<<

. 8
( 10)>>

Ì’‘ §ÎÍË͘Ǩ Ï¿ÆÃÏ¿…¿„‘о Ç ÉÏÇ–Ç‘ q„À„ÌÍÉ Ì¿ ‚Ê¿
Æ¿”‘’΄„‘Í‚ÏÚÆ¿„‘оÇÊÇÁοÿ„‘ÁÇБ„ÏÇÉ’rÍÃÌÍÈ
БÍÏÍÌÚ¿‚Ï„ÐÐǾ Ð ÃÏ’‚ÍÈ ÎÍÿÁÊ„ÌÌÍБÛ Ç БϿ” k¿É
Ü‘Í ÎÏÍÇДÍÃÇÊÍ ’ ÍÃÌÍÈ ËÍÊÍÃÍÈ Ë¿ËÚ Ð ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ
ÃÍ–ÉÍÈ ÁоÉÇÈ Ï¿Æ É¿É ÍÌÇ Á˄Б„ ÎÚ‘¿ÊÇÐÛ ‚Í‘ÍÁÇ‘Û
—ÉÍÊÛÌÚÈÃÍË¿—ÌÇ„ƿÿÌǾ
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊË¿Ë„ÁÍÐÎÏÍÇÆÁ„БÇ
Е„Ì’‘¿ÉÍȧÃÍË¿—Ì„ÈÏ¿ÀÍ‘Ú¨
m¿Ë¿ÁБ¿Ê¿Ì¿ÃБ’ÊÍËÌ¿ÉÍ‘ÍÏÍËÁ„„ÁÍÍÀ
Ï¿…„ÌÇÇ ÐÇÄʿ „„ ÃÍ–Û Ç Б¿Ê¿ ’–Ç‘Û „„ –‘Í „È
Ì¿ÃÍ Äʿ‘Û eÍ–Û ÌÇ–„‚Í Ì„ ÎÍÌÇË¿Ê¿ m¿Ë¿ Æ¿
ÉÇοʿ Í‘ ¾ÏÍБÇ pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊ ÇÆ
Ë„ÌÇ‘Û’ÐÊÍÁǾÜÉÐ΄ÏÇË„Ì‘¿
s„΄ÏÛ Ë¿Ë¿ Ï¿ÆÚ‚ÏÚÁ¿Ê¿ ÐÁÍÝ ÎÍË͘Û ÃÍ–„
ÏÇ Á ÊÇ•¿” ° ÁБ¿Á¿¾ Æ¿ Б’Ê Á ÏÍÊÇ ЄÀ¾Ë¿ËÚ
пþÐÛÌ¿Б’Ê°ÁÏÍÊÇÃÍ–„ÏÇkÍÌ“ÊÇÉ‘Ï¿ÆÁÍ
Ï¿–ÇÁ¿Êо БτËÇ‘„ÊÛÌÍ ° –„Ë ÀÍÊÛ—„ ÿÁÇÊ¿ Ç
ÉÏÇ–¿Ê¿Ë¿Ë¿‘„ËË„ÌÛ—„ÎÍÌÇË¿Ê¿‘¿…„Ë¿Ë¿Á
ÏÍÊÇÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈÃÍ–„ÏÇrÇ‘’¿•Ç¾É¿ÉÇÁ…ÇÆÌÇ
Í–„ÌÛÀÚБÏÍÐÌÍÁ¿Б¿Ê¿‘’ÎÇÉÍÁÍÈ
s͂ÿ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊ Ë¿Ë„ ’ÐÎÍÉÍ
Ç‘ÛоÇÎÏÍБÍÐÎÏÍÐÇ‘Û§ÃÍ–Û¨–„‚ÍÍÌ¿Ì„ÎÍÌÇ
Ë¿„‘m¿Ë¿ÐÄʿʿ‘¿ÉǧÍÌǨ
ÍÌ¿ÁÏÍÊÇË¿ËÚ
Ç ÍÌ¿ …„ Á ÏÍÊÇ ÃÍ–„ÏÇ  Í–„ÌÛ ÀÚБÏÍ Ð’Ë„ÊÇ ÁÍ
ÁЄËÏ¿ÆÍÀÏ¿‘ÛоÇÍÀÍÁЄËÃÍ‚ÍÁÍÏÇ‘Ûо
kÍÌ“ÊÇÉ‘ É¿Æ¿ÊÍÐÛ Ð ÎÍË͘ÛÝ Ì„ÐÉÍÊÛÉÍ
ÁÇÃÍÇÆË„Ì„ÌÌÍ‚Í Ë„‘Íÿ ‚„—‘¿ÊÛ‘‘„Ï¿ÎÇÇ ÀÚÊ
Ï¿ÆÏ„—„ÌÇÁÀ’Ã’˜„Ë’ËÍÊÍÃÍÈË¿ËÚÎÍÃÍÀÌÚ”
ÎÏÍÀÊ„ËÁÏÍÄÌ„ÃÍÊ…ÌÍÀÚÊÍÁÍÆÌÇÉÌ’‘ÛnÍ„Ã
e„ÌÛБϿ”¿ 
Á¿ Ë¿Ë¿ Í‘Í—Ê¿ Í‘ ÎÏÍÁ„ÄÌÌÍ‚Í ‘Ï„ÌÇÌ‚¿ ÍÌ¿
ÎÏÍБÍ “ÇÆÇ–„ÐÉÇ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿ ЄÀ¾ Ã’ÏÌÍ Ç
ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’ ÐÌÍÁ¿ ÎÏÇ—ÊÍÐÛ ƿ̾‘Ûо Ð Ì„È „„
ÎÏÍÀÊ„ËÍÈ
aÃ’ÏÌÍ„ÈБ¿ÊÍÎÍ‘ÍË’–‘ÍÎÍÀÚÁ¿ÁÁÁÍÍÀ
Ï¿…„ÌÇÇÌ¿˄Б„ÃÍ–ÉÇÍÌ¿ÁÃÏ’‚Í–„ÌÛÆÏÇËÍÇ
‚Ï’ÀÍ ’ÁÇÄʿ ÐÁÍÝ ÐÍÀБÁ„ÌÌ’Ý Ë¿‘Û Б;˜’Ý
Ì¿ÃÌ„ÈÐÏ„ËÌ„Ë
‘¿ÉÁÐÁÍ„Áτ˾„ȧÎÍËÍ‚¿ÊǨ
‚Í‘ÍÁÇ‘Û ’ÏÍÉÇ  mÍÊÍÿ¾ Ë¿Ë¿ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿
’…¿ÐÌÍ„’ÌÇ…„ÌÇ„
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊ „È ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û Ü‘Í
–’ÁБÁÍÁÁÇÄÍÀÏ¿Æ¿΄τÃÐÍÀÍÈÌ¿ÁЄ‘ÍË…„Б’
Ê„
m¿Ë¿ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊ¿n¿Б’Ê„ÐÇÄʿË¿Ê„ÌÛÉ¿¾
e„ÁÍ–É¿eÝÈËÍÁÍ–É¿
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÐÎÏÍÐÇÊ ËÍ…„‘ ÊÇ Ë¿Ë¿ ÐÁÍ„È
ÜÌ„Ï‚Ç„ÈÇÐÇÊÍÈÿ‘ÛÁÍÆËÍ…ÌÍБÛϿБÇeÝÈËÍ
ÁÍ–É„
m¿Ë¿ÉÇÁÌ’Ê¿
eÝÈËÍÁÍ–É¿Б¿Ê¿ϿБÇÁÚÏÍÐÊ¿ÐÏ¿Á̾ʿÐÛ
ÏÍБÍËÐË¿ËÍÈm¿Ë¿ÎÏÇ̾ʿÜ‘Í‘ÁÚÏÍЗÇÈÍÀ
Ï¿ÆÁЄÀ¾
° a ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÝ É ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ Ë¿‘„ÏÇ
Б;˜„ÈÌ¿ÃÁ¿ËÇÐÏ„ËÌ„Ë–‘ÍÁÚ‘„΄ÏÛ–’ÁБ
Á’„‘„!°ÐÎÏÍÐÇÊÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘
° a ÌÇ–„‚Í ° Ï¿ÁÌÍÃ’—ÌÍ ÎÍ…¿Ê¿ ÍÌ¿ ÎÊ„
–¿ËÇ°p’БÛБÍÇ‘
pÍÐÊ„Є¿ÌпÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇÎÏÍÀÊ„ËÐÎÏÇ‚Í‘ÍÁÊ„ÌÇ
„Ë ÃÍË¿—ÌÇ” ’ÏÍÉÍÁ Á Ü‘ÍÈ ЄËÛ„ Ì„ Б¿ÊÍ m„…Ã’ Ë¿
‘„ÏÛÝÇÃÍ–„ÏÛÝ’Б¿ÌÍÁÇÊÍÐÛÁÆ¿ÇËÍÎÍÌÇË¿ÌÇ„ÇÃÍÁ„
ÏÇ„˜Ð‘¿“„‘’¿‚Ï„ÐÐÇÇÇБϿ”¿’ÿÊÍÐÛÎÏÇÍБ¿ÌÍÁÇ‘Ûksohefr}rsaqyij!
É¿ÉÌ„À;‘Ûо͔ϿÌÌÇÉ¿ÎÏÍÿÁ•¿ÇÌ¿–¿ÊÛÌÇ
É¿

nÍÁÚ„ÁÏ„Ë„Ì¿̿Б¿ÊÇ
mÚÎÍÊ’–ÇÊÇÐÁÍÀÍÃÚÃʾÌ¿ÐÍ‘ÉÏÚÊÇÏÚÌÍÉ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

oÀÌ¿Ï’…ÇÊо •„ÊÚÈ ÐÎÇÐÍÉ ÎÏ¿Á Í ÉÍ‘ÍÏÚ” ËÚ Ç
Ì„ÎÍÃÍÆÏ„Á¿ÊÇ
d¿Æ„‘Ú Б¿ÊÇ ΄–¿‘¿‘Û ÎÍÃÏÍÀÌÚ„ Ç Á„ЄÊÚ„ ÇÌБ
Ï’É•ÇÇ É¿É ÃÍÀÇÁ¿‘Ûо ‘Í‚Í –‘Í Ì¿Ë ÎÍÊÍ…„ÌÍ ÎÍ Æ¿
ÉÍÌ’ÇБ¿ÁÇ‘ÛÌ¿˄БÍÎÏÍÿÁ•ÍÁÇ–ÇÌÍÁÌÇÉÍÁ
rÍÁ„‘ÚÇÏ„ÉÍË„Ìÿ•ÇÇÎÍÃÉÏ„ÎʾÊÇÐÛÐÐÚÊÉ¿ËÇÌ¿
Б¿‘ÛÇÆ¿ÉÍÌÍÁÎÍÊÍ…„ÌÇÈÇÎÏ„ÃÎÇпÌÇÈ
n¿ÎÏÇË„Ï
°É¿ÉÍÀ˄̾‘ÛÏ¿ÆÁ¿ÊÇÁ—DŽоÌÍÁÚ„ÀÍ‘ÇÌÉÇ
° –‘Í Á¿Ë ÉÍËË’Ì¿ÊÛ˜ÇÉÇ ÃÍÊ…ÌÚ Í‘Ï„ËÍÌ‘ÇÏÍ
Á¿‘Û Á Á¿—„È ÉÁ¿Ï‘ÇÏ„ À„ÐÎÊ¿‘ÌÍ
ÎÍÃÏÍÀÌÚÈ ÐÎÇÐÍÉ
Ï¿ÀÍ‘’‘Á„υÄÌÌÚÈËÜÏÇ„È 
° É¿É ЄÀ¾ Á„БÇ „ÐÊÇ Á¿Ð Ì„Æ¿ÉÍÌÌÍ ƿÄυ¿Ê¿
ËÇÊǕǾÇÊÇÍ—‘Ï¿“ÍÁ¿Êdai—ÌÇÉ
°ɒÿ…¿ÊÍÁ¿‘ÛоÌ¿Æ¿ÏÁ¿Á—„‚Íо–ÇÌÍÁÌÇÉ¿
pÍÐÊ„ ‘¿ÉÇ” Î’ÀÊÇÉ¿•ÇÈ Á τÿɕÇÇ ‚¿Æ„‘ ÆÁÍÌÇÊÇ
’ÃÏ’–„ÌÌÚ„–Ç‘¿‘„ÊÇÇ‘Ï„ÀÍÁ¿ÊÇÎÏ„ÃÍБ¿ÁÊ„ÌÇ„‘„ÉБ¿
ÐÍÍ‘Á„‘БÁ’ݘ„‚Í Æ¿ÉÍÌ¿ Á ÎÍÊÌÍË ÍÀ™„Ë„ g„Ê¿‘„ÊÛÌÍ
ÍÏÇ‚ÇÌ¿Ê¿ÐÎÍÃÎÇÐÛÝÇ΄–¿‘ÛÝpÏ„ÆÇÄ̑¿
oÌÇ…¿ÊÍÁ¿ÊÇÐÛoÌÇÎÚ‘¿ÊÇÐÛÆ¿˜Ç‘Ç‘ÛÐÁÍÇÎÏ¿
Á¿ÐÍÐÐÚÊÉÍÈÌ¿Æ¿ÉÍÌÌÍǔʄ‚ÉÍÇÎÏÍБÍÎÍÐÚÊ¿ÊÇ
s„ÉÍ‚ÍËÚÎÏÇÁÚÉÊÇЖǑ¿‘Û¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇÍ‘ÉÍ
‚ÍÁÐÝ…ÇÆÌÛÆ¿ÁÇЄÊÇÐÍÐÁÍ„ÈÁʿБÛÝÌ¿ÃÌ¿ËÇÎÏÍ
БÍ‘¿ÉÏ¿ÐБ¿Á¿‘ÛоÌ„…„Ê¿Ý‘
pÍÃ’Ë¿„—Û°Æ¿ÉÍÌÚfБÛÉÍ„–‘ÍÎÍÐÇÊÛÌ„„Æ¿ÉÍ
ÌÍÁ ° Ì¿— БϿ” ΄τà ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇ dÍ‚ÍÊ„ÁÐÉÍË’
’ϾÃÌÇÉ’ÇÌ„Ì¿ÃÍÀÚÊÍÊÇ–ÌÍÌ¿ÃÆÇÏ¿‘ÛÆ¿ÁÁ„Ï„ÌÌÍ
Ë’ „‚Í ÎÍ΄–„ÌÇÝ Ì¿ÏÍÃÍË eÍБ¿‘Í–ÌÍ ÀÚÊÍ ÎÍÐÊ¿‘Û
ÐÁÍÝ“’Ï¿…É’–‘ÍÀÌ¿ÏÍÃÍÏÍÀ„Êx„ËÍÌÇ”’…„!
s„΄ÏÛ Ì¿Ë ÎÏÇ”ÍÃǑо Æ¿’–ÇÁ¿‘Û Ì„ ‘ÍÊÛÉÍ ‘Í Ì¿
–‘Í ËÚ ÇË„„Ë ÎÏ¿ÁÍ n¿ÃÍ ’–Ç‘Ûо É¿É Ì¿Ë Ü‘Ç ÎÏ¿Á¿
͑Б¿ÇÁ¿‘Û Ì¿ ÎÏ¿É‘ÇÉ„ Á ÉÍÌÉÏ„‘ÌÚ” ÁБτ–¿” Ç ÉÍÌ
“ÊÇÉ‘¿”ÐÌ¿—ÇËÇÎÏÇÁÚ–ÌÚËÇ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇ
r‘Ï¿” Ì¿— ΄τà ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇ „БÛ БϿ” ΄τÃ
Ì¿—„È ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ¿‚Ï„ÐÐÇ„È ÎÏÍ„•ÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈ Ì¿
Ç˄ݘǔ Ì¿Ã Ì¿ËÇ ÁʿБÛ mÍ…ÌÍ ÎÍÎÚ‘¿‘Ûо Á„ÏÌ’‘Û
Ü‘’¿‚Ï„ÐÐÇÝÁЄÀ¾͘’‘Ç‘Û„„–¿Ð‘ÛÝÐÁÍ„ÈÊÇ–ÌÍБÇ
Ï¿ÆÚ‚Ï¿‘ÛοϑÇÝË„…Ã’ÐÍÀÍÈ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÚËÇÐÍÀÍÈ…„
ÎÍÿÁʾݘÇË ¿‚Ï„ÐÐÇÝ ÁÚΒБǑÛ ¿‚Ï„ÐÐÇÝ ÁÍÁÌ„
͘’‘Ç‘ÛÐÁÍÝ•„ÊÍБÌÍБÛÇÁÍÊÝÉÏ¿ÆÁÇ‘ÇÝ
e„ÌÛБϿ”¿ 
mÚ ÎÍ–’ÁБÁ’„Ë ЄÀ¾ Ê’–—„ ÌÍ ÎÍÁБτ–¿Á—ÇÐÛ
ÐÌÍÁ¿ Ð Í–„Ï„ÃÌÚË Ã’‘ÚË ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘ÍË Á É¿ÀÇÌ„‘„ –Ç
ÌÍÁÌÇÉ¿ÇÊÇÁ¿Á‘ÍЄÏÁÇЄ ËÚ ’À„ÃÇËо –‘Í Ç À„Æ Ì¿
—„È ÎÏÍ„•ÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈ ¿‚Ï„ÐÐÇÇ Ð Ì¿ËÇ ÍÀÏ¿˜¿Ý‘о ÃÍ
ÁÍÊÛÌÍÀ„Е„Ï„ËÍÌÌÍb„ÆÎÍÃËÍ‚ÇÌ„ÐÎÏ¿ÁÇ—Ûо
cÍ‘ ÃÁ„ ÇБÍÏÇÇ Í ‘ÍË É¿É Ì¿— ÐÍÍ‘„–„БÁ„ÌÌÇÉ
ÍÁʿÄÁ—ÇÈ Ð ÎÍË͘ÛÝ ¿ÐЄϑÇÁÌÍ‚Í ‘Ï„ÌÇÌ‚¿ Ì¿ÁÚÉ¿
ËÇ ÎÏ„ÍÃÍÊ„ÌǾ БϿ”¿ ΄τà ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇ Ð’Ë„Ê Í‘
Б;‘ÛÐÁÍÇÎÏ¿Á¿ÁÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÌÍÈÐÇ‘’¿•ÇÇ
fБÛ Ç ÃÏ’‚Ç„ ÎÏÇË„ÏÚ ÇБÍÏÇÇ Ç Ç” ‚„ÏÍÇ

ÐËÍ‘ÏÇÌ¿ÎÏÇË„ÏÐÊ’–¿ÈÐc¿Ê„Ì‘ÇÌÍÈp͑Б;Á—„È
ÐÁÍ„ÎÏ¿ÁÍ΄τÿÁ‘ÍÏÇ‘„‘ÍËÌ¿–¿ÊÛÌÇÉÍË 
oÌÇÌ„’Б’οÊÇÇÌ„—ÊÇÌ¿ÉÍËÎÏÍËÇÐÐÚoÌÇÃÍ
ÀÇÁ¿ÊÇÐÛ –‘ÍÀÚ ’Б’οÊÇ ÇË Ç —ÊÇ Ì¿ ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÌÚ„
ÇËÇ ÉÍËÎÏÍËÇÐÐÚ bÚ‘Û ËÍ…„‘ ÍÌÇ Ì„ ÁЄ‚ÿ ÃÍÀÇÁ¿
ÊÇÐÛÌ¿БÍÎÏÍ•„Ì‘ÍÁ‘Í‚Í–„‚͔͑„ÊÇÇÌ¿–‘ÍÇË„ÊÇ
ÎÏ¿ÁÍ nÍ ÍÌÇ ÎÍÀ„…ÿÊÇ ÐÁÍÈ БϿ” Ç ÏÍÀÍБÛ ΄τÃ
‘„ËÇÍ‘ÉÍ‚ÍÎÏÇÁÚÉÊÇÆ¿ÁÇЄ‘ÛÇÉÍË’ÁЄ‚ÿ’Б’ο
ÊÇoÌÇÐ͔Ͽ̾ÊÇ’Á¿…„ÌÇ„ÉЄÀ„Ç–’ÁБÁÍÐÍÀБÁ„Ì
ÌÍ‚ÍÃÍБÍÇÌБÁ¿oÌÇÌ„–’ÁБÁÍÁ¿ÊÇЄÀ¾’ÌÇ…„ÌÌÚËÇ
ÇÀ„ÐÎÍË͘ÌÚËÇaÜ‘Í‘Í…„ÉÍ„–„‚ÍБÍÇ‘


irsoqi€pfqca€poenimisfyladbatm

cr Ë„Ì„Ã…„Ï ‘ÍÏ‚ÍÁÍ‚Í •„Ì‘Ï¿ ̄ÿÁÌÍ ÍÁʿÄÁ
—ÇÈ‘„”ÌÇÉÍÈÃÇ¿ÊÍ‚ÍÁÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÁБτ–¿ÊÁ¿ÜÏÍÎÍÏ
‘„y„Ï„Ë„‘Û„ÁÍÎÏǾ‘„ʾÎÏÇÊ„‘¿Á—„‚ÍÇÆyÁ„•ÇÇ
pÏÇÁ™„ÆÄÌ¿‘„ÏÏÇ‘ÍÏÇÝ¿ÜÏÍÎÍÏ‘¿crÌ¿‘ÉÌ’Êо
Ì¿ —Ê¿‚À¿’Ë À’ÃÉ’ Ç ¿Á‘ÍË¿‘ Ãʾ ÐÀÍÏ¿ Ǟ‚ b’ÃÉ¿
ÀÚÊ¿ ΒБ¿ cr ÎÍÊ„Æ Æ¿ Ë„ÊÍ–ÛÝ Ãʾ ¿Á‘ÍË¿‘¿ ÌÍ
—Ê¿‚À¿’Ë Í‘ÉÏÚÊо пË ÎÍ ЄÀ„ q„—ÇÁ –‘Í Á ‘„”ÌÇÉ„
ÐÀÍÏ¿Ǟ‚É¿É¿¾‘ÍÎÍÊÍËÉ¿ÇÁÏ„Ë„ÌÌÍÌ¿‘„ÏÏÇ‘ÍÏÇÝ
Ë¿—ÇÌÚÎÏÍÎ’ÐÉ¿Ý‘À„ÐÎÊ¿‘ÌÍcrÌ¿…¿ÊÌ¿‚¿ÆÎÏÍ
„”¿ÊËÇËÍÎÊ¿É¿‘¿Ð’‚ÏÍÆÍÈ—‘Ï¿“¿Æ¿À„ÐÎÊ¿‘Ì’ÝοÏ
ÉÍÁÉ’ ÎÏÇοÏÉÍÁ¿Êо ’ Á”Íÿ ÁБτ‘ÇÊ Ç ’пÃÇÊ ÎÏÇ
¾‘„ʾÇÍ–„ÌÛÃÍÁÍÊÛÌÚÈÎÍÁ„ÊË¿—ÇÌ’ÉÁÚ„ÆÃ’ÇÆ¿Ü
ÏÍÎÍÏ‘¿
n¿ÁÚ„ÆÄ„‚Í…ÿÊÆ¿ÉÏÚ‘ÚÈ—Ê¿‚À¿’ËÉ¿ÐÐÇÏ—¿
ÁÀ’ÃÉ„ÇÐ’”ÍÁ¿‘ÚÈ͔ϿÌÌÇÉÁ“ÍÏË„
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

cr ÎÍÃͅÿÊ ÎÍÉ¿ Í‘ÉÏÍÝ‘ —Ê¿‚À¿’Ë yÊ¿‚À¿’Ë
Ì„Í‘ÉÏÚÁ¿ÊоcrÎÍÐËÍ‘Ï„ÊÌ¿͔ϿÌÌÇÉ¿o”Ï¿ÌÌÇÉ
ÎÍÐËÍ‘Ï„Ê Á БÍÏÍÌ’ cr Í‘ÉÏÚÊ ÍÉÌÍ Ç ÍÀÏ¿‘ÇÊо É
É¿ÐÐÇÏ—„
°c–„ËÄÊÍ!
°s¿ÊÍÌÁ¿—ÎτÙ¾ÁÇ‘„ÎÍ…¿Ê’ÈБ¿
°pÏÍБǑ„É¿ÉÍÈ‘¿ÊÍÌ!
°cÚ–‘ÍÌ„ÎÊ¿‘ÇÊÇÎÏÇÁ™„ÆÄ!
°pÏÍБǑ„ É¿ÉÍÈ ‘¿ÊÍÌ ¾ ÃÍÊ…„Ì ÎτÙ¾ÁÇ‘Û!

