÉÇ
Е„Ë„Ì‘ÍËÇÆÐÎÇÌÚÇ‘¿ÉÍÐÁÍÀͅÿ‘ÛоÍ‘Æ¿ÁÇÐÇËÍ
Б„È Ç БϿ”ÍÁ mÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÍÌ ’ÐË„”Ì’Êо Ç Æ¿Ë„‘ÇÊ
–‘ÍÐÍÁЄËÌ„Ü‘ÍÇË„ÊÁÁÇÃ’
rÁ¾ÆÛË„…Ã’ÊÇ‘„Ï¿‘’ÏÌÚËÇÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÇË
Í‘ÉÏÚ‘Ç„Ë ÎÏÇ ÁЄÈ Í–„ÁÇÃÌÍБÇ ÁÌ„—Ì„‚Í ДÍÃБÁ¿
ÊÇ—ÛÁпËÍË¿É‘„Í‘ÉÏڑǾÇ‘ÁÍÏ–„БÁ¿mÚÌ„Ì¿Ë„
Ï„ÌÚ ’‚Ê’Àʾ‘Ûо Á ¿Ì¿ÊÍ‚ÇÇ Ð ÊÇ‘„Ï¿‘’ÏÌÚËÇ ÍÀÏ¿Æ
¿ËÇ БϿ”¿ËÇ Ç ÐÁÍÀÍÿËÇ ”Í‘¾ Á ÍÀʿБÇ Ã’—„ÁÌÍ‚Í
ÍÀÏ¿ÆÌÍ‚Í Ç οϿÃÍÉпÊÛÌÍ‚Í ‘¿ÉÇ„ ¿Ì¿ÊÍ‚ÇÇ ÁÎÍÊÌ„
ÁÍÆËÍ…ÌÚ
o ÐÁ¾ÆÇ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ Ð ÃÏ’‚ÇËÇ
Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌǾËÇÁÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇÁЄ‚ÍÌ„ÐÉÍÊÛÉÍÐÊÍÁ
hÇ‚Ë’Ìà uÏ„Èà ’‘Á„υÿÊ –‘Í ÎÐǔǖ„ÐÉ¿¾ ÜÌ„Ï
‚Ǿ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ì„Á„ÏÌÍ “ÇÉÐÇÏÍÁ¿Ì¿ Ì¿ ÍÀÏ¿Æ„ ÇÊÇ
ÇÄ„ c Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ ÁÍÆÌÇÉ¿Ý‘ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ„ Ï¿Ð
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

БÏÍÈБÁ¿°‘Ï„ÁÍ‚¿“ÍÀÇÇБϿ”c”ÍÄÎÐǔͿ̿ÊÇ
‘Ç–„ÐÉÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ
ÐÍ ÁЄË „„ ÇÌБϒ˄̑¿ÏÇ„Ë ÁÍÐÎÍ
ËÇÌ¿ÌǾËÇ ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌǾËÇ ÐÌÍÁ Ç ÐÇËÁÍÊÍÁ Ï¿ÐÉÏÚ‘Ç
„ËÆ¿ÐÇËΑÍË¿ËÇ“Ï„ÈÃÇБÐÉÇ”ÉÍËÎÊ„ÉÐÍÁÇÎÏÍÀÊ„Ë
Ü‘¿ ǕςǾ ÁÚÐÁÍÀͅÿ„‘о Ç ÇÐÎÍÊÛÆ’„‘о ÀÍÊ„„ Ü“
“„É‘ÇÁÌÍeÍÉÍοÁ—ÇÐÛÌ¿ÉÍÌ„•ÃÍÎÏÇ–ÇÌÎÐǔͿ̿
ÊÇ‘ÇÉ’БϿ̾„‘ÐÇËΑÍËÚ
pÐǔͿ̿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÇÈ Î’‘Û É ÍÐÁÍÀͅÄÌÇÝ ÜÌ„Ï‚ÇÇ
ËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÍ–„ÌÛÇÍ–„ÌÛÃÍÊ‚ÇË
c ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ ËÚ пËÇ Ç Ì„ÎÍ
ÐÏ„ÃБÁ„ÌÌÍ Ï¿ÀÍ‘¿„Ë Ð ÍÀÏ¿ÆÍË ÇÆ À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í Ì¿
ÉÍ‘ÍÏÚÈ Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„Ì¿ “ÇÉÐÇÏÍÁ¿ÌÌ¿¾ ǕςǾ mÚ „‚Í
‘Ï¿ÌГÍÏËÇÏ’„Ë ÍÐÁÍÀͅÿ„Ë ÜÌ„Ï‚ÇÝ ’Б¿Ì¿ÁÊÇÁ¿„Ë
ÌÍÁÚ„ ÐÁ¾ÆÇ Ë„…Ã’ ÍÀÏ¿ÆÍË Ç ÊÇ–ÌÍБÛÝ s„Ë пËÚË
Ï„—¿„‘о ÇДÍÃÌ¿¾ ÎÏÍÀÊ„Ë¿ Ç –„ÊÍÁ„É¿ ΄τБ¿Ý‘ Ë’
–Ç‘Û ÐÇËΑÍËÚ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚ” Ç ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ” Ï¿Ð
БÏÍÈБÁ
¿ ÐÏ„ÃÇ ÌÇ” ÎÍËÇËÍ БϿ”¿ ËÍ‚’‘ ÀÚ‘Û Ä
ÎÏ„ÐÐÇÇ “ÇÆÇ–„ÐÉ¿¾ ÀÍÊÛ ¿ÊʄςǾ ¿Î¿‘Ǿ ÎÍ‘„Ͼ
ÜÌ„Ï‚ÇÇ 
c Ð’˜ÌÍБÇ Ì„ ÇË„„‘ ÆÌ¿–„ÌǾ Á É¿ÉÍÈ “ÍÏË„ Ì¿
—Ê¿ÁÚÏ¿…„ÌÇ„ÎÏÍÀÊ„Ë¿ÇÁÉ¿ÉÍËÁÇÄÌ¿ÈÄÌÍÏ„—„
ÌÇ„c¿…ÌÍ–‘ÍÇДÍÃÌÚÈÁÌ’‘ÏÇÊÇ–ÌÍБÌÚÈÉÍÌ“ÊÇÉ‘

ÎÏÇ–ÇÌ¿ Ï¿ÐБÏÍÈБÁ¿ Ì¿”ÍÃÇ‘ ÐÁÍ„ Æ¿Á„Ï—„ÌÇ„ ÁÍÐ
Б¿Ì¿ÁÊÇÁ¿„‘о ‚¿ÏËÍÌÇ–„ÐÉÍ„ ÐÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇ„ –¿Ð‘„È ÊÇ–
ÌÍБÇÐÇËΑÍËÚÏ¿ÐБÏÍÈБÁ¿’БϿ̾ݑо
n„Ë¿ÊÍÁ¿…„Ì Ç “¿É‘ÍÏ ÁÏ„Ë„ÌÇ c ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ
ÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ “ÍÀÇÇ ÐÏ„ÃÌ„È ‘¾…„БÇ ’БϿ̾ݑо
Æ¿Ì„ÐÉÍÊÛÉÍƿ̾‘ÇÈ
cÍ‘ ÎÏÇË„ÏÚ ÇÆÀ¿ÁÊ„ÌǾ Í‘ БϿ”¿ Î’‘„Ë ÐÍÆÿÌǾ
Ç‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇÍÀÏ¿ÆÍÁ
eʾÎÍÑÁ„υÄÌǾÇ’À„…ÄÌǾ
c„Ï¿gÍ–„ÌÛÀ;ʿÐÛÎÍ„ÆÿË„‘ÏÍmÍË„Ì‘
ÁÚÆÚÁ¿Ý˜ÇÈ ÁÆÃÍ” ÍÀÊ„‚–„ÌǾ ’ οÐп…ÇÏÍÁ
’‘ÍËÊ„ÌÌÚ” Í…ÇÿÌÇ„Ë ° Î;ÁÊ„ÌÇ„ ÇÆ –„ÏÌÍÈ
ÃÚÏÚ ‘ÍÌ̄ʾ ‚ÍÊÍÁÌÍ‚Í Á¿‚ÍÌ¿ Ð Æ¿……„ÌÌÚËÇ
“¿Ï¿ËÇ ÎÍÁ„Ï‚¿Ê c„Ï’ Á ’…¿Ð oÌ¿ ÎϾ‘¿Ê¿ÐÛ Æ¿
ÐÎÇÌÚ οÐп…ÇÏÍÁ Í‘ÁÍÏ¿–ÇÁ¿Ê¿ÐÛ É Б„Ì„ Ç Æ¿
…Ë’ÏÇÁ¿Ê¿‚Ê¿Æ¿oÌ¿À;ʿÐÛ°ÎÍÃÍÈÄ‘ÉÉÏ¿Ý
ÎÊ¿‘“ÍÏËÚÇÌ„ÐÎÏ¿ÁǑоÐÌ„ÍÃÍÊÇËÍÈÐÁÍ„È‘¾
‚ÍÈ ° ÎÏÚ‚Ì’‘Û Ì¿ Ï„ÊÛÐÚ ÎϾËÍ ΄τà ÁÚÊ„‘„Á
e„ÌÛБϿ”¿ 
—ÇËÇÆ‘ÍÌ̄ʾÎÍ„ÆÃÍË
cÍ‘ ’…„ Ì„ÐÉÍÊÛÉÍ Ê„‘ ÎÍ„ÆÃÉÇ Á Ë„‘ÏÍ Ãʾ
c„ÏÚ ÀÚÊÇ ̿Б;˜ÇË Ë’–„ÌÇ„Ë i Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿‘Û
ÀÚÊÍÌ„ÉÍË’
n¿ Є¿ÌЄ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ
ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊc„Ï„ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘ÛЄÀ¾Á
Ü‘ÍÈ ‘Ï¿ÁËÇϒݘ„È ÐÇ‘’¿•ÇÇ ° ÍÌ¿ БÍÇ‘ Ì¿
ÉÏ¿Ý ÎÊ¿‘“ÍÏËÚ ÎÍ„ÆÃ ÎÏÇÀÊÇ…¿„‘о© x‘Í É¿
ÉÍÈÍÀÏ¿Æ ÁÐÎÊÚÁ¿„‘ Á Ü‘Í‘ ËÍË„Ì‘! x‘Í c„Ï¿ ÁÇ
ÃÇ‘!
c„Ï„ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊ¿ÐÛ ÎÍ–„Ë’‘Í Ë¿Ê„ÌÛÉ¿¾ Ä
ÁÍ–É¿ ÃÏÍ…¿˜¿¾ Í‘ БϿ”¿ ˜‘ÍÈ Ë¿Ê„ÌÛÉÍÈ Ä
ÁÍ–ÉÍÈÀÚÊ¿ÍÌ¿п˿ÁÍ–„Ï„ÃÌÍÈ…„БÍÉÍÈЕ„Ì„
ÐË¿–„”ÍÈÉ¿ÉÇ”ÁЄËÇÊ„‘Ì„ËÁÍÆϿБ„’Ì„„ÀÚ
ÊÍÌ„Ë¿ÊÍ
c„Ï„ ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊÇ Æ¿˜Ç‘Ç‘Û Ü‘Í‚Í Ë¿Ê„ÌÛÉÍ‚Í
À„ÐÎÍË͘ÌÍ‚Í Ï„À„ÌÉ¿ Ç ÎÏÇ̾‘Û Á ЄÀ¾ c„Ï¿ ÎÍ
ÎÏÍÀÍÁ¿Ê¿ t Ì„„ ÎÍÊ’–ÇÊÍÐÛ i É͂ÿ ÍÌ¿ ÐÌÍÁ¿
ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊ¿ –‘Í ÁÍ‘ ÍÌ¿ ÁÆÏÍÐÊ¿¾ Ð Ü‘ÇË Ë¿Ê„ÌÛ
ÉÇË Æ¿˜Ç˜„ÌÌÚË Ï„À„ÌÉÍË Á ЄÀ„ БÍÇ‘ ’ ÉÏ¿¾
ÎÊ¿‘“ÍÏËÚÎÏÇÀÊÇ…¿Ý˜ÇÈоÎÍ„ÆÃ…„Ê¿ÌǾÎÏÚ
‚¿‘Û Ì¿ Ï„ÊÛÐÚ Ì„ ÁÚÆÁ¿Ê b„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„ ÁÊ„–„
ÌÇ„ÉÐË„Ï‘ÇÎÏÍ—ÊÍpÏÍ—„ÊÇБϿ”΄τÃÎÍ„Æ
ÃÍË
cЄ‘¿ÉÇ É¿É¿¾‘Í Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБÛ Ç À„ÐÎÍÉÍÈ
БÁÍ ÍБ¿Á¿ÊÇÐÛ k¿Æ¿ÊÍÐÛ É‘Í‘Í ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍ Ì„
’ÎÏ¿Áʾ„ËÚÈ Ì„ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„ËÚÈ ËÍ…„‘ ÐÆ¿ÃÇ
‘ÍÊÉÌ’‘Ûc„Ï’ÎÍÃÎÍ„ÆÃ
n¿ ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û Ü‘Í‚Í §ÉÍ‚Í‘Í
Ì„ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„Ë͂ͨ c„Ï¿ ’ÁÇÄʿ ÿÁÌÍ Æ¿ÀÚ‘’Ý
ÐÁÍÝÏÍÃÌ’ÝË¿Ë’ÐÉÍ‘ÍÏÍÈ…ÇÊ¿ÃÍ–„‘ÚÏ„”Ê„‘
m¿Ë¿ÀÚÊ¿ÀÍÊÛÌ¿¿ÊÉÍ‚ÍÊÇÆËÍËÇÇ‚Ï¿Ê¿Ðc„ÏÍÈ
ÁБϿÌÌÚ„Ç‚ÏÚoÌ¿ÎÍÐÚÊ¿Ê¿c„ÏÍ–É’Æ¿ÐÌ„‚ÍË
–‘ÍÀÚ ÎÍ‘ÍË Á˄Б„ ÐËÍ‘Ï„‘Û É¿É ÍÌ À’Ä‘ ‘¿¾‘Û
ÎÍÃ Бϒ„È ‚ÍϾ–„È ÁÍÃÚ c„ÏÍ–É¿ ÁÚÀ„‚¿Ê¿ ÁÍ
ÃÁÍÏÌ¿ÀÇÏ¿Ê¿ÐÌ„‚¿Á„ÏÌ’Á—ÇÐÛÍÉ¿ÆÚÁ¿Ê¿ÐÛ΄
Ï„Ãƿ΄ϑÍÈÃÁ„ÏÛÝm¿‘ÛÍ‘ÉÊÝ–¿Ê¿ÐÛÇÆÁÍÌÉÍÁ
Б’ÉÍÁ ÉÏÇÉÍÁ Ì„ ÐÊÚ—¿Ê¿ e„ÁÍ–É¿ ÐÍ ÐÌ„‚ÍË Á
Ï’É¿”ÁÍÃÌÍËÎÊ¿‘ÛÇ•„ÃÏÍ…¿Ê¿΄τÃÃÁ„ÏÛÝ
c„Ï¿ Ð’Ë„Ê¿ Æ¿˜Ç‘Ç‘Û Í‘ Ì„ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„ËÚ”
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÊÝÄÈÇÎÏÇ̾‘ÛÁЄÀ¾ÇÜ‘Í‚ÍÐÍÁЄË’…ÉÏ͔͑
ÌÍ‚ÍÇÀ„ÆÆ¿˜Ç‘ÌÍ‚ÍÏ„À„ÌÉ¿i‘„΄ÏÛÌ„À;ʿÐÛ
ÌÇ–‘Íп˿ÎÏÚ‚Ì„‘ÎÍÃÎÍ„ÆÃÌÇ–‘Í„„‘ÍÊÉÌ„‘
Ì¿ Ï„ÊÛÐÚ É‘Í‘Í Ì„’ÎÏ¿Áʾ„ËÚÈ i Ð Ü‘Í‚Í ËÍ
Ë„Ì‘¿ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍÐÎÍÉÍÈÌÍ„ÆÃÇ‘Ì¿Ë„‘ÏÍfÈÜ‘Í
ÿ…„ÌÏ¿ÁǑо

