<<

. 2
( 2)!%
øåíèþ ê «èöà¬, ﰮ⮤ÿùè¬ ±®áå±å¤®âàíèå.
4. Áó¤üòå â妫èâ», òàêòè·í» è íå ᮫òà©òå «èøíåã®: ã®â®-
°èòå ò®«üê® ï® òå¬å, ê®íê°åòí® è «àê®íè·í® ®òâå·à©òå íà â®ï-
°®±», §à¤àâà©òå ó¬å±òí»å â®ï°®±».
5. Ï®¬íèòå ® íåâå°áà«üí»µ ±èãíà«àµ ®áùåíèÿ, áó¤üòå íàá«þ-
¤àòå«üí», à è¬åíí®: (íå âò®°ãà©òå±ü â «è·í®å ï°®±ò°àí±òâ® ±®-
áå±å¤íèêà; ﮤ¤å°¦èâà©òå §°èòå«üí»© ê®íòàêò; íå ±è¤èòå ±®
±ê°åùåíí»¬è °óêà¬è “ ®íè ±®§¤àþò ôè§è·å±êè© áà°üå° è ¤àþò
ï®±»«êó ±®áå±å¤íèêó: “ß ‚ଠíå ¤®âå°ÿþ”; ﮤ±ò°àèâà©òå±ü ﮤ
±®áå±å¤íèêà, ﮤ°à¦à©òå åã® ¦å±òà¬, ±®§¤àâàÿ “ýôôåêò §å°êà-
«à” : ýòè¬ â» ¤àåòå å¬ó §íàòü, ·ò® ±®ã«à±í» ± íè¬. Íåï«®µ®
§àﮬíèòü, ·ò® ¬®ãóò ®§íà·àòü íåê®ò®°»å ¦å±ò» âàøåã® ±®áå-
±å¤íèêà: òå°åáèò ¬®·êó óµà “ ï°®¤®«¦à©òå, ÿ ‚à± âíè¬àòå«üí®
±«óøàþ; è§ó·àåò ±â®© ¬àí¦åò è«è °å¬åø®ê ®ò ·à±®â “ ±êó·àåò
(‚» å¬ó íåèíòå°å±í»); ±è¤èò, ®òêèíóâøè±ü íà§à¤, “ µ®·åò ï®-
±«óøàòü, ·ò® ‚» å¬ó åùå ±êà¦åòå; ®òê«®íÿåò±ÿ íà§à¤, ±«®¦èâ
°óêè §à 㮫®â®©, “ µ®·åò, ·ò®á» ‚» óáå¤è«è åã®; í宦è¤àíí®
ï®òè°àåò ﮤ᮰®¤®ê “ §àèíòå°å±®âàí òå¬, ·ò® ‚» ã®â®°èòå).
’åµí®«®ãèÿ ±®áå±å¤®âàíèÿ ï°è ï°èå¬å íà °àá®òó. Ëè·íàÿ
áå±å¤à ï°å¤±òàâ«ÿåò±ÿ íàè᮫åå ò®íêè¬ è â±å®áú嬫þùè¬ ¬åò®-
¤®¬ àíà«è§à µà°àêòå°à êàí¤è¤àòà è ®ï°å¤å«åíèÿ åã® ï°èã®¤í®±-
òè ¤«ÿ â»ï®«íåíèÿ ï°®ôå±±è®íà«üí»µ §à¤à·. ‚¬å±òå ± òå¬ áå±å-
¤à è¬ååò è ±â®è ã°àíèö» “ ï±èµ®«®ãè·å±êèå áà°üå°», ê®ò®°»å
íå®áµ®¤è¬® ï°å®¤®«åòü êàê êàí¤è¤àòó, òàê è áå±å¤óþùå¬ó ± íè¬
ï°å¤±òàâèòå«þ ôè°¬». „«ÿ êàí¤è¤àòà ýò® è¬ååò ®±®á®å §íà·å-
íèå. —ò®á» ®á«åã·èòü è ó±ê®°èòü â§àè¬í®å §íàꮬ±òâ®, ï°å¤-
±òàâèòå«ü ôè°¬» ¤®«¦åí ±ò°å¬èòü±ÿ â µ®¤å ±®áå±å¤®âàíèÿ ±®-
§¤àòü òàêóþ àò¬®±ôå°ó, ê®ò®°àÿ ﮬ®ã«à á» è êàí¤è¤àòó á»±ò-
°åå ó±òàí®âèòü ¤®âå°èòå«üí»© ê®íòàêò ±® ±â®è¬ ±®áå±å¤íèꮬ.