h¿„Æ…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
°s¿ÊÍÌÐÍ‘Ë„‘ÉÍÈÁÏ„Ë„ÌÇÁ™„ÆÿÌ¿‘„ÏÏÇ‘ÍÏÇÝ
¿ÜÏÍÎÍÏ‘¿
°t˄̾„‚ÍÌ„‘
°c‘¿ÉÍËÐÊ’–¿„Á¿ËÎÏÇÄ‘оÆ¿ÎÊ¿‘Ç‘Û—‘Ï¿“
°mÍ…„‘ÀÚ‘ÛÁÚÎÏ¿ÁÚ–‘͔͑Ǒ„ÎÍÊ’–Ç‘ÛÐË„
̾—‘Ï¿“ÌÍÁ¿—„ÍÀÍÏ’ÃÍÁ¿ÌÇ„Ì¿Á™„ÆÄÌ„ÇÐÎÏ¿ÁÌÍÇ
ÁÀ’ÃÉ„ÌÇÉÍ‚ÍÌ„‘
i‚Ï¿Á‘’Ë¿Ìh¿„Æ…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌ
É¿n„‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ 
°tÌ¿ÐÁЄÏ¿ÀÍ‘¿„‘cÚ΄ÏÁÚÈÉ‘Í‚ÍÁÍÏÇ‘–‘Í
‘¿Ë –‘Í‘Í ÐÊÍË¿ÌÍ pÊ¿‘Ç‘„ —‘Ï¿“ cÚ ƿÄυÇÁ¿„‘„
ÊÝÄÈ
h¿Ë¿—ÇÌÍÈcrÎÏÇБÏÍÇÊоÐÇÌÇÈÎÇÉ¿ÎyÍ“„Ï
Ì„ÃÍÁÍÊÛÌÍ Ì¿ Ì„‚Í ÎÍÐËÍ‘Ï„Ê o”Ï¿ÌÌÇÉ ÎÍѾ̒Êо Ç
ÎÏÇÃÁÇÌ’Êо
° € ÎÍÌÇË¿Ý –‘Í ¾ ƿÄυÇÁ¿Ý Á¿Ð Ç ÊÝÄÈ ÌÍ
ÎÊ¿‘Ç‘Û—‘Ï¿“ÌÇÆ¿–‘;̄̿˄τÌc¿—„ÍÀÍÏ’ÃÍÁ¿
ÌÇ„ Ì¿ Á™„ÆÄ Ì„ÇÐÎÏ¿ÁÌÍ —Ê¿‚À¿’Ë Í‘ÉÏÚÁ¿„‘о пË
ÐÍÀÍÈ ͔ϿÌÌÇÉ¿ Ì„‘ € ÎÏÍÁ„Ê Ì¿ ‘„ÏÏÇ‘ÍÏÇÇ Äо‘Û
ËÇÌ’‘ Ç Ì„ Ì¿Ë„Ï„Ì ÎÊ¿‘Ç‘Û ÌÇÉ¿ÉÍ‚Í —‘Ï¿“¿
i‚Ï¿ Á
‘’Ë¿Ìn„‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ 
k¿ÐÐÇÏ—¿ ÁÌÇË¿‘„ÊÛÌÍ ÎÍÐËÍ‘Ï„Ê¿ Ì¿ cr ÇÆÆ¿
ÍÉÍ—É¿
°€Ì„ÇË„ÝÎÏ¿Á¿ÎÏÇ̾‘ÛÏ„—„ÌÇ„ÍÀÍÐÁÍÀͅÄ
ÌÇÇÁ¿ÐÍ‘—‘Ï¿“¿
°r͂ʿЄÌ ° Ü‘Í Ì„ Á Á¿—„È ÉÍË΄‘„Ì•ÇÇ k‘Í
ÇË„„‘ÎÏ¿ÁÍÎÏÇÌÇË¿‘Û‘¿ÉÇ„Ï„—„ÌǾ!
°€Ì„ÆÌ¿Ý
cÍÃÇ‘„ÊÛÎÇɿοÆ¿‚’ÄÊo”Ï¿ÌÌÇÉÎÍÃÍ—„Ê
°n’–„‚ÍÁБ¿ÊÇ!pÊ¿‘Ç‘„Ç ÎÏÍ„Æ…¿È‘„ h¿ Á¿ËÇ
Í–„Ï„ÃÛ’…„cÚÁЄ”ƿÄυÇÁ¿„‘„
e„ÌÛБϿ”¿ 
°˜‘Í ÎÏ¿Áÿ ° ¾ ÁЄ” ƿÄυÇÁ¿Ý € Ì„ Ì¿Ë„Ï„Ì
ÎÊ¿‘Ç‘Û —‘Ï¿“ ÇÆÆ¿ Á¿—„‚Í Ì„ÇÐÎÏ¿ÁÌÍ‚Í ÍÀÍÏ’ÃÍÁ¿
ÌǾ e„Á’—É¿ Ì„ ’ÎÍÊÌÍËÍ–„Ì¿ Ï„—¿‘Û ‘¿ÉÇ„ ÁÍÎÏÍÐÚ
mÍ…„‘ÀÚ‘ÛÁÚÆÄÐÛÎÏÇÌÇË¿„‘„Ï„—„ÌǾ!
°€ÌÇ–„‚ÍÌ„ÎÏÇÌÇË¿ÝvÍ‘Ç‘„À¿Æ¿ÏÇ‘Û’À„ÏÇ‘„
Ë¿—ÇÌ’ÁÍÌ‘’ÿÌ¿ÎÊ͘¿ÃÉ’ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘„ÎÏÍ„ÆÃÇÀ¿
Æ¿ÏÛ‘„
°€ÎÍÌÇË¿ÝÎÍ–„Ë’Áڔ͑Ǒ„’ÀÏ¿‘ÛËÍÝË¿—Ç
Ì’ÇÌ„ÐÍÍÀ˜¿„‘„ËÌ„É‘ÍËÍ…„‘Ï„—Ç‘ÛÎÏÍÀÊ„Ë’nÍ
¾Ë¿—ÇÌ’Ì„’À„Ï’Ç—‘Ï¿“ÎÊ¿‘Ç‘ÛÌ„À’Ã’k‘ÍÁ‘¿
ÉÇ”ÐÊ’–¿¾”ÎÏÇÌÇË¿„‘Ï„—„ÌÇ„!
cÍÃÇ‘„ÊÛ ÎÇɿο ÎÍ‚’ÄÊ ÐÿÊ Ì¿Æ¿Ã Ç ÎÍÙ„”¿Ê É
ÐÍЄÃÌ„Ë’ —Ê¿‚À¿’Ë’ k¿ÐÐÇÏ—¿ Ç ͔ϿÌÌÇÉ ΄τ‚ʾ̒
ÊÇÐÛ
°cÍ‘’Á¿ÐÌ¿ÎÇпÌÍ°crÎÍБ’–¿ÊοÊÛ•„ËÎÍ
Б„ÉÊ’°o”Ï¿ÌÌ¿¾“ÇÏË¿©Ç‘„Ê„“ÍÌ°Ü‘ÍÁ¿—„Ì¿
–¿ÊÛБÁÍ!
o”Ï¿ÌÌÇÉÆ¿ÐÍ΄Ê
° rÊ’—¿È Ë’…ÇÉ ‘Ú Ì„ ÎÏ¿Á pÊ¿‘Ç —‘Ï¿“ ÇÊÇ
’ÀÇÏ¿ÈË¿—ÇÌ’©
°€Ì„Æ¿ÎÊ¿–’—‘Ï¿“ÇÌ„’À„Ï’Ë¿—ÇÌ’ÎÍÉ¿Ì„
ÎÍ‚ÍÁÍÏÝÐÁ¿—ÇËÌ¿–¿ÊÛБÁ͢‘Í„‚ÍÌÍË„Ï!
k¿ÐÐÇÏ—¿ÎÍ…¿ÁÎÊ„–¿ËÇ
°eÍΒБÇË
crÌ¿ÀÇÏ¿„‘ÌÍË„ÏÌ¿ËÍÀÇÊÛÌÇÉ„ÐÊÚ—Ç‘Á‘Ï’À
É„
°o”Ï¿ÌÌ¿¾“ÇÏË¿‚ÍÁÍÏÇ‘„
°eÍÀÏÚÈ ÄÌÛ rÉ¿…Ç‘„ οÏÉÍÁÉ¿ Á ¿ÜÏÍÎÍÏ‘’
y„Ï„Ë„‘Û„ÁÍÁ¿—ÍÀ™„É‘!
°e¿
° t ˄̾ ÎÏÍÀÊ„Ë¿ ° ÍÀÍÏ’ÃÍÁ¿ÌÇ„ Ì¿ Á™„ÆÄ Ì„
ÇÐÎÏ¿ÁÌ;̄ÐËÍ‚ÎÍÊ’–Ç‘Û‘¿ÊÍÌ˄̾Ì„ÁÚÎ’ÐÉ¿Ý‘
Б„ÏÏÇ‘ÍÏÇÇÇ‘Ï„À’Ý‘’ÎÊ¿‘Ú—‘Ï¿“¿y‘Ï¿“ÎÊ¿‘Ç‘Û
¾ Í‘É¿ÆÚÁ¿ÝÐÛ k‘Í ÎÏÇÌÇË¿„‘ Ï„—„ÌÇ„ Á ‘¿ÉÇ” ÐÊ’–¿
¾”!
n¿ ‘ÍË ÉÍÌ•„ ο’Æ¿ Ê„‚ÉÍ„ Æ¿Ë„—¿‘„ÊÛБÁÍ Ì„’Á„
Ï„ÌÌÚÈÍ‘Á„‘
°€Ì„ÆÌ¿Ý©n¿˄Б„Ï¿ÆÀÇÏ¿È‘„ÐÛ
crÎÍÁÍÏ¿–ÇÁ¿¾ÐÛÉÉ¿ÐÐÇÏ—„
°dÍÁÍϾ‘ÁÚпËÇËÍ…„‘„ÎÏÇ̾‘ÛÏ„—„ÌÇ„iÊÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ËÌ„ ÍÀÏ¿‘Ç‘Ûо É ÁÚЗ„Ë’ Ï’ÉÍÁÍÃБÁ’ Á¿—„È “ÇÏËÚ!

n„‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ 
o”Ï¿ÌÌÇÉÇÉ¿ÐÐÇÏ—¿Ì„ÏÁÌÍ΄τ‚ʾ̒ÊÇÐÛpÍÐÊ„
ÉÍÏÍ‘ÉÍ‚ÍÐÍÁ„˜¿ÌǾ‚Ê¿Æ¿ËÇÉ¿ÐÐÇÏ—¿Ì„’Á„Ï„ÌÌÍÐÉ¿
Æ¿Ê¿
°c¿ËÎÏÇÄ‘оÍÎÊ¿‘Ç‘ÛÁ™„ÆÃÌ¿‘„ÏÏÇ‘ÍÏÇÝ©
cr Æ¿ÎÊ¿‘ÇÊ Æ¿ Á™„ÆÃ
ÎÍ ÐÏ¿ÁÌ„ÌÇÝ Ð Ð’ËËÍÈ
—‘Ï¿“¿ ° ÉÍ΄ÈÉÇ  yÊ¿‚À¿’Ë Í‘ÉÏÚÊо o”Ï¿ÌÌÇÉ
ÍÐÁÍÀÍÃÇÊÎÏÍ„ÆÃ
°x’Äп°ÐÉ¿Æ¿ÊÎÏǾ‘„ÊÛ€…„ÎÍËÌÝ°‘ÚÁ
‚¿ÏÄÏÍÀ„οÊÛ‘ÍÎÍÊ’–Ç‘ÛÌ„ËÍ‚ÁЄБ„Ð̾Êо…ÿÊ
É͂ÿÁЄÏ¿ÆÍÈÃ’‘оk¿É‘ÚÜ‘ÍÄʿ„—Û!
°fБÛ‘¿ÉÍÈË„‘ÍðÐÉÏÍËÌÍÍ‘Á„‘ÇÊcr
irsoqi€csoqa€§crfpfqfeflas}¨

pÏÇ˄̾ݘDŽË„‘ÍÃÃÇ¿ÊÍ‚ÍÁÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÍ‘Ë„–¿Ý‘
„‚Í Ü““„É‘ÇÁÌÍБÛ Á Äʄ ÎÍÁÚ—„ÌǾ ’Á„Ï„ÌÌÍБÇ Ç
ÎÏ„ÍÃÍÊ„ÌǾБϿ”¿΄τÿÁ‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇÁÌ¿—„ÈБϿ̄
s„ É‘Í ‘Ï¿ÃÇ•ÇÍÌÌÍ ÇË„„‘ Ì¿Ã Ì¿ËÇ ÁʿБÛ ° Ì¿
–¿ÊÛÌÇÉÇ g˜k¿ п̑„”ÌÇÉÇ ÇÌÐ΄ɑÍÏÚ dai ÉÍÌ
‘ÏÍÊ„ÏÚ Á¿”‘„ÏÚ ’–¿Ð‘ÉÍÁÚ„ ÁÏ¿–Ç Ç ËÇÊÇ•ÇÍÌ„ÏÚ
οÐÎÍÏ‘ÇБÉÇÀ’”‚¿Ê‘„ÏÚÉ¿ÐÐÇÏÚ¿ÇÌ͂ÿÎÍБ¿ÏÍÈ
ο˾‘ÇÎÏÍÿÁ•ÚÇÏ¿ÀÍ‘ÌÇÉÇЄÏÁÇп°Í‘ÊÇ–ÌÍÆÌ¿
Ý‘–‘ÍËÚÇ”ÀÍÇËоÇ‚Í‘ÍÁÚÉÍÁЄËÌ¿—ÇË’ÊÍÁÉ¿Ë
ÇÎÏ;ÁÊ„ÌǾËБϿ”¿É¿ÉÀÚËÚ„‚ÍÌ„ÐÉÏÚÁ¿ÊÇÇÌ„
Ë¿ÐÉÇÏÍÁ¿ÊÇ
n¿ пËÍË Äʄ ÍÀÚ–ÌÍ Á¿ÏÇ¿Ì‘ÍÁ Ì¿—„‚Í ÃÇ¿ÊÍ‚¿ Ð
¿Á‘ÍÏ‘„‘¿ËÇ ÁЄ‚Í ÃÁ¿ mÚ ÇÊÇ ÐÏ¿Æ’ Ðÿ„Ëо ÇÊÇ ÐÌ¿
–¿Ê¿À’Ì‘’„Ë¿Ðÿ„ËоÎÍ‘ÍËi‘Í‘ÇÃÏ’‚ÍÈÁ¿ÏÇ¿Ì‘
ÍÀ˜„ÌǾ ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿Ë Í–„ÌÛ ”ÍÏÍ—Í ÇÆÁ„БÌÚ o‘ÌÍ—„
ÌÇ„Ç”ÉÌ¿ËÇÌ¿—ÇËÎÏÍÀÊ„Ë¿ËÌ„Æ¿ÁÇÐÇ‘Í‘‘Í‚ÍÐÿ
„Ëо ËÚ ÐÏ¿Æ’ ÇÊÇ ÎÏ„ÃÎÍ–Ç‘¿„Ë ÐÌ¿–¿Ê¿ Ì„ËÌÍ‚Í ÎÍ
ÁÍÆË’˜¿‘Ûо m’–Ç‘Û ÃÍÊÛ—„ ËÍ‚’‘ pÏÍÐÇ‘„ʾ h¿ÇÐÉÇ
Á¿Ý˜„‚Í ¿ pÏÍÐÇ‘„ʾ cÍÆË’˜„ÌÌÍ‚Í ËÍ‚’‘ ÎÏÇ̾‘Û Ç
Í‘ÎÏ¿ÁÇ‘Û ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÀÚБÏÍ ÌÍ À„Æ ‘ÍÈ пËÍÈ ÐÎÏ¿ÁÉÇ
Ï¿ÆÏ„—„ÌǾ ÎÍÃÎÇÐÇ ÎÍË͘Ç Á Ï„—„ÌÇÇ ÎÏÍÀÊ„ËÚ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÉÍ‘ÍÏÚ„„Ë’‘¿ÉÌ’…ÌÚ
k͂ÿ…„Ì¿—ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÈ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘Б¿ÊÉÇÁ¿„‘оÐ
ÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍÌÍÁÚËÐÎÍÐÍÀÍËÁ„БÇÐÌÇËÃÇ¿ÊÍ‚ÇÃÍÀÇ
Á¿‘ÛоÍ‘Ì„‚Í‘Í‚Í–‘ÍÍÌÄʿ‘ÛÍÀ¾Æ¿ÌÍÌ̿БÍÏ¿…Ç
Á¿„‘оoÌÁÇÃÇ‘–‘ÍÎÏÇ—„×ÇÈÉÌ„Ë’Ì„Æ¿ÇÐÉÇÁ¿„‘
Ç Ì„ ÍÏ„‘ fË’ ËÍ…ÌÍ Ì¿”¿ËÇ‘Û ÎÏÍÇ‚ÌÍÏÇÏÍÁ¿‘Û ÇÊÇ
Ê¿ÐÉÍÁÍÎÍÐÊ¿‘ÛÌÍÍÌÌ„͑Б¿Ì„‘ÇÀ’Ä‘’ÎÍÏÌÍÃÍÀÇ
Á¿‘Ûо ÐÁÍ„‚Í pÍ–’ÁБÁÍÁ¿Á ’Á„Ï„ÌÌÍБÛ Á ЄÀ„ ÎÍЄ‘Ç
‘„ʾ ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘ Ì¿–ÇÌ¿„‘ Ì„ÏÁÌÇ–¿‘Û pÍЄ‘Ç‘„ÊÛ Á„Ä‘
ЄÀ¾ ̄Б¿ÌÿϑÌÍ oÌ Ì„ ’Ë„˜¿„‘о Á ÎÏÇÁÚ–ÌÚ„ Ï¿Ë
ÉÇoÌÌ„’ËÍʾ„‘ÇÌ„ÉÏÇ–Ç‘‚ÍÁÍÏÇ‘‘Ç”ÍËÍÌÍ‘ÍÌ
ÌÍ ÐÎÍÉÍÈÌÍ Ç ’Á„Ï„ÌÌÍ oÌ Ì„ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘ БϿ”¿ t
Ì„‚Í „БÛ ÎÏ¿ÁÍ ‘Ï„ÀÍÁ¿‘Û h¿ ÌÇË É‘Í‘Í БÍÇ‘ oÌ ËÍ
…„‘ ’БÏÍÇ‘Û ËÌ„ É¿É’ÝÌÇÀ’ÃÛ ‚¿ÃÍБÛ r ÌÇË Ê’–—„
Ì„ÐÁ¾ÆÚÁ¿‘ÛоpÏÇÄ‘оÐÄʿ‘Û‘Í–‘ÍÍÌÎÏÍÐÇ‘s„Ë
ÀÍÊ„„–‘ÍÍÌÎÏ¿Á
n¿—Ç ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘Ú ‘¿É…„ Ì„’Á„Ï„ÌÌÚ Á ЄÀ„ É¿É Ç
ÁЄ ËÚ pÏÍБÍ ÐÁÍÝ Ì„’Á„Ï„ÌÌÍБÛ ÍÌÇ ’Ë„ÊÍ ÐÉÏÚÁ¿
Ý‘ÎÍÊÛÆ’¾ÐÛÃʾÜ‘Í‚ÍÐÁÍÇËÐÊ’…„ÀÌÚËÎÍÊÍ…„ÌÇ„Ë
d„ÏÍÈÁ‘ÍÏÍÈÇБÍÏÇÇ‘Í‘…„crÆÌ¿ÉÍËÚÈБ„”
ÌÇÉÍÈ ÃÇ¿ÊÍ‚ÍÁÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ Ç Ð ’ÁÊ„–„ÌÇ„Ë ÎÏÇ˄̾Ý
˜ÇÈ„„ÁÍÀ˜„ÌÇÇБϿÃÇ•ÇÍÌÌÚËÇÏÍÐÐÇÈÐÉÇËÇ¿Á‘Í
ÏÇ‘„‘¿ËÇcÿÌÌÍËÐÊ’–¿„ÐÏ¿ÀÍ‘ÌÇÉ¿ËÇ¿Á‘ÍЄÏÁÇп
h¿ÀÇÏ¿¾ Í‘Ï„ËÍÌ‘ÇÏÍÁ¿ÌÌ’Ý Ë¿—ÇÌ’ Ð “ÇÏË„ÌÌÍ‚Í
¿Á‘ÍЄÏÁÇп cr ÀÚÊ ’Á„Ï„Ì –‘Í ÃÍÊ‚Í „˜„ ÐÝÿ Ì„
Á„ÏÌ„‘о c Ü‘ÍË ’À„…ÿÊÇ „‚Í БÇÊÛÌÚ„ ÉÍËÀÇÌ„ÆÍÌÚ
΄ÏÐÍÌ¿Ê¿ Í‘ÊÇ–ÌÍ„ ÍÀÍÏ’ÃÍÁ¿ÌÇ„ Á„…ÊÇÁÚ„ Ë„Ì„Ã…„
ÏÚ ÎÏǾ‘Ì¿¾ ÄÁ’—É¿ Á É¿ÐЄ ¿ Î’˜„ ÁЄ‚Í ÎÏÍ–„‚Í
¿Ð‘ÏÍÌÍËÇ–„ÐÉ¿¾Ð’ËË¿Ж„‘¿Æ¿Ï„ËÍÌ‘
cr ÍÀË¿Ì’Êо m¿—ÇÌ¿ „‚Í Ì¿Ë„Ï‘ÁÍ ÁБ¿Ê¿ Ì¿
ÐʄÒݘÇÈ …„ ÄÌÛ ÎÏ;Áʾ¾ ÁЄ ÐÇËΑÍËÚ ’БϿ̄Ì
ÌÍÈÌ¿É¿Ì’Ì„Ì„ÇÐÎÏ¿ÁÌÍБÇ
cÍÆË’˜„ÌÌÚÈcrÍ‘À’ÉÐÇÏÍÁ¿ÊË¿—ÇÌ’Ì¿‘Í‘п
ËÚÈ ЄÏÁÇÐ Ç ÁБ’ÎÇÊ Á “ÇÏË„ÌÌÍ„ ÎÍË„˜„ÌÇ„ Ãʾ Ï¿
ÀÍ‘Ú Ð ÉÊÇ„Ì‘¿ËÇ ÉÍ‘ÍÏÍ„ ÍÌ ÎÍÉÇÌ’Ê ‘ÍÊÛÉÍ Á–„Ï¿ Ð
Ê„‚ÉÇËЄÏÕ„ËÇÉÍ—„ÊÛÉÍËm„Ì„Ã…„ÏÎÍÎÏÍÐÇÊcr
ÎÍÃͅÿ‘Û ÎÍÉ¿ ˿Б„Ï ÎÏÍÁ„Ä‘ ÃÇ¿‚ÌÍБÇÉ’ „‚Í Ë¿
—ÇÌÚx„Ï„Æ–¿ÐÍÌÎÏÇ‚Ê¿ÐÇÊ„‚ÍÉБÍÈÉ„Í“ÍÏËÊ„ÌǾ
Æ¿É¿ÆÍÁÇÆ¿¾ÁÇÊ
° e„‘¿ÊÛ ÉÍ‘ÍÏ’Ý ËÚ Á–„Ï¿ Æ¿Ë„ÌÇÊÇ Ì¿ Á¿—„È
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ë¿—ÇÌ„ ÎÏÇ—Ê¿ Á Ì„‚ÍÃÌÍБÛ ÌÍ Ü‘Í ÎÏÍÇÆÍ—ÊÍ Ì„ ÎÍ
Ì¿—„ÈÁÇÌ„
° pÍ̾‘ÌÍ c¿Ë ÎÏÇÄ‘о ÐÌÍÁ¿ Æ¿Ë„ÌÇ‘Û Ü‘’ Ä
‘¿ÊÛ Ç ÐÄʿ‘Û Ü‘Í Æ¿ Á¿— Ж„‘ m¿—ÇÌ’ ¾ ËÍ‚ ÀÚ Æ¿
ÀÏ¿‘Û ÀÊÇ…„ É Á„–„Ï’ k¿É ÁÚ Ã’Ë¿„‘„ ÁÚ ’Ð΄„‘„!

i‚Ï¿Á‘’Ë¿Ìn„‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„ 
°cÚÌ„ÎÍ̾ÊÇn¿—˿Б„ÏÁЄÐÄʿÊÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ
nÍÁ¿¾ÎÍÊÍËÉ¿ÎÏÍÇÆÍ—Ê¿ÎÍÁ¿—„ÈÁÇÌ„c¿ËÎÏÇÄ‘о
ÐÌÍÁ¿ÍÎÊ¿‘Ç‘ÛÇÏ„ËÍÌ‘ÇÄ‘¿ÊÇ
°€ ÎÍÌÇË¿Ý ÁÚ ”Í‘Ç‘„ –‘ÍÀÚ ¾ ÍÎÊ¿‘ÇÁ Á¿—’
Ì„É¿–„БÁ„ÌÌ’Ý Ï¿ÀÍ‘’ Ç ÀÏ¿ÉÍÁ¿ÌÌ’Ý Ä‘¿ÊÛ ‘„΄ÏÛ
ÐÌÍÁ¿ ÎÊ¿‘ÇÊ Á¿Ë Æ¿ ÌÍÁ’Ý Ä‘¿ÊÛ Ç Ï¿ÀÍ‘’ ÌÍ ¾ Ü‘Í‚Í
Äʿ‘ÛÌ„Ì¿Ë„Ï„Ìc¿ËÎÏÇÄ‘оÁЄÇÐÎÏ¿ÁÇ‘ÛÆ¿ÐÁÍÈ
Ж„‘‘¿É–‘ÍÀÚÉÁ„–„Ï’¾ËÍ‚Æ¿ÀÏ¿‘ÛË¿—ÇÌ’
i‚Ï¿Á
‘’Ë¿Ìh¿„Æ…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
°nÍÎÍÊÍËÉ¿ÎÏÍÇÆÍ—Ê¿ÎÍÁ¿—„ÈÁÇÌ„
° € ÎÍÌÇË¿Ý ÎÍ–„Ë’ ÁÚ ‘¿É ‚ÍÁÍÏÇ‘„ ÌÍ ˄̾
Á¿—¿ Í•„ÌÉ¿ Ì„ ÇÌ‘„Ï„Ð’„‘ m„̾ ÇÌ‘„Ï„Ð’„‘ É͂ÿ ÁÚ
Í‘Ï„ËÍÌ‘ÇÏ’„‘„ËÍÝË¿—Ç̒ǾÐËÍ‚’Æ¿ÀÏ¿‘Û„„
i‚Ï¿
Á‘’Ë¿Ìr¿ËÍÏ¿ÐÉÏÚ‘Ç„h¿„Æ…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
°cÇÃÇ‘„ÊÇÁÍ‘ÆÄÐÛÁÉ¿Ï‘„Ì„ÇÐÎÏ¿ÁÌÍБ„ÈË¿Ð
‘„ÏÎÍË„‘ÇÊ–‘ÍÆ¿ËÍÉÆ¿…Ç‚¿ÌǾÌ’…ÿ„‘оÁÆ¿Ë„Ì„
fÐÊÇÀÚÁÚÆ¿Ë„ÌÇÊÇÆ¿ËÍÉ’Б¿ÌÍÁÊ„ÌÌ¿¾Ì¿ËÇÌÍÁ¿¾
Ä‘¿ÊÛÌ„ÁÚ—Ê¿ÀÚÇÆБÏ;mÚÐÌÍÁ¿’БϿÌÇËÌ„ÇÐ
ÎÏ¿ÁÌÍБÛÌÍÁ¿ËÎÏÇÄ‘оÍÎÊ¿‘Ç‘ÛÇÄ‘¿ÊÛÇÏ¿ÀÍ‘’
°€ Ì„ ÆÌ¿Ý –‘Í Í‘Ë„‘ÇÊ ˿Б„Ï Á É¿Ï‘„ € ÐÿÊ
Ë¿—ÇÌ’Á¿ËÁÏ„ËÍÌ‘ Ç Ì¿ ÐʄÒݘÇÈ ÄÌÛ ÍÌ¿ ÐÊÍË¿
Ê¿ÐÛ Á ‘ÍË …„ пËÍË ˄Б„ fÐÊÇ Ì¿ÃÍ ÀÚÊÍ Æ¿Ë„ÌÇ‘Û
Æ¿ËÍÉ ÁÚ ÃÍÊ…ÌÚ ÀÚÊÇ „‚Í Æ¿Ë„ÌÇ‘Û k͂ÿ ¾ ÐËÍ‚’
ÎÍÊ’–Ç‘Û ÐÁÍÝ Ë¿—ÇÌ’ Í‘Ï„ËÍÌ‘ÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈ!

