<<

. 7
( 10)>>

Á¿‘ÛÀÊÇÆÉÇËÇ
n„ ’Ë„¾ ÎϾËÍ ÁÚÏ¿…¿‘Û ÐÁÍÇ ËÚÐÊÇ Ç –’ÁБÁ¿ Ì„
’Á„Ï„ÌÌÚÈ Á ЄÀ„ –„ÊÍÁ„É ÎÍ–„Ë’‘Í ЖǑ¿„‘ –‘Í Í ÌÇ”
ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç„ ÃÍÊ…ÌÚ пËÇ ÃÍ‚¿ÃÚÁ¿‘Ûо rÁÍÇË ÍÐÉÍÏÀ
Ê„ÌÌÚËÍÀÇ…„ÌÌÚËÁÇÃÍËÍÌБτËǑоÁÚÆÁ¿‘Û’ÀÊÇÆ
ÉÇ”–’ÁБÁÍÁÇÌÚ΄τÃÐÍÀÍÈÇÍÎÇÏ¿¾ÐÛÌ¿Ì„‚ÍÃÍÀÇÁ¿
„‘о …„Ê¿„ËÍ‚Í ˜‘Í „Ë’ Ì„ ÁЄ‚ÿ ’ÿ„‘о ÍÌ Ì„’ÃÍÁÊ„
‘ÁÍÏ„Ì ÍÀÇ…„Ì ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç„ ’Б¿Ý‘ –’ÁБÁÍÁ¿‘Û ЄÀ¾
ÎÍБ;ÌÌÍ ÁÇÌÍÁ¿‘ÚËÇ ΄τà ÌÇË Ç Ì„’Á„Ï„ÌÌÚÈ
–¿Ð‘Í
οÐÐÇÁÌÍ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÚÈ  –„ÊÍÁ„É Æ¿ËÉÌ’‘ ÍÃÇÌÍÉ Ç ̄Ж¿
Б„Ì
c ÍÀ˜„Ë Ç ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍË’ Ç Ì„’Á„Ï„ÌÌÍË’ …ÇÁ„‘о
Ì„ÆÃÍÏÍÁÍ
p„ÏÁÚÈ ÎÍÊÍÌ ÆÊÍБÇ ÁÍÆË’˜„ÌǾ Ç ÁÇÌÚ
Ü‘Í ÍÌ
‘ÍÊÛÉÍ ÄËÍÌБÏÇÏ’„‘ ÁЄË –‘Í „Ë’ ÎÊ„Á¿‘Û Ì¿ ÍÉÏ’
…¿Ý˜Ç”„Ë’Ë¿ÊÍ–‘ÍÀÎÍÖÇ̾ÊÇÐÛÌ¿ÃÍ–‘ÍÀÊÝÀÇ
ÊÇ c‘ÍÏÍ‚ÍЙ„ÿݑÇÆÌ’‘ÏÇÎÍÿÁÊ„ÌÌÚÈ‚Ì„ÁÍÀÇÿ
ÁÇÌ¿ÇÀ„Æ̿Ä…ÌÍБÛ
pÍÁ„ÄÌÇ„Ç‘Í‚ÍÇÃÏ’‚Í‚ÍпËÍÏ¿ÆÏ’—¿Ý˜„„
n„’Á„Ï„ÌÌÍБÛ Ç ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍБÛ ÎÏÍБÍ ÃÁ„ “ÍÏËÚ
ÎÏ;ÁÊ„ÌǾ Ä“Ç•Ç‘¿ ’Á„Ï„ÌÌÍБÇ Á ЄÀ„ c Ð’˜ÌÍБÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÍÌÇ ÊÇ—Û ÐÊ„ÃБÁÇ„ Í‘Ð’‘БÁǾ ÍÐÌÍÁÚ Ãʾ пËÍ’Á¿…„
ÌǾ Ì„Á„ÏǾ Á •„ÌÌÍБÛ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ÊÇ–ÌÍБÇ Ì„Æ¿
˜Ç˜„ÌÌÍБÇ ÐÁÍÇ” ÎÏ¿Á Ç Á ÉÍÌ„–ÌÍË Ç‘Í‚„ ¾Áʾݑо
ÎÍÏͅÄÌÇ„Ë Ì¿—„È ÃÍÁÍÊÛÌÍ Ð΄•Ç“Ç–„ÐÉÍÈ É’ÊÛ‘’
ÏÚ
x¿˜„Í‘Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБÇÇÎÍÏͅÄÌÌÚ”„ÈÐÍ•Ç¿ÊÛ
ÌÚ” БϿ”ÍÁ БϿÿݑ Ë’…–ÇÌÚ –„Ë …„̘ÇÌÚ Ç Ü‘Í
‘Í…„ ÐÊ„ÃБÁÇ„ Б¿ÌÿϑÍÁ ÍÀ˜„БÁ¿ ÎÍ ÉÍ‘ÍÏÚË Ë’…
–ÇÌ¿ÍÀ¾Æ¿ÌÀÚ‘Û’Á„Ï„ÌÁЄÀ„ÍÀ„Ð΄–Ç‘ÛÀ„ÆÍοÐÌÍБÛ
ÇÀÊ¿‚ÍÐÍБ;ÌÇ„ЄÀ„ÇÐÁÍ„ÈЄËÛ„n„ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛÐÍ
Í‘Á„‘БÁÍÁ¿‘ÛÁÍÁЄËБ¿Ìÿϑ’ƿБ¿Áʾ„‘ÉÍË΄ÌÐÇÏÍ
Á¿‘ÛÌ„ÃÍБ¿‘ÍÉ’Á„Ï„ÌÌÍБÇ¿‚Ï„ÐÐÇ„ÈÌ¿ÐÇÊÇ„ËÇ…„Ð
‘ÍÉÍБÛÝeÏ’‚ÍÈÎÍÿÏÍÉÌ¿—„ÈÉ’ÊÛ‘’ÏÚË’…–ÇÌ¿Ë°
‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇ„ ÐÄυ¿ÌÌÍБÇ Á ÁÚÏ¿…„ÌÇÇ –’ÁБÁ Ç” ÎÍ
ÿÁÊ„ÌÌ¿¾ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍБÛ ”ÍÊÍÃÌÍБÛ Ì„’Ë„ÌÇ„ ÎϾ
ËÍ‚ÍÁÍÏÇ‘ÛÍ‘ÍË–‘ÍÍÌÇ΄τ…ÇÁ¿Ý‘ÇÍ‘ÐÝÿ‘ÍÊÛÉÍ
—¿‚ É ÐÉÏÚ‘ÍË’ Ë¿ÌÇÎ’ÊÇÏÍÁ¿ÌÇÝ Ì¿ ÉÍ‘ÍÏÍË БÏÍÇ‘
ÐÁÍÇÁÆ¿ÇËÍÍ‘ÌÍ—„ÌǾÌ„’Á„Ï„ÌÌÚÈÁЄÀ„–„ÊÍÁ„É
kБ¿‘ÇÍÀ˜ÇÈÆ¿ÎÏ„‘Ì¿ÎϾËÍ„Í‘ÉÏÚ‘Í„ÁÚÏ¿…„
ÌÇ„ –’ÁБÁ ° ‘Í…„ Í‘ ÎÏÍ—ÊÍÈ ÉÍÊÊ„É‘ÇÁÇБÉÍÈ É’ÊÛ
‘’ÏÚ Ç Ì„ ‘¿É ’… ÐÁ¾Æ¿Ì Ð ÎÍÊÍË n„ÊÛƾ ÀÚÊÍ ‚ÍÁÍ
ÏÇ‘Û §€ ÁÍÆË’˜„Ì©¨ ¨€ ÍÐÉÍÏÀʄ̨©¨ §€ Ì„ ÊÝÀ
ÊÝ©¨ §€ Ì„ …„ʿݨ© a ‘ÍÊÛÉÍ ° §cÚ ˄̾
ÍÀÇ…¿„‘„¨§€¨ÁÍÍÀ˜„ ÀÚÊÍ Æ¿ÎÏ„‘ÌÚË ˄БÍÇË„ÌÇ„Ë
ÎÍÐÊ„ÃÌÇËÄÊÍËÀ’ÉÁÍÈÁ¿Ê“¿ÁÇ‘„
fÐÊÇÎÏ¿Á¿ÊÇ–ÌÍБÇÌ„ÎÏÇÆÌ¿Á¿ÊÍÍÀ˜„БÁÍÍ‘É’
ÿ ÊÇ–ÌÍБÇ ÀÚÊÍ Áƾ‘Û ÐË„ÊÍБÇ ̿Б¿ÇÁ¿‘Û Ì¿ ÐÁÍÇ”
ÎÏ¿Á¿”!g„Ï‘Á’¾ÇÌÃÇÁÇÃ’¿ÊÛÌÚËÏ¿ÃÇÉÍÊÊ„É‘ÇÁÌÍ‚Í
ËÚÇÁÚϿБÇÊÇÌÍÁ’ÝÍÀ˜ÌÍБÛ°Ì„’Á„Ï„ÌÌÚ”ÁЄÀ„
ÊÝÄÈοÐÐÇÁÌڔǿ‚Ï„ÐÐÇÁÌÚ”
m’…–ÇÌÚ –¿˜„ Ì„ ’Á„Ï„ÌÚ Á ЄÀ„ –„Ë …„̘ÇÌÚ
‘Ï’ÃÌ„„ ЄÀ„ Á Ü‘ÍË ÎÏÇÆ̿ݑо Ç ’… ÐÍÁЄË Ï„ÃÉÍ ÍÀ
Ï¿˜¿Ý‘оÆ¿ÎÍË͘ÛÝÉÐ΄•Ç¿ÊÇБ¿ËÁÏ„ÃÉÇ”ÇÉÏÇ
ÆÇÐÌÚ”ÐÊ’–¿¾”É͂ÿÇÆÆ¿ÉÍË΄Ìп•ÇÍÌÌÍÈ¿‚Ï„ÐÐÇÇ
Ï’—ǑоЄËÛ¾ÇБϿÿ„‘É¿ÏÛ„Ï¿ÇÆÆ¿Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБÇ
БϿ”¿Ç‘Ï„ÁÍ‚ÇÏ„ÆÉÍ’”’׿„‘оÆÃÍÏÍÁÛ„ÇÁÚÊ„Æ¿Ý‘
Ï¿ÆÌÚ„БτÐÐÍÁÚ„ÀÍʾ–ÉÇ
g„̘ÇÌ¿Ë‘Í…„Ì„ÆÃÍÏÍÁÍfÐÊÇË’…–ÇÌ¿ËÌ„ÎÏÍ
˜¿Ý‘ Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБÇ ÐÊÇ—ÉÍË ’Á„Ï„ÌÌ¿¾ Á ЄÀ„ …„Ì
˜ÇÌ¿Ï¿ÆÃÏ¿…¿„‘–‘ÍÎÏÇÁÍÃÇ‘ÉÃÍÁÍÊÛÌÍÏ¿ÐÎÏÍБϿ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ì„ÌÌÍÈ οÐÐÇÁÌÍ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍÈ “ÍÏË„ ÎÍÁ„ÄÌǾ ÐÊ¿ÀÍ‚Í
ÎÍÊ¿
cÍÀ˜„ËÁЄÜ‘ÍÎÍÎÏ¿ÁÇËÍ
nÍÉÍ„–‘ÍÌ„ÎÊ͔͒ÆÌ¿‘ÛÆ¿Ï¿Ì„„
iÆÀ¿Áʾ¾ÐÛ Í‘ ÐÍ•Ç¿ÊÛÌÚ” БϿ”ÍÁ ËÚ ÁÚÏ¿ÀÍ‘¿„Ë
ÀÍÊ„„’Á„Ï„ÌÌ’Ý“ÍÏË’ÎÍÁ„ÄÌǾ
n„ ÁЄË Ü‘Í ÎÍÌÏ¿ÁǑо n„’Á„Ï„ÌÌÚ„ ÊÝÃÇ Ì„ ÊÝ
À¾‘’Á„Ï„ÌÌÚ”i΄ÏÁÚ„É‘ÍÁÍÆËÍ…ÌÍÎÍ–’ÁБÁ’„‘É
Ì¿Ë Ì„ÉÍ‘ÍÏÍ„ ͔ʿ…ÄÌÇ„ ° ‘„ É‘Í ÎÏÇÁÚÉ Ç ÉÍË’
ÌÏ¿ÁǑоÁÇÄ‘ÛÌ¿ÐÌ„’Á„Ï„ÌÌÚËÇ
l’–—„ Æ¿Ï¿Ì„„ ÎÏÇ‚Í‘ÍÁÇ‘Ûо É ‘ÍË’ –‘Í ÊÝÃÇ
ÇÌ¿–„Б¿Ì’‘ÉÌ¿ËÍ‘ÌÍÐÇ‘ÛоÇÍÎτÄÊÇ‘ÛÐÁÍÇƿÿ–Ç
ÁÐÍÍ‘Á„‘БÁÇÇÐÜ‘ÇËÇÁÍÆËÍ…ÌÚËÇÇÆË„Ì„ÌǾËÇ
mÍ…„‘ÀÚ‘ÛÃʾÌ¿–¿Ê¿Ì¿ËÀ’Ä‘ÁÎÍÊÌ„ÃÍБ¿‘Í–
ÌÍ ÍÀτБÇ Æ¿˜Ç‘Ì’Ý ’Á„Ï„ÌÌÍБÛ ° Ì„ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿‘Û
БϿ” ΄τà ÉÏÇ‘ÇÉÍÈ ¿‚Ï„ÐÐÇ„È ’Ë„‘Û ÎÏÍ‘„БÍÁ¿‘Û
É͂ÿ Ì¿Ð ÁÚÎÇ”ÇÁ¿Ý‘ ÇÆ Í–„Ï„ÃÇ eÍБǂ̒Á ‘’‘ Ï„
Æ’ÊÛ‘¿‘¿
Ì¿ÆÚÁ¿„‘о ° §ËÇÌÇË¿ÊÛÌ¿¾ Ü““„É‘ÇÁÌ¿¾
Ï„¿É•Ç¾¨  Ï„—¿‘Û Æ¿‘„Ë ÇÑÇ ÊÇ ÿÊÛ—„ ÎÍ Î’‘Ç ÁÚ
Ï¿˜ÇÁ¿ÌǾÁЄÀ„’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í–„ÊÍÁ„ɿЄ‚ÍÍ‘Á„‘БÁ„Ì
ÌÍБÛÝÇБτËÊ„ÌÇ„ËÉÎÍÊÌÍÈпËÍÏ„¿ÊÇÆ¿•ÇÇ
pÏ„…Ä –„Ë ÎÏÍÃÍÊ…Ç‘Û Ì¿—Ç ÎÏ¿É‘Ç–„ÐÉÇ„ ƿ̾
‘Ǿ ÎÍ ÇÆÀ¿ÁÊ„ÌÇÝ Í‘ ÐÍ•Ç¿ÊÛÌÚ” БϿ”ÍÁ
¿‚Ï„ÐÐÇÇ
“ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í Ì¿ÐÇÊǾ Î’ÀÊÇ–ÌÚ” ÁÚБ’ÎÊ„ÌÇÈ  ÎÏÍ
Á„ÏÛ‘„ ЄÀ¾ ÎÍ ÎÏÇÁ„ÄÌÌÍË’ ÌÇ…„ ÁÍÎÏÍÐÌÇÉ’ q aÊÛ
À„Ï‘ÇÇm˜ËËÍÌп
n„Б¿ÁÛ‘„ÌÇÉ¿Éǔ͕„ÌÍÉ
h¿Ã¿Á ЄÀ„ ÁÍÎÏÍÐ –„БÌÍ Í‘Á„‘ÇÁ Ì¿ Ì„‚Í Ç ÐÁ„ÏÇÁ
Í‘Á„‘Ú Ð ÎÍÏ‘Ï„‘¿ËÇ ’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍ‚Í Ç Ì„’Á„
Ï„ÌÌÍ‚Í–„ÊÍÁ„É¿ÁÚËÌÍ‚Í„ÎÏÍЄÀ¾ÎÍÈË„‘„

€rkagtrfbfrporlfenfjpq€mosoj©

tÿ„‘о ÊÇ Á¿Ë ÍÀÚ–ÌÍ ÿ‘Û ÎÍ̾‘Û ÊÝþË –‘Í
ÁÚ–’ÁБÁ’„‘„!
sÏ’ÃÌÍÊÇÁ¿ËÎÏÇÌÇË¿‘ÛÏ„—„ÌǾ!
kÏÇ‘ÇÉ’„‘„ÊÇÁÚÍ‘ÉÏÚ‘ÍÇÄÇÎÍÁ„ÄÌÇ„ËÌ„
ÌǾÃÏ’‚Ç”ÊÝÄÈ!
pÏÍ‘„Б’„‘„ÊÇÁÚ„ÐÊÇÉ‘Í‘ÍÊ„Æ„‘À„ÆÍ–„Ï„ÃÇ!
bÚÁ¿„‘ ÊÇ ‘¿É –‘Í ÁÚ ÇÆÀ„‚¿„‘„ ÊÝÄÈ
ÐÇ‘’¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
•ÇÈ ÐÉÍ‘ÍÏÚËÇ
ÁÉÍ‘ÍÏÚ” ÁÚËÍ…„‘„ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘Û
ЄÀ¾Ì„ÊÍÁÉÍ!
tÁ„Ï„ÌÚÊÇÁÚÍÀÚ–ÌÍÁÐÁÍǔВ…ÄÌǾ”!
n¿Ð‘¿ÇÁ¿„‘„ÊÇÌ¿‘ÍË–‘ÍÀÚÁ¿—Ð’ÎÏ’‚ÇÊÇÐÍ
ЄÃ ÎÍ ÉÍËÌ¿‘„ ÄʿÊ ÐÁÍÝ ÃÍÊÝ Ï¿ÀÍ‘Ú ÎÍ ÃÍË’ ÇÊÇ
ÎÏ„ÃÎÍ–Ç‘¿„‘„ÁЄÄʿ‘ÛпËÇ°Ë„ÌÛ—„ÉÏÇÉ’À’Ä‘!
rÉÊÍÌÌÚÊÇÁÚ‘Í–‘ÍÌ¿ÆÚÁ¿„‘о§ÁÚ”ÍÃÇ‘ÛÇÆ
ЄÀ¾¨!
sÏ’ÃÌÍÊÇÁ¿ËÐÉ¿Æ¿‘ۧ̄‘¨É͂ÿÁÜÊ„É‘ÏÇ–É„
ÇÊÇÌ¿’ÊÇ•„Á¿ËÎÚ‘¿Ý‘оÁÐ’–Ç‘Û‘ÍÁ¿ÏÉÍ‘ÍÏÚÈÁ¿Ë
ÐÍÁЄËÌ„Ì’…„Ì!
n¿ÎÍËÌÇ‘„ÊÇÁÚÍЄÀ„Í“Ç•Ç¿Ì‘’É͂ÿÍÌÌ„
ÍÀÐÊ’…ÇÁ Á¿Ð Ì¿–Ì„‘ ÍÀÐÊ’…ÇÁ¿‘Û ÎÍЄ‘Ç‘„ʾ ÎÏÇ
—„ׄ‚ÍÎÍÆ…„!
rÎÍÉÍÈÌÚ ÊÇ ÁÚ É͂ÿ Á¿Ë ÎÏ„ÃÊ¿‚¿Ý‘ ÁÚБ’
ÎÇ‘ÛÌ¿ÃÇÐÉ’ÐÐÇÇÇÊÇÎ’ÀÊÇ–ÌÍËË„ÏÍÎÏǾ‘ÇÇ!
n¿ÎÍËÌÇ‘„ ÊÇ ÁÚ Í ÃÍÊ‚„
Á„˜Ç ÉÌÇ‚„  ÍÃÍÊ
…ÇÁ—„Ë’’Á¿ÐÇÌ„Á„ÏÌ’Á—„Ë’ÁÐÏÍÉ!
pÏÍÃÍÊ…¿„‘„ ÊÇ ÐÎÍÏ É͂ÿ Á¿—„Ë’ ÍÎÎÍÌ„Ì‘’
’…„Ì¿ÃÍ„ÊÍ¿ÁÚ–’ÁБÁ’„‘„–‘ÍÎÍÊÌÍБÛÝÌ„ÁÚÐÉ¿Æ¿
ÊÇÐÛ!
fÐÊÇ ÁÚ ’À„…ÄÌÚ –‘Í Ü‘Í‘ –„ÊÍÁ„É Ì„ÎÏ¿Á
ÐÉ¿…„‘„ÊÇÁÚ„Ë’ÍÀÜ‘ÍË!
x’ÁБÁ’„‘„ÊÇÁÚЄÀ¾Ì„ÊÍÁÉÍÉ͂ÿÉ‘Í‘ÍÌ¿
ÀÊÝÿ„‘Æ¿Á¿—„ÈÏ¿ÀÍ‘ÍÈ!
rÉ¿…„‘„ÊÇ–‘ÍÌÇÀ’ÃÛ–„ÊÍÁ„É’ÉÍ‘ÍÏÚÈÁÉÇ
ÌÍÇÊÇ‘„¿‘Ï„Æ¿ÀÚÁ—ÇÐÛÁЄБ’–Ç‘ÇБ’–Ç‘ÌÍ‚ÍÈÎÍ
Á¿—„Ë’ÉÏ„ÐÊ’!
sÏ’ÃÌÍÊÇÁ¿ËÐËÍ‘Ï„‘ÛÁ‚Ê¿Æ¿ÐÍÀ„ЄÃÌÇÉ’!
 pÍÎÏÍÐÇ‘„ ÊÇ ÁÚ Í“Ç•Ç¿Ì‘¿ Æ¿Ë„ÌÇ‘Û ÀÊÝÃÍ
„ÐÊÇÍÌÍÎÊÍ”ÍÎÏÇ‚Í‘ÍÁÊ„ÌÍ!
c„ÏÌ„‘„ÊÇÉ’ÎÊ„ÌÌ’ÝÁ„˜ÛÁË¿‚¿ÆÇÌ–‘ÍÀÚ„„
ÎÍ˄̾ÊÇ!
mÍ…„‘„ÊÇÁÚÁ‚Ì„Á„ÍÐÉÍÏÀÇ‘ÛÍÀÇÖÇÉ¿!
rÄυÇÁ¿„‘„ÐÛ ÊÇ ÁÚ Ì¿ À¿ÌÉ„‘„ ÎÏÇ„Ë„ Í“Ç
•Ç¿ÊÛÌÍËÎÏ¿ÆÃÌÇÉ„Ì¿Ï¿ÀÍ‘„–‘ÍÀÚÌ„ÊÍÁÉÇËÃÁÇ…„
ÌÇ„Ë Æ¿Ë„–¿ÌÇ„Ë ÎÍБ’ÎÉÍË Ì„ ÍÀÏ¿‘Ç‘Û Ì¿ ЄÀ¾ ÁЄ
ÍÀ˜„„ÁÌÇË¿ÌÇ„!
b’Ä‘„ÊÇÁÚ‘Ï„ÀÍÁ¿‘Û–‘ÍÀÚÏ¿ÀÍ‘ÌÇÉÉÍËË’
Ì¿ÊÛÌÚ”ÐÊ’…ÀÐÄʿÊÁ¿ËÏ„ËÍÌ‘
ÜÊ„É‘ÏÇ–„БÁÍ‘„Ê„
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

