<<

. 9
( 10)>>

i ÁÍÍÀ˜„ ÁÍ‘ Ü‘Í‘ ÍÀÏ¿Æ ËÇÊÍ‚Í ÁЄË ÎÏǾ‘ÌÍ‚Í
οÏ̾ ͑ɒÿ ÍÌ ÁƾÊо! pÍ–„Ë’ e ÇË ‘¿É ÃÍÏÍ…ÇÊ!
mÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÍÌ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿Ê БϿ” ÁÍÆÀ’ÃÇ‘Û ÁÏ¿…ÄÀ
ÌÍБÛÍÉÏ’…¿Ý˜Ç”ÇÁÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁБ¿Ï¿ÊоÁЄË’‚Í
ÃÇ‘Û!mÍ…„‘ÀÚ‘ÛÜ‘ÍÁÚÆÚÁ¿ÊÍÎÍБ;ÌÌÍ„„‚ÍÏ¿ÆÃÏ¿
…„ÌÇ„ ÉÍ‘ÍÏÍ„ ÍÌ ÁÚÌ’…ÄÌ ÀÚÊ ÎÍÿÁʾ‘Û mÍ…„‘
ÀÚ‘ÛÉÏÍË„‚ÍÊÍÁÌÚ”ÀÍÊ„ÈÀÚÊÇÇÃÏ’‚Ç„ÎÍÐÊ„ÃБÁǾ
‘¿ÉÍÈ Á ÍÀ˜„Ë‘Í Ì„ÌÍÏË¿ÊÛÌÍÈ ÐÇ‘’¿•Ç„È Ð „‚Í ”¿
Ï¿É‘„ÏÍËÇÎÏÍÀÊ„Ë¿ËÇ
nÍ‘¿ÉÿʄÉÍeÆ¿ÀÇÏ¿‘ÛоÁЄÀ¾Ì„Б¿Ê
iÌ¿–„ „Ë’ ÀÚ ÎÏÇ—ÊÍÐÛ ƿ̾‘Ûо ÐÇБ„Ë¿‘Ç–„ÐÉÇË
¿Ì¿ÊÇÆÍËÉÉÍ‘ÍÏÍË’ÍÌÀÚÊÎÏÍБÍÌ„‚Í‘ÍÁÇÌ„”Í‘„Ê
ÇËÆ¿ÌÇË¿‘Ûоÿ…„É͂ÿÜ‘ÍÎÍÐÍÁ„‘ÍÁ¿ÊÎÐǔͿ̿ÊÇ
‘ÇÉ É ÉÍ‘ÍÏÍË’ e ÍÀÏ¿‘ÇÊо Ð Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇËÇ Ì¿Ï’
—„ÌǾËÇ”¿Ï¿É‘„Ï¿naptsikrfbf
Ü‘¿ÎÚпËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿

x‘Í ‘¿ÉÍ„ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ Ç É¿É Ü‘Í ÎÏÍÇДÍÃÇ‘ Ì¿ ΄ÏÁÚÈ
ÎÍÁ„Ï”ÌÍБÌÚÈ ÁƂʾà ¾ÐÌÍ ÇÆ ÎÏÇÁ„ÄÌÌÚ” ÁÚ—„ ÎÏÇ
Ë„ÏÍÁx„ÊÍÁ„Éƿÿ„‘ЄÀ„ÁÍÎÏÍÐÚÎÚ‘¿„‘о–„БÌÍÌ¿
ÌÇ” Í‘Á„‘Ç‘Û cоÉÇ„ ËÚÐÊÇ Ç ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÇ ÿ…„ пËÚ„
Ì„Ê„ÎÚ„ÇÀ„ÐÐÁ¾Æ¿ÌÌÚ„ÉÍ‘ÍÏÚ„ÎÏÇ”Íþ‘„Ë’ÎÍÎ’‘ÌÍ
Á ‚ÍÊÍÁ’ ÍÌ Ì„ Í‘ÀÏ¿ÐÚÁ¿„‘ ¿ ÎÚ‘¿„‘о ÇБÍÊÉÍÁ¿‘Û Ç
ÐÁ¾Æ¿‘ÛБ„ËÇÁÍÎÏÍпËÇÌ¿ÉÍ‘ÍÏÚ„ǘ„‘Í‘Á„‘Ús¿É
ÍÌ Ï¿ÀÍ‘¿„‘ Ç ÐÍ ÐÌÍÁÇÄÌǾËÇ Á ÉÍ‘ÍÏÚ” БτËǑо
Ï¿Æ‚¿Ã¿‘ÛÐÉÏÚ‘Ú„ÐÁÍÇ…„Ê¿ÌǾÇБτËÊ„ÌǾÇÍξ‘Û
e„ÌÛБϿ”¿ 
‘¿ÉÇ’Á¾Æ¿‘ÛǔБ„ËÇпËÚËÇÁÍÎÏÍпËÇÍпËÍËЄÀ„
k¿É –¿Ð‘Í ÐÊ„Ã’„‘ Æ¿ÌÇË¿‘Ûо пËÍ¿Ì¿ÊÇÆÍË Á É¿
ÉÍ„ Áτ˾ Ã̾ Ç É¿É ÃÍÊ‚Í! cЄ –‘Í ɿп„‘о Ï„‚’ʾÏ
ÌÍБÇ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ° Ð’‚’ÀÍ ÇÌÃÇÁÇÃ’¿ÊÛÌÍ s’‘ ‚Ê¿Á
ÌÍ„ ÎÍËÌÇ‘Û –‘Í ÊÝÀ¿¾ ÎÍÎÚ‘É¿ ÃÍ‘ÏÍÌ’‘Ûо ÃÍ ÎÏÇ
ÁÚ–ÌÚ” Д„Ë ÎÍÁ„ÄÌǾ Ç Бϒɑ’Ï ”¿Ï¿É‘„Ï¿
Ì„ÎÏ„Ë„ÌÌÍ ÁÚÆÍÁ„‘ ÁÌ’‘Ï„ÌÌ„„ ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„ k¿ÉÇË
ÀÚ ’˜„ÏÀÌÚË ÌÇ ÀÚÊ ÐÎÍÐÍÀ Æ¿˜Ç‘Ú ЄÀ¾ Í‘ Á¿—„È
ÐÉÏÚ‘ÍÈ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇÍÌÁÚÏ¿ÀÍ‘¿ÌÎÏÇÁÚ–„ÌÇÌ„Ï¿Æ
ÐοпÊÁ¿ÐÍ‘οÌÇ–„ÐÉÇ”¿‘¿ÉÇÁÚÁЄËÇÀ„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛ
ÌÚËÇÐÇÊ¿ËÇÎÍБ¿Ï¿„‘„ÐÛпËÍ‚ÍЄÀ¾
ÁÚ°ÁÉ¿–„БÁ„
ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉ¿ ÉÍÁЄ˒Ü‘ÍË’Ì„ÃÍΒБǑÛ
n¿ÎÏÇË„Ï„ÐÊÇÁÚÏ„—Ç‘„Æ¿ÌÇË¿‘ÛопËÍ¿Ì¿ÊÇÆÍË
ÃÁ¿Ï¿Æ¿Á̄ÄÊÝЗ„БÇÃÍЄËÇ–¿ÐÍÁÁ„–„Ï¿ÁÚпËÇ
…„ Í–„ÌÛ ÐÉÍÏÍ ÁÆÀ’Ì‘’„‘„ÐÛ ÎÏÍ‘ÇÁ Ì¿Á¾Æ¿ÌÌÍÈ пËÍË’
ЄÀ„ ÍÀ¾Æ¿ÌÌÍБÇ ÎÏÍ‘ÇÁ пËÍÎÏÇÌ’…ÄÌǾ c¿Ë ÎÏÍБÍ
Ì„Æ¿”Í–„‘оÌÇ–„‚ÍÄʿ‘ÛÁ¿ËÇÍÁʿÄ„‘¿Î¿‘ǾÇÀ„ÆÌ¿
Ä…ÌÍБÛÌÇËÚÐÊ„ÈÌÇ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÈÁ‚ÍÊÍÁ’Ì„ÎÏÇÄ‘¿
‘Í–‘ÍÎÏÇÄ‘À’Ä‘‚Ê’ÎÍÇÌ„Ê„ÎÍÇÌÇ–„‚ÍÌ„ÍÀ™¾ÐÌÇ‘
c ‘Í …„ Áτ˾ „ÐÊÇ ÁÚ À’Ä‘„ Í‘ÉÊ¿ÃÚÁ¿‘Û пËÍ
¿Ì¿ÊÇÆ ÎÏÇÀ„‚¿‘Û É Í‘‚ÍÁÍÏÉ¿Ë Ç ΄τÌÍпË Ì¿ ÃÏ’‚ÍÈ
ÀÍÊ„„ ’ÿ–ÌÚÈ ÄÌÛ ÇÊÇ –¿Ð ÁÚ Á ÉÍÌ•„ ÉÍÌ•ÍÁ ‘¿ÉÇ„
΄τÏÚÁÚ Ë„…Ã’ ƿ̾‘ǾËÇ ’Б¿ÌÍÁÇ‘„ –‘Í Á¿— пËÍ
¿Ì¿ÊÇÆÎÍ‘„Ͼ„‘ÁоÉÇÈÐËÚÐÊ
iÁЄ…„ÿ…„пËÚ„ÃÊÇ‘„ÊÛÌÚ„΄τÏÚÁÚÁƿ̾
‘Ǿ” ÎÏ„ÃÎÍ–‘Ç‘„ÊÛÌ„„ –„Ë ÎÏÇÌ’ÃÇÊÍÁÉ¿ r¿ËÍ¿Ì¿ÊÇ
ÆÍËÁÚÃÍÊ…Ìڔ͑„‘ÛÆ¿ÌÇË¿‘Ûоp’БÛÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÍ
p’БÛ Ì„ ÎÏÇÁ¾ÆÚÁ¿¾ÐÛ É ÍÎτÄʄÌÌÍË’ ÃÌÝ Ç –¿Ð’
bÚÊÍÀÚ…„Ê¿ÌÇ„
uÍÏËÚ Ç Ë„‘ÍÃÚ пËÍ¿Ì¿ÊÇ‘Ç–„ÉÍÈ Ï¿ÀÍ‘Ú Íξ‘Û
‘¿ÉÇ ÃÍÊ…ÌÚ ÀÚ‘Û ’ÃÍÀÌÚ Ç ÎÏÇ„ËÊ„ËÚ ÉÍË“ÍÏ‘ÌÚ
ÇË„ÌÌÍÃʾÁ¿Ð
cÚËÍ…„‘„ÎÏÍБÍ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿‘ÛÐÁÍÇ̿БÏÍ„ÌǾÇ
ÐÍБ;ÌǾ ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÇ Ç ÐÌÍÁÇÄÌǾ Æ¿ÎÍËÇÌ¿¾ ÐÍÀБ
Á„ÌÌÚ„ÍÆ¿Ï„ÌǾÇÁÚÁÍÃÚÇÌ„ÍБ¿Áʾ¾ÐÊ„ÃÍÁÁÁÇÄ
ÃÌ„ÁÌÇÉÍÁÇÆ¿ÎÇЄÈ
cÚ ËÍ…„‘„ Á„БÇ ÃÌ„ÁÌÇÉ пËÍÌ¿ÀÊÝÄÌÇÈ “ÇÉÐÇ
Ï’¾ ÐÁÍÇ Í‘ÉÏڑǾ eÌ„ÁÌÇÉ ° Б¿ÏÇÌÌÚÈ ÐÎ’‘ÌÇÉ п
ËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ oÌ ”ÍÏÍ— ‘„Ë –‘Í É Ü‘ÇË Æ¿ÎÇоË ÁЄ‚ÿ
ËÍ…ÌÍ Á„ÏÌ’‘Ûо nÍ ÀÚ‘Û ÎÍÊÌÍБÛÝ Í‘ÉÏÍÁ„ÌÌÚË Ð
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÊÇБÍË À’Ë¿‚Ç ÐÊÍ…ÌÍ m„—¿„‘ ‘Í –‘Í É¿ÉÇË ÀÚ ÇÌ
‘ÇËÌÚË ÄÊÍË ÌÇ ÀÚÊÍ Á„ÄÌÇ„ ÃÌ„ÁÌÇÉ¿ ËÚ ÁЄ‚ÿ
ÎÏ„ÃБ¿Áʾ„Ë ЄÀ„ ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ –‘„ÌǾ Ì¿—Ç” Æ¿ÎÇЄÈ
‘Ï„‘ÛÇËÊÇ•ÍËÇÎÍËÌÇËÍ‘¿ÉÍÈÁÍÆËÍ…ÌÍБÇ¿ÆÌ¿–Ç‘
ÇÎÏÇÀ„‚¿„ËÉ’ÐÊ’‚¿ËÁÌ’‘Ï„ÌÌ„‚Í•„ÌÆÍÏ¿
bÍÊ„„ ÐÍÁÏ„Ë„Ì„Ì ÐÎÍÐÍÀ Ï¿ÀÍ‘Ú Ð ÃÇÉ‘Í“ÍÌÍË ÌÍ
‘’‘ Íξ‘Û‘¿ÉÇ ̿БÍÏ¿…ÇÁ¿„‘ ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ ÎÍοÿÌǾ
ÍÆÁ’–„ÌÌڔ͑ÉÏÍÁ„ÌÇÈÁ‘Ï„‘ÛÇÏ’ÉÇ
cЄ‘ÏÇÐÎÍÐÍÀ¿ÁÏ¿ÆÊÇ–ÌÚ”ÐÍ–„‘¿ÌǾ””ÍÏÍ—ÇÌÍ
ËÍ…ÌÍÍБ¿ÌÍÁÇ‘ÛоÇÌ¿ÍÃÌÍË°ÊÇ—ÛÀÚÁÚ–’ÁБÁÍ
Á¿ÊÇЄÀ¾ÐÌÇË̿Ä…ÌÍÇÐÎÍÉÍÈÌÍ
˜““„É‘ÇÁÌÚÈ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ ÎÏ„ÃÎÍÊ¿‚¿„‘ Ï¿ÀÍ‘’ Ì¿
‘Ï„”Ü‘¿Î¿”
n¿ ΄ÏÁÍË Ü‘¿Î„ ÍÎτÄʾ„‘о Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾ ÎÍ
‘Ï„ÀÌÍБÛ
n¿ Á‘ÍÏÍË ÎÏÍÏ¿À¿‘ÚÁ¿Ý‘о „„ ÎÏÇ–ÇÌÚ ÎÏ;ÁÊ„
ÌǾÇÐÊ„ÃБÁǾ
n¿ ‘Ï„‘Û„Ë Ü‘¿Î„ ÁÚ¾Áʾݑо ÁÆ¿ÇËÍÐÁ¾ÆÇ Ì„ÁÏÍ
‘Ç–„ÐÉÍÈ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇ Ð ÃÏ’‚ÇËÇ Бϒɑ’Ï¿ËÇ ÊÇ–ÌÍБÇ
Á‘ÍË–ÇÐÊ„ÇÌÚËÇÌ„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇËÇÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ¾ËÇ
pÍÐÉÍÊÛÉ’Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾ÊÇ–ÌÍБÛÏ„ÃÉÍÍ‚Ï¿ÌÇ–Ç
Á¿„‘о É¿ÉÍÈ‘Í ÍÃÌÍÈ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍÈ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛÝ Á
‘ÏÇÜ‘¿Î¿°ÍÎτÄʄÌÇ„ÁÚ¾ÁÊ„ÌÇ„ÎÏÇ–ÇÌÚÇÐÊ„ÃБ
ÁÇÈ’Б¿ÌÍÁÉ¿ÁÆ¿ÇËÍÐÁ¾Æ„ÈÐÃÏ’‚ÇËÇБϒɑ’Ï¿ËÇ°
ÎÏÇ”ÍÃǑоÏ¿ÀÍ‘¿‘ÛÐÉ¿…ÃÍÈÌ„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍÈÎÍ‘Ï„ÀÌÍ
БÛÝ
r‘ÏÍ‚ÍБÛ Á ÐÍÀÊÝÄÌÇÇ ÎÍÐÊ„ÃÍÁ¿‘„ÊÛÌÍБÇ Ü‘¿ÎÍÁ
…„Ê¿‘„ÊÛÌ¿ ÌÍ Ì„ ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌ¿ c ÉÍÌ•„ ÉÍÌ•ÍÁ ÁÚ Á
пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„ ËÍ…„‘„ ÐÌ¿–¿Ê¿ Ì¿ÀτБÇ Ì¿ ËÌÍ‚Í–ÇÐÊ„Ì
ÌÚ„ÐÊ„ÃБÁǾÌ„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍÈÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇÁÊÝÀÁÇÇÊÇ
ÁʿБÇ ÇÊÇ Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ a ’…„ ÎÍÆ…„ Ç Ì¿ ÍÐÌÍÁ„
Ü‘Ç” Í‘ÉÏÚ‘ÇÈ ÎÏÇÈ‘Ç É ÁÚÁÍÃ’ Í ‘ÍË –‘Í Á¿—¿ ÎÍ
‘Ï„ÀÌÍБÛÁÊÝÀÁÇÇÊÇÎÏ„ÁÍДÍÃБÁ„Ì¿ÃÍÉÏ’…¿Ý˜ÇËÇ
ÌÍÐÇ‘Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇÈ”¿Ï¿É‘„Ï
s„΄ÏÛ Í ‘„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÍË Ü““„É‘„ Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„
ÐËÚÐÊ„ÇÄÈБÁ„ÌÌÍБÇпËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿pÍ ÉÊ¿ÐÐÇÉ„ ÎÐÇ
”Í¿Ì¿ÊÇÆ¿ ‘„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÇÈ Ü““„É‘ ̿Б’ο„‘ Á ËÍË„Ì‘
ÍÐÍÆÌ¿ÌǾ ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚ” ÎÏÇ–ÇÌ ÎÏÍÀÊ„ËÚ ‘Ï¿ÁËÇÏ’Ý
˜Ç”ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇÈÆ¿ÎÏ„‘ÌÚ”…„Ê¿ÌÇÈsÍ„БÛÁÐÎÍË
ÌÇÊÆ¿ÀÚ‘Í„ÍÐÍÆÌ¿ÊÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÍ„Ç°ÆÃÍÏÍÁÇÌÍÏË¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ê„Ì
pÏÇ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„ ÍÐÍÆÌ¿ÌÇ„ ‘Í‚Í –‘Í ‘¿ ÇÊÇ ÇÌ¿¾
ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛ ÌÍÐÇ‘ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇÈ ”¿Ï¿É‘„Ï Ç Ì¿ пËÍË
Äʄ „БÛ ÐÎÍÐÍÀ ÎÍÿÁÊ„ÌǾ ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇ ËÍ…„‘ ÎÏÇ
̄БÇ пËÍ¿Ì¿ÊÇ‘ÇÉ’ Ì„ÉÍ‘ÍÏÍ„ ÍÀÊ„‚–„ÌÇ„ nÍ ÎÍÃÍÀ
ÌÚ„ ÐÊ’–¿Ç ÁЄ …„ ÃÍÁÍÊÛÌÍ Ï„ÃÉÇ ¿ ’Ð΄” ËÍ…„‘ ÍÉ¿
Æ¿‘ÛоÁÏ„Ë„ÌÌÚË
cЄ‘¿ÉÇÍÃÌÍ‚ÍÍÐÍÆÌ¿ÌǾÌ¿ÊǖǾ’Á¿ÐÌ„ÁÏÍ‘Ç–„
ÐÉÇ” ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ„È Ë¿ÊÍÁ¿‘Í i ÿ…„ Ï„—ÇËÍБÇ ÇÆË„
ÌÇ‘Û ЄÀ¾ ‘Í…„ ËÍ…„‘ ÍÉ¿Æ¿‘Ûо Ì„ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ ° ÎÍ
ÐÉÍÊÛÉ’ Ç ‘Í Ç ÃÏ’‚Í„ ÁÎÍÊÌ„ ËÍ‚’‘ ÍÀ„ÏÌ’‘Ûо пËÍ’Ð
ÎÍÉÍ„ÌÇ„Ë Ç À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍÈ ÎÍÎÚ‘ÉÍÈ Ð͔ϿÌÇ‘Û ÁЄ
‘Í –‘Í ÿ„‘ Ãʾ Á¿—„‚Í ÐÎÍÉÍÈБÁǾ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾ ÎÍ
‘Ï„ÀÌÍБÛ Ç –‘Í Äʿ„‘ „„ Ãʾ Á¿Ð Ð’À™„É‘ÇÁÌÍ •„ÌÌÍÈ
iË„ÌÌÍÎÍÜ‘ÍË’ÄÈБÁ„ÌÌÍБÛпËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ÃÍБǂ¿„‘о
Ì¿Á‘ÍÏÍËÇ‘Ï„‘Û„ËÜ‘¿Î„Ï¿ÀÍ‘ÚÉ͂ÿÁÚÍ‘ÉÏÚÁ¿„‘„
Ãʾ ЄÀ¾ ÐÊ„ÃБÁǾ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍÈ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇ ÁÌ’‘
Ï„ÌÌÇ„ Æ¿ÎÏ„‘Ú ÉÍ‘ÍÏÚËÇ ÇÆÆ¿ Ì„„ ÁÚ ÁÚÌ’…ÄÌÚ
ÐÉÍÁÚÁ¿‘ÛÐÁÍÝÐÁÍÀÍÃ’‘„ÎÏÍÀÊ„ËÚÇÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÚÉÍ
‘ÍÏÚ„ÍÌ¿ÎÍÏͅÿ„‘¿Æ¿‘„Ë„˜„Ç’Б¿Ì¿ÁÊÇÁ¿„‘„ÐÁ¾
ÆÇ Ü‘ÍÈ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇ Ð ÃÏ’‚ÇËÇ s¿É —¿‚ Æ¿ —¿‚ÍË Ãʾ
Á¿Ð Í‘ÉÏÚÁ¿„‘о ÇБÇÌÌÚÈ ÐËÚÐÊ Á¿—Ç” …„Ê¿ÌÇÈ
БτËÊ„ÌÇÈ Í‘ÌÍ—„ÌÇÈ Ç ÎÍБ’ÎÉÍÁ Ç ÁÚ ÎÍБ„΄ÌÌÍ
ÍÐÁÍÀͅÿ¾ÐÛ Í‘ ÎÏÇÁÚ–„É Ç Æ¿ÎÏ„‘ÍÁ пËÇ Äʿ„‘„
ÐÁÍÇ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ„ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇ ÁЄ Ë„Ì„„ Ç Ë„Ì„„ •„Ì
ÌÚËÇ ¿ ÍÐÁÍÀͅÄÌÇ„ Í‘ ÌÇ” ÁЄ ÀÍÊ„„ …„Ê¿ÌÌÚË Ç
ÁÍÆËÍ…ÌÚËÁÎÊÍ‘ÛÃÍÇÆÀ¿ÁÊ„ÌǾÍ‘ÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÚ”ÐÇË
ΑÍËÍÁ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍ‚Í ”¿Ï¿É‘„Ï¿ ° “ÍÀÇÈ БϿ”ÍÁ Ç
‘Ï„ÁÍ‚nonflbilon©
пËÍ¿Ì¿ÊÇÆÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇ

h¿ÁÇÐÇËÍБÛkÍ‘Ë’…–ÇÌÌÍÐÇÊ¿ÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÚÈ”¿Ï¿É‘„Ï
r‘Ï¿”–‘Í„„ÀÏÍо‘ÍÌ¿ÍБ¿Ì„‘оÍÃÌ¿–‘ÍÊÝÀÇ
ËÚÈ’ÈÄ‘Í‘Ì„„ƿБ¿ÁʾÊÎÏÇÍÃÌÍÈ‘ÍÊÛÉÍËÚÐÊÇÍÀ
Ü‘ÍËЙ„…ÇÁ¿‘ÛоkÇ–’ÁБÁÍÁ¿‘ÛЄÀ¾Ë¿Ê„ÌÛÉÇËÀ„Ð
ÎÍË͘ÌÚË Ï„À„ÌÉÍË pÏÇ ÊÝÀÚ” ÿ…„ ËÌÇËÚ” ’‚ÏÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Æ¿” Ï¿ÆÏÚÁ¿ ËÇÏ Ãʾ k ΄τБ¿Á¿Ê Ð’˜„БÁÍÁ¿‘Û ÍÌ¿
•„ÊÇÉÍËÆ¿ËÚÉ¿Ê¿ÐÛÌ¿ÊÝÀÇËÍËÃ’Ë¿Ê¿‘ÍÊÛÉÍÍÐÉÍ
ÏÍË ÐÁÇÿÌÇÇ ÇÊÇ Í ‘ÍË É͂ÿ …„ ÍÌ Ì¿ÉÍÌ„• ÎÍÆÁÍ
ÌÇ‘ ÇÊÇ É¿É ÍÌ ÐÌÇË„‘ ‘Ï’ÀÉ’ Ç –‘Í ÐÉ¿…„‘ „ÐÊÇ ÎÍ
ÆÁÍÌÇ‘ ÍÌ¿ fÐÊÇ „È É¿Æ¿ÊÍÐÛ –‘Í ÍÌ ÎÏÇ Í–„Ï„ÃÌÍË
ÐÁÇÿÌÇÇ Ì„ ÀÚÊ ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ Æ¿ÀÍ‘ÊÇÁ ÇÊÇ Ì„…„Ì ÇÊÇ
ÀÚÊ ÐÊÇ—ÉÍË ¾ÁÌÍ –„Ë‘Í ÍÆ¿ÀÍ–„Ì ÇÊÇ ”ÍÊÍÄÌ ÍÌ¿
ËÍ‚Ê¿Ã’Ë¿‘Û‘ÍÊÛÉÍÍÀÜ‘ÍËÇÌÇÏ¿ÀÍ‘¿ÌÇÃÏ’ÆÛ¾ÌÇ
Ï¿ÆÁÊ„–„ÌǾ „„ Ì„ ÎÏÇÁÊ„É¿ÊÇ Ç ÍБ¿ÁʾÊÇ Ï¿ÁÌÍÃ’—
ÌÍÈ lÝÀÍ„ ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„ Á Ü‘ÍÈ …ÇÆÌÇ ÍÌ¿ ËÍ‚Ê¿ ͘’
‘Ç‘ÛÎÍÊÌÍÇÐÇÊÛÌÍ‘ÍÊÛÉÍÏ¿ÆÄÊÇÁ„‚ÍÐÊÝÀÇËÚË
e„ÊÍÀÚÊÍÿ…„Ì„ÁÉÍÌÉÏ„‘ÌÍË‚„ÏÍ„„„ÎÍÐÊ„ÃÌ„‚Í
Á¾ÊÍ ‘„É’˜„‚Í ÏÍË¿Ì¿ k É¿É‘Í ÿÁÌÍ ’…„ ÎÏÇÁÚÉÊ¿
Ë„–‘¿‘ÛÍÌ„ÉÍ„ËÇÄ¿ÊÛÌÍËË’…–ÇÌ„ÍÊÝÀÇËÍËÉÍ‘Í
ÏÚÈÁÍÆÛË„‘Ì¿ЄÀ¾ÁЄ„„Æ¿ÀÍ‘ÚÐÄʿ„‘„„ÀÍ‚¿‘ÍÈÇ
Ж¿Ð‘ÊÇÁÍÈÏ„—Ç‘ÁЄÎÏÍÀÊ„ËÚÁ‘ÍË–ÇÐÊ„ÇÎÍÏ¿ÀÍ
‘„ÿБ„ÈÁÍÆËÍ…ÌÍБÛÏ¿ÐÉÏڑ۾ɿɑÁÍÏ–„ÐÉÍÈÊÇ–
ÌÍБÇ
k ÀÚÊ¿ τÿɑÍÏÍË Ç Ì¿–Ç̿ݘ„È ÎÇп‘„ÊÛÌÇ
•„È 
cÐ’˜ÌÍБÇkÇÐÉ¿Ê¿ÁÊÝÀÁÇÍÃÌÍ‚Í°’ÐÎÍÉÍ„ÌǾ
Í‘ ‘Ï„ÁÍ‚Ç Ç À„ÐÎÍÉÍÈБÁ¿ ÊÝÀÇËÚÈ Ì’…„Ì ÀÚÊ „È Ì„
ÃʾÊÝÀÁÇ¿ÃʾοϿÆÇ‘ÇÏÍÁ¿ÌǾÇÏ„—„ÌǾÐÍÀБÁ„Ì
ÌÚ”ÎÏÍÀÊ„ËÍ–„ËÏ¿Æ’Ë„„‘оkÌ„ÃÍ‚¿ÃÚÁ¿Ê¿ÐÛÎÍ
ÐÉÍÊÛÉ’Ü‘ÇБτËÊ„ÌǾÀÚÊÇ‚Ê’ÀÍÉÍÁÚ‘„ÐÌ„ÌÚk¿ÉÇ
‚Ê’”Í„ Ì„‚ÍÃÍÁ¿ÌÇ„ Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„ Ç ÁÏ¿…ÄÀÌÍБÛ ÎÏÍ
‘ÇÁ„„БÍÊÛÍÀÍ…¿„Ëڔ˒…–ÇÌÎÍÐÉÍÊÛÉ’ÌÇÍÃÇÌÇÆ
Ìǔ̄ËÍ‚ÍÎÏ¿Áÿ‘ÛÜ‘Ç„„‚Ï¿ÌÃÇÍÆÌÚ„Ë„–‘ÚÇ̿Ä
…ÃÚ
n„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛÁÊÝÀÁÇÀÚÊ¿Ì„„ÃÇÌБ
Á„ÌÌÍÈ Á ”¿Ï¿É‘„Ï„ k oÌ¿ БϿÿʿ Í‘ ÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÍÈ Ç
Ì¿Á¾Æ–ÇÁÍÈ ÐÉÏÍËÌÍБÇ k ÁЄ‚ÿ Б¿ÁÇÊ¿ ЄÀ¾ ÌÇ…„
ÃÏ’‚Ç” ’˿ʾʿ ÐÁÍÇ ÐÎÍÐÍÀÌÍБÇ Ç ÎÏÇÁÊ„É¿‘„ÊÛÌÍБÛ
nÇÉ͂ÿÌ„ÍÐοÏÇÁ¿Ê¿–’…Í„ËÌ„ÌÇ„„ÐÊÇÿ…„ÀÚÊ¿Ð
ÌÇËÉ¿‘„‚ÍÏÇ–„ÐÉÇÌ„ÐÍ‚Ê¿ÐÌ¿k͂ÿÍÌ¿’ÆÌ¿Ê¿ÍÀÇÆ
Ë„Ì„ Ë’…¿
k ÀÚÊ¿ Æ¿Ë’…„Ë Ë’… „„ ÀÏÍÐÇÊ  ÍÌ¿ ÁÍÐ
ÎÏÇ̾ʿ „„ Í–„ÌÛ ÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÍ ÌÍ Ð’Ë„Ê¿ ÍÎÏ¿Áÿ‘Û Ì„
Á„ÏÌÍБÛÐ’ÎÏ’‚¿‘„Ë–‘ÍÐÍ΄ÏÌÇ•¿ÀÚÊ¿ÀÍÊ„„ÎÏÇÁÊ„
É¿‘„ÊÛÌ¿ ÎÍ ’Ë’ Ç ÁÌ„—ÌÍБÇ k ÀÚÊ¿ Ì¿Á¾Æ–ÇÁÍ
ÜÉÍÌÍËÌÍÈ Á Í‘ÌÍ—„ÌÇÇ ЄÀ¾ Ç À;ʿÐÛ ÎÍ‘Ï¿‘Ç‘Û Ì¿
ÐÁÍÇ ÎÏǔ͑Ç ÿ…„ п˒Ý ÌÇ–‘Í…Ì’Ý Ð’ËË’ h¿Ì¾Á Ï’
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÉÍÁÍþ˜ÇÈ ÎÍБ Á ÇÆÿ‘„ÊÛБÁ„ ÍÌ¿ ÁÚÌ’…Ä̿ ÀÚÊ¿
ÿÁ¿‘Û ’É¿Æ¿ÌǾ ÎÍÖÇÌ„ÌÌÚË Ç Äʿʿ Ü‘Í ÎÏÍо˜ÇË
ÇÆÁÇ̾ݘÇËо‘ÍÌÍËi‚Ï¿¾Á‘„ÌÌÇÐkÇÆÆ¿ÁÌ’‘Ï„Ì
ÌǔƿÎÏ„‘ÍÁÌ„–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿’Á„Ï„ÌÌÍБÇÇÐÁÍÀÍÃÚÁЄ
‚ÿ ÎÏÍÇ‚ÏÚÁ¿Ê¿ ¿ БÍÇÊÍ „È Æ¿ÀÚ‘Ûо Ç Ì¿–¿‘Û Ç‚Ï¿‘Û
”ÍÏÍ—ÍÍÌ¿ÐÊÍÁÌÍÐÎÍ”Á¿‘ÚÁ¿Ê¿ÐÛÎ’‚¿Ê¿ÐÛÁÍÆËÍ…ÌÍ
БÇ ÁÚÇ‚ÏÚ—¿ Ç ÎÍÃÿÁ¿Ê¿ÐÛ ÐÍ΄ÏÌÇÉ’ iÌ‘„Ï„ÐÚ ÃÏ’
‚Ç”kБ¿ÁÇÊ¿ÁÚ—„ÐÁÍÇ”ÇÎÍ‘ÍË’Ì¿Ì„„ÁЄ‚ÿÁÆÁ¿
ÊÇÁ¿ÊÇ п˒Ý Ì’ÃÌ’Ý Ï¿ÀÍ‘’ Ç Á Í‘Î’ÐÉ ÍÌ¿ —Ê¿ Á п
ËÍ„Ì„’ÃÍÀÌÍ„Áτ˾
iÜ‘ÍÈÐÁÍ„ÈÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÍÈÇÉ¿ÉÍÈ‘ÍÌ¿ÏÍ–ÌÍÈÎÏÇ
ÌÇ…„ÌÌÍБÇ k Ì„ ÍÐÍÆÌ¿Á¿Ê¿ ЖǑ¿Ê¿ –‘Í Æ¿ÌÇË¿„‘ Á
…ÇÆÌÇ ‘Í ˄БÍ ÉÍ‘ÍÏÍ„ Æ¿ÐÊ’…ÇÊ¿ Ç ‘ÍÊÛÉÍ ÇÌ͂ÿ
ÁοÿʿÁ¿Î¿‘ÇÝÇÏ¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„ÁÏ„Ë„ÌÌÍÇÌ„Ì¿ÃÍÊ‚Í
ÇÌÇÉ¿ÉÌ„ËÍ‚Ê¿ÎÍ̾‘ÛÎÏÇ–ÇÌ‘¿ÉÇ”ÎÏÇБ’ÎÍÁ”¿ÌÃ
ÏÚ
n¿Á¾Æ–ÇÁÚ„ ÐÉÏÍËÌÍБÛ Ç ƿБ„Ì–ÇÁÍБÛ ÐÍÎÏÍÁÍ…
ÿÊÇÐÛ Ï¿ÆÁÇ‘Ç„Ë БϿÌÌÍ‚Í ÎÍÿÁÊ„ÌÌÍ‚Í –„БÍÊÝÀǾ
ÁÚÏ¿…¿Á—„‚ÍоÁ‘¾‚„ÉÉ¿ÉÇË‘ÍËÇÆ„ÏÌÚË’Ð΄”¿ËÁ
ÎÍÿÁÊ„ÌÌÍË ÁÚÐÍÉÍË„ÏÇÇ ÎÍ Í‘ÌÍ—„ÌÇÝ É ÍÉÏ’…¿Ý
˜ÇËÁÐÉÏÚ‘ÍÈËБǑ„ÊÛÌÍБÇÇ͘’˜„ÌÇÝ’ÃÍÁÍÊÛБ
ÁǾÎÏÇÌ„’ÿ–¿”ÃÏ’‚Ç”cÆ¿ÐÊ’‚’ЄÀ„kБ¿ÁÇÊ¿ÌÇ
–‘Í…ÌÚ„ ÐÊ’–¿ÈÌÍБÇ ÁÏÍÄ ”ÍÏÍ—„È ÎÍ‚ÍÃÚ ÁÍ Áτ˾
ÎÏÍ‚’ÊÉÇÇп˿¾ΒБ¾–Ì¿¾Ì„’ÿ–¿ÁÏÍÄÐÊÍË¿ÌÌÍÈ
ËÍÊÌÇÇÌ¿Ð’ËÉ„ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿Ê¿ÐÛ„ÈÉ¿ÉÉ¿‘¿Ð‘ÏÍ“¿
pÏ„…Ä –„Ë ÍÀÏ¿‘Ç‘Ûо É пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ’ k ÃÍÊ‚Í„
Áτ˾ ÎÍЄ˜¿Ê¿ ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘ÇÉ¿ Ç ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÎÏÇÊÇ–ÌÍ
ÍÐÁÍÇÊ¿ ‘„”ÌÇÉ’ ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ¿ fÈ ÎÏ„ÃБ;ÊÍ ÁÚ¾ÁÇ‘Û
ÐÁÍÇ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ„ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇ Á ÊÝÀÁÇ Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ
Í‘ οϑ̄Ͽ Ì¿Á¾Æ–ÇÁÍÈ ÐÉÏÍËÌÍБÇ Ç БτËÊ„ÌÇ„ É
ÎÏ„ÁÍДÍÃБÁ’ Ì¿Ã ÊÝÃÛËÇ ’Б¿ÌÍÁÇ‘Û Ç” ÎÏÇ–ÇÌÚ
ÐÊ„ÃБÁǾ Ç ÁÆ¿ÇËÍÐÁ¾ÆÛ Ç ÎÍÎÚ‘¿‘Ûо —¿‚ Æ¿ —¿‚ÍË Á
ÎÏÍ•„ÐЄ Ü‘ÍÈ Ï¿ÀÍ‘Ú ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘Ûо Í‘ ÌÇ” ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо
Í‘ ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ” Æ¿ÎÏ„‘ÍÁ БÏÍÇ‘Û Í‘ÌÍ—„ÌǾ Ð ÐÍÀÍÈ Ç
ÍÉÏ’…¿Ý˜ÇËÇ Ì„ ÎÏÇÀ„‚¿¾ É Æ¿˜Ç‘ÌÚË Ë„”¿ÌÇÆË¿Ë
Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ”ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ„È
cÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁkÃÍÀÇÊ¿ÐÛÐÁÍ„‚Í„È’ÿÊÍÐÛÍÐÁÍ
ÀÍÃÇ‘Ûо Í‘ ÐÁÍÇ” ÉÍËÎÊ„ÉÐÍÁ Ç Б¿‘Û ÃÏ’‚ÇË –„ÊÍÁ„
ÉÍË° ÐÁÍÀÍÃÌÚË Ï¿ÐÉÍÁ¿ÌÌÚË ’Á„Ï„ÌÌÚË Á ЄÀ„ Ì„
Æ¿ÁÇÐÇËÚË Ç ÐÇÊÛÌÚË ’Ð΄—ÌÚË Ç Á ÎÏÍ“„ÐÐÇÍÌ¿ÊÛ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÌÍË
ÍÌ¿ Б¿Ê¿ ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÇÆÁ„БÌÍÈ ÎÇп‘„ÊÛÌÇ•„È  Ç Á
ÊÇ–ÌÍË ÎÊ¿Ì„
Ì¿’–ÇÊ¿ÐÛ БÏÍÇ‘Û Ï¿ÁÌÍÎÏ¿ÁÌÚ„ Í‘ÌÍ
—„ÌǾÐοϑ̄ÏÍË 
cÍ‘“Ï¿‚Ë„Ì‘пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇ
Í‘οϑ̄ϿÎÏÍÁ„ÄÌÌÍ‚ÍkÁÎÍÊÌ„пËÍБ;‘„ÊÛÌÍÇÐ
Ì„Ë¿ÊÍÈÎÍÊÛÆÍÈÃʾЄÀ¾пËÍÈ

arrowiawii
k ÎÏÍÐÌ’Ê¿ÐÛ ’‘ÏÍË Ð –’ÁБÁÍË ’Б¿ÊÍБÇ Ç Ï¿Æ
ÃÏ¿…„ÌǾtБ¿ÊÍБÛÍÌ¿‘’‘…„ÐÎÇпʿÌ¿Ï¿ÀÍ‘’Ï¿Æ
ÃÏ¿…„ÌÇ„Ì¿¿Á‘ÍÏ¿ÉÍ‘ÍÏÚÈÌ„ÐÿÊÁÍÁτ˾Б¿‘ÛÝÇ
‘ÍÊÛÉÍ ÎÍÐÊ„ Ü‘Í‚Í ÁÐÎÍËÌÇÊ¿ –‘Í „„ ÃÏ’‚ ’„”¿Ê ÇÆ ‚Í
ÏÍÿ Ï¿ÆÁÊ„–Ûо Ç Í‘Ã͔̒‘Û ÍÀ„˜¿Ê Á„ÏÌ’‘Ûо Ì¿ ÁÚ
”ÍÃÌÚ„ Ç Ì„ Á„ÏÌ’Êо i ’Б¿ÊÍБÛ Ç Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„ Í‘
ÌÍÐÇÊÇÐÛ É „„ ÃÏ’‚’ ÉÍ‘ÍÏÚÈ Á Í–„Ï„ÃÌÍÈ Ï¿Æ „„ ÍÀË¿
Ì’ÊÌÍkÉ¿ÉÁЄ‚ÿÎÍÀ;ÊоÎÏÇÆÌ¿‘ÛоЄÀ„ÁÜ‘ÍË
iÿ…„Ü‘Í‘БϿ”Í‘ÉÏÚ‘ÍÁÍÆË’‘Ç‘ÛоÎÍÁ„ÄÌÇ„ËÊÝ
ÀÇËÍ‚ÍkÎÍБ¿Ï¿Ê¿ÐÛÌ„Æ¿Ë„‘Ç‘Û°ÎÏÇÆÌ¿‘Û„‚ÍÆÌ¿
–ÇÊÍÎÏÇÆÌ¿‘Û–‘Í„„–’ÁБÁÍÁÍÁЄÌ„ÊÝÀÍÁÛoÌÍÌ¿
ÆÚÁ¿„‘о°Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛkÜ‘ÍË’ÍÌ¿ÀÚÊ¿Ì„‚Í‘ÍÁ¿
pÍ‘ÍË k ÎÍ–„Ë’‘Í ÁÐÎÍËÌÇÊ¿ ÐÁÍÝ ÎÍÃÏ’‚’ Ç „„
̄Ж¿Ð‘Ì’ÝÊÝÀÍÁÛÍ‘ÉÍ‘ÍÏÍÈ‘¿ÇЕ„ÊÇÊ¿ÐÛÁÃÏ’‚Æ¿
ÀÍÊ„Á ÎÌ„ÁËÍÌÇ„È pÍÊ„…¿Ê¿ Á ÊÇ”ÍÏ¿ÃÉ„ ˄о• ¿ ÉÍ
‚ÿ ÎÏÇ—Ê¿ Á ЄÀ¾ ‘Í‘ É‘Í ƿБ¿ÁʾÊ „„ БÍÊÛÉÍ БϿ
ÿ‘ÛÍÉ¿Æ¿Êо„ÈÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍÀ„ÆÏ¿ÆÊÇ–„Ìi‘’‘…„k
ÎÍÃ’Ë¿Ê¿ Í ÉÌÇ‚„ ÎÏÍ–Ç‘¿ÌÌÍÈ Á ÝÌÍБÇ ° ‘¿Ë ‚„ÏÍÈ
ÁÍÆÁÏ¿˜¿„‘оÐÁÍÈÌÚ¿…„Ì¿„‚ÍÁÚБ¿Áʾ„‘ÇÆÃÍË¿°
ÎÍÉ¿ÍÌÁÍ„Á¿ÊÍÌ¿„‚ÍÏ¿ÆÊÝÀÇÊ¿
cЄ’É¿ÆÚÁ¿ÊÍkÌ¿‘Í–‘ÍÍÌ¿Ë„–‘¿„‘ÎÍÏÁ¿‘ÛÐÍ
ÐÁÍÇËÃÏ’‚ÍËÌÍkÌ„ËÍ‚Ê¿ЄÀ„ÁÜ‘ÍËÎÏÇÆÌ¿‘Ûо Ç
ÎÏÇÎÇпʿ ÐÁÍÇ ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÇ Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„ Ç ’Б¿ÊÍБÛ
ËÇÌ’‘ÌÍÈ ÍÀÇÄ Ì¿ ÊÝÀÇËÍ‚Í ° ÌÇÉ͂ÿ Ð ÌÇË Ì„ Ï¿Ð
Б¿Ì’ÐÛ¾ÐÊÇ—ÉÍËÊÝÀÊÝ„‚Í

rn|
kÎÏÇÐÌÇÊоÐÍÌ°ÍÌ¿Á–’…ÍË‚ÍÏÍÄ‚ÄÁЄ‚Í
ÁÍϾ‘Ì¿Ì„ÆÌ¿ÉÍËÍ˄ȾÆÚÉ„b¿‚¿…ÇÄÌÛ‚ÇÐÿʿÁ
É¿Ë„Ï’ ”Ï¿Ì„ÌǾ Ç ÀÏÍÃÇ‘ ÎÍ ‚ÍÏÍÃ’ –’…¿¾ ÎÍ‘„ϾÌ
Ì¿¾ ÌÇÉÍË’ Ì„Ì’…Ì¿¾ pÍ‘ÍË ÍÌ¿ ÎÍοʿ Ì¿ ¾ÏË¿ÏÉ’
ÁÇÄʿ É¿ÉÍÈ‘Í Ç‚ÍÏÌÚÈ ÉÊ’À Ç ’ÏÍÕ¿ Ì¿ ÎÍÉ¿Æ Ãʾ
e„ÌÛБϿ”¿ 
Î’ÀÊÇÉÇÎÍ‘ÍËÉÏ’…ÇÊ¿ÐÛÌ¿ɿϒЄÊÇÁЄÀÚБτ„”Í
‘„Ê¿ ÐÍÐÉÍ–Ç‘Û Ç Ì„ ËÍ‚Ê¿ ÎÍ‘ÍË É¿–¿Ê¿ÐÛ Ì¿ ÊÍÃÉ„ Ç
ÎÏÍÐÌ’Á—ÇÐÛ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿ ЄÀ¾ ̄Ж¿Ð‘ÌÍÈ Ç ÍÃÇÌÍ
ÉÍÈ
cÍ‘Ü‘Í–’ÁБÁÍÎÍ‘„ϾÌÌÍБÇÎÍÏ¿ÆÇÊÍkoÌ¿ÁÐÎÍ
ËÌÇÊ¿É¿ÉÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍÆ¿ÀÊ’ÃÇÊ¿ÐÛÁÝÌÍБÇÁ–’…ÍË
‚ÍÏÍÄ Ç ÎÍÎÚ‘¿Ê¿ÐÛ ÇБÍÊÉÍÁ¿‘Û ÐÌÍÁÇÄÌÇ„ i‚ÍÏÌÚÈ
ÉÊ’ÀÇÄËÍÌБϿ•ÇÝ’ÏÍÕ¿kÐÁ¾Æ¿Ê¿ÐÍÐÁÍÇËÃÏ’‚ÍË
°ÉÍ‘ÍÏÚÈÍÀË¿Ì’Ê„„̿Ä…ÃÚÉ¿ÉÍÀË¿ÌÚÁ¿Ý‘оÌ¿
Ä…ÃÚÇ‚ÏÍÉÍÁ˜‘ÇËÍÀ™¾ÐÌ„ÌÇ„ËkÁÎÍÊÌ„’ÃÍÁÊ„‘ÁÍ
ÏÇÊ¿ÐÛ ”Í‘¾ Á Ð’˜ÌÍБÇ ÍÌ¿ Í‘É¿Æ¿Ê¿ÐÛ Í‘ ЄÏÛ„ÆÌÍ‚Í
¿Ì¿ÊÇÆ¿ÎÍÏ¿ÆÇÁ—„‚Í„„–’ÁБÁ¿ÎÍ‘„ϾÌÌÍБÇ
b’Ã’–Ç ÆÌ¿ÉÍËÍÈ Ð ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÇË ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌÇ
„ËÐÌÍÁÇÄÌÇÈkÌ„ËÍ‚Ê¿Ì„Æ¿Ë„‘Ç‘Û–‘ÍÁ•„Ì‘Ï„„„
ÐÌÍÁÇÄÌǾ°ÍÀÏ¿ÆÁÍÉÆ¿Ê¿ÇÎÍË„˜„ÌÌÍ‚ÍÁÌ„‚ÍÁЄ‚Í
„„ À¿‚¿…¿ Ç Ǟ‚ –‘Í Ì¿ ¾ÆÚÉ„ À„ÐÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚Í ÍÆÌ¿
–¿ÊÍ ‘ÍÊÛÉÍ ÍÃÌÍ ° ÁÍÉÆ¿Ê ° „„ ÃÏ’‚ ÍÌ¿ ÁЄ Á Ì„‚Í
ÁÊÍ…ÇÊ¿¿ÍÌÍÀË¿Ì’Ê„„Í…ÇÿÌǾ
iÁÜ‘ÍÈÎÍÎÚ‘É„пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿Ð ÎÍË͘ÛÝ ÐÌÍÁÇÄ
ÌÇÈÇÁ‘ÍÈ–‘ÍÀÚÊ¿ÎÏ„ÃÎÏÇ̾‘¿ÐÎÍË͘ÛÝ¿ÐÐÍ•Ç¿
•ÇÈÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾkÀÚÊÇÐÊÇ—ÉÍËÐÇÊÛ
ÌÚÇÎÍ‘ÍË’ÁÚÁÍÃÚÇ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌǾ„„ÀÚÊÇÌ„ÃÍБ¿‘Í–
ÌÍ‚Ê’ÀÍÉÇ
pÍÆ…„ k ÐÌÍÁ¿ Á„ÏÌ’Ê¿ÐÛ É ÎÍÎÚ‘É¿Ë ÇБÍÊÉÍÁ¿‘Û
Ü‘Í‘ ÐÍÌ ° ÐÊÇ—ÉÍË ÐÇÊÛÌÚË Ç ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÚË ÀÚÊÍ
‘Í –’ÁБÁÍ ÎÍ‘„ϾÌÌÍБÇ Ð ÉÍ‘ÍÏÚË ÍÌ¿ ‘͂ÿ ÎÏÍÐÌ’
Ê¿ÐÛ oÌ¿ ÐÌÍÁ¿ ÁÐÎÍËÌÇÊ¿ É¿É Á ÝÌÍБÇ Æ¿ÀÊ’ÃÇÊ¿ÐÛ Á
–’…ÍË‚ÍÏÍÄÇÉ¿ÉÍÈÀ„ÐÎÍË͘ÌÍÈЄÀ¾ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿
oÌ¿Ì„Ï„—ÇÊ¿ÐÛ‘͂ÿÌ¿пËÚÈÎÏÍБÍÈ—¿‚°Æ¿È‘ÇÁ
Í‘„ÊÛ ÇÊÇ Ë¿‚¿ÆÇÌ Ç ’ÆÌ¿‘Û ÃÍÏÍ‚’ i ‘¿É …„ Ð „„ ÃÏ’
‚ÍË°ÍÌ¿п˿͑ΒБÇÊ¿„‚ÍÁÎÍ„ÆÃÉ’Æ¿‚ÍÏÍÃÉÎÏÇ
¾‘„ÊÝ Á˄БÍ ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ Í‘ÉÏÚ‘Í Æ¿¾ÁÇ‘Û –‘Í Ì„ ”Í
–„‘–‘ÍÀÚ„„ÀÏÍпÊÇÍÃÌ’
k ÐÌÍÁ¿ ÎÏÇ—ÊÍ Ì¿ ’Ë ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇ„ Ä‘БÁ¿ É¿É
ÍÌ¿ ÃÍÊ‚Í Ë„–‘¿Ê¿ É’ÎÇ‘Û ÍÀÌÍÁÉ’ Ãʾ É’ÉÊÚ ¿ É͂ÿ
Ë¿Ë¿Ì¿ÉÍÌ„•ÎÍÁ„Ê¿„„ÁË¿‚¿ÆÇÌп˿Í‘É¿Æ¿Ê¿ÐÛÍ‘
ÎÍÉ’ÎÉÇ’ÁÇÄÁÁÃÏ’‚–‘ÍÁЄÆÄÐÛÐÊÇ—ÉÍËÃÍÏÍ‚ÍÇ
ÐË’‘ÇÁ—ÇÐÛ –‘Í Ì¿ Ì„„ À’Ä‘ ÎÍ‘Ï¿–„ÌÍ БÍÊÛÉÍ Ǟ‚
kÐÄʿʿÁÚÁÍÖ‘Í„ÈÌ„БÍÇ‘ÀÚ‘Û ‘¿ÉÍÈ ÏÍÀÉÍÈ Á
ÁÚÏ¿…„ÌÇÇ ÐÁÍÇ” …„Ê¿ÌÇÈ ° Ì¿ÃÍ ÀÚ ÎϾËÍ ‚ÍÁÍÏÇ‘Û
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÃÏ’‚’–„‚ÍÀڄȔ͑„ÊÍÐÛ
i ÐÌÍÁ¿ k ’ÉÊÍÌÇÊ¿ÐÛ Í‘ ÎϾËÚ” Ç ‚Ê’ÀÍÉÇ” ‘ÍÊ
ÉÍÁ¿ÌÇÈ Ç Ì„ ÿʿ ÁÚÈ‘Ç Ì¿Ï’…’ ÐÁÍ„Ë’ Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇÝ
ÎÏÍ‘ÇÁÊÝÀÇËÍ‚ÍÉÍ‘ÍÏÚÈÀÚÊÌ„‘„ÏÎÇËÉ „„ ÿ…„ п
ËÚË ÏÍÀÉÇË Ì¿Ë„É¿Ë Ç ÎÏÍÐÛÀ¿Ë ’Äʾ‘Û „È ÎÍÀÍÊÛ—„
ÁÏ„Ë„ÌÇ
kÎÏÇÎÇпʿÁЄÐÁÍ„ÈÏÍÀÍБÇÁÁÚÏ¿…„ÌÇÇÐÍÀБ
Á„ÌÌÚ”…„Ê¿ÌÇÈÇÐÌÍÁ¿É¿ÉÁÄ‘БÁ„ÁƾʿÁÐÝÁÇÌ’
Ì¿ЄÀ¾

rcieanif
eÍʂͅÿÌÌ¿¾ÁБτ–¿ÐÊÝÀÇËÚË
k ‘¿É …ÿʿ „„ ¿ Á Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿ ЄÀ¾
‚Ê’ÀÍÉÍ̄Ж¿Ð‘ÌÍÈ
oÌÍÎÍÆÿÊÌ¿ÐÁÇÿÌÇ„ÀÚÊÐÄυ¿ÌÇ”ÍÊÍÄÌk
ÀÚÊÍÌ„ÊÍÁÉÍÆ¿Ì„‚ÍÍÌÌ¿–¿ÊÃÍÎÚ‘ÚÁ¿‘Ûо–„Ë‘¿ÉÇË
ÍÌ „„ ÍÀÇÄÊ Ì¿–¿Ê ’ÎÏ„É¿‘Û „„ Á ‘ÍË –‘Í ÍÌ¿ Ã’Ë¿„‘
‘ÍÊÛÉÍÍЄÀ„©aÍÌ¿‘¿É…ÿʿÜ‘ÍÈÁБτ–Ç

hamfskacdahfsf
pÏÍ–Ç‘¿Ê¿ Á ‚¿Æ„‘„ Í ÉÍÏ¿ÀÊ„ÉÏ’—„ÌÇÇ ÁÐÎÍËÌÇÊ¿
ÐÁÍÈÐÍÌ°É¿ÉÍÌ¿É¿–¿Ê¿ÐÛÁ ÊÍÃÉ„ Ì¿ ÁÍÄ ¿ÐÐÍ•Ç¿
•ÇÇ”ÊÚÌ’ÊÇÍÃÌ¿Æ¿ÃÏ’‚ÍÈ©
pÏ„ÃБ¿ÁÇÊÍÐÛ –‘Í ÍÌ¿ ÎÍοʿ Á ÉÍÏ¿ÀÊ„ÉÏ’—„ÌÇ„
Ì¿–¿Ê¿ ‘ÍÌ’‘Û ÌÍ „„ ÐοÐ Ë’…–ÇÌ¿ ÐÇÊÛÌÚÈ Æ¿ÀÍ‘ÊÇ
ÁÚÈÇ‘„΄ÏÛÍÌÁЄ‚ÿÀ’Ä‘ÐÌ„ÈÐÌÇËÍÌ¿–’ÁБÁ’„‘
ЄÀ¾Æ¿˜Ç˜„ÌÌÍÈ©
cÐÎÍËÌÇÊо Ï¿ÐÐÉ¿Æ Í ÄÁ’—É„ ÉÍ‘ÍÏ¿¾ ÎÍÐÊ„ Ì„
’ÿ– Ç ÇÆË„Ì Ì¿—Ê¿ ÊÝÀÇËÍ‚Í Ç ÎÏÇÿÌÍ‚Í „È –„ÊÍÁ„
É¿©
cÐÎÍËÌÇÊ¿É¿ÉÁÝÌÍБÇÀÚÊ¿À„Æο˾‘ÇÁÊÝÀÊ„Ì¿
ÁÆÏ„ÊÍ‚Í–„ÊÍÁ„É¿ÎÇп‘„ʾÇÉ¿É„ÈÎÏÇÐÌÇÊо’ÃÇÁÇ
‘„ÊÛÌÚÈ ÐÍÌ Á ÉÍ‘ÍÏÍË ÍÌÇ ‚’ʾÊÇ Á˄Б„ Äυ¿ÐÛ Æ¿
Ï’ÉÇ ’ÐË„”Ì’Ê¿ÐÛ Ü‘ÍË’ ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇÝ ° ‘„΄ÏÛ ÍÌ¿
ÆÌ¿Ê¿–‘ÍÐÇÊÛÌÍÎÏ„’Á„ÊÇ–ÇÁ¿Ê¿ÃÍБÍÇÌБÁ¿Ü‘Í‚Í–„
ÊÍÁ„É¿
dÍÊÍÁÍÉÏ’…Ç‘„ÊÛÌ¿¾ “¿Ì‘¿ÆǾ ÝÌÍБÇ „˜„ ÃÍ
ÁÊÝÀÊ„ÌÌÍБÇ Á ÎÇп‘„ʾ ° ÍÌ¿ ÁБτ‘Ç‘ Á„ÊÇÉÍ‚Í –„
ÊÍÁ„É¿ ÍÌ Í•„ÌÇ‘ „„ ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇ ϿƂʾÃÇ‘ Æ¿ Ì„¾Ï
ÉÍÈ ÁÌ„—ÌÍБÛÝ „„ Ì„ÍÀÚÉÌÍÁ„ÌÌÍБÛ oÌ Æ¿ÈË„‘о „È
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÎÍËÍ…„‘ Ï¿ÆÁÇ‘Ûо Á ÎÏ„ÉÏ¿ÐÌ’Ý ÿ˒ À’Ä‘ ÁÍДǑÇ
‘„ÊÛÌÍ’”¿…ÇÁ¿‘ÛÆ¿Ì„ÈÉ’ÎÇ‘„ÈÃÍËË¿—ÇÌ’̿Ͼ
ÃÚÍ‘ÎÏ¿ÁǑоÐÌ„ÈÁÎ’‘„—„БÁÇ„©
m’…–ÇÌÚ Á Ü‘Ç” “¿Ì‘¿ÆǾ” ÎÍËÍ‚¿ÊÇ k Ç Æ¿˜Ç
˜¿ÊÇÍ‘ÍοÐÌÍБ„È
aÌ¿ÊÇÆÇÏ’¾Ü‘ÇÁÇÄÌǾkÐÁ¾Æ¿Ê¿Ç”ÐЄ‚ÍÃ̾—
ÌÇËÇ ÐÁÍÇËÇ ÎÏÍÀÊ„Ë¿ËÇ Ç ÎÍÃ’Ë¿Ê¿ –‘Í „„ ‘„΄τ—
ÌÇÈ ÃÏ’‚ Ì„ ÿ„‘ „È ‘Í‚Í Á –„Ë ÍÌ¿ ‘¿É Ì’…ÿ„‘о a
Ì’…ÿ„‘о ÍÌ¿ Ì„ ‘ÍÊÛÉÍ Á ÊÝÀÁÇ oÌ¿ Ì’…ÿ„‘о Á Æ¿
˜Ç‘„cÜ‘ÍËkÎÏÇÆÌ¿Ê¿ÐÛЄÀ„ÐÌ„ÉÍ‘ÍÏÚË’ÃÇÁÊ„ÌÇ
„Ë vÍ‘¾ ÆÌ¿Ê¿ ÁЄ‚ÿ ° ÍÌ¿ À„ÐÎÍË̿͘ ΄τà ̿οÃ
É¿ËÇ ÿÁÊ„ÌÇ„Ë Ç Ì’…ÿ„‘о Á Æ¿˜Ç‘„ mÍ…„‘ ÀÚ‘Û Ç
„„ БϿБÌÍ„ …„Ê¿ÌÇ„ ÊÝÀÁÇ Ì„ –‘Í ÇÌÍ„ É¿É ÎÍ‘Ï„À
ÌÍБÛÁÆ¿˜Ç‘„ÇÎÍË͘Ç!
˜‘Í ÀÚÊÍ ΄ÏÁÍ„ ÍÆ¿Ï„ÌÇ„
ÇÌпȑ  Á пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„ k
° ÃÍ‚¿ÃÉ¿ Í ÎÏÇÏÍÄ ÐÁÍ„È ÊÝÀÁÇ É¿É Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Ç
΄ÏÁÚÈ͘’‘ÇËÚÈ’ÿÏÎÍÜ‘ÍÈÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇ

rsqavoeinoxfrsca
n¿ ÐÁÇÿÌÇÇ Ð ÊÝÀÇËÚË Ë¿Ê„ÌÛÉÇÈ ÎÍÿÏÍ–„É ÎÍ
Ê’–„ÌÌÚÈÍ‘Ì„‚ÍÎÏÇÁ„ÊkÁÁÍБÍÏ‚ÉÍ‘ÍÏÚÈ‘’‘…„
ÐË„ÌÇÊо ’ÌÚÌÇ„Ë ° ÃÏ’‚ Í‘É¿Æ¿Êо ÍÀÐ’…ÿ‘Û ÎÊ¿Ì
ÐÍÁ˄БÌÍ‚ÍÎÏÍÁ„ÄÌǾÍ‘Î’ÐÉ¿ÎÍÑ„ËÎÏ„ÃÊÍ‚ÍË–‘Í
ÍÌÁÍÍÀ˜„Ì„ÊÝÀÇ‘БÏÍÇ‘ÛÎÊ¿ÌÚÌ¿À’Ã’˜„„
nÍ–ÛÝ ÎÏÇÐÌÇÊÍÐÛ ° ÊÝÀÇËÚÈ Á ÁÇÄ ¾ÏÉÍÈ ΑÇ
•Ú’Ê„‘¿Ý˜„ÈÍ‘Ì„„
eÏ’‚ÃÍÊ…„ÌÀÚÊÁƾ‘Û„„ÎÍÃÉÏÚÊÍÌÍÍÌ’Ê„‘„Ê
ÀÏÍÐÇÊ„„
r‘Ï¿”ÎÍ‘„ÏÇÊÝÀÇËÍ‚Í
oÌ¿ ÊÝÀÇÊ¿ ÎÍÊ’–¿‘Û Í‘ Ì„‚Í ÎÍÿÏÉÇ ͘’˜¿Ê¿ Á
Ü‘Í‘ËÍË„Ì‘Ì„ÀÚÁ¿ÊÚÈÎÍÙ„ËÎÍ‘ÍË’–‘ÍБϿ”–‘Í„„
ÀÏÍо‘ Ç ÍÌ¿ ÍБ¿Ì„‘о ÍÃÌ¿ ÍÐÊ¿À„Á¿Ê ¿ ÊÝÀ¿¾ Ï¿Æ
ËÍÊÁÉ¿’ÐÇÊÇÁ¿Ê¿БϿ”ÀÚ‘ÛÀÏÍ—„ÌÌÍÈÇÍÌ¿–’ÁБÁÍ
Á¿Ê¿ Ì„ÍÀÚÉÌÍÁ„ÌÌ’Ý À„ÐÎÏÇ–ÇÌÌ’Ý ’Б¿ÊÍБÛ Ç Ï¿Æ
ÃÏ¿…„ÌÇ„
x‘Í‘Í ÀÚÊÍ Í–„ÌÛ ЄÏÛ„ÆÌÍ„ Á Ü‘ÍË БϿ”„ ÍÃÇÌÍ–„
БÁ¿ –’ÁБÁ¿ À„ÆÆ¿˜Ç‘ÌÍБÇ À„ÐÎÍË͘ÌÍБÇ oÌ¿ ‘„Ï
΄‘ÛÌ„ËÍ‚Ê¿ÍБ¿Á¿‘ÛоÍÃÌÍÈÌ„ËÍ‚Ê¿Ï¿ÀÍ‘¿‘ÛÁÍÃÇ
ÌÍ–„БÁ„ÇÁÍÍÀ˜„ÌÇ–„‚ÍÄʿ‘ÛÁÍÃÇÌÍ–„БÁ„Ì„ËÍ‚Ê¿
r‘Ï¿” ÀÚ‘Û ÍБ¿ÁÊ„ÌÌÍÈ ÀÏÍ—„ÌÌÍÈ ÊÝÀÇËÚË ÀÚÊ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÐÁ¾Æ¿ÌÐÍБϿ”ÍËÍÃÇÌÍ–„БÁ¿

lboc}kpoeaqoxkam
nÍ–‘ÍÍÆÌ¿–¿ÊÍÜ‘Í„„Ì„ÍÀÚÉÌÍÁ„ÌÌÍ„ÁÍÍÃ’—„ÁÊ„
ÌÇ„ÁÍ‘Á„‘Ì¿пËÚÈÄ…’ÏÌÚÈÆÌ¿É ÁÌÇË¿ÌǾ ° À„Æ
ÄÊÇ•ÚÁÏÍÄ—¿Ï“ÇÉ¿ÁÎÍÿÏÍÉ!
kÁÐÎÍËÌÇÊ¿É¿É„„ÐÄ‘БÁ¿ÁÍÊÌÍÁ¿ÊÍÁÉÇÌÍ°
‚„ÏÍÇ̾ ÎÍÐÊ„ ËÌÍ‚Ç” ̄Ж¿Ð‘ÇÈ ÎÍÊ’–¿„‘ Á Ì¿‚Ï¿Ã’
ÎÏÇÆÌ¿ÌÇ„ÇÃÏ’…À’u„¾ÍÐÚο„‘̄Ж¿Ð‘Ì’ÝhÍÊ’—É’
ÎÍÿÏÉ¿ËÇ
cÍ Áτ˾ „„ Ì„’ÿ–ÌÍ‚Í ÀÏ¿É¿ Ë’… Ì„ À¿ÊÍÁ¿Ê k
ÁÌÇË¿ÌÇ„Ë Ç ‘ÍÊÛÉÍ ÍÃÌ¿…ÃÚ É͂ÿ Ç” ÎÏÇ‚Ê¿ÐÇÊÇ Ì¿
ÎÏÇ„ËÉÄÊÍÁÍË’οϑ̄ϒÍÌÎÍÁ„Ê„„ÁË¿‚¿ÆÇÌÇÉ’
ÎÇÊ ÐÏ¿Æ’ ÃÁ¿ ÎÍÌÏ¿ÁÇÁ—ǔо „È ÎÊ¿‘Û¾ Ç ÍÌ¿ ÎÍ‘ÍË
”Ï¿ÌÇÊ¿ Ü‘Ç ÎÊ¿‘Û¾ Ç ÁÐÎÍËÇÌ¿Ê¿ Ü‘’ Ì„ÍÀÚÉÌÍÁ„ÌÌ’Ý
ËÇÌ’‘’°ÍÌ¿ÎÍÊ’–ÇÊ¿‘¿ÉÍȘ„ÃÏÚÈÎÍÿÏÍÉ
i Á ÝÌÍ—„ÐÉÇ” Ë„–‘¿” „„ ‘Í‘ Á„ÊÇÉÍÊ„ÎÌÚÈ Ë’…
–ÇÌ¿ Æ¿ÐÚοÊ „„ ÎÍÿÏÉ¿ËÇ ° Î’‘„—„БÁǾ Í‘„ÊÇ Ì¿
ϾÃÚ
hÌ¿–Ç‘ÊÝÀÍÁÛ„„°‘ÍÊÛÉÍÍ…ÇÿÌÇ„ÎÍÿÏÉ¿!pÍ
Ë͘ÇÇÎÍÿÏÉ¿!
cЄ Ü‘Í É¿É‘Í ÀÚÊÍ ÐÁ¾Æ¿ÌÍ Ð „„ ÎÏ„…ÌÇËÇ Í‘ÉÏÚ
‘ǾËÇ
r ‘„Ë Ì¿ÎÏÇË„Ï –‘Í ÍÌ¿ ÌÇÉ͂ÿ Ì„ ÍÐË„ÊÇÁ¿Ê¿ÐÛ
ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿‘Û ÐÁÍÇ …„Ê¿ÌǾ ÁÐÊ’” ”Í‘¾ …„Ê¿ÌǾ ’ Ì„„
ÀÚÊÇÇÆÌ¿–Ç‘‘Í‘É‘Í„ÈÀÚÊÌ’…„ÌÃʾÊÝÀÁÇÇÆ¿
˜Ç‘ÚÃÍÊ…„ÌÀÚÊ’‚¿ÃÚÁ¿‘ÛÇÁÚÎÍÊ̾‘Û„„…„Ê¿ÌǾ
ÎÏ„ÎÍÃÌÍо „È Ì„Í…ÇÿÌÌÚ„ ÌÍ ‘¿ÉÇ„ …„Ê¿ÌÌÚ„ ÎÍÿÏ
ÉÇ
i ÍÌ¿ ÁЄ‚ÿ …ÿʿ Í‘ οϑ̄Ͽ –‘Í ÍÌ ’‚¿Ã¿„‘ „„
…„Ê¿ÌǾ ÐÄʿ„‘ „È ÎÏǾ‘ÌÍ„ À’Ä‘ ÇÌ‘„Ï„ÐÍÁ¿‘Ûо „„
̿БÏÍ„ÌÇ„Ë ¿ п˿ ÀÚÊ¿ οÐÐÇÁÌ¿ Ì„ ÇÌ‘„Ï„ÐÍÁ¿Ê¿ÐÛ
‘„Ë–‘ÍÁÍÊÌ’„‘„„ÃÏ’‚¿
kÍ‘ÉÏÚÊ¿ÁÃÏ’‚–‘ÍÊÝÀÍÁÛ„„ÀÚÊ¿ÎÍ‘Ï„ÀÇ‘„ÊÛ
ÐÉÍÈÇÜ‚ÍÇБǖÌÍȘ‘ÍÀÚÊÍÌ„ÎÏǾ‘ÌÍÇÍÌ¿ÎÍÎÚ‘¿
Ê¿ÐÛ ÎÍÌÍÁÍË’ Á„БÇ ЄÀ¾ ÐÍ ÐÁÍÇË ÊÝÀÇËÚË Ç ÎÏ;Á
ʾ‘ÛÇÌ‘„Ï„ÐÉ„‚ÍÄʿËÇÆ¿ÀÍ‘¿Ë
˜‘Í„È’ÿÊÍÐÛ
n¿ É¿ÉÍ„‘Í Áτ˾ Í‘ÌÍ—„ÌǾ Ç” Б¿ÊÇ ÀÍÊ„„ Б¿
ÀÇÊÛÌÚËÇ f„ ÁÌ„Æ¿ÎÌ¿¾ ’Б¿ÊÍБÛ Ç ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÍ„ Ï¿Æ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÃÏ¿…„ÌÇ„ÇÆÆ¿‘Í‚Í–‘Í„„…„Ê¿ÌǾÌ„’‚¿ÃÚÁ¿Ý‘ÇÌ„
ÇÐÎÍÊ̾ݑÌ¿É¿ÉÍ„‘ÍÁτ˾ÍБ¿ÁÇÊÇ„„
n¿ Ü‘ÍË Ü‘¿Î„ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ k ÎÏÇÀÊÇÆÇÊ¿ÐÛ É ÎÍ
ÌÇË¿ÌÇÝÐÁÍ„ÈÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇ° ÎÍÇÐÉ Æ¿˜Ç‘Ú Á ÊÝÀÁÇ
‘Ï„ÀÍÁ¿ÌÇ„Í‘οϑ̄ϿÆ¿ÀÍ‘ÚÌ„ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛпËÍÈÁÚ
ÐÉ¿Æ¿‘Û Ç ÍÐ’˜„БÁÇ‘Û ÐÁÍÇ …„Ê¿ÌǾ p„Ï„ÉÊ¿ÃÚÁ¿ÌÇ„
Ï„—„ÌǾ–‘Í„ÈÌ’…ÌÍ–‘Í”ÍÏÍ—ÍÃʾÌ„„Ç–‘ÍÎÊÍ”Í
Ì¿ÃÏ’‚Í‚ÍlÝÀÇËÚÈ„ÈÌ’…„ÌÀÚÊ–‘ÍÀÚпËÍÈÌÇ–„
‚ÍÃʾЄÀ¾Ì„Ï„—¿‘ÛÇÌ„ÀÏ¿‘ÛÍ‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÇÌ¿Є
À¾Æ¿Ï„—„ÌÇ„ÇÎÏ„ÍÃÍÊ„ÌÇ„‘Ï’ÃÌÍБ„È

nikteanfpofvali
o‘ÌÍ—„ÌǾ „„ Ð ÊÝÀÇËÚË Б¿ÊÇ ÏÍÁÌ„„ Ç ÍÌ ÿ…„
ÐÍ‚Ê¿ÐÇÊоÁ˄Б„ÎÏÍÁ„БÇÍ‘Î’ÐÉÌÍÁÎÍÐÊ„ÃÌÝÝËÇ
Ì’‘’Í‘É¿Æ¿ÊоÐÍÐÊ¿Á—ÇÐÛÌ¿Äʿ¿É͂ÿkÆ¿¾ÁÇÊ¿
–‘Í Í‘ÎÏ¿ÁǑо Ì¿ É’ÏÍÏ‘ Á ÍÃÇÌÍ–„БÁ„ ÍÀÁÇÌÇÊ „„ Á
‘ÍË –‘Í ÍÌ¿ Ì„ÐÎÍÐÍÀÌ¿ ËÚÐÊÇ‘Û ÆÏ„ÊÍ Ç ЖǑ¿‘Ûо Ð
ÍÀБ;‘„ÊÛБÁ¿ËÇ
pÍÐÊ„ÃÍÁ¿Á—Ç„ Æ¿ Ü‘ÍÈ Е„ÌÍÈ “¿Ì‘¿ÆÇÇ ÁÍÐÎÍËÇ
Ì¿ÌǾÇ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÇÀÚÊÇÎÍÊÌÚÍÀÇÃÇ–’ÁБÁ¿Ì„ÐÎÏ¿
Á„ÃÊÇÁÍБÇ
cÐÎÍËÌÇÊÍÐÛ É¿É Á Ä‘БÁ„ „„ ÃÏ¿ÆÌÇÊÇ Æ¿ ‘Í –‘Í
ÍÌ¿ÇÆÍÀÏ¿…¿„‘ÇÆЄÀ¾БϿÿÊÇ•’
k¿ÉÀÏ¿‘ Ç „‚Í ‘ÍÁ¿ÏǘÇ Ï¿ÆÚ‚Ï¿ÊÇ „„ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÍË Í
ÐÉÏÚ‘ÍÈ΄˜„Ï„ Á Ê„Ð’ ‚Ä ÎϾ–’‘о À¿ÌÃÇ‘Ú É¿É ÍÌ¿
À;ʿÐÛ”ÍÃÇ‘ÛËÇËÍÜ‘Í‚Í˄Б¿É¿É„„ÃÏ¿ÆÌÇÊÇÜ‘ÇË
БϿ”ÍË
rÌÍÁ¿ ÁÐÎÍËÌÇÊо ‘Í‘ ÐÍÌ ÎÏÍ Ç‚ÍÏÌÚÈ ÉÊ’À Ç
’ÏÍÕ¿ÇkÁ΄ÏÁÚ„ÎÍÃ’Ë¿Ê¿–‘Í„„ÃÏ’‚ÎÚ‘¿ÊоÇÆÍ
ÀÏ¿ÆÇ‘ÛЄÀ¾ÁÚ—„ÃÏ’‚ǔ̿пËÍËÄʄÀÚÊÎÍ‚Ï’…„Ì
‘ÍÊÛÉÍ Á ЄÀ¾ Ç Á Í‘ÌÍ—„ÌǾ” Ð Ì„È ÀÚÊ –¿Ð‘Í ÎÏÍБÍ
…„БÍÉ
i ЄȖ¿Ð Í‘É¿Æ¿Á—ÇÐÛ Í‘ ÍÀ„˜¿ÌǾ ÎÏÍÁ„БÇ Ð Ì„È
Í‘Î’ÐÉÍÌÄÈБÁÍÁ¿ÊÉ¿ÉÉ͂ÿ‘Í„„Ë¿‘Û°ÍÀË¿Ì’Ê
ÇƿБ¿ÁÇÊ„„–’ÁБÁÍÁ¿‘ÛЄÀ¾ÁÇÌÍÁ¿‘ÍÈ
k¿É ‘„ Ï„À¾‘¿ Á „„ Ä‘БÁ„ ÉÍ‘ÍÏÚ„ ÍÀË¿ÌÚÁ¿ÊÇ Ç
ÐË„¾ÊÇÐÛÌ¿ÃÌ„È
oÌ¿ ÁÐÎÍËÌÇÊ¿ ΄ÏÁÚ„ ÐÁÍÇ ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÇ ÎÏÍ ÎÍÃÏ’
‚’ÉÍ‘ÍÏ¿¾Á˄Б„ÐÁÍÐοʄÌÇ„Ë Ê„‚ÉÇ” ÇÆÊ„–ÇÊ¿ÐÛ Í‘
ÐÁÍ„È̄Ж¿Ð‘ÌÍÈÊÝÀÁÇÇÁ΄ÏÁÚ„ÎÍÃ’Ë¿Ê¿–‘ÍÉ¿ÉÌÇ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÀÍǑо ÍÌ¿ ЄÀ„ Á Ü‘ÍË ÎÏÇÆÌ¿‘Ûо „È ”ÍÏÍ—Í ÀÚÊÍ ÀÚ
Ï¿ÆÍÈ‘ÇÐÛÐÍÐÁÍÇËÃÏ’‚ÍË
oÌ¿ ÎÍ̾ʿ –‘Í Ü‘Í „„ ’ÁÊ„–„ÌÇ„ ÀÚÊÍ Î͔ͅ„ Ì¿
ÃÏ’‚Ç„ „„ ’ÁÊ„–„ÌǾ Ç “¿Ì‘¿ÆÇÇ Ç Í…ÇÿÌÇ„ Á„ÊÇÉÍ
Ã’—ÌÚ”ÇÐÇÊÛÌڔ˒…–ÇÌÉÍ‘ÍÏÚ„ÎÏÇÃ’‘ÇÆ¿˜Ç‘¾‘
„„ÇÐοВ‘ÇÐÄʿݑЖ¿Ð‘ÊÇÁÍÈÇÁÉÍ‘ÍÏÚ”ÍÌ¿ÁЄ
‚ÿÍÀË¿ÌÚÁ¿Ê¿ÐÛÇÉÍ‘ÍÏÚ„ÍÀË¿ÌÚÁ¿ÊÇ„„
n¿ Ü‘ÍÈ Б¿ÃÇÇ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ k ÎÏÇÆÌ¿Ê¿ÐÛ ЄÀ„ Á
…„Ê¿‘„ÊÛÌÍБÇ Ï¿ÆÏÚÁ¿ ÐÍ ÐÁÍÇË ÃÏ’‚ÍË ÌÍ Ì¿ Ï„¿ÊÛ
Ì’Ý ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ ‘¿ÉÍ‚Í Ï¿ÆÏÚÁ¿ ÍÌ¿ Ï„—Ç‘Ûо „˜„ Ì„
ËÍ‚Ê¿ „„ ÎÍÎÏ„…Ì„Ë’ БϿ—ÇÊÍ ÍÃÇÌÍ–„БÁÍ Ç Áо „„
…ÇÆÌÛÁÐÉÍÏ„ÐÌÍÁ¿Æ¿ÉÏ’‘ÇÊ¿ÐÛÁÍÉÏ’‚„„ÃÏ’‚¿

€°hacirima!nfvoxt
c‘Í‘ÄÌÛkÎÏÍÐÌ’Ê¿ÐÛÐËÚÐÊÛÝÍÀÊÇÆÉÍÈÐÁÍ„È
ÎÍÃÏ’‚„̄Ж¿Ð‘ÌÍÈm
m Ì„ ÎÍÁ„ÆÊÍ Ð Ë’…„Ë ° ÍÌ Í‘ÉÏÚ‘Í „È ÎÏ„Ì„ÀÏ„
‚¿ÊÆÊÍÐË„¾ÊоÌ¿ÃÌ„ÈÌ„‘¿¾ÐÛÉÏ’‘ÇÊÏÍË¿ÌÚÇÍÃ
Ì¿…ÃÚÎÏÇÁ„ÊÐÁÍÝÊÝÀÍÁÌÇ•’ÃÍËÍÈmÁЄÜ‘Í‘„Ï΄
Ê¿ÇÌ„ËÍ‚Ê¿’È‘ÇÍ‘Ë’…¿ÎÍ‘ÍË’–‘ÍÃ’Ë¿Ê¿–‘ÍÊÝ
ÀÇ‘„‚ÍeʾkÀÚÊÍÐÍÁ„Ï—„ÌÌÍÍ–„ÁÇÃÌÍ–‘ÍÌÇÉ¿É¿¾
Ü‘ÍÌ„ÊÝÀÍÁÛ¿Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛÍÌ¿Í‘ÌÍÐÇÊ¿ÐÛÉÎÍÃÏ’‚„
Ж’‘ÛÎÏ„ÆÏÇ‘„ÊÛÌÍÈ…¿ÊÍБÛÝÇЖǑ¿Ê¿–‘Í„„‘ÍÐÍÀ
БÁ„ÌÌÚ„ Í‘ÌÍ—„ÌǾ Ð ÃÏ’‚ÍË ÍÐÌÍÁ¿ÌÚ Ì¿ ÇБÇÌÌÍÈ
ÊÝÀÁÇ
iÁÍ‘‘’‘kÁÃÏ’‚ÎÍ̾ʿ–‘ÍË¿ÊÍ–„ËÍ‘ÊÇ–¿„‘о
Í‘À„ÆÁÍÊÛÌÍÈÐÁÍ„ÈÎÍÃÏ’‚Ç–‘Í„„Í‘ÌÍ—„ÌÇ„ÉÊÝÀÇ
ËÍË’‘Í–ÌÍ‘¿É¿¾…„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛÇ–‘ÍÁЄÐÍÁ„‘ÚÉÍ
‘ÍÏÚ„ ÍÌ¿ ÿÁ¿Ê¿ m ÐÁÍÃÇÊÇÐÛ É ‘ÍË’ É¿É ’Äυ¿‘Û
Ë’…¿oÌ¿Çп˿Ì„ÎÏ„ÃБ¿ÁʾʿЄÀ„ÇÌڔ͑ÌÍ—„ÌÇÈ
Ð Ë’…–ÇÌÍÈ ÉÏÍË„ Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Ç „È Ì„ ÎÏÇ”ÍÃÇÊÍ Á
‚ÍÊÍÁ’ÎÍÐÍÁ„‘ÍÁ¿‘ÛÎÍÃÏ’‚„пËÍÈÀÏÍÐÇ‘ÛË’…¿ÇÎÏ„
ÉÏ¿‘Ç‘Û…ÇÆÌÛÁÎÍБ;ÌÌÍË’ÌÇ…„ÌÇÇ
oÐÍÆÌ¿ÌÇ„ Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Ì„ ÎÏÇÌ„ÐÊÍ k ÍÀÊ„‚–„ÌǾ
oÌ¿ ÎÍÎÚ‘¿Ê¿ÐÛ ÎÏÇËÇÏÇ‘Ûо ÐÍ ÐÁÍÇË Í‘ÉÏÚ‘Ç„Ë ÁË„
БÍ ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ ÇÆË„ÌÇ‘Û ÐÁÍÝ …ÇÆÌÛ tÀ„…ÄÌÇ„ –‘Í
ÃÍБ¿‘Í–ÌÍÎ’‘„ËпËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ÃÍΒБǑÛÁÐÍÆÌ¿ÌÇ„ÁÚ
‘„ÐÌ„ÌÌÚ„БϿ”ÇÇÎÏÍÀÊ„ËÚÇÁЄпËÍÐÍÀÍÈÍÀÏ¿Æ’„‘
о ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ ÊÍ…ÌÚË Ç ÎÍ Ð’‘Ç ÐÁÍ„È ÎÏÍБÍ Æ¿Ë¿ÐÉÇ
ÏÍÁ¿ÌÌÚË ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„Ë Ç БτËÊ„ÌÇ„Ë Ð͔ϿÌÇ‘Û
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÎÏÇÁÚ–ÌÚ„ÐÎÍÐÍÀÚÆ¿˜Ç‘ÚÍ‘‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÇÌ¿ÎÏÇË„Ï
ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈÌ„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍÈÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛÝÁÊÝÀÁÇ
n¿É¿ÉÍ„‘ÍË‚ÌÍÁ„ÌÇ„k’ÁÇÄʿÐÍÁ„Ï—„ÌÌ;ÐÌÍ
–‘Í‘¿ÉÍ„„„Í‘ÌÍ—„ÌǾÐÊÝÀÇËÚËÉ¿ÉÍÁÍÌÌ¿пËÍË
ÄʄÇÉ¿ÉÍÁ¿ÍÌ¿ÁÜ‘ÍÈÌ„Ì’…ÌÍÈÇ‘¾‚ÍБÌÍÈÃʾÌÇ”
ÍÀÍÇ” ÐÁ¾ÆÇ Ç –‘Í „ÃÇÌБÁ„ÌÌÍ ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÚË Ï„—„ÌÇ„Ë
ÃʾÌ„„ÀÚÊÍÀÚÎÏ„ÍÃÍÊ„Á¿¾Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛБϿ”ÎÍ‘„ÏÇ
ÇÍÃÇÌÍ–„БÁ¿Ï¿ÆÍÈ‘ÇÐÛÐÜ‘ÇË–„ÊÍÁ„ÉÍËÌÍÉ‘¿ÉÍË’
Ï„—„ÌÇÝ ÍÌ¿ ÁЄ „˜„ Ì„ ÀÚÊ¿ ‚Í‘ÍÁ¿ Ç ÐÌÍÁ¿ ƿ̾ʿÐÛ
ÎÍÊ’Ë„Ï¿ËÇ n¿ÃÍ ‘ÍÊÛÉÍ ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘Û ÐÁÍÝ ÊÝÀÍÁÛ Í‘
Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Б¿‘Û ÀÍÊ„„ пËÍБ;‘„ÊÛÌÍÈ ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘Û
ÐÁÍ„‚Í ÃÏ’‚¿ Í‘ ÐÁÍÇ” Ì¿Á¾Æ–ÇÁÍБ„È ÿ‘Û „Ë’ Ç ЄÀ„
ÀÍÊÛ—„ ÐÁÍÀÍÃÚ Ì¿È‘Ç ÉÍËÎÏÍËÇÐÐ Ë„…Ã’ ÊÝÀÍÁÛÝ Ç
Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛÝÇÁЄÀ’Ä‘”ÍÏÍ—ÍcÐ’˜ÌÍБÇk‘ÍÊÛÉÍ
ÇÆË„ÌÇÊ¿ ‘¿É‘ÇÉ’ w„ÊÛ ÍБ¿Ê¿ÐÛ ‘ÍÈ …„ ° ÊÝÀÚËÇ
ÐÏ„ÃБÁ¿ËÇ ’Äυ¿‘Û οϑ̄Ͽ ÁÍÆÊ„ ЄÀ¾ Ì„ ÍБ¿‘Ûо
ÍÃÌÍÈÌ„ÀÚ‘ÛÎÍÉÇÌ’‘ÍÈÇÍÃÇÌÍÉÍÈ
nÍ ÐÄʿÌÌÚ„ Á пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„ Í‘ÉÏڑǾ ÀÚÊÇ ÐÊÇ—
ÉÍËЄÏÛ„ÆÌÚÇ‚Ê’ÀÍÉÇ–‘ÍÀÚÁЄËÍ‚ÊÍÇÑÇÉ¿É—ÊÍ
pÏÍÃÍÊ…¿¾¿Ì¿ÊÇ‘Ç–„ÐÉ’ÝÏ¿ÀÍ‘’kÐ’Ë„Ê¿Í‘ÉÏÚ‘ÛÁ
ЄÀ„ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ’Ý ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛ Á ÎÏ„ÁÍДÍÃБÁ„ Ì¿Ã
ÊÝÃÛËÇ ’Б¿ÌÍÁÇ‘Û ÐÁ¾ÆÛ Ë„…Ã’ ÐÁÍ„È Ì¿Á¾Æ–ÇÁÍÈ
ÐÉÏÍËÌÍБÛÝ Æ¿ÁÇÐÇËÍБÛÝ Á ÊÝÀÁÇ Ç ÎÍÿÁÊ„ÌÌÚË
–„БÍÊÝÀÇ„ËË„…Ã’БϿ”ÍËÍÃÇÌÍ–„БÁ¿ÇБϿ”ÍËÎÍ
‘„ÏÇÊÝÀÇËÍ‚ÍpÏÍÃÍÊ…¿Ý˜Ç„оÐ’ÃÍÏÍ…ÌÚ„ÎÍÎÚ‘ÉÇ
•„Îʾ‘Ûо Æ¿ ÐÁÍ„‚Í ÃÏ’‚¿ Б¿ÌÍÁÇÊÇÐÛ ÁЄ ÐÊ¿À„„ Ç É
‘ÍË’ ËÍË„Ì‘’ É͂ÿ „„ ÍÀÍ…¿„ËÚÈ ÃÏ’‚ Ï„—ÇÊ Ì¿ÉÍ
Ì„• Ð Ì„È Ï¿ÐБ¿‘Ûо k ÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛ ÆÌ¿–Ç‘„ÊÛÌÍ ÀÍÊ„„
ÎÍÂ͑ÍÁÊ„ÌÌÍÈ–„Ë„ÐÊÇÀÚÁЄÜ‘ÍÁτ˾ÍÌ¿Ì„Æ¿ÌÇ
Ë¿Ê¿ÐÛпËÍ¿Ì¿ÊÇÆÍË
cÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁk’ÿÊÍÐÛÍÐÍÆÌ¿‘Û Ç ÇÆË„ÌÇ‘Û Є
À¾ Б¿‘Û ÐÁÍÀÍÃÌÚË ’Á„Ï„ÌÌÚË Á ЄÀ„ Ç Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÚË
–„ÊÍÁ„ÉÍË ’Ð΄—ÌÚË Ç Á ÎÏÍ“„ÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍË Ç ÊÇ–ÌÍË
ÎÊ¿Ì„ cʿБÛ ÉÍ‘ÍÏ’Ý ÇË„Ê¿ Ì¿Ã Ì„È Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ¿¾
ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÛϿБÁÍϾ‘ÛоÁοϑ̄τÀÚÊ¿Ï¿ÆÏ’—„Ì¿Ð
ÎÍË͘ÛÝ ¿Ì¿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÍÈ Ï¿ÀÍ‘Ú n¿ Ü‘Í ’—ÊÍ Á ÍÀ˜„È
ÐÊÍ…ÌÍБÇÀÍÊÛ—„‚ÍÿÇ‘ÍÉ¿ÉÌ„ÎÏÍБÍ—Ê¿Ü‘¿Ï¿ÀÍ
‘¿ ÁÇÃÌÍ ÎÍ ÎÏÇÁ„ÄÌÌÚË “Ï¿‚Ë„Ì‘¿Ë Ü‘Í‚Í ‘„Ë Ì„ Ë„
Ì„„ÃÍÁÍÊÛÌÍ’Ð΄—ÌÍ‚ÍпËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