n„‚¿‘ÇÁÌÍ„Æ¿¾ÁÊ„ÌÇ„h¿„Æ…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
°nÍ’Ì¿ÐÌ„ÀÚÊÍÆ¿ËÉ¿Ì¿Ü‘’ËÍÄÊÛ
°c‘¿ÉÍËÐÊ’–¿„ÁÚÃÍÊ…ÌÚÀÚÊÇÎÍБ¿ÁÇ‘Û˄̾
ÁÇÆÁ„БÌÍБÛ–‘ÍË¿—ÇÌ’À„ÆÆ¿Ë„ÌÚÆ¿ËÉ¿ÜÉÐÎÊ’¿‘Ç
ÏÍÁ¿‘ÛÌ„ÊÛƾm„̾ÁÇÆÁ„БÌÍБÛÌÇÉ‘ÍÌ„Б¿ÁÇÊkÍ
‚ÿÁÚÍ‘Ï„ËÍÌ‘ÇÏ’„‘„ËÍÝË¿—ÇÌ’!
°nÍÁÍ‘…„ÁÉ¿Ï‘„©
°m„̾Ì„ÇÌ‘„Ï„Ð’Ý‘ÎÍË„‘ÉÇÁÁ¿—ǔɿϑ¿”cÚ
ËÍ…„‘„Ï„—Ç‘ÛÁÍÎÏÍÐÍÏ„ËÍÌ‘„ËÍ„ÈË¿—ÇÌÚ!
°n¿Á¿—Ç”’ÐÊÍÁǾ”°Ì„‘
e„ÌÛБϿ”¿ 
°vÍÏÍ—Ík‘ÍËÍ…„‘ÎÏÇ̾‘Û‘¿ÉÍ„Ï„—„ÌÇ„!
°€Ì„ÆÌ¿Ý
°k‘ÍÁ¿—Ì„ÎÍÐÏ„ÃБÁ„ÌÌÚÈÏ’ÉÍÁÍÃÇ‘„ÊÛ!
°n¿–¿ÊÛÌÇÉÐË„ÌÚ
°pÏÇ‚Ê¿ÐÇ‘„„‚ÍÎÍ…¿Ê’ÈБ¿ÐÝÿ
°oÌƿ̾‘
°k͂ÿÍÌÍÐÁÍÀÍÃǑо!
°€Ì„ÆÌ¿Ý
°x„Ï„ÆÃÁ¿–¿Ð¿–„Ï„Æ–¿Ð!
°c‘„–„ÌÇ„–¿Ð¿Ì„Ï¿ÌÛ—„
°€ÎÍÃÍ…Ã’aÁÚÐÍÍÀ˜Ç‘„„Ë’ÍËÍ„ÈÎÏÍÀÊ„Ë„
Ç Í ‘ÍË –‘Í ¾ ”Í–’ ÆÌ¿‘Û É͂ÿ ¾ ÐËÍ‚’ Æ¿ÀÏ¿‘Û ÐÁÍÝ
Ë¿—ÇÌ’ÇÐÎÏ¿ÁÌÍÈ
m„Ì„Ã…„Ï ÇЖ„Æ x„Ï„Æ Äо‘Û ËÇÌ’‘ ÍÌ Á„ÏÌ’Êо Ð
Ì¿–¿ÊÛÌÇÉÍË ÐË„ÌÚ n¿–¿ÊÛÌÇÉ ÐË„ÌÚ ÀÚÊ ÊÝÀ„Æ„Ì Ç
ÍÆ¿ÀÍ–„Ìi‘ÍÇÃÏ’‚Í„–„Ï„ÆÐÇÊ’
oÌБϒÃÍËÐÄυÇÁ¿ÊÏ¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„Ç…„Ê¿ÌÇ„ÎÍ
ÐÊ¿‘ÛÉÊÇ„Ì‘¿©
°n’–‘Í‘’‘’Á¿Ð!
°m¿—ÇÌ¿ Í‘Ï„ËÍÌ‘ÇÏÍÁ¿ÌÌ¿¾ Á¿ËÇ ‘ÍÊÛÉÍ Á–„Ï¿
ÐÌÍÁ¿ ÐÊÍË¿Ê¿ÐÛ c¿— Ë„Ì„Ã…„Ï ЖǑ¿„‘ –‘Í ¾ ÃÍÊ…„Ì
ÎÊ¿‘Ç‘ÛÆ¿Æ¿Ë„Ì’‘ÍÈ…„пËÍÈƿΖ¿Ð‘Ç€‘¿ÉÌ„ЖÇ
‘¿Ý m„̾ ÇÌ‘„Ï„Ð’„‘ É͂ÿ ÁÚ ÎÍ˄̾„‘„ Ä‘¿ÊÛ Ç ¾
ÎÍÊ’–’ÐÁÍÝË¿—ÇÌ’ÁÇÐÎÏ¿ÁÌÍБÇ
°n’ ÁÚ –„‚Í Ì„ ÎÍÌÇË¿„‘„! c¿Ë …„ ÍÀ™¾ÐÌÇÊÇ
mÚÁЄÐÄʿÊÇÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍn¿ÃÍÀÚÊÍÆ¿ËÍÉÎÍ˄̾‘Û
cÚÌ„ÎÍ˄̾ÊÇk¿ÉÇ„ÉÌ¿ËÎÏ„‘„ÌÆÇÇ!
° € Ð͂ʿЄÌ ÁÚ ’À„…ÄÌÚ –‘Í É Á¿Ë ÌÇÉ¿ÉÇ”
ÎÏ„‘„ÌÆÇÈ ÀÚ‘Û Ì„ ËÍ…„‘ cÚ Á„ÏÌ’ÊÇ ËÌ„ Ë¿—ÇÌ’ Ì„
ÎÍБ¿ÁÇÁÁÇÆÁ„БÌÍБÛ–‘ÍÃÍÉÍÌ•¿Ì„ÇÐÎÏ¿ÁÌÍБÛÁ¿Ë
’БϿÌÇ‘ÛÌ„’ÿÊÍÐÛÇË¿—ÇÌ’ÜÉÐÎÊ’¿‘ÇÏÍÁ¿‘ÛÌ„ÊÛƾ
c Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ ÁЄ –‘Í ¾ Á–„Ï¿ ÍÎÊ¿‘ÇÊ ÐÊÍË¿ÊÍÐÛ ˜‘Í
ÎÏÍÇÆÍ—ÊÍ ÎÍ ÁÇÌ„ Á¿—Ç” Ï¿ÀÍ‘ÌÇÉÍÁ k͂ÿ ÁÚ ÐÌÍÁ¿
Í‘Ï„ËÍÌ‘ÇÏ’„‘„ËÍÝË¿—Ç̒ǾÐËÍ‚’Æ¿ÀÏ¿‘Û„„!
°e¿Æ¿ÀÇÏ¿È‘„”Í‘ÛЄȖ¿Ðq„À¾‘¿ÁÚÉ¿‘¾‘„„Á¿Ë
Æ¿ÁÍÏÍ‘¿Ç„Æ…¿È‘„ɒÿ”Í‘Ç‘„
° n„ÇÐÎÏ¿ÁÌ’Ý Ë¿—ÇÌ’ ¾ Ì„ Æ¿À„Ï’ cÚ Ï„—Ç‘Û
ÁÍÎÏÍÐÌ„ËÍ…„‘„k‘ÍËÍ…„‘ÎÏÇ̾‘ÛÏ„—„ÌÇ„ÎÍÜ‘ÍË’
ÁÍÎÏÍÐ’!
°n„ÆÌ¿Ý©pÍ‚ÍÁÍÏÇ‘„ÐÍБ¿Ï—ÇË˿Б„ÏÍË
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

°dľËÍ‚’Ì¿È‘ÇБ¿Ï—„‚Í˿Б„Ï¿!
°pÍ̾‘ǾÌ„ÇË„Ý
n¿–¿ÊÛÌÇÉ ÐË„ÌÚ ÎÍÁ„ÏÌ’Êо ’”ÍÃÇ‘Û kÊÇ„Ì‘Ú
ÐÍÀÏ¿Á—DŽо Ï„ËÍÌ‘ÇÏÍÁ¿‘Û ÐÁÍÇ Ë¿—ÇÌÚ Ì¿ Ü‘ÍË ЄÏ
ÁÇЄÐÊÝÀÍÎڑБÁÍËÐÊ„ÃÇÊÇÆ¿À„ЄÃÍÈcrÐÌ¿–¿ÊÛ
ÌÇÉÍË ÐË„ÌÚ m„Ì„Ã…„Ï Ü‘Í Æ¿Ë„‘ÇÊ Ç —„ÎÌ’Ê –‘Í‘Í
Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ’crÎÍÁÚÐÇÊ‚ÍÊÍÐ
°€ ÎÍÌÇË¿Ý ÎÍ–„Ë’ ÁÚ Ì„ ”Í‘Ç‘„ ÎÏÇ‚Ê¿ÐÇ‘Û
Б¿Ï—„‚Í ˿Б„Ï¿ m¿—ÇÌ¿ Í‘Ï„ËÍÌ‘ÇÏÍÁ¿ÌÌ¿¾ Ì¿ Á¿
—„Ë ЄÏÁÇЄ Á–„Ï¿ ÐÌÍÁ¿ ÐÊÍË¿Ê¿ÐÛ cÚ Ì„ ”Í‘Ç‘„ ’Б
Ï¿ÌÇ‘Û Ì„ÇÐÎÏ¿ÁÌÍБÛ Æ¿ Á¿— Ж„‘ € ”Í‘„Ê ÀÚ ÎÍ‚ÍÁÍ
ÏÇ‘ÛÍÀÜ‘ÍËÐÍБ¿Ï—ÇË˿Б„ÏÍËÇÊÇÁ¿—ÇËÃÇÏ„É‘Í
ÏÍËk͂ÿ¾ÐËÍ‚’’ÁÇÄ‘ÛÇ”!
n¿–ÐË„ÌÚ –‘Í‘Í ”Ë’ÏÍ À’ÏÉÌ’Ê Ë„Ì„Ã…„Ï’ Ç ÁÚ
—„Êm„Ì„Ã…„Ï’ÊÚÀ¿¾ÐÛÁÚ—„ÊÇÆÆ¿БÍÈÉÇÇÃÍÁ„ÏÇ
‘„ÊÛÌÍÇ‘Ç”ÍÆ¿‚ÍÁÍÏÇÊÐcr
°n„ÁÍÊÌ’È‘„ÐÛr„È–¿ÐБ¿Ï—ÇÈ˿Б„ÏÎÍÃÍÈÄ‘
€Ã’Ë¿ÝËÚÌ¿ÈÄËÏ„—„ÌÇ„ÉÍ‘ÍÏÍ„Á¿Ð’БÏÍÇ‘
x„Ï„Æ ξ‘Û ËÇÌ’‘ cr ÎÏÍÁ„ÊÇ É ƿ˄БǑ„ÊÝ ÃÇ
Ï„É‘ÍÏ¿¿Á‘ÍЄÏÁÇпh¿ËÃÇÏ„É‘ÍÏ¿ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊÉÍ“„ÇÊÇ
–¿ÈÎÍÊ’–ÇÁÍ‘É¿ÆÏ¿ÆÁ„ÊÏ’É¿ËÇ
°q¿ÀÍ‘ÌÇ–ÉÇ sÇÎÇ–ÌÚÈ ÐÍÁÍÉ iË ”Í‘Û Ì¿ ÊÍÀ
Ë„ÏЄÄÐÍÁÐÉ’ÝÀʾ”’Ì¿Ê„ÎÇÁЄÏ¿ÁÌÍÀ’Ã’‘Æ¿ÎÍÏÍ…
•¿ËÇ
°cÚÌ„ÃÍÁÍÊÛÌÚÐÁÍÇËÇÏ¿ÀÍ‘ÌÇÉ¿ËÇÇÁÜ‘ÍËÁÚ
ÎÏ¿ÁÚ€”Í–’ÆÌ¿‘ÛÉ͂ÿÁÚÇÐÎÏ¿ÁÇ‘„‘Í–‘ÍÐÊÍË¿
ÊÍÐÛÎÍÐÊ„Á¿—„‚ÍÏ„ËÍÌ‘¿ÇÁ„ÏÌ„‘„ËÌ„Ë¿—ÇÌ’
i‚Ï¿
Á‘’Ë¿Ìh¿„Æ…„ÌÌ¿¾ÎʿБÇÌÉ¿ 
°cÜ‘ÍËÁЄÄÊÍmÚÐÁÍ„ÈÁÇÌÚÌ„Í‘ÏÇ•¿„ËÁ¿Ë
É¿ÉÐÊ„Ã’„‘Ì„ÍÀ™¾ÐÌÇÊÇ–‘ÍÌ¿ÃÍÆ¿ËÍÉÎÍ˄̾‘Ûs¿É
–‘Í ËÚ ÎÍБ¿ÁÇË Á¿Ë ÁÚ—„×’Ý ÇÆ БÏ; Ä‘¿ÊÛ À„Ð
ÎÊ¿‘ÌÍ nÍ п˒ Ä‘¿ÊÛ ÌÍÁÚÈ Æ¿ËÍÉ Ç „‚Í ’Б¿ÌÍÁÉ’
Á¿ËÎÏÇÄ‘оÍÎÊ¿‘Ç‘Û
°pÍ̾‘ÌÍcڔ͑Ǒ„–‘ÍÀÚ¾ÍÎÊ¿‘ÇÊÁÚ—„×’Ý
ÇÆБÏ;ÎÍÁ¿—„ÈÁÇÌ„Ä‘¿ÊÛÌ;„‚ÍÜ‘Í‚ÍÄʿ‘ÛÌ„
Ì¿Ë„Ï„Ì cÚ Ì„ ÃÍÊ…ÌÚ ÀÚÊÇ ËÌ„ ÁÍÆÁÏ¿˜¿‘Û Ì„ÇÐ
ÎÏ¿ÁÌ’Ý Ë¿—ÇÌ’ k͂ÿ ÁÚ Í‘Ï„ËÍÌ‘ÇÏ’„‘„ Ç Á„ÏÌ„‘„
ËÌ„ ÇÐÎÏ¿ÁÌ’Ý Ë¿—ÇÌ’!
i‚Ï¿ Á ‘’Ë¿Ì h¿„Æ…„ÌÌ¿¾
ÎʿБÇÌÉ¿ 
°k Á„–„Ï’ ÁЄ À’Ä‘ ‚Í‘ÍÁÍ € ÁÇ…’ ÁÚ Ð ËÍÇË
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„ËÐÍ‚Ê¿ÐÌÚ
°r͂ʿЄÌ€ÍÎÊ¿–’ÌÍÁÚÈÆ¿ËÍÉÇÏ¿ÀÍ‘’ÎÍ„‚Í
’Б¿ÌÍÁÉ„ cЄ –‘Í ÁÚ—ÊÍ ÇÆ БÏ; ÎÍ Á¿—„È ÁÇÌ„ ÁÚ
΄τÄʿ„‘„À„ÐÎÊ¿‘ÌÍ
°e¿ ’ Á¿Ð –‘Í ÉÏÚ—¿ Й„”¿Ê¿! ˜‘¿ Ä‘¿ÊÛ БÍÇ‘
ÃÁ„БÇ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ fÐÊÇ ËÚ É¿…ÃÍË’ À’ÄË ‘¿ÉÇ„ ÎÍÿÏ
ÉÇÄʿ‘Û¾…ÎÏÍ‚ÍÏÝ
°e„‘¿ÊÛÐÊÍË¿Ê¿ÐÛÇÆÆ¿”¿Ê¿‘ÌÍБÇÁ¿—ǔϿÀÍ‘
ÌÇÉÍÁ ‘Í „БÛ ÎÍ ÁÇÌ„ ЄÏÁÇп hÌ¿–Ç‘ ÁÚ ÃÍÊ…ÌÚ ÍÎ
Ê¿‘Ç‘Û Ç Ä‘¿ÊÛ Ç „„ Æ¿Ë„Ì’ q¿ÆÁ„ ¾ Ì„ ÎÏ¿Á!
i‚Ï¿ Á
‘’Ë¿Ìn„‚¿‘ÇÁÌÚ„Ï¿ÐÐÎÏÍÐÚ 
°pÍÐÊ’—¿È‘„ ËÚ Ç ‘¿É ÇÄË Á¿Ë Ì¿ÁБτ–’ mÚ
ÎÍ˄̾„ËÁ¿ËÄ‘¿ÊÛÀ„ÐÎÊ¿‘ÌÍr¿Ë’Ä‘¿ÊÛÁÚÍÎÊ¿‘Ç
‘„ÎÍÍΑÍÁÍÈ•„Ì„iÌÍÁÚÈÆ¿ËÍÉÉÍ‘ÍÏÚÈËÚÐ΄•Ç
¿ÊÛÌÍ Ãʾ Á¿Ð ЄȖ¿Ð Ï¿ÆÚÐÉÇÁ¿„Ë ‘Í…„ oÀÚ–ÌÍ ËÚ
‘¿ÉÌ„Äʿ„˘‘ÍÍ–„ÌÛÁÚ‚ÍÃÌÍ„ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„
°n¿Á„ÏÌÍ„ÍÀÚ–ÌÍÁÚ‘¿ÉÌ„Äʿ„‘„ÇÁ¿ËÉ¿…„‘
о –‘Í Á¿—„ ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÇ„ Í–„ÌÛ ÁÚ‚ÍÃÌÍ mÌ„ ‘¿É Ì„
É¿…„‘о€”Í–’–‘ÍÀÚÁÚÇÐÎÏ¿ÁÇÊÇ‘Í–‘ÍÁÚ—ÊÍÇÆ
БÏ; ÎÍ Á¿—„È ÁÇÌ„ Æ¿ ÐÁÍÈ Ж„‘ mÌ„ ÁЄ Ï¿ÁÌÍ É‘Í
ÍÎÊ¿‘Ç‘ ϿДÍÃÚ mÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÁÚ ÁÚ–‘Ç‘„ Ü‘Ç ÄÌÛ‚Ç
ÇÆÆ¿ÏÎÊ¿‘Ú˿Б„Ï¿ÇÊÇË„Ì„Ã…„Ï¿m„̾Ü‘ÍÌ„ɿп
„‘о h¿ËÍÉ Ç Ï¿ÀÍ‘’ ÎÍ „‚Í ’Б¿ÌÍÁÉ„ ¾ ÍÎÊ¿–’ ÎÍ
ÍÀÚ–ÌÍÈ•„Ì„m¿—ÇÌ’¾”Í‘„ÊÀÚÆ¿ÀÏ¿‘ÛÀÊÇ…„ÉÁ„
–„Ï’
h¿ËÃÇÏ„É‘ÍÏ¿ ÁÌÇË¿‘„ÊÛÌÍ ÎÍÐËÍ‘Ï„Ê Ì¿ cr pÍ
Ã’Ë¿ÊÎÏÇÉÇÌ’ÊcÆÃ͔̒Ê
°l¿ÃÌÍpÍÙ„Æ…¿È‘„–¿ÐÇÉ¿ËÉЄËÇe’Ë¿ÝÁЄ
À’Ä‘‚Í‘ÍÁÍ
° cÚ ΄τÄʿ„‘„ Á–„Ï¿—ÌÝÝ Ï¿ÀÍ‘’ Ç Æ¿Ë„ÌÇ‘Û
Ä‘¿ÊÛÆ¿Ж„‘ЄÏÁÇп!
°n’ Ï¿Æ ÎÍÊÍËÉ¿ ÎÏÍÇÆÍ—Ê¿ ÎÍ Ì¿—„È ÁÇÌ„©
oÀÚ–ÌÍËÚ‘¿ÉÌ„Äʿ„ËÌÍ©
cr Æ¿ÀÏ¿Ê Á„–„ÏÍË ÇÐÎÏ¿ÁÌ’Ý Ë¿—ÇÌ’ ÍÎÊ¿‘ÇÁ
‘ÍÊÛÉÍ ’Б¿ÌÍÁÉ’ ÌÍÁÍ‚Í Æ¿ËÉ¿ Ç пË Æ¿ËÍÉ rÌ¿–¿Ê¿
Ë¿—ÇÌ’ „Ë’ Ì„ ”Í‘„ÊÇ ͑ÿÁ¿‘Û pÏ„ÃÊ¿‚¿ÊÇ ÍÎÊ¿‘Ç‘Û
Ä‘¿ÊÛÁÚ—„×’ÝÇÆБÏ;ÎÍÁÇÌ„ЄÏÁÇпÐξ‘ÇÄо
‘ÇÎÏÍ•„Ì‘ÌÍÈÐÉÇÃÉÍÈnÍcrБ;ÊÌ¿ÐÁÍ„ËpÏÇË„
̾¾ Ì¿ÁÚÉÇ ¿ÐЄϑÇÁÌÍ‚Í ‘Ï„ÌÇÌ‚¿ ÍÌ Ð’Ë„Ê ÃÍÀÇ‘Ûо
ÁБτ–ÇÐÃÇÏ„É‘ÍÏÍËЄÏÁÇпÇ’À„ÃÇ‘Û„‚ÍÁ„ÏÌ’‘ÛÍ‘
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ï„ËÍÌ‘ÇÏÍÁ¿ÌÌ’ÝË¿—ÇÌ’Ì¿ÐÁÍÇ”’ÐÊÍÁǾ”
cÎÏÍ—ÊÍËcrÁÎÍÃÍÀÌÚ”ÐÇ‘’¿•Ç¾”‘„ϾÊоÁ„Ê
ЄÀ¾Ì„’Á„Ï„ÌÌÍoÌÇÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘ÛÌ„ËÍ‚–‘ÍÉ͂ÿÌÇ
À’ÃÛ À„Æ БϿ”¿ ‘Ï„ÁÍ‚Ç Ç À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ ÐËÍ…„‘ ÃÍÀÇ
Á¿‘Ûо Í‘ ÎÏÍÿÁ•ÍÁ ͔ϿÌÌÇÉÍÁ Ï¿ÀÍ‘ÌÇÉÍÁ ЄÏÁÇп
dai—ÌÇÉÍÁ Ç ÎÏÍ–Ç” ‘Ï¿ÃÇ•ÇÍÌÌÚ” ÏÍÐÐÇÈÐÉÇ” ¿Á‘Í
ÏÇ‘„‘ÍÁ ‘Í‚Í –‘Í „Ë’ ÎÍÊÍ…„ÌÍ ÎÍ ÎÏ¿Á’ oÁʿÄÁ
ÎÏÇ„Ë¿ËÇ ’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í ÍÀ˜„ÌǾ ÍÌ Ð ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„Ë Ç
’Ð΄”ÍËÎÏÇ˄̾„‘Ç”ÁпËڔϿÆÊÇ–ÌÚ”ÐÇ‘’¿•Ç¾”
°oÌÇÎÏÍБÍÌ„’Ë„Ý‘ÍÀ˜¿‘ÛоÐ’Á„Ï„ÌÌÚËÇÁЄÀ„
ÊÝÃÛËÇ ° ‚ÍÁÍÏÇ‘ cr Í ÏÍÐÐÇÈÐÉÇ” ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿” ÇÆ
ÐÊ’…ÀÚЄÏÁÇп‘ÍÏ‚ÍÁÊÇÇÀÝÏÍÉÏ¿‘ÇÇ°oÌÇÎÏÇÁÚÉ
ÊÇ –‘Í ËÚ ÇÊÇ οВ„Ë ÇÊÇ ÁÍÆË’˜¿„Ëо k͂ÿ ÍÌÇ
ÁБτ–¿Ý‘ ÐÎÍÉÍÈÌÍ‚Í Ç ’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í Á ЄÀ„ –„ÊÍÁ„É¿ ÍÌÇ
ÎÏÍБÍ ‘„Ͼݑо oÌÇ Ì„ ÎÍÌÇË¿Ý‘ iË É¿…„‘о –‘Í Æ¿
Ü‘ÇË –„ÊÍÁ„ÉÍË É‘Í‘Í БÍÇ‘ Ï¿Æ ÍÌ Á„Ä‘ ЄÀ¾ ‘¿É Ì„
ÍÀÚ–ÌÍ c ÉÍÌ•„ ÉÍÌ•ÍÁ ÍÌÇ Ðÿݑо Ç Äʿݑ ‘Í –‘Í
ÍÀ¾Æ¿ÌÚÄʿ‘Û
crÎÏ¿Án¿—Ç‘Ï¿ÃÇ•ÇÍÌÌÚ„¿Á‘ÍÏÇ‘„‘Ú°Í–„ÌÛ
Ì„’Á„Ï„ÌÌÚ„ÁЄÀ„ÊÝÃÇ
rÎÍË͘ÛÝÌ¿ÁÚÉÍÁ’Á„Ï„ÌÌÍ‚ÍÍÀ˜„ÌǾÎÏÇ˄̾¾
ÍÎÇпÌÌÚ„ ÁÚ—„ ÎÏÇ„ËÚ
i‚Ï¿ Á ‘’Ë¿Ì h¿„Æ…„ÌÌ¿¾
ÎʿБÇÌÉ¿q¿Æ’ËÌÚÈÉÍËÎÏÍËÇÐÐ ͑Б¿ÇÁ¿‘ÛÐÁÍÇÎÏ¿
Á¿ÁÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÌÚ”ÐÇ‘’¿•Ç¾”БϿÃÇ•ÇÍÌÌÚËÇ¿Á‘ÍÏÇ
‘„‘¿ËÇËÍ…„‘Ì¿’–Ç‘ÛоÊÝÀÍÈÿ…„Í–„ÌÛÌ„’Á„Ï„ÌÌÚÈ
ÁЄÀ„–„ÊÍÁ„É
cÍÆËÍ…ÌÍБÇÍ‘Á„–¿‘ÛÍ‘ÏÇ•¿‘„ÊÛÌÍÌ¿Á¿—ÇÆ¿ÉÍÌ
ÌÚ„ ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ ’ Á¿—Ç” ÍÎÎÍÌ„Ì‘ÍÁ Í‚Ï¿ÌÇ–„ÌÚ h¿Î¿
ÐÚÇ”§n„‘¨ÁÍ‘Á„‘Ì¿Á¿—ÇÎÏ„ÃÊÍ…„ÌǾÌ„À„ÐÉÍÌ„–
ÌÚcÚÁЄ‚ÿËÍ…„‘„Ì¿ÌÍÁÍ„§n„‘¨Í‘Á„‘Ç‘ÛÎÍÁ‘ÍÏÍË
Á¿—„È ÎÏÍÐÛÀÚ Ç ÃÍÀÇ‘Ûо ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ ÍÌÇ ÐÄʿÊÇ ‘Í
–‘Í ÃÍÊ…ÌÚ ÐÄʿ‘Û q¿ÌÍ ÇÊÇ ÎÍÆÃÌÍ Á¿— ÍÎÎÍÌ„Ì‘
ÐÊÍË¿„‘о Ç ÐÍ‚Ê¿ÐǑо Ì¿ ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÌÚÈ Á¿ËÇ Ï¿Æ’Ë
ÌÚÈÉÍËÎÏÍËÇÐÐ
mÍ‘ÇÁÚ ’Б’ÎÍÉ ’ Ï¿ÆÌÚ” ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘ÍÁ ËÍ‚’‘ ÀÚ‘Û
Ï¿ÆÌÚËÇ
cʿÄʄ• –¿Ð‘ÌÍ‚Í ЄÏÁÇп ‘ÍÏ‚ÍÁÊÇ БÏÍÇ‘„ÊÛÌÍÈ
“ÇÏËÚÌ„Æ¿”Í–„‘‘„Ͼ‘ÛÏ„Î’‘¿•ÇÝÉÊÇ„Ì‘’Ï’ÇÇÑÇ
ÁÐ’ÃБ¿ÉÇË̄ЂÍÁÍÏ–ÇÁÚËÉÊÇ„Ì‘ÍË
iÌÐ΄ɑÍÏ dai ÀÚБÏÍ ÎÍÈË„‘ –‘Í „‚Í Ì„ À;‘о
e„ÌÛБϿ”¿ 
Áƾ‘ÉÇ„Ë’Ì„ÿÒ‘ÇÎÏÍБÍÎÍ‘„Ͼ„‘ÉÁ¿ËÁоÉÇÈÇÌ
‘„Ï„Ð
q¿ÀÍ‘ÌÇÉg˜k¿–ÇÌÍÁÌÇÉ ÇÆ ˄БÌÍÈ ¿ÃËÇÌÇБϿ
•ÇÇ ÁЄ‚ÿ ̿БÍÏÍ…„ ° ÎÍ̿Б;˜„Ë’ ’Á„Ï„ÌÌÚÈ Á
ЄÀ„–„ÊÍÁ„ÉÃʾÌÇ”ÍοЄÌÍÌÐ’ÊÇ‘ÇËÉ¿ÉËÇÌÇË’Ë
Ì„ÎÏǾ‘ÌÍБÇÎÍÐÊ’…À„
n¿пËÍËÄʄÁЄÍÌÇ΄τ…ÇÁ¿Ý‘ÎÏÇË„ÏÌÍÍÃÌÇÇ
‘„…„–’ÁБÁ¿iËÃÍÁÍÊÛÌÍÀÚБÏÍБ¿ÌÍÁǑо¾ÐÌÍ–‘Í
Ç” ’Ë„ÌÇ„ Ë¿ÌÇÎ’ÊÇÏÍÁ¿‘Û ÉÊÇ„Ì‘ÍË Ç ÎÏÍÐÇ‘„Ê„Ë Á
Á¿—„ËÐÊ’–¿„ÌÇ–„‚ÍÇËÌ„ÿБ
pÍÎÚ‘ÉÇ ƿБ¿ÁÇ‘Û Á¿Ð ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘Û ÁÇÌ’ ΄τÃ
ÌÇËÇÆ¿‘Í–‘ÍÁÚƿБ¿Áʾ„‘„Ç”ÁÚÎÍÊ̾‘ÛÐÁÍÇÍÀ¾
Æ¿ÌÌÍБÇ ÍÀÏ„–„ÌÚ Ì¿ Ì„’Ð΄” cÚ Ì„ –’ÁБÁ’„‘„ ÁÇÌÚ
ÇÌ„ ÿ„‘„ ÇËÎÏ¿Á¿ Ì¿Í•„ÌÉ’ЄÀ¾cÚǔ̄ÀÍÇ‘„ÐÛ
Ì„‘„Ͼ„‘„ÐÛÇÌ„Áοÿ„‘„Á¾ÏÍБÛcÚÃʾÌǔ̄’¾Æ
ÁÇËÚ Ç ÍÌÇ ÎÍБ¿Ï¿Ý‘о ÁÚÎÍÊÌÇ‘Û Á¿—Ç ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ

„ÐÊÇÍÌÇÏ¿Æ’ËÌÚÇÆ¿ÉÍÌÌÚ Á̿Ä…ÄÍ‘Ú‚Ï¿‘ÛоÌ¿
Ë„Ì„„Ï„—Ç‘„ÊÛÌÍËÉÊÇ„Ì‘„
oÁʿÄÁ¿¾ ÎÏÇ„Ë¿ËÇ ¿ÐЄϑÇÁÌÍ‚Í ‘Ï„ÌÇÌ‚¿ Ì„
БÏÍÈ‘„ÇÊÊÝÆÇÈ
iÊÊÝÆÇÇ° ‘ÚÊÚ Ì¿—Ç” БϿ”ÍÁ q’À„… Ãʾ Í‘”Í
ÿnÍÏÉ¿ÃʾÀ„‚БÁ¿
fÐÊÇ ̿Ä„—Ûо –„‚ÍÌÇÀ’ÃÛ ÃÍБǖÛ À„Æ ÎÏÍÀÊ„Ë Ç
’ÐÇÊÇÈ
Ì¿пËÍËÄʄÎÏÍБÍÌÇ–„‚ÍÌ„”Í–„—Û˄̾‘Û
° ÐÍÆÿÈ ÇÊÊÝÆÇÝ Ç É͂ÿ ÍÌ¿ ÎÏÇ ΄ÏÁÍË …„ БÍÊÉ
ÌÍÁ„ÌÇÇ Ð ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍБÛÝ Ï’”Ì„‘ Ï¿ÆÁ„ÃÇ Ï’É¿ËÇ
§cÍ‘ ÁÇÃÇ‘„ ¾ ”Í‘„Ê ÌÍ ÌÇ–„‚Í Ì„ ÎÍÊ’–ÇÊÍÐÛ € Ì„
ÁÇÌÍÁ¿‘¨
oÎÏ¿ÁÃÚÁ¿„‘„ÐÛÁÚÌ„΄τÃÐÍÀÍÈ°΄τÃÃÏ’‚ÇË
Á„–ÌÚË Á¿—ÇË Í•„̘ÇÉÍË Ð ÉÍ‘ÍÏÚË ÁÚ Ç Ì„ Ã’Ë¿ÊÇ
ÐÎÍÏÇ‘Û
eʾ ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ ÍÁʿÄ‘Û Ì¿ÁÚÉ¿ËÇ ’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í ÎÍ
Á„ÄÌǾÇÎÏ„ÍÃÍÊ„ÌǾБϿ”¿΄τÿÁ‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇÌ¿ÃÍ
‚Í‘ÍÁÇ‘Ûо ‘Ï„ÌÇÏÍÁ¿‘Ûо Ç Ì„ Ï¿ÐЖǑÚÁ¿‘Û Ì¿ Ì„Ë„Ã
Ê„ÌÌÚÈ ’Ð΄” pÏÇÄ‘о ÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ ÇÑÇ Ì¿ ‘Í –„‚Í
ÁÚÁÐÝ…ÇÆÌÛÀ;ÊÇÐÛ°ÐÉ¿Æ¿‘Û§n„‘¨Æ¿¾ÁÇ‘ÛÍÐÁÍ
„ËÎÏ¿Á„ÃÍÀÇÁ¿‘ÛоÐÁÍ„‚Í
oÎÎÍÌ„Ì‘Ì„ÐÏ¿Æ’ÍÀ™¾ÁÇ‘ÍÉ¿ÎÇ‘’ʾ•ÇÇpÏÇÄ‘
о ÎÍÁÍÆÇ‘Ûо pÍ‘Ï¿‘Ç‘Û –¿Ð ÄÌÛ ̄ÄÊÝ c ÉÍÌ•„
ÉÍÌ•ÍÁ ÁÚ ÃÍÀÛ„‘„ÐÛ ‘Í‚Í –„‚Í ”Í‘„ÊÇ ÎÍÊÌÍБÛÝ ÇÊÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

–¿Ð‘Ç–ÌÍ ÌÍ Ü‘Í À’Ä‘ ÊÇ—Û ÎÍ͘ÏÇ‘„ÊÛÌÚÈ ÎÏÇÆ
dÊ¿ÁÌÍ„ ÁÍ ÁоÉÍË ÐÊ’–¿„ Ì¿ ΄ÏÁÚ” ÎÍÏ¿” Ì„ ÐÜÉÍ
ÌÍËÊ„ÌÌÚ„ ÄÌÛ‚Ç Ì„ É¿–„БÁ„ÌÌÍ Í‘Ï„ËÍÌ‘ÇÏÍÁ¿ÌÌ¿¾
Á„˜Û Ç Ì„ ÁͅÄʄÌÌ¿¾ ÐÎÏ¿ÁÉ¿ Í Á¿—„Ë ÎÏ¿Á„ Ì¿ –‘Í
’‚ÍÃÌÍ
dÊ¿ÁÌÍ„°ÎÍÀ„…ÄÌÌÚÈБϿ”x’ÁБÁÍÐÍÀБÁ„ÌÌÍ
‚ÍÃÍБÍÇÌБÁ¿tË„ÌÇ„̿Б;‘ÛÌ¿ÐÁÍ„ËÎÏ¿Á„o‘ÁÍ„
Á¿ÌÌÍ„’Á¿…„ÌÇ„ÉЄÀ„
c ÎÏÇÁÚ–É’ Ü‘Í ÁÍÈÄ‘ ÎÍÆ…„ p„ÏÁÚ„ …„ ’Ð΄”Ç
Ì„Æ¿ÀÚÁ¿„ËÚ
pÍÎÏÍÀ’È‘„eÍÊ…ÌÍÎÍÊ’–Ç‘Ûо
e„ÌÛБϿ”¿ 
embdb;,,
vˆ¯È²’ã ­m’
 ­ºm’ÏÈm’°’¤º°ˆ
sË°¹Ë“©®‚°¹Ë²°È¤ºÈ“Èã’ÏÈbqoyfna°pqietmannofrnoca
БϿ”ÇÊÝÀÁÇ

eÁ¿‚Íÿ‘¾Ì’ÊÍÐÛÇÉÍÌ–Ç‘ÛоÌ„ËÍ‚ÊÍ
rпËÍ‚ÍÌ¿–¿Ê¿ÀÚÊ;ÐÌÍ°ÌÇ–„‚ÍЄÏÛ„ÆÌÍ
‚Í ‘’‘ Ì„ ÎÍÊ’–Ǒо ÍÌ¿ „Ë’ Ì„ οϿ ÎÍÇ‚Ï¿„‘ Ç
ÀÏÍÐÇ‘ÎÏÍÈÄ‘ÇÆ¿À’Ä‘
i ÁÍ‘ ËÍÊÍÃÍÈ –„ÊÍÁ„É Ì„Ã’ÏÌÍÈ Ì¿Ï’…ÌÍБÇ
ÎÏÍË„ÊÛÉÌ’Ê Ç ÇЖ„Æ ¿ iÏ¿ e ÍБ¿Ê¿ÐÛ ÐÍ ÐÁÍ„È
̄Ж¿Ð‘ÌÍÈ ÊÝÀÍÁÛÝ ΄τ—„ׄÈ Á É¿ÉÍ„‘Í Ì¿
Á¿…ÄÌÇ„ e’Ë¿‘Û ÍÌ¿ ËÍ‚Ê¿ ‘ÍÊÛÉÍ Í Ì„Ë ÁÐÎÍ
ËÇÌ¿‘Û‘ÍÊÛÉÍÇ”ÎÏÍ—ÊÚ„ÁБτ–ÇÆÁÍÌÇ‘Û‘ÍÊÛ
ÉÍ ÍÀ˜ÇË ÆÌ¿ÉÍËÚË
ÁÃÏ’‚ É‘Í‘Í ÐÊ’–¿ÈÌÍ ÐÉ¿
…„‘°É¿ÉoÌÇ–‘ÍÎÍÄÊÚÁ¿„‘ 
iÏ¿…ÇÊ¿Ì¿¿Á‘ÍË¿‘„fÐÊÇÆ¿Ë„–¿Ê¿–‘ÍÌÇ
À’ÃÛÁÍÉÏ’‚‘’‘…„ÁÉÊÝ–¿Ê¿Ü‘ÍÁÐÁÍ„Ì¿Á¿…Ä
ÌÇ„ Є‚ÍÃ̾ ÃÍ…ÃÛ É¿É Á ‘Í‘ Á„–„Ï É͂ÿ ÍÌÇ
ÁБτ‘ÇÊÇÐÛÎÍÐÊ„Ï¿ÀÍ‘ÚpÏ„ÆÇÄ̑’Ê„‘„ÊÐÁÇ
ÆÇ‘ÍË ÁÍ uÏ¿Ì•ÇÝ
¿ oÌ ‘¿É ÊÝÀÇÊ p¿ÏÇ…  ÁÍ‘
Ü‘¿ Ë¿—ÇÌ¿ ÆÍÁ„‘о mÇ•’ÀÇÐÇ
oÌ ‚ÍÁÍÏÇÊ °
Ê’–—¿¾Ë¿—ÇÌ¿ÁËÇÏ„ 
iÏ¿ ÎÍЄ˜¿Ê¿ ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉ¿ pÐǔͿ̿ÊÇ
‘ÇÉÌ„ÎÍËÍ‚pÍËÍ‚Ê¿ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌ¿¾‘„
Ï¿ÎǾ
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÎÍБ¿ÁÇÊ ΄τà iÏÍÈ Б’Ê Ç
ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û Ì¿ Ü‘ÍË Б’Ê„ f‚Í Ç ÍÎÇ
п‘Û–‘Í…„ÍÌ¿–’ÁБÁ’„‘
iÏ¿ –’ÁБÁÍÁ¿Ê¿ –‘Í ÁÐÝ „„ ÁÊ„–„‘ É n„Ë’ Ç
–’ÁБÁÍ Ü‘Í ’ Ì„„ Á ‚Ï’ÃÇ oÀÏ¿Æ –’ÁБÁ¿ ° ¾ÏÉÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÐÇÌÇÈ—¿ÏiÏ¿Í–„Ì۔͑„Ê¿ÁÚÀÏÍÐÇ‘ÛÜ‘Í‘—¿Ï
ÎÍÿÊÛ—„ÌÍÐÄʿ‘ÛÜ‘Í‚ÍÌ„ËÍ‚Ê¿x’ÁБÁÍÁ¿Ê¿
°ÐÄʿ„‘‘¿ÉÇ’ËÏ„‘
cЄ ÎÍÎÚ‘ÉÇ ƿБ¿ÁÇ‘Û iÏ’ ÁÚÀÏÍÐÇ‘Û Ü‘Í‘
¾ÏÉÍ ÐÇÌÇÈ —¿Ï ÌÇ É –„Ë’ Ì„ ÎÏÇÁ„ÊÇ c ÉÍÌ•„
ÉÍÌ•ÍÁ ÍÌ¿ ÁÐÉÏÇÉÌ’Ê¿ §nÇ Æ¿ –‘Í Ì„ ͑ÿ˨
ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿–‘Í‘„΄ÏÛ—¿Ï’Ì„„ÎÍÃЄÏÕ„ËÇ
ÐÏ¿Æ’’ÐÎÍÉÍÇÊ¿ÐÛ
pÏ„ÃБ¿ÁÇÁ f‚Í ΄τà ÐÍÀÍÈ Ì¿ Б’Ê„ ÍÌ¿
Á΄ÏÁÚ„Æ¿ÃÁ¿‚ÍÿÐ’ÃÇÁÊ„ÌÇ„ËÍ‘Ë„‘ÇÊ¿–‘ÍÌ„
БϿÿ„‘É¿ÉÎÏ„…ÄÇ–’ÁБÁ’„‘É¿É’Ý‘ÍБϿÌ
Ì’ÝÌ„…ÌÍБÛ
kÏÇÆÇÐËÇÌÍÁ¿Ê

pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ÎÍËÍ‚iÏ„ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘ÛоÍ‘ÐÁÍ„ÈÌ„
Ж¿Ð‘ÌÍÈ ÊÝÀÁÇ Ð ÎÍË͘ÛÝ Ë„‘Íÿ ‘Ï¿ÌГÍÏË¿•ÇÇ ÍÀ
Ï¿Æ¿ ÎÏÇ˄̾„ËÍ‚Í Á ÐÊ’–¿¾” É͂ÿ ÉÊÇ„Ì‘ БϿБÌÍ
”Í–„‘ÇÆÀ¿ÁÇ‘ÛоÍ‘‘Í‚Í–‘Í„‚ÍË’–Ç‘Ç‘¿É…„БϿБ
Ì͔͖„‘ Ü‘Í Ë’–Ç‘„ÊÛÌÍ„ –’ÁБÁÍ Ð͔ϿÌÇ‘Û i Ì„ Б¿Ê
ÎÍÉ¿‚ÍÁÍÏÇ‘ÛiÏ„–‘Í‘Í–‘ÍÐÌ„ÈÎÏÍÇÆÍ—ÊÍÉÊÝÀ
ÁÇÐÉÍÏ„„ÁЄ‚ÍÌÇÉ¿ÉÍ‚ÍÍ‘ÌÍ—„ÌǾÌ„ÇË„„‘
pÍ–„Ë’‘ÍЖǑ¿„‘о–‘ÍÇБÇÌÌ¿¾ÊÝÀÍÁÛ°À„ÐÉÍ
ÏÚБ̿a–‘ÍËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÀ„ÐÉÍÏÚБ̄„ÊÝÀÁÇÌ„Ï¿ÆÄ
Ê„ÌÌÍÈ! x„ÊÍÁ„É Ì„ ËÍ…„‘ À„Æ ÃÏ’‚Í‚Í …Ç‘Û Ç ÌÇ–„‚Í
ЄÀ„ Ì„ ÎÏÍÐÇ‘ x„Ë ÊÝÀÍÁÛ ̄Ж¿Ð‘Ì„„ ° ‘„Ë ÍÌ¿ ÐÍ
Á„Ï—„ÌÌ„„
x„ÊÍÁ„É’Ì’…ÌÚÊ„‚„ÌÃÚ°À„ÆÌǔ͖„ÌÛÐÉ’–ÌÍ
pÍÐÊ„ Æ¿‘¾Ì’Á—„Èо Ï„ÁÍÊÝ•ÇÇ ËÍÏ¿ÊÛÌÍÎÍÊÍÁÚ”
Í‘ÌÍ—„ÌÇÈ ÁЄ ÍÏ‚¿ÌÚ ÁÚÁ„ÏÌ’ÊÇÐÛ Ì¿ÇÆÌ¿ÌÉ’ ÌÍ ËÇ“
ÍÀÇБÇÌÌÍÈÌ„Ï¿ÆÄʄÌÌÍÈÊÝÀÁÇÐ͔ϿÌÇÊо
lÝÃÇÁοÿݑÁÄÎÏ„ÐÐÇÝÌÍо‘ÎÍÃЄÏÕ„Ë–ÇÐ
‘ÚÈ ÍÀÏ¿Æ Ð ΄–¿ÊÛÌÍÈ ‚ÍÏÃÍБÛÝ ÎÍЄ˜¿Ý‘ ÎÐǔǿ‘Ï¿
ÇÎÏÇÌÇË¿Ý‘‘¿ÀÊ„‘ÉÇ¿ÐÉ¿…ÇÇË–‘ÍÁЄÎÏÍÇÆÍ—ÊÍ
ÇÆÆ¿Ç”БϿ”¿ÊÝÀÁÇÇÍÀÏ¿‘ÇÌ¿ÌÇ”ÁÌÇË¿ÌÇ„ÊÝÀÇ
ËÚÈÍÌÇÐÌ„ÃÍÁ„ÏÇ„ËÍ‘—¿‘Ì’‘оÍ‘Ì„‚Í°ÍÀÇþ‘о
r‘Ï¿”ÊÝÀÁÇÇÁÊÝÀÁÇ°ÉÏ„ÎÉ¿¾—‘’É¿
rÍÆÿ‘„ÊÛÇÌÃÇÁÇÃ’¿ÊÛÌÍÈÎÐÇ”ÍÊÍ‚ÇÇaÊÛ“Ï„ÃaÃ
Ê„Ï Í‘ÉÏÚÊ Á –„ÊÍÁ„É„ ËÌÍ‚Í„ c ‘ÍË –ÇÐÊ„ ° …¿…Ã’
ÎÍÇÐÉ …„Ê¿ÌÇ„ БτËÊ„ÌÇ„ É ̄Ж¿Ð‘ÌÍÈ ÊÝÀÁÇ n„
ÐÊ’–¿È Ç ÍÀБ;‘„ÊÛБÁ¿ Äʿݑ –„ÊÍÁ„É¿ ̄Ж¿Ð‘ÌÚË Á
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÊÝÀÁÇÌ¿ÃÍÊ‚Ç„‚ÍÃÚrÇ‘’¿•Ç¾‘Ï¿‚Ç–Ì¿ÌÍÐËÚÐÊ„„
ÇÆÁÏ¿˜„Ì r‘Ï¿” Ж¿Ð‘ÊÇÁÍÈ Ï„¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌÍÈ ÊÝÀÁÇ Æ¿
Б¿Áʾ„‘ÁÚÀÇÏ¿‘ÛÇÆÁЄ”‘Í‚ÍÉ‘ÍÌ¿Á¿ÐÌ¿Á„Ï̾ɿÇ
Ì„ ÁƂʾ̄‘ ÎÏÇ˄̾‘Û Ì¿Á¾Æ–ÇÁ’Ý Ë¿Ì„Ï’ ’”¿…ÇÁ¿
ÌÇÈ Í‘ ÉÍ‘ÍÏÍÈ Á¿— ÎÏ„ÃË„‘ ÎÏÇ ÁÇÄ Á¿Ð Ì¿–ÇÌ¿„‘
‘Í—ÌÇ‘Û¿Á¿Ð‘ÍËÇ‘ÛоÁÆÃÚ”¿‘ÛÍÎ’ÐÉ¿‘ÛÏ’ÉÇÁο
ÿ‘ÛÁ¿Î¿‘ÇÝÇÄÎÏ„ÐÐÇÝÇÌÇ–„‚ÍÌ„”Í‘„‘Û
cЄ–‘ÍƿБ¿Áʾ„‘БϿÿ‘ÛÁ̄Ж¿Ð‘ÊÇÁÍÈÊÝÀÁÇ
„БÛÌ„ÐÊ„ÃБÁÇ„̄Ж¿Ð‘Û¾¿ÎÏÇ–ÇÌ¿Ç•„ÊÛ
pÍ‚Ï’…„ÌÌÍБÛ Á Ü‘Í –ÇБ̈́ –’ÁБÁÍ À„ÐÉÍÏÚБÌÍ‚Í
ÍÀÍ…¿ÌǾ ÎÍÆÁÍʾ„‘ ÍÎÏ¿Áÿ‘Û ͑БϿ̄ÌÌÍБÛ Í‘ ËÇÏ¿
Í‘ Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍБÇ Б¿ÁÇ‘Û •„ÊÇ Ç Ï„¿ÊÇÆÍÁÚÁ¿‘Û Ç” Á
ÐÍ•Ç¿ÊÛÌÍБÇ ÎÏÍ“„ÐÐÇÇ ÊÝÀÁÇ Ç ÀÏ¿É„ –‘Í Á Ð’˜ÌÍ
БÇ„БÛÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘ÁЄ‘ÍÈ…„‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇÌ„’Á„Ï„ÌÌÍ
БÇ Á ЄÀ„ БϿ”„ ΄τà ÀÊÇÆÉÇËÇ Í‘ÌÍ—„ÌǾËÇ Ð ÃÏ’
‚ÇË–„ÊÍÁ„ÉÍË Á ÉÍ‘ÍÏÚ” ÐÏ„ÃÇ ÎÏÍ–„‚Í ÎÏÇÄ‘о Ì¿
ÎÏÇË„Ï Ï„—¿‘Û ÁÍÎÏÍÐ Í ÁʿБÇ Ç ÃÍËÇÌ¿Ì‘„ ° É‘Í
’É¿ÆÚÁ¿„‘ÇÎÍÿÁʾ„‘¿É‘ÍÎÍÖÇ̾„‘оÍ‘–„‚ÍÉБ¿
‘Ç БϿ” ΄τà ÊÝÀÍÁÛÝ ËÍ…„‘ ÎÍÏ¿ÆÇ‘Û –„ÊÍÁ„É¿ ÁÍ
ÁЄË ÎÏÍ–„Ë ÁʿБÌÍ‚Í Ç ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍ‚Í ¿ Ì¿ пËÍË Äʄ
Ì„‘¿ÉÍ‚Í’…’Á„Ï„ÌÌÍ‚ÍÁЄÀ„
r‘Ï¿”ÁÍÆËÍ…ÌÍ‚ÍÏ¿ÁÌÍÎÏ¿ÁǾÁÊÝÀÁÇÇÊÇÌ„ÿÈ
ÀÍ‚ ÎÏ„ÁÍДÍÃБÁ¿ ÃÏ’‚ÍÈ БÍÏÍÌÚ Ï¿ÆÏ’—¿„‘ ÀÏ¿ÉÇ
ÁʿБÌÚ” ÊÝÄÈ Ð ”Í‘Û ÐÉÍÊÛÉÍÌÇÀ’ÃÛ Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÚËÇ
οϑ̄ϿËÇ Ç ƿБ¿Áʾ„‘ Ç” ÎÍÃÀÇÏ¿‘Û ЄÀ„ ÇÆ Ï¿ÆϾÿ
§oÌ¿…‘„À„Ì„οϿ¨ÎÍÉÏ¿ÐÍ‘„’Ë’ÇÌ‘„ÊÊ„É‘’¾ÁÌÍ
’˜„ÏÀÌ’Ý ÎÍÊÍÁÇÌ’ Æ¿‘Í ÎÍÐÊ’—Ì’Ý Ç ‚Í‘ÍÁ’Ý É ÎÍÊ
ÌÍË’ÎÍÖÇÌ„ÌÇÝ–‘ÍÐÊ„‚ÉÍБÛÝÍÀ™¾Ð̾„‘оÃÏ’ÆÛ¾
ËÇ Ç ÀÊÇÆÉÇËÇ ÁʿБÌÍÈ Ì¿‘’ÏÚ Ð ÎÍË͘ÛÝ ÎÏÍБ„ÌÛ
ÉÍÈ“ÍÏË’ÊÚÎÏÍÊÝÀÍÁÛÇÉÍÆÊ¿
cÍÀ˜„БÁ„Ì„’Á„Ï„ÌÌÚ”ÁЄÀ„ÊÝÄÈÃÏ¿ËÚ̄Ж¿
БÊÇÁÍÈ ÊÝÀÁÇ ÁÍÁЄ Ì„ ÎÍÉ¿Æ¿‘„ÊÛ –ÇБ͑Ú Ç ÌÏ¿ÁБ
Á„ÌÌÍБÇ ÎÏ„ÉÊÍÌ„ÌǾ ΄τà Ò”ÍÁÌÚË Ç ÎÏ„Ì„ÀÏ„…„
ÌǾÎÊÍ‘ÐÉÇËÉ¿ÉÀÚБϿБÌÍÌÇ’‘Á„υÿÊÇÜ‘ÍÿËÚ
ÁÁÍÆϿБ„Á‘„΄τ—Ì„ÈqÍÐÐÇÇÁÍÐÎÇ‘¿ÌÌÚ„Ì¿À„ÐÎÍ
•„Ê’ÈÌÚ”ÎÏÍÇÆÁÍÃБÁ„ÌÌڔ˄ÊÍÃÏ¿Ë¿””‚ÍÃÍÁcÍ
ÁоÉÍË ÐÊ’–¿„ Ï¿Ì̾¾ ÐÁÍÀÍÿ ÎÍÊÍÁÚ” Í‘ÌÍ—„ÌÇÈ Ç
Ë¿ÐÐÍÁÍБÛ ÎÍÃÏÍБÉÍÁÚ” ‚Ï¿…ÿÌÐÉÇ” ÀÏ¿ÉÍÁ Ì¿ Ï’À„
…„БÍÊ„‘ǾÌÇÐÉÍÊÛÉÍ‘ÍÐɒݘǔÁÎÍÆÇ•Çǧ€ÊÝÀ
ÊÝ¿Ì¿˄̾ÎÊÝÝ‘¨Ì„ÐÍÉÏ¿‘ÇÊÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

fÐÊÇ ÎÍÃ –ÇБ͑ÍÈ Ç ÌÏ¿ÁБÁ„ÌÌÍБÛÝ ÎÍÌÇË¿‘Û Á
‘ÍË–ÇÐÊ„БτËÊ„ÌÇ„ÉÊÝÀÁÇÀ„ÆÍ‘ÌÍ—„ÌÇÈ‘ÍÁÜ‘ÍË
ÐËÚÐÊ„ÁЄÏ¿ÁÌÍ–‘ÍÎÍÉ¿ÆÚÁ¿Ý‘ÎÍ‘„Ê„ÁÇÆÍÏ’Ð’‘Ï¿
ÃÍÁ„–„Ï¿°•„ÊÍË’ÃÏ„ÌÌÚ„ÎÏÍ‚’ÊÉÇÆ¿Ï’–É’ÇÊÇk¿
Ë¿r’‘Ï’ÁÍÁЄÈÉϿЄ
k¿É¿¾ÃÍпÿ
q¿Æ‚’Ê Ì„Ï¿ÆÄʄÌÌÍÈ ÊÝÀÁÇ É¿É ÎÏ;ÁÊ„ÌÇ„ ÍÐÍÀÍ
Ã’”ÍÁÌڔ͑ÌÍ—„ÌÇÈÁÊÇ‘„Ï¿‘’Ï„ÇÍÀ˜„БÁ„Í‘ÌÍо‘É
΄ÏÇÍÃ’ÏÍË¿Ì‘ÇÆ˿Ж¿”Í‘Í–ÌÚË‚„ÏÍ„ËÁ„–ÌÍÎÍ‚Ï’
…„ÌÌÚËÁË„Ê¿Ì”ÍÊÇÝÇÏ„“Ê„ÉÐÇÝË’–Ç‘„ÊÛÌÍ¿Ì¿ÊÇ
ÆÇϒݘ„Ë –‘Í ÍÌ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê É͂ÿ ’ÁÇÄÊ ’ÐÊÚ
—¿Ê ÁÐÎÍËÌÇÊ –‘Í‘Í –‘Í Ë‚ÌÍÁ„ÌÌÍ Ì¿ÎÍËÌÇÊÍ „Ë’ Í
Ì„ÈÇ‘ÃÇ‘Î
sÏ¿ÃÇ•ÇÍÌÌ¿¾ÇÿÁ̾¾ ÐÊÇ‘ÌÍБÛ ÊÝÀÁÇ Ç Ï„“Ê„É
ÐÇÇ Äʿ„‘ ÁÚÀÍÏ ‘„ËÚ ÊÝÀÁÇ Ãʾ ÇÊÊÝБϿ•ÇÇ ÐÎÍÐÍ
ÀÍÁ ÎÏÇË„Ì„ÌǾ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ÎÏÇ ÇЕ„Ê„ÌÇÇ БϿ”ÍÁ
‘Ï„ÁÍ‚ÇÀ„ÐÎÍÉÍÈБÁÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍ„Б„БÁ„ÌÌÚËkageomtponfcqosixfrkoj
posqfbnorsi
пËÍ¿Ì¿ÊÇÆБϿБÇ

rÍÀБÁ„ÌÌ’ÝÐÇБ„Ë’пËÍÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿Ï¿ÆÏ¿ÀÍ‘¿Ê¿k¿
Ï„ÌvÍÏÌÇ
pÐǔͿ̿ÊÇÆ vÍÏÌÇ Í‘ÏÇ•¿„‘ ÀÇÍÊÍ‚ÇÆ¿‘ÍÏÐÉÇÈ
ÎÍÔÍÃuÏ„ÈÿÉÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇËÎÏÍÀÊ„Ë¿Ë n„Æ¿–„Ë
ÇÐÉ¿‘Û ÎÏÇ–ÇÌÚ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ” –„Ï‘ ”¿Ï¿É‘„Ï¿ ÐÍÁÏ„
Ë„ÌÌÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿ Á ÎÏÍÀÊ„Ë¿” Ï¿ÌÌ„È ЄÉÐ’¿ÊÛÌÍБÇ
i”ÇÁÍÀÚ–ÌÍÈ…ÇÆÌÇÃÍБ¿‘Í–ÌÍm„”¿ÌÇÆËÚ…„ÁÍÆ
ÌÇÉÌÍÁ„ÌǾБϿ”ÍÁÇ‘Ï„ÁÍ‚ÎÍvÍÏÌÇÁÍËÌÍ‚ÍËДͅÇ
Ð ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌǾËÇ ÉÊ¿ÐÐÇ–„ÐÉÍ‚Í ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿ ° ÁÚ
‘„ÐÌ„ÌÇ„‘Ï¿ÁËÇϒݘ„‚ÍÇÌ„ÐÍÍ‘Á„‘БÁ’ݘ„‚ÍËÍÏ¿ÊÛ
ÌÚË ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾË Ç ÌÍÏË¿Ë ÿÁÊ„ÌÇ„ ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÍ‚Í Ì¿
Ì¿—„ ˜‚Í fÐÊÇ Æ¿˜Ç‘Ú ÐÍÆÌ¿ÌǾ Ì„ ÐÏ¿À¿‘ÚÁ¿Ý‘ ÇÊÇ
ÍÉ¿ÆÚÁ¿Ý‘оÌ„Ü““„É‘ÇÁÌÚËÇ–„ÊÍÁ„ÉÍÀÆ¿ÁÍÃǑоÌ„Á
ÏÍ‘Ç–„ÐÉÇËÇ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ¾ËÇ t Ì„‚Í ÁÍÆÌÇÉ¿„‘ Ë¿Ðп
ÎÏÍÀÊ„ËÐпËÇËÐÍÀÍÈÇÍÉÏ’…¿Ý˜ÇËÇvÍÏÌÇÃÍÉ¿Æ¿
Ê¿ –‘Í Á ÐÊ’–¿¾” Ì„ пËÚ” ‘¾…„ÊÚ” ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚ” Ç
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉǔϿÐБÏÍÈБÁ–„ÊÍÁ„ÉËÍ…„‘пËÎÍËÍ–Û
ЄÀ„ eʾ Ü‘Í‚Í Ð ÎÍË͘ÛÝ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ „Ë’ ÎÍÐÊ„ÃÍÁ¿
‘„ÊÛÌÍÇ’ÎÍÏÌÍÎÏÇÄ‘оÍ‘ÐÊ„…ÇÁ¿‘ÛÐÁÍÇËÚÐÊÇ–’Á
БÁ¿ÎÍБ’ÎÉÇ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÇË„–‘ÚÇÐÌÚfÐÊÇÍÌÃÍÀ„
Ï„‘о ÃÍ ÇБÇÌÌÚ” ÎÏÇ–ÇÌ ÎÏÍÇДÍþ˜„‚Í Ð ÌÇË