‘®áå±å¤®âàíèå ±®±ò®èò è§ ¤âóµ ·à±òå©: ﮫó·åíèå èíô®°¬à-
öèè ®ò ï°åòåí¤åíòà íà ¤®«¦í®±òü è èíô®°¬è°®âàíèå êàí¤è¤àòà
® ¤åÿòå«üí®±òè ®°ãàíè§àöèè. Èí®ã¤à ï°å¤ï®·èòàþò ï°å¦¤å ®§-
íàꮬèòü êàí¤è¤àòà ± ±®¤å°¦àíèå¬ ¤åÿòå«üí®±òè íà âàêàíòí®©
¤®«¦í®±òè. Í® â±å ·àùå °óê®â®¤èòå«è ®ò¤å«à êर®â ±ê«®íÿþò-
±ÿ ê óá妤åíèþ â íå®áµ®¤è¬®±òè ±íà·à«à ﮧíàꮬèòü±ÿ ± êàí-
¤è¤àò®¬, à §àòå¬ °à±±êà§àòü å¬ó ® ï°å¤±ò®ÿùå¬ ¬å±òå °àá®ò».
’àêàÿ ï®±«å¤®âàòå«üí®±òü è¬ååò ¤«ÿ êàí¤è¤àòà ®ï°å¤å«åíí»å
ï°åè¬óùå±òâà. —à±ò® â µ®¤å ±®áå±å¤®âàíèÿ â»ÿ±íÿåò±ÿ, ·ò® êàí-
¤è¤àò ¬®¦åò ᮫üøå ﮤ®©òè ¤«ÿ ¤°ó㮩 âàêàíòí®© ¤®«¦í®±òè.
‚ ýò®¬ ±«ó·àå ®áå ±ò®°®í» ±â®åâ°å¬åíí® ï®«ó·àþò ⮧¬®¦í®±òü
᮫åå ®á±ò®ÿòå«üí® ®á±ó¤èòü ¤àíí»© â®ï°®±. Ðóê®â®¤èòå«ÿ¬ °å-

!&
ꮬåí¤óåò±ÿ â® â°å¬ÿ ±®áå±å¤®âàíèÿ âê«þ·àòü â °à±±¬®ò°åíèå ±«å-
¤óþùèå â®ï°®±» è â ±«å¤óþùå¬ ï®°ÿ¤êå.
1. Ï®«ó·åíèå èíô®°¬àöèè ®ò êàí¤è¤àòà: ®á°à§®âàíèå è êó°-
±» ï®â»øåíèÿ êâà«èôèêàöèè; ï°®ôå±±è®íà«üí»© ®ï»ò è ï°®-
ôå±±è®íà«üí»å èíòå°å±», ï°è·èí» ï®è±êà í®â®ã® ¬å±òà °àá®-
ò»; ±å¬å©í®å è ®áùå±òâåíí®å ﮫ®¦åíèå; ôèíàí±®â»å ò°åá®âà-
íèÿ; ±®±ò®ÿíèå §¤®°®âüÿ.