“ÍÌп̑„”ÌÇÉ¿ ÉÍ‘ÍÏÚÈÍÌÐÄʿ‘ÛÍÀ¾Æ¿Ì!
x¿Ð‘ÍÊÇÁÚÁË„—ÇÁ¿„‘„ÐÛÌ„ÁÐÁÍ„ÄÊÍÇÎÏÇ
ÌÇË¿„‘„Ï„—„ÌÇ„Æ¿ÃÏ’‚Ç”!
mÍ…„‘„ÊÇÁÚÍ‘ÉÏÚ‘ÍÁÚÏ¿ÆÇ‘ÛÐÁÍÝÊÝÀÍÁÛÇ
ÎÏÇÁ¾Æ¿ÌÌÍБÛ!
 mÍ…„‘„ ÊÇ ÁÚ ÎÍÎÏÍÐÇ‘Û ÐÁÍÇ” ÃÏ’Æ„È Í Ì„
ÀÍÊÛ—ÍËÍÃÍÊ…„ÌÇÇÇÊÇÎÍË͘Ç!
r–Ç‘¿„‘„ ÊÇ ÁÚ ÐÁÍÝ Ï„¿É•ÇÝ ÁЄ‚ÿ ÎÏ¿ÁÇÊÛ
ÌÍÈ!
rÎÍÐÍÀÌÚ ÊÇ ÁÚ Æ¿˜Ç‘Ç‘Û ÐÁÍÝ ‘Í–É’ ÆÏ„ÌǾ
„ÐÊÇ Ï¿ÆÍÈÄ‘„ÐÛ ÁÍ ÁƂʾÿ” Ð –„ÊÍÁ„ÉÍË ÉÍ‘ÍÏÍ‚Í
’Á¿…¿„‘„!
 rÎÍÐÍÀÌÚ ÊÇ Í‘É¿Æ¿‘Û ÃÏ’‚’ Á Ì„Ï¿Æ’ËÌÍÈ ÎÏÍÐÛ
À„!
sÏ’ÃÌÍ ÊÇ Á¿Ë ÐÄʿ‘Û ÉÍËÎÊ„Ë„Ì‘ ÇÊÇ ÎÍ”Á¿
ÊÇ‘ÛÉÍ‚ÍÌÇÀ’ÃÛ!
fÐÊÇÁ¿ËË„—¿„‘ÃÚËÐÇ‚¿Ï„‘ÚÉÍ‘ÍÏ’ÝɒϾ‘
ϾÃÍËÐÁ¿ËÇÐÉ¿…„‘„ÊÇÁÚÍÀÜ‘ÍËÉ’ÏÇÊÛ˜ÇÉ’!
rÎÍÐÍÀÌÚÊÇÁÚÐÎÍË͘ÛÝÉÏÇÉ¿Ç’‚ÏÍÆƿБ¿
ÁÇ‘Û–„ÊÍÁ„É¿Äʿ‘Û‘Í–‘ÍÁ¿ËÌ’…ÌÍ
pÍËÍ‚¿„‘„ÊÇÁÚÃÏ’‚ÇËÆ¿ÉÍÌ–Ç‘ÛÌ¿–¿‘’Ý“Ï¿
Æ’!
rÎÍÐÍÀÌÚÊÇÁÁ¾Æ¿‘ÛоÁÃÏ¿É’!
kÍÌ‘ÏÍÊÇÏ’„‘„ÊÇÁÚÏ¿Æ‚ÍÁÍÏÆ¿Є˄ÈÌÚËÍÀ„
ÃÍË!
 pÏ„ÃБ¿Áʾ„‘„ÐÛ ÊÇ ÁÚ ΄ÏÁÚË Ç Ì¿–ÇÌ¿„‘„ ÊÇ
Ï¿Æ‚ÍÁÍÏÐÌ„ÆÌ¿ÉÍËÚË–„ÊÍÁ„ÉÍË!
rsqfl€s}r€hefr}gfisfpfq}
’–ÇËоÌ„À;‘ÛоÃÏ¿ÉÇ

k¿…ÃÍË’ Ë’…ÇÉ’ ÆÌ¿ÉÍËÍ Ü‘Í –’ÁБÁÍ ° ÃÚ”¿ÌÇ„ Í‘
Ì„‚Í ΄τ”Á¿‘ÚÁ¿„‘ ÌÍ‚Ç ÐÊ¿À„Ý‘ Ï’ÉÇ Á É’Ê¿ÉÇ Ì„
Ð…Ç˿ݑо
r‘Ï¿” ΄τà “ÇÆÇ–„ÐÉÇË Ì¿ÐÇÊÇ„Ë ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌÇ„Ë
ÄÈБÁÇ„Ër‘Ï¿”΄τÃÃÏ¿ÉÍÈ
˜‘Í–‘Í…°ÁЄË’…ÇÉÇ‘Ï’ÐÚ!
e„ÌÛБϿ”¿ 
o‘ÌÝÃÛ
r‘Ï¿” ΄τà ÃÏ¿ÉÍÈ ° ΒБÛ ÉÏ¿‘ÉÍÁÏ„Ë„ÌÌÚÈ ÌÍ
ÎÏÍ•„ÐÐsÏ’ÐÍБÛÇÊÇÐË„ÊÍБÛÁ‘¿ÉÍÈÐÇ‘’¿•ÇÇ°Ï„
Æ’ÊÛ‘¿‘
oÃÌÇÐÜ‘ÇËÁÍÊÌ„ÌÇ„ËÊ„‚ÉÍÐÎÏ¿ÁʾݑоÌ„ÿݑ
„Ë’΄τϿБÇÁοÌÇÉ’ÁË„Ï’ÐÁÍÇ”ÐÇÊÇ’Ë„ÌÇÈÿ
Ý‘Í‘ÎÍÏ̿οÿݘ„Ë’fÐÊÇ‘¿É°ÍÌÇÎÍÀ„ÃÇÊÇÿ…„
„ÐÊÇ À’Ã’‘ ÀÇ‘Ú pÍÀ„ÿ Ì¿Ã БϿ”ÍË Á ÃÏ¿É„ Á¿…Ì„„
ÎÍÀ„ÃÚÌ¿ÃÍÀÇÖÇÉÍË
eÏ’‚Ç„ ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо Ð Ü‘ÇË –’ÁБÁÍË ÐÍБ;ÌÇ„Ë °
Ì„ÁÐÇÊ¿”oÀ„Æ’Ë„ÁÍ‘БϿ”¿ÍÌÇËÍ‚’‘ÀÏÍÐÇ‘ÛоÌ¿
ÎÏ„ÁÍДÍþ˜„‚Í Ç” “ÇÆÇ–„ÐÉÇ ÎÏÍ‘ÇÁÌÇÉ¿ ÐÀÇ‘Û „‚Í Ð
ÌÍ‚Б’É¿‘Û‚ÍÊÍÁÍÈÍÀ¿Ð“¿ÊÛ‘Ì„΄τБ¿Á¿¾ÎÏÇÜ‘ÍË
À;‘Ûо
bÚÁ¿„‘ k¿É Ç ÃÏ’‚Í„ ° Ï¿ÆÁ„ÏÌ’Á—ÇÐÛ Ð ÉÏÇÉÍË
§k¿Ï¿’ʨ̄БÇÐÛÁÍÁÐÝÐÇÊ’ÌÍ‚ÇÊ„‚ÉÇ”ÀÏÍÐÇÁ‘„”
ÉÍ‚Í ÀÚÊ ÃÍÊ…„Ì Æ¿˜Ç‘Ç‘Û Ðοп¾ÐÛ Í‘ —οÌÚ ÌÍ Ì„
ÐÁÍ„‚ÍБϿ”¿΄τÃÌ„È
x¿Ð‘Í БϿ” ΄τà ÃÏ¿ÉÍÈ οϿÊÇÆ’„‘ ˜‘Í ‘¿ÉÍÈ
Ì„ÏÁÌÍοϿÊÇ‘Ç–„ÐÉÇÈ БϿ” x„ÊÍÁ„É ƿБÚÁ¿„‘ Ì¿
˄Б„–’ÁБÁ’„‘–‘ÍÌ„ÐÎÍÐÍÀ„Ì—„Á„ÊÛÌ’‘ÛÌÇÏ’ÉÍÈ
ÌÇ ÌÍ‚ÍÈ oÌ Ì„ ‘Í –‘Í À„…¿‘Û ° Ï’É’ ÎÍÃ̾‘Û –‘ÍÀ
Æ¿˜Ç‘Ç‘ÛоÍ‘—¿‘Ì’‘ÛоÍ‘’ÿϿÌ„ËÍ…„‘
n¿Î¿Ã¿Ý˜ÇÈÉ¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍÌ„ÍÃÇÌiË„ÌÌÍÎÍÜ‘ÍË’
ÍÌ É¿…„‘о ‘¿ÉÇË ’Á„Ï„ÌÌÚË Á ЄÀ„ oÌ Í–„ÌÛ ”ÍÏÍ—Í
Á¿— БϿ” –’ÁБÁ’„‘ oÌ ËÍ…„‘ Äʿ‘Û –‘Í ’‚ÍÃÌÍ sÇ
”ÇË‚ÍÊÍÐÍË‚ÍÁÍÏÇ‘ÛÍÀÇÃÌÚ„Á„˜Çcƾ‘ÛοÊÛ•¿ËÇÆ¿
ÌÍÐ vÊÍÎÌ’‘Û ÎÍ ˜„É„ h¿Ð‘¿ÁÇ‘Û ÎÍÁ‘ÍϾ‘Û ÁÐÊ„Ã Æ¿
ÐÍÀÍÈ ÍÐÉÍÏÀÇ‘„ÊÛÌÚ„ ÎÏÇÆÌ¿ÌǾ sÉÌ’‘Û É’Ê¿ÉÍË Á
…ÇÁÍ‘ÇÊÇÏ¿ÆÀÇ‘ÛÌÍÐ
cÚÌ„ÐÎÍÐÍÀÌÚÍÉ¿Æ¿‘ÛÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„
cÚÃʾÌ„‚ÍË„—ÍÉÐÄÏÛËÍËiÍÌÌ„ÿʄÉÍ‘ÇÐ
‘ÇÌÚ
x‘Í … Ü‘Í Æ¿ “„ÌÍË„Ì ‘¿ÉÍÈ ° БϿ” “ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í
ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ
ÃÏ¿ÉÇ ! pÍÏÍÉ ‚Ï„” ÀÍÊ„ÆÌÛ! f‚Í Ê„–Ç‘Û
Ì¿ÃÍ ÇÊÇ ÀÍÏÍ‘Ûо Ð ÌÇË! n„ ÐÎÍÐÍÀÌÚË ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо Ð
ÌÇË ÎÏ„ÆÇÏ¿‘Û ЄÀ¾ ÇÊÇ ÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿‘Û „‚Í ÐÇÊÍÈ ÐÍÀБ
Á„ÌÌ’Ý ÐÊ¿ÀÍБÛ! a ‘„Ë É‘Í Б¿Ê ÐÁÇÄ‘„Ê„Ë Ì„ÍÀÍÏÇ
ËÍ‚ÍБϿ”¿ÃÏ¿ÉÇÁ ÐÁÍ„Ë ÎÏǾ‘„Ê„ ÏÍÃБÁ„ÌÌÇÉ„ Ë’
…„ ° –‘Í Äʿ‘Û ° Í‘Á„ÏÌ’‘Ûо Ð Í‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„Ë ÎÍÐÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

–’ÁБÁÍÁ¿‘ÛÎÍ̾‘ÛÎÍ…¿Ê„‘Û!a‘„ËÉ‘ÍÇÆÆ¿–’…Í‚Í
БϿ”¿ ÎÍБϿÿÊ ”Í‘¾ ÀÚÊ ÁÎÏ¿Á„ Ï¿ÐЖǑÚÁ¿‘Û Ì¿ Æ¿
˜Ç‘’
ÎÍ–„Ë’ ÉБ¿‘Ç!  ÀÚÊ пË ÍÐÉÍÏÀÊ„Ì ÇÆÀÇ‘ ÇË
É¿ÉÍ‘ÌÍÐÇ‘ÛоÉ‘Ï’Ð’!
c ÐËÚÐÊ„ Í‘ÌÍ—„ÌǾ É ÐÁ„Ï—ÇÁ—„˒о ° ÐÍÁ„‘Ú
À„ÐÐËÚÐÊ„ÌÌÚ pÏÍ Á‘ÍÏ’Ý ˜„É’ ÁЄ ÆÌ¿Ý‘ ÌÍ ÌÇÉ‘Í
ÎÍ–„Ë’‘Í Ì„ ÎÍÃБ¿Áʾ„‘ i ÐÍÏÍÉ ÄÁ¾‘Û Ï¿Æ ÀÏ¿‘Û„Á
ÐÁÍÇ” ÌÇÉ‘Í Ì„ ÎÏ͘¿„‘ ”Í‘¾ ÁЄ ‘¿ …„ kÌÇ‚¿ Äʿ‘Û
Ü‘Í̿Б;‘„ÊÛÌÍÏ„ÉÍË„ÌÃ’„‘
cÍÍÀ˜„ ‘¿É¿¾ …„БÉÍБÛ Á Ï„¿É•ÇÇ Ì¿ ÎÏ;ÁÊ„ÌÇ„
Ë’…–ÇÌÍÈБϿ”¿ÇÐÊ¿ÀÍБÇ΄τÃÍÐÉÍÏÀÊ„ÌÇ„ËÐÇÊÍÈ
ÐÇÏ„–ÛÃÏ¿ÉÍÈÍÌ¿É¿ÉÏ¿ÆÍ‘ÎÍÌÇË¿ÌǾ–‘ÍÁЄÌ„‘¿É
ÎÏÍБÍ Ç Ì„ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇ ÎÏÇÆÌ¿ÌǾ Ü‘ÍÈ Ì„ÍÃÌÍÆÌ¿–ÌÍ
БÇhÄÐÛËÍ…„‘ÀÚ‘ÛË¿Ðп§ÌͨÌÍÎÏÇÆÌ¿‘۔͑ÛÍÃ
ÌÍ°ÌÇÉ¿ÉÌ„ÊÛƾmÚÐÉÍÏ„„À’ÄËÐÐÇËο‘Ç„ÈÍ‘ÌÍ
ÐÇ‘Ûо É ÀÏ¿É¿Ë ‚ÍÊ’ÀÚ” Ç Ð’ÎÏ’…„ÐÉÇË Í‘ÌÍ—„ÌǾË
ÏÍÆÍÁÚ” –„Ë ÃÍΒБÇË –‘Í Ë’…ÇÉ ËÍ…„‘ À„Æ ÍÐ’…Ä
ÌǾ ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç” ÐοÐÍÁ¿‘Û ΄τà ÃÏ¿ÉÍÈ c ‘ÍË –ÇÐÊ„
Ç…„БÉÍБÛÝÍÐ’…ÄÌǾÁÚÆÁ¿ÌÜ‘Í‘οÌÇ–„ÐÉÇÈÇ–ÇÐ
‘ÍË’…ÐÉÍÈБϿ”
hÄÐÛÁЄÐÍ„ÃÇÌÇÊÍÐÛÇÎÍ‘ÍË’ËÌÍ‚ÍÉÏ¿‘ÌÍ’ÐÇÊÇ
ÊÍÐÛ hÄÐÛ ÐÍ—ÊÇÐÛ БϿ”Ç ÎÏÇÏÍÃÌÚ„ ÐÍ•Ç¿ÊÛÌÚ„ Ç
ËÇБǖ„ÐÉÇ„
r‘Ï¿”ÃÏ¿ÉÇ°Ì„ÐÍËÌ„ÌÌÍÇÆ¿Ï”¿Ç–„ÐÉÇ”ÎÏÇÏÍÃ
ÌÚ” q„¿É•Ç¾ ° ÄÏÇÐÛ ÇÊÇ À„‚Ç ° ÁÚÆÁ¿Ì¿ ÇË„ÌÌÍ
Ü‘ÇË БϿ”ÍË r¿Ë•Ú Á Б¿„ ‘¿É ÁÚ¾Ð̾ݑ Í‘ÌÍ—„ÌǾ
ÇÊÇ ÁБτ–¿Ý‘ –’…¿É¿ É¿É Ì¿Ð ÁБτ–¿Ý‘ ‘„ËÌÚ„ ÊÇ–
ÌÍБÇ ÎÍÆÃÌÍ Á„–„ÏÍË Ì„ÎÍÿʄɒ Í‘ Ë„‘ÏÍ cÍ‘ ‘ÍÊÛÉÍ
БϿ”ÎÍÃÁ„Ï‚Ì’Á—ǔо̿οÄÌÇÝÊÝÄÈ°Ç‘¿ÉÍÈÇ
ÇÌÍÈ
pÍ‘ÍË’–‘ÍÍÌÐÍ•Ç¿ÊÛÌÚÈ
r‘Ï¿” “ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ ° БϿ” Á„ÐÛË¿
ÍÏÇ‚ÇÌ¿ÊÛÌÍÈ “ÍÏËÚ ÍÀ˜„ÌǾ Ë„…Ã’ ÊÝÃÛËÇ r ÎÍËÍ
˜ÛÝ’‚ÏÍÆÍÐÉÍÏÀÊ„ÌÇÈÉ’Ê¿ÉÍÁ
˜‘ÍБϿ”ÍÐÉ¿ÌÿÊÇ‘ÛоÌ¿ÊÝþ”
pÍÃÁ„Ï‚Ì’‘ÛоÌ¿ÐË„—É¿ËÆ¿ÐÊ¿ÀÍБÛÇ‘Ï’ÐÍБÛ
r‘Ï¿” Ì„ ÍÎÏ¿Áÿ‘Û Í…ÇÿÌÇÈ
§€‘Í Ã’Ë¿Ê¿ ‘Ú °
Ë’…Çɨ©
˜‘ÍБϿ”ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘„Ê„ÈÍÃÌÍÈÐÍ•Ç¿ÊÛÌÍÈ‚Ï’ÎÎÚ
΄τà ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘„ʾËÇ ÃÏ’‚ÍÈ r‘Ï¿” ÁÚÐÍÉÍÊÍÀÍ‚Í Í‘
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÊÇ–ÌÇÉ¿ ΄τà ÃÁÍ„–ÌÇÉÍË pst—ÌÇÉÍË r‘Ï¿” ÇÌ‘„Ê
ÊÇ‚„Ì‘¿ ΄τà ÀÍоÉÍË r‘Ï¿” À„ÊÍ‚Í ÁÍÏÍ‘ÌÇ–É¿ Ç ÇÌ
‘„ÊÊ„É‘’¿Ê¿ ΄τà ÀÏÍþ‚ÍÈ r‘Ï¿” ÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–ÌÍ‚Í –„
ÊÍÁ„É¿΄τÖ„ÊÍÁ„ÉÍËÌ„ÀÊ¿‚ÍÎÍÊ’–ÌÚËÉÍ‘ÍÏÚÈÁÍÆ
ÌÇÉ¿„‘ ‘¿Ë ‚Ä Ì„ ‚ÍÏÇ‘ ÐÁ„‘ Ç Ì„ ÃÍÆÍÁ„—Ûо
ÎÍÊÇ•„ÈÐÉÍ‚Í
˜‘ÍБϿ”ÌÍÁÍÀÏ¿Ì•¿΄τÃБ¿ÏÍÐÊ’…¿˜ÇË
r‘Ï¿” ÉÍÏ„ÌÌÍ‚Í ¿Ë„ÏÇÉ¿Ì•¿ ΄τà ÜËÇ‚Ï¿Ì‘ÍË
§Ê¿‘ÇÌÍÐÍ˨
r‘Ï¿” „ÁÏÍ΄ȕ¿ ΄τà ÁÚ”ÍÕ¿ËÇ ÇÆ ¿Ï¿ÀÐÉÍ‚Í ËÇ
Ï¿
cБϿ”„ÐÊÍÁ„ÐÌÍÈ¿‚Ï„ÐÐÇÇÁÚ¾ÐÌ„ÌÇÇÍ‘ÌÍ—„ÌÇÈ
Ì¿ пËÍË ÃÍÌÚ—É„ ÁЄ‚ÿ ÎϾ–„‘о БϿ” “ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í
ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ°¿–‘Í„ÐÊÇÍÌ˄̾’ÿÏÇ‘!
m„ÌÛ—„ÁЄ‚ÍБϿ”ÃÏ¿ÉÇ°БϿ”“ÇÆÇ–„ÐÉÍÈÀÍÊÇ
ÇÐË„Ï‘Ç
x‘ÍÀ ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘Û ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘„Ê„È ÎÏÇÁÇÊ„‚ÇÏÍÁ¿ÌÌÍ
‚ÍÉÊ¿ÐпÍ‘’ÌÇ…„ÌǾÐÁ¾Æ¿ÌÌÍ‚ÍÐÍБϿ”ÍËÃÏ¿ÉÇÁ
ÐÁÍ„ Áτ˾ ÀÚÊÇ ÎÏÇÃ’Ë¿ÌÚ Ã’ÜÊÇ n¿ ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌÇ„
Ë’…–ÇÌ¿ËÍ‚Í‘Á„‘Ç‘Û–„Ï„ÆÐ’‘ÉÇÁÚБτÊÍËÇÆÎÇБÍ
Ê„‘¿ oÌ ÁÚÀÇÏ¿Ê ÎÏÇ Ü‘ÍË Ë„…Ã’ БϿ”ÍË ÐË„Ï‘Ç Ç
БϿ”ÍË ÍÀ˜„БÁ„ÌÌÍ‚Í ÍÐ’…ÄÌǾ k¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÍБ¿Á
ʾÊЄÀ„–„БÛi‘¿ÉÇÌ„’ÆÌ¿Á¿Ê–‘Í‘¿ÉÍ„БϿ”Ì¿
Б;˜„È ÃÏ¿ÉÇ e¿…„ Á aÌ‚ÊÇÇ ‚Ä Ã…„Ì‘ÊÛË„ÌÚ Æ¿
˜Ç˜¿ÊÇÐÁÍ„ÃÍБÍÇÌБÁÍÀÍÉÐÍËÁÎÏÇÐ’‘БÁÇÇÐ’ÃÛÇÇ
ÁÏ¿–¿ÎÏÇÁÇÊ„‚ÇÏÍÁ¿ÌÌÚ„ÍÀÜ‘ÍËБϿ”„‘ÍÊÉÍËÌÇ–„‚Í
Ì„ÆÌ¿ÊÇ
sÍË’ …„ ÐÎÍÐÍÀБÁÍÁ¿ÊÍ ÍÐÁÍÀͅÄÌÇ„ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘„
Ê„È¿ÏÇБÍÉÏ¿‘ÇÇÍ‘ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾÀ¿ÌÃÇ‘ÍË°ÁÚÐÏ¿
Æ’—ÊÇÌ¿ÎÍξ‘ÌÚÈ͑ÿÁ¿¾‚Ï¿ÀÇ‘„ÊÝÁЄ–‘ÍÍÌÎÍ
‘Ï„À’„‘ÇÌ„ÍÀ¾Æ¿ÌÚÀÚÊÇÆ¿˜Ç˜¿‘Ûо
iÌ¿ÉÍÌ„•БϿ”ÃÏ¿ÉÇ°БϿ”ËÇБǖ„ÐÉÇÈfБÛ
ÁÍʾÁÚЗǔÐÇÊÁ‘ÍË–‘Í“ÇÆÇ–„ÐÉÍË’Ì¿ÐÇÊÇÝÎÍÃ
Á„Ï‚ÊÇÐÛ ÇË„ÌÌÍ ÁÚ pÍ–„Ë’ Ü‘Ç ‘ÇÎÚ ÎÏÇÁ¾Æ¿ÊÇÐÛ É
Á¿Ë!x‘ÍÌ„‚ÍÁÍÏÇÌ¿ËÍÎÐÇ”ÍÊÍ‚ÇÇ…„Ï‘ÁÚ°–‘Í‘Í
ÏÍÉÍÁÍ„ÁÜ‘ÍËÁЄ‘¿ÉÇ„БÛ
pÐǔͿ̿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÇ БϿ” “ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ
“ÍÀÇ–„ÌÎÍпËÍÈË„”¿ÌÇÉ„ÁÍÆÌÇÉÌÍÁ„ÌǾÇÄÈБÁǾ
c ÍÐÌÍÁ„ „‚Í ° БϿ” ¿‚Ï„ÐÐÇÇ ΄τ…Ç‘ÚÈ Á Ï¿ÌÌ„Ë
Ä‘БÁ„ a‚Ï„ÐÐǾ ÁÍÁЄ Ì„ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ ÃÍÊ…Ì¿ ÀÚÊ¿ Æ¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Á„Ï—Ç‘Ûо Ï’ÉÍÎÏÇÉÊ¿ÃБÁÍË eÍБ¿‘Í–ÌÍ ÀÚÊÍ ÎÍÁÚ
ÐÇ‘ÛÇÊÇÇÆË„ÌÇ‘Û‚ÍÊÍÐÌ¿”Ë’ÏÇ‘ÛÀÏÍÁÇtÁÇÄ‘ÛÏ„
À„ÌÉ’ É¿É ÍÃÇÌ –„ÊÍÁ„É ÀÛ„‘ ÃÏ’‚Í‚Í ¿ ‘Í‘ ° ÀÍǑо
t‚ÏÍ…¿Ý˜Ç„ ÁÚÏ¿…„ÌǾ ÊÇ•¿ Ç ‚ÍÊÍп Ì¿ÁЄ‚ÿ ƿο
ÿݑÁÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„ÇÉ͂ÿÌ¿ÃÍÇÌ„Ì¿ÃÍÀ’Ã’‘Ì¿
ÎÍËÇÌ¿‘Û §r„È–¿Ð Á¿Ð À’Ã’‘ ÀÇ‘Û ˜‘Í À’Ä‘ ’…¿ÐÌͨ
ÁÚÆÚÁ¿¾ Á Á¿Ð ͘’˜„ÌǾ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ‚Í À„ÐÐÇÊǾ À„ÆÆ¿
˜Ç‘ÌÍБÇÇÀ„ÐÎÍË͘ÌÍБÇ–‘ÍБϿ—Ì„„БϿ”¿pÍÆ…„
É ÿÁÊ„ÌÇÝ ‘Ï¿ÁËÇϒݘǔ ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇÈ ÇÆ À„ÐÐÍÆÌ¿
‘„ÊÛÌÍ‚Í ÃÍÀ¿Áʾ„‘о …„БÉÇÈ ÎÏ„ÐÐÇÌ‚ r’΄Ï˜‚Í ËÍ
Ï¿ÊÛÌÚ” ÌÍÏË Ç Æ¿ÎÏ„‘ÍÁ §r‘ÚÃÌÍ Ë¿ÊÛ–ÇÉ’ À;‘Ûо¨
°ÁÍÎÇ‘Á¿—„r’΄Ï˜‚ÍÇÁÍ‘Á„‘Ì¿–ÇÌ¿Ý‘ÁÍÏÍ–¿‘Ûо
Á À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍË …’‘ÉÇ„ ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾ Ï¿ÌÌ„‚Í Ä‘Б
Á¿c¿—„€Á‘ÇÐÉ¿”Ë„…Ã’À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÚËÇrÁ„Ï”€
n„’ÃÇÁÇ‘„ÊÛÌÍ „ÐÊÇ Á Ï„—¿Ý˜ÇÈ ËÍË„Ì‘ Á¿Ð ДÁ¿‘Ç‘
οϿÊÇ–
fÐÊÇ Ë¿ÊÛ–Ç—É¿ Á ‘¿ÉÍË ÐÍБ;ÌÇÇ ÁБτ‘Ç‘ ΄Ï
Á’ÝÐÁÍÝÃÏ¿É’Ì„Ð’Ë„„‘ÐÎÏ¿ÁÇ‘ÛоÐÐÍÀÍÈÎÏ;ÁÇ‘
‘Ï’ÐÍБÛ À’Ä‘ ÀÇ‘ ÁÍÆËÍ…ÌÍ ÁÐÝ …ÇÆÌÛ „Ë’ ÎÍ‘ÍË
ÎÏÇÄ‘о—¿Ï¿”¿‘ÛоÍ‘ÎÍÃÍÆÏÇ‘„ÊÛÌÚ”‘ÇÎÍÁÇÆÀ„‚¿‘Û
‘„ËÌÚ”ÎÍÃÁÍÏÍ‘„ÌÇ‚Ê’”Ç”΄τ’ÊÉÍÁp„ÏÁÚÈ…„Ì„
’ÿ–ÌÚÈ ÍÎÚ‘ ÀÍÏÛÀÚ ÐÍ БϿ”ÍË ÃÏ¿ÉÇ ËÍ…„‘ Æ¿ÉÏ„
ÎÇ‘ÛоÇÐÎÏ¿ÁÇ‘ÛоÐÌÇËÀ’Ä‘Á„ÐÛË¿Ì„ÎÏÍБÍ
s„ËÌ„Ë„Ì„„Ì¿’–Ç‘ÛоÃÍБÍÈÌÍÁБτ–¿‘Û’‚ÏÍÆ’“Ç
ÆÇ–„ÐÉÍ‚Í ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ ËÍ…ÌÍ pÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ„ Ç …ÇÆ
Ì„ÌÌÚ„ Ï„ÉÍË„Ìÿ•ÇÇ ‘’‘ ÁÎÍÊÌ„ ÐÍÁοÿݑ §e„Ê¿È ‘Í
–„‚Í ÀÍÇ—Ûо¨ ° ÐÎÍÐÍÀ Á ÎÏÇÏ’–„ÌÇÇ БϿ”¿ ÇÐÎÚ‘¿Ì
ÌÚÈÇÁÍÀ˜„Ë‘ÍÁ„ÏÌÚÈe’—„ÁÌ’ÝÐÊ¿ÀÍБÛËÍ…ÌÍ’É
Ï„ÎÇ‘Û ‘Ï„ÌÇÏÍÁÉÍÈ ‘ÍÊÛÉÍ Äʿ‘Û Ü‘Í ÎÏÇÄ‘о ÁЄÏÛ„Æ
ÃÍÊ‚ÍÇ‘„Ï΄ÊÇÁÍpÏÇÜ‘ÍËÌÇÁÉÍ„ËÐÊ’–¿„Ì„ÊÛƾЄÀ¾
ÍÀË¿ÌÚÁ¿‘Û Ï¿Æ‚ÍÁÍÏÚ Í ‘ÍË –‘Í ÁÚ ÎÍЄ˜¿„‘„ ЄɕÇÝ
É¿Ï¿‘„ËÍ‚’‘ÎÏÍÇÆÁ„БÇÁ΄–¿‘Ê„ÌÇ„Ì¿ÿË¿Ì„Ì¿Á¿Ð
пËÇ”É͂ÿÁÚÎÍÈË„‘„§r„È–¿Ð˄̾À’Ã’‘ÀÇ‘Û¨cÚ
ÀÇÏ¿‘Û Ì’…ÌÍ ‘¿É’Ý ЄɕÇÝ —ÉÍÊ’ ÁÇÃ „ÃÇÌÍÀÍÏБÁ¿
‚Ä ÎÍ„ÃÇÌÉ¿Ë ’–¿‘о Ì¿ É¿…ÃÍË ƿ̾‘ÇÇ nÇ Ï„ÊÛ„“
ËÚ—•ÌÇÉÏ¿ÐÍ‘¿’ÿϿ§•ÉǨÁ¿ËÌÇÉ–„Ë’c¿ËÌ’…Ì¿
‘Ï„ÌÇÏÍÁÉ¿ÁÀÍÏÛÀ„ÐÍБϿ”ÍË΄τÃ’‚ÏÍÆÍÈ“ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í
ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ pÍ„ÃÇÌÍÉ Ì¿ ‘¿‘¿ËÇ Ð ÎÍÊÌÚË ÉÍÌ‘¿É‘ÍË
ÇÊÇ ДÁ¿‘É¿ Ì¿ ÀÍÉЄÏÐÉÍË ÏÇÌ‚„ Ì„ ÐÍÁЄË ‘Í ÌÍ Á ÍÀ
˜„ËÎ͔ͅ„˜‘ÇËÇÌ¿ÃÍÆ¿ÌÇË¿‘ÛоÐÌÍÁ¿ÇÐÌÍÁ¿ÎÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
Á‘ÍϾ¾ÁÏ„¿ÊÛÌÍБÇÇÎÏÇÌÇË¿¾ÊÇ–ÌÍ„’–¿Ð‘Ç„ÁÄÈБ
ÁÇÇË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÎÏÇÀÊÇ…„ÌÌÚËÉ‘ÍË’–‘ÍÁ¿Ð‘Ï¿ÁËÇ
Ï’„‘
pÏÇÁ„ÄÌÌÚÈ ÌÇ…„ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÇÈ Ë„‘ÍÃ
ÀÍÏÛÀÚ ÐÍ БϿ”ÍË “ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ Áƾ‘ ÇÆ
ÎÏ¿É‘ÇÉÇ ’…„ ÆÌ¿ÉÍËÍ‚Í Ì¿Ë nlp r „‚Í ÎÍË͘ÛÝ
ËÍ…ÌÍ É¿É ËÇÌÇË’Ë ÍÐÊ¿ÀÇ‘Û ÐÍÀБÁ„ÌÌ’Ý Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛ
Í‘ БϿ”¿ Á ÇÆÁ„БÌÍÈ БτÐÐÍÁÍÈ ÐÇ‘’¿•ÇÇ n„ ÿ‘Û
БϿ”’οϿÊÇÆÍÁ¿‘ÛÁ¿—’ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛÄÈБÁÍÁ¿‘ÛcÚÈ
‘ÇÇÆÎÍÆÇ•ÇÇ…„Ï‘ÁÚpÏÇË„ÌÇ‘ÛÜÊ„Ë„Ì‘¿ÏÌÚ„ÐÏ„ÃБ
Á¿Æ¿˜Ç‘Ú°Í‘À„‚БÁ¿ÃÍ‚ÏÍËÉÍ‚ÍÉÏÇÉ¿ÇÊÇÎÍÏ•ÇÇ
ÐÊ„ÆÍ‘Í–ÇÁÍ‚Í ‚¿Æ¿ ÇÆ À¿ÊÊÍÌ–ÇÉ¿
Á ÐÍБ;ÌÇÇ ÄËÍÏ¿
Êǃݘ„‚ÍБϿ”¿΄τÃÃÏ¿ÉÍÈÌÇÍÃÇÌÇÆÜ‘Ç”ÜÊ„Ë„Ì
‘¿ÏÌÚ”ÐÎÍÐÍÀÍÁÆ¿˜Ç‘Ú–„ÊÍÁ„ÉÎÏÇË„ÌÇ‘ÛÌ„ÁÐÇÊ¿” 
fÐÊÇƿ̾‘ǾÎÍË„‘ÍÃÇÉ„nlpÁÚÀ’Ä‘„ÐÍ–„‘¿‘ÛÐ
Ï¿ÆÁÇ‘Ç„Ë Ì¿ÁÚÉÍÁ ÎÏÍÁ„ÄÌǾ ÎÍ„ÃÇÌÉÍÁ Á ÉÍ‘ÍÏÚ”
Á¿ËÏ„¿ÊÛÌÍËÍ‚’‘Ï¿ÆÀÇ‘ÛÌÍÐÁ„Ï;‘ÌÍБÛ‘Í‚Í–‘ÍÁÚ
ÍÉ¿…Ç‘„ÐÛ Ì„ÐÎÍÐÍÀÌÚ —„Á„ÊÛÌ’‘Û Ï’ÉÍÈ Ç ÐÊÍÁÍ ÐÉ¿
Æ¿‘ÛÌ¿ÇÆÁ„БÌÚÈÀ¿ÐÍÁÚÈÁÍÎÏÍЧp¿•¿ÌÆ¿É’ÏÇ‘ÛÌ„
Ì¿ÈÄ‘о!¨Í‘Ï¿ÃÌÍÐÌÇÆǑоrnocamfn€fmcorpominani€
ÇÆÀ¿ÁÊ„ÌÇ„Í‘БϿ”¿ÃÏ¿ÉÇÎÍË„‘ÍÃ’nlp

