<<

. 6
( 10)>>

sÍ–ÌÍ‘¿É…„É¿É’ÎÏ¿ÁʾÊÇÁÄ‘БÁ„ÏÍÃÇ‘„ʾËÇ
Ç’ÎÏ¿ÁʾݑÇËÇ‘„΄ÏÛÁÆÏÍÐÊÚËÇÁЄËÛ„Ì¿Ï¿ÀÍ‘„Á
Г„Ï„ÍÀÐÊ’…ÇÁ¿ÌǾrÎÍË͘ÛÝÎÏÍБڔÇ̿Ä…ÌÚ”
ÎÏÍÁ„Ï„ÌÌÚ”ÎÏ¿ÁÇÊÇД„Ë
 q„À„ÌÍÉÌ„ÇË„„‘ÎÏ¿Á¿Ì¿Í•„ÌÉ’ЄÀ¾ÐÁÍ„‚ÍÎÍ
Á„ÄÌǾ ÎÏ¿ÁÍ‘Ú Ç ÎÏ¿Á
ÍÀ¾Æ¿ÌÌÍБ„È ”ÍÏÍ—„‚Í
Ç ÎÊ͔͂Í Á ÐÁÍ„Ë ÎÍÁ„ÄÌÇÇ  iÐÉÊÝ–Ç‘„ÊÛÌÍ„
ÎÏ¿ÁÍ Ì¿ Í•„ÌÉ’ ÎÏÇÌ¿ÃÊ„…Ç‘ ÏÍÃÇ‘„ʾË À¿À’—
É¿ËÄÒ—É¿Ë’–Ç‘„ʾËÁÍÍÀ˜„°ÁÆÏÍÐÊÚË
 cÏ„À„ÌÉ„Ì’…ÌÍÎÍБ;ÌÌÍÎÍÃÄυÇÁ¿‘Û–’ÁБÁÍ
ÁÇÌÚ Æ¿ ‘Í –‘Í ÍÌ ÐÍÁ„Ï—ÇÊ ÐÍÁ„Ï—¿„‘ Ç ËÍ…„‘
ÐÍÁ„Ï—Ç‘ÛÆ¿‘Í–‘ÍÍÌƿБ¿Áʾ„‘À„ÐÎÍÉÍÇ‘ÛоÍ
ЄÀ„ ÏÍÃÇ‘„Ê„È Í‚ÍÏ–¿„‘ Ç” ÐÁÍÇË ÎÍÁ„ÄÌÇ„Ë
Í—ÇÀÉ¿ËÇÎÏÍЖ„‘¿ËÇÇÎÏÍ–ÇË
 q„À„ÌÍÉ ÁЄ‚ÿ ÃÍÊ…„Ì ÎÍËÌÇ‘Û –‘Í ÍÌ Ë¿Ê„ÌÛ
ÉÇÈÌÇ–„‚ÍÌ„ÆÌ¿„‘Ì„’Ë„„‘ÌÇ–„Ë’Ì„”Í–„‘Ç
Ì„ ËÍ…„‘ Ì¿’–Ç‘Ûо À„Æ ÎÍË͘Ç Ç ̿Б¿ÁÊ„ÌÇÈ
ÏÍÃÇ‘„Ê„È
˜‘Ç‘ÏÇÆÍÊÍ‘Ú”ÎÏ¿ÁÇÊ¿°ÿÁ¿‘ÛÍ•„ÌÉ’Ï„À„ÌÉ’
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÎÍÃÄυÇÁ¿‘Û Á Ì„Ë ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ ÐÁÍ„‚Í ÌÇ–‘Í…„БÁ¿ Ì¿
ÎÍËÇÌ¿‘Û Í ÁÇÌ„ ΄τà ÏÍÃÇ‘„ʾËÇ ’–Ç‘„ʾËÇ Б¿Ï
—ÇËÇ ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇ Ð Ï¿ÆÊÇ–ÌÚËÇ Á¿ÏÇ¿•Ç¾ËÇ ÎÍÆÁÍ
ʾݑ ÍÀ„Ð΄–Ç‘Û ÉÍÌ‘ÏÍÊÛ Æ¿ Ï„À„ÌÉÍË Ç ÁÚϿБǑÛ ‘¿
ÉÍ‚Í …„ ’ÎÏ¿Áʾ„ËÍ‚Í Ç Æ¿ÁÇÐÇËÍ‚Í ÁÆÏÍÐÊÍ‚Í É¿É „‚Í
ÏÍÃÇ‘„ÊÇÇÀÍÊÛ—ÇÌБÁÍÁÆÏÍÐÊÚ”
r’‘Û ÎÍÃÍÀÌÍ‚Í Ë„‘Íÿ ’ÎÏ¿ÁÊ„ÌǾ ° ÉÍÌ‘ÏÍÊÛ Ð
ÎÍË͘ÛÝÍ‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÚ”ÜËÍ•ÇÈ
e„‘ÇÉБ¿‘Ç ÇÌ͂ÿ Í–„ÌÛ –’ÁБÁ’Ý‘ É¿É ÇËÇ ’Î
Ï¿ÁʾݑÇÁÐÁÍǔ͑ÌÍ—„ÌǾ”ÐÏÍÃÇ‘„ʾËÇÎÚ‘¿Ý‘о
ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘Û‘„…„Ë„‘ÍÃÚsÍÏ…„БÁ’ݘÇÈÁÍÎÊÛ§sÚ
…„ ÍÀ„˜¿Ê¨ ÇÌ͂ÿ ÀÛ„‘ Á •„ÊÛ Í–„ÌÛ ÀÍÊÛÌÍ qÍÃÇ‘„ÊÛ
Ì¿–ÇÌ¿„‘ Äς¿‘Ûо oÌ –’ÁБÁ’„‘ ЄÀ¾ ÁÇÌÍÁ¿‘ÚË Ì¿
–ÇÌ¿„‘ ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍ ÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿‘Ûо Ç Äʿ„‘ ‘Í –„‚Í Í‘
Ì„‚ÍÏ„À„ÌÍÉÃÍÀÇÁ¿„‘о
mÚ ÁÚϿБ¿„Ë ÎÍÊ’–¿„Ë ÎÏÍ“„ÐÐÇÝ Ï¿ÀÍ‘¿„Ë ÍÀ
Æ¿ÁÍÃÇËо ЄËÛ„È ÀÍÏ„Ëо Æ¿ –’ÁБÁÍ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ‚Í ÃÍÐ
‘ÍÇÌБÁ¿Ç’Á¿…„ÌǾÉЄÀ„ÇÐÊÇ—ÉÍË–¿Ð‘Í’À„…ÿ„Ë
о–‘ÍÌ„ÁÐÇÊ¿”͑Б;‘ÛÍÃÌÍÇÐ͔ϿÌÇ‘ÛÃÏ’‚Í„
pÍ‘ÍË’–‘Í
°ÎÏÇÆÌ¿„ËÎÏ¿ÁÍÃÏ’‚Ç”Б¿ÁÇ‘ÛЄÀ„Í•„ÌÉ’ÇÌ„
Ï„—¿„ËоÁƾ‘ÛÇÐ͔ϿÌÇ‘ÛÜ‘ÍÎÏ¿ÁÍ‘ÍÊÛÉÍÇÇÐÉÊÝ
–Ç‘„ÊÛÌÍÆ¿ÐÍÀÍÈ
°ÎÏÇÆÌ¿„ËÌ„ÉÇ„ÎÏ„ÃÎÇпÌǾÇÎÏ¿ÁÇÊ¿ÁÚÏ¿ÀÍ
‘¿ÌÌÚ„Ì„Ì¿ËÇ
°Ì„ÎÏÇÆÌ¿„ËÐÍÀБÁ„ÌÌÚ”ÎÏ¿Á
• ÐÉ¿Æ¿‘ۧ̄‘¨
• Í—ÇÀ¿‘Ûо
• Ì„ÆÌ¿‘Û
• Ì„ÌÏ¿ÁÇ‘Ûо
• Í‚ÍÏ–¿‘ÛÇ‘Ã
° ÀÍÇËо Ç ÎÍ‘ÍË’ ÁЄ‚ÿ ‚Í‘ÍÁÚ ÍÉ¿Æ¿‘Ûо Ì„ÐÎÍ
ÐÍÀÌÚËÇ Ì„’Ë„ÊÚËÇ Ì„ÉÍË΄‘„Ì‘ÌÚËÇ Ï¿ÁÌÍÃ’—ÌÚ
ËÇË¿Ê„ÌÛÉÇËÇÌ„‚ÍÃÌÚËÇÌÇÉ–„ËÌÚËÇÄ‘ÛËÇ
rÍ•Ç¿ÊÛÌÚ„БϿ”Ç°Ü‘ÍБϿ”ÇÊÝÄÈǔ͕„ÌÍÉ
ÍÀ˜„ÌǾÍ‘ÌÍ—„ÌǾÍÐ’…ÄÌǾ˜‘ÍБϿ”ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿
n¿ пËÍË Äʄ Ü‘Í ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ Ì¿Ð пËÇ” Ð Ì¿—ÇË
ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇË Ï„À„ÌÉÍË k¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÎÍÀ„…ÿ„‘ Á Ì„Ë
Ï„À„ÌÍÉ ÉÍ‘ÍÏÚÈ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿¾ БϿ” ËÍ…„‘ ‘ÍÊÛÉÍ
ÃÏ¿‘ÛоÇÊÇ’À„‚¿‘Ûf‚ÍÃÏ’‚ÍË’Ì„’–ÇÊÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
mÚ ËÍ…„Ë ÍÀÏ¿‘Ç‘Ûо Ì¿ÎϾ˒Ý É Ü‘ÍË’ ÁÌ’‘Ï„Ì
Ì„Ë’Ï„À„ÌÉ’ÇÆË„ÌÇ‘Û„‚ÍÆ¿˜Ç‘Ç‘Û΄τÃÎÏÍÇÆÁÍÊÍË
Ç ‘ÇÏ¿ÌÇ„È ÏÍÃÇ‘„Ê„È ÇÆË„Ì„ÌÌÚË ÎÏÇ̾‘Û Á ЄÀ¾ Ç
ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо ‘¿É ÐÍ ÐÁÍÇËÇ БϿ”¿ËÇ s¿É Ï¿ÀÍ‘¿Ý‘ ÍÎÇ
пÌÌÚ„ ÁÚ—„ Ë„‘ÍÃÚ Ç ÎÏÇ„ËÚ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ
‘„Ï¿ÎÇÇoÌÇ”ËÚ„˜„ÎÍ‚ÍÁÍÏÇËÇ’ÆÌ¿„ËËÌÍ‚ÍÌÍÁÍ
‚Í
mÚ ËÍ…„Ë ÍÀ’–Ç‘Ûо Ð΄•Ç¿ÊÛÌÚË ÎÍÁ„Ä̖„ÐÉÇË
ÎÏÇ„Ë¿Ë ÉÍ‘ÍÏÚ„ ÎÍÆÁÍʾ‘ Ì¿Ë ’Á„Ï„ÌÌÍ –’ÁБÁÍÁ¿‘Û
ЄÀ¾ Á ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÌÚ” ÐÇ‘’¿•Ç¾” eʾ Ü‘Í‚Í Ì¿Ë Ð ÎÍËÍ
˜ÛÝ Ð΄•Ç¿ÊÛÌÚ” ‘Ï„ÌÇÌ‚ÍÁ ÎÏÇÄ‘о ÉÍ„–‘Í ÇÆË„
ÌÇ‘ÛÁÌ¿—„ËÎÍÁ„ÄÌÇÇÇÍÀ˜„ÌÇÇ
˜‘ÇË Á –¿Ð‘ÌÍБÇ Æ¿ÌÇ˿ݑо Ì¿ ÁЄÁÍÆËÍ…ÌÚ”
sÏ„ÌÇÌ‚¿” tÁ„Ï„ÌÌÍБÇ
ÎÍÃÍÀÌÚ„ ‘Ï„ÌÇÌ‚Ç Ì¿ÎÏÇË„Ï
Á„ÐÛË¿Ü““„É‘ÇÁÌÍÎÏÇ˄̾ݑоÁÏ¿ÀÍ‘„ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„Ð
ÉÍ‚Í •„Ì‘Ï¿ §mÇÏ c¿—„‚Í €¨  Á ÍÐÌÍÁ„ ÉÍ‘ÍÏÚ” Ï¿Æ
ÊÇ–ÌÚ„ ÎÍÊÍ…„ÌǾ ÀÇ”„ÁÇÍÏÇБÐÉÍÈ
ÎÍÁ„Ä̖„ÐÉÍÈ
ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇhabfqisfrcojbanan
ÎÍÀ„ÃÇ‘ÛÁЄÀ„Ï„À„ÌÉ¿

cоÉÇÈБϿ”°„БÛБϿ”ÍÐÉ¿ÌÿÊÇ‘ÛоÌ¿Î’ÀÊÇÉ„
rÉ¿Æ¿ÌÍÁ΄ÏÁ’ÝÍ–„Ï„ÃÛÍÐÍ•Ç¿ÊÛÌÚ”БϿ”¿”
mÚ ÀÍÇËо Ì„ ÍÀ˜„ÌǾ Ç ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍÁ mÚ ÀÍÇËо
ÎÏÍÇ‚Ï¿‘ÛÁÉÍÌ“ÊÇÉ‘„ÇÍÀ˜„ÌÇÇsÍ‚Í–‘ÍÌ¿—„ÎÏ„Ã
Б¿ÁÊ„ÌÇ„ Í ‘ÍË É¿ÉÇËÇ ËÚ ”Í‘ÇË ЄÀ¾ ÁÇÄ‘Û Ç ‘Í
É¿ÉÍÁÚËÚÌ¿пËÍËÄʄÁÍ–„Ï„ÃÌÍÈÏ¿ÆÏ¿ÆÍÈÃ’‘оÉ
Ï¿ÆÌÚË‚ÍÏÇÆÍÌ‘¿Ë
mÚ ÀÍÇËо ÎÍ‘„Ͼ‘Û ’Á¿…„ÌÇ„ É ЄÀ„ a „‚Í Ç ‘¿É
ÍБ¿ÊÍÐÛÌ„ËÌÍ‚Í
mÚ ÎÏÍÇ‚ÏÚÁ¿„Ë Á ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿” Ç ÍÀ˜„ÌÇÇ É͂ÿ
ÐÍ‚Ê¿—¿„Ëо Ð ÎÏ¿ÁÍË ÃÏ’‚Ç” Í•„ÌÇÁ¿‘Û Ì¿Ð ÎτÙ¾Á
ʾ‘ÛÌ¿Ë‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾÁÚÆÚÁ¿‘ÛÁ̿Ж’ÁБÁÍÁÇÌÚÎÍ
Б¿ÁÇ‘ÛÌ¿ËÃÁÍÈÉ’
Ì¿—ÉÍÊÛÌÍËÐÊ„Ì‚„°§À¿Ì¿Ì¨ 
pÏÇ–„ËËÚÀÍÇËоÊÝÀÍÈÍ•„ÌÉÇeÁÍÈÉ¿Çξ‘„Ï
É¿ÎÏÇÁÍþ‘Ì¿ÐÁÍÃÇÌ¿ÉÍÁÍ„Æ¿Ë„—¿‘„ÊÛБÁÍkÍËÎÊ„
Ë„Ì‘ ËÚ ÍÐοÏÇÁ¿„Ë É¿É ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌÇ„ §cÚ Є‚ÍÃ̾
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Í–„ÌÛ ÉÏ¿ÐÇÁÚ¨ §kÏ¿ÐÇÁ¿! cÚ –‘Í ÐË„„‘„ÐÛ Ì¿ÃÍ
ËÌÍÈ!¨ n„ ÍÀÍÊÛ˜¿È‘„ÐÛ ° Ü‘Í Ì„ ÐÉÏÍËÌÍБÛ ˜‘Í
БϿ” ΄τà ÎÏ¿ÁÍË ÃÏ’‚Í‚Í Б¿ÁÇ‘Û Á¿Ë Í•„ÌÉ’ rÉ¿
Æ¿Á—ÇÈ Є‚ÍÃ̾ ÉÍËÎÊ„Ë„Ì‘ Æ¿Á‘Ï¿ ÎÏÍËÍÊ–Ç‘ Ç ‘„Ë
пËÚËÎÏÇ”ÊÍÎÌ„‘Á¿ÐÀ¿Ì¿ÌÍË
iÌ͂ÿ ËÚ ÁÚÇ‚ÏÚÁ¿„Ë Б¿ÁÇË Ì¿”¿Ê¿ Ç ÉÏÇ‘ÇÉ¿
Ì¿˄БÍÌÍ’ÃÍÁÍÊÛБÁǾÜ‘ÍÌ¿ËÌ„ÃÍБ¿Áʾ„‘pÍ‘Í
Ë’–‘ÍÌ¿—„ÎÏ„ÁÍДÍÃБÁÍБÍÊÛ…„ÊÍ…ÌÍÇÍÐÌÍÁÚÁ¿
„‘оÌ¿’ÌÇ…„ÌÇÇÃÏ’‚Í‚ÍÉ¿ÉÇÎÏ„ÁÍДÍÃБÁÍÌ¿ÃÌ¿
ËÇÃÏ’‚Ç” mÚ ÎÏÇÐÁ¿ÇÁ¿„Ë ЄÀ„ ÎÏ¿ÁÍ Ï¿ÆÿÁ¿‘Û À¿Ì¿
ÌÚ
fБÛÇÌÍÈÎ’‘ÛÌÍÍÌÌ¿ËÎÍ–‘ÇÌ„Á„Ã͢‘ÍÎ’‘Û
’ÉÏ„ÎÊ„ÌǾÌ¿—„‚Í€rÍÆÌ¿ÌǾÁÀÍÏÛÀ„ÐÌ¿—ÇËÇÇÌ
БÇÌÉ‘¿ËÇ Ç ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾËÇ Ì„ Ì¿ËÇ ÎÏÇÃ’Ë¿ÌÌÚ” ÎÏ¿
ÁÇÊÇÆ¿ÎÏ„‘ÍÁ
eʾ Ü‘Í‚Í Ì’…ÌÍ ÎÏÇÆÌ¿‘Û ÐÁÍ„ ÇÐÉÊÝ–Ç‘„ÊÛÌÍ„
ÎÏ¿ÁÍÌ¿Í•„ÌÉ’ЄÀ¾ÇÐÁÍÝÍ‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛÆ¿Ü‘ÍÎÏ¿
ÁÍ
cЄ Ì„ ‘¿É ÎÏÍБÍ Ç Ü‘Í „ÃÇÌБÁ„ÌÌÍ„ ÍÀ™¾ÐÌ„ÌÇ„
‘ÍË’ Í‘–„‚Í ÁÍÉÏ’‚ Ì¿Ð ‘¿É Ë¿ÊÍ ÐÁÍÀÍÃÌÚ” ÐË„ÊÚ” Ç
ÎÍ̿Б;˜„Ë’’Á„Ï„ÌÌÚ”ÁЄÀ„ÊÝÄÈ
pÍ‘ÍË’–‘ÍÎÍÖÇ̾‘Ûо–’…ÇËÍ•„ÌÉ¿ËÇÌ„Ì¿ËÇ
ÎÏÇÃ’Ë¿ÌÌÚËÎÏ¿ÁÇÊ¿ËÇÆ¿ÎÏ„‘¿ËÊ„‚–„–„ËÁƾ‘ÛÌ¿
ЄÀ¾ ÐË„ÊÍБÛ пËÍË’ ÁÚÏ¿ÀÍ‘¿‘Û ÎÏ¿ÁÇÊ¿ ÍБ¿ÁÇ‘Û
ÎÏ¿ÁÍ Ì¿ Í•„ÌÉ’ ‘ÍÊÛÉÍ ЄÀ„ Ç ‘„Ë пËÚË ÎÏÇ̾‘Û
Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛÆ¿ÎÏÍÇДÍþ˜„„ÐÌ¿ËÇ
k¿É Ü‘Í ÍÀÚ–ÌÍ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘! k¿É Ì„ÐË͑Ͼ Ì¿ ÁЄ
Ì¿—Ç ’ÐÇÊǾ ÇÆÀ„…¿‘Û ÁÐÎÚ”ÇÁ¿„‘ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ Á ÉÍ‘Í
ÏÍËËÚÍÀÏ„–„ÌÚÌ¿ÎÏÍÇ‚ÏÚ—ÇÎÍÆÍÏÌÍ„À„‚БÁÍ!
cÚÀÍÇ‘„ÐÛÇÎÍ‘ÍË’‘„Ï΄‘ÛÌ„ËÍ…„‘„ÍοÆÃÚÁ¿‘Û
Ì¿Ï¿ÀÍ‘’
cÚ Б¿Ï¿„‘„ÐÛ ΄τÄʿ‘Û ÁЄ ÃÍË¿—ÌÇ„ Äʿ Á„–„
ÏÍË ÁБ¿„‘„ ÎÍÏ¿ÌÛ—„ Б¿Ï¿„‘„ÐÛ ÁÚ”ÍÃÇ‘Û ÇÆ ÃÍË¿ Ð
ƿοÐÍËÁÏ„Ë„ÌÇÇÁÚÀÇÏ¿„‘„пËÚÈ̿Ä…ÌÚÈË¿Ï—Ï’‘
ÃÍÏ¿ÀÍ‘Ú
s„ËÌ„Ë„Ì„„ÁÚÍοÆÃÚÁ¿„‘„
iÃÍÁÍÊÛÌÍ–¿Ð‘Í
c„˜Ç ÎÏ„ÃË„‘Ú Ç ¾ÁÊ„ÌǾ ’БϿÇÁ¿Ý‘ ÎÏÍ‘ÇÁ Á¿Ð
Æ¿‚ÍÁÍÏ
n„ÐÏ¿À¿‘ÚÁ¿„‘À’ÃÇÊÛÌÇÉ
e„ÌÛБϿ”¿ 
nÍÁ¿¾ÀÏÇ‘Á¿ÍÉ¿ÆÚÁ¿„‘о‘’ÎÍÈ
tÀ„‚¿„‘ÉÍ“„
qÁ„‘оËÍÊÌǾÌ¿пÎÍ‚„
cÚƿБτÁ¿„‘„ÁÊÇ“‘„
c¿—¿Ë¿—ÇÌ¿Ì„Æ¿ÁÍÃǑо
sÏÍÊÊ„ÈÀ’ÐÆ¿ËÇÏ¿„‘ÁÎÏÍÀÉ„ÎÍ„ÆÃË„‘ÏÍÁ‘ÍÌÌ„
Ê„ÜÐÉ¿Ê¿‘ÍÏÍБ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿„‘о
k͂ÿ ÁÚ ÁÚ”ÍÃÇ‘„ ÇÆ Ë„‘ÏÍ Ì¿ Á¿Ð ÍÀÏ’—ÇÁ¿„‘о
БϿ—ÌÚÈÊÇÁ„ÌÛ
tÃÁ„ÏÇÉÍÌ‘ÍÏÚÁÚÎÍÐÉ¿ÊÛÆÚÁ¿„‘„ÐÛÇ—ʄο„‘„ÐÛ
ÁÊ’…’
cÚÍοÆÃÚÁ¿„‘„Ì¿–¿ÐÌÍÎÍοБÛÌ¿Ï¿ÀÍ–„„˄БÍ
ÐÏ¿Æ’Á¿ËÌ„’ÿ„‘о°Á¿ËÐÏÍ–ÌÍÌ’…ÌÍÁ‘’¿Ê„‘
h¿ÎÚ”¿Á—ÇÐÛÇÎÏÍÎÍ‘„ÁÁÚÎÏÍÀÇÏ¿„‘„ÐÛÉÐÁÍ„Ë’
Ï¿ÀÍ–„Ë’ ˄Б’ Ì¿ ”ÍÃ’ ÎÍÎÏ¿Áʾ¾ ‚¿ÊБ’É ÇÊÇ ÝÀÉ’
rÍ‘Ï’ÃÌÇÉÇ ÐË͑Ͼ‘ Ì¿ Á¿Ð Ð Ì¿ÐË„—ÊÇÁÍÈ …¿ÊÍБÛÝ
pÍ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„È ÐÁ¾ÆÇ ЄÉÏ„‘¿Ï—¿ ÐÍÍÀ˜¿„‘ –‘Í Ì¿–¿ÊÛ
ÌÇɔ͖„‘Á¿ÐÁÇÄ‘Ûs„Ͼ¾ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ÁÚÎÍÊÆ„‘„ÎÍÉÍ
ÏÇÃÍÏ’ÇÌ„ÎÍË̾ЄÀ¾Á”ÍÃÇ‘„ÉÌ¿–¿ÊÛÌÇÉ’
r‘Ï¿”ÍÎÍÆÿÌÇÈ°ÇÆËʿׄ‚Í—ÉÍÊÛÌÍ‚ÍÁÍÆÏ¿Ð
‘¿ iË„ÌÌÍ ÍÌ Ì„ ÿ„‘ Ì¿Ë ’Ð΄Á¿‘Û ÁÍÁτ˾ É ˄Б’
ÁБτ–ÇÌ¿ÐÁÇÿÌÇ„ÇÏ¿ÀÍ‘’oÌÊÍË¿„‘пËÚ„Ï¿Æ’Ë
ÌÚ„‚Ï¿“ÇÉÇÇË¿Ï—Ï’‘Ú’БϿÇÁ¿„‘Æ¿‚ÍÁÍÏÚÁ„˜„ÈÇ
‘Ï¿ÌÐÎÍÏ‘¿ rË„—ÌÍ …ÿ‘Û Í‘ Ì„‚Í …¿ÊÍБÇ k¿É Ç Í‘
Á¿—„‚ÍÌ¿–¿ÊÛÌÇÉ¿
rÍÀБÁ„ÌÌÍÌ¿–¿ÊÛÌÇÉËÍ‚ÀÚÁ¿ËÌÇ–„‚ÍÇÌ„‚ÍÁÍ
ÏÇ‘Û t…„ ÍÃÌÍ‚Í „‚Í ÁÇÿ ÁƂʾÿ ÎÍÆÚ ÁÚξ–„ÌÌÍÈ
‚’ÀÚÇÌ¿ÃË„ÌÌÍÁÆÄÏÌ’‘ÍÈÀÏÍÁÇÃÍБ¿‘Í–ÌÍ–‘ÍÀÚÁÚ
ÎÍ̾ÊÇ É¿É ÍÌ Á¿ËÇ Ì„ÃÍÁÍÊ„Ì É¿ÉÍÈ ÁÚ ÁЄ‘¿ÉÇ ÌÇ
–‘Í…ÌÚÈ À„ÆÍ‘Á„‘БÁ„ÌÌÚÈ Ì„ÍÏ‚¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌÚÈ Ç Ì„
’Ë„ÊÚÈ–„ÊÍÁ„É
o‘Ë„‘ÇË Í•„ÌÉ¿ Á¿Ð Ç Á¿—„‚Í ÎÍÁ„ÄÌǾ ËÍ…„‘
ÁÚÌÍÐÇ‘Ûо ÁÚÏ¿…„ÌÇ„Ë ÊÇ•¿ Á¿—„‚Í ÍÎÎÍÌ„Ì‘¿ ËÇ
ËÇÉÍÈÁÆÃÍ”ÍËÎÍÆÍÈÇ…„БÍËo•„ÌÉ¿Ü‘¿É¿ÉÎÏ¿
ÁÇÊÍÍ‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌ¿¾cЄËÐÁÍÇËÁÇÃÍËÁ¿—ÍÎÎÍÌ„Ì‘
Í‘ÏÇ•¿„‘ Á¿—„ ÎÏ¿ÁÍ Ì¿ Í—ÇÀÉ’ ÎÏÍË¿” ÍÎÍÆÿÌÇ„
Á¿—„ÎÏ¿ÁÍÌ„ÌÏ¿ÁÇ‘ÛоÇÏ¿ÆÃÏ¿…¿‘ÛÍÉÏ’…¿Ý˜Ç”
e¿Ê„„ ÐÊ„Ã’„‘ ÃÇ¿ÊÍ‚ •„ÊÛ ÉÍ‘ÍÏÍ‚Í
ÁÚ Ü‘Í –’ÁБ
Á’„‘„ ’ÌÇÆÇ‘ÛÁ¿ÐƿБ¿ÁÇ‘ÛÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘ÛБϿ”ÁÇÌ’
ΒБǑÛоÁÎÍÔ¿ÊÇË¿…ÇÁÚË¿ÊÇÁ¿ÌÇ„ÎÏ͘„ÌǾn¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