2. Èíô®°¬è°®âàíèå êàí¤è¤àòà ® ôè°¬å: ôè°¬à (®áùå±òâåí-
íàÿ ô®°¬à, ®ò°à±«ü ¤åÿòå«üí®±òè, âà¦íå©øèå §à¤à·è â ±ôå°å
¤åÿòå«üí®±òè, ôè«èà«» ôè°¬», ±è±òå¬à °óê®â®¤±òâà,); ¤®«¦-
í®±òü, °àá®·åå ¬å±ò® (ï®«í®¬®·èÿ í®â®ã® ±®ò°ó¤íèêà â ï°èíÿ-
òèè °åøåíè©, ®±®á»å §à¤à·è, òå°°èò®°èà«üí®å ¬å±ò® °àá®ò»);
ï°®¤®«¦èòå«üí®±òü °àá®·åã® â°å¬åíè; ±®ò°ó¤íèêè è ꮫ«åãè
(íåï®±°å¤±òâåíí»© íà·à«üíèê, ﮫ®¦åíèå â èå°à°µè·å±ê®© «å±-
òíèöå, ±®ò°ó¤íè·å±òâ® ± ¤°óãè¬è ﮤ°à§¤å«åíèÿ¬è); ±è±òå¬à
®ï«àò» ò°ó¤à (§à°ï«àòà â ïå°è®¤ è±ï»òàòå«üí®ã® ±°®êà, ï°®-
¤®«¦èòå«üí®±òü ®òïó±êà, 󱫮âèÿ ꮬàí¤è°®â®ê, èµ ®ï«àòà,
°àá®òà ï® ±®â¬å±òèòå«ü±òâó); ¤°óãèå ¬àòå°èà«üí»å ãà°àíòèè (ïåí-
±è®íí®å ®áå±ïå·åíèå ï® ±òà°®±òè, ±è±òå¬à ®ï«àò» ᮫üíè·í»µ
«è±ò®â è ò. ï.); ⮧¬®¦í®±òè ï®â»øåíèÿ ±â®åã® ï°®ôå±±è®íà«ü-
í®ã® ó°®âíÿ è °à§âèòèÿ.
„àíí»© ïå°å·åíü â®ï°®±®â íå è±ê«þ·àåò ᮫åå òùàòå«üí®©
ê®íê°åòè§àöèè èíòå°å±óþùèµ ®áå ±ò®°®í» ï°®á«å¬. Ï°è 󱫮-
âèè ï°àâè«üí®© ¤èôôå°åíöèàöèè è ±®ï®±òàâ«åíèÿ °å§ó«üòàò®â
±®áå±å¤®âàíè© ± êàí¤è¤àòà¬è íà °à§«è·í»µ ô谬ൠ¬®¦í® ï°è©-
òè ê ®ï°å¤å«åíí»¬ â»â®¤à¬ è ®á®áùåíèÿ¬, ê®ò®°»å ®á«åã·àò
ï°èíÿòèå ±®®òâåò±òâóþùèµ °åøåíè©.

Ë…Ê–Èß 8. Ïóá«è·íàÿ °å·ü, êàê ô®°¬à ¤å«®â®©
ꮬ¬óíèêàöèè
•®°®øèµ ®°àò®°®â ¬à«®, í® ¬í®ã® «è íà ±âåòå «þ¤å©,
±ï®±®áí»µ èµ ±«óøàòü.
Æ. Ëàá°þ©å°
‘ïåöèôèêà ïóá«è·í®© °å·è. Ïóá«è·íàÿ °å·ü è¬ååò ±à¬®±ò®-
ÿòå«üí®å §íà·åíèå, à òàê¦å ¬®¦åò á»òü âê«þ·åíà â ¤°óãèå ô®°-
¬» ¤å«®â®© ꮬ¬óíèêàöèè (¤å«®â»å ±®âåùàíèÿ, ê®íôå°åíöèè,
¤è±êó±±èè, ï°å§åíòàöèè). Ðå·ü ⠤嫮⮩ ±°å¤å íàï°àâ«åíà íà
¤®±òè¦åíèå ï°àã¬àòè·å±êèµ öå«å©, íàï°è¬å° °å·ü à¤â®êàòà “
·ò®á» ýôôåêòèâí® §àùèòèòü ê«èåíòà, °å·ü °óê®â®¤èòå«ÿ íà
±®âåùàíèè “ ·ò®á» ±òè¬ó«è°®âàòü â»±®ê®ï°®¤óêòèâí®±òü °àá®-

!'