nfobmanirfb€ram
‘„”ÌÇÉ¿пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿

n„ÐÉÍÊÛÉÍÐÍÁ„‘ÍÁÃʾ…„ʿݘǔƿ̾‘ÛопËÍ¿Ì¿ÊÇÆÍË
aÐÐÍ•Ç¿•ÇÇ ÃÍÊ…ÌÚ ÀÚ‘Û ÐÁÍÀÍÃÌÚËÇ Ì„ÉÍÌ‘ÏÍ
ÊÇÏ’„ËÚËÇ ÐÍÆÌ¿ÌÇ„Ë ÁÍÆÌÇÉ¿‘Û ÐÎÍÌ‘¿ÌÌÍ mÚÐÊ„È
ÍÀÏ¿ÆÍÁ Ç –’ÁБÁ ÁÍÆÌÇɿݘǔ Á пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„ Ì„ ÐÊ„
Ã’„‘ÌÇÎ’‚¿‘ÛоÌÇÍ•„ÌÇÁ¿‘ÛÇ”ÎÍÎÏÇÌ•ÇÎ’§Á¿…ÌÍ
Ì„Á¿…Ìͨ§ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÌ„ÎÏ¿ÁÇÊÛÌͨ§”ÍÏÍ—ÍÎÊ͔ͨ
cÚ Ì¿„ÃÇÌ„ Ð ÐÍÀÍÈ nÇÉ‘Í Á¿Ë Ì„ ÎÍË„—¿„‘ Ç Ì„
ÎÍËÍ…„‘cÚÐÁÍÀÍÃÌÍËÍ…„‘„ÎÏÍÈ‘ÇËÇËÍÇÊÇÎÍÎÏÍ
Б’ Í‘Ë¿”Ì’‘Ûо Í‘ É¿ÉÍÈÌÇÀ’ÃÛ ËÚÐÊÇ ÇÊÇ ÁÍÐÎÍËÇ
Ì¿ÌǾ„ÃÁ¿ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Á–‘ÍÍÌÇÁ¿ËÎÍ–„Ë’‘ÍÌ„ÎÏÇ
¾‘ÌÚ ÁÚÆÚÁ¿Ý‘ Ì„ÃÍ’Ë„ÌÇ„ ÃÍпÒ ÇÊÇ Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„
c¿Ð ÌÇÉ‘Í Ì„ ÍБ¿ÌÍÁÇ‘ Ì„ ÎÏÇÁÊ„–„‘ Á¿—„‚Í ÁÌÇË¿
ÌǾ bÍÊ„„ ‘Í‚Í ‘¿ÉÇ„ ÐÍÀÊ¿ÆÌÚ ÍБ¿ÁÇ‘Û –‘Í‘Í ÇÆ
Á¿—Ç” ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÈ Á БÍÏÍÌ„ É¿É Ì„ÆÌ¿–Ç‘„ÊÛÌÍ„ Ç
ÊÇ—Ì„„ À’Ã’‘ ÎÍБ;ÌÌÍ ÁÍÆÌÇÉ¿‘Û Á ÐÇÊ’ „Б„БÁ„Ì
ÌÚ”ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇÈÇ…„Ê¿ÌÇÈÐ͔ϿÌÇ‘ÛÐÊÍ…ÇÁ—„„о
ÎÏ„ÃБ¿ÁÊ„ÌÇ„ÍЄÀ„
h¿ÎÍËÌÇ‘„°ÍБ¿Áʾ‘Û‘¿ÉÇ„ÎÏÍÀ„ÊÚÁпËÍ¿Ì¿ÊÇ
Æ„°ÎÏÍБÍÌ„ÁÁ¿—Ç”ÇÌ‘„τп”

e¿È‘„ –’ÁБÁ¿Ë ÐÁÍÀÍÃ’ e¿È‘„ ЄÀ„ ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ
ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘ÛÌ„‘Í–‘ÍÁÚÃÍÊ…ÌÚ –’ÁБÁÍÁ¿‘Û ÎÍ ‘Í
Ë’ ÇÊÇ ÇÌÍË’ ÎÍÁÍÃ’ ¿ ‘Í –‘Í ÁÚ ΄τ…ÇÁ¿„‘„ Ì¿ п
ËÍË Äʄ À„ÆÍ ÁоÉÇ” Í•„ÌÍÉ ‘Í‚Í “¿É‘¿ –‘Í ÐÎÍÐÍÀÌÚ
‘¿É–’ÁБÁÍÁ¿‘Û
• Ì„Ì¿ÁÇБÛÉ‘ÍË’ÉÍ‚ÍÃÍÊ…ÌÚÊÝÀÇ‘Û
• Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„ÇÁÏ¿…ÄÀÌÍБÛ
• ¿‚Ï„ÐÐÇÝ
• ÍÀÇÃ’
• Æ¿ÁÇБÛ
• ÎÏ„ÁÍДÍÃБÁÍ
• ÎÍÃÍÆÏ„ÌÇ„
ÇÁЄ–‘Í’‚ÍÃÌÍ–‘ÍÎÏÇ”ÍÃÇ‘ÉÁ¿ËÁÍÁτ˾ÐÁÍÀÍÃÌÍ
‚Í¿ÐÐÍ•ÇÇÏÍÁ¿ÌǾ
n„ÁÍÆËÍ…ÌÍ Ì¿ÐÇÊÛÌÍ ÁÚÆÁ¿‘Û Á ЄÀ„ –’ÁБÁ¿ ÎÍÃ
Á„Ï‚—DŽо‚Ê’ÀÍÉÍË’ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÇÝnÍ‘„ÉÍ‘ÍÏÚ„Ì¿”Í
e„ÌÛБϿ”¿ 
þ‘оÁÎτÄʿ”ÃÍо‚¿„ËÍБÇËÍ…ÌÍ͘’‘Ç‘ÛÁÎÍÊÌ„

n„ÎÚ‘¿È‘„ÐÛÍÐÍÆÌ¿‘ÛÐÁÍÇ–’ÁБÁ¿ÁËÍË„Ì‘ÐÁÍ
ÀÍÃÌÍ‚Í¿ÐÐÍ•ÇÇÏÍÁ¿ÌǾc¿—ÇÌ‘„ÊÊ„É‘ÇÐÎÍÐÍÀÌÍБÛÉ
¿Ì¿ÊÇÆ’ Ì¿ Ü‘ÍË Ü‘¿Î„ ËÍ‚’‘ Á¿Ë ‘ÍÊÛÉÍ ÎÍË„—¿‘Û r¿
ËÍÁÚÏ¿…„ÌÇ„ Ç ÎÍÌÇË¿ÌÇ„ ËÍ‚’‘ ÇÌ͂ÿ ÐÍÁοÿ‘Û ÁÍ
ÁÏ„Ë„ÌÇÌÍÁоÉÇ„ÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÚ„’ÐÇÊǾÇÎÍÑ¿ÊÉÇÁ¿
ÌǾ É ÍÐËÚÐÊ„ÌÇÝ ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÈ ÎÍ ”ÍÃ’ Ç” ÁÍÆÌÇÉÌÍÁ„
ÌǾÊ’–—„ÇÐÉÊÝ–Ç‘Û

p„Ï„”ÍÃ É ÎÍÌÇË¿ÌÇÝ Ç ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌÇÝ ‘Í‚Í –‘Í Ì¿
Ï¿ÀÍ‘¿ÌÍ Á ÎÏÍ•„ÐЄ ÐÁÍÀÍÃÌÍ‚Í ¿ÐÐÍ•ÇÇÏÍÁ¿ÌǾ ÃÍÊ…„Ì
ÐÍÁ„Ï—¿‘ÛоÀ„ÆÃÍÎÍÊÌÇ‘„ÊÛÌÚ”’ÐÇÊÇÈpÏÍБÍÐÉ¿ÉÍ
‚Í‘Í ËÍË„Ì‘¿ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ Ì„ ÇÐÉÊÝ–¿„‘ Ï¿ÀÍ‘’ Á¿—„‚Í
ÐÍÆÌ¿ÌǾr‘¿Ï¿È‘„ÐÛÇÆÀ„‚¿‘Û’ÃÍÁÍÊÛБÁǾÍ‘Ç‚ÏÚ’Ë¿
Ç ÀÊ„ÐÉ¿ Á¿—Ç” ÎÐǔͿ̿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÇ” ÎÍБÏÍ„ÌÇÈ h¿
ËÌÍ‚ÍÍÀÏ¿ÆÇ„Ë Ç “ÇÉ‘ÇÁÌÍÈ ‚Ê’ÀÇÌÍÈ ÁÚ пËÇ Ì„ Æ¿Ë„
‘Ç‘„É¿ÉÍÉ¿…„‘„ÐÛÁÍÁʿБÇÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇÈпËÍÍÀË¿
Ì¿ÇÁ¿—¿Ï¿ÀÍ‘¿Ì„ÿБÁ¿ËÌÇ–„‚ÍÁпËÍÎÍÆÌ¿ÌÇÇn„
̿Äȑ„ÐÛ Ì¿ ÀÊÇ•ÉÏÇ‚ Ì¿ ÇÊÊÝÆÇÝ Ê„‚ÉÍ‚Í ÎÍÌÇË¿
ÌǾ° ÁÚ ÎÏÍ”ÍÃÇ‘„ ΄ÏÁÚÈ ÇÊÇ Á‘ÍÏÍÈ ÉÏ’‚ пËÍ¿Ì¿
ÊÇÆ¿ Ç ÌÇÉ‘Í Ì„ ÐÉ¿…„‘ Á¿Ë ÐÉÍÊÛÉÍ Ç” ÎÍÌ¿ÃÍÀǑо
„˜„–‘ÍÀÚÍ‘ÉÏÚ‘ÛÇÇÆË„ÌÇ‘ÛÁЄÀ„‘Í–‘ÍÐÉÍÁÚÁ¿„‘
Á¿ÐÇÁʿÄ„‘Á¿ËÇ
oÐÍÀÍ •„ÌÌÚ ÍÆ¿Ï„ÌǾ ÇÌпȑÚ ÁÌ„Æ¿ÎÌÚ„ Í‘ÉÏÚ
‘ǾÇÎÏÍÆÏ„ÌǾoÌÇÐÊ’–¿Ý‘оÐÎÍÌ‘¿ÌÌÍÌ¿‚Ï¿ÌÇ•„
¿ÐÐÍ•ÇÇÏÍÁ¿ÌǾÇ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌǾpÏÍΒБǑÛÇ”‘Ï’ÃÌÍ°
ÍÌÇÐÏÍÃÌÇÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍË’Î͑ϾЄÌÇÝ
h¿ ÍÃÇÌ Є¿ÌÐ Ì„ÁÍÆËÍ…ÌÍ ÎÏÇ̾‘Û Á ЄÀ¾ ÀÍÊÛ—„
ÍÃÌÍ‚ÍÍÐÍÆÌ¿ÌǾmÍ…ÌÍÏ¿ÆÁÇ‘ÛÃÍБǂ̒‘Í„ÍÀÃ’Ë¿‘Û
ÇÌ¿Ë„‘Ç‘ÛÿÊÛÌ„È—Ç„—¿‚Çn„ÊÇ—Ì„ÁÍÁτ˾ÍБ¿ÌÍ
ÁÇ‘ÛоÇÌ¿–„ÿÊÛÌ„È—¿¾Ï¿ÀÍ‘¿Б¿Ì„‘ÎÍÁ„Ï”ÌÍБÌÍÈ
¿Í‘ÉÏڑǾÍÀ„ÏÌ’‘оÍÀË¿Ì¿ËÇ

n„ÎÏÇÌÇË¿È‘„‘Í‚ÍÁÍ–‘ÍÁÚÌ„Á„ÏÇ‘„É¿ÉÀÚ
̿БÍÈ–ÇÁÍ Ì„ ÎÚ‘¿ÊÇÐÛ ÁÚ ЄÀ¾ Á Ü‘ÍË ’À„ÃÇ‘Û ÐÐÚÊ¿
¾ÐÛ Ì¿ ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„ c пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„ ÁÚ Í…Çÿ„‘„ Ì„
ÎÏǾ‘ÌÚ”ÃʾЄÀ¾Í‘ÉÏÚ‘ÇÈnÍÜ‘ÍÌ„ÆÌ¿–Ç‘–‘ÍÊÝ
À¿¾Ì„Í…ÇÿÌÌ¿¾ÇÐÉÁ„ÏÌ¿¾ËÚÐÊÛÇÊÇЕ„Ì¿ÇÊÇ“¿Ì
‘¿ÆǾ ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍ ’É¿ÆÚÁ¿Ý‘ Ì¿ Ì¿ÊÇ–Ç„ ’ Á¿Ð
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ì¿ÎÏÇË„Ï Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÍÈ ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇ s’‘ ’˄БÌÍ
ÎÏÇ̾‘Û ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌÇ„ Á ÉÍ‘ÍÏÍ„ ÁÚ Ì„ ÃÍ ÉÍÌ•¿ Á„ÏÇ‘„
É¿É ÎÏÍÀÌÍ„ Ç ÎÏÍÁ„ÏÇ‘Û „‚Í Á ÎÍÐʄÒݘǔ Є¿Ìп” Ð
ÎÍË͘ÛÝÎÍ‘ÍÉ¿ÌÍÁÚ”ÐÎÍÌ‘¿ÌÌÚ”¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÈropqosiclfnifbfrpolfhno
‘„”ÌÇÉ¿пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿

c ÊÝÀÍË –„ÊÍÁ„É„ •„Ê¿¾ ‘ÍÊο ÊÝÄÈ Ç Ü‘Í ÁЄ ‘Í‘ …„
–„ÊÍÁ„ÉÎÏÍБÍÍÌÏ¿ÆÌÚÈÇÌ„ÁЄ‚ÿÎÍÐÊ„ÃÍÁ¿‘„Ê„ÌÁ
ÐÁÍÇ”ÐÍБ;ÌǾ”n„ÍÃÌÍÐÍБ;ÌÇ„Ð˄̾„‘ÃÏ’‚Í„ÌÍ
Ï¿ÆÌÚ„ËÍ‚’‘ДÍÃÇ‘ÛоÁÍÃÌÍÁτ˾ÃÏ¿‘ÛоÐÎÍÏÇ‘Û
Ë„—¿‘ÛÃÏ’‚ÃÏ’‚’ÇÁ¿Ë
x¿˜„ Á –„ÊÍÁ„É„ …ÇÁ’‘ ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÍБÇ oÌÇ
οÏÌÚn¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÚÇ‘¾Ì’‘ÁÏ¿ÆÌÚ„БÍÏÍÌÚ
n¿—Çs¾ÌÇsÍÊÉ¿È–ÇÉÇ
n¿ÎÏÇË„Ï ËÚ Í–„ÌÛ ”Í‘ÇË ÇÆË„ÌÇ‘Û ЄÀ¾ ÃÍБǖÛ
ÐÁÍÀÍÃÚÇÆÀ¿ÁÇ‘ÛоÍ‘Æ¿ÁÇÐÇËÍБ„ÈÇÆ¿ÎÏ„‘ÍÁÇÿ…„
Ì¿–ÇÌ¿„ËÏ¿ÃÇÜ‘Í‚ÍÆ¿ÌÇË¿‘ÛопËÍ¿Ì¿ÊÇÆÍËÇÍÐÁ¿Ç
Á¿‘Û ÁоÉÇ„ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÇ„ Ë„‘ÍÃÇÉÇ ÁÏÍÄ ÜËÍ
•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇ
c ‘Í …„ Áτ˾
À’ÉÁ¿ÊÛÌÍ ° Á ‘Í …„ пËÍ„ Áτ˾
ËÚ Áо–„ÐÉÇ ÐÍÎÏÍ‘ÇÁʾ„Ëо ÊÝÀÚË ÇÆË„Ì„ÌǾË ËÚ
Ç” Ì„ ÃÍÎ’ÐÉ¿„Ë ËÚ ÿ…„ Ì„ ÎÍÆÁÍʾ„Ë ЄÀ„ …¿…Ã’
˜„Ë’ ΄τ˄Ì ÎÏÇÀÊÇÆÇ‘Ûо É Ì¿—ÇË ÎÏÍÀÊ„Ë¿Ë ÇÆ
ÁÊ„–Û –‘Í‘Í ÇÆ ÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÍ‚Í ÎÍ̾‘Û ÇБÇÌÌÚ„ ÎÏÇ–Ç
ÌÚ Ì„Ê„ÎÚ” Ì¿—Ç” ÎÍБ’ÎÉÍÁ Ç ÿ…„ Ì¿ÆÁ¿‘Û Ü‘Ç ÎÍ
Б’ÎÉÇ Ì„Ê„ÎÚËÇ mÚ Æ¿˜Ç˜¿„Ë ЄÀ¾ Ç ÐÁÍÇ
Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ„ Бϒɑ’ÏÚ ÉÍ‘ÍÏÚ„ ÍÀ„Ð΄–ÇÁ¿Ý‘ Ì¿Ë
Ì¿—„БϿÌÌÍ„Ç‘Ï„ÁÍ…ÌÍ„ÀÚ‘Ç„
sÍ –‘Í Ë„—¿„‘ ÎÐǔͿ̿ÊÇÆ’ ÇÆÌ’‘ÏÇ uÏ„Èà ̿ÆÚ
Á¿ÊÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„Ë
pÏÍÃÍÊ…¿‘Û пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ Ì„ ÍÀÏ¿˜¿¾ ÁÌÇË¿ÌǾ Ì¿
ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„ À„ÐÐËÚÐÊ„ÌÌÍ cЄ Ï¿ÁÌÍ –‘Í ’ÎÍÏÌÍ
˜„ÊÉ¿‘Û ÁÚÉÊÝ–¿‘„Ê„Ë ̿ľÐÛ –‘Í ÎÍ‘’”—¿¾ ÁÃÏ’‚
Ê¿ËÎÍ–É¿Ï¿ÌÍÇÊÇÎÍÆÃÌÍÆ¿‚ÍÏǑоp’БÛÌ„Ì¿Äо
‘ÚÈ¿Ì¿ÃÁ¿Ã•¿‘ÚÈÏ¿Æ
b„ÐÎÍÊ„ÆÌÍ l¿ËÎÍ–É¿ Ì„ Æ¿‚ÍÏǑо ÎÍÉ¿ ËÚ Ì„
e„ÌÛБϿ”¿ 
’БϿÌÇË ÎÏÇ–ÇÌ’ h¿Ë„ÌÇË ΄τ‚ÍÏ„Á—’Ý Ê¿ËÎÍ–É’
ÇÊÇ ÎÍ–ÇÌÇË ÁÚÉÊÝ–¿‘„ÊÛ ÇÊÇ ÃͅÄËо ÎÍÉ¿ ÿÒ‘
ÜÊ„É‘ÏÇ–„БÁÍ ÁÚÉÊÝ–„ÌÌÍ„ ÇÆÆ¿ ¿Á¿ÏÇÇ ÁÍ ÁЄË Ï¿È
ÍÌ„
rÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾ Á пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„ ÎÏÇÌÇË¿Ý‘ Ï¿ÆÊÇ–
ÌÚ„“ÍÏËÚw„ÊÛ°Ì„ÿ‘ÛÎÏÇÀÊÇÆÇ‘ÛоÉÎÏÍÀÊ„Ë„Ç
–‘Í‘Í ÇÆË„ÌÇ‘Û ° Ï„¿ÊÇÆ’„‘о ÎÏÇ–’ÃÊÇÁÍ ÌÍ ’À„ÃÇ
‘„ÊÛÌÍ oÌÍ Ç ÎÍ̾‘ÌÍ ° –„ÊÍÁ„É Ê„Æ„‘ Á ÐÍÀБÁ„ÌÌ’Ý
Ï¿ÉÍÁÇÌ’ ‘Ú–„‘ οÊÛ•„Ë Á ÏÍÆÍÁÍ„ ‘„ÊÛ•„ ÐÁÍ„È Ã’—Ç
o‘ÉÏڑǾÏ¿ÆÃÏ¿…¿Ý‘r¿ËЄÀ¾‘ÏÍ‚¿Ý˜ÇÈÆ¿ÀÍÊÛÌÍ„
ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘ БϿ” ‘Ï„ÁÍ‚’ ÀÍÊÛ ÁÍÆË’˜„ÌÇ„ БÚà Ç
ÁÇÌ’r‘ÁÍÏÉÇËÍË„Ì‘¿ÊÛÌÍÇÌ¿Ë„Ï‘ÁÍÆ¿”ÊÍÎÚÁ¿Ý‘о
iÌ͂ÿÁÍ‘Á„‘Ì¿ÊÝÀÍ„ÎÍÃÍÆÏÇ‘„ÊÛÌÍ„ÃÁÇ…„ÌÇ„΄τÃ
Ï¿ÉÍÁÇÌÍÈ sÍ „БÛ ÁÚ ‘ÍÊÛÉÍ‘ÍÊÛÉÍ ÎÏÇÀÊÇÆÇÊÇÐÛ É
ÀÍÊÛÌÍË’ÁÃ’—„¿Á¿Ð‘’‘…„Ï¿ÆÁ„ÏÌ’ÊÇÇΒБÇÊÇÎÍ
ÊÍ…ÌÍË’ÐÊ„Ã’
fÃÁ¿ÁÚÆ¿Ë„–¿„‘„–‘Í–‘Í‘ÍË„—¿„‘Á¿Ë¿Ì¿ÊÇÆÇ
ÏÍÁ¿‘Û ÎÏÍÀÊ„Ë’ ÐÌÇ…¿„‘ •„ÌÌÍБÛ Á¿—Ç” ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÈ
ÀÊÍÉÇÏ’„‘ ÎÍÌÇË¿ÌÇ„ Äʿ„‘ Ì„’À„ÃÇ‘„ÊÛÌÚËÇ Í‘ÉÏÚ
‘Ǿ°ÆÌ¿È‘„Ü‘Í°ÍÌÍrÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„
iÊÇ ÁÚ É¿…ÃÚÈ Ï¿Æ ΄τà ÎÍÎÚ‘ÉÍÈ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿
–’ÁБÁ’„‘„ ’Б¿ÊÍБÛ Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌÇ„ ‘Ï„ÁÍ‚’ ¿Î¿‘ÇÝ Ç
”¿ÌÃÏ’ Ç ‚ÍÁÍÏÇ‘Û ЄÀ„ §r„‚ÍÃ̾ ° Ì„‘¨ §cЄ Ï¿ÁÌÍ
ÌÇ–„‚Í Î’‘ÌÍ‚Í Ì„ À’Ä‘¨ §k¿ÉÌÇÀ’ÃÛ Á ÃÏ’‚ÍÈ Ͽƨ
hÌ¿–Ç‘ Á ÎÏÍ—ÊÚÈ Ï¿Æ ÁÚ ÎÍÃÍÀÏ¿ÊÇÐÛ É –„Ë’‘Í Á¿…
ÌÍË’ÇÌ’…ÌÍË’ÐÊÇ—ÉÍËÀÊÇÆÉÍ
fÐÊÇÁÚƿ̾‘ÚÐÁÍÀÍÃÌÚË¿ÐÐÍ•ÇÇÏÍÁ¿ÌÇ„ËÇ’Á¿Ð
ÌÇ–„‚Í Ì„ ÁÚ”ÍÃÇ‘ ÌÇ–„‚Í Ì„ ÇÄ‘ Ì¿ ’Ë ÇÊÇ ÁÚ ÐÀÇ
Á¿„‘„ÐÛÌ¿ÌÇÉ–„ËÌÚ„’ËÍÆ¿ÉÊÝ–„ÌǾÇÊÇÁÍÍÀ˜„Áο
ÿ„‘„ÁÃÏ„ËÍ‘’ǿο‘ÇÝÇ‘„Ͼ„‘„ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛ’ÄυÇ
Á¿‘Û ÌÇ‘Û ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÈ Ü‘Í ÆÌ¿–Ç‘ –‘Í ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„
ÄÈБÁ’„‘ÇÐÎÍÃÁÍÊÛÉÍÐÁ„ÌÌÍÇÐÉÏÚ‘ÌÍ
rÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„ ËÍ…„‘ ÀÊÍÉÇÏÍÁ¿‘Û ÎÍÌÇË¿ÌÇ„ ¿ÐÐÍ
•Ç¿•ÇÈÐÍÆÿÁ¿‘ÛÆÍÌÚÐÊ„ÎÍ‘ÚÁпËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„ÇÊÇÐÁÍ
ÃÇ‘ÛÉËÇÌÇË’Ë’Á¿—ÇÍ‘ÉÏڑǾÌ„ÿÁ¿¾ÍÐÍÆÌ¿‘ÛÇ”
‚Ê’ÀÇÌ’ÇÆÌ¿–„ÌÇ„
pÏÇ ÎÍÎÚ‘É¿” ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌǾ Ç ÎÍÌÇË¿ÌǾ Ë¿‘„ÏÇ¿Ê¿
пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ÁÚËÍ…„‘„Í‘ÁÊ„–Ûо ÁÚ”Á¿‘Ç‘Û Ì„ÉÍ„ –¿
БÌÍ„ÇÆÉÍÌ‘„ÉБ¿ÁÉÍ‘ÍÏÍËÍÌÍÎÏ;Áʾ„‘оÇÌ„Ð’
Ë„‘ÛÍ•„ÌÇ‘ÛÉ¿Ï‘ÇÌ’Á•„ÊÍË
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