ÉÍ‘ÍÏÚ„ÁÍÁЄÌ„ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍÍ‘ÌÍо‘оÉ΄ÏÇÍÃ’ÎÏÇ
’–„ÌǾÉ‚ÍÏ—É’ÇÊÇÇÆ’–„ÌǾÁËʿÄ̖„БÁ„ÎÍÊÍÁÚ”
Í‘ÊÇ–ÇÈÀÏ¿‘Û„ÁÇЄБ„Ï ÁÍÆËÍ…ÌÍ„Ë’Б¿Ì„‘Ê„‚–„
pÏ„…Ä –„Ë ËÚ ÎÍÆÌ¿ÉÍËÇËо Ì¿ ÉÍÌÉÏ„‘ÌÚ” ÎÏÇ
Ë„Ï¿” Ð Ë„‘ÍÃÍË vÍÏÌÇ Ì¿Ë ÎÏÇÄ‘о ÉÍ„–‘Í ÁÐÎÍË
ÌÇ‘Û ÇÆ ÍÀʿБÇ –’ÁБÁ Ì¿Ë„Ï„ÌÇÈ ÎÍБ’ÎÉÍÁ Ç ÍÀË¿
ÌÍÁ ‚Ä ÁЄ Ì„ ‘Í –‘Í É¿…„‘о a ‘Í –‘Í „БÛ Ì¿ пËÍË
ÄʄÐÎÍÐÍÀÌÍÁÚÆÁ¿‘ÛÊÇ—Û’ÃÇÁÊ„ÌÇ„ÇÌ„ÃÍÁ„ÏÇ„
cÍÐÌÍÁ„ÁЄ‚Í°‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ
k¿É ÍÌ¿ ÁÍÆÌÇÉ¿„‘ Á Ä‘ÐÉÍË Ç ÎÍÃÏÍБÉÍÁÍË ÁÍÆ
ϿБ„ËÚÆÌ¿„Ë
sÏ„ÁÍ…ÌÍБÛ ÁÆÏÍÐÊÚ” ÎÏ;Áʾ„‘о Á ‘ÍË –‘Í ÍÌÇ
ÊÝÀ¾‘ Бτ˾‘о É ÁʿБÇ ÎÍοÿݑ Á Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛ
…¿…Ã’‘ÊÝÀÁÇÆ¿ÁÇÃ’Ý‘ÐË͑Ͼ‘Ì¿ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç”ÐÁÚ
ÐÍÉ¿ ÇÊÇ ÎÍÃÍÀÍБϿБÌÍ Ç Äʿݑ ÁЄ Ü‘Í Ì„ ‘¿É É¿É
ÍÀÚ–ÌÚ„’ÐÊÍÁÌÍÌÍÏË¿ÊÛÌÚ„ÊÝÃÇÎÏÍÀÊ„ËÚÉÍ‘ÍÏÚ”
ÁÍ ÁÆ¿ÇËÍÍ‘ÌÍ—„ÌǾ” Ð ÊÝÃÛËÇ Ì„ ‘Ï„À’Ý‘ ÌÇ ÁË„—¿
‘„ÊÛБÁ¿ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿ ÌÇ ÍÀ’–„ÌǾ Ë„‘ÍÃÇÉ¿Ë ÎÐÇ
”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈпËÍÎÍË͘ÇÁÏÍÄnlpÇÊÇÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛ
ÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇÇÊÇпËÍÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿
n„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ„ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇÏ¿ÆÁÇÁ¿Ý˜Ç„оÌ¿“ÍÌ„
‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ ‘ÍÊÛÉÍ ÁÌ„—Ì„ Î͔ͅÇ Ì¿ ÍÀÚ–ÌÚ„ Ï¿ÆÁ„
–‘Í–„τЖ’ÏÐÇÊÛÌÚ„–„ÊÍÁ„–„ÐÉÇ„ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇ
n¿пËÍËÄʄÍÌÇÌ„‘¿ÉÍÁÚÇÐÊ’…¿‘ÇÌÚË•„ʾË
hÄÐÛ •„ÊÛ Ì„ ÁʿБÛ Ì„ ÊÝÀÍÁÛ Ì„ ÎÏ„ÁÍДÍÃБÁÍ
Ì¿ÃÊÝÃÛËÇÇÊÇБτËÊ„ÌÇ„ÉÎÍϾÃÉ’ÊÇ–ÌÍÈÐÉÏÍË
ÌÍБÇ Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Í‘ ÐÇÊÛÌÍ‚Í οϑ̄Ͽ ÇÊÇ ’”Íÿ Í‘
Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÇ w„ÊÛ ° Á ÍÎτÄʄÌÌÍÈ ÐÇБ„Ë„ ÎÍÁ„
ÄÌǾ ÎÏÇ ÉÍ‘ÍÏÍÈ ÁÍ‘ Ü‘¿ п˿¾ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ É¿É ÀÚ
ÃÍÊ…Ì¿ÐÊ¿À„‘ÛÇÁЄË„ÌÛ—„ÿÁ¿‘ÛÍЄÀ„ÆÌ¿‘Û
r‘Ï„ËÊ„ÌÇ„ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚ” ÎÍÃÏÍБÉÍÁ ÉÍÌ‘ÏÍÊÇÏÍÁ¿‘Û
ÁЄ ÁÍÆËÍ…ÌÚ„ ÐÊ’–¿ÈÌÍБÇ Ì¿ Î’‘Ç É БÍÊÛ Ë¿ÊÍÁ„ÏÍ
¾‘ÌÍË’ Ð Ç” ‘Í–ÉÇ ÆÏ„ÌǾ ’Ð΄”’ ÎÍËÍ‚¿„‘ ÇË Ì¿ ΄Ï
ÁÚ” ÎÍÏ¿” ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо Ð ÐÍÀÍÈ Ç Ð’ÃÛÀÍÈ aÉÉ’Ï¿‘ÌÍБÛ
Ç΄ÿ̑ǖÌÍБÛÍБ¿Ý‘оÐÏ„ÃБÁÍË
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

w„ÊÇ ˄̾ݑо Ì„ÍÐÍÆÌ¿ÌÌÍ o‘ ’À„…ÄÌǾ §€ ÃÍ
ÀÛÝÐÛ’Ð΄”¿ËÌ„Ì’…ÌÍÀÚ‘Û‘ÍÊÛÉÍ¿ÉÉ’Ï¿‘Ì„„ÎÏÇ
Ê„…Ì„„ ÐÊ„ÃÇ‘Û Æ¿ ÎÍϾÃÉÍ˨ ΄τ”ÍÃ É ’À„…ÄÌÇÝ
§mÌ„ Ì’…ÌÍ ‘ÍÊÛÉÍ ÐÊ„ÃÇ‘Û Æ¿ ÎÍϾÃÉÍË Ç ¾ À’Ã’ ÐÎÍ
Ę́̈́Ì„Æ¿Ë„‘„Ìc΄ÏÁÍËÐÊ’–¿„¿ÉÉ’Ï¿‘ÌÍБÛ°ÐÏ„Ã
БÁÍ Ãʾ ÃÍБDž„ÌǾ •„ÊÇ ’Ð΄”¿ cÍ Á‘ÍÏÍË ° Ãʾ
Ð̾‘Ǿ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ
aÉÉ’Ï¿‘ÌÍБÛ Ç ÎÏÇÊ„…¿ÌÇ„ ÊÇ—Û ÐÍБ¿ÁʾݘDŽ
ÇБÇÌÌÍ‚Í ’Ð΄”¿ mÍ…ÌÍ ÀÚ‘Û Ç ¿ÉÉ’Ï¿‘ÌÚË Ç ÎÏÇ
Ê„…ÌÚË Ç ÎÍ‘„Ï΄‘Û Ì„’ÿ–’ k͂ÿ …„ Ð Ç” ÎÍË͘ÛÝ
ÎÚ‘¿Ý‘о ’ÐÎÍÉÍÇ‘Û ÐÁÍÝ “’Ìÿ˄̑¿ÊÛÌ’Ý ‘Ï„ÁÍ…
ÌÍБÛ БτËÊ„ÌÇ„ É ÎÍϾÃÉ’ Б¿ÌÍÁǑо Ì¿Á¾Æ–ÇÁÚË Ç
ÁЄÎÊ͂͘¿Ý˜ÇËÇБ͖ÉÇÆÏ„ÌǾÌÍÏËÚ°ÎÏÍБÍ¿À
Ð’ÏÃÌÚËcЄÉ¿Ï¿Ìÿ—ÇÉÇÍ‘‘Í–„ÌÚÎ’‚ÍÁÉÇÎÏÇ—Ç‘Ú
ÇÁÍÏÍ‘ÌÇ–ÉÇÍ‘‚Ê¿…„ÌÚÌÍÜ‘ÍÌ„ÐοÐÊÍÍ‘Í–„Ï„ÃÌÍÈ
Ì„’ÿ–Ç x‘Í Ü‘Í ÆÌ¿–Ç‘! a Ü‘Í ÆÌ¿–Ç‘ –‘Í Ì„ ÁЄ É¿
Ï¿Ìÿ—ÇÀÚÊÇÍ‘‘Í–„ÌÚÇÍБ¿Ê¿ÐÛÎÚÊÛÌ¿ÆÇËÌÇ”ÀÍ
‘ÇÌÉ¿” sÏ„ÁÍ…ÌÍБÛ ϿБ„‘ Ç ‘ÍÊÛÉÍ ÌÍÁÚ„ ’ÐÇÊǾ ÎÍ
Ì¿Á„ÄÌÇÝÎÍϾÃÉ¿’ÐÎÍÉ;‘„„
s¿ÉÍÁ¿ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛ Á ÎÍϾÃÉ„ Ï¿Ð
ÎÏÍБϿ̄ÌÌ¿¾Çп˿¾ÎÏÍБ„ÌÛÉ¿¾Ì¿ÃÍÐÉ¿Æ¿‘Û
bÚÁ¿Ý‘ Ç ÃÏ’‚Ç„ Á„‘ÁÇБڄ Ç ËÍ‚’–Ç„ ÐÎÍÐÍÀÌÚ„
ÍÎ’‘¿‘Û ‘Ï„ÁÍ…ÌÍ‚Í ÁÆÏÍÐÊÍ‚Í Ç ÎÏÍÌÇÉÌ’‘Û ÁÍ ÁЄ „‚Í
ÁÆ¿ÇËÍÍ‘ÌÍ—„ÌǾ ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌǾ Í ЄÀ„ …„Ê¿ÌǾ Í•„Ì
ÉÇ ÎÍËÚÐÊÚ ÍÎτÄʾ‘Û „‚Í …ÇÆÌÛ Ï„—„ÌǾ БτËÊ„
ÌǾ
n¿ÎÏÇË„ÏÌ„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛÁÊÝÀÁÇ
n„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛÁοϑ̄τ
n„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛ Á ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ÐÉÏÍËÌÍ
БÇ
bÍÊ„ÆÌ„ÌÌÍ„БτËÊ„ÌÇ„ÉÁʿБÇ
sÍ‘¿ÊÛÌÚÈÉÍÌ‘ÏÍÊÛÆ¿ÐÍÀÍÈÇÊÝÃÛËÇ
rʄο¾Á„Ï¿ÁÐÍÀБÁ„ÌÌ’ÝÁÍÊÝ
n„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾ÎÍ‚Í̾Æ¿ÎτБDž„Ë
n„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍ„–„БÍÊÝÀÇ„
cÍ ÁЄ” Ü‘Ç” ÐÊ’–¿¾” •„ÊÛ –„ÊÍÁ„É¿ Ì„ ÁʿБÛ Ì„
ÊÝÀÍÁÛÌ„ÍÀ˜„БÁ„ÌÌÍ„ÎÏÇÆÌ¿ÌÇ„ÇÊÇÎÍÃÁÇ‚ÊÇ–ÌÍÈ
ÐÉÏÍËÌÍБÇ w„ÊÛ Ï¿Æ’Ë„„‘о Ì„ÍÐÍÆÌ¿ÌÌ¿¾ ° Æ¿‚Ê’
—Ç‘Û‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ
w„ÊÛÌ„ÃÍБDžÇË¿¾e„ÊÍÌ„Á¿ÀÐ’ÏÃÌÍБÇÐÏ„ÃБÁ
e„ÌÛБϿ”¿ 
pÏÍБÍ Ì„ÁÍÆËÍ…ÌÍ ÀÚ‘Û ’Á„Ï„ÌÌÚË –‘Í ‘Ú Ç” ÎÏ¿
ÁÇÊÛÌÍÎÏÇË„ÌÇÊ
n„ÊÛƾÁʿБÁÍÁ¿‘ÛÌ¿ÃÁЄËÇÇÊÇÃÍБǖÛ–’ÄпÀ
ÐÍÊÝ‘ÌÍÈ ÐÉÏÍËÌÍБÇ cЄ‚ÿ ÍБ¿Ì„‘о ÐÍËÌ„ÌÇ„ –‘Í
É‘Í‘Í
Ì¿ÎÏÇË„Ï ÐÍЄÃÐÉ¿¾ ÉÍ—É¿  ÁÌ„ ‘ÁÍ„È ÁʿБÇ Ç
‘ÚÌ„ÐÉÏÍ˄̔͑¾ÀÚÎÍ‘ÍË’–‘ÍÉ’ÎÇÊÌÍÁÚ„—Ì’ÏÉÇ
ÃʾÀÍ‘ÇÌÍÉ¿Ì„ÍÀÍ—„ÊоÁ„Ï„ÁÍ–ÉÍÈiÁÍÍÀ˜„ÄÊÍ
Ì„ Á ‘ÍË –‘ÍÀÚ ÀÚ‘Û ÐÉÏÍËÌÚË n¿ÃÍ ÀÚ‘Û ÐÉÏÍËÌÚË
Ãʾ‘Í‚Í–‘ÍÀÚÀÚ‘ÛÐÎÍÉÍÈÌÚËnÍ‘ÚÍÀÜ‘ÍËÇÌ„ÎÍ
ÃÍÆÏ„Á¿„—ÛÇÀÍÌ„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ„ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇÉ¿É‘¿ÉÍÁÚ„
Ì„ÍÐÍÆ̿ݑо
k¿É¿¾Б„΄ÌÛÐÉÏÍËÌÍБÇÎÏÇÁ„Ä‘ÉÎÍÊÌÍË’ÐÎÍ
ÉÍÈБÁÇÝ!n„‘‘¿ÉÍÈ
cЄÜ‘ÇÐÏ„ÃБÁ¿Ì„Ü““„É‘ÇÁÌÚÌÍÌ„ÁÏÍ‘ÇÉÃÏ’‚Ç”
Ì„ÆÌ¿„‘Ç”Á¿‘¿„‘оÆ¿‘Í–‘ÍÐοпÊÍ„‚Í”’ÃÍ°À„ÃÌÍ
Ì„ Ï¿Æ oÌ À’Ä‘ –’ÁБÁÍÁ¿‘Û ÁЄ Áτ˾ –‘Í –‘Í‘Í Ì„
‘¿É–‘Í‘ÍÍÌ’ΒБÇÊÏ¿ÌÍ„˜„’ÐÎÍÉ¿ÇÁ¿‘ÛоÎÍ‘ÍË’
–‘Í ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ ÎÏÇ‘’ÎÇÁ—¿¾Ð¾ ÀÚÊÍ ÐÌÍÁ¿ Ê„Æ„‘ Ì¿
Ï’…’lÇ”ÍÏ¿ÃÍ–ÌÍÇÐÉ¿‘ÛÁ–„ËÍÌ„˜„Ì„ÐÉÏÍË„ÌÇÊÇ
É‘Í ÁÌ„ „‚Í ÁʿБÇ Ç ÃÍÈÄ‘ Ç ÃÍ Á„Ï„ÁÍ–„É Á˄БÍ
—Ì’ÏÉÍÁÇÃÍÁʿБÇÌ¿ÃÐÍЄÃÐÉÍÈÉÍ—ÉÍÈ
cЄ ÍÎÇпÌÌÍ„ ÁÚ—„ ÁБτ–¿„‘о Á ÊÝþ” ÃÍÁÍÊÛÌÍ
–¿Ð‘ÍÇÍÉÏ’…¿Ý˜ÇËÇÉ¿ÉÌ„ÌÍÏË¿ÊÛÌÍБÛËÍ…„‘ÁÍÁЄ
Ì„ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿‘Ûо m¿ÉÐÇË’Ë §oÌ ° –„ÊÍÁ„É ÐÍ
БϿÌÌÍБ¾ËǨ°ÇÁЄ
oÌБϿ̄Ì¿Ì„БϿ̄ÌÉ‘Í…!
iÌ͂ÿÍÀБ;‘„ÊÛБÁ¿˄̾ݑоÇÁЄÁÚÊ„Æ¿„‘Ì¿
Ï’…’ÐпËÚËÇÐÉÁ„ÏÌÚËÇÎÍÐÊ„ÃБÁǾËÇ