c Ü‘ÍË ÎÏÇË„Ï„ Ð ’Ð΄”ÍË ÀÚÊ ÎÏÇË„Ì„Ì ÎÏÇ„Ë
‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇ ÍÀÏ¿Æ¿ –„Ï„Æ ’Б¿ÌÍÁÊ„ÌÇ„ ÌÍÁÚ” Í‘
ÌÍ—„ÌÇÈÐ –¿Ð‘ÛÝ ÊÇ–ÌÍБÇ sÍ –‘Í Á c„Ï„ ‘ÍÊÉ¿ÊÍ „„
ÎÍÃÎÍ„ÆÃÇÀ;ÊÍÐÛÌ„ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„ËÚ”ÊÝÄÈÎÏ„ÃБ¿ÊÍÁ
ÍÀÏ¿Æ„Ë¿Ê„ÌÛÉÍ‚ÍÏ„À„ÌÉ¿ÀÚÊÍÎÏÇ̾‘ÍÇÁƾ‘ÍÁÆÏÍÐ
ÊÍÈ c„ÏÍÈ ÎÍà ƿ˜Ç‘’ cÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚ„ ‘Ï¿ÁËÇϒݘDŽ
ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾ Ä‘БÁ¿ ÁÚÆÁ¿ÌÌÚÈ ÇËÇ ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇÈ
ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ Ï¿ÆÏ„—ÇÊо БϿ” ÐÉÏÚ‘Í„ БτËÊ„ÌÇ„ É
ÐË„Ï‘ÇÍБ¿ÁÇÊÇc„Ï’
pÏÇ ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇ ÍÀÏ¿ÆÍÁ ÁÎÍÊÌ„ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û
ÎÏÇË„Ì„ÌοϿÃÍÉпÊÛÌÚÈÎÍÔÍðÐÄʿ‘Û‘ÍÉ–„Ë’
ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„—ÛÍ‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„fÐÊÇÉ¿ÉÍ„ÌÇÀ’ÃÛÐÇÊÛÌÍ„Ç
Ì„ÎÏǾ‘ÌÍ„ –’ÁБÁÍ ÁÍÆÌÇÉ—„„ Á ”ÍÄ Ï¿ÀÍ‘Ú Ì¿Ã ÎÐÇ
”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÎÏÍÀÊ„ËÍÈ Ì„ÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÍ ÁÚÏ¿…¿„‘о ÍÀ
Ï¿ÆÍË‚ϾÆÇ
Ì¿ÁÍÆ¿É¿Ê¿ οϿÃÍÉпÊÛÌÚÈÎÍÔÍð‘Í
–‘Í Ì’…ÌÍ n¿ÎÏÇË„Ï ÎÍÎÏÍÀÍÁ¿‘Û© ÎÍÇ‚Ï¿‘Û Ð Ü‘ÍÈ
É’–„ÈÌ„ÐÉ¿…„Ë–„‚Í
pÏÍÀÊ„Ë¿lÝÀÚs Á΄ÏÁÚ„ ÎÏ;ÁÇÊ¿ÐÛ Á ÎÍÃ
ÏÍБÉÍÁÍËÁÍÆϿБ„o–„ÌÛÊ¿ÐÉÍÁ¿¾ÇÌ„…Ì¿¾ÐÍ‘
•ÍËÁÄ‘БÁ„ÍÌ¿ÁÃÏ’‚Б¿Ê¿À;‘ÛоÊÝÀÚ”ÎÏÍ
¾ÁÊ„ÌÇÈ ÐÁÍ„È Ç „‚Í ÊÝÀÁÇ c Í‘Á„‘ Ì¿ ÎÍÎÚ‘ÉÇ
Í‘•¿ ÎÍ‚Ê¿ÃÇ‘Û „„ ÎÍ•„ÊÍÁ¿‘Û lÝÀ¿ Áо Ð…ÇË¿
Ê¿ÐÛÇ’À„‚¿Ê¿o‘„•’ÃÇÁʾÊоÍÀÇ…¿ÊоÁÉÍÌ•„
ÉÍÌ•ÍÁ’À„ÃÇÊЄÀ¾–‘ÍÃÍ–ÛÀ„ÆÃ’—Ì¿Ü‚ÍÇБǖ̿
Çÿ…„…„БÍÉ¿rÁÍÆϿБÍËÉÍÌ“ÊÇÉ‘‘ÍÊÛÉÍÁÚ
ÏÍÐ
x’ÁБÁÍÁÚÆÁ¿ÌÌÍ„Í‘ÌÍ—„ÌǾËÇÐÍ‘•ÍËlÝ
À„ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊÍÐÛ Á ÁÇÄ© É’–Ç Ì¿ÁÍÆ¿ k’–¿ ÁÚ
ÆÚÁ¿Ê¿ Á lÝÀ„ Í‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„ ÃÍ ÏÁÍ‘Ú pÏ„ÃÊÍ…„
ÌÇ„ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ÎÍÇ‚Ï¿‘ÛÐÜ‘ÍÈÉ’–„ÈÁÚÆÁ¿ÊÍ
’ lÝÀÚ ÁÍÆË’˜„ÌÇ„ c ÉÍÌ•„ ÉÍÌ•ÍÁ lÝÀ¿
§ÎÍÃÍ—Ê¿¨ É É’–„ Ç ÏÍÀÉÍ ÎÍ‚Ê¿ÃÇÊ¿ „„ ÇÐÎÚ‘¿Á
ÎÏÇ Ü‘ÍË Ì„ÍÀÚ–ÌÍ„ ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ s’‘ …„ É’–¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
Б¿Ê¿ ˄̾‘Ûо Ç ÎÏ„ÁÏ¿‘ÇÊ¿ÐÛ Á Б͂ Ã’—ÇБ͂Í
Є̿Ì¿ÉÍ‘ÍÏÍËÐÇÄÊÍ‘„•lÝÀÚlÝÀ„ÁÃÏ’‚Æ¿
”Í‘„ÊÍÐÛÐÉ¿Æ¿‘Û„Ë’É¿ÉÐÇÊÛÌÍÍÌ¿„‚ÍÊÝÀÇ‘Ç
ÐÄυÇÁ¿¾ÐÊ„ÆÚÍÌ¿ÐÉ¿Æ¿Ê¿Ü‘Í
c ÿÊÛÌ„È—„Ë БϿ” Ê„…¿˜ÇÈ Á ÍÐÌÍÁ„ ÉÍÌ
“ÊÇÉ‘¿ Ð Í‘•ÍË ÎÏÍ—„Ê lÝÀ¿ ΄τБ¿Ê¿ À;‘Ûо
ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍ „Б„БÁ„ÌÌÚ” ÎÏ;ÁÊ„ÌÇÈ ÃÍ–„ÏÌÇ”
–’ÁБÁ ’ Ì„„ ÐÊÍ…ÇÊÇÐÛ ÎÏ„ÉÏ¿ÐÌÚ„ Í‘ÌÍ—„ÌǾ Ð
Í‘•ÍË

cÍ‘ ‘¿É Ì„ ÁБ¿Á¿¾ Ì¿ Á„ÐÛË¿ ÐÍÀÊ¿ÆÌÇ‘„ÊÛÌÚÈ Á
ÿÌÌÍË ÐÊ’–¿„ ÃÍÊ‚ÇÈ ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÇÈ Î’‘Û ’ÿ
ÊÍÐÛ–„Ï„Æ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÝÍÀÏ¿ÆÍÁÏ„—Ç‘ÛÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„
ÐÉ’ÝÎÏÍÀÊ„Ë’
˜““„É‘ÇÁÌÍБÛ Ç ÀÚБÏÍÄÈБÁÇ„ ° ÁÍ‘ –‘Í ÏÍÃÌÇ‘
Ë„‘ÍÃÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÐÌ„ÉÍ‘ÍÏÚËÇÃÏ’
‚ÇËÇÌ¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌǾËÇÁÐÍÁÏ„Ë„ÌÌÍÈÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ°Ì„È
ÏÍÊÇÌ‚ÁÇБǖ„ÐÉÇË ÎÏÍ‚Ï¿ËËÇÏÍÁ¿ÌÇ„Ë ‚„—‘¿ÊÛ‘‘„Ï¿ÎÇ
„È uτÄÏÇÉ¿ p„ÏÊÆ¿ ÇÊÇ Ë„‘ÍÃÍË οϿÃÍÉпÊÛÌÍÈ ÇÌ
‘„Ì•ÇÇ cÇÉ‘ÍÏ¿ uÏ¿ÌÉÊ¿
“ÍÀÇ–„ÐÉÍË’ ÉÊÇ„Ì‘’
ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„‘о Ì„ ÇÆÀ„‚¿‘Û ÍÀ™„É‘¿ “ÍÀÇÇ ¿ ÇÆÍ ÁЄ” ÐÇÊ
Б¿Ï¿‘Ûо À;‘Ûо „‚Í c ÿÊÛÌ„È—„Ë ËÚ ÎÍÉ¿…„Ë –‘Í
ДÍÃÌÚÆÄÐÛÇÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÇ„ÎÏÍ•„ÐÐÚÇÁÍÁЄ”
‘„” ÐÊ’–¿¾” É͂ÿ ÉÊÇ„Ì‘ ÁБ’ο„‘ Á Ì„ÎÍÐÏ„ÃБÁ„ÌÌÍ„
ÁÆ¿ÇËÍÄÈБÁÇ„ Ð Ë¿‘„ÏÇ¿ÊÍË Ç ÜÌ„Ï‚Ç„È À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ
‚ÍÍÌÉ¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍÍÎÇÏ¿„‘оÇÌ¿–’ÁБÁ¿ÇÌ¿ÍÀÏ¿ÆÇ
Ì¿‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÝ
pÏ„ÇË’˜„БÁ¿ Ë„‘Íÿ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿
ÎÇÇÁ‘ÍË–‘Í
°–’ÁБÁÍÐÁ¾Æ¿ÌÌÍ„ÐÎÏÍÀÊ„ËÌÍÈÐÇ‘’¿•Ç„ÈÌ¿Ç
ÀÍÊ„„‘Í–ÌÍ Í‘Ï¿…¿„‘ “ÇÉÐÇÏÍÁ¿ÌÌ’Ý ÜÌ„Ï‚ÇÝ ÉÍ‘ÍÏ¿¾
Ì„ËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÏ„¿ÊÇÆÍÁ¿Ì¿ÇÊÇÉÍ‘ÍÏÍÈÌ„”Á¿‘¿„‘
° ‘„Ê„ÐÌÍ ÁÚÏ¿…„ÌÌÍ„ –’ÁБÁÍ ÎÏ¿ÁÃÇÁÍ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿
„‘Ð’‘ÛÎÏÍÀÊ„ËÚrÊÍÁ¿ËÍ‚’‘ÍÀË¿Ì’‘Ûs„ÊÍ°ÌÇÉÍ
‚ÿ
°ÍÀÏ¿ÆÌ¿¾ÐÇËÁÍÊÇÆ¿•Ç¾–’ÁБÁ¿ÎÏÇÿ„‘„Ë’Б¿
‘’Ð –„‚Í‘Í ÍÀ™„É‘ÇÁÌÍ Ð’˜„БÁ’ݘ„‚Í mÚ ͘’˜¿„Ë
Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍБÛ–‘Í‘ÍÐÄʿ‘ÛÐÜ‘ÇËÎÏ„ÍÃÍÊ„‘ÛÁÍÆÄÈ
БÁÇ„Ì¿Ì¿ÐÍÀÏ¿Æ¿ÇÌ¿–„ÍÌÇÿÊÛ—„À’Ä‘ÎÏ„ÐÊ„ÃÍ
Á¿‘ÛÌ¿Ð
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

° ÍÀÏ¿Æ ÐÎÍÐÍÀ„Ì ÿ‘Û Ì¿Ë ÃÍÎÍÊÌÇ‘„ÊÛÌ’Ý ÇÌ“ÍÏ
Ë¿•ÇÝÍÐ’‘ÇÌ¿—„ÈÎÏÍÀÊ„ËÚpÏ¿Áÿ„„„˜„Ì¿ÃÍÁ„Ï
ÌÍÇБÍÊÉÍÁ¿‘Û
° Í–„ÌÛ Á¿…ÌÍ ° ÍÀÏ¿ÆÚ ÎÏÇ”Íþ‘ ÇÆ Ì¿—„‚Í À„Ð
ÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚ÍÁÍÆÄÈБÁ’¾Ì¿ÌÇ”ËÚÇÆ˄̾„ËÐÍÄÏ
…¿ÌÇ„À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í
° Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÇ„ ÎÏÇ„ËÍÁ Ï¿ÀÍ‘Ú Ð ÍÀÏ¿Æ¿ËÇ ÿ„‘
Ì¿Ë —ÇÏÍÉÇ„ ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇ Ãʾ ÇÆË„Ì„ÌǾ Ì¿—„‚Í ÇÐ
”ÍÃÌÍ‚ÍÐÍБ;ÌǾ
° ÇÆË„Ì„ÌǾ
ÇÊÇ Ì„ÇÆË„ÌÌÍÐ‘Û ÍÀÏ¿Æ¿ ÎÍÆÁÍʾݑ
Ì¿ËÉÍÌ‘ÏÍÊÇÏÍÁ¿‘Û”ÍÃÇÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘ÚÏ¿ÀÍ‘Ú
°ÃÍБǂ̒‘Ú„Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘Ú̿Ä…ÌÍÆ¿ÉÏ„Îʾݑо
hapiyinapam€s}
ÉÏ¿‘É¿¾ÇÌБϒɕǾ