n¿ÉÍÌ„• ÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„ Æ¿ÎÏ„‘Ú Ç ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾ ËÍ
‚’‘ ÐÁ„БÇ Ì¿ Ì„‘ Á¿—„ Í‘ÉÏÚ‘Ç„ ÐÄʿ‘Û „‚Í Ì„ÆÌ¿–Ç
‘„ÊÛÌÚË Ç ̄ЄÏÛ„ÆÌÚË c˄БÍ ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ Ï¿ÀÍ‘¿‘Û Á
Ü‘ÍËÌ¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌÇÇÿÊÛ—„ÁÚÏ„—Ç‘„–‘ÍÁÎÍÊÌ„ÐÎÏ¿
ÁÇ‘„ÐÛ ‘„΄ÏÛ Ð Ü‘ÍÈ ÎÏÍÀÊ„ËÍÈ À„Æ ÿÊÛÌ„È—„È ¿Ì¿ÊÇ
‘Ç–„ÐÉÍÈÏ¿ÀÍ‘Ú
c Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ ‘Í –‘Í ÐÊ„ÃÍÁ¿ÊÍ ÇÆË„ÌÇ‘Û ÍБ¿Ì„‘о
Ì„ÇÆË„ÌÌÚË
rÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾ Á пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„ ËÍ…ÌÍ Ç Ì’…ÌÍ ÎÏ„
ÍÃÍÊ„Á¿‘Û
pÏ„…ÄÁЄ‚ÍÐÊ„Ã’„‘Ì¿’–Ç‘ÛоÍÎτÄʾ‘Û–‘ÍÐÍÎ
ÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„ ÇË„„‘ ˄БÍ pÍ ÁЄË ‘„Ë ÐÇËΑÍË¿Ë –‘Í
΄τ–ÇÐÊ„ÌÚ ÁÚ—„ pÍ ÁÍÆÌÇɿݘÇË ÆÍÌ¿Ë ÐÊ„ÎÍ‘Ú Ç
À„ÊÚËξ‘Ì¿ËpÍ’Ë¿Ê„ÌÇÝ–’ÁБÁpÍÃÏ’‚ÇËÎÏÇÆÌ¿
É¿Ë
h¿Ë„‘ÇÁ ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„
Ì¿ Б¿ÃÇÇ ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌǾ Á
ËÍË„Ì‘пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿Ì¿ÐʄÒݘÇÈÄÌÛÎÏÍÐË¿‘ÏÇÁ¿¾
ÇÊÇÎÏÍÐÊ’—ÇÁ¿¾Æ¿ÎÇÐÇ Á„ÏÌÇ‘„ÐÛÉ‘ÍË’ËÍË„Ì‘’Á
ÉÍ‘ÍÏÚÈÁÚÆ¿À’ÉÐÍÁ¿ÊÇÇÊÇÍ‘ÉÊÍÌÇÊÇÐÛÁБÍÏÍÌ’
pÍБ¿ÁÇÁÃÇ¿‚ÌÍÆ°§ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„¨ÎÏÇÍБ¿ÌÍÁÇ
‘„ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ Ç Æ¿ÈËÇ‘„ÐÛ ÇÐÉÊÝ–Ç‘„ÊÛÌÍ ÀÊÍÉÇÏÍÁÉ¿
ËÇ Ç Æ¿ÎÏ„‘¿ËÇ
ÇÌ¿–„ Áо Á¿—„ ǕςǾ ’ÈÄ‘ Ì¿ ÎÍ
ÎÚ‘ÉÇÆ¿…„–Û΄τ‚ÍÏ„Á—’ÝÊ¿ËÎÍ–É’ 
bÍÏÛÀ¿ Ð ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„Ë ÐÍБÍÇ‘ Á ‘ÍË –‘ÍÀÚ Ð’
Ë„‘Û§ÎÍÃÉÊÝ–Ç‘Ûо¨ÉÌ„Ë’oÎτÄÊÇÁ‘Í˄БÍÁÐÁÍ
Ç”¿ÐÐÍ•Ç¿•Ç¾”ÇËÚÐʾ” ÉÍ‘ÍÏÍ„ ÁÚÆÚÁ¿„‘ ÀÊÍÉÇÏÍÁ
É’Ì¿–ÌÇ‘„ÐÁÍÀÍÃÌÍ„¿ÐÐÍ•ÇÇÏÍÁÌÇ„ÇË„ÌÌÍÁÜ‘ÍËÌ¿
ÎÏ¿ÁÊ„ÌÇÇ ¿Ì¿ÊÇÆÇÏ’¾ Ì¿ Б¿ÃÇÇ ‘ÍÊÉÍÁ¿ÌǾ ÐÁÍ„ ÐÍÐ
‘;ÌÇ„
Ï¿ÆÃÏ¿…„ÌǾ ’Б¿ÊÍБÇ ‚Ì„Á¿ ’Á„Ï„ÌÌÍБÇ Á
ÐÁÍ„ÈÎÏ¿ÁÍ‘„ Ç„‚ÍÎÏÇ–ÇÌÚ
fÐÊÇ–‘Í‘ÍÌ„Î’ÐÉ¿„‘Ì¿ÐÁÜ‘’БÍÏÍÌ’пËÍ¿Ì¿ÊÇ
Æ¿‘ÍÜ‘Í–‘Í‘ÍÌ¿Á„Ï̾ɿÃʾÌ¿ÐÁ„ÐÛË¿ÆÌ¿–Ç‘„ÊÛÌÍ
x‘Í…„Ü‘Í!
n„ÐÊ„Ã’„‘ÎÍÏÇ•¿‘ÛЄÀ¾Æ¿ÐÁÍÇÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌǾc
ÉÍÌ•„ ÉÍÌ•ÍÁ Ü‘Ç Æ¿˜Ç‘Ú Ç Æ¿ÎÏ„‘Ú ÁÎÍÊÌ„ „Б„БÁ„Ì
ÌÚ¿ÀÍÏÛÀ¿ÐÌÇËÇ°ÎÏÍБÍ–¿Ð‘ÛпËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿pÏÍ
‘ÇÁÌÇÉ ÆÄÐÛ ÁÚ пËÇ Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘ Á¿—„‚Í Б¿ÌÍÁÊ„ÌǾ Ç
Ï¿ÆÁǑǾ É¿É ÊÇ–ÌÍБÇ i É Ü‘ÍË’ ÎÏÍ‘ÇÁÌÇÉ’ Ì¿ÃÍ
Í‘ÌÍÐÇ‘ÛоÐ’Á¿…„ÌÇ„ËÇÌ„ÎÍÔÍÃÇ‘ÛÉÌ„Ë’ÐÌ¿Ë„
Ï„ÌÇ„ËÐÍÉÏ’—Ç‘ÛÇÏ¿ÆÁ„Ì–¿‘Û
e„ÌÛБϿ”¿ 
tÁ¿…Ç‘„ÊÛÌ¿¾ Ç ̿БÍÈ–ÇÁ¿¾ Ï¿ÀÍ‘¿ Ð ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„
ÌǾËÇ ÐÉÍÏ„„ ÁЄ‚Í ÿБ Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘ fÐÊÇ …„ Ì„‘ ° Ü‘Í
‘Í‘пËÚÈËÍË„Ì‘É͂ÿÊ’–—„ÍÀÏ¿‘Ç‘ÛоÆ¿ÎÍË͘ÛÝ
É Ð΄•Ç¿ÊÇБ’ Ð ‘„Ë –‘ÍÀÚ Ð̾Á ÐÍÎÏÍ‘ÇÁÊ„ÌÇ„ ÎÏÍ
ÃÍÊ…Ç‘ÛÐÁÍÈ¿Ì¿ÊÇÆпËÍБ;‘„ÊÛÌÍ=J?=H
‘„”ÌÇÉ¿пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿

pÏÇÁ„ÄÌÌÚ„ÌÇ…„Á¿ÏÇ¿Ì‘ÚÇÁ¿ÏÇ¿•ÇÇÌ¿‘„Ë’пËÍ
¿Ì¿ÊÇÆ¿Ì„ÉÍ‘ÍÏڔ̄ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇ”ÎÍ‘Ï„ÀÌÍБ„È°ÁЄ‚Í
ÊÇ—Û ÎÏÇË„ÏÚ i” Ì„ÊÛƾ ÎÏÍ–„БÛ Ì¿ÊÍ…Ç‘Û Ì¿ ÐÁÍÇ
ÎÏÍÀÊ„ËÚ
ÐÉÍÊÛ ÀÚ ДͅÇËÇ Ð ÍÎÇпÌÌÚËÇ ÆÄÐÛ ÍÌÇ
ÌÇÀÚÊÇ Ç‘¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÇÆË„ÌÇ‘Ûо
c¿—пËÍ¿Ì¿ÊÇÆËÍ…„‘„ÐÍ‘ÁÍÏÇ‘Û‘ÍÊÛÉÍÁÚпËÇ
pÍÃБ¿Áʾ‘Û ÐÁÍÇ ÿÌÌÚ„ Á Ï„—„ÌÌ’Ý É„Ë‘Í ƿÿ
–’°À„ÐÐËÚÐÊ„ÌÌÍtÁ¿ÐÐÁ;ƿÿ–¿Á¿Ë„„Ï„—¿‘ÛÇ
ÁÚËÍ…„‘„‘ÍÊÛÉÍ’À„ÃÇ‘ÛоÌ¿ÎÏÇË„Ï„ÃÏ’‚Ç”–‘ÍË„
‘ÍÃÄÈБÁ’„‘
pÏÇË„ÏÚ Ç ”Íà пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ÎÏÇÁ„ÄÌÌÚ„ ÌÇ…„
ÌÍо‘ ÍÀÍÀ˜„ÌÌÚÈ Ç ÎÏ„ÃÎÍÊÍ…Ç‘„ÊÛÌÚÈ ”¿Ï¿É‘„Ï Ç
ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿Ý‘ É¿É ÎÍБ„΄ÌÌÍ —¿‚ Æ¿ —¿‚ÍË ËÍ…ÌÍ ÎÏÍ
ÃÁÇ‚¿‘ÛоÎÍÎ’‘ÇÎÍÌÇË¿ÌǾЄÀ¾ÇÐÁÍ„ÈÎÏÍÀÊ„ËÚ
pÏ„ÃÎÍÊÍ…ÇËБτËÊ„ÌÇ„–„ÊÍÁ„É¿ÉÌ„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ
ÌÍÐÇ‘ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇÈ ”¿Ï¿É‘„Ï nÍ ÍÌ ÍÀ Ü‘ÍË ÎÍÉ¿ ÌÇ
–„‚Í Ì„ ÆÌ¿„‘ pÏÍÀÊ„Ë¿ „БÛ ÌÍ Á –„Ë ÍÌ¿ „Ë’ „˜„
ÎÏ„ÃБÍÇ‘ÍÐÍÆÌ¿‘Û
k¿ÉÍÌÀ’Ä‘ÄÈБÁÍÁ¿‘Û!
fË’ ÎÏÇÄ‘о ÎÍ̾‘Û –‘Í ÃÍÀÇÁ¿¾ÐÛ Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ
ÁÍÁЄËÍÌÌ¿пËÍËÄʄ‘¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÐÎÏ¿Áʾ„‘оÐÍ
ÐÁÍ„È ‘Ï„ÁÍ…ÌÍБÛÝ Ç Ï¿ÆÃÏ¿…Ç‘„ÊÛÌÍБÛÝ Ç Í‘Á„‘Ç‘Û
Ì¿ ÁÍÎÏÍÐ ° ÎÍ–„Ë’ ‘ÍÊÛÉÍ Ü‘Í‘ ÐÎÍÐÍÀ ÍÀÏ„‘„ÌǾ ÐÎÍ
ÉÍÈБÁǾÃÍБ’΄Ì„Ë’
cÍÆËÍ…ÌÍ ÿʄ„ ÍÌ Æ¿ÈË„‘о ÇÐÐÊ„ÃÍÁ¿ÌÇ„Ë ÁÍÎÏÍ
пÉ¿ÉÎÏÇ˿ʄȗǔ̿˄ɿ”Ì¿Í‚Ï¿ÌÇ–„ÌÇ„„‚ÍÌ„Æ¿
ÁÇÐÇËÍБÇ Á Ì„Ë ÁÐÎÚ”ÇÁ¿Ý‘ Ï¿ÆÃÏ¿…Ç‘„ÊÛÌÍБÛ Ç ‘Ï„
ÁÍ‚¿
mÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÍÌ ÍÀÏ¿‘Ç‘ ÁÌÇË¿ÌÇ„ Ì¿ ÉÍÌÉÏ„‘ÌÚ„
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÎÏ;ÁÊ„ÌǾ БτËÊ„ÌǾ É Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ n¿ÎÏÇË„Ï Á
ÍÄ…Ä o‘ –„‚Í Á пËÍË Äʄ ÍÌ ÎÏ„ÃÎÍ–Ç‘¿„‘ ÃÍ ÐÁÍ
„‚ÍÐÍÊÇÃÌÍ‚ÍÁÍÆϿБ¿”ÍÃÇ‘ÛÁÃ…ÇÌп”ÇÉÏÍÐÐÍÁÉ¿”Ç
ÿ…„ Ì„ Б¿Ì„‘ Ï¿ÐÐË¿‘ÏÇÁ¿‘Û ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌǾ Í ÁÚ‚ÍÃÌÍÈ
Ï¿ÀÍ‘„ ‘Ï„À’ݘ„È ”ͅÄÌǾ Á Í“ÇÐ Á ‚¿ÊБ’É„ ÀÍ‘ÇÌ
É¿”ÇƿБ„‚Ì’‘ÍËÌ¿‚Ê’”ÍÉÍБÝË„!
r’˜„БÁ’„‘ÊÇÐÁ¾ÆÛË„…Ã’„‚ÍБτËÊ„ÌÇ„ËÉ¿ÀÐÍ
ÊÝ‘ÌÍÈÌ„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇÇÍ‘ÁÏ¿˜„ÌÇ„ËÉÏ’‘ÇÌÌÍÈÏ¿ÀÍ
‘„‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾËÎÍϾÃÉ¿ÇÃÇЕÇÎÊÇÌÚÇÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ËÇ
ÐÌ„ÎÍÐÏ„ÃБÁ„ÌÌÚËÌ¿–¿ÊÛБÁÍË ÇÆÆ¿ ÎÍБ;ÌÌÚ” ÍÎÍ
ÆÿÌÇÈ ÁÏ„Ë„ÌÇ Ï¿ÀÍ‘Ú Ç ÎÏ„Ì„ÀÏ„…„ÌǾ ÐÁÍÇËÇ ÍÀ¾
Æ¿ÌÌÍБ¾ËÇ!
k¿ÉÍÌÁ„Ä‘ЄÀ¾ÁÍ‘ÌÍ—„ÌǾ”Ðοϑ̄ϗ„È
οÏ
‘Ì„ÏÍË ÇÐÎÍÐÍÀ„ÌÊÇÇÑÇÌ¿ÉÍËÎÏÍËÇÐÐÇÎÍÖÇ̾‘Û
ÐÁÍÇ…„Ê¿ÌǾ…„Ê¿ÌÇÝÃÏ’‚Í‚Í
i‘Ã
pÍ ‘¿ÉÍË’ ÁÍ‘ Е„Ì¿ÏÇÝ ËÍ…„‘ Ï¿ÆÁÇÁ¿‘Ûо пËÍ
¿Ì¿ÊÇÆÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÍÈÎÍ‘Ï„ÀÌÍБÇÁ Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ Á ”Í
Ä ÉÍ‘ÍÏÍ‚Í пËÍ¿Ì¿ÊÇ‘ÇÉ ÍÐÍÆÌ¿„‘ –‘Í „‚Í БτËÊ„ÌÇ„
É Ì„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇ ÇË„„‘ ÁЄÎÏÍÌÇ•¿Ý˜ÇÈ ”¿Ï¿É‘„Ï –‘Í
ÍÌ¿ÁʿÄ„‘ÇËÇÍÎτÄʾ„‘„‚Í…ÇÆÌÛÇ–‘ÍÌ„ÍÀ”ÍÃÇ
ËÍ ЄÀ¾ ÇÆË„ÌÇ‘Û –‘ÍÀÚ ÍÐÁÍÀÍÃÇ‘Ûо Í‘ ÎÍБ;ÌÌÍ‚Í
Ì¿ÎϾ…„ÌǾ Ç Í…ÇÿÌǾ –‘Í ÁÍ‘ÁÍ‘ Ì¿ ‘ÁÍ„ БτËÊ„
ÌÇ„ÉÌ„Æ¿ÁÇÐÇËÍБÇÉ‘Í‘ÍÎÍÉ’ÐǑо
aÁÍ‘Ì¿ÎÏÇË„ÏÉ¿ÉÇ„ÁÍÎÏÍÐÚÎÏÇÄ‘оƿÿ‘ÛЄ
À„ –„ÊÍÁ„É’ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ ÉÍ‘ÍÏÍ‚Í Ì¿–¿Êо Ð ÎÍÎÚ‘ÍÉ
ÁÚ¾ÐÌÇ‘Û ÎÏÍÇДͅÄÌÇ„ ÐÁÍ„‚Í БϿ”¿ ΄τà ΒÀÊÇ–
ÌÚËÇÁÚБ’ÎÊ„ÌǾËÇ
n¿΄ÏÁÍË…„Ü‘¿Î„¿Ì¿ÊÇÆ¿ÁÚÐÁ¾Æ¿ÊÇÐÁÍÈБϿ”
Î’ÀÊÇ–ÌÚ” ÁÚБ’ÎÊ„ÌÇÈ Ð À;ÆÌÛÝ ÉÏÇ‘ÇÉÇ Ç ÎÍ—ÊÇ
ÿÊÛ—„
n¿ÎÏÇË„ÏÍ‘–„‚ÍÜ‘Í‘БϿ”‘¿ÉÌ„ÍÎÏ¿ÁÿÌÌÍÁ„
ÊÇÉ!pÍ–„Ë’ÍÌÇË„„‘Ì¿ÃÁ¿ËÇ‘¿É’ÝÁʿБÛÇË„—¿
„‘ Á¿—„Ë’ É¿ÏÛ„ÏÌÍË’ ÏÍБ’! sÍÊÛÉÍ ÊÇ ÍÌ Í‚Ï¿ÌÇ–Ç
Á¿„‘ Á¿—Ç ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇ Î’ÀÊÇ–ÌÍ ÁÚБ’ο‘Û ÇÊÇ ÍÌ
Ë„—¿„‘ÇÁ¿—ÇËÎÍÎÚ‘É¿ËÉÌ„Æ¿ÁÇÐÇËÍË’ËÚ—Ê„ÌÇÝ
Ç¿Ì¿ÊÇÆ’!
pÏ;Áʾ„‘о ÊÇ Ü‘Í‘ БϿ” ÁÍ ÁÆ¿ÇËÍÍ‘ÌÍ—„ÌǾ” Ð
…„̘ÇÌ¿ËÇ!fÐÊÇÁÚÇÐÎÚ‘ÚÁ¿„‘„΄τÃÌÇËÇÏÍÀÍБÛ
‘Í –„‚Í ÁÚ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ ÀÍÇ‘„ÐÛ! n„ Ç” ÊÇ ÉÏÇ‘Ç–„ÐÉÇ”
e„ÌÛБϿ”¿ 
Í•„ÌÍÉ Á¿—„È ÁÌ„—ÌÍБÇ Ç ÐÎÍÐÍÀÌÍБ„È! a É¿É Á ЄÉ
Ð’¿ÊÛÌÍËÎÊ¿Ì„!n„Æ¿—ÊÇÊÇÁÚÆÄÐÛÁБϿ”„Í•„ÌÉÇ
ÐÁÍÇ” Ë’…ÐÉÇ” ÃÍБÍÇÌБÁ ÐÊÇ—ÉÍË ÿʄÉÍ! n¿ÎÏÇË„Ï
ÇÆÆ¿‘Í‚Í–‘ÍÍÉ¿Æ¿Á—ÇÐÛÍÃÇÌÏ¿ÆÌ„Ì¿ÁÚÐÍ‘„Б¿ÊÇ
À;‘ÛоÎÍÁ‘ÍÏ¿“Ç¿ÐÉÍÃͅÿÊÇÐÛ„‚ÍÇÐÜ‘Í‚ÍËÍË„Ì
‘¿ÁÁ¿—„ÈЄÉÐ’¿ÊÛÌÍÈ…ÇÆÌÇÌ¿–¿ÊÇÐÛÎÏÍÀÊ„ËÚ!
a É¿É ÁÚ Á„Ä‘„ ЄÀ¾ Á Ë¿‚¿ÆÇÌ¿”! rÎÍÐÍÀÌÚ ÊÇ
Áƾ‘Û Ç ÎÏÇË„ÏÇ‘Û Á„˜Û „ÐÊÇ Ì„ ’Á„Ï„ÌÚ –‘Í É’ÎÇ‘„
„„! i É¿É ÃÍÊ‚Í Ë’–¿„‘„ÐÛ Á τБÍÏ¿Ì„ Ì¿Ã ÁÍÎÏÍÐÍË
É¿ÉÍÁÚ ÃÍÊ…ÌÚ ÀÚ‘Û –¿„ÁÚ„ –‘ÍÀÚ Í“Ç•Ç¿Ì‘ Ì„ ÍÀÇ
ÄÊоÌ¿Á¿Ð!
c¿Ð ƿÄÁ¿„‘ ‘Í –‘Í …„Ì¿ ÉÏÇ‘ÇÉ’„‘ Á¿—’ Ë¿Ì„Ï’
ÍÄÁ¿‘Ûо ÇÊÇ ÁÚ –’ÁБÁ’„‘„ ЄÀ¾ ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌÌÚË É͂ÿ
ÍÌ¿”Á¿ÊÇ‘ÎÏÇÁ¿ÐÁÉ’ÐÃÏ’‚Í‚ÍË’…–ÇÌÚ!
s¿É Á пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ„ ÎÍБ„΄ÌÌÍ ÁÚÉÏÇБ¿ÊÊÇÆÍÁÚÁ¿
„‘оÎÏÍÀÊ„Ë¿Ì„’Á„Ï„ÌÌÍ‚ÍÁЄÀ„–„ÊÍÁ„É¿Í‘ÉÏÚÁ¿Ý‘
о„‚ÍÁÌ’‘Ï„ÌÌÇ„Æ¿ÎÏ„‘ÚÇÆ¿ÁÇÐÇËÍБÇ„‚ÍÌ„’Ë„ÌÇ„
͑Б¿ÇÁ¿‘ÛÐÁÍÇÎÏ¿Á¿„‚ÍÁÚÌ’…ÄÌÌ¿¾‚Í‘ÍÁÌÍБÛÐÊ„
ÃÍÁ¿‘Û ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾË ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç” ÎÍБ;ÌÌ¿¾ ÎÍÿÁ
Ê„ÌÌ¿¾ÁÏ¿…ÄÀÌÍБÛÉÌÇËÇÌ„ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛÍ‘ÌÍÐÇ‘Ûо
ÉЄÀ„ÐÃÍÊ…ÌÚË’Á¿…„ÌÇ„Ë
h¿Ì¾Á—ÇÐÛÇБÍÉ¿ËÇÐÁÍ„ÈÀ;ÆÌÇÉÏÇ‘ÇÉÇÇ–’…Ç”
Í•„ÌÍÉ ÁÚ ÁÍÆËÍ…ÌÍ ÍÀÏ¿‘Ç‘„ÐÛ É ¿Ì¿ÊÇÆ’ ÐÁÍÇ” ÁÍÐ
ÎÍËÇÌ¿ÌÇÈÇ¿ÐÐÍ•Ç¿•ÇÈÐÁ¾Æ¿ÌÌÚ”ÐÄ‘БÁÍË
cÐÎÊÚÁ’‘ ÐÊÇ—ÉÍË …„БÉÇ„ ÏÍÃÇ‘„ÊÛÐÉÇ„ ÎÏ„ÃÎÇ
пÌǾ –¿Ð‘Ú„ ÁÚ‚ÍÁÍÏÚ Æ¿ Ì„ÐÍÍ‘Á„‘БÁÇ„ ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾË
ÇÌÍÏË¿ËÇÁÚÆÁ¿ÌÌÍ„ÇËÇÎÍБ;ÌÌÍ„–’ÁБÁÍÁÇÌÚÇ
Б¿Ì„‘¾ÐÌÍÎÏÍÇДͅÄÌÇ„ÇÏÍÊÛÁÁ¿—„È…ÇÆÌÇБϿ
”¿ ΄τà –’…ÇË ËÌ„ÌÇ„Ë i Ü‘Í‘ БϿ” ÎÏ„ÃБ¿ÁǑо
’…„ Á ÇÌÍË ÐÁ„‘„ Ì„ É¿É ÃÍпÃÌ¿¾ ÐÊ’–¿ÈÌÍБÛ ¿ É¿É
ÍÎτÄʾݘÇÈÁÐÝБϒɑ’Ï’ÊÇ–ÌÍБÇi Б¿Ì„‘ ¾ÐÌÍ
É¿É ÍÌ ÐÁ¾Æ¿Ì Ð ÃÏ’‚ÇËÇ –„Ï‘¿ËÇ Á¿—„‚Í ”¿Ï¿É‘„Ï¿ Ç
É¿É ÐÊ„Ã’„‘ ÄÈБÁÍÁ¿‘Û –‘ÍÀÚ Ì¿–¿‘Û ÇÆÀ¿Áʾ‘Ûо Í‘
Ì„‚Í
pÏÇÁ„ÄÌÌÚ„ Д„ËÚ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿ É¿É Ç ÃÏ’‚Ç„
ÎÏÇË„ÏÚ Á Ü‘ÍÈ ‚Ê¿Á„ Áƾ‘Ú ÇÆ ÎÏ¿É‘ÇÉÇ k vÍÏÌÇ Ç
ÍÌÇ ÁÎÍÊÌ„ ÎÏÇË„ÌÇËÚ É¿É ÎÏÇ„ËÚ Ãʾ ÎÍÂ͑ÍÁÉÇ Ç
ÀÍÊÛ—„È Ü““„É‘ÇÁÌÍБÇ Ë„‘ÍÃÍÁ Ï„—„ÌǾ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„
ÐÉÇ”ÎÏÍÀÊ„ËÇÆÃÏ’‚Ç”‚Ê¿ÁÌ¿—„ÈÉÌÇ‚Ç
n¿ÎÏÇË„Ï ΄τà ÍÐÁÍ„ÌÇ„Ë ‘Ï„ÌÇÌ‚ÍÁ ’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÎÍÁ„ÄÌǾ c ÀÍÏÛÀ„ ÐÍ БϿ”ÍË ΄τà ¿Á‘ÍÏÇ‘„‘¿ËÇ
pÏ„ÍÃÍÊ„ÌÇÇ Ð ÎÍË͘ÛÝ Ë„‘ÍÃÍÁ nlp БϿ”¿ ÉÏÇ‘ÇÉÇ
ÇÊÇ ÍÐÉÍÏÀÊ„ÌǾ Ì¿ÐÇÊÇ„Ë iÊÇ ÎÏÇ ÎÍÎÚ‘É¿” ÐÎÏ¿
ÁÇ‘ÛоÐÏ¿ÆÊÇ–ÌÚËÇБϿ”¿ËÇÇ‘Ï„ÁÍ‚¿ËÇÐÎÍË͘ÛÝ
Ë„ÃÇ‘¿‘ÇÁÌÍÈÇÊÇÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ‘„Ï¿ÎÇÇ
o‘ÉÏÚ‘Ç„ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍÈ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÎÏÍÀÊ„ËÚ
° ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û п˿¾ ÐÊÍ…Ì¿¾ ƿÿ–¿ Á пËÍÎÐǔ͑„Ï¿
ÎÇÇ iÌ͂ÿ ÃÍБ¿‘Í–ÌÍ ¾ÐÌÍ Ç ‘Í–ÌÍ ÎÍ̾‘Û –‘Í Ð ‘Í
ÀÍÈ ÐÍÀБÁ„ÌÌÍ ÎÏÍÇДÍÃÇ‘ –‘ÍÀÚ Ï„—¿‘Û ÎÏÍÀÊ„Ë’
x¿Ð‘Ç–ÌÍ ÇÊÇ ÎÍÊÌÍБÛÝ pÍÎÚ‘ÉÇ пËÍ¿Ì¿ÊÇÆ¿