–¿ÊÛÌÇÉ…„É¿ÉÍÌЖǑ¿„‘ƿ̾‘’ÉÏ„ÎÊ„ÌÇ„ËÃÇЕÇ
ÎÊÇÌÚ ÎÍÁÚ—„ÌÇ„Ë ÍÏ‚¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌÍБÇ Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍ
БÇÜ““„É‘ÇÁÌÍБÇÏ¿ÀÍ‘Ú΄ÏÐÍÌ¿Ê¿
°n’ –‘Í ÁÚÐοÊÇÐÛ!
Í•„ÌÉ¿ Ê„Ì‘¾È À„ÆÍ‘Á„‘Б
Á„ÌÌÚÈ–„ÊÍÁ„É 
°x‘ÍÁÚ¾ÁБ¿ÊÍ–„ÌÛÏ¿ÌÍpÍÌÇË¿„‘„©
–’ÁБÁÍ
ÁÇÌÚÎÍÎÚ‘É¿ÍÎÏ¿Áÿ‘Ûо 
° mÚ Ë„…Ã’ ÎÏÍ–ÇË ÆÄÐÛ Ï¿ÀÍ‘¿„Ë
ÎÍÎÚ‘É¿
ÁÚÆÁ¿‘Û –’ÁБÁÍ ÁÇÌÚ ° ÁÚ ÊÍÃÚÏÌÇ–¿„‘„ ¿ ÃÏ’‚Ç„ Æ¿
Á¿ÐÁÉ¿ÊÚÁ¿Ý‘ 
°€ÆÌ¿Ý pÍÌÇË¿„‘„ ‘ÏÍÊÊ„ÈÀ’Ð ÎÍοÊ Á …’‘É’Ý
ÎÏÍÀÉ’©
°cÚÍÎÍÆÿÊÇÀÍÊÛ—„–„ËÌ¿–¿ÐiÜ‘ÍÌ„΄ÏÁÚÈ
Ï¿Æ
°n’¾…„‚ÍÁÍÏÝÎÏÍÀÉ¿©
°pÏÍÀÉÇ’ÁЄ”€ÁÚ„Æ…¿ÝÇÆÃÍË¿Æ¿ÃÁ¿–¿Ð¿Ç
ÎÏǔͅ’Ì¿Ï¿ÀÍ‘’΄ÏÁÚË
°e¿¾Б¿Ï¿ÝÐÛÁڔͅ’ÇÆÃÍË¿ÎÍÏ¿ÌÛ—„a‘’‘
„˜„ÊÇ“‘ƿБϾʩ
ÁÚÐÍ‚Ê¿ÐÌÚÐÍ•„ÌÉÍÈÌ¿–¿ÊÛÌÇÉ¿
ÇÎÏÍÃÍÊ…¿„‘„ÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿‘Ûо 
°cÚ…„‚ÍÁÍÏÇÊÇ°ÎÏÍÀÉ¿s„΄ÏÛ’…„ÊÇ“‘!
°pÍÌÇË¿„‘„É¿ÉÌ¿ÏÍ–ÌÍ©
°m¿ÊÍ‘Í‚Í–‘ÍÍοÆÃÚÁ¿„‘„„˜„ÇÁÏ„‘„
’ÌÇ
…„ÌÇ„БτËÊ„ÌÇ„ÁÚÆÁ¿‘ÛÍ‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÚ„ÜËÍ•ÇÇ c„
Ä‘„ЄÀ¾É¿É—ÉÍÊÛÌÇÉ
°e¿Ì„‘ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ‘¿ÉÇÀÚÊÍ©
° m„̾ Ì„ ÇÌ‘„Ï„Ð’Ý‘ Á¿—Ç ÍÎÏ¿ÁÿÌǾ n¿ Ï¿
ÀÍ‘’ÁÚÍÀ¾Æ¿ÌÚÎÏÇ”ÍÃÇ‘ÛÁÍÁτ˾
° nÍ ÃÏ’‚Ç„ ‘Í…„ ÍοÆÃÚÁ¿Ý‘
ÁÚ Ì¿Î’‚¿ÌÚ Ç ΄
Ï„”ÍÃÇ‘„ÉÐÊ¿ÀÍÈ¿‚Ï„ÐÐÇÇ 
°n’ÁÍ‘s„΄ÏÛÁÚ΄τÉÊ¿ÃÚÁ¿„‘„ÐÁÍÝÁÇÌ’Ì¿
ÃÏ’‚Ç”
°e¿ Ì„‘ ¾ ÎÏÇÆÌ¿Ý cÇÌÍÁ¿‘ ÀÍÊÛ—„ Ì„ À’Ã’

οÐÐÇÁÌÍ„À„‚БÁÍ 
°bÍÊÛ—„Ì„À’Ã’e„‘ÐÉÇÈпÀВ‘Ï¿…Ã’Í‘
Á¿ÐÿÌÌÚ”dÄÍÌÇ!
°cЄ‚Í‘ÍÁÍ€ЄȖ¿ÐÎÏÇÌ„Ð’
° r„È–¿Ð ’…„ ÎÍÆÃÌÍ
ÐÌÍÁ¿ …„Ê¿ÌÇ„ ÁÚÆÁ¿‘Û –’Á
БÁÍ ÁÇÌÚ ° ÐÏÚÁ¿„‘„ ÎÊ¿ÌÚ Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿  h¿Á‘Ï¿ Á
Äо‘Û–‘ÍÀÚÿÌÌÚ„ÀÚÊÇ’˄̾Ì¿БÍÊ„i„ÐÊÇÁÚ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÐÌÍÁ¿ÍÎÍÆÿ„‘„©
°e¿Ì„‘©x„БÌÍ„ÐÊÍÁÍ©
ÁÚÎÍÁ„Ï…„ÌÚϿБÍÎ
‘¿ÌÚ’ÌÇ–‘Í…„ÌÚ 
° o dÍÐÎÍÃÇ© ° ËÍϘǑо Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ Ç ÁÚ Ë¿
Ê„ÌÛÉÇË Ì¿É¿Æ¿ÌÌÚË Ï„À„ÌÉÍË ÁÚÎÍÊÆ¿„‘„ ÇÆ „‚Í É¿ÀÇ
Ì„‘¿
mÍ…ÌÍ ÎÍ–‘Ç Ì„ ÐÍËÌ„Á¿‘Ûо –‘Í Æ¿Á‘Ï¿ ÁÚ ÐÌÍÁ¿
ÍÎÍÆÿ„‘„cÚÁÆ¿ËÉÌ’‘ÍËÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍËÉÏ’‚„iÌ„
ÁÍÃÌÍË
cÉÏ’‚„΄ÏÁÍË°БϿ”ÍÎÍÆÿÌǾБϿ”ÁÚ‚ÍÁÍÏ¿
Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿Æ¿ÍÎÍÆÿÌÇ„’‘Ï„Ì̾¾‘Ï„ÁÍ‚¿ÇÀ„ÐÎÍÉÍÈ
БÁÍÎÍÜ‘ÍË’ÎÍÁÍÃ’ÇÆÊǗ̾¾Ð’„‘ÊÇÁÍБÛÍ…ÇÿÌÇ„
Ë„ÊÉǔ̄’ÿ–ÇÌ¿ÎÏ¿ÐÌÚ”‘Ï¿‘ÁÏ„Ë„ÌÇÎÏÇÁÍþ‘ÇÉ
‘ÍË’ÇÉÃÏ’‚ÍË’ÁÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁ°ÉÍÎÍÆÿÌÇÝÇÁÚ
‚ÍÁÍÏ’Æ¿ÍÎÍÆÿÌÇ„q¿Ð‘’˜ÇÈБϿ”ÎÏÇÁÍÃÇ‘ÉÌÍÁÚË
ÍÎÍÆÿÌǾËÇÁÚ‚ÍÁÍÏ¿Ë
c ÉÏ’‚„ Á‘ÍÏÍË cÚ ÀÍÇ‘„ÐÛ ÍÎÍÆÿÌÇÈ ÎÍ‘ÍË’ –‘Í
ÀÍÇ‘„ÐÛÁÚ‚ÍÁÍÏÍÁÌ¿–¿ÊÛÌÇÉ¿Æ¿ÍÎÍÆÿÌǾÎÍ‘ÍË’–‘Í
Ü‘Í ’ÌÇ…¿„‘ Á¿—„ ÃÍБÍÇÌБÁÍ ÁÚ Б¿ÌÍÁÇ‘„ÐÛ É¿É Ï„
À„ÌÍÉ cÚ ÀÍÇ‘„ÐÛ ÍÉ¿Æ¿‘Ûо Á ÎÍÊÍ…„ÌÇÇ Ï„À„ÌÉ¿ ÉÍ
‘ÍÏÍ‚Í Í‘–Ç‘ÚÁ¿Ý‘ Ç ÍÉ¿ÆÚÁ¿„‘„ÐÛ Á Ü‘ÍË ÎÍÊÍ…„ÌÇÇ
ÎÍ‘ÍË’–‘Í
°ÎÏÇÆÌ¿„‘„ÎÏ¿ÁÍÃÏ’‚ǔ͕„ÌÇÁ¿‘ÛÁ¿Ð
°ÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿„‘„ÐÛÇ‘„ËпËÚËÐÌÍÁ¿ÎÍÑÁ„υÿ„‘„
–’…Í„ÎÏ¿ÁÍÌ¿Í•„ÌÉ’
° ÆÌ¿„‘„ ‘ÍÊÛÉÍ ÃÁ¿ ÐÎÍÐÍÀ¿ ÎÍÁ„ÄÌǾ Á ÉÍÌ“ÊÇÉ
‘„ÎÏÍÃÇÉ‘ÍÁ¿ÌÌÚ„БϿ”ÍË°¿‚Ï„ÐÐǾÇÊÇÀ„‚БÁÍ
cÁ¿Ð…ÇÁ„‘Á¿—ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇÈÏ„À„ÌÍÉcЄÁ¿—ÇÏ„
¿É•ÇÇ Á ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÌÚ” ÐÇ‘’¿•Ç¾” Ä‘ÐÉÇ„ c Ð’˜ÌÍБÇ
Á¿—Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍÎÏ¿Á
q¿ÆÍÏÁ¿‘Û ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇÈ ÉÏ’‚ ËÍ…ÌÍ Á ÊÝÀÍË
˄Б„ dÊ¿ÁÌÍ„ ÎÏÇ Ü‘ÍË ÎÍËÌÇ‘Û ° ÁÚ ËÍ…„‘„ ÇÆË„
ÌÇ‘ÛÐÇ‘’¿•ÇÝ‘ÍÊÛÉÍÇÆË„ÌÇÁЄÀ¾
mÍ…ÌÍÜ‘ÍÄʿ‘ÛÌ¿ÎϾ˒Ý˄̾¾ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ÇÀ„Ð
ÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„
mÍ…ÌÍ Ð ÎÍË͘ÛÝ Ð΄•Ç¿ÊÛÌÚ” ‘Ï„ÌÇÌ‚ÍÁ ÇÆË„
ÌÇ‘Û ÎÍÁ„ÄÌÇ„ Ç Á ÎÏÍ•„ÐЄ Ü‘Ç” ΄τ˄Ì ÎÍÁÊǾ‘Û Ì¿
Ì„¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÚ„
Ä‘ÐÉÇ„ ÐÎÍÐÍÀÚÏ„¿‚ÇÏÍÁ¿‘ÛÌ¿ÍÀ™„É‘Ú
Ç ÐÇ‘’¿•ÇÇ ÁÚÆÚÁ¿Ý˜Ç„ БϿ” Ð Ì„¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÚËÇ …„
Ï„¿É•Ç¾ËÇ¿‚Ï„ÐÐÇÇÇÊÇÀ„‚БÁ¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

n¿ÎÏÇË„Ï Ð ÎÍË͘ÛÝ Ë„‘ÍÃÍÁ ‘¿É Ì¿ÆÚÁ¿„ËÍÈ aÐ
ЄϑÇÁÌÍÈs„Ï¿ÎÇÇm¿Ì’Üʾe…rËÇ‘¿
e„ÌÛБϿ”¿ nfmnodostmana©
ic|crfbftcfqfn|
¿ÐЄϑÇÁÌ¿¾‘„Ï¿ÎǾ

aÐЄϑÇÁÌ¿¾ ‘„Ï¿ÎǾ ° ÉÍËÎÊ„ÉÐ ÎÏÇ„ËÍÁ ÍÀ˜„ÌǾ
ÁÚБϿÇÁ¿ÌǾ ÃÇ¿ÊÍ‚¿ Á ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÌÚ” ÐÇ‘’¿•Ç¾” pÍ
ÆÁÍʾ„‘ ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ Æ¿ÁÇÐÇËÍÈ Ä‘ÐÉÍÈ ÇÆÀ„‚¿Ý˜„È
ÇÊÇ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍÈ“ÍÏËÚÎÍÁ„ÄÌǾ
aÐЄϑÇÁÌÍБÛ ° ̿БÍÈ–ÇÁÍБÛ ’ÎÍÏБÁÍ ’Á„Ï„Ì
ÌÍБÛÁЄÀ„
c Ü““„É‘ÇÁÌÍБÇ ÎÏÇÁ„ÄÌÌÚ” ÌÇ…„ ÎÏÇ„ËÍÁ ÁÚ
ËÍ…„‘„ ’À„ÃÇ‘Ûо ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ ÀÚБÏÍ oÃÌ¿ÉÍ ÎÍÊÌÍ„
Ï„—„ÌÇ„ Á¿—„È ÎÏÍÀÊ„ËÚ Æ¿ÁÇÐÇ‘ Í‘ ‘Í‚Í Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍ
’Ð΄—ÌÍ Ç ÎÏÍÃ’Ë¿ÌÌÍ ÁÚ À’Ä‘„ Ï¿ÀÍ‘¿‘Û Ì¿Ã ÇÆË„Ì„
ÌÇ„Ë ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ÊÇ–ÌÍБÇ ÇÐÎÍÊÛÆ’¾ ÎÏÇ Ü‘ÍË Ç ÃÏ’
‚Ç„ Ë„‘ÍÃÇÉÇ
Ï„Ê¿Éп•Ç¾ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌ¿¾ ‘„
Ê„ÐÌ¿¾ÇÇÌÚ„‘„Ï¿ÎÇÇ 
pÏÇ„Ë΄ÏÁÚȧi‚Ï¿Á‘’˿̨
pÏÇ˄̾„‘о Ãʾ ’‘Á„υÄÌǾ ÇÐÉÊÝ–Ç‘„ÊÛÌÍБÇ
ÐÁÍ„‚ÍÎÏ¿Á¿Ì¿Í•„ÌÉ’ЄÀ¾pÏ¿Á¿Ì¿Í—ÇÀÉ’Ì„ÆÌ¿ÌÇ„
Ì„ÉÍË΄‘„Ì‘ÌÍБÛ ÎÏÍЖ„‘ e¿…„ „ÐÊÇ ÁÚ Í—ÇÀÊÇÐÛ °
Ð’ÃÇ‘ÛÆ¿Ü‘ÍЄÀ¾ËÍ…„‘„‘ÍÊÛÉÍÁÚпËÇpÍËÍ‚¿„‘ÇÆ
À¿ÁÇ‘ÛоÍ‘БϿ”¿ÉÏÇ‘ÇÉÇÇ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿
pÏÇ„ËÃÍÁÍÊÛÌÍÀÚБÏÍÐÀÇÁ¿„‘Á¿—„‚ÍÍÎÎÍÌ„Ì‘¿Ð
‘ÍÊÉ’ cÚ ÃÍÎ’ÐÉ¿„‘„ –‘Í Á „‚Í ’ÎÏ„É¿” ÐÍÄυǑо
ÎÍÊÌ¿¾Á„Ï;‘ÌÍБ̿¾ÇÊÇÎÏÇÌ•ÇÎÇ¿ÊÛÌ¿¾ÎÏ¿ÁÿnÍ
ÎÏÇ Ü‘ÍË ͑Äʾ„‘„ ÎÏÇÆÌ¿ÌÇ„ “¿É‘¿ Í‘ ÎÏ¿Á¿ Á¿—„‚Í
ÍÎÎÍÌ„Ì‘¿ Í•„ÌÇÁ¿‘Û Ì„ “¿É‘ ¿ Á¿Ð пËÇ” Á¿—Ç ÎÍ
Б’ÎÉÇÎÍÎÏÇÌ•ÇÎ’§ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÌ„ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ©¨
iÐÎÍÊÛƒݑо“ÍÏË’ÊÚ
• pÏÇÎÍÊÌÍËÎÏÇÆÌ¿ÌÇÇÎÏ¿ÁÃÚ
°cÚÎÏ¿ÁÚ©˜‘ÍÌ¿пËÍËÄʄ‘¿É©e¿ÄÈБ
ÁÇ‘„ÊÛÌÍ©
cÚÎÏ¿ÁÚ¾ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍÁÎÍÐÊ„Ã
Ì„„ Áτ˾ –¿Ð‘Í ÍοÆÃÚÁ¿Ý© ˜‘Í Ì¿ пËÍË Äʄ
‘¿É ¾ ËÍ‚ ÀÚ ÀÍÊÛ—„ ÎÍËÍ‚¿‘Û ‘„À„ ÎÍ ÃÍË’©
e¿ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ ¾ ÐÊÇ—ÉÍË ËÌÍ‚Í Ï¿Æ‚ÍÁ¿ÏÇ
Á¿ÝÎÍ‘„Ê„“ÍÌ’© 
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

• pÏÇ ÎÏÇÆÌ¿ÌÇÇ Á„Ï;‘ÌÍБÌÍÈ ÎÏ¿ÁÃÚ Á ’‘
Á„υÄÌÇÇ ÇÐÎÍÊÛÆ’„Ë “ÍÏË’Ê’ ÃÍÎ’˜„ÌǾ
ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇÎÏ¿ÁÃÚ
° cÍÆËÍ…ÌÍ ÁÚ ÎÏ¿ÁÚ© eÍΒБÇË ‘¿É ÍÌÍ Ç
„Б۩ rÉÍÏ„„ ÁЄ‚Í ÁÚ Ì„ Í—ÇÀ¿„‘„ÐÛ© bÚ‘Û
ËÍ…„‘ Ü‘Í ° ÎÏ¿Áÿ©
cÍÆËÍ…ÌÍ ÁÚ ÎÏ¿ÁÚ Ç
ËÌ„ ÐÊ„ÃÍÁ¿ÊÍ ÀÚ‘Û ÁÌÇË¿‘„ÊÛÌ„„ É ÐÁÍ„È Ï¿ÀÍ
‘„© eÍΒБÇË ‘¿É ÍÌÍ Ç „БÛ ° Ì„ Ì¿ÃÍ ÀÚÊÍ
‘Ï¿‘Ç‘ÛÄÌÛ‚ÇÌ¿Ü‘’ÎÍÉ’ÎÉ’©rÉÍÏ„„ÁЄ‚ÍÁÚ
Ì„Í—ÇÀ¿„‘„ÐÛǾÃÍΒБÇÊÎÏÍЖ„‘©
• pÏÇÆÌ¿ÌÇ„Ì¿ÊÇ–Ç„ÎÏÇÌ•ÇÎÇ¿ÊÛÌÍÈÎÏ¿ÁÃÚÁ
ÉÏÇ‘ÇÉ„ ÃÍБǂ¿„‘о ÍÀ˜„Ï¿ÐÐ’ÃÇ‘„ÊÛÌÚËÇ
“ÍÏË’Ê¿ËÇ
°cÚÎÏÇÌ•Ç΄ÁÚÎÏ¿ÁÚ©cÍÀ˜„ËÁÚ̄ÿʄ
ÉÇ Í‘ ÇБÇÌÚ©x¿Ð‘Í ÇË„ÌÌÍ ‘¿É Ç ÀÚÁ¿„‘©
c
ÎÏÇÌ•Ç΄ÁÚÎÏ¿ÁÚ°ÍÎÍÆÿÌǾÜ‘ÍÌ¿Ï’—„ÌÇ„
ÃÇЕÇÎÊÇÌÚ© c ÍÀ˜„Ë ÁÚ ̄ÿʄÉÇ Í‘ ÇБÇÌÚ
° À„ÆÍ‘Á„‘БÁ„ÌÌÚÈ Ï¿ÀÍ‘ÌÇÉ Á Äʄ ÎÊÍ”ÍÈ ÎÍ
Ë͘ÌÇÉ© x¿Ð‘Í ÇË„ÌÌÍ ‘¿É Ç ÀÚÁ¿„‘ ° Ë’…
ÐÊÇ—ÉÍËÏ¿ÆÃÏ¿…¿„‘ÐÁÍÝ…„Ì’© 
i‚Ï¿Á‘’Ë¿Ì ÊÇ—Û ΄ÏÁÚÈ ÎÏÇ„Ë Á ÍÀÏ„‘„ÌÇÇ ’Á„
Ï„ÌÌÍБÇÁЄÀ„ÇÇÆÀ¿ÁÊ„ÌÇÇÍ‘БϿ”¿ÍÀ˜„ÌǾÇÉÍÌ
“ÊÇÉ‘¿ i‚Ï¿¾ Á ‘’Ë¿Ì ÁÚ Äʿ„‘„ ‘Í –‘Í ÌÇÉ͂ÿ
Ï¿ÌÛ—„ Ì„ ÄʿÊÇ –„‚Í Áо–„ÐÉÇ ÇÆÀ„‚¿ÊÇ Ç –„Ë ÁЄ
‘¿ÉÇÉ¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍÆ¿É¿Ì–ÇÁ¿ÊÇÐÛÁЄÁ¿—ÇБږÉÇÐÍÎ
ÎÍÌ„Ì‘¿ËÇ°ÁÚÐÍ‚Ê¿—¿„‘„ÐÛÐÇ”ÎÏ¿ÁÍ‘ÍÈ
c‘ÍË‘ÍÇÐÊÍ…ÌÍБÛrÉ¿Æ¿‘ۧÿ¨ÁÍ‘Á„‘Ì¿ÉÏÇ
‘ÇÉ’ Ãʾ Á¿Ð Ï¿ÁÌÍ ÎÏÇÆÌ¿ÌÇÝ ÁÇÌÚ kÏÇ‘ÇÉ¿ Ç ÁÇÌ¿
Í—ÇÀÉ¿ Ç Ì¿É¿Æ¿ÌÇ„ Ãʾ Á¿Ð ̄͑ÄÊÇËÚ pÏÇÆÌ¿ÌÇ„
ÎÍÊÌÍ„ ÇÊÇ –¿Ð‘Ç–ÌÍ„ “¿É‘¿ Ãʾ Á¿Ð Ï¿ÁÌÍ ÎÏÇÆÌ¿ÌÇÝ
ÎÏ¿Á¿ÍÎÎÍÌ„Ì‘¿Ì¿Í•„ÌÉ’Á¿ÐÎτÙ¾ÁÊ„ÌÇ„Á¿ËЖ„‘¿
ÉÍ‘ÍÏÚÈ ÁÚ ‘„΄ÏÛ ÍÀ¾Æ¿ÌÚ ÍÎÊ¿‘Ç‘Û ° ÍÎÏ¿ÁÿÌÇ„Ë
ÎÏÇÆÌ¿ÌÇ„Ë ÁÇÌÚ ËÍÊÛÀÍÈ Í ÎÏ͘„ÌÇÇ ÐÍ‚Ê¿ÐÇ„Ë Ð
Ì¿É¿Æ¿ÌÇ„Ë
cÚ ‘Í ÆÌ¿„‘„ –‘Í Ç‚Ï¿„‘„ Á ‘’Ë¿Ì ÌÍ Á¿— ÎÏÍ‘ÇÁ
ÌÇÉ ÍÀ Ü‘ÍË Ì„ ÃÍ‚¿ÃÚÁ¿„‘о k¿É ‘ÍÊÛÉÍ ÁÚ ‚ÍÁÍÏÇ‘„
§e¿¨ÍÌ‘’‘…„ÃÍБ¿„‘ÇÆÆ¿ÐÎÇÌÚÏÍÆ‚ÇÇБ¿ÁÇ‘Á¿Ë
À¿Ì¿Ì
s¿ÉËÚÌÇÉ͂ÿÌ„ÐÃÁÇÌ„ËоÐ˄Б¿
cÚÎÍÊ̾‘Û ÎÏÇ„ËÚ ‘Ï„ÌÇÌ‚¿ “ÍÏË¿ÊÛÌÍ ° Ü‘Í ÁЄ
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ï¿ÁÌÍ–‘ÍÌ„ÎÏÇÀ„‚¿‘ÛÉÌÇËÐÍÁЄË
i‚Ï¿Á‘’Ë¿Ì°Ü‘ÍÁÍÁЄÌ„„˜„ÍÃÇÌÍ–„ÌÛÊÍÁÉÇÈ
ÐÎÍÐÍÀ ÍÎÏ¿ÁÿÌǾ ˜‘Í ΄ÏÁÚÈ —¿‚ Ì¿ Î’‘Ç ͑ÄʄÌǾ
Í—ÇÀÉÇÇÎÏÍЖ„‘¿Í‘ÁÇÌÚÇÌ¿É¿Æ¿ÌǾcÚÐÍ‚Ê¿—¿„
‘„ÐÛ Ì„ Ð ÍÀÁÇÌ„ÌǾËÇ cÚ ÐÍ‚Ê¿ÐÌÚ Á˄Б„ Ð ÍÎÎÍÌ„Ì
‘ÍË ÇÐÐÊ„ÃÍÁ¿‘Û ÎτÙ¾ÁÊ„ÌÌÚ„ “¿É‘Ú Ç –¿Ð‘Ç–ÌÍ ÇÊÇ
ÎÍÊÌÍБÛÝÎÏÇÆÌ¿‘ÛÇ”ÐÍÍ‘Á„‘БÁÇ„ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍБÇ
e¿…„ Á ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍ À„ÐÎÍ–Á„ÌÌÍË ÍÀÁÇÌ„ÌÇÇ Ç ÍÐ
ÉÍÏÀÊ„ÌÇÇ ÐÍÄυǑо –¿Ð‘Ç–É¿ ÇБÇÌÚ fÐÊÇ ÁÚ Ç
‘ÍÊÛÉÍ ÁÚ ËÍ…„‘„ Í•„ÌÇÁ¿‘Û ЄÀ¾ ÎÍ–„Ë’ ÀÚ Á¿Ë ÌÇ
ÎÏÇÆÌ¿‘ÛÜ‘’ÎÏ¿ÁÃ’!
°bÍ…„É¿ÉÍÈ‘Ú̄Ͼ”¿
°cпËÍËÄʄ¾Ì„ÁЄ‚ÿ¿ÉÉ’Ï¿‘„Ì©
°cÚ–‘ÍÎÍÊÌÚÈÇÃÇÍ‘!
°bÚ‘Û ËÍ…„‘ ÃÍʾ ÇÃÇÍ‘ÇÆË¿ Á ËÍ„Ë ÎÍБ’ÎÉ„
„Б۩
°pÍÐËÍ‘ÏÇÌ¿ЄÀ¾sÚÉ¿ÉÍÈ‘Í’ÏÍÃ
°e¿ËÍ„ÊÇ•ÍËÌ„ÌÇÉ͂ÿÌ„ÌÏ¿ÁÇÊÍÐÛ©
°e¿‘ÚÎÏÍБÍ΄ÃÇÉ
°cпËÍËÄʄÇÌ͂ÿ¾ÀÚÁ¿ÝÐÊÇ—ÉÍË–’ÁБÁÇ
‘„Ê„Ì©
°sÚÐÏÚÁ¿„—Û‚Ï¿“ÇÉÏ¿ÀÍ‘ÚÐÚÌÍÉ
°cÚÎÏ¿ÁÚ¾ËÍ‚ÀÚÀÚ‘ÛÎÍ¿É‘ÇÁÌ„„©
cÎÏÇÁ„ÄÌÌÚ”ÁÚ—„ÎÏÇË„Ï¿”i‚Ï¿Á‘’Ë¿ÌÐÍ–„‘¿
„‘о Ð ÃÏ’‚ÇË ÎÏÇ„ËÍË ‘Ï„ÌÇÌ‚¿ ° n„‚¿‘ÇÁÌÚË Æ¿¾ÁÊ„
ÌÇ„Ë
n„‚¿‘ÇÁÌÍ„ Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ ° Ü‘Í Á¿—„ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ„ ÇÐ
ÐÊ„ÃÍÁ¿ÌÇ„ Ç Í•„ÌÉ¿ “¿É‘ÍÁ ÇÊÇ ’‘Á„υÄÌÇÈ Á¿—„‚Í
ÍÎÎÍÌ„Ì‘¿ cÚ Í•„ÌÇÁ¿„‘„ Ç ÎÏÇÆÌ¿„‘„ ÎÍÊÌÍБÛÝ ÇÊÇ
–¿Ð‘Ç–ÌÍ“¿É‘ÍБ¿Áʾ¾ÎÏ¿ÁÍÌ¿Í•„ÌÉ’ЄÀ¾Æ¿ÐÍÀÍÈ
cÚ Ï¿ÆÏÚÁ¿„‘„ ÐÁ¾ÆÛ ° Í—ÇÀÉ¿ÁÇÌ¿ ÎÏÍЖ„‘Ì¿É¿
Æ¿ÌÇ„ Æ¿ÊÍ…„ÌÌ’Ý Á Á¿Ð Ð Ä‘БÁ¿ pÍÃÍÀÌÍ„ ÐÊÍÁ„ÐÌÍ„
ÎÍÁ„ÄÌÇ„ Á ÉÍÌ“ÊÇÉ‘„ ÎÍÆÁÍʾ„‘ Á¿Ë –’ÁБÁÍÁ¿‘Û ЄÀ¾
ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÆ¿˜Ç˜„ÌÌÚËcÚÇÆÀ¿Áʾ„‘„ÐÛÍ‘À;ÆÌÇ
ÁÇÌÚБϿ”¿Í•„ÌÉÇÀ;ÆÌÇÉÏÇ‘ÇÉÇsÏ„ÁÍ…ÌÍ„Í…Ç
ÿÌÇ„ Ì„ËÇÌ’„ËÚ” ’ÌÇÆÇ‘„ÊÛÌÚ” Бږ„É Ç ÁÚ¾ÐÌ„ÌÇÈ
Í‘ÌÍ—„ÌÇÈ’Б’ο„‘˄БÍÐÎÍÉÍÈБÁÇÝÇ’Á„Ï„ÌÌÍБÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