eÍЄ¿ÌпÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÁ‘„–„
ÌÇ„ ÎÏÇË„ÏÌÍ ̄ÄÊÇ Æ¿ÌÇË¿È‘„ÐÛ Ï„Ê¿Éп•Ç„È Ç ‘Ï„
ÌÇÌ‚ÍËÐÍÆÿÌÇ„ËÍÀÏ¿ÆÍÁ–’ÁБÁÇÐÍБ;ÌÇÈ
h¿Ì¾‘ǾÎÏÍÁÍÃÇ‘„Á’ÃÍÀÌÍËÉÍË“ÍÏ‘ÌÍË˄Б„
pÍÃ Ï’ÉÍÈ ° ÍÃÇÌÃÁ¿ Б’Ê¿ ɒÿ ËÍ…ÌÍ À’Ä‘ ÎÍп
ÃÇ‘Û§ÍÀÏ¿ÆÚ¨ÃʾÏ¿ÀÍ‘ÚÐÌÇËÇ
 r ÎÍË͘ÛÝ ÃÇÉ‘Í“ÍÌ¿ Á ÐÁÍÀÍÃÌÍÈ Ë¿Ì„Ï„ Ì¿‚Í
Á¿ÏÇÁ¿È‘„ ÁЄ –‘Í ЖǑ¿„‘„ Ì’…ÌÚË Í ÐÁÍ„È ÎÏÍÀÊ„Ë„
БϿ”„ À„ÐÎÍÉÍÈБÁ„ cÚÄÊÇ‘„ ‚Ê¿ÁÌÍ„ –’ÁБÁÍ ÐÇË
ΑÍËÉÍ‘ÍÏÚÈÎÏÍÀÊ„Ë¿ÁÚÆÚÁ¿„‘pÏ;ÐÌÇ‘„ÐÇËΑÍË
ÍÎτÄÊÇÁ ‚Ä Ç É¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÍÌ ÎÏ;Áʾ„‘ ЄÀ¾ Á
Á¿—„Ë‘„Ê„
cÚÏ¿ÆÇ‘„–’ÁБÁÍ
ÐÇËΑÍË ÁÁÇÄÍÀÏ¿Æ¿oÀÏ¿Æ
ÃÍÊ…„Ì Î;ÁÇ‘Ûо ÐÎÍÌ‘¿ÌÌÍ Ì„ÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÍ iË„ÌÌÍ
‘¿ÉÍÈÍÀÏ¿ÆÇ„БÛ‘Í‘пËÚÈÇÆÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚ÍpÏÇ
‘Ï’ÃÌÍБ¾” Ð ÐÍÆÿÌÇ„Ë ÍÀÏ¿Æ¿ ÎÍÎÏÍÀ’È‘„ ÁÚÏ¿ÆÇ‘Û
ÐÊÍÁ¿ËÇ Á ÐÏ¿ÁÌ„ÌÇÇ
§É¿É À’ÑÍ ‚ÍÊÍÁ’ ‘ÇÐÉ¿ËÇ Ðÿ
ÁÇÊͨ §Ç‚Ê¿ Á ‚Ï’ÃǨ Ç ‘ à ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚ„ Ð ÐÇËΑÍËÍË
‘„Ê„ÐÌÚ„ ͘’˜„ÌǾ p;ÁÇÁ—ÇÈо ÎÏÇ Ü‘ÍË ÍÀÏ¿Æ °
‘Í–‘ÍÌ’…ÌÍ
 iÐÎÍÊÛÆ’¾ ÍÎÇпÌÌÚ„ ÎÏÇ„ËÚ
ÐÍÆ„Ï•¿ÌǾ ËÚÐ
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ê„ÌÌÍ‚Í ÄÈБÁǾ ÃÇ¿ÊÍ‚¿ ÁÆ¿ÇËÍÄÈБÁǾ ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍ
ÊÍ…ÌÍБ„È ΄τÿ–Ç –’ÁБÁ¿ ÎÍÎÏÍÀ’È‘„ ‘Ï¿ÌГÍÏËÇ
ÏÍÁ¿‘Û ÍÀÏ¿Æ pÍËÌÇ‘„ ° ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•Ç¾ ‘Ï„À’„‘ ЄÏÛ
„ÆÌÍÈ Ï¿ÀÍ‘Ú ÍÎτÄʄÌÌÚ” ’ÐÇÊÇÈ
Ì„ Î’‘¿‘Û Ð Ì¿ÐÇ
ÊÇ„Ë Ð Á¿—„È БÍÏÍÌÚ eÍÁ„Ͼȑ„ ÐÁÍ„È ÇÌ‘’Ç•ÇÇ
…„Ê¿ÌÇÝ ÐÄʿ‘Û –‘Í‘Í Ð ÍÀÏ¿ÆÍË É¿ÉÇË ÀÚ Ì„Ê„ÎÚË
Ü‘Í ÄÈБÁÇ„ ÌÇ É¿Æ¿ÊÍÐÛ iÆÀ„‚¿È‘„ ÎϾËÚ” ’ÿʾÝ
˜Ç”Ì„‚¿‘ÇÁÌÚÈÍÀÏ¿ÆÄÈБÁÇÈ
Áƾ‘ÛÇÁÚÀÏÍÐÇ‘ÛÇÆ
‚ÍÊÍÁÚÐÎϾ‘¿‘ÛÇ‘Ã 
pÏ„ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÌÚÈÁÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚÈÇÊÇÐÍÆÿÌÌÚÈÁ
ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÍБÛ Ì„‚¿‘ÇÁÌÍË’ ÍÀÏ¿Æ ÎÍÎÏÍÀ’È‘„ ÎÏÇ
̾‘ÛÁЄÀ¾mÚÐÊ„ÌÌÍÎÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ЄÀ¾ÁÎ’‚¿Ý˜„ÈÐÇ
‘’¿•ÇÇfÐÊÇБϿ”ÇÀ„ÐÎÍÉÍÈБÁÍÌ„ÁÍÆÌÇÉ¿Ý‘°ÁÚ
ÁЄÐÄʿÊÇÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ
fÐÊÇ ÌÇÉ¿ÉÇ” ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇÈ Ç Ì„’ÃÍÀБÁ Ì„
͘’˜¿„‘„Æ¿ÉÏ„ÎÇ‘„ÌÍÁÍ„–’ÁБÁÍÐÍБ;ÌÇ„
fÐÊÇ Á ÁÍÍÀÏ¿…¿„ËÍÈ ÇÊÇ Ï„¿ÊÛÌÍÈ ÐÇ‘’¿•ÇÇ
БϿ” ÁÍÆÁÏ¿˜¿„‘о ÎÍÎÏÍÀ’È‘„ ÇÌÍÈ ÐÎÍÐÍÀ ‘Ï¿ÌГÍÏ
Ë¿•ÇÇ ÇÊÇ ÍÀÏ¿‘Ç‘„ÐÛ Æ¿ ÉÍÌÐ’ÊÛ‘¿•Ç„È É ÎÐǔ͑„Ï¿
΄Á‘’ ÁʿÄݘ„Ë’ Ë„‘ÍÃÍË ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„
Ï¿ÎÇÇ

mfq|bfhoparnorsi
m„‘ÍÃÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÌ„ÐË͑ϾÌ¿
ÉÍÌ‘¿É‘ÎÍÐÏ„ÃБÁÍËÍÀÏ¿ÆÍÁÐÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÚËÁÎÍÊÌ„
À„ÆÍοЄÌ s„Ë Ì„ Ë„Ì„„ ÎÏ„ÃÍБÍÏÍ…ÌÍБÇ Ì„ ÎÍË„—¿
Ý‘
pÏÇ Ï¿ÀÍ‘„ Ð ÍÀÏ¿Æ¿ËÇ ÇÐÉÊÝ–Ç‘„ ÁоÉÍ„ Ì¿ÐÇÊÇ„
Ì¿Ã ÐÍÀÍÈ Ç ÍÀÏ¿ÆÍË nÇ ÎÏÇÌ’…ÿ‘Û ЄÀ¾ ÌÇ ƿБ¿Á
ʾ‘Û ÎÏÇ Ï¿ÀÍ‘„ Ð Ë¿‘„ÏÇ¿ÊÍË Ç ÜÌ„Ï‚Ç„È À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛ
ÌÍ‚ÍÌ„ÐÊ„Ã’„‘
iÆÀ„‚¿È‘„Ï„ÆÉÇ”ÄÈБÁÇÈÐÌ„‚¿‘ÇÁÌÚËÇÍÀÏ¿Æ¿ËÇ

ÁÚÀÏÍÐÇ‘Û ÇÆ ‚ÍÊÍÁÚ ÎÍÐÊ¿‘Û É –„Ï‘’ ÐÉ¿Æ¿‘Û §Ã¿ Í‘
Á¾…ÇÐÛ‘Ú 
fÐÊÇ Á¿Ë Ì„ ’ÿ„‘о ‘Ï¿ÌГÍÏËÇÏÍÁ¿‘Û ÐÍÆÿÌÌÚÈ
Á¿ËÇÍÀÏ¿ÆÇÊÇÁÜ‘ÍÈÏ¿ÀÍ‘„ÁÚÆ¿—ÊÇÁ‘’ÎÇÉÆ¿ÈËÇ
‘„ÐÛÏ„Ê¿Éп•ÇÍÌÌÚËÇ’ÎÏ¿…Ì„ÌǾËÇÎÍÃÍ…ÃÇ‘„ÎÍÉ¿
Á¿—„ ÐÍБ;ÌÇ„ пËÍ Ì„ Á„ÏÌ„‘о Á ÇДÍÃÌ’Ý ‘Í–É’ Ç
Ì¿–ÌÇ‘„ÁЄÐÌ¿–¿Ê¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

embdb9,,
‘¯ËmºÎ“’}’’°È°ˆã’m’}’
lȤÈÏȹãÈˈ¹È¹ÈÏȯ‚Èˈ
‘’¹©’¤È°}’
¯º“ºÏ©˯“º®}º}’efsrscoinors}
‘Ï„ÁÍ…ÌÇÉÇÇЖ¿Ð‘ÊÇÁ–ÇÉÇ

p„ÏÇÍÃ Ð —„БÇÊ„‘Ì„‚Í ÁÍÆϿБ¿ Ç ÃÍ ÎÍÊÍÁÍ‚Í ÐÍÆÏ„Á¿
ÌǾ uÏ„Èà ̿ÆÚÁ¿Ê Ê¿‘„Ì‘ÌÚË
ÐÉÏÚ‘ÚË Ç ÍÐÍÀÍ‚Í
ÇÌ‘„τпÉÌ„Ë’Ì„ÎÏ;ÁʾÊ°ÁЄÍÐÌÍÁÌÚ„ÉÍËÎÊ„É
ÐÚ Ç Í‘ÉÊÍÌ„ÌǾ ÁÚÆÁ¿ÌÌÚ„ Ï¿ÌÌ„È Ä‘ÐÉÍÈ ЄÉÐ’¿ÊÛ
ÌÍБÛÝ ÐÍÁ„Ï—ÇÊÇÐÛ Ç Á ‘ÍÈ ÇÊÇ ÇÌÍÈ Ë„Ï„ Ç “ÍÏË„
ÿÊÛÌ„È—Ç„Е„Ì¿ÏÇÇ…ÇÆÌÇÎÏ„ÃÍÎτÄÊÇÊÇ
x„‚Í’…‘¿Ë
n¿ËÜ‘ÇЕ„Ì¿ÏÇÇÌ„À„ÆÚÌ‘„Ï„ÐÌÚ
c —ÉÍÊÛÌÚÈ ΄ÏÇÍÃ Í‘ Ëʿ×ǔ ÉÊ¿ÐÐÍÁ ÃÍ ÁÚÎ’
ÐÉÌÚ” “ÍÏËÇÏ’„‘о ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ ° ’БÍÈ–ÇÁÍ„ ÜËÍ
•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ ÍÎτÄʾݘ„„ пËÍ–’ÁБÁÇ„ Ç
ÎÍÁ„ÄÌÇ„Ï„À„ÌÉ¿ÎÍÃÏÍБɿ¿Æ¿‘„ËÇÁÆÏÍÐÊÍ‚Í–„ÊÍ
Á„É¿ÐÏ„ÃÇÊÝÄÈ
n„ À’ÄË Î’‘¿‘Û ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ Ð ‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ sÏ„ÁÍ‚¿
ÐÇ‘’¿‘ÇÁÌ¿ ÿ…„ „ÐÊÇ ÍÌ¿ ”ÏÍÌÇ–„ÐÉ¿¾ pÏÇ–ÇÌ¿ËÇ
ËÍ…„‘ ÇË„‘Û Ç ÿÁÌÇ„ ‘Ï¿ÁËÚ Ç ÍÎÚ‘ ËʿÄ̖„БÁ¿
pÏÍÇÆϿБ¿„‘ÇÌ¿ÎÍ–Á„‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇÉ¿ÉÌ¿ÉÍËÎÊ„ÉЄ
ÎÏÇÁÚ–ÌÚ” Í…ÇÿÌÇÈ Ì„‚¿‘ÇÁÌÚ” ÐÍÀÚ‘ÇÈ ΄ÐÐÇËÇ
Бǖ„ÐÉÍ‚Í Í‘ÌÍ—„ÌǾ É ’Ð΄”’ Ç Ì„’Ð΄”’ Í•„ÌÉ¿Ë
ЄÀ¾ÍÉÏ’…¿Ý˜ÇËÇ
sÏ„ÁÍ‚¿ ° ÎÏ;ÁÊ„ÌÇ„ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍ‚Í Ï¿ÐБÏÍÈ
БÁ¿
sÏ„ÁÍ…ÌÍБÛ° ÐÍБ;ÌÇ„ o‘Ë„–¿„‘о Ì¿ ÁЄË ÎÏÍ
‘¾…„ÌÇÇ —ÉÍÊÛÌÚ” Ê„‘ pÍ Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘¿Ë ˿З‘¿ÀÌÍ‚Í
ËÌÍ‚ÍÊ„‘Ì„‚Í ÇÐÐÊ„ÃÍÁ¿ÌǾ a pÏǔͅ¿Ì Á ÐÍБ;ÌÇÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ ËÍ‚’‘ Ì¿”ÍÃÇ‘Ûо Í‘ ‘Ï„‘Ç ÃÍ ÎÍÊÍÁÇÌÚ
Ä‘„ÈÇÎÍÃÏÍБÉÍÁ
sÏ„ÁÍ…ÌÚÈ—ÉÍÊÛÌÇÉ΄τÃÉÍÌ‘ÏÍÊÛÌÍÈÐÁ„ÏǑоÐ
Ë¿ÐÐÍÈ ÎÏÇË„‘ Ì„ ’ÃÇÁǑо ÃÁÍÈÉ„ ÉÍ‘ÍÏ’Ý ÁЄ‚ÿ
Í…Çÿ„‘ Á ’–Ç‘„Ê„ –’ÁБÁ’„‘ ÊÇ–Ì’Ý Ì„ÎÏǾÆÌÛ Í‘
ÐÁ„ÏБÌÇÉÍÁ …Ä‘ οÉÍБ„È ’ ÏÍÃÇ‘„Ê„È Ì„ ǘ„‘ ÎÍÃ
ÄυÉÇ sÏ„ÁÍ…ÌÍË’ ÁÆÏÍÐÊÍË’ ÁЄ Ü‘Í ÃÍÊ…ÌÍ ÀÚ‘Û
”ÍÏÍ—Í ÆÌ¿ÉÍËÍ ° ÐÉÍÏ„„ ÁЄ‚Í ÍÌ Ç пË ÀÚÊ ‘Ï„ÁÍ…
ÌÚË—ÉÍÊÛÌÇÉÍË
fБÛ ÐÏ„ÃÇ —ÉÍÊÛÌÍÈ ÀÏ¿‘ÇÇ ‘¿É Ì¿ÆÚÁ¿„ËÚ„ §¿À
ÐÍÊÝ‘ÌÍÐÎÍÉÍÈÌÚ„¨˜‘ÇËÉ¿ÉÀ’ÑÍÁÍÍÀ˜„ÁЄÎÍÀ¿
Ï¿À¿Ì’ ° Í•„ÌÉÇ ’–Ç‘„ʾ Ï¿Ð΄ɿ̕Ú Æ¿Á’–¿ Ç ÏÍÃÇ
‘„Ê„È n¿ пËÍË Äʄ Ç” ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ ÐÉÏÚ‘¿ ÿ…„ Í‘
ÌÇ” пËÇ” c ‘¿ÉÍË ÐÍБ;ÌÇÇ ÍÌÇ ËÍ‚’‘ ÎÏÍÐο‘Û ‚ÍÃ
ÃÁ¿pÍ‘ÍËÇ”‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÍÀÌ¿Ï’…ÇÁ¿„‘оk¿ÉÎÏ¿ÁÇ
ÊÍÁпËÍÈÍБÏÍÈ“ÍÏË„
iÌ͂ÿ‘Ï„ÁÍ…ÌÚËÁ„Æ„‘°ÍÀБ;‘„ÊÛБÁ¿ÇÇ”ÐÍÀ
БÁ„ÌÌÚ„’ÐÇÊǾÎÏÇÁÍþ‘É‘ÍË’–‘ÍÍÌÇ΄τ”Íþ‘Á
Ï¿ÆϾà ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–ÌÚ” nÍ –¿˜„ ϾÃÚ
’Á„Ï„ÌÌÚ” Á ЄÀ„ Ж¿Ð‘ÊÇÁ–ÇÉÍÁ ‘„Ͼݑ ’ÿ–ÊÇÁÚ”
Ë¿ÊÛ–ÇÉÍÁÇÄÁÍ–„ÉÇÍÌÇÁ„ÐÛË¿ÀÊÇÆÉÍÆÌ¿ÉÍ˾‘оÐ
ÐÍБ;ÌÇ„Ë‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ
n¿ ÎÍ–Á„ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ ÁÚϿБ¿Ý‘ ÐÍ•Ç¿ÊÛÌÚ„ БϿ
”ÇÇБϿ”ÇÍÀ˜„ÌǾ
b;ÆÌÛÉÏÇ‘ÇÉÇ
r‘Ï¿”Î’ÀÊÇ–ÌÚ”ÁÚБ’ÎÊ„ÌÇÈ
r‘Ï¿” ÎÏ„ÎÍÿÁ¿‘„Ê„È Ì¿–¿ÊÛÌÇÉÍÁ –ÇÌÍÁÌÇÉÍÁ