k¿ÉÜ‘ÍÀÚÊÍ!
mÍ…„‘ Ì„ Á ΄ÏÁÚÈ ÌÍ пËÚÈ Æ¿ÎÍËÇ̿ݘÇÈо
Ï¿Æ!
x‘ÍÁÚ΄τ…ÇÊÇ‘͂ÿ–‘Í–’ÁБÁ’„‘„É͂ÿÁÐÎÍ
ËÇÌ¿„‘о Ü‘¿ Е„Ì¿ Ç É͂ÿ Ì¿ÃÁÇ‚¿„‘о –‘Í‘Í ÎÍ”Í
…„„!
cÚÀÚÊÇ‘͂ÿÁÎÇÍÌ„ÏÐÉÍËÊ¿‚„Ï„
pÍÐÊ„’…ÇÌ¿΄τÃÉÇÌÍÆ¿—ÊÇÁ‘’¿Ê„‘
i‘¿ËÌ¿Ê„‘„ÊÇÌ¿Е„Ì’§ÁÍÐÎÇ‘¿ÌǾ¨q„À¾
‘¿ ÇÆ Б¿Ï—„‚Í ͑Ͼÿ §ÁÍÐÎÇ‘ÚÁ¿ÊǨ É¿ÉÍ‚Í‘Í
οÏ̾eÍÁÍÊÛÌÍÆÃÍÏÍÁÍ‚ÍÇÉÏ„ÎÉÍ‚ÍkÍ‚Í‘ÍÍÌ
ÇÆ ÌÇ” ƿÄÊ ÇÊÇ Ì„ ’Б’ÎÇÊ ÃÍÏÍ‚’ oÃÇÌ ÇÆ
Б¿Ï—Ç”ÀÇÊÆÃÍÏÍÁ¾É¿Î͘„É¿ËÇ‘Ç”ÇË‘ÍÌÉÇË
‚ÍÊÍÐÍË‚ÍÁÍÏÇʧsÚÌ¿ÉÍ‚Í‘¾Ì„—Û˜„ÌÍÉ!sÚ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÉÍË’ÎÍ΄τÉÃÍÏÍ‚ÇБ¿Ê!e¿‘Ú‘„΄ÏÛÃÍÉÍÌ•¿
ÐË„ÌÚ Æ¿ Ì¿ËÇ ÎÍÊÆ¿‘Û À’Ä—Û©¨ i ÐÌÍÁ¿ ”ʄБ
ÉÇÈ’ÿÏÎ͘„É„Ç‚ÍÊÍÁ¿οÏ̾Äς¿„‘оÇÍÌ
ÀÊ„ÃÌÚÈ‘ϾВ˜ÇÈоÌ„ËÍ…„‘ÌÇ–„‚ÍÐÄʿ‘Û¿
ÁÍÉÏ’‚ Ï„À¾‘¿ ÇÆ Ï¿ÆÌÚ” ͑ϾÃÍÁ Ð Æ¿ËÍÏÍ…„ÌÌÚ
ËÇ ’ÊÚÀÉ¿ËÇ Ç ÁÚ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘„ БϿ” Ç ’ÌÇ…„
ÌÇ„É¿ÉÀ’ÑÍÜÉÆ„É’•ÇÝ‘ÁÍϾ‘Ì¿ÃÁ¿ËÇ©
i ÁÚ ÎÍÌÇË¿„‘„ –‘Í ÌÇ–„‚Í ÀÍÊ„„ …’‘ÉÍ‚Í Á
Á¿—„È…ÇÆÌÇ’…„Ì„À’Ä‘
a ËÍ…„‘ Ü‘Í ÀÚÊÍ ÐÍÁЄË Ì„ ‘¿É mÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÎÍ
ÃÏ’‚ÍË’mÍ…„‘ÁÚ©
©ÎÏÍБÍ —ÊÇ Á ÉÇÌÍ Ì¿ ÃÌ„ÁÌÍÈ Є¿ÌÐ i É’
ÎÇÊÇ’…„ÀÇÊ„‘Ç ÁÚ—ÊÇ ÇÆ ΒБÍÈ É¿ÐÐÚ i ÌÇ
ÉÍ‚Í ΄τà ÉÇÌÍ‘„¿‘ÏÍË Ì„ ÀÚÊÍ ÉÏÍË„ Ì„ÎÏǾ‘
ÌÍÈÉÍËοÌÇÇiÉÁ¿ËÎÍÃÍ—„ÊοτÌÛÐÀ„Ê„ÐÚ
ËÇ ‚Ê¿Æ¿ËÇ Ç ÎÍ‘Ï„ÀÍÁ¿Ê Ï’ÀÊÛ a ÁÚ ‘Á„ÏÃÇÊÇ
–‘Í’Á¿ÐǞ‚Ì„‘aÏ„À¾‘¿ÇÆ–’…ÍÈÉÍËοÌÇÇÐ
Æ¿ËÇÏ¿ÌÇ„Ë ÐÊ„ÃÇÊÇ –‘Í À’Ä‘ a οτÌÛ Ð À„Ê„
ÐÚËÇ ‚Ê¿Æ¿ËÇ ÁЄ ‘¾Ì’Ê Ç Ì„”ÍÏÍ—Í ’ÊÚÀ¿Êо a
Á¿Ð ‘ϾÐÊÍ Ç ÁÚ Ï’ÉÍÈ Ì„ ËÍ‚ÊÇ ÃÁÇÌ’‘Û Ç À„
…¿‘Û Ì„ ËÍ‚ÊÇ Ç Ã’Ë¿ÊÇ ‘ÍÊÛÉÍ §k͂ÿ ÍÌÍ ÉÍÌ
–Ǒо¨ Ç É͂ÿ οτÌÛ Ï„ÆÉÍ ÁÚÀÏÍÐÇÊ Ï’É’ Á΄
Ï„Ã ÁÚ ’ÉÊÍ̾‘Ûо Ì„ Б¿ÊÇ ° ’ÿÏ ”Í‘Û É¿É‘Í
Á¿—ÁЄËÆ¿Ë„‘ÌÚÈБÚÃÌÚÈБϿ”ÍÎÏ¿ÁÃÚÁ¿Ê©

aËÍ…„‘ÇÐÍÁЄËÎÏÍБÍ
©ÁÚÎÏÇ„”¿ÊÇÎÍÄʿËÁ‚Ê’”ÍÈ—¿”‘„ÏÐÉÇÈ
‚ÍÏÍÃÇ—ÉÍ cτ˾ Æ¿ ÎÍÊÌÍ–Û aÁ‘ÍÀ’Ð ÁÚпÃÇÊ
Á¿Ð ÁÍÆÊ„ À’ÃÉÇ Ì¿ ÉÏ’‚„ Ï¿ÆÁ„ÏÌ’Êо Ç ’„”¿Ê
k’ÿÇÑÇ°Ì„ÎÍ̾‘ÌÍcÍÆÊ„À’ÃÉÇ°ÃÁ„“Ç‚’
ÏÚrÎÏ¿—ÇÁ¿‘ÛÌ„”Í–„‘о¿ÐÎÏÍÐÇ‘ÛÀÍÊÛ—„Ì„
’ ÉÍ‚Í ° É¿É Á¿Ë ÿÊÛ—„ ÃÍÀÇÏ¿‘Ûо! cÚ ÎÍÔÍ
ÃÇ‘„ É οÏ̾Ë Á„…ÊÇÁÍ ƿÿ„‘„ Á ÐÎÇÌ’ ÇË ÁÍ
ÎÏÍÐ Ç ÍÃÇÌ ÇÆ ÌÇ” Ï¿ÆÁ„ÏÌ’Á—ÇÐÛ À„ÆÍ ÁоÉÇ”
ÐÊÍÁÀÛ„‘Á¿ÐÁ’”Í©cÚÍ‘ÍÏÍ΄ÊÍ—¿Ï¿”¿„‘„ÐÛÇ
ÀτÄ‘„‘„Ï„À¾ÆÁ„̾˜„„’”ÍÁ‚ÍÏÍÃ
i ‘„΄ÏÛ ÎÏÇ ÁБτ–„ Ð ‘„ËÌÚËÇ À„ÆÊÇÉÇËÇ
“Ç‚’Ï¿ËÇÌ¿ΒБÚÌÌÚ”ÎÊ͘¿Ã¾”Á¿ÐÁЄ‚ÿÎÍ
‘Ͼ”ÇÁ¿„‘©
e„ÌÛБϿ”¿ 
pÍË„‘ÍÃ’qbÜÌÃÊ„Ï¿Í‘БϿ”¿΄τÓÇÆÇ–„ÐÉÇË
ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌÇ„ËÊ’–—„ÍÐÁÍÀͅÿ‘ÛоÁÃÁ¿ÎÏÇ„Ë¿
rÌ¿–¿Ê¿ Á¿Ë ÎÏÇÄ‘о ÎÏÍÈ‘Ç –„Ï„Æ ÐÍÀڑǾ Á¿—„È
…ÇÆÌÇ Î͔ͅDŽ Ì¿ ÍÎÇпÌÌÚ„ ÁÚ—„
ÁЄ ÍÌÇ ÉБ¿‘Ç
Ï„¿ÊÛÌÚ Áƾ‘Ú ÇÆ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÍÁ ÉÊÇ„Ì‘ÍÁ ÎÏÍ”ÍÃÇÁ—Ç”
É’ÏÐÇÆÀ¿ÁÊ„ÌǾÍ‘БϿ”¿΄τÃÌ¿ÐÇÊÇ„Ë 
pÏÍÈ‘Ç Æ¿ÌÍÁÍ Ç ÉÍ„–‘Í Á ÐÁÍ„Ë ÁÍÐÎÏǾ‘ÇÇ Ü‘Ç”
Е„ÌÇÆË„ÌÇ‘Û
mÚÐÌÍÁ¿ÁÌ¿—„ËÁÇÄÍÆ¿Ê„
ÎÏDŽ˧€ÐËÍ‘ÏÝÌ¿
ЄÀ¾É¿ÉÁÉÇÌͨ©
tÃÍÀÌÍ„ ÉÏ„ÐÊÍ p„Ï„Ã Á¿ËÇ Æ¿ Б„ÉÊÍË ÁÇÄÍБ’
ÃǾ
cÚÁÇÃÇ‘„ÇÐÊÚ—Ç‘„ÁЄ–‘ÍÎÏÍÇДÍÃÇ‘ÁÆ¿Ê„
c Æ¿Ê„ Á¿— ÃÁÍÈÌÇÉ rËÍ‘ÏÇ‘ –„ÏÌÍÀ„ÊÍ„ ÉÇÌÍ Ì¿
ÜÉÏ¿Ì„ËÍÌÇ‘ÍÏ¿
iÁÚÎÍÐËÍ‘ÏÇ‘„ÐÌÇËÜ‘Í‘–„ÏÌÍÀ„ÊÚÈ“ÇÊÛËÎÏÍ
‘ÍÉ¿ÉÁ¿ÐÀÛÝ‘
k¿…ÃÚÈ ÇÆ ‘„” É‘Í ÎÏÍ”ÍÃÇÊ Ü‘Í‘ É’ÏÐ ‘„Ï¿ÎÇÇ
ÐËÍ‘Ï„ÊÐÁÍÈ“ÇÊÛË
oÃÇÌÐËÍ‘Ï„Ê“ÇÊÛËÎÏÍ‘ÍÉ¿É
©ÍÌÆ¿”ÍÃÇ‘Á‘’¿Ê„‘ÇÁÇÃÇ‘É¿ÉÀÛÝ‘οÏ̾©
ÃÏ’‚ÍÈÉ¿É
©ÍÌÁÚ”ÍÃÇ‘ÇÆÉ¿ÐÐÉÇÌÍ‘„¿‘Ï¿ÇÉÌ„Ë’ÎÍÔÍÃÇ‘
οτÌÛÐÀ„Ê„ÐÚËÇ‚Ê¿Æ¿ËÇ©
‘Ï„‘ÇÈÉ¿É
©ÍÌ ÐÎÏ¿—ÇÁ¿„‘ ÃÁ’” ¿ÀÍÏÇ‚„ÌÍÁ É¿É ÃÍÈ‘Ç ÎÍ ¿Ã
Ï„Ð’ÍÃÇÌÏ¿ÆÁÍÏ¿–ÇÁ¿„‘оÇÀÛ„‘„‚ÍÁ’”Í©
cÚÐËÍ‘ÏÇ‘„
©Á¿—ÜÎÇÆÍé
pÏÍÐËÍ‘Ï„ÁÇÆÆ¿Б„ÉÊ¿ÐÁ¿ËÇÐÇþ˜ÇËÁÉÇÌÍÆ¿
Ê„“ÇÊÛËÍ‘ÍËÉ¿ÉÁ¿ÐÀÛÝ‘ÁÚÍБ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿„‘„„‚ÍÇÆ
–„ÏÌÍÀ„ÊÍ‚ÍÄʿ„‘„•Á„‘ÌÚËÇÎÏÍÉÏ’–ÇÁ¿„‘„ÀÚБÏÍÁ
ÍÀÏ¿‘ÌÍË ÎÍϾÃÉ„
ÎÏÍБÍ Ì„ ÍБ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿¾ ÁÍÐÎÏÍÇÆÁ„
ÄÌǾ ËÚÐÊ„ÌÌÍ Ì¿…ÇË¿„‘„ ÉÌÍÎÉ’ ÍÀÏ¿‘ÌÍÈ ΄τËÍ‘
ÉÇ cÚÐËÍ‘ÏÇ‘„“ÇÊÛËÐÐÍÀБÁ„ÌÌÚËÇÆÍÀÏ¿…„ÌÇ„ËÇ
Ð ‘„Ë ‚¿ÃÉÇË ÐÍÀÚ‘Ç„Ë ÌÍ Áτ˾ Á Ì„Ë ÇÄ‘ ÁÐξ‘Û
x‘ÍÀÚ ÁÚ ËÍ‚ÊÇ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘Û –‘Í Áτ˾ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛ
ÌÍÎÍÁ„ÏÌ’ÊÍÐÛÇÁÚÌ¿–¿ÊÇÇÎÏÍÃÍÊ…ÇÊÇÐÁÍÝ…ÇÆÌÛ
ÎÏÍΒБÇÁ Ü‘Í‘ ÐÊ’–¿È ÎÍÎÏÍÐÇ‘„ ÐÁÍ„‚Í ÃÁÍÈÌÇÉ¿ ÇÆ
ÉÇÌÍÆ¿Ê¿ ° ΒБÛ ÍÌ ÁÍÈÄ‘ ÎϾËÍ Á ÇÆÍÀÏ¿…„ÌÇ„ Á¿Ð
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ì¿ÜÉÏ¿Ì„ÁÉÍÌ•„“ÇÊÛË¿‚ÄÁ¿ÐÀÛÝ‘cÜ‘Í‘ËÍË„Ì‘
“ÇÊÛËБ¿Ì„‘•Á„‘ÌÚËÇÁЄÎÍÈÄ‘Æ¿ÃÍË̿΄τÃÇÀÚ
БÏÍÀÚБÏÍ
©Á ‘’¿Ê„‘„ οÏ̾ Ì„ ÀÛÝ‘ ÎÍ ˜„É¿Ë ¿ ͑ÄÏ
‚ÇÁ¿Ý‘Ê¿ÃÍÌÛÍ‘„‚ÍÊÇ•¿Ç‘Í‘ÉÍ‚ÍÜ‘Í‘¿ÉÇÐ
Î’‚¿ÊÍ ÁÚ”ÍÃÇ‘ ÇÆ ‘’¿Ê„‘¿ ÁÍÆÁÏ¿˜¿„‘о Æ¿ÃÍË
̿΄τÃÁБÍÊÍÁ’ÝÇ’…ÇÌ¿„‘©
©Î¿Ï„ÌÛ΄τÃÉÇÌÍ‘„¿‘ÏÍË͑ÄςÇÁ¿„‘É’Ê¿É
Í‘ ÊÇ•¿ ÎÍБϿÿÁ—„‚Í ÍÌ Æ¿ÃÍË ̿΄τà ÁÍÆÁÏ¿
˜¿„‘оÁÉ¿ÐÐ’ÉÍËοÌǾ΄τÃÁ”ÍÃÍËÁÉÇÌÍ‘„
¿‘ÏÇЖ„Æ¿„‘©
©ÎÏÇ„”¿Á—ÇÈ Á ÎÏÍÁÇÌ•ÇÝ ͑Б’ο„‘ Í‘ ÃÁ’”
¿ÀÍÏÇ‚„ÌÍÁ ÎÍÃÌÇË¿„‘о Æ¿ÃÍË ̿΄τà ÎÍ Б’
΄ÌÛÉ¿ËÁ¿Á‘ÍÀ’пÁ‘ÍÀ’ÐÆ¿ÃÌÇË”ÍÃÍËÌ¿ÁЄ‚ÿ
’„Æ…¿„‘ÇÆÜ‘Í‚ÍÎÏÍÉʾ‘Í‚Í‚ÍÏÍÃÇ—É¿
cÁ¿—„ËÐÍÀБÁ„ÌÌÍË“ÇÊÛË„
•Á„‘ÌÍË Áτ˾‘Í…„
ÎÍÁ„ÏÌ’ÊÍÐÛÁÐξ‘Û
s„΄ÏÛËÍ…„‘„ÎÏÍÁ„ÏÇ‘ÛÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘
cÐÎÍËÌÇ‘„ Í ‘„” ÐÍÀڑǾ”
Ç” ÃÍÊ…ÌÍ ÀÚ‘Û ÃÁ¿
‘ÏÇ ÍÉÍ‘ÍÏڔϿÌÛ—„À„ÆÐÍÃÏÍ‚¿ÌǾБÚÿБϿ”¿Ç
¾ÏÍБÇÁÐÎÍËÇÌ¿‘ÛÌ„ËÍ‚ÊÇÇÉÍ‘ÍÏÚ„ÁÚЄȖ¿ÐБÍÊÛ
ÍÏÇ‚ÇÌ¿ÊÛÌÚË ÐÎÍÐÍÀÍË ÎÍÐËÍ‘Ï„ÊÇ Á ÁÍÍÀÏ¿…¿„ËÍË
ÉÇÌÍ
fÐÊÇËÍ…„‘„‘„΄ÏÛÁÐÎÍËÌÇ‘ÛÍÌÇ”ÐÎÍÉÍÈÌÍÆÌ¿
–Ç‘ ÁЄ ÎÍÊ’–ÇÊÍÐÛ ËÍ…ÌÍ ÐÍ„ÃÇÌÇ‘Ûо ÐÍ ÐÁÍÇË ÃÁÍÈ
ÌÇÉÍËÁБ’ÃÇÇÇ΄τ”ÍÃÇ‘ÛÉÐʄÒݘ„Ë’ÎÏÇ„Ë’
fÐÊÇÌ„‘°ÎÏÇÄ‘оÎÍÁ‘ÍÏÇ‘Û
s¿É ËÚ ÐÎÏ¿Áʾ„Ëо Ð ÎÍÐÊ„ÃБÁǾËÇ ÎÐǔǖ„ÐÉÍÈ
‘Ï¿ÁËÚ ÇÆÆ¿ ÉÍ‘ÍÏÍÈ ‘„Ͼ„Ë ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛ ÄÈБÁÍÁ¿‘Û
ÎÏÇÁÍÆÌÇÉÌÍÁ„ÌÇÇ’‚ÏÍÆÚ“ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚ÍÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ
sÍ –‘Í É͂ÿ‘Í ÎÏÍÇÆÁ„ÊÍ Ì¿ Ì¿Ð ‘¿ÉÍ„ ÐÇÊÛÌÍ„
Á΄–¿‘Ê„ÌÇ„ ° Е„Ì’ “ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ ° ËÚ
Æ¿ÎÍËÌÇÊÇÍ–„ÌÛ”ÍÏÍ—ÍcÍÁЄ”ÎÍÃÏÍÀÌÍБ¾”pÍ‘ÍË’
Ç ÐËÍ‚ÊÇ „„ Ð ÎÍË͘ÛÝ ÇÆÁ„БÌÍ‚Í Ë„‘Íÿ ÍÀ„ÆÁÏ„ÃÇ‘Û
aÉ¿ÉÀÚ‘ÛÐÃÏ’‚ÇËÇ°Е„Ì¿ËÇБτÐпËÇ‘Ï¿ÁË¿ËÇ
‘¿É ÇÊÇ ÇÌ¿–„ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚËÇ ÐÍ БϿ”ÍË ÃÏ¿ÉÇ! r ‘„ËÇ
ÉÍ‘ÍÏÚ„ ËÚ Ì„ ÎÍËÌÇË r ‘¿ÉÇËÇ БÚÃÌÚËÇ –‘Í Ç”
ÎÏÇ—ÊÍÐÛ ÁÚ‘„ÐÌÇ‘Û Á ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ iÊÇ ‘¿ÉÇËÇ Ï¿Ì
ÌÇËÇ–‘ÍÍÌÇÃÍÐÍÆÌ¿ÌǾ‘ÍÊÉÍËÇÌ„ÃÍÀÏ¿ÊÇÐÛ!
eʾ‘Í‚Í–‘ÍÀÚÍÀ„ÆÍοÐÇ‘ÛЄÀ¾ÇÐÜ‘ÍÈБÍÏÍÌÚ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ËÚÇÐÎÍÊÛÆ’„ËÃÏ’‚ÍÈnlp°ÎÏÇ„Ën¿ÆÍÁ„Ë„‚ͧeÍ
‚ÍÁÍÏÇÐÛÐÍÐÁÍÇËÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌDŽ˨

