iaeaOccoa eiaau
OOIO‚I?A ?IAIAIU?

TurboPrint®. 2002, aOOI‚. NEAEI – A. e‚?EIIEIO‚.
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iE?IAII?E ?‚AU
C?EIU? IOI·EI?EE




n‚AU – ·AI?E




n‚AU – AAIAI?E
Panton 361 CVU
C-76; M-0; Y-91; K-0




n‚AU – UAIIOOEIEE
Panton 287 CVU
C-100; M-69; Y-0; K-11
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



aAO·?AEUAI?I?E UO‚?I?E AII
aOUI?IOA OOOU?OAIEA
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA


eUO?OI IOUI? (I‚?U) —
O?OEA‚OI?IOA ?EOIO




eA?OE ?IIOE O·OAI?AI «UA??EUO?E? IO„OUEO».
cAOOUOUEIO OA?A?OEU? „?IE?U UA??EUO?EE UAIOUIE EIE
EAO·?EAIE?IE (IO?EIA? ‚ ?AIIIIOI O·??‚IAIEE).
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



aAO·?AEUAI?I?E UO‚?I?E AII
aOUI?IOA OOOU?OAIEA
aUEIOIOA I?A?UIEA


eUO?OI IOUI? (I‚?U) —
O?OEA‚OI?IOA ?EOIO




eA?OE ?IIOE O·OAI?AI «UA??EUO?E? IO„OUEO».
cAOOUOUEIO OA?A?OEU? „?IE?U UA??EUO?EE UAIOUIE EIE
EAO·?EAIE?IE (IO?EIA? ‚ ?AIIIIOI O·??‚IAIEE).
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iO?„O‚? I?I
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iO?„O‚? I?I
aUEIOIOA I?A?UIEA
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iO?„O‚? I?I
C?EIU? I?A?UIEE




C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ ‚A I?OIE:
Pantone 287C
E Pantone 361C




C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ OIU I?OIU:
?A?I?
(O?E OUOAUIOE OA?UE)




C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ OIU I?OIU:
?A?I?
(O?E ?AIIO„?UE?AOIOE
EIE UOIOO-OA?UE)
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iO?„O‚? I?I
C?EIU? I?A?UIEE




C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ ‚A I?OIE:
Pantone 287C
E Pantone 361C




C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ OIU I?OIU:
Pantone 361C




C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ OIU I?OIU:
?A?I?
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



AIII ‚IA?IAE OA?eOEOIE
eA?‚?E IEOU. aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA




117333, .,
www.phosagro.ru
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



AIII ‚IA?IAE OA?eOEOIE
eA?‚?E IEOU. aUEIOIOA I?A?UIEA




55, Leninsky prospect,
www.phosagro.ru
Moscow, 117333, Russia.
Tl.: (095) 956-09-64/65.
Fax : (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



AIII AIO‚OE OA?AOEOIE (‚ OOOU‚AUOU‚EE O U?A·O‚IE?IE Eeei)
eA?‚?E IEOU . aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA




117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02



_________________________________________ __________

c ____________________________________ OU___________
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



AIII AIO‚OE OA?AOEOIE (‚ OOOU‚AUOU‚EE O U?A·O‚IE?IE Eeei)
eA?‚?E IEOU. aUEIOIOA I?A?UIEA




55, Leninsky prospect, Moscow,
117333, Russia.
Tl.: (095) 956-09-64/65.
Fax : (095) 956-19-02



_________________________________________ __________

From __________________________________ date_________
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iE?IAII?E ·III UIOEIEI?IO„O OOO·?AIE?
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA




117333, ., , 55
T: (095) 956-09-64/65. : (095) 956-19-02
www.phosagro.ru


aeai



ei aeEe



NAiA CeOau
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iE?IAII?E ·III UIOEIEI?IO„O OOO·?AIE?
aUEIOIOA I?A?UIEA




55, Leninsky prospekt, Moscow, 117333, Russia
Tl.: (095) 956-09-64/65. Fax : (095) 956-19-02
www.phosagro.ru


To



From



Date Time
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



CEAEUI?A I?UO?IE:
EIAII? E IO?OO?UE‚I?
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA




www.phosagro.ru






117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65. . 999-99-99
: (095) 956-19-02 E-mail: a.l.gorbachev@phosagro.ru




www.phosagro.ru




117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



CEAEUI?A I?UO?IE:
EIAII? E IO?OO?UE‚I?
aUEIOIOA I?A?UIEA




www.phosagro.ru




Alexander Gorbachev
55, Leninsky prospect, Moscow,
General manager
117333, Russia.
Mob. 999-99-99
Tl.: (095) 956-09-64/65.
E-mail: a.l.gorbachev@phosagro.ru
Fax : (095) 956-19-02




www.phosagro.ru




55, Leninsky prospect, Moscow,
117333, Russia.
Tl.: (095) 956-09-64/65.
Fax : (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



CEAEUI?A I?UO?IE:
EIAII? E IO?OO?UE‚I?
e?AI IOUI?IO„O OOOU?OAIE?




www.phosagro.ru
eUO?OI I‚?U AII 8 II






117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65. . 999-99-99
: (095) 956-19-02 E-mail: a.l.gorbachev@phosagro.ru

eUO?OI I‚?U 6 II




www.phosagro.ru




117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iO?„O‚? I?I UE?I? E ?AOI?E ·IOI I OO?UO‚?? IOI‚A?U?
iO?IU c4 (299X324). aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA




117333, .,
www.phosagro.ru
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iO?„O‚? I?I UE?I? E ?AOI?E ·IOI I OO?UO‚?? IOI‚A?U?
iO?IU c4 (299X324). aUEIOIOA I?A?UIEA




55, Leninsky prospect, Moscow,
www.phosagro.ru
117333, Russia.
Tl.: (095) 956-09-64/65.
Fax : (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iO?„O‚? I?I UE?I? E ?AOI?E ·IOI I OO?UO‚?? IOI‚A?U?
iO?IU DL (220X110). aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA




117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02
www.phosagro.ru
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iO?„O‚? I?I UE?I? E ?AOI?E ·IOI I OO?UO‚?? IOI‚A?U?
iO?IU DL (220X110). aUEIOIOA I?A?UIEA




55, Leninsky prospect, Moscow,

Tl.: (095) 956-09-64/65.
Fax : (095) 956-19-02
117333, Russia.
www.phosagro.ru
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iE?IAII?A ??EUU?




NI? IO„OUEO E I?EAI?EE
o?EUU iUUU?EO (Futuris) EIE A„O IIO„E
O??IO„O, OOIUEE?IO„O I?A?UIE?.




AACENOUaaaaaaceeeeiiiinooouoouuu
·‚„A?EAEEIIIIOO?OUUU???????????
1234567890!@#$%^&*()_+




NI? UAIOUO‚O„O I·O?
o?EUU iAIEOO (Helios) EIE A„O IIO„E
O??IO„O, O‚AUIO„O I?A?UIE?;
O??IO„O, EE?IO„O I?A?UIE?.




Ũ

1234567890!@#$%^&*()_+

Ũ

1234567890!@#$%^&*()_+
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iE?IAII? OU‚AIE?I? O?OUI?E?
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iE?IAII? OU‚AIE?I? O?OUI?E?
aUEIOIOA I?A?UIEA
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iE?IAII? OU‚AIE?I? O?OUI?E?
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
ieeAEee
iaeaOccoa eiaau



iE?IAII? OU‚AIE?I? O?OUI?E?
aUEIOIOA I?A?UIEA