¿Á‘ÍÏÇ‘„‘ÍÁ 
r‘Ï¿”ÐÍÁ„Ï—Ç‘ÛÌ„ÊÍÁÉÍБÛÌ¿ÊÝþ”
r‘Ï¿”Ì¿ÐË„—„ÉÍÐ’…ÄÌǾ
r‘Ï¿”‘ÍÊÎÚÇÊÝÃÌÚ”˄Б
cоÉÇ„ËÇБǖ„ÐÉÇ„БϿ”Ç
h¿ÉÊ¿ÃÚÁ¿„‘оÁЄÜ‘ÍÁÏ¿ÌÌ„ËÄ‘БÁ„Ï¿ÆÁÇÁ¿„‘о
Á —ÉÍÊ„ Ç ‘¿˜ÇË ËÚ ÎÍ‘ÍË Ü‘Í‘ ‚Ï’Æ ÎÍ …ÇÆÌÇ q„
—ÇÁ—ÇË ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ Ì„‚Í Ì„ÎÊÍ”Í ÀÚ ÁÐÎÍËÌÇ‘Û Ç
Ï¿ÆÍÀÏ¿‘Ûо°É¿ÉÍÌÍÁЄÌ¿–ÇÌ¿ÊÍÐÛ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ
cdorsikrsqavtnfb|cafsopoheanij
Ë¿Ë¿Æ¿ÎÊ¿–„‘οοÆ¿Ï’‚¿„‘

yÉÍÊÛÌÚ„‚ÍÃÚÍÌÇÉÍÌ„–ÌÍ–’ÄÐÌÚ„
pÍÙ„ËÁЄËÛ’‘Ï¿ÃÍÏÍ‚¿‘„ËÌÚËÇÐÌ„…ÌÚËÇ΄
Ï„’ÊÉ¿ËÇÏ„…’˜ÇÈ‚Ê¿Æ¿ÃÌ„ÁÌÍÈÐÁ„‘ÁÉÊ¿Ðп”ƿο”
Ë„Ê¿Ç‚ϾÆÌÍÈ‘ϾÎÉÇÉÍÊÊ„É‘ÇÁÌÍ„À„Æ’ËÇ„΄τ˄Ì
’–Ç‘„ÊÛÌÇ•¿ ΄ÏÁ¿¾ Ë; ÎÏÇ‚Ê¿—¿Ý˜¿¾ ÉÊ¿ÐÐ ÎÍÐË„
¾‘ÛоÌ¿ÃÇÃÇÍ‘ÍËp„‘ÏÍÁÚËÃÏ’…ÌÚÈ‚Í‚Í‘Ç͘’˜„
ÌÇ„–‘ÍÆ¿Á‘Ï¿Ì¿˄Б„p„‘ÏÍÁ¿À’Ä—Û‘Ú
e¿ÌÌÚ„ a h¿”¿ÏÍÁ¿ ÍÐÌÍÁ¿‘„ÊÛÌÍ ÇÐÐÊ„ÃÍÁ¿Á—„‚Í
БϿ”Ç Ä‘„È Í‘ ‘Ï„” ÃÍ ξ‘̿Õ¿‘Ç Ê„‘ Ç ÿÌÌÚ„ a
pÏǔͅ¿Ì ÁÍ ËÌÍ‚ÍË ДͅÇ Ç ÏÇÐ’Ý‘ É¿Ï‘ÇÌ’ Ì„ Ãʾ
ÐÊ¿ÀÍÌ„ÏÁÌÚ”
r¿Ë ÎÍ ЄÀ„ ΄τ”Íà ÇÆ ÏÍÃÇ‘„ÊÛÐÉÍ‚Í Á —ÉÍÊÛÌÚÈ
É¿Æ„ÌÌÚÈ ÃÍË Ç Б¿ÀÇÊÛÌÍ Æ¿ÉÏ„ÎÊ„ÌÌ¿¾ „…„ÃÌ„ÁÌ¿¾
Ï¿ÆÊ’É¿ÐË¿ËÍÈ°Ü‘Í‘¿ÉÍÈ΄ÏÁÇ–ÌÚÈБτÐÐkÄ‘
ÐÉÇË ¿Ï”¿Ç–ÌÚË БϿ”¿Ë ° ‘„ËÌÍ‘Ú ÍÃÇÌÍ–„БÁ¿ ÁÚ
ÐÍ‘Ú ÉÏÍÁÇ Ç …ÇÁÍ‘ÌÚ” ÃÍÀ¿Áʾݑо Ð΄•Ç“Ç–„ÐÉÇ„
—ÉÍÊÛÌÚ„БϿ”Ç
pÏ„…ÄÁЄ‚ÍБϿ”ÍÎÍÆÿÌǾ
m¿Ë¿ ‚ÍÌÇ‘ Ç ‘ÍÏÍÎÇ‘ ÍÄςÇÁ¿„‘ Ì¿ÎÍËÇÌ¿„‘
Ï¿ÆÃÏ¿…¿„‘о ÉÏÇ–Ç‘ §n’ –‘Í ‘Ú ÉÍο„—Ûо! oÎÍÆÿ
„Ë Á —ÉÍÊ’¨ pÍ‘ÍË ÁÚ Á˄Б„ À„‚ÍËÀ„‚ÍË Í‘ Ü‘Í‚Í
’…¿Ð¿°ÍÎÍÆÿÌǾÁ—ÉÍÊ’
x‘ÍËÍ…„‘ÀÚ‘ÛБϿ—Ì„„ÍÎÍÆÿÌǾÁ—ÉÍÊ’!
pÍ‘ÍË Á ‘ÍË …„ ’…„ ÎÏÇÁÚ–ÌÍË ÐÍБ;ÌÇÇ БϿ”¿
‘Ú пË ÐÍÀÇÏ¿„—Ûо ‘ÍÏÍÎÇ—Û Ç Î’‚¿„—Û ЄÀ¾ ° ÍÎÍ
Æÿ„—ÛÁ—ÉÍÊ’
i‘ÚÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍÍοÆÃÚÁ¿„—ÛÇ̾̄–É¿Ì„’ËÍ
ÊÇËÍÆ¿”ÊÍÎÚÁ¿„‘΄τÑÍÀÍÈÃÁ„ÏÛÇ‘„À¾Æ¿ÎÇÐÚÁ¿Ý‘
Á ÎÍÆÍÏÌÚÈ ÐÎÇÐÍÉ Ç ‘Ú ÎÏÍÎ’ÐÉ¿„—Û ’ÏÍÉ –‘ÍÀÚ
‘ÍÊÛÉÍ Ì„ Б;‘Û ΄τà ƿÉÏÚ‘ÍÈ ÃÁ„ÏÛÝ pÍ‘ÍË ÏÍÃÇ
‘„ÊÛÐÉÍ„ ÐÍÀÏ¿ÌÇ„ ÎÏÍÆÏ„ÌÇ„ ÃÍË¿—̾¾ É¿ÆÌÛ §sÚ Ì„
‘ÍÊÛÉÍÍοÆÃÚÁ¿„—Û‘Ú„˜„ÇÎÏÍ‚’ÊÇÁ¿„—Û¨
r‘Ï¿” ÍÎÍÆÿÌǾ ° ‘ÇÎÇ–ÌÚÈ БϿ” Ëʿ×ǔ
—ÉÍÊÛÌÇÉÍÁx¿˜„ÍÌÃÍБ¿„‘¿ÉÉ’Ï¿‘Ì„ÌÛÉÇ”–ÇБ„ÌÛ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÉÇ” ÄÁÍ–„É nÍ ÆÌ¿ÉÍË Ç ̄Ͼ—ÊÇÁÚË Ë¿ÊÛ–ÇÉ¿Ë
eÏ’‚ÍÈ ÎÍБ;ÌÌÚÈ ÇÆ ÉÊ¿Ðп Á ÉÊ¿ÐÐ ΄τ”Íþ˜ÇÈ
БϿ” ° “ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í Ì¿ÐÇÊǾ ° ÀÊÇ…„ Ë¿ÊÛ–Ç—É¿Ë
–„ËÄÁ–ÍÌÉ¿Ë
yÉÍÊ¿ É’ÊÛ‘ÇÁÇÏ’„‘ БϿ” Ï„À„ÌÉ¿ ΄τà r’΄Ï
˜‚Í΄τÃËÍÏ¿ÊÛÌÚËÇ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾËÇÐÍÁ„БÛÝÌ„˜¿Ã
ÌÍÜÉÐÎÊ’¿‘ÇÏ’„‘–’ÁБÁÍÁÇÌÚÇÁо–„ÐÉÇÐÎÍÐÍÀБÁ’„‘
Ï¿ÆÁÇ‘ÇÝ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ É¿É ’БÍÈ–ÇÁÍ‚Í ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ
‚ÍÐÍБ;ÌǾ
oÃÇÌ ÇÆ ÎÍБ;ÌÌÚ” БϿ”ÍÁ Ëʿׄ‚Í —ÉÍÊÛÌÇÉ¿
° À;ÆÌÛ Í‚ÍÏ–Ç‘Û ÏÍÃÇ‘„Ê„È Ì„ÐÍÍ‘Á„‘БÁǾ Ç” ÎÏ„
БDžÌÚË’БτËÊ„ÌǾË
ËÚБÍÊÛÉÍÐÄʿÊÇ–‘ÍÀ‘„À¾
ÎÏÇ̾ÊÇ Á Ü‘’ —ÉÍÊ’ ¿ ‘Ú© t–Ç—Ûо Ì„ Ãʾ ЄÀ¾
’–Ç—ÛоÃʾÏÍÃÇ‘„Ê„ÈÇÍ‚ÍÏ–¿„—ÛÇ” ÐÁÍÇËÇ Ì„’Ð΄
”¿ËÇ oÃÌÍ‚Í Ü‘Í‚Í ÀÚÊÍ ÀÚ ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ eÍÀ¿Áʾ„‘о
БϿ”Ì¿É¿Æ¿ÌǾiÌ͂ÿ“ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚ÍvÍ‘¾ÎÍÍÎÏÍпË
Ä‘„ÈÌ¿ÇÀÍÊ„„ÍБÏÍÍÌÇ΄τ…ÇÁ¿Ý‘Ì„Í‚Ï¿ÌÇ–„ÌǾÁ
ÐÁÍÀÍÄÇÍ‘ÃÚ”„
Ì„ÎÍÈÄ—Û‚’ʾ‘ÛÀ’Ä—ÛÆ¿ÌÇË¿‘Û
о ÎÍÉ¿ Ì„ ÇÐÎÏ¿ÁÇ—Û ÃÁÍÈÉ’ Ì„ ÉÏÇÉ Ç ÿ…„ Ì„ Ï’
ÉÍÎÏÇÉÊ¿ÃБÁÍ
ÀÚÁ¿„‘ÀÚÁ¿„‘ ¿ËÍÏ¿ÊÛÌÍ„’ÌÇ…„ÌÇ„
ÐÍÎÏÍÁͅÿݘ„„ÏÍÃÇ‘„ÊÛÐÉÇ„Ï¿ÆÀÍÏÉÇx„ËБ¿Ï—„°
‘„ËÀÍÊÛ—„
r‘Ï¿” Ì¿É¿Æ¿ÌǾ ËÍÏ¿ÊÛÌÚÈ БϿ” Ç Ì„’Ë„ÌÇ„ ÍÎ
τÄÊÇ‘Û ÎÏÇ–ÇÌ’ Ì„’ÿ– ÎÏÍÁ¿ÊÍÁ Ì„’Ð΄”¿ ÎÏÇÁÍÃÇ‘
É Ï¿ÆÁÇ‘ÇÝ Ð’„Á„ÏÇÈ Ç ËÇБǖ„ÐÉÇ” БϿ”ÍÁ sÏ„ÁÍ…
ÌÚ„—ÉÍÊÛÌÇÉÇ°Ë¿Ê„ÌÛÉÇ„ÃÇÉ¿ÏÇp¾‘ÌÇ•ÚÀ„ÆqÍ
ÀÇÌÆÍÌ¿ u¿Ì¿‘Ç–ÌÍ À;‘о ‘ÏÇ̿Õ¿‘Í‚Í –ÇÐÊ¿ ÎÍÌ„
ÄÊÛÌÇÉ¿–„ÏÌÚ”ÉÍ—„Ép„Ï„ÃÉÍÌ‘ÏÍÊÛÌÍÈÆ¿‚¿ÃÚÁ¿
Ý‘§tÁÇ…’À„ÊÚÈ§Ë„ÏЄÄШÀ’Ä‘Ê„‚ÉÇÈÁ¿ÏÇ¿Ì‘¨
fБ„БÁ„ÌÌÍÁЄ§Ë„ÏЄÄÐÚ¨ÁÜ‘Í’‘ÏÍ‘ÍÊÛÉÍ –„Ï
ÌÚ„ÇÁ¿ÏÇ¿Ì‘ÎÍοÿ„‘опËÚÈÎÏÍÁ¿ÊÛÌÚÈ
bÍÊÛ—„ ÁЄ‚Í Ï„À„ÌÍÉ Ì’…ÿ„‘о Á Æ¿˜Ç˜„ÌÌÍБÇ
Б¿ÀÇÊÛÌÍБÇ̿Ä…ÌÍБÇÁÍ‘ÌÍ—„ÌǾ”ÐÊÝÃÛËÇx‘ÍÀ
ËÍ…ÌÍ ÀÚÊÍ ÃÍÁ„Ͼ‘Û x‘ÍÀ ËÍ…ÌÍ ÀÚÊÍ Ï¿ÐЖǑÚÁ¿‘Û
x‘ÍÀ ËÍ…ÌÍ ÀÚÊÍ Æ¿ÐÊ’…Ç‘Û ÍÃÍÀÏ„ÌÇ„ ÆÌ¿–ÇËÚ” Ãʾ
‘„À¾ÊÝÄÈ°ÏÍÃÇ‘„Ê„È’–Ç‘„Ê„ÈÐÁ„ÏБÌÇÉÍÁ˜‘Í°
ÍÐÌÍÁ¿ Ç ÎÍ–Á¿ t ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” ÍÌ¿ ’”ÍÃÇ‘ ÇÆÎÍà ÌÍ‚
fÐÊÇÃÍË¿‘„À¾ÎÍБ;ÌÌÍ‘ϾВ‘–‘Í…ÿ‘ÛÍ‘—ÉÍÊÚ!
yÉÍÊ¿°“ÍÀÍ‚„ÌÌ¿ÎÍÐÁÍ„ÈÎÏÇÏÍÄm„БÍÁÉÍ
‘ÍÏÍË ÁЄ ÎÍБÏÍ„ÌÍ Ì¿ ÐÍÏ„ÁÌÍÁ¿ÌÇÇ Í•„ÌÉ„ ÉÍÌÉ’
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ï„Ì•ÇÇ ÐÏ¿ÁÌ„ÌÇÇ É‘Í Ê’–—„ É‘Í ”’…„ É‘Í ΄ÏÁÚÈ
É‘ÍÎÍÐÊ„ÃÌÇÈÎÍ͘τÌÇÇÇÌ¿É¿Æ¿ÌÇÇ‚Ä‚Ï’ÀÍБÛÇ
¿‚Ï„ÐÐǾ ’–Ç‘„Ê„È Ç ÐÁ„ÏБÌÇÉÍÁ ÌÇ–„Ë Ì„ Í‚Ï¿ÌÇ–ÇÁ¿
„‘оyÉÍÊ¿ÐÊÍÁÌÍÎÏ„ÃÌ¿ÆÌ¿–„Ì¿ÃʾÁÚÏ¿ÀÍ‘ÉÇБϿ
”¿Ç“ÍÏËÇÏÍÁ¿ÌǾ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ”ÐÍБ;ÌÇÈ
hÄÐÛ ÁоÉÇÈ БϿ” ° „БÛ БϿ” ÍÐÉ¿ÌÿÊÇ‘Ûо Ì¿
Î’ÀÊÇÉ„
q¿Æ’Ë„„‘о‘¿ÉÍÈ—ÉÍÊ¿ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿„‘оÊÇ—ÛÁÏ„
˾ Í‘ ÁÏ„Ë„ÌÇ pÏÇБ’ÎÚ БϿ”¿ Ð˄̾ݑо À„ƒÄυ
ÌÚËÁ„ЄÊÛ„ËÍÀ˜„ÌÇ„ËÃÏ’…ÀÍÈÇÎÏÍ–ÇËÇË„ÊÉÇËÇ
Ï¿ÃÍБ¾ËÇ pÏÍБÍ ÍÃÌÇ ÁБτ–¿Ý‘ Ç Ï¿ÐБ¿Ý‘о ÐÍ
БϿ”ÍË Ê„‚ÉÍ Ç Á Ü‘ÍË ÐËÚÐÊ„ ÍÌÇ ÁÎÍÊÌ„ ÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–
ÌÚ eÏ’‚Ç„ ÁЄ ÎÏÍ–Ì„„ ’Á¾Æ¿Ý‘ Á ÐÁÍ„Ë ‘Ï„ÁÍ…ÌÍË ÐÍ
Б;ÌÇÇ i” ÿ…„ ÁÌ„—Ì„ Ê„‚ÉÍ Í‘ÊÇ–Ç‘Û ° –¿Ð‘Í
ÉÏ¿ÐÌ„Ý‘ Ç ÀÊ„ÃÌ„Ý‘ ÎÍ‘„¾ Í‘ Ì„ÊÍÁÉÍБÇ ÎÏÍо‘о Á
‘’¿Ê„‘ ’ ÌÇ” À„ÐÎÍÉÍÈÌÚ„ Ï’ÉÇ ÇÆ‚ÏÚÆ„ÌÚ ÌÍ‚‘Ç É¿
Ï¿Ìÿ—ÇÇÏ’–ÉÇ’ÃÍÐÉÇÍÌÇÐ’„‘ÊÇÁÚÇÊÇÐÉÍÁ¿ÌÚÇ
Ì¿ÎϾ…„ÌÚ¿É’ÐÍ–„ÉË„Ê¿ÃʾÌÇ”‘¾…„Ê É¿É –’‚’Ì
Ì¿¾‚ÇϾ
r‘Ï¿” Á —ÉÍÊ„ Ì„ÇÆÀ„…„Ì ÌÍ ΄τ…ÇÁ¿„‘о ÎÍ Ï¿Æ
ÌÍË’°ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–ÌÚ”ÍÌÆ¿ÁÍÃÇ‘ËÍÀÇ
ÊÇÆ’„‘ÎÍÃБ„‚ÇÁ¿„‘Ç”¿Æ¿Ï‘ÇÐÏ„ÃÇÌÇ”ÐÉÍÏ„„ÁБτ
‘Ç—Û БϿБÌÚ” ÎÍÉÊÍÌÌÇÉÍÁ “ÇÊÛËÍÁ’…¿Ð‘ÇÉÍÁ Ç
ÉÍËÎÛÝ‘„ÏÌÚ”БτʾÊÍÉsÏ„ÁÍ…ÌÚ”БϿ”ÎÍÁ„Ï‚¿„‘Á
¿Î¿‘ÇÝÇÍ•„΄̄ÌÇ„
t–Ç‘„ʾ ÊÝÀ¾‘ Ç •„̾‘ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” Ä‘„È t ‘¿ÉÇ”
Ï¿ÆÁÇ‘Í –’ÁБÁÍ Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÇ ÍÌÇ ÎÍÃÿݑо ËÍ
Ï¿ÊÛÌÍË’ ÿÁÊ„ÌÇÝ À;‘о ÍÎÍÆÿ‘Û Ì„ ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо Ð
ƿÿÌÇ„Ëi”Ê„‚ÉÍÉÍÌ‘ÏÍÊÇÏÍÁ¿‘Û
n¿ пËÍË Äʄ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ ËÍÀÇÊÇ
Æ’„‘ ÌÍ ÊÇ—Û ÎÏÇ Ï„—„ÌÇÇ ÇÆÁ„БÌÚ” Ç ÎÏÇÁÚ–ÌÚ”
ƿÿ– c ÌÍÁÚ” ’ÐÊÍ…Ì„ÌÌÚ” ÇÆË„Ì„ÌÌÚ” ’ÐÊÍÁǾ”
ÍÌ¿ Ï„À„ÌÉ¿ ÄËÍÏ¿ÊÇÆ’„‘ k ‘ÍË’ …„ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ„ Ä‘Ç
ÀÚÁ¿Ý‘Ï¿ÆÌÚËÇÇÎÏ;Áʾ„‘оÜ‘ÍÐÍБ;ÌÇ„’ÌÇ”ÎÍ
Ï¿ÆÌÍË’ ° Í‘ ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍ‚Í ÐÎÍÉÍÈБÁǾ
ÌÇ–„Ë Ì„ ÎÏÍ
—ÇÀ„—Û ÃÍ¿‚Ï„ÐÐÇÇÇÍ‘ÉÏÍÁ„ÌÌÍÈÄÏÆÍБÇ
rËʿׄ‚Í—ÉÍÊÛÌÍ‚ÍÁÍÆϿБ¿‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛËÍ…„‘
˄̾‘Ûо Ì¿ ÁÎÍÊÌ„ ÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–ÌÍ„ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ„ ÐÍ
Б;ÌÇ„ Ç ÍÉÍÌ–¿‘„ÊÛÌÍ “ÍÏËÇÏ’„‘о É¿É ’БÍÈ–ÇÁÍ„ Ç
Б¿ÀÇÊÛÌÍ„ Á Ï¿ÌÌ„ÎÍÃÏÍБÉÍÁÍË ÁÍÆϿБ„ rÍБ;ÌÇ„
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÍÀÍБϾ„‘о Á ÎÏ„ÃÁÚÎ’ÐÉÌÚ” ÉÊ¿Ðп” ÎÏÍÁÍ•ÇÏ’„ËÍ„
БϿ”ÍË ΄τà À’Ã’˜ÇË Ç ΄ÏÁÚËÇ
Ãʾ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” Ì„
ÐÊÇ—ÉÍË’ÿ–ÌÚËÇ ÍÎÚ‘¿ËÇÊÝÀÍÁÌÚ” Ç ЄÉÐ’¿ÊÛÌÚ”
Í‘ÌÍ—„ÌÇÈ
n„ÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–Ì¿¾ ÝÌÍБÛ ’…„ Ì„ ÀÍÏ„‘о Ð ‘Ï„ÁÍ…
ÌÍБÛÝoÌ¿’–ǑоÐÌ„È…Ç‘Ûcorsqojuoqmf
‘ÇÎÚÇË¿ÐÉÇ