˜‘¿Î ΄ÏÁÚÈ ° Ì„ÎÏǾ‘ÌÍ„ ° Ì¿Ê„ÁÍ ÎÏǾ‘ÌÍ„
°Ì¿ÎÏ¿ÁÍ
˜‘¿ Ë„‘ÍÃÇÉ¿ ÎÏ„ÃÎÍÊ¿‚¿„‘ –‘Í ËÚ ËÍ…„Ë ÁÊǾ‘Û
Ì¿ÐÁÍ„ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„n„ÎϾËÚËÇÎÏÇÉ¿Æ¿ËÇÇÌ„ÐÊÍ
Á„ÐÌÚËÇ ’É¿Æ¿ÌǾËÇ rÁÍÇËÇ ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌǾËÇ ÁÍÍÀ
Ï¿…„ÌÇ„ËÌ„ÁÚÐÉ¿Æ¿ÌÌÚËÇ…„Ê¿ÌǾËÇ
pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„–‘Í‘ÍÊÛÉÍ–‘ÍÎÍÊ’–„ÌÌÚÈÁ¿ËÇÍÎÚ‘
΄τÉÍÃÇÏÍÁ¿ÌǾÌ„ÎÏǾ‘ÌÚ”ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇÈÃÍБ’΄ÌÇ
Á¿—„Ë’ ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇÝ s¿Ë Í–„ÌÛ ÁÌÇË¿‘„ÊÛÌÍ Ì¿ÀÊÝÿ
ÊÇ Æ¿ Á¿—ÇËÇ ÜÉÐ΄ÏÇË„Ì‘¿ËÇ Ð ÁÇÄÍÆ¿ÊÍË Ç ÜÉÏ¿ÌÍË
ËÍÌÇ‘ÍÏ¿
pÏ„ÃБ¿ÁÛ‘„ ‘„΄ÏÛ –‘Í Á¿—„ ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ ° ÉÊ’
ÀÍÉÁ¿—Ç”ÎÏÍ—ÊÚ”΄τ…ÇÁ¿ÌÇÈÉ¿ÉÎÏǾ‘ÌÚ”‘¿É
Ç’…¿ÐÌÚ”iÌ¿’ÏÍÁÌ„ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌǾÉÊ’ÀÍÉÜ‘Í‘Ï¿Æ
Ë¿‘ÚÁ¿„‘оÌ„ÎÏǾ‘ÌÍ„͑Äʾ„‘оÍ‘ÎÏǾ‘ÌÍ‚ÍÇÁÚ
БϿÇÁ¿„‘оÉ¿…ÃÍ„ÁÐÁÍÝ•„ÎÍ–É’°‘Í–‘Í‘Ï¿ÁËÇ
ÏÍÁ¿ÊÍ Ì¿Ð ° ͑ÄÊÛÌÍ Í‘ ‘Í‚Í –‘Í ÃÍБ¿ÁÇÊÍ Ì¿Ë Ï¿
ÃÍБÛ
n¿ ’ÏÍÁÌ„ ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌǾ ÁЄ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘ Í–„ÌÛ ÀÚБ
ÏÍ c¿Ë ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ Æ¿”Í‘„‘Û Ç ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û –‘Í ÁЄ –‘Í
Áڔ͑Ǒ„ÁÁ¿—„ËÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇÇÎÏÍÇДÍÃÇ‘Ç–„Ï„ÆÉ¿
ÉÇ„‘Í ЄɒÌÃÚ ÁÚ ËÍ…„‘„ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘Û –‘Í ÿ Á¿Ð
’ÐÊÚ—¿ÊÇÇÎÏǾ‘ÌÍ„ÁÁ¿—„ËÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇÇ͑ÄÊÇÊÍÐÛ
Í‘Ì„ÎÏǾ‘ÌÍ‚Í

˜‘¿Î Á‘ÍÏÍÈ ° ΄τÉÍÃÇÏÍÁ¿ÌÇ„ ÎÏÍ—ÊÚ” Ì„ÎÏÇ
¾‘ÌÚ”΄τ…ÇÁ¿ÌÇÈ
n¿Ü‘ÍËÜ‘¿Î„ÁÁ¿—„ËÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇÇÎÏÍÇДÍÃÇ‘ÁÍ‘
–‘Í
m„‘ÍÃ ÇÆÀ¿ÁÊ„ÌǾ Í‘ БϿ”¿ ÎÏÇ˄̾„‘о ÉÍ ÁЄË
Á¿—ÇËÌ„ÎÏǾ‘ÌÚËÎÏÍ—ÊÚË΄τ…ÇÁ¿ÌǾË
oÌÇÍ‘ÍÃÁÇ‚¿Ý‘о‘’ÐÉÌ„Ý‘’Ë„ÌÛ—¿Ý‘о
k¿Ï‘ÇÌÉÇ Ì„ÎÏǾ‘ÌÍБ„È Ë¿Ê„ÌÛÉÇ„ –„ÏÌÍÀ„ÊÚ„
ÁÚБϿÇÁ¿Ý‘о É¿É Ì¿ ÜÉÏ¿Ì„ ‘„Ê„ÁÇÆÍÏ¿ Á Ï„…ÇË„
§ËÍÆ¿ÈÉ¿¨ oÌÇ …ÇÁÚ„ ÃÁÇ…’‘о ËÍ‚ÊÇ ÀÚ ÀÚ‘Û ’Á„
ÊÇ–„ÌÚÇ‘͂ÿÁÚ’ÁÇÄÊÇÀÚЄÀ¾ÄÈБÁ’ݘ„‚ÍÁ‘„”
ÇÊÇÇÌڔ̄пËڔ̄ÎÏǾ‘ÌÚ”ÜÎÇÆÍÿ”Á¿—„È…ÇÆÌÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

n¿ ÎÍÃÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍË ’ÏÍÁÌ„ ÁЄ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘ Á ЖÇ
‘¿ÌÌÚ„ЄɒÌÃÚpÍÉ¿ËÚÐÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇÐÊÍÁ¿ÁЄÌ„ÎÏÇ
¾‘ÌÍ„ ÎÏÍ—ÊÍ„ ÁÚБÏÍÇÊÍÐÛ Á É¿Ï‘ÇÌÉ¿” ÍÃÌÍ Æ¿ ÃÏ’
‚ÇËÉ¿ÉÍÌÍÎÏÍÇДÍÃÇÊÍÍ‘ÏͅÄÌǾÃÍЄÈËÇÌ’‘Ú
s„΄ÏÛ ÁÚ ËÍ…„‘„ ÎÍÁ„ÏÌ’Á—ÇÐÛ É ÎÏÍ—ÊÍË’ ÐÎÇ
ÌÍÈË‚ÌÍÁ„ÌÌÍÎÏÍÈ‘ÇÁÍÀÏ¿‘ÌÍËÎÍϾÃÉ„
É¿ÉÜ‘ÍÀÚ
ÊÍÁÎ’˜„ÌÌÍËÆ¿ÃÍË̿΄τÓÇÊÛË„ÎÏÍ‘„пËÚ„ÐÊ’
–¿ÇÐÁ¿ËÇ –„Ï„ÆÁЄÜ‘ÇÜÎÇÆÍÃÚÁÁ¿—„ËÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇÇ
ÁÎÊÍ‘Û ÃÍ пËÍÈ ΄ÏÁÍÈ Á¿—„È ‘Ï¿ÁËÚ ° ‘Ï¿ÁËÚ ÏÍ…
ÄÌǾ
iÁ„ÏÌ’‘ÛоÁ̿Б;˜„„

˜‘¿Î‘Ï„‘ÇÈ°ÍÀÏ¿‘ÇËоÉÎÏǾ‘ÌÍË’
n¿ Ü‘ÍË Ü‘¿Î„ Á¿—„ ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇ„ ÍÀÏ¿˜¿„‘о É ÐÍ
”Ï¿ÌÇÁ—ÇËо Á Ì„Ë ÎÏǾ‘ÌÚË ÎÏÍ—ÊÚË ΄τ…ÇÁ¿ÌÇ
¾Ë
oÌÍÄʿ„‘Ç”ÀÍÊ„„¾ÏÉÇËÇ–„‘ÉÇËÇ•Á„‘ÌÚËÇ
cÚÁ”ÍÃÇ‘„ÁÌÇ”ÇËÍ…„‘„Ç”͘’‘Ç‘Û
oÌÇÁÚБϿÇÁ¿Ý‘оÍÃÌÍȾÏÉÍÈ΄БÏÍÈÊ„Ì‘ÍÈ
cÚ ÎÍÃÌÇË¿„‘„ÐÛ Ì¿Ã Ü‘ÍÈ Ê„Ì‘ÍÈ ΄τÌÍÐÇ‘„ÐÛ ÁÍ
ÁÏ„Ë„ÌÇ É ËÍË„Ì‘’ ÏͅÄÌǾ Ç ÐÌÍÁ¿ Á ЖǑ¿ÌÌÚ„ Є
É’ÌÃÚ ÎÏÍ”ÍÃÇ‘„ –„Ï„Æ ÐÁÍÇ ÎÏǾ‘ÌÚ„ ΄τ…ÇÁ¿ÌǾ Á
ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇÇ É ̿Б;˜„Ë’ ÁÏ„Ë„ÌÇ –’ÁБÁ’¾ ÎÏÇ Ü‘ÍË
ÐÁ¾ÆÛÐÉ¿…ÃÚËÇÆÌÇ”
cÍ‘ ‘„΄ÏÛ ‚Ï’Æ Á¿—„‚Í ÎÏÍ—ÊÍ‚Í Ì„ À’Ä‘ ÐÁ¾ÆÚ
Á¿‘Û Á¿Ð ÎÍ Ï’É¿Ë Ç ÌÍ‚¿Ë ΄τà ’‚ÏÍÆÍÈ “ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í
ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ
cÚÐËÍ…„‘„ÄÈБÁÍÁ¿‘Û
pÏÇË„ÌÇ‘Û ÎÏÇ„ËÚ пËÍÆ¿˜Ç‘Ú ÉÍ‘ÍÏÚËÇ ÍÁÊ¿
Ä„‘„ Ì¿ ÐÍÍ‘Á„‘БÁ’ݘǔ É’Ïп” ÇÊÇ Á —ÉÍÊ¿” Ç ЄÉ
•Ç¾”
cÍÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘Ûо‚¿ÆÍÁÚËÀ¿ÊÊÍÌ–ÇÉÍË
h¿ÉÏÇ–¿‘Û
tÀ„…¿‘Û
k ̿οÄÌÇÝ ¿‚Ï„ÐÐÇÇ “ÇÆÇ–„ÐÉÍË’ ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌÇÝ
Ê’–—„ ÀÚ‘Û ‚Í‘ÍÁÚË i „ÐÊÇ ‘Ï¿ÁËÇϒݘ„„ ÐÍÀÚ‘Ç„
ÎÏÍÇÆÍÈÄ‘ ÁÚ ÐÄʿ„‘„ ÁЄ –‘ÍÀÚ ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо Ð ÐÇ‘’¿
•Ç„È
a–‘ÍÀÚÌ„ÉÍÎÇ‘ÛÁЄÀ„Ì„ÎÏǾ‘ÌÚ”΄τ…ÇÁ¿ÌÇÈ
„ÃÁ¿ Á¿Ë ’ÿБо ÁÚÀÏ¿‘Ûо ÇÆ ΄τÄÊÉÇ Ü‘Í‘ ÜÎÇÆÍÃ
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ê’–—„ ÐÏ¿Æ’ ΄τÉÍÃÇÏÍÁ¿‘Û ÎÍ ÍÎÇпÌÌÍÈ ÁÚ—„ Ë„‘Í
ÃÇÉ„
m„…Ã’ ÎÏÍ–ÇË Ç É À’Ã’˜ÇË Ì„ÎÏǾ‘ÌÚË ÁБτ–¿Ë
ÎÍ Ì„È ‘Í…„ ËÍ…ÌÍ ‚Í‘ÍÁÇ‘Ûо ËÍÄÊÇÏ’¾ ÁÍÆËÍ…ÌÚ„
БÍÊÉÌÍÁ„ÌǾÇ‘’‘…„΄τÉÍÃÇÏ’¾Ç”Á“ÇÊÛËÚÐÀÊ¿
‚ÍÎÍÊ’–ÌÚËÉÍÌ•ÍË
m„‘ÍÃqbÜÌÃÊ„Ï¿Ì¿ÆÚÁ¿Ý‘‘¿É…„§m„‘ÍÃÍËÀÚБ
ÏÍ‚Í ÍÐÁÍÀͅÄÌǾ Í‘ “ÍÀÇȨ cÎÍÊÌ„ ’ÌÇÁ„ÏпʄÌ r
„‚Í ÎÍË͘ÛÝ ËÍ…ÌÍ ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ пËÚ” Ï¿ÆÊÇ–ÌÚ” Ç
ÃÍпÃÌÚ”БϿ”ÍÁÁÚÐÍ‘Ú̿ЄÉÍËÚ”ΑǕÆË„ÈÁÍÃÚ
ÇÊÇ“‘¿pormosqifmtcliwo
É¿ÉÌ„Б¿‘Û…„Ï‘ÁÍÈ

k¿É Ï¿ÐÎÍÆÌ¿‘Û ÎÍ‘„Ì•Ç¿ÊÛÌÍ‚Í ÍÀÇÖÇÉ¿ Á ‘ÍÊ΄! i
É¿É пËÍË’ Äυ¿‘Û ЄÀ¾ –‘ÍÀÚ Ì„ ÎÍÉ¿Æ¿‘Ûо §Ì„”Í
ÏÍ—ÇË ÊÝþ˨ Ð Ã’ÏÌÚËÇ Ì¿Ë„Ï„ÌǾËÇ ÐÊÇ—ÉÍË Ê„‚
ÉÍÈÃÍÀÚ–„È!
s’‘ ÉÍ„É¿ÉÇ„ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ„ ÆÌ¿ÌǾ ÇÆ ÍÀʿБÇ
ËÇËÇÉÇÎÍÆÚÇ…„Б¿Ì„ÎÍË„—¿Ý‘
o”Í–Ç„ ÃÍ “ÇÆÇ–„ÐÉÇ” ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌÇÈ ÁÚÀÇÏ¿Ý‘ ÐÁÍÝ
…„Ï‘Á’ –ÇБÍ ÇÌ‘’Ç‘ÇÁÌÍ ÌÍ Ï„ÃÉÍ Í—ÇÀ¿Ý‘о c Ç”
ËÇÏ„ ÄËÍÌБϿ•ÇÍÌÌÍ„ ÎÍÁ„ÄÌÇ„
’‚ÏÍÆÚ БϿ—ÌÚ„
…„БÚÇÐÊÍÁ¿Î’‚¿ÌÇ„ÀÏÍÁ¾ËÇÁÚÏ¿…„ÌǾ¿‚Ï„ÐÐÇÇÇ
БϿ”¿ÁʿБÇÇÎÍÉÍÏÌÍБÇÌ¿ÊÇ•¿”ÇÁÎÍÆ¿” ÆÌ¿–Ç‘
Ì„Ë„ÌÛ—„–„ËÁËÇÏ„ÐÍÀ¿ÉÉÍ—„ÉÇÀÍÊ„„ÇÊÇË„Ì„„
ÉÏ’ÎÌÚ””ǘÌÇÉÍÁi˄ݘÇËÉÍ„É¿ÉÍÈÍÎÚ‘ÍÀ˜„ÌǾ
ÁÎτБ’ÎÌÍÈÐτÄÇÆÁ„БÌÍ°Í—ÇÀÉ¿ÁÐÊÍÁ„…„Б„Ç
ÁƂʾÄËÍ…„‘ÃÍÏÍ‚ÍÍÀÍÈ‘ÇÐÛ
h¿–„Ë …„ Ì¿Ë ’Î’ÐÉ¿‘Û ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ ÐÏ¿Á̾‘Ûо Á
ÆÌ¿ÌǾ”ÐÌ¿—ÇËÇÎÍ‘„Ì•Ç¿ÊÛÌÚËÇÍÀÇÖÇÉ¿ËÇ!
cÍ‘ ÉÏ¿‘ÉÍ„ ÍÎÇпÌÇ„ ÁÚÏ¿…„ÌǾ ÊÇ•¿ ÎÍÆ Ç …„Ð
‘ÍÁ –„ÊÍÁ„É¿ Ì„’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í Á ЄÀ„ ÏÍÀÉÍ‚Í Á ÊÝÀÍÈ ËÍ
Ë„Ì‘‚Í‘ÍÁÍ‚ÍÍÉ¿Æ¿‘ÛоÁÍÁʿБÇοϿÊǃݘ„‚ÍБϿ
”¿“ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚ÍÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ
°‘ÇÎÇ–ÌÚÈ …„Б ° οÊÛ•Ú Ï’É ΄τÎÊ„‘„ÌÚ
ÀÍÊÛ—Ç„οÊÛ•ÚÉÏ’‘¾‘оÍÃÇÌÁÍÉÏ’‚ÃÏ’‚Í‚Í©
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

° ΄τà ‘„Ë É¿É ЄБÛ ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ ÎÍ‘ÏÍ‚¿„‘
ÐÎÇÌÉ’ÉÏ„ÐÊ¿©
°ÊÝÀÇ‘Î͘ÇÎÚÁ¿‘ÛÊ¿ÃÍÌÇ©
°‚ÏÚÆ‘ÛÌÍ‚‘ÇÇÊÇÆ¿’Є̕ک
°ÎÍÉ’ÐÚÁ¿„‘ÉÍÌ–ÇÉÏ’–ÉÇÃ’…É’Í–ÉÍÁ©
°„˜„…„Б°ÎÍÉÏ’–ÇÁ¿‘ÛÍ–ÉÇÁƾÁÆ¿Ã’…É’©
°ÎÍÆ¿БϿ”¿°ÎÊ„–ÇÎÏÇÎÍÃ̾‘Ú‚ÍÊÍÁ¿Á‘¾Ì’‘¿
ÁÎÊ„–ÇÁƂʾÃÎÍÃÌÍ‚ÇÊÇ•ÍÌ¿ÎϾ…„ÌÌÍ„©
° ÎÏÇÁÚ–É¿ ° Æ¿‚ÍÏ¿…ÇÁ¿‘Û ÊÇ•Í ÁÍ Áτ˾ Ï¿Æ‚Í
ÁÍÏ¿ ° ÎÏÇÉÏÚ‘Û ÏÍ‘ Î͘ÇÎÚÁ¿‘Û ÌÍÐ ËÍ–É’ ’”¿
ÀÏÍÁÛÎÍ–„ÐÚÁ¿‘ÛÌÍИ„É’‚ÍÊÍÁ’
°Ë¿ÐÉ¿БϿ”¿ÀÏÍÁÇÎϾËÚ„Ç–’‘ÛÎÏÇÎÍÃ̾‘Ú’
΄τÌÍÐÇ•Ú Ì¿ ÊÀ’ ‚ÍÏÇÆÍÌ‘¿ÊÛÌÚ„ ËÍϘÇÌÚ ‚Ê¿Æ¿
—ÇÏÍÉÍ Ï¿ÐÉÏÚ‘Ú ÏÍ‘ ÎÏÇÍ‘ÉÏÚ‘ ‚’ÀÚ Ì¿ÎϾ…„ÌÚ Ç
ϿБ¾Ì’‘Ú©
°ÁƂʾÃÌ„’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í–„ÊÍÁ„É¿Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÁБÍÏÍ
Ì’ Í‘ ÐÍÀ„ЄÃÌÇÉ¿ ÁБτ‘ÇÁ—ÇÐÛ ‚Ê¿Æ¿ËÇ ÍÌ ÁƂʾÃ
§Í‘ÄςÇÁ¿„‘¨ÐÊÍÁÌÍÍÀ…Ç‚¿¾ÐÛ©
° Ì„’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í ’ÆÌ¿Ý‘ ÎÍ ÎÍ”ÍÃÉ„ ° Ï’ÉÇ Á É¿Ï
Ë¿Ì¿” ‚ÍÊÍÁ¿ ’—Ê¿ Á ÎÊ„–Ç ÐËÍ‘ÏÇ‘ ÎÍÃ ÌÍ‚Ç „ÐÊÇ
ÎÍÃ̾ÊÁƂʾÑÍÐËÍ‘ÏÇ‘ÁÌ„ÀÍ©
° Ð Ì„’Á„Ï„ÌÌÚË Á ЄÀ„ –„ÊÍÁ„ÉÍË ‘Ï’ÃÌÍ Ï¿ÆÍÈ
‘ÇÐÛ ÍÌ Б¿Ï¿„‘о ’Б’ÎÇ‘Û Á¿Ë ÃÍÏÍ‚’ ÎÚ‘¿„‘о ’‚¿
ÿ‘Û ɒÿ „Ë’ ÎÏÇ̾‘Û ° ÁÎÏ¿ÁÍ ÇÊÇ ÁÊ„ÁÍ –„Ë ÁÚ
ÀÊÇ…„‘„ËÍÌÊÇ”ÍÏ¿ÃÍ–Ì„„Ë„–„‘оÁÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁÁÚ
Б¿ÊÉÇÁ¿„‘„ÐÛÍÌÀÍÏËÍ–„‘ÇÆÁÇÌ„ÌǾ©
aÁÍ‘É¿ÉÁڂʾÃÇ‘–„ÊÍÁ„É’Á„Ï„ÌÌÚÈ Á ЄÀ„ ÇÊÇ
ÄËÍÌБÏÇϒݘÇÈ’Á„Ï„ÌÌÍ„ÎÍÁ„ÄÌÇ„
°БÍÇ‘ÍÌÇÊÇÐÇÃÇ‘°ÐÎÇÌ¿ÎϾ˿¾ÎÊ„–ÇÏ¿Æ
Á„ÏÌ’‘Ú©
°ÊÝÀÇËÚÈ…„БÁÃÇ¿ÊÍ‚„ÐÎÍÏ„°οÊÛ•ÚÐÍ„ÃÇ
Ì„ÌÚÉ’ÎÍÊÍËÎÏÇ–„Ë–„ËÀÍÊ„„–„ÊÍÁ„ÉÁЄÀ„’Á„Ï„Ì
‘„ËÁÚ—„É’ÎÍÊ©
°ÎÍÆ¿ ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍ‚Í ÎÏ„ÁÍДÍÃБÁ¿ Ï’ÉÇ Æ¿ ÐÎÇÌÍÈ