ÜÎÇÆÍÃÇ–„ÐÉÍ‚Í ÇÊÇ ÐÇБ„Ë¿‘Ç–„ÐÉÍ‚Í  Á Ì„Ë¿ÊÍÈ Б„
΄ÌÇÜ‘ÍË’ËÍ‚’‘ÐÎÍÐÍÀБÁÍÁ¿‘Û
e„ÌÛБϿ”¿ 
embdb;,,,
º¤º’ˆËm©®ˆ’’Ϻ¤È
z‚ÈmËˈ¹‚ˆ’Ï­ËÈ“’«
tº‚²º‚²º‚­º«ˆ°«Û
lˈº¹È¯Èº}°È㓺®’“ˆË“’’iztsocaqizaponfrxars}
ÎÍËÍ‚Ç‘„ÁÚÈ‘ÇÇÆÃÍË¿

c iÌ‘„ÏÌ„‘„ ÊÝÃÇ БÍÌ’‘ §s¾‘¾ ‘¾‘¾ Ì¿—Ç Є‘Ç ÎÏÇ
‘¿˜ÇÊÇ Ë„Ï‘Á„•¿¨ a‚ÍÏ¿“ÍÀǾ Ì¿ÆÚÁ¿„‘о x‘Í Ð Ì„È
Äʿ‘Û!
˜‘Í Ì¿ ÁоÉÇ„ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÇ„ пȑÚ ÎÍÊÛÆÍ
Á¿‘„ÊÇ iÌ‘„ÏÌ„‘¿ —ÊÝ‘ ÎÍÐÊ¿ÌǾ Á ̿Ä…Ä –‘Í ÁÏ¿–
ÉÍÌÐ’ÊÛ‘¿Ì‘ÇÆcЄËÇÏÌÍÈЄ‘ÇÇËÎÍËÍ…„‘
cڂʾÃÇ‘Ü‘ÍÎÏÇË„ÏÌÍ‘¿É
° eÍÉ‘ÍÏ ÃÍÉ‘ÍÏ ËÍÈ ÃÇ¿‚ÌÍÆ ¿‚ÍÏ¿“ÍÀǾ
ÀÍÝÐÛ
Í‘ÉÏÚ‘Ú” ÎÏÍБϿÌБÁ Ì„ ËÍ‚’ ÁÚ”ÍÃÇ‘Û ÇÆ ÃÍË¿ ÀÚ
Á¿Ý‘ÎÏÇБ’ÎÚοÌÇÉÇ –‘ÍËÌ„Äʿ‘Û©
° tÁ¿…¿„ËÚÈ ÃÍÉ‘ÍÏ rÉ¿…Ç‘„ ¿‚ÍÏ¿“ÍÀǾ ÇÆÊ„
–ÇÁ¿„‘о!
° eÍÉ‘ÍÏ ÎÏÇ ¿‚ÍÏ¿“ÍÀǾ” ÎÍËÍ…„‘ ÊÇ ‚ÇÿƄοË
ÇÇÌÐÇÃÍÌ!
° mÍ…ÌÍ ÊÇ ÏÍÃÇ‘Û Ï„À„ÌÉ¿ „ÐÊÇ ’ ˄̾ ¿‚ÍÏ¿“Í
ÀǾ!
°x‘ÍÊ’–—„ÎÏÇ˄̾‘ÛÎÏÇ¿‚ÍÏ¿“ÍÀǾ”ÉÊÍËÇÎ
Ï¿ËÇÌÇÊÇÉÍ¿ÉÐÇÊ!
° ©Á ÿÌÌÚÈ ËÍË„Ì‘ ÐÍБ;ÌÇ„ ’”’×ÇÊÍÐÛ €
Íξ‘ÛÌ„Áڔͅ’ÇÆÃÍË¿©
° ©–‘Í Äʿ‘Û „ÐÊÇ ÐÏ„ÃБÁ Ì¿ ÍÎÊ¿‘’ ÎÐǔ͑„Ï¿
΄Á‘¿Ì„‘Ê„–„ÌÇ„БÍÇ‘ÃÍÏÍ‚Í©
a ÃÍÉ‘ÍÏ Á Í‘Á„‘ Á¿…ÌÍ ÉÇÁ¿„‘ Ç ’ÐÎÍÉ¿ÇÁ¿„‘ §e¿
ÃÏ’…Í–„É ’ Á¿Ð ¿‚ÍÏ¿“ÍÀǾ ‘¿É¿¾ ÀÍÊ„ÆÌÛ l„–Ç‘Ûо
Ì¿ÃÍ‘¿ÀÊ„‘Í–ÉÇÉ’ÏÐÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ©¨
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

iË„–’‘оÊÝÃÇ˄Б¿ЄÀ„Ì„Ì¿”Íþ‘ÎÇ—’‘–„Ï„Æ
iÌ‘„ÏÌ„‘ÎÇÐÛË¿ÃÏ’‚ÃÏ’‚’ÍÀË„ÌÇÁ¿Ý‘оÍÎÚ‘ÍËÎÚ
‘¿Ý‘оÎÍÃÄυ¿‘ÛÐÁ¾ÆÛÐÇЖ„ƿݘÇËËÇÏÍË
°tÁ¿…¿„Ë¿¾ aÌÌ¿ t ˄̾ ‘¿ …„ ÎÏÍÀÊ„Ë¿
¿‚Í
Ï¿“ÍÀǾ  n„ÿÁÌÍ ËÌ„ ÎÍÐÍÁ„‘ÍÁ¿ÊÇ ÍÀÏ¿‘Ç‘Ûо É ÎÐÇ
”Í‘„Ͽ΄Á‘’©
° ©’ ˄̾ ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍ ‘¿É…„ ÀÚÊÍ ¾ ÿ…„ À;ʿÐÛ
ÁÚ”ÍÃÇ‘ÛÇÆÃÍË¿cЄ΄τÎÏÍÀÍÁ¿Ê¿ÌÍ©
° pÏÇÁ„‘ ÁЄË i˜’ ‘ÍÁ¿Ïǘ„È ÎÍ ̄Ж¿Ð‘ÛÝ t
ÉÍ‚ÍÌÇÀ’ÃÛÀÚÊ¿¿‚ÍÏ¿“ÍÀǾ!
° a ËÌ„ ÁÏ¿– ÎÍÐÍÁ„‘ÍÁ¿Ê Á ÎÏÇБ’Î οÌÇ–„ÐÉÍÈ
¿‘¿ÉÇ“ÇÆÇ–„ÐÉÇ„’ÎÏ¿…Ì„ÌǾÄʿ‘Û©
p͔ͅ„ Ì¿ ‘„Ê„‚Ï¿ËËÚ Ð sÇ‘¿ÌÇÉ¿ ÇÊÇ ÎÍÐÊ„ÃÌÇ„
ÆÁÍÌÉÇÇÆÀ¿—„ÌÀÊÇÆÌ„•ÍÁ
oξ‘Û ¿‚ÍÏ¿“ÍÀǾ x‘Í Á¿Ð Æ¿ÉÊÇÌÇÊÍ© bÚÊÍ ’…„
ÎÏÍÌ„„Á‘Ï„ÁÍ‚¿”ÇÉ͂ÿÎÏÍh͘„ÌÉÍÏ¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÊÇ
x‘ÍÃÏ’‚Ç”БϿ”ÍÁÌ„‘°ΑǕ‘¿ËÜÉÆ¿Ë„ÌÍÁ‚ÏÍÆÚ!
eÏ’‚Ç„БϿ”Ç„БÛÌÍÜ‘Í‘À’Ä‘ÎÍÁ¿…Ì„„pÍ‘ÍË’
–‘ÍÍÌ
ÍÌ¿ ÁÍÃÌÍÇ‘Í…„Áτ˾Ç‘Ï„ÁÍ‚¿ÇБϿ”pÍ
‘ÍË’ –‘Í ÍÌ
ÍÌ¿  ËÍ…„‘ ƿ΄τ‘Û –„ÊÍÁ„É¿ Á ÃÍË„ ¿
БϿ”ΑǖÛÇ”΄ÏÛ„ÁÐÉÍÏ„„ÁЄ‚ÍÌ„‘
iÆÀ„‚¿ÌÇ„ÆÄÐÛ ÎÏÇÁÍÃÇ‘ É ÇÆÍʾ•ÇÇ x„ÊÍÁ„É ÁÚ
οÿ„‘ÇÆ…ÇÆÌÇÉ¿ÉÇÆÍÉÌ¿ÐÉÍÏÍ‚ÍÎÍ„Æÿ
pÍ Ï¿ÆÌÚË ÿÌÌÚË ÆÌ¿ÉÍËÚ” Ð ¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇ„È ÐÏ„ÃÇ
̿Єʾݘǔ‘’ÇÊÇÇÌ’Ý‘„ÏÏÇ‘ÍÏÇÝ
ÁÎÍΒʾ•ÇÇ Í‘
Ã͘‘Í ÆÌ¿–Ç‘ –‘Í Á mÍÐÉÁ„ Ì¿ÎÏÇË„Ï Í‘ ξ
‘ÇÄо‘ÇÃÍБ¿‘Úо––„ÊÍÁ„ÉÍ‚Ï¿ÌÇ–„ÌÚÁÐÁÍÇ”ÁÍÆ
ËÍ…ÌÍБ¾” ΄τÃÁÇ…„ÌǾ ÍÀ˜„ÌǾ Ï¿ÀÍ‘Ú ÇÆÆ¿ À;Æ
ÌÇ ‘Ï¿ÌÐÎÍÏ‘¿ ÊÝÃÌÚ” ˄Б Æ¿ÉÏÚ‘Ú” Ç Í‘ÉÏÚ‘Ú”
ÎÏÍБϿÌБÁ
r–„‚ÍÁЄÌ¿–ÇÌ¿„‘о!
a‚ÍÏ¿“ÍÀǾ ° БÍÈÉÍ„ ÇÆÀ„‚¿ÌÇ„ ÐÇ‘’¿•ÇÈ Á ÉÍ‘Í
ÏÚ”ÁÚÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿ÊÇЄÀ¾ÎÊÍ”ÍrÉ¿Æ¿ÌÍÐÊÇ—ÉÍË˾‚
ÉÍ s„ÏËÇÌ ° §Î¿ÌÇ–„ÐÉ¿¾ ¿‘¿É¿¨ Ì„ÐË͑Ͼ Ì¿ Ì¿’–
ÌÍБÛÀÍÊ„„ÜËÍ•ÇÍÌ¿Ê„ÌÇ‘Í–Ì„„ÏÇÐ’„‘É¿Ï‘ÇÌ’p¿ÌÇ
–„ÐÉ¿¾ ¿‘¿É¿ ° •„ÊÚÈ Ì¿ÀÍÏ ÐÇËΑÍËÍÁ oÌÇ ËÍ‚’‘
ÍÀÏ’—Ç‘Ûо Ì¿ –„ÊÍÁ„É¿ Ï¿ÆÍË ÌÍ ÿ…„ ÐÍ–„‘¿ÌÇ„ ‘Ï„”
–„‘ÚÏ„”ÇÆÌÇ”ÐÏ¿ÁÌÇËÍÐ’ÿÏÍË‘ÍÉ¿iÿ…„”’…„°
É¿ÉÀ’ÑÍÁÚДÁ¿‘ÇÊÇÐÛÆ¿Í‚ÍÊ„ÌÌÚÈÎÏÍÁÍÃÇÄυ¿ÊÇ
„‚ÍÁÏ’É¿”ÎÍÊ–¿Ð¿–¿Ð‘ϾоÐÛÇÌ„ÆÌ¿¾É͂ÿ…„Ü‘Í
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÉÍ̖Ǒо
pÏÇοÌÇ–„ÐÉÍÈ¿‘¿É„ÁÚËÍ…„‘„ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿‘Û
°É¿ÉÀÚБÏÍÆ¿ÀÇÊÍÐÛЄÏÕ„
°Á¿ÐÀÏÍÐÇÊÍÁÎÍ‘Ç‘’‘…„ÁÍÆÌÍÀ
°ÎÍ‘„Ê’ÎÍ—ÊÇÁÍÊÌÚ…¿Ï¿Ç”ÍÊÍÿ
°Á¿ËÌ„”Á¿‘¿„‘ÁÍÆÃ’”¿ÁÚÆ¿ÃÚ”¿„‘„ÐÛ
°Ï„ÆÉ¿¾ÀÍÊÛÁ‚Ï’ÃÇ
°Æ¿‘Í—ÌÇÊÍÇÐÏÍ–ÌÍÆ¿”Í‘„ÊÍÐÛÁ‘’¿Ê„‘
°Ì„Ë„Ý‘Ï’ÉÇÇÌÍ‚ÇÎÍÐÎÇÌ„À„‚’‘Ë’Ï¿—ÉÇ
°Æ¿ÉÏ’…ÇÊ¿ÐÛ ‚ÍÊÍÁ¿ ÎÍÊ ’”ÍÃÇ‘ ÇÆÎÍà ÌÍ‚ ÁÚ
ÀÊÇÆÉÇÉÍÀËÍÏÍÉ’
°ÁЄБ¿ÊÍÌ„Ï„¿ÊÛÌÚËÁÚÌ„ÎÍÌÇË¿„‘„É‘ÍÁÚÇ
‚ÄÌ¿”ÍÃÇ‘„ÐÛ
° ÁÚ ÀÍÇ‘„ÐÛ Æ¿ÉÏÇ–¿‘Û ÐÍÈ‘Ç Ð ’Ë¿ Ç ‘Í‚Í –‘Í
ЄȖ¿Ð’ËÏ„‘„
uÇÆÇÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇοÌÇ–„ÐÉÇ„¿‘¿ÉÇÐÁ¾ÆÚÁ¿Ý‘ÐÁ„‚„
‘¿‘ÇÁÌÚËÉÏÇÆÍËÇÊÇÐÐÇÌÃÏÍËÍËÐÍÐ’ÃÇБÍÈÃÇБÍÌÇÇ
ÌÍÄÊÍÏ¿Æ’Ë„„‘оÌ„ÁÍÃÌÇ”ÐÍВÿ”pÏÇ–ÇÌ¿οÌÇ–„
ÐÉÇ”¿‘¿ÉÇÏ¿ÆÁÇÁ¿Ý˜„ÈоÎÍÐÊ„ÌÇ”БÍÈÉÍÈ¿‚ÍÏ¿“Í
ÀÇÇÁÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉǔϿÐБÏÍÈБÁ¿”ÇÎÏÍÀÊ„Ë¿”
r‘Ï¿”Í‘ÉÏÚ‘Ú”ÇÆ¿ÉÏÚ‘Ú”ÎÏÍБϿÌБÁÇÆÀ„‚¿ÌÇ„
ÊÝÃÌÚ” ˄Б À;ÆÌÛ ÁÚÈ‘Ç ÇÆ ÃÍË¿ ÎÍÉÇÌ’‘Û „ÃÇÌБ
Á„ÌÌÍ„ À„ÆÍοÐÌÍ„ ˄БÍ ËÍ…„‘ Ï¿ÆÁÇ‘Ûо Ç À„Æ οÌÇ–„
ÐÉÇ”¿‘¿É
s„Ë Ì„ Ë„Ì„„ ‘„Ê„ÐÌ¿¾ ÐÍБ¿Áʾݘ¿¾ Á Ü‘ÍË БϿ”„
ÆÌ¿–Ç‘„ÊÛÌ¿Çÿ…„Á„ÐÛË¿БÏÍ‚Ç„БÍÏÍÌÌÇÉÇÎÏÇÌ•Ç
ο ° ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇ„ ÎÏÍÀÊ„ËÚ Ï„—¿‘Û ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„
ÐÉÇËÇ ÐÏ„ÃБÁ¿ËÇ ÎÏÇÆÌ¿Ý‘ ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ
ÇÌ͂ÿ Ç Ì„
ÍÀ”ÍÃÇËÍÐ‘Û  ÐÍ–„‘¿ÌǾ Á ÐÊ’–¿„ БÍÈÉÍÈ ¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇÇ
Ë„ÃÇÉ¿Ë„Ì‘ÍÆÌÍ‚ÍÇÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÍ‚ÍÊ„–„ÌǾ
a‚ÍÏ¿“ÍÀÇÉÇÀ;‘оÁÚ”ÍÃÇ‘ÛÇÆÃÍË¿À„ÆÏÍÃÌÚ”Ç
ÀÊÇÆÉÇ” Ç ÎÏÇÊ¿‚¿Ý‘ Ë¿ÐÐ’ ’ÐÇÊÇÈ Ç пËÚ” “¿Ì‘¿Ð‘Ç
–„ÐÉÇ”ÍÀ™¾ÐÌ„ÌÇÈÍÐÍÀ„ÌÌÍÌ¿΄ÏÁڔܑ¿Î¿”Ï¿ÆÁǑǾ
ÇÆÀ„‚¿Ý˜„‚ÍÎÍÁ„ÄÌǾ–‘ÍÀÚÍÀ„Ð΄–Ç‘ÛЄÀ„ÎÍБ;Ì
ÌÍ„ ÐÍÎÏÍÁͅÄÌÇ„ o‘É¿ÆÚÁ¿Ý‘о Í‘ ΄τÃÁÇ…„ÌǾ Ì¿
‘Ï¿ÌÐÎÍÏ‘„ Á ΄ÏÁ’Ý Í–„Ï„ÃÛ Ì¿ Ë„‘ÏÍ ° ‚Ä Ã’—ÌÍ
ËÌÍ‚Í Ì¿ÏÍÿ ÎÍ„ÆÃ ËÍ…„‘ ÍБ¿ÌÍÁÇ‘Ûо Á ‘ÍÌÌ„Ê„ Ç
„ÐÊÇÏ¿ÆÍÁÛ„‘оοÌÇ–„ÐÉ¿¾¿‘¿É¿°ÎÍË͘Ç…ÿ‘ÛÌ„
͑ɒÿ pÍÃÚÐÉÇÁ¿Ý‘ Ï¿ÀÍ‘’ ÁЄ ÀÊÇ…„ É ÃÍË’ –‘ÍÀÚ
ËÍ…ÌÍ ÀÚÊÍ Á ÐÍÎÏÍÁͅÄÌÇÇ ÀÊÇÆÉÍ‚Í –„ÊÍÁ„É¿ ÃÍÀ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

Ï¿‘Ûо ΄—ÉÍË cÚÌ’…ÄÌÚ ÎÏÍÐÇ‘Û –‘ÍÀÚ Ë’… ÇÊÇ
…„Ì¿ÁÍÆÇÊÇǔ̿˿—ÇÌ„Ì¿Ï¿ÀÍ‘’ÇÁË¿‚¿ÆÇÌx¿Ð‘Í
„ÃÇÌБÁ„ÌÌ¿¾ ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ ÇÆÀ„…¿‘Û ÇÆÍʾ•ÇÇ ° пËÍ
Ë’Ì¿’–Ç‘ÛоÁÍÃÇ‘ÛË¿—ÇÌ’ÌÍÐÍÁÏ„Ë„ÌÌ¿¾‚ÍÏÍÃÐÉ¿¾
„Æÿ Ð ÎÏÍÀÉ¿ËÇ ÍοÐÌÍБÛ ÎÍÊÍËÍÉ Ç ÎÏÍ–Ç„ Ì„Í…Ç
ÿÌÌÍБÇ ËÍ‚’‘ ÐÎÏÍÁÍ•ÇÏÍÁ¿‘Û οÌÇ–„ÐÉ’Ý ¿‘¿É’ Ç Á
ÐÍÀБÁ„ÌÌÍË ¿Á‘ÍËÍÀÇÊ„ Ç ÊÇ—Ç‘Û ¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇÉ¿ Ç Ü‘Í‚Í
ÐÏ„ÃБÁ¿΄τÃÁÇ…„ÌǾ
a‚ÍÏ¿“ÍÀÇÉÇÐÁ„Ï”ËÌÇ‘„ÊÛÌÚÁÍÁЄË–‘Íɿп„‘о
Ç” ÆÃÍÏÍÁÛ¾ rÇËΑÍËÍÁ Á οÌÇ–„ÐÉÇ” ÎÏÇБ’ο” ÎÏ„
ÃÍБ¿‘Í–ÌÍk¿…„‘оÁЄÐÇБ„ËÚÍÏ‚¿ÌÇÆË¿ÇÃ’‘ÁÏ¿Æ
ÌÍÐ s’‘ ‘„À„ Ç ЄÏÄ–ÌÍÐÍÐ’ÃÇБ¿¾ Ç Îǘ„Á¿ÏÇ‘„ÊÛ
Ì¿¾ Ç ÁÚÄÊÇ‘„ÊÛÌ¿¾ Ç ΄ÏÇ“„ÏÇ–„ÐÉ¿¾ Ì„ÏÁÌ¿¾© i
ÁЄ ÐÁ¾Æ¿ÌÍ Ð Ü‘ÍÈ …’‘ÉÍÈ οÌÇÉÍÈ Ð Ì„ÍÀ™¾ÐÌÇËÍÈ
‘Ï„ÁÍ‚ÍÈ k‘Í ”Í‘Û Ï¿Æ ΄τ̄Ð ‘¿ÉÍ„ Ì¿–ÇÌ¿„‘ …Ç‘Û
ÎÍБ;ÌÌÍÎÏÇÐÊ’—ÇÁ¿¾ÐÛÉЄÀ„x‘Í‘ÍÎÍÃ̾ÊÍÐÛÿÁ
Ê„ÌÇ„© n„Ë„Ý‘ Ï’ÉÇ ° ¿ „ÐÊÇ ÇÌÐ’ÊÛ‘ –‘Í ‘͂ÿ! dÍ
ÊÍÁ¿ÉÏ’…Ǒо°ÁÍ‘’οÒÇÌ„ÁБ¿Ì’
n„‘ÎÍ…¿Ê’ÈЄ‚ÍÃ̾¾ÌÇɒÿÌ„ÎÍÈÃ’
pÊ͔̈́ пËÍ–’ÁБÁÇ„ Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍ ¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇÉ’ Ãʾ
‘Í‚Í–‘ÍÀÚÁÎÍÊÌ„Ê„‚¿ÊÛÌÍÇÍÀ˜„ÃÍБ’ÎÌÍÍÐÁÍÀÍÃÇ‘Û
ЄÀ¾Í‘Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍБÇÎÍÉÇÿ‘ÛÐÁÍÈÃÍË˄БÍ‚ÄÍÌ
–’ÁБÁ’„‘ЄÀ¾ÁÀ„ÆÍοÐÌÍБÇ
fБÛÇÃÏ’‚¿¾ÎÏÇ–ÇÌ¿
r‘ϿÿݘÇÈ À;ÆÌÛÝ ÊÝÃÌÚ” ˄Б Ç ‘Ï¿ÌÐÎÍÏ‘¿
ÎÍБ;ÌÌÍ Ì’…ÿ„‘о Á ÐÍÎÏÍÁͅÿݘ„Ë oÌ ÀÍǑо
–‘ÍÁÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁÁЄ„‚ÍÀÏÍо‘ÇÍÌÍБ¿Ì„‘оÍÃÇÌ
¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍÀ„ÐÎÍË͘ÌÚÈdÍÁÍÏÇ‘ÛÍÐÁÍÇ”БϿ”¿”„Ë’
‘¾…„ÊÍ Ç БÚÃÌÍ nÍ „ÐÊÇ ’ Ì„‚Í ÎÊÍ”Í Ð ЄÏÕ„Ë Ð
ÿÁÊ„ÌÇ„Ë ÍÌ Б¿ÌÍÁǑо пËÚË ÍÀÚ–ÌÚË ÀÍÊÛÌÚË Æ¿
ÉÍ‘ÍÏÚË ÏÍÃÌÚ„ Ç ÀÊÇÆÉÇ„ ÃÍÊ…ÌÚ ’”¿…ÇÁ¿‘Û ÎÏÍБÍ
ÎÍ‘ÍË’–‘ÍÍÌÀÍÊÛÌÍÈuÇÆÇ–„ÐÉÇ–„ÊÍÁ„ÉÁÎÍÊÌ„ÆÃÍ
ÏÍÁnÍ„Ë’Ì’…ÌÍÀÚ‘ÛÀÍÊÛÌÚËÇÍÌÎÍБ;ÌÌÍ–’ÁБ
Á’„‘ ЄÀ¾ ÎÊÍ”Í x„Ï„Æ ÎÍ̾‘Ì’Ý ÁЄË ÀÍÊ„ÆÌÛ ÍÌ ǘ„‘
ÎÍÃÄυÉÇ Á ÃÍË¿—ÌÇ” É¿ÎÏÇÆÌÇ–¿¾ ’ÎÏ„É¿¾ ÁÍÆË’
˜¿¾ÐÛ Ç” Ï¿ÁÌÍÃ’—Ç„Ë ‘Ï„À’„‘ É ЄÀ„ ÎÍБ;ÌÌÍ‚Í
ÁÌÇË¿ÌǾÎÏ„ÁÏ¿˜¿¾ÐÛÎÍБ„΄ÌÌÍÁЄ˄ÈÌÍ‚Í‘ÇÏ¿Ì¿
s¿ÉÍȧ’”ÍÃÁÍÀÚ–Ì’ÝÀÍÊ„ÆÌÛ¨ËÍ…„‘ÎÍÌ¿ÃÍÀÇ‘Û
оÃʾÍÎÏ¿ÁÿÌǾÐÁÍ„‚ÍÇÆÀ„‚¿Ý˜„‚ÍÎÍÁ„ÄÌǾnÍÇ
пËÍ ÇÆÀ„‚¿ÌÇ„ ÍÀ˜„БÁ„ÌÌÚ” ˄Б
¿‚ÍÏ¿“ÍÀǾ  ‘Í–ÌÍ
e„ÌÛБϿ”¿ 
‘¿ÉÍÈ …„ ’”Íà Á ÀÍÊ„ÆÌÛ Ç Ì’…„Ì ÍÌ Ãʾ ‘Í‚Í –‘ÍÀÚ
ÐÍÆÿ‘Û ÇÊÊÝÆÇÝ Ï„—„ÌǾ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈ ÎÏÍÀÊ„ËÚ
n¿ÎÏÇË„ÏÎÏÇÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÍËБτËÊ„ÌÇÇÉÁʿБÇÉÍ‘Í
ÏÍ„ –„ÊÍÁ„É Ì„ ËÍ…„‘ ’ÃÍÁÊ„‘ÁÍÏÇ‘Û ÌÇÉ¿ÉÇË ÃÏ’‚ÇË
ÐÎÍÐÍÀÍËÉÏÍË„É¿ÉÐÎÍË͘ÛÝЄ˄ÈÌÍÈÄÐÎÍ‘ÇÇ
cÍÆËÍ…ÌÚÁÎÏÍ–„ËпËÚ„Ï¿ÆÊÇ–ÌÚ„ÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„
ÐÉÇ„ÎÏÇ–ÇÌÚÇÍÀ™¾ÐÌ„ÌǾÁЄ‚ÍÉÍËÎÊ„ÉпÎÍÁ„ÄÌǾ
ÐÁ¾Æ¿ÌÌÍ‚Í Ð ‘Ï„ÁÍ…ÌÍ“ÍÀÇ–„ÐÉÇË ÐÇÌÃÏÍËÍË Ì¿ÆÚ
Á¿„ËÚË¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇ„Èinflbis}rcoivefsfj
ɒÿÁ„Ä‘Î’‘ÛÇÆÀ„‚¿ÌǾ

rÊ’–¿È ÇÆ ÎÏ¿É‘ÇÉÇ ÎÏÍ“„ÐÐÍÏ¿ lÇÌÄ ÍÀ™¾Ð̾„‘ Æ¿
–„Ë Ì¿ÎÏÇË„Ï –„ÊÍÁ„É’ ËÍ…„‘ ÎÍÌ¿ÃÍÀÇ‘Ûо БϿ”
ÁÚÈ‘ÇÇÆÃÍË¿Ç„ÆÃÇ‘ÛÌ¿‘Ï¿ÌÐÎÍÏ‘„
bÚÁ¿„‘Ç‘¿ÉÍ„
d¿Ê¾ c БϿÿʿ “ÍÀÇ„È Ì¿ ‘Ï¿ÌÐÎÍÏ‘ p„Ï„
ÃÁÇ‚¿‘ÛоËÍ‚Ê¿‘ÍÊÛÉÍ΄—ÉÍËÇÌ„’”ÍþÐÊÇ—
ÉÍË ÿʄÉÍ Í‘ ÃÍË¿ oÌ¿ ‘Í–ÌÍ ÀÚÊ¿ ÎÏÇÁ¾Æ¿Ì¿ É
ÐÁÍ„Ë’…ÇÊǘ’o–„ÌÛÍ‘Ü‘Í‚ÍБϿÿʿp„Ï„…Ç
Á¿Ê¿ÐÁÍÝÌ„ÎÍÊÌÍ•„ÌÌÍБÛÇÌ„ÊÝÀÇÊ¿ЄÀ¾
n¿ Є¿ÌЄ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ‘„Ï¿ÎÇÇ „È
ÎÏ„ÃÊÍ…ÇÊÇ ÎÏ„ÃБ¿ÁÇ‘Û Á ÁÇÄ ÍÀÏ¿Æ¿ ‘’ –¿Ð‘Û
ÊÇ–ÌÍБÇÉÍ‘ÍÏ’ÝÍÌ¿‘¿ÉÌ„ÊÝÀÇ‘Æ¿‘Í–‘ÍÍÌ¿
Ë„—¿„‘ „È …Ç‘Û É¿É ÁЄ ÌÍÏË¿ÊÛÌÚ„ ÊÝÃÇ ° „Æ
ÃÇ‘Ûɒÿ”Í–„‘оÏ¿ÀÍ‘¿‘ÛÏ¿ÆÁÊ„É¿‘Ûо
sÍ –‘Í d¿Ê¾ ‘¿É Ì„ ÊÝÀÇÊ¿ Á ЄÀ„ ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ
Ë¿Ê„ÌÛÉÇËЄÏÚËÇÎÊ¿ÉÐÇÁÚË
s¿ –¿Ð‘Û ÊÇ–ÌÍБÇ ÉÍ‘ÍÏ¿¾ Ì„ÁÆÊÝÀÇÊ¿ Ü‘Í
Ë¿Ê„ÌÛÉÍ„ÇÎÊ¿ÉÐÇÁÍ„ÎÏ„ÃБ¿ÁÇÊ¿ÐÛd¿Ê„ÁÁÇÄ
ÀÍÊÛ—Í‚Í —¿Ï¿ Б¿ÊÛÌÍ‚Í •Á„‘¿ ÀÍÊÛ—ÍÈ ‘¿ÉÍÈ
ÎÊ¿Á¿Ý˜„È ËÇÌÍÈ Ð –„ÏÌÚËÇ —‘ÚϾËÇ ÁÍ ÁЄ
БÍÏÍÌÚ
h¿‘„Ë d¿Ê¾ ÎÍÎÚ‘¿Ê¿ÐÛ ‘Ï¿ÌГÍÏËÇÏÍÁ¿‘Û Ü‘Ç
ÍÀÏ¿ÆÚ Ë„‘ÍÃÍË ÁÆ¿ÇËÍÄÈБÁǾ ÎÏÍ‘ÇÁÍÎÍÊÍ…ÌÍ
Б„È oÌ¿ ÎÍÆÁÍÊÇÊ¿ ЄÏÍË’ Ç ÎÊ¿ÉÐÇÁÍË’ ÎÍÍÀ
˜¿‘Ûо Ð –„ÏÌÍÈ ËÇÌÍÈ oÀ˄̾‘Ûо ÜÌ„Ï‚Ç„È i
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