t…„‚ÍÁÍÏÇÊÇÇÐÌÍÁ¿ÎÍÁ‘ÍÏÇË°ÁÀÍÊÛ—ÇÌБÁ„ÐÁÍ„Ë
ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍ„ Ì„ÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–Ç„ Ë¿ÊÍ ÉÍË’ Æ¿Ë„‘ÌÍ
sϾЄ‘ ΄τà ÜÉÆ¿Ë„ÌÍË ÀÍÇ—Ûо Ì¿ÐË„—„É ° –‘Í Á
Ü‘ÍË’ÃÇÁÇ‘„ÊÛÌÍ‚ÍsÍÉ¿É–¿Ð‘ÍÇ ÍБÏÍ ‘Ú Ü‘Í ΄τ
…ÇÁ¿„—Û ° ÌÇÉÍ‚Í Ì„ ÇÌ‘„Ï„Ð’„‘ pÍÃÏÍБÍÉ ÉÍÌ„–ÌÍ
ËÍ…„‘ ÀÏÍÐÇ‘Û —ÉÍÊ’ ÎÍÆÌ¿ÉÍËÇ‘Ûо Ð Ì¿ÏÉÍ‘ÇÉ¿ËÇ
ÇÊÇ ÁÚÀÏÍÐÇ‘Ûо ÇÆ ÍÉÌ¿ n’ –‘Í … ‘’‘ ÐÄʿ„—Û! pÍ
ǘ„Ë Ì¿ÏÉÍÃÇÊÊ„Ï¿ Ì„ Ì¿ÈÄË Ç ÍÀÁÇÌÇË ÁÍ ÁЄË ÏÚ
ÌÍÉÇÐÁÍÀÍÃ’k‘ÍË’…„‘¿ÉÇ„Ì„ÌÍÏË¿ÊÛÌÍБÇË¿ÐÐÍ
ÁÍ‚Í”¿Ï¿É‘„Ï¿ÐÊ¿Á¿ÀÍ‚’Ì„ÇË„Ý‘
mÚ É¿É Ï¿Æ Ë¿ÐÐÍÁÍÈ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÝ Á ‘ÍË –ÇÐÊ„
ÎÍÏͅÿݘ„Èǧ̄ÌÍÏË¿ÊÛÌÍБǨÆ¿ÌÇË¿„Ëо
pÍapÏǔͅ¿ÌÍÌ¿ÀÚÁ¿„‘ÁоÉÍÈ
r ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÝ ÍБÏÍÈ Ì„Ï„‚’ÊÇÏ’„ËÍÈ ÎÍÃÏÍБÍÉ
ÐÎÏ¿ÁÇ‘ÛоÌ„ÁÐÇÊ¿”hÄÐÛÁЄÉÊ¿ÐÐÇ–„ÐÉÇ„ÎÏÇÆÌ¿ÉÇ
‘Ï„ÁÍ‚Ç É¿É ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ‚Í Ï¿ÐБÏÍÈБÁ¿ Ç ΄ÏÁÚ„ ÇÆ
ÌÇ” ° À„ÐÎÏ„ÃË„‘ÌÍБÛ À„ÐÎÏÇ–ÇÌÌÍБÛ e¿„‘ Í ЄÀ„
ÆÌ¿‘ÛÁÏ¿ÌÌ„ÎÍÃÏÍБÉÍÁÍËÁÍÆϿБ„
k‘¿ÉÇËÐÍБ;ÌǾËÎÍÃÏÍБÉÇÌ„‚Í‘ÍÁÚÇ΄τ…Ç
Á¿Ý‘Ç”‘¾…„ÊÍ
k͂ÿÍÌÇÀÚÊÇËʿׄБϿ”ÇÀÚÊÇÉ¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ
ÎÏ„ÃË„‘ÌÚoÌÇ–¿˜„ÁЄ‚Í‘Í–ÌÍÆÌ¿ÊÇ°ÉÍ‚ÍÀ;‘о
ÇÎÍ–„Ë’t–Ç‘„ʾÁÍÐÎÇ‘¿‘„ʾb¿À’€‚’i”Á„–„ÏÌÇ„
БϿ”Ç ° ΒБÍÈ ÉÍËÌ¿‘Ú ‘„ËÌÍ‘Ú Ç БϿ—ÌÍ‚Í ÎÍÃ
ÉÏÍÁ¿‘ÛÝÇË„ÊÇÎÏÇ–ÇÌÚÁËÇÉÏÍ‘Ï¿ÁË¿”Ä‘БÁ¿ÐÁ¾
Æ¿ÌÌÚ” Ì¿ÎÏÇË„Ï ÐÍ ÐÊÇ—ÉÍË ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍÈ Æ¿Î’‚Ç
Á¿Ý˜„È Ë¿Ì„ÏÍÈ ÏÍÃÇ‘„Ê„È ’ÉÊ¿ÃÚÁ¿‘Û Ë¿Ê„ÌÛÉÍ‚Í
Ðο‘ÛrÁÍÆϿБÍËÎÏÍ”ÍÃÇÊÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