ò» åã® ó·à±òíèê®â, ¤«ÿ èíô®°¬è°®âàíèÿ, °å·ü íà ¬èòèíãå “
·ò®á» óáå¤èòü ó·à±òíèê®â, ±ê«®íèòü èµ ê ¤å©±òâèþ è ò. ï.
Ðå·ü, êàê ꮬï®íåíò ¤å«®â®ã® ®áùåíèÿ, ¤®«¦íà ®á«à¤àòü
êà·å±òâà¬è µ®°®øåã® ±®áå±å¤®âàíèÿ è ï°è ýò®¬ á»òü íå ò®«üê®
óáå¤èòå«üí®©, í® è ê°à±í®°å·è⮩, ¤®êà§àòå«üí®©, «®ãè·í®©,
ï°®¤ó¬àíí®©, ê°à±è⮩.
‘ òåµí®«®ãè·å±ê®© ò®·êè §°åíèÿ ê ïóá«è·í®© °å·è ï°å¤úÿâ-
«ÿþò±ÿ íåê®ò®°»å ò°åá®âàíèÿ, ê®ò®°»å °åꮬåí¤óåò±ÿ íåóê®±-
íèòå«üí® ±®á«þ¤àòü.
1. Ðå·ü ¤®«¦íà á»òü ± íà·à«à è ¤® ê®íöà §àµâàò»âàþùå èí-
òå°å±í®© è ﮫå§í®©. ”°àíöó§±êàÿ ï®ã®â®°êà ã«à±èò: “•®°®øè©
®°àò®° ¤®«¦åí è¬åòü 㮫®âó, à íå ò®«üê® ã«®òêó!”
2. Îíà ¤®«¦íà á»òü ±®±òàâ«åíà ï°àâè«üí® â ꮬﮧèöè®íí®¬
®òí®øåíèè è ±®¤å°¦àòü â±òóï«åíèå, ®±í®âíóþ ·à±òü è §àê«þ·å-
íèå.
3. “ «þᮩ °å·è ¤®«¦íà á»òü òùàòå«üí® ï°®¤ó¬àíà âíóò°åí-
íÿÿ ±ò°óêòó°à. ‚âå¤åíèå è ®±í®âíàÿ ·à±òü ¤®«¦í» ¤àòü ®òâåò»
íà ±«å¤óþùèå â®ï°®±».
‚âå¤åíèå. Ï®·å¬ó ÿ ã®â®°þ?
αí®âíàÿ ·à±òü. Êàê®â® ±óùå±òâóþùåå ﮫ®¦åíèå (—ò® ừ®?
—ò® å±òü? —ò® ¤®«¦í® á»òü â¬å±ò® ýò®ã®? Êàê ¬®¦í® 觬åíèòü
±óùå±òâóþùåå ﮫ®¦åíèå?).
Çàê«þ·åíèå. ‘®¤å°¦èò ï®áó¦¤åíèå ê ¤å©±òâèþ: è¤òè ïóòå¬,
® ê®ò®°®¬ ó§íà« ®°àò®°, è òàêè¬ ®á°à§®¬ 觬åíèòü ±óùå±òâóþ-
ùåå ﮫ®¦åíèå.
4. Ðå·ü ¤®«¦íà á»òü ®°èåíòè°®âàíà íà ±«óøàòå«å© â §àâè±è-
¬®±òè ®ò ò®ã®, ï°å¤íà§íà·åíà ®íà ¤«ÿ èí¤èâè¤óà«üí®ã® ±®áå±å-
¤®âàíèÿ è«è ¤«ÿ â»±òóï«åíèÿ ïå°å¤ ᮫üø®© àó¤èò®°èå©.