pÍÇ‚Ï¿ÁÁ‘’Ë¿ÌÇÐÄʿÁÌ„‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ÌÍ
ÁÇþ ’ÎÍÏÌÍ„ БτËÊ„ÌÇ„ ÍÎÎÍÌ„Ì‘¿ É¿É Ç ÎÏ„…Ä ÃÍ
ÀÇ‘ÛоÍ‘Á¿ÐÎÏÇÆÌ¿ÌǾÁÇÌÚÁÚËÍ…„‘„ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘Û
ÐʄÒݘÇÈÎÏÇ„Ë¿ÐЄϑÇÁÌÍ‚Í‘Ï„ÌÇÌ‚¿°n„‚¿‘ÇÁÌÚ„
Ï¿ÐÐÎÏÍÐÚ w„ÊÛ Ü‘Í‚Í ÎÏÇ„Ë¿ ° ÎÍÀ’ÃÇ‘Û ÍÎÎÍÌ„Ì‘¿
ÐË„ÌÇ‘ÛÎÍÇÐÉÇ’ÌÇ–‘Í…¿Ý˜Ç”¿Ï‚’Ë„Ì‘ÍÁÌ¿ÎÍÃÀÍÏÇ
ϿЗÇÏ„ÌÇ„ ÇÌ“ÍÏË¿•ÇÇ Í ‘ÍË É¿ÉÇ„ „˜„ Í‘ÏÇ•¿‘„ÊÛ
ÌÚ„“¿É‘ÚÇÆÁ¿—„ÈÏ¿ÀÍ–„ÈÀÚ‘ÍÁÍÈЄ˄ÈÌÍÈ…ÇÆÌÇ
ÍÌ‚Í‘ÍÁÍÀÐ’ÃÇ‘Û
©m¿—¿ e Ì¿ Á‘ÍÏÍË É’ÏЄ ÁÚÌ’…Ä̿ ÀÚÊ¿
ÐË„ÌÇ‘ÛÇÌБǑ’‘cЄ„„’БϿÇÁ¿ÊÍÁÌÍÁÍËcth„
° ÎÊ¿‘¿ Æ¿ ÍÀ’–„ÌÇ„ ’ÏÍÁ„ÌÛ ÎÏ„ÎÍÿÁ¿ÌǾ ‘Ï„
ÀÍÁ¿ÌǾ ΄ÏÐ΄ɑÇÁÚ ‘Ï’Ã͒БÏÍÈБÁ¿ nÍ ’…„
–„Ï„Æ ˄о• m¿—„ ÎÏÇ—ÊÍÐÛ ÁÚÀÇÏ¿‘Û ° ÇÊÇ
ÎÏÍÃÍÊ…¿‘Û ’–„ÌÇ„ Á ÎÍÊÌÍÈ ÇÆÍʾ•ÇÇ ÎÍБ;Ì
ÌÍË Ì¿ÎϾ…„ÌÇÇ БϿ”„ Ç ‘Ï„ÁÍ‚„ ÊÇÀÍ ÁÍÍÀ˜„
’”ÍÃÇ‘Û ÇÆ ÇÌБǑ’‘¿ hÁ„Æÿ ‚Ï’ÎÎÚ Á ÉÍ‘ÍÏÍÈ
’–ÇÊ¿ÐÛ m¿—¿ ° Æ¿ÃÇÏÇБ¿¾ Ç „”ÇÃÌ¿¾ aÊ„Ì¿ h
ÎÍ–„Ë’‘Í m¿—’ ÐÏ¿Æ’ Ì„ÁÆÊÝÀÇÊ¿ Ç ‘Í –‘Í Ì¿ÆÚ
Á¿„‘о ÎÏÍ”ÍÃ’ „È Ì„ ÿÁ¿Ê¿ Ï¿ÆÀÇÏ¿¾ Ì¿ ΄τ˄
Ì¿” Á БÍÊÍÁÍÈ ‘’¿Ê„‘„ m¿—ÇÌ’ Ë¿Ì„Ï’ ÍÄÁ¿‘Û
о ÉÏ¿ÐÇ‘Ûо Äυ¿‘Û ЄÀ¾ Ð Ë¿ÊÛ–ÇÉ¿ËÇ ‚ÍÁÍ
ÏÇ‘Û ”ÍÃÇ‘Û „„ ÁÉ’Ð БÇÊÛ Ç ÐÎÍÐÍÀÌÍБÇ
rÍÉ’ÏÐÌÇÉÇ –‘ÍÀ Ì„ ÎÍοБÛ ÎÍÃ ‚Ï¿Ã Ì¿ÐË„—„É
Б¿ÊÇ m¿—Ç БÍÏÍÌÇ‘Ûо kÍ„É‘Í ‘Í…„ Á ’‚ÍÃ’
aÊ„Ì„ Ì¿–¿Ê Ì¿Ã Ì„È ÎÍÑϒÌÇÁ¿‘Û m¿—¿ ÎÚ‘¿
Ê¿ÐÛÍ‚ÏÚÆ¿‘ÛоÌÍÐÎÏ¿ÁÇ‘ÛоÐaÊ„ÌÍÈÌ„ËÍ‚Ê¿
c ÇÌБǑ’‘ ”ÍÃÇÊ¿ É¿É Ì¿ ÀÇ‘Á’ n¿ ƿ̾‘Ǿ” Ì„
ËÍ‚Ê¿ÐÍÐÏ„ÃÍ‘Í–Ç‘ÛоБτÁÍ‚ÍÈÍ…Çÿ¾΄τ˄
ÌÚÇÍ–„Ï„ÃÌڔϿÆÀÍÏÍÉ
m¿—¿ Б¿Ê¿ ÎÍЄ˜¿‘Û ƿ̾‘Ǿ aÐЄϑÇÁÌÍ‚Í
‘Ï„ÌÇÌ‚¿ Ç ÁÐÉÍÏ„ ÎÍÎÏÍÀÍÁ¿Ê¿ ÎÏÇË„ÌÇ‘Û ÐÁÍÇ
ÆÌ¿ÌǾ Ì¿ ÎÏ¿É‘ÇÉ„ cÍ‘ „„ Ï¿ÐÐÉ¿Æ Í ‘ÍË –‘Í ÇÆ
Ü‘Í‚Í ÁÚ—ÊÍ Á Ì¿—„Ë ÇÆÊÍ…„ÌÇÇ Ð ÉÍËË„Ì‘¿ÏǾ
ËÇÁÐÉÍÀÉ¿”
x‘ÍÀ ÍÀÍБÏÇ‘Û ÐÇ‘’¿•ÇÝ m¿—¿ ÉÍÏÍ‘ÉÍ ÎÍ
БÏÇ‚Ê¿ÐÛÎÍÉÏ¿ÐÇÊ¿ÐÛÁÏÚ…ÇÈ•Á„‘ÇÍÄʿÐÛÁ
БÇÊ„ §mÌ„ Ì¿ ÁЄ ÎÊ„Á¿‘Û¨ ° Ã…ÇÌÐÚ ¾ÏÉÍ
…„Ê‘ÚÈ ÐÁÇ‘„Ï ÄτÁ¾ÌÌÚ„ À’ÐÚ nÍ‚‘Ç ÐÇÌÇ„
‚’ÀÚÀÊ„ÃÌÚ„
e„ÌÛБϿ”¿ 
k¿É ÁЄ‚ÿ ΄τà ƿ̾‘ǾËÇ aÊ„Ì¿ ÐÇÄʿ Ì¿
ÎÍÃÍÉÍÌÌÇÉ„ÁÍÉÏ’…„ÌÇÇÏ„À¾‘ÇÄÁ–ÍÌÍÉÐÉ’Ï
п tÁÇÄÁ m¿—’ aÊ„Ì¿ ÐÎÍÊÆÊ¿ Ð ÎÍÃÍÉÍÌÌÇÉ¿
Ï¿ÆÁ„Ê¿ Ï’ÉÇ Á БÍÏÍÌÚ —ÇÏÍÉÍ Í‘ÉÏÚÊ¿ ‚Ê¿Æ¿
͔̒ʿ
°dÍÐÎÍÃÇ–‘ÍÜ‘Í!
°x‘Í‘ÚÇË„„—ÛÁÁÇÃ’!
° m¿ËÍ–É¿ Ë; k¿É Ü‘Í Ì¿ÆÚÁ¿„‘о! k¿ÌÇ
É’ÊÚÁÃ’ÏÃÍË„!
° s„À„ Ì„ ÌÏ¿ÁǑо Ë; ÎÏÇ–„ÐÉ¿!
n„‚¿‘ÇÁ
ÌÚ„Ï¿ÐÐÎÏÍÐÚ 
°aÜ‘Í–‘Í°ÎÏÇ–„ÐÉ¿!sÚÌ„ÎÍ¿ÆÍÌÍÉÍ
ÐÇÊÉ’ÎÍοʿ!
°n„ËÌÍ‚ÍÉÍÏÍ‘ÉÍÁ¿‘ÍÎÏ¿Áÿ!
n„‚¿‘ÇÁÌÚ„
Ï¿ÐÐÎÏÍÐÚ °a•Á„‘Ì„ÐÊÇ—ÉÍË‘ÏÇÁÇ¿Ê„Ì!
°cÎÍÊÌ„ÍÏÇ‚ÇÌ¿Ê„Ì©ÃʾÄÁÍ–„É’ÃÍÏÍ‚Ç
°pÍ…¿Ê’È‘ÚÎÏ¿Á¿qÚ…Ç„ÁЄ‚ÿÁڂʾþ‘
ÁÚÆÚÁ¿Ý˜„ pÏÇÁÊ„É¿Ý‘ ÇÆÊÇ—Ì„„ ÁÌÇË¿ÌÇ„
Ë’…–ÇÌ rÁÇ‘„Ï ËÍÈ Ì¿Á„ÏÌÍ„ ‘Í…„ ‘„À„ Ì„ ÌÏ¿
ÁǑо!
i‚Ï¿ Á ‘’Ë¿Ì ÎÏÍÃÍÊ…„ÌÇ„ n„‚¿‘ÇÁÌÚ”
Ï¿ÐÐÎÏÍÐÍÁ 
aÊ„Ì¿–’‘ÛÎÍË„ÃÊÇÁ
°€ÁЄ‚ÿ‚ÍÁÍÏÇÊ¿°’‘„À¾ÁÉ’ÐÎÏÍÁÇÌ•Ç
¿ÊÉÇr‘ÇÊÛ°§ÁÛ„‘Ì¿ËÐÉÇÈÏÚÌÍɨ
° e„ÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ Áɒп ËÌ„ ÇÌ͂ÿ Ì„ ”Á¿‘¿
„‘€ÿ…„Ã’Ë¿Ý’˄̾„‚ÍÐÍÁЄËÌ„‘e…ÇÌÐÚ
ËÌ„Ì¿Á„Ï̾ɿ‘Í…„Ì„ÇÃ’‘
i‚Ï¿Á‘’Ë¿Ìn„
‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ 
aÊ„Ì¿Ï¿ÆÃÏ¿…¿¾ÐÛ
°e…ÇÌÐÚÉ¿ÉÃ…ÇÌÐÚx„‚ÍÎÏÇБ¿Ê¿‘Í!
°cпËÍËÄʄ¾ÇÌ͂ÿÀÚÁ¿ÝÇÆÊÇ—Ì„Ì¿
Á¾Æ–ÇÁÍÈsÚÌ„Ì¿”ÍÃÇ—Û!
n„‚¿‘ÇÁÌÚ„ Ï¿ÐÐÎÏÍ
ÐÚÎÍÀ’…ÄÌÇ„ 
°nÍÁÍ„ÄÊÍ€–‘Í‘„À„°̾ÌÛÉ¿–‘ÍÊÇ!
°cÍ‘ ¾ ÍÀ Ü‘ÍË Ç ‚ÍÁÍÏÝ € Ã’Ë¿Ý ¾ ’…„
’‘ÍËÇÊ¿ ‘„À¾ ÐÁÍÇËÇ Ï¿ÐÐÎÏÍпËÇ
n„‚¿‘ÇÁÌÍ„
Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„r¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ‘Ç„ 
° e¿ ˄̾ ’…„ ‘Í—ÌÇ‘ Í‘ ‘ÁÍÇ” Ï¿ÐÐÎÏÍÐÍÁ
sÚ–‘ÍÌ¿Ç‚Ê’ÎÍÃЄʿ!
°sÚ ÎÏ¿Á¿ ¾ ÇÌ͂ÿ ÎÏÍÇÆÁÍ…’ ‘¿ÉÍ„ Á΄
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

–¿‘Ê„ÌÇ„ e¿…„ Ì„ ÆÌ¿Ý –‘Í ËÌ„ Ð Ü‘ÇË Äʿ‘Û
sÚÌÇ–„‚ÍËÌ„Ì„ÎÍÐÍÁ„‘’„—Û!
°e¿Í‘Á¾…ÇÐÛ‘Úr”ÍÃÇÉÎÐǔǿ‘Ï’
°sÚÜ‘ÍЄÏÛ„ÆÌÍ!€ÎÏÍБ͔͖’ÆÌ¿‘Û°Ä
ÊÍÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ‘¿ÉÿʄÉÍÆ¿—ÊÍ!
°k¿ÉÍ„ÄÊÍsÚÍ–„Ë!
°n’ Ð ËÍ„È Ì„ÌÍÏË¿ÊÛÌÍБÛÝ sÚ Á„ÃÛ Ü‘Í
ÇË„Ê¿ Á ÁÇÃ’!
n„‚¿‘ÇÁÌÚ„ Ï¿ÐÐÎÏÍÐÚ ÎÍÀ’…Ä
ÌÇ„ 
°nÇ–„‚;̄ÇË„Ê¿oБ¿ÁÛ˄̾ÁÎÍÉÍ„
° vÍÏÍ—Í mÍ…„‘ ÀÚ‘Û Á ÐʄÒݘÇÈ Ï¿Æ ‘Ú
Ï¿ÐÐÉ¿…„—Û ÍÀ Ü‘ÍË ÎÍÎÍÃÏÍÀÌ„„ l¿ÃÌÍ!
q¿Æ’Ë
ÌÚÈÉÍËÎÏÍËÇÐÐ 
° l¿ÃÌÍ Ê¿ÃÌÍ© o‘Á¾…ÇÐÛ ‘ÍÊÛÉÍ xÍÉÌ’
‘¿¾
pÍÐÊ„ Ü‘ÍÈ Е„ÌÚ aÊ„Ì¿ Б¿Ê¿ Ë„ÌÛ—„ •„Î
ʾ‘ÛоÉm¿—„ÎÍ‘ÍËÇÁÍÁЄÍБ¿ÁÇÊ¿„„ÁÎÍÉÍ„
c‚Ï’Î΄’Ì„„ÍÀ™¾ÁÇÊÍÐÛÐÏ¿Æ’Ì„ÐÉÍÊÛÉÍÎÍÃÏ’‚
q„À¾‘¿ ÎÏ;ÁÇÊÇ É Ì„È ’Á¿…Ç‘„ÊÛÌÚÈ ÇÌ‘„Ï„Ð
rÍБ¿ÁÇÊ¿ÐÛÌ„ÀÍÊÛ—¿¾‘„ÎÊ¿¾ÉÍËοÌǾÐm¿—„È
Á•„Ì‘Ï„
n¿ ƿ̾‘ÇÇ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍ‚Í ÉÏ’…É¿ m¿—¿
‚ÍÁÍÏÇÊ¿ÍÐÁÍ„ËÍÎÚ‘„’ÃÇÁÊ„ÌÌÍÇÿ…„ÐÌ„ÃÍ
Á„ÏÇ„ËoÌ¿п˿Ì„ÎÍÌÇË¿Ê¿É¿É„ÈÜ‘Í’ÿÊÍÐÛ
q¿ÌÛ—„ÁÎÍÃÍÀÌÍÈÐÇ‘’¿•ÇÇÎÍÐÊ„΄ÏÁÚ”…„ÁÚ
οÃÍÁÁÐÁÍÈ¿ÃÏ„ÐÍÌ¿ÇÊÇÆÊÇÊ¿ÐÛÇÎÚ‘¿Ê¿ÐÛÍ‘
Á„–¿‘Û ‚Ï’ÀÍ Ç Ì„ÍБÏÍ’ËÌÍ ÇÊÇ ÎÏÍБÍ Í‘ÁÍÏ¿–Ç
Á¿Ê¿ÐÛÇ’”ÍÃÇÊ¿iÁ‘ÍËÇÃÏ’‚ÍËÐÊ’–¿„–’ÁБ
ÁÍÁ¿Ê¿ЄÀ¾ÎÏ„‚¿ÃÍБÌÍa‘„΄ÏÛ©oÌ¿–’ÁБÁÍÁ¿
Ê¿ Ì„ÉÍ‘ÍÏÍ„ ÁÍÊÌ„ÌÇ„ ÌÍ ÐÍÁЄË ÇÌÍ‚Í ÏÍÿ fÈ
ÀÚÊÍ ÇÌ‘„Ï„ÐÌÍ Ï¿ÆÍÀÏ¿‘Ûо Á ÉÏÇ‘Ç–„ÐÉÇ” Æ¿Ë„
–¿ÌǾ” ÎÍ Ð’˜„БÁ’ oÌ¿ É¿É ÀÚ ÍÀÐ’…ÿʿ ЄÀ¾
п˿ÐÐÍÀÍÈÇÍÀÇ…¿‘ÛоÎÏÍБÍÌ„’Ð΄Á¿Ê¿
n¿пËÍËÄʄm¿—¿ÎÏÍБÍÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛÐÎÍÐÍÀ
ÌÍÈ’–„ÌÇ•„Èk‘ÍË’…„Ä‘ÐÉ¿¾Ï„¿É•Ç¾Ì¿ÉÏÇ
‘ÇÉ’ Ç Æ¿Ë„–¿ÌǾ
¿‚Ï„ÐÐǾ ÇÆÀ„‚¿ÌÇ„  БϿ” ÍÐ
É¿ÌÿÊÇ‘Ûо Ì¿ Î’ÀÊÇÉ„ ÀÚÊÇ ’ Ì„„ Ì„ ‘¿É ’…
ÐÇÊÛÌÚ pÏÇ ÀÍÊ„„ ÁÚÐÍÉÍË ’ÏÍÁÌ„ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ
ÍÀ˜„ËÍ‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÍËÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍË“ÍÌ„m¿—„
ÎÍÌ¿ÃÍÀÇÊÍÐÛ ÀÚ ɒÿ ÀÍÊÛ—„ ÎÍÂ͑ÍÁÇ‘„ÊÛÌÚ”
e„ÌÛБϿ”¿ 
ƿ̾‘ÇÈÌÍÐaÊ„ÌÇÌÚËÇÌ¿ÐË„—É¿ËÇÍ‘Е„ÌÚÉ
Е„Ì„ÍÌ¿ÐÎÏ¿ÁʾʿÐÛÀÚÁЄ’Ð΄—Ì„„
e¿…„ пËÚ„ Æ¿ÃÇÏÇБڄ Í–„ÌÛ ”ÍÏÍ—Í –’ÁБ
Á’Ý‘ ϿБ’˜’Ý ’Á„Ï„ÌÌÍБÛ Á ЄÀ„ ÃÏ’‚Ç” ÊÝÄÈ
cÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁÇÁÌÇ”ÍÀÇ‘¿„‘Í–„ÌÛË¿Ê„ÌÛÉÇÈ
Ï„À„ÌÍÉ iÌ͂ÿ ÍÌ ɒÿ Ì„’Á„Ï„ÌÌ„„ –„Ë Á¿—
ÐÍÀБÁ„ÌÌÚÈ
c ÃÍÎÍÊÌ„ÌÇ„ É ‘„”ÌÇÉ„ sÏ„ÌÇÌ‚¿ ÃÍÀ¿ÁÇË „˜„ ÃÁ¿
ÎÏÇ„Ë¿ÉÍ‘ÍÏÚ„’ÿ–ÌÍÎÏÇË„ÌÇÊ¿m¿—¿
˜‘Í°r¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ‘Ç„Çq¿Æ’ËÌÚÈÉÍËÎÏÍËÇÐÐ
r¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ‘Ç„ ° ÎÏÇÆÌ¿ÌÇ„ Á ÃÇ¿ÊÍ‚„ É¿É Í‘ÏÇ
•¿‘„ÊÛÌÚ” ‘¿É Ç ÎÍÊÍ…Ç‘„ÊÛÌÚ” БÍÏÍÌ Á¿—„‚Í ”¿Ï¿É
‘„Ï¿ БÇʾ …ÇÆÌÇ ’À„…ÄÌÇÈ Ç ÎÏÍÀÊ„Ë r ÎÍË͘ÛÝ
Ü‘Í‚ÍÎÏÇ„Ë¿ÁÚÎÍÃÄυÇÁ¿„‘„À„ЄÒÇÎÏ;Áʾ„‘„Ì„
Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛÇ’Á„Ï„ÌÌÍБÛÁЄÀ„
q¿Æ’ËÌÚÈÉÍËÎÏÍËÇÐÐÎÏ„ÃÊ¿‚¿„‘оÇÎÏÇÌÇË¿„‘о
Á¿ËÇ ‘ÍÊÛÉÍ Á ‘ÍË ÐÊ’–¿„ „ÐÊÇ ÍÌ Á¿Ð ’БϿÇÁ¿„‘ oÌ
ÃÍÊ…„Ì ’–Ç‘ÚÁ¿‘Û •„ÊÇ Ç ÇÌ‘„Ï„ÐÚ Á¿—„‚Í ÍÎÎÍÌ„Ì‘¿
ÌÍ Á¿—„ –’ÁБÁÍ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ‚Í ÃÍБÍÇÌБÁ¿ пËÍ’Á¿…„
ÌÇ„ ÎÏÇ Ü‘ÍË Ì„ ÃÍÊ…ÌÚ ÎÍБϿÿ‘Û c ÎÏÍ‘ÇÁÌÍË ÐÊ’
–¿„ÉÍËÎÏÍËÇÐÐ΄τБ¿„‘ÀÚ‘ÛÏ¿Æ’ËÌÚËÇÇÑÇÌ¿Ì„
‚ÍÎÏÍБÍÌ„БÍÇ‘
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