iÌÍ„ÄÊÍÍБϿ¾‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ
r‘Ï¿” À„ÐÎÏ„ÃË„‘ÌÚÈ Ï¿ÆÊÇ‘ÚÈ ΄τ”Íþ˜ÇÈ Á
“ÍÏË’ ÍБÏÍÈ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ ÎÍÃÏÍБÉÇ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿Ý‘
É¿ÉÌ„ÍÀ™¾ÐÌÇËÚÈÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÚÈÇÏÏ¿•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ
cÍÀ˜„ËÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÁÍÐÎÏÇÌÇË¿Ý‘
fÃÇÌБÁ„ÌÌÚÈ Á Ü‘ÍË ÁÍÆϿБ„ Î’‘Û ÍÐÊ¿ÀÊ„ÌǾ ‘¿
ÉÍÈ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ°ÍÎÏ„ÃË„–ÇÁ¿ÌÇ„БϿ”¿Ì¿”ͅÄÌÇ„
ÍÀ™„É‘ÍÁ‘Ï„ÁÍ‚ÇÁÌ„ЄÀ¾pÍËÍ‚¿„‘ÁÍÀ˜„ËË¿ÊÍ
o‘ÌÍÐÇ‘„ÊÛÌÍ ÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–Ì¿ ÉÍË΄ÌÐÇÏÍÁ¿ÌÌ¿¾ Ï„
‚’ÊÇÏ’„Ë¿¾‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ‘¿ÐÉÍ‘ÍÏÍÈÎÍÃÏÍБÍÉÎÚ‘¿
„‘оÇÌ„À„Æ’Ð΄—ÌÍÐÎÏ¿ÁÇ‘ÛопË
rÌÇ…¿¾’ÏÍÁ„ÌÛ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ
pÏÇ’–¿¾ÐÛ Ì¿”ÍÃÇ‘Û ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿‘Û Ç ’БϿ̾‘Û
ÎÏÇ–ÇÌÚ
s¿ÉÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ ”¿Ï¿É‘„ÏÌÍ Ãʾ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ Б¿
ÀÇÊÛÌÚ” —ÉÍÊÛÌÚ” ΄ÏÇÍÃÍÁ ° Á Ëʿ×ǔ ÉÊ¿Ðп” Á
Ï¿ÌÌ„Ë ÎÍÃÏÍБÉÍÁÍË ÁÍÆϿБ„ cÍÆËÍ…„Ì ΄τ”Íà ÇÆ
Ì„‚Í‘Ï„ÁÍ…ÌÇÉÍÁÁÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–ÌÚ„
sÏ„ÁÍ…ÌÍБÛ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÎÏ„ÃË„‘ÍË ‚ÍÏÃÍБÇ ’Á„
Ï„ÌÌÍБÇ Á ‘ÍË –‘Í ÇÆÆ¿ ÎÍБ;ÌÌÍ‚Í À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ ‘Ú
Б¿ÌÍÁÇ—ÛоÀÍÊ„„Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÚËÍÏ‚¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌÚË¿É
‘ÇÁÌÚË ËÍ…„—Û ÃÍÀÇÁ¿‘Ûо ’Ð΄”¿ s¿É¿¾ É’ÊÛ‘ÇÁÇ
Ï’„Ë¿¾ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ o‘‚ÍÊÍÐÉÇ ’–Ç‘„ÊÛÐÉÇ” Í•„ÌÍÉ
ÐÊÇ—ÉÍË ¾ÁÌÍ ÎÏÇÐ’‘БÁ’Ý‘ Á ‘¿ÉÍË Í‘ÌÍ—„ÌÇÇ É ÐÍÀ
БÁ„ÌÌÍË’ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍË’ÃÇÐÉÍË“ÍÏ‘’
iÌ͂ÿ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ΄τ”ÍÃÇ‘ÁÌ„É’ÝË¿‚Ç–„ÐÉ’Ý
“ÍÏË’rÉÊÍÌÌÍБÛÉËÇБǕÇÆË’‘Ï„ÁÍ…ÌÍ‚ÍÎÍÃÏÍБɿ
ÎÏ;Áʾ„‘оÁÎÍБ;ÌÌÍËÆ¿ÉÊÇÌ¿ÌÇÇÌ„ÉÇ”ÐÇÊÏ’ÉÍ
ÁÍþ˜Ç” „‚Í Ð’ÃÛÀÍÈ sÏ„ÁÍ…¿˜Ç„ ÐÇ‘’¿•ÇÇ ÐÌÍÁ¿ Ç
ÐÌÍÁ¿Ì¿Á¾Æ–ÇÁÍÎÏÍÇ‚ÏÚÁ¿Ý‘оÁÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇpÍÎÚ‘
ÉÇ ÎÏ„ÍÃÍÊ„‘Û “ϒБϿ•ÇÝ ϿДͅÄÌǾ Ë„…Ã’ € ÇÄ
¿ÊÛÌÚËǀτ¿ÊÛÌÚËÁÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇ’ÃÍÁÊ„‘ÁÍÏ„ÌǾÌ„
ÎÏÇÌÍо‘ÍБ¿Áʾ¾ÍБÏÍ„–’ÁБÁÍÌ„ÃÍÁÍÊÛБÁ¿ÐÍÀÍÈ
c ÐÉÏÚ‘ÍÈ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ ÐÊÇ—ÉÍË Í–„ÁÇÃÌÍ ÎÏÍ
ÐË¿‘ÏÇÁ¿„‘о Ë„”¿ÌÇÆË Æ¿˜Ç‘Ú ° Ì„ÎÏÇÆÌ¿ÌÇ„ Ï„¿ÊÛ
ÌÍБÇ ÁÌ„—Ì„È Ç ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„È ÁÍ Ç˾ Ð͔Ͽ̄ÌǾ Б¿
ÀÇÊÛÌÍБÇ n¿ÆÚÁ¿Ý‘ „˜„ ° ÐÇÌÃÏÍË ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍ‚Í ÐÎÍ
ÉÍÈБÁǾ pÍÃÏÍБÍÉ Ì„ Ï„¿‚ÇÏ’„‘ Ì¿ Í•„ÌÉÇ
ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç” nÇÉ¿É Ì„ Ï„¿‚ÇÏ’„‘ c ÊÝÀÍÈ ÐÇ‘’¿•ÇÇ
Ï„¿É•Ç¾§n’Ç–‘Í!¨iÊÇÌÇÉ¿ÉÍÈÏ„¿É•ÇÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
o‘Ãڔ͑̄ÁÚÌÍÐÇËÍÈ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ
s„ËÁÏ„Ë„Ì„ËÁÌ’‘Ï„ÌÌ„„Ì¿ÎϾ…„ÌÇ„ÇÃÇÐÉÍË“ÍÏ‘
̿ϿБ¿Ý‘ k¿ÉÍ„ÌÇÀ’ÃÛ ÁÎÍÊÌ„ ÌÇ–‘Í…ÌÍ„ ÐÍÀÚ‘Ç„ °
Ç¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍ„ÐÎÍÉÍÈБÁÇ„΄τ”ÍÃÇ‘Á¿ÀÐÍÊÝ‘Ì’Ý‘Ï„
ÁÍ…ÌÍБÛ
sÏ„ÁÍ…ÌÍБÛÊÝÀÇ‘ϾÃÇ‘ÛоÁË¿ÐÉÇ
oÌ¿̿ÄÁ¿„‘Ë¿ÐÉ’¿‚Ï„ÐÐÇÇÎÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÝÉÍÉÏ’
…¿Ý˜ÇË Ç пËÍË’ ЄÀ„ iÊÇ ÎϾ–„‘о Æ¿ ÎÍÁÚ—„ÌÌÍÈ
ÌÍË¿ÊÍÜ““„É‘ÇÁÌÍÈ¿É‘ÇÁÌÍБÛÝ
iÊÇÎÏÇÉÇÃÚÁ¿„‘оÆ¿ÁÇÐÇËÍБÛÝÍ‘ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç”
rÉÏÚÁ¿„‘оÆ¿Ë„–‘¿‘„ÊÛÌÍБÛÝÇÊǿο‘Ç„È
n¿Ã„Á¿ÌÇ„Ì¿‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛË¿ÐÍÉ°ÐÊ¿À¿¾ÎÍÎÚ‘É¿
’ÎÏ¿Áʾ‘Û ÐÁÍÇË ÐÍБ;ÌÇ„Ë k¿É Ì¿ÎÏÇË„Ï Ç ’”Íà Á
ÀÍÊ„ÆÌÛÁÐ’˜ÌÍБÇ΄ÏÁÚÈÇÍοÐÌÚÈÐÇËΑÍËÇÆÀ„‚¿
ÌǾ ‘Ï„ÁÍ…¿˜Ç” ÐÇ‘’¿•ÇÈ pÏ;Áʾ„‘о Í–„ÌÛ ’À„ÃÇ
‘„ÊÛÌÍÁÎÊÍ‘ÛÃÍÁÎÍÊÌ„Í–„ÁÇÃÌÚ”ÐÇËΑÍËÍÁÏ¿ÆÊÇ–
ÌÚ”ÐÍË¿‘Ç–„ÐÉǔƿÀÍÊ„Á¿ÌÇÈ
pÍ‘ÍË’É¿ÉÎÏ;Áʾ„‘оÇÁÉ¿ÉÇ„Ë¿ÐÉÇÎÏ„ÃÎÍ
–Ç‘¿„‘ ϾÃÇ‘Ûо ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ ÎÍÃÏÍБÉÇ Í‘ÊÇ–¿Ý‘о
iÌ͂ÿ°Ï¿ÆÇ‘„ÊÛÌÍ
n¿ÎÏÇË„Ï¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍ‘Ï„ÁÍ…ÌÚÈÎÍÃÏÍБÍÉtÌ„‚Í
ÎÍÁÚ—„ÌÌÍ„–’ÁБÁÍ ÍοÐÌÍБÇ ÁÚÆÚÁ¿„‘ ÐË„ÐÛ ¿‚Ï„ÐÐÇÇ
Ç ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ eÍÀ¿Áʾ„‘о –’ÁБÁÍ ÁÇÌÚ Í‘ ÉÍ‘ÍÏÍ‚Í
¿‚Ï„ÐÐǾ‘ÍÊÛÉÍϿБ„‘pÍËÌÇ‘„ÐÏ„ÃÇÐÁÍÇ”ÍÃÌÍÉÊ¿ÐÐ
ÌÇÉÍÁ‘¿Éǔ̄ÏÁÌڔƿÀǾÉ!mÍ…„‘ÇпËÇÀÚÊÇ‘¿ÉÇ
ËÇ©
bÍÊ„„ Ï¿ÐÎÏÍБϿ̄Ì ‘Ï„ÁÍ…ÌÍÆ¿ÁÇÐÇËÚÈ ‘ÇÎ ÎÍÃ
ÏÍБɿ oÌ ‘Í…„ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ç ÄÏÆÍÉ Ç Æ¿ÃÇÏÇБ ÌÍ Ð
‘„Ë‘ÍÊÛÉÍ–‘ÍÀÍÀÏ¿‘Ç‘ÛÌ¿ЄÀ¾ÁÌÇË¿ÌÇ„f‚Í¿““„É
‘ÇÏÍÁ¿ÌÌ¿¾ÎÍÐÊ’—ÌÍБÛÐÊ’…Ç‘‘ÍÈ…„•„ÊÇoÌÍÐÍÀÍ
–’ÁБÁÇ‘„Ê„Ì É ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍË’ ÐÍБ;ÌÇÝ ÃÏ’‚Ç” ÊÝ
ÄÈ Ç ÎÏ;Áʾ„‘ ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÝ É ÌÇË ÎÍÁÚ—„ÌÌ’Ý Æ¿
ÀÍ‘ÊÇÁÍБÛ ÁÎÊÍ‘Û ÃÍ пËÍÎÍ…„Ï‘ÁÍÁ¿ÌǾ t ÉÊ¿ÐÐÌÚ”
ÊÇÄÏÍÁ ÁЄ‚ÿ ÍÃÇÌÃÁ¿ ‘¿ÉÇ” ÁÍ‘ ÇÐБ’ÎÊ„ÌÌÚ” ÎÍ–Ç
‘¿‘„Ê„È ‚Í‘ÍÁÚ” ‘„Ï΄‘Û ÊÝÀÚ„ ÇÆÄÁ¿‘„ÊÛБÁ¿ Ç ’ÌÇ
…„ÌǾÍ‘ÐÁÍ„‚ÍÉ’ËÇÏ¿cÎÏÍ–„ËÃʾÎÏ;ÁÊ„ÌǾÐÁÍ„È
‘Ï„ÁÍ…ÌÍÈÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇËÍ‚’‘ÀÚ‘ÛÁÚÀÏ¿ÌÚÇÊÇ–ÌÍБÇ
ÁÎÍÊÌ„Æ¿’ϾÃÌÚ„c¿…„ÌÌ„ÍÀ™„É‘¿Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛ
n„Æ¿˜Ç˜„ÌÌÍБÛ Ç À„ÐÎÍË͘ÌÍБÛ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” ÐÍ
Б;ÌÇÈ ÍÐÍÀ„ÌÌÍ Á ÉÏÇÆÇÐÌÚ„ ΄ÏÇÍÃÚ Ä‘БÁ¿ Ç ÝÌÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

БÇ ‘Ï„À’Ý‘ ÎÍÃÄυÉÇ ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç” Ç ÎÏÇÁÍþ‘ É Æ¿
ÁÇÐÇËÍБÇÍ‘ÌÇ”
e„ÌÛБϿ”¿ xsogefy}s|soirbtefsr€
ÎÏÍ‚ÌÍÆÚ–„ÏÌÍÈÉÍ—ÉÇ