ÐÉÏ„˜„ÌÚÌ¿‚Ï’ÃÇ ÎÍÃÀÍÏÍÃÍÉÁÆÄÏÌ’‘
° ‘Í‘ É‘Í ÁÚ—„ ÁЄ‚ÿ ÁڂʾÃÇ‘ ’Á„Ï„ÌÌ„„ ÎÍ
Ü‘ÍË’ Ãʾ ÄËÍÌБϿ•ÇÇ ÎÏ„ÁÍДÍÃБÁ¿ ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ Ì„
ÐÇÄ‘Û¿ÁБ¿‘Û
°ÎÍ”ÍÃÉ¿’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í°ÐÎÇÌ¿ÎϾ˿¾ÎÊ„–ÇÏ¿Æ
Á„ÏÌ’‘ÚÁƂʾÃ΄τÃÐÍÀÍÈ©
e„ÌÛБϿ”¿ 
°ÁÃÇ¿ÊÍ‚„ÊÝÀÇ‘Á‘¿É‘Ï„–Ç‘ÚÉ¿‘ÛÁÐÍÀ„ЄÃÌÇ
É¿’É¿Æ¿‘„ÊÛÌÚËοÊÛ•„Ë©
h¿–„ËÌ¿ËÁЄÜ‘ÍÆÌ¿‘Û!
aÆ¿‘„Ë–‘ÍÎÍÆÚ…„БÚÁÚÏ¿…„ÌǾÊÇ•¿Ë¿Ì„Ï¿
ÎÍÁ„ÄÌǾ Ì„’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿ ÁÚÿݑ „‚Í Ð ‚ÍÊÍÁÍÈ
ÇÁÐ’˜ÌÍБÇÎÏÍÁÍ•ÇÏ’Ý‘‘„”É‘ÍÐÉÊÍÌ„ÌÉÌ¿ÐÇÊÇÝ
ÉÍË΄Ìп•ÇÍÌÌÍÈ¿‚Ï„ÐÐÇÇ Á ÍÎτÄʄÌÌÚ” ÍÀБ;‘„ÊÛ
БÁ¿”°ÎÍÆÃÌÇÈÁ„–„ÏÎÍʒΒБÍÈÁ¿‚ÍÌË„‘ÏÍ’ÊÇ•¿
Ð Ï„ÃÉÇËÇ ÎÏ͔ͅÇËÇ ° ÎÍÎÚ‘¿‘Ûо ÎÏÍÄËÍÌБÏÇÏÍ
Á¿‘ÛÐÁÍ„“ÇÆÇ–„ÐÉÍ„ÎÏ„ÁÍДÍÃБÁÍÇË„ÌÌÍÌ¿ÃÁ¿ËÇ
fÐÊÇ ÁÚ Ì„ ÍÀ’–Ç‘„ÐÛ Ð ÎÍË͘ÛÝ Ð΄•Ç¿ÊÛÌÚ” ’Î
Ï¿…Ì„ÌÇÈ ÎÍ §ÎÐǔ͂ÇË̿БÇÉ„¨ ÐÁÍÀÍÃÌÍ Ï¿Æ‚ÍÁ¿ÏÇ
Á¿‘Û Ì¿ ¾ÆÚÉ„ ËÇËÇÉÇ Ç …„Б¿ Ç Á ÐÊ’–¿„ Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍ
БÇÌ„Æ¿ÁÇÐÇËÍÍ‘ÐÁÍ„‚ÍÐÍБ;ÌǾÇ̿БÏÍ„ÌǾÎÏÇ
ÌÇË¿‘Û ÎÍÆÚ Ç ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘Û …„БÚ ’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í
–„ÊÍÁ„É¿Á¿ÐÊ„‚ÉÍÁÚ–ÇÐʾ‘ÇÁÐ’Ë„ÏÉ¿”§ÎÏÇБ¿Ì’‘¨
eʾ –„‚Í ÎÍÐÊ„ ÍÀÚ–ÌÚ” Ç „…„ÃÌ„ÁÌÚ” Ï„Ê¿Éп•Ç
ÍÌÌÚ” ’ÎÏ¿…Ì„ÌÇÈ ÎÍ‘Ï„ÌÇÏ’È‘„ÐÛ ΄τà ƄÏÉ¿ÊÍË
ÎÏ„ÃБ¿Áʾ¾ÐÛ‘Í’Á„Ï„ÌÌÚËÁЄÀ„‘ÍÍ–„ÌÛÏÍÀÉÇË–„
ÊÍÁ„ÉÍËm„̾ȑ„ÎÍÆÚ…„БÚË¿ÐÉÇ
mÍ…ÌÍÏ¿ÆÚ‚Ï¿‘ÛЕ„ÌÉÇ
°¾Á”Í…’ÁÉÍËÌ¿‘’‚ÄÐÇÃÇ‘Á„Єʿ¾Ì„ÆÌ¿ÉÍË¿¾
ËÌ„ÉÍËοÌǾ
°„Ã’ÎÍÆÃÌÍÁ„–„ÏÍËÁÎÍʒΒБÍËÁ¿‚ÍÌ„Ë„‘ÏÍ
°Ï¿Æ‚ÍÁ¿ÏÇÁ¿ÝÐ΄ÿ‚Í‚ÍËÌ¿–¿ÊÛÌÇÉÍË
°Ì¿ÎÏÍ‘ÇÁ˄̾ÁË„‘ÏÍЄÊÍ–„ÌÛÌ„ÎÏǾ‘ÌÚÈ‘ÇÎ
Ç‘é
cÚБ’οȑ„ Á Ü‘Ç” Е„ÌÉ¿” ‘Í É¿É –„ÊÍÁ„É ’Á„Ï„Ì
ÌÚÈ Á ЄÀ„ ‘Í É¿ÉÍÈ ÁÚ „БÛ Ì¿ пËÍË Äʄ oÀÏ¿‘Ç‘„
ÁÌÇË¿ÌÇ„ Ì¿ Ï¿ÆÌÇ•’ Á пËÍ–’ÁБÁÇÇ ° ÎÍÆÚ Ç …„БÚ
’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿ ÎÍÁÚ—¿Ý‘ Ç Á¿—’ ’Á„Ï„ÌÌÍБÛ Á
ЄÀ„
oÁʿÄÁ ËÇËÇÉÍÈ Ç …„Б¿ËÇ ’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿
ÎÍÎÏÍÀ’È‘„ ÎÏÇË„ÌÇ‘Û ÐÁÍÇ ÆÌ¿ÌǾ Ì¿ ÎÏ¿É‘ÇÉ„ eʾ
Ì¿–¿Ê¿ Á À„ÆÍοÐÌÍÈ ÍÀБ¿ÌÍÁÉ„ –‘ÍÀÚ ÎÏÍÁ„ÏÇ‘Û À„Æ
’˜„ÏÀ¿Ì„Ï¿Ðɒо‘ÊÇÁ¿Ð
h¿ÎÍËÌÇ‘„Ì¿ÁоÉÇÈÐÊ’–¿È
°ÎÏÇБ¿ÊÛÌÚÈ Ç ÃÍÊ‚ÇÈ ÁƂʾÃ ‚Ê¿Æ¿ Á ‚Ê¿Æ¿ °
ÎτׄБÁ’„‘‚„Ì„Ï¿ÊÛÌÍÈÃÏ¿É„
°–„ÊÍÁ„ÉÁ‚Ì„Á„’ÐÇÊ„ÌÌÍ…„БÇÉ’ÊÇÏ’„‘ÐÃÁÇ‚¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

„‘ÀÏÍÁÇÍ‘‘ÍÎÚÏÇÁ¿„‘‚’ÀÚËÍϘǑÌÍÐ
°„ÐÊÇ‚Ì„Á΄τ”ÍÃÇ‘Á¾ÏÍБÛÉËÇËÇÉ„‚Ì„Á¿ÃÍ
À¿Áʾ„‘оÃÏÍ…Û‘„Ê¿Ç’ÐÇÊ„ÌÌ¿¾…„БÇɒʾ•Ç¾©
° Ï¿ÆÍÆÊ„ÌÌÚ„ ÊÝÃÇ ÃÚ—¿‘ ÉÍÏÍ‘ÉÍ Ð ÐÇÊÍÈ ÎÏÍ
Î’ÐÉ¿¾ ÁÍÆÃ’” –„Ï„Æ ÌÍÆÃÏÇ ÐÍ ÆÁ’ÉÍË Î͔ͅÇË Ì¿
”Ï¿Î
° ÎÍÆ¿ Ç ËÇËÇÉ¿ ΄τà ̿οÄÌÇ„Ë ‚’ÀÚ ÎÊÍ‘ÌÍ
Ð…¿‘Ú ÎÍÃÀÍÏÍÃÍÉ ÍÎ’˜„Ì Ï’ÉÇ ÎÍÊ’ÐÍ‚Ì’‘Ú Ç ÎÏÇ
ÎÍÃ̾‘Ú
pÍÉÏ¿ÈÌ„ÈË„Ï„ÁÚÀ’Ä‘„‘Í–ÌÍÆÌ¿‘Û°‘¿ÉÍÈ–„
ÊÍÁ„ÉÐÎÍÐÍÀ„ÌÌ¿ÁЄnÍ„ÐÊÇÁÚÐ’Ë„„‘„ÍÁʿÄ‘ÛÐÁÍ
„È ËÇËÇÉÍÈ Ç ÃÁÇ…„ÌǾËÇ ÁÚ Ç пËÇ ÐËÍ…„‘„ É͂ÿ
Æ¿”Í‘Ç‘„ Ì¿•„ÎÇ‘Û Ë¿ÐÉ’ ‚Ì„Á¿ Ç ¾ÏÍБÇ i ËÚÐÊÛ §r
‘¿ÉÇË Ê’–—„ Ì„ ÐÁ¾ÆÚÁ¿‘Ûо¨ ÁÍÁτ˾ ËÍ…„‘ ÎÏÇÈ‘Ç Á
‚ÍÊÍÁ’Á¿—„Ë’ÎÍ‘„Ì•Ç¿ÊÛÌÍË’ÎÏÍ‘ÇÁÌÇÉ’xsofrlionkomnfpqirsanfs!
pÏ„ÍÃÍÊ„‘ÛБϿ”Ì¿ÐÇÊÛÌÇÉ¿

cЄ ÐÉ¿Æ¿ÌÌÍ„ Í БϿ”„ “ÇÆÇ–„ÐÉÍ‚Í ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ Ãʾ
Ë’…–ÇÌ Í‘ÌÍÐǑо Ç É –’ÁБÁ’ БϿ”¿ ΄τà ÇÆÌ¿ÐÇÊÍ
Á¿ÌÇ„Ë’…„̘ÇÌiÐÇ‘’¿•Ç¾Ç–’ÁБÁÍÇÍοЄÌǾÁ
пËÍË Äʄ ДͅÇ r‘„΄ÌÛ ’ÏÍÁ„ÌÛ ÎÍÐÊ„ÃБÁǾ ÐÏ¿Á
ÌÇÁ¿‘Û ‘Ï’ÃÌÍ mÍ…„‘ Ç ÁÍÁЄ Ì„ ÐÊ„Ã’„‘ pÐǔǖ„ÐÉ¿¾
‘Ï¿ÁË¿ÎÏÇЄÉÐ’¿ÊÛÌÍËÍÐÉÍÏÀÊ„ÌÇÇ’…¿ÐÌ¿
cÍÆËÍ…ÌÍ ‘Í –„‚Í ÀÍǑо Ë’…–ÇÌ¿ É͂ÿ Ì„ÉÇ„
‘„ËÌÚ„ ÊÇ–ÌÍБÇ Ì¿ÃÁÇ‚¿Ý‘о Ì¿ Ì„‚Í Ç ‘Í –„‚Í Á ‘¿
ÉÍÈ …„ ÐÇ‘’¿•ÇÇ ÀÍǑо …„̘ÇÌ¿ ÎÏÍБÍ ÌÇÉ¿ÉÍË’
ÐÏ¿ÁÌ„ÌÇÝÌ„ÎÍÃÿ„‘о
pÍ Б„΄ÌÇ ‘¾…„БÇ pÍ ÀÍÊÇ Ç ÍÀÇÄ pÍ ’…¿Ð’ Ç
БÚÃ’pÍÎÍÐÊ„ÃБÁǾË
s„Ë Ì„ Ë„Ì„„ ÁЄ ÍÎÇпÌÌÚ„ ÁÚ—„ Ë„‘ÍÃÚ Ãʾ ‘ÍÈ
–‘Í ÎÍÃÁ„Ï‚Ê¿ÐÛ ̿οÄÌÇÝ ÀÚÊ¿ ÀÊÇÆÉ¿ É ÎÍÃÍÀÌÍÈ
ÐÇ‘’¿•ÇÇÌÍ„„’ÿÊÍÐÛÇÆÀ„…¿‘ÛÇÊÇ‘ÍÊÛÉÍÎÏ„ÃБ¿Á
ʾ„‘ Á ÁÍÍÀÏ¿…„ÌÇÇ –‘Í ÎÍÃÍÀÌÍ„ ËÍ…„‘ ÎÏÍÇÆÍÈ‘Ç Ç
‘’‘…„ДÍÃÇ‘Ð’Ë¿Í‘БϿ”¿ÁÎÍÊÌ„ÎÏÇ‚ÍÃÌÚ
q„ÉÍË„ÌÒݑоÏ„Ê¿Éп•ÇÍÌÌÚ„’ÎÏ¿…Ì„ÌǾ
˜““„É‘ÇÁÌÚ ƿ̾‘Ǿ ÎÍ nlp Ë„‘ÍÃÇÉ„ pÏ„ÃБ¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÁÇ‘Û ЄÀ¾ Æ¿ Б„ÉÊÍË ΄τà ƿÊÍË ÁÇÄÍБ’ÃÇÇ r„À¾ Á
Æ¿Ê„r„À¾Ì¿ÜÉÏ¿Ì„
rËÍ‘Ï„‘Û Á„ÐÛ Ü‘Í‘ ’…¿Ð Ì¿ ËÍÌÇ‘ÍÏ„ p’ÐÉ¿‘Û ÇÆÍ
ÀÏ¿…„ÌÇ„ÁÍÀÏ¿‘ÌÍËÎÍϾÃÉ„ÇÁ’ÐÉÍÏ„ÌÌÍË‘„Ë΄
q¿ÆÍÀÏ¿‘Ûо ÐÍ ÁЄËÇ ÎÏǾ‘ÌÚËÇ Ç Ì„ÎÏǾ‘ÌÚËÇ
ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇ„Ë Ì¿ ÎÍÃÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍË ’ÏÍÁÌ„ r͔ϿÌÇ‘Û
΄ÏÁÚ„oÀ„ÆÁÏ„ÃÇ‘ÛÁ‘ÍÏÚ„
r‘Ï¿”΄τÃÇÆÌ¿ÐÇÊÍÁ¿ÌÇ„ËÎÏ„ÁÏ¿˜¿„‘…„̘ÇÌ’Á
…„Ï‘Á’Ì„ÿ„‘„ÈÁÍÆËÍ…ÌÍБÇÁÍοÐÌÍÈÐÇ‘’¿•ÇÇÌÇ
ÉÏÇ–¿‘ÛÌÇÀ„…¿‘ÛÌÇÐÍÎÏÍ‘ÇÁʾ‘Ûоo‘Ü‘Í‚ÍБϿ”¿
Ì’…ÌÍÇËÍ…ÌÍÇÆÀ¿Áʾ‘Ûоk¿ÉÇÍ‘ÎÍÐÊ„ÃБÁÇÈЄÉ
Ð’¿ÊÛÌÍ‚Í ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ „ÐÊÇ „‚Í É ̄Ж¿Ð‘ÛÝ ÎÏÇ—ÊÍÐÛ
΄τ…Ç‘Û
cÍ‘ É¿É Ü‘Í Äʿ„‘о ÎÏÇ ÎÏÇË„Ì„ÌÇÇ Ë„‘ÍÃÍÁ ÜËÍ
•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇ

c  Ê„‘ n ÎÍÃÁ„Ï‚Ê¿ÐÛ …„БÍÉÍË’ ÇÆÌ¿ÐÇÊÍ
Á¿ÌÇÝ Ç ËÌÍ‚Í Ê„‘ БϿÿʿ Í‘ ÄÎÏ„ÐÐÇÇ ÉÍ—
Ë¿ÏÌÚ”ÐÌÍÁÇÄÌÇÈБϿ”¿–‘ÍÜ‘ÍÎÍÁ‘ÍÏǑо
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÎÍÎÏÍÐÇÊnÏ¿ÐÐÉ¿Æ¿‘ÛÁЄÉ¿É
ÀÚÊÍ pÍÐÊ„ ÍÉÍÌ–¿ÌǾ Ü‘ÍÈ …’‘ÉÍÈ ÇБÍÏÇÇ ‘’‘
…„ÐÎÏÍÐÇÊ
°x‘ÍÁÚ–’ÁБÁ’„‘„ÎϾËÍЄȖ¿Ð!
k–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿Í‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„oÀÏ¿ÆÜ‘Í‚Í–’ÁБ
Á¿ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊо „È Á ÁÇÄ Ð’˜„БÁ¿ •„ÊÇÉÍË ÐÍ
Б;˜„‚ÍÇÆ‚ϾÆÇ
tÌ„‚ÍÀÚÊÇÉÏ¿ÐÌÚ„‚Ê¿Æ¿
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÐÎÏÍÐÇÊ–‘Ín”Í–„‘ÐÄʿ‘ÛÐ
Ü‘ÇËÐ’˜„БÁÍË
k”Í‘„Ê¿ÁÚËÚ‘Û„‚ÍiÍÌ¿„‚ÍÁÚËÚÊ¿
r’˜„БÁÍ Ü‘Í É¿É ÎÍÆ…„ ÍÀ™¾ÐÌÇÊ n ÎÐÇ”Í
‘„Ͽ΄Á‘ÀÚÊÍ–¿Ð‘ÛÝ„„пËÍÈs¿ÉnÁÍÐÎÏÇÌÇ
Ë¿Ê¿ ЄÀ¾ ÎÍÐÊ„ ‘Í‚Í –‘Í ÎÏÍÇÆÍ—ÊÍ o‘ÌÍÐÇÊ¿ÐÛ
ÉЄÀ„É¿É‚ϾÆÌÍË’Ð’˜„БÁ’ÉÉÍ‘ÍÏÍË’ÌÇ–„‚Í
ÉÏÍË„Í‘ÁÏ¿˜„ÌǾÇÐÎÚ‘ÚÁ¿‘ÛÌ„ÊÛƾ
k §ÁÚËÚÊ¿¨ Ü‘Í ‚ϾÆÌÍ„ Ð’˜„БÁÍ Ð ÉÏ¿ÐÌÚ
ËÇ ‚Ê¿Æ¿ËÇ Ç ÍÌÍ ÎÏ„ÁÏ¿‘ÇÊÍÐÛ Á À„ÊÍ„ –ÇБ̈́ Ç
‚ÍÊ’ÀÍ‚Ê¿ÆÍ„
c ÿÊÛÌ„È—„Ë ÎÐǔ͑„Ï¿ÎǾ n Á„Ê¿ÐÛ –„Ï„Æ
Ü‘Í‘ пËÚÈ ÍÀÏ¿Æ Ç Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„Ì¿ ÀÚÊ¿ ‚Ê¿ÁÌÚË ÍÀ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ï¿ÆÍËÌ¿пËÍÎÏÇ̾‘Ç„rÍБ;ÌÇ„nÆÌ¿–Ç‘„ÊÛÌÍ
’Ê’–—ÇÊÍÐÛ

s„”ÌÇÉ¿ ÎÏÇË„Ì„ÌǾ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿
ÎÇÇÌ¿Ë’…„ÇÆÁ„Б̿eÍÀ¿ÁÇË‘ÍÊÛÉÍ°ÁÿÌÌÍËÐÊ’
–¿„ ÎÏÇ ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇ ÍÀÏ¿Æ¿ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿Êо ÎÏÇ„Ë
§ËÚÐÊ„ÌÌÍ‚Í ÄÈБÁǾ¨ É͂ÿ ËÚ ÇÆ˄̾„Ë ÍÀÏ¿Æ Æ¿
Б¿Áʾݘ„‚Í Ì¿Ð БϿÿ‘Û –’ÁБÁ¿ ÇÊÇ ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌǾ
ÇÌ͂ÿпËÚËοϿÃÍÉпÊÛÌÚËÍÀÏ¿ÆÍË
kÌ„ÁÚÀÏÍÐÇ
Ê¿Ì„’ÌÇ–‘Í…ÇÊ¿‚ϾÆÌÍ„Ð’˜„БÁÍ°ÍÌ¿ÁÚËÚÊ¿„‚Í
Ç„ÈÐÏ¿Æ’Б¿ÊÍÊ„‚–„ 
e„ÌÛБϿ”¿ 
embdb;,
‚’¤°«“Ë­º«ˆ°«Èmˆº¯’ˆËˆºm
Û¯º’ˆËãË®
Ûº²¯È““’}ºm
Û¹¯ºÈmºm
Û¤’ã’’º“˯ºm
Û’“ºm“’}ºmcosrso€pfqfenimi
rlocnodolfn}kij©
’–ÇËоÌ„À;‘Ûо¿Á‘ÍÏÇ‘„‘ÍÁ

c Ü‘ÍÈ ‚Ê¿Á„ ËÚ À’ÄË ÇÆÀ¿Áʾ‘Ûо Í‘ БϿ”¿ ΄τà ¿Á
‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇ
n„‘ ËÚ Ì„ ЄÏÇ¿ÊÍÁ Ì¿ÐËÍ‘Ï„ÊÇÐÛ Ç Ï„–Û Ì„ Í ÁÍ
ÏÍÁÐÉÇ”¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿”
o‘„”–‘ÍÎÍÀÊÇ…„ÐÉ„ËÇË„„‘ÄÊÍÉ¿…ÃÚÈÄÌÛ
Ç–¿Ð‘ÍÐÀÍÊÛ—ÇËÇÇÊÇ Ë„ÌÛ—ÇËÇ ÎÍ‘„ϾËÇ Á Ï„Æ’ÊÛ
‘¿‘„ÍÀ˜„ÌǾ
aÁ‘ÍÏÇ‘„‘°ÊÇ•ÍÉÍ‘ÍÏÍ„ÁÐÇÊ’“ÍÏË¿ÊÛÌÚ”ÇÊÇ
‘Ï¿ÃÇ•ÇÍÌÌÚ”ÎÏÇ–ÇÌÇÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌÇÈÇË„„‘Ì¿ÃÌ¿ËÇ
ÁʿБÛ
aÁ‘ÍÏÇ‘„‘°‘Í‘Í‘ÉÍ‚ÍËÚÆ¿ÁÇÐÇË
iÊÇÎÏÇÁÚÉÊÇÆ¿ÁÇЄ‘Û
sÍ‘É‘ÍÁÍÊ„Ì”Á¿ÊÇ‘ÛÇÏ’‚¿‘ÛÏ¿ÆÏ„—¿‘ÛÇÆ¿ÎÏ„
˜¿‘Û ÿÁ¿‘Û Ç Í‘ÀÇÏ¿‘Û ÎÍÃÎÇÐÚÁ¿‘Û Ç Í‘É¿ÆÚÁ¿‘Û Á
ÎÍÃÎÇÐÇÌ¿‚Ï¿…ÿ‘ÛÇ—‘Ï¿“ÍÁ¿‘ÛÎÏÇÌÇË¿‘ÛÌ¿Ï¿ÀÍ
‘’ Ç ’ÁÍÊÛ̾‘Û Äυ¿‘Û Ì¿Ð Á Í–„Ï„ÃÇ ÇÊÇ ÁÎ’ÐÉ¿‘Û Á
É¿ÀÇÌ„‘Ï„—¿‘ÛÌ¿—’ÎÏÍÀÊ„Ë’ЄȖ¿ÐÍ‘ÉÊ¿ÃÚÁ¿‘ÛÌ¿
ÎÍ‘ÍËÇÊÇÌ„Ï„—¿‘ÛÁÍÁЄ
k‘ÍÍÌÇ°Ì¿—Ç¿Á‘ÍÏÇ‘„‘Ú!
n¿—Ç ÏÍÃÇ‘„ÊÇ Í‘ Ì¿—„‚Í ÏͅÄÌǾ ÃÍ Ì¿—Ç” …„
ЄÃÚ” ÁÍÊÍÐ Ç ÊÚÐÇÌ
Ð ÌÇ” ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ ¿Á‘ÍÏÇ‘¿ÏÌÍ
ÎÍÖÇÌ„ÌÌÚ„Í‘ÌÍ—„ÌǾÇÌ¿–Ç̿ݑо 
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

q¿ÀÍ‘Íÿ‘„ÊÇ Ç Ì¿–¿ÊÛÌÇÉÇ Ì¿ Ï¿ÀÍ‘„
ÎÏ„ÍÃÍÊ„Á¿¾
БϿ”ÉÏÇ‘ÇÉÇË„Ì„Ã…„Ïc¿Ê„Ì‘ÇÌ¿pÁÍÃÌÍÈÇÆÎÏ„
ÃÚÃ’˜Ç”‚Ê¿ÁÀÍÏÍÊ¿ÐÛÇÐÍБϿ”ÍË΄τÿÁ‘ÍÏÇ‘„‘ÍË
Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿ 
t–Ç‘„ʾÇÎÏ„ÎÍÿÁ¿‘„ÊÇ
mÇÊÇ•ÇÍÌ„ÏÚ
‚¿Ç—ÌÇÉÇ 
q¿ÀÍ‘ÌÇÉÇ ÆÃÏ¿ÁÍ͔Ͽ̄ÌǾ Ç ÐÍ•Ç¿ÊÛÌÍ‚Í ÍÀ„Ð΄
–„ÌǾ
kÍÌ‘ÏÍÊ„ÏÚ
xÇÌÍÁÌÇÉÇ
pÏÍÿÁ•ÚÇÏ¿ÀÍ‘ÌÇÉÇЄÏÁÇп
rÎÇÐÍÉ Ì¿— Í‘„–„БÁ„ÌÌÚÈ c ÇÌÚ” БϿ̿” ÍÌ
ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û Í‚Ï¿ÌÇ–„Ì ÊÇ—Û ’–Ç‘„ʾËÇ Ç Ï¿ÀÍ‘Íÿ‘„
ʾËÇ
mÚÆ¿ÁÇÐÇËÍ‘¿Á‘ÍÏÇ‘„‘ÍÁÃÁ¿…ÃÚ°“ÍÏË¿ÊÛÌÍÇ
ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ
uÍÏË¿ÊÛÌÍ°ÎÍ‘ÍË’–‘Í’ÌÇ”ÁЄ‚ÿ„БÛÁÚÀÍÏ°
ÐÄʿ‘ÛÌ¿Ë”ÍÏÍ—ÍÇÊÇÎÊÍ”Í
tÌ¿ÐÉ¿ÉÀÚÁÚÀÍÏ¿ÇÌ„‘
pÍ‘ÍË’–‘ÍËÚ̿ǔτ—„ÌÇ„ÎÍÁÊǾ‘ÛÌ„ËÍ…„Ë
iÊÇÃ’Ë¿„Ë–‘ÍÌ„ËÍ…„Ëo‘ÐÝÿÁÍÆÌÇÉ¿„‘ÎÐÇ”ÍÊÍ
‚Ç–„ÐÉ¿¾Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛÁÍÐÌÍÁ„ÉÍ‘ÍÏÍÈ°БϿ”
mÚ ÎÏÍÐÇË Ç ÀÍÇËо –‘Í Ì¿Ë Í‘É¿…’‘ mÚ Äς¿
„Ëо Ç Áοÿ„Ë Á ¿‚Ï„ÐÐÇÝ iÊÇ Ì¿–ÇÌ¿„Ë Éʾ̖ǑÛ Ç
’Ë¿ÐÊÇÁ¿‘ÛiÊÇÎÊÝ„ËÇÐÌ„Ï„—„ÌÌÍÈÎÏÍÀÊ„ËÍÈ’ÀÇ
Ï¿„ËоÁÍÐÁ;ÐÇ
n¿ пËÍË Äʄ Ì¿—Ç “ÍÏË¿ÊÛÌÚ„ Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Í‘
¿Á‘ÍÏÇ‘„‘ÍÁ БÍÎÏÍ•„Ì‘ÌÚËÇ Äʿ„‘ Ì¿—¿ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„
ÐÉ¿¾Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛÍ‘ÌÇ”cÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁÁЄÄÊÍÍÉ¿
ÆÚÁ¿„‘о Á БϿ”„ fÐÊÇ ËÚ Ì¿’–ÇËо Ì„ À;‘Ûо ¿Á‘Í
ÏÇ‘„‘ÍÁ ËÚ ÐËÍ…„Ë ÐÎÍÉÍÈÌÍ Ç ’Á„Ï„ÌÌÍ ͑Б¿ÇÁ¿‘Û
ÐÁÍÇÎÏ¿Á¿iÍÉ¿…„‘о–‘ÍÍÌǒ̿ЄБÛ¿ÁʿБÛ¿Á
‘ÍÏÇ‘„‘ÍÁÌ¿ÃÌ¿ËÇÁÍÁЄÌ„À„Æ‚Ï¿ÌÇ–Ì¿ÇÇ”ÎÏÍÇÆÁÍ
Ê’ËÚËÍ…„ËÎÍÊÍ…Ç‘ÛÉÍÌ„•ÇÎÏÇÜ‘ÍËÌ„’‚ÍÃÇ‘ÛÁ
ÀÍÊÛÌÇ•’Í‘Ì„ÏÁÌÍ‚ÍÐÏÚÁ¿Çÿ…„Ì„ÃÍÁÍÃÇ‘ÛÄÊÍÃÍ
ÎÍÊÌÍ‚ÍÏ¿ÆÏÚÁ¿Í‘ÌÍ—„ÌÇÈ
iÌ¿—ÇÏÍÃÇ‘„ÊÇÎÏÇÆÌ¿Ý‘Ì¿ÉÍÌ„•Ì¿ÐÁÆÏÍÐÊÚËÇ
ÊÝÃÛËÇÇ΄τБ¿Ì’‘Ì¿Ì¿ÐÿÁÇ‘ÛÇÿÁ¿‘ÛÌ¿ËÍ•„ÌÉÇ
¿ „ÐÊÇ Ì„ ΄τБ¿Ì’‘ ° Ü‘Í ÎÏÍБÍ Ì„ À’Ä‘ Ì¿Ð ÁÍÊÌÍ
Á¿‘Û
e„ÌÛБϿ”¿ 
n¿–¿ÊÛÌÇÉÌ¿Ï¿ÀÍ‘„ÁÐÎÍËÌÇ‘–‘ÍÆ¿ÐÁ„Ï”’ÏÍ–ÌÚ„
Ì¿ÃÍÎÊ¿‘Ç‘Û
xÇÌÍÁÌÇÉ°–‘ÍÍÌÍÀ¾Æ¿ÌÁÚÿ‘ÛÌ¿ËÐÎÏ¿ÁÉ’
iÌÐ΄ɑÍÏ dai ° –‘Í “ÍÏË¿ ÿ„‘ „Ë’ Ì„ ‘ÍÊÛÉÍ
ÎÏ¿Á¿ ÌÍ Ç Ì¿Ê¿‚¿„‘ Ì¿ Ì„‚Í ÉÍ„É¿ÉÇ„ ÍÀ¾Æ¿ÌÌÍБÇ
n¿ÎÏÇË„ÏÀÚ‘ÛÁ„…ÊÇÁÚËÐÍÀÊÝÿ‘ÛÆ¿ÉÍÌÇÌ„ÁÚËÍ
‚¿‘ÛÁƾ‘ÉÇmama€tgfc|qor
É¿ÉÌ„À;‘ÛоÏÍÃÇ‘„Ê„È