embdb,;
zã˝’ã«°ˆ¯È²È
’¤°«“Ë­º«ˆ°«}¯’ˆ’}’oscfsqtm€nomtkqisikt
ÉÊ„˜ÇÃʾБϿ”¿

§cÍʾ Á¿—¿ –‘Í‘Í ¿Á‘ÍÏÚ Ì¿Ë’ÃÏÇÊÇ sÍ ÐÍÁ„‘’Ý‘
ÎÏÇ̾‘ÛÁЄÀ¾Ï„À„ÌÉ¿sÍ’–¿‘„‚ÍÎÍÀ„…ÿ‘ÛiÉ–„
Ë’ÁÍÍÀ˜„ÁЄÜ‘ÇÐÊÍÁ„ÐÌÚ„À¿‘¿ÊÇÇÐÍÀÇÖÇÉ¿ËÇÉÍ
‚ÿ ËÍ…ÌÍ ÐÍ‘ÁÍÏÇ‘Û ÍÀÏ¿Æ БϿ”¿ Ì¿ÀÇ‘Û „Ë’ ËÍÏÃ’ Ç
Б¿‘ÛÐË„ÊÚËÆ¿É¿ÉÇ”ÌÇÀ’ÃÛοϒ–¿ÐÍÁ¨
kÏÇ‘ÇÉ Б¿ÁÇ‘ Ì¿Ë Í•„ÌÉ’ Ç ÁÚÌ’…ÿ„‘ ÍÎÏ¿ÁÃÚ
Á¿‘Ûо mÚ Ì„ –’ÁБÁ’„Ë ÁÇÌÚ ÌÍ ‚Í‘ÍÁÚ ‘„Ï΄ÊÇÁÍ
Ï¿Æ™¾Ð̾‘ÛÐÁÍÝÎÍÆÇ•ÇÝ
mÍ…ÌÍÍ‘ÚÐÉÇÁ¿‘ÛÎÏÇ–ÇÌ’ÁÍÆÄÈБÁÍÁ¿‘ÛÌ¿Г„
Ï’ ÎÐǔǖ„ÐÉÍ‚Í Ç Ï„—¿‘Û ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ„ ÎÏÍÀÊ„ËÚ
ÎÏÇÁÍþ˜Ç„ÉÌ„¿Ã„ÉÁ¿‘ÌÚË“ÍÏË¿ËÎÍÁ„ÄÌǾ‘Ï„ÁÍ‚„
ÇБϿ”¿Ë
mÍ…ÌÍÇÐÎÏ¿Áʾ¾Ì„ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÚ„“ÍÏËÚÎÍÁ„ÄÌǾ
ÁÊǾ‘Û Ì¿ Г„Ï’ ÎÐǔǖ„ÐÉÍ‚Í Ç ‘¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË Ï„—¿‘Û
ÎÏÍÀÊ„Ë’
i Á ‘ÍË Ç Á ÃÏ’‚ÍË ÐÊ’–¿„ ’Ð΄” ÁÎÍÊÌ„ ÁÍÆËÍ…„Ì
nÍÍÌÐÉÍÏ„„ÁЄ‚ÍÀ’Ä‘Ì„ÎÍÊÌÚË
fБÛÁ„Ï;‘ÌÍБÛÌ¿ÎÏÇË„Ï–‘ÍÍ‘ÚÐÉ¿ÁÎÏÇ–ÇÌ’Á
À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍË Ç ÇÆÀ¿ÁÇÁ—ÇÐÛ Í‘ БϿ”¿ Î’ÀÊÇ–ÌÚ”
ÁÚБ’ÎÊ„ÌÇÈ –„ÊÍÁ„É ÁЄ …„ À’Ä‘ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿‘Û Ì„ÉÍ‘Í
ÏÚ„ Æ¿‘Ï’ÃÌ„ÌǾ Ç ÎÏÇÀ„‚¿‘Û É Ì„Ì’…ÌÚË ÌÍ ÎÏÇÁÚ–
ÌÚË’…„“ÍÏË¿ËÆ¿˜Ç‘Úr‘Ï¿”¿Ì„‘¿ÎÏÇÁÚ–É¿Á„БÇ
ЄÀ¾ ÍÎτÄʄÌÌÚË ÍÀÏ¿ÆÍË Á ÍÎτÄʄÌÌÚ” ÐÇ‘’¿•Ç¾”
ÍБ¿Ê¿ÐÛ
iÊÇ –„ÊÍÁ„É ’Ë„ÊÍ Ç ÇÆÍ ÁЄ” ÐÇÊ À’Ä‘ ÎÚ‘¿‘Ûо
ÇÆË„ÌÇ‘Û ÐÁÍ„ ÎÍÁ„ÄÌÇ„ Á ÉÏÇ‘Ç–„ÐÉÇ” ÐÇ‘’¿•Ç¾” Ð
ÎÍË͘ÛÝÏ¿ÆÊÇ–ÌÚ” ‘Ï„ÌÇÌ‚ÍÁ ÃÍÀÛ„‘о ÍÎτÄʄÌÌÚ”
e„ÌÛБϿ”¿ 
’Ð΄”ÍÁÌÍÀ’Ä‘”Í‘ÛÇÏ„…„ÇÐÊ¿À„„ÁЄ…„ÇÐÎÚ‘Ú
Á¿‘ÛБϿ”ÎÍÐÉÍÊÛÉ’ÎÏÇ–ÇÌ¿„‚Í‘¿ÉÐÉ¿…„ËÌ„ÏÁÍÆ
ÌÍБÇÌ¿ÎÐǔǖ„ÐÉÍË’ÏÍÁÌ„Ì„ÁÚ¾ÁÊ„Ì¿ÇÌ„’БϿ̄
Ì¿ÇÁτ˾Í‘ÁÏ„Ë„ÌÇÿ„‘ÍЄÀ„ÆÌ¿‘Û
mÚ ÁÇÃÇË ÁÚ”Íà Á ÐÍ–„‘¿ÌÇÇ Ë„‘ÍÃÍÁ ÁÍÆÄÈБÁǾ
Ì¿Г„Ï’ÎÐǔǖ„ÐÉÍ‚Í
ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌ¿¾‘„Ï¿ÎǾ
Ì¿ÎÏÇË„Ï ÐË„‘ÍÿËÇÇÆË„Ì„ÌǾÎÍÁ„ÄÌǾÐÎÍË͘ÛÝ
Ì¿ÎÏÇË„Ï ¿ÐЄϑÇÁÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ Ç ÇÌÚ” ‘Ï„ÌÇÌ‚ÍÁÚ”
Ë„‘ÍÃÇÉpÏÇÜ‘ÍËÜ““„É‘À’Ä‘ÀÍÊ„„ÎÍÊÌÚË„ÐÊÇÁÚ
ÎÏÍÃÍÊ…Ç‘„ÐÁÍÇÏ„Ê¿Éп•ÇÍÌÌÚ„’ÎÏ¿…Ì„ÌǾ
s¿ÉÍÈÎÍÔÍÃËÚÇÀ’ÄËÍÐÁ¿ÇÁ¿‘ÛÁÜ‘ÍÈÇÎÍÐÊ„
Òݘǔ ‚Ê¿Á¿” Ì¿‚ʾÃÌÍ ÄËÍÌБÏÇÏ’¾ É¿É ËÍ…ÌÍ п
ËÍБ;‘„ÊÛÌÍ ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ Ï¿ÆÊÇ–ÌÚ” ÐÍ•Ç¿ÊÛÌÚ”
БϿ”ÍÁ ÉÏÇ‘ÇÉÇ ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘ÍÁ “ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í Ì¿ÐÇÊǾ
¿‚Ï„ÐÐÇÇÎ’ÀÊÇ–ÌÚ”ÁÚБ’ÎÊ„ÌÇÈÊÝÀÁÇc|pqac|xsonibte}fzf!
É¿É΄τБ¿‘ÛÀ;‘ÛоÉÏÇ‘ÇÉÇ

nÇÉ‘ÍÌ„ÊÝÀÇ‘ÉÏÇ‘ÇÉÇn„ÉÍ‘ÍÏÚ„°Ì„ÊÝÀ¾‘ÀÍÊÛ
—„ a Ì„ÉÍ‘ÍÏÚ„ „„ À;‘о eÍ ÃÏÍ…Ç Á ÉÍÊ„ÌÉ¿” Ç
ÎÍÙ„Ë¿ÿÁÊ„ÌǾ
p„Ï„Ã ÎÊ¿Ì„ÏÉÍÈ
Ä…’ÏÌÚÈ Ï¿ÆÀÍÏ ÎÍÊ„‘ÍÁ Ç Ï¿Æ
ÿ–¿ÎÊÝ”ÎÏ¿ÁÚËÇÁÇÌÍÁ¿‘ÚË–‘ÍÀÐÊ’…À¿Ë„ÃÍËÌ„
É¿Æ¿Ê¿ÐÛ ÍÌÇÎÛÝ‘’ÐÎÍÉÍÇ‘„ÊÛÌÍ„p„Ï„ÃÐÿ–„ÈÍ‘–„‘¿
ÎÇ‘¿Ý‘оÁ¿ÊÇÃÍÊÍËpÏÇÁÚÆÍÁ„ É Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ’ οÿݑ
Á ‚Ç΄ϑÍÌÇ–„ÐÉÇÈ ÉÏÇÆ n¿ Æ¿Ë„–¿ÌÇ„ …„ÌÚ ”ÊÍοݑ
ÃÁ„ÏÛÝn¿ÎÍÃÉÍÊÉ’‘„˜ÇÀÏÍпݑоÉÀ¿ÊÉÍÌ’
x‘ÍÐÍÀБÁ„ÌÌÍ‘¿ÉÍ‚ÍБϿ—ÌÍ‚ÍÁÉÏÇ‘ÇÉ„!
o‘–„‚Í‘¿ÉЄÏÕ„‘ÍÆ¿ËÇÏ¿„‘!
fБÛ‘ÏÇÁЄËÇÆÁ„БÌÚ”ÐÎÍÐÍÀ¿ÇÆÀ¿ÁÇ‘ÛоÍ‘–’Á
БÁ¿ÍÎÊ„Á¿ÌÌÍБÇÁÚÆÚÁ¿„ËÚ”ÍÀÚ–ÌÍÉÏÇ‘ÇÉÍÈ
Ì„Á¿
…ÌÍÐÎÏ¿Á„ÃÊÇÁÍÈÇÊÇÌ„‘ 
pÏÍËÍÊ–¿‘ÛÐÄʿ‘ÛÁÇÖ‘Í‘„À¾Ü‘ÍÌ„ɿп„‘о
n„”¿È ÁÇÌ Ï’‚¿„‘о ¾ ÆÌ¿Ý –‘Í ¾ ÎÏ¿Á e’Ï¿É’ ÁЄ
Ï¿ÁÌÍÌÇ–„‚ÍÌ„ÃÍÉ¿…„—Ûf˜„–‘ÍÌÇÀ’ÃÛ̿Ж„‘ÎÊ„
‘ÇÇÍÀ’”¿Б„ÌÚÇ‚ÍÏÍ”¿
o‘É¿‘Ç‘Û Ì¿Æ¿Ã c„ÏÌ’‘Û ÉÏÇ‘ÇÉ’ ÉÏÇ‘Çɒݘ„
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ë’oÀÁÇÌÇ‘Û„‚ÍÁ‘ÍËÁ–„ËÍÌÁÇÌÇ‘‘„À¾ÇÃÍÀ¿ÁÇ‘Û
ÉÍ„–‘Í Á ÎÏÇÿ–’ iÐÎÍÊÌÇ‘Û Á¿ÏÇ¿•ÇÝ Ì¿ ‘„Ë’ §r¿Ë
ÒϿɨ
o‘Á„‘ ÎÍ Ð’˜„БÁ’
ÎÏÇ˄̾„‘о ÉÏ¿ÈÌ„ Ï„ÃÉÍ 
q¿ÆÍÀÏ¿‘Ûо Ð ÉÏÇ‘ÇÉÍÈ ¿ Ì„ Ð ÉÏÇ‘ÇɒݘÇË x‘Í‘Í
ÎÏÇÆÌ¿‘Û Í‘ –„‚Í‘Í Í‘É¿Æ¿‘Ûо tÉ¿Æ¿‘Û Ì¿ ÍÀ™„É‘ÇÁ
ÌÚ„ÎÏÇ–ÇÌÚpÍÍÀ„˜¿‘ÛÎÍÃ’Ë¿‘ÛÇÁ„БÇЄÀ¾ÇÏ¿ÀÍ
‘¿‘Û„˜„Ê’–—„
b;˜„˒о ÉÏÇ‘ÇÉÇ ÌÇ ÍÃÇÌ ÇÆ Ü‘Ç” Á¿ÏÇ¿Ì‘ÍÁ Ì„
ÎÍÔÍÃÇ‘ oÌ Ì„ Á ÐÍБ;ÌÇÇ Í‘ÊÇ–Ç‘Û ÉÏÇ‘ÇÉ’ ÐÁÍ„‚Í
ÄʿÍ‘ÊÇ–ÌÍ‚ÍÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾoÌÎÏÍÇДÍÃÇ‘ÇÆÍ‘Á„‘Б
Á„ÌÌÚ” ‘Ï„ÁÍ…ÌÇÉÍÁ ÁÉÊ¿ÃÚÁ¿„‘ Á ÄÊÍ Ã’—’ Ç ÁÍÐ
ÎÏÇÌÇË¿„‘ÉÏÇ‘ÇÉ’ÄʿÉ¿ÉÎÊ„ÁÍÉÁÐÁÍÝÃ’—’r‘Ï¿”
ÉÏÇ‘ÇÉÇ Ãʾ Ì„‚Í ° БϿ” ÍÐÉ¿ÌÿÊÇ‘Ûо Ì¿ Î’ÀÊÇÉ„
pÏÇ–„Ë ÿ…„ „ÐÊÇ „Ë’ ’ÿБо Î’ÀÊÇ–ÌÍ Í‘ÀÏ„”¿‘Ûо Ç
ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç„ ÎÍÐË͑Ͼ‘ Ì¿ Ì„‚Í Ð ’Á¿…„ÌÇ„Ë ÍÌ ÁЄ
Ï¿ÁÌÍ Í•„ÌÇ‘ ÐÁÍÈ Í‘Á„‘ É¿É …¿ÊÉÇÈ ÍÎÏ¿Áÿ‘„ÊÛÌÚÈ
ʄ΄‘r¿ËÍÎÍЄÀ„ÉÏÇ‘Ç–„ÐÉÍ„ Æ¿Ë„–¿ÌÇ„ Ãʾ Ì„‚Í °
’…„ÎÍÏ¿…„ÌÇ„x‘ÍÀÚÍÌÌÇ‚ÍÁÍÏÇÊÁÍ‘Á„‘
c‘„–„ÌÇ„‘Ï„”–„‘ÚÏ„”ÃÌ„ÈÍÌÀ’Ä‘ÐÌÍÁ¿ÇÐÌÍÁ¿
ÎÏÍÇ‚ÏÚÁ¿‘ÛÉÏÇ‘Ç–„ÐÉ’ÝЕ„Ì’ÁÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇÎÏÇÃ’
ËÚÁ¿‘Û ¾ÆÁÇ‘„ÊÛÌÚ„ Ç ‘ÍÊÉÍÁÚ„ Í‘Á„‘Ú Ì„ ÎÏÇÌÍо
˜Ç„ ÁÎÏÍ–„Ë ÌÇÉ¿ÉÍ‚Í ’ÃÍÁÊ„‘ÁÍÏ„ÌǾ pÍ‘ÍË Ð ÃÏÍ
…ÛÝБ¿Ì„‘…ÿ‘ÛÌÍÁ’ÝÎÊ¿Ì„ÏÉ’ÇÌÍÁÍÈÉÏÇ‘ÇÉÇ
i‘Í‚ ° Ì„’ÿÁ—¿¾Ð¾ É¿ÏÛ„Ï¿ nÇ–‘Í…Ì¿¾ ÃÍÊ…
ÌÍБÛ Ì¿ ÉÍ‘ÍÏÍÈ Ç ÉÏÇ‘ÇÉÍÁ¿‘Û ‘Í Ì„ Æ¿ –‘Í c„–ÌÍ„
ÎÍÃÉ¿ÀÊ’–ÌÍ„ ÎÏÍƾÀ¿ÌÇ„ Á ЄËÛ„ pÍÊÌÚÈ À’É„‘ ÀÍÊ„Æ
Ì„È §Í‘ Ì„ÏÁÍÁ¨ n„ÃÍÁÍÊÛБÁÍ ÐÍÀÍÈ ÊÝÃÛËÇ Ç …ÇÆ
ÌÛÝ
pÏÇ ÐÊÍ…ÇÁ—„Èо Ð Ä‘БÁ¿ Ï„¿É•ÇÇ Ì¿ ÉÏÇ‘ÇÉ’
É¿É Ì¿ §Ì¿„Æè Í–„ÌÛ ‘Ï’ÃÌÍ ͑ÄÊÇ‘Û kÏÇ‘ÇÉ’ Í‘ Є
À¾ o—ÇÀÉ’ Í‘ –’ÁБÁ¿ ÁÇÌÚ oÀ™¾ÐÌ„ÌÇ„ Í‘ ÍÎÏ¿Áÿ
ÌǾc„ÏÌ’‘ÛÌ¿Æ¿Ã͑ÿÌÌÍ„Á¿ËÇ΄ÏÁÍË’ÁБτ–ÌÍË’Ç
ÉÍË’’‚ÍÃÌÍÎÏ¿ÁÍÌ¿Í•„ÌÉ’ЄÀ¾iÆÀ¿ÁÇ‘ÛоÍ‘–’ÁБ
Á¿ À„ÆÆ¿˜Ç‘ÌÍБÇ Ç À„ÐÎÍË͘ÌÍБÇ ΄τà ÉÏÇ‘ÇÉ’Ý
˜ÇË
cБϿ”„ÉÏÇ‘ÇÉÇÏ„¿ÊÇÆ’„‘оÉÍËÎÊ„ÉБτÁÍ…ÌÍ‚Í
ÎÍÃÏÍБɿn¿ÎÏÇË„ÏÍ‘Ð’‘БÁÇ„ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ”ÉÏÇ‘„ÏÇ„Á
ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ÎÏ¿ÁÍ‘Ú pÏÇÁÚ–É¿ Ï„¿‚ÇÏÍÁ¿‘Û Ì„ Ì¿ ÁÚ
ÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌǾ Ç Ð’…ÄÌǾ ¿ Ì¿ ÁÍÍÀÏ¿…¿„ËÚ„ ÐÉÏÚ‘Ú„
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ç”ËÍ‘ÇÁÚÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÊÇ–ÌÍБÌÍ‚ÍÎÊ¿Ì¿
ÍÌ‘¿É‚Í
ÁÍÏÇ‘ ÎÍ‘ÍË’ –‘Í ‘„Ï΄‘Û ˄̾ Ì„ ËÍ…„‘ Æ¿ –‘Í ÍÌ¿
˄̾Ì„Ì¿ÁÇÃÇ‘!–„‚ÍÍÌÃÍÀÇÁ¿„‘о! 
cÉÏÇ‘ÇÉ„ÁЄ‚ÿ„БÛÃÍʾÎÏ¿ÁÃÚeʾÀ;˜„‚Íо
ÉÏÇ‘ÇÉÇ ÍÌ¿ ÐË„Ï‘„ÊÛÌ¿ É¿É ÀÚ ÌÇ–‘Í…Ì¿ ÌÇ ÀÚÊ¿
eʾ Ì„’Á„Ï„ÌÌÚ” Á ЄÀ„ Ì„ ÀÚÁ¿„‘ ÎÍÊ’‘ÍÌÍÁ –¿Ð‘„È Ç
ÃÍÊ„ÈoÌÇÃÍÊ…ÌÚÀÚ‘ÛÎÏ¿ÁÚÌ¿БÍÎÏÍ•„Ì‘ÍÁsÍÊÛ
ÉÍ ‘͂ÿ Ç –’ÁБÁ’Ý‘ ЄÀ¾ Æ¿˜Ç˜„ÌÌÚËÇ tÉ¿Æ¿ÌÇ„ Ì¿
Í—ÇÀÉ’ Ï¿ÁÌÍÆÌ¿–ÌÍ Ãʾ ÌÇ” ÎÍÊÌÍË’ Í‘ÏÇ•¿ÌÇÝ Ç”
Æ¿ÐÊ’‚ ÎÏÍ“„ÐÐÇÍÌ¿ÊÇÆË¿ ÍÎÚ‘¿ ÐÍБ;‘„ÊÛÌÍБÇ É¿É
Ï¿ÀÍ‘ÌÇÉ¿ Ç –„ÊÍÁ„É¿ kÏÇ‘ÇÉ’ ÍÌÇ ËÍ‚’‘ ”Í‘Û É¿É‘Í
ÁÍÐÎÏÇ̾‘Û ‘ÍÊÛÉÍ ÎÍÐÊ„ ÃÍÊ‚Í‚Í ΄τ–ÇÐÊ„ÌǾ Ç” ÃÍÐ
‘ÍÇÌБÁ kБ¿‘Ç ÐÍÁÏ„Ë„ÌÌ¿¾ ‘„ÍÏǾ ’ÎÏ¿ÁÊ„ÌǾ Ï„ÉÍ
Ë„ÌÃ’„‘ ÎÏÇ Ï¿ÀÍ‘„ Ð ΄ÏÐÍÌ¿ÊÍË ÎÏÇ˄̾‘Û ÉÏÇ‘ÇÉ’ Á
ÁÇÄÐÜÌÃÁÇ–¿ÁÉÍ‘ÍÏÍË–„ÏБÁÚȔʄÀÆ¿Ë„–¿ÌÇÈ‚’Ð
‘Í ΄τÊÍ…„Ì ÉÍ‘Ê„‘É¿ËÇ Ç Í‚’Ï–ÇÉ¿ËÇ ÎÍ”Á¿Ê nÍ ’
Ì¿Ð ”Íƾ„Á¿ “ÇÏË Ç Ì¿–¿ÊÛÌÇÉÇ ÉÍÌ‘ÍÏ ÍÀ Ü‘ÍË БÇÊ„
ÌÇ–„‚Í ÆÌ¿‘Û Ì„ ”Í‘¾‘ Ç Ï’ÉÍÁÍþ‘ ÎÍБ¿ÏÍË’ ° „…„
ÃÌ„ÁÌÚËÉÌ’‘ÍËБϒÃÍËÁÐÎÍËÇÌ¿¾ÍÎϾÌÇÉ¿”ÁÉÍÌ•„
ÉÁ¿Ï‘¿Ê¿
n¿–¿ÊÛÌÇÉ¿ Ì„ ΄τ˄ÌÇ—Û Ç Í‘ Ì„‚Í Ì„ ’À„…Ç—Û
pÏÇÄ—ÛÁÃÏ’‚Í„˄БÍ°‘¿ËÐÌÍÁ¿ÍÌÐÇÃÇ‘m„̾‘Û
ÎÏÇÄ‘оЄÀ¾cÍÆËÍ…ÌÍÍÃÌÇËÇÆÎÏÇÁ„ÄÌÌÚ”ÌÇ…„Ç
’…„ÇÆÁ„БÌڔ̿ËÐÎÍÐÍÀÍÁ
i΄ÏÁÚÈÇÆÌÇ”poehctkhafhgfnnojplarsinki
ÃÇ¿ÊÍ‚ÍÁ¿¾‘„Ï¿ÎǾ