‘®§¤àíèå òåê±òà °å·è. Ïóá«è·íàÿ °å·ü ò°åáóåò ¤à¦å ®ò ®ï»ò-
í»µ ®°àò®°®â òùàòå«üí®© ﮤã®ò®âêè, à ¤«ÿ íà·èíàþùèµ ¤å«®-
⻵ «þ¤å© ýò® ®áÿ§àòå«üí®å ò°åá®âàíèå. Ê òàꮩ ﮤã®ò®âêå
®òí®±èò±ÿ ï°å¦¤å â±åã® ®á¤ó¬àííàÿ ï®±«å¤®âàòå«üí®±òü â±åµ
ýòàï®â °àá®ò».
Àíòè·í»© °èò®°è·å±êè© êàí®í ⻤å«ÿ« ïÿòü ýòàï®â ﮤã®-
ò®âêè è ï°®è§íå±åíèÿ °å·è.
1. Èíâåíöèÿ è«è “í൮¦¤åíèå”, “觮á°åòåíèå”. Íà ýò®¬ ýòà-
ïå ±®áè°àþò è ±è±òå¬àòè§è°óþò íå®áµ®¤è¬»© ¤«ÿ áó¤óùå© °å·è
¬àòå°èà«.
2. „è±ï®§èöèÿ è«è, “°à±ï®«®¦åíèå”. Àâò®° áó¤óùå© °å·è ®á-
¤ó¬»âàåò ¬àòå°èà«, ±ò°óêòó°è°óåò åã®, ±âÿ§»âàåò ¤åòà«è, ã®ò®-
âèò ꮬ¬åíòà°èè ê ¬àòå°èà«ó.

"
3. Ý«®êóöèÿ è«è “±«®âå±í®å ®ô®°¬«åíèå ¬»±«è”. ‚ ýò®© ·à±-
òè ®±óùå±òâ«ÿåò±ÿ ïå°âàÿ °å¤àêöèÿ ê«þ·å⻵ ±«®â, ±òè«è±òè-
·å±ê®å ®ô®°¬«åíèå ã«àâí®© ·à±òè, ô®°¬ó«è°®âàíèå â»±òóï«å-
íèÿ è §àê«þ·åíèÿ, ®ê®í·àòå«üíàÿ °å¤àêöèÿ òåê±òà.
4. Ì嬮°è® è«è “§àﮬèíàíèå”. Íà ýò®¬ ýòàïå íå®áµ®¤è¬®
¬»±«åíí® ®±â®èòü íàïè±àíí»© òåê±ò, ¬®¦åò á»òü ¤à¦å â»ó·èòü
åã® íàè§ó±òü è ï®ï°®á®âàòü ®±â®èòü °èò®°è·å±êè, ò. å. ⻤å«èòü
¬å±òà, ã¤å íå®áµ®¤è¬» ïàó§», ¬®¤ó«ÿöèè 㮫®±à, íåâå°áà«üíàÿ
ﮤ¤å°¦êà òåê±òà è ¤°óãèå ï°®ÿâ«åíèÿ èí¤èâè¤óà«üí®ã® ®°à-
ò®°±ê®ã® ±òè«ÿ. “‘òè«ü ÿâ«ÿåò±ÿ ôè§è®í®¬èå© ¤óµà, âå°íåå òå-
«å±í®© ®á®«®·ê®©”, §à¬å·à« ˜®ïåíãàóý°.