bqÁÐÝ…ÇÆÌÛ”ÍÃÇÊÁÎÍÊ’Ì¿–¿ÊÛÌÇÉ¿”
bÚÊ ÏÍÁ„Ì Ð Ï¿ÁÌÚËÇ ÎÍ–‘Ç‘„Ê„Ì Ð ÁÚ—„
Б;˜ÇËÇÐÎÍÖÇÌ„ÌÌÚËÇБÏÍ‚ÇÁÚÐÍÉÍË„Ï„Ì
pÍà ̿–¿ÊÍË „‚Í ƿÄυÇÁ¿ÊÇÐÛ ‘ÍÊÛÉÍ ÊÝÃÇ
‘ǔDŽ ÇÐÎÍÊÌÇ‘„ÊÛÌÚ„ Á –„Ë‘Í ’˜„ÏÀÌÚ„ cЄ
Ï„—„ÌǾ bq ÎÏÇÌÇË¿Ê пË ÉÍÌ‘ÏÍÊÇÏÍÁ¿Ê ÊÝ
ÀÍÈ ΒБ¾É ’É¿ÆÚÁ¿Ê Á Äʿ” Á ÉÍ‘ÍÏÚ” Ë¿ÊÍ
ÐËÚÐÊÇÊ ’Ð΄”Ç ÃÏ’‚Ç” ÎÏÇÎÇÐÚÁ¿Ê ЄÀ„ Æ¿
Í—ÇÀÉÇ
Á ‘ÍË –ÇÐÊ„ Ç ÇÆÆ¿ ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ” ’É¿Æ¿
ÌÇÈ ÐÎÏ¿—ÇÁ¿ÊÌ¿ÐË„—ÊÇÁÍÇБÏÍ‚ÍÐÁ¾‘ÍÁ„ÏÇÊ
Á ÃÇЕÇÎÊÇÌ’ Ç ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ„ ÃÍБÍÇÌБÁ¿ o”Í‘ÌÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÿÁ¿ÊÎÍÁÍÃÃʾÁÍДǘ„ÌǾÏ¿ÐÐÉ¿Æ¿ËÇÇÆÐÍÀБ
Á„ÌÌÍ‚Í ÐÁ„Ï”’ÿ–ÌÍ‚Í ÍÎÚ‘¿ Í ÐÁÍ„È Ë¿—ÇÌ„ Í
ÐÁÍ„È ÐÍÀ¿É„ Í ÐÁÍ„È ÿ–„ Í ‘ÍË É¿É ÍÌ ’Ë„„‘
’БϿÇÁ¿‘ÛÄʿÍÀÍ‘ÃÚ”„ÇÎÍÉ’ÎÉ¿”
n¿ÉÍÌ„• bq ÎÍÁ„ÆÊÍ Ç ÍÌ Б¿Ê ”ÍƾÇÌÍË Ç
ÃÇÏ„É‘ÍÏÍË Ë¿Ê„ÌÛÉÍÈ ÌÍ ÍÀÍÏÍ‘ÇБÍÈ “ÇÏËÚ
pÍÃÍÀÏ¿Ê ΄ÏÐÍÌ¿Ê ÇÆ ÀÚÁ—Ç” ÐÍÐÊ’…ÇÁ•„Á
ÉÍ„
É‘ÍÇÆÌÇ”ÀÚÊÎÏ„…ÄÁÍÃÌÍËÐÌÇËÏ¿Ì‚„ÇÌÚ„
Б;ÊÇÎÍÐÊ’…À„ÇÎÍÁÚ—„ 
r„É‘ÍÏÏÚÌÉ¿Ì¿ÉÍ‘ÍÏÚÈÎÍοÊbqÍÉ¿Æ¿Ê
оÃÍÁÍÊÛÌÍÀÍÈÉÇËÉÍÌɒτ̕Ǿ…„БÉÍÈÌÍ„Ë’
’ÿÊÍÐÛ ÎÏÇÁÊ„–Û ÎÍÐ’Ê¿ËÇ Ç ÍÀ„˜¿ÌǾËÇ ÃÁ’”
‘Ï„” ÎÏÍ“„ÐÐÇÍÌ¿ÊÍÁ Ç ÄÊÍ ÎÍ—ÊÍ n¿ É¿ÉÍ„‘Í
Áτ˾ “ÇÏË„ bq ’ÿÊÍÐÛ ÃÍÀÇ‘Ûо ËÍÌÍÎÍÊÇÇ Á
ÍÃÌÍÈÇÆÍÀʿБ„ÈÇÐÜ‘Í‚ÍËÍË„Ì‘¿ÐÌÇËÎÏÍБÍ
ÐÊ¿Ã’ Ì„ Б¿ÊÍ ° Æ¿Ë„‘ÌÚ„ Ç ÎÏ„…Ä БϿÌÌÍБÇ
ÎÏÇÍÀÏ„ÊÇ Ì„ÎÏǾ‘ÌÚÈ ”¿Ï¿É‘„Ï Ï¿ÆË„Ï •Á„‘ Ç
ƿο”
kÏ’–„ ÁЄ‚Í ÃÍБ¿Á¿ÊÍÐÛ ÀÚÁ—ÇË ÐÍÐÊ’…ÇÁ
•¿Ëbq–¿Ð¿ËÇËÍ‚ÎÏÍÐÇ…ÇÁ¿‘ÛÁǔɿÀÇÌ„‘„
’–¿ Ï¿ÀÍ‘„ Ç …ÇÆÌÇ Ì¿ ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ” ÎÏÇË„Ï¿” i
Ì„ÀÚÊÍÍÀʿБÇÁÉÍ‘ÍÏÍÈbqÌ„ÀÚÊÀÚÁ„ÊÇÉ
i „ÐÊÇ ÀÚ ÐÊ’—¿ÊÇ „‚Í Á ÐÁÍ„ Áτ˾ ‘Í ЄȖ¿Ð
É¿…ÃÚÈ ÇÆ Ë„ÊÉÇ” ÐÇ” ËÍ‚ ÀÚ ÇË„‘Û ÐÁÍ„ ÄÊÍ Ç
…Ç‘Û Á ÃÍБ¿‘É„ a ‘„΄ÏÛ ÁÍ‘ ÐÇþ‘ ‘’‘ ÁЄ Ç
ÃÍÊ…ÌÚ ÀÚ‘Û „Ë’ ÀÊ¿‚ÍÿÏÌÚ Ç „ÐÊÇ ÿБ ÍÌ ÇË
̄БÇÐÁÍÇÌÍÐÉÇÁБÇÏÉ’‘ÍÎÍÌ„Ð’‘Ç”À„‚ÍËÇ
É¿…ÃÚÈÎÍБ¿Ï¿„‘о’Ð΄‘Û΄ÏÁÚË
pÏÇ‚Ê¿—„ÌÌÚË ÎÏÍ“„ÐÐÇÍÌ¿Ê¿Ë ‘Í…„ ÎÏÇ”Í
ÃÇÊÍÐÛÌ„ÐÊ¿ÃÉÍ
bqÇÇ”’–ÇÊÉ¿ÉÌ¿ÃÍÏ¿ÀÍ‘¿‘ÛÇÁÚБϿÇ
Á¿ÊÎÏÇÜ‘ÍË‘¿ÉÇ„‘„ÍÏÇÇÇÁÚÃÁÇ‚¿Ê‘¿ÉÇ„‘Ï„
ÀÍÁ¿ÌǾ–‘Í‘„‘ÍÊÛÉÍÆ¿‚ÍÊÍÁ’”Á¿‘¿ÊÇÐÛÌÍ΄
Ï„’À„ÃÇ‘Û bq Ì„ ËÍ‚ÊÇ ° ÁЄ ÃÍÁÍÃÚ Ï¿ÆÀÇÁ¿
ÊÇÐÛ Í É¿É’Ý‘Í Ì„ÌÍÏË¿ÊÛÌ’Ý ’À„…ÄÌÌÍБÛ Á
˿З‘¿À¿” ÐÁÍÇ” ÃÍБDž„ÌÇÈ ÆÌ¿ÌÇÈ ’Ë„ÌÇÈ
ÁʿБÇÇÌ„ÎÍ‚Ï„—ÇËÍБÇ
x‘ÍÀ Ì„ Æ¿Á¿ÊÇÊÍÐÛ ÄÊÍ ÎÏÍ“„ÐÐÇÍÌ¿Ê¿Ë
ÎÏÇ”ÍÃÇÊÍÐÛ ÐÇË’ÊÇÏÍÁ¿‘Û ÇÐÎÍÊÌ„ÌÇ„ ’É¿Æ¿ÌÇÈ
”ÍƾÇÌ¿ Ç ‘„Ï΄‘Û ÎÍБ;ÌÌÚ„ ÁÚ‚ÍÁÍÏÚ ÎÍÏÇ•¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÌǾÇ—‘Ï¿“ÚcÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁÍÌÇ’ÁÍÊÛ̾ÊÇÐÛÇ
Ì¿ Ç” ˄БÍ ÎÏÇ”ÍÃÇÊÇ À„Б¿Ê¿ÌÌÚ„ ÌÍ ‘ǔDŽ
ÏÍÃБÁ„ÌÌÇÉÇ Ç ÆÌ¿ÉÍËÚ„ ÀÚÁ—Ç” ÐÍÐÊ’…ÇÁ•„Á
ÉÍ‘ÍÏÚ„ ËÍÊ–¿ ÁÚÐÊ’—ÇÁ¿ÊÇ Ç ÎÚ‘¿ÊÇÐÛ ÇÐÎÍÊ
̾‘Û’É¿Æ¿ÌǾbq
cÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁ“ÇÏË¿ÎÏÇ—Ê¿Á’οÃÍÉÀÚÊ¿
Й„Ä̿ ÉÍÌÉ’Ï„Ì‘¿ËÇ Ç ÎÏÍÿ̿ Æ¿ À„Е„ÌÍÉ Á
–„ËÍÀÁÇÌÇÊbqÌ„ÀÊ¿‚ÍÿÏÌÚ”À„ÆÄÊÛÌÇÉÍÁÌ„
Ð’Ë„Á—ǔϿÀÍ‘¿‘Û‘¿ÉÉ¿ÉÍÌÇ”’–ÇÊ
bq ÏÍÐ Ëʿ×ÇË Ï„À„ÌÉÍË Á ЄËÛ„ eÁÍ„
Б¿Ï—Ç”ÀÏ¿‘Û„ÁÀÚÊÇ‘¿Ê¿Ì‘ÊÇÁÚÇ’ÿ–ÊÇÁÚ°
ÍÃÇÌ’–„ÌÚÈÃÏ’‚ÍÈË’ÆÚÉ¿Ì‘eÍ‘¾Ì’‘ÛоÃÍÇ”
’Ð΄”ÍÁËʿׄ˒ÀÚÊÍÌ„ÎÍÃÐÇÊ’n„’ÿ–ÇÌ¿
–¿ÊÇÐÛÐÍ—ÉÍÊÚÐÁ„–ÌÚËÇ‘ÏÍÈÉ¿ËÇÇ”ÍÊÍÃÌÚ
ËÇÌ„ÃÍ’Ë„ÌÇ„ËÏÍÃÇ‘„ʄȧcÉÍ‚ÍÍÌ‘¿ÉÍȨ
bq Æ¿ÎÇпÊо Á ЄɕÇÝ ÀÍÉп ÃÍÀÚÊ ЄÀ„
Ï¿ÆϾÃÇБ„”ÎÍÏÁÐÝ…ÇÆÌÛÐοпÊоÍ‘Ì„ÍÐÍÆ
Ì¿ÌÌÍÈ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ ÎÍÎÚ‘É¿ËÇ ’À„ÃÇ‘Û ÍÉÏ’
…¿Ý˜Ç”ÉÍ‘ÍÏÚ”ÍÌÎÏ„ÆÇÏ¿Ê–‘Í’Ì„‚ÍÁЄп
ËÍ„Ê’–—„„
pÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÆÌ¿ÉÍËÚÈ Ð ÎÐǔͿ̿ÊÇÆÍË vÍÏÌÇ
ÍÀÌ¿Ï’…ÇÊ ÀÚ ’ bq •„ÊÚÈ ÉÍËÎÊ„ÉÐ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ”
ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ„È
° Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ’Ý ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛ Á ÜÉÐÎÊ’¿‘¿•ÇÇ ÍÉ
Ï’…¿Ý˜Ç”
° Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍ„ БτËÊ„ÌÇ„ É ÁʿБÇ Ì„’Á¿…„ÌÇ„
É ÃÍБÍÇÌБÁ¿Ë Ç –’ÁБÁ¿Ë ÊÝÄÈ БτËÊ„ÌÇ„ ÎÍÖÇ
̾‘Û ЄÀ„ ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç” À;ÆÌÛ Ì„ÉÍÌ‘ÏÍÊÇÏ’„ËÚ” ÐÇ
‘’¿•ÇÈ
° Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ’Ý ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛ Á ÎÏÇÆÌ¿ÌÇÇ Ç ÁÍÐ
”ǘ„ÌÇÇ„‚ÍÃÍБÍÇÌБÁ¿ËÇ
° Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍ„ –„БÍÊÝÀÇ„ Ç ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛ Á ÎÏ„
ÁÍДÍÃБÁ„Ì¿ÃÃÏ’‚ÇËÇÊÝÃÛËÇ
iÿ…„
° Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ’Ý ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛ Á ÊÝÀÁÇ ÎÍÖÇÌ„Ì
ÌÚ” –‘Í Á ÐÍ–„‘¿ÌÇÇ Ð Ì„ÌÍÏË¿ÊÛÌÍÈ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛÝ ÁÍ
ÁʿБÇ ÎÏÇÁÍÃÇ‘ ‘¿ÉÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿ É ÎÍБ;ÌÌÍË’ пËÍ
Ï¿ÆÏ’—„ÌÇÝ
a ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÀÊÇÆÉÍ Ì„ÆÌ¿ÉÍËÚÈ Ð ÎÐǔͿ̿ÊÇ
ÆÍË vÍÏÌÇ ÐÉ¿Æ¿Ê ÀÚ –‘Í bq ÎÏÍБÍ ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ì„’Á„Ï„ÌÌÚÈ Á ЄÀ„ ‘ÇÎ Ç –‘Í Á „‚Í ÁÍÆϿБ„ Ü‘Í ’…„ Ì„
Ê„–Ǒо
nÍÌÇÉÉ¿ÉÍË’ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘’bqÌÇÉ͂ÿÌ„ÍÀ
Ï¿˜¿ÊоÇ„ÐÊÇÀÚ„Ë’É‘ÍÌÇÀ’ÃÛÜ‘ÍÎÍÐÍÁ„‘ÍÁ¿ÊÃÍÊ
‚Í ÀÚ ÍÀ™¾Ð̾Ê –‘Í Ì’…ÌÍ Äʿ‘Û –‘ÍÀÚ ‘¿ÉÇ„ ÐÍÁ„‘Ú
Ì„ ÎÏÇ”ÍÃÇÊÇ Á¿Ë Á ‚ÍÊÍÁ’ oÌ Ð ÎÍÊÌÍÈ Ì„ÁÍÆË’‘ÇËÍ
БÛÝÍ‘Á„Ï‚ÀÚ’ÎÏ„ÉÇÁБτËÊ„ÌÇÇÉÁʿБÇÇÎÏ„ÁÍÐ
”ÍÃБÁ’Ì¿ÃÊÝÃÛËÇÇÐÇÐÉÏ„ÌÌ„ÈÍÀÇÃÍÈ‚ÍÁÍÏÇÊÀÚÍ
‘ÍË–‘ÍÍÌ‘¿ÉËÌÍ‚ÍÐÄʿÊÃʾÊÝÄÈ¿ÍÌÇÜ‘Í‚ÍÌ„
•„ÌÇÊÇ
q¿Æ‚ÍÁÍÏÚÍ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇÀÚÊÇÀÚ„Ë’ÐË„—ÌÚ
fÐÊÇÀÚ‘¿ÉÊ„‚ÉÍËÍ…ÌÍÀÚÊÍÌ„ÁÏÍ‘ÇÉ’ÃÍÀÏ¿‘Ûо
ÃÍ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ ÉÍ‘ÍÏ¿¾ ÎÏ¿ÁÇ‘ ÇË Ð ÎÍ
Ë͘ÛÝÌ„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ”ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ„ÈÌ„Ì’…ÌÚÀÚÊÇÀÚ
ÌÇÎÐǔ͑„Ï¿ÎǾÌÇпËÍ¿Ì¿ÊÇÆ
x„ÊÍÁ„É’À„…ÄÌ–‘ÍБϿÿ„‘Í‘Ì„ÃÍБ¿‘É¿ÊÝÀÁÇ
ÇÊÇÁʿБÇÇÊÇÎÏÇÆÌ¿ÌǾÇÊÇÇÆÆ¿Ì„ÀÊ¿‚ÍÿÏÌÍБÇ
ÇÊÇÌ„ÎÍÌÇË¿ÌǾÇÊÇÍ‘‘Í‚Í–‘ÍÌ„ÐÍÍ‘Á„‘БÁ’„‘ÐÍÀ
БÁ„ÌÌÚËÀÊ¿‚ÍÏÍÃÌÚËÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌǾËÍ‘ÍËÉ¿ÉÇËÍÌ
ÃÍÊ…„ÌÀÚ‘Û
pÍÎÚ‘ÉÇÎÏÇÉÍÐÌ’‘ÛопËÍË’ÇÊÇÐÎÍË͘ÛÝÎÐÇ
”Í¿Ì¿ÊÇ‘ÇÉ¿ÉÐÁÍ„ÈÀ¿Æ¿ÊÛÌÍÈ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇÇÍÐÍÆÌ¿‘Û
ÐÁÍÇ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇ É¿É „ÃÇÌБÁ„ÌÌÚÈ ÐÎÍÐÍÀ ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо
ÐÍ ÐÁÍ„È ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÝ ÁБτ‘¾‘ ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„ Á ΄Ï
Á’Ý Í–„Ï„ÃÛ пËÍ‚Í Ì„ÁÏÍ‘ÇÉ¿ oÐÍÆÌ¿ÌÇ„ ‘Í‚Í –‘Í Ì¿
пËÍËÄʄБÍÀÍÈÎÏÍÇДÍÃÇ‘‚Ê’ÀÇÌÌÚ„Í‘ÉÏڑǾÌ¿
Ü‘ÍËÎ’‘ÇÎÍvÍÏÌÇÉ¿ÉÇÁÉÊ¿ÐÐÇ–„ÐÉÍËÎÐǔͿ̿ÊÇ
Æ„°•„ÊÇ‘„ÊÛÌÚ
pÍÌÇË¿ÌÇ„ Á –„Ë ÇБÇÌÌ¿¾ ‘Á; ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉ¿¾
ÎÏÍÀÊ„Ë¿ ÎÍËÍ…„‘ Ç ÎÏÇË„Ì„ÌÇÝ ÃÏ’‚Ç” ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á
‘Ç–„ÐÉǔ˄‘ÍÃÍÁ„„Ï„—„ÌǾ°ÃÍÀ¿ÁÇËËÚ
q¿ÃÇ ÍÃÌÍ‚Í Ü‘Í‚Í БÍÇ‘ ÍÐÁÍÇ‘Û Ë„‘ÍÃÚ пËÍ¿Ì¿ÊÇ
Æ¿lbis}in|m°s€gfl|jkqfrs
‘Ï„ÁÍ…Ì¿¾ÊÝÀÍÁÛ

q¿ÆÌÚ„ÀÚÁ¿Ý‘ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇ’ÊÝÄÈÐÎÏÇÍÀÏ„‘„ÌÌÍÈÎÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
”ÍÃ’…ÇÆÌÇ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÝ
oÃÌ¿ ÇÆ пËÚ” Ï¿ÐÎÏÍБϿ̄ÌÌÚ” ° Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾
ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛÁÊÝÀÁÇ
lÝÀÍÁÛ ° ÍÀ™„É‘ÇÁÌ¿¾ ‘¿É¿¾ •„ÌÌÍБÛ Ç ÌÇÉ¿ÉÇ„
ÍÎτÄʄÌǾÇÌÍÈ„„Ì„ÐÄʿݑe¿…„ÍÎτÄʄÌÇ„§Ì„
ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾¨
lÝÀÍÁÛ Ì„ Ì„Ì¿ÁÇБÛ oÌ¿ ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÍБÛ ÆÊ¿
oÌ¿ ¿ÀÐÍÊÝ‘Ì¿ Ç ÎÍÆÇ‘ÇÁÌ¿ cоÉÍË’ ”Í–„‘о É Ì„È
БτËÇ‘Ûо
nÍËÚ‚ÍÁÍÏÇËÌ„ÍÊÝÀÁÇsÍ–‘ÍÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘ÇÉ
–„Ë’БτËǑо‘Ï„ÁÍ…ÌÚÈ–„ÊÍÁ„ÉÉÊÝÀÁÇ‘ÍÉ¿ÉÏ¿Æ
Í‘ÌÍ—„ÌǾÌ„ÇË„„‘
cÍÐÌÍÁ„‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇÉ¿ÉËÚ’…„Í‘Ë„–¿ÊÇÁЄ‚ÿ
ÍÀÌ¿Ï’…Ǒо ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌ¿¾ ¿‚Ï„ÐÐǾ sÍ –‘Í ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÍ
ÍÉ¿ÆÚÁ¿„‘ ÿÁÊ„ÌÇ„ Ì¿ ÐÍÆÌ¿ÌÇ„ Ç ÎÍÏͅÿ„‘ ‘Ï„ÁÍ…
ÌÍБÛ ÉÍ‘ÍÏ¿¾ ÐÌÍÁ¿ Ç ÐÌÍÁ¿ ÁÍÆÀ’…ÿ„‘ ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌ’Ý
¿‚Ï„ÐÐÇÝ ¿ ‘¿ Á ÐÁÍÝ Í–„Ï„ÃÛ ’ÐÇÊÇÁ¿„‘ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ
˜‘Í ’…„ Ì„ Æ¿ËÉÌ’‘ÚÈ ÉÏ’‚ ˜‘Í É¿É¿¾‘Í ÐÎÇÏ¿ÊÛ ÁЄ
ÁÍÆϿБ¿Ý˜Ç”‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇÇ¿‚Ï„ÐÐÇÇ
lÝÀÍÁÛ ÎÏÇÁ¾Æ¿ÌÌÍБÛ ÎÍÇÐÉ ÍÃÍÀÏ„ÌǾ Ç ÎÍÃ
ÄυÉÇ Á ÊÝþ” ° É¿…’‘о Á ‘¿ÉÍË ÐÍБ;ÌÇÇ ÁÎÍÊÌ„
„Б„БÁ„ÌÌÚËÇ ÌÍ ’ÁÚ Ãʾ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿ ¿ÀÐÍ
ÊÝ‘ÌÍÌ„ÃÍБDžÇËÚËÇ
x‘Í ‘¿ÉÍ„ ÇБÇÌÌ¿¾ ÊÝÀÍÁÛ ÐÉ¿Æ¿‘Û Æ¿‘Ï’ÃÌÇ‘„ÊÛ
ÌÍnÍËÍ…ÌÍÁÚÄÊÇ‘ÛÌ„ÉÇ„–„Ï‘ÚÎÍ̾‘ÌÚ„ÁЄË
lÝÀÇ‘Û ÆÌ¿–Ç‘ ÇÐÉÏ„ÌÌ„ ÁÍДǘ¿‘Ûо bÚ‘Û ‚Í‘Í
ÁÚËÄʿ‘ÛÎÏǾ‘ÌÍ„ÇÌ„Ã’Ë¿‘ÛÍÌ¿‚ϿÄh¿ÀÍ‘Ç‘Ûо
pÏ;Áʾ‘Û Ì„ÎÍÃÄÊÛÌÚÈ ÇÌ‘„Ï„Ð É ÄʿË ÎÏÍÀÊ„Ë¿Ë
ÃÏ’‚Í‚Í–„ÊÍÁ„É¿bÚ‘ÛÁÎÏ;ÁÊ„ÌÇÇÁЄ‚ÍÜ‘Í‚Í„Б„Б
Á„ÌÌÚË ° ÁЄ –’ÁБÁ¿ Í‘ÉÏÚ‘Ú Ì„‘ Æ¿ÃÌÇ” ËÚÐÊ„È
À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ Í ‘ÍË –‘Í ‘„À¾ Ì„ ÎÍÈË’‘ Ì„ Í•„̾‘ Ì„
Í‘Á„‘¾‘ ÁÆ¿ÇËÌÍБÛÝ cÍÆËÍ…ÌÚ„ ÁÐÎÚ—ÉÇ ‚Ì„Á¿ ÇÊÇ
Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌǾ Ê„‚ÉÍ Ð˄̾ݑо ÏÍÁÌÚË Ç ‘„ÎÊÚË ÇÐ
ÉÏ„ÌÌÇË–’ÁБÁÍË
cЄ Ü‘Í „БÛ Á ÊÝÀÁÇ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿ Ç ÁЄ Ì„
‘¿ÉÇÊÇÐÇÌÚËÆÌ¿ÉÍËoÌ–’ÁБÁ’„‘–‘ÍÐÍБ;ÌÇ„ÊÝÀ
ÁÇ„Ë’ÌÇÉ¿ÉÌ„ÿ„‘оÇÐÉÊÍÌ„ÌÀÚ‘Û–Ï„ÆË„ÏÌÍ‘Ï„ÀÍ
Á¿‘„ÊÛÌÚË É ÎÏ„ÃË„‘’ ÐÁÍ„‚Í ÍÀÍ…¿ÌǾ cÚ‘„ÐÌ„ÌÌ¿¾ ¿‚
Ï„ÐÐǾÎÍÏͅÿ„‘À„ÐÎÍÉÍÈБÁÍÇÎÍÃÍÆÏÇ‘„ÊÛÌÍБÛÇÊÝ
ÀÚ„ ÎÏÍÐÛÀÚ ÐÍ БÍÏÍÌÚ ÊÝÀÇËÍ‚Í ÁÍÐÎÏÇÌÇ˿ݑо É¿É
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ì„ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÌÚ„ ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾ ÊÝÀÚ„ Æ¿Ë„–¿ÌǾ É¿É ’ÌÇ
ÆÇ‘„ÊÛÌÚ„ cЄ‚ÿ ‚Í‘ÍÁ É ÇÆË„Ì„ Ç Îτÿ‘„ÊÛБÁ’ –‘Í
–Ï„Á¿‘Í Ï„ÆÉÇË ÐË„Ì¿ËÇ ̿БÏÍ„ÌÇÈ ° Á˄БÍ ÁЄÎÍ‚ÊÍ
˜¿Ý˜„ÈÊÝÀÁÇË‚ÌÍÁ„ÌÌÍÁÍÆÌÇÉ¿„‘”ÍÊÍÃÌÍБÛÇÍ‘–’…
ÄÌÇ„
sÏ„ÁÍ…ÌÚÈ–„ÊÍÁ„ÉÌ„ÐÎÍÐÍÀ„ÌÊÝÀÇ‘ÛÁÐÇÊ’ÐÁÍ„È
À¿Æ¿ÊÛÌÍÈ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍБÇÇÁÏ¿…ÄÀÌÍБÇÉÊÝþËÇÜ‘Í
ÎÏ;Áʾ„‘оÁ„‚ÍÎÍÊÌÍËÇ‚ÌÍÏÇÏÍÁ¿ÌÇÇÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ„È
–’ÁБÁ БτËÊ„ÌÇÈ ÎÏ„ÃË„‘¿ ÐÁÍ„È §ÊÝÀÁǨ ° Á„ÃÛ ÍÌ
Ì’…„Ì „Ë’ ‘ÍÊÛÉÍ Ãʾ ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ ’ÐÎÍÉÍÇ‘Û ÐÍÀБÁ„Ì
Ì’Ý ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛ ¿ ÁÍÁЄ Ì„ Ãʾ ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ ’ÀÊ¿…¿‘Û
„‚ÍÇÎÍ‘¿É¿‘Û„‚ÍÎÏǔ͑¾ËÇ…„Ê¿ÌǾË
pÍÃÍÆÏÇ‘„ÊÛÌÍБÛÇБϿ”ÐÇÊÛÌÍ ÎÍÃË„—ÇÁ¿Ý‘о Á
ÊÝÀÍÁÛ‘Ï„ÁÍ…ÌÇÉ¿ÎÍ‘ÍË’–‘ÍÌ¿пËÍËÄʄÍÌ’À„…
ÄÌ–‘ÍÊÝÀÇ‘Û„‚ÍÌÇÉ‘ÍÌÇÉ‘ÍÌ„ËÍ…„‘ÇÌ„ÃÍÊ…„Ì
n„Á„ÏÇ„ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇÊÝÀÁÇÉЄÀ„ÁÐ’˜ÌÍБÇÍÀÏ¿‘Ì¿¾
БÍÏÍÌ¿ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ Ì„ÐÎÍÐÍÀÌÍБÇ É ÊÝÀÁÇ hÄÐÛ °
ÍÃÌ¿ ÇÆ ÍÐÍÀ„ÌÌÍБ„È БτËÊ„ÌǾ É Ì„Ï¿ÆÄʄÌÌÍÈ ÊÝÀ
ÁÇ ° ÎÏ„ÃË„‘ ÍÀÍ…¿ÌǾ Ì„ ÃÍÊ…„Ì Ç ÐËÍ‘Ï„‘Û Á Á¿—’
БÍÏÍÌ’ ÊÝÀÇ‘Û Á¿Ð ÍÌ Ì„ ËÍ…„‘ Á¿Ë Ü‘Í Ç Ì„ Ì’…ÌÍ
ÌÍ„ÐÊÇÍÌÇÍÀ„ÏÌ„‘оÇÍÀÏ¿‘Ç‘Ì¿Á¿ÐÁÌÇË¿ÌÇ„°Ü‘Í
À’Ä‘ÁÍÐÎÏÇ̾‘Í‘ÍÊÛÉÍÉ¿ÉÌ¿ÐË„—É¿
r ÍÃÌÍÈ БÍÏÍÌÚ À„Æ’ËÌÍ„ БτËÊ„ÌÇ„ É ÊÝÀÁÇ r
ÃÏ’‚ÍÈ ÎÍÊÌÍ„ „„ Ì„ÎÏǾ‘Ç„ À;ÆÌÛ Á ‘ÍË –ÇÐÊ„ ÍÉ¿
Æ¿‘ÛоÁÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇÍ‘ÎÏ„ÃË„‘¿БϿ”
Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÇÇÍÀ¾Æ¿ÌÌÍБÇsÏ„ÁÍ…ÌÚÈÊÝÀÍÁÌÇÉ°
ÁÏÍÄ‚ÍÊÍÃÌÍ‚Í΄τÄÃÍÈÁÉÍ‘ÍÏ’ÝËÌǑо„Ë’Ì¿
ÐÚοÊǾÒ
sÏ„ÁÍ…ÌÚÈ –„ÊÍÁ„É ‘„Ë Ì„ Ë„Ì„„ ËÍ…„‘ ÇÐÉ¿‘Û Á
ÊÝÀÁÇ ÇË„ÌÌÍ Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ ÎÍÊÌÍ‚Í ÎÍÖÇÌ„ÌǾ οϑ
Ì„Ï’ Ç Á ‘¿ÉÇ” ÇË„ÌÌÍ Í‘ÌÍ—„ÌǾ” –„Ïο‘Û ÐÇÊÚ Ãʾ
ÀÍÏÛÀÚ ÐÍ ÐÁÍ„È ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÝ nÍ Ì„ ÇÆÀ¿ÁǑо ÍÌ Ç
ÎÍÃÍÀÌÚË ÐÎÍÐÍÀÍË Í‘ À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ ° пËÍ„ Ì„…ÌÍ„ Ç
ËÇÊÍ„ Æ¿Ë„–¿ÌÇ„ пËÍ„ Ì„ÐË„ÊÍ„ …„Ê¿ÌÇ„ ÁÚÏÁ„‘о ’
Ì„‚ÍÎÍËÇËÍÁÍÊÇÇƿБ¿ÁÇ‘БϿÿ‘Û°Ì„ÍÀÇÄÊÊǾ
ÊÝÀÇËÍ‚ÍÐÁÍÇËÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇ„ËÍÎÍ‚ÍÄ!oÌÀ’Ä‘‘Ͼ
БÇÐÛ Á Í…ÇÿÌÇÇ ‘„Ê„“ÍÌÌÍ‚Í ÆÁÍÌÉ¿ ÍÎÍÆÿÌÇ„ Ì¿
ξ‘ÛËÇÌ’‘ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿„‘É¿ÉÇÆË„Ì’oÌÀ’Ä‘ÇÐÉ¿‘Û
„˜„ ÀÍÊÛ—„È Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Á ‘Í Áτ˾ É¿É ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌ¿¾
ÁÏ¿…ÄÀÌÍБÛ À’Ä‘ ÎÇ‘¿‘Û БÍÊÛ …„ ÐÉÏÚ‘Í„ Ì„‚ÍÃÍÁ¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÌÇ„ÇÍÀÇÃ’°¾ÃʾÌ„‚Í
Ì„„ ÁЄ‚Í‘ÍÁ¿
ÍÁ ͑ÿ‘Û¿
Ì„ÎÍÊ’–’ÁÍ‘Á„‘пËÍÈË¿ÊÍБÇ
sÏ„ÁÍ…ÌÚ„ ÊÝÃÇ ÀÚÁ¿Ý‘ ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÍ ‘Ï„ÀÍÁ¿‘„ÊÛÌÚ
Éοϑ̄ϒiËÃʾÎÍÿÁÊ„ÌǾ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇÎÍ‘Ï„À’„‘
оÊÝÀÍÁÛ¿ÀÐÍÊÝ‘Ì¿¾ÇÀ„Æ͂ʾÃÌ¿¾Ì„‘Ï„À’ݘ¿¾ÌÇ
–„‚ÍÁÆ¿Ë„ÌiÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ°ÁÆ¿Ë„ÌÌ„ÁÏÍ‘ÇÉ’ÿ‘ÛÌ„
–„‚ÍlÝÀÍÈÌ¿Ë„ÉÌ¿‘Í–‘Íοϑ̄Ï–‘Í‘ÍÍ‘‘Ï„ÁÍ…
ÌÍ‚Í ÎÍÊ’–ÇÊ ”Í‘¾ ÀÚ ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ Í‘ “ÇÆÇ–„ÐÉÍÈ
ÀÊÇÆÍБÇÌ„ÎÏ„Ë„ÌÌÍÁÚÆÍÁ„‘ÍÀÇÃ’°ËÌÍÈÁÍÐÎÍÊÛÆÍ
Á¿ÊÇÐÛ
’ÃÍÁÊ„‘ÁÍÏÇÊоÇ‘„΄ÏÛÀÏÍÐÇ‘ 
pÏÇ Ü‘ÍË ‘Ï„ÁÍ…ÌÇÉ Ç Ì„ ÍÐÍÆÌ¿„‘ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍ ÍÌ
‘Ï„ÀÍÁ¿‘„Ê„Ì Ç ÎÏÇÃÇÏ–ÇÁ n¿ ÎÍÎÚ‘ÉÇ οϑ̄Ͽ ’Б¿
ÌÍÁÇ‘Û Ï¿ÁÌÍÎÏ¿ÁÇ„ ËÍ…„‘ ÇÐÉÏ„ÌÌ„ ’ÃÇÁÇ‘Ûо ÍÀÇ
Ä‘ÛоÇÄÈБÁÍÁ¿‘۔ǑÏÍÇ‘ÍÌÉÍ–¿˜„ÁЄ‚ÍÇÐÎÍÊÛ
Æ’¾ÃʾÐÁÍ„ÈÌ„ÍÀ’ÆÿÌÌÍÈ‘Ï„ÀÍÁ¿‘„ÊÛÌÍБÇÐÇËΑÍËÚ
ÀÍÊ„ÆÌÇ°ÎÏÍÐÛÀ¿ËÀÍÊÛÌÍ‚ÍÉ‘ÍÍ‘É¿…„‘!cÚÀÏ¿ÁÃʾ
Æ¿˜Ç‘Ú Í‘ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ ÊÝÀÍÁÛ ‘Ï„ÀÍÁ¿
‘„ÊÛÌ’ÝÌ„ÁÏÍ‘ÇÉÌ„ÇÆË„ÌÇ‘„ÈÌÇÁÉÍ„ËÐÊ’–¿„eʾ
Ì„‚ÍÍ‘É¿ÆÍ‘‘Ï„ÀÍÁ¿‘„ÊÛÌÍБÇ Á ÊÝÀÁÇ Ï¿ÁÌÍÐÇÊ„Ì ÊÇ
—„ÌÇÝ…ÇÆÌÇ
‘Í–Ì„„„„ÇÊÊÝÆÇÇ 
sÏ„ÁÍ…ÌÇÉÇÌ„ÍÀÚ–¿ÈÌÍ–’ÁБÁÇ‘„ÊÛÌÚÉÍοÐÌÍБÇ
ÀÚ‘Û Í‘Á„Ï‚Ì’‘ÚËÇ m¿Ê„È—ÇÈ Ì¿Ë„É Ì¿ ͔ʿ…ÄÌÇ„
Ì„ÁÚÐÉ¿Æ¿ÌÌÍ„ÁÐÏÍÉÎÏÇÆÌ¿ÌÇ„ÁÊÝÀÁÇ
‘ÚÐ’‘Ï¿ËÌ„
„˜„Ì„ÐÉ¿Æ¿ÊÌÇÏ¿Æ’–‘ÍÊÝÀÇ—Û˄̾ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿
ݑо –’‘Û ÊÇ Ì„ É¿É ÇÆË„Ì¿ Ç ÎÍÎÚ‘É¿ Ï¿ÆÏÚÁ¿ pÏÇ
Ü‘ÍËÌ¿ÎÍËÇÌ¿ÌǾÐÍБÍÏÍÌÚοϑ̄ϿÍÆÌ¿É¿”ÁÌÇË¿
ÌǾ ÁÍÐÎÏÇÌÇ˿ݑо É¿É ’ÌÇÆÇ‘„ÊÛÌÚ„ Ç „ÃÁ¿ ÃÍÀÇÁ
—ÇÐÛ–‘ÍÀÌ¿Ì„‚ÍÍÀÏ¿‘ÇÊÇÁÌÇË¿ÌÇ„Ì„ÁÏÍ‘ÇÉ‘’‘…„
Б¿Ì„‘ ”ÍÊÍÄÌ Í‘–’…ÄÌ É¿É À’ÑÍ Ì„ ÍÌ ‘ÍÊÛÉÍ –‘Í
‘¿ÉБϿБÌÍÌ’…ÿÊоÁÊÝÀÁÇ
cÉÍÌ„–ÌÍËÇ‘Í‚„Á‘Ï„ÁÍ…ÌÍÈÊÝÀÁǾÁÌÍÎÏÍÐË¿‘
ÏÇÁ¿„‘о …„Ê¿ÌÇ„ ƿБ¿ÁÇ‘Û ÊÝÄÈ ÐÊ’…Ç‘Û ЄÀ„ Æ¿ÀÍ
‘Ç‘Ûо Ç Æ¿˜Ç˜¿‘Û Í‘ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ ÎÏÇ
ÎÍÊÌÍËÍÐÁÍÀͅÄÌÇÇЄÀ¾Í‘É¿ÉÇ”ÀÚ‘ÍÌÇÀÚÊÍÍÀ¾
Æ¿‘„ÊÛБÁ pÏÇ Ü‘ÍË Ì¿ÇÀÍÊ„„ Ï¿ÐÎÏÍБϿ̄ÌÌÚ„ ÐÏ„ÃБ
Á¿ Ãʾ ÃÍБDž„ÌǾ •„ÊÇ ÀÍÊ„ÆÌÛ ÐÍÀБÁ„ÌÌ¿¾ ÎÏÍÁÍÆ
‚Ê¿—„ÌÌ¿¾Á„ÊÇÉ¿¾ÊÝÀÍÁÛ
Ͽƾ‘„À¾‘¿ÉÊÝÀÊÝÆÌ¿
–Ç‘ ‘Ú ÃÍÊ…„Ì©  ÃÊÇÌÌÚÈ ÐÎÇÐÍÉ ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ” É¿É
ÎÏ¿ÁÇÊÍ ËÌÇËÚ” ÀÊ¿‚ÍľÌÇÈ ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÝ É ÊÝÀÇ
ËÍË’ ÐÐÚÊÉ¿ Ì¿ ÐÁÍÇ БϿÿÌǾ ÁÎÊÍ‘Û ÃÍ ’‚ÏÍÆ пËÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