rÌÍÁ¿ Ç ÐÌÍÁ¿ ËÚ À’ÄË ÇÐÉ¿‘Û ÉÍÌÉÏ„‘Ì’Ý ÎÏÇ–ÇÌ’
‘Ï„ÁÍ‚Ç ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” ÐÍБ;ÌÇÈ БϿ”¿ ¿ Ì¿”Íþ „„ Ì„
ÎÏÇÀ¿ÁÇËЄÀ„’Á„Ï„ÌÌÍБÇÁ’Ð΄”„
mʿÄ̖„ÐÉÇ„ БτÐÐÚ Ç ‘Ï¿ÁËÚ ÎÏÍÇДÍþ‘ Í‘ ‘¿
ÉÇ”ΒБ¾ÉÍÁ–‘ÍÇÆÀ„…¿‘ÛÇ”ÎÏÍБÍÌ„ÁÍÆËÍ…ÌÍcЄ
Ï¿ÁÌÍ É¿É Í‘‚ÍÏÍÃÇ‘Ûо Í‘ Á„‘Ï¿ Á ÎÍÊ„ ÇÊÇ ÁÚ–„Ïο‘Û
ÁÍÃ’ Ê¿ÃÍ̾ËÇ ÇÆ ÃÚϾÁÍÈ ÊÍÃÉÇ r‘Ï¿” ÁÍÆÌÇÉ¿„‘ Í‘
ÐÉÁÍÆ̾ɿÇÐÍÊÌ„–ÌÍ‚ÍÊ’–¿n„ÀÚÁ¿„‘ÃÍËÍÁÀ„Æ“ÍÏ
‘Í–„ÉÇÍÉÍÌÉ¿ÉÊ„‘¿À„ÆÐÍÊÌ•¿o‘–„‚Í…„ÍÃÌÇÏ¿Ð
‘’‘ÁÎÍÊ„Ì„Á„ÿ¾Á„‘Ï¿ÃÏ’‚Ç„ÁÃÏÍ…ÛÀÏÍпݑоÍ‘
Ì„…ÌÍ‚ÍÃÚ”¿ÌǾ!
pÏÍБ̈́ÇÍ–„ÁÇÃÌÍ„°ÉÇÁÍÉÌ¿ÀÇÍÊÍ‚ÇÝ”ÇËÇÝ
ÇÌ¿ÐÊ„ÃБÁ„ÌÌÍБÛÌÇ–„‚ÍÌ¿ËÌ„ÿ„‘mÚÌ¿ÆÁ¿ÊÇÉ¿
…ÃÚÈ¿‘ÍËÁ•„ÎÍ–É„enkÌÍÌÇ–„‚ÍÜ‘ÇËÇ¿‘ÍË¿ËÇÁ
ÐÍБ;ÌÇÇ Ç ÎÏÍÀÊ„Ë¿” aÌ‘ÍÌ¿ z ÇÊÇ c„ÏÍ–ÉÇ g Ì„
ÍÀ™¾ÐÌÇÊÇÇÌ„ÍÀ™¾ÐÌÇË
mÚ ËÍ…„Ë ‘ÍÊÛÉÍ ÎÏ„ÃÎÍÊÍ…Ç‘Û –‘Í É Ëʿׄ˒
—ÉÍÊÛÌÍË’ ÁÍÆϿБ’ Ä‘Ç ÎÏÇ”Íþ‘ Ð Ï¿ÆÌÚË ÜËÍ•ÇÍ
Ì¿ÊÛÌÚËÇÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇËÍÎÚ‘ÍËx‘Í’É¿…ÃÍ‚ÍÇÆ
ÌÇ” ÐÁÍÇ ÐÉ„Ê„‘Ú Ì¿ Ï¿ÆÌÚ” Ü‘¿…¿” ÎÐÇ”ÇÉÇ Ç ÐÁÍÈ
ÍÎÚ‘ ÀÍÏÛÀÚ Ð ÌÇËÇ x‘Í ÍÎÚ‘ Ü‘Í‘ Æ¿ÁÇÐÇ‘ Í‘ ÍÀБ;
‘„ÊÛБÁÇ”ÏͅÄÌǾÇÉ¿…ÃÍÈËÇÌ’‘Ú…ÇÆÌÇÍ‘ÎÍÁ„
ÄÌǾÇ”ÀÊÇÆÉÇ”ÇÐÊ’–¿ÈÌÍÁБτ–„ÌÌÚ”ÊÝÄÈÇ‘Í
–‘ÍÿÊÛ—„À’Ä‘ÎÏÍÇДÍÃÇ‘ÛÐÌÇËÇÆ¿ÁÇÐÇ‘ÇÍ‘Ü‘Í
‚ÍÍÎÚ‘¿ÇÍ‘ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç”ÇÍ‘ÌÇ”пËÇ”
cÍ‘ÍÀÜ‘ÍËÍÀ’ÐÊÍÁǾ”“ÍÏËÇÏÍÁ¿ÌǾÇÏ¿ÆÁǑǾ
‘Ï„ÁÍ…ÌÚ”ÐÍБ;ÌÇÈËÚÇÎÍ‚ÍÁÍÏÇË
k¿ÉÇË‘Í ÍÀÏ¿ÆÍË ’…„ ÎÍÃÌ¿ÉÍÎÊ„ÌÌÚÈ Í‘ÏÇ•¿‘„ÊÛ
ÌÚÈ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÍÎÚ‘ ƿБ¿Áʾ„‘ Í…Çÿ‘Û Ì„’Ð΄”¿
Ç Ì„’ÿ–Ç n„‚¿‘ÇÁÌÚ„ Í…ÇÿÌǾ ÎÏÍ„•ÇÏ’„‘о Ì¿ À’
Ã’˜„„Ì„ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„ËÍÈÄ‘ÐÉÍÈ…ÇÆÌÇÇÏ¿ÆÃ’Á¿Ý‘‘Ï„
ÁÍ…ÌÍБÛsÏ„ÁÍ…ÌÍБÛ’ÐÇÊÇÁ¿„‘Ì„‚¿‘ÇÁÌÚ„Í…ÇÿÌǾ
Ì„‚¿‘ÇÁÌÚ„ Í…ÇÿÌǾ ÎÏÇÁÍþ‘ É Ì„’Ð΄”’ Ç ÌÍÁÍË’
ÉÏ’‚’ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ Ç Í‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÍ‚Í ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ‚Í
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÍÎÚ‘¿
pÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇÈ ÉÏ’‚ ÎÍ ÉÍ‘ÍÏÍË’ À„…Ç‘ ‘Ï„ÁÍ…
ÌÚÈÏ„À„ÌÍÉÍ–„Ï–„Ìb’ÄË„‚ÍÏ¿ÆÏÚÁ¿‘Û
cÍ‘ Ü‘Í ͘’˜„ÌÇ„ Ì„ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„ËÍБÇ Ç ÎÍ‘ÍË’ Ì¿
Á„Ï̾ɿÌ„’Ð΄—ÌÍБÇÀ’Ã’˜„‚Í°͑ɒÿÍÌÍÀ„Ï„‘о!
n¿ÎÏÇË„Ï –„ËÌÇÀ’ÃÛ Í‘ÌÍ—„ÌǾ Ð ÏÍÃÇ‘„ʾËÇ ‘Ï„
ÁÍ…ÌÚ”ÇÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–Ìڔ͑ÊÇ–¿Ý‘о!
fБÛ‘¿ÉÇ„Í‘ÊǖǾ
n¿ÎÏÇË„Ï „ÐÊÇ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–ÌÍË’ Ç
‘Ï„ÁÍ…ÌÍË’ Ï„À„ÌÉ’ ÎÏ„ÃÊÍ…Ç‘Û ÁÚÀÏ¿‘Û ÉÍ‚ÍÌÇÀ’ÃÛ
É‘Í Í•„ÌÇÊ ÀÚ Ç” ÎÍÁ„ÄÌÇ„ i ‘Í‘ Ç ÃÏ’‚ÍÈ ÁÚÀ„Ï’‘
‘¿ÉÇ”•„ÌÇ‘„Ê„ÈÇÆÀÊÇ…¿È—Ç”ÆÌ¿ÉÍËÚ”ÁÆÏÍÐÊÚ”nÍ
ÎÍ–„Ë’‘Í ΄ÏÁÚ„ À’Ã’‘ ’Á„Ï„ÌÚ –‘Í ÇÆÀÏ¿ÌÌÚ„ ÇËÇ
Í‘ÆÍÁ’‘о Í ÌÇ” ‘¿É …„ ÀÊ¿‚Í…„Ê¿‘„ÊÛÌÍ Ç ˾‚ÉÍ É¿É
Ç” ÏÍÃÇ‘„ÊÇ sÏ„ÁÍ…ÌÚ„ …Ã’‘ Í‘ ÇÆÀÏ¿ÌÌÚ” ÇËÇ „˜„
ÀÍÊ„„БÏ͂ǔ͕„ÌÍÉ–„ËÍ‘οÎÚÇË¿ËÚ
iÆÍÃÌǔǑ„”…„ÐÊÍÁ’Á„Ï„ÌÌÚ„Ç‘Ï„ÁÍ…ÌÚ„Ä
‘Ç ÏÇÐ’Ý‘ Ï¿ÆÌÚ„ ÎÍÏ‘Ï„‘Ú ÎÏÇÃ’Ë¿ÌÌÚ” §Í‘•¿¨ Ç
§Ë¿ËÚ¨
§m¿Ë¿¨ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” ° ÎÏÇÌÇ˿ݘ¿¾ Æ¿ÀÍ‘ÊÇÁ¿¾
̄̿Ä…Ì¿¾ÇÎÍÿÁʾݘ¿¾
§o‘„•¨ ° ÎÏÇÌÇ˿ݘÇÈ ‘Ï„ÀÍÁ¿‘„ÊÛÌÚÈ Ì„Ì¿
Ä…ÌÚÈÎÍÿÁʾݘÇÈ
t’Á„Ï„ÌÌÚ”ÁЄÀ„Ä‘„ȧ˿˿¨°ÎÏÇÌÇ˿ݘ¿¾
Æ¿ÀÍ‘ÊÇÁ¿¾ Ç ÐÍ–’ÁБÁ’ݘ¿¾ ¿ Í‘„• ° ‘Ï„ÀÍÁ¿‘„ÊÛ
ÌÚÈÎÏÇÌÇ˿ݘÇÈÇÆ¿ÀÍ‘ÊÇÁÚÈ
cЄ‚Í‘Í À„Æ ÃÁ’” ÐÊÍÁ ÍÀÍ—ÊÇÐÛ ’Á„Ï„ÌÌÚ„ Á ЄÀ„
ÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–ÌÚ„ Ä‘Ç ÏÇÐ’¾ ÎÍÏ‘Ï„‘Ú ÏÍÃÇ‘„Ê„È ° §ÎÍ
ÿÁʾݘÇȨǧ̄̿Ä…ÌÚȨq¿ÆÌÇ•¿ÇÆ˄Ͼ„‘о‘Ï„
ÁÍ…ÌÍБÛÝ k Æ¿ÀÍ‘ÊÇÁÍБÇ Ë¿ËÚ Ç ‘Ï„ÀÍÁ¿‘„ÊÛÌÍБÇ
Í‘•¿ÃÍÀ¿Áʾݑо–’ÁБÁ¿ÁÇÌÚÇÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇÍ‘ÌÇ”
r‘¿ÀÇÊÛÌÍБÇ̿Ä…ÌÍБÇÇÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„ËÍБÇ…ÿÊÇ
‘Ï„ÁÍ…ÌÚ„Í‘ÏÍÃÇ‘„ʄȘ‘ÍÇËÀÚÊÍÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍÌ„ÍÀ
”ÍÃÇËÍ –‘ÍÀÚ ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо Ð Ì„ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„ËÍБÛÝ ËÇÏ¿
΄τà ÉÍ‘ÍÏÚË ‘¿É Ê„‚ÉÍ ͘’‘Ç‘Û ЄÀ¾ Ì„Æ¿˜Ç˜„ÌÌÚË
ÇÀ„ÐÐÇÊÛÌÚËnÍÇË„ÌÌÍÍ‘ÏÍÃÇ‘„Ê„ÈÎÍ–„ÏÎÌ’ÊÇÍÌÇ
ÐÁÍÈ ΄ÏÁÚÈ ÍÎÚ‘ À„ÐÐÇÊǾ Ç Ì„Æ¿˜Ç˜„ÌÌÍБÇ i ÄÊÍ
‘’‘ Ì„ Á ‘Ï„ÀÍÁ¿‘„ÊÛÌÍБÇ Ç Ì„ Á Ì¿É¿Æ¿ÌÇÇ Æ¿ ÎÏÍБ’
ÎÍÉk͂ÿÎÍ̾‘ÌÍÆ¿–‘ÍÇÎÍ–„Ë’Ì¿É¿ÆÚÁ¿Ý‘ÇËÍ…
ÌÍ ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ¿‘Û É¿ÉÍÁ¿ À’Ä‘ Ï„¿É•Ç¾ ÏÍÃÇ‘„Ê„È Ì¿ ÎÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
Б’ÎÉÇÏ„À„ÌÉ¿ÍÌÁЄÜ‘ÍÎÍÌÇË¿„‘ÇÎÏÇÌÇË¿„‘ sÏ„
ÁÍ…ÌÍБÛ ϿБ„‘ Á Í‘Á„‘ Ì¿ Ì„ÍÀ™¾ÐÌÇËÍ„ Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„
ÁÆÏÍÐÊڔǔ̄ÃÍÁÍÊÛБÁÍÐÍÀÍÈÃÏ’‚ÃÏ’‚ÍË…ÇÆÌÛÝ
ÁÚÆÚÁ¿„‘ ’ Ï„À„ÌÉ¿ –’ÁБÁÍ ÁÇÌÚ ¿ ΄τà –„Ë Ç ÎÍ–„
Ë’°ÍÌÎÍ̾‘ÛÌ„ÁÐÇÊ¿”fË’É¿…„‘о–‘ÍÍÌÎÊÍ”
ÌÍ–‘ÍÌ’…ÌÍÄʿ‘Û–‘ÍÀÍÌÀÚÊ”ÍÏÍ—ÇËÁ‚Ê¿Æ¿”п
ËÚ”ÀÊÇÆÉÇ”ÊÝÄÈÍÌÌ„ÎÍÌÇË¿„‘
c ÉÍÌ•„ ÉÍÌ•ÍÁ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ„ Ä‘Ç “ÇÉÐÇϒݑо Ì¿
Ì„‚¿‘ÇÁÌÚ” –„Ï‘¿” ÏÍÃÇ‘„Ê„È o‘ÌÍ—„ÌÇ„ É ÌÇË ÍÎÏ„
Äʾ„‘оÌ„ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„ËÍБÛÝÇ”ÎÍÁ„ÄÌǾ͘’˜„ÌÇ„Ë
̄Б¿ÀÇÊÛÌÍБÇ–’ÁБÁ¿ÁÇÌÚÇÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇ
sÏ„ÁÍ…ÌÚÈÍÎÚ‘΄τÌÍÐǑоÁ—ÉÍÊ’ ° Ì¿ ’–„À’
’–Ç‘„Ê„ÈÇÐÁ„ÏБÌÇÉÍÁ
c ’–Ç‘„ÊÛÌÇ•„ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚÈ Ï„À„ÌÍÉ ǘ„‘ Ç Ì¿”ÍÃÇ‘
‘Í…„–‘ÍÎÏÇÁÚÉÁÇÄ‘ÛÁÏÍÃÇ‘„ʾ”°Ì„ÍÀ™¾ÐÌÇËÍ„
Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„ Ì„ÎÍ̾‘Ì’Ý ¿‚Ï„ÐÐÇÝ Ì„–„Ë Ì„ ÁÚÆÁ¿Ì
Ì’ÝÌ„ÎÏǾÆÌÛt–Ç‘„ÊÛÌÇ•¿Í•„ÌÇÁ¿„‘Ì„ÆÌ¿ÌǾ¿„‚Í
пËÍ‚ÍÇÍ•„ÌÉ¿Ü‘¿ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌ¿ÇÌ„ÍÀ™¾ÐÌÇË¿
x¿Ð‘ÍÏ„À„ÌÍÉÌ„‘¿É’…ÇÌ„ÎÏ¿ÁdÏ’ÀÍБÛÝÌ„ÉÍ
‘ÍÏÚ„ ’–Ç‘„ʾ ÁÎÍÊÌ„ Í‘ÊÇ–¿Ý‘о Ç Ï¿ÐÎÍÆÌ¿‘Û Æ¿ Ì„È
Ï„¿ÊÛÌ’Ý Í•„ÌÉ’ Ï„¿ÊÛÌÚ” ÆÌ¿ÌÇÈ ÐÄʿ‘Û ÁÚÁÍÃÚ Ç
ÎÏÍБÍ ÇÐÎÏ¿ÁÇ‘Û Í—ÇÀÉ’ Ê’–—„ ÎÍÂ͑ÍÁÇ‘Ûо É ÐÊ„
Òݘ„Ë’ƿ̾‘ÇÝ‘Ï„ÁÍ…ÌÚÈÏ„À„ÌÍÉÌ„ÃÍ‚¿ÃÚÁ¿„‘о
fБÛ ‘¿ÉÍÈ ÃÇ¿‚ÌÍÆ ° ÃÇÿɑ͂„ÌÌÚÈ Ì„ÁÏÍÆ pÏÇ
–ÇÌ¿°‚Ï’ÀÍБÛÇÌ„‘¿É‘Ç–ÌÍБÛ’–Ç‘„ʾx¿˜„ÁБτ
–¿„‘о’‘Ï„ÁÍ…Ìڔđ„È
t ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÌÍ„ Í‘ÌÍ—„ÌÇ„ É ’Ð΄”’ Ç
Ì„’Ð΄”’ oÀÇÊÇ„ Í•„ÌÍ–ÌÚ” ÐÇ‘’¿•ÇÈ Á —ÉÍÊ„
ÉÍÌ‘
ÏÍÊÛÌ¿¾ ÜÉÆ¿Ë„Ì ÐÍÏ„ÁÌÍÁ¿ÌÇ„ ÎÍБ;ÌÌÍ ÄυǑ Á
БϿ”„ ÍÐÉ¿ÌÿÊÇ‘Ûо Ì¿ Î’ÀÊÇÉ„ sÏ„ÁÍ…ÌÚÈ Ï„À„ÌÍÉ
БϿБÌÍ …„Ê¿„‘ ”Í‘Û Ï¿Æ ÃÍÀÇ‘Ûо Ì¿ ‚Ê¿Æ¿” ’ ÁЄ” ’Ð
΄”¿ É¿É ÀÚ Ï¿ÐЖǑ¿‘Ûо Æ¿ ÁЄ ÎÏ„ÃÚÃ’˜Ç„ ÎÍÏ¿…„
ÌǾ ÌÍ Á ’Ð΄” Ü‘Í‘ Ì„ Á„ÏÇ‘ o‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÚÈ ÜËÍ•ÇÍ
Ì¿ÊÛÌÚÈÍÎÚ‘Æ¿Ï¿Ì„„‚Í‘ÍÁÇ‘„‚ÍÉÎÍÏ¿…„ÌÇÝ
pÍÏ¿…„ÌÇ„ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍÆ¿ÉÍÌÍË„ÏÌÍ
sÏ„ÁÍ…ÌÚ„Ì„ÐÎÍÐÍÀÌÚÉÍ•„ÌÉ„ÐÇ‘’¿•ÇÇÌ„’–Ç
‘ÚÁ¿Ý‘’ÐÊÍÁÇÈƿÿ–Ì„ÇË„Ý‘ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ”ÉÏÇ‘„ÏÇ„Á
’Ð΄”¿ÇÌ„’Ð΄”¿h¿ÁÇо‘Í‘–’…ǔ͕„ÌÍÉÏ¿ÐЖǑÚ
Á¿Ý‘ Ì¿ Á„Æ„ÌÇ„ ÐÊ’–¿È Ð’ÃÛÀ’ ÁÚЗDŽ ÐÇÊÚ Ç ÎÏ„Ã
–’ÁБÁǾ
Í ËÇБǕÇÆË„ Ç Ð’„Á„ÏÌÍБÇ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” ÐÉ¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Æ¿ÌÍÃÍБ¿‘Í–ÌÍ eÍÀÇ‘Ûо’Ð΄”¿ÎÏÇ‘¿ÉÍËÎÍÔÍÄÿ
„˜„ Ç ÿÁÊ„ÌÇÇ ÎÏÍ—ÊÍ‚Í Í‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÍ‚Í ÍÎÚ‘¿ ÎÏ¿É
‘Ç–„ÐÉÇ Ì„ÁÍÆËÍ…ÌÍ s„Ë Ì„ Ë„Ì„„ ÎÍÎÚ‘ÉÇ ÇÐÎÏ¿ÁÇ‘Û
ÎÍÊÍ…„ÌÇ„ÎÏ„ÃÎÏÇÌÇ˿ݑоs’‘ϿЖ„‘ÁÍÐÌÍÁÌÍËÌ¿
’ÐÇÖÇÁÍБÛ ÎÏÇÊ„…¿ÌÇ„ Ç ÎÍÁÚ—„ÌÌÚÈ пËÍÉÍÌ‘ÏÍÊÛ

ÉÍÌ‘ÏÍÊÇÏÍÁ¿‘Û ÀÍÊÛ—„ Ì„–„‚Í ° Ì„ ’ÿ–’ …„ Ç ÁÚÐ
—Ç„ÐÇÊÚ q„Æ’ÊÛ‘¿‘ÁÍÆËÍ…„ÌnÍÆ¿Ì„‚ÍÎÊ¿‘¾‘Ï¿Ð
‘’˜„È ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÝ pÍÐÉÍÊÛÉ’ –„Ë ÀÍÊÛ—„ ÎÍÆÇ•ÇÈ
ÉÍÌ‘ÏÍʾ ‘„Ë Á„Ï;‘Ì„„ ÎÏÍÉÍÊ Á ÉÍÌ‘ÏÍÊÇÏ’„ËÍË Ç
ÁÚ—„‘Ï„ÁÍ‚¿
sÏ„ÁÍ…ÌÚ„ …¿…Ã’‘ ’Ð΄”¿ ÌÍ ‚Í‘ÍÁ¾‘о É ÎÍÏ¿…„
ÌÇÝÇ΄τ…ÇÁ¿Ý‘„‚Í –¿˜„ Ç ÍБτ„ –„Ë ’Á„Ï„ÌÌÚ„ Á
ЄÀ„ Ж¿Ð‘ÊÇÁ–ÇÉÇ sÍ –‘Í Á„Æ’Ì–ÇÉ ÎÏÍБÍ Ì„ Æ¿Ë„‘Ç‘