–„ÏÌ¿¾ ËÇÌ¿ Б¿Ê¿ ÁÚÐÁ„‘ʾ‘Ûо ¿ ÎÍ‘ÍË ÐÍÁЄË
ÇЖ„ÆÊ¿ ¿ ЄÏÍ„ Ç ÎÊ¿ÉÐÇÁÍ„ Ï¿ÐοÊÍÐÛ Ì¿ ÃÁ„ ÆÍ
ÊÍ‘ÇБڄÁ„ЄÊÚ„–¿Ð‘Ç
oÌÇÇ‚Ï¿ÊÇÃÏ’‚ÐÃÏ’‚ÍË
d¿Ê¾ÎÍ–’ÁБÁÍÁ¿Ê¿–‘ÍÍÌÇ„ÈÍ–„ÌÛÃÍÏÍ‚ÇÇ
ÎÍ̾ʿ–‘ÍÜ‘Í°„„Ä‘Ç
oÌ¿ ÇÐÎÚ‘ÚÁ¿Ê¿ Ì„ÍÐÍÆÌ¿ÌÌ’Ý Ì„ÎÏǾÆÌÛ É
ÐÍÀБÁ„ÌÌÚË Ä‘¾Ë© iË„ÌÌÍ ÇÆÆ¿ Ä‘„È Ð ÉÍ‘Í
ÏÚËÇ ÍÌ¿ ÁÚÌ’…Ä̿ ÀÚÊ¿ ÐÇÄ‘Û ÃÍË¿ d¿Ê¾ Ì„
ËÍ‚Ê¿Á„БÇÌÍÏË¿ÊÛÌ’Ý¿É‘ÇÁÌ’Ý…ÇÆÌÛÇÆ¿Ü‘Í
Ì„Ì¿ÁÇÄʿÇ”
oÌ¿ ÊÝÀÇÊ¿ Ç” ¿ ÍÌÇ Äυ¿ÊÇ „„ ÃÍË¿ oÌ¿
БτËÇÊ¿ÐÛ ’È‘Ç Ç ÎÍÿÁʾʿ Á ЄÀ„ Ü‘Í БτËÊ„
ÌÇ„ pÍÿÁÊ„ÌÌÍ„ …„Ê¿ÌÇ„ ’È‘Ç ÇÆ ÃÍË¿ ÎÏ„ÁÏ¿
‘ÇÊÍÐÛÁБϿ”΄τÑϿÌÐÎÍÏ‘ÍËÉÍ‘ÍÏÚËÍÌ¿Ç
ÍÀ™¾Ð̾ʿ Ì„ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ Ãʾ ЄÀ¾ ÌÍÏË¿ÊÛÌÍÈ
…ÇÆÌÇ
pÍÐÊ„Є¿Ìпd¿Ê„Б¿ÊÍÊ„‚–„
c Ü‘ÍË ÐÊ’–¿„ ¿‚ÍÏ¿“ÍÀǾ Ï¿ÆÁÇÊ¿ÐÛ Ì„ É¿É ÐÊ„ÃБ
ÁÇ„οÌÇ–„ÐÉÍÈ¿‘¿ÉÇpÏÇ–ÇÌ¿ÁÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÍÈÎÏÍ
ÀÊ„Ë„ ÁÍ ÁÆ¿ÇËÍÇÐÉÊÝ–¿Ý˜Ç” –’ÁБÁ¿” ÊÝÀÁÇ Ç Ì„Ì¿
ÁÇБÇ É ÐÍÀБÁ„ÌÌÚË Ä‘¾Ë ÇÆ ÉÍ‘ÍÏÚ” Ì„‚¿‘ÇÁÌ¿¾
–¿Ð‘ÛÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛ…„БÉÍÎÍÿÁÊ„ÌÌÍÈ
nÍ Ç οÌÇ–„ÐÉÇ„ ¿‘¿ÉÇ Ì„ ÁÍÆÌÇÉ¿Ý‘ пËÇ ÎÍ ЄÀ„
ÇÆÆ¿ÎÊ͔ǔÐÍÐ’ÃÍÁÇÊÇ‚Ç΄ϑÍÌÇÇoÌÇ°ÐÊ„ÃБÁÇ„
Ä‘ÐÉÇ”ÎÐǔǖ„ÐÉÇ”‘Ï¿ÁËÇÊÇЄ˄ÈÌÚ”ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ÍÁ
ÇÊÇ ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ‚Ê’”Í‘Ú ÏÍÃÇ‘„Ê„È Á Í‘ÌÍ—„ÌǾ” Ð
Ä‘ÛËÇ cЄ ‘Í –‘Í “ÍÏËÇÏ’„‘ ’…„ ÆÌ¿ÉÍË’Ý Ì¿Ë Ì„
’Á„Ï„ÌÌ’Ý Á ЄÀ„ ‘Ï„ÁÍ…Ì’Ý Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉ’Ý ÊÇ–ÌÍБÛ
ËÚ ÍÀÌ¿Ï’…ÇË Á ÊÇ–ÌÍÈ ÇБÍÏÇÇ ‘„” É‘Í ÍÉ¿Æ¿Êо ÁÍ
ÁʿБÇοÌÇ–„ÐÉÇ”¿‘¿É
n¿ÎÏÇË„Ï
° Ä‘ÐÉÇ„ ÎÐǔǖ„ÐÉÇ„ ‘Ï¿ÁËÚ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚ„ Ð ¿ÊÉÍ
‚ÍÊÇÆËÍËÍÃÌÍ‚ÍÇÊÇÍÀÍÇ”ÏÍÃÇ‘„Ê„ÈÐÎÍБ;ÌÌÍÈ¿‘
ËÍГ„ÏÍÈ БϿ”¿ ΄τà ÁÍÆËÍ…ÌÚË ÐÉ¿ÌÿÊÍË ¿‚Ï„ÐÐÇ
„ÈÃÏ¿ÉÍÈЖ’ÁБÁÍËÀ„ÐÎÍË͘ÌÍБÇÇÀ„ÆÆ¿˜Ç‘ÌÍБÇ
΄τà ̄ÎÏ„ÃÐÉ¿Æ’„ËÚË ÎÍÁ„ÄÌÇ„Ë ÎÛ¾ÌÍ‚Í Ð ÜËÍ•ÇÍ
Ì¿ÊÛÌÍÈ‚Ê’”Í‘ÍÈÇÜ‚ÍÇÆËÍË¿ÊÉÍ‚ÍÊÇÉ¿
° ÜËÍ•ÇÍÌ¿ÊÛÌ¿¾ ÇÆÍʾ•Ç¾ Í‘ ÏÍÃÇ‘„Ê„È ÁÐÊ„ÃБ
ÁÇ„ Ç” ’ÁÊ„–„ÌÌÍБÛÝÉ¿ÏÛ„ÏÍÈÁÍÁÏ„ÃЄËÛ„Á Ì„ÎÍÊ
e„ÌÛБϿ”¿ 
ÌÚ”ЄËÛ¾”‚ÄÄ‘Ç΄τÿݑоÌ¿ÁÍÐÎÇ‘¿ÌÇ„ À¿À’—
É¿Ë Ç ÄÒ—É¿Ë Á ЄËÛ¾” ‚Ä Ä‘Ç Б¿ÌÍÁ¾‘о ÍÀ™„É
‘ÍËÏ„¿ÊÇÆ¿•ÇÇÎτБDžÌÚ”’БτËÊ„ÌÇÈÏÍÃÇ‘„Ê„È
° Á Ï„Æ’ÊÛ‘¿‘„ ÐÁ„Ï”‘Ï„ÁÍ…ÌÍ‚Í Í΄ɿݘ„‚Í ÎÍÁ„
ÄÌǾ ÏÍÃÇ‘„Ê„È ÎÍБ;ÌÌÍÈ ÍÀ„ÐÎÍÉÍ„ÌÌÍБÇ ÆÃÍÏÍÁÛ
„ËÄ‘„ÈÍ‚Ï¿ÌÇ–„ÌÇÈÇÆ¿ÎÏ„‘ÍÁÐÁ¾Æ¿ÌÌÚ”ÐËÌÇËÍÈ
ÍοÐÌÍБÛÝÇ”ÀÍÊ„ÆÌÇ
°ÉÍÌ“ÊÇÉ‘Ì¿¾ÐÇ‘’¿•Ç¾ÁЄËÛ„ÐÎÍБ;ÌÌÚËÇÐ
ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇ„Ë Ï„À„ÌÉ¿ É¿É ¿Ï‚’Ë„Ì‘¿ Á ÐÎÍÏ„ ÏÍÃÇ‘„
Ê„È Ð ÁÍÆÌÇɿݘÇË ’ Ì„‚Í –’ÁБÁÍË À„ÐÎÍË͘ÌÍБÇ
Ì„ÁÍÆËÍ…ÌÍБÇÁÊǾ‘ÛÌ¿Ï¿ÆÏ„—„ÌÇ„ÉÍÌ“ÊÇÉ‘¿ Á ÉÍ
‘ÍÏÍË‘ÚБ¿ÊÌ„ÁÍÊÛÌÚË’–¿Ð‘ÌÇÉÍË Ç “ÍÏËÇϒݘ„È
оÁÿÊÛÌ„È—„ËÍÀ’–„ÌÌÍÈÀ„ÐÎÍË͘ÌÍБÛÝÇÐÌÇ…„Ì
ÌÍÈБτÐÐ͒БÍÈ–ÇÁÍБÛÝ
c„‚„‘¿‘ÇÁÌÚÈÉÏÇÆ΄τϿБ¿„‘ÁοÌÇ–„ÐÉ’Ý¿‘¿É’
Ð “ÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇ„Ë ÇÆÀ„‚¿Ý˜„‚Í ÎÍÁ„ÄÌǾ ’ –„ÊÍÁ„É¿ ÐÍ
ÁÎÍÊÌ„ÍÎτÄʄÌÌÚËÇÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç–„ÐÉÇËÇÎÏÍÀÊ„Ë¿ËÇ
aÊÛ“Ï„Ã aÃÊ„Ï ÁÇÄÊ Á ¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇÇ ÊÇ—Û –¿Ð‘ÌÚÈ
ÐÊ’–¿È БτËÊ„ÌǾ É ÇÆÍʾ•ÇÇ Ì„’Á„Ï„ÌÌÍ‚Í Á ЄÀ„ –„
ÊÍÁ„É¿ ÎÍБ;ÌÌÍ –’ÁБÁ’ݘ„‚Í ÐÁÍÝ Ì„ÎÍÊÌÍ•„ÌÌÍБÛ
ÇÍÀ„ÐÎÍÉÍ„ÌÌÍ‚Í‘ÍÊÛÉÍ‘„Ë–‘ÍÀÚ„‚ÍÌ„ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛÉ
ľ‘„ÊÛÌÍБÇ Ç ’Ð΄”’ ‘Í –‘Í ÍÌ ÇÆ ЄÀ¾ ÌÇ–„‚Í Ì„
ÎÏ„ÃБ¿Áʾ„‘ Ì„ Í‘ÉÏÚÊÇ ÀÚ Á Ì„Ë ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç„ eʾ
‘¿ÉÇ”ÊÝÄÈÎÍaÃÊ„Ï’ÊÝÀÚ„ÀÍÊ„ÆÌ„ÌÌÚ„ÎÏ;ÁÊ„ÌǾ
À’ÃÛ ‘Í ÀÍÊ„ÆÌÛ ЄÏÕ¿ БϿ” Í‘ÉÏÚ‘Ú” ÎÏÍБϿÌБÁ
ÇÊÇ Ì¿Á¾Æ–ÇÁÍ„ ÎÍÁ„ÄÌÇ„ ‘ÍÊÛÉÍ ÐÎÍÐÍÀ ÇÆÍÊÇÏÍÁ¿‘Û
ЄÀ¾ Í‘ …ÇÆÌÇ ľ‘„ÊÛÌÍБÇ Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍБÇ ÀÍÏÛÀÚ Ð
‘Ï’ÃÌÍБ¾ËÇ Ç ÍÀÏ„‘„ÌǾ ЄÀ¾ Á –’ÁБÁ„ ÍÀ˜ÌÍБÇ ÊÝ
ÄÈÏ„¿ÊÇÆ¿•ÇÝÉÍ‘ÍÏÍ‚ÍaÃÊ„ÏЖǑ¿Ê‚Ê¿ÁÌÚËÁÏ¿Æ
ÁÇ‘ÇÇ–„ÊÍÁ„É¿
oÎÇÐÚÁ¿¾ ÐÊ’–¿Ç ÇÆ ÐÁÍ„È ÎÏ¿É‘ÇÉÇ aÃÊ„Ï ÌÇÉ¿É
Ì„Ì¿ÆÚÁ¿ÊÐÁÍÇ”ÉÊÇ„Ì‘ÍÁmÚÌ¿ÆÍÁ„ËÉÊÇ„Ì‘¿ÇÆ¿Ã
Ê„ÏÍÁÐÉÍ‚ÍÐÊ’–¿¾Ð¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇ„Èp
tpÁЄÌ¿–¿ÊÍÐÛÐÀÍÊ„ÈÁЄÏÕ„oÌÀÚÊ‘Í
‚ÿË¿ÊÛ–ÇÉÍËÎÍÃÏÍБÉÍË’–ÇÊоÁ—ÉÍÊ„
o‘„• ’ Ì„‚Í ÀÚÊ ÁʿБÌÚÈ Ç БÏÍ‚ÇÈ É ‘ÍË’
…„ ÊÝÀÇ‘„ÊÛ ÁÚÎÇ‘Û p À;Êо Í‘•¿ Ç ÊÝÀÇÊ
Ë¿‘Û ÎÍБ;ÌÌÍ Ê¿ÐÉ¿Êо É Ì„È sÍÊÛÉÍ ϾÃÍË Ð
Ë¿‘„ÏÛÝp–’ÁБÁÍÁ¿ÊЄÀ¾ÐÎÍÉÍÈÌÍÇÆ¿˜Ç˜„Ì
ÌÍ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

m¿‘Û p БϿÿʿ Ì„ÁÏÍÆÍË ЄÏÕ¿ –¿Ð‘Í ÎÍ
Ê’–¿Ê¿ ÍÐÁÍÀͅÄÌÇ„ Í‘ Ï¿ÀÍ‘Ú Ç p ‘Í…„ Í–„ÌÛ
ÀÚБÏÍÌ¿’–ÇÊоÁÚÆÚÁ¿‘Û’ЄÀ¾’–¿˜„ÌÌÍ„ЄÏÃ
•„ÀÇ„ÌÇ„ eʾ Ü‘Í‚Í „Ë’ ‘ÍÊÛÉÍ Ì¿ÃÍ ÀÚÊÍ ÎÏ„Ã
Б¿ÁÇ‘Û Í–„Ï„ÃÌÍÈ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘ Ð ÎÍÃÁÚÎÇÁ—ÇË Í‘
•ÍË Ç ЄÏÕ„ ‘’‘ …„ Ì¿–ÇÌ¿ÊÍ –¿Ð‘Í ÀÇ‘Ûо Ç ÀÍ
Ê„‘Û p ÍБ¿ÁʾÊÇ ÃÍË¿ ÇÆÆ¿ §ÀÍÊ„ÆÌÇ ЄÏÕ¿¨
ÍÌ ÎÏÍÎ’ÐÉ¿Ê —ÉÍÊ’ Ç ÀÚÊ ϾÃÍË Ð Ë¿‘„ÏÛÝ Ç
–’ÁБÁÍÁ¿Ê ЄÀ¾ ”ÍÏÍ—Í f‚Í ÐÌÍÁ¿ Í‘ÎÏ¿ÁʾÊÇ Á
—ÉÍÊ’ ’ Ì„‚Í ÐÌÍÁ¿ Ì¿–ÇÌ¿ÊÍ ÀÍÊ„‘Û ЄÏÕ„ Ç ÍÌ
ÎÍÊ’–¿ÊÍ–„Ï„ÃÌÍ„ÍÐÁÍÀͅÄÌÇ„Í‘ƿ̾‘ÇÈ
n¿пËÍËÄʄpÐÉ¿…ÃÚËÏ¿ÆÍËÁЄ‘Ï’ÃÌ„„
Б¿ÌÍÁÇÊÍÐÛ ÁÚ”ÍÃÇ‘Û ÇÆ ÃÍË¿ Ç ÃÍÀÇÏ¿‘Ûо ÃÍ
—ÉÍÊÚ rÉÍÏÍ p Б¿Ê ’‘Á„υÿ‘Û –‘Í Ì„ ËÍ…„‘
ÃÍÀÇÏ¿‘ÛоÃÍ—ÉÍÊÚпËÍБ;‘„ÊÛÌÍfË’Ì’…ÌÚ
ÀÚÊÇ ÐÍÎÏÍÁͅÿݘDŽ ° Ë¿‘Û Í‘„• –‘Í ÀÚÊÍ
ÁÍÆËÍ…ÌÍ Ì„ ÁЄ‚ÿ Ç p –¿Ð‘Í ÍБ¿Á¿Êо ÃÍË¿
ÎÏÍБÍ ÎÍ‘ÍË’ –‘Í Ì„ÉÍË’ „‚Í ÀÚÊÍ Í‘Á„БÇ Á
—ÉÍÊ’ oÌ ËÍ‚ Ì„ ÎÍÖÇ̾‘Ûо —ÉÍÊÛÌÚË ‘Ï„ÀÍ
Á¿ÌǾËÇÌ„ÁБτ–¿‘ÛоÐÍÐÁÍÇËÇÐÁ„ÏБÌÇÉ¿ËÇ
ÉÍ‘ÍÏڔ̄ÊÝÀÇÊÇÀ;Êо¿ÀÚ‘ÛϾÃÍËÐË¿‘„
ÏÛÝÐÉÍ‘ÍÏÍÈ„Ë’ÀÚÊÍ”ÍÏÍ—ÍÇÐÎÍÉÍÈÌÍ
r‘Ï¿” ΄τà ÃÍÏÍ‚ÍÈ ÃÍ —ÉÍÊÚ ΄τ—„Ê Á
БϿ” ÐË„Ï‘Ç Æ¿‘„Ë Á À;ÆÌÛ ÐÍÈ‘Ç Ð ’Ë¿ t p
Î;ÁÇÊÍÐÛ Ì¿Á¾Æ–ÇÁÍ„ ÄÈБÁÇ„ ° „ÐÊÇ „Ë’ ÁЄ
‘¿ÉÇÎÏÇ”ÍÃÇÊÍÐÛÁÚ”ÍÃÇ‘ÛÇÆÃÍË¿Ì¿ÎÍÊÃÍÏÍ‚„
ÍÌ ÍБ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿Êо Ç ÎÍÁÍÏ¿–ÇÁ¿Ê ÃÍËÍÈ Ç ÌÇÉ¿
É¿¾ ÐÇÊ¿ Ì„ ËÍ‚Ê¿ „‚Í ÐÌÍÁ¿ ̿Б¿ÁÇ‘Û Ì¿ Î’‘Û É
•„ÊÇ
cÉÍÌ•„ÉÍÌ•ÍÁpЂτ”ÍËÎÍÎÍÊ¿ËÆ¿ÉÍÌ–ÇÊ
—ÉÍÊ’ÎÍБ’ÎÇÊÌ¿ÐÊ’…À’‚ÄÉÌ„Ë’Ì„‘¿É’…
ÎÊÍ”Í Í‘ÌÍÐÇÊÇÐÛ ÌÍ ÍÌ ÎÍÎÏ„…Ì„Ë’ –’ÁБÁÍÁ¿Ê
ЄÀ¾ÐÏ„ÃÇÊÝÄÈÌ„’Ý‘ÌÍÇ„‚ÍÌ¿Á¾Æ–ÇÁÍ„ÄÈБ
ÁÇ„ ° ÎÍÁ„ÏÌ’‘Û É ÃÍË’ Ð ÎÍÊÃÍÏÍ‚Ç ÍÀÌ¿Ï’…Ç
ÊÍÐÛÐÌÍÁ¿
s¿É p ÃÍÀÇÊо ÍÐÁÍÀͅÄÌǾ Í‘ Ï¿ÀÍ‘Ú Ì¿
‚Íà f‚Í Ì¿Á¾Æ–ÇÁÍ„ БτËÊ„ÌÇ„ ÁÍÆÁÏ¿˜¿‘Ûо É
ÃÍË’ÎÏ;ÁʾÊÍÐÛÁЄÏ„…„Çpÿ…„ÐËÍ‚ÁÚ”Í
ÃÇ‘ÛÁ‚ÍБÇÇÊÇ‘„¿‘ÏÌÍБÍÇÊÍ„Ë’ÎÍÃ’Ë¿‘ÛÍ
Ì„ÍÀ”ÍÃÇËÍБÇÐÌÍÁ¿ÇÑÇÌ¿Ï¿ÀÍ‘’’Ì„‚ÍÌ¿–Ç
e„ÌÛБϿ”¿ 
Ì¿ÊÍÐÛ ’–¿˜„ÌÌÍ ÀÇ‘Ûо ЄÏÕ„ Î;ÁʾÊо БϿ”
ÐÍÈ‘Ç Ð ’Ë¿ Ç Ì¿Á¾Æ–ÇÁÍ„ БτËÊ„ÌÇ„ Á„ÏÌ’‘Ûо
ÃÍËÍÈÐÎÍÊÃÍÏÍ‚Ç
aÃÊ„Ï Ê„–ÇÊ ÐÁÍÇ” ο•Ç„Ì‘ÍÁ Ð ÎÍË͘ÛÝ ¿Ì¿ÊÇÆ¿
Ç” Ï¿ÌÌÇ” Ä‘ÐÉÇ” ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇÈ oÌ ÿÁ¿Ê ÇË ÁÍÆ
ËÍ…ÌÍБÛ ÎÍ̾‘Û ÐÁÍÈ ÇÌÃÇÁÇÃ’¿ÊÛÌÚÈ …ÇÆÌ„ÌÌÚÈ
БÇÊÛ Í‘ÚÐÉ¿‘Û “ÇÆÇ–„ÐÉÇ„ Í‘ÉÊÍÌ„ÌǾ ÇÊÇ ’Б¿ÌÍ
ÁÇ‘Û Ì„ ÀÚÊ ÊÇ ÉÊÇ„Ì‘ Á Ä‘БÁ„ ÇÆÀ¿ÊÍÁ¿ÌÌÚË ÇÊÇ
Í‘Á„Ï…„ÌÌÚË Ï„À„ÌÉÍË ÎÍËÍ‚¿Ê ’Б¿ÌÍÁÇ‘Û ÁÆ¿ÇËÍ
ÐÁ¾ÆÇË„…Ã’ÐÇËΑÍË¿ËÇÇ…„Ê¿ÌÇ„ËÌ¿ÎÏÇË„ÏÍБ¿
Á¿‘Ûо ÎÍБ;ÌÌÍ ÃÍË¿ Ï¿ÆÁÇÁ¿Ê Á –„ÊÍÁ„É„ ÍÀ˜„Б
Á„ÌÌÍ„ –’ÁБÁÍ Ç ÐÎÍÐÍÀÌÍБÛ ÎÏ„ÍÃÍÊ„‘Û ÉÍËÎÊ„ÉÐ Ì„
ÎÍÊÌÍ•„ÌÌÍБÇ Ç ‘¿É ÃÍÀÇÁ¿Êо Á”ͅÄÌǾ
¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇÉ¿ Á ÌÍÏË¿ÊÛÌ’Ý ÍÀ˜„БÁ„ÌÌ’Ý …ÇÆÌÛ
cÎÏÍ–„Ë Á ÍÃÇÌÍ–É’ À„Æ ÎÍË͘Ç ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘¿
ÁʿÄݘ„‚Í Ë„‘ÍÿËÇ ÇÌÃÇÁÇÃ’¿ÊÛÌÍÈ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚ÇÇ
aÃʄϿп‚ÍÏ¿“ÍÀÇ„ÈÌ„ÐÎÏ¿ÁÇ‘Ûо
k пËÍÎÏÇË„Ì„ÌÇÝ ËÚ ËÍ‚ÊÇ ÀÚ Ï„ÉÍË„ÌÃÍÁ¿‘Û
ÍÎÇпÌÌ’Ý ÁÚ—„ Ë„‘ÍÃÇÉ’ nlp c ÁÇÄÍпÊÍÌ„ Á Ü‘ÍË
ÐÊ’–¿„ÁÚпËÇЄÀ„À’Ä‘„ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿‘ÛÉÇÌÍÎÏÍ‘ÍÉ¿É
ÁÚ Á ΄ÏÁÚÈ Ç Á‘ÍÏÍÈ Ç ‘Ï„‘ÇÈ Ï¿Æ ÇÐÎÚ‘¿ÊÇ οÌÇ–„
ÐÉÇÈÎÏÇБ’ÎpÏÍÐËÍ‘Ï„Á§Æ¿ÎÇÐÛ¨ÁÍÀÏ¿‘ÌÍËÎÍϾÃÉ„
ÁÚ ÐËÍ…„‘„ ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо Í‘ БϿ”¿ ÎÍÁ‘ÍÏ¿ οÌÇ–„ÐÉÇ”
¿‘¿É Á ‘Ï¿ÌÐÎÍÏ‘„ Ì¿ ËÍБ’ Á ÊÝÃÌÚ” ˄Б¿” Ç ‘¿É
Ì¿’–Ç‘„ÐÛÐÎÏ¿Áʾ‘ÛоÐÍÐÁÍ„È¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇ„È
pÍÏ¿ÆÇ‘„ÊÛÌÚ”’Ð΄”ÍÁÁÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘Ç–„ÐÉÍËÊ„
–„ÌÇÇ À;ÆÌÇ Í‘ÉÏÚ‘Ú” ÎÏÍБϿÌБÁ ÊÝÃÌÚ” ˄Б Ç
‘Ï¿ÌÐÎÍÏ‘¿’ÿÊÍÐÛÃÍÀÇ‘ÛоcÇÉ‘ÍÏ’uÏ¿ÌÉʒЄ‚ÍË„
‘ÍÃÍËοϿÃÍÉпÊÛÌÍÈÇÌ‘„Ì•ÇÇ
m„‘Íà ÄÈБÁÇ‘„ÊÛÌÍ οϿÃÍÉпÊÛÌÚÈ ÄÈБÁ’„‘
ÀÚБÏÍ Ç ÇÆÀ¿Áʾ„‘ Í‘ БϿÿÌÇÈ ÊÝÄÈ ÍÉ¿Æ¿Á—ǔо
ÇÆÆ¿¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇÇÌ¿ÃÍÊ‚Ç„‚ÍÃÚÁÎÍÊÌÍÈÇÆÍʾ•ÇÇmfsoepaqaeokral}nojinsfnwii