c ‚Ê¿Á„ Í Ä‘ÐÉÇ” ÇБÍÉ¿” ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” ÐÍБ;ÌÇÈ ËÚ
‚ÍÁÍÏÇÊÇ Í ‘ÍË ͑ɒÿ À„Ï’‘о Ì„’Á„Ï„ÌÌÚ„ Á ЄÀ„ ÊÝ
ÃÇ oÌÇ ÁÚϿБ¿Ý‘ ÇÆ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” Ä‘„È a ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ„
Ä‘Ç ϿБ’‘ Á ЄËÛ¾” ‚Ä É¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ Ð ÏÍÃÇ‘„ʾËÇ
–‘Í‘Í Ì„ ‘¿É o–„ÌÛ –¿Ð‘Í –‘Í‘Í Ì„ ‘¿É Ì„ Ð οÎÍÈ ¿
É¿ÉÏ¿ÆÐË¿ËÍÈ
m¿ËÚ ’ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” Ä‘„È É¿É ÎÍÉ¿Æ¿ÊÇ ÇÐÐÊ„ÃÍÁ¿
ÌǾÏ¿ÆÌÚ„
oÌÇËÍ‚’‘ÀÚ‘Û¿É‘ÇÁÌÚËÇÇÐÇÊÛÌÚËÇÌ„‚ÇÀÉÇËÇ
Ç̄Б’ΖÇÁÚËÇÇÊÇÀ„ÐÎÍË͘ÌÍοÐÐÇÁÌÚËÇ
m¿Ë¿ ¿É‘ÇÁÌ¿¾ ÐÇÊÛÌ¿¾
Ì¿ пËÍË Äʄ ° ¿‚Ï„Ð
ÐÇÁÌ¿¾ ÇÊÇ ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍÌ„’Á„Ï„ÌÌ¿¾ Á ЄÀ„  ÎÏÇÁÚÉ—¿¾
ÉÍÌ‘ÏÍÊÇÏÍÁ¿‘ÛÁЄÇÁЄ”ÁЄËÛ„ÇË„„‘ÁÚÐÍÉÇ„—¿Ì
ÐÚÁÚϿБǑÛÌ„’Á„Ï„ÌÌÍ‚ÍÁЄÀ„–„ÊÍÁ„É¿pÊ͔̈́ÐÊÇ
Ü‘Í°ÃÍ–ÛfÐÊÇÐÚÌ°„˜„”’…„
cЄËÆÌ¿ÉÍË¿‘¿É¿¾Ë¿Ë¿Ç̄Ж¿Ð‘ÌÚÈ„„ÐÚÌ
oÌ¿ÎÍÃÀÇÏ¿„‘„Ë’ÉÏ’‚ƿ̾‘ÇÈÇÃÏ’Æ„È
pÏÍÁÍ…¿„‘ÇÁБτ–¿„‘ÇÆ—ÉÍÊÚ
o‘ÁÍÆÇ‘Ì¿Ë’ÆÚÉ’ÎÊ¿Á¿ÌÇ„Ç¿Ì‚ÊÇÈÐÉÇÈ
oÎτÄʾ„‘ ”ÍÏÍ—Ç” Ç ÎÊ͔ǔ ÐÏ„ÃÇ —ÉÍÊÛÌÚ” ‘Í
Á¿Ïǘ„È Ð ÐÍÍ‘Á„‘БÁ’ݘÇËÇ ÁÚÁÍÿËÇ ̿Б¿ÁÊ„ÌǾ
ËÇÆ¿ÎÏ„‘¿ËÇ
n¿ÆÌ¿–¿„‘ ÁÍÆϿБ Áτ˾ Ç ‘„”ÌÇÉ’ ΄ÏÁÍ‚Í ÎÍ•„
Ê’¾
n¿ ÉÍÌÐ’ÊÛ‘¿•ÇÇ ’ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚¿ ÎÍ ÎÍÁÍÃ’ Ì„ÉÍ‘ÍÏÚ”
БϿÌÌÍБ„ÈÁÎÍÁ„ÄÌÇÇÐÚÌ¿‚ÍÁÍÏÇ‘Æ¿Ì„‚ÍÇÆ¿ЄÀ¾Á
‘Ï„‘Û„Ë ÊÇ•„ ËÌÍ…„БÁ„ÌÌÍË –ÇÐÊ„ §mÚ ÇÌ͂ÿ Æ¿ÇÉ¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

„Ëо©¨ §t Ì¿Ð ÎÏÍÀÊ„ËÚ Ð ο˾‘ÛÝ©¨ §mÚ Áοÿ„Ë Á
ÄÎÏ„ÐÐÇÝ©¨§tÌ¿ÐБϿÌÌÚ„ËÚÐÊÇ©¨iÊÇÿ…„§©ËÚ
ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍ Ì„ ’Ë„„Ë ÎÍБ;‘Û Æ¿ ЄÀ¾ c –„Ë ÄÊÍ ÃÍÉ
‘ÍÏ!¨
cÚÀÇÏ¿„‘cthÀ’Ã’˜’ÝÏ¿ÀÍ‘’’‘Á„υÿ„‘É¿ÌÃÇ
ÿ‘’Ï’ Ì„Á„БÚ …„ÌÚ hadr Ãʾ Ï„‚ÇБϿ•ÇÇ ÀÏ¿É¿
˄БÍÇ ÎÍϾÃÍÉ ÐÁ¿Ã„ÀÌÍÈ•„Ï„ËÍÌÇÇ •Á„‘ ÍÀÍ„Á Ç Æ¿
Ì¿Á„ÐÍÉ Á ÉÁ¿Ï‘ÇÏ„ ÌÍÁÍÀÏ¿–ÌÚ” Áτ˾ Î;ÁÊ„ÌǾ Ì¿
ÐÁ„‘΄ÏÁ„Ì•¿„‚ÍÇ˾Ǒé
s¿É¿¾ Ë¿Ë¿ É¿…„‘о ÁЄ ÐÄʿʿ Ãʾ ÐÚÌ¿ ÉÏÍË„
ÍÃÌÍ‚Í ° ÍÌ¿ Ì„ Á ÐÍБ;ÌÇÇ „‚Í ÏÍÃÇ‘Û o‘ÄÊÇ‘Û Í‘
ЄÀ¾pÏÇÆÌ¿‘Û„‚ÍÎÏ¿ÁÍÌ¿пËÍБ;‘„ÊÛÌÍБÛoÀ„Ï„
‚¿¾Í‘‘Ï¿ÁËÁÐ’˜ÌÍБÇÎÚ‘¿„‘оÊÇ—Ç‘Û„‚Í…ÇÆÌÇ
iÜ‘Í„È‘ÍÊÛÉÍÉ¿…„‘о–‘Í͔Ͽ̾„‘ÍÌ¿„‚ÍÍ‘ÍοÐ
ÌÍБ„Èo”Ͽ̾„‘ÍÌ¿‘’–¿Ð‘ÛЄÀ¾ÉÍ‘ÍÏ¿¾ÃʾÌ„„°
„„Ï„À„ÌÍÉ
rÚÌÍÁÛ¾‘¿Éǔ˿ËÎÍÃÍÊ‚’ÍБ¿Ý‘о”ÍÊÍБ¾É¿ËÇ
pÍÎÚ‘ÉÇ Ç” ÐÍÆÿ‘Û ЄËÛÝ Ì„ÇÆÀ„…ÌÍ ÎÏÇÁÍþ‘ É
ÉÍÌ“ÊÇÉ‘’Ë„…Ã’…„Ì¿ËÇÇË¿ËÍÈiËÎÏÇ”ÍÃǑоÁÚ
ÀÇÏ¿‘Û oÌÇ ÀÚ ÁÚÀÏ¿ÊÇ ÎÍÊÌÍ„ ÍÃÇÌÍ–„БÁÍ Ì¿ Ì„ÍÀÇ
‘¿„ËÍËÍБÏÍÁ„ÌÍÇÁÜ‘ÍËÌ„ÁÍÊÛÌÚ
pÍÎÚ‘É¿̿Б;‘ÛÌ¿ÐÁÍ„ÈÁÆÏÍÐÊÍБÇÎÏ¿Á„Ì¿п
ËÍБ;‘„ÊÛÌ’Ý …ÇÆÌÛ Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛ Í‘ ËÌ„ÌÇÈ Ç …„
Ê¿ÌÇÈË¿ËÚÎÍÿÁʾݑоÏ„ÆÉÍÇ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍtÊÛ‘ÇË¿
‘’Ë ÇÊÇ ÀÚ‘Û ÁЄ‚ÿ ÎÏÇ Ë¿Ë„ ÇÊÇ ÎÏÍБÍ Ï¿ÆÍÏÁ¿‘Û Ð
Ì„È Í‘ÌÍ—„ÌǾ
§©ÐÍ ËÌÍÈ ÉÍ‘ÍÏ¿¾ БÍÊÛÉÍ Ãʾ ‘„À¾
ÐÄʿʿ©Ç‘è 
o‘ÌÍ—„ÌǾ ¿Á‘ÍÏÇ‘¿ÏÌÍÈ Ë¿‘„ÏÇ ÐÍ ÐÁÍ„È ÃÍ–ÉÍÈ
Ï¿ÆÁÇÁ¿Ý‘оÎÍÁ„ÐÛË¿Дͅ„ÈД„Ë„
oÎÇпÌÌÍ„ ÁÚ—„ ° ‘¾…„ÊÚÈ ÐÊ’–¿È Ì„À„Æ̿Ä…
ÌÚÈ ÌÍ ‘Ï„À’ݘÇÈ ÃÊÇ‘„ÊÛÌÍÈ …„Ê¿‘„ÊÛÌÍ ÍÀ˜„Є
Ë„ÈÌÍÈÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ
bÍÊ„„ Ï¿ÐÎÏÍБϿ̄̿ ÎÏÇÁÚ–Ì¿¾ Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛ Á Í‘
ÌÍ—„ÌǾ” ÁÆÏÍÐÊÍ‚Í ÐÚÌ¿ ÇÊÇ ÃÍ–„ÏÇ Ð Ç” ÏÍÃÇ‘„ʾËÇ

–¿˜„ ° Íξ‘Û‘¿ÉÇ Ð Ë¿ËÍÈ  e„‘Ç Ë„–‘¿Ý‘ ÍÐÁÍÀÍ
ÃÇ‘Ûо Í‘ ÏÍÃÇ‘„ÊÛÐÉÍÈ Í΄ÉÇ ÃÍÀÇ‘Ûо ÎÏÇÆÌ¿ÌǾ Æ¿
ÐÍÀÍÈ ÁÆÏÍÐÊÚ” ÎÏ¿Á Ç Ð͔ϿÌÇ‘Û ÎÏÇ Ü‘ÍË ‘„ÎÊÚ„ Ç
ÀÊÇÆÉÇ„ Í‘ÌÍ—„ÌǾ Ð Ë¿‘„ÏÛÝ Ç Í‘•ÍË nÍ ΄ÏÁÚ„ …„
ÎÍÎÚ‘ÉÇ Á̄БÇ ÌÍÁÚ„ ÁÆÏÍÐÊÚ„ ÌÍ‘Ú Á Є˄ÈÌÚÈ ÃÇ¿
ÊÍ‚Æ¿Á„Ï—¿Ý‘оÉ¿ÉÍ“ÍÌÇ„ÈÇÃÇÐÐÍÌ¿ÌÐÍËqÍÃÇ‘„ÊÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÐÍÎÍÏÍÈÌ¿’ÉÍÏ„ÌÇÁ—DŽоÁÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇÇǔđ„ÈБ„
Ï„Í‘ÇÎÚÎÍÁ„ÄÌǾÁÍÐБ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿Ý‘Б¿‘’ÐÉÁÍ
iÌÇ–„‚ÍÃÍÉ¿Æ¿‘ÛÌ„ÊÛƾcÆÏÍÐÊÚÈ°’Á„Ï„ÌÌÚÈÁ
ЄÀ„–„ÊÍÁ„ÉÌ„Æ¿ÁÇÐÇ‘Í‘–’…ǔ͕„ÌÍÉÌ„ÍÎÏ¿ÁÃÚ
Á¿„‘оÌ„Æ¿˜Ç˜¿„‘оÌ„ÎÏÇÆÌ¿„‘ÐÁÍ„ÈÁÇÌÚ¿ÎÏÇÍÏ
ÌÍ Á ÐÇÊ’ ÐÊÍ…ÇÁ—ǔо Í‘ÌÍ—„ÌÇÈ Ç ‘ Ã nÍ ÇË„ÌÌÍ
Ü‘Í‚Í‘Í ÁÆÏÍÐÊÚ„ Ä‘Ç ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÝ É ÐÁÍÇË ÏÍÃÇ‘„
ʾËÄʿ‘ÛÇÌ„’Ë„Ý‘n¿’–Ç‘ÛоÇËÌ„ÿݑqÍÃÇ‘„
ÊÇ ËÍË„Ì‘¿ÊÛÌÍ Б¿Á¾‘ À’Ì‘ÍÁ˜ÇÉÍÁ Ì¿ ˄БÍ oÌÇ ‘„
ϾݑоÌ„ÆÌ¿Ý‘É¿ÉÁ„БÇЄÀ¾ÎÍÁÆÏÍÐÊÍË’–‘Í‚Í
ÁÍÏÇ‘Û É¿É Í‘Á„–¿‘Û x¿Ð‘Í ÐÏÚÁ¿Ý‘о Ì¿ ÉÏÇÉ
¿‚Ï„ÐÐÇÝ ÎÍ‘ÍË ÎÏÍо‘ ÎÏ͘„ÌǾ Ç ÁЄ ÇÄ‘ ÎÍ
Б¿ÏÍË’ iÊÇ Ì¿–ÇÌ¿Ý‘ ÇÆÀ„‚¿‘Û ÁБτ– Ç ÍÀ˜„ÌǾ Ð
ÏÍÃÇ‘„ʾËÇ x‘Í ‘Í…„ ÎÊÍ”Í k ‘ÍË’ …„ Ç” ÁЄ Ï¿ÁÌÍ
ÃÍБ¿Ý‘
s¿ÉÍÁ¿ÀÚÊ¿ÎÏÍÀÊ„Ë¿ÇaÊ„—Çyg„Ì¿‘ÚÈ
–„ÊÍÁ„ÉÎÍÑÏÇÕ¿‘ÛÃÍ–„ÏÇ‘ÏÇ‚ÍÿÌ„ÎÊÍ”ÍÈ
”Í‘¾ Ç Ì„ÐÉÍÊÛÉÍ οÐÐÇÁÌÚÈ Ð΄•Ç¿ÊÇБ hÁÍÌÍÉ
Ë¿‘„ÏÇ Ì¿É¿Ì’Ì„ ÁÚ”ÍÃÌÚ” ƿБ¿ÁʾÊ „‚Í ÁЄ‚Í
Ð…ÇË¿‘Ûо
m¿Ë¿ iÌÌ¿ kÇÏÇÊÍÁ¿Ì¿ ÿ˿ Æ¿ ξ‘ÛÄо‘
ÉÏ„ÎÉ¿¾ Ç ÜÌ„Ï‚Ç–Ì¿¾ Ð ÁЄ‚ÿ ÎÍÐÊ’—ÌÚË „È
Ë’…„ËÍ‘•ÍËaÊ„—ÇÁÎÍÐÊ„ÃÌ„„Áτ˾ÁÐÁ¾ÆÇÐ
Í‘™„ÆÃÍËБ¿Ï—„ÈÃÍ–„ÏÇÐЄËÛ„ÈÆ¿‚Ï¿ÌÇ•’ÎÚ
‘¿„‘о ÁÍÐБ¿ÌÍÁÇ‘Û Ç ’ÐÇÊÇ‘Û ÍÐÊ¿À„Á—’Ý Æ¿ÁÇ
ÐÇËÍБÛÍ‘Ì„„ÐÚÌ¿
cÌ„—ÌÇÈ ÎÍÁÍÃ Ç ËÍ‘ÇÁ ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ Ï¿ÐÎÏÍ
БϿ̄ÌÚ§mÚÐÍ‘•ÍËБ¿ÏÚ„ÀÍÊÛÌÚ„ÊÝÃÇÍÐ
‘¿ÊÇÐÛ ÍÃÌÇ ‘Ú ÃÍÊ…„Ì Ì¿Ë ÎÍËÍ‚¿‘Û¨ pÍË͘Û
ÁÚÏ¿…¿„‘о Á „…„ÃÌ„ÁÌÚ” À„Єÿ” Ð Ë¿‘„ÏÛÝ Í‘
–„‘¿” ΄τÃ Ì„È ÁÚÐÊ’—ÇÁ¿ÌÇÇ ÐÍÁ„‘ÍÁ Ç ̿Б¿Á
Ê„ÌÇÈ ÍÀ¾Æ¿ÌÌÍБÇ ÎÍБ;ÌÌÍ ÎÏÇ„Æ…¿‘Û É ÏÍÃÇ
‘„ʾËÌ¿ÁÚ”ÍÃÌÚ„ÇÁЄτÃÇÌ„̄ÄÊÇ
pÍÎÚ‘ÉÇaÊ„—ÇÍÀ™¾ÐÌÇ‘ÛiÌÌ„kÇÏÇÊÊÍÁÌ„
–‘Í ÍÌ ’…„ ÁÆÏÍÐÊÚÈ ÁБτ–¿Ý‘ Ì„ÎÍÌÇË¿ÌÇ„
Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„ ’ÎÏ„ÉÇ Ç „˜„ ÀÍÊ„„ …„БÉÇ„ ‘Ï„ÀÍ
Á¿ÌǾ Í ÎÍË͘Ç k ÿÁÊ„ÌÇÝ Ë¿‘„ÏÇ ÃÍÀ¿Áʾ„‘о
ϿБ’˜„„ Ì„ÃÍÁÍÊÛБÁÍ …„ÌÚ ’ÎÏ„ÉÇ Á ÇÌ“¿Ì
‘ÇÊÛÌÍБÇÇÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇÍ‘Ë¿ËÍ–ÉÇ
bÏ¿ÉaÊ„—ÇÆ¿—¿‘¿Êо
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

q¿ÆÍÏÁ¿‘ÛÍ‘ÌÍ—„ÌǾÐË¿‘„ÏÛÝÍÌÌ„ËÍ‚ÇÌ„
”Í‘„Ê ÎÍ‘ÍË’ –‘Í ÊÝÀÇÊ „„ Ç –’ÁБÁÍÁ¿Ê Í‘Á„‘Б
Á„ÌÌÍБÛ Æ¿ „„ ÐÎÍÉÍÈБÁÇ„ i ÍÀ™¾ÐÌÇ‘Û „È ÃÍ
ÀÇ‘Ûо ÎÏÇÆÌ¿ÌǾ Ç ’Á¿…„ÌǾ É ÐÁÍ„È ÁÆÏÍÐÊÍБÇ
‘Í…„Ì„ËÍ‚”Í‘¾ÇÎÚ‘¿Êо
oÀÏ¿˜„ÌÇ„ aÊ„—Ç É ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’ ÀÚÊÍ Á
ÍÀ˜„Ë‘Í ÐÊ’–¿ÈÌÚË
ÁБτ‘ÇÊ —ÉÍÊÛÌÍ‚Í ÎÏǾ
‘„ʾ Ï¿Æ‚ÍÁÍÏÇÊÇÐÛ ÍÌ ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊ ÎÍÐÍÄÈБÁÍ
Á¿‘Û  Ç Ð ‘Í–ÉÇ ÆÏ„ÌǾ aÊ„—Ç ÎÍ–‘Ç À„Æ̿Ä…
ÌÚËs„ËÌ„Ë„Ì„„ÎÍÐÊ„É’ÏпaÐЄϑÇÁÌÍÈ‘„Ï¿
ÎÇÇ aÊ„—¿ Ð ÎÍË͘ÛÝ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿
ÍÃÌÍÉÊ¿ÐÐÌÇÉ¿ÎÍÁ„ÊÐË¿ËÍÈÃÏ’‚Ç„Ï¿Æ‚ÍÁÍÏÚ
cÍ‘ ÎÏÇË„Ï ÍÃÌÍÈ ÇÆ ξ‘ÌÇ–ÌÚ” ‘„Ê„“ÍÌÌÚ”
À„ЄÃ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Á—„‚Í ’Á„Ï„ÌÌÍБÛ Á ЄÀ„ ÐÚÌ¿ Ð
Ì¿–Ç̿ݘ„ÈÎÍÃÍÆÏ„Á¿‘Û–‘Í‘ÍÌ„Ê¿ÃÌÍ„Ë¿‘„ÏÛÝ
hÁÍÌÍÉ iÌÌÚ kÇÏÇÊÊÍÁÌÚ ƿБ¿„‘ aÊ„—’ Ì¿
É’”Ì„ Æ¿ Ð’ÎÏ’…„ÐÉÇË Á„–„ÏÌÇË –¿„Ë iÏ¿ …„Ì¿
aÊ„—Ç É¿ÉÍ„‘Í Áτ˾ Ð ÊÝÀÍÎڑБÁÍË ÐÊ’—¿„‘
–‘ÍÇÉ¿É‚ÍÁÍÏÇ‘Ë’…
ÍÌ¿Í‘Ë„‘ÇÊ¿ÎÏÍЄÀ¾ÌÍ
ÁÚ„ÌÍ‘ÚÁÏ¿Æ‚ÍÁÍÏ„aÊ„—ÇÐË¿‘„ÏÛÝÍÌÇ„„Æ¿
ÇÌ‘„Ï„ÐÍÁ¿ÊÇ Ç ÍÀ̿Ä…ÇÊÇ  ÎÍ‘ÍË ‘Ç”Í ’ÀÇÏ¿„‘
ÐÍБÍÊ¿ÇÇÄ‘’ÉÊ¿ÃÚÁ¿‘ÛÃÍ–É’Ðο‘Û