pÏ͘„ ‚ÍÁÍϾ ËÚ À’ÄË ÀÍÏÍ‘Ûо Ð À;ÆÌÛÝ ÉÏÇ‘ÇÉÇ Ð
ÎÍË͘ÛÝ ÁЄ ‘Í‚Í …„ ÍÎÇпÌÌÍ‚Í ÁÚ—„ ‘Ï„ÌÇÌ‚¿ ’Á„
Ï„ÌÌÍБÇÁЄÀ„
wfl}
iÆË„ÌÇ‘ÛÐÁÍ„Í‘ÌÍ—„ÌÇ„ÉÉÏÇ‘ÇÉ„iÆÀ¿ÁÇ‘ÛоÍ‘
БϿ”¿ ΄τÃ Ì„È lÇ—Ç‘Û ÍÎÎÍÌ„Ì‘¿ ÎÏ¿Á¿ Í•„ÌÇÁ¿‘Û
Á¿Ð pÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘Û Ü‘Í ÎÏ¿ÁÍ É¿É ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ„ Ç ÇÐÉÊÝ
–Ç‘„ÊÛÌÍ„o‘ÄÊÇ‘ÛÍ—ÇÀÉ’Í‘ÁÇÌÚo‘É¿Æ¿‘ÛоÍ‘ÍÎ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ï¿ÁÿÌÇÈpÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘Û’Á„Ï„ÌÌÍБÛÁЄÀ„
rqfersca
n¿ÀÍÏ Ð΄•Ç¿ÊÛÌÚ” ÎÏÇ„ËÍÁ Á ÍÀ˜„ÌÇÇ Ð ÉÏÇ‘Ç
ɒݘÇË
h¿„Æ…„ÌÌ¿¾ ÎʿБÇÌÉ¿ rÎÍÉÍÈÌÍ„ ÎÍÁ‘ÍÏ„ÌÇ„ ‘Í
‚Í –‘Í ÁÚ ”Í‘Ç‘„ ÍÀ™¾ÐÌÇ‘Û ÃÍÉ¿Æ¿‘Û ÃÍÀÇ‘Ûо rÌÍÁ¿
ÇÐÌÍÁ¿ÎÏÇË„ÏÌÍÍÃÌÇËÇÐÊÍÁ¿ËÇcÉÍÏÍ‘ÉÍÈÇ–„‘ÉÍÈ
“ÍÏË’ÊÇÏÍÁÉ„pÍËÍ‚¿„‘Ì„Ï¿ÆÃÏ¿…¿‘ÛоÇ–’ÁБÁÍÁ¿‘Û
ЄÀ¾ÉÍË“ÍÏ‘ÌÍÎÍÂϿÃÍËÉÏÇ‘Ç–„ÐÉǔƿ˄–¿ÌÇÈ
i‚Ï¿ Á ‘’Ë¿Ì uÏ¿ÆÚ ‘Çο §cÍÆËÍ…ÌÍ ÁÚ ÎÏ¿
ÁÚ©¨ §dÍ‘ÍÁ ÃÍΒБǑÛ –‘Í©¨ §c Á¿—Ç” ÐÊÍÁ¿” „БÛ
ÃÍʾ ÎÏ¿ÁÃÚ©¨ t–Ç‘ ÎÏÇÆÌ¿Á¿‘Û Í—ÇÀÉÇ ÍБ¿Á¿¾ÐÛ
„ÃÇÌБÁ„ÌÌÚËÐ’ÃÛ„ÈпËÍË’ЄÀ„
n„‚¿‘ÇÁÌÚ„ Ï¿ÐÐÎÏÍÐÚ pÍÀ’…ÿ„‘ ÍÎÎÍÌ„Ì‘¿ ÎÍÃ
ÀÇÏ¿‘Û ÁЄ ÌÍÁÚ„ ÎÏÇË„ÏÚ Á¿—Ç” Í—ÇÀÍÉ ÎÏ„‘„ÌÆÇÈ É
Á¿Ëk¿ÉÌÇБϿÌÌÍÍÀÊ„‚–¿„‘Á¿ËÎÏÇÆÌ¿ÌÇ„ÎÏ¿ÁÍ‘Ú
ÍÎÎÍÌ„Ì‘¿¿„Ë’Æ¿‘Ï’Ã̾„‘΄τÁÍÃÉÏÇ‘ÇÉÇÁÊÇ–ÌÚÈ
’ÌÇ–‘Í…¿Ý˜ÇÈ ÎÊ¿Ì ÎÍÐÉÍÊÛÉ’ ÎÏÇ”ÍÃǑо ÎÍÃÀÇÏ¿‘Û
ÌÍÁÚ„ ¿Ï‚’Ë„Ì‘Ú ÎÏÇ–„Ë ÎÍ Á¿—„È ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ÎÏÍÐÛ
À„ §cÚ ÎÏ¿ÁÚ ¾ –¿Ð‘Í ÍοÆÃÚÁ¿Ý Ç ÄʿÝ Í—ÇÀÉÇ
x‘ÍÌÇÀ’ÃÛ„˜„!¨ÇÊǧk¿ÉÇ„’Á¿ÐÉÍËÌ„„˜„ÎÏ„‘„Ì
ÆÇÇ!¨
n„‚¿‘ÇÁÌÍ„ Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ rÎÍÉÍÈÌÍ ÎÏÇÆÌ¿„‘„ Í—ÇÀ
É’ÇÊÇÌ„ÎÏ¿ÁÍ‘’ Ç ÿ…„ Äʿ„‘„ ÃÍÎÍÊÌ„ÌÇ„ ÇÊÇ ÍÀÍÀ
˜„ÌÇ„ t Á¿Ð ÎÍÁÚ—¿„‘о ’Á„Ï„ÌÌÍБÛ ’ ÉÏÇ‘ÇÉ¿ ÐÌÇ
…¿„‘оÁÏ¿…ÄÀÌÍБÛcÚÍ‘ÀÇÏ¿„‘„’Ì„‚ÍÍÏ’…Ç„m„
̾„‘„ ÍÀÚ–ÌÚÈ Е„Ì¿ÏÇÈ ÉÏÇ‘ÇÉ Á¿Ð Ï¿ÆÇ‘ ÁÚ
ÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿„‘„ÐÛs’‘°ÁЄÌ¿ÍÀÍÏÍ‘§cÚÎÏ¿Áھ˄Ã
ÊÇ‘„Ê„Ì n¿ Ì„ÉÍ‘ÍÏÚ„ Í΄Ͽ•ÇÇ ËÌ„ Ì’…ÌÍ ÀÍÊÛ—„
ÁÏ„Ë„ÌÇ–„ËÃÏ’‚ÇËÐÍ‘Ï’ÃÌÇɿ˨
r¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ‘Ç„ k Ì„‚¿‘ÇÁÌÚË Æ¿¾ÁÊ„ÌǾË ËÍ…ÌÍ
ÃÍÀ¿ÁÇ‘Û Ç ÎÍÆÇ‘ÇÁ n¿ÎÏÇË„Ï ’‘Á„υÄÌÇ„ ° Ë„ÃÊÇ
‘„ÊÛÌÍБÛÐÁ¾Æ¿Ì¿ÐÀÍÊ„„‘˜¿‘„ÊÛÌÍÈÎÏÍÁ„ÏÉÍÈÏ„Æ’ÊÛ
‘¿‘¿
q¿Æ’ËÌÚÈ ÉÍËÎÏÍËÇÐÐ pÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„ Í Î’‘¾” ÇÐ
ÎÏ¿ÁÊ„ÌǾ ÎÍÊÍ…„ÌǾ ’ÐÊÍÁǾ ÎÏÇ ÉÍ‘ÍÏÚ” ÁÚ À„Ï„
‘„ÐÛÜ‘ÍÐÄʿ‘ÛcÏ¿Æ’ËÌÍËÉÍËÎÏÍËÇÐЄÁÚ’–Ç‘ÚÁ¿„
‘„ÎÍÆÇ•ÇÝÉÏÇ‘ÇÉ¿Ï„¿ÊÇÆ’„‘„ÐÁÍÇ•„ÊÇÇÌÇÁÉÍ„Ë
ÐÊ’–¿„ Ì„ ÎÍБ’ο„‘„ÐÛ ÐÁÍÇËÇ ’À„…ÄÌǾËÇ Ç –’ÁБÁ¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
ËÇ
n¿ÎÏÇË„Ï©
c¿Ê„Ì‘ÇÌ¿p°Ë„Ì„Ã…„ÏÏ„ÉÊ¿ËÌÍ‚Í¿‚„̑БÁ¿f„
ÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌ¿¾ Ï„¿É•Ç¾ Ì¿ ÉÏÇ‘ÇÉ’ ΄τÏÍÐÊ¿ Á БϿ” Ç
‘Ï„ÁÍ‚’ ÎÍÐÊ„ ÎÏÇ”Íÿ Á ͑ÄÊ ÌÍÁÍ‚Í Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿ a‚
Ï„ÐÐÇÁÌÍÌ„’Á„Ï„ÌÌÍ„ ÎÍÁ„ÄÌÇ„ c¿Ê„Ì‘ÇÌÚ Á Í‘Á„‘ Ì¿
ÐÁÍ„ Æ¿Ë„–¿ÌÇ„ Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ ϿЕ„ÌÇÊ É¿É ÁÚÆÍÁ Ç …„Ê¿
ÌÇ„ ÎÍÃÍÏÁ¿‘Û „‚Í ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘ oÌ ’Б¿ÌÍÁÇÊ …„БÉÇÈ
ÉÍÌ‘ÏÍÊÛ Æ¿ Ï¿ÀÍ‘ÍÈ c¿Ê„Ì‘ÇÌÚ Í‘ÐÊ„…ÇÁ¿Ê É¿…ÃÍ„ „„
ÍÎÍÆÿÌÇ„Б¿ÁÇÊÎÍÃÐÍËÌ„ÌÇ„„„–„БÌÍБÛÇÃÍÀÏÍÐÍ
Á„БÌÍБÛ ÉÍË΄‘„Ì‘ÌÍБÛ Ç Ü““„É‘ÇÁÌÍБÛ Ï¿ÀÍ‘Ú pÍ
Б;ÌÌÍÁÚÆÚÁ¿ÊÉЄÀ„ÃʾÌ¿É¿–„ÉÇÆ¿Ë„–¿ÌÇÈiÆÆ¿
БϿ”¿΄τÃÉÏÇ‘ÇÉÍÈc¿Ê„Ì‘ÇÌ¿ÁЄÁτ˾Ì¿”ÍÃÇÊ¿ÐÛ
ÁÌ¿ÎϾ…„ÌÇÇ…ÿʿÍ–„Ï„ÃÌÍÈÏ¿ÆÀÍÏÉÇÎÏÍÉÏ’–ÇÁ¿Ê¿
Á ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇ ÁÍÆËÍ…ÌÚ„ ÎÏ„‘„ÌÆÇÇ É ÐÁÍ„È Ï¿ÀÍ‘„
…¿ÊÍÁ¿Ê¿ÐÛ ÐÍ‘Ï’ÃÌÇ•¿Ë Ì„ Ì¿”ÍÃÇÊ¿ ЄÀ„ ˄Б¿ Ï¿Æ
ÃÏ¿…¿Ê¿ÐÛÎÏÇÍÀ˜„ÌÇÇÐÉÊÇ„Ì‘¿ËÇpÍÉ¿Æ¿‘„ÊÇ„„Ï¿
ÀÍ‘ÚÐÌÇÆÇÊÇÐÛ–‘ÍÄʿÊÍÉÏÇ‘ÇÉ’Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿ÁÎÍÊÌ„
ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÌÍÈt‚ÏÍÆ¿’ÁÍÊÛÌ„ÌǾБ¿Ê¿ÁÎÍÊÌ„Ï„¿ÊÛÌÍÈ
c¿Ê„Ì‘ÇÌ¿ Ï„—ÇÊ¿ ÎÏÍÈ‘Ç É’ÏÐ ¿ÐЄϑÇÁÌÍÈ ‘„Ï¿
ÎÇÇrÊ’–¿ÈÍÉ¿Æ¿ÊоÌ„ÎÏÍБÚËc¿Ê„Ì‘ÇÌ„ÎÏ„ÃБ;ÊÍ
ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо Ð ÃÁ’˾ БϿ”¿ËÇ ÐÏ¿Æ’ ° ÉÏÇ‘ÇÉÇ Ç Ì¿
–¿ÊÛÌÇÉ¿
¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿  c˄Б„ Ð ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÍË ÍÌÇ
Í‘Ï¿À¿‘ÚÁ¿ÊÇ ËÍÄÊÇ ’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í ÎÍÁ„ÄÌǾ Á Í‘Á„‘ Ì¿
ÉÏÇ‘ÇÉ’ÎÏÍÇ‚ÏÚÁ¿ÊÇÁÍÆËÍ…ÌÚ„Á¿ÏÇ¿Ì‘ÚÃÇ¿ÊÍ‚ÍÁÐ
Ì¿–¿ÊÛÌÇÉÍËpÏÇÜ‘Í‘c¿Ê„Ì‘ÇÌ¿ÁÚБ’οʿ‘ÍÁÐÁÍ„È
ÏÍÊÇ‘ÍÁÏÍÊÇÌ¿–¿ÊÛÌÇÉ¿
c¿Ê„Ì‘ÇÌ¿ Б¿ÁÇÊ¿ ΄τà ÐÍÀÍÈ ƿÿ–’ ÎÍÀÍÏÍ‘Û
БϿ” ΄τà ÉÏÇ‘ÇÉÍÈ Ì¿’–Ç‘Ûо Ï„¿‚ÇÏÍÁ¿‘Û Ì¿ Æ¿Ë„
–¿ÌǾ ÐÎÍÉÍÈÌÍ Ç ÉÍÌБϒɑÇÁÌÍ ÀÍÊ„„ ’Á„Ï„ÌÌÍ Ç À„Æ
Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌǾ ÍÀ˜¿‘Ûо Ð ÉÊÇ„Ì‘¿ËÇ ’Ê’–—Ç‘Û ÎÍÉ¿Æ¿
‘„ÊÇÏ¿ÀÍ‘Ú
pÍÐÊ„‘Ï„ÌÇÌ‚¿’Á„Ï„ÌÌÍБÇÁЄÀ„ÍÌ¿Á‘„–„ÌÇ„Ë„
о•¿ ÆÌ¿–Ç‘„ÊÛÌÍ ÎÏÍÃÁÇÌ’Ê¿ÐÛ Á ÃÍБDž„ÌÇÇ ÎÍБ¿Á
Ê„ÌÌÚ” •„Ê„È n¿ ÎÏÇË„Ï„ ÐʄÒݘ„‚Í ÃÇ¿ÊÍ‚¿ ËÍ…ÌÍ
ÁÇÄ‘ÛÉ¿ÉÇÉ¿ÉÇ„ÎÏÇ„ËÚÍÌ¿ÃʾÜ‘Í‚ÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿Ê¿
o–„Ï„ÃÌÍÈ ÁÚÆÍÁ É Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ’ rÇÃÇ‘ ÐÉÊÍÌÇÁ
—ÇÐÛ Ì¿Ã À’Ë¿‚¿ËÇ Ì¿ ÁÍ—„×’Ý c¿Ê„Ì‘ÇÌ’ Ì„ Ï„¿‚Ç
Ï’„‘ЄБÛÌ„ÎÏ„ÃÊ¿‚¿„‘
°hÃÏ¿ÁБÁ’È‘„aÊ„ÉЄÈp¿ÁÊÍÁÇ–€ÎÏÇоÒ!
п
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÃǑоÀ„ÆÎÏÇ‚Ê¿—„ÌǾ 
n¿–¿ÊÛÌÇÉ Í‘ÏÚÁ¿„‘о Ì¿ÉÍÌ„• Í‘ À’Ë¿‚ Ì¿ ÎÏÇ
Á„‘БÁÇ„Ì„Í‘Á„–¿„‘Ì„ÃÍÁÍÊÛÌÍÐËÍ‘ÏÇ‘Ì¿c¿Ê„Ì‘ÇÌ’
°n’–‘ÍÀ’ÄËÄʿ‘Û!
°€Ì„ÎÍÌÇË¿ÝÁ¿Ð
n„‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ 
° n„‘ Ü‘Í ¾ Á¿Ð Ì„ ÎÍÌÇË¿Ý n¿ –‘Í ÁÚ ÁÍÍÀ˜„
Ï¿ÐЖǑÚÁ¿„‘„!
° € Ã’Ë¿Ý ÁÚ Ì„ÃÍÁÍÊÛÌÚ ËÍ„È Ï¿ÀÍ‘ÍÈ
r¿ËÍ
Ï¿ÐÉÏÚ‘Ç„pÍÀ’…ÄÌÇ„ÉÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇÝ 
°n„ÃÍÁÍÊ„Ì!e¿’Á¿ÐÁÜ‘ÍË˄о•„пËÚ„ÌÇÆÉÇ„
ÎÍÉ¿Æ¿‘„ÊÇ
°n¿Á„ÏÌÍ„Ü‘Í‘¿ÉÇ„БÛÌÍ˄о•ÁпËÍËÌ¿–¿
Ê„
°cڔ͑Ǒ„ÐÉ¿Æ¿‘Û–‘ÍÎÍÊÍ…„ÌÇ„ÇÆË„ÌǑо
°cÍÆËÍ…ÌÍo–„ÌÛ‘Ï’ÃÌÍÏ¿ÀÍ‘¿‘ÛÎÍÑ¿ÉÇË…„
БÉÇËÉÍÌ‘ÏÍÊ„Ë
i‚Ï¿Á‘’Ë¿Ìr¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ‘Ç„ 
°cÚÌ¿”ÍÃÇ‘„ËÍÈÉÍÌ‘ÏÍÊÛ…„БÉÇˀ̿ÎÏÍ‘ÇÁ
Ì¿”Í…’„‚ÍÌ„ÃÍБ¿‘Í–ÌÚË
°€ÎÍÌÇË¿Ý–‘ÍÐÁ¿—„È‘Í–ÉÇÆÏ„ÌǾ’Á¿Ð„БÛ
ÍÐÌÍÁ¿ÌǾ‘¿ÉÃ’Ë¿‘ÛnÍÎÏÇÏ¿ÀÍ‘„ÐÉÊÇ„Ì‘ÍË‘Ï„À’
„‘о ÐÁÍÀÍÿ Ç ’Á„Ï„ÌÌÍБÛ Ë„Ì„Ã…„Ï¿ Á ЄÀ„ g„БÉÇÈ
ÉÍÌ‘ÏÍÊÛ ÍÐÊ̾ͅ„‘ Ï¿ÀÍ‘’ Ë„Ì„Ã…„Ï¿
i‚Ï¿ Á ‘’Ë¿Ì
h¿„Æ…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
° mÌ„ ÁЄ Ï¿ÁÌÍ –‘Í ÁÚ Ã’Ë¿„‘„ mÌ„ Á¿…ÌÚ Ï„
Æ’ÊÛ‘¿‘ÚaÍÌÇ’Á¿ÐÎÊ¿–„ÁÌÚ„
°€ÎÍÌÇË¿Ý–‘ÍÁ¿ËÁ¿…ÌÚÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘ÚmÌ„ÍÌÇ
‘Í…„Í–„ÌÛÁ¿…ÌÚ€’Á„Ï„Ì¿–‘ÍÍÌÇÀ’Ã’‘Ê’–—„„Ð
ÊÇ ¾ ÐËÍ‚’ Ï¿ÀÍ‘¿‘Û Ì„ ÎÍÃ ‘¿ÉÇË …„БÉÇË ÉÍÌ‘ÏÍÊ„Ë
kÏÍË„Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘ÍÁ’Á¿ÐÌ¿Á„ÏÌÍ„„БÛ„˜„ÉÍËÌ„ÎÏ„
‘„ÌÆÇÇ!
i‚Ï¿ Á ‘’Ë¿Ì r¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ‘Ç„ n„‚¿‘ÇÁÌÚ„
Ï¿ÐÐÎÏÍÐÚ 
°cÚ–‘ÍÐË„„‘„ÐÛÌ¿ÃÍËÌÍÈ!
°iÌ„Ã’Ë¿ÝvÍ–’’ÆÌ¿‘ÛÉ¿ÉÇ„„˜„„БÛÎÏ„‘„Ì
ÆÇÇÉËÍ„ÈÏ¿ÀÍ‘„!
°cÚÁЄÁτ˾ÍοÆÃÚÁ¿„‘„
°cпËÍËÄʄÇÌ͂ÿ¾ÎÏǔͅ’Ì¿ Ï¿ÀÍ‘’ Á Є
Ï„ÃÇÌ„ Ã̾ € ÎÏ„ÃÎÍ–Ç‘¿Ý Ï¿ÀÍ‘¿‘Û Ì„ÎÍÐÏ„ÃБÁ„ÌÌÍ Ð
ÉÊÇ„Ì‘¿ËÇ Ì¿ “ÇÏË¿” iË ’ÃÍÀÌ„„ ÎÏÍÁÍÃÇ‘Û ΄τ‚ÍÁÍ
ÏÚÁ΄ÏÁÍÈÎÍÊÍÁÇÌ„Ã̾
i‚Ï¿Á‘’Ë¿Ìr¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ
‘Ç„ 
e„ÌÛБϿ”¿ 
°˜‘ÍÁЄÍ‘‚ÍÁÍÏÉÇ€Á¿ËÌ„Á„ÏÝ
°rÍ‚Ê¿ÐÌ¿ÁÚËÌ„Ì„ÃÍÁ„Ͼ„‘„pÍÁ¿—„ÈÎÏÍÐÛÀ„
ЄÉÏ„‘¿ÏÛ ÆÁÍÌÇ‘ Ì¿ “ÇÏËÚ Ð ÉÍ‘ÍÏÚËÇ ¾ Ï¿ÀÍ‘¿Ý Ç
ÎÏÍÁ„Ͼ„‘ Á„Ê¿ ÊÇ ¾ ΄τ‚ÍÁÍÏÚ ˜‘Í ÐÌÇ…¿„‘ ÃÍÁ„ÏÇ„
ÉÍËÌ„ÉÊÇ„Ì‘ÍÁg„БÉÇÈÉÍÌ‘ÏÍÊÛË„—¿„‘Ï¿ÀÍ‘„Ë„
Ì„Ã…„Ï¿
i‚Ï¿ Á ‘’Ë¿Ì n„‚¿‘ÇÁÌÍ„ Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ h¿„Æ
…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
° e¿ –‘Í ÁÚ Æ¿Ê¿ÃÇÊÇ §kÍÌ‘ÏÍÊÛ ÉÍÌ‘ÏÍÊÛ©¨ €
ÆÄÐÛÌ¿–¿ÊÛÌÇÉfÐÊÇЖǑ¿ÝÌ’…ÌÚËÉÍÌ‘ÏÍÊÇÏÍÁ¿‘Û
À’Ã’ ÉÍÌ‘ÏÍÊÇÏÍÁ¿‘Û n„ ÌÏ¿ÁǑо ° ’”ÍÃÇ‘„ ÎÍÉ¿ ¾
пËÁ¿ÐÌ„’ÁÍÊÇÊ
°cÚÎÏ¿ÁÚÁÚËÍ…„‘„˄̾’ÁÍÊÇ‘Ûn¿Á„ÏÌÍ„’
Á¿Ð„БÛÁЄÍÐÌÍÁ¿ÌǾÀÚ‘ÛÌ„ÃÍÁÍÊÛÌÚËËÍ„ÈÏ¿ÀÍ‘ÍÈ
nÍËÍ…„‘ÀÚ‘Û’˄̾ÁЄ…„„БÛ—¿ÌÐ’Ê’–—Ç‘ÛËÍÝ
Ï¿ÀÍ‘’ cÚ Ì„ÃÍÁÍÊÛÌÚ ËÍÇËÇ Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘¿ËÇ ÍÎÍÆÿ
ÌǾËÇ©x‘ÍÌÇÀ’ÃÛ„˜„!
°cÚ‚Ï’ÀÍÇÁÚÐÍÉÍË„ÏÌÍÏ¿Æ‚ÍÁ¿ÏÇÁ¿„‘„ÐÉÊÇ„Ì
‘¿ËÇn¿Á¿Ð…¿Ê’ݑо
°c пËÍË Äʄ ¾ ÇÌ͂ÿ ÀÚÁ¿Ý ÇÆÊÇ—Ì„ Ï¿ÆÃÏ¿
…Ç‘„ÊÛÌ¿ ÎÏÇ Ï¿ÀÍ‘„ Ð ÉÊÇ„Ì‘¿ËÇ € Í–„ÌÛ Ì„ÏÁÌÇ–¿Ý
ÇÆÆ¿ ÎÍБ;ÌÌÍ‚Í …„БÉÍ‚Í ÉÍÌ‘ÏÍʾ©
i‚Ï¿ Á ‘’Ë¿Ì
h¿„Æ…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿r¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ‘Ç„ 
°€Ü‘Í’…„ÐÊÚ—¿ÊcÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁ–‘ÍÁÚÎÏ„Ã
Ê¿‚¿„‘„!
° cÚ ËÍ‚ÊÇ ÀÚ ’Б¿ÌÍÁÇ‘Û ÉÍÌÉÏ„‘ÌÚÈ ÐÏÍÉ Ç ÎÍ
Б¿ÁÇ‘Û Ï„¿ÊÛÌÚ„ ƿÿ–Ç k¿É ÁÚ Ã’Ë¿„‘„!
q¿Æ’ËÌÚÈ
ÉÍËÎÏÍËÇÐÐpÍÀ’…ÄÌÇ„ 
°sÍ„БÛ!
°rÏÍÉ ° ˄о• Ì¿–ÇÌ¿¾ Ð Є‚ÍÃ̾—Ì„‚Í Ã̾ c
‘„–„ÌÇ„˄о•¿¾Ï¿ÀÍ‘¿¾пËÍБ;‘„ÊÛÌÍÀ„Æ…„БÉÍ‚Í
ÉÍÌ‘ÏÍʾ Áڔͅ’ Ì¿ ÐÏ„ÃÌÇ„ ÎÍÉ¿Æ¿‘„ÊÇ ÎÍ ͑Äʒ
k¿ÉÁ¿Ë‘¿ÉÍ„ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„!
°a„ÐÊÇÌ„ÁÚ”ÍÃÇ‘„!
°cÚ ÎÏÇËÇ‘„ Ï„—„ÌÇ„ Í •„Ê„ÐÍÍÀÏ¿ÆÌÍБÇ ËÍ„È
ÿÊÛÌ„È—„ÈÏ¿ÀÍ‘ÚÁ¿‚„̑БÁ„
°n„ÆÌ¿Ý€ÎÍÃ’Ë¿Ýl¿ÃÌÍÇÃÇ‘„
cÜ‘ÍËÃÇ¿ÊÍ‚„c¿Ê„Ì‘ÇÌ„’ÿÊÍÐÛÃÍБǖÛ‚Ê¿ÁÌÍ‚Í
°ÍÌ¿ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿–‘ÍËÍ…„‘Í‘ÌÍÐÇ‘„ÊÛÌÍÐÎÍÉÍÈÌÍ
ÁÚÐÊ’—ÇÁ¿‘Û ÉÏÇ‘ÇÉ’ Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿ n„ Ë’–Ç‘Ûо –’ÁБ
ÁÍËÁÇÌÚn„ÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿‘ÛоtÁ„Ï„ÌÌÍ͑Б¿ÇÁ¿‘ÛÐÁÍÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÎÏ¿Á¿
n¿–¿ÊÛÌÇÉ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ ÍБ¿ÁÇÊ „„ Á ÎÍÉÍ„ c¿
Ê„Ì‘ÇÌ¿ ÍÐÁÍÀÍÃÇÊ¿ÐÛ Í‘ ÎÍБ;ÌÌÍ‚Í БϿ”¿ ÁÚ‚ÍÁÍÏÍÁ
ÇÏ¿ÆÀÍÏÍÉn„ÐË͑ϾÌ¿‘Í–‘ÍÍÌ¿п˿Ì¿ÆÌ¿–ÇÊ¿ЄÀ„
ÇÐÎÚ‘¿‘„ÊÛÌÚÈ ÐÏÍÉ ÎÍ ÇБ„–„ÌÇÇ ÉÍ‘ÍÏÍ‚Í Á ÐÊ’–¿„
Ì„’ÿ–Ç ËÍ‚Ê¿ ÍБ¿‘Ûо À„Æ Ï¿ÀÍ‘Ú c¿Ê„Ì‘ÇÌ¿ ÐÎÍÉÍÈ
ÌÍ ’Á„Ï„ÌÌÍ Ç ÜÌ„Ï‚Ç–ÌÍ Á„Ê¿ ΄τ‚ÍÁÍÏÚ Ð ÉÊÇ„Ì‘¿ËÇ
ÇÉÉÍÌ•’ÇÐÎÚ‘¿‘„ÊÛÌÍ‚ÍÐÏÍÉ¿ÎÍÎÍÉ¿Æ¿‘„ʾËÁÚ—Ê¿
Ì¿ Á‘ÍÏÍ„ ˄БÍ Á ͑Äʄ pÍÃÁÍþ Ç‘Í‚Ç Ï¿ÀÍ‘Ú ͑Äʿ
Æ¿ ˄о• Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ Ì¿ÆÁ¿Ê „„ “¿ËÇÊÇÝ Ç ‘ÍÊÛÉÍ ÎÍ
ËÍϘÇÊоÇ”ËÚÉÌ’Êq¿ÌÛ—„c¿Ê„Ì‘ÇÌ¿ÃÍÊ‚ÍÇÆÁÍÃÇ
Ê¿ ÀÚ ЄÀ¾ ÎÍÃÍÆÏ„ÌǾËÇ Ç “¿Ì‘¿ÆǾËÇ –‘Í ÍÆÌ¿–¿„‘
Ü‘Í”ËÚÉ¿ÌÛ„s„΄ÏÛÍÌ¿ÀÚÊ¿ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍÐÎÍÉÍÈÌ¿€rmosqnarfb€kakckino©
Ì„ÈÏÍÊÇÌ‚ÁÇБǖ„ÐÉÍ„ÎÏÍ‚Ï¿ËËÇÏÍÁ¿ÌÇ„