’ÀÇÈБÁ¿
Ð’Ç•ÇÃÌÚÈ—¿Ì‘¿… 
r„ÉÐ’¿ÊÛÌÚ„ Í‘ÌÍ—„ÌǾ Á ‘¿ÉÍÈ ÊÝÀÁÇ ‘¿É…„ Б¿
ÌÍÁ¾‘о ÐÏ„ÃБÁÍË ’ÃÍÁÊ„‘ÁÍÏ„ÌǾ ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ” ÇÌ͂ÿ
¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍ ÇÏÏ¿•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚ” ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇÈ ° „ÐÊÇ ”Í–„—Û
ЄÉпÐÄʿÈÃʾ˄̾‘Í‘ÍÇ‘Í‘ÍЄÉÐÌ’…ÌÍÆ¿ÐÊ’
…Ç‘Û¿”‘¿É!ÌÍ–ÛÝËÍ…„—ÛÉÍËÌ„Ì„ÎÏÇ”ÍÃÇ‘Û
s¿ÉÍÈЄÉÐ’¿ÊÛÌÚÈ—¿Ì‘¿…
pÍБ;ÌÌÚ„ ÎÍÎÚ‘ÉÇ ÁÍÆÀ’ÃÇ‘Û Á οϑ̄τ –’ÁБÁÍ
ÁÇÌÚ БτËÊ„ÌÇ„ Æ¿Î’‚¿‘Û „‚Í Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛÝ Æ¿ ÐÍ
ľÌÌÍ„ Ç Ë‚ÌÍÁ„ÌÌ¿¾ ‚Í‘ÍÁÌÍБÛ ÍÉ¿Æ¿‘Ûо ÍÀÇ…„ÌÌÚË
ÇƿБ¿ÁÇ‘ÛÁÚË¿ÊÇÁ¿‘ÛÎÏ͘„ÌÇ„ ° ÎÏÇ„Ë Ü““„É‘ÇÁ
ÌÍÎÏÇ˄̾„ËÚÈ‘Ï„ÁÍ…ÌÚËÇÁÄʄÎÍÏ¿À͘„ÌǾοϑ
Ì„Ï¿
pÏÇÜ‘ÍËÊÝÀÚ„ÆÌ¿ÉÇÁÌÇË¿ÌǾÎÏ;ÁÊ„ÌǾÊÝÀ
ÁÇ Ç Æ¿ÀÍ‘Ú À’Ã’‘ É¿Æ¿‘Ûо Ì„ÁÏÍ‘ÇÉ’ ËÇÆ„ÏÌÚËÇ ÎÍ
ÐÏ¿ÁÌ„ÌÇÝЄ‚Í‘Ï„ÁÍ‚ÍÈÀ„ÐÎÍË͘ÌÍБÛÝÀ„ÆÆ¿˜Ç‘ÌÍ
БÛÝÇÌ„Ã’‚¿ËÇ
s¿ÉÍÁ¿ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛ Á ÊÝÀÁÇ ‘Ï„ÁÍ…
ÌÍ‚Í–„ÊÍÁ„É¿cÆ¿ÇËÌÍБÛÆÄÐÛÌ„ÁÍÆËÍ…Ì¿É¿ÉÇп
Ë¿ÊÝÀÍÁÛn’…ÌÍÐÍÁЄËÃÏ’‚Í„°ÐÎÏ¿ÁÇ‘ÛоÐÍÐÁÍ„È
‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÝÇÁÏ¿…ÄÀÌÍБÛÝÃÍÀÇ‘Ûо–‘ÍÀÚÎÍÍ‘
ÌÍ—„ÌÇÝ É ‘„À„ Ì„ ÎÏ„ÃÎÏÇÌÇË¿ÊÇÐÛ ¿‚Ï„ÐÐÇÁÌÚ„ ÄÈ
БÁǾ c„–ÌÍ„ БτËÊ„ÌÇ„ É Ì„ÃÍБDžÇËÍË’ ÎÍÉÍÝ Æ¿
Ж„‘À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ÃÏ’‚Ç”ÊÝÄÈ
i ÎÍÊÌÍ„ Ì„Á„ÄÌÇ„ Í‘ÌÍÐÇ‘„ÊÛÌÍ ÇБÇÌÌÚ” ÐÁÍÇ”
–’ÁБÁÎÏÍÀÊ„ËÇÎÏÇ–ÇÌБϿÿÌÇÈ˜pihoeixfrkijramoanalih
ÎÏÍÊÛ„ËÐÁ„‘

x‘Í…‘¿ÉÍ„‘Í°ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇÈ¿Ì¿ÊÇÆпËÍ‚ÍЄÀ¾!
x„ÊÍÁ„ÉÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê–‘Í–‘Í‘Í’Ì„‚ÍÌ„‘¿ÉfË’
–‘Í‘Í ÐÇÊÛÌÍ Ë„—¿„‘ q¿ÆÃÏ¿…¿„‘ oБ¿Áʾ„‘ –’ÁБÁÍ
Ì„’ÃÍÁÊ„‘ÁÍÏ„ÌÌÍБÇ Ç ÃÍпÃÚ oÌ Ì„ ËÍ…„‘ ÎÍБ’ο‘Û
‘¿Éɿɔ͖„‘ÇÃÍÊ…„Ì°–‘Í‘ÍÍÎτÄʾ„‘„‚ÍÎÍÁ„
ÄÌÇ„ ÁÆ¿ÇËÍÍ‘ÌÍ—„ÌǾ Ð ÊÝÃÛËÇ É¿É ÀÚ ÎÍËÇËÍ „‚Í
ÁÍÊÇ
oÌ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘ –’ÁБÁ¿ Á ÉÍ‘ÍÏÚ” БÚÃÌÍ ÎÏÇ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÆÌ¿‘Ûо iÆÀ„‚¿„‘ ÍÎτÄʄÌÌÚ” ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍÁ Ç ÎÍБ’Î
ÉÍÁ n„ ÐÎÍÐÍÀ„Ì ÎÏÇ̾‘Û Ï„—„ÌÇ„ x¿Ð‘Í ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘
À„ÐÎÏÇ–ÇÌÌÚÈ БϿ” ‘Ï„ÁÍ‚’ ‚Ì„Á ÁÍДǘ„ÌÇ„ ”Í‘¾
ÎÍ ÆÃÏ¿ÁÍË’ Ï¿ÐÐ’…ÄÌÇÝ ÎÍÌÇË¿„‘ –‘Í ÌÇ À;‘Ûо ÌÇ
ÁÍДǘ¿‘ÛоÍÐÍÀÍÌ„–„‚Í
x„ÊÍÁ„É Ï„—¿„‘ ÁÍ ÁЄË Ü‘ÍË Ï¿ÆÍÀÏ¿‘Ûо Ï¿Æ Ç Ì¿
ÁЄ‚ÿ oÌ ƿÿ„‘ ЄÀ„ ÁÍÎÏÍÐÚ Б¿Ï¿„‘о Í‘Á„‘Ç‘Û Ì¿
ÌÇ” –„БÌÍ Ç ’ Ì„‚Í ÌÇ–„‚Í Ì„ ÎÍÊ’–¿„‘о eʾ ‘Í‚Í
–‘ÍÀÚÆ¿ÌÇË¿‘ÛопËÍ¿Ì¿ÊÇÆÍËÌ’…ÌÍÆÌ¿‘ÛÎÏÇÏÍÃ’Ç
Бϒɑ’Ï’ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚ” Ç ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ” Ï¿Ð
БÏÍÈБÁ БÏÍ„ÌÇ„ ÎÐÇ”ÇÉÇ ÍÐÍÀ„ÌÌÍБÇ Ï¿ÀÍ‘Ú ο•Ç
„Ì‘¿ÇÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉ¿ÎÏÇ„ËÚÇ‘„”ÌÇÉ’ÎÐǔͿ̿ÊÇ
Æ¿
oÀ™¾Ð̾„ËÌ¿ÎÏÇË„Ï„
d ÀÚÊ ÁÏ¿–ÍË nÍ ÍÌ Ì„ ÀÚÊ ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘Ç
ÉÍË
h¿ Ì„ÐÉÍÊÛÉÍ ˄о•„Á ÃÍ ΄ÏÁÍÈ ÐÁÍ„È ÎÍÎÚ‘
ÉÇ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ d Ì¿–¿Ê ÎÍЄ˜¿‘Û ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘Ç
É¿ ÇÆÆ¿ ÎÏÇБ’ÎÍÁ À„ÐÎÏÇ–ÇÌÌÍ‚Í БϿ”¿ ÐÍÎÏÍ
ÁͅÿÁ—ǔо ЄÏÕ„ÀÇ„ÌÇ„Ë ’Ã’—Û„Ë ‚ÍÊÍÁÍ
ÉÏ’…„ÌÇ„ËkÍ„–‘ÍÌ¿Ü‘Ç”Є¿Ìп”ÍÌÐ’Ë„ÊпË
ÎÍ̾‘Û Í•„ÌÇ‘Û Ç Æ¿‘„Ë ÎÏÇË„ÌÇ‘Û Á ÐÁÍ„Ë ÉÍÌ
ÉÏ„‘ÌÍËÐÊ’–¿„
pÍÁÍÃÍË ÎÍÐÊ’…ÇÊ ÎÏÇБ’Î БϿ”¿ Ì¿ ΄ÏÁÚÈ
ÁƂʾÃ ÁÎÍÊÌ„ ÎÍ̾‘ÌÚÈ ° d ’„”¿Ê ÐÍ ÐÁÍ„È Ä
Á’—ÉÍÈÌ¿Í‘ÃÚ”Á‚ÍÏÚÍ‘ÎÏ¿ÁÇÊоÐÌ„ÈÎÍÀÏÍ
ÃÇ‘ÛÎÍ…ÇÁÍÎÇÐÌÚËÍÉτБÌÍБ¾ËÇ‚’ʾ¾ÐÌ„È
Á’„ÃÇÌ„ÌÌÍËÇÍοÐÌÍË˄Б„ÍÉ¿Æ¿ÊоÁÍÁʿБÇ
οÌÇÉÇ
yÊÇÁ‚ÍÏ’ÁÃÁÍ„ËpÍÃ̾ʿÐÛË„‘„ÊÛcЄÆ¿
ÁÍÊÍÉÊÍ ‘’Ë¿ÌÍË d ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê ÆÌ¿ÉÍËÚ„ ÐÇË
ΑÍËÚ οÌÇÉÇ ЄÏÕ„ÀÇ„ÌÇ„ ÍÃÚ—É’ Ì„”Á¿‘É’
ÁÍÆÃ’”¿pÏÇ—ÊÍÐÛÍБ¿ÌÍÁÇ‘ÛоÇ΄τÃ͔̒‘Ûc
Ü‘Í‘΄ÏÁÚÈÏ¿ÆÌÇ–‘ÍÌ„̿БÍÏÍ…ÇÊÍd–„ÊÍÁ„
É¿ “ÇÆÇ–„ÐÉÇ ÐÇÊÛÌÍ‚Í Ç Á ÎÍÃÍÀÌÚ” ÐÇ‘’¿•Ç¾”
ÍÀÚ–ÌÍÐË„ÊÍ‚ÍoÌÐÉ¿Æ¿ÊЄÀ„–‘ÍÎÏÍБÍÎÏÇ‘Í
ËÇÊоo‘Ã͔̒ÊÎÍÃͅÿÊÇÎÍ—„ÊÿÊÛ—„”Í‘¾
ÆÌ¿Ê’…„–‘ÍοÌÇÉ¿ÌÇБ͂ÍÌÇÐЄ‚ÍÉÌ„Ë’Ì„
ÎÏÇ”ÍÃÇ‘ÌÍ’ÃÍÁÊ„‘ÁÍÏÇÊопËÚËÎÏÍБÚËÍÀ™
¾ÐÌ„ÌÇ„Ë°“ÇÆÇ–„ÐÉÇË
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

n¿ ÐʄÒݘÇÈ ÄÌÛ Á Дͅ„È ÐÇ‘’¿•ÇÇ ÎÏÇ
Б’ÎÎÍÁ‘ÍÏÇÊоÌÍЄÏÛ„ÆÌ„„Ç‘Ï¿‚Ç–Ì„„
mÍÊÍÃÚ„ÊÝÃÇ—ÊÇÎÍ’ÆÉÍÈ‚ÍÏÌÍÈ‘ÏÍÎÇÌÉ„
Ì¿Ã’˜„ÊÛ„Ë°ÄÁ’—É¿Á΄τÃÇdÐÆ¿ÃÇcÃÏ’‚
ÍÌ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê ÎÏÇÀÊÇ…„ÌÇ„ οÌÇÉÇ Ç ÍÃÌÍÁÏ„
Ë„ÌÌÍ„Ë’ÎÏÇ—Ê¿Á‚ÍÊÍÁ’–’ÃÍÁǘ̿¾ËÚÐÊÛ°
–‘Í„ÐÊÇÍÌБÍÊÉÌ„‘ÄÁ’—É’Á’˜„ÊÛ„!r’…¿ÐÍË
ÍÌÎÍ̾Ê–‘Í„Ë’”Í–„‘оÜ‘ÍÐÄʿ‘ÛbÍÊ„„‘Í‚Í
ÍÌÁÐÎÍËÌÇÊ–‘Í΄τÃÁ–„Ï¿—ÌÇËÎÏÇБ’ÎÍËο
ÌÇÉÇ ‘¿ …„ БϿ—Ì¿¾ ËÚÐÊÛ ÎÍÃБ’οʿ É Ì„Ë’
ÌÍÍÌ„„‘’‘…„Í‘Í‚Ì¿ÊÇÆ¿ÀÚÊs„΄ÏÛÍÌÁÐÎÍË
ÌÇÊ̿ϿБ¿Ý˜„„Á–„Ï¿—Ì„„Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„Ç¿‚Ï„Ð
ÐÇÝÎÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÝÉÄÁ’—É„
hÌ¿–Ç‘ÐÉ¿Æ¿ÊЄÀ„dËÍÇ¿‚Ï„ÐÐǾÊÝÀÍÁÛÇ
БϿ”É¿É‘ÍÐÁ¾Æ¿ÌÚnÍÉ¿É!
d ÎÍÎÚ‘¿Êо ÁÐÎÍËÌÇ‘Û ͑ɒÿ ÁƾÊÍÐÛ Ï¿Æ
ÃÏ¿…„ÌÇ„ ÎÏÍ‘ÇÁ ÄÁ’—ÉÇ ÉÍ‘ÍÏ’Ý ÍÌ ÊÝÀÇÊ Ç
ÁÐÎÍËÌÇÊ –‘Í Á–„Ï¿ ΄τà ÎÏÍ‚’ÊÉÍÈ ÍÌ¿ Í–„ÌÛ
”Á¿ÊÇÊ¿ÍÃÌÍ‚ÍÇ”ÍÀ˜„‚ÍÆÌ¿ÉÍËÍ‚ÍÆ¿‘Í–‘ÍÍÌ
Í‘ÊÇ–ÌÍ ’Ë„„‘ Ê¿ÃÇ‘Û Ð ÊÝÃÛËÇ dÍÐÎÍÃÇ ‘¿É¿¾
Ë¿ÊÍБ۩ n„’…„ÊÇ! n„ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û x‘Í Ü‘Í ‘¿
ÉÍ„!
˜‘ÍÌ„ÀÚÊ¿Ï„ÁÌÍБÛ°ÍÀ˜ÇÈÆÌ¿ÉÍËÚÈÌÇ
É¿ÉÌ„ËÍ‚ÀÚ‘ÛÐÍ΄ÏÌÇÉÍËd
˜‘Í Ì„ ÀÚÊ¿ Æ¿ÁÇБÛ ° d ‘¿É…„ ÎÍ ÍÀ˜„Ë’
ËÌ„ÌÇÝÍ‘ÊÇ–¿Êо’Ë„ÌÇ„ËÊ¿ÃÇ‘ÛÐÊÝÃÛËÇ
i ‘„Ë Ì„ Ë„Ì„„ Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„ ÎÏÍ‘ÇÁ ÄÁ’—ÉÇ
ÀÚÊ¿ Ï„¿É•Ç„È ÇË„ÌÌÍ Ì¿ ÎÍ”Á¿Ê’ Á ÎÏÇÐ’‘БÁÇÇ
dÃÏ’‚ÍË’–„ÊÍÁ„É’
dÁÃÏ’‚ÁÐÎÍËÌÇÊÐÊ’–¿È ÇÆ Ä‘БÁ¿ ° ÍÌÇ Ð
ÀÏ¿‘ÍË Ï„—ÇÊÇ ÎÍÎÏÍÀÍÁ¿‘Û Æ¿Ê„Æ‘Û Ì¿ ÄτÁÍ
bÏ¿‘Ë‚ÌÍÁ„ÌÌÍÁÐÉ¿Ï¿ÀÉ¿ÊоÇЄÊÌ¿Á„Ï”’¿d
ÎÚ”‘„Ê ÎÚ…ÇÊо ÁЄ Áτ˾ ÐÏÚÁ¿Êо Ç Ì„ ËÍ‚
ÌÇɒÿ Æ¿Ê„Æ‘Û bÏ¿‘ ÐÇÄÊ Ì¿ Á„‘É„ ÐËÍ‘Ï„Ê Ì¿
Ì„‚ÍÐÁ„Ï”’ÁÌÇÆÇÌ¿ÐË„”¿ÊоÌ¿ÃÌÇË
bÏ¿‘–¿Ð‘ÍÁÄ‘ÐÉǔǔÐÍ΄ÏÌÇ–„БÁ¿”ÍÉ¿ÆÚ
Á¿ÊоÊ’–—„„‚ÍiË¿‘ÛÁЄ‚ÿ”Á¿ÊÇÊ¿ÀÏ¿‘¿¿Ì„
d
k¿É ‘ÍÊÛÉÍ d ÍЄÌÇÊÍ É¿É’Ý ÁʿБÛ ÇË„„‘
Ì¿Ã ÌÇË пË “¿É‘ ÎÍ”Á¿ÊÚ ÃÏ’‚ÍË’ Á „‚Í ÎÏÇÐ’‘
e„ÌÛБϿ”¿ 
БÁÇÇ Ç ÎÍ–„Ë’ Ü‘Í ÎÏÍÇДÍÃÇ‘ ° Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„
ÎÏÍ‘ÇÁ ÄÁ’—ÉÇ …„Ê¿ÌÇ„ Ç БϿ” ÎÏÇ–ÇÌÇ‘Û „È
ÀÍÊÛ ÇЖ„ÆÊÇ oÌ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê Ì„…ÌÍБÛ ÎÍ Í‘ÌÍ
—„ÌÇÝÉÌ„ÈoÌÇ’ÿ–ÌÍËÇÌÍÁ¿ÊÇÍοÐÌÚÈ’–¿
БÍÉ
iÁЄÎÏÍ—ÊÍÍ‘ÊÇ–ÌÍ