°hÃÏ¿ÁБÁ’ÈaÊ„—¿Ü‘ÍË¿Ë¿‚ÍÁÍÏÇ‘iÊÇ
‘Ú˄̾Ì„’ÆÌ¿Ê!
°m¿ÆÃÏ¿ÁБÁ’È
°n’É¿É‘ÁÍÇÎÊ¿ÌÚÌ¿Æ¿Á‘Ï¿!
°x‘Í‘ÚÇË„„—ÛÁÁÇÃ’!
pÍÀ’…ÄÌÇ„ 
°sÚ–‘ÍÆ¿ÀÚÊ!mÚ…„ÃÍ‚ÍÁÍÏÇÊÇÐÛ
°o–„Ë!
°n’Æ¿Ë„–¿‘„ÊÛÌÍcÍ‘É¿É‘ÚÍ‘ÌÍÐÇ—ÛоÉ
ÐÁÍ„ÈË¿‘„ÏÇ
° m¿Ë¿ ¾ Í–„ÌÛ ”ÍÏÍ—Í É ‘„À„ Í‘ÌÍ—’ÐÛ €
ÎÏÍБÍ ”Í–’ ’ÆÌ¿‘Û –‘Í ‘Ú ÇË„„—Û Á ÁÇÃ’ É͂ÿ
‚ÍÁÍÏÇ—Û –‘Í ËÚ Í –„Ë‘Í Ð ‘ÍÀÍÈ ÃÍ‚ÍÁÍÏÇÊÇÐÛ
ÎÍÎÍÁÍÃ’Æ¿Á‘Ï¿—Ì„‚ÍÃ̾
°€ÇË„ÝÁÁÇÃ’–‘Í‘ÚÆ¿Á‘Ï¿ÎÏDŽÄ—ÛÉÍ
ËÌ„
°n„‘Ë¿Æ¿Á‘Ï¿ÌÇÉ¿ÉÌ„ÎÍÊ’–Ǒо
° k¿É …„ ‘¿É ‘Ú …„ ÍÀ„˜¿Ê t ‘„À¾ –‘Í
e„ÌÛБϿ”¿ 
–‘Í‘ÍÐÊ’–ÇÊÍÐÛ!
°t˄̾ÌÇ–„‚ÍÌ„ÐÊ’–ÇÊÍÐÛǾÌÇ–„‚Í‘„À„
Ì„ÍÀ„˜¿ÊmÚ‚ÍÁÍÏÇÊÇБÍÀÍÈÁÐÏ„Ã’sÚÎÏÍ
ÐÇÊ¿˄̾ÎÏÇ„”¿‘ÛÉÁ¿ËÌ¿ÁÚ”ÍÃÌÚ„¾ÐÉ¿Æ¿Ê
–‘ÍÁϾÃÊÇÜ‘ÍÎÍÊ’–Ǒо
°nÍ ËÌ„ Ì’…Ì¿ ‘Á; ÎÍË͘Û mÌ„ Ì’…ÌÍ
ÎÏÍ„”¿‘Û ÎÍ Ë¿‚¿ÆÇÌ¿Ë É’ÎÇ‘Û Ê¿ËÎ’ БÇÏ¿ÊÛ
ÌÚÈ ÎÍÏÍ—ÍÉ € –‘Í ÃÍÊ…Ì¿ ÁЄ Ü‘Í Ì¿ ЄÀ„ ‘¿Ð
É¿‘Û!
°€ÎÍÌÇË¿ÝË¿‘ڔ͖„—ÛÐÉ¿Æ¿‘Û–‘Í‘„
À„’…„‘Ï’ÃÌÍ”ÍÃÇ‘ÛÆ¿ÎÍÉ’ÎÉ¿ËÇÌÍÃ’Ë¿Ý–‘Í
„ÃÁ¿ ÊÇ Ü‘Í ‘¿É nÍ ÿ…„ „ÐÊÇ ‘Ú ‘¿É ÎÊÍ”Í ЄÀ¾
–’ÁБÁ’„—Û ¾ Ì„ ÐËÍ‚’ ÎÏÇ„Æ…¿‘Û É ‘„À„ ÁоÉÇÈ
Ï¿ÆÉ͂ÿ‘„À„Ì¿ÃÍÀ’Ä‘ÇÑÇÁË¿‚¿ÆÇÌ
i‚Ï¿Á
‘’Ë¿Ìn„‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ 
° x‘Í Ð ‘ÍÀÍÈ ÐÊ’–ÇÊÍÐÛ ÐÚÌ! sÚ ˄̾ ’…„
Ì„ÊÝÀÇ—Û!s¿Ë–‘ÍiÏÉ¿ÐÇÃÇ‘‘„À¾̿БϿÇÁ¿
„‘!
° m¿ ¾ Í–„ÌÛ ‘„À¾ ÊÝÀÊÝ iÏ¿ É ‘„À„ ‘Í…„
”ÍÏÍ—Í Í‘ÌÍÐǑо oÌ¿ ÎÍ—Ê¿ ’ÉÊ¿ÃÚÁ¿‘Û l„ÌÍ–
É’ÌÍ’Ì¿ÐÌ„‘ЄÉÏ„‘ÍÁÃÏ’‚Í‘ÃÏ’‚¿ÇÍÌ¿˄̾
ÎÏÍ‘ÇÁ ‘„À¾ Ì„ ̿БϿÇÁ¿„‘
i‚Ï¿ Á ‘’Ë¿Ì h¿„Æ
…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
°k͂ÿËÚÍÿʅÇÁ¿ÊÇ‘„À„Ǟ‚Ì¿Ë¿—Ç
Ì’¾̿ľʿÐÛ–‘Í‘ÚÍÀÊ„‚–Ç—ÛËÌ„…ÇÆÌÛÎÍ
ËÍ…„—Û„ÆÃÇ‘ÛÆ¿ÎÍÉ’ÎÉ¿ËÇ
° € ÎÍÌÇË¿Ý Í –„Ë ‘Ú Ã’Ë¿Ê¿ É͂ÿ ÍÿÊ
…ÇÁ¿Ê¿ ËÌ„ ÄÌÛ‚Ç Ì¿ Ë¿—ÇÌ’
ËÚ ÉБ¿‘Ç ÃÍÊ‚
ÎÍ–‘ÇÁ„ÏÌ’ÊÇ ÌÍÆ¿Á‘Ï¿¾Ì„ÐËÍ‚’É‘„À„ÎÏÇ„
”¿‘Û
i‚Ï¿Á‘’Ë¿Ìh¿„Æ…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
° c„ÏÌ’ÊÇ h¿ ‘ÏÇ ‚Íÿ ÎÍÊÍÁÇÌ’© € Ì„ ÎÍ
ÌÇË¿ÝÉ¿É‘ÚËÍ…„—Û‘¿ÉÏ¿Æ‚ÍÁ¿ÏÇÁ¿‘ÛÐË¿‘„
ÏÛÝ!x‘ÍБÍÀÍÈ!sÚ–‘ÍÎ۾̖‘ÍÊÇ!
° m¿Ë¿ ¾ Ì„ ÎÛ¾Ì Ç ¾ Ð ‘ÍÀÍÈ ÌÍÏË¿ÊÛÌÍ
Ï¿Æ‚ÍÁ¿ÏÇÁ¿Ý cÍÆËÍ…ÌÍ ‘„À¾ À„ÐÎÍÉÍÇ‘ –‘Í ËÚ
Ë„ÃÊ„ÌÌÍ ÁÍÆÁÏ¿˜¿„Ë ÃÍÊ‚ mÚ ËÍ‚ÊÇ ÀÚ ÍÎτÄ
ÊÇ‘Û ÀÍÊ„„ …„БÉÇ„ ÐÏÍÉÇ ÁÍÆÁÏ¿‘¿ s„À¾ Ü‘Í ’Б
ÏÍÇÊÍÀÚ!
n„‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„pÍÀ’…ÄÌÇ„ 
° dÍÐÎÍÃÇ ÿ ÎÏÇ–„Ë ‘’‘ ÄÌÛ‚Ç sÚ –‘Í Ì„
ÐÊÚ—Ç—Û ˄̾! k¿É ‘Ú ËÍ…„—Û ‘¿É Ï¿Æ‚ÍÁ¿ÏÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Á¿‘ÛÐË¿‘„ÏÛÝÉÍ‘ÍÏ¿¾БÍÊÛÉÍÃʾ‘„À¾ÐÄʿʿ!
°m¿Ë¿‘ÚÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍÍ–„ÌÛËÌÍ‚ÍÃʾË„
̾ ÐÄʿʿ Ç ¾ ÀÊ¿‚ÍÿτÌ ‘„À„ Æ¿ Ü‘Í nÍ ¾ Ì„ ÎÍ
ÌÇË¿Ý–‘ÍÎÊ͔͂ÍÁ‘ÍËɿɾБÍÀÍÈÏ¿Æ‚ÍÁ¿ÏÇ
Á¿Ý!
° t ˄̾ ‘¿ÉÍ„ Á΄–¿‘Ê„ÌÇ„ –‘Í ¾ ‚ÍÁÍÏÝ Ð
Ë¿—ÇÌÍÈ sÚ Á ÎÍÐÊ„ÃÌ„„ Áτ˾ ÐÇÊÛÌÍ ÇÆË„ÌÇÊ
о€Ì„ÆÌ¿Ý–‘ÍБÍÀÍÈÎÏÍÇДÍÃÇ‘
p¿’Æ¿
aÊ„—¿ËÍÊ–Ç‘
°aÊ„sÚ˄̾ÐÊ’—¿„—Û!
°e¿Ë¿Ë¿
° cЄ‘¿ÉÇ ÍÀ™¾ÐÌÇ ËÌ„ –‘Í ‘Ú Æ¿Á‘Ï¿ ÐÍÀÇ
Ï¿„—ÛоÄʿ‘Û!
° n„ ÆÌ¿Ý mÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÎÍÈÄË ɒÿÌÇÀ’ÃÛ
ÁЄÁ˄Б„mÌ„Ì¿ÃÍÉÍ„–‘ÍÐÄʿ‘Û©
°sÍ„БÛÌÇ–„‚ÍÉÍÌÉÏ„‘ÌÍ‚Íl¿ÃÌÍcÁÍÐ
ÉτЄÌÛ„‘Ú‘Í…„Ì„ÎÏDŽÄ—Û!
° m¿ t ˄̾ Ì„‘ ÌÇÉ¿ÉÇ” ÉÍÌÉÏ„‘ÌÚ” ÎÊ¿
ÌÍÁ ÌÍ Á Ü‘Ç ÁÚ”ÍÃÌÚ„ ¾ É ‘„À„ Ì„ ÎÏÇ„Ã’
n„
‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ 
°nÍÜ‘Í’…„Á‘ÍÏÍÈÏ¿ÆÎÍÃϾÃÁÜ‘ÍË˄о
•„n„ÆÌ¿Ý–‘ÍËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÁ¿…Ì„„ÃʾÐÚÌ¿–„Ë
ÎÍË͘ÛË¿‘„ÏÇ
°cпËÍËÄʄ‘ÚËÍ…„—Û‘¿ÉÃ’Ë¿‘ÛÌÍÁ
Ü‘Ç ÁÚ”ÍÃÌÚ„ ¾ É ‘„À„ Ì„ ÎÏÇ„Ã’
i‚Ï¿ Á ‘’Ë¿Ì
h¿Ç‚Ï¿ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
°bÍ…„ËÍÈÉÍ‚ÍËÚÐÍ‘•ÍËÁÚϿБÇÊÇoÃ
Ì¿ÁÍÍÀ˜„ÀÏÍÐÇÊ¿Ë¿‘Û’„”¿Ê¿Æ¿‚Ï¿ÌÇ•’ÃÏ’‚ÍÈ
Í‘É¿ÆÚÁ¿„‘ÁÜÊ„Ë„Ì‘¿ÏÌÍÈÎÍË͘Ç
° € ÎÍÌÇË¿Ý ͑ɒÿ ’ ‘„À¾ ‘¿ÉÇ„ ËÚÐÊÇ
n¿Á„ÏÌÍ„ ÎÍÐÊ„ Í‘™„Æÿ s¿‘Û¾ÌÚ ‘Ú –’ÁБÁ’„—Û
ЄÀ¾ÍÃÇÌÍÉÍnÍ ‘Ú Ì„ ÍÃÌ¿ t ‘„À¾ „БÛ οο ¾
‘„À„ ÆÁÍÌÝ Ç Ì¿Á„˜¿Ý ‘„À¾ É͂ÿ ËÍ‚’ Ü‘Í Ä
Ê¿‘Û©
°s¿És„΄ÏÛ‘ÚÀ’Ä—ÛЖǑ¿‘ÛоÐÍËÌÍÈ!
°n„‘Ë¿Ë¿ЖǑ¿‘Ûо¾Ð‘ÍÀÍÈÌ„À’Ã’ÌÍÁ
Ü‘Ç ÁÚ”ÍÃÌÚ„ ¾ Ì„ ÐËÍ‚’ É ‘„À„ ÎÏÇ„”¿‘Û©
h¿„Æ
…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
° n„‘ Ü‘Í ÁЄ‘¿ÉÇ iÏÉ¿ ‘„À¾ ̿БϿÇÁ¿„‘
e„ÌÛБϿ”¿ 
oÌ¿ÁЄ‚ÿÀÚÊ¿ÎÏÍ‘ÇÁ˄̾¾ÆÌ¿Ý
° e„ÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ Á¿—Ç Í‘ÌÍ—„ÌǾ Ð iÏÍÈ
ËÍ‚ÊÇ ÀÚ‘Û ÀÍÊ„„ ÀÊÇÆÉÇËÇ nÍ ‘Í –‘Í ¾ Ï„—ÇÊ
ÎÏÍÁ„БÇÜ‘ÇÁÚ”ÍÃÌÚ„ÃÍË¿°Ü‘ÍËÍ„Ï„—„ÌÇ„¾
„‚Í Ð iÏÍÈ ÿ…„ Ì„ ÍÀÐ’…ÿÊ kБ¿‘Ç ”Í–’ ‘„À¾
ÎÍÎÏÍÐÇ‘ÛÍÀÍÃÌÍÈÁ„˜Ç
°k¿ÉÍÈ!
° n„ ËÍ‚Ê¿ ÀÚ ‘Ú Ì„ Ì¿ÆÚÁ¿‘Û ËÍÝ …„Ì’ iÏ
ÉÍÈ!
° s¿É ÁÍ‘ Á –„Ë ÄÊÍ oÌ¿ –‘Í ’ÐÊÚ—¿Ê¿ Ç
ÁÚÎÍÏ’‚¿ÊÇÐÛ!
°n„‘ Ë¿ mÚ Ð iÏÍÈ Ì„ Ï’‚¿ÊÇÐÛ
n„‚¿‘ÇÁ
ÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ 
°s͂ÿÁ–„ËÄÊÍx„˾‘„À¾ÍÀÇÄʿ!
° sÚ ˄̾ ÌÇ–„Ë Ì„ ÍÀÇÄʿ Ë¿ € ‘„À¾ Ç
οΒ Í–„ÌÛ ÊÝÀÊÝ Ç •„ÌÝ ÁЄ –‘Í ÁÚ Ãʾ ˄̾
ÐÄʿÊÇnÍÇÁÚÃÍÊ…ÌÚÎÍ̾‘Û˄̾°¾ÁÆÏÍÐ
ÊÚÈ –„ÊÍÁ„É ’ ˄̾ ЄËÛ¾ ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛБÁ¿ ΄τÃ
Ì„È € Ì„ ËÍ‚’ Ì¿Á„˜¿‘Û Á¿Ð ‘¿É –¿Ð‘Í É¿É Á¿Ë
”Í‘„ÊÍÐÛ ÀÚ i Á Ü‘Ç ÁÚ”ÍÃÌÚ„ ¾ Ì„ ÐËÍ‚’ ÎÏÇ„
”¿‘Û
r¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ‘Ç„h¿„Æ…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
°vÍÏÍ—Í¿ÁÐʄÒݘDŽ!
°iÁÐʄÒݘDŽÁÍÆËÍ…ÌÍ‘Í…„
°i‘Ú‚ÍÁÍÏÇ—Û–‘ÍÊÝÀÇ—ÛÌ¿Ð!a ¾ ÃÍÊ
…Ì¿’ÎÏ¿—ÇÁ¿‘Û‘„À¾ÎÏÇ„”¿‘Û!oÀ™¾ÐÌÇËÌ„–‘Í
ÎÏÍÇДÍÃÇ‘
°˜‘ÍÎÏ¿Áÿ°’‘„À¾͘’˜„ÌÇ„–‘ÍÎÏÍÇÐ
”ÍÃÇ‘–‘Í‘Í’…¿ÐÌÍ„pÍÐÊ„Í‘™„Æÿs¿‘Û¾ÌÚ‘„À„
ÍÃÇÌÍÉÍn;̄ÐËÍ‚’„„Æ¿Ë„ÌÇ‘Û€À’Ã’Ì¿Á„
˜¿‘Û Á¿Ð Ð Í‘•ÍË É͂ÿ ’ ˄̾ À’Ä‘ ‘¿É¿¾ ÁÍÆ
ËÍ…ÌÍБÛ
°x‘ÍÜ‘ÍÆÌ¿–Ç‘!sÚÏ„—ÇÊÏ¿ÆÍÏÁ¿‘ÛÐÌ¿
ËÇ Í‘ÌÍ—„ÌǾ! pÍÐÊ„ ÁЄ‚Í –‘Í ËÚ Ãʾ ‘„À¾
ÐÄʿÊÇ!
°cÍÁЄÌ„‘Ë¿nÍ‘„À„ÎÏÇÄ‘оÐËÇÏÇ‘Ûо
Ð Í‘™„ÆÃÍË s¿‘Û¾ÌÚ Ç Ð ‘„Ë –‘Í ¾ À’Ã’ ÆÁÍÌÇ‘Û
Á¿ËÇÎÏÇ„Æ…¿‘ÛÉ͂ÿ’˄̾À’Ä‘ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ

r¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ‘Ç„q¿Æ’ËÌÚÈÉÍËÎÏÍËÇÐÐ
° € –‘Í ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ ‘¿É ’‘ÍËÇÊ¿ ÐÁÍÇËÇ
ÎÏÍÐÛÀ¿ËÇÇÆÁÍÌÉ¿ËÇ!
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

°n„‘Ë¿Ë¿ËÌ„ÌÏ¿ÁǑоÍÀ˜¿‘ÛоБÍÀÍÈÇ
Ì¿Á„˜¿‘Û ‘„À¾ pÏÍБÍ ÎÍÐÊ„ Í‘™„Æÿ s¿‘Û¾ÌÚ ‘Ú
–„τЖ’Ï ÿÁÇ—Û Ì¿ ˄̾ ÐÁÍÇËÇ ÐÍÁ„‘¿ËÇ Ç Í΄
ÉÍÈmÌ„Ì’…ÌÍÏ¿ÆÍÀÏ¿‘ÛоÐÃÍË¿—ÌÇËÇÄʿËÇ
ÇÉ¿ÉÍ„‘ÍÁτ˾¾Ì„ÐËÍ‚’ÎÏÇ„Æ…¿‘ÛÉÁ¿Ë‘¿É
–¿Ð‘ÍÉ¿É‘„À„ÇËÌ„Àڔ͑„ÊÍÐÛ
n„‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿
¾ÁÊ„ÌÇ„r¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ‘Ç„ 
°vÍÏÍ—Ísڔ͑¾ÀÚÀ’Ä—ÛÆÁÍÌÇ‘ÛËÌ„!
c‚ÍÊÍЄÍÀÇÿÇÐÊ„ÆÚ
°n„ÁÍÊÌ’Èо‘¿ÉË¿Ë¿€À’Ã’ÆÁÍÌÇ‘ÛÁ¿Ë
ÇÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍÁÍÃÇÌÇÆÁÚ”ÍÃÌÚ”ÎÏÇ„Ã’Á˄Б„Ð
iÏÍÈÇl„ÌÍ–ÉÍÈ
q¿Æ’ËÌÚÈÉÍËÎÏÍËÇÐÐ 
°k͂ÿ!
°tÌ¿ÐÀ’Ä‘Áτ˾ÍÀÐ’ÃÇ‘ÛÜ‘ÍË¿Ë¿
°nÍ‘ÚËÌ„ÎÍÆÁÍÌÇ—Û!
°oÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍcÜ‘ÇÁÚ”ÍÃÌÚ„ËÚÐÍÆÁÍÌÇËо
°l¿ÃÌÍ
p¿’Æ¿
°iÏ„Çl„ÌÍ–É„ÎÏÇÁ„‘
° oÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ ΄τÿË oÌÇ Á¿Ë ‘Í…„ Îτÿ
Ý‘
°n’ÃÍÐÁÇÿÌǾÐÚÌ!
°eÍÐÁÇÿÌǾË¿€Á¿ÐÐοÎÍÈÊÝÀÊÝ
iÆÜ‘Í‚ÍÃÇ¿ÊÍ‚¿ÁÇÃÌÍ°ÐÊ’–¿ÈÌ„ÎÏÍБÍÈpÍ‘Ï„
ÀÍÁ¿ÊÍÐÛ ÍÉÍÊÍ ÎÍÊ’‚Íÿ Ï¿ÀÍ‘Ú aÊ„—Ç Ð Ë¿‘„ÏÛÝ ÎÏÇ
ÎÍБ;ÌÌÍÈÎÍË͘ÇÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿
À„Æ’ÐÇÊ„ÌÌÍÈÎÏÍ
Ï¿ÀÍ‘ÉÇ ‚Ê’ÀÇÌÌÚ” ÎÏÇ–ÇÌ aÊ„—ÇÌÍÈ Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБÇ Á
ЄÀ„‘Í…„Ì„ÍÀÍ—ÊÍÐÛ –‘ÍÀÚË¿‘ÛÐÍ‚Ê¿ÐÇÊ¿ÐÛÎÏÇ̾‘Û
„‚ÍÉ¿ÉÁÆÏÍÐÊÍ‚Í–„ÊÍÁ„É¿ÇÎÍ̾‘Û–‘ÍпËÍБ;‘„ÊÛ
ÌÍБÛÐÚÌ¿ÁÍÁЄÌ„ÍÆÌ¿–¿„‘Ì„ÎÏ„Ë„ÌÌÍÏ¿ÆÏÚÁ¿Í‘ÌÍ
—„ÌÇÈÐÏÍÃÇ‘„ʾËÇ
pÍÐÊ„‘Í‚ÍÉ¿ÉaÊ„—„’ÿÊÍÐÛ’Б¿ÌÍÁÇ‘ÛÐË¿ËÍÈ
ÏÍÁÌÚ„ ’Á¿…Ç‘„ÊÛÌÚ„ Ç Æ¿ÀÍ‘ÊÇÁÚ„ Í‘ÌÍ—„ÌǾ ͑БÍ
¾Á ÎÏÇ Ü‘ÍË ÐÍÀБÁ„ÌÌ’Ý Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛ ÐÍÀБÁ„ÌÌ¿¾
ЄËÛ¾ „‚Í Б¿Ê¿ ÉτΖ„ „Ë’ ’ÿÊÍÐÛ ÎÏ;ÁÇ‘Û ЄÀ¾ Ì¿
Ï¿ÀÍ‘„ Ç ÎÍÊ’–Ç‘Û ÎÏÇ‚Ê¿—„ÌÇ„ Ì¿ ÃÍÊ…ÌÍБÛ ‘Ï„À’Ý
˜’Ý¿É‘ÇÁÌÍБÇÇ’Á„Ï„ÌÌÍБÇÁЄÀ„
mÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ü‘Ç ‘ÏÇ “¿É‘¿ Á …ÇÆÌÇ aÊ„ÉЄ¾ Ç Ì„
ÐÁ¾Æ¿ÌÚnÍÌ¿ËÉ¿…„‘о–‘ÍÐÁ¾ÆÛÇË„„‘о
e„ÌÛБϿ”¿ 
rtdtborfmfjn|fqahboqki
БϿ”ÐÏ„ÃÇÐÁÍÇ”