pÍËÇËÍ ¿ÐЄϑÇÁÌÍ‚Í ‘Ï„ÌÇÌ‚¿ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ Á Ï¿ÀÍ‘„
Ð c¿Ê„Ì‘ÇÌÍÈ Ãʾ ÐÌÇ…„ÌǾ БϿ”¿ ΄τà ÉÏÇ‘ÇÉÍÈ
ÎÏÇ˄̾Ê Ë„‘ÍÃ Ì„ÈÏÍÊÇÌ‚ÁÇБǖ„ÐÉÍ‚Í ÎÏÍ‚Ï¿ËËÇÏÍ
Á¿ÌǾ
nlp  r Ü‘ÇË Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÇ„Ë Á ÐÍÁÏ„Ë„ÌÌÍÈ ÎÐÇ
”Í‘„Ï¿ÎÇÇ ËÚ ’…„ ÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÊÇÐÛ Ì¿ ÎÏÇË„Ï„ ÎÏÇ„Ë¿
§h¿Ë„Ì¿ ÐÊ¿Èÿ¨ pÍËÌÇ‘„ ËÍÊÍÃÍÈ –„ÊÍÁ„É ÇÆÆ¿ Ä‘
ÐÉÍÈÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ‘Ï¿ÁËÚÇÐÎÚ‘ÚÁ¿ÊБϿ”΄τÃÁÚÐÍ
‘ÍÈ! r ÎÍË͘ÛÝ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ ÍÌ ËÚÐÊ„ÌÌÍ ÁÍÆÁÏ¿
˜¿ÊоÁÐÁÍ„ÎÏÍ—ÊÍ„Ç˄̾ÊÉ¿Ï‘ÇÌÉÇÐÇÆÍÀÏ¿…„ÌÇ„Ë
Ï„¿ÊÛÌÚ”‘Ï¿ÁËÇϒݘǔÐÍÀÚ‘ÇÈÌ¿ÁÍÍÀÏ¿…¿„ËÚ„ÀÊ¿
‚ÍÎÍÊ’–ÌÚ„
eʾ‘Í‚Í–‘ÍÀÚ ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ БϿ”¿ ÉÏÇ‘ÇÉÇ c¿
Ê„Ì‘ÇÌ¿ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿Ê¿ ÃÏ’‚’Ý Ë„‘ÍÃÇÉ’ nlp ÉÍ‘ÍÏ’Ý
ËÍ…ÌÍ ÀÚÊÍ ÀÚ Ì¿ÆÁ¿‘Û §€ ÐËÍ‘ÏÝ Ì¿ ЄÀ¾ É¿É Á ÉÇ
ÌÍ©¨ m„‘Íà —ÇÏÍÉÍ ÎÏÇ˄̾„‘о Á ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„
ÐÉÍÈ ÎÏ¿É‘ÇÉ„ ËÌÍ‚ÍÉÏ¿‘ÌÍ ÍÎÇпÌ Á nlpÊÇ‘„Ï¿‘’Ï„
n¿ÎÏÇË„ÏÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ËÇrÇkaÌÃÏ„¿Ð
s’‘ ‚Ê¿ÁÌÍ„ ͑ÄÊÇ‘Û ЄÀ¾ Í‘ Ì„ÎÏǾ‘ÌÚ” –’ÁБÁ
БϿ”¿ ÁÇÌÚ ’ÌÇ…„ÌǾ ÍÀÇÃÚ É¿ÉÇ„ ËÚ ÍÀÚ–ÌÍ ÇÐ
ÎÚ‘ÚÁ¿„ËБÍÊÉÌ’Á—ÇÐÛÐÉÏÇ‘ÇÉÍÈ
eʾ Ü‘Í‚Í Ì¿Ë ÐÌÍÁ¿ É¿É Ç Á ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÎÍ‘Ï„À’„‘оÌ¿—„ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇ„
mÚÀ’ÄËÎÏ„ÃБ¿Áʾ‘ÛЄÀ¾Æ¿ÎÏÍÆÏ¿–ÌÚËÇÎÏÍ–
ÌÚËБ„ÉÊÍËmÚÀ’ÄËÐËÍ‘Ï„‘Û–„Ï„ÆÌ„‚ÍÁÆ¿ÊÁÇÄÍ
Б’ÃÇÇÁÇÄ‘ÛÇÐÊÚ—¿‘ÛÁЄ–‘Í‘¿ËÎÏÍÇДÍÃÇ‘ÍБ¿
Á¿¾ÐÛÁÎÍÊÌÍÈÀ„ÆÍοÐÌÍБÇmÚ’ÁÇÃÇËЄÀ¾ÁÜ‘ÍËÆ¿
Ê„ k¿É Ì¿ Ü‘Í‚Í Ì¿—„‚Í ÃÁÍÈÌÇÉ¿ ÍÀÏ’—ÇÁ¿„‘о
ÉÏÇ‘ÇÉ¿mÚÎÏÇÜ‘ÍË¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍÐÎÍÉÍÈÌÚ n¿— ÃÁÍÈ
ÌÇÉÍ•„ÌÇÁ¿„‘ÉÏÇ‘ÇÉ’¿Ì¿ÊÇÆÇÏ’„‘ÐÁÍÇ–’ÁБÁ¿ÇÎÏÇ
Ü‘ÍËÌ¿ÀÊÝÿ„‘Á˄Б„ÐÌ¿ËÇÉ¿ÉÌ¿ÐÉÏÇ‘ÇÉ’Ý‘ÁÁÇ
Ä͓ÇÊÛË„ÉÍ‘ÍÏÚÈËÚÐËÍ‘ÏÇËÁÆ¿Ê„Ì¿ÜÉÏ¿Ì„ËÍÌÇ
‘ÍÏ¿
s¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËËÚËÌÍ‚ÍÉÏ¿‘ÌÍ͑ÄʄÌÚÍ‘ÉÏÇ‘Ç
ÉÇ rËÍ‘ÏÇË ÇÆÆ¿ ÎÏÍÆÏ¿–ÌÍÈ Б„ÌÚ Ì¿ ЄÀ¾ ÎÍÃÁ„Ï‚
Ì’‘Í‚ÍÉÏÇ‘ÇÉ„ÌÍÍ–„ÌÛÐÎÍÉÍÈÌÍ‚ÍÐË͑Ͼ˜„‚ÍÉÇÌÍ
ÎÏÍ ЄÀ¾ ÎÍÃÁ„Ï‚¿Ý˜„‚Íо ÉÏÇ‘ÇÉ„ n„ Ì¿’–Ç‘Ûо ÎÏÇ
‘¿ÉÍÈ‘ÏÍÈÌÍÈÆ¿˜Ç‘„ÐÎÍÉÍÈÌÍÏ„¿‚ÇÏÍÁ¿‘ÛÌ¿ÉÏÇ‘ÇÉ’
ÐÊÍ…Ì„„–„ËÃÍÀÇ‘Ûо’Ð΄”¿
a–‘ÍÀ’…ÐÍÁЄËÀÚ‘ÛÐÎÍÉÍÈÌÚËÇÇ’Á„Ï„ÌÌÚËÇÁ
ЄÀ„ËÚ ÁÐÎÍËÌÇË ÐÁÍÇ ͘’˜„ÌǾ ÐÍБ;ÌÇ„ Á É¿ÉÍÈ
ÌÇÀ’ÃÛ Е„Ì„ ÇÆ Ì¿—„‚Í ÎÏÍ—ÊÍ‚Í É͂ÿ ËÚ ÀÚÊÇ ’Á„
Ï„ÌÚÊÝÀÇËÚÇÊÝÀÇÊÇЄÀ¾
c‚ÍϾ–„ÈÁ¿ÌÌ„ÐÀ„ÊÍÈ΄ÌÍÈ©
cÉÏ’‚’ÃÏ’Æ„È’Ï¿ÆÍ……„ÌÌÍ‚ÍÌ¿ËÇÉÍБϿ©
n¿Е„Ì„ÎÍÿÎÊÍÃÇÐË„Ì‘ÚÇÉÏÇÉǧÀÏ¿Áͨ©
pÍÃ ÁÍДǘ„ÌÌÚË ÁƂʾÃÍË ÊÝÀÇËÍÈ ÀÊ¿‚ÍÿÏÌÍÈ
Æ¿Ì¿—ÎÍÿÏÍÉ©
cÊ’–¿”ÎÍʒÄÌÌÍ‚ÍÐÍÊÌ•¿Ì¿‘Ï¿Á„’À¿ÐЄÈÌ¿©
aÁÎÏÍ–„˂Ĕ͑Ǒ„©
pÍÀ’ÃÛ‘„ÁÜ‘ÍËÐÍБ;ÌÇÇoÌÍÁ¿ËÎÏÇ‚ÍÃǑо„Ð
ÊÇ ÁÃÏ’‚ ‚ʾþ ÇÆÆ¿ Б„ÉÊ¿ Ì¿ ЄÀ¾ Í•„ÌÇÁ¿Ý˜„‚Í
ÉÏÇ‘ÇÉ’ ÐË͑Ͼ˜„‚Í Ì¿ ЄÀ¾ Á ÉÇÌÍ ÎÏÍ ÉÏÇ‘ÇÉ’ ÁÚ
ÁЄ…„ÁÃÏ’‚ÎÍ–’ÁБÁ’„‘„ЄÀ¾Ì„’Ý‘ÌÍ
i‘¿É

˜sappfqc|j°
pqirmosqisfr}kecojnikt
eʾÜ‘Í‚Í ’БÏÍÈ‘„ÐÛ ÎÍ’ÃÍÀÌ„È Á ÉÏ„ÐÊ„ Ç Æ¿ ÁÍÍÀ
Ï¿…¿„ËÚË ‘ÍÊБÚË À„ÆÍοÐÌÚË Б„ÉÊÍË ÎÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„
Ë¿Ê„ÌÛÉÇÈÁÇÄÍÆ¿ÊÇ‘¿ËÐÇþ˜„‚ÍÐÁÍ„‚ÍÃÁÍÈÌÇÉ¿
oÌБÍÇ‘ÇÊÇÐÇÃÇ‘Ì¿ÇÐÉÍÐÍÉÍ‘Á¿ÐÁÎÍÊÍÀÍÏÍ‘¿É
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Á¿ËÇÉÀÍÊÛ—ÍË’ÜÉÏ¿Ì’ËÍÌÇ‘ÍÏ¿cÚËÍ…„‘„Í‘ÊÇ–ÌÍ
ϿƂʾÄ‘Û „‚Í “Ç‚’Ï’ ÊÇ•Í Ç ÍÄ…Ã’ a ËÍ…„‘„ Ç Ì„
’ÁÇÄ‘Û‘ÍÊÉÍËÌÇ–„‚Í„ÐÊÇÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇ„ÎÍÃÁ„Ä‘–‘Í
Á Ð’˜ÌÍБÇ Ì„ ‘¿É ’… Á¿…ÌÍ eÍБ¿‘Í–ÌÍ ÆÌ¿‘Û –‘Í
‘¿ËÆ¿Б„ÉÊÍËÁÆ¿Ê„ÁÚÁ¿—ÃÁÍÈÌÇÉoÌЄȖ¿ÐÀ’Ä‘
’–Ç‘Ûо ÐÎÍÉÍÈÌÍ Ï„¿‚ÇÏÍÁ¿‘Û Ì¿ ÉÏÇ‘ÇÉ’ x‘Í ÀÚ ÌÇ
ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿ÊÇÁÚ‘Í‘–‘ÍÁÆ¿Ê„Á¿ÐÐÇþ˜„‚ÍÆ¿Б„É
ÊÍËÁÉÏ„ÐÊ„Ü‘ÍÌ„ÉÍÐÌ„‘о
cÚ ÁÎÏÍ–„Ë À’Ä‘„ ÐÊ„ÃÇ‘Û –‘ÍÀÚ Ì¿ ÁЄ” ÎÍÐÊ„
ÒݘǔÜ‘¿Î¿”Á¿—„Ë’ÃÁÍÈÌÇÉ’ÀÚÊÍ‘Í…„ÉÍË“ÍÏ‘ÌÍ
ÇÀ„ÆÍοÐÌÍÉ¿ÉÁ¿Ë


˜sapcsoqoj°pqfcqazfni€
kqisiktfmodo
c¿Ð‘Í‚Í–‘ÍÁÆ¿Ê„ÉÏÇ‘ÇÉ’Ý‘
cÚ ÁÇÃÇ‘„ É¿É ÉÏÇ‘ÇÉ’Ý‘ Á¿Ð ‘Í‚Í –‘Í Á Æ¿Ê„ Ç
ÁÇÃÇ‘„ ÍÀÏ¿ÆÚ ÉÍ‘ÍÏÚ„ ÁÍÆÌÇÉ¿Ý‘ Á ‚ÍÊÍÁ„ Á¿—„‚Í
ÃÁÍÈÌÇÉ¿ÁÍ‘Á„‘Ì¿ÉÏÇ‘ÇÉ’ÎÍÐÉÍÊÛÉ’ÍÌÇÎÏÍ„•ÇÏ’
ݑо Ì¿ ÜÉÏ¿Ì ËÍÌÇ‘ÍÏ¿ nÍ ÁÚ ‘Í‘ –‘Í Á Æ¿Ê„ ‘Í…„
ÁÇÃÇ‘„ É¿É Á¿Ð ÉÏÇ‘ÇÉ’Ý‘ É¿É ÀÚ ÐÍ БÍÏÍÌÚ cÚ Ì¿
ÀÊÝÿ„‘„ É¿É Á¿Ð ÉÏÇ‘ÇÉ’Ý‘ ÐÍ БÍÏÍÌÚ –„Ï„Æ Б„ÉÊÍ
‘Í‘ÉÍ‘ÍÏÍ‚ÍÉÏÇ‘ÇÉ’Ý‘‘Í…„Ì¿ÀÊÝÿ„‘É¿É„‚ÍÉÏÇ
‘ÇÉ’Ý‘ÐÍБÍÏÍÌÚ
fÐÊÇÁ¿—„Ë’ÃÁÍÈÌÇÉ’Æ¿Б„ÉÊÍËБ¿ÊÍÌ„’Ý‘ÌÍÍ‘
ÉÏÇ‘ÇÉÇ ”Í‘Û ÍÌ ÁÏÍÄ Ç Ì¿ÀÊÝÿ„‘ „„ ÐÍ БÍÏÍÌÚ ÁÚ
ËÍ…„‘„ „Ë’ ÎÍËÍ–Û tË„ÌÛ—¿È‘„ „‚Í Á ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇ Ç
͑ÿʾȑ„ Í‘ ÉÏÇ‘ÇÉÇ Ç ÉÏÇ‘Çɒݘǔ ÎÍÉ¿ ÍÌ Ì„ ÎÍ
–’ÁБÁ’„‘ ЄÀ¾ ÐÎÍÉÍÈÌÍ Ç ’Á„Ï„ÌÌÍ É¿É ÁÚ пËÇ Ì¿
ÀÊÝÿݘÇÈÆ¿ÎÏÍÇДÍþ˜ÇËÇÆÆ¿Б„ÉÊ¿
tc¿Ê„Ì‘ÇÌÚpÜ‘ÍÁЄÁڂʾÄÊÍÎÏÇË„ÏÌÍ‘¿É°
ÍÌ¿ ÁÇÃÇ‘ ЄÀ¾ É¿É „„ ÉÏÇ‘ÇÉ’„‘ Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ ¿ ‘¿ Á
ÐÁÍÝ Í–„Ï„ÃÛ ‘Í…„ ÁÇÃÇ‘ ЄÀ¾ É¿É „„ Í‘–Ç‘ÚÁ¿„‘ Ì¿
–¿ÊÛÌÇÉ pÏÇ–„Ë ÍÀÏ¿ÆÚ ÎÍÐÊ„ÃÍÁ¿‘„ÊÛÌÍ ’Ë„ÌÛ—„ÌÚ Á
Ï¿ÆË„Ï„c¿Ê„Ì‘ÇÌ¿Æ¿Б„ÉÊÍË°ÍÀÚ–Ì¿¾‘¿–‘ÍÁÆ¿Ê„
Ç ÎÍÃÁ„Ï‚¿„‘о ÉÏÇ‘ÇÉ„ ° ÎÍË„ÌÛ—„ ‘¿ –‘Í ÎÏ„ÃБ¿Á
ʾ„‘ ЄÀ„ c¿Ê„Ì‘ÇÌ¿ Á Æ¿Ê„ ° „˜„ Ë„ÌÛ—„ ¿ ΄τà ̄È
°Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ‘Í…„Ë¿Ê„ÌÛÉÇÈÇÍÌ„„ÉÏÇ‘ÇÉ’„‘
e„ÌÛБϿ”¿ 
˜sapsqfsij°kqisiktzij
c|rkah|cafsr€eoena
c¿Ë ‘ÍË’ –‘Í Á Æ¿Ê„ Ç ÎÍÃÁ„Ï‚¿Ý˜„˒о ÉÏÇ‘ÇÉ„
Ì¿ÃÍÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘ÛÉ¿ÉÁڂʾÃÇ‘‘ÍÆ¿–‘ÍÁ¿ÐÉÏÇ‘ÇÉ’
Ý‘ Á ÁÇÄ “ÇÊÛË¿ Ì¿ ÜÉÏ¿Ì„ ËÍÌÇ‘ÍÏ¿ pÏÇ Ü‘ÍË ÁÚ
̿Б;˜ÇÈÀ’Ä‘„Ì¿ÀÊÝÿ‘ÛÇÆÆ¿Б„ÉÊ¿Æ¿Á¿ËÇÁÆ¿
Ê„ÇÆ¿É¿Ï‘ÇÌÉÍÈÉÏÇ‘ÇÉÇÉÍ‘ÍÏ’ÝÁÚ‘Í‘–‘ÍÁÆ¿Ê„
ÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘„ÐÍÐÊÍÁÉÏÇ‘Çɒݘ„‚ÍÌ¿ÜÉÏ¿Ì„
pÏ„Ã’ÎÏ„…ÿ„Ë ° Á¿Ë ‘ÍË’ –‘Í Á Æ¿Ê„ ÎÍÌ¿–¿Ê’
ÎÏÇÄ‘оÃÍÁÍÊÛÌÍ‘’‚Ín„ÎÍ‘ÍË’–‘ÍÍÌÐÏ¿Æ’’οÄ‘Á
ÍÀËÍÏÍÉ Í‘ ΄ÏÁÍ‚Í Æ¿Ë„–¿ÌǾ a ÎÍ‘ÍË’ –‘Í ÍÀÏ¿ÆÚ Ì¿
ÜÉÏ¿Ì„À’Ã’‘‘’ÐÉÊÚËÇÇÌ„¾ÐÌÚËÇc„ÃÛËÚÌ„ÎÏÇÁÚÉ
ÊÇ ÁÐÊ’—ÇÁ¿‘Ûо Á ÉÏÇ‘ÇÉ’ Ç ÎÏ„ÃБ¿Áʾ‘Û É¿É ÐÍÀБ
Á„ÌÌÍ ÁÇÃÇ‘ ÉÏÇ‘ÇɒݘÇÈ Ì¿—Ç ÎÍБ’ÎÉÇ ÎÏÍË¿”Ç Ç
Í—ÇÀÉÇ
cÍ‘ ÁÚ Ì¿ÀÊÝÿ„‘„ É¿É Á¿Ð ‘Í‚Í –‘Í Á Æ¿Ê„ Í‘–Ç
‘ÚÁ¿„‘…„Ì¿Æ¿‘Í–‘ÍÁÚÎÍÆÃÌÍÎÏÇ”ÍÃÇ‘„ÐÏ¿ÀÍ‘Ú
fÐÊÇ‘Í‘–‘ÍÁÆ¿Ê„‘’‘…„ÐÍÐÊÍÁ…„ÌÚÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘
É¿ÃÏÚ “ÇÊÛË¿ Ì¿ ÜÉÏ¿Ì„ ° ÇÆÍÀÏ¿…„ÌÇ„ ÎÍÊ’–Ǒо
‘’ÐÉÊÚËÇÏ¿ÐÎÊÚÁ–¿‘ÚËpÏÇÄ‘оÍÀÏ¿‘Ç‘ÛоÉ…„Ì„Ð
Ï¿ÐÐÎÏÍпËÇ pÏÇ Ü‘ÍË „Ë’ Ê„‚ÉÍ À’Ä‘ ÍБ¿‘Ûо ÉÍÏ
Ï„É‘ÌÚË Ç ÐÎÍÉÍÈÌÚË ° ÍÌ Á„ÃÛ Ì„ ÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿„‘о ¿
’‘͖̾„‘x‘ÍÀÉ¿Ï‘ÇÌÉ¿ÎÍÊ’–ÇÊ¿ÐÛ‘¿ÉÍÈÉ¿É„„ÁÇÃÇ‘
…„Ì¿ a Ãʾ ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ …„Ì¿ Ì„ Ï¿ÐοʾʿÐÛ Ç ÐËÍ‚Ê¿
ÃÍÎÍÊÌÇ‘Û É¿Ï‘ÇÌÉ’ Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍÈ ÇÌ“ÍÏË¿•Ç„È Á¿Ë
‘ÍË’ –‘Í Á Æ¿Ê„ Ì¿ÃÍ À’Ä‘ ÁÚÏ¿ÆÇ‘Û „È ÐÍ–’ÁБÁÇ„ Ç
ÎÍÃÄυɒ
° n¿Á„ÏÌÍ„ ‘„À¾ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ Í‚ÍÏ–¿„‘ ‘Í –‘Í ¾
ÎÍÆÃÌÍ ÎÏǔͅ’ Ð Ï¿ÀÍ‘Ú x‘Í ÇË„ÌÌÍ ‘„À¾ Á Ü‘ÍË Ì„
’БϿÇÁ¿„‘!
pÍБ„΄ÌÌÍ ÐÍ ÐÊÍÁ …„ÌÚ É¿Ï‘ÇÌÉ¿ Ì¿ ÜÉÏ¿Ì„ Ì¿–
Ì„‘ ÎÏ;Ð̾‘Ûо c¿— ÃÁÍÈÌÇÉ ÃÍÀ¿ÁÇ‘ Ä‘¿Ê„È Ç ÎÍÃ
ÏÍÀÌÍБ„È Ç Á˄Б„ Ð ÌÇË ÁÚ ’ÁÇÃÇ‘„
ÁÍÆËÍ…ÌÍ Á Ì„
ÐÉÍÊÛÉÍ’ÐÉÍÏ„ÌÌÍË‘„Ë΄ 
°É¿É…„Ì¿’‘ÏÍËÐÍÀÇÏ¿„‘ÇÍ‘ÁÍÆÇ‘Ä‘„ÈÁ—ÉÍ
Ê’ÇÄ‘ÐÉÇÈпÃ
°É¿ÉÍÌ¿ÁÉ¿ÊÚÁ¿„‘Ì¿Ï¿ÀÍ‘„
°É¿É̄Є‘оÐÏ¿ÀÍ‘ÚÆ¿ÀÇÏ¿‘ÛÄ‘„È©
°É¿ÉÉÍÏËǑǔǂ͑ÍÁÇ‘ÐÌÇËÇ’ÏÍÉÇ©
°É¿É’ÀÇÏ¿„‘ÉÁ¿Ï‘ÇÏ’©
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