5. Ï°®è§íå±åíèå. ‘â®å®á°à§èå °å·è ±®±ò®èò â ò®¬, ·ò® ®íà
⮧¤å©±òâóåò íà ±«óøàòå«å© íå ò®«üê® ±«®âà¬è, è±ï®«ü§®âàíí»-
¬è ï°è ï®±ò°®åíèè ô°à§», í® è òå¬, êàê ýòè ±«®âà ±êà§àí» (èí-
ò®íàöèÿ, ±è«à, â»±®òà §âóêà è ï°.). Ýôôåêòèâí®å ⮧¤å©±òâèå
íà àó¤èò®°èþ ﰮ豵®¤èò íå ±ò®«üê® è§-§à ò®ã®, ·ò® ã®â®°ÿò,
±ê®«üê® è§-§à ò®ã®, êàê ýò® ±êà§àí®. Î¤í® è ò® ¦å ±«®â® “íåò”
¬®¦åò á»òü ±êà§àí® ï®âå«èòå«üí® è«è °àâí®¤óøí®, §à¤ó¬·èâ®
è«è ꮫþ·å, êàòåã®°è·å±êè è«è íå°åøèòå«üí®, êত»© °à§ ï°è-
¤àâàÿ ýò®¬ó ±«®âó ±®âå°øåíí® èí®© ±¬»±«.
Íà ±«óøàòå«å© ¤å©±òâóåò òàê¦å ®á±òàí®âêà, â ê®ò®°®© ï°®-
è§í®±èò±ÿ °å·ü: ﮬåùåíèå, ±®±òàâ ±«óøàòå«å©, íà«è·èå è«è
®ò±óò±òâèå ±âå¦å㮠⮧¤óµà, ®±âåùåíèå, òåµíè·å±êèå ±°å¤±òâà,
«è·í®±òü ±à¬®ã® ®°àò®°à, åã® âíåøíè© âè¤ è ¬í®ã®å ¤°óã®å. ‘à-
¬®å ±«®¦í®å “ ó¤å°¦àòü âíè¬àíèå. È íå¬à«® ýò® §àâè±èò ®òò®-
ã®, êàê®å âïå·àò«åíèå íà ó°®âíå ïå°öåïöèè ï°®è§â®¤èò ®°àò®°.
Êàê ï°®è§âå±òè ﮫ®¦èòå«üí®å âïå·àò«åíèå. ‚. Î. Ê«þ·åâ-
±êè© ïè±à«: “‘è¤ÿùèµ â §à«å ±«óøàòå«å© ¬®¦í® ±°àâíèòü «èøü
± 㮫®¤í»¬è ã®±òÿ¬è, ó±òàâèâøè¬è±ÿ íà âà±”. Ï®¬íÿ ®á ýò®¬,
±«å¤óåò ó¦å íà ﮤµ®¤å ê ò°èáóíå ¤å°¦àòü±ÿ óâå°åíí®, ï°®è§â®-
¤èòü µ®°®øåå âïå·àò«åíèå. ϱ赮«®ãè óòâå°¦¤àþò: ᮫üøèí-
±òâ® ±«óøàòå«å© â òå·åíèå ïå°â»µ ¬èíóò â»±òóï«åíèÿ ó¤å«ÿþò
®°àò®°ó â±å ±â®å âíè¬àíèå. Îíè âíè¬àòå«üí® ï°è±¬àò°èâàþò±ÿ
ê íå¬ó: êàê ®í è¤åò, êàê íà·èíàåò ã®â®°èòü êàê âå¤åò ±åáÿ §à
ò°èáóí®©.
Ê°®¬å ¤å¬®í±ò°àöèè ¦å±ò®â óâå°åíí®±òè, íå®áµ®¤è¬® ó±òà-
í®âèòü ±® ±«óøàòå«ÿ¬è ê®íòàêò ã«à§, ¤å¬®í±ò°è°®âàòü óâå°åí-
í»©, ï°ÿ¬®© â§ã«ÿ¤. ‘®ö讫®ãè ó±òàí®âè«è, ·ò® å±«è ®°àò®°
ò®«üê® ¤âà-ò°è °à§à óê°à¤ê®© ï®±¬®ò°èò íà ï°è±óò±òâóþùèµ,
åã® °å©òèíã §íà·èòå«üí® ±íè§èò±ÿ. ’® ¦å ±à¬®å ﰮ豵®¤èò, 屫è
ã®â®°ÿùè© ±¬®ò°èò ï®âå°µ 㮫®â» ±è¤ÿùåã® â ï®±«å¤íå¬ °ÿ¤ó
"
è«è íåï°®¤®«¦èòå«üí®å â°å¬ÿ ±¬®ò°èò â ®êí®. ‚® â±åµ ýòèµ ±«ó-
·àÿµ àó¤èò®°èÿ íå ¤®âå°ÿåò ®°àò®°ó, °åøàåò, ·ò® â»±òóïàþùè©
íåè±ê°åíåí è«è íåóâå°åí.