ÐÊ’–¿ÈÌÍ„ οÄÌÇ„ Ì¿ ʄБÌÇ•„ Ì¿ÐË„—ÊÇÁÍ„ Æ¿Ë„–¿
ÌÇ„’–Ç‘„ʾÇÿ…„ÃÁÍÈÉ’Æ¿ÉÍÌ‘ÏÍÊÛÌ’Ý ‘Ï„ÁÍ…ÌÚÈ
Ï„À„ÌÍÉÁÍÐÎÏÇÌÇË¿„‘ÇÉ¿ÉÎÏÍÁ¿ÊÇÎÍÆÍÏÇÉ¿ÉÎÍÃ
‘Á„υÄÌÇ„ÐÁÍÇ”ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌÇÈÍЄÀ„É¿É“¿‘¿ÊÛÌÍË
Ì„’ÿ–ÌÇÉ„ i ÿ…„ „ÐÊÇ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍË’ ÎÍÁ„Æ„‘ Ç ÍÌ Á
–„Ë‘ÍÃÍÀÛ„‘о’Ð΄”¿ÍÌÎÍБ¿Ï¿„‘о„‚ÍÌ„Æ¿Ë„‘Ç‘Û
ÊÇ—ÛÀÚÌ„§ÎÍÏ‘Ç‘Û¨ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ„ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌÇ„ÍЄÀ„
c„ÃÛ΄τÈÃÇÍÌÌ¿”¿ÊÛÌÍÇпËÍÆÁ¿ÌÌÍÁÏ¿ÆϾÃЖ¿Ð‘
ÊÇÁ–ÇÉÍÁ ÐÏ¿Æ’ …„ À’Ä‘ Ì¿É¿Æ¿Ì ‚ÏÍËÉÇË ÎÏÍÁ¿ÊÍË
pÍÜ‘ÍÈ…„ÎÏÇ–ÇÌ„°Ì„ÎÍÏ‘Ç‘ÛÁÐÍÀБÁ„ÌÌÚ”‚Ê¿Æ¿”
ÐÁÍÝ Ï„Î’‘¿•ÇÝ Ì„’ÿ–ÌÇÉ¿ ° ÍÌ Ï„ÃÉÇ„ ÐÁÍÇ ’Ð΄”Ç
•„ÊÇÉÍËÍ‘ÌÍÐÇ‘Æ¿Ж„‘’ÿ–ÇÍÀБ;‘„ÊÛБÁÇ’ÐÇÊÇÈ
ÃÏ’‚Ç”ÊÝÄÈÁÌ„’ÿ–¿”ÁÇÌÇ‘ÇÐÉÊÝ–Ç‘„ÊÛÌÍЄÀ¾
©sÍÊÛÉÍÌ„‚ÍÁÍÏÇ‘„ÎÏÍ–Ç‘¿ÁÜ‘’‚Ê¿Á’–‘ÍÉÁ¿Ë
„„ÐÍÄυ¿ÌÇ„ÌÇÉ¿ÉÍ‚ÍÍ‘ÌÍ—„ÌǾÌ„ÇË„„‘–‘Í—ÉÍÊ’
ÁÚ ÐÊ¿Á¿ ÀÍ‚’ Æ¿ÉÍÌ–ÇÊÇ Ç Á …ÇÆÌÇ ÉÍ„–„‚Í ÃÍÀÇÊÇÐÛ
a„ÐÊÇÁЄ‘¿ÉÇÐÉ¿Æ¿‘Û‘¿ÉÍ„Æ¿”Í–„‘о°Ì„Ð΄—Ç‘„
c ÐʄÒݘ„È ‚Ê¿Á„ ÁÚ ÐËÍ…„‘„ Ì¿‚ʾÃÌÍ ’À„ÃÇ‘Ûо °
Ì„ÁЄÁÎÏÍ—ÊÍË
pÍ‘ÍË’ –‘Í ÐʄÒݘ¿¾ ‚Ê¿Á¿ É¿É Ï¿Æ ÎÏÍ Ä‘ÐÉÇ„
БϿ”ÇÁÆÏÍÐÊÍ‚Í–„ÊÍÁ„É¿
iÎÏÍ‘ÍÉ¿ÉÐÌÇËÇÐÎÏ¿Áʾ‘Ûо
e„ÌÛБϿ”¿ 
embdb9,,,
iˈ°}’Ë°ˆ¯È²’mϯº°ãººËãºmË}È
{©ºmº¯­ËϹ¯Ë‚¹¯ËÎË“’«
º­Ë’ˆm°Ë­Ë¯Ë­Ë“}È
‘¯Ë“’“È“ˆ’°ˆ¯È²È
k°°Ë¯ˆ’m“È«ˆË¯È¹’«
sˤ“ººˆ‚¤È“È’m©m°Ë­Ë‚m˯˓©ktkiyel€owfnzika
ÁÚ‚ÍÁÍÏÀ„ÆÎÏ„Ã’ÎÏ„…ÄÌǾ

r‘Ï¿”ÃÇÉ‘’„‘Ì¿ËÄÈБÁǾ°’À„‚¿ÈÇÊÇ̿οÿÈ
c ÍÐÌÍÁ„ ÎÍÁЄÃÌ„ÁÌÚ” Ì¿—Ç” ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍÁ ° Á ЄËÛ„
Ì¿ ’ÊÇ•„ Ë¿‚¿ÆÇÌ„ Á É¿ÀÇÌ„‘„ –ÇÌÍÁÌÇÉ¿ Ì¿ Ï¿ÀÍ‘„
БϿ” Ç Ü‘Ç ÃÁ„ Ï„¿É•ÇÇ À„‚БÁÍ ’”Íà Ðÿ–¿ ÉÏ„ÎÍБÇ
ÇÊÇ̿οÄÌÇ„¿‚Ï„ÐÐǾ
c Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ ËÚ ÁЄ‚ÿ Á ÎÏÍÇ‚ÏÚ—„ ° ÉÍÌ“ÊÇÉ‘
Ì„ Ï¿ÆÏ„—„Ì –’ÁБÁÍ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ‚Í ÃÍБÍÇÌБÁ¿ ËÚ Ì„
͑Б;ÊÇÌÇ–„‚ÍÌ„ÃÍÉ¿Æ¿ÊÇ
mÚ ÎÏÇÁÚÉ¿„Ë É ¿‚Ï„ÐÐÇÇ Ç À„‚БÁ’ h¿ÁÍÃÇËо Ð
ÎÍÊÍÀÍÏÍ‘¿ tʄ΄‘ÚÁ¿„Ë „ÃÁ¿ Æ¿Ë„–¿„Ë ΄ÏÁÚÈ Ê’–
ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ n¿Ë Ì„ Ì’…ÌÚ Ì„ÎÏǾ‘ÌÍБÇ h¿À„ÏÇ‘„ Ì¿
—Ç ÄÌÛ‚Ç q¿ÀÍ‘¿‘Û ÐÁ„Ï”’ÏÍ–ÌÍ Ç À„Æ ÁÚ”ÍÃÌÚ”! q¿
Æ’Ë„„‘о ËÚ Á¿Ë ‘¿É ÀÊ¿‚ÍÿÏÌÚ –‘Í ÁÚ Ì¿Ð Ì„ ÁÚ‚Í
̾„‘„ cÚ ÎÍ–ÇÌÇÊÇ ¿ ÍÌÍ Ì„ Ï¿ÀÍ‘¿„‘ ° ÁЄ Ï¿ÁÌÍ
ÐοÐÇÀÍÁ¿ËÀÍÊÛ—Í„
h¿É„“ÇÏ͑ÄÊÛÌÍ„ÐοÐÇÀÍ
cЄ‚ÿ „БÛ ‘Í‘ ’ ÉÍ‚Í ÀÍÊÛ—„ ÁʿБÇ ‚ÍÌÍÏ¿ ¿‚
Ï„ÐÐÇÇ΄τÃÉ„Ë ËÚ ÁÇÌÍÁ¿‘Ú Ç ÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿„Ëо kÍ‚Í
ËÚÀÍÇËо
mÚÀÍÇËоÇÇÆÀ„‚¿„ËÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍÁn¿—¿…ÇÆÌÛ°
…ÇÆÌÛÉÍÌ“ÍÏËÇБÍÁn¿ÐÍÀ”Íþ‘ÎÍÐÊ’…À„Ì¿Ã’Á¿Ý‘
ÁË¿‚¿ÆÇÌ„ÎÍÊÇÉÊÇÌÇÉ„ÇÁÉ¿ÀÇÌ„‘„–ÇÌÍÁÌÇÉ¿…„Ì¿
ÉÏ’‚ÊÚÈ‚ÍÃÎÇÊÇ‘Æ¿Ì„Ï¿ÆÍÀÏ¿ÌÌ’ÝÁÍÁτ˾ÌÍÁÍ‚ÍÃ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÌÝÝ „ÊÉ’ Ë’… ÎÍÎÏ„É¿„‘ Ì„ БÇÏ¿ÌÚË À„ÊÛ„Ë Ë¿Ë¿
’–Ç‘…ÇÆÌÇÃÍЄÃÚ”ÁÍÊÍÐ
cо‘Í Ï¿ÃÍБÛ ° ÁÚÎÇ‘Û Ð ÃÏ’ÆÛ¾ËÇ ÎÍÀÍÊ‘¿‘Û Ð
ÎÍÃÏ’‚ÍÈÇÎÍÐËÍ‘Ï„‘Û‘„Ê„ÁÇÆÍÏÌÍÇÆ¿Ü‘ÍËÚÎÊ¿‘ÇË
ÀÍÊÛÌÍÈ‚ÍÊÍÁÍÈÇÁ„–ÌÚËÇÎÍÎÏ„É¿ËÇ
mÚ Ì„ ÊÝÀÇË ЄÀ¾ Ç Ì„ ÎÍÌÇË¿„Ë ÎÍ–„Ë’ ËÚ ‘¿
ÉÇ„
eÍÐÇ”ÎÍÏËÚÁЄÀÍÊÛ—„‚ÍÁÍÏÇÊÇÍБϿ”¿”Í‘ÌÍ
ÐÇ‘„ÊÛÌÍÏ„ÃÉÇ”
x„ÊÍÁ„ÉÁοÿ„‘ÁοÌÇÉ’ÎÏÇÁÇÄο’É¿
iÊÇÇÄ‘΄—ÉÍËÌ¿ÃÁ„̿Õ¿‘ÚÈÜ‘¿…ÎÍ‘ÍË’–‘Í
ÀÍǑо„ÆÃÇ‘ÛÁÊÇ“‘„
iÊÇ Í‘É¿ÆÚÁ¿„‘о Í‘ Ï¿ÀÍ‘Ú Ç Í‘ÃÚ”¿ ÃÍ ÉÍ‘ÍÏÚ”
Ì¿ÃÍÃÍÀÇÏ¿‘ÛоÌ¿пËÍÊ„‘„
iÊÇÀÍǑо΄τȑÇÏ„–É’ÎÍËÍБ’
cÍ ÁЄË ÍБ¿ÊÛÌÍË ÍÌ ° ÌÍÏË¿Ê„Ì pÍËÍ‚Ç‘„ „Ë’
ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ БϿ”¿ Ζ„Ê Ç ‘¿Ï¿É¿ÌÍÁ Ç ÍÌ À’Ä‘ °
É¿ÉÁЄ
cÜ‘ÍÈ‚Ê¿Á„Ï„–ÛÎÍÈÄ‘ÍÀÜ‘Ç”§ÁЄ”¨oБϿ”¿”
¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍÌÍÏË¿ÊÛÌÚ”ÊÝÄÈoБϿ”„É¿ÉÌÍÏË„…ÇÆ
ÌÇÇÎÍÁ„ÄÌǾoÎÍÁЄÃÌ„ÁÌÚ”БϿ”¿”ÉÍ‘ÍÏÚ„ÁЄË
ÆÌ¿ÉÍËÚÐÉÍ‘ÍÏÚËÇËÚÿÁÌÍÌ¿’–ÇÊÇÐÛÐÎÏ¿Áʾ‘Ûо
ÌÍÄʿ„ËÜ‘ÍÁÍÁЄÌ„‘¿ÉÉ¿É̿˔͑„ÊÍÐÛÀÚ
o БϿ”„ Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿ ÎÏÍÿÁ•¿ ÃÍÉ‘ÍÏ¿ ÐÉ¿Ìÿʿ
ÏÍÃÇ‘„Ê„ÈÐÍЄÿ
q¿Æ’Ë„„‘оËÚǔ̄ÀÍÇËоpÍÉ¿ÍÌÇ–„‚ÍÌÇÀ’ÃÛ
Í‘Ì¿ÐÌ„Æ¿”Í‘„ÊÇsÍ‚Í –‘Í ËÚ ÇË ÿÁ¿‘Û Ì„ …„Ê¿„Ë
s’‘ ÁÍÆÌÇÉ¿„‘ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ a Á ÉÍÌ“ÊÇÉ‘„ ËÚ ’Ë„„Ë
‘ÍÊÛÉÍ̿οÿ‘ÛÇÊÇ’À„‚¿‘Ûi‘ÍÇÃÏ’‚Í„°ÎÏ;ÁÊ„
ÌÇ„БϿ”¿nÍÎÍÃÏ’‚ÍË’ËÚÌ„’Ë„„Ës¿ÉËÚÍÀ’–„
ÌÚÐÄ‘БÁ¿
cÉ¿…ÃÍËÇÆÌ¿Ð…ÇÁ„‘ Ë¿Ê„ÌÛÉÇÈ Ï„À„ÌÍÉ oÌ ”Í
‘„ÊÀÚÎÏÚ‚¿‘ÛÐÉ¿É¿‘Û—’Ë„‘Û”͔͑¿‘ÛÇÍÀ™„ÿ‘Ûо
ÐÊ¿ÃÉÇËh¿ÁЄÜ‘ÍÍÌËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÌ¿É¿Æ¿ÌoÌÃÍÊ…„Ì
–’ÁБÁÍÁ¿‘ÛÐÁÍÝÁÇÌ’ÇÌÇ–‘Í…ÌÍБÛÇÀ;‘ÛоÌ¿É¿Æ¿
ÌǾ
n¿ пËÍË Äʄ Ì¿— ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇÈ Ï„À„ÌÍÉ ’…„ ÿÁÌÍ
Ì„ÐÎÍÐÍÀ„ÌÌÇÌ¿À„ƒÄυÌÍ„Á„ЄÊÛ„ÌÇÌ¿—¿ÊÍБÇ
h¿‘Í ÁЄ‚ÿ ‚Í‘ÍÁ ÎÍÄÊÇ‘Ûо Ð Ì¿ËÇ –’ÁБÁÍË ÁÇÌÚ Ç
БϿ”ÍË Ì¿É¿Æ¿ÌǾ e„‘ÐÉ¿¾ Ì„ÎÍÐÏ„ÃБÁ„ÌÌÍБÛ Ð ‚Íÿ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ËÇÇÐοϾ„‘оe„‘ÐÉÇ„БϿ”Ç‘ÍÊÛÉÍϿБ’‘
s¿É ’БÏÍ„Ì¿ …ÇÆÌÛ a É¿É ÍÌ¿ ’БÏÍ„Ì¿! i É‘Í „„
‘¿É’БÏÍÇÊ!
mÚ ËÍ‚ÊÇ ÀÚ ÐÌÍÁ¿ ’”Á¿‘Ç‘Ûо Æ¿ Д„Ë’ ‘Ï„”ÉÍË
Ì¿‘ÌÍÈÎÐÇ”ÇÉÇÌ¿ÎÍËÌÇ‘Û–‘ÍÌ¿Ì¿—„€ÿÁÇ‘ÐÁ„Ï
”’ ÐÁÍà ËÍÏ¿ÊÛÌÚ” Æ¿ÉÍÌÍÁ r’΄Ï˜‚Í ¿ ÇÆ À„ÐÐÍÆÌ¿
‘„ÊÛÌÍ‚ÍÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚ„Æ¿ÎÏ„˜„ÌÌÚ„ÇÌБÇÌÉ‘ÚÇÍÐ’…
ÄÌÌÚ„ “ÍÏËÚ ÎÍÁ„ÄÌǾ i Ü‘Í À’Ä‘ ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ nÍ
‚ÍÁÍÏÇ‘ÛÍБϿ”„É¿ÉÌÍÏË„ËÍ…ÌÍÇÎÏ͘„ǾÐÌ„„
b;‘ÛоÇ–’ÁБÁÍÁ¿‘ÛÁÇÌ’’–¿‘Ì¿ÐÏÍÃÇ‘„ÊÇ
q„À„ÌÍÉ ÌÇ–„‚Í Ì„ ’Ë„„‘ Ì„ ÆÌ¿„‘ Ì„ ”Í–„‘ ÊÝÀÇ‘
ÍÃÌÍ‚Í ЄÀ¾ ÍÌ ÐʿБÍÊÝÀÇÁ Ü‚ÍÇБǖ„Ì Ç …„БÍÉ ”Í–„‘
–‘ÍÀ„‚ÍÊÝÀÇÊÇÇ„Ë’’‚ͅÿÊÇÎÏÍБÍ‘¿ÉÍÌÌ„ÐÍÀÇÏ¿
„‘о ÌÇ–„‚Í Æ¿ÐÊ’…ÇÁ¿‘Û fÐÊÇ Ï„À„ÌÉ’ ÌÇ–„‚Í Ì„ ÍÀ™¾Ð
̾‘ÛÌ„ÁÍÐÎÇ‘ÚÁ¿‘ÛÌ„ÃÍÀÇÁ¿‘ÛоÍ‘Ì„‚Í’Ë„ÌǾ…Ç‘Û
ÐÏ„ÃÇÊÝÄÈÇЖǑ¿‘ÛоЖ’…ÇËÇÇÌ‘„τпËÇ°ÇÆË¿
Ê„ÌÛÉÍ‚ÍÇËÇÊÍ‚ÍÐ’˜„БÁ¿ÁÎÍÊÌ„ËÍ…„‘ÁÚϿБÇ–’ÃÍ
Áǘ„
q„À„ÌÍÉÃÍÊ…„ÌÀÚ‘Û’ÎÏ¿Áʾ„Ë
k¿ÉÇË’ÎÏ¿Áʾ‘Û!

<<

. 5
( 10)>>