°É¿ÉÀ„‚¿„‘ÎÍË¿‚¿ÆÇÌ¿Ë©
°É¿É‚Í‘ÍÁÇ‘’…ÇÌ©
°É¿É…Ä‘Á¿ÐÎÍÐÊ„Ï¿ÀÍ‘Ú©
°¿ÁÚÎÏÇ”ÍÃÇ‘„ËÍÊ–¿„ÃÇ‘„ÇÆ¿ÐÚο„‘„’‘„Ê„
ÁÇÆÍÏ¿


˜sapxfscfqs|j°
rqacnimkaqsinki
cÍ‘‘„΄ÏÛÁÚËÍ…„‘„ÐÏ¿ÁÌÇ‘ÛÐÍÄυ¿ÌÇ„ÉÏÇ‘ÇÉÇ
ÐÁ¿—ÇËÇÐÍÀБÁ„ÌÌÚËÇÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌǾËÇÍ‘ÍËÆ¿–‘Í
Á¿Ð ÉÏÇ‘ÇÉ’Ý‘ pÏÍБÍ Ì¿ÊÍ…Ç‘„ É¿Ï‘ÇÌÉ’ ÐÍБ¿ÁÊ„Ì
Ì’ÝÐÍÐÊÍÁÉÏÇ‘Çɒݘ„‚ÍÌ¿‘’ÉÍ‘ÍÏ¿¾ÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘
о Á¿Ë sÍ Á –„Ë Á¿Ð ’ÎÏ„É¿Ý‘ Ð ‘„Ë –‘Í ÎÍ Á¿—„Ë’
ËÌ„ÌÇÝÀÚÊÍÌ¿пËÍËÄʄ
˜‘Í‘Í…„Æ¿Á¿ÐÐÄʿ„‘Á¿—ÃÁÍÈÌÇÉÁÆ¿Ê„
fÐÊÇ ϿДͅÄÌǾ Ï¿ÆÇ‘„ÊÛÌÚ ÍÌ ËÍ…„‘ ÉÍ„–‘Í
’‘Í–ÌÇ‘Û ’ ÉÏÇ‘Çɒݘ„‚Í o–„ÌÛ ÀÊ¿‚Í…„Ê¿‘„ÊÛÌÍ r
•„ÊÛÝ ÎÍÊ’–Ç‘Û ÃÍÎÍÊÌÇ‘„ÊÛÌ’Ý ÇÌ“ÍÏË¿•ÇÝ i ÀÍÊÛ
—„°ÌÇ–„‚Í
n¿ÎÏÇË„Ï‘¿É
°mÍ…„‘ ÀÚ‘Û ‘Ú Ç ÎÏ¿Á¿ a ÐÉ¿…Ç ‘Ú Ì„ ЖǑ¿
„—Û ÎÍË͘ÛÝ ÎÍ ÃÍË’ ‘Í –‘Í É¿…ÃÍ„ ’‘ÏÍ Ç Á„–„Ï ¾
‚’ʾÝÐÌ¿—„ÈÐÍÀ¿ÉÍÈ!
iÊÇ ÎÍ ÁÚ”ÍÃÌÚË Æ¿ÌÇË¿ÝÐÛ Ï„ËÍÌ‘ÍË Ì¿—„È Ë¿
—ÇÌÚ iÊÇ ° ‘ÏÇ Ï¿Æ¿ Á ̄ÄÊÝ ÁÍ…’ Ì¿—„‚Í ÐÚÌ¿ Á
À¿ÐЄÈÌ
nÍ À„Æ Ì¿…ÇË¿ sÍÊÛÉÍ –‘ÍÀÚ ’‘Í–ÌÇ‘Û mÍ…„‘
ÀÚ‘Û…„Ì¿ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍÌ„ЖǑ¿„‘Ü‘ÍÃÍË¿—Ì„ÈÏ¿ÀÍ
‘ÍÈaËÍ…„‘ÎÏÍБÍÆ¿ÀÚÊ¿ÍÀÜ‘ÍË


˜sapp€s|j°
c|biqafmqfakwi
pÏÇ—ÊÍ Áτ˾ Á¿—„Ë’ ÃÁÍÈÌÇÉ’ Á ÉÇÌÍÆ¿Ê„ Í‘Ï„¿
‚ÇÏÍÁ¿‘Û Ì¿ ÉÏÇ‘ÇÉ’ c„ÏÌ„„ ‘¿É Ï„—Ç‘Û É¿É ÍÌ À’Ä‘
Ï„¿‚ÇÏÍÁ¿‘Ûi’ÁÇÄ‘ÛÜ‘ÍÌ¿ÜÉÏ¿Ì„ÁÁ¿—„ËË¿Ê„ÌÛÉÍË
ÁÇÄ͓ÇÊÛË„ÎÏÍ‘ÍÉ¿ÉÁ¿ÐÉÏÇ‘ÇÉ’Ý‘fË’À’Ä‘Ê„‚
ÉÍÜ‘ÍÐÄʿ‘ÛoÌÌ„ÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿„‘оÎÍ‘ÍË’–‘ÍÌ„–’Á
БÁ’„‘ ÁÇÌÚ Ç Ì„ Æ¿˜Ç˜¿„‘о ÎÍ‘ÍË’ –‘Í Ì„ ÁÍÐÎÏÇÌÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ë¿„‘ ÉÏÇ‘ÇÉ’ É¿É ̿οÄÌÇ„ oÌ ÁÚÀÇÏ¿„‘ –‘Í ÍÌ ÐÉ¿
…„‘ ÉÏÇ‘ÇÉ’ f‚Í Í‘Á„‘ ÎÍÊÌÍБÛÝ Æ¿ÁÇÐÇ‘ Í‘ „‚Í ÎÏ„Ã
Б¿ÁÊ„ÌÇÈ Í ЄÀ„ Í ‘ÍË É‘Í ÉÏÇ‘ÇÉ’„‘ „‚Í ÎÍБ’ÎÉÇ Í
ÐÁÍ„Ë Í‘ÌÍ—„ÌÇÇ É ÉÏÇ‘ÇÉ’ Ç ‘„” •„ʾ” ÉÍ‘ÍÏÚ” ÍÌ
”Í–„‘ÃÍБǖÛÁÐÁÍÇ”ÄÈБÁǾ”ÇÍ‘ÌÍ—„ÌǾ”ÐÉÏÇ‘Ç
ɒݘÇË
c¿—ÃÁÍÈÌÇÉÁÚÀÇÏ¿„‘ÎÏÍÐË¿‘ÏÇÁ¿¾“ÇÊÛËÍ‘ÍË
k¿ÉÍÌ
ÁÚ Äʿ„‘ÁÚÀÍÏ
oÌËÍ…„‘

• e¿‘Û ÎÍ̾‘Û ÉÏÇ‘Çɒݘ„Ë’ –‘Í ÁÚ ’ÐÊÚ
—¿ÊÇÇÍ•„ÌÇÊÇÉÏÇ‘ÇÉ’
° pÏ¿ÁÇÊÛÌÍ –‘Í ‘Ú Ï„—ÇÊ¿ ÐÉ¿Æ¿‘Û ËÌ„ ÍÀ
Ü‘ÍË©
°e’Ë¿ÝÌ¿ËÿÁÌÍÎÍÏ¿ÀÚÊÍÜ‘ÍÍÀÐ’ÃÇ‘Û©
° rοÐÇÀÍ –‘Í ‘Ú п˿ Æ¿‚ÍÁÍÏÇÊ¿ ÍÀ Ü‘ÍË €
‘„΄ÏÛËÌÍ‚Í„ÎÍ̾ʩ
°€‘„΄ÏÛÊ’–—„‘„À¾ÎÍÌÇË¿Ý©

• pÏÍБÍÇÆÁÇÌÇ‘Ûо
°pÏÍБÇÎÍ…¿Ê’ÈБ¿€Ì„ÆÌ¿Ê–‘Í‘„À¾Ü‘Í
‘¿ÉƿÄÁ¿„‘
° iÆÁÇÌÇ ÌÍ ¾ Ì„ Ã’Ë¿Ê –‘Í ‘Ú ‘¿É ‘¾…„ÊÍ
Ü‘Í΄τ…ÇÁ¿„—Û
° s„΄ÏÛ ¾ ÁÇ…’ Á É¿ÉÍË ‘Ú ÐÍБ;ÌÇÇ
g¿ÊÛ–‘;ϿÌÛ—„Ì„Æ¿Ë„–¿ÊÜ‘Í‚Í

• rÍÍÀ˜Ç‘ÛÍÐÁÍ„È‘Í–É„ÆÏ„ÌǾ
pÍÐÊ„ ÎÏÇÆÌ¿ÌÇÈ Ç ÇÆÁÇÌ„ÌÇÈ ËÍ…ÌÍ ÐÍÍÀ
˜Ç‘Û ÉÏÇ‘ÇÉ’ Í Ì„ÉÍ‘ÍÏÚ” ϿДͅÄÌǾ” Á
É¿Ï‘ÇÌÉ¿” Ð „‚Í ÐÊÍÁ Ç Á Á¿—„Ë ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„
ÌÇÇ ÎÏ„ÃÊÍ…Ç‘Û ÍÀÐ’ÃÇ‘Û Á –„Ë ÎÏÇ–ÇÌ¿
ϿДͅÄÌÇÈ Ç ÉÍË’ ÇÆ Á¿Ð ÃÁÍÇ” ÇÊÇ Á¿Ë
Á˄Б„ ÐÉÍÏÏ„É‘ÇÏÍÁ¿‘Û ÐÁÍÇ ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌǾ
–‘ÍÀÚ É¿Ï‘ÇÌÉÇ ÎÏÇÀÊÇÆÇÊÇÐÛ ÃÏ’‚ ÃÏ’‚’ Ç
Ï„¿ÊÛÌÍБÇ
°cÍÆËÍ…ÌÍËÍÇÍÀ¾Æ¿ÌÌÍБÇÎÍÃÍË’Ì„ÐÏ¿Á
̾‘Ûо Ð ‘ÁÍÇËÇ ÌÍ ¾ Ã’Ë¿Ý Ì„Á„ÏÌÍ ’‘Á„Ï
…ÿ‘Û–‘;ÐÍÁЄËÌÇ–„‚ÍÌ„ÄʿÝ
° sÚ ÎÏ¿Á¿ ¾ Ë„ÌÛ—„ –„Ë ‘Ú ’ÄʾÝ ÁÌÇË¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÌǾ ÃÍË’ nÍ ¾ ÁÚÌ’…ÄÌ ÎÏÇ”ÍÃÇ‘Û ÃÍËÍÈ
ÎÍÆÃÌÍ–‘ÍÀÚÌ„ÎÍ‘„Ͼ‘ÛÏ¿ÀÍ‘’
°cÍÀ˜„Ë‘ÚÎÏ¿Á¿mÌ„Ü‘Í‘Ì„ÌÍÏËÇÏÍÁ¿Ì
ÌÚÈÏ¿ÀÍ–ÇÈÄÌÛÎÍϾÃÉÍËÎÍÃÌ¿ÃÍ„Ê€ËÍ‚’
’È‘Ç Ð Ü‘ÍÈ Ï¿ÀÍ‘Ú nÍ Ü‘Í Í‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÍ ÐÉ¿
…„‘оÌ¿Ì¿—„ËÀÝÃ…„‘„

• pÏ„ÃÍБ¿ÁÇ‘ÛÎÏ¿ÁÍÁÚÀÍÏ¿ÉÏÇ‘ÇÉ’
pÏÍБÍ ÎÍÇÌ‘„Ï„Ð’È‘„ÐÛ ’ ÉÏÇ‘Çɒݘ„‚Í É¿
ÉÍÈÀÚÁ¿ÏÇ¿Ì‘Ï„—„ÌǾÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ÍÌÎÏ„ÃÎÍ
–„Ê
r ‘„Ë –‘ÍÀÚ ’ÆÌ¿‘Û §•„Ì’ ÁÍÎÏÍп¨ mÍ…„‘
ÀÚ‘ÛÌ¿пËÍËÄʄÁЄÍ–„ÌÛÎÏÍБÍ
°vÍÏÍ—Í–‘ÍÐÍÀБÁ„ÌÌÍ‘ÚÎÏ„ÃÊ¿‚¿„—Û!
°k¿ÉÍÈÁ¿ÏÇ¿Ì‘‘„À¾ÀÚ’БÏÍÇÊ!
° x‘Í ÎÍ‘ÁÍ„Ë’ ¾ ÃÍÊ…„Ì ÐÄʿ‘Û –‘ÍÀÚ ‘Ú
ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿ЄÀ¾Ê’–—„!

• oÀ̿Ä…Ç‘ÛÉÏÇ‘ÇÉ¿
fÐÊÇÁÚÐÍ‚Ê¿ÐÌÚÐÉÏÇ‘ÇÉÍËÇÌ¿Ë„Ï„ÌÚ–‘Í‘Í
Á ÐÁ¾ÆÇ Ð Ü‘ÇË ÎÏ„ÃÎÏÇ̾‘Û ÐÍÍÀ˜Ç‘„ „Ë’ ÍÀ
Ü‘ÍË
° € Ã’Ë¿Ý ¾ ËÍ‚ ÀÚ Á„–„Ï¿ËÇ Æ¿ÌÇË¿‘Ûо Ð
ÐÚÌÍË
° mÚ ËÍ‚ÊÇ ÀÚ ÍÃÇÌÃÁ¿ Á„–„Ï¿ ÎÏÍÁÍÃÇ‘Û
Á˄Б„ÁÌ„ÃÍË¿
°€ÎÍ‚ÍÁÍÏÝЗ„“ÍËe’Ë¿ÝËÌ„’ÿБоÌ„
ƿÄυÇÁ¿‘Ûо Ì¿ Ï¿ÀÍ‘„ ÃÍÎÍÆÃÌ¿ É¿…ÃÚÈ Á„
–„Ï

• oБ¿‘ÛоÎÏÇÐÁÍ„ËËÌ„ÌÇÇ
°kÐÍ…¿Ê„ÌÇݾÌÇÉ¿ÉÌ„ËÍ‚’ÐÍ‚Ê¿ÐÇ‘ÛоÐ
‘ÍÀÍÈ
°cÍÆËÍ…ÌÍ ‘Ú ÎÏ¿Á¿ ÌÍ ¾ ÎÏÇÄυÇÁ¿ÝÐÛ
ÇÌÍÈ‘Í–ÉÇÆÏ„ÌǾ©
°x‘Í…É¿…ÃÚÈÍБ¿„‘оÎÏÇÐÁÍ„Ë©

• pÏ„ÉÏ¿‘Ç‘ÛÃÇÐÉ’ÐÐÇÝ
fÐÊÇÍÀÐ’…ÄÌÇ„Æ¿—ÊÍÁ‘’ÎÇÉÇÌ͂ÿÊ’–—„
ÎÏÇÆÌ¿‘ÛÜ‘ÍÎϾËÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
°p͔ͅ„Ì¿Ë‘¿ÉÇÌ„’ÿБоÌÇÍ–„ËÃÍ‚Í
ÁÍÏÇ‘Ûо
° e¿Á¿È Ì„ À’ÄË ÀÍÊÛ—„ ‘Ï¿‘Ç‘Û Ì¿ Ü‘Í ÁÏ„
˾©

c¿—ÃÁÍÈÌÇÉÁ˄Б„ÐÁ¿ËÇËÍ…„‘Ì¿ÀÊÝÿ‘ÛÉ’ÊÛ
ËÇÌ¿•ÇÝ Е„ÌÚ ÉÏÇ‘ÇÉÇ Á Ì¿—„Ë Ë¿Ê„ÌÛÉÍË ÉÇÌÍ Ì¿
ÜÉÏ¿Ì„ pÍÎÏ¿Áʾ‘Û ‚„ÏÍ„Á ÎÛ„ÐÚ ÐÊ„ÃÇ‘Û Æ¿ Ï„¿É•Ç„È
ÉÏÇ‘ÇÉ¿eÍÀ¿Áʾ‘ÛЄÀ„ÎÍÐÁÍ„Ë’’ÐËÍ‘Ï„ÌÇÝÇÁÉ’Ð’
°ÐÄυ¿ÌÌÍБÇ
°ÃÍÀÏÍ…„Ê¿‘„ÊÛÌÍБÇ
°’Á„Ï„ÌÌÍБÇ
°Ï¿ÐÐ’ÃÇ‘„ÊÛÌÍБÇ
°ÁÌÇË¿ÌǾ
°Æ¿ÀÍ‘ÊÇÁÍБÇ
°Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ
˜sapyfrsoj°
crfrnaxalaimnodoqah
s„΄ÏÛ ËÍ…ÌÍ ÎÍ‘Ï„ÌÇÏÍÁ¿‘Ûо Ç Æ¿ÉÏ„ÎÇ‘Û ÃÍБǂ
Ì’‘Í„
rÌÍÁ¿ ÎÏÍÇ‚Ï¿‘Û ÁЄ Ü‘¿ÎÚ Ç Е„ÌÚ Ð ÉÏÇ‘ÇÉÍÈ
…„ÌÚÆ¿ÍÎÍÆÿÌǾcÎÊÍ‘ÛÃÍÎÏÇ̾‘ǾÏ„—„ÌǾÉ¿É
ÁÚ ”Í‘„ÊÇ ÀÚ Æ¿ÉÍÌ–Ç‘Û Ï¿Æ‚ÍÁÍÏ o–„ÌÛ Á¿…ÌÍ –‘ÍÀ
ÎÏÇÜ‘ÍËÁÚÀÚÊÇÐÎÍÉÍÈÌÚÇ’Á„Ï„ÌÚÇ‘Í‘ÇÊÇÇÌÍÈ
Á¿ÏÇ¿Ì‘
ÇÆÁÇÌ„ÌǾ ÎÏÇÆÌ¿ÌÇ„ Ì„ÎÏ¿ÁÍ‘Ú ÉÍËÎÏÍ
ËÇÐÐ Í‘É¿Æ Í‘ ÿÊÛÌ„È—Ç” ÍÀÐ’…ÄÌÇÈ  ÎÏÇÌÇË¿ÊÇ
ÎÍ‘ÍË’ –‘Í ÁÚ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ ЖǑ¿„‘„ „‚Í Ì¿ÇÀÍÊ„„
Ï¿Æ’ËÌÚË Ì„ ’˜„ËʾݘÇË Á¿—Ç ÎÏ¿Á¿ Ç Ì„ ’ÌÇÆÇ
‘„ÊÛÌÚËÃʾÉÏÇ‘ÇÉ¿
oÀÏ¿Æ ЄÀ¾ ’Á„Ï„ÌÌÍ Ï„¿‚Çϒݘ„‚Í Ì¿ ÉÏÇ‘ÇÉ’
Ê’–—„ ’ÐÇÊÇ‘Û ÎÏÍÇ‚Ï¿Á Ï¿ÆÌÚ„ ÐÇ‘’¿•ÇÇ Ð Ï¿ÆÌÚËÇ
ÉÏÇ‘ÇÉ¿ËÇ
°ÐÌ¿–¿ÊÛÌÇÉÍË
°ÐÐÍÐÊ’…ÇÁ•„Ë
° Ð ÃÏ’‚ÍË ÇÊÇ ÎÍÃÏ’‚ÍÈ
ÃÏ’ÆÛ¾ ÊÝÀ¾‘ Ì¿Ð ÊÇ—
ÌÇÈ Ï¿Æ ÎÍÃÉÍÊÍ‘Û Ç Äʿݑ Ü‘Í ÃÍÁÍÊÛÌÍ –’ÁБÁÇ‘„ÊÛ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÌÍ 
°ÐÏÍÃÇ‘„ʾËÇ


˜saprfe}moj°
pqin€s}obqahecojnika
˜‘Í‘ÎÏÇ„ËÌ¿Ë’…„ÆÌ¿ÉÍËÎÍÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿Æ
ÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇ
s¿ËËÚÎÏÇÌÇË¿ÊÇÁЄÀ¾‘Ï¿ÌГÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈÎÍ
ÆÇ‘ÇÁÌÚÈÍÀÏ¿Æ
hÄÐÛËÚÐÍ„ÃÇÌÇËоÐÌ¿—ÇËÃÁÍÈÌÇÉÍË c ÉÍÌ•„
ÉÍÌ•ÍÁ Á„ÃÛ Ü‘Í ÍÌ ÎÍÃÁ„Ï‚¿Êо ÉÏÇ‘ÇÉ„ Ç ’–ÇÊо Ï„¿
‚ÇÏÍÁ¿‘Û Ì¿ Ì„„ ÐÎÍÉÍÈÌÍ Ç ’Á„Ï„ÌÌÍ mÚ ‘Í ÁЄ Ü‘Í
Áτ˾ ÐÇÄÊÇ Æ¿ ÎÏÍÆÏ¿–ÌÍÈ Б„ÌÉÍÈ cÎÏÍ–„Ë ÐÍ„ÃÇ
ÌÇ‘Ûо Ð ÌÇË Ì¿Ë À’Ä‘ Ê„‚ÉÍ ° Ü‘Í‘ ÁÍÍÀÏ¿…¿„ËÚÈ
ÃÁÍÈÌÇÉ –¿Ð‘Û Ì¿Ð пËÇ” ͑ÄʄÌÌ¿¾ Í‘ Ì¿Ð Á ÁÇÄ ÍÀ
Ï¿Æ¿ÃÁÍÈÌÇÉ¿s„΄ÏÛÌ¿ËÌ¿ÃÍÎÏÇ̾‘ÛÜ‘’–¿Ð‘ÛÍÀ’
–„ÌÌ’ÝÇÌ¿‘Ï„ÌÇÏÍÁ¿ÌÌ’ÝÌ¿ÉÏÇ‘ÇÉ’ÁЄÀ¾ÍÀÏ¿‘ÌÍ
cЄ –„Ë’ Ì¿— ÃÁÍÈÌÇÉ Ì¿—¿ –¿Ð‘Û Ì¿’–ÇÊÇÐÛ Б¿Ì„‘
Ì¿—ÇË
p’БÛÇЖ„ÆÌ„‘ÎÏÍÆÏ¿–Ì¿¾Б„Ì¿p’БÛÎÏÇÀÊÇÆÇ‘
оÉÁ¿ËÁ¿—ÃÁÍÈÌÇÉrÉ¿…Ç‘„„Ë’ÐοÐÇÀÍ°ÍÌ‘¿É
ËÌÍ‚ÍË’ Ï¿ÃÇ Á¿Ð Ì¿’–ÇÊо oÀÌÇËÇ‘„ „‚Í Ç ÍБÍÏÍ…ÌÍ
ÎÏÇËÇ‘„ÁЄÀ¾
cЄ –„Ë’ Ì¿’–ÇÊо Á¿— ÃÁÍÈÌÇÉ ‘„΄ÏÛ Á¿—„ n¿
ÁÚÉÇ Ü‘Ç ÁÚ ÐËÍ…„‘„ ÎÏÇ˄̾‘Û Ì„ Æ¿Ã’ËÚÁ¿¾ÐÛ Ç ÁÚ
ËÍ…„‘„ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘ÛÇ”ÁÊÝÀÍÈËÍË„Ì‘x‘ÍÀ’À„ÃÇ‘Û
о Á Ü‘ÍË Ì¿ÃÍ ÎÏÍБÍ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û ÊÝÀ’Ý ‘Ï¿ÁËÇÏ’Ý
˜’Ý Á¿Ð ÍÀÚ–ÌÍ Е„Ì’ ÉÏÇ‘ÇÉÇ fÐÊÇ Á ÁÍÍÀÏ¿…¿„ËÍÈ
Е„Ì„ÁÚÁ„ÊÇЄÀ¾’Á„Ï„ÌÌÍÆÌ¿–Ç‘ÉÏÇ‘ÇÉ¿Á¿ËÀÍÊÛ
—„Ì„БϿ—Ì¿fÐÊÇÁÍÊÌ„ÌÇ„ÀÚÊÍÐÇÊÛÌÚËÁÚ–’ÁБ
ÁÍÁ¿ÊÇ ЄÀ¾ ÎÊÍ”Í Ç ÎÏ;ÁÇÊÇ Ì„Ï„—Ç‘„ÊÛÌÍБÛ Ç À„Ð
ÎÍÉÍÈБÁÍÿȑ„ЄÀ„Í‘Ã͔̒‘ÛÁÍÆËÍ…ÌÍÐÄʿȑ„΄
Ï„ÏÚÁ Á ƿ̾‘Ǿ” ΄τÈÃÇ‘„ É Ï„Ê¿Éп•ÇÍÌÌÚË
’ÎÏ¿…Ì„ÌǾËh¿‘„ËÌ¿–ÌÇ‘„ÁЄÐÌ¿–¿Ê¿
pÏÇÌ•ÇÎÎÍБÏÍ„ÌǾÃÇ¿ÊÍ‚¿ÐÉÏÇ‘ÇÉÍËÁÜ‘ÍÈË„
‘ÍÃÇÉ„Í–„ÌÛДͅÐÃÇ¿ÊÍ‚ÍÁÍÈ‘„Ï¿ÎÇ„ÈpÏÇ…„Ê¿ÌÇÇ
ËÍ…ÌÍÌ¿È‘ÇÁÎÏÇË„Ï¿”Ï„ÎÊÇÉÇi‚Ï’Á‘’Ë¿ÌÇn„
‚¿‘ÇÁÌÚ„Ï¿ÐÐÎÏÍÐÚÇq¿Æ’ËÌÚÈkÍËÎÏÍËÇÐЩiË„ÌÌÍ
ÎÍÜ‘ÍË’ÃÁ¿Ü‘ǔ˄‘ÍÿÊ’–—„ÎÏÇ˄̾‘ÛοϿÊÊ„ÊÛÌÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
oÌÇ ’ÐÇÊÇÁ¿Ý‘ ÃÏ’‚ ÃÏ’‚¿ Ç Á¿—’ ’Á„Ï„ÌÌÍБÛ Á Ï„¿É
•ÇÇÌ¿ÉÏÇ‘ÇÉ’camcohcqaza€caypoqsqfs©
Ë„‘ÍÃÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇ

c ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ n lÇÌÄ ÎÏ¿É‘ÇÉ’
„‘о Ë„‘ÍÃ ÃÇБ¿Ì•ÇÏÍÁ¿ÌǾ Í‘ ÉÏÇ‘ÇÉÇ Ì¿ÆÚÁ¿„ËÚÈ
§cÍÆÁÏ¿˜„ÌÇ„ ÎÍÿÏÉ¿¨ bÍÊ„„ ÁЄ‚Í ÍÌ ÎÍ”ÍÃÇ‘ Ì¿ ÍÀ
˜„ÎÏÇ̾‘’ÝÏ„¿É•ÇÝÌ¿ÉÏÇ‘ÇÉ’»°§r¿ËÒϿɨ
r”ÍÃБÁÍ–ÇБÍÁÌ„—Ì„„
kÏÇ‘ÇÉ¿ ÁÍÆÁÏ¿˜¿„‘о ÉÏÇ‘Çɒݘ„Ë’ pÏÇ Ü‘ÍË
‘Í‘ ÉÍ‚Í ¾ÁÌÍ ”Í‘¾‘ ÍÐÉÍÏÀÇ‘Û ƿÄ‘Û Ì„ ÁБ’ο„‘ Á
ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍ„ÐÍБ¾Æ¿ÌÇ„Ç΄τÀÏ¿ÌÉ’
cЄ ‘Í Ì„ÎÏǾ‘ÌÍ„ –‘Í ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘ ÉÏÇ‘ÇÉ’„ËÚÈ
ÍÌÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘ÁÁÇÄÍÀÏ¿Æ¿ÎÍÿÏÉ¿ÉÍ‘ÍÏÚË„‚Í”Í
‘¾‘ÍÿÏÇ‘ÛoÌÜ‘Í‘ÎÍÿÏÍÉÌ„ÎÏÇÌÇË¿„‘ÇÁÍÆÁÏ¿˜¿
„‘ÿÏÇ‘„ÊÝ
m„‘ÍÃÍ–„ÌÛÃÏ„ÁÌÇÈcÐÎÍÏ¿”п‚Ï„ÐÐÇÁÌÚËÇÍÎÎÍ
Ì„Ì‘¿ËÇ„‚ÍÎÏÇ˄̾Ê„˜„b’Ãÿo–„ËÎÍÁ„БÁ’„‘ÎÏÇ‘
–¿
§oÃÌ¿…ÃÚ b’Ãÿ ÐÇÄÊ ÎÍÃ ÐÁÍÇË ÊÝÀÇËÚË
ÄτÁÍË ÀÍÔÇ k Ì„Ë’ ÎÏÇ—„Ê –„ÊÍÁ„É ÍÐοÏÇ
Á¿Ý˜ÇÈ „‚Í ’–„ÌÛ„ Ç ÃÍÁÍÊÛÌÍ ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍ Б¿Ê
„‚ÍÉÏÇ‘ÇÉÍÁ¿‘Û‘ÍÇÄÊÍ΄τ”ÍþÌ¿ÊÇ–ÌÍБÇ
iÌ¿–„°ÎÍÊÇÁ¿‘Û‚ϾÆÛÝ
b’ÃÿÐÊ’—¿ÊÃÍÊ‚Í–¿Ð¿‘ÏÇ
k͂ÿ ÍÎÎÍÌ„Ì‘ ÁÚÃ͔о b’Ãÿ ÎÍÐËÍ‘Ï„Ê Ì¿
ÐÍÊÌ•„ÇÐÎÏÍÐÇÊ
° rÉ¿…Ç É͂ÿ ‘Ú ÇÄ—Û É ÉÍË’‘Í Ì¿
ÎÏ¿ÆÃÌÇÉ Ç ̄Є—Û Ü‘ÍË’ –„ÊÍÁ„É’ ÎÍÿÏÍÉ ÉÍË’
ÎÏÇÌ¿ÃÊ„…Ç‘ÎÍÿÏÍÉ!
°n¿Á„ÏÌÍ„ ÎÍÉ¿ –‘Í ËÌ„ ° Í‘Á„‘ÇÊ Íƿÿ
–„ÌÌÚÈÉÏÇ‘ÇÉ
°cÍ‘‘ÚÎÏÇ—„ÊÌ¿ÎÏ¿ÆÃÌÇÉÇÎÍÿÏÇÊ”Í
ƾÇÌ’ÎÍÿÏÍÉkÍË’ÍÌ‘„΄ÏÛÎÏÇÌ¿ÃÊ„…Ç‘!
°sÍË’ÉÍË’¾„‚ÍÎÍÿÏÇÊ
°€„ÐÊÇ ”ÍƾÇÌ Ì„ ÎÏÇ̾Ê ‘ÁÍ„‚Í ÎÍÿÏÉ¿ Ç
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Á„ÏÌ’Ê„‚Í‘„À„ÉÍË’ÍÌÀ’Ä‘ÎÏÇÌ¿ÃÊ„…¿‘Û!
°rÌÍÁ¿ËÌ„
° s¿É ÁÍ‘ ° ÐÉ¿Æ¿Ê b’Ãÿ ° € Ì„ ÎÏÇÌÇ
Ë¿Ý‘ÁÍÇ”ÐÊÍÁ¨
h¿Ì¾‘Ú„ ÐÍÀÇÏ¿ÌÇ„Ë Í‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÚ” Ï„¿É•ÇÈ Ì¿
ÉÏÇ‘ÇÉ’ ËÚ ’…„ ÃÇБ¿Ì•ÇÏ’„Ëо Í‘ ÉÏÇ‘Çɒݘ„‚Í
dÊ¿ÁÌÍ„ Ì„ ƿÄυÇÁ¿‘Û ÁЄ Ü‘Í Á ЄÀ„ nÍ Ç Ì„ ÁÚÎÊ„
ÐÉÇÁ¿‘Û‘Í‘–¿Ð
ÐÊÍÁÍÆ¿ÐÊÍÁÍ Ì¿ÉÏÇ‘Çɒݘ„‚Í
pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ ËÚÐÊ„ÌÌÍ ΄τà ÐÍÀÍÈ ÇÊÇ ÐÀÍÉ’ ÎÊÍ
˜¿ÃÉ’ÇÊÇБÍÊÇÉÃʾÎÍÿÏÉÍÁs’ÿÇÐÉÊ¿ÃÚÁ¿È‘„Ç
ÍÀÇÃÌÚ„Æ¿Ë„–¿ÌǾÇ‘„–’ÁБÁ¿ÉÍ‘ÍÏÚ„ÉÏÇ‘ÇɒݘÇÈ
”Í–„‘ÁÁ¿ÐÁÚÆÚÁ¿‘Û
k͂ÿÁ¿ËÎÏ„ÎÍÃÌ„Ð’‘ÎÍÐÊ„ÃÌÇÈÎÍÿÏÍÉËÚÐÊ„Ì
ÌÍÁ„ÏÌÇ‘„ÿÏÚ‘ÍË’É‘ÍÇ”Á¿ËÎÏÇÌ„ÐÀ„ÆÁ¿—„‚ÍÌ¿
‘Í…„Ê¿ÌǾÇÎÍÆÁÍÊ„ÌǾ
cÍÆÁÏ¿˜„ÌÇ„§ÎÍÿÏÉ¿¨ÐÎÍË͘ÛÝÍÀÏ¿ÆÍÁÆÊ¿Ì„
ÃÍÀÏÍ…„Ê¿‘„ÊÛБÁ¿ ¿‚Ï„ÐÐÇÇ –¿Ð‘Í ÐÍÄυ¿˜Ç”о Á
ÉÏÇ‘ÇÉ„ËÍ…„‘ÎÏÇÌÇË¿‘ÛÁÇÃпËÚÈÏ¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚÈ
n¿ÎÏÇË„Ï Á ÁÇÄ Е„ÌÉÇ ÉÇÌÍ Ë’ÊÛ‘ÇÉ¿ ÇÃ’˜„‚Í
οϿÊÊ„ÊÛÌÍ Ð ÃÇÐÉ’ÐÐÇ„È ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍË ÍÀÇÃÌÚË Æ¿Ë„
–¿ÌÇ„Ë
iÆÍÎÚ‘¿ÎÏÍ“„ÐÐÍÏ¿nÇÉÍÊ¿¾lÇÌÄ
§t ˄̾ ’–ÇÊо Í–„ÌÛ ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÚÈ Б’Ä̑
ÉÍ‘ÍÏÚÈ‘ÍÇÄÊÍÐÄÏÆÉÇËÇÆ¿Ë„–¿ÌǾËÇ̿ο
ÿÊ Ì¿ ʄɕǾ” Ç ЄËÇÌ¿Ï¿” Ì¿ ÎÏ„ÎÍÿÁ¿‘„Ê„È
oÌ ÀÚÊ ’…„ ÁÆÏÍÐÊÚË Ç ÃÍÁÍÊÛÌÍ ’ËÌÚË Ç Ì¿
οÃÉÇ „‚Í Ì„Ê„ÎÚ„ ÎÍ ÐÍÄυ¿ÌÇÝ ÀÚÊÇ Á„ÐÛË¿
ÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÚËÇ
pÍÐÊ„ ΄ÏÁÍ‚Í …„ ÐÊ’–¿¾ ÉÍ‘ÍÏÚÈ ÎÏÇÆÌ¿
ÝÐÛ˄̾ƿÄʾÐÏ¿Æ’ÎÍ̾ÊÐÉ„ËÇË„ÝÄÊÍÇ
ÀÍÊÛ—„ Ì„ ÎÏÇÌÇË¿Ê „‚Í ÎÍÃÉÍÊÍÉ Ì¿ ÐÁÍÈ Ж„‘
oÌÇ˄̾Ì„ƿÄÁ¿ÊÇ€ÐËÍ‘Ï„ÊÌ¿ÌÇ”ÐÍБÍÏÍ
ÌÚÇÌ„Í‘ÌÍÐÇÊÉÇ”ÉЄÀ„
k¿ÉËÌ„Ü‘Í’ÿÊÍÐÛ!
r‘’Ä̑ ÀÏÍпݘÇÈ ¾ÆÁÇ‘„ÊÛÌ’Ý Ï„ÎÊÇÉ’
‘’‘…„ÎÏ„ÃБ¿ÁʾÊоËÌ„ÁÁÇÄÀÚÉ¿ÉÇÿݘ„
‚ÍоÌ¿ÉÏ¿ÐÌ’Ý‘ϾÎÉ’r¿ËЄÀ¾¾ÁÇÄÊÁÍÀÏ¿Æ„
‘ÍÏ„ÏÍ bÚÉ ÀÏÍпÊо Ì¿ ‘ϾÎÉ’ ‘ϾÎÉ¿ ’ÁÍÃÇÊ¿
ÀÚÉ¿ Á БÍÏÍÌ’ qÍ‚¿ ÎÍÃÉÍÊÉÇ ’ÉÏ¿—¿ÊÇ ‘ÍÊÛÉÍ
‚ÍÊÍÁ’Б’Ä̑¿¿Ãʾ˄̾ÀÚÊÇ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍÀ„ÆÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
οÐÌÚ
s¿É ÎÏÍÃÍÊ…¿ÊÍÐÛ Á„ÐÛ Є˄БÏ € ÐÍÀÏ¿Ê •„
Ê’Ý ÉÍÊÊ„É•ÇÝ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚ” ÐÎÍÐÍÀÍÁ §Ì„ ÎÏÇ
ÌÇË¿‘ÛÎÍÿÏÍ–ÉǨ
c ÉÍÌ•„ Є˄БϿ Б’Ä̑ ÎÍÃÍ—„Ê ÉÍ ËÌ„ Ç
ÐÉ¿Æ¿Ê
° hÌ¿„‘„ ’ ˄̾ ÁЄ Áτ˾ ÀÚÊÍ ‘¿ÉÍ„ ͘’
˜„ÌÇ„ À’ÑÍ ¾ Ê„–’ Ì¿ Á¿Ð É¿É ÀÚÉ Ì¿ ÉÏ¿ÐÌ’Ý
‘ϾÎÉ’©q¿Æ©¿Á¿Ð‘¿ËÌ„‘rÌÍÁ¿°Ï¿Æ©¿Á¿Ð
‘¿ËÍξ‘ÛÌ„‘k¿É‘¿ÉËÍ…„‘ÀÚ‘Û!
°s¿ÉÀÚÁ¿„‘©°Í‘Á„‘Çʾ¨
m„‘Íà cÍÆÁÏ¿˜„ÌÇ„ pÍÿÏÉ¿ ”ÍÏÍ— Ãʾ ‘„”
É‘Í ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿„‘ ÊÝÀÚ„ Æ¿Ë„–¿ÌǾ ÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÍ
ÁÌÍÁÛ Ç ÁÌÍÁÛ ΄τ…ÇÁ¿„‘ Е„Ì’ ÉÏÇ‘ÇÉÇ É¿É
’ÌÇÆÇ‘„ÊÛÌ’Ý mÚÐÊ„ÌÌÍ ÁÍÆÁÏ¿˜¿¾ §ÎÍÿÏÉÇ
ÆÊ¿¨ËÚÐ͔Ͽ̾„ËÐÎÍÉÍÈБÁÇ„Ï¿ÁÌÍÁ„ÐÇ„Çп
ËÍ’Á¿…„ÌÇ„ Ç ÎÍБ„΄ÌÌÍ Í‘ ÐÊ’–¿¾ É ÐÊ’–¿Ý ÇÆ
À¿Áʾ„ËоÍ‘БϿ”¿΄τÃÉÏÇ‘ÇÉÍÈÇÁʿБÇÌ¿Ã
Ì¿ËÇÉÏÇ‘Çɒݘǔ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

embdb;
’¤°«“Ë­º«ˆ°«
ÛÁ’Ï’Ë°}ººº°}º¯­ãË“’« ¯È}’
Û“È°’ã’«
Ûȯ˰°’’tcfqfnnftcfqfn
ÎÍÎÚ‘É¿пËÍÃÇ¿‚ÌÍБÇÉÇ

a ËÚ ÁÍÍÀ˜„‘Í ÆÌ¿„Ë –„‚Í ÃÍÀÇÁ¿„Ëо! i –‘Í À’Ä‘
É͂ÿËÚÜ‘Í‚ÍÃÍÀÛ„Ëо!
cÍ‘ ‘¿É ÁÍÎÏÍÐ oÀ„˜¿ÊÇ ÎÍËÍ–Û ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ ÐÍ
•Ç¿ÊÛÌÚ”БϿ”ÍÁ¿‘„΄ÏÛ©mÚ–‘ÍÌ„À’ÄËÀÍÊÛ—„
‘Ï„ÌÇÏÍÁ¿‘ÛÐÁÍÝ’Á„Ï„ÌÌÍБÛÁЄÀ„!
b’ÄËÀ’ÄË
cÍ‘‘ÍÊÛÉÍÿÁ¿È‘„ÁÚ¾ÐÌÇË¿É¿ÉËÚÎÏ„ÃБ¿Áʾ
„Ë ЄÀ„ ’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿! pÏ„ÃБ¿ÁÇÊÇ! a Ì„’Á„Ï„Ì
ÌÍ‚Í!
sÍ „БÛ ° É¿ÉÇËÇ ËÚ ”Í‘„ÊÇ ÀÚ ЄÀ¾ ÁÇÄ‘Û Ç É¿
ÉÇËÇÎÏ„ÃБ¿Áʾ„ËЄÀ¾ЄȖ¿Ð!
cÍ‘ Ü‘Í‘ ÁÍ‘ ÎÏ’˜ÇÈ Ì¿ÎÏÍÊÍË ϿБ¿ÊÉÇÁ¿Ý˜ÇÈ
…ÇÁÍ‘ÍË Б¿Ï’—„É ÍÏ’˜ÇÈ Ì¿ ÐÊ’–¿ÈÌÍ ̿Б’ÎÇÁ—„‚Í
„Ë’ Ì¿ ÌÍ‚’© s¿ÉÍ‚Í Ì„ ÎÍÉÏÇ‘ÇÉ’„—Û n„ ƿБ¿ÁÇ—Û
Îʾп‘ÛÎÍÃÐÁÍÝÃ’ÃÉ’oÌпËÉ͔͖͂„—ÛƿБ¿ÁÇ‘
cÍ‘‘¿ÉÍÈÌ¿Á„ÏÌÍ„’Á„Ï„ÌmÚ‘¿ÉÇ˔͑ÇËÀÚ‘Û!˜‘Í
’Á„Ï„ÌÌÍБÛ!aËÍ…„‘¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍБÛ!iÊÇÇ‘ÍÇÃÏ’‚Í„
Á˄Б„!oÌÍÌ¿ËÌ¿ÃÍ!
aÁÍ‘‘˜„Ã’—ÌÚÈБǔÇË‚ÍÊÍÐÍËǾÐÌÚËÁƂʾ
ÃÍËc„…ÊÇÁÚÈÐÎÍÉÍÈÌÚÈÏ¿ÐÐ’ÃÇ‘„ÊÛÌÚÈoÌÁЄÀ„
’Á„Ï„Ì!mÍ…„‘ÿ¿ËÍ…„‘Ì„‘rÏ¿Æ’Ì„ÐÉ¿…„—Û
r„È–¿ÐÎÏÍÁ„ÏÇË
cÍ‘ ÍÌÇ БÍÊÉÌ’ÊÇÐÛ ° Ï¿ÆÃÁÇ‚¿Ý˜ÇÈ ÁЄ” …ÇÁÍ
‘ÍË Ç ¾ÐÌÍ‚Ê¿ÆÚÈ ÇÌ‘„ÊÊÇ‚„Ì‘ sÍÊБÚÈ ÐË„ÏÇÊ ‘˜„
Ã’—ÌÍ‚ÍÁƂʾÃÍËpÍÉÏ¿ÐÌ„Êh¿ÍÏ¿Ê€ÐÌÍ‚Ê¿ÆÚÈ’ÊÚ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÀÌ’Êоx‘Í‘Í‘Ç”ÍÍ‘Á„‘ÇÊx‘Í‘ÍÐÎÏÍÐÇÊpÍÐËÍ‘Ï„Ê
É¿É‘Í ÎÍÐÁÍ„Ë’ Ì¿ ‘ÍÊБ¾É¿ Ç ‘Í‘ ÐÌÇÉ Æ¿ÁÍÏ–¿Ê Ç©
’Б’ÎÇÊ ÃÍÏÍ‚’ ÃÍÊ‚Í ÁÏ¿˜¿Ê ‚Ê¿Æ¿ËÇ ‘˜„Ã’—ÌÍË’
ÁÐÊ„ÃÎÍ‘ÍËË¿”Ì’ÊÏ’ÉÍÈÇÆ¿‘Ï’ÐÇÊÉË„‘ÏÍ‚Ä‘’‘
…„Ì¿„”¿ÊÌ¿ÎÏÍÿݘ’Ý…¿ÊÉÇ„•Á„‘ÚБ¿Ï’—É’
mÍ‚ÊÍÀÚ‘ÛÁЄÌ¿ÍÀÍÏÍ‘
s¿É–‘Í…„ÍÌÍ‘¿ÉÍ„°
°’Á„Ï„ÌÌÍБÛ
°¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍБÛ
°Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБ۩
i É¿ÉÍÁÚ ÊÝÃÇ ÍÀʿÿݘDŽ Ü‘ÇËÇ É¿–„БÁ¿ËÇ!
k¿ÉÇË…ÇÁ„‘о!iÉ¿É…ÇÁ„‘оÐÌÇËÇ!
n¿ Ü‘Í‘ Ж„‘ ÿÌÍ Ì„Ë¿ÊÍ ÍÎτÄʄÌÇÈ n¿Ë ÀÊÇ…„
‘Í –‘Í Í‘Ë„‘ÇÊÇ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ú q aÊÛÀ„Ï‘Ç Ç m ˜Ë
ËÍÌÐ
x„ÊÍÁ„É’Á„Ï„ÌÌÚÈÁБτ–¿„‘оÃÍÁÍÊÛÌÍÏ„ÃÉÍr¿
ËÇÐ’ÃÇ‘„°ÍÌ
° ’Ë„„‘ ÁÚÏ¿…¿‘Û ÐÁÍÇ ËÚÐÊÇ Ç –’ÁБÁ¿ Ì„ ’ÌÇ
…¿¾ÎÏÇÜ‘ÍËÍÉÏ’…¿Ý˜Ç”
°ÎÏÇÌÇË¿„‘Ì¿ЄÀ¾Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛÆ¿ÐÁÍÇÄÈБ
ÁǾ
°ÉÍÌБϒɑÇÁÌÍ ÎÍÔÍÃÇ‘ É Ï„—„ÌÇÝ ÎÏÍÀÊ„Ë Ç
БτËǑоÎÏÇÜ‘ÍËÌ„’˜„Ëʾ‘Û–’…Ç”ÇÌ‘„Ï„ÐÍÁ
s¿ÉÀÚÇËڔ͑„ÊÇn͒̿Ж¿˜„ÎÍÊ’–¿„‘оÎÍ
ÃÏ’‚ÍË’mÚÌ„’Á„Ï„ÌÚÁЄÀ„mÚ
°Ì„ ’Ë„„Ë ÇÊÇ Ì„ ”Í‘ÇË ÎϾËÍ ÁÚÏ¿…¿‘Û ÐÁÍÇ
ËÚÐÊÇÇ–’ÁБÁ¿
°ÊÝÀÚËÇ ÐÇÊ¿ËÇ БτËÇËо ÇÆÀ„…¿‘Û Í‘Á„‘БÁ„Ì
ÌÍБÇ Í‘É¿ÆÚÁ¿¾ÐÛ ÇÊÇ ΄τÿÁ¿¾ ÉÍË’ ’‚ÍÃÌÍ ÎÏ¿ÁÍ
ÁÚÀÍÏ¿ÇÊÇÏ„—„ÌǾ
°‚Í‘ÍÁÚ ÎÍ…„Ï‘ÁÍÁ¿‘Û ÐÁÍÇËÇ ÇÌ‘„τпËÇ ÊÇ—Û
ÀÚÌÇ–„‚ÍÌ„Ï„—¿‘ÛÇÌ„ÁÚÀÇÏ¿‘Û
° ¿ „ÐÊÇ ËÚ Ç Б¿Ï¿„Ëо Ì„ ƿÄ‘Û –’…Ç” ÇÌ‘„Ï„
ÐÍÁ‘Í‘ÍÊÛÉÍÎÍ‘ÍË’–‘ÍÀÍÇËоÎÍÐÊ„ÃБÁÇÈ
cÍ‘ Ü‘Í Ç „БÛ ÎÍÏ‘Ï„‘ Ì„’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿ tÆÌ¿
ÊÇ!
m„…Ã’ÎÏÍ–ÇË‘Í‘БÍÊÉÌ’‘ÛоÐÉ„ËÌ¿ËÍ–„ÌÛÀÚ
Ì„”Í‘„ÊÍÐÛÇÉÍ‚ÍËÚÁÍÐÎÏÇÌÇË¿„ËÉ¿ÉÎϾ˒ÝÐÁÍÝ
ÎÏÍ‘ÇÁÎÍÊÍ…ÌÍБÛ°–„ÊÍÁ„É¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÚÈ°ÉÍ„Á–„Ë
É¿ÉÜ‘ÍÌÇБϿÌÌÍÎ͔ͅÌ¿Ì¿Ð
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

x„ÊÍÁ„É¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÚÈ
°ÎÏÇÁÚÉÁÚÏ¿…¿‘ÛÐÁÍÇËÚÐÊÇÇ–’ÁБÁ¿Á“ÍÏË„
‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇÈÎÏÇÉ¿ÆÍÁÍÀÁÇÌ„ÌÇÈÇÍÐÉÍÏÀÊ„ÌÇÈ
°БτËǑоÄʿ‘ÛÁÚÀÍÏÆ¿ÃÏ’‚Ç”
°ÎÍÿÁʾ„‘–’…Ç„ËÌ„ÌǾ°ÍÌÁЄ‚ÿÎÏ¿Á
° Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛ Æ¿ ÐÁÍÇ ÄÈБÁǾ ΄τÉÊ¿ÃÚÁ¿„‘
Ì¿ÃÏ’‚Ç”
n¿ пËÍË Äʄ ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÚÈ –„ÊÍÁ„É οÌÇ–„ÐÉÇ ÀÍ
Ǒо ÍÉ¿Æ¿‘Ûо Ì„ Ì¿ ÁÚÐÍ‘„ ÍÐÉ¿ÌÿÊÇ‘Ûо ÇÐÎÚ‘¿‘Û
ÎÍÏ¿…„ÌÇ„ ÎÏÍÁ¿ÊÇ‘Ûо oÌ Ì„ ÿ„‘ ÌÇÉÍË’ ÌÇ–„‚Í Ï„
—¿‘Û Ç ÁÚÀÇÏ¿‘Û Ì¿Á¾ÆÚÁ¿„‘ ÐÁÍÝ ‘Í–É’ ÆÏ„ÌǾ ÍÉÏ’
…¿Ý˜ÇË –’‘Û Ì„ ÐÇÊÍÈ Á ÐÊ’–¿„ ’Ð΄”¿ ‘Ú–„‘ ÁЄË Á
ÌÍÐ ÐÁÍÇ Æ¿ÐÊ’‚Ç ÎÍÏ¿…„ÌǾ ÐÁ¿ÊÇÁ¿„‘ Ì¿ ÃÏ’‚Ç” n„
ÎÏǾ‘ÌÚÈ ‘ÇÎ c Ð’˜ÌÍБÇ ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍ Ì„’Á„Ï„ÌÌÚÈ Á
ЄÀ„mÚÀÚÿ…„ÐÉ¿Æ¿ÊÇ–‘Í¿‚Ï„ÐÐÍÏ°ÐÁǔ̒Á—ÇÈ
оÌ„’Á„Ï„ÌÌÚÈÁЄÀ„–„ÊÍÁ„É
kБ¿‘ÇÜ‘ÍÁÚÃ’ËÉ¿À’ÑÍÌ„’Á„Ï„ÌÌÚÈÁЄÀ„‘Ç”
ÐÉÏÍË„Ì ’ÃÍÀ„Ì Ãʾ ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç” n¿ пËÍË Äʄ ÍÌ
ÐÉÏÚ‘„Ì ÍÀÇÖÇÁ Ç ÇÐÎÍÃÁÍÊÛ ÎÚ‘¿„‘о Ë¿ÌÇÎ’ÊÇÏÍ

<<

. 6
( 10)>>