”Í–’”Í–’”Í–’À;‘Ûо

cÇÉ‘ÍÏ uÏ¿ÌÉÊ ° ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á‘ ÐÍÆÿ‘„ÊÛ ÊÍ‚Í‘„Ï¿
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÎÇÇ É¿É ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ Æ¿ÌÇ˿ݘ„È ˄БÍ Ë„…Ã’ ÎÐÇ
”Í¿Ì¿ÊÇÆÍË
–„ÊÍÁ„ÉÁÍ ÁʿБÇ ÇÌБÇÌÉ‘ÍÁ ЄÉÐ’¿ÊÛÌÍ
Ð‘Ç ÇÇÌÃÇÁÇÃ’¿ÊÛÌÍÈÎÐÇ”ÍÊÍ‚Ç„ÈaÃÊ„Ï¿
–„ÊÍÁ„ÉÁÍ
ÁʿБÇÍ‘Á„‘БÁ„ÌÌÍÐ‘Ç m„…Ã’ÃÁ’˾Ü‘ÇËÇ Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„
ÌǾËÇ ÎÍ ËÌ„ÌÇÝ uÏ¿ÌÉÊ¿ ÎÍ‘„ϾʿÐÛ Ã’—¿ uÏ¿ÌÉÊ
„Èƿ̾Êо
uÏ¿ÌÉÊ°ÀÚÁ—ÇÈ’ÆÌÇÉÌ„Ë„•ÉÍ‚ÍÉÍÌ•Ê¿‚„Ͼc
ÉÍÌ•Ê¿‚„Ï„ ÍÌ ÁÚÌ’…ÄÌ ÀÚÊ ÎÍ˄̾‘Ûо ÍÄ…ÃÍÈ Ð
’”Íþ˜ÇËÁ‚¿ÆÍÁ’ÝÉ¿Ë„Ï’cÐÁÍ„ËοÊÛ‘ÍÍÌÍБ¿ÁÇÊ
Ï’ÉÍÎÇÐÛ Ì¿–¿‘ÍÈ ÉÌÇ‚Ç ÎÍ ÎÐÇ”ÍÊÍ‚ÇÇ Á ÍÄ…Ä
ÐË„Ï‘ÌÇÉ¿Ì¿—„Ê„ÁÏ„ÈÐÉ’ÝËÍÊÇ‘Á’uÏ¿ÌÉÊ’ÁÇÄÊÁ
Ü‘ÍË Ì„ÉÇÈ ÁÚЗÇÈ ÎÏÍËÚЄÊ c ÉÍÌ•Ê¿‚„Ï„ ÍÌ Ì¿–¿Ê
Ï¿ÆÏ¿À¿‘ÚÁ¿‘Û ÐÁÍÝ ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÝ ÎÍÇÐÉ¿ ÐËÚÐÊ¿ …ÇÆ
ÌÇ
s„Ï¿ÎǾÎÍuÏ„ÈÃ’°΄τÁÍÃÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÍ‚ÍÇÆÀ„Ð
ÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ‚ÍÁÐÍÆÌ¿ÌÇ„Á˜‚ÍÇ’Á„ÊÇ–„ÌÇ„‘„ËпËÚË
ÜÌ„Ï‚ÇÇ€pÍaÃÊ„Ï’–„ÊÍÁ„ÉÌ„ÁÚ‘„Ð̾„‘ÁÀ„ÐÐÍÆÌ¿
‘„ÊÛÌÍ„‘Í–‘Í‘¾‚Í‘Ç‘„‚ÍÇÍÌÍÎÏÇ”ÍÃÇ‘ÁÎÏÍ‘ÇÁÍÏ„
–Ç„ÐËÍÏ¿ÊÛÌÚËÇ‘Ï„ÀÍÁ¿ÌǾËÇoÌ΄τÉÊ¿ÃÚÁ¿„‘Í‘
Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛÐЄÀ¾Ì¿Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇÈÐÇËΑÍË
Ì„ÁÏÍÆ
“ÍÀǾÄÎÏ„ÐÐǾÇБ„ÏǾ s„Ï¿ÎǾÎÍaÃÊ„Ï’°ÎÏÇ
̾‘Û Í‘Á„‘БÁ„ÌÌÍБÛ Ì¿ ЄÀ¾ Ç ‘„Ë пËÚË ’Á„ÊÇ–Ç‘Û
ÐÇÊ’˜‚Í
ДÍÃǑоÁ•„ÊÇÐÎÐǔͿ̿ÊÇÆÍË 
pÐǔͿ̿ÊÇÆ Ð’…¿„‘ ÎÐǔǖ„ÐÉ’Ý Ï„¿ÊÛÌÍБÛ ÃÍ
ЄÉÐ’¿ÊÛÌÍБÇiÌÃÇÁÇÃ’¿ÊÛÌ¿¾ÎÐÇ”ÍÊ͂ǾaÃÊ„Ï¿Ï¿Ð
—ÇϾ„‘ „„
ÁÍʾ É ÁʿБÇ БτËÊ„ÌÇ„ É Б¿‘’Ð’ ÐÍ•Ç
¿ÊÛÌÚÈ ÇÌ‘„Ï„Ð  ˜‘Í‚Í uÏ¿ÌÉÊ’ ÀÚÊÍ Ë¿ÊÍ pÍ „‚Í
ËÌ„ÌÇÝ Á Ü‘Ç” Ì¿ÎÏ¿ÁÊ„ÌǾ” ÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÇ ‘„ϾÊÍÐÛ Ç
ÇЖ„Æ¿ÊÍ ËÌÍ‚ÍÍÀÏ¿ÆÇ„ Ã’—Ç uÏ¿ÌÉÊ Í‘Ë„‘ÇÊ ÉÍËÎÊÇ
Ë„Ì‘¿ÏÌÍБÛ ÎÍÊÍ…„ÌÇÈ uÏ„Èÿ Ç aÃÊ„Ï¿ ÐÍ„ÃÇÌÇÊ Ç”
Ç ’ÁÇÄÊ Æ¿ Ì„ÁÏÍ‘Ç–„ÐÉÇË ÐÇËΑÍËÍË ÁÚÏ¿…„ÌÇ„ п
ËڔϿÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚ”ÎÐǔǖ„ÐÉÇ”БτËÊ„ÌÇÈ
sÏ„ÁÍ‚¿ Ãʾ uÏ¿ÌÉÊ¿ É¿É Ç Ãʾ uÏ„Èÿ Ç aÃÊ„Ï¿
ÁÎÍÊÌ„ ËÍ…„‘ ÀÚ‘Û ÐÏ„ÃБÁÍË ο•Ç„Ì‘¿ Ãʾ ’”Íÿ Í‘
–’ÁБÁ¿ ÁÇÌÚ iÊÇ Ãʾ ÍÀÏ„‘„ÌǾ ÁʿБÇ Ãʾ ‘ÇÏ¿ÌÇÇ
ÍÉÏ’…¿Ý˜Ç” Ç ЄËÛÇ nÍ uÏ¿ÌÉÊ Í‘É¿ÆÚÁ¿„‘о ’À„…
ÿ‘Û ο•Ç„Ì‘¿ ÎÍ…„Ï‘ÁÍÁ¿‘Û ÐÁÍÇË ÐÇËΑÍËÍË ÁÍ Ç˾
ËÍÏ¿ÊÇ oÌ ÿ„‘ ÁÍÆËÍ…ÌÍБÛ ο•Ç„Ì‘’ пËÍË’ ÍÐÍÆ
Ì¿‘ÛÆ¿–„Ë„Ë’Ì’…„ÌÐÇËΑÍË
m„‘ÍÃοϿÃÍÉпÊÛÌÍÈÇÌ‘„Ì•ÇÇ°”Í‘„‘Û‘Í‚Í–„
e„ÌÛБϿ”¿ 
‚ÍÀÍÇ—Ûоl„–Ç‘“ÍÀÇÇ¿ÀÐÍÊÝ‘ÌÍÀ„Æ̿Ä…ÌÚ„
r‘Ï¿”ÎÍÏͅÿ„‘‘Í–„‚ÍËÚÀÍÇËо
ÀÍÝÐÛÎÍÉÏ¿Ð
Ì„‘Û°ÉÏ¿ÐÌ„ÝÀÍÝÐÛ–‘ÍËÌ„Б¿Ì„‘Ã’ÏÌÍÁË„‘ÏÍ°
Б¿ÌÍÁǑо n¿Ü‘ÍËÎ’‘ÇÏ¿ÆÁÇÁ¿„‘оБϿ”БϿ”¿cÍ
Áτ˾ οÌÇ–„ÐÉÍÈ ¿‘¿ÉÇ ÁÚ ΄τ…ÇÊÇ ÃÇÉÇÈ БϿ” Ç
‘„΄ÏÛ ÁÚ ÀÍÇ‘„ÐÛ –‘Í БϿ” ÎÍÁ‘ÍÏǑо ÀÍÇ‘„ÐÛ Ü‘Í‚Í
БϿ”¿ Ç Ì¿–ÇÌ¿„‘„ ÇÆÀ„‚¿‘Û ÁЄ” ‘„” ˄Б Ç ÍÀБ;
‘„ÊÛБÁÎÏÇÉÍ‘ÍÏÚ”ÁÚËÍ…„‘„΄τ…Ç‘ÛÜ‘Í‘БϿ”
rÇËΑÍË ÎÍÏͅÿ„‘ БϿ” БϿ” ÎÍÏͅÿ„‘ Ç ’ÐÇ
ÊÇÁ¿„‘ ÐÇËΑÍË ’ÐÇÊ„ÌÌÚÈ ÐÇËΑÍË ÐÇÊÛÌ„„ Äʿ„‘
БϿ” h¿ËÉÌ’‘ÚÈ ÉÏ’‚ ÁÆ¿ÇËÍÁÆÁÇÌ–ÇÁ¿ÌǾ БϿ”ÍÁ Ç
ÐÇËΑÍËÍÁ
kÍÊÛ•Í uÏ¿ÌÉÊ¿
uÏ¿ÌÉÊ „‚Í Í‘ÉÏÚÊ Ç ÆÌ¿Ê É¿É
Ï¿ÆÍÏÁ¿‘Û 
m„‘ÍÃοϿÃÍÉпÊÛÌÍÈÇÌ‘„Ì•ÇÇÆ¿ÉÊÝ–¿„‘оÁ‘ÍË
–‘ÍÀÚÁÚÍ–„ÌÛÆ¿”Í‘„ÊÇ–‘ÍÀÚÎÏÍÇÆÍ—ÊÍ‘Í–„‚ÍÁÚ
ÀÍÇ‘„ÐÛ ˜‘Í –Ï„ÆË„ÏÌÍ„ …„Ê¿ÌÇ„ Äʿ„‘ ÎÏÍБÍ Ì„ÁÍÆ
ËÍ…ÌÚË ÎÏ;ÁÊ„ÌÇ„ ÐÇËΑÍË¿ Ç Á ÉÍÌ„–ÌÍË Ж„‘„ ÇÆ
À¿Áʾ„‘Á¿ÐÍ‘БϿ”¿
n„‘ÐÇËΑÍË¿°Ì„‘ÇБϿ”¿
kÍÊÛ•ÍÐÊÍË¿ÌÍ
oÃÌ¿ ÿ˿ БϿÿʿ “ÍÀÇ„È ÁÍÊÍÐ g’‘ÉÍ À;ʿÐÛ
–‘ÍÌ¿ÊÇ•„’Ì„„ÁÚϿБ’‘ÁÍÊÍÐÚpÍË„‘ÍÃ’οϿÃÍÉ
пÊÛÌÍÈÇÌ‘„Ì•ÇÇÿ˿ÃÍÊ…Ì¿ÀÚÊ¿БϿБÌÍÆ¿”Í‘„‘Û
–‘ÍÀÚ’Ì„„Ì¿ÊÇ•„Ì¿–¿ÊÇϿБÇÁÍÊÍÐÚgÿ‘ÛÜ‘Í‚ÍÐ
Ì„‘„Ï΄ÌÇ„Ë pÍÔÍÃÇ‘Û É Æ„ÏÉ¿Ê’
É ÉÍ‘ÍÏÍË’ Ì„ ÎÍÃ
”ÍÃÇÊ¿Ì„ÐÉÍÊÛÉÍÊ„‘ÇÆÆ¿À;ÆÌÇ’ÁÇÄ‘ÛÁÍÊÍÐÌ¿˜„
É„  Ç ‚ÍÁÍÏÇ‘Û ° É͂ÿ …„ Ì¿ÉÍÌ„• ’ ˄̾ Î;ÁǑо
”Í‘ÛÍÃÇÌÁÍÊÍÐ
uÍÀǾ„„’Ê„‘’–ÇÊ¿ÐÛÆ¿οϒЄ¿ÌÐÍÁ
p„Ï„Ã ‘„Ë É¿É ÇÐÎÏÍÀÍÁ¿‘Û Ì¿ ЄÀ„ Ü‘Í‘ Ë„‘ÍÃ “Í
ÀÇÉÇ Ê„–ÇÊÇÐÛ ‚ÍÃÚ ÎÏÍ—ÊÇ ÁЄ ° Ê„É¿ÏБÁ¿ ÎÐÇ”Í
¿Ì¿ÊÇÆÌ„ÉÍ‘ÍÏÚ„ÿ…„ÜÊ„É‘ÏÍ—ÍÉÍÁ’Ý‘„Ï¿ÎÇÝÇÊÍ
ÀÍ‘ÍËÇÝ p¿Ï¿ÃÍÉпÊÛÌ¿¾ ÇÌ‘„̕Ǿ Á„ÏÌ’Ê¿ Ç” É …ÇÆ
ÌÇ
cÁÍÆϿБ„ÐÍÏÍÉ¿Ê„‘eÀÚÊ¿Æ¿Ë’…„ËÇË„Ê¿
—„Б̿Õ¿‘ÇÊ„‘Ì„‚Í ÐÚÌ¿ Ç Á ‘„–„ÌÇ„ ËÌÍ‚Ç” Ê„‘
БϿÿʿ Í‘ ¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇÇ Ð •„ÊÚË Ì¿ÀÍÏÍË ÐÇËΑÍ
ËÍÁ°À;ÆÌÇ„ÆÃÚÌ¿‘Ï¿ÌÐÎÍÏ‘„Æ¿ÉÏÚ‘Ú”ÇÍ‘
ÉÏÚ‘Ú” ÎÏÍБϿÌБÁ ÊÇ“‘¿ ÁÚÐÍ‘Ú ËÍБÍÁ
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

ÐË„Ï‘ÇoÌ¿οÌÇ–„ÐÉÇÀ;ʿÐÛÁÚÈ‘ÇÇÆÃÍË¿nÍ
ÇÃÍË¿„ÈÀÚÊÍБϿ—ÌÍ°ÍÌ¿À;ʿÐÛ–‘Í„„Ï¿
ÆÍÀÛ„‘ οϿÊÇ– pÍÐÊ„ÃÌÇ„ –„‘ÚÏ„ ‚Íÿ ÎÏÍÁ„Ê¿ Á
ÉÊÇÌÇÉ„ f„ …ÇÆÌ„ÌÌÍ„ ÎÏÍБϿÌБÁÍ ÀÚÊÍ Í‚Ï¿
ÌÇ–„ÌÍ’ÆÉÍÈÎÏÇÉÏÍÁ¿‘ÌÍÈÆÍÌÍÈ
h¿‚ÍÃÚÀÍÊ„ÆÌÇeÇÐÎÏÍÀÍÁ¿Ê¿ÁЄ–‘Í‘ÍÊÛ
ÉÍ ÁÍÆËÍ…ÌÍ Á ‘ÍË –ÇÐÊ„ Ë„ÃÇÉ¿Ë„Ì‘ÍÆÌ’Ý ‘„Ï¿
ÎÇÝ¿Ì¿ÊÇ‘Ç–„ÐÉ’ÝÎÐǔ͑„Ï¿ÎÇÝÊ„–„ÌÇ„ÜÊ„É
‘ÏÍ—ÍÉÍË fÈ ÎÏ„ÃÊ¿‚¿ÊÇ Ï„—Ç‘Û ÎÏÍÀÊ„Ë’ Ð ÎÍ
Ë͘ÛÝÊÍÀÍ‘ÍËÇÇ
pÍ Ë„‘ÍÃ’ οϿÃÍÉпÊÛÌÍÈ ÇÌ‘„Ì•ÇÇ e ÀÚÊÍ
ÎÏ„ÃÊÍ…„ÌÍÎÍБ¿Ï¿‘ÛоÁÚÈ‘ÇÇÆοʿ‘ÚÐÍБϿ
БÌÚË …„Ê¿ÌÇ„Ë ÇÐÎÚ‘¿‘Û ‘Í‘ пËÚÈ ”ÍÏÍ—Í „È
ÆÌ¿ÉÍËÚÈ …’‘ÉÇÈ БϿ” x„Ï„Æ Ì„ÐÉÍÊÛÉÍ ̄ÄÊÛ
e ÁÚ”ÍÃÇÊ¿ ÇÆ οʿ‘Ú Æ¿ БϿ”ÍË ÌÍ БϿ”¿ Ì„
ÀÚÊÍ oÌ¿ ÐÎ’ÐÉ¿Ê¿ÐÛ Ì¿ ÊÇ“‘„ –‘ÍÀÚ ÎÍÉ¿Æ¿‘Û
ÁЄËÉ¿ÉÃÇÉÍÍÌ¿ËÍ…„‘À;‘ÛоÊÇ“‘¿ÌÍ’Ì„„
ÌÇ–„‚ÍÌ„ÎÍÊ’–¿ÊÍÐÛ°БϿ”¿Ì„ÀÚÊÍoÌ¿Í–„ÌÛ
”Í‘„Ê¿ ÇÐÎ’‚¿‘Ûо οϿÊÇ–¿ Ç ÇË„ÌÌÍ ÎÍÜ‘ÍË’
БϿ”¿ ÀÚ‘Û οϿÊÇÆÍÁ¿ÌÌÍÈ ÀÍÊÛ—„ Ì„ ÀÚÊÍ e
’ÃÇÁʾʿÐÛÇ ÐÍ ÐË„”ÍË …¿ÊÍÁ¿Ê¿ÐÛ ÎÐǔ͑„Ͽ΄Á
‘’
°€Б¿Ï¿ÝÐÛÍ–„ÌÛÐÇÊÛÌÍ–‘ÍÀÚÀ;‘ÛоÌÍ
’˄̾ÌÇ–„‚ÍÌ„ÎÍÊ’–¿„‘о
eÌ¿’–ÇÊ¿ÐÛÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿‘ÛοϿÃÍÉпÊÛÌ’ÝÇÌ
‘„Ì•ÇÝÁÍÁЄ”‘„”ÐÊ’–¿¾”É͂ÿÍÌ¿Ï¿ÌÛ—„ÇÐ
ÎÚ‘ÚÁ¿Ê¿ БϿ” Ç –„Ï„Æ ξ‘Û ˄о•„Á ‘¿ÉÍÈ ‘„Ï¿
ÎÇÇ пËÍБ;‘„ÊÛÌÍ Í‘ÎÏ¿ÁÇÊ¿ÐÛ ÃÍËÍÈ ÁÚÎÇпÌ
Ì¿¾ÐÃÇ¿‚ÌÍÆÍ˧pÍÊÌÍ„ÁÚÆÃÍÏÍÁÊ„ÌÇ„¨
eÊÇ‘„ÊÛÌÍБÛ ÎÏÇË„Ì„ÌǾ Ë„‘Íÿ Æ¿ÁÇÐÇ‘ Í‘ ÁÏ„Ë„
ÌÇÀÍÊ„ÆÌÇuÍÀǾ̿ЖǑÚÁ¿Ý˜¿¾̄ÄÊÇÇ˄о•ÚÎÍ
uÏ¿ÌÉÊ’ ’БϿ̾„‘о Æ¿ ¯ Є¿ÌÐÍÁ mÌÍ‚ÍÊ„‘̾¾
ËÍ…„‘ÎÍ‘Ï„ÀÍÁ¿‘ÛÊ„–„ÌǾÁ‘„–„ÌÇ„‚ÍÿpÍÃÁ¿Є¿Ì
п Á ̄ÄÊÝ iÌ‘„Ì•ÇÝ Ì¿ÃÍ ÎÏÇ˄̾‘Û ÐÌÍÁ¿ Ç ÐÌÍÁ¿
‘¿ÉÉ¿ÉÌ„ÁÏÍÆËÍ…„‘ÎÏÍÃ’•ÇÏÍÁ¿‘ÛÁЄÌÍÁÚ„ÐÇËΑÍ
ËÚ
o‘ ÐÁÍ„È ¿‚ÍÏ¿“ÍÀÇÇ f ÎÚ‘¿Ê¿ÐÛ ÇÆÀ¿ÁÇ‘Ûо
ÁЄËÇ ÁÍÆËÍ…ÌÚËÇ ÐÏ„ÃБÁ¿ËÇ fÈ ÀÚÊÍ ÁЄ‚Í
ÃÁ¿Ã•¿‘Û ÄÁ¾‘Û Ê„‘ Ç Äо‘Û ÇÆ ÌÇ” ÍÌ¿ À;ʿÐÛ
Ë„‘ÏÍ В΄ÏË¿ÏÉ„‘¿ ÊÝÃÌÚ” ˄Б „ÆÃÚ Ì¿ Ë¿
e„ÌÛБϿ”¿ 
—ÇÌ„ Í…ÇÿÌǾ Á ÎÏÍÀÉ„ ÁÚÐÍ‘Ú ÍÃÇÌÍ–„БÁ¿
Ì„ÎÏÇÊÇ–ÌÍ‚Í ÎÍБ’ÎÉ¿ Á •„ÏÉÁÇ Ç ‘Í‚Í –‘Í „„
ÁÚÏÁ„‘ÁτБÍÏ¿Ì„ÎϾËÍÌ¿ÐÉ¿‘„Ï‘Û
fË’…„БÁ„ÌÌÍÀÍÏÍÊ¿ÐÛ ÐÍ ÐÁÍÇËÇ БϿ”¿ËÇ
ÁÚ—Ê¿ Æ¿Ë’… ÏÍÃÇÊ¿ ‘ÏÍÇ” Ä‘„È ÁЄËÇ ÐÇÊ¿ËÇ
ÐÍÎÏÍ‘ÇÁʾʿÐÛ ÇÆÍʾ•ÇÇ Ê„–ÇÊ¿ÐÛ ÜÊ„É‘ÏÍ—Í
ÉÍËÎÍЄ˜¿Ê¿¿Ì¿ÊÇ‘ÇÉ¿oÌ¿ÁЄÆÌ¿Ê¿ÍÎÏÇ–Ç
Ì¿”ÇË„”¿ÌÇÆË¿”ÐÁÍÇ”“ÍÀÇÈÌÍÌÇ–„‚ÍÐÌÇËÇ
ÎÍÄʿ‘ÛÌ„ËÍ‚Ê¿
pÍÊ’–ÇÁÎÍÃÏÍÀÌÚ„ÇÌБϒɕÇÇÍ‘ÎÐǔ͑„Ï¿
΄Á‘¿ Í ÎÏÇË„Ì„ÌÇÇ Ë„‘Íÿ οϿÃÍÉпÊÛÌÍÈ ÇÌ
‘„Ì•ÇÇfÀ’ÏÌÍÁƾʿÐÛÆ¿ÄÊÍ
o‘ÎÏ¿ÁÇÊ¿ÐÛ Á τБÍÏ¿Ì Ð Ë’…„Ë Ç ÃÏ’ÆÛ¾ËÇ
ÇÐÇþÆ¿БÍÊÍ˔͑„Ê¿‘ÍÊÛÉÍÍÃÌ͂ͧx‘ÍÀÁÍ‘
ЄȖ¿Ð„„ÁÚÏÁ¿ÊÍÎϾËÍÌ¿ÊÇ•¿Ë’…¿ÇÃÏ’Æ„ÈÇ
Ì¿БÍÊ„ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÁЄ–‘Í’Ì„„Á…„Ê’ÃÉ„¨
oÀ„à ÎÏÍ—„Ê Í–„ÌÛ Á„ЄÊÍ n„Ê„ÎÍ‚Í БϿ”¿
ÍÐÉ¿ÌÿÊÇ‘ÛоÌ„ÀÚÊÍ
x„Ï„ÆÃÁ„̄ÄÊÇË’…fÎÍ…¿ÊÍÁ¿Êо„„ÎÐÇ
”Í‘„Ͽ΄Á‘’ –‘Í …„Ì¿ Í–„ÌÛ Ë¿ÊÍ ÀÚÁ¿„‘ ÃÍË¿
nÍÐǑоÎÍ‚ÍÏÍÃ’Ì¿Ë¿—ÇÌ„”ÍÃÇ‘ÁÀ¿ÌÉÇË¿
‚¿ÆÇÌÚ οÏÇÉË¿”„ÏÐÉÇ„ Ç É¿“„ Á„ÆÄ Б¿Ï¿„‘о
À;‘Ûо’Ì„„ÌÇ–„‚ÍÌ„ÁÚ”ÍÃÇ‘ÇÍÌ¿ÁЄËЂÍÏ
ÃÍБÛÝÆ¿¾Áʾ„‘§€Á„ÆĔͅ’ÍÃÌ¿¨
x„Ï„ÆÎÍÊ‘ÍÏ¿˄о•¿fÎÍ…¿ÊÍÁ¿Ê¿ÐÛÎÐÇ”Í
‘„Ͽ΄Á‘’ –‘Í ‘¿É¿¾ À’ÏÌ¿¾ …ÇÆÌÛ „„ ’ÀÇÁ¿„‘
cÐÉÍÏ„ÍÌÇÐË’…„ËÍ‘ÎÏ¿ÁÇÊÇÐÛÁnÛÝjÍÏÉ„Æ
ÃÇÊÇ –„Ï„Æ ËÍБÚ Ç ‘ÍÌÌ„ÊÇ Ì¿ ¿Á‘ÍÀ’п” Ç Á
Ë„‘ÏÍÎ’‘„—„БÁÍÁ¿ÊÇÌ¿ÍÉ„¿ÌÐÉÍËÊ¿ÈÌ„Ï„oÀÍ
ÁЄËÍÀÜ‘ÍËÁЄ‚Í‚ÍÃÌ¿Æ¿ÃfÃ’Ë¿Ê¿É¿ÉÍÌ„
ÁÍÆËÍ…ÌÍËÃÍпËÍ‚ÍÉÍÌ•¿…ÇÆÌÇ
c΄ÏÁÚ„ Æ¿ ËÌÍ‚Í Ê„‘ f Б¿Ê¿ ÎÍÊ’–¿‘Û ’ÃÍ
ÁÍÊÛБÁÇ„ Í‘ ЄÉп qÍÃÇÊ¿ –„‘Á„Ï‘Í‚Í Ï„À„ÌÉ¿
gÇÁ„‘ ÌÍÏË¿ÊÛÌÍÈ …ÇÆÌÛÝ o ÀÚÊÚ” БϿ”¿” Ì„
ÁÐÎÍËÇÌ¿„‘ÎÍ‘ÍË’–‘ÍÁЄ‚ÿ‚Í‘ÍÁ¿ÇÆÌ¿„‘É¿É
ÐÌÇËÇÀÍÏÍ‘Ûо

pÐǔͿ̿ÊÇ‘Ç–„ÐÉÇ οϿÃÍÉпÊÛÌ’Ý ÇÌ‘„Ì•ÇÝ ÍÀ™
¾Ð̾ÊÇ‘¿É
uÍÀÇÇ ÌÇ –‘Í ÇÌÍ„ É¿É Ì¿É¿Æ¿ÌÇ„ Ì¿Ë Í‘ Ì¿—„‚Í
cÊ¿ÃÇËÇÏwÚÀ’ÊÛÐÉÇÈr„Ï‚„ÈsÍÏÊ„•ÉÇÈ

r’΄Ï˜‚ÍÆ¿Ì¿—Ç‚Ï„”Ç΄τÃÌÇËÁÚ‘„ÐÌ„ÌÌÚ„ÁÀ„Ð
ÐÍÆÌ¿‘„ÊÛÌÍ„i„ÐÊÇËÚпËÚËÄËÍÌБϿ‘ÇÁÌÚËÍÀÏ¿
ÆÍËÆ¿”Í‘ÇËÎÍÊ’–Ç‘ÛÍ‘ÎÏ„ÃË„‘¿“ÍÀÇÇ’ÃÍÁÍÊÛБÁÇ„
Ì„ ÀÍÇËо ¿ …ÄË Ç …¿…ÄË „‚Í Ì¿—„ r’΄Ï˜‚Í ÎÍ
ÌÇË¿„‘ –‘Í ÍÐÉ¿ÌÿÊÇÊÍÐÛ Ç Æ¿‚ÍÁÍÏ Ì¿ ÎÏ„ÃË„‘ “ÍÀÇÇ
ÐÌÇË¿„‘ x„ÊÍÁ„É ΄τБ¿„‘ À;‘Ûо ̄БϿ—ÌÍ‚Í ÎÍ‘Í
Ë’–‘ÍБτËǑоÉÌ„Ë’
c Ì¿—„È ÇÌ‘„ÏÎÏ„‘¿•ÇÇ ÎÍÃÍÀÌÍ„ ÍÀ™¾ÐÌ„ÌÇ„ ÇÏÍ
ÌÇ–ÌÍ É¿É Ç пË Ë„‘Íà cЄÏÛ„Æ …„ ’‘Á„υÿ„‘о –‘Í
ÁÍÁЄÌ„ÍÀ¾Æ¿‘„ÊÛÌÍÇÐÉ¿‘ÛÁЄÎÏÇ–ÇÌÚÁÎÐǔǖ„ÐÉÇ”
‘Ï¿ÁË¿”Ä‘БÁ¿i”‘¿ËËÍ…ÌÍÇÌ„Ì¿È‘Çi”‘¿ËËÍ
…„‘ÇÌ„ÀÚ‘ÛcÍÆËÍ…ÌÚÁÆÏÍÐÊÚ„ÎÏÇ–ÇÌÚÃʾÁÆÏÍÐ
ÊÚ” ÐÇËΑÍËÍÁ i ÀÍÊ„„ ‘Í‚Í ° пËÇ ÎÐǔǖ„ÐÉÇ„
‘Ï¿ÁËÚ ÉÍËÎÊ„ÉÐÚ ÁÌ’‘ÏÇÊÇ–ÌÍБÌÚ„ ÉÍÌ“ÊÇÉ‘Ú ËÍ
‚’‘ÀÚ‘ÛÉ¿ÉÏ¿ÆÐÇËΑÍË¿ËÇ¿Ì„ÎÏÇ–ÇÌ¿ËÇpÍÊ’–¿
„‘о ° ÁÍÆÄÈБÁ’¾ Ì¿ ÐÇËΑÍË οϿÃÍÉпÊÛÌÍÈ ÇÌ‘„Ì
•Ç„ÈËÚ’БϿ̾„˧ÎÏÇ–ÇÌ’¨
Í‘Ë„‘ÇËÆÄÐÛДÍÃБÁÍ

<<

. 9
( 10)>>