q¿ÆÏ„—ÇÁ ÁÍÎÏÍÐ Í ‘ÍË –‘Í …„ Ð ÌÇË ÎÏÍÇÆÍ—ÊÍ Á
ÿÌÌÍË ÉÍÌÉÏ„‘ÌÍË ÐÊ’–¿„ Í‘–„‚Í „Ë’ ÁÃÏ’‚ ÎÏÇ—ÊÍ Á
‚ÍÊÍÁ’ ÃÇÉÍ„ …„Ê¿ÌÇ„ À’ÉÁ¿ÊÛÌÍ ’ÀÏ¿‘Û ÐÍ ÐÁÍ„‚Í Î’‘Ç
ÊÝÀÇË’Ýd’ÐÎÍÉÍÇÊоÇÿÊÛ—„ÁÐÁÍ„ËпËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„
Ì„ÎÍ—„ÊoÌÌ„Б¿Ê’‚Ê’Àʾ‘Ûо°Í‘–„‚Í…„ÁЄ‘¿ÉÇ
ÎÍ”Á¿Ê¿ÃÏ’‚ÍË’Á„‚ÍÎÏÇÐ’‘БÁÇÇ‘¿ÉÏ¿ÆÃÏ¿…¿„‘„‚Í!
x„ËÍÌ¿„Ë’’‚ÏÍ…¿„‘!sÍÊÛÉÍÊÇÜ‘ÍÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘Ä‘ÐÉÍ
‚Í ÐÍ΄ÏÌÇ–„БÁ¿ Ð ÀÏ¿‘ÍË! o‘–„‚Í ‘¿É Ê„‚ÉÍ Ç ÐÇÊÛÌÍ
ÁοÊ ÍÌ Á ¿‚Ï„ÐÐÇÝ ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÝ É ÄÁ’—É„! k¿ÉÍÁ¿
ÎÏÇÏÍÿ„‚ÍÊÝÀÁÇÉÌ„È!n’…Ì¿ÊÇÍÌ¿„Ë’‘ÍÊÛÉÍÃʾ
ÁÍДǘ„ÌǾ ÇË! rÎÍÐÍÀ„Ì ÊÇ ÍÌ ÎÏÇÆÌ¿‘Û „„ ÎÏ¿ÁÍ Ì¿
ÁÆ¿ÇËÌÍБÛЄ‚ÍБÍÏÍÌÚ!f‚Í¿‚Ï„ÐÐǾÎÍÍ‘ÌÍ—„ÌÇÝÉ
Ì„È ‘ÍÊÛÉÍ ÊÇ Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘ ÐÊ’–¿ÈÌÍÈ ÎÍ”Á¿ÊÚ ÃÏ’‚ÍË’
ÇÊÇ„БÛÃÏ’‚Ç„ÎÏÇ–ÇÌÚ!
s¿ÉÍÈ ¿Ì¿ÊÇÆ vÍÏÌÇ Ì¿ÆÚÁ¿Ê¿ ÜÎÇÆÍÃÇ–„ÐÉÇË Ç
ÎÏÇÆÌ¿Á¿Ê¿„‚ÍÜ““„É‘ÇÁÌÍБÛÁÀÍÏÛÀ„ÐÐÇ‘’¿‘ÇÁÌÚËÇ
Ì„ÁÏÍÆ¿ËÇ lÇ–ÌÍБÛ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿ ÎÏÇ Ü‘ÍË
‚Ê’ÀÍÉÍÇËÌ„¿Ì¿ÊÇÆÇÏ’„‘оÌÍ–¿Ð‘Ì¿¾ÎÏÍÀÊ„Ë¿ÁÍÆ
ÌÇÉ—¿¾ ÁÐÊ„ÃБÁÇ„ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ” ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ„È ËÍ…„‘
ÀÚ‘Û’Ð΄—ÌÍÏ„—„Ì¿
n„‘Ï’ÃÌÍ Æ¿Ë„‘Ç‘Û É¿É ÍÌÇ Î͔ͅÇ ° Ì„ÁÏÍ‘Ç–„
ÐÉ¿¾ ÊÇ–ÌÍБÛ k vÍÏÌÇ ‘Ï„ÁÍ…ÌÚÈ ÎÍÃÏÍБÍÉ ÁÍÆÌÇ
ɿݘÇÈ ÇÆ ÇÐÐÊ„ÃÍÁ¿ÌǾ a pÏǔͅ¿Ì Ì„’Á„Ï„ÌÌÚÈ Á
ЄÀ„‚Ï¿…ÿÌÇÌÏ¿ÆÏÇÐÍÁ¿ÌÌÚÈÁÍÎÏÍÐÌÇÉ„qaÊÛÀ„Ï
‘ÇÇm˜ËËÍÌп
k¿…„‘оÜ‘ÍÎÏÍБÍÍÃÇÌÇ‘Í‘…„–„ÊÍÁ„ÉÇÎÍÁ„Ä
ÌÇ„ „‚Í Ì¿Ð ‘„΄ÏÛ Ì„ ’ÃÇÁʾ„‘ ÍÌÍ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û Æ„Ï
É¿ÊÛÌÚË Í‘Ï¿…„ÌÇ„Ë пËÍ‚Í ЄÀ¾ ÌÍ ‘Í –‘Í БÍÏÍÌÚ
ÆÄÐÛ ˄̾ݑо ˄Б¿ËÇ ÊÇ—Û ÎÍÑÁ„υÿ„‘ ÇÄ̑ǖ
ÌÍБÛÇÆÍÀÏ¿…„ÌǾÇÍÏÇ‚ÇÌ¿Ê¿
i Á БÍÊÛ Ï¿ÆÊÇ–ÌÚ” ÆÌ¿ÉÍËÚ” Ì¿Ë ’…„ Ë„‘Íÿ”
Ï„—„ÌǾÎÏÍÀÊ„ËÎÏÍÐË¿‘ÏÇÁ¿„‘о‘„΄ÏÛËÌÍ‚ÍÍÀ˜„‚Í
Ç ÍÌÇ É¿…’‘о ÁÎÍÊÌ„ ÁÆ¿ÇËÍƿ˄̾„ËÚ fÐÊÇ ÀÚ ’ d
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ì„̿Б’ÎÇÊÍÌÇÉ¿ÉÇ”ÍÆ¿Ï„ÌÇÈÁÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘„пËÍ¿Ì¿ÊÇ
Æ¿ ÍÌ ÁÎÍÊÌ„ ËÍ‚ ÀÚ ÎÏÇÀ„‚Ì’‘Û É Ë„‘ÍÃ’ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛ
ÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ ° ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û ÐÁÍÝ ¿‚Ï„ÐÐÇÝ ÎÍ
Í‘ÌÍ—„ÌÇÝÉÊÝÀÇËÍÈÁÁÇÄÍÀÏ¿Æ¿‘Ï¿ÌГÍÏËÇÏÍÁ¿‘Û
Ü‘Í‘ ÍÀÏ¿Æ Á ÎÍÆÇ‘ÇÁÌÍË ÁÇÄ ÎÏÇ̾‘Û „‚Í Á ЄÀ¾ Ç
ÎÏÇÈ‘ÇÉÍÁÎÍÊÌ„’ÃÍÁÊ„‘ÁÍÏÇ‘„ÊÛÌÍË’Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘’
mÚ ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÎÍÃÏÍÀÌÍ Ï¿ÆÍÀÏ¿ÊÇ É¿É Ð ÎÍË͘ÛÝ
¿ÐЄϑÇÁÌÚ”‘Ï„ÌÇÌ‚ÍÁËÍ…ÌÍÎÏ„ÍÃÍÊ„Á¿‘ÛБϿ”΄τÃ
¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇ c ÜÎÇÆÍÃÇ–„ÐÉÍË пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„ ÎÍÃÍÀÌÚ„
ÎÏÇË„ÏÚ‘¿É…„Ç˄ݑоm„‘ÍÃÎÏÇË„ÌÇË‘¿ËÇ‘͂ÿ
É͂ÿБϿ”΄τÑ„ËÍ‘ÉÍ‚Í‘ÚÆ¿ÁÇÐÇ—ÛÌ„ÍÐÍÆÌ¿
„‘о Ç ÃÍБ¿Áʾ„‘ Ì„ÎÏǾ‘ÌÍБÇ Ì„ Ì¿ÎϾ˒Ý ¿ ÇÐÎÍÃ
ÁÍÊÛ
s ÀÚÊ ÊÝÀÇËÚË ¿ÐÐÇБ„Ì‘ÍË ÐÁÍ„‚Í —„“¿
ÁÏ¿–¿ÉÊÇÌÇ•ÇБ¿ oÌÇ ÿ…„ Æ¿Á‘Ï¿É¿ÊÇ Á˄Б„
ÍÀÐ’…ÿ¾ÄʿÇÍÀ˜Ç„ÎÏÍÀÊ„ËÚrÆ¿Á‘Ï¿ÉÍÁÁЄ
ÇÌ¿–¿ÊÍÐÛrÌ„ÉÍ‘ÍÏÚ”ÎÍÏÎÍÐÊ„ÌÇ”’sÎÍБÍ
¾ÌÌÍ Ï¿ÐБϿÇÁ¿Êо …„Ê’ÃÍÉ oÀÐÊ„ÃÍÁ¿ÌǾ ÎÍÉ¿
Æ¿ÊÇ–‘ÍÁÍÀʿБÇ…„Ê’ÃÉ¿s¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍÆÃÍÏÍÁ
pÏÇ–ÇÌ¿ÀÚÊ¿ÁÍÁЄÌ„ÁÍÏ‚¿Ì¿”Îǘ„Á¿Ï„ÌǾÇ
sÏ„—ÇÊÇÐÐÊ„ÃÍÁ¿‘ÛÍÀБ;‘„ÊÛБÁ¿ÎÏÇÉÍ‘ÍÏÚ”
ÍÌБ¿Ê–’ÁБÁÍÁ¿‘ÛЄÀ¾Ã’ÏÌÍ
aÌ¿ÊÇÆ ΄ÏÁÍÈ …„ À„ЄÃÚ ÎÍÐÊ„ ÉÍ‘ÍÏÍÈ ÍÌ
ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê ЄÀ¾ ÎÊÍ”Í ÿÊ ÁÎÍÊÌ„ ͘’‘ÇËÚÈ
Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘
y„“ÁÐÎÍËÌÇÊ ÁÃÏ’‚ ÎτׄБÁ„ÌÌÇÉ¿ s ‘Í
…„ ¿ÐÐÇБ„Ì‘¿ Ç ÊÝÀÇË•¿ Ç Ì¿–¿Ê ÉÍÏÇ‘Û „‚Í Æ¿
Ì„ÀÊ¿‚ÍÿÏÌÍБÛ oÌ ÃÍÁÍÊÛÌÍ …„БÉÍ Ç ÎÏ„Ì„ÀÏ„
…Ç‘„ÊÛÌÍ ÎÏÍ—„Êо ÎÍ ÎÍÁÍÃ’ ËÍÊÍÃÚ” ÊÝÄÈ
ÉÍ‘ÍÏÚ„ À„Ï’‘ Í‘ Ì„‚Í ÆÌ¿ÌǾ Ç ’Ë„ÌǾ ¿ ÎÍ‘ÍË
Îτÿݑ ÐÁÍ„‚Í ’–Ç‘„ʾ ÃÁÇ‚¿Ý‘ ÐÁÍÝ É¿ÏÛ„Ï’ Ç
ÿ…„Ì„ÁÐÎÍË̾‘Í‘ÍËÉÍË’ÍÌÇÁЄËÍÀ¾Æ¿ÌÚ
s É¿Æ¿ÊÍÐÛ –‘Í ÍÌ ÇÐÉÏ„ÌÌ„ ÐÇËο‘ÇÆÇÏ’„‘
ÐÁÍ„Ë’—„“’ÇЄ‚ÍБÍÏÍÌÚÌ„ËÍ…„‘ÀÚ‘ÛÏ„–Ç
ÌÇÍÉ¿ÉÍÈÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇÎÍÜ‘ÍË’—„Á„ÊÛÌ’Á—’Ýо
ÀÚÊÍËÚÐÊÛÍ‘ÍË–‘Í„‚Í’–Ç‘„ÊÛÌ„ÎÏÇÌÇË¿„‘
É͂ÿ’–„ÌÇÉÇБ¿ÌÍÁ¾‘опËÍБ;‘„ÊÛÌÚËÇÇÌ„
Æ¿ÁÇÐÇËÚËÇÍ‘Ì„‚ÍÐ΄•Ç¿ÊÇБ¿ËÇÍÌ‘’‘…„ÁÚ
‘„ÐÌÇÊÇÆÐÁÍ„‚ÍÐÍÆÌ¿ÌǾ
s¿ÉÍ‚Í ÁÚ‘„ÐÌ„ÌǾ ÀÚÊÍ ¾ÁÌÍ Ì„ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ãʾ “ÇÆÇÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ” Ì¿Ï’—„ÌÇÈ Ç s ÎÏÇ—ÊÍÐÛ
ÎÏÇÆÌ¿‘Û–‘ÍÎÏÍÀÊ„Ë¿‚Ê’À…„Çɿп„‘о„‚ÍÏ¿
ÀÍ‘Ú
e„ÊÍ Á ‘ÍË –‘Í „‚Í ÇÐÐÊ„ÃÍÁ¿‘„ÊÛÐÉ¿¾ Ï¿ÀÍ‘¿
ÎÏÇÁ„Ê¿„‚ÍÉÁÚÁÍÿËÎÏÍ‘ÇÁÍÏ„–¿˜ÇËÌ¿’–ÌÚË
’À„…ÄÌǾË —„“¿ pϾËÍ Æ¿¾ÁÇ‘Û ÍÀ Ü‘ÍË ÐÁÍ„Ë’
Ï’ÉÍÁÍÃÇ‘„ÊÝ ÆÌ¿–Ç‘ Ï„—Ç‘Ûо Ì¿ Á„ÐÛË¿ ЄÏÛ„Æ
ÌÚÈ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ ÎÍÐÉÍÊÛÉ’ „‚Í ‘Í–ÉÇ ÆÏ„ÌǾ —„“
ÌÇÉ͂ÿÀÚÌ„ÎÏÇ̾ÊsÍÉ¿Æ¿Êо΄τÃÁÚÀÍÏÍË
Ë„…Ã’ ÐÍÀБÁ„ÌÌÚËÇ ’À„…ÄÌǾËÇ Ç Ì¿’–ÌÍÈ
É¿ÏÛ„ÏÍÈ r¿Ë ‘Í‚Í Ì„ ÍÐÍÆÌ¿Á¿¾ ÁЄ ‘¾Ì’Ê Ð Ï„
—¿Ý˜ÇË ÍÀÐ’…ÄÌÇ„Ë Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘ÍÁ ÐÁÍ„È Ï¿ÀÍ‘Ú
ÐÌÍÁ¿ÇÐÌÍÁ¿ÎÏÍÁ„Ͼ¾ÐÍÀБÁ„ÌÌÚ„ÍÏÇ‚ÇÌ¿ÊÛÌÚ„
Ì¿’–ÌÚ„ÁÚÁÍÃÚÇÇÐÎÍÃÁÍÊÛ‚Í‘ÍÁ¾Í‘É¿ÆÍ‘ÌÇ”
ÁÍÇ˾Ð͔Ͽ̄ÌǾ”ÍÏ͗ǔ͑ÌÍ—„ÌÇÈЗ„“ÍË
pÏÍÀÊ„ËÚ Ð …„Ê’ÃÉÍË ƿБ¿ÁÇÊÇ s ÎÏÍÁ„БÇ
Ü‘Í‘пËÍ¿Ì¿ÊÇÆÇÍ‘ÉÏÚÊÇÌ¿ÐÉÍÊÛÉÍБϿ”΄τÃ
‘„Ë –‘Í ÍÌ ËÍ…„‘ ÁÚÆÁ¿‘Û Ì„ÃÍÁÍÊÛБÁÍ ÐÁÍ„‚Í
—„“¿Á„ÊÇÉÁÌ„ËÇÉ¿É’ÎÍÏÌÍÇÆÀ„‚¿„‘ÍÌÎÏÇ
̾‘ǾÏ„—„ÌǾÁÜ‘ÍÈÐÇ‘’¿•ÇÇ
oÐÍÆÌ¿Á ÐÁÍÝ ÎÏÍÀÊ„Ë’ s ÎÍ̾Ê –‘Í ÐÉÍÊÛ
ÀÚ ÌÇ ÀÚÊÍ ‘¾‚ÍБÌÍ Ü‘Í Ãʾ Ì„‚Í „Ë’ ÎÏÇÄ‘о
ÎÏÇ̾‘Û Ï„—„ÌǾ Ì„ÐË͑Ͼ Ì¿ БϿ” Ç –‘Í Ï„—„
ÌÇ„Ü‘ÍÀ’Ä‘ÁÎÍÊÛÆ’„‚ÍÌ¿’–ÌÍÈ–„БÌÍБÇ
q¿Æ’Ë„„‘о ÎÍÐÊ„ Ü‘Í‚Í ÎÏÍÀÊ„ËÚ Ð Îǘ„Á¿
Ï„ÌÇ„ËÏ„—ÇÊ¿ÐÛпËÇÐÍÀÍÈ
cÚʄƿݘ¿¾ÇÆÎÍÃБϿ”¿ÇÊÇÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚ”À„ÐÎÍ
ÉÍÈБÁ ‘„Ê„ÐÌ¿¾ ÀÍÊÛ ° Á„˜Û ÃÍÁÍÊÛÌÍ Ï¿ÐÎÏÍБϿ̄Ì
Ì¿¾ s¿É¿¾ ÐÇ‚Ì¿ÊÛÌ¿¾ ÀÍÊÛ bÍÊÇ‘ ÆÃÍÏÍÁÍ„ ° ǘÇ
ÎÏÍÀÊ„Ë’ÁÎÐÇ”ÇÉ„
t e Ì¿ÎÏÇË„Ï ÁЄ ÀÚÊÍ ”ÍÏÍ—Í pÏ„’Ð΄Á¿Ý˜ÇÈ
ÀÇÆÌ„ÐË„Ì ÏÍÁÌÚÈ ÎÏÇÁ„‘ÊÇÁÚÈ ÍÀ˜Ç‘„ÊÛÌÚÈ nÇÉ¿
ÉÇ” ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍÁ Ì¿ ÁЄ ÁЄ‚ÿ ÐÍ‚Ê¿ÐÌÚÈ ’Б’ΖÇÁ
ÎÏ„ÃÎÍ–‘„‘ Äʿ‘Û ‘Í –‘Í Ì„ Í–„ÌÛ‘Í „Ë’ ÌÏ¿ÁǑо
ÊÇ—Û ÀÚ ÌÇÉÍ‚Í Ì„ Í‚ÍÏ–Ç‘Û n„ Í‚ÍÏ–Ç‘Û …„Ì’

Ж¿Ð‘ÊÇÁÚÈÀÏ¿ÉÁ‘„–„ÌÇ„ξ‘ÇÊ„‘ ÉÍÊÊ„‚ÎÍÏ¿ÀÍ‘„

e ‘¿ÉÍÈ ÐÇËο‘Ç–ÌÚÈ ÐÎÍÉÍÈÌÚÈ Ð ÌÇË ‘¿É Ê„‚ÉÍ 
Ï’ÉÍÁÍÃБÁÍ
ÐeÌÇÉ¿ÉÇ”ÎÏÍÀÊ„Ë 
cЄ Á ÍÀ˜„Ë ÀÚÊÍ ”ÍÏÍ—Í i ÁÃÏ’‚ ͑ɒÿ Ì„
ÁÍÆÛËÇÐÛÜ‘Ç‚ÍÊÍÁÌÚ„ÀÍÊÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

cÍ–„Ï„ÃÌÍÈÏ¿ÆÐÇÊÛÌ’Ý‚ÍÊÍÁÌ’ÝÀÍÊÛeÎÍ–’ÁБ
ÁÍÁ¿ÊÁ‘„¿‘Ï„ɒÿÍ‘ÎÏ¿ÁÇÊоÍÌÎÍ̿Б;ÌÇÝ…„ÌÚ
bÍÊÛÀÚÊ¿Í–„ÌÛÐÇÊÛÌÍÈÇÌ¿–¿Ê¿ÐÛÇË„ÌÌÍÁ
‘„¿‘Ï„°ÃÍË¿e–’ÁБÁÍÁ¿ÊЄÀ¾ÎÏ„ÉÏ¿ÐÌÍ
r ÃÍпÃÍÈ e ÍÀÏ’‚¿Ê ÎÛ„Ð’ ÌÍ ‘’‘ …„ ÁÍÆÏ¿
ÆÇÊЄÀ„°Ì„ÀÍÊÇ‘‚ÍÊÍÁ¿ÇÆÆ¿Ã’ÏÌÍ‚ÍÐ΄ɑ¿É
ʾÿ…„„ÐÊÇ‘ÚÁÚÌ’…ÄÌ„‚ÍÐËÍ‘Ï„‘Û
cÚÌ’…Ä̩oÌÌ„”Í‘„ÊÐËÍ‘Ï„‘ÛÜ‘’ÎÛ„Ð’Ç
ÎÍ—„Ê Ì¿ Ì„„ ÎÍ ̿Б;ÌÇÝ …„ÌÚ oÌ ’Б’ÎÇÊ „„
ÎÏÍÐÛÀ„ÇÌ„Б¿ÊÐÎÍÏÇ‘ÛÐÄʿÊÁÇÖ‘Í„Ë’ÁЄ
Ï¿ÁÌÍÌ„Б¿ÊÌ¿ÐÁÍ„Ë̿Б¿ÇÁ¿‘Û–‘ÍÀÚÉ¿ÉÁЄ
‚ÿ ÍБ¿Á¿‘Ûо ËÇÊÚË Ç ’Б’ΖÇÁÚË οÏÌ„Ë mÍ
…„‘ÀÚ‘Û„ÐÊÇÀÚÍÌ̿Б;ÊÌ¿ÐÁÍ„ËÇÌ„ÎÍ‘¿
˜ÇÊо Á ‘„¿‘Ï Ï¿ÃÇ …„ÌÚ Ç ‚ÍÊÍÁ¿ ÀÚ ’ Ì„‚Í Ì„
ÀÍÊ„Ê¿!
r Ü‘ÍÈ ËÚÐÊÛÝ ‚ÍÊÍÁÌ¿¾ ÀÍÊÛ ÇЖ„ÆÊ¿ É¿É
À’ÑÍ„„Ì„ÀÚÊÍ
e ÁÐÎÍËÌÇÊ É¿É ̄Б„ÏÎÇËÍ ’ Ì„‚Í ÀÍÊ„Ê¿
‚ÍÊÍÁ¿Ì¿ÐÉ’–ÌÚ”Á„–„ÏÇÌÉ¿”ɒÿÍÌ‘¿É…„„Æ
ÃÇÊ ÎÍ ̿Б;ÌÇÝ …„ÌÚ oÌ Ï¿ÆÃÏ¿…¿Êо ÎÍÿÁ
ʾÊÁЄÀ„Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„Ç’Ì„‚Í‘’‘…„Ì¿–ÇÌ¿Ê¿
ÀÍÊ„‘Û‚ÍÊÍÁ¿
e Í‘Ë„‘ÇÊ Ü‘’ ÐÁ¾ÆÛ ° ÍÌ ’Б’ο„‘ ÎÏÍÐÛÀ¿Ë
…„ÌÚ Ì„ ̿Б¿ÇÁ¿„‘ Ì¿ ÐÁÍ„Ë Ï¿ÆÃÏ¿…¿„‘о ÎÍ
ÿÁʾ„‘Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„Ç’Ì„‚Í‘’‘…„Ì¿–ÇÌ¿„‘ÀÍ
Ê„‘Û ‚ÍÊÍÁ¿ k¿É ‘ÍÊÛÉÍ ÍÌ ÍÐÍÆÌ¿„‘ Á –„Ë ÄÊÍ Ç
ÿ„‘ÁÚ”ÍÃÐÁÍ„Ë’Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇÝ°ÀÍÊÛÎÏÍ”ÍÃÇ‘
x„Ï„Æ É¿ÉÍ„‘Í Áτ˾ ’ e Î;ÁÇÊ¿ÐÛ ÁÍÆËÍ…
ÌÍБÛÎÏÍÁ„ÏÇ‘ÛÐÁÍ„ÎÏ„ÃÎÍÊÍ…„ÌÇ„ÁÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍ
ÇÌÍÈÐÇ‘’¿•ÇÇ
oÌÎÏÍÐÌ’ÊоÎÍÐÊ„Á„–„ÏÌÇÉÇ’ЄÀ¾Ì¿“ÇÏ
Ë„Í–„ÌÛÏ¿ÌÍÇ‘’‘…„ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿ÊÐÇÊÛÌ’Ý‚Í
ÊÍÁÌ’Ý ÀÍÊÛ rÌ¿–¿Ê¿ ÎÍÃ’Ë¿Ê –‘Í ËÌÍ‚Í ÁÚÎÇÊ
Ì¿É¿Ì’Ì„ÌÍËÌÍ‚ÍÌ¿É¿Ì’Ì„ÍÌÌ„ÎÇÊpÍÎÏÍÀÍ
Á¿Ê ÐÌÍÁ¿ ’ÐÌ’‘Û Ç ÁÐÎÍËÌÇÊ ÎÏÇÐÌÇÁ—ÇÈо „Ë’
‘ÍÊÛÉÍ –‘Í ÐÍÌ ° ÍÌ Ï¿ÆÿÁÇÊ É’ÐÍ–ÉÍË ÎÏÍËÍ
É¿—ÉÇÃÁ’”ÉÊÍÎÍÁb’Ë¿‚¿ÀÚÊ¿ÁоÁË¿Ê„ÌÛÉÇ”
ÃÚÏÍ–É¿”ÐÍБ¿ÁʾÁ—Ç”ÉÏ¿ÐÇÁÚÈ’ÆÍÏp͔ͅDŽ
’ÆÍÏÚÍÌÁÚÏ„Æ¿ÊÁÄ‘БÁ„Ì¿οÎÇÏÍÐÌÍÈÀ’Ë¿‚„
fË’ É¿Æ¿ÊÍÐÛ –‘Í ’ Ì„‚Í ÎÍÊ’–¿ÊÇÐÛ ÎÏ„ÉÏ¿ÐÌÚ„
e„ÌÛБϿ”¿ 
’ÆÍÏÚ ÍÌ ÎÍÉ¿Æ¿Ê Ç” Ë¿Ë„ –‘ÍÀÚ ’ÐÊÚ—¿‘Û ÎÍ
”Á¿Ê’ÌÍË¿Ë¿‘ÍÊÛÉÍÏ¿ÐЄ¾ÌÌÍÌ¿Ì„‚ÍÁƂʾ̒
Ê¿
°pÏÇ–„Ë ‘’‘ À’Ë¿‚¿ ° ÃÍпÃÊÇÁÍ ÎÍÃ’Ë¿Ê
eÇÁÐÎÍËÌÇÊ–‘ÍÌ¿É¿Ì’Ì„΄τÃÁ„–„ÏÇÌÉÍÈÌ¿
“ÇÏË„ÀÚÊÍÐÍÀÏ¿ÌÇ„oÌÐÇÄÊÇÍ‘Ì„–„‚ÍÄʿ‘Û
ÏÇÐÍÁ¿ÊÌ¿À’Ë¿‚„É¿ÏÇÉ¿‘’ÏÚÌ¿ÎÏ„ÃЄÿ‘„ʾ°
ÐÁÍ„‚ÍÍÎÎÍÌ„Ì‘¿
e ÁÆÃÏÍ‚Ì’Ê ° ÐÊÍÁÍ §ÍÎÎÍÌ„Ì‘¨ ÁÚÐÉÍ–ÇÊÍ
Ì„ÇÆÁ„БÌÍ͑ɒÿoÌÌ„ЖǑ¿ÊÎÏ„ÃЄÿ‘„ʾÐÁÍ
ÇË ÍÎÎÍÌ„Ì‘ÍË pÏ¿Áÿ ÍÌ ÁÍÆÏ¿…¿Ê ÎÏÍ‘ÇÁ Ï„ÆÍ
ÊÝ•ÇÇÁÚ̄ЄÌÌÍÈÌ¿‚ÍÊÍÐÍÁ¿ÌÇ„ÌÍÁÍÆÏ¿…„ÌÇ„
ÀÚÊÍ Ì„ ÎÍ Ð’˜„БÁ’ Ì¿ Ì„‚Í Ì„ ÍÀÏ¿‘ÇÊÇ ÁÌÇË¿
ÌÇ„ ÁЄ ÎÏÍ‚ÍÊÍÐÍÁ¿ÊÇ §Æ¿¨ Ç ‘ÍÊÛÉÍ ЄȖ¿Ð e
ÎÍ̾Ê–‘ÍÁÏ„Æ’ÊÛ‘¿‘„Ü‘Í‚Í‚ÍÊÍÐÍÁ¿ÌǾÌ¿Ì„‚Í
ÐÁ¿ÊÇÊ¿ÐÛË¿ÐпÃÍÎÍÊÌÇ‘„ÊÛÌÍÈÏ¿ÀÍ‘Úi‚ÍÊÍÁ¿
ÀÍÊÇ‘’Ì„‚ÍÇË„ÌÌÍÎÍÜ‘ÍË’oÌÁ–„Ï¿ÎÍ–’ÁБÁÍ
Á¿Ê –‘Í „‚Í Íξ‘Û ÎÏÍÁ„ÊÇ ƿБ¿Áʾݑ „‚Í –‘Í‘Í
Äʿ‘Û ÎÍËÇËÍ „‚Í ÁÍÊÇ oÌ ÎÍÿÁÇÊ Á–„Ï¿ Á ЄÀ„
Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„Çÿ…„É¿ÉÀ’ÑÍÌ„ÎÍ̾Ê–‘ÍÎÏÍ
ÇДÍÃÇ‘ sÍÊÛÉÍ –‘ÍÀÚ ÍБ¿‘Ûо ‘„Ë ËÇÊÚË e
ÉÍ‘ÍÏÍ‚Í ÁЄ ÊÝÀÇÊÇ i ÁÍ‘ ÐÌÍÁ¿ ° ‚ÍÊÍÁÌ¿¾
ÀÍÊÛ
cÌ„Æ¿ÎÌÍeÎÍ̾ÊÐÁÍÈÐÍÌÎÏÍÏ¿ÆÿÁÊ„ÌÌÚ”
ÉÊÍÎÍÁ
kÊÍοËÇ ÀÚÊÇ ‘„ É‘Í ÎÏÇÁÚÉ „ÆÃÇ‘Û Ì¿ Ì„Ë
¿ ÍÌ ÁÚÌ’…ÄÌ ÀÚÊ ‘„Ï΄‘Û Ç ÿ…„ Ï¿ÆÃÏ¿…¿‘Ûо
ЄÀ„Ì„ÎÍÆÁÍʾÊ
cÍÐÌ„Ì„Ì¿ÃÍÀÚÊÍÎÏÇ‘ÁÍϾ‘Ûо
ieÏ¿ÆÿÁÇÊÉÊÍÎÍÁ
iÀÍÊÛÎÏÍ—Ê¿
r‘„”ÎÍÏÉ¿É‘ÍÊÛÉÍ’eÁÍÆÌÇÉ¿Ê¿Ì„ÍÀ™¾ÐÌÇË¿¾
‚ÍÊÍÁÌ¿¾ÀÍÊÛÍÌÆÌ¿ÊÉ¿ÉÍ‘ÚÐÉ¿‘Û„„ÎÏÇ–ÇÌ’ÇÀÍÊÛ
’”ÍÃÇÊ¿
r¿ËÍ¿Ì¿ÊÇÆeÀÚÊ’Ð΄—„ÌÎÍ‘ÍË’–‘ÍÀÍÊÛÌ„’Ð
΄ʿ ‚Ê’ÀÍÉÍ ΒБǑÛ ÉÍÏÌÇ oÌ¿ Ì„ Ë„—¿Ê¿ „Ë’ Ï¿ÀÍ
‘¿‘ÛÇ”ÍÃÇ‘ÛÌ¿Á„–„ÏÇÌÉÇoÌ¿ÀÚÊ¿‘„ÏÎÇË¿ÇÎÏÍ”Í
ÃÇÊ¿ À„ÐÐÊ„ÃÌÍ É͂ÿ ÍÌ Ì¿’–ÇÊо ÇÆÁÊ„É¿‘Û ÐÍÀБÁ„Ì
Ì’ÝÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌ’Ý¿‚Ï„ÐÐÇÝÉÍ‘ÍÏ¿¾ÇÎÍÏͅÿʿÀÍÊÛ
e ÍÁʿÄÊ ÜÎÇÆÍÃÇ–„ÐÉÇË пËÍ¿Ì¿ÊÇÆÍË Ì¿’–ÇÊо
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ð „‚Í ÎÍË͘ÛÝ Ï„—¿‘Û ÉÍÌÉÏ„‘Ì’Ý ÎÏÍÀÊ„Ë’ Ç ÿÊÛ—„
Ì„ÎÍ—„ÊvÍ‘¾ÉÍÌ„–ÌÍÁÍÎÏÍÐÍÁÃʾÍÎÚ‘ÌÍ‚ÍÎÐÇ”Í
¿Ì¿ÊÇ‘ÇÉ¿ÍБ¿ÊÍÐÛËÌÍ‚Í
pÏÍÀÊ„Ë¿eÀÚÊ¿Á‘ÍË–‘ÍÍÌÌ„ÍÐË„ÊÇÁ¿ÊоÁÚ
ÐÉ¿ÆÚÁ¿‘ÛÇ͑Б¿ÇÁ¿‘ÛÐÁÍÇ…„Ê¿ÌǾÇÎÏ¿Á¿
x‘Í Á ‘¿ÉÍË ÐÊ’–¿„ ÍÆÌ¿–¿Ê „‚Í Ж¿Ð‘ÊÇÁÚÈ ÀÏ¿É!
pÍ–„Ë’ÍÌÎÏÇÁÚÉÎÍБ;ÌÌÍ’Б’ο‘Û‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾË…„
ÌÚ!x‘ÍÆ¿–’ÁБÁÍÍÌÉÌ„ÈÇÐÎÚ‘ÚÁ¿Ê!bÚÊ¿Ü‘ÍÊÝ
ÀÍÁÛ ÎÏ„ÃÎÍÊ¿‚¿Ý˜¿¾ Ï¿ÁÌÚ„ ÎÏ¿Á¿ ÇÊÇ Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛ
ÎÍБÏÍ„ÌÌ¿¾ÇÐÉÊÝ–Ç‘„ÊÛÌÍÌ¿„‚ÍeÎÍÖÇÌ„ÌÇÇ!

<<

. 8
( 10)>>