cÍÍÀ˜„ Á Í‘ÌÍ—„ÌǾ” Ë„…Ã’ ÀÊÇÆÉÇËÇ ÊÝÃÛËÇ ÏÍÃБ
Á„ÌÌÇÉ¿ËÇ БϿ” Ç Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБÛ ÍÃÌÇ” Á Í‘Á„‘ Ì¿ ¿‚
Ï„ÐÐÇÝ Ç ÎÍБ;ÌÌÚ„ ÎÍÎÚ‘ÉÇ ÎÍÿÁÊ„ÌǾ ÐÍ БÍÏÍÌÚ
ÃÏ’‚Ç”°Á„˜ÛÃÍÁÍÊÛÌÍÍÀÚ–Ì¿¾s¿ÉÎÏÍÇДÍÃÇ‘Á„Æ
Ä ‚Ä ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÚ„ ÇÊÇ ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍÌ„’Á„Ï„ÌÌÚ„ Á ЄÀ„
ÊÝÃÇÁБτ–¿Ý‘оÐÊÝÃÛËÇÎÏÍБÍÁЄÀ„Ì„’Á„Ï„ÌÌÚËÇ
Ì¿ÃÊÇ‘„ÊÛÌÍ„Áτ˾ÁБ„ÐÌ„ÌÌÚ”ÍÀБ;‘„ÊÛБÁ¿”
c ЄËÛ¾” ÎÍÃÍÀÌÚ„ Í‘ÌÍ—„ÌǾ ÎÏÇÁÚ–ÌÚ Ç ÍÀÍБ
Ͼݑо ÎÏÇ Ï„ÃÉÇ” ÎÍÎÚ‘É¿” ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾ ÇÊÇ Î;Á
Ê„ÌÇÇÁЄËÛ„ÌÍÁÚ”ÏÍÃБÁ„ÌÌÇÉÍÁ
Ì¿ÎÏÇË„ÏÌ„Á„БÍÉ
Çƾ‘Û„Á 
eÇ¿ÊÍ‚ÍÁ¿¾ ‘„Ï¿ÎǾ ÎÍÆÁÍʾ„‘ ÎÍÿÁʾ„ËÍÈ Ì„’Á„
Ï„ÌÌÍÈ Á ЄÀ„ БÍÏÍÌ„ Є˄ÈÌÍ‚Í ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ ÎÏ;ÁÇ‘Û
‘Á„ÏÃÍБÛ Ì¿’–Ç‘Ûо ͑Б¿ÇÁ¿‘Û ÐÁÍÇ ÎÏ¿Á¿ ÃÍÀÇ‘Ûо
’Á¿…„ÌǾ Ì„ ÃÍÁÍþ ÄÊÍ ÃÍ ЄÏÛ„ÆÌÍ‚Í ÍÀÍБτÌǾ Í‘
ÌÍ—„ÌÇÈ ÇÊÇ Ï¿ÆÏÚÁ¿
„ÐÊÇ ÍÀ„ БÍÏÍÌÚ ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ
Ì„”Í‘¾‘ÌÇ‘Í‚ÍÌÇÃÏ’‚Í‚Í 
pÏÇ Ï„—„ÌÇÇ ÎÍÃÍÀÌÍ‚Í ÏÍÿ ÎÏÍÀÊ„Ë Á„ÐÛË¿ Ü“
“„É‘ÇÁÌÚ Ë„‘ÍÃÚ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ nÇ
ÉÍÊ¿¾lÇÌÄÐÎÍË͘ÛÝÉÍ‘ÍÏÚ”’ÿ„‘оÇÆÀ¿ÁÇ‘ÛоÍ‘
ÎÏÇ–ÇÌÁÍÆÌÇÉÌÍÁ„ÌǾÌ„‚¿‘ÇÁÌÚ”ÜËÍ•ÇÈÇÐÁ¾Æ¿ÌÌÚ”
ÐÌÇËÇÐÍБ;ÌÇÈБϿ”¿Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБÇÁЄÀ„ÇÃ’—„Á
ÌÚ” БϿÿÌÇÈ s„”ÌÇÉ¿ ÎÏÇË„Ì„ÌǾ Ì¿Ë ÆÌ¿ÉÍË¿ a
ÁÍ‘ÇÉÍÌÉÏ„‘ÌÚ„ÎÏÇË„ÏÚ
lm°ÿ˿ÐÏ„ÃÌǔʄ‘Ì„’Á„Ï„ÌÌ¿¾ÁЄÀ„
Ç‘Ï„ÁÍ…Ì¿¾pÏÍÀÊ„Ë’ÐÁÍÝÁÇÄʿÁÍ‘ÌÍ—„ÌǾ”
ÐËʿׄÈЄБÏÍÈÏÍÃÇ‘„ÊÛÐÉÍÈÊÝÀÇËÇ•„ÈÁÚ
ÏÍЗ„È Á …„̘ÇÌ’ É¿ÎÏÇÆÌ’Ý ÁʿБ̒Ý Ç ÎÍ–„
Ë’‘Í Á ÆÏ„ÊÍË ÁÍÆϿБ„ ÁƾÁ—’Ý Ì¿ ЄÀ¾ ÍÀ¾Æ¿Ì
ÌÍБÛÏ’ÉÍÁÍÃÇ‘ÛБ¿Ï—„ÈЄБÏÍÈ°Í•„ÌÇÁ¿‘Û„„
ÎÍБ’ÎÉÇ ÎÍÉ’ÎÉÇ Í‘ÌÍ—„ÌǾ Ð Ë’…„Ë ÿÁ¿‘Û
̿Б¿ÁÊ„ÌǾÎÍÊÝÀÍË’ÎÍÁÍÃ’
p„Ï„Ã À„ЄÿËÇ Ð ЄБÏÍÈ lm ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿Ê¿
БϿ” Ç À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍ i „˜„ ° ÍÌ¿ –’ÁБÁÍÁ¿Ê¿
ÎÍБ;ÌÌ’ÝÍÀÇÃ’Ì¿ЄБϒÎÏÇ–„ËÌÇÉ¿ÉБ„΄
Ï„—ÌÇËÇ Ç” ÁÆÏÍÐÊÚËÇ Í‘ÌÍ—„ÌǾËÇ Ì„ ÐÁ¾Æ¿Ì
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ì’Ý oÀÇÿ ÀÚÊ¿ ÿÁ̾¾ Ä‘ÐÉ¿¾ ÌÍ –„Ë ÀÚÊ¿
ÁÚÆÁ¿Ì¿É͂ÿÇÎÍ–„Ë’Î;ÁÇÊ¿ÐÛÇÍ‘–„‚ÍÁÃÏ’‚
ÁÚÏÍÐÊ¿‘„΄ÏÛlmÁÐÎÍËÌÇ‘ÛÇÎÍ̾‘ÛÌ„ËÍ‚
Ê¿iÐÉÍÊÛÉÍÀÚlmÌ¿„ÃÇÌ„ÐÐÍÀÍÈÌ„ÁÚ‚ÍÁ¿
ÏÇÁ¿Ê¿Ü‘’ÍÀÇÃ’ÍÌ¿Ì„ÐÊ¿À„Ê¿ÇÌ„ÇЖ„Æ¿Ê¿
t lm ÐÍÆÿÊÍÐÛ Á΄–¿‘Ê„ÌÇ„ –‘Í ÁЄ ÄÊÍ
ÇË„ÌÌÍÁÜ‘ÍÈÌ„ÎÏÍ”Íþ˜„ÈÍÀÇÄÇ–’ÁБÁ„ÁÇ
ÌÚÆ¿Ì„„΄τÃЄБÏÍÈÉÍ‘ÍÏÚË‘¿’Ë„ÊÍÎÍÊÛ
Æ’„‘о
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÎÍÃÄυ¿Ê lm Á БτËÊ„ÌÇÇ
ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ –’ÁБÁ¿ ÍÀÇÃÚ Ç ÁƾÊо „È Á Ü‘ÍË
ÎÍËÍ–Û
n¿ Є¿ÌЄ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ
lm ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊÇ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û ‘¿É Æ¿ÀÍ‘ÇÁ—„„ „„
–’ÁБÁÍÁÁÇÄÍÀÏ¿Æ¿
lm ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊ¿ ÐÁÍÝ ÍÀÇÃ’ Á ÁÇÄ ÍÀÏ¿Æ¿
À„ÐÉÍÌ„–ÌÍÈ cЄʄÌÌÍÈ Æ¿ÎÍÊÌ„ÌÌÍÈ Î’‚¿Ý˜„È
–„ÏÌÍ‘ÍÈ
cЄÎÍÎÚ‘ÉÇ‘Ï¿ÌГÍÏËÇÏÍÁ¿‘ÛÜ‘Í‘ÍÀÏ¿ÆÇÊÇ
Ì¿È‘ÇÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÚÈ„Ë’ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚÈ’Ð΄”ÍË
Ì„’Á„Ì–¿ÊÇÐÛ
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ Æ¿Ã’Ë¿Êо ÎÍ‘ÍË ÁÃÏ’‚ ÜÌ„Ï
‚Ç–ÌÍÇ‚ÏÍËÉÍÎÏÍÇÆÌ„Ð
°n’’…ܑ͂;‘„À„ÌÇÉ͂ÿÌ„ÎÏ͘’i‘’‘
…„ÐÎÏÍÐÇÊ
°hÌ¿ÉÍË¿ “Ï¿Æ¿! dÍÁÍÏÇÊÇ ‘¿É ЄÀ„ É͂ÿ
ÌÇÀ’ÃÛÎÏÍЄБϒ!
lm Ð ’ÃÇÁÊ„ÌÇ„Ë ÁÐÎÍËÌÇÊ¿ ÿÁÌÝÝ ÐÐÍÏ’
ÎÍÐÊ„ÉÍ‘ÍÏÍÈÍÌ¿ÁÍ‘‘¿ÉÁÍ‘ÐÀÍÊÛ—ÇË–’ÁБÁÍË
ÐÉ¿Æ¿Ê¿ ЄÀ„ –‘Í ÌÇÉ͂ÿ Ì„ ÎÏÍБǑ Á Ð’˜ÌÍБÇ
É¿ÉÍ‚Í‘ÍΒБ¾É¿©
pÍÀ„ЄÃÍÁ¿ÊÇ Ð ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÍË ÍÀ ÍÀÇÄ Ç
ÎÏÇ—ÊÇÉÁÚÁÍÃ’–‘ÍÍÌ¿‘ÍÊÛÉÍÍ‘Ï¿Áʾ„‘lm
ÇÆÌ’‘ÏÇÇÊÇ—¿„‘„„ÐÎÍÉÍÈБÁǾÇ’Á„Ï„ÌÌÍБÇÁ
ЄÀ„
cЄʄÌÌ¿¾ ÎÍÎÏ„…Ì„Ë’ ÀÚÊ¿ –„ÏÌ¿ Ç ÁÇЄʿ
‚Ä‘ÍϾÃÍË
lmÐÍÀÏ¿Ê¿ÐÛÐÃ’”ÍËÍ‘É¿Æ¿Ê¿ÐÛÍ‘ÿÌÌÍÈ
É͂ÿ‘ÍÉʾ‘ÁÚÇÎÏÇ̾‘Í‚ÍÏ„—„ÌǾ§Ü‘Í‚ÍÌÇ
É͂ÿ Ì„ ÎÏ͘¿‘Û¨ Ç cЄʄÌÌ¿¾ ÎÍ‘„Ͼʿ ÐÁÍÝ
e„ÌÛБϿ”¿ 
–„ÏÌÍ‘’
rÍБ;ÌÇ„ lm ’Ê’–—ÇÊÍÐÛ ÍÀÇÿ ÎÏÍ—Ê¿
ÎÏÍ—ÊÍ–’ÁБÁÍÁÇÌÚ΄τÃЄБÏÍÈÇ‘„΄ÏÛЄБ
ÏÇ•ÚÌÚ ÎÍÎÚ‘ÉÇ ’–Ç‘Û lm …ÇÆÌÇ ÍÌ¿ ËÍ…„‘
˾‚ÉÍÌÍ̿БÍÈ–ÇÁÍÍ‘ÉÊÍ̾‘Û

mÚ’…„‚ÍÁÍÏÇÊÇÍ‘ÍË–‘ÍÌ„’Á„Ï„ÌÌÍБÛÇ¿‚Ï„Ð
ÐÇÁÌÍБÛ°ÎÏÍБÍÏ¿ÆÌÚ„“ÍÏËÚÎÏ;ÁÊ„ÌǾÄ“Ç•Ç‘¿
’Á„Ï„ÌÌÍБÇ Á ЄÀ„ sÍ „БÛ ÍÀτБÇ Ü‘’ ’Á„Ï„ÌÌÍБÛ
ËÍ…ÌÍ Ç Î’‘„Ë ÇÆÀ¿ÁÊ„ÌǾ Í‘ ¿‚Ï„ÐÐÇÇ pÏÇ ÎÏÇË„Ì„
ÌÇÇ Á Ü‘ÍË ÐÊ’–¿„ Ë„‘Íÿ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿
ÎÇÇ Á ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇ ÍÀÏ¿Æ¿ Ï„ÉÍË„ÌÃ’„‘о ÇÐÎÍÊÛÆÍ
Á¿‘ÛÎÏDŽ˧q¿ÆÍÏ’…„ÌÇ„¨
n¿ Є¿ÌЄ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ ÉÊÇ„Ì‘Ú
–¿Ð‘Í ÎÏ„ÃБ¿Áʾݑ ÐÁÍÇ ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÚ„ –’ÁБÁ¿ Á ÁÇÄ
–„ÏÌÚ”ÀÍËÀÇÎÏÍ–Ç”ÁÆÏÚÁÌÚ”’БÏÍÈБÁiËÎÏ„ÃÊ¿
‚¿„‘о ÐÍÁ„Ï—Ç‘Û ÉÍÌÁ„ÏÐÇÝ ‘ÍÈ ÜÌ„Ï‚ÇÇ ÉÍ‘ÍÏ¿¾ ÐÍ
ÐÏ„ÃÍ‘Í–„Ì¿ÁБϿ—ÌÍËÇÏ¿ÆÏ’—Ç‘„ÊÛÌÍËÁÍÍÏ’…„ÌÇÇ
ÁÎÍÆÇ‘ÇÁÌ’Ý“ÍÏË’
c ÉÍÌ•„ ÉÍÌ•ÍÁ ËÚ БÍÊÛÉÍ Ê„‘ ÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇ ÐÁÍÇ
Ï„Ð’ÏÐÚ Á ÎÏÍÇÆÁÍÃБÁÍ ÁÍÍÏ’…„ÌǾ À„ÐÐËÚÐÊ„ÌÌÍ‚Í Ç
ÁÏ„ÃÌÍ‚Í Á ΄ÏÁ’Ý Í–„Ï„ÃÛ Ãʾ Ì¿Ð пËÇ” fБÛ —¿ÌÐ
Á„ÏÌ’‘ÛÜ‘’ÜÌ„Ï‚ÇÝÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘Û„„ÁËÇÏÌÚ”•„ʾ”

fr ÁÐÝ ÐÁÍÝ …ÇÆÌÛ Ì„Ì¿ÁÇÄʿ ÐÁÍÇ” ÐÁÍÃ
ÌÚ” ЄБ„Ï t ÌÇ” ÀÚÊ ÍÀ˜ÇÈ Í‘„• Ç ÍÀ˜¿¾ ÁÆ¿
ÇËÌ¿¾ ¿‚Ï„ÐÐǾ cÐÝ …ÇÆÌÛ fr Ð ÌÇËÇ ÁÍ„Á¿Ê¿
rÌ¿–¿Ê¿Æ¿ÊÝÀÍÁÛÍ‘•¿pÍ‘ÍËÆ¿„‚ÍÁÌÇË¿ÌÇ„Ç
ÎÍÌÇË¿ÌÇ„pÍ‘ÍËÆ¿ÎÏ¿ÁÍÆ¿ÀÍ‘Ç‘ÛоÍÌ„ËpÍ
‘ÍËÆ¿ÎÏ¿ÁÍÌ¿Ì¿ÐÊ„ÃБÁÍ
frÎÏÍ…ÇÊ¿…ÇÆÌÛÁÚÏÍÐÊ¿ÇÐÍБ¿ÏÇÊ¿ÐÛÐ
Ü‘ÇË –’ÁБÁÍË Ì„Ì¿ÁÇБÇ Ç ¿‚Ï„ÐÐÇÇ r„БÏÚ „„
’Ë„ÏÊÇ Ç ÀÍÊÛ—„ Ì„Ì¿ÁÇÄ‘Û ÀÚÊÍ Ì„ÉÍ‚Í nÍ ÇÆ
À¿ÁÇ‘Ûо Í‘ ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍ‚Í Í‘ÌÍ—„ÌǾ É ЄБϿË
fr Ì„ ËÍ‚Ê¿ n„ÃÍ‚ÍÁÍÏ„ÌÌÚ„ ÍÀÇÃÌÚ„ ÐÊÍÁ¿
Е„ÌÚÐÐÍÏÇÐÉ¿ÌÿÊÍÁÇÆÎÏÍ—ÊÍ‚ÍÎÏ„ÐÊ„ÃÍÁ¿ÊÇ
„„É¿…ÃÚÈÄÌÛÇfrÀ’ÉÁ¿ÊÛÌÍ‘ϾÐÊÍÍ‘¾ÏÍБÇ
ÇБϿ”¿rËÚÐÊ¿ÁÍÁЄËÜ‘ÍËÌ„ÀÚÊÍÇÌ„ËÍ‚ÊÍ
ÀÚ‘Û°ЄБÏÚ’Ë„ÏÊÇÍ‘Á„‘Ç‘Û„È’…„Ì„ËÍ‚ÊÇ
a‚Ï„ÐÐǾ fr ÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛ Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÌÍÈ ÇÐÉÊÝ–Ç
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

‘„ÊÛÌÍÌ¿п˒ЄÀ¾
˜‘Í ÀÚÊÍ É¿ÉÍ„‘Í ÎÍÐÊ„ÃÍÁ¿‘„ÊÛÌÍ„ пËÍÏ¿Æ
Ï’—„ÌÇ„
rÍÀБÁ„ÌÌ’Ý¿‚Ï„ÐÐÇÝfrÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊ¿ÁÁÇÄ
Í‚ÏÍËÌÍÈ–„ÏÌÍÈËÇÌÚfr”Í‘„Ê¿ÇÆÀ¿ÁÇ‘ÛоÍ‘
Ü‘ÍÈ–„ÏÌÍÈËÇÌÚÏ¿ÆÇÌ¿ÁЄ‚ÿ
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÍÀ™¾ÐÌÇÊ fr –‘Í ËÌÍ‚Í Ê„‘
ÍÌ¿‘Ï¿‘ÇÊ¿ÐÁÍÇÐÇÊÚÇÜÌ„Ï‚ÇÝÌ¿ÐÍÆÿÌÇ„Ü‘ÍÈ
ÁÍ‘Í‚ÏÍËÌÍÈËÇÌژ̄ςǾÜ‘¿ÁÎÍÊÌ„ËÍ‚Ê¿Ï¿
ÀÍ‘¿‘ÛÁËÇÏÌÚ”•„ʾ”oÌ¿ÇЄȖ¿ÐËÍ…„‘ÀÚ‘Û
ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÍÈpÏÍБÍ„„Ì¿ÃÍÇÆÁÊ„–ÛÇÆ–„ÏÌÍÈËÇ
ÌÚ ÎÏÍΒБÇÁ „„ –„Ï„Æ É¿ÉÍÈÌÇÀ’ÃÛ “ÇÊÛ‘ÏÎÏ„
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿‘„ÊÛ
fr ÎÍÎÏÍÀÍÁ¿Ê¿ ËÚÐÊ„ÌÌÍ ÎÏÍÇÆÁ„БÇ Í΄Ͽ
•ÇݧϿÆÍÏ’…„ÌǾ¨ÍÀÏ¿Æ¿ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ¿‚Ï„ÐÐÇÇÇ
ǕςǾÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍБ¿Ê¿ÁÚ”ÍÃÇ‘ÛÇÆËÇÌÚÇ
Ì¿ÎÍÊ̾‘Ûfriÿ…„ÐÇÆÀÚ‘ÉÍËpÐǔ͑„Ͽ΄Á‘
ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊ fr Ì¿ÎÏ¿ÁÇ‘Û ÇÆÊÇ—ÉÇ ÜÌ„Ï‚ÇÇ Ì¿
ÁÚÎÍÊÌ„ÌÇ„ À’Ã’˜Ç” ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚ” ÎÏÍ„É‘ÍÁ fr
Ü‘Í ÐÄʿʿ Ç ÌÍÏË¿ÊÛÌÚÈ ’ÏÍÁ„ÌÛ ÜÌ„Ï‚ÇÇ ÀÚÊ
ÁÍÐБ¿ÌÍÁÊ„Ì
mÇÌ¿ÇЖ„ÆÊ¿r¿ËÍ–’ÁБÁÇ„fr’Ê’–—ÇÊÍÐÛ
cÌ’‘Ï„Ì̾¾ ¿‚Ï„ÐÐǾ ΄τБ¿Ê¿ „„ Ë’–Ç‘Û
fr ͘’‘ÇÊ¿ Í‚ÏÍËÌÍ„ ÍÀÊ„‚–„ÌÇ„ Ç Í‘ÉÏÚÊ¿ Ãʾ
ЄÀ¾ÌÍÁÚ„ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇÁ…ÇÆÌÇ

iÌ͂ÿ Ì¿—Ç ÉÍÌ“ÊÇÉ‘Ú Ð ÀÊÇÆÉÇËÇ Ç Ì¿—Ç ÎÐÇ
”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ„ÎÏÍÀÊ„ËÚËÚÌÇÉ¿ÉÌ„ÐÁ¾ÆÚÁ¿„ËpÏÍБÍ
Ì¿ËÎÊ͔ͿÁ–„Ë‘’‘ÄÊÍËÚÇпËÇ‘ÍÊÉÍËÎÍ̾‘ÛÌ„
ËÍ…„˘‘ÍÇÎÍ̾‘ÌÍ°БϿ”Ç¿‚Ï„ÐÐǾÐÍБ;ÌǾË¿
ÊÍ‘Í‚Í–‘ÍÌ„ÎÏǾ‘ÌÚ„oÌÇÉ¿ÉÇ„‘ÍБÚÃÌÚ„ÇÎÍ‘Í
Ë’Ê„‚ÉÍÎÍÃÁ„Ï‚¿Ý‘оÁÚ‘„ÐÌ„ÌÇÝnÍÌ¿ËÍ‘Ü‘Í‚ÍÉ¿É
ËÚ’…„ÆÌ¿„ËÌ„Ê„‚–„
c ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ Á ÎÍÃÍÀÌÚ” ÉÍÌ
“ÊÇÉ‘ÌÚ” ÐÇ‘’¿•Ç¾” Ï„ÉÍË„ÌÃ’„‘о ÎÏÇ˄̾‘Û ÎÏÇ„Ë
§ÁÚÏ¿˜ÇÁ¿ÌǾ–¿Ð‘ÇÊÇ–ÌÍБǨ
n¿ ˿Б„ÏÉÊ¿ÐЄ ÎÍ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ
‘„Ï¿ÎÇÇ k¿‘¾ r ÎÍÄÊÇÊ¿ÐÛ ÐÁÍ„È ÎÏÍÀÊ„ËÍÈ Ð
ÉÍÊÊ„‚ÍÈÁÚБ’οÁ—ÇËÁÏÍÊÇÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿
k¿‘¾ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿Ê¿ÃÇÐÉÍË“ÍÏ‘ÌÍ„ÐÍБ;ÌÇ„
e„ÌÛБϿ”¿ 
oÀÏ¿Æ „‚Í ÎÏ„ÃБ¿ÁʾÊо k¿‘„ Á ÁÇÄ ÍÏ¿Ì…„
ÁÍ‚ÍÉÍÊÝ–„‚Í—¿Ï¿y¿ÏÁ„ÊЄÀ¾¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍÁЄ
Áτ˾̿οÿÊÌ¿k¿‘Ý
nÇÉ¿ÉÇË ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•Ç¾Ë ÍÀÏ¿Æ ÉÍÊÝ–„‚Í
ÍÏ¿Ì…„ÁÍ‚Í—¿Ï¿Ì„ÎÍÃÿÁ¿Êо°ÁЄÀÏÍпÊоÇ
ÀÏÍпÊоÌ¿k¿‘Ý
cÍÍÀ˜„ ͑ɒÿ ÁƾÊо Ü‘Í‘ —¿Ï Ç пËÍ ÃÇÐ
ÉÍË“ÍÏ‘ÌÍ„ ÐÍБ;ÌÇ„ k¿‘¾ ÐÉ¿Æ¿‘Û Ç ÿ…„ ÎÏ„Ã
ÎÍÊÍ…Ç‘ÛÌ„ËÍ‚Ê¿
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÎÍÎÏÍÐÇÊ k¿‘Ý Ì¿È‘Ç ‘’ –¿Ð‘Û
ÊÇ–ÌÍБÇ ÉÍ‘ÍÏ’Ý ÎÍБ;ÌÌÍ ¿‘¿ÉÍÁ¿Ê Ü‘Í‘ Ì¿ÆÍÈ
ÊÇÁÚÈÍÏ¿Ì…„ÁÚÈ—¿ÏÇÁÚÏ¿ÆÇ‘ÛÜ‘’–¿Ð‘ÛÁÍÀÏ¿
Æ„
oÀÏ¿Æ ÍÉ¿Æ¿Êо Í–„ÌÛ ÐÇËο‘Ç–ÌÚË ° ‘¿ÉÍÈ
Ë¿Ê„ÌÛÉÇÈ‚ÍÊ’ÀÍÈ—¿ÏÇÉ
k¿‘„ ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊÇ ’ÐÇÊÇ‘Û Ç ÁÚϿБǑÛ Ü‘Í‘
ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÚÈ ÍÀÏ¿Æ –¿Ð‘Ç „„ ÊÇ–ÌÍБÇ Ç ‚ÍÊ’ÀÍÈ
—¿ÏÇÉ Ì¿–¿Ê ϿБÇ ¿ ÎÍ Ë„Ï„ „‚Í ÏÍБ¿ ÍÏ¿Ì…„
ÁÚÈ¿‚Ï„ÐÐÍÏ’Ë„ÌÛ—¿ÊоÁÏ¿ÆË„Ï„Ç‘„ϾÊÇ‚ÍÊ
ÉÇÎÍÉ¿ÐÍÁЄËÌ„ÇЖ„Æ
dÍÊ’ÀÍÈ —¿Ï ’…„ ÀÚÊ ÏÍБÍË Ð k¿‘Ý Ç É͂ÿ
ÍÌ¿ ÎÏÇ̾ʿ „‚Í É¿É –¿Ð‘Û ÐÁÍ„È ÊÇ–ÌÍБÇ ÍÌ¿
ÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛ É¿É ÀÚ Á ‚ÍÊ’ÀÍÁ¿‘ÍÈ ÎÏÍÆÏ¿–ÌÍÈ ¿’Ï„
c Ü‘ÍÈ ¿’Ï„ k¿‘¾ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿ ЄÀ¾ ÐÎÍÉÍÈÌÍ Ç
Æ¿˜Ç˜„ÌÌÍ
i‘ÍÊÛÉÍÃÍË¿k¿‘ÝÍЄÌÇÊÍÍÏ¿Ì…„ÁÚË—¿
ÏÍËÀÚÊ¿„„ÐÁ„ÉÏÍÁÛ
oÌ¿ ÁЄ‚ÿ ÀÚÊ¿ ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÝ É k¿‘„ ¿‚Ï„Ð
ÐÇÁÌ¿k¿‘¾‘„ϾʿÐÛÇÎÏÍБÍÌ„ÆÌ¿Ê¿É¿ÉÍ‘Á„
–¿‘ÛÌ¿ÎÍБ;ÌÌÚ„„„̿οÃÉÇ
s„΄ÏÛÉ’ÃÇÁÊ„ÌÇÝk¿‘ÇÐÁ„ÉÏÍÁÛÌÇ–„ËÌ„
ËÍ‚Ê¿„„ÎÏÍ̾‘Û
k¿ÉÇËÇ ÀÚ „”ÇÃÌÚËÇ Æ¿Ë„–¿ÌǾËÇ Ì„ ÎÚ‘¿
Ê¿ÐÛ ÇÆÁÍÃÇ‘Û ÐÁ„ÉÏÍÁÛ k¿‘Ý ÍÌ¿ Ð͔Ͽ̾ʿ ÐÎÍ
ÉÍÈБÁÇ„Ç’Ï¿ÁÌÍÁ„—„ÌÌÍБÛ
oÌ¿Ì„ÍÀÇ…¿Ê¿ÐÛÌ¿ÐÁ„ÉÏÍÁÛÌ„À;ʿÐÛ„„Ç
Ì„ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿Ê¿ÎÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÝÉÌ„ÈÌÇË¿Ê„È—„È
¿‚Ï„ÐÐÇÇ
fÈÿ…„ÀÚÊÍ…¿ÊÛ„„°ÍÌ¿‘¿É΄τ…ÇÁ¿Ê¿
–‘ÍƿÄ‘Ûk¿‘ÝÀÍÊÛ—„Ì„ËÍ‚Ê¿©
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

pÏ¿É‘ÇÉ¿ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿„‘ –‘Í ÎÍÃÍÀÌÚÈ ÎÏÇ„Ë Á ÜËÍ
•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ БϿ”¿ ΄τà ¿‚Ï„ÐÐÇ„È
ÏÍÃÌÚ”ÇÀÊÇÆÉǔϿÀÍ‘¿„‘̿Ä…ÌÍÇÀ„ÆÃÍÎÍÊÌÇ‘„ÊÛ
ÌÚ”ÎÍÁ„Ä̖„ÐÉÇ”‘Ï„ÌÇÌ‚ÍÁ
cÍÍÀ˜„Є˄ÈÌ¿¾¿‚Ï„ÐÐǾÎÏÍÃ’•Çϒݘ¿¾БϿ”Ç
ÎÍÿÁÊ„ÌÌÍБÛ οÐÐÇÁÌÍ„ Ç Ì„’Á„Ï„ÌÌÍ„ ÎÍÁ„ÄÌÇ„ ÎÏÍ
ϿБ¿„‘ÐÉÁÍÆÛÁÏ„Ë„Ì¿ÇÎÍÉÍÊ„ÌǾ
k¿Æ¿ÊÍÐÛ ÀÚ Ì„ ‘¿É¿¾ ’… ÐÊÍ…Ì¿¾ ÎÏÍÀÊ„Ë¿ ° ËÍ
ÊÍÿ¾ Ë¿Ë¿ Ç „„ ÝÌ¿¾ ÃÍ–Û —ÉÍÊÛÌÇ•¿ Ì„ ËÍ‚’‘ Ì¿È‘Ç
ÍÀ˜„‚;ÆÚÉ¿ÎÏÇÎÏÇ‚Í‘ÍÁÊ„ÌÇÇ’ÏÍÉÍÁ
m¿Ë¿”Í–„‘ÎÍËÍ–ÛÃÍ–„ÏÇÌÍ’…„–„Ï„ÆÄо‘ÛËÇ

<<

. 7
( 10)>>