Íå®áµ®¤è¬® ®á°àùàòü ±â®© â§ã«ÿ¤ ±°à§ó ¦å íà íå±ê®«üêèµ
±«óøàòå«å©, ¦å«àòå«üí® â °à§í»µ ê®íöൠàó¤èò®°èè, ®µâàò»-
âàÿ êàê á» â±åµ ±°à§ó è íèê®ã® ï°è ýò®¬ íå ®±òàâ«ÿÿ áå§ âíè¬à-
íèÿ. ‚§ã«ÿ¤ ¤®«¦åí á»òü òåï«»¬, ¤®á°®¦å«àòå«üí»¬, ¤°ó¦å±-
êè¬. ȧáåãà©òå ï°è ýò®¬ ±¬®ò°åòü íà ê®ã®-«èá® è±ê®±à, ï®â®°à-
·èâà©òå 㮫®âó, ïå°å⮤ÿ â§ã«ÿ¤ ± ®¤í®ã® íà ¤°óã®ã®.
„«ÿ ó±òàí®â«åíèÿ ï±èµ®«®ãè·å±ê®ã® ê®íòàêòà ± àó¤èò®°èå©
è±ï®«ü§ó©òå ó«»áêó. ““«»áêà, “ ïèøåò „. Êà°íåãè, “ íè·åã®
íå ±ò®èò, í® ¬í®ã® ¤àåò. Îíà ®á®ãàùàåò òåµ, êò® åå ﮫó·àåò, íå
®áå¤íÿÿ ï°è ýò®¬ òåµ, êò® åþ ®¤à°èâàåò. Îíà ¤«èò±ÿ ¬ãí®âåíèå,
à â ïà¬ÿòè ®±òàåò±ÿ ï®°®© íàâ±åã¤à. Íèêò® íå á®ãàò íà±ò®«üê®,
·ò®á» ®á®©òè±ü áå§ íåå, è íåò òàê®ã® áå¤íÿêà, ê®ò®°»© íå ±òà«
á» ®ò íåå á®ãà·å. Îíà ±®§¤àåò ±·à±òüå â ¤®¬å, ï®°®¦¤àåò àò¬®±-
ôå°ó ¤®á°®¦å«àòå«üí®±òè ⠤嫮⻵ â§à謮®òí®øåíèÿµ è ±«ó-
¦èò ïà°®«å¬ ¤«ÿ ¤°ó§å©”.
Τèí è§ âå«è·à©øèµ ¬à±ò尮⠱«®âà ‚è«üÿ¬ ˜åê±ïè° ï°å-
¤óï°å¦¤à«: “‘«å¤èòå §à ±â®å© °å·üþ, ®ò íåå §àâè±èò âàøå áó¤ó-
ùåå”.
"
ÁÈÁËÈÎÃÐÀ”È—…‘ÊÈÉ ‘ÏÈ‘ÎÊ
1. À«åµèíà È. ‚. Ȭ褦 è ýòèêåò ¤å«®â®ã® ·å«®âåêà. Ì., 1996.
2. Ë®êøèíà Ý. •., —à±®âà ’. „. Ï°å¤ï°èíè¬àòå«ü±òâ®: Ýê®-
í®¬èêà è í°àâ±òâåíí®±òü. ‘Ïá., 1996.
3. Ïàíôè«®âà À. Ï. „å«®âàÿ ꮬ¬óíèêàöèÿ â ï°®ôå±±è®íà«ü-
í®© ¤åÿòå«üí®±òè. ‘Ïá., 1999.
4. ‘®«®âüåâ Ý. ß. ‘®â°å¬åíí»© ýòèêåò è ¤å«®â®© ï°®ò®ê®«.
Ì., 2000.
5. ˜åïå«ü ‚. Ì. Ȭ褦嫮ãèÿ: ±åê°åò» «è·í®ã® ®áàÿíèÿ.
Ì., 1994.
6. ˜åïå«ü ‚. Ì. “ï°àâ«åí·å±êàÿ ýòèêà. Ì., 1989.
7. Ю±åíê® Ì. Í. è ¤°. αí®â» ýòè·å±êèµ §íàíè©: “·åá. ï®±®-
áèå. ‘Ïá., 1998.
8. Leibovich, Anna Feldman. The Russion concept of work:
suffering, drama and tradition... Westport; London: Praeger, 1995.
"!
ÎÃËÀ‚Ë…ÍÈ…
Ï°å¤è±«®âèå ...................................................................... 3
1. ΑÍÎ‚Û ÏÐΔ…‘‘ÈÎÍÀËÜÍÎÉ Ý’ÈÊÈ ....................... 5
Ëåêöèÿ 1. Îáùèå ï°®á«å¬» ï°®ôå±±è®íà«üí®© ýòèêè ....... 5
Ëåêöèÿ 2. Ê®°ï®°àòèâíàÿ ýòèêà ...................................... 11
Ëåêöèÿ 3. À¤¬èíè±ò°àòèâíàÿ ýòèêà ................................ 19
2. ΑÍ΂ÍÛ… ÏÎÍß’Èß ÏÐÎÈǂ΄‘’‚…ÍÍÎÉ Ý’ÈÊÈ ... 23
Ëåêöèÿ 4. „å«®âàÿ ꮬ¬óíèêàöèÿ .................................. 23
Ëåêöèÿ 5. αí®âí»å ±°å¤±òâà ꮬ¬óíèêàöèè ................... 27
Ëåêöèÿ 6. „å«®âàÿ áå±å¤à ............................................... 31
Ëåêöèÿ 7. ‘®áå±å¤®âàíèå êàê ·à±òíàÿ ô®°¬à
¤å«®â®© áå±å¤» .............................................................. 35
Ëåêöèÿ 8. Ïóá«è·íàÿ °å·ü, êàê ô®°¬à
¤å«®â®© ꮬ¬óíèêàöèè. ................................................. 39
Áèá«è®ã°àôè·å±êè© ±ïè±®ê ................................................. 43
""
“·åáí®å 觤àíèå
Ê®°®áê®âà ‘âåò«àíà Íèꮫàåâíà


Ý’ÈÊÀ „…Ë΂ÎÃÎ ÎÁ™…ÍÈß

’åê±ò «åêöè©
Ðå¤àêò®° À. ‚. ‘å¬åí·óê
Ê®¬ïüþòå°íàÿ âå°±òêà Þ. ‘. Áà°¤óê®â®©
Ëèöåí§èÿ ËÐ ¹ 020341 ®ò 07.05.97. ‘¤àí® â íàá®° 28.05.01. Ï®¤ïè±àí® ê ïå·àòè 27.06.01.
”®°¬àò 60—84 1/16. Áó¬àãà òèï. ¹ 3. Ïå·àòü ®ô±åòíàÿ. “±«. ïå·. «. 2,79. “±«. ê°.-®òò. 2,99.
“·.-觤. «. 3,0. ’è°à¦ 100 ýê§. Çàêৠ¹


Ðå¤àêöè®íí®-觤àòå«ü±êè© ®ò¤å«
Ëàá®°àò®°èÿ ꮬïüþòå°í®-觤àòå«ü±êèµ òåµí®«®ãè©
Îò¤å« ®ïå°àòèâí®© ﮫèã°àôèè
‘ÏáÓÀÏ
190000, ‘àíêò-Ïåòå°áó°ã, ó«. Á. Ì®°±êàÿ, 67
"#

<<

. 